УГОДА

про захиснi заходи

     Члени,

     маючи на увазi загальну мету Членiв СОТ удосконалити i посилити мiжнародну торговельну систему, основану на ГАТТ 1994;

     визнаючи необхiднiсть зробити ясними i закрiпити принципи ГАТТ 1994, i особливо принципи Статтi XIX (Надзвичайнi заходи з iмпорту окремих товарiв), з тим, щоб вiдновити багатостороннiй контроль за захисними заходами i виключити заходи, що не пiдпадають пiд такий контроль;

     визнаючи важливiсть структурних змiн i необхiднiсть пiдвищити, а не обмежити конкуренцiю на мiжнародних ринках;

     визнаючи, що для цих цiлей є необхiдним всеосяжна угода, що застосовуватиметься до всiх Членiв i грунтуватиметься на основних принципах ГАТТ 1994;

     цим домовляються про наступне:

Стаття 1
Загальнi положення

     Ця Угода встановлює правила застосування захисних заходiв, пiд якими розумiються такi заходи, якi передбачено у Статтi XIX ГАТТ 1994.

Стаття 2
Умови

     1. Член СОТ1 може застосувати захисний захiд до товару лише у тому випадку, якщо цей Член СОТ визначив вiдповiдно до положень, наведених нижче, що такий товар iмпортується на його територiю у такiй збiльшенiй кiлькостi, в абсолютному або вiдносному виразi до вiтчизняного виробництва, i на таких умовах, що завдає або загрожує завданням серйозної шкоди галузi вiтчизняного виробництва аналогiчних товарiв або товарiв, що безпосередньо конкурують з iмпортованими.

____________
     1 Митний союз може застосовувати захиснi заходи як єдиний суб'єкт або вiд iменi Держави-члена. При застосуваннi митним союзом захисного заходу як єдиним суб'єктом всi вимоги щодо визначення серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди вiдповiдно до цiєї Угоди повиннi грунтуватися на умовах, що iснують в митному союзi в цiлому. При застосуваннi митним союзом захисного заходу вiд iменi Держави-члена всi вимоги щодо визначення серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди повиннi грунтуватися на умовах, що iснують у цiй Державi-членi, а застосування захисного заходу обмежуватиметься цiєю Державою. Жодне з положень цiєї Угоди не передбачає тлумачення зв'язку мiж Статтею XIX та параграфом 8 Статтi XXIV ГАТТ 1994.

     2. Захиснi заходи можуть застосовуватися до iмпортованих товарiв незалежно вiд їх походження.

Стаття 3
Розслiдування

     1. Член СОТ може застосувати захиснi заходи лише пiсля проведення розслiдування компетентними органами цього Члена згiдно з процедурами, що повиннi бути завчасно встановленi та обнародуванi вiдповiдно до Статтi X ГАТТ 1994. Таке розслiдування повинно включати повiдомлення за можливiстю всiх зацiкавлених сторiн та публiчнi слухання або iншi заходи, що дозволяють iмпортерам, експортерам та iншим зацiкавленим сторонам надавати докази та їхнє бачення питання, у тому числi вiдповiдати на надання таких доказiв та бачень iншими сторонами i викладати свої погляди, inter alia, щодо того, чи вiдповiдає застосування захисного заходу суспiльним iнтересам. Компетентнi органи повиннi публiкувати звiт, у якому наводяться виявленi ними факти та обгрунтованi висновки з усiх фактичних та правових аспектiв цього питання.

     2. Будь-яка iнформацiя, що за своїм характером є конфiденцiйною або надається на конфiденцiйнiй основi, при доведеннi доцiльностi цього повинна розглядатися компетентними органами як конфiденцiйна. Така iнформацiя не розголошується без дозволу сторони, що її надала. Вiд сторони, що надає конфiденцiйну iнформацiю, може вимагатися надання неконфiденцiйного узагальнювального резюме такої iнформацiї або, якщо така сторона зазначить, що узагальнення такої iнформацiї не є можливим, причину, за якою резюме не може бути надано. Проте, якщо компетентнi органи виявлять, що прохання про конфiденцiйнiсть не є виправданим, i якщо зацiкавлена сторона не бажає надати гласностi цiй iнформацiї або дозволити її розголошення у формi узагальнювального резюме, цi органи можуть iгнорувати таку iнформацiю, якщо їм не буде надано пiдтвердження iз вiдповiдного джерела про те, що ця iнформацiя є достовiрною.

Стаття 4
Визначення наявностi або загрози серйозної шкоди

     1. Для цiлей цiєї Угоди:

     (a) пiд "серйозною шкодою" розумiється значне загальне погiршення положення у галузi вiтчизняного виробництва;

     (b) пiд "загрозою серйозної шкоди" розумiється серйозна шкода, що є явно неминучою вiдповiдно до положень параграфа 2. Визначення наявностi загрози серйозної шкоди повинно базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях, здогадках або маловiрогiднiй можливостi;

     (c) при визначеннi наявностi шкоди або її загрози пiд "галуззю вiтчизняного виробництва" розумiється вся сукупнiсть виробникiв аналогiчних або безпосередньо конкуруючих товарiв, якi ведуть виробництво на територiї Члена СОТ, або тi виробники, сукупний обсяг виробництва аналогiчних чи безпосередньо конкуруючих товарiв якими становить основну частку загального вiтчизняного виробництва цих товарiв.

     2. (a) При розслiдуваннi, що має на метi визначення того, чи збiльшення iмпорту завдало серйозної шкоди або загрожує її завданням галузi вiтчизняного виробництва вiдповiдно до визначень цiєї Угоди, компетентнi органи повиннi оцiнити всi вiдповiднi фактори об'єктивного та кiлькiсного характеру, що здiйснюють вплив на ситуацiю в такiй галузi, зокрема темпи та обсяги зростання iмпорту даного товару в абсолютному i вiдносному виразi, частку вiтчизняного ринку, зайняту у результатi збiльшення iмпорту, змiни в обсягах продажу, виробництво, продуктивнiсть працi, використання основних фондiв, прибутки та збитки, а також зайнятiсть населення.

     (b) Рiшення про визначення шкоди, зазначене у пiдпараграфi (a), не приймається, якщо таке розслiдування не покаже на пiдставi об'єктивних доказiв наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж збiльшенням iмпорту даного товару та наявнiстю або загрозою серйозної шкоди. Коли окрiм збiльшення iмпорту галузi вiтчизняного виробництва одночасно завдають шкоди iншi фактори, збiльшення iмпорту не визначатиметься як причина серйозної шкоди.

     (c) Компетентнi органи повиннi оперативно публiкувати вiдповiдно до положень Статтi 3 детальний аналiз справи, що розслiдується, а також докази щодо причетностi дослiджених факторiв до справи.

Стаття 5
Застосування захисних заходiв

     1. Член СОТ повинен застосовувати захиснi заходи лише тою мiрою, якою вони є необхiдними для упередження або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу перебудови галузi. При використаннi кiлькiсного обмеження, такий захiд не повинен зменшувати кiлькiсть iмпортованих товарiв нижче рiвня останнього перiоду, який визначається як середнiй показник iмпорту за останнi три репрезентативнi роки, за якi наявна статистика, якщо тiльки не буде надано чiткого пояснення, чому потрiбно обрати iнший рiвень для упередження або усунення серйозної шкоди. Члени СОТ повиннi обирати заходи, що є найбiльш придатними для досягнення цих цiлей.

     2. (a) У випадках, коли серед країн-постачальникiв розподiляється квота, Член СОТ, що застосовує обмеження, може домовитися щодо розподiлу часток квоти з iншими Членами, що мають значний iнтерес у постачаннi даного товару. У випадках, коли цей метод не може бути практично застосований на розумнiй основi, зацiкавлений Член СОТ повинен надати Членам, що мають значний iнтерес у постачаннi цього товару, такi частки, якi основанi на пропорцiях вiд загальної вартостi або кiлькостi iмпорту товару таких Членiв протягом попереднього репрезентативного перiоду, причому належна увага повинна придiлятися будь-яким особливим факторам, що могли або можуть справити вплив на торгiвлю цим товаром.

     (b) Член СОТ може вiдступати вiд положень пiдпараграфа (a) за умови, що пiд егiдою Комiтету iз захисних заходiв, зазначеного у параграфi 1 Статтi 13, проводяться консультацiї вiдповiдно до параграфа 3 Статтi 12, а також Комiтету надано явнi докази щодо того, що: (i) iмпорт з боку деяких Членiв збiльшився у непропорцiйному розмiрi вiдносно загального обсягу iмпорту даного товару за репрезентативний перiод, (ii) причини для вiдступу вiд пiдпараграфа (a) є виправданими i (iii) умови такого вiдступу є однаковими для всiх постачальникiв даного товару. Термiн дiї будь-якого з таких заходiв не повинен перевищувати початковий перiод згiдно з параграфом 1 Статтi 7. Зазначений вище вiдступ не дозволяється у випадку наявностi або загрози серйозної шкоди.

Стаття 6
Тимчасовi захиснi заходи

     За критичних обставин, коли затримка завдала б збиткiв, якi важко вiдшкодувати, Член СОТ може вжити тимчасових захисних заходiв при наявностi попереднього визначення прямих доказiв того, що збiльшення iмпорту завдало або загрожує завданням серйозної шкоди. Термiн дiї цих тимчасових заходiв не повинен перевищувати 200 днiв, i протягом цього перiоду повиннi виконуватися вiдповiднi вимоги Статей 2 - 7 i 12. Такi заходи повиннi застосовуватися у формi збiльшення тарифiв з тим, що б їх можна було швидко вiдшкодувати у тому разi, якщо подальше розслiдування, зазначене у параграфi 2 Статтi 4, не покаже, що збiльшення iмпорту завдало або загрожувало завданням серйозної шкоди певнiй галузi вiтчизняного виробництва. Термiн дiї будь-якого з таких тимчасових заходiв зараховується як частина термiну початкового застосування та будь-якого його продовження, зазначеного у параграфах 1, 2 i 3 Статтi 7.

Стаття 7
Термiн дiї та перегляд захисних заходiв

     1. Член СОТ повинен застосовувати захиснi заходи лише протягом такого перiоду часу, який є необхiдним для упередження або усунення серйозної шкоди, а також для сприяння процесу перебудови галузi. Цей перiод не може перевищувати чотирьох рокiв, якщо його не продовжено згiдно з параграфом 2.

     2. Перiод, зазначений у параграфi 1, може бути продовжено за умови, що компетентнi органи iмпортуючого Члена СОТ визначать вiдповiдно до процедур, передбачених Статтями 2, 3, 4 i 5, що продовжує iснувати потреба у захисному заходi для упередження або усунення серйозної шкоди i що iснують докази того, що у цiй галузi виробництва проходить процес перебудови, а також за умови, що дотримуються вiдповiднi положення Статей 8 i 12.

     3. Загальний термiн застосування захисного заходу, включаючи термiн застосування будь-якого тимчасового заходу, термiн початкового застосування та будь-яке його продовження не повиннi перевищувати вiсiм рокiв.

     4. Для сприяння процесу перебудови галузi у ситуацiї, коли очiкуваний термiн дiї захисного заходу, про який повiдомлено вiдповiдно до положень параграфа 1 Статтi 12, перевищує один рiк, Член СОТ, що застосовує такий захiд, повинен поступово лiбералiзувати його через регулярнi iнтервали протягом перiоду застосування. Якщо термiн такого заходу перевищує три роки, Член СОТ, що застосовує такий захiд, повинен переглянути ситуацiю не пiзнiше нiж пiсля закiнчення половини термiну дiї заходу i, якщо це можливо, усунути його або прискорити темп лiбералiзацiї. Захисний захiд, перiод дiї якого продовжується вiдповiдно до параграфа 2, не повинен бути бiльш обмежувальним, нiж вiн був наприкiнцi початкового перiоду, i повинен надалi лiбералiзуватися.

     5. Жодних захисних заходiв не може бути знову застосовано щодо iмпорту товару, який пiддавався дiї захисного заходу, застосованого пiсля дня набрання чинностi Угодою СОТ, протягом перiоду часу, який дорiвнює перiоду, протягом якого такий захiд вже застосовувався ранiше за умови, що перiод незастосування становить принаймнi два роки.

     6. Незалежно вiд положень параграфа 5 захисний захiд тривалiстю бiльше 180 днiв або менше може знову застосовуватися до iмпорту певного товару, якщо:

     (a) пiсля дати введення захисного заходу вiдносно iмпорту такого товару пройшов принаймнi один рiк;

     (b) такий захисний захiд не застосовувався до цього ж товару бiльше нiж двiчi протягом п'ятирiчного перiоду, що безпосередньо передує датi введення такого захисного заходу.

Стаття 8
Рiвень поступок та iншi зобов'язання

     1. Член СОТ, що пропонує застосування захисного заходу або має намiр продовжити застосування захисного заходу, повинен докладати зусиль до пiдтримання рiвня поступок та iнших зобов'язань, в основному рiвноцiнного тому рiвню, що iснує вiдповiдно до ГАТТ 1994 мiж ним та тими експортуючими Членами СОТ, на яких справить вплив запровадження такого заходу, вiдповiдно до положень параграфа 3 Статтi 12. Для досягнення цiєї мети зацiкавленi Члени можуть погодитися на адекватнi засоби торгової компенсацiї за несприятливi наслiдки введення цього заходу для їхньої торгiвлi.

     2. Якщо протягом 30 днiв не буде досягнуто домовленостi в результатi консультацiй згiдно з параграфом 3 Статтi 12, тодi тi експортуючi Члени СОТ, якi пiдпадають пiд вплив такого заходу, можуть не пiзнiше нiж через 90 днiв пiсля застосування заходу, припинити застосування в основному рiвноцiнних поступок або iнших зобов'язань за ГАТТ 1994 вiдносно торгiвлi Члена, що застосовує захисний захiд, пiсля закiнчення 30 днiв з моменту отримання письмового повiдомлення про це Радою з торгiвлi товарами, якщо Рада не заперечує проти такого припинення.

     3. Право на припинення, передбачене у параграфi 2, не повинно застосовуватися протягом перших трьох рокiв дiї заходу за умови, що цей захiд було вжито в результатi абсолютного збiльшення iмпорту i що вiн вiдповiдає положенням цiєї Угоди.

Стаття 9
Країни-Члени, що розвиваються

     1. Захиснi заходи не повиннi застосовуватися проти товарiв, якi походять iз країни-Члена, що розвивається, до тих пiр, поки частка його iмпорту даного товару в країнi iмпортуючого Члена СОТ не перевищуватиме 3 вiдсотки i за умови, що країни-Члени, що розвиваються, з часткою iмпорту, меншою 3 вiдсоткiв кожна, разом матимуть не бiльше 9 вiдсоткiв вiд загального iмпорту даного товару.2

____________
     2 Член СОТ повинен негайно повiдомити Комiтет iз захисних заходiв про дiї, якi вiн застосовує вiдповiдно до параграфа 1 Статтi 9.

     2. Країна-Член, що розвивається, має право продовжити термiн застосування захисного заходу на термiн, що не бiльше нiж на два роки перевищує максимальний термiн, передбачений у параграфi 3 Статтi 7. Незалежно вiд положень параграфа 5 Статтi 7 країна-Член, що розвивається, має право застосувати знову захисний захiд до iмпорту товару, який пiддавався такому заходу пiсля набрання чинностi Угодою СОТ, пiсля закiнчення перiоду часу, який дорiвнює половинi перiоду, протягом якого такий захiд вже застосовувався ранiше за умови, що перiод незастосування становить принаймнi два роки.

Стаття 10
Заходи, що iснували ранiше вiдповiдно до Статтi XIX ГАТТ 1947

     Члени СОТ повиннi припинити всi захиснi заходи, що застосовуються вiдповiдно до Статтi XIX ГАТТ 1947, якi iснували на день набрання чинностi Угодою СОТ, не пiзнiше нiж через вiсiм рокiв пiсля того, як їх було вперше застосовано, або п'ять рокiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ в залежностi вiд того, який з цих термiнiв закiнчується пiзнiше.

Стаття 11
Заборона та вiдмiна деяких заходiв

     1. (a) Член СОТ не повинен вживати або вимагати будь-яких надзвичайних дiй щодо iмпорту окремих товарiв, як це передбачено Статтею XIX ГАТТ 1994, якщо тiльки такi дiї не вiдповiдають положенням зазначеної Статтi XIX, яка застосовується вiдповiдно до цiєї Угоди.

     (b) Крiм того, Член СОТ не повинен вимагати, вживати або зберiгати будь-яких добровiльних обмежень експорту, домовленостей щодо заходiв по збуту товарiв або iнших таких заходiв вiдносно iмпорту чи експорту.3, 4 Вони включають як дiї, що застосовуються одним Членом, так i дiї за угодами або домовленостями, укладеними мiж двома чи бiльше Членами. Будь-який такий захiд, що застосовується на день набрання чинностi Угодою СОТ, повинен бути приведений у вiдповiднiсть iз цiєю Угодою або вiдмiнений вiдповiдно до параграфа 2.

____________
     3 Квота на iмпорт, що застосовується як захисний захiд згiдно з вiдповiдними положеннями ГАТТ 1994 та цiєї Угоди, може за взаємною домовленiстю регулюватися експортуючим Членом СОТ.
     4 До прикладiв таких заходiв вiдносяться стримування експорту, системи контролю експортних чи iмпортних цiн, нагляд за експортом або iмпортом, примусовi iмпортнi картелi та системи вибiркового лiцензування iмпорту або експорту; кожен з цих заходiв має протекцiонiстський характер.

     (c) Ця Угода не поширюється на заходи, яких вимагає, вживає або зберiгає Член СОТ вiдповiдно до положень ГАТТ 1994, за винятком тих, про якi йдеться в Статтi XIX, та Багатостороннiми торговельними угодами у Додатку A, за винятком цiєї Угоди, або вiдповiдно до протоколiв та угод або домовленостей, укладених в рамках ГАТТ 1994.

     2. Вiдмiна заходiв, зазначених у параграфi 1(b), повинна здiйснюватися вiдповiдно до розкладiв, якi подаються до Комiтету iз захисних заходiв зацiкавленими Членами СОТ не пiзнiше нiж через 180 днiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ. Цi розклади повиннi передбачати вiдмiну або приведення у вiдповiднiсть з цiєю Угодою всiх заходiв, зазначених у параграфi 1, протягом термiну, не бiльшого нiж чотири роки пiсля набрання чинностi Угодою СОТ. При цьому кожен Член може зберегти не бiльше одного конкретного заходу,5 термiн дiї якого повинен закiнчитися не пiзнiше 31 грудня 1999 року. Будь-який такий виняток повинен взаємно узгоджуватися мiж прямо зацiкавленими Членами СОТ i подаватися до Комiтету iз захисних заходiв на розгляд i прийняття протягом 90 днiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ. Додаток до цiєї Угоди зазначає захiд, який було узгоджено як такий, що пiдпадає пiд дiю цього винятка.

____________
     5 Єдиний такий виняток, на який мають право Європейськi Спiвтовариства, наведено в Додатку до цiєї Угоди.

     3. Члени не повиннi заохочувати або пiдтримувати прийняття чи збереження державними або приватними пiдприємствами неурядових заходiв, рiвноцiнних тим, що передбаченi у параграфi 1.

Стаття 12
Повiдомлення i консультацiї

     1. Член СОТ повинен негайно повiдомляти Комiтет iз захисних заходiв про:

     (a) початок процесу розслiдування, що стосується серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди, та про його причини;

     (b) виявлення серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди, якої завдає збiльшення iмпорту;

     (c) прийняття рiшення щодо застосування або продовження захисного заходу.

     2. При здiйсненнi повiдомлень, передбачених у параграфах 1(b) та 1(c), Член СОТ, що пропонує застосування або продовження захисного заходу, повинен надати Комiтетовi iз захисних заходiв всю вiдповiдну iнформацiю, яка включає докази серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди, якої завдає збiльшення iмпорту, точний опис товару, про який йдеться, а також опис запропонованого заходу, пропоновану дату введення, очiкуваний термiн дiї та розклад його поступової лiбералiзацiї. У разi продовження заходу повиннi також надаватися докази того, що у данiй галузi виробництва вiдбувається процес перебудови. Рада з торгiвлi товарами або Комiтет iз захисних заходiв можуть вимагати вiд Члена, що пропонує застосування або продовження захисного заходу, такої додаткової iнформацiї, яку вважатимуть за необхiдну.

     3. Член СОТ, що пропонує застосування або продовження захисного заходу, повинен надати адекватну можливiсть для проведення попереднiх консультацiй з тими Членами, що мають суттєвий iнтерес як експортери даного товару, з метою, inter alia, розгляду iнформацiї, наданої вiдповiдно до параграфа 2, обмiну мiркуваннями щодо цього заходу та вироблення розумiння щодо шляхiв досягнення мети, зазначеної у параграфi 1 Статтi 8.

     4. Член СОТ повинен повiдомити Комiтет iз захисних заходiв перед введенням тимчасових захисних заходiв, про якi йдеться у Статтi 6. Пiсля введення заходу повиннi бути негайно проведенi консультацiї.

     5. Про результати консультацiй, передбачених у цiй Статтi, а також результати переглядiв пiсля закiнчення половини термiну дiї заходу, передбачених у параграфi 4 Статтi 7, компенсацiю у будь-якiй формi, передбачену у параграфi 1 Статтi 8, а також запропонованi припинення поступок або iншi зобов'язання, передбаченi у параграфi 2 Статтi 8, зацiкавленi Члени СОТ повиннi негайно повiдомляти Раду з торгiвлi товарами.

     6. Члени СОТ повиннi оперативно повiдомляти Комiтет iз захисних заходiв про свої закони, нормативнi акти та адмiнiстративнi процедури, що стосуються захисних заходiв, а також про будь-якi їх змiни.

     7. Члени СОТ, що зберiгають заходи, зазначенi у Статтi 10 та параграфi 1 Статтi 11, якi iснують на день набрання чинностi Угодою СОТ, повиннi повiдомити Комiтет iз захисних заходiв про такi заходи не пiзнiше нiж через 60 днiв пiсля набрання чинностi Угодою СОТ.

     8. Будь-який Член СОТ може повiдомити Комiтет iз захисних заходiв про всi закони, нормативнi акти, адмiнiстративнi процедури та будь-якi заходи або дiї, про якi йдеться у цiй Угодi i про якi не було повiдомлено iншими Членами, якi вiдповiдно до цiєї Угоди повиннi були зробити такi повiдомлення.

     9. Будь-який Член СОТ може повiдомити Комiтет iз захисних заходiв про будь-якi неурядовi заходи, зазначенi у параграфi 3 Статтi 11.

     10. Усi повiдомлення до Ради з торгiвлi товарами, передбаченi цiєю Угодою, повиннi, як правило, робитися через Комiтет iз захисних заходiв.

     11. Положення цiєї Угоди щодо повiдомлень не вимагають вiд будь-якого Члена СОТ розкриття конфiденцiйної iнформацiї, яке б перешкоджало втiленню законiв або iншим чином суперечило державним iнтересам чи ушкоджувало законнi комерцiйнi iнтереси окремих пiдприємств, чи то державних чи приватних.

Стаття 13
Нагляд

     1. Цiєю Угодою засновується Комiтет iз захисних заходiв, який пiдпорядковується Радi з торгiвлi товарами i є вiдкритим для участi будь-якого Члена СОТ, який виявить бажання працювати у ньому.

     Комiтет матиме такi функцiї:

     (a) наглядати за загальним виконанням цiєї Угоди, щорiчно звiтувати до Ради з торгiвлi товарами про це та вносити рекомендацiї щодо її удосконалення;

     (b) виявляти на запит зацiкавленого Члена, чи дотримувалися процедурнi вимоги цiєї Угоди у зв'язку iз застосуванням захисного заходу, i звiтувати про виявленi факти до Ради з торгiвлi товарами;

     (c) надавати допомогу Членам СОТ на їхнiй запит у консультацiях вiдповiдно до положень цiєї Угоди;

     (d) вивчати заходи, зазначенi у Статтi 10 та параграфi 1 Статтi 11, наглядати за вiдмiною таких заходiв i у мiру необхiдностi звiтувати до Ради з торгiвлi товарами;

     (e) розглядати на вимогу Члена СОТ, що вводить захиснi заходи, чи є пропозицiї щодо припинення поступок або iнших зобов'язань "в основному рiвноцiнними", i у мiру необхiдностi звiтувати до Ради з торгiвлi товарами;

     (f) отримувати i розглядати всi повiдомлення, передбаченi у цiй Угодi, i у мiру необхiдностi звiтувати до Ради з торгiвлi товарами;

     (g) виконувати будь-якi iншi функцiї, пов'язанi з цiєю Угодою, якi визначатиме Рада з торгiвлi товарами.

     2. Для сприяння Комiтетовi у виконаннi функцiй нагляду Секретарiат повинен щорiчно готувати доповiдь за фактами щодо функцiонування цiєї Угоди, яка грунтуватиметься на повiдомленнях та iншiй надiйнiй iнформацiї, яка йому доступна.

Стаття 14
Врегулювання суперечок

     До консультацiй i врегулювання суперечок, що виникають у рамках дiї цiєї Угоди, застосовуються положення Статей XXII i XXIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому вони розробленi й застосовуються за Домовленiстю про врегулювання суперечок.

 

Додаток

Виключення, передбачене у параграфi 2 Статтi 11

Зацiкавленi Члени Товар Припинення термiну дiї
ЄС/Японiя Пасажирськi автомобiлi, позадорожнi засоби пересування, легкi фургони, легкi вантажнi автомобiлi (до 5 тон) i тi ж автомобiлi у повнiстю розiбраному станi (комплекти автозапчастин) 31 грудня 1999 року
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.