УГОДА

про застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв

     Члени,

     знову пiдтверджуючи, що для жодного члена не повиннi створюватися перешкоди стосовно введення чи застосування заходiв, необхiдних для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин, за умови, що цi заходи не застосовуються в спосiб, який є засобом свавiльної чи невиправданої дискримiнацiї мiж членами, на територiї яких iснують однаковi умови, або який є прихованим обмеженням мiжнародної торгiвлi;

     бажаючи полiпшити здоров'я людини, здоров'я тварин та фiтосанiтарну ситуацiю на територiї всiх членiв;

     вiдзначаючи, що санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи часто застосовуються на пiдставi двостороннiх угод чи протоколiв;

     бажаючи створити багатосторонню основу правил та норм, що регулюють розробку, уведення та застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв з метою мiнiмiзацiї їхнього негативного впливу на торгiвлю;

     визнаючи важливий внесок, який стосовно цього можуть зробити мiжнароднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї;

     бажаючи сприяти використанню гармонiзованих санiтарних та фiтосанiтарних заходiв мiж членами на пiдставi мiжнародних стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй, розроблених вiдповiдними мiжнародними органiзацiями, зокрема Комiсiєю з Кодексу алiментарiус, Мiжнародним епiзоотичним бюро, а також вiдповiдними мiжнародними та регiональними органiзацiями, що дiють у рамках Мiжнародної конвенцiї iз захисту рослин, не вимагаючи вiд членiв змiнювати їхнiй належний рiвень захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин;

     визнаючи, що країни-члени, якi розвиваються, можуть натрапляти на труднощi пiд час виконання вимог санiтарних та фiтосанiтарних заходiв членiв-iмпортерiв, i як наслiдок пiд час доступу на ринки, а також пiд час розробки й застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв на своїх територiях, i бажаючи допомогти їм в їхнiх зусиллях у цiй сферi;

     бажаючи у зв'язку iз цим виробити правила застосування положень ГАТТ 1994, якi стосуються використання санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, зокрема положень пункту "b" статтi XX1,

____________
     1 У цiй Угодi посилання на пункт "b" статтi XX включає також посилання на назву цiєї статтi.

     у цiй Угодi домовляються про таке:

Стаття 1
Загальнi положення

     1. Ця Угода застосовується до всiх санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, якi можуть безпосередньо чи опосередковано впливати на мiжнародну торгiвлю. Такi заходи повиннi розроблятися та застосовуватися вiдповiдно до положень цiєї Угоди.

     2. Для цiлей цiєї Угоди застосовуються визначення термiнiв, наведенi в додатку A.

     3. Додатки є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     4. Нiщо в цiй Угодi не впливає на права членiв за Угодою про технiчнi бар'єри в торгiвлi стосовно заходiв, якi не пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди.

Стаття 2
Основнi права та обов'язки

     1. Члени мають право вживати санiтарних i фiтосанiтарних заходiв, необхiдних для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин, за умови, що такi заходи не суперечать положенням цiєї Угоди.

     2. Члени повиннi забезпечити, щоб будь-який санiтарний чи фiтосанiтарний захiд застосовувався лише в обсязi, необхiдному для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин, ґрунтувався на наукових принципах i щоб його дiя не продовжувалася без достатнiх наукових обґрунтувань, за винятком випадкiв, передбачених у пунктi 7 статтi 5.

     3. Члени повиннi забезпечити, щоб їхнi санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи не створювали свавiльної або невиправданої дискримiнацiї мiж членами, на територiї яких iснують iдентичнi чи подiбнi умови, зокрема мiж їхньою територiєю й територiєю iнших членiв. Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи не повиннi застосовуватися у спосiб, який є прихованим обмеженням мiжнародної торгiвлi.

     4. Санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи, якi узгоджуються з вiдповiдними положеннями цiєї Угоди, повиннi вважатися такими, що вiдповiдають обов'язкам членiв згiдно з положеннями ГАТТ 1994, якi стосуються використання санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, зокрема положень пункту "b" статтi XX.

Стаття 3
Гармонiзацiя

     1. З метою гармонiзацiї санiтарних та фiтосанiтарних заходiв на якомога ширшiй основi члени повиннi ґрунтувати свої санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи на мiжнародних стандартах, iнструкцiях чи рекомендацiях у випадках, коли вони iснують, i за винятком випадкiв, коли iнше передбачено в цiй Угодi, зокрема в пунктi 3.

     2. Санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи, якi вiдповiдають мiжнародним стандартам, iнструкцiям чи рекомендацiям, повиннi вважатися необхiдними для захисту життя чи здоров'я людини, тварин чи рослин i такими, що не суперечать вiдповiдним положенням цiєї Угоди та ГАТТ 1994.

     3. Члени можуть уводити чи пiдтримувати санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи, якi зумовлюють вищий рiвень санiтарного або фiтосанiтарного захисту порiвняно з тим, що був би досягнутий за допомогою заходiв, якi ґрунтуються на вiдповiдних мiжнародних стандартах, iнструкцiях чи рекомендацiях, якщо iснує наукове обґрунтування або в результатi застосування рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту, стосовно якого член визначить, що вiн є належним згiдно з вiдповiдними положеннями пунктiв 1 - 8 статтi 52. Незважаючи на зазначене вище, усi заходи, якi зумовлюють рiвень санiтарного чи фiтосанiтарного захисту, вiдмiнний вiд рiвня, який був би досягнутий за допомогою заходiв, що ґрунтуються на вiдповiдних мiжнародних стандартах, iнструкцiях чи рекомендацiях, не повиннi суперечити будь-якому iншому положенню цiєї Угоди.

____________
     2 Для цiлей пункту 3 статтi 3 наукове обґрунтування iснує, якщо, на основi вивчення та оцiнки наявної наукової iнформацiї згiдно з вiдповiдними положеннями цiєї Угоди, член визначить, що вiдповiднi мiжнароднi стандарти, iнструкцiї чи рекомендацiї є недостатнiми для досягнення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту.

     4. У межах своїх можливостей члени повиннi брати найповнiшу участь у роботi вiдповiдних мiжнародних органiзацiй та їхнiх фiлiалiв, зокрема Комiсiї з Кодексу алiментарiус, Мiжнародного епiзоотичного бюро, а також мiжнародних та регiональних органiзацiй, що дiють у рамках Мiжнародної конвенцiї iз захисту рослин, з метою сприяння в рамках цих органiзацiй розвитковi й перiодичному переглядовi стандартiв, iнструкцiй та рекомендацiй стосовно всiх аспектiв санiтарних i фiтосанiтарних заходiв.

     5. Комiтет iз санiтарних i фiтосанiтарних заходiв, передбачений у пунктах 1 й 4 статтi 12 (далi в цiй Угодi - Комiтет) повинен розробити процедуру монiторингу процесу мiжнародної гармонiзацiї та координувати зусилля в цiй сферi з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями.

Стаття 4
Еквiвалентнiсть

     1. Члени повиннi визнавати санiтарнi й фiтосанiтарнi заходи iнших членiв еквiвалентними, навiть якщо цi заходи вiдрiзняються вiд їхнiх заходiв чи вiд заходiв, якi використовуються iншими членами, що торгують цим самим товаром, якщо член-експортер об'єктивно продемонструє члену-iмпортеру, що його заходи досягають належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту, установленого членом-iмпортером. Для цього члену-iмпортеру на запит повинен надаватися належний доступ для проведення iнспекцiй, тестiв й iнших вiдповiдних процедур.

     2. На запит члени повиннi проводити консультацiї для досягнення двостороннiх та багатостороннiх домовленостей про визнання еквiвалентностi конкретних санiтарних i фiтосанiтарних заходiв.

Стаття 5
Оцiнка ризику й визначення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту

     1. Члени повиннi забезпечити, щоб їхнi санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи ґрунтувалися на вiдповiднiй обставинам оцiнцi ризикiв для життя або здоров'я людини, тварин чи рослин, яка враховувала би технiку оцiнки ризику, розроблену вiдповiдними мiжнародними органiзацiями.

     2. Пiд час оцiнки ризику члени повиннi брати до уваги наявнi науковi обґрунтування, вiдповiднi процеси та способи виробництва, вiдповiднi методи iнспекцiї, вибiркового контролю й тестування, ступiнь поширеностi певних хвороб чи розповсюдженостi шкiдникiв, наявнiсть зон, вiльних вiд шкiдникiв або хвороб, вiдповiднi екологiчнi чи природоохороннi умови, а також карантинний або iнший режим.

     3. Пiд час оцiнки ризику для життя або здоров'я тварин чи рослин та визначення заходу, який необхiдно вжити для досягнення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту вiд такого ризику, члени повиннi враховувати як вiдповiднi економiчнi фактори такi фактори: можливу шкоду стосовно втрати виробництва або продажу в результатi проникнення, укорiнення чи розповсюдження шкiдника або проникнення, укорiнення чи поширення хвороби; вартiсть боротьби з ними або викоренення їх на територiї члена-iмпортера, а також вiдносна ефективнiсть витрат альтернативних пiдходiв до обмеження ризикiв.

     4. Пiд час визначення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту члени повиннi враховувати завдання з мiнiмiзацiї негативних наслiдкiв для торгiвлi.

     5. Для досягнення послiдовностi пiд час застосування концепцiї належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту вiд ризикiв для життя чи здоров'я людини або для життя чи здоров'я тварин чи рослин кожний член повинен уникати свавiльного або невиправданого встановлення рiзних рiвнiв, якi вiн уважає належними в рiзних ситуацiях, якщо такi рiзницi призводять до дискримiнацiї або прихованого обмеження мiжнародної торгiвлi. Члени спiвробiтничають у Комiтетi вiдповiдно до пунктiв 1, 2 й 3 статтi 12 для того, щоб розробити iнструкцiї для сприяння практичному виконанню цього положення. Пiд час розробки цих iнструкцiй Комiтет повинен брати до уваги всi вiдповiднi фактори, зокрема винятковий характер ризикiв для людського здоров'я, на якi люди добровiльно себе наражають.

     6. Без обмеження пункту 2 статтi 3 пiд час установлення або пiдтримання санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв з метою досягнення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту члени повиннi забезпечити, щоб такi заходи не здiйснювали на торгiвлю впливу, обмежувальнiшого, нiж це є необхiдним для досягнення ними належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту, який ураховує технiчнi й економiчнi можливостi3.

____________
     3 Для цiлей пункту 6 статтi 5 захiд не вважається таким, що здiйснює на торгiвлю вплив, обмежувальнiший, нiж це є необхiдним, якщо немає iншого помiрковано наявного заходу, який ураховує технiчнi та економiчнi можливостi, що досягає належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту i який здiйснює на торгiвлю значно менш обмежувальний вплив.

     7. У випадках, коли вiдповiдне наукове обґрунтування є недостатнiм, член може тимчасово затвердити санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи на основi наявної вiдповiдної iнформацiї, зокрема iнформацiї, отриманої вiд вiдповiдних мiжнародних органiзацiй, а також iнформацiї, отриманої пiд час застосування санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв iншими членами. За таких обставин члени повиннi намагатись отримати додаткову iнформацiю, необхiдну для об'єктивнiшої оцiнки ризику, та переглядати санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи вiдповiдним чином у розумний строк.

     8. Коли член має пiдстави вважати, що певний санiтарний або фiтосанiтарний захiд, який уведений або пiдтримується iншим членом, обмежує або має потенцiал обмежити його експорт, i коли цей захiд не ґрунтується на вiдповiдних мiжнародних стандартах, iнструкцiях чи рекомендацiях або якщо таких стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй не iснує, вiн може вимагати пояснення пiдстав застосування такого санiтарного чи фiтосанiтарного заходу, а член, що пiдтримує цей захiд, повинен надати таке пояснення.

Стаття 6
Адаптацiя до регiональних умов, зокрема зон, вiльних вiд шкiдникiв або хвороб, та зон з незначною присутнiстю шкiдникiв або хвороб

     1. Члени повиннi забезпечити, щоб їхнi санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи були адаптованi до санiтарних чи фiтосанiтарних особливостей району (вiн може бути всiєю країною, частиною країни чи всiма кiлькома країнами або їхнiми частинами), з якого походить товар i для якого товар призначено. Пiд час оцiнки санiтарних чи фiтосанiтарних особливостей регiону члени повиннi враховувати, inter alia, рiвень присутностi певних хвороб або шкiдникiв, наявнiсть програм викоренення їх або боротьби з ними, а також належнi критерiї чи iнструкцiї, якi можуть бути розробленi вiдповiдними мiжнародними органiзацiями.

     2. Члени, зокрема, повиннi визнати концепцiї зон, вiльних вiд шкiдникiв або хвороб, та зон з незначною присутнiстю шкiдникiв або хвороб. Визначення таких зон ґрунтується на таких факторах, як географiя, екосистеми, епiдемiологiчний нагляд та ефективнiсть санiтарного чи фiтосанiтарного контролю.

     3. Члени-експортери, якi стверджують, що зони в межах їхнiх територiй є зонами, вiльними вiд шкiдникiв або хвороб, або зонами з незначною присутнiстю шкiдникiв або хвороб, повиннi надати необхiднi обґрунтування цього для того, щоб об'єктивно продемонструвати члену-iмпортеру, що такi зони є i, вiрогiдно, залишатимуться зонами, вiльними вiд шкiдникiв чи хвороб, або зонами з незначною присутнiстю шкiдникiв чи хвороб вiдповiдно. Для цього на запит члену-iмпортеру повинен надаватися належний доступ для проведення iнспекцiй, тестiв й iнших вiдповiдних процедур.

Стаття 7
Прозорiсть

     члени повиннi повiдомляти про змiни у своїх санiтарних чи фiтосанiтарних заходах, а також надавати iнформацiю про свої санiтарнi чи фiтосанiтарнi заходи вiдповiдно до положень додатку B.

Стаття 8
Процедури контролю, iнспекцiї та ухвалення

     члени повиннi дотримуватися положень додатку C пiд час здiйснення процедур контролю, iнспекцiї та ухвалення, зокрема нацiональних систем ухвалення використання домiшок або встановлення допустимих рiвнiв забруднювальних речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах, а також iншим чином забезпечувати, щоб їхнi процедури не суперечили положенням цiєї Угоди.

Стаття 9
Технiчна допомога

     1. Члени домовляються сприяти наданню технiчної допомоги iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, або на двостороннiй основi, або через вiдповiднi мiжнароднi органiзацiї. Така допомога може надаватись, inter alia, у галузях технологiй переробки, дослiдження та створення iнфраструктури, зокрема пiд час створення нацiональних регуляторних органiв, i може набувати форми консультацiй, кредитiв, дотацiй та грантiв, у тому числi для отримання технiчної квалiфiкацiї, пiдготовки кадрiв та придбання устаткування, щоб дати змогу таким країнам пристосуватися до санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, якi є необхiдними для досягнення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту на ринках їхнього експорту, та дотримуватися таких заходiв.

     2. У випадках, коли для виконання країною-членом, що розвивається, яка є експортером, санiтарних або фiтосанiтарних вимог члена-iмпортера, необхiднi суттєвi iнвестицiї, останнiй повинен розглянути можливiсть надання такої технiчної допомоги, яка би дозволила країнi-члену, що розвивається, зберегти й розширити свої можливостi доступу до ринку для вiдповiдного товару.

Стаття 10
Спецiальний i диференцiйний режими

     1. Пiд час пiдготовки й застосування санiтарних або фiтосанiтарних заходiв члени повиннi враховувати особливi потреби країн-членiв, що розвиваються, i, зокрема, найменш розвинених країн-членiв.

     2. У випадках, коли належний рiвень санiтарного чи фiтосанiтарного захисту допускає можливiсть поетапного введення нових санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, довшi строки для дотримання повиннi погоджуватися стосовно товарiв, якi становлять iнтерес для країн-членiв, що розвиваються, щоб пiдтримувати можливостi для їхнього експорту.

     3. З метою забезпечення здатностi країн-членiв, що розвиваються, дотримуватися положень цiєї Угоди Комiтет уповноважується надавати на запит таким країнам чiтко визначенi, обмеженi в часi звiльнення вiд цiлковитого або часткового виконання зобов'язань за цiєю Угодою з урахуванням їхнiх фiнансових, торгових потреб та потреб розвитку.

     4. Члени повиннi заохочувати активну участь країн-членiв, що розвиваються, у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях i сприяти їй.

Стаття 11
Консультацiї й вирiшення спорiв

     1. До консультацiй i вирiшення спорiв за цiєю Угодою застосовуються положення статей XXII i XXIII ГАТТ 1994 в тому виглядi, у якому вони розробленi й застосовуються за Домовленiстю про вирiшення спорiв, за винятком випадкiв, якi окремо передбачено в цiй Угодi.

     2. У будь-якому спорi за цiєю Угодою, який стосується наукових або технiчних питань, група експертiв повинна звертатися за порадами до експертiв, яких обирає ця група пiсля консультацiй зi сторонами спору. Для цього група експертiв може, коли вважає за потрiбне, створити консультативну групу технiчних експертiв або консультуватися з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями на запит будь-якої сторони спору або за власною iнiцiативою.

     3. Нiщо в цiй Угодi не заподiює шкоди правам членiв за iншими мiжнародними угодами, у тому числi правам вдаватися до добрих послуг чи механiзмiв вирiшення спорiв iнших мiжнародних органiзацiй або таких послуг або механiзмiв, передбачених будь-якою мiжнародною угодою.

Стаття 12
Виконання Угоди

     1. Цiєю статтею засновується Комiтет iз санiтарних i фiтосанiтарних заходiв для забезпечення постiйного форуму для консультацiй. Вiн здiйснює функцiї, необхiднi для виконання положень цiєї Угоди та сприяння виконанню її завдань, зокрема стосовно гармонiзацiї. Комiтет приймає свої рiшення шляхом досягнення консенсусу.

     2. Комiтет заохочує спецiальнi консультацiї або переговори мiж членами з конкретних санiтарних чи фiтосанiтарних питань i сприяє їм. Комiтет заохочує використання мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй усiма членами й стосовно цього надає матерiальну пiдтримку для проведення технiчних консультацiй та дослiджень з метою пiдвищення координацiї та iнтеграцiї мiж мiжнародними й нацiональними системами та пiдходами для схвалення використання харчових домiшок або для встановлення допустимих рiвнiв забруднювальних речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах.

     3. Комiтет пiдтримує тiсний зв'язок з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями в галузi санiтарного й фiтосанiтарного захисту, особливо з Комiсiєю з Кодексу алiментарiус, Мiжнародним епiзоотичним бюро та Секретарiатом Мiжнародної конвенцiї iз захисту рослин, для забезпечення найлiпшими науковими й технiчними консультацiями для виконання цiєї Угоди та для уникнення невиправданого дублювання зусиль.

     4. Комiтет розробляє процедуру нагляду за процесом мiжнародної гармонiзацiї та використання мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй. Iз цiєю метою Комiтет повинен спiльно з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями встановити перелiк мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй, якi стосуються санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, якi Комiтет уважає такими, що здiйснюють найбiльший вплив на торгiвлю. Цей перелiк повинен уключати зазначення членами тих мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй, якi вони застосовують як умови iмпорту або на пiдставi яких iмпортованi товари, що вiдповiдають цим стандартам, можуть мати доступ до їхнiх ринкiв. У випадках, коли член не застосовує мiжнародного стандарту, iнструкцiї чи рекомендацiї як умови iмпорту, цей член повинен надати зазначення причини цього й, зокрема, зазначити, чи вважає вiн, що стандарт не є достатньо жорстким для забезпечення належного рiвня санiтарного чи фiтосанiтарного захисту. Якщо член перегляне свою позицiю пiсля того, як вiн заявив про використання стандарту, iнструкцiї чи рекомендацiї як умови iмпорту, вiн повинен надати пояснення його змiни й таким чином поiнформувати Секретарiат, а також вiдповiднi мiжнароднi органiзацiї, якщо таке повiдомлення й пояснення не надається вiдповiдно до процедур додатку B.

     5. Для уникнення невиправданого дублювання Комiтет може в разi необхiдностi вирiшити використовувати iнформацiю, яку отримано в результатi процедур, зокрема процедур повiдомлення, якi здiйснюються у вiдповiдних мiжнародних органiзацiях.

     6. Комiтет може на основi iнiцiативи одного iз членiв належними каналами запропонувати вiдповiдним мiжнародним органiзацiям або їхнiм фiлiалам вивчити окремi питання стосовно певного стандарту, iнструкцiї чи рекомендацiї, у тому числi пiдстави для пояснень невикористання, що надаються вiдповiдно до пункту 4.

     7. Комiтет переглядає дiю та виконання цiєї Угоди через три роки пiсля дати набрання чинностi Угодою СОТ, а також пiсля цього в мiру необхiдностi. У випадках, коли це необхiдно, Комiтет може подавати до Ради з питань торгiвлi товарами пропозицiї про внесення поправок до тексту цiєї Угоди, беручи до уваги, inter alia, досвiд, набутий у ходi її виконання.

Стаття 13
Виконання

     члени несуть цiлковиту вiдповiдальнiсть за цiєю Угодою за дотримання всiх зобов'язань, якi викладено в нiй. Члени виробляють i застосовують позитивнi заходи та механiзми, щоб забезпечити дотримання положень цiєї Угоди не лише центральними урядовими, а й iншими органами. Члени вживають таких обґрунтованих заходiв, якi можуть бути доступними для них, щоб забезпечити виконання вiдповiдних положень цiєї Угоди неурядовими установами на їхнiй територiї, а також регiональними органами, у яких вiдповiднi установи на їхнiй територiї є членами. Крiм того, члени не повиннi вживати заходiв, якi би безпосередньо чи опосередковано змушували або заохочували такi регiональнi чи неурядовi установи або мiсцевi урядовi органи дiяти в спосiб, який суперечить положенням цiєї Угоди. Члени повиннi забезпечити, що вони покладаються на послуги неурядових установ iз застосування санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, тiльки якщо цi установи дотримуються положень цiєї Угоди.

Стаття 14
Прикiнцевi положення

     Найменш розвиненi країни-члени стосовно своїх санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, якi здiйснюють вплив на iмпорт або iмпортованi товари, можуть вiдстрочити застосування положень цiєї Угоди на строк у п'ять рокiв з дати набрання чинностi Угодою. Iншi країни-члени, що розвиваються, можуть вiдстрочити застосування положень цiєї Угоди, за винятком пункту 8 статтi 5 й статтi 7, стосовно своїх iснуючих санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв, якi здiйснюють вплив на iмпорт або iмпортованi товари, на два роки з дати набрання чинностi Угодою у випадках, коли такому застосуванню перешкоджає вiдсутнiсть технiчного досвiду, технiчної iнфраструктури чи ресурсiв.

 

Додаток A

Визначення4

____________
     4 Для цiлей цих визначень термiн "тварина" включає риб та дику фауну, термiн "рослина" включає лiси та дику флору, термiн "шкiдники" включає бур'яни, а також термiн "забруднювальнi речовини" включає залишки пестицидiв i ветеринарних препаратiв, а також стороннi речовини.

     1. "Санiтарний або фiтосанiтарний захiд" - будь-який захiд, що застосовується:

     a) для захисту життя чи здоров'я тварин або рослин на територiї члена вiд ризикiв, що виникають через проникнення, укорiнення чи розповсюдження шкiдникiв та проникнення, укорiнення чи поширення хвороб, органiзмiв, що є носiями хвороб, або хвороботворних органiзмiв;

     b) для захисту життя чи здоров'я тварин або рослин на територiї члена вiд ризикiв, що виникають через домiшки, забруднювальнi речовини, токсини або хвороботворнi органiзми, якi мiстяться в продуктах харчування, напоях чи кормах;

     c) для захисту життя чи здоров'я людини на територiї члена вiд ризикiв, що виникають через хвороби, якi переносяться тваринами, рослинами або продукцiєю, що виробляється з них, або через проникнення, укорiнення чи розповсюдження шкiдникiв, або

     d) для уникнення або обмеження iншої шкоди на територiї члена, що завдається через проникнення, укорiнення чи розповсюдження шкiдникiв.

     Санiтарнi або фiтосанiтарнi заходи включають усi вiдповiднi закони, постанови, нормативнi акти, вимоги та процедури, у тому числi, inter alia, критерiї кiнцевого продукту; процеси та способи виробництва; процедури тестування, iнспекцiї, сертифiкацiї та ухвалення; карантиннi режими, у тому числi вiдповiднi вимоги стосовно перевезення тварин чи рослин або стосовно матерiалiв, необхiдних для їхнього виживання пiд час перевезення; положення про вiдповiднi статистичнi методи, процедури вибiркового контролю та методiв оцiнки ризику, а також вимоги стосовно пакування та етикетування, якi безпосередньо стосуються безпеки продуктiв харчування.

     2. "Гармонiзацiя" - установлення, визнання та застосування спiльних санiтарних i фiтосанiтарних заходiв рiзними членами.

     3. "Мiжнароднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї":

     a) у разi забезпечення безпеки продуктiв харчування - стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї, якi встановленi Комiсiєю з Кодексу алiментарiус i стосуються харчових домiшок, залишкiв ветеринарних препаратiв i пестицидiв, забруднювальних речовин, методи аналiзу та вибiркового контролю, а також правила та iнструкцiї стосовно норм гiгiєни;

     b) у разi охорони здоров'я тварин та запобiгання зоонозам - стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї, якi розроблено пiд егiдою Мiжнародного епiзоотичного бюро;

     c) у разi охорони здоров'я рослин - стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї, якi розроблено пiд егiдою Секретарiату Мiжнародної конвенцiї iз захисту рослин у спiвробiтництвi з регiональними органiзацiями, що дiють у рамках Мiжнародної конвенцiї iз захисту рослин, а також

     d) у разi питань, що не охоплюються дiяльнiстю зазначених вище органiзацiй, - вiдповiднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї, якi обнародуванi iншими вiдповiдними мiжнародними органiзацiями, членство в яких є вiдкритим для всiх членiв, визначеними Комiтетом.

     4. "Оцiнка ризику" - оцiнка вiрогiдностi проникнення, укорiнення чи розповсюдження шкiдника або проникнення, укорiнення чи поширення хвороби на територiї члена-iмпортера вiдповiдно до санiтарних або фiтосанiтарних заходiв, якi могли би бути застосованi, а також пов'язаних iз цим можливих бiологiчних й економiчних наслiдкiв; або оцiнка можливостi шкiдливого впливу на здоров'я людини чи тварин, який виникає через наявнiсть домiшок, забруднювальних речовин, токсинiв або хвороботворних органiзмiв у продуктах харчування, напоях чи кормах.

     5. "Належний рiвень санiтарного або фiтосанiтарного захисту" - рiвень захисту, який уважає належним член, що встановлює санiтарний або фiтосанiтарний захiд для захисту життя або здоров'я людини, тварин чи рослин на своїй територiї.

     Примiтка. Багато членiв iнакше iменують це поняття як "допустимий рiвень ризику".

     6. "Зона, вiльна вiд шкiдникiв або хвороб" - зона, що є всiєю країною, частиною країни чи всiма кiлькома країнами або частинами кiлькох країн, визначених компетентними органами, у якiй не зустрiчається певний шкiдник або хвороба.

     Примiтка. Зона, вiльна вiд шкiдникiв або хвороб, може оточувати зону (чи бути оточеною зоною) або прилягати до зони (або в межах частини країни, або в географiчному районi, який уключає частини кiлькох країн або всi кiлька країн), про яку вiдомо, що в нiй зустрiчається окремий шкiдник або хвороба, але в якiй здiйснюються такi регiональнi заходи боротьби з ними, як установлення захисних, буферних зон та зон нагляду, якi обмежуватимуть розповсюдження таких шкiдникiв чи поширення таких хвороб або винищуватимуть їх.

     7. "Зона з незначною присутнiстю шкiдникiв або хвороб" - зона, що є всiєю країною, частиною країни чи всiма країнами або частинами кiлькох країн, визначених компетентними органами, у якiй певний шкiдник або хвороба зустрiчаються в незначнiй кiлькостi й у якiй здiйснюються ефективнi заходи з нагляду, контролю або винищення.

 

Додаток B

Прозорiсть санiтарних i фiтосанiтарних нормативних актiв

     Публiкацiя нормативних актiв

     1. Члени забезпечують прийняття, негайне опублiкування всiх санiтарних i фiтосанiтарних нормативних актiв у такий спосiб, який дає змогу заiнтересованим членам ознайомитися з ними.

     2. За винятком випадкiв надзвичайних обставин, члени забезпечують розумний iнтервал мiж публiкацiєю санiтарного чи фiтосанiтарного нормативного акта й набранням ним чинностi для того, щоб надати можливiсть виробникам у країнах членiв-експортерiв i, зокрема, у країнах-членах, що розвиваються, пристосувати свої товари та способи виробництва до вимог члена-iмпортера.

     Центри обробки запитiв

     3. Кожний член забезпечує iснування одного центру обробки запитiв, вiдповiдального за надання вiдповiдей на всi обґрунтованi запитання з боку заiнтересованих членiв, а також за надання вiдповiдних документiв стосовно:

     a) будь-яких санiтарних або фiтосанiтарних нормативних актiв, якi прийнято або пропонується прийняти на його територiї;

     b) будь-яких процедур контролю та iнспекцiї, режимiв виробництва та карантину, процедур ухвалення допустимого рiвня пестицидiв та харчових домiшок, якi дiють на його територiї;

     c) процедур оцiнки ризику, факторiв, що беруться до уваги, а також визначення належного рiвня санiтарного або фiтосанiтарного захисту;

     d) членства або участi члена чи вiдповiдних органiв на його територiї в мiжнародних та регiональних санiтарних i фiтосанiтарних органiзацiях та системах, а також у двостороннiх та багатостороннiх угодах та домовленостях у рамках сфери застосування цiєї Угоди, а також текстiв таких угод i домовленостей.

     4. У випадках, коли заiнтересованi члени звертаються з проханням надати копiї документiв, члени забезпечують надання їх за тiєю самою цiною (якщо вона є), крiм вартостi доставки, що й цiна, за якою їх надають громадянам5 вiдповiдного члена.

____________
     5 Коли в цiй Угодi зазначаються "громадяни", тодi вважається, що цей термiн, коли йдеться про члена СОТ окремої митної територiї, означає осiб, фiзичних чи юридичних, якi розташованi або мають реальне й дiюче промислове чи торгове пiдприємство на цiй митнiй територiї.

     Процедури повiдомлення

     5. Щоразу, коли мiжнародний стандарт, iнструкцiя чи рекомендацiя не iснують або змiст запропонованого санiтарного чи фiтосанiтарного нормативного акта значною мiрою не збiгається зi змiстом мiжнародного стандарту, iнструкцiї або рекомендацiї, i якщо такий нормативний акт може здiйснити значний вплив на торгiвлю iнших членiв, члени:

     a) опублiковують повiдомлення на раннiй стадiї в такий спосiб, щоб заiнтересованi члени мали змогу ознайомитися з пропозицiєю ввести певний нормативний акт;

     b) повiдомляють iншим членам через Секретарiат про товари, якi охоплюватимуться цим нормативним актом, а також надають стислий опис мети й обґрунтування запропонованого нормативного акту. Такi повiдомлення повиннi здiйснюватися на раннiй стадiї, коли ще можуть бути внесенi поправки й урахованi зауваження;

     c) надають iншим членам на їхнє прохання копiї запропонованого нормативного акта, а також щоразу, коли це можливо, зазначають тi його частини, якi по сутi вiдхиляються вiд мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй;

     d) без дискримiнацiї надають iншим членам обґрунтований строк для того, щоб вони висловили свої зауваження в письмовiй формi, на прохання обговорюють цi зауваження, а також беруть до уваги такi письмовi зауваження та результати їхнього обговорення.

     6. Проте у випадках, коли виникають термiновi проблеми охорони здоров'я або є загроза виникнення їх для члена, цей член може не дотримуватися таких крокiв, перелiчених у пунктi 5 цього додатку, якi вiн уважає за необхiдне не дотримуватися, за умови, що цей член:

     a) негайно повiдомить iншим членам через Секретарiат про вiдповiдний нормативний акт i товари, якi ним охоплюються, а також надасть стислий опис мети й обґрунтування нормативного акта, у тому числi характер термiнової(-их) проблеми (проблем);

     b) надасть iншим членам на їхнє прохання копiї нормативного акта;

     c) надасть iншим членам можливiсть висловити свої зауваження в письмовiй формi, обговорить цi зауваження на прохання, а також вiзьме до уваги зауваження та результати обговорення.

     7. Повiдомлення до Секретарiату здiйснюються англiйською, французькою або iспанською мовами.

     8. Розвиненi країни-члени, якщо до них звертаються з проханням iншi члени, надають копiї документiв або, коли обсяг таких документiв занадто великий, стислi виклади документiв, якi охопленi певним повiдомленням англiйською, французькою або iспанською мовами.

     9. Секретарiат повинен розповсюдити копiї повiдомлень усiм членам та заiнтересованим мiжнародним органiзацiям, а також привернути увагу країн-членiв, що розвиваються, до будь-яких повiдомлень, що стосуються товарiв, якi становлять для них особливий iнтерес.

     10. Члени призначають єдиний центральний державний орган, який несе вiдповiдальнiсть за виконання на нацiональному рiвнi положень стосовно процедур повiдомлення вiдповiдно до пунктiв 5, 6, 7 та 8 цього додатку.

     Загальнi застереження

     11. Нiщо в цiй Угодi не повинно тлумачитися як таке, що вимагає:

     a) надання подробиць чи копiй проектiв або публiкацiї текстiв мовами, iншими, нiж мова члена, за винятком випадку, викладеного в пунктi 8 цього додатку, чи

     b) розголошення членами конфiденцiйної iнформацiї, яке би перешкодило застосуванню санiтарного чи фiтосанiтарного законодавства або заподiяло би шкоди законним комерцiйним iнтересам окремих пiдприємств.

 

Додаток C

Процедури контролю, iнспекцiї та ухвалення6

____________
     6 Процедури контролю, iнспекцiї та ухвалення включають, inter alia, процедури вибiркового контролю, тестування та сертифiкацiї.

     1. Стосовно будь-якої процедури з перевiрки та забезпечення виконання санiтарних чи фiтосанiтарних заходiв члени повиннi забезпечити, щоб:

     a) такi процедури проводилися й завершувалися без невиправданих затримок й у порядку, не менш сприятливому для iмпортованих товарiв, нiж для подiбних нацiональних товарiв;

     b) стандартний строк проведення кожної процедури публiкувався або щоб очiкуваний строк проведення процедури повiдомлявся заявнику на його вимогу; пiд час отримання заявки компетентний орган оперативно вивчав повноту документацiї та iнформував заявника у точний i цiлковитий спосiб про всi недолiки; компетентний орган якомога швидше передавав результати процедури в точний i цiлковитий спосiб заявнику для того, щоб у разi необхiдностi той мiг внести корективи; навiть тодi, коли в заявцi є недолiки, компетентний орган продовжував, наскiльки це можливо, оцiнку вiдповiдностi, якщо цього вимагає заявник, а також, щоб на запит заявника йому повiдомляли про те, на якiй стадiї знаходиться процедура, i щоб будь-яку затримку в нiй було пояснено;

     c) вимоги стосовно надання iнформацiї обмежувалися настiльки, наскiльки це є необхiдним для належного проведення процедур контролю, iнспекцiї та ухвалення, у тому числi для ухвалення використання домiшок або для встановлення допустимих рiвнiв забруднювальних речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах;

     d) конфiденцiйнiсть iнформацiї про iмпортованi товари, яка виникає або надається у зв'язку з процедурами контролю, iнспекцiї або ухвалення, дотримувалася у спосiб, не менш сприятливий, нiж для нацiональних товарiв, i таким чином, щоб забезпечити захист законних комерцiйних iнтересiв;

     e) будь-якi вимоги стосовно контролю, iнспекцiї або ухвалення окремих зразкiв товару обмежувалися настiльки, наскiльки це обґрунтовано й необхiдно;

     f) будь-яка плата, яка стягується за такi процедури для iмпортованих товарiв, була еквiвалентною будь-якiй платi, що стягується з подiбних нацiональних товарiв або товарiв, що походять з iнших країн, i не перевищувала фактичну вартiсть надання цiєї послуги;

     g) пiд час вибору виробничих потужностей для проведення процедур i пiд час вiдбору зразкiв iмпортованих товарiв використовувалися такi самi критерiї, як i для нацiональних товарiв, для того, щоб звести до мiнiмуму незручностi для заявникiв, iмпортерiв, експортерiв та їхнiх агентiв;

     h) у випадках, коли технiчнi характеристики товару змiнюються пiсля проведення процедури контролю та iнспекцiї у свiтлi застосовних нормативних актiв, процедура для товару, до якого внесено змiни, обмежувалася лише тими дiями, що є необхiдними для отримання достатньої впевненостi в тому, що товар i надалi вiдповiдає належним нормативним актам, а також щоб

     i) iснувала процедура для перегляду скарг стосовно виконання таких процедур та для внесення коректив у випадках, коли скарга є обґрунтованою.

     У випадках, коли член-iмпортер використовує певну систему для ухвалення використання харчових домiшок або встановлення допустимих рiвнiв забруднювальних речовин у продуктах харчування, напоях чи кормах, яка забороняє чи обмежує доступ товарiв до його нацiональних ринкiв на пiдставi вiдсутностi такого ухвалення, цей член-iмпортер повинен розглянути можливiсть використання вiдповiдного мiжнародного стандарту як основи для надання доступу доти, доки не буде зроблено остаточне визначення.

     2. У випадках, коли санiтарний або фiтосанiтарний захiд передбачає контроль на стадiї виробництва, член, на територiї якого здiйснюється виробництво, повинен надавати необхiдну допомогу для полегшення такого контролю й роботи контролюючих органiв.

     3. Нiщо в цiй Угодi не перешкоджає членам проводити в розумних межах iнспекцiї на своїй територiї.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.