УГОДА

ПРО ТОРГОВЕЛЬНI АСПЕКТИ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

     Члени,

     бажаючи зменшити викривлення i перешкоди в мiжнароднiй торгiвлi та беручи до уваги необхiднiсть сприяти ефективнiй i належнiй охоронi прав iнтелектуальної власностi, а також з метою гарантування того, що заходи та процедури, спрямованi на забезпечення права iнтелектуальної власностi, самi не стануть бар'єрами для законної торгiвлi;

     визнаючи з цiєю метою необхiднiсть нових норм та правил щодо:

     (a) Можливостi застосування основних принципiв ГАТТ 1994 та мiжнародних угод або конвенцiй з iнтелектуальної власностi, якi мають вiдношення до цiєї Угоди;

     (b) забезпечення адекватними стандартами та принципами, що стосуються можливостi надання, сфери дiї i використання пов'язаних iз торгiвлею прав iнтелектуальної власностi;

     (c) забезпечення ефективними та вiдповiдними примусовими засобами захисту пов'язаних iз торгiвлею прав iнтелектуальної власностi з урахуванням розбiжностей нацiональних законодавчих систем;

     (d) забезпечення ефективними i швидкими процедурами для багатостороннього запобiгання та вирiшення суперечок мiж урядами;

     (e) заходiв на перехiдний перiод, спрямованих на якнайбiльш повну участь у кiнцевих результатах переговорiв;

     визнаючи необхiднiсть багатосторонньої системи принципiв, норм та правил мiжнародної торгiвлi сфальсифiкованими товарами;

     визнаючи, що права iнтелектуальної власностi є приватними правами;

     визнаючи основнi цiлi державної полiтики, що лежать в основi нацiональних систем охорони iнтелектуальної власностi, включаючи цiлi, пов'язанi з розвитком та технологiями;

     визнаючи також специфiчнi потреби найменш розвинутих країн-Членiв у максимально гнучкому пiдходi при впровадженнi законiв у нацiональному законодавствi та з метою надання їм можливостi створити мiцну i життєздатну технологiчну базу;

     пiдкреслюючи важливiсть зменшення напруги шляхом досягнення жорстких зобов'язань у врегулюваннi спорiв у питаннях з торговельних аспектiв iнтелектуальної власностi через багатостороннi процедури;

     прагнучи встановити на основi взаємної пiдтримки вiдносини мiж СОТ та Всесвiтньою органiзацiєю iнтелектуальної власностi (яка далi в цiй угодi iменується ВIПО), а також з iншими вiдповiдними мiжнародними органiзацiями,

     цим домовляються про наступне:

ЧАСТИНА I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ТА ОСНОВНI ПРИНЦИПИ

Стаття 1
Характер та сфера дiї зобов'язань

     1. Члени надають чинностi положенням цiєї Угоди. Члени можуть, але не зобов'язанi передбачати у своєму законодавствi бiльш високий рiвень охорони, нiж цього вимагає ця Угода, за умови, що така охорона не порушує положень цiєї Угоди. Члени є вiльними у визначеннi вiдповiдного методу впровадження положень цiєї Угоди у межах їх власної законодавчої системи та практики.

     2. Для цiлей цiєї Угоди термiн "iнтелектуальна власнiсть" означає всi об'єкти iнтелектуальної власностi, якi пiдпадають пiд дiю роздiлiв 1-7 Частини II.

     3. Члени надають режим, передбачений цiєю Угодою, пiдданим iнших Членiв.1 Що стосується вiдповiдного права iнтелектуальної власностi, то пiдданими iнших Членiв вважаються такi фiзичнi або юридичнi особи, якi вiдповiдають критерiям права на захист, передбаченим у Паризькiй конвенцiї (1967), Бернськiй конвенцiї (1971), Римськiй конвенцiї та у Договорi з iнтелектуальної власностi стосовно iнтегральних мiкросхем, якщо всi Члени є членами СОТ, що пiдписали цi конвенцiї.2 Будь-який Член, що скористається можливостями, передбаченими у параграфi 3 Статтi 5 або параграфi 2 Статтi 6 Римської конвенцiї, має сповiстити Раду з торговельних аспектiв прав iнтелектуальної власностi ("Рада ТРIПС"), як передбачено цими положеннями.

______________
     1 Термiн "пiдданi", коли вживається в цiй Угодi, означає у випадку Члена СОТ з окремою митною територiєю особу, фiзичну або юридичну, яка мешкає постiйно або яка має реальне чи дiюче промислове або комерцiйне пiдприємство на такiй митнiй територiї.
     2 У цiй Угодi "Паризька конвенцiя" означає Паризьку конвенцiю про захист промислової власностi: "Паризька конвенцiя (1967)" означає Стокгольмський акт цiєї Конвенцiї вiд 14 липня 1967 року. "Бернська конвенцiя" означає Бернську конвенцiю про захист творiв лiтератури та мистецтва: "Бернська конвенцiя (1971)" означає Паризький акт цiєї Конвенцiї вiд 24 липня 1971 року. "Римська конвенцiя" означає Мiжнародну Конвенцiю про захист права виконавцiв, виробникiв фонограм та радiомовних органiзацiй, прийняту в Римi 26 жовтня 1961 року. "Договiр з iнтелектуальної власностi стосовно iнтегральних мiкросхем" (Договiр IПIЦ) означає Договiр з iнтелектуальної власностi стосовно iнтегральних мiкросхем, прийнятий у Вашингтонi 26 травня 1989 року. "Угода СОТ" означає Угоду про створення СОТ.

Стаття 2
Конвенцiї з iнтелектуальної власностi

     1. Що стосується Частин II, III та IV цiєї Угоди, Члени повиннi дотримуватися Статей 1-12 та Статтi 19 Паризької конвенцiї (1967).

     2. Нiщо у Частинах I-IV цiєї Угоди не означає часткової або повної вiдмiни iснуючих зобов'язань, якi Члени можуть мати щодо iнших Членiв згiдно з Паризькою, Бернською, Римською конвенцiями та Договором з iнтелектуальної власностi стосовно iнтегральних мiкросхем.

Стаття 3
Нацiональний режим

     1. Кожний Член повинен надати пiдданим iнших Членiв режим не менш сприятливий, нiж той, який вiн надає своїм пiдданим щодо охорони iнтелектуальної власностi,3 за винятками, якi вже передбаченi, вiдповiдно, у Паризькiй конвенцiї (1967), Бернськiй конвенцiї (1971), Римськiй конвенцiї або в Договорi з iнтелектуальної власностi стосовно iнтегральних мiкросхем. Що стосується виконавцiв, виробникiв фонограм та радiомовних органiзацiй, таке зобов'язання застосовується лише щодо прав, передбачених цiєю Угодою. Будь-який Член, що скористається можливостями, передбаченими у Статтi 6 Бернської конвенцiї (1971) або у параграфi 1(b) Статтi 16 Римської конвенцiї, має сповiстити Раду ТРIПС, як передбачено в цих положеннях.

     2. Члени можуть скористатися винятками, дозволеними у параграфi 1, щодо судових та адмiнiстративних процедур, включаючи зазначення адреси для послуги або призначення представника в межах юрисдикцiї Члена, лише у тому випадку, коли такi винятки необхiднi для забезпечення вiдповiдностi до законiв та правил, якi не суперечать положенням цiєї Угоди, коли такi дiї не застосовуються у такий спосiб, який означав би приховане обмеження торгiвлi.

______________
     3 Для цiлей Статей 3 та 4 "захист" включає питання, що впливають на наявнiсть, отримання, сферу дiї, збереження та контроль за виконанням прав iнтелектуальної власностi, а також тi питання, якi впливають на використання прав iнтелектуальної власностi, що окремо розглядаються у цiй Угодi.

Стаття 4
Режим нацiї, яка користується найбiльшими перевагами

     Стосовно охорони iнтелектуальної власностi, то будь-яка перевага, сприяння, пiльга або iмунiтет, що надається Членом пiдданим будь-якої iншої країни, повиннi бути негайно i безумовно наданi пiдданим всiх iнших Членiв. Це зобов'язання не поширюється на будь-яку перевагу, сприяння, пiльгу або iмунiтет, наданi Членом:

     (a) що є результатом дiї мiжнародних угод iз судової допомоги або iз захисту права у широкому розумiннi i якi не зводяться до охорони iнтелектуальної власностi;

     (b) вiдповiдно до положень Бернської конвенцiї (1971) або Римської конвенцiї, якi визначають, що наданий режим є результатом не нацiонального режиму, а режиму, наданого в iншiй країнi;

     (c) стосовно прав виконавцiв, виробникiв звукозаписiв та радiомовних органiзацiй, не передбачених цiєю Угодою;

     (d) що є результатом дiї мiжнародних угод, якi мають вiдношення до захисту iнтелектуальної власностi, i набрали чинностi до введення в дiю Угоди про СОТ при тому, що про такi угоди сповiщено Раду ТРIПС, i якi не встановлюють самочинну або неоправдану дискримiнацiю проти пiдданих iнших Членiв.

Стаття 5
Багатостороннi угоди про набуття та чиннiсть охорони прав

     Зобов'язання за Статтями 3 та 4 не застосовуються до процедур, передбачених у багатостороннiх угодах, укладених пiд егiдою ВIПО, якi стосуються набуття та пiдтримання чинностi прав iнтелектуальної власностi.

Стаття 6
Вичерпання прав

     Для цiлей вирiшення суперечок за цiєю Угодою, згiдно з положеннями Статей 3 та 4, нiщо в цiй Угодi не використовується для вирiшення питання вичерпання прав iнтелектуальної власностi.

Стаття 7
Цiлi

     Захист та контроль за дотриманням прав iнтелектуальної власностi повиннi сприяти запровадженню технологiчних нововведень та передачi i розповсюдженню технологiй для обопiльної вигоди виробникiв i користувачiв технологiчних знань у такий спосiб, що сприяє соцiальному та економiчному добробуту, а також балансу прав i обов'язкiв.

Стаття 8
Принципи

     1. Члени можуть при формулюваннi або внесеннi змiн та доповнень до своїх законiв i правил здiйснювати заходи, необхiднi для захисту здоров'я та харчування населення, а також спонукати суспiльний iнтерес у секторах, життєво важливих для їх соцiально-економiчного та технологiчного розвитку, за умови, що такi заходи узгоджуються з положеннями цiєї Угоди.

     2. Вiдповiднi заходи за умови, що вони вiдповiдають положенням цiєї Угоди, можуть бути необхiднi, щоб запобiгти зловживанню правами iнтелектуальної власностi власниками цих прав або використанню практики, яка непомiрно обмежує торгiвлю чи негативно впливає на передачу технологiй мiж країнами.

ЧАСТИНА II
СТАНДАРТИ ЩОДО НАЯВНОСТI, СФЕРИ ДIЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

Роздiл 1: Авторське право та сумiжнi права

Стаття 9
Вiдношення до Бернської конвенцiї

     1. Члени повиннi виконувати Статтi 1-21 Бернської конвенцiї (1971) та Додатка до неї. Однак Члени не мають прав або обов'язкiв за цiєю Угодою стосовно прав, якi надаються за Статтею 6-bis згаданої Конвенцiї або похiдних вiд неї прав.

     2. Захист авторського права поширюється на вислови, а не на iдеї, процедури, способи дiї або математичнi концепцiї як такi.

Стаття 10
Комп'ютернi програми та бази даних

     1. Комп'ютернi програми у вихiдному або об'єктному кодi охороняються подiбно до охорони, що надається лiтературним творам за Бернською конвенцiєю (1971).

     2. Компiляцiя даних або iншої iнформацiї в електроннiй чи iншiй формi, яка завдяки вiдбору або упорядкуванню її змiсту є результатом iнтелектуальної творчої дiяльностi, охороняється як така. Така охорона не поширюється власне на данi або iнформацiю i не стосується будь-якого авторського права, яке вже iснує на самi данi або iнформацiю.

Стаття 11
Право на здiйснення комерцiйного прокату (оренди)

     Що стосується принаймнi комп'ютерних програм та кiнематографiчних творiв, Член забезпечує авторiв та їх правонаступникiв правом дозволяти або забороняти комерцiйний прокат оригiналiв або копiй авторських творiв широкому загалу. Член звiльняється вiд цього зобов'язання стосовно кiнематографiчних творiв, якщо такий прокат не призведе до широкого розповсюдження копiй таких творiв, що значно послаблює виключнi права на репродукування, що надаються цим Членом авторам та їх правонаступникам. Що стосується комп'ютерних програм, це зобов'язання не застосовується до комерцiйного прокату (оренди), якщо сама програма не є суттєвим об'єктом комерцiйного прокату (оренди).

Стаття 12
Строк захисту

     Якщо строк захисту твору, крiм фотографiчного твору або твору прикладного мистецтва, обчислюється на основi, iншiй, нiж тривалiсть життя людини, такий строк повинен бути не меншим 50 рокiв вiд кiнця календарного року дозволеної вiдповiдною особою публiкацiї, або у разi, коли такої дозволеної вiдповiдною особою публiкацiї протягом 50 рокiв вiд часу створення цього твору не було, - то 50 рокiв вiд закiнчення календарного року створення такого твору.

Стаття 13
Обмеження та винятки

     Члени дотримуються обмежень та виняткiв стосовно виключних прав у певних випадках, якi не суперечать звичайному використанню твору та не призводять до надмiрної шкоди законним iнтересам власника прав.

Стаття 14
Охорона прав виконавцiв, виробникiв фонограм (звукозаписiв) та радiомовних органiзацiй

     1. Стосовно запису їхнього виконання на фонограмi, виконавцям надається можливiсть запобiгти наступних дiй у разi, якщо записи здiйснюються без їхнього дозволу; наприклад, пiд час виступу та вiдтворення такого запису. Виконавцям також надається можливiсть запобiгти наступних дiй, якщо вони здiйснюються без їхнього дозволу: ефiрне мовлення та пряма публiчна трансляцiя виконань їх виступу в прямому ефiрi для широкого загалу.

     2. Виробники фонограм повиннi мати право дозволяти або забороняти пряме чи опосередковане вiдтворення своїх фонограм.

     3. Телерадiомовнi органiзацiї мають право забороняти наступнi дiї, якщо вони здiйснюються без їхнього дозволу: запис, вiдтворення та ретрансляцiю через радiомовнi засоби, а також передачу телевiзiйними засобами. Якщо Члени не надають таких прав телерадiомовним органiзацiям, вони забезпечують власникiв авторського права щодо змiсту передачi можливiстю запобiгти здiйснення вищезгаданих дiй згiдно з положеннями Бернської конвенцiї (1971).

     4. Положення Статтi 11 щодо комп'ютерних програм застосовуються mutatis mutandis до виробникiв фонограм та будь-яких iнших власникiв прав щодо фонограм, як визначено в законодавствi Члена. Якщо за станом на 15 квiтня 1994 року Член мав дiючу систему виплати справедливої винагороди власникам прав за комерцiйний прокат фонограм, вiн може зберегти таку систему за умови, що комерцiйний прокат фонограм не може завдати суттєвої шкоди виключним правам власникiв прав на фонограму на вiдтворення копiй власникiв цих прав.

     5. Строк захисту, що надається за цiєю Угодою виконавцям та виробникам фонограм, триває принаймнi до закiнчення 50-рiчного перiоду, вiдлiк якого починається вiд кiнця календарного року, в якому було зроблено запис твору або в якому твiр було виконано. Згiдно з параграфом 3 строк захисту триває щонайменше 20 рокiв, починаючи вiд закiнчення календарного року, коли була зроблена передача.

     6. Щодо прав, наданих згiдно з параграфами 1, 2 та 3, будь-який Член може передбачити умови, обмеження, винятки та застереження настiльки, наскiльки це дозволяється за Римською конвенцiєю. Однак положення Статтi 18 Бернської конвенцiї (1971) також застосовуються mutatis mutandis до прав виконавцiв у фонограмах та виробникiв фонограм у фонограмах.

Роздiл 2: Товарнi знаки

Стаття 15
Об'єкт, що охороняється

     1. Будь-яке позначення або сполучення позначень, за допомогою яких можна вiдрiзнити товари або послуги одного пiдприємства вiд товарiв або послуг iншого пiдприємства, являють собою товарний знак. Такi позначення, зокрема слова, включаючи власнi iмена, лiтери, цифри, зображувальнi елементи та комбiнацiї кольорiв, а також будь-яке сполучення таких позначень мають право бути зареєстрованi як товарнi знаки. Якщо позначенню не притаманна здатнiсть вiдрiзняти вiдповiднi товари та послуги, Члени можуть запровадити реєстрацiю в залежностi вiд розрiзнювальної здатностi, що набувається завдяки використанню. Члени можуть вимагати як умову реєстрацiї, щоб позначення сприймалися вiзуально.

     2. Параграф 1 не слiд тлумачити таким чином, що вiн перешкоджає Члену вiдмовляти у реєстрацiї товарного знака на iнших пiдставах за умови, що вони не суперечитимуть положенням Паризької конвенцiї (1967).

     3. Члени можуть передбачити, що реєстрацiя залежатиме вiд використання. Однак фактичне використання товарного знака не повинно бути умовою для подання заявки на реєстрацiю. Заявка не повинна вiдхилятися лише на тiй пiдставi, що використання, яке передбачалося, не вiдбулося до закiнчення трирiчного перiоду вiд дня подання заявки.

     4. Характер товарiв або послуг, для яких має використовуватися товарний знак, нi в якому разi не повинен бути перешкодою для реєстрацiї товарного знака.

     5. Члени повиннi публiкувати кожний товарний знак або до його реєстрацiї, або вiдразу пiсля того, як вiн був зареєстрований, i надавати достатнi можливостi для подання звернення про анулювання реєстрацiї. Крiм того, Члени можуть надавати можливiсть для подання заперечення проти реєстрацiї товарного знака.

Стаття 16
Права, що надаються

     1. Власник зареєстрованого товарного знака повинен мати виключне право забороняти всiм третiм сторонам, якi не мають згоди власника, використовувати в процесi торгiвлi iдентичнi або схожi позначення для товарiв чи послуг, якi є iдентичними або схожими на тi, стосовно яких реєструється товарний знак, де таке використання призвело б у результатi до ймовiрностi плутанини. У випадку використання iдентичного позначення для iдентичних товарiв або послуг ймовiрнiсть сплутати їх повинна вважатися презумпцiєю. Вищезгаданi права не повиннi завдавати жодної шкоди iснуючим прiоритетним правам i не повиннi впливати на можливiсть Членiв визнавати цi права чинними в залежностi вiд їх використання.

     2. Стаття 6-bis Паризької конвенцiї (1967) застосовується mutatis mutandis. При визначеннi, чи є товарний знак загально вiдомим, Члени повиннi брати до уваги обiзнанiсть вiдповiдного сектора широкого загалу про цей товарний знак, у тому числi вiдомiсть на територiї вiдповiдного Члена, яка була отримана в результатi просування товарного знака.

     3. Стаття 6-bis Паризької конвенцiї (1967) застосовується mutatis mutandis щодо товарiв або послуг, вiдмiнних вiд тих, для яких зареєстровано товарний знак, за умови, що використання цього товарного знака вiдносно таких товарiв або послуг вказувало б на зв'язок мiж такими товарами або послугами та власником зареєстрованого товарного знака, i при цьому є ймовiрнiсть, що iнтересам власника зареєстрованого товарного знака буде завдано шкоди в результатi такого використання.

Стаття 17
Винятки

     Члени можуть надавати обмеженi винятки з прав, що надає товарний знак, таких як чесне використання описових термiнiв, за умови, що такi винятки враховують законнi iнтереси власника товарного знака та третiх сторiн.

Стаття 18
Строк захисту

     Первiсна реєстрацiя, а також кожне наступне продовження реєстрацiї товарного знака має здiйснюватися на строк не менше семи рокiв. Продовження реєстрацiї товарного знака може здiйснюватися необмежено.

Стаття 19
Вимога використання

     1. Якщо для збереження реєстрацiї необхiдне використання, то реєстрацiя може бути анульована лише пiсля невикористання протягом безперервного принаймнi трирiчного перiоду, якщо тiльки власником товарного знака не будуть наданi вагомi причини, що основанi на iснуваннi перешкод для такого використання. Обставини, якi є перешкодою для використання товарного знака, що виникають незалежно вiд волi власника товарного знака, такi як обмеження iмпорту або iншi урядовi вимоги для товарiв i послуг, що захищаються цим товарним знаком, повиннi визнаватися як поважнi причини для невикористання.

     2. Використання товарного знака iншою особою за умови контролю з боку власника знака повинно визнаватися як використання товарного знака з метою збереження реєстрацiї.

Стаття 20
Iншi вимоги

     Використання iншого товарного знака в процесi торгiвлi не повинно невиправдано ускладнюватися спецiальними вимогами, такими, як використання разом з iншим товарним знаком, використання у спецiальнiй формi або використання у такий спосiб, який шкодить здатностi вiдрiзняти товари або послуги одного пiдприємства вiд товарiв або послуг iншого. Це не усуває вимоги, яка визначає використання товарного знака, що iдентифiкує пiдприємство, яке виробляє товари або послуги, разом, але без поєднання з ним, з товарним знаком, що вирiзняє специфiчнi товари або послуги такого пiдприємства.

Стаття 21
Лiцензування та передача прав

     Члени можуть визначати умови лiцензування та передачi прав на товарнi знаки; це означає, що примусове лiцензування товарного знака не дозволяється i що власник зареєстрованого товарного знака має право передавати право на товарний знак разом з передачею пiдприємства або без передачi пiдприємства, якому належить товарний знак.

Роздiл 3: Географiчнi зазначення

Стаття 22
Захист географiчних зазначень

     1. Географiчними зазначеннями, для цiлей цiєї Угоди, є зазначення, якi визначають товар як такий, що походить з територiї Члена, регiону або мiсцевостi на його територiї, коли дана якiсть, репутацiя або iншi характеристики товару значною мiрою пов'язанi з його географiчним походженням.

     2. Щодо географiчних зазначень Члени повиннi забезпечити для зацiкавлених сторiн законнi способи, щоб запобiгти:

     (a) використання будь-яких засобiв визначення або представлення товару, який свiдчить або передбачає, що товар походить з географiчної територiї iншої, нiж реальне мiсце походження, у такий спосiб, що вводить в оману широкий загал стосовно географiчного походження товару;

     (b) будь-якого використання, яке є актом недобросовiсної конкуренцiї в значеннi зазначеному в Статтi 10-bis Паризької конвенцiї (1967).

     3. Країна-Член, ex officio, якщо дозволяє її законодавство або на прохання зацiкавленої сторони, вiдмовляє у реєстрацiї товарного знака або признає недiйсною реєстрацiю товарного знака, який мiстить або складається з географiчного зазначення, стосовно товарiв, якi не походять iз зазначеної територiї, якщо використання зазначення у товарному знаку для таких товарiв на територiї цiєї країни має характер, котрий вводить в оману широкий загал щодо реального мiсця походження цих товарiв.

     4. Захист згiдно з параграфами 1, 2 та 3 повинен застосовуватися проти географiчного зазначення, яке, хоча у буквальному розумiннi правильно визначає територiю, регiон або мiсцевiсть походження товарiв, але викликає у широкого загалу хибне уявлення, що товар походить з iншої територiї.

Стаття 23
Додатковий захист географiчних зазначень для вин та спиртних напоїв

     1. Кожний Член повинен забезпечити для зацiкавлених сторiн законнi засоби, що перешкоджають використанню географiчних зазначень, якi iдентифiкують вина, для вин, що не походять з мiсця, визначеного даним географiчним зазначенням, або зазначень, якi характеризують спиртнi напої, щодо спиртних напоїв, що не походять з мiсця, визначеного даним географiчним зазначенням, навiть коли реальне походження товару вказане або географiчне зазначення використане у перекладi чи супроводжується такими словами, як "сорт", "тип", "стиль", "iмiтацiя" тощо.4

     2. У реєстрацiї товарного знака для вин, який мiстить у собi або складається з географiчного зазначення, що iдентифiкує вина, або товарного знака для спиртних напоїв, який мiстить у собi чи складається з географiчного зазначення, що iдентифiкує спиртнi напої, вiдмовляють або така реєстрацiя вважається недiйсною ex officio, якщо це дозволяється згiдно з законодавством Члена або на прохання зацiкавленої сторони, щодо таких вин чи спиртних напоїв, якi не мають цього походження.

     3. У випадку iснування омонiмiчних географiчних зазначень для вин захист надається для кожного зазначення, згiдно з положеннями параграфа 4 Статтi 22. Кожний Член повинен визначити практичнi умови, якi дозволяють розрiзняти такi омонiмiчнi зазначення, з урахуванням необхiдностi забезпечення справедливого режиму для вiдповiдних виробникiв i запобiгання введення споживачiв в оману.

     4. З метою спрощення захисту географiчних зазначень для вин в Радi ТРIПС проводяться переговори стосовно встановлення багатосторонньої системи сповiщення та реєстрацiї географiчних зазначень для вин, якi вiдповiдають вимогам для отримання захисту на територiї Членiв, що беруть участь у системi.

______________
     4 Незважаючи на перше речення Статтi 42, Члени можуть, з огляду на цi зобов'язання, натомiсть передбачити контроль за обов'язковим виконанням шляхом адмiнiстративного впливу.

Стаття 24
Мiжнароднi переговори: винятки

     1. Члени домовляються провести переговори, спрямованi на посилення захисту окремих географiчних зазначень за Статтею 23. Положення параграфiв 4-8 далi не повиннi використовуватися Членом для вiдмови вiд проведення переговорiв або укладення двостороннiх чи багатостороннiх угод. У контекстi таких переговорiв Члени повиннi прагнути розглядати питання про безперервне застосування цих положень до окремих географiчних зазначень, використання яких було предметом таких переговорiв.

     2. Рада ТРIПС повинна постiйно розглядати застосування положень цього Роздiлу: перший такий розгляд проводиться протягом двох рокiв вiд дати набрання чинностi Угодою СОТ. Будь-яке питання, що впливає на виконання зобов'язань згiдно з цими положеннями, може бути винесено на розгляд Ради, яка на прохання Члена проводить консультацiї з будь-яким Членом або Членами з питання, з якого не було можливо знайти задовiльне рiшення шляхом двостороннiх або багатостороннiх консультацiй мiж зацiкавленими Членами. Рада повинна здiйснювати такi заходи, якi можуть бути погодженi для спрощення дiї та подальшого досягнення цiлей цього Роздiлу.

     3. При впровадженнi положень цього Роздiлу Члени не повиннi послаблювати охорону географiчних зазначень, що iснувала на територiї цього Члена безпосередньо до дати набрання чинностi Угодою СОТ.

     4. Жодне з положень цього Роздiлу не вимагає, щоб Член перешкоджав неперервному i аналогiчному використанню певних географiчних зазначень iншого Члена, що iдентифiкують вина або спиртнi напої, стосовно товарiв або послуг будь-яким iз своїх пiдданих або мешканцiв, якi постiйно використовували це географiчне зазначення щодо таких самих або зв'язаних з ними товарiв чи послуг на територiї цього Члена або (a) протягом принаймнi 10 рокiв, що передують 15 квiтня 1994 року, або (b) добросовiсно до цiєї дати.

     5. Якщо було подано заяву на реєстрацiю чи товарний знак був добросовiсно зареєстрований або якщо права на товарний знак були отриманi завдяки добросовiсному використанню:

     (a) до дати застосування цих положень в цiй країнi, як визначено у Частинi VI; або

     (b) до того, як географiчне зазначення одержало захист у країнi свого походження:

     заходи, прийнятi з метою впровадження положень цього Роздiлу, не повиннi ущемляти права на реєстрацiю чи чиннi права на зареєстрований товарний знак або право використовувати товарний знак на тiй пiдставi, що товарний знак iдентичний з географiчним зазначенням або подiбний до нього.

     6. Нiщо в цьому Роздiлi не вимагає вiд Члена застосовувати положення цього Роздiлу щодо географiчного зазначення будь-якого iншого Члена до товарiв або послуг, для яких вiдповiдне зазначення iдентичне з прийнятим у розмовнiй мовi термiном, що означає загальноприйняту назву таких товарiв або послуг на територiї цього Члена. Нiщо в цьому Роздiлi не вимагає вiд Члена застосовувати положення цього Роздiлу щодо географiчного зазначення будь-якого iншого Члена щодо продуктiв виноробства, для яких вiдповiднi зазначення є iдентичними iз звичайною назвою сорту винограду, що iснує на територiї цього Члена на дату набрання чинностi Угодою СОТ.

     7. Член може передбачати, що будь-який запит, зроблений згiдно з цим Роздiлом у зв'язку з використанням або реєстрацiєю товарного знака, має бути поданий упродовж п'яти рокiв пiсля того, як факт використання iншою особою зазначення, що охороняється, стало широко вiдомим на територiї Члена або пiсля дати реєстрацiї товарного знака на територiї цього Члена за умови, що цей товарний знак був опублiкований на цю дату, якщо така дата передує датi, коли факт використання iншою особою став вiдомим на територiї цього Члена за умови, що географiчне зазначення не було використано або зареєстровано недобросовiсно.

     8. Положення цього Роздiлу нi у який спосiб не ущемляють право будь-якої особи використовувати в торгiвлi iм'я цiєї особи або iм'я попередника цiєї особи у бiзнесi (господарськiй дiяльностi), крiм випадкiв, коли таке iм'я використовується таким чином, що це вводить в оману широкий загал.

     9. Згiдно з цiєю Угодою немає жодних зобов'язань щодо захисту географiчних зазначень, якi не охороняються в країнi свого походження, або охорону яких у країнi їхнього походження припинено, або якi бiльше не вживаються у цiй країнi.

Роздiл 4: Промисловi зразки

Стаття 25
Вимоги щодо охорони

     1. Члени повиннi забезпечувати охорону незалежно розроблених промислових зразкiв, якi є новими або оригiнальними. Члени можуть передбачити, що зразки не є новими або оригiнальними, якщо вони не дуже вiдрiзняються вiд вiдомих зразкiв або комбiнацiй ознак вiдомих зразкiв. Члени можуть передбачити, що такий захист не поширюється на зразки через, головним чином, технiчнi або функцiональнi мiркування.

     2. Кожний Член повинен гарантувати, що вимоги щодо забезпечення охорони текстильних зразкiв, особливо щодо будь-яких витрат, експертизи або публiкацiї, суттєво не зменшать можливостi звертатися i отримувати таку охорону. Члени вiльнi виконувати це зобов'язання через закон про промисловi зразки або авторське право.

Стаття 26
Охорона прав

     1. Власник промислового зразка, що охороняється, повинен мати право перешкоджати третiм сторонам, якi не мають дозволу власника на виробництво, продаж або iмпорт продукцiї, яка мiстить у собi або включає зразок, який є копiєю або майже скопiйований зi зразка, що охороняється, якщо такi дiї здiйснюються з комерцiйною метою.

     2. Члени можуть надавати обмеженi винятки щодо охорони промислових зразкiв за умови, що такi винятки не будуть безпiдставно суперечити нормальному застосуванню промислових зразкiв, що охороняються, i не будуть безпiдставно завдавати шкоди законним iнтересам власникiв промислових зразкiв, що охороняються, з урахуванням законних iнтересiв третiх сторiн.

     3. Захист надається на щонайменше 10 рокiв.

Роздiл 5: Патенти

Стаття 27
Патентоспроможнi об'єкти

     1. За положеннями параграфiв 2 та 3 патенти видаються для будь-яких винаходiв, незалежно вiд того, чи є вони продуктами або процесами в усiх сферах технологiї за умови, що вони є новими, мають винахiдницький рiвень i є промислово придатними.5 За параграфом 4 Статтi 65, параграфом 8 Статтi 70 та параграфом 3 цiєї Статтi, патенти видаються i патентнi права використовуються без будь-якої дискримiнацiї за мiсцем створення винаходу, сферою технологiї та незалежно вiд того, чи є продукцiя зарубiжного чи вiтчизняного виробництва.

     2. Члени можуть не допускати патентування винаходiв, перешкодження комерцiйного використання яких на їх територiї необхiдно для захисту громадського порядку або суспiльної моралi, включаючи охорону життя або здоров'я людей, тварин чи рослин, або яке необхiдне, щоб запобiгти завдання значної шкоди навколишньому природному середовищу за умови, що такий виняток не зроблено тiльки тому, що використання заборонено їх законодавством.

     3. Члени можуть також не дозволяти патентування:

     (a) дiагностичних, терапевтичних та хiрургiчних методiв лiкування людини або тварин;

     (b) рослин та тварин, крiм мiкроорганiзмiв, та важливих бiологiчних процесiв для продукування рослин або тварин, крiм небiологiчних та мiкробiологiчних процесiв. Однак Члени повиннi забезпечити захист сортiв рослин або через патенти, або sui generis ефективну систему, або завдяки їх комбiнацiї. Положення цього пiдпункту буде переглянуте через 4 роки пiсля набрання чинностi Угодою СОТ.

______________
     5 Для цiлей цiєї Статтi термiн "винахiдницький рiвень" та "промислово придатний" Члени можуть вважати синонiмами термiнiв "неочевидний" та "корисний" вiдповiдно.

 

Стаття 28
Права, що надаються

     1. Патент повинен надавати його власнику такi виключнi права:

     (a) коли об'єктом патенту є продукт, - перешкоджати третiм сторонам, якi не мають дозволу власника, виробляти, використовувати, пропонувати до продажу, продавати або iмпортувати6 для цих цiлей зазначений продукт;

     (b) коли об'єктом патенту є процес, - перешкоджати третiм сторонам, якi не мають дозволу власника, використовувати процес або: використовувати, пропонувати на продаж, продавати або iмпортувати для цих цiлей принаймнi продукт, який було безпосередньо отримано шляхом цього процесу.

     2. Власники патенту також повиннi мати право передавати або передавати у спадщину патент чи укладати лiцензiйнi угоди.

______________
     6 Це право, подiбно до iнших прав, передбачених цiєю Угодою щодо використання, продажу, iмпорту або iншого способу розповсюдження товарiв, пiдлягає положенням Статтi 6.

Стаття 29
Умови для заявникiв на отримання патенту

     1. Члени повиннi вимагати вiд заявникiв, якi бажають одержати патент, щоб вони розкривали суть свого винаходу достатньо ясно i повно з тим, щоб квалiфiкована у вiдповiднiй галузi особа могла використати винахiд, а також можуть вимагати вiд заявникiв вказати найкращий вiдомий їм спосiб використання винаходу на дату подання заявки або при домаганнях на прiоритет - на дату прiоритету.

     2. Члени можуть вимагати вiд заявника, який бажає одержати патент, надати iнформацiю, яка стосується його вiдповiдних заявок та видачi йому iноземних патентiв.

Стаття 30
Винятки з прав, що надаються

     Члени можуть надавати обмеженi винятки з виключних прав, що надаються патентом, за умови, що такi винятки не будуть суттєво суперечити нормальному використанню патенту та завдавати суттєвої шкоди законним iнтересам власника патенту, з огляду на iнтереси третiх сторiн.

Стаття 31
Iнше використання без дозволу власника прав

     Якщо законодавство Члена дозволяє iнше використання7 об'єкта патенту без дозволу власника прав, включаючи використання урядом або третiми сторонами з дозволу уряду, повиннi враховуватися наступнi положення:

     (a) дозвiл на таке використання слiд розглядати, виходячи з його iндивiдуальних властивостей;

     (b) таке використання може бути дозволене лише у тому разi, якщо до такого використання запропонований користувач зробив зусилля з метою отримати дозвiл вiд власника прав на прийнятних комерцiйних умовах i що такi зусилля не мали успiху у прийнятний перiод часу. Член може тимчасово вiдмовитися вiд цiєї вимоги у випадку надзвичайної ситуацiї в країнi чи iнших обставин крайньої необхiдностi або у випадках некомерцiйного використання в iнтересах суспiльства. Однак у випадках надзвичайної ситуацiї в країнi або iнших обставин крайньої необхiдностi власник прав повинен якомога швидше, наскiльки це практично можливо, бути поiнформований про це. У випадку некомерцiйного використання в iнтересах суспiльства, коли уряд або пiдрядник не здiйснюючи патентного пошуку знає або має очевиднi пiдстави, щоб знати, що чинний патент використовується або буде використовуватися урядом чи для уряду, власник прав повинен бути негайно поiнформований про це;

     (c) сфера та тривалiсть такого використання повиннi обмежуватися цiлями, для яких воно було дозволене, а у випадках використання напiвпровiдникових технологiй це має бути лише громадське некомерцiйне використання або для виправлення практики, яку пiсля судового чи адмiнiстративного розгляду визнано антиконкурентною;

     (d) таке використання не повинно бути винятковим;

     (e) таке використання не повинно передаватися, за винятком, коли воно передається разом з тiєю частиною пiдприємства або дiловими зв'язками та репутацiєю, що пов'язанi з таким використанням;

     (f) будь-яке таке використання повинно дозволятися переважно для забезпечення внутрiшнього ринку Члена, який дозволив таке використання;

     (g) дозвiл на таке використання повинен супроводжуватися вiдповiдальнiстю, пiдлягати вiдповiдному захисту законних iнтересiв уповноважених осiб, якi надали дозвiл, i припиняється, якщо припиняються i навряд чи вiдновляться знову обставини, якi до цього призвели. Компетентнi органи влади повиннi мати право переглядати, на мотивований запит, питання про те, чи продовжують iснувати цi обставини;

     (h) власник прав повинен отримувати адекватну компенсацiю, виходячи з обставин кожного випадку, та з урахуванням економiчної вартостi дозволу;

     (i) законна сила будь-якого рiшення щодо дозволу такого використання повинна пiдлягати судовому розгляду або iншому незалежному розгляду у вiдповiдному вищому органi влади цього Члена;

     (j) будь-яке рiшення щодо компенсацiї, надане стосовно такого використання, повинне пiдлягати розгляду в судовому порядку або iншому незалежному розгляду у вiдповiдному вищому органi влади цього Члена;

     (k) Члени не зобов'язанi застосовувати умови, викладенi у пiдпунктах (b) та (f), де таке використання дозволяється для виправлення практики, яку визначено пiсля судового або адмiнiстративного процесу як антиконкурентну. Необхiднiсть виправлення антиконкурентної практики може враховуватися при визначенi суми компенсацiї у таких випадках. Компетентнi органи повиннi мати право вiдмовити у припиненнi дозволу, якщо навряд чи знову виникнуть обставини, якi призвели до надання дозволу;

     (l) коли дозволено таке використання патенту ("другий патент"), який не може використовуватися без порушення iншого патенту ("перший патент"), слiд застосовувати такi додатковi умови:

     (i) винахiд, що заявляється у другому патентi, повинен включати важливi технiчнi переваги великого економiчного значення у порiвняннi з винаходом, що заявляється у першому патентi;

     (ii) власник першого патенту повинен мати право на перехресну лiцензiю за прийнятними умовами на використання винаходу, що заявляється у другому патентi;

     (iii) використання, дозволене щодо першого патенту, не повинно передаватися, за винятком, коли також передаються права за другим патентом.

______________
     7 "Iнше використання" означає використання iнше, нiж дозволене за Статтею 30.

Стаття 32
Анулювання / Втрата права

     Повинна iснувати можливiсть судового перегляду будь-якого рiшення щодо анулювання або втрати права на патент.

Стаття 33
Строк дiї охорони

     Строк дiї охорони не повинен закiнчуватися до закiнчення двадцятирiчного перiоду вiд дати подання заявки.8

______________
     8 Зрозумiло, що тi Члени, якi не мають системи надання попереднiх охоронних документiв (original grant), можуть передбачити, що строк дiї охорони має визначатися вiд дати направлення заявки до системи надання таких попереднiх охоронних документiв (original grant).

Стаття 34
Патенти на спосiб виготовлення продукту; обов'язок доведення

     1. Для цiлей цивiльного судочинства стосовно порушень прав власникiв згiдно з параграфом 1(b) Статтi 28, якщо суттю патенту є спосiб отримання продукту, органи судової влади повиннi мати право наказувати вiдповiдачу довести, що спосiб для отримання iдентичного продукту вiдрiзняється вiд запатентованого способу. У зв'язку з чим Члени повиннi передбачати, що принаймнi за однiєї з наступних обставин будь-який iдентичний продукт, коли вiн виробляється без дозволу власника патенту, повинен, за вiдсутнiстю доказу протилежного, вважатися отриманим в результатi запатентованого способу:

     (a) якщо продукт, отриманий запатентованим способом, є новим;

     (b) якщо iснує значна ймовiрнiсть того, що iдентичний продукт був виготовлений iз використанням даного способу i власник патенту був не в змозi шляхом прийнятних зусиль визначити спосiб, який фактично використовувався.

     2. Будь-який Член повинен мати можливiсть передбачати, що "обов'язок доведення", про який iдеться у параграфi 1, повинен iснувати тiльки для порушника, який пiдозрюється, якщо виконуються умови, передбаченi в пiдпараграфi (a), або лише якщо виконуються умови, передбаченi в пiдпараграфi (b).

     3. При наведеннi доказiв протилежного слiд враховувати законнi iнтереси вiдповiдача у захистi його виробничих та комерцiйних таємниць.

Роздiл 6: Компонування (топографiї) iнтегральних мiкросхем

Стаття 35
Вiдношення до Угоди IПIЦ

     Члени домовляються забезпечувати охорону компонувань (топографiй) iнтегральних мiкросхем (далi в цiй Угодi - "топографiї") вiдповiдно до Статтей 2-7 (окрiм параграфа 3 Статтi 6), Статтi 12 та параграфа 3 Статтi 16 "Угоди про iнтелектуальну власнiсть стосовно iнтегральних мiкросхем" i, крiм того, дотримуватися наступних положень.

Стаття 36
Обсяг охорони

     За положеннями параграфа 1 Статтi 37 Члени повиннi вважати незаконними такi дiї, якщо вони здiйснюються без дозволу власника прав:9 iмпортування, продаж або розповсюдження в iнший спосiб з комерцiйною метою iнтегральних мiкросхем, топографiям яких надано охорону, iнтегральних мiкросхем, складовою частиною яких є iнтегральнi мiкросхеми, топографiям яких надано охорону, або вироби, якi мiстять таку iнтегральну мiкросхему, лише доти, поки в нiй мiстяться незаконно виробленi iнтегральнi мiкросхеми.

______________
     9 Термiн "власник права" у цьому роздiлi слiд розумiти як термiн, що має таке ж значення, що i термiн "власник права" в Угодi IПIЦ.

Стаття 37
Дiї, що не потребують дозволу власника прав

     1. Незважаючи на Статтю 36, жоден з Членiв не повинен вважати незаконним здiйснення будь-яких дiй, про якi йдеться у цiй Статтi щодо iнтегральних мiкросхем, складовою частиною яких є незаконно вiдтворена топографiя, або щодо будь-якого продукту, що мiстить таку iнтегральну мiкросхему, якщо особа, що виконує або органiзує такi дiї, не знала або не мала розумних пiдстав, щоб знати, купуючи iнтегральну мiкросхему або продукт, що мiстить таку iнтегральну мiкросхему, що вiн включає незаконно вiдтворену топографiю. Члени повиннi забезпечити, що пiсля того, як особа отримала належне повiдомлення про те, що топографiю було вiдтворено незаконно, ця особа може виконувати будь-яку з дiй стосовно запасу продукцiї, який вона має у своєму розпорядженнi або який вона замовила до цього моменту, але на неї накладається зобов'язання виплатити власнику прав суму, еквiвалентну прийнятнiй винагородi, яка сплачувалася б за вiльно домовленою лiцензiєю стосовно такої топографiї.

     2. Умови, викладенi у пiдпараграфах (a)-(k) Статтi 31, слiд застосовувати mutatis mutandis у випадку будь-якого примусового лiцензування топографiї або її використання урядом чи на користь уряду без дозволу на те власника прав.

Стаття 38
Строк дiї охорони

     1. Для Членiв, що вимагають реєстрацiї як умови охорони, строк дiї охорони топографiй не повинен закiнчуватися ранiше, нiж через 10 рокiв, вiдлiк яких починається вiд дати подання заявки на реєстрацiю або вiд дати її першого комерцiйного використання будь-де в свiтi.

     2. Для Членiв, що не вимагають реєстрацiї як умови охорони, топографiї повиннi бути пiд охороною протягом не менше нiж 10 рокiв, вiдлiк яких починається вiд дати її першого комерцiйного використання будь-де в свiтi.

     3. Незважаючи на положення параграфiв 1 та 2, Член може передбачити, що така охорона втрачає чиннiсть через 15 рокiв пiсля створення топографiї.

Роздiл 7: Захист нерозголошуваної iнформацiї

Стаття 39

     1. При забезпеченнi ефективного захисту проти недобросовiсної конкуренцiї, як передбачено Статтею 10-bis Паризької конвенцiї (1967), Члени повиннi надавати захист нерозголошуваної iнформацiї згiдно з параграфом 2, а також даних, що надаються Уряду та урядовим установам згiдно з параграфом 3.

     2. Фiзичнi та юридичнi особи повиннi мати можливiсть перешкоджати тому, щоб iнформацiя, яка законно знаходиться пiд їх контролем, розголошувалась, збиралась або використовувалась iншими особами без їхньої згоди у такий спосiб, який суперечить чеснiй комерцiйнiй практицi,10 якщо така iнформацiя:

     (a) є секретною у тому розумiннi, що вона як єдине цiле або у точнiй сукупностi та поєднаннi її компонентiв не є загально вiдомою або доступною для осiб у колах, що звичайно мають справу з iнформацiєю, про яку йдеться;

     (b) має комерцiйну цiннiсть через те, що вона є секретною;

     (c) зберiгається у секретi внаслiдок вжиття за вiдповiдних обставин певних заходiв особою, яка законно здiйснює контроль за цiєю iнформацiєю.

     3. Члени, вимагаючи як умову отримання дозволу на збут фармацевтичної продукцiї або продукцiї сiльськогосподарської хiмiї, у якiй використовуються новi хiмiчнi речовини, надання нерозголошуваних даних випробувань або iнших даних, отримання яких потребує значних зусиль, повиннi захищати такi данi вiд нечесного комерцiйного використання. Крiм того, Члени повиннi захищати такi данi вiд розкриття, окрiм тих випадкiв, коли це необхiдно для захисту населення або якщо не вжито заходiв для забезпечення захисту таких даних вiд нечесного комерцiйного використання.

______________
     10 Для цього положення "спосiб, який суперечить чеснiй комерцiйнiй практицi" означає принаймнi таку практику, як порушення контракту, порушення довiри та спонукання до порушення, i включає придбання iнформацiї, що не пiдлягає розкриттю третiми сторонами, якi знали або не могли не знати, що з цим придбанням пов'язана така практика.

Роздiл 8: Контроль за практикою антиконкурентних дiй у договiрних лiцензiях

Стаття 40

     1. Члени домовляються, що деяка лiцензiйна практика або умови, якi мають вiдношення до прав iнтелектуальної власностi, що обмежують конкуренцiю, можуть мати негативнi наслiдки для торгiвлi i можуть бути перешкодою для передачi та розповсюдження технологiй.

     2. Нiщо в цiй Угодi не перешкоджає Членам визначати у своєму законодавствi лiцензiйну практику та умови, якi можуть в окремих випадках означати зловживання правами iнтелектуальної власностi, що негативно впливатиме на конкуренцiю на вiдповiдному ринку. Як передбачено вище, Член може прийняти, згiдно з iншими положеннями цiєї Угоди, вiдповiднi заходи для попередження або контролю такої практики, якi, наприклад, можуть включати винятковi умови щодо зворотної передачi покупцем лiцензiї технiчної iнформацiї продавцю лiцензiї, умови, що перешкоджають оскарженню законностi та примусовому пакетному лiцензуванню, у свiтлi вiдповiдних нормативних правових актiв цього Члена.

     3. Кожний Член повинен, отримавши вiдповiдне прохання, консультуватися з будь-яким iншим Членом, який має пiдстави вважати, що власник прав iнтелектуальної власностi, який є пiдданим або мешканцем Члена, до якого адресовано прохання щодо консультацiї, дотримуватися практики, що порушує закони та правила Члена, що подав прохання, щодо об'єкта положень цього Роздiлу, i який прагне забезпечити дотримання такого законодавства, не завдаючи шкоди будь-якiй дiї згiдно з цим законом та повнiй свободi у прийняттi остаточного рiшення будь-якого Члена. Член, до якого адресовано прохання, повинен придiляти повну та щиру увагу i надавати вiдповiднi можливостi для консультацiй iз Членом, що звернувся з таким проханням, i спiвпрацювати шляхом надання вiдкритої для широкого загалу неконфiденцiйної iнформацiї, яка торкається предмета обговорення, а також iншої iнформацiї, якою володiє Член згiдно з внутрiшнiм законодавством i до укладення взаємно прийнятних домовленостей щодо забезпечення її конфiденцiйностi Членом, який звернувся з проханням.

     4. Члену, пiдданi або мешканцi якого є суб'єктом судочинства на територiї iншого Члена стосовно пiдозри у порушеннi законiв та правил цього iншого Члена щодо предмета цього Роздiлу, на його прохання надається можливiсть для консультування з iншим Членом за такими ж умовами, якi передбаченi у параграфi 3.

ЧАСТИНА III
ЗАХИСТ ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI

Роздiл 1: Загальнi зобов'язання

Стаття 41

     1. Члени повиннi гарантувати, що процедури щодо захисту прав iнтелектуальної власностi, як визначено в цiй Частинi, передбачаються їхнiм законодавством з тим, щоб дозволити ефективнi заходи проти будь-якої дiї, що порушує права iнтелектуальної власностi, яка пiдлягає пiд цю Угоду, включаючи термiновi заходи, спрямованi на запобiгання порушень та заходи, що стримують вiд подальших порушень. Цi процедури повиннi застосовуватися таким чином, щоб уникнути створення бар'єрiв для законної торгiвлi та забезпечити гарантiї проти їх зловживань.

     2. Процедури, що стосуються захисту прав iнтелектуальної власностi, повиннi бути справедливими та рiвними для всiх. Вони не повиннi бути безпiдставно ускладненi, вартiсть їх здiйснення не повинна бути високою або супроводжуватися значними матерiальними затратами, мiстити безпiдставнi часовi обмеження або невиправданi затримки.

     3. Рiшення по сутi справи бажано викласти у письмовiй формi i обгрунтовано. Вони повиннi бути доступними принаймнi для сторiн судочинства без невиправданих затримок. Рiшення по сутi справи повиннi базуватись лише на свiдченнях, щодо яких сторонам було надано можливiсть бути почутими.

     4. Сторони судочинства повиннi мати можливiсть перегляду органом судової влади остаточних адмiнiстративних рiшень та, за дотримання юридичних положень законодавства Члена стосовно важливостi справи, принаймнi юридичних аспектiв першого судового рiшення по сутi справи. Однак не повинно iснувати жодних зобов'язань щодо надання можливостi перегляду виправдання у кримiнальних справах.

     5. Зрозумiло, що ця Частина не створює жодних зобов'язань щодо запровадження судової системи для захисту прав iнтелектуальної власностi, вiдмiнної вiд тiєї, що застосовується для контролю за виконанням закону в цiлому i не впливає на можливiсть Членiв контролювати виконання свого законодавства в цiлому. Нiщо в цiй Частинi не створює жодних зобов'язань стосовно розподiлу ресурсiв мiж захистом прав iнтелектуальної власностi та виконанням законодавства в цiлому.

Роздiл 2: Цивiльно-правовi та адмiнiстративнi процедури i засоби правового захисту

Стаття 42
Чеснi та справедливi процедури

     Члени повиннi зробити доступними для власникiв прав11 цивiльно-судовi процедури стосовно захисту будь-якого права iнтелектуальної власностi, що охоплюються цiєю Угодою. Вiдповiдачi повиннi мати право на письмовi повiдомлення, якi мають бути своєчасними, мiстити достатньо докладний виклад, в тому числi пiдставу для претензiй. Сторонам повинно бути дозволено бути представленими незалежними адвокатами, а процедури не повиннi накладати надмiрно обтяжливi вимоги щодо обов'язкової особистої присутностi. Всi сторони таких процедур повиннi належним чином отримати право для пiдтвердження своїх претензiй i для представлення всiх вiдповiдних доказiв. Процедура повинна забезпечувати засоби визначення та захисту конфiденцiйної iнформацiї, якщо це не буде суперечити iснуючим конституцiйним вимогам.

______________
     11 Для цiєї Частини термiн "власник права" включає федерацiї та асоцiацiї, юридичний статус яких дозволяє мати такi права.

Стаття 43
Докази

     1. Якщо Сторона надала розумний доказ, достатнiй для обґрунтування її претензiй, i навела доказ на пiдтвердження претензiй, який знаходиться пiд контролем протилежної сторони, органи судової влади повиннi мати право вимагати, щоб цей доказ був представлений протилежною стороною, що за отриманням у вiдповiдних випадках умов, якi гарантують захист конфiденцiйної iнформацiї.

     2. У випадках, коли сторона судового розгляду добровiльно i не без достатнiх пiдстав вiдмовляє у доступi до необхiдної iнформацiї, або iншим чином не забезпечує її у прийнятний перiод, або встановлює значнi перешкоди у здiйсненнi процедури, пов'язаної iз заходом щодо захисту прав, - Член може надавати органам судової влади право приймати попереднi та заключнi рiшення, стверднi або заперечнi, на основi представленої їм iнформацiї, включаючи скаргу або доказ, представлений стороною, яка зазнала негативних наслiдкiв через вiдмову у доступi до iнформацiї, що пiдлягає пiд забезпечення сторонам можливостi бути заслуханими, з питань доказiв або свiдчень.

Стаття 44
Судова заборона

     1. Органи судової влади повиннi мати право вимагати вiд сторони припинити порушення прав iнтелектуальної власностi та inter alia запобiгти введенню до комерцiйних каналiв пiд їх юрисдикцiєю iмпортованих товарiв, що ввозяться з порушенням прав iнтелектуальної власностi, вiдразу пiсля проходження такими товарами митного кордону. Члени не зобов'язанi надавати такi повноваження стосовно об'єкта, що охороняється, придбаного або замовленого стороною до того, як вона дiзналася або мала достатнi пiдстави, щоб дiзнатися про те, що торгiвля таким об'єктом означатиме порушення прав iнтелектуальної власностi.

     2. Незважаючи на iншi положення цiєї Частини i за умови виконання положень Частини 2, де конкретно розглядається використання урядами або третiми сторонами, якi мають дозвiл уряду, без дозволу власника прав, Члени можуть обмежити заходи судового захисту, що iснують проти такого використання виплати компенсацiї згiдно з пiдпараграфом (h) Статтi 31. В iнших випадках повиннi застосовуватися заходи судового захисту за цiєю Частиною або, якщо такi заходи судового захисту суперечать законодавству Члена, повиннi передбачатися пояснювальне рiшення або компенсацiя.

Стаття 45
Завдана шкода

     1. Органи судової влади повиннi мати право вимагати вiд порушника сплачувати власнику прав збитки у розмiрi, достатньому для адекватної компенсацiї шкоди, якої зазнав власник прав через порушення його прав iнтелектуальної власностi порушником, який свiдомо або маючи достатнi пiдстави для свiдомої дiї брав участь у порушеннi.

     2. Органи судової влади повиннi також мати право вимагати вiд порушника сплатити власнику прав витрати, якi можуть включати вiдповiдну винагороду адвокату. У вiдповiдних випадках Члени можуть дозволити судовим органам вимагати стягнення прибутку та/або сплати встановлених ранiше збиткiв навiть у випадках, коли порушник несвiдомо або маючи достатнi пiдстави щоб знати, брав участь у порушеннi.

Стаття 46
Iншi заходи усунення порушення прав

     З метою створити ефективний засiб проти порушення прав iнтелектуальної власностi органи судової влади повиннi мати право вимагати вивести з комерцiйних каналiв без будь-якої компенсацiї товари, стосовно яких були порушення, таким чином, щоб уникнути завдання будь-якої шкоди власнику прав, або, якщо це не суперечить iснуючим конституцiйним вимогам, знищити такi товари. Органи судової влади повиннi також мати право вимагати без будь-якої компенсацiї виведення з комерцiйних каналiв матерiалiв та обладнання, якi були значною мiрою використанi для виробництва товарiв, що порушують права iнтелектуальної власностi, таким чином, щоб зменшити ризик подальших порушень. При розглядi таких вимог слiд враховувати необхiднiсть спiввiдношення мiж серйознiстю порушення та призначених заходiв усунення порушення прав iнтелектуальної власностi, а також iнтересами третiх сторiн. Стосовно товарiв з фальсифiкованим товарним знаком недостатньо простого усунення незаконно використаного товарного знака, крiм виняткових випадкiв, щоб дозволити введення товарiв до комерцiйних каналiв.

Стаття 47
Право iнформацiї

     Члени можуть передбачити, що органи судової влади повиннi мати право, якщо це буде вiдповiдати серйозностi порушення, вимагати вiд порушника iнформувати власника прав про третiх осiб, задiяних у виробництвi та розповсюдженнi товарiв та послуг, що порушують його права, а також про їхнi канали розповсюдження.

Стаття 48
Вiдшкодування вiдповiдачу

     1. Органи судової влади повиннi мати право наказувати сторонi, за вимогою якої було вжито заходiв i яка порушила процедури захисту прав, надати сторонi, яка зазнала хибних обмежень або була позбавлена права, адекватну компенсацiю за шкоду, завдану їй внаслiдок такого зловживання. Органи судової влади також повиннi мати право вимагати вiд заявника сплатити витрати вiдповiдача, якi можуть включати оплату вiдповiдних послуг адвоката.

     2. Що стосується застосування будь-якого законодавчого акта, що має вiдношення до захисту прав iнтелектуальної власностi, то Члени повиннi звiльняти лише громадськi органи управлiння та офiцiйних осiб вiд зобов'язання щодо вiдповiдних заходiв усунення порушення прав iнтелектуальної власностi, якщо дiї сумлiнно виконуються або призначаються в процесi застосування цього законодавчого акта.

Стаття 49
Адмiнiстративнi процедури

     Якщо в результатi адмiнiстративних процедур за конкретними обставинами справи може бути виданий наказ щодо адмiнiстративних процедур за конкретними обставинами справи, такi процедури повиннi вiдповiдати принципам, еквiвалентним по сутi тим, що визначенi в цьому Роздiлi.

Роздiл 3: Тимчасовi заходи

Стаття 50

     1. Органи судової влади повиннi мати право вимагати виконання негайних та ефективних тимчасових заходiв з метою:

     (a) запобiгання порушень будь-якого права iнтелектуальної власностi i, зокрема, запобiгати введенню до комерцiйних каналiв пiд їх юрисдикцiєю товарiв, включаючи iмпортованi товари, вiдразу пiсля проходження митного кордону;

     (b) збереження вiдповiдних доказiв вiдносно iнкримiнованого порушення.

     2. Органи судової влади повиннi мати право ухвалювати принаймнi попереднi заходи inaudita altera parte там, де це доречно, особливо коли будь-яке вiдстрочення може завдати непоправної шкоди власнику прав або коли є очевидний ризик того, що доказ буде знищено.

     3. Органи судової влади повиннi мати право вимагати вiд заявника надати всi прийнятнi можливi докази з метою задовольнити їх з достатнiм рiвнем певностi у тому, що заявник є власником права i що права заявника були порушенi або невiдворотно будуть порушенi, i видати заявнику судове розпорядження щодо забезпечення застави або еквiвалентної гарантiї, достатньої для того, щоб захистити вiдповiдача i запобiгти зловживанню.

     4. Коли попереднi заходи прийнятi inaudita altera parte, слiд негайно повiдомити сторони, чиїх iнтересiв це торкається, щонайпiзнiше - пiсля виконання заходiв. Розгляд з правом бути заслуханим має вiдбуватися на прохання вiдповiдача з метою вирiшити, протягом прийнятного перiоду пiсля повiдомлення про заходи, чи необхiдно цi заходи змiнити, скасувати або пiдтвердити.

     5. Органи влади, якi застосовуватимуть тимчасовi заходи, можуть вимагати вiд заявника надати iншу iнформацiю, необхiдну для iдентифiкацiї товарiв, про якi йдеться.

     6. Без порушення положень параграфа 4 тимчасовi заходи, вжитi на основi параграфiв 1 та 2, повиннi, на прохання вiдповiдача, бути скасованi, або дiю їх має бути призупинено, якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рiшення за конкретними обставинами справи, не почався протягом прийнятного перiоду, який має бути визначений органом судової влади, що прийняв судове розпорядження про такi заходи, якщо це дозволяється законодавством Члена, або за вiдсутнiстю такого визначення, не перевищує бiльш тривалий з двох перiодiв: 20 робочих днiв або 31 календарний день.

     7. Коли тимчасовi заходи скасовуються або вони втрачають чиннiсть через будь-яку дiю чи бездiяльнiсть заявника, або, як згодом з'ясувалося, не було нiякого порушення чи загрози порушення прав iнтелектуальної власностi, органи судової влади повиннi мати право прийняти щодо заявника судове розпорядження на прохання вiдповiдача надати вiдповiдачу належну компенсацiю за будь-яку шкоду, завдану цими заходами.

     8. Тою мiрою, якою будь-якi тимчасовi заходи можуть вимагатися в результатi адмiнiстративних процедур, такi процедури повиннi вiдповiдати принципам, еквiвалентним по сутi тим, якi визначенi в цьому Роздiлi.

Роздiл 4: Спецiальнi вимоги щодо заходiв на кордонi12

Стаття 51
Призупинення перемiщення через митний кордон

     Члени повиннi, згiдно з викладеними нижче положеннями, прийняти процедури13 для того, щоб надавати можливiсть власнику прав, який має дiйснi пiдстави пiдозрювати, що може вiдбуватися iмпортування товарiв з фальсифiкованим товарним знаком або товарiв, створених з порушенням авторських прав,14 подати до компетентних органiв, адмiнiстративних або судових, письмову заяву з проханням, щоб митнi органи затримали цi товари i не випускали їх у вiльний обiг. Члени можуть уможливити подання такої заяви стосовно товарiв, якi мають вiдношення до iншого порушення прав iнтелектуальної власностi, за умови виконання вимог цього роздiлу. Члени також можуть забезпечити вiдповiднi процедури стосовно призупинення перемiщення через митний кордон товарiв, що порушують права iнтелектуальної власностi, призначених для експорту з їх територiї.

______________
     12 Якщо Член скасував майже всi види контролю за рухом товарiв через свiй кордон з iншим Членом, з яким вiн становить частину митного союзу, на такому кордонi не потрiбно вимагати застосування положень цього Роздiлу.
     13 Тобто, не повинно бути жодних зобов'язань застосовувати такi процедури до iмпорту товарiв, випущених на ринок в iншiй країнi власником права iнтелектуальної власностi або за його згодою, чи до транзитних товарiв.
     14 Для цiлей цiєї Угоди:
     (a) термiн "товари з фальсифiкованим товарним знаком" означає будь-якi товари, в тому числi упаковку, якi без дозволу мiстять товарний знак, iдентичний законно зареєстрованому для таких товарiв товарному знаку, або який не можна вiдрiзнити в основних його аспектах вiд такого товарного знака i який, таким чином, порушує права власника даного товарного знака згiдно iз законодавством країни iмпортування;
     (b) термiн "товари, виготовленi з порушенням авторських прав" означає будь-якi товари, якi є копiями, зробленими без згоди власника права або особи, належним чином уповноваженої власником права у країнi виробництва, i якi безпосередньо або опосередковано виготовленi з продукту, де виготовлення такої копiї вважається порушенням авторського права або сумiжних з ним прав згiдно з законом країни iмпортування.

Стаття 52
Заява

     Вiд будь-якого власника права, який iнiцiює процедури за Статтею 51, слiд вимагати забезпечення вiдповiдного доказу, який задовольнив би компетентнi органи у тому, що за законодавством країни iмпорту iснує prima facie порушення прав iнтелектуальної власностi власника такого права i надати достатньо докладний опис товарiв з тим, щоб митнi органи могли їх легко розпiзнати. Компетентнi органи повиннi iнформувати заявника протягом прийнятого перiоду часу про те, чи прийняли вони заяву, i якщо це визначено компетентними органами, про перiод, протягом якого митнi органи вживатимуть заходи.

Стаття 53
Застава або еквiвалентна гарантiя

     1. Компетентнi органи повиннi мати право вимагати вiд заявника надати заставу або еквiвалентну гарантiю, достатнi для захисту вiдповiдача та компетентних органiв, а також щоб запобiгти зловживанню. Така застава або еквiвалентна гарантiя не повиннi безпiдставно утримувати вiд звернення до цих процедур.

     2. Якщо вiдповiдно до заяви згiдно з цим Роздiлом проходження митного кордону товарами, що включають промисловi зразки, патенти, топографiї iнтегральних мiкросхем або iнформацiю, яка не пiдлягає розголошенню, у вiльний обiг, було припинено митними органами на пiдставi рiшень, iнших, нiж рiшення судових або iнших незалежних органiв, i перiод часу, передбачений Статтею 55, закiнчився без надання тимчасового права на звiльнення товарiв належним чином уповноваженими органами, i при тому, що всi iншi умови iмпортування були виконанi, власник, iмпортер або одержувач таких товарiв повинен отримати право на їх проходження митного кордону при внесеннi такої застави, суми якої достатньо для захисту власника прав вiд будь-якого порушення. Виплата такої застави не повинна заважати будь-яким iншим засобам судового захисту, до яких може звернутися власник прав; зрозумiло, що застава повертається, якщо власник прав не змiг протягом прийнятого перiоду часу домогтися в судi права на позов.

Стаття 54
Повiдомлення про призупинення

     Слiд негайно повiдомити iмпортера та заявника про призупинення проходження митного кордону товарами згiдно зi Статтею 51.

Стаття 55
Тривалiсть призупинення

     Якщо протягом перiоду, що не перевищує 10 робочих днiв пiсля того, як заявник отримав повiдомлення про призупинення, митнi органи не були поiнформованi про те, що судовий розгляд, який веде до рiшення за конкретними обставинами справи, iнiцiйований стороною iншою, нiж вiдповiдач, або що уповноваженi органи належним чином вжили тимчасових заходiв, що продовжили призупинення проходження митного кордону товарами, товари повиннi пройти митний кордон при тому, що всi iншi умови iмпорту або експорту були виконанi: у вiдповiдних випадках це часове обмеження може бути подовжене ще на 10 робочих днiв. Якщо судовий розгляд, що веде до прийняття рiшення за конкретними обставинами справи, iнiцiйовано, - перегляд, включаючи право бути вислуханим, має вiдбуватися на прохання вiдповiдача з метою вирiшити протягом прийнятого перiоду часу, чи слiд цi заходи змiнити, скасувати або пiдтвердити. Незважаючи на вищевикладене, якщо призупинення проходження митного кордону товарами здiйснюється або продовжується згiдно з тимчасовими судовими заходами, слiд застосовувати положення параграфа 6 Статтi 50.

Стаття 56
Вiдшкодування збиткiв iмпортеру та власнику товарiв

     Вiдповiднi органи повиннi мати право вимагати вiд заявника сплатити iмпортеру, одержувачу вантажу або власнику товарiв вiдповiдне вiдшкодування за будь-яку шкоду, якої вони зазнали через незаконне затримання товарiв або помилкове затримання товарiв, якi пройшли митний кордон за Статтею 55.

Стаття 57
Право на iнспекцiю та iнформацiю

     Без завдання шкоди захисту конфiденцiйної iнформацiї Члени повиннi забезпечити компетентнi органи правом надавати власнику прав достатнi можливостi для проведення силами митних органiв iнспектування будь-яких товарiв з тим, щоб пiдкрiпити доказами претензiї власника права. Компетентнi органи повиннi також мати право надавати iмпортеру еквiвалентнi можливостi для iнспектування будь-яких таких товарiв. У разi прийнятого позитивного рiшення за конкретними обставинами справи, Члени можуть надати компетентним органам право iнформувати власника прав про iмена та адреси вiдправника вантажу, iмпортера та одержувача вантажу, а також про кiлькiсть товарiв.

Стаття 58
Дiя ex officio

     Якщо Члени вимагають вiд компетентних органiв дiяти за своєю власною iнiцiативою i припиняти проходження через митний кордон товарiв, щодо яких вони одержали prima facie доказ порушення права iнтелектуальної власностi:

     (a) компетентнi органи можуть у будь-який час зажадати вiд власника права будь-якої iнформацiї, яка може допомогти їм у виконаннi своїх повноважень;

     (b) слiд негайно повiдомити iмпортера та власника права про призупинення. Якщо iмпортер подав до компетентних органiв апеляцiю проти призупинення проходження митного кордону, то призупинення має залежати вiд умов, mutatis mutandis, викладених у Статтi 55;

     (c) Члени повиннi звiльнити як органи державної влади, так i офiцiйних осiб вiд обов'язку вжити вiдповiднi заходи щодо усунення правопорушень лише у тому разi, якщо дiї були виконанi з чесними намiрами.

Стаття 59
Заходи щодо усунення правопорушень

     Без порушення iнших прав на позов, доступним для власника прав, та згiдно з правом вiдповiдача домагатися перегляду органом судової влади, компетентнi органи повиннi мати право вимагати знищення товарiв, що порушують право, або вилучення їх згiдно з принципами, викладеними у Статтi 46. Щодо товарiв з фальсифiкованим товарним знаком органи не повиннi дозволяти реекспорт товарiв, що порушують право, у тому ж станi або пiддавати їх рiзним митним процедурам, окрiм виняткових обставин.

Стаття 60
Iмпорт de minimis

     Члени можуть не застосовувати вищезгаданi положення до незначної кiлькостi товарiв некомерцiйного призначення, якi мiстяться в особистому багажi осiб або вiдправляються малими партiями.

Роздiл 5: Кримiнальнi процедури

Стаття 61

     Члени повиннi забезпечити застосування кримiнальних процедур та штрафiв принаймнi у випадках навмисної фальсифiкацiї товарного знака або з порушенням авторських прав у комерцiйних масштабах. Заходи покарання повиннi включати ув'язнення та/або грошовi штрафи, достатнi для того, щоб служити засобом стримування вiдповiдно до рiвня покарання, який застосовується у випадках злочинiв вiдповiдної тяжкостi. У вiдповiдних випадках заходи покарання повиннi також включати накладення арешту, конфiскацiю та знищення товарiв, що порушують право, та будь-яких матерiалiв або обладнання, якi значною мiрою були використанi при вчиненнi порушення. Члени можуть передбачити застосування кримiнальних процедур та покарання i в iнших випадках порушення прав iнтелектуальної власностi, особливо коли вони вчиненi навмисно та в комерцiйних масштабах.

ЧАСТИНА IV
НАБУТТЯ ТА ПIДТРИМАННЯ ЧИННОСТI ПРАВ IНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТI ТА ВIДПОВIДНI ПРОЦЕДУРИ INTER PARTES

Стаття 62

     1. Члени можуть вимагати як умову набуття та пiдтримання чинностi прав iнтелектуальної власностi згiдно з Роздiлами 2-6 Частини II виконання прийнятних процедур та формальностей. Такi процедури та формальностi повиннi вiдповiдати положенням цiєї Угоди.

     2. Якщо отримання прав iнтелектуальної власностi пiдпадає пiд право, яке надається або реєструється, Члени повиннi забезпечити, що процедури надання або реєстрацiї, якi повиннi вiдповiдати основним умовам набуття права, дозволяють надання або реєстрацiю права протягом прийнятного перiоду часу з тим, щоб уникнути негарантованого скорочення перiоду захисту.

     3. Стаття 4 Паризької конвенцiї (1967) повинна застосовуватися mutatis mutandis для знакiв послуг.

     4. Процедури, що стосуються набрання та пiдтримання чинностi права iнтелектуальної власностi, i, якщо законодавство Члена передбачає такi процедури, адмiнiстративне скасування та inter partes процедури, такi як оскарження, скасування та анулювання, повиннi базуватися на загальних принципах, викладених у параграфах 2 та 3 Статтi 41.

     5. Остаточнi адмiнiстративнi рiшення у будь-якiй з процедур згiдно з параграфом 4 повиннi пiдлягати перегляду у судовому порядку або подiбною до судової влади структурою. Однак не повинно iснувати жодних зобов'язань щодо можливостi для такого перегляду рiшень у випадках невдалого оскарження або адмiнiстративного скасування вiдмiни за умови, що пiдстави для таких процедур можуть стати предметом процедур анулювання.

ЧАСТИНА V
ЗАПОБIГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СУПЕРЕЧОК

Стаття 63
Вiдкритiсть

     1. Закони та правила, а також остаточнi судовi рiшення та адмiнiстративнi норми загального застосування, якi набирають чинностi через вiдношення Члена до змiсту цiєї Угоди (наявнiсть та сфера дiї прав набрання, контроль за виконанням та запобiгання зловживання правами iнтелектуальної власностi) повиннi бути обнародуванi або, якщо таке обнародування не можна здiйснити, поширенi у такий спосiб, щоб надати можливiсть органам влади та власникам прав ознайомитися з ними нацiональною мовою. Угоди, що стосуються змiсту цiєї Угоди, якi дiють мiж урядом або державними установами Члена та урядом або державними установами iншого Члена, повиннi бути обнародуванi.

     2. Члени повиннi повiдомити Раду ТРIПС про закони та правила, про якi йдеться у параграфi 1, з метою допомогти Радi робити розгляду дiї цiєї Угоди. Рада повинна намагатися звести до мiнiмуму тягар, який несуть Члени при виконаннi цього зобов'язання, i може вирiшити зняти зобов'язання повiдомляти про такi закони та правила безпосередньо до Ради у разi успiшного завершення консультацiй з ВIПО про створення загального реєстру, який мiститиме цi закони та правила. Рада також повинна розглядати у цьому зв'язку будь-якi дiї, що вимагаються стосовно повiдомлень згiдно з зобов'язаннями за цiєю Угодою, якi випливають з положень Статтi 6-ter Паризької конвенцiї (1967).

     3. Кожний Член повинен бути готовий у вiдповiдь на письмове прохання iншого Члена, надати такого роду iнформацiю, про яку йдеться у параграфi 1. Член, маючи пiдстави вважати, що конкретне судове рiшення, або адмiнiстративнi норми, або двостороння угода у сферi прав iнтелектуальної власностi торкається його прав за цiєю Угодою, може також подати письмове прохання про надання доступу до нього або про те, щоб його повiдомляли достатньо детально про такi конкретнi судовi рiшення, адмiнiстративнi норми або двостороннi угоди.

     4. Нiщо в параграфах 1, 2 та 3 не вимагає вiд Члена розкривати конфiденцiйну iнформацiю, що перешкоджала б виконанню закону, або у будь-який iнший спосiб суперечила б суспiльним iнтересам, або завдавала шкоди законним комерцiйним iнтересам окремих пiдприємств, державних чи приватних.

Стаття 64
Урегулювання суперечок

     1. Положення Статтей XXII та XXIII ГАТТ 1994 так, як вони були розробленi та застосованi у Домовленостi про врегулювання суперечок, повиннi застосовуватися при проведеннi консультацiй та врегулюваннi суперечок за цiєю Угодою, якщо iнше спецiально не передбачено у цiй Угодi.

     2. Пiдпараграфи 1(b) та 1(c) Статтi XXIII ГАТТ 1994 не повиннi застосовуватися для урегулювання суперечок за цiєю Угодою протягом перiоду 5 рокiв вiд дати набрання чинностi Угодою СОТ.

     3. Протягом перiоду часу, про який iдеться у параграфi 2, Рада ТРIПС повинна розглянути сферу та тип скарг, вид яких передбачений у пiдпараграфах 1(b) та 1(c) Статтi XXIII ГАТТ 1994, поданих згiдно з цiєю Угодою, i надiслати Конференцiї Мiнiстрiв свої рекомендацiї для ухвалення. Будь-яке рiшення Конференцiї Мiнiстрiв щодо ухвалення таких рекомендацiй або продовження перiоду згiдно з параграфом 2 повинно бути прийняте лише шляхом консенсусу, а ухваленi рекомендацiї повиннi бути дiйсними для всiх Членiв без процесу подальшого формального ухвалення.

ЧАСТИНА VI
ДОМОВЛЕНОСТI НА ПЕРЕХIДНИЙ ПЕРIОД

Стаття 65
Домовленостi на перехiдний перiод

     1. За положеннями параграфiв 2, 3 та 4 жоден з Членiв не зобов'язаний застосовувати положення цiєї Угоди до закiнчення загального перiоду тривалiстю один рiк вiд набрання чинностi Угодою СОТ.

     2. Країна-Член, що розвивається, має право вiдстрочити ще на 4 роки дату застосування, як визначено у параграфi 1, положень цiєї угоди, крiм Статей 3, 4 та 5.

     3. Будь-який iнший Член, який перебуває у процесi переходу вiд планово-централiзованої до ринкової вiльно-пiдприємницької економiки i який здiйснює структурнi реформи в системi iнтелектуальної власностi i стикається з особливими проблемами у пiдготовцi та впровадженнi законодавства та регулювання щодо прав iнтелектуальної власностi, також може скористатися перiодом вiдстрочення, передбаченим у параграфi 2.

     4. Тою мiрою, якою країна-Член, що розвивається, зобов'язана за цiєю Угодою розширити охорону запатентованих виробiв на сфери технологiй, якi не мають такої охорони на його територiї на загальну дату застосування цiєї Угоди для цього Члена, як зазначено у параграфi 2, вона може вiдстрочити застосування положень стосовно запатентованих виробiв Роздiлу 5 Частини II щодо таких сфер технологiй на додатковий перiод у 5 рокiв.

     5. Член, що користується перехiдним перiодом згiдно з параграфами 1, 2, 3 або 4, повинен гарантувати, що будь-якi змiни в його законодавствi, правилах та практицi, зробленi протягом цього перiоду, не призведуть до зниження рiвня виконання положень цiєї Угоди.

Стаття 66
Найменш розвинутi країни-Члени

     1. Враховуючи особливi потреби та вимоги найменш розвинутих країн-Членiв, їхнi економiчнi, фiнансовi та адмiнiстративнi обмеження, а також необхiднiсть гнучкого пiдходу при створеннi життєздатної технологiчної бази, вiд таких Членiв не вимагається застосовувати положення цiєї Угоди, крiм Статей 3, 4 та 5 протягом 10 рокiв вiд дати застосування визначеної згiдно з параграфом 1 Статтi 65. Рада ТРIПС повинна за належно обгрунтованим проханням найменш розвинутої країни-Члена продовжити цей перiод.

     2. Розвинутi країни-Члени повиннi забезпечити стимули для пiдприємств та органiзацiй на їх територiях з метою сприяння та стимулювання передачi технологiй найменш розвинутим країнам-Членам з тим, щоб надати їм можливiсть створити мiцну i життєздатну технологiчну базу.

Стаття 67
Технiчне спiвробiтництво

     З метою спрощення впровадження цiєї Угоди розвинутi країни-Члени повиннi забезпечувати, на прохання та за взаємно узгодженими умовами, технiчне i фiнансове спiвробiтництво на користь країн-Членiв, що розвиваються, та найменш розвинутих країн-Членiв. Таке спiвробiтництво повинне включати допомогу в пiдготовцi законiв та правил про охорону i контроль за дотриманням прав iнтелектуальної власностi, а також заходи, спрямованi на запобiгання зловживання ними, i повиннi включати пiдтримку стосовно створення та змiцнення нацiональних вiдомств i установ, що мають вiдношення до цiєї сфери, в тому числi щодо пiдготовки кадрiв.

ЧАСТИНА VII
IСТИТУЦIЙНI ДОМОВЛЕНОСТI: ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 68
Рада з торговельних аспектiв прав iнтелектуальної власностi

     Рада ТРIПС повинна стежити за виконанням цiєї Угоди i, зокрема, дотриманням Членами своїх зобов'язань щодо неї, а також повинна надавати Членам можливiсть проводити консультацiї з питань, що вiдносяться до торговельних аспектiв прав iнтелектуальної власностi. Вона повинна також виконувати iншi зобов'язання, визначенi для неї Членами, i, зокрема, надавати їм будь-яку допомогу, з проханням про яку вони звернуться у контекстi процедур урегулювання суперечок. При виконаннi своїх функцiй Рада ТРIПС може консультуватися й отримувати iнформацiю з будь-яких джерел, якi вона вважатиме за належнi. Консультуючись у ВIПО, Рада повинна шукати можливостi створення протягом одного року вiд свого першого засiдання вiдповiдних шляхiв спiвпрацi з органами цiєї Органiзацiї.

Стаття 69
Мiжнародне спiвробiтництво

     Члени домовляються спiвробiтничати один з одним з метою лiквiдувати мiжнародну торгiвлю товарами, що порушує права iнтелектуальної власностi. З цiєю метою вони повиннi створити на своїй територiї контактнi пункти i повiдомити адмiнiстрацiї i бути готовими обмiнюватися iнформацiєю про торгiвлю товарами, що порушують права. Вони повиннi, зокрема, сприяти обмiну iнформацiєю та спiвробiтництву мiж митними органами стосовно торгiвлi товарами з фальсифiкованими товарними знаками та пiратськими копiями продукцiї.

Стаття 70
Охорона прав на iснуючий об'єкт iнтелектуальної власностi

     1. Ця Угода не означає виникнення зобов'язань щодо дiй, були до дати застосування Угоди для даного Члена.

     2. Якщо iнше не передбачене цiєю Угодою, ця Угода означає виникнення зобов'язань стосовно всiх предметiв Угоди, що iснують на дату застосування цiєї Угоди для даного Члена i якi мають охорону на територiї такого Члена на зазначену дату або якi вiдповiдають чи згодом вiдповiдатимуть критерiям охорони за умовами цiєї Угоди. Щодо цього параграфа та до параграфiв 3 та 4 зобов'язання щодо авторського права щодо iснуючих товарiв повиннi визначатися винятково за Статтею 18 Бернської конвенцiї (1971), а зобов'язання стосовно прав виробникiв фонограм та виконавцiв iснуючих фонограм повиннi визначатися винятково за Статтею 18 Бернської конвенцiї (1971), як зазначено у параграфi 6 Статтi 14 цiєї Угоди.

     3. Не повинно бути жодних зобов'язань щодо вiдновлення охорони об'єкта, який на дату застосування цiєї Угоди для даного Члена вiдносився до суспiльної власностi.

     4. Стосовно будь-яких дiй щодо конкретних об'єктiв, включаючи об'єкт, що охороняється, i який став таким, що порушує право iнтелектуальної власностi згiдно з умовами законодавства, що вiдповiдає цiй Угодi i щодо якого розпочато або здiйснено значне iнвестування до дати прийняття Членом Угоди СОТ, будь-який Член може забезпечити обмеження юридичних засобiв, якими може скористатися власник прав, аж до продовження виконання таких дiй пiсля дати застосування цiєї Угоди для Члена. У таких випадках Член повинен, зокрема, принаймнi забезпечити виплату справедливої компенсацiї.

     5. Член не зобов'язаний застосовувати положення Статтi 11 та параграфа 4 Статтi 14 стосовно оригiналiв або копiй, придбаних до дати набрання чинностi Угодою для цього Члена.

     6. Вiд Членiв не повинно вимагатися застосовувати Статтю 31 або вимоги параграфа 1 Статтi 27 стосовно того, що права на патент повиннi використовуватися без дискримiнацiї щодо сфери технологiй та без дозволу власника прав, якщо дозвiл на таке використання був наданий урядом до того, як ця Угода стала вiдома.

     7. У випадках, коли захист права iнтелектуальної власностi залежить вiд реєстрацiї, застосування захисту, яке було в процесi оформлення на дату застосування цiєї Угоди для даного Члена, повинно дозволяти внести в нього змiни i доповнення так, щоб можна було подати позов щодо будь-якого вдосконаленого закону, передбаченого згiдно з цiєю Угодою. Такi змiни i доповнення не повиннi включати новi об'єкти захисту.

     8. Якщо Член не робить доступним станом на дату набрання чинностi Угодою СОТ захист патентiв на фармацевтичну i агрохiмiчну продукцiю вiдповiдно до своїх зобов'язань за Статтею 27, такий Член повинен:

     (a) незважаючи на положення Частини VI, забезпечити, починаючи вiд дати набрання чинностi Угодою СОТ, засоби, завдяки яким можна подавати заявки на патенти для таких винаходiв;

     (b) застосувати до цих заявок станом на дату застосування цiєї Угоди критерiї патентоспроможностi, викладенi в цiй Угодi так, нiби цi критерiї застосовувалися на дату подання заявки на територiї цього Члена або, якщо прiоритет можна встановити i звертаються з проханням його встановити, дату прiоритету заявки;

     (c) забезпечити захист патенту згiдно з цiєю Угодою з моменту видачi патенту та на решту строку його дiї, вiдлiк якого починається вiд дати подання заявки згiдно зi Статтею 33 цiєї угоди, для тих заявок, що задовольняють критерiї, згаданi у пiдпунктi (b).

     9. Якщо продукт є предметом заявки на патент на територiї Члена згiдно з параграфом 8(а), винятковi права на збут повиннi надаватися, незважаючи на положення Частини VI, на перiод, який є коротшим iз наступних двох: п'ять рокiв пiсля отримання маркетингового дозволу на територiї цього Члена або доти, поки патент на продукт не буде наданий або вiдхилений на територiї цього Члена, за умови, що в результатi набрання чинностi Угодою СОТ, заявка на патент була подана, а патент на цей продукт було надано iншим Членом та вiд цього iншого Члена отримано дозвiл на збут.

Стаття 71
Огляд положень Угоди та внесення змiн

     1. Рада ТРIПС повинна робити огляд впровадження цiєї Угоди пiсля закiнчення перехiдного перiоду, про який iдеться у параграфi 2 Статтi 65. Рада повинна, з огляду на досвiд, набутий в ходi впровадження, переглянути його через два роки пiсля зазначеної дати i в подальшому такi ж промiжки часу. Рада також може проводити перегляди у свiтлi будь-яких нових обставин, якi можуть викликати змiни та доповнення до цiєї Угоди.

     2. Щодо змiн та доповнень, якi служать лише цiлям вiдповiдати бiльш високим досягнутим рiвням захисту прав iнтелектуальної власностi, а також тим, що дiють в iнших багатостороннiх угодах i прийнятi згiдно з цими угодами iншими Членами СОТ, можна звернутися до Конференцiї Мiнiстрiв з проханням вжити заходiв вiдповiдно до параграфа 6 Статтi Х Угоди СОТ на основi прийнятої за принципом консенсусу пропозицiї вiд Ради ТРIПС.

Стаття 72
Застереження

     Застереження щодо жодного з положень цiєї Угоди не дiють без згоди iнших Членiв.

Стаття 73
Винятки щодо безпеки

     Нiщо в цiй Угодi не слiд тлумачити так, щоб:

     (a) вимагати вiд Члена надсилати будь-яку iнформацiю, розкриття якої вiн вважає таким, що суперечить його основним iнтересам безпеки; або

     (b) утримати Члена вiд вжиття будь-яких заходiв, якi вiн вважає необхiдними для захисту його основних iнтересiв безпеки,

     (i) пов'язаних з речовинами, здатними на ядерний розпад або з похiдними вiд них речовинами;

     (ii) пов'язаними з шляхами пересування збройних сил, обмундирування та засобiв ведення воєнних дiй, а також до шляхiв перемiщення iнших товарiв та матерiалiв, якi виконуються прямо або опосередковано для цiлей постачання збройних сил;

     (iii) вжитих пiд час вiйни або в умовах iнших надзвичайних ситуацiй у мiжнародних вiдносинах; або

     (c) перешкоджати Члену вжити будь-яких заходiв щодо виконання його зобов'язань згiдно зi Статутом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з метою пiдтримання миру та безпеки.

 

СОГЛАШЕНИЕ

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

     Члены,

     Желая уменьшить искажения и препятствия на пути развития международной торговли и принимая во внимание необходимость содействия эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собственности и обеспечить, чтобы меры и процедуры по реализации прав интеллектуальной собственности сами не становились барьерами для законной торговли;

     Признавая с этой целью необходимость разработки новых правил и дисциплины, касающихся:

     (a) применения основных принципов ГАТТ 1994 г. и соответствующих соглашений или конвенций в области интеллектуальной собственности;

     (b) разработки адекватных норм и принципов применительно к наличию, объему и использованию прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей;

     (c) обеспечения эффективными надлежащими средствами реализации прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей, принимая во внимание различия в национальных правовых системах;

     (d) разработки эффективных неотложных процедур на многостороннем уровне для предотвращения и урегулирования споров между правительствами;

     (e) временных договоренностей, направленных на наиболее полное участие в результатах переговоров;

     Признавая потребность в многосторонней структуре принципов, правил и дисциплины, относящихся к международной торговле контрафактными товарами;

     Признавая, что права интеллектуальной собственности являются правами частных лиц;

     Признавая основополагающие цели национальных систем, обуславливающие государственную политику в области охраны интеллектуальной собственности, включая цели развития и технического прогресса;

     Признавая также специфические потребности наименее развитых стран-членов в отношении максимальной гибкости применения внутри страны законов и правил с тем, чтобы содействовать им в создании прочной и жизнеспособной технологической базы;

     Подчеркивая важность уменьшения напряженности путем достижения более жестких обязательств по решению споров по торговым аспектам вопросов интеллектуальной собственности через многосторонние процедуры;

     Желая установить отношения взаимной поддержки между ВТО и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее в настоящем Соглашении "ВОИС") так же, как и с другими международными организациями;

     Настоящим договариваются о следующем:

Часть I
Общие положения и основополагающие принципы

Статья 1
Сущность и сфера применения обязательств

     1. Члены вводят в действие положения настоящего Соглашения. Члены могут, но не обязаны, осуществлять в своих национальных законах более обширную охрану, чем требуется по настоящему Соглашению, при условии, что такая охрана не противоречит положениям настоящего Соглашения. Члены могут свободно определять надлежащий метод выполнения положений настоящего Соглашения в рамках своих правовых систем и практики.

     2. Для целей настоящего Соглашения термин "интеллектуальная собственность" распространяется на все категории интеллектуальной собственности, которые являются предметом разделов 1-7 части II.

     3. Члены предоставляют режим, предусмотренный в настоящем Соглашении, физическим и юридическим лицам других членов1. В отношении соответствующего права интеллектуальной собственности под гражданами других членов должны пониматься те физические или юридические лица, которые отвечали бы критериям предоставления охраны, предусмотренным в Парижской конвенции (1967 г.), Бернской конвенции (1971 г.) и Договора по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем, участниками которых являются все члены ВТО2. Любой член, пользующийся возможностями, предусмотренными в пункте 3 статьи 5 или пункте 2 статьи 6 Римской конвенции, уведомляет, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности ("Совет по ТРИПС").

______________
     1 В настоящем Соглашении ссылка на "граждан" в случае отдельной таможенной территории члена ВТО означает физических или юридических лиц, которые имеют постоянное местожительство или действительное и действующее промышленное или торговое предприятие на упомянутой таможенной территории.
     2 В настоящем Соглашении "Парижская конвенция" означает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности: "Парижская конвенция (1967 г.)" означает Стокгольмский акт этой конвенции от 14 июля 1967 г. "Бернская конвенция" означает Бернскую конвенцию по охране литературных и художественных произведений: "Бернская конвенция (1971 г.)" означает Парижский акт этой конвенции от 24 июля 1971 г. "Римская конвенция" означает Международную конвенцию по защите исполнителей, производителей фонограмм и организаций телерадиовещания, принятую в Риме 26 октября 1961 г. "Договор по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем" (Договор ИПИС) означает Договор по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем, принятый в Вашингтоне 26 мая 1989 г. "Соглашение по ВТО" означает Соглашение об учреждении ВТО.

Статья 2
Конвенции в области интеллектуальной собственности

     1. В отношении частей II, III и IV настоящего Соглашения члены соблюдают статьи 1- 12 и статью 19 Парижской конвенции (1967 г.).

     2. Ничто в частях с I по IV настоящего Соглашения не должно отличаться от существующих обязательств, которые члены могут иметь по отношению друг к другу в соответствии с Парижской конвенцией, Бернской конвенцией, Римской конвенцией и Договором по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем.

Статья 3
Национальный режим

     1. Каждый член предоставляет гражданам других членов режим не менее благоприятный, чем тот, который он предоставляет своим собственным гражданам в отношении охраны3 интеллектуальной собственности, кроме исключений, уже предусмотренных соответственно в Парижской конвенции (1967 г.), в Бернской конвенции (1971 г.), в Римской конвенции и в Договоре по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем. Что касается исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, это обязательство применяется только в отношении прав, предусмотренных по настоящему Соглашению. Любой член, пользующийся возможностями, предусмотренными в статье 6 Бернской конвенции (1971 г.) или пункте 1(b) статьи 16 Римской конвенции, уведомляет, как предусмотрено в упомянутых положениях, Совет по ТРИПС.

______________
     3 Для целей статей 3 и 4 "охрана" включает вопросы, затрагивающие наличие прав интеллектуальной собственности, их приобретение, объем, сохранение в силе и реализацию, а также те вопросы, которые затрагивают использование прав интеллектуальной собственности и к которым особо обращено внимание в настоящем Соглашении.

     2. Члены могут воспользоваться исключениями, допускаемыми в соответствии с пунктом 1 в отношении судебных и административных процедур, включая выбор юридического адреса или назначение поверенного в рамках юрисдикции члена, только в тех случаях, когда такие исключения необходимы для соблюдения законов и правил, которые не противоречат положениям настоящего Соглашения, и когда подобные процедуры не применяются таким образом, чтобы стать скрытым ограничением в торговле.

Статья 4
Режим наибольшего благоприятствования

     В отношении охраны интеллектуальной собственности любые преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, которые предоставлены членом гражданам любой другой страны, незамедлительно и безусловно предоставляются гражданам всех других членов. Освобожденными от этого обязательства являются любые преимущество, льгота, привилегия или иммунитет, предоставленные членом, которые:

     (a) вытекают из международных соглашений по судебной помощи или по обеспечению исполнения закона общего характера и не ограничены только охраной интеллектуальной собственности;

     (b) предоставлены в соответствии с положениями Бернской конвенции (1971 г.) или Римской конвенции, допускающими, что предоставленный режим является функцией не национального режима, а режима, предоставленного в другой стране;

     (c) относятся к правам исполнителей, производителей фонограмм

     и вещательных организаций, не предусмотренных по настоящему Соглашению;

     (d) вытекают из международных соглашений, связанных с охраной интеллектуальной собственности, которые вступили в силу до вступления в силу Соглашения по ВТО, при условии, что о таких соглашениях уведомляется Совет по ТРИПС и что они не являются произвольной или необоснованной дискриминацией против граждан других членов.

Статья 5
Многосторонние соглашения по приобретению или сохранению в силе охраны

     Обязательства в соответствии со статьями 3 и 4 не применяются к процедурам, предусмотренным в многосторонних соглашениях, заключенных под эгидой ВОИС, которые связаны с приобретением или сохранением в силе прав интеллектуальной собственности.

Статья 6
Исчерпание прав

     Для целей урегулирования споров по настоящему Соглашению при условии соблюдения положений статей 3 и 4, ничто в настоящем Соглашении не используется для рассмотрения вопроса об исчерпании прав интеллектуальной собственности.

Статья 7
Цели

     Охрана и реализация прав интеллектуальной собственности должны содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технологических знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию, и к достижению баланса прав и обязательств.

Статья 8
Принципы

     1. При формировании или совершенствовании своих национальных законов и правил члены могут принимать меры, необходимые для охраны общественного здоровья и питания и содействия общественным интересам в жизненно важных для их социально-экономического и технического развития секторах, при условии, что такие меры соответствуют положениям настоящего Соглашения.

     2. Надлежащие меры при условии, что они соответствуют положениям настоящего Соглашения, могут быть необходимы для предотвращения злоупотреблений правами интеллектуальной собственности со стороны владельцев прав или обращения к практике, которая необоснованно ограничивает торговлю или неблагоприятным образом влияет на международную передачу технологии.

Часть II
Стандарты в отношении наличия, объема и использования прав интеллектуальной собственности

Раздел 1: Авторское право и смежные права

Статья 9
Отношение к Бернской конвенции

     1. Члены соблюдают статьи 1-21 Бернской конвенции (1971 г.) и Приложения к ней. Однако члены не имеют прав или обязательств по настоящему Соглашению в отношении прав, предоставляемых согласно статье 6-бис упомянутой Конвенции, или прав, вытекающих из нее.

     2. Охрана авторских прав должна распространяться на специфические воплощения, но не на идеи, процедуры, методы работы или математические концепции как таковые.

Статья 10
Компьютерные программы и компиляции данных

     1. Компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской Конвенции (1971 г.).

     2. Компиляции данных или другая информация в машиночитаемой или в другой форме, которые по причине отбора или классификации своего содержания составляют результат творчества, должны охраняться как таковые. Такая охрана, которая не распространяется на сами данные или информацию, не затрагивает авторское право, существующее в самих данных или информации.

Статья 11
Права на прокат

     В отношении, по меньшей мере, компьютерных программ и кинематографических произведений член предоставляет авторам или их правопреемникам право разрешать или запрещать публичный коммерческий прокат оригиналов или копий их произведений, охраняемых авторским правом. Член освобождается от этого обязательства в отношении кинематографических произведений, если только коммерческий прокат не привел к широкому копированию таких произведений, что фактически нарушает исключительное право на воспроизведение, предоставленное упомянутым членом авторам и их правопреемникам. В отношении компьютерных программ это обязательство не применяется к сдаче в коммерческий прокат, если сама программа не является существенной частью объекта проката.

Статья 12
Срок действия охраны

     При исчислении срока охраны произведения, за исключением фотографических произведений или произведений прикладного искусства на иной основе, чем человеческая жизнь, такой срок составляет не менее 50 лет от конца календарного года, в котором с согласия автора была осуществлена публикация или, при отсутствии такой публикации в течение 50 лет от создания произведения, 50 лет считая с конца календарного года создания произведения.

Статья 13
Ограничения и исключения

     Члены сводят ограничения или изъятия в отношении исключительных прав до некоторых особых случаев, которые не вступают в противоречие с обычным использованием произведения и необоснованно не ущемляют законные интересы владельца прав.

Статья 14
Охрана исполнителей, производителей фонограмм (звукозаписей) и вещательных организаций

     1. В отношении записи своего исполнения на фонограмму исполнители имеют возможность не допускать следующих действий, предпринятых без их разрешения: записи их исполнения, не предназначенного для фонограммы, и воспроизведения такой записи. Исполнители также имеют возможность не допускать следующих действий, предпринятых без их разрешения: эфирного вещания и сообщения для всеобщего сведения прямой трансляции их исполнения.

     2. Производители фонограмм имеют право разрешать или запрещать прямое или косвенное воспроизведение их фонограмм.

     3. Вещательные организации имеют право запрещать следующие действия, предпринятые без их согласия: запись, воспроизведение записей и ретрансляцию через каналы эфирного вещания так же, как публичное телевизионное вещание таких записей. Если члены не предоставляют такие права вещательным организациям, они предоставляют владельцам авторского права на объекты передачи возможность не допускать вышеупомянутых действий с учетом положений Бернской конвенции (1971 г.).

     4. Положения статьи 11 в отношении компьютерных программ с учетом соответствующих изменений применяются к производителям фонограмм и любым другим владельцам прав на фонограммы как определено в законодательстве члена. Если на 15 апреля 1994 г. член имел действующую систему выплаты справедливого вознаграждения владельцам прав в связи с коммерческим прокатом фонограмм, он может сохранить такую систему при условии, что коммерческий прокат фонограмм не наносит материального ущерба исключительным правам владельцев прав на воспроизведение.

     5. Срок охраны, предоставляемый по настоящему Соглашению исполнителям и производителям фонограмм, составляет по меньшей мере до конца периода в 50 лет, считая с конца календарного года, в котором была сделана запись или имело место исполнение. Срок охраны, предоставленный согласно пункту 3, составляет, по меньшей мере, 20 лет, считая с конца календарного года, в котором состоялась передача.

     6. В отношении прав, предоставленных в соответствии с пунктами 1, 2 и 3, любой член может предусмотреть условия, ограничения, исключения и оговорки в объеме допускаемом Римской конвенцией. Однако положения статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.) также с учетом соответствующих изменений применяются к правам исполнителей и производителей фонограмм в фонограммах.

Раздел 2: Товарные знаки

Статья 15
Предметы, охватываемые охраной

     1. Любое обозначение или любое сочетание обозначений, с помощью которых можно отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг другого предприятия, могут представлять собой товарный знак. Такие обозначение, в частности слова, включая личные наименования, цифры, буквы, изобразительные элементы и сочетание цветов, так же как любое сочетание таких обозначений могут подлежать регистрации в качестве товарных знаков. Если знаки не наследуют способности к различению соответствующих товаров или услуг, Члены могут поставить регистрацию знака в зависимость от различительной способности, приобретенной в процессе использования. В качестве условия регистрации члены могут предъявлять требование визуального восприятия знаков.

     2. Пункт 1 не означает, что член не может отказать в регистрации товарного знака на других основаниях, при условии, что они не отходят от положений Парижской конвенции (1967 г.).

     3. Члены могут поставить регистрацию в зависимость от использования. Однако фактическое использование товарного знака не является условием для подачи заявки на регистрацию. Заявка не может быть отклонена исключительно на том основании, что фактическое использование не имело место до истечения трехлетнего периода с даты подачи заявки.

     4. Характер товаров или услуг, для которых используется товарный знак, ни в коем случае не является препятствием для регистрации товарного знака.

     5. Члены публикуют сведения о каждом товарном знаке или до его регистрации, или непосредственно после нее и предоставляют разумную возможность обращения с просьбой об аннулировании регистрации. В дополнение, члены могут оставить за собой возможность возражать против регистрации товарного знака.

Статья 16
Предоставленные права

     1. Владелец зарегистрированного товарного знака имеет исключительное право не разрешать третьим лицам без согласия владельца использовать в ходе торговли идентичные или подобные знаки для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, когда существует вероятность возникновения путаницы в результате такого использования. В случае использования идентичного знака для идентичных товаров или услуг должна учитываться вероятность возникновения недоразумений. Права, описанные выше, не наносят ущерба прежде приобретенным правам и не оказывают воздействие на возможность членов ставить осуществление прав в зависимость от их использования.

     2. Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к услугам. При определении того, является ли товарный знак общеизвестным, члены принимают во внимание известность товарного знака в соответствующих кругах общества, включая известность в стране-члене, которая была достигнута в результате рекламы товарного знака.

     3. Статья 6-бис Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к товарам или услугам, отличным от тех, для которых зарегистрирован товарный знак, при условии, что использование этого товарного знака упомянутых товаров или услуг будет указывать на взаимосвязь между упомянутыми товарами или услугами и владельцем зарегистрированного товарного знака, имея в виду, что при таком использовании интересы владельца зарегистрированного товарного знака могут быть ущемлены.

Статья 17
Исключения

     Члены могут предусматривать ограниченные исключения из прав, предоставляемых товарным знаком, например, добросовестное использование описательных выражений, при условии, что такие исключения учитывают законные интересы владельца товарного знака и третьих лиц.

Статья 18
Срок охраны

     Первоначальная регистрация и каждое продление срока действия регистрации товарного знака осуществляются на срок не менее семи лет. Регистрация товарного знака может продлеваться неограниченное число раз.

Статья 19
Требование использования

     1. Если использование является требованием для сохранения регистрации, то регистрация может быть аннулирована только в результате непрерывного срока неиспользования знака в течении трех лет, если только владелец товарного знака не укажет на веские причины, основанные на существовании препятствий такому использованию. Обстоятельства, возникающие независимо от воли владельца товарного знака, которые создают препятствие для его использования, как например, импортные ограничения или другие требования государства к товарам или услугам, охраняемым товарным знаком, должны признаваться как веские причины для неиспользования знака.

     2. Использование товарного знака другим лицом при условии контроля со стороны владельца знака признается для целей сохранения регистрации как использование товарного знака.

Статья 20
Прочие требования

     Использование товарного знака в торговле не должно быть необоснованно ограничено специальными требованиями, такими как использование с другим товарным знаком, использование в специальной форме или использование способом, который может нанести ущерб его способности отличать товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других предприятий. Это не устраняет требования, предписывающего использование товарного знака, идентифицирующего предприятие, производящее товары или услуги, наряду с товарным знаком, идентифицирующим специфические товары или услуги упомянутого предприятия, но без его соединения с этим знаком.

Статья 21
Лицензирование и передача прав

     Члены могут определять условия лицензирования и передачи прав на товарные знаки; при этом понимается, что не разрешается принудительное лицензирование товарных знаков и что владелец зарегистрированного товарного знака имеет право передавать права на товарный знак с передачей предприятия, которому принадлежит товарный знак, или без такой передачи.

Раздел 3: Географические указания

Статья 22
Охрана географических указаний

     1. Для целей настоящего Соглашения географические указания представляют собой обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с территории члена или региона или местности на этой территории, где определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени связываются с его географическим происхождением.

     2. В отношении географических указаний члены должны предусмотреть правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения:

     (a) использования любых средств при обозначении или презентации товара, которые указывают или вызывают ассоциацию, что этот товар происходит из географического района отличного от настоящего места происхождения, таким образом, что вводят публику в заблуждение в отношении географического происхождения этого товара;

     (b) любому использованию, которое может рассматриваться как недобросовестная конкуренция в пределах содержания Статьи 10-бис Парижской конвенции.

     3. Член ex officio, если это разрешено его законодательством, или по запросу заинтересованной стороны может отказать в регистрации товарного знака или признать недействительной регистрацию товарного знака, состоящего или содержащего географическое указание товаров, не происходящих с указанной территории, если использование географического указания в товарном знаке для таких товаров в этой стране-члене вводит в заблуждение граждан в отношении истинного места происхождения.

     4. Охрана в соответствии с пунктами 1, 2 и 3 должна применяться в отношении географического указания, которое, хотя буквально верно в отношении территории, региона или местности, из которой происходят товары, но дает ошибочное представление гражданам о том, что местом происхождения товаров является другая территория.

Статья 23
Дополнительная охрана географических указаний для вин и крепких спиртных напитков

     1. Каждый член предусматривает правовые меры для заинтересованных сторон для предотвращения использования географического указания, идентифицирующего вина, для вин, не происходящих из того места, которое названо в географическом указании, или идентифицирующего крепкие спиртные напитки, для крепких спиртных напитков, не происходящих из того места, которое указано в данном географическом указании, даже если такое указание обозначено подлинным указанием происхождения вина или спиртного напитка или географическое указание используется в переводе или сопровождается выражениями такими, как "вид", "тип", "стиль", "имитация" или подобные4.

______________
     4 Несмотря на первое предложение статьи 42, в отношении этих обязательств члены могут взамен предусматривать административные меры для их исполнения.

     2. В регистрации товарного знака для вин, который содержит или состоит из географического указания, идентифицирующего вина, или товарного знака для крепких спиртных напитков, который содержит или состоит из географического указания, идентифицирующего крепкие спиртные напитки, будет отказано, или регистрация будет признана недействительной ex officio, если это разрешено национальным законодательством члена, или осуществляется по запросу заинтересованной стороны в отношении тех вин и крепких спиртных напитков, которые не имеют этого географического происхождения.

     3. В случае одинаковых географических указаний для вин охрана должна предоставляться каждому географическому указанию при условии соблюдения положений пункта 4 статьи 22. Каждый член определяет практические условия, по которым одинаковые указания будут отличаться одно от другого, принимая во внимание потребность обеспечить справедливый режим для заинтересованных производителей и предотвратить введение потребителей в заблуждение.

     4. В целях облегчения охраны географических указаний для вин, в Совете по ТРИПС будут проводиться переговоры, касающиеся учреждения многосторонней системы уведомлений и регистрации географических указаний для вин, нуждающихся в охране в тех членах, которые участвуют в этой системе.

Статья 24
Международные переговоры: исключения

     1. Члены договариваются вступить в переговоры с целью усиления охраны отдельных географических указаний в соответствии со статьей 23. Положения пунктов 4-8, указанных ниже, не должны использоваться членом для отказа в проведении переговоров или заключении двусторонних или многосторонних соглашений. В рамках таких переговоров члены должны быть готовы рассмотреть постоянное применение этих положений к индивидуальным географическим указаниям, использование которых было предметом таких переговоров.

     2. Совет по ТРИПС будет постоянно рассматривать применение положений настоящего раздела; первое такое рассмотрение должно иметь место не позднее, чем через два года после вступления в силу Соглашения по ВТО. Любой вопрос, затрагивающий соблюдение обязательств, вытекающих из этих положений, может быть вынесен на Совет, который по запросу члена консультируется с любым членом или членами в отношении вопроса, по которому невозможно было найти удовлетворительное решение посредством двусторонних или многосторонних консультаций между заинтересованными членами. Совет предпринимает такие действия, которые могут быть согласованы с тем, чтобы способствовать действию настоящего раздела и достижению его целей.

     3. Применяя настоящий раздел, член не ослабляет охрану географических указаний, которые существовали в этой стране-члене непосредственно перед датой вступления в силу Соглашения по ВТО.

     4. Ничто в настоящем разделе не рассматривается как требование к члену препятствовать продолжающемуся и сходному использованию географических указаний другого члена, идентифицирующих вина или крепкие спиртные напитки в связи с товарами или услугами любого из его граждан или лиц, проживающих на его территории, которые использовали упомянутое географическое указание постоянно в отношении указанных или связанных с ним товаров или услуг на территории упомянутой страны-члена (a) в течение, по меньшей мере, 10 лет, предшествующих 15 апреля 1994 г., или (b) добросовестно до упомянутой даты.

     5. Если заявка на регистрацию товарного знака и его регистрация осуществлялись добросовестно или права на товарный знак были приобретены через его добросовестное использование, либо:

     (a) до даты применения таких положений в упомянутой стране-члене, как определено в части VI, или

     (b) до того, как географическое указание получило охрану в стране происхождения;

     меры, принятые для введения в действия настоящего раздела, не ущемляют законность или действие регистрации товарного знака или право на использование товарного знака по причине того, что такой товарный знак идентичен или схож с географическим указанием страны происхождения.

     6. Ничто в настоящем разделе не требует от члена применять положения, касающиеся географических указаний любого другого члена в отношении товаров или услуг, для которых соответствующее обозначение идентично термину, привычному в разговорном языке как общепринятое название таких товаров или услуг на территории упомянутого члена. Ничто в настоящем разделе не требует от члена применять положения настоящего раздела, касающиеся географических указаний любого другого члена в отношении продукции из винограда, для которой с даты вступления в силу Соглашения по ВТО соответствующее географическое указание идентично привычному названию сорта винограда, существующему на территории упомянутого члена.

     7. Член может предусмотреть, что любой запрос, сделанный на основании настоящего раздела в связи с использованием или регистрацией товарного знака, должен быть представлен в течение пяти лет после того, как упомянутому члену стало известно о неправомерном использовании охраняемого географического указания или после даты регистрации товарного знака в упомянутом члене, при условии, что товарный знак был опубликован на эту дату, в том случае, когда такая дата ранее даты, на которую упомянутому члену стало широко известно о неправомерном использовании, при условии, что географическое указание не используется или регистрируется недобросовестно.

     8. Положения настоящего раздела никаким образом не наносит ущерба праву любого лица на использование в ходе торговли своего имени или имени его делового предшественника за исключением случаев, где такое использование имени вводит в заблуждение общественность.

     9. Настоящее Соглашение не создает обязательств по охране географических указаний, которые не охраняются или охрана которых прекращена в стране происхождения или которые вышли из употребления в этой стране.

Раздел 4: Промышленные образцы

Статья 25
Требования к охране

     1. Члены предоставляют охрану независимо созданным новым и оригинальным промышленным образцам. Члены могут предусматривать, что образцы не являются новыми и оригинальными, если они значительно не отличаются от уже известных образцов или от комбинаций их характерных черт. Члены могут предусматривать, что такая охрана не должна распространяться на образцы, создание которых вызвано, главным образом, техническими или функциональными соображениями.

     2. Каждый член гарантирует, чтобы требования, направленные на обеспечение охраны текстильных образцов, в частности, применительно к любым расходам, экспертизе или публикации не препятствовали неоправданным образом возможности добиваться предоставления такой охраны и ее получения. Члены свободны соблюдать это обязательство посредством законодательства о промышленных образцах или законодательства об авторском праве.

Статья 26
Охрана

     1. Владелец охраняемого промышленного образца имеет право препятствовать третьим лицам без его согласия создавать, продавать или ввозить изделия, скопированные или в значительной степени скопированные с охраняемого образца, если такие действия предпринимаются в коммерческих целях.

     2. Члены могут предусматривать ограниченные исключения из охраны промышленных образцов при условии, что такие исключения не вступают в необоснованное противоречие с обычным применением защищенных промышленных образцов и не ущемляют необоснованно законные интересы владельца защищенного образца, с учетом законных интересов третьих лиц.

     3. Срок действия такой охраны составляет не менее 10 лет.

Раздел 5: Патенты

Статья 27
Патентуемые объекты

     1. При соблюдении положений пунктов 2 и 3 настоящей статьи патенты выдаются на любые изобретения, независимо от того, являются ли они продуктом или способом во всех областях техники, при условии, что они обладают новизной, содержат изобретательский уровень и являются промышленно применимыми5. Согласно пункту 4 статьи 65, пункту 8 статьи 70 и пункту 3 настоящей статьи патенты выдаются и патентные права могут осуществляться вне зависимости от места изобретения, области техники, а также от того, ввозятся ли продукты или производятся на месте.

______________
     5 Для целей настоящей статьи, член может считать выражения "изобретательский уровень" и "являются промышленно применимыми" соответственно синонимами выражений "неочевидный" и "полезный".

     2. Члены могут исключать из области патентуемых изобретения, коммерческое использование которых необходимо предотвратить в пределах их территорий для охраны общественного порядка или морали, включая охрану жизни или здоровья людей, животных или растений, или чтобы избежать серьезного ущерба окружающей среде, при условии, что подобное исключение не делается только в силу того, что использование запрещено их законодательством.

     3. Члены также могут исключать из области патентуемых:

     (a) диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения людей или животных,

     (b) растения и животные, кроме микроорганизмов, а также биологические, по существу, способы выращивания растений или животных, иные чем небиологические и микробиологические процессы. Члены предусматривают охрану сортов видов растений либо патентами, либо эффективной единой системой в рамках специального законодательства, либо любым их сочетанием. Положения настоящего пункта должны быть повторно рассмотрены через четыре года после даты вступления в силу Соглашения по ВТО.

Статья 28
Предоставляемые права

     1. Патент предоставляет его владельцу следующие исключительные права:

     (a) если объектом патента является изделие, препятствовать третьим лицам, без согласия владельца, совершать следующие действия: создание, использование, предложение для продажи, продажу или ввоз6 для этих целей упомянутого продукта;

______________
     6 Это право как все другие права, предоставляемые в соответствии с настоящим Соглашением в отношении использования, продажи, ввоза или другого распределения товаров, регулируется положениями статьи 6.

     (b) если объектом патента является способ, препятствовать третьим лицам, без согласия владельца, совершать действие, состоящее в использовании способа, а также следующих действий: использование, предложение для продажи, продажу или ввоз для этих целей продуктов, полученных непосредственно упомянутым способом.

     2. Владельцы патентов также имеют право передавать права на патент, передавать его по наследству и заключать лицензионные договоры.

Статья 29
Требования, предъявляемые к заявителям на выдачу патента

     1. Члены предъявляют к заявителю требование достаточно ясного и полного раскрытия изобретения, чтобы оно могло быть воплощено специалистом в данной области, и могут потребовать, чтобы заявитель указал лучший способ воплощения изобретения, известный изобретателю на дату подачи заявки, или в случаях, если испрашивается приоритет, на дату приоритета заявки.

     2. Члены могут потребовать от заявителя предоставить информацию относительно заявок, поданных, и патентов, полученных им в других странах.

Статья 30
Исключения из предоставляемых прав

     Члены могут предусмотреть исключения из исключительных прав, предоставляемых патентом, при условии, что такие исключения необоснованно не вступают в противоречие с нормальным использованием патента и необоснованно не ущемляют законные интересы патентовладельца, учитывая законные интересы третьих лиц.

Статья 31
Другие виды использования без разрешения патентовладельца

     Если законодательство члена разрешает другие виды использования7 объекта патента без разрешения его владельца, включая использование государством или третьими лицами, уполномоченными государством, должны соблюдаться следующие положения:

______________
     7 "Другие виды использования" относятся к любому использованию, отличному от разрешенного на основании статьи 30.

     (a) предоставление разрешения на такое использование должно основываться на отдельных характеристиках предмета;

     (b) использование может быть разрешено только в том случае, если до начала такого использования предполагаемый пользователь делал попытки получения разрешения от обладателя прав на приемлемых коммерческих условиях и в течение разумного периода времени, и эти попытки не завершались успехом. Это требование может быть снято членом в случае чрезвычайных ситуаций в стране или других форс-мажорных обстоятельств, или в случае некоммерческого использования государством. При чрезвычайных ситуациях в стране или других форс-мажорных обстоятельствах патентовладелец, тем не менее, должен быть уведомлен как можно скорее. В случаях некоммерческого использования государством, если правительство или подрядчик, без проведения патентного поиска, знает или имеет доказуемые основания знать, что действующий патент используется или будет использоваться правительством или в интересах правительства, то патентовладелец должен быть немедленно проинформирован;

     (c) объем и продолжительность такого использования ограничиваются целями, для которых оно было разрешено, и в случае технологии полупроводников оно должно быть предназначено исключительно для некоммерческого использования государством или для исправления практики, которая в результате судебных или административных процедур определена как антиконкурентная;

     (d) такое использование не является исключительным;

     (e) такое использование не подлежит переуступке, кроме как с той частью предприятия или его нематериальных активов, которые осуществляют такое использование;

     (f) любое такое использование должно быть разрешено в первую очередь для обеспечения потребностей внутреннего рынка члена, дающего разрешение на такое использование;

     (g) разрешение на такое использование должно подлежать отмене при соблюдении защиты законных интересов лиц, получивших такое разрешение, если и когда обстоятельства, которые привели к этому, прекращают существовать и, маловероятно, что они возобновятся. Компетентные власти должны иметь полномочия для повторного рассмотрения по мотивированному заявлению, если эти обстоятельства продолжат существовать;

     (h) патентовладельцу выплачивается соответствующее вознаграждение, учитывая обстоятельства каждого случая и принимая во внимание экономическую стоимость разрешения;

     (i) правовая значимость любого решения, относящегося к разрешению такого использования, должна подвергаться судебному пересмотру или иному независимому пересмотру значительно более высокими органами власти упомянутого члена;

     (j) любое решение, касающееся вознаграждения, предусмотренного в отношении такого использования, подвергается судебному пересмотру или иному независимому пересмотру значительно более высокими органами власти упомянутого члена;

     (k) Члены не обязаны применять условия, изложенные в подпунктах (b) и (f), в случаях, если такое использование разрешено для исправления практики, определенной в результате судебных или административных процедур, как антиконкурентная. Необходимость исправления антиконкурентной практики, может быть принята во внимание при определении в таких случаях размера вознаграждения. Компетентные органы должны иметь полномочия отказать в отмене разрешения, если и когда есть вероятность того, что условия, которые привели к такому разрешению, возникнут вновь;

     (l) если такое использование разрешает использование патента ("второго патента"), который не может быть использован, не нарушая другого патента ("первого патента"), применяются следующие дополнительные условия:

     (i) изобретение, заявленное во втором патенте, по сравнению с изобретением, заявленном в первом патенте, должно включать важное техническое достижение, имеющее большое экономическое значение;

     (ii) владелец первого патента должен иметь право на перекрестное лицензирование на приемлемых условиях для того, чтобы использовать изобретение, заявленное во втором патенте; и

     (iii) использование, разрешенное в отношении первого патента, не может подлежать переуступке, кроме как с передачей прав на второй патент.

Статья 32
Аннулирование патента/лишение прав на патент

     Любое решение, касающееся аннулирования патента или лишения прав на патент, может быть пересмотрено в судебном порядке.

Статья 33
Срок охраны

     Предлагаемый срок охраны не заканчивается до истечения периода в 20 лет, считая с даты подачи заявки8.

______________
     8 Подразумевается, что те члены, которые не имеют систему выдачи первоначального патента, могут предусмотреть, что срок охраны считается с даты подачи заявки в системе выдачи первоначального патента.

Статья 34
Патенты на способ: бремя доказывания

     1. Для целей гражданского производства в отношении нарушения прав патентовладельца, упомянутых в пунктах 1(b) статьи 28, если объектом патента является способ получения изделия, судебные власти имеют полномочия потребовать от ответчика доказательств того, что способ получения идентичного продукта отличается от запатентованного способа. Вследствие этого члены предусматривают, по меньшей мере, в одном из следующих случаев, что любой идентичный продукт, произведенный без согласия патентовладельца, при отсутствии доказательств противного, считается полученным запатентованным способом:

     (a) если продукт, полученный запатентованным способом, является новым;

     (b) если существует значительная вероятность того, что идентичный продукт был изготовлен с применением данного способа, и патентовладелец, прикладывая разумные усилия, не в состоянии определить, какой в действительности процесс был использован.

     2. Любой член по своему выбору может предусматривать, что бремя доказывания, указанное в пункте 1, должно возлагаться на предполагаемого нарушителя только в том случае, если выполнено условие, упомянутое в пункте (a) или только в том случае, если выполнено условие, упомянутое в пункте (b).

     3. При представлении доказательств противного учитываются законные интересы ответчиков по защите их производственных и коммерческих секретов.

Раздел 6: Топологии (топографии) интегральных схем

Статья 35
Отношение к Договору ИПИС

     Члены договариваются обеспечить охрану топологий (топографий) интегральных схем (далее в настоящем Соглашении - "топологии") в соответствии со статьями 2-7 (кроме пункта 3 статьи 6), статьей 12 и пунктом 3 статьи 16 Договора по интеллектуальной собственности в отношении интегральных схем и, кроме того, соблюдать следующие положения.

Статья 36
Объем охраны

     При условии соблюдения пункта 1 статьи 37, члены должны считать незаконными следующие действия, если они совершены без разрешения правообладателя9: ввоз, продажу или иное распределение для коммерческих целей охраняемой топологии, интегральной схемы, содержащей охраняемую топологию, или изделия, включающего такую интегральную схему, исключительно поскольку в ней остается незаконно воспроизведенная топология.

______________
     9 Выражение "правообладатель" в настоящем разделе понимается в том же значении, что и выражение "управомоченное лицо" в Договоре ИПИС.

Статья 37
Действия, не требующие разрешения правообладателя

     1. Несмотря на статью 36, ни один член не считает незаконным совершение любых действий, на которые ссылаются в упомянутой статье, в отношении интегральной схемы, в которую включена незаконно воспроизведенная топология, а также любого изделия, включающего такую интегральную схему, в случаях, если лицо, совершающее или отдающее распоряжение о таких действиях, при приобретении интегральной схемы или изделия, включающего такую интегральную схему, не знало и не имело веских оснований знать, что в нее включена незаконно воспроизведенная топология. Члены предусматривают, что после того, как такое лицо получило обоснованное уведомление о незаконном воспроизведении топологии, упомянутое лицо может совершить любое из действий по отношению к наличному запасу или заказанной до этого времени продукции, но обязано уплатить правообладателю сумму, эквивалентную разумному роялти, которое было бы уплачено при свободном приобретении лицензии на такую топологию.

     2. Условия, изложенные в подпунктах (a)-(k) статьи 31, применяются с учетом соответствующих изменений, в случае любого недобровольного лицензирования топологии или ее использования правительством или в интересах правительства без разрешения правообладателя.

Статья 38
Срок охраны

     1. В членах, требующих регистрации в качестве условия предоставления охраны, срок охраны топологии не должен заканчиваться до истечения десятилетнего периода, считая с даты подачи заявки на регистрацию или с первого коммерческого использования, осуществленного где-либо в мире.

     2. В членах, не предъявляющих требования регистрации в качестве условия предоставления охраны, срок охраны топологии составляет не менее 10 лет с даты первого коммерческого применения, осуществленного где-либо в мире.

     3. Несмотря на пункты 1 и 2, член может предусмотреть, что защита должна истекать через 15 лет после создания топологии.

Раздел 7: Охрана закрытой информации

Статья 39

     1. В процессе обеспечения эффективной защиты против недобросовестной конкуренции, как предусмотрено в статье 10-бис Парижской конвенции (1967 г.), члены охраняют закрытую информацию в соответствии с пунктом 2 и сведения, представленные правительствам или государственным органам, в соответствии с пунктом 3.

     2. Физическим и юридическим лицам предоставляется возможность препятствовать тому, чтобы информация, правомерно находящаяся под их контролем, без их согласия была раскрыта, получена или использована другими лицами способом, противоречащим честной коммерческой практике10, при условии, что такая информация:

______________
     10 Для целей настоящего положения выражение "способ, противоречащий честной коммерческой практике" подразумевает как минимум такую практику, как расторжение договора, подрыв доверия или содействие подрыву доверия, и включает приобретение закрытой информации третьими лицами, которым было известно или не было известно в результате грубой небрежности, что приобретение такой информации подразумевает такую практику.

     (a) является секретной в том смысле, что она в целом или в определенной конфигурации и подборе ее компонентов не является общеизвестной и легко доступной лицам в тех кругах, которые обычно имеют дело с подобной информацией;

     (b) ввиду своей секретности имеет коммерческую ценность; и

     (c) является объектом надлежащих в данных обстоятельствах шагов, направленных на сохранение ее секретности со стороны лица, правомерно контролирующего эту информацию.

     3. Члены, требуя в качестве условия для разрешения сбыта фармацевтических или агрохимических продуктов, в которых используются новые химические вещества, представления закрытых данных об испытаниях или других сведений, получение которых сопряжено со значительными усилиями, должны охранять такие данные от недобросовестного коммерческого использования. Кроме того, члены должны охранять такие данные от раскрытия, исключая случаи, когда это необходимо в интересах защиты населения или, если не предприняты меры, гарантировать, что эти данные охраняются от недобросовестного коммерческого использования.

Раздел 8: Осуществление контроля за антиконкурентной практикой через договорные лицензии

Статья 40

     1. Члены соглашаются, что некоторые виды лицензионной практики или условия, относящиеся к правам интеллектуальной собственности, которые ограничивают конкуренцию, могут иметь неблагоприятное воздействие на торговлю и препятствовать передаче и распространению технологии.

     2. Ничто в настоящем Соглашении не препятствует членам указать в своем национальном законодательстве виды лицензионной практики или условия, которые в отдельных случаях могут являться злоупотреблением правами интеллектуальной собственности, имея неблагоприятное воздействие на конкуренцию на соответствующем рынке. Как предусмотрено выше, в соответствии с другими положениями настоящего Соглашения член может принять надлежащие меры для предотвращения или для предупреждения такой практики, которая, к примеру, может включать эксклюзивные условия по обратной передаче покупателем лицензии технической информации продавцу лицензии, условия, предотвращающие оспаривание законности, и принудительный комплекс соглашений по лицензированию, заключенный на основе взаимных уступок, в свете соответствующих законов и правил упомянутого члена.

     3. Каждый член по запросу вступает в консультации с любым другим членом, который имеет основание полагать, что владелец прав интеллектуальной собственности, являющийся гражданином или проживает на территории члена, которому адресован запрос о консультациях, осуществляет деятельность в нарушение законов и правил члена, делающего запрос о консультациях по вопросам, рассматриваемым настоящим разделом, и который желает обеспечить соблюдение такого законодательства, без ущерба для любых действий, которые каждый из них мог бы начать в соответствии с законом, и без ущерба для полной свободы принятия ими окончательного решения. Член, которому адресован запрос, оказывает должное и благожелательное внимание и предоставляет достаточные возможности для консультаций с членом, делающим запрос, и сотрудничает путем предоставления открытой для публики неконфиденциальной информации по обсуждаемому вопросу и другой информации, которой он располагает, при условии соблюдения национального законодательства и заключения взаимно приемлемых соглашений, касающихся гарантии конфиденциальности этой информации членом, делающим запрос.

     4. Если граждане или лица, проживающие на территории одного члена, подвергнуты судебным процедурам в другом члене в связи с предполагаемыми нарушениями его законов и правил по существу настоящего раздела, то первому, по запросу, предоставляется таким другим членом возможность проведения консультаций в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 3.

Часть III
Осуществление прав интеллектуальной собственности

Раздел 1: Общие обязательства

Статья 41

     1. Члены обеспечивают, чтобы их национальное законодательство содержало процедуры для осуществления прав интеллектуальной собственности, как оговорено в настоящей части, позволяющие прибегнуть к эффективным действиям, направленным против любого нарушения прав интеллектуальной собственности, на которые распространяется настоящее Соглашение, включая срочные меры для предотвращения нарушений и средства, которые представляют правовую санкцию на случай дальнейших нарушений. Эти процедуры применяются таким образом, чтобы избежать создания барьеров в законной торговле и обеспечить защиту против злоупотреблений ими.

     2. Процедуры, обеспечивающие соблюдение прав интеллектуальной собственности, должны быть равными для всех и справедливыми. Они не должны быть излишне сложными или дорогостоящими и не должны приводить к необоснованному увеличению сроков или неправомерным задержкам.

     3. Решения по существу дела представляются предпочтительно в письменном виде и аргументированными. Они должны быть предоставлены, по крайней мере, сторонам судебного разбирательства без неоправданной задержки. Решения по существу дела должны основываться исключительно на доказательствах, по которым сторонам предоставлена возможность высказаться.

     4. Сторонам судебного разбирательства предоставляется возможность потребовать пересмотра окончательных административных решений судебным органом и при соблюдении правовых положений, предусмотренных законодательством члена, касающихся важности дела, по меньшей мере, правовых аспектов исходных судебных решений по существу дела. Однако не должно быть обязательств, предоставляющих возможность пересмотра оправдания в уголовных делах.

     5. Подразумевается, что настоящая часть не создает каких-либо обязательств в отношении определения места судебной системы, обеспечивающей соблюдение прав интеллектуальной собственности, отличной от места системы по исполнению закона в общем, а также не затрагивает правоспособность членов по общему исполнению закона. Ничто в настоящей части не создает каких-либо обязательств в отношении распределения средств между осуществлением прав интеллектуальной собственности и общим исполнением закона.

Раздел 2: Гражданско-правовые и административные процедуры и средства судебной защиты

Статья 42
Равные и справедливые процедуры

     Члены предоставляют правообладателям11 возможность обращаться к гражданским судебным процедурам, для обеспечения любого права интеллектуальной собственности, предусмотренного в настоящем Соглашении. Ответчики имеют право на своевременное письменное подробное уведомление, содержащее существенные подробности, включая основание для исков. Стороны имеют право быть представленными независимым адвокатом, и процедуры не должны вводить чрезмерно обременительных требований обязательного личного присутствия. Всем сторонам таких процедур должно быть надлежащим образом дано право на обоснование своих исков и представление всех имеющих к этому отношение доказательств. Процедура предусматривает средства идентификации и охраны конфиденциальной информации, если только это не противоречит существующим конституционным требованиям.

______________
     11 Для целей настоящей части, термин "правообладатель" включает федерации и ассоциации, имеющие правовой статус, позволяющий иметь такие права.

Статья 43
Доказательства

     1. Если сторона предоставила имеющиеся обоснованные доказательства, достаточные для того, чтобы подкрепить свои иски, и конкретизировала доказательства, имеющие отношение к обоснованию своих исков, которые находятся под контролем противной стороны, судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий предъявление этих доказательств противной стороной при соблюдении в надлежащих случаях условий, которые обеспечивают охрану конфиденциальной информации.

     2. В случаях, когда сторона судебного разбирательства самостоятельно и без веских причин отказывает в доступе к необходимой информации или же ее не предоставляет в течение разумного периода времени, либо значительно затрудняет проведение процедуры, относящейся к мероприятию по приведению в действие права, член может предоставить судебным органам полномочия составить предварительные и окончательные решения, утвердительные или отрицательные, на базе представленной им информации, включая жалобу или заявление, представленные стороной, неблагоприятным образом затронутой отказом в доступе к информации, при условии предоставления сторонам возможности быть выслушанными по поводу заявлений или доказательств.

Статья 44
Судебные запреты

     1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий любой стороне воздержаться от нарушения прав, среди прочего, препятствовать поступлению в торговые каналы, находящиеся под их юрисдикцией, импортируемых товаров, которые содержат в себе нарушение права интеллектуальной собственности, непосредственно после таможенной очистки таких товаров. Члены не обязаны предоставлять такие полномочия в отношении охраняемых объектов, приобретенных или заказанных каким-либо лицом, прежде чем оно узнает или имеет веские основания узнать, что торговля такими объектами влечет нарушение права интеллектуальной собственности.

     2. Несмотря на другие положения настоящей части, и при условии соблюдения положений части II, которые касаются вопроса использования прав без разрешения правообладателя правительственными органами или третьими лицами, уполномоченными правительством, члены могут ограничить средства судебной защиты, имеющиеся против такого использования, выплатой вознаграждения в соответствии с подпунктом (h) статьи 31. В других случаях применяются средства судебной защиты в соответствии с настоящей частью или в случаях, если эти средства противоречат законодательству члена, предоставляется возможность обратиться к деклараторным решениям и соответствующей компенсации.

Статья 45
Возмещение убытков

     1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю оплатить владельцу прав убытки, сумма которых достаточна для того, чтобы компенсировать ущерб, понесенный правообладателем в связи с нарушением его права интеллектуальной собственности нарушителем, который знал или имел достаточные основания знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия.

     2. Судебные органы также имеют право издать судебный приказ, предписывающий нарушителю возместить правообладателю расходы, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката. В соответствующих случаях члены могут уполномочить судебные органы потребовать взыскания прибыли и/или выплаты предварительно установленных убытков даже в случаях, если нарушитель не знал или не имел достаточных оснований знать о том, что он осуществляет правонарушающие действия.

Статья 46
Другие меры судебной защиты

     Для создания эффективного средства, предотвращающего нарушение прав, судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий, чтобы товары, по которым установили нарушение прав, без какой-либо компенсации были устранены из торговых каналов так, чтобы избежать причинения какого-либо вреда правообладателю, или, если только это не противоречит существующим конституционным требованиям, уничтожены. Судебные органы также имеют право издать судебный приказ, предписывающий, чтобы материалы и орудия производства, которые главным образом использовались при создании контрафактных товаров, без какой-либо компенсации были устранены из торговых каналов с тем, чтобы свести к минимуму риски новых нарушений. При рассмотрении таких запросов принимается во внимание необходимость соразмерять соотношение между серьезностью правонарушения и средствами судебной защиты, а также интересами третьих лиц. По отношению к товарам с фальсифицированными товарными знаками простое устранение незаконно проставленного товарного знака не является достаточным за исключением случаев, для того, чтобы разрешить выпуск таких товаров в торговые каналы.

Статья 47
Право на информацию

     Члены могут предусмотреть, что судебные органы имеют право издать судебный приказ, если только это соразмерно серьезности нарушения прав, предписывающий нарушителю информировать владельца прав о личности третьих лиц, участвовавших в производстве и распределении контрафактных товаров или услуг, и каналах их распределения.

Статья 48
Возмещение ущерба ответчику

     1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ предписывающий стороне, по запросу которой были приняты меры и которая недобросовестно использовала процедуры по осуществлению прав интеллектуальной собственности, предоставить стороне, незаконно обязываемой или ограничиваемой, достаточную компенсацию за ущерб, понесенный в результате такого недобросовестного использования. Судебные органы также имеют право издать судебный приказ предписывающий заявителю возместить расходы ответчика, которые могут включать надлежащий гонорар адвоката.

     2. При исполнении любого законодательного акта, относящегося к охране, или осуществлению соблюдения прав интеллектуальной собственности, члены освобождают органы государственной власти и их служащих только от того, чтобы они не подпадали под надлежащие меры судебной защиты, в случаях, если они предприняты или предполагается их добросовестное принятие в процессе применения упомянутого правого акта.

Статья 49
Административные процедуры

     В той мере, в какой любое гражданско-правовое средство судебной защиты может быть потребовано в результате административных процедур по существу дела, такие процедуры должны соответствовать принципам, равноценным, в основном, тем, которые изложены в настоящем разделе.

Раздел 3: Временные меры

Статья 50

     1. Судебные органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий принятие безотлагательных и эффективных мер, направленных на:

     (a) на предотвращение возникновения нарушения любого права интеллектуальной собственности и, в частности, предотвращение поступления в торговые каналы, находящиеся под их юрисдикцией, товаров, включая импортируемые товары непосредственно после таможенной очистки;

     (b) для сохранение соответствующих доказательств в отношении предполагаемых нарушений.

     2. Судебные органы имеют право принимать временные меры без заслушивания другой стороны, где это уместно, в частности, в случаях, если существует вероятность того, что любая задержка причинит непоправимый вред правообладателю или же существует доказуемый риск того, что улики будут уничтожены.

     3. Судебные органы имеют право потребовать от заявителя предоставить любые разумно доступные доказательства, чтобы с достаточной степенью уверенности в том, что заявитель является правообладатель и что его право нарушается или что такое нарушение неизбежно, и распорядиться о том, чтобы заявитель предоставил залог или равноценную гарантию, достаточную для защиты ответчика и предотвращения злоупотреблений.

     4. В случаях, если временные меры были приняты без заслушивания другой стороны, затронутая сторона должна быть поставлена об этом в известность безотлагательно, самое позднее после выполнения мероприятия. По запросу ответчика осуществляется пересмотр, включая право быть выслушанным, с целью принятия в течение разумного периода времени после получения уведомления о мерах решения по вопросу о том, должны ли эти меры быть изменены, отменены или подтверждены.

     5. От заявителя могут потребовать предоставления другой информации, необходимой для идентификации товаров, рассматриваемых властями, которые осуществляют предварительные меры.

     6. Без ущерба пункту 4 временные меры, предпринятые на основе пунктов 1 и 2, по запросу ответчика должны быть отменены или их действие должно быть приостановлено иным образом в том случае, если судебные разбирательства, ведущие к решению по существу дела, не начинаются в течение разумного периода времени, определенного судебным органом, который издает судебный приказ о принятии таких мер, если это разрешено законодательством члена, или в отсутствие такого определения, этот период не превышает 20 рабочих дней или 31 календарного дня в зависимости от того, какой из периодов является более длительным.

     7. В случае отмены или прекращения временных мер по причине любого действия или оплошности заявителя или установления впоследствии, что нарушения или угрозы нарушения права интеллектуальной собственности не было, судебные органы имеют право издать судебный приказ по запросу ответчика предписывающий заявителю выплатить ответчику надлежащую компенсацию за любой ущерб, причиненный этими мерами.

     8. В той степени, в которой любая временная мера может быть принята на основе судебного приказа в результате административных процедур, последние соответствуют принципам, которые по существу эквиваленты изложенным в настоящем разделе.

Раздел 4: Особые требования в отношении пограничных мер12

___________________
     12 Если член снял в значительной степени всякие меры контроля за передвижением товаров через границу с другим членом, с которым он образует часть таможенного союза, то на упомянутой границе нет необходимости требовать применения положений настоящего раздела.

Статья 51
Приостановление выпуска товаров в обращение таможенными органами

     Согласно положениям, изложенным ниже, члены принимают процедуры13, позволяющие правообладателю, который имеет веские основания подозревать, что может осуществляться ввоз товаров с фальсифицированными товарными знаками или товаров, созданных с нарушением авторских прав14, подать в компетентные административные или судебные органы письменное заявление на приостановление таможенными органами выпуска в свободное обращение таких товаров. Члены могут предоставить возможность сделать такое заявление в отношении товаров, которые содержат в себе иные нарушения прав интеллектуальной собственности, при условии соблюдения требований настоящего Раздела. Члены могут также предусмотреть соответствующие процедуры, касающиеся приостановления таможенными органами выпуска с их территорий контрафактных товаров, предназначенных для экспорта.

______________
     13 Подразумевается, что не является обязательным применение таких процедур к импорту товаров, поставленных на рынок в другой стране правообладателем или с его согласия, или к транзитным товарам.
     14 Для целей настоящего Соглашения:
     (a) выражение "товары с фальсифицированными товарными знаками" означает любые товары, включая их упаковку, снабженные без разрешения товарным знаком, который идентичен товарному знаку, законно зарегистрированному для таких товаров, или который по существенным признакам не может различаться от подобного товарного знака и который в силу этого нарушает права владельца данного товарного знака в соответствии с законодательством импортирующей страны;
     (b) выражение "товары, созданные с нарушением авторских прав" означает любые товары, которые являются копиями, созданными без согласия правообладателя или лица, должным образом им уполномоченного в стране производства товара, и которые прямо или косвенно изготовлены из какого-либо изделия, в случае, если создание упомянутой копии явилось нарушением авторского права или связанного с ним права в соответствии с законодательством импортирующей страны.

Статья 52
Заявка

     Любой правообладатель, начинающий процедуры в соответствии со статьей 51, должен представить соответствующие доказательства, убеждающие компетентные власти, что согласно законодательству импортирующей страны, при отсутствии доказательств в пользу противного, имеет место нарушение прав владельца интеллектуальной собственности, и достаточно подробное описание товаров для их легкого опознания таможенными органами. Компетентные власти в течение разумного периода времени сообщают заявителю, приняли ли они заявку, и в случаях, если это определяют компетентные власти, сообщают о периоде, на который таможенные органы будут принимать меры.

Статья 53
Залог или равноценная гарантия

     1. Компетентные власти имеют право потребовать от заявителя предоставления залога или равноценной гарантии, достаточной для защиты ответчика и компетентных властей, и предотвращения злоупотреблений правами. Такой залог или равноценная гарантия не должны необоснованно удерживать от обращения к этим процедурам.

     2. Если согласно заявке, поданной в соответствии с настоящим разделом, выпуск в свободное обращение товаров, включающих промышленные образцы, патенты, топологии интегральных схем или закрытую информацию, приостановлен таможенными органами на основе решения, принятого каким-либо органом помимо судебного или другого независимого органа, и если период, предусмотренный в статье 55, истек без предоставления условного освобождения надлежащим образом уполномоченными органами, и в том случае, если выполнены все другие условия для импорта, владелец, импортер или получатель таких товаров должны иметь право на их выпуск при внесении залога, сумма которого является достаточной для защиты правообладателя от любых нарушений. Выплата такого залога не должна наносить ущерб любым другим средствам судебной защиты, к которым может прибегнуть правообладатель, при этом подразумевается, что от залога должны освободить, если правообладатель в течение разумного периода времени не сумеет добиться в суде права на иск.

Статья 54
Уведомление о приостановлении

     Импортер и заявитель своевременно уведомляются о приостановлении выпуска товаров согласно статье 51.

Статья 55
Продолжительность приостановления

     Если в течение периода, не превышающего 10 рабочих дней после передачи заявителю уведомления о приостановлении выпуска товаров в свободное обращение, таможенные органы не будут информированы, что судебное разбирательство, ведущее к решению по существу дела, начато какой-либо стороной, помимо ответчика, или что надлежащим образом уполномоченные органы приняли временные меры, продлевающие приостановление выпуска товаров, товары должны быть выпущены в том случае, если выполнены все другие условия для импорта или экспорта; в надлежащих случаях этот предельный срок может быть продлен еще на 10 рабочих дней. Если судебное разбирательство, ведущее к решению по существу дела, начато, то по запросу ответчика осуществляется пересмотр, включая право быть выслушанным в течение разумного периода времени с целью принятия решения по вопросу о том, должны ли эти меры быть изменены, отменены или подтверждены. Несмотря на вышеизложенное, в случаях если приостановление выпуска товаров осуществляется или продолжается в соответствии с временной судебной мерой, то применяются положения пункта 6 статьи 50.

Статья 56
Возмещение ущерба импортеру и владельцу товаров

     Соответствующие органы имеют право издать судебный приказ, предписывающий заявителю оплатить импортеру, грузополучателю и владельцу товаров надлежащую компенсацию за любой ущерб, причиненный им при незаконном задержании товаров или при задержании товаров, выпущенных в свободное обращение согласно статье 55.

Статья 57
Право на инспектирование и информацию

     Без ущерба охране конфиденциальной информации члены предоставляют компетентным властям полномочия предоставить правообладателю достаточную возможность для инспектирования любых товаров, задержанных таможенными органами, с целью обоснования его исков. Компетентные власти также полномочны предоставить импортеру равноценную возможность для инспектирования любых таких товаров. В случаях, если по существу дела принято положительное решение, члены могут предоставить компетентным властям полномочия информировать владельца прав об именах и адресах грузоотправителя, импортера и грузополучателя и о количестве данных товаров.

Статья 58
Действия по должности

     Если члены требуют от компетентных властей действовать по собственной инициативе и приостанавливать выпуск в свободное обращение товаров, в отношении которых судя по имеющимся данным, они располагают доказательствами, что право интеллектуальной собственности нарушается:

     (a) компетентные власти могут в любое время обращаться к правообладателю за любой информацией, которая может им помочь в осуществлении этих полномочий;

     (b) импортер и правообладатель незамедлительно уведомляются о приостановлении выпуска в свободное обращение. В случаях, если импортер подал компетентным органам возражение против приостановления выпуска в свободное обращение, приостановление с учетом соответствующих изменений должно подчиняться условиям, изложенным в статье 55;

     (c) Члены освобождают органы государственной власти и их служащих только от того, чтобы они не подпадали под надлежащие меры судебной защиты, в случаях если они предприняты или предполагается их предпринять добросовестно.

Статья 59
Меры по устранению условий правонарушений

     Без ущерба другим правам на иск, доступным для правообладателя, и при соблюдении права ответчика требовать пересмотра в судебном органе, компетентные власти имеют право издать судебный приказ, предписывающий уничтожение или устранение из обращения контрафактных товаров в соответствии с принципами, изложенными в статье 46. В отношении товаров с фальсифицированными товарными знаками власти не разрешают реэкспорт контрафактных товаров в неизменном состоянии или подчинять их особым таможенным процедурам, кроме как в исключительных случаях.

Статья 60
Ввоз незначительного количества товаров

     Члены могут не применять вышеизложенные положения к незначительным количествам товаров некоммерческого характера, содержащимся в личном багаже пассажиров или пересылаемых малыми партиями.

Раздел 5: Уголовные процедуры

Статья 61

     Члены предусматривают уголовные процедуры и штрафы, которые применяются, по крайней мере, в случаях намеренной подделки товарных знаков или нарушения авторского права, совершенных в коммерческих масштабах. Меры пресечения включают тюремное заключение, денежные штрафы, достаточные, по сравнению с другими преступлениями подобной тяжести, чтобы предотвратить нарушение прав. В надлежащих случаях меры пресечения включают наложение ареста, конфискацию и уничтожение контрафактных товаров и любых материалов и орудий производства, которые использовались при совершении правонарушений. Члены могут предусмотреть уголовные процедуры и наказания с целью применения в других случаях нарушения прав интеллектуальной собственности, в частности, когда они совершены умышленно и осуществлялись в коммерческих масштабах.

Часть IV
Приобретение и сохранение в силе прав интеллектуальной собственности и смежные процедуры между сторонами

Статья 62

     1. В качестве условия приобретения или сохранения в силе прав интеллектуальной собственности, предусмотренных в соответствии с разделами со 2 по 6 части II, члены могут потребовать соблюдения разумных процедур и формальностей. Такие процедуры и формальности не должны противоречить положениям настоящего Соглашения.

     2. Если право интеллектуальной собственности приобретается путем выдачи или регистрации, члены должны гарантировать, чтобы процедуры выдачи или права регистрации с учетом соблюдения основных требований к приобретению такого права, позволяли выдачу или регистрацию права в течение разумного периода времени, позволяющего избежать необоснованного сокращения срока охраны.

     3. Статья 4 Парижской конвенции (1967 г.) применяется mutatis mutandis к знакам обслуживания.

     4. Процедуры, касающиеся приобретения или сохранения в силе прав интеллектуальной собственности и, в случае, если законодательство члена предусматривает такие процедуры, административное аннулирование и такие процедуры между сторонами, как возражение, признание недействительным и аннулирование, регулируются общими принципами, изложенными в пунктах 2 и 3 статьи 41.

     5. Окончательные административные решения, в ходе любой из процедур, упомянутых в пункте 4, должны подвергаться пересмотру судебным или квазисудебным органом. Однако не существует обязательства предоставлять возможность для такого пересмотра решений в случаях неудачного возражения или административного аннулирования при условии, что основания для таких процедур могут стать предметом процедур лишения юридической силы.

Часть V
Предотвращение и урегулирование споров

Статья 63
Гласность

     1. Законы и правила, окончательные судебные решения и административные правила общего применения, введенные в действие членом и имеющие отношение к предмету настоящего Соглашения (наличие, объем, приобретение, осуществление и предотвращение злоупотреблений правами интеллектуальной собственности), подлежат публикации или в случаях, если такая публикация нецелесообразна по практическим соображениям, должны стать доступными для публики на национальном языке, чтобы позволить ознакомиться с ними правительственным органам и правообладателям. Соглашения, касающиеся предмета настоящего Соглашения, которые действуют между правительством или правительственным органом одного члена и правительством или правительственным органом другого члена, также подлежат публикации.

     2. Члены уведомляют о законах и правилах, упомянутых в пункте 1, Совет по ТРИПС и, тем самым, оказывают содействие упомянутому Совету в рассмотрении хода реализации настоящего Соглашения. Совет предпринимает усилия, чтобы свести к минимуму бремя, которое выполнение этого обязательства возлагает на членов, и может принять решение об освобождении от обязательства уведомлять о таких законах и правилах непосредственно Совет, если консультации с ВОИС по вопросу об учреждении общего реестра, содержащего такие законы и правила, будут успешными. Совет также рассматривает в этой связи любое действие, которое может потребоваться в отношении уведомлений согласно обязательствам по настоящему Соглашению, вытекающим из положений статьи 6-тер Парижской конвенции (1967 г.).

     3. Каждый член в ответ на письменный запрос другого члена ВТО должен быть готов предоставить информацию такого рода, о которой идет речь в пункте 1. Член, имеющий основания полагать, что особое судебное решение или административное правило или двустороннее соглашение в области прав интеллектуальной собственности затрагивает его права по настоящему Соглашению, может также сделать письменный запрос на получение доступа к подобным особым судебным решениям или административным правилам или двусторонним соглашениям или просить чтобы его достаточно подробно о них проинформировали.

     4. Ничто в пунктах 1, 2 и 3 не требует от членов раскрытия конфиденциальной информации, что препятствовало бы применению закона или иным образом противоречило общественным интересам или наносило ущерб законным коммерческим интересам отдельных государственных или частных предприятий.

Статья 64
Урегулирование споров

     1. Положения статей XXII и XXIII ГАТТ 1994 г., как они разработаны и применяются в соответствии с Договоренностью о разрешении споров, применяются к консультациям и урегулированию споров по настоящему Соглашению, если иное специально не оговорено в настоящей статье.

     2. Подпункты 1(b) и 1(c) статьи XXIII ГАТТ 1994 г. не применяются к урегулированию споров по настоящему Соглашению в течение пяти лет с даты вступления в силу Соглашения по ВТО.

     3. В течение периода, упомянутого в пункте 2, Совет по ТРИПС изучает сферу применения и случаи предъявления претензий типа, предусмотренного подпунктами 1(b) и 1(c) статьи XXIII ГАТТ 1994 г., в соответствии с настоящим Соглашением, и представляет свои рекомендации Конференции министров для одобрения. Любое решение Конференции министров по одобрению таких рекомендаций или продлению срока, упомянутого в пункте 2, осуществляется только при наличии консенсуса, и принятые рекомендации вступают в силу для всех членов без дальнейших формальных процедур их принятия.

Часть VI
Переходные договоренности

Статья 65
Временные договоренности

     1. При условии соблюдения пунктов 2, 3 и 4 ни один член не обязан применять положения настоящего Соглашения до истечения общего срока в один год после даты вступления в силу Соглашения по ВТО.

     2. Развивающаяся страна-член имеет право отложить начало применения Соглашения, как определено в пункте 1, положений настоящего Соглашения, кроме статей 3, 4 и 5 на дополнительный период в четыре года.

     3. Любой другой член ВТО, который находится в процессе перехода от централизованно планируемой системы к рыночной экономике свободного предпринимательства и который осуществляет структурную реформу своей системы интеллектуальной собственности и сталкивается со специфическими проблемами подготовки и реализации законов и правил в области интеллектуальной собственности и их выполнению, также может воспользоваться периодом отсрочки, как это предусмотрено в пункте 2.

     4. В той мере, в какой настоящее Соглашение обязывает развивающуюся страну-члена распространить патентную охрану на продукты в области техники, которые не настолько охраняются на ее территории, на общую дату применения настоящего Соглашения в отношении упомянутого члена, как определено в пункте 2, она может отложить применение положений о патентах на продукты раздела 5 части II для таких областей техники на дополнительный период в пять лет.

     5. Член, который воспользуется переходным периодом в соответствии с пунктами 1, 2, 3 или 4, обеспечивает, что любые изменения в его законах, правилах и практике, сделанные во время упомянутого периода, не приведут к меньшей степени соответствия с положениями настоящего Соглашения.

Статья 66
Наименее развитые страны-члены

     1. Учитывая специфические нужды и потребности наименее развитых стран-членов, их экономические, финансовые и административные ограничения и их потребность в гибкости для создания жизнеспособной технической базы, к таким членам не предъявляется требование применения положений настоящего Соглашения, за исключением статей 3, 4 и 5, в течение периода 10 лет с даты его применения, как определено согласно пункту 1 статьи 65. По мотивированному должным образом запросу наименее развитой страны-члена, Совет по ТРИПС предоставляет продление этого периода.

     2. Развитые страны-члены будут стимулировать предприятия и учреждения, расположенные на своей территории, для поощрения и содействия передаче технологии наименее развитым странам-членам, в целях обеспечения условий для создания прочной и жизнеспособной технической базы.

Статья 67
Техническое сотрудничество

     С целью содействия выполнению настоящего Соглашения, развитые страны-члены по запросу и на взаимно согласованных условиях предоставляют техническое и финансовое сотрудничество в пользу развивающихся и наименее развитых стран-членов. Такое сотрудничество включает помощь в разработке законов и правил по охране и осуществлению прав интеллектуальной собственности, а также по предотвращению злоупотреблений такими правами, и включает поддержку в отношении учреждения или укрепления национальных ведомств и учреждений, имеющих отношение к этим вопросам, в том числе к обучению персонала.

Часть VII
Институциональные мероприятия: Заключительные положения

Статья 68
Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

     Совет по ТРИПС осуществляет наблюдение за действием настоящего Соглашения и, в частности, исполнением членами своих обязательств, вытекающих из него, и предоставляет членам возможность консультироваться по вопросам, связанным с торговыми аспектами прав интеллектуальной собственности. Он выполняет любые другие функции, возложенные на него членами, и, в частности, предоставляет любое содействие, о котором они просят, в связи с процедурами разрешения споров. При выполнении своих функций Совет по ТРИПС может консультироваться и обращаться за информацией к любому источнику, который он считает подходящим. При консультативном участии ВОИС, Совет в течение одного года с даты проведения своего первого заседания предпринимает меры для достижения соответствующих договоренностей о сотрудничестве с органами упомянутой Организации.

Статья 69
Международное сотрудничество

     Члены договариваются о взаимном сотрудничестве для устранения международного обмена товарами, нарушающими права интеллектуальной собственности. С этой целью они учреждают контактные пункты в своих административных органах, уведомляют об этом и проявляют готовность к обмену информацией по торговле товарами, нарушающими эти права. В частности, они содействуют обмену информацией и взаимодействию между таможенными органами в отношении товаров с фальсифицированными товарными знаками и товарами, произведенными с нарушением авторских прав.

Статья 70
Охрана существующих объектов

     1. Настоящее Соглашение не дает основание для возникновения обязательств, вытекающих из действий, совершенных данным членом до даты применения Соглашения.

     2. Если иное не предусмотрено в настоящем Соглашении, оно создает обязательства в отношении всех объектов интеллектуальной собственности, существовавших на дату вступления в силу Соглашения в отношении отдельного члена, которые охраняются в этой стране-члене на указанную дату или которые удовлетворяют или, как ожидается, впоследствии будут удовлетворять критериям охраноспособности в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Что касается условий настоящего пункта и пунктов 3 и 4, то авторско-правовые обязательства в отношении существующих произведений определяются исключительно на основании статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.), а обязательства, касающиеся прав производителей фонограмм и исполнителей в существующих фонограммах, определяются исключительно на основании статьи 18 Бернской конвенции (1971 г.), насколько она применима в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящего Соглашения.

     3. Не возникает обязательств по восстановлению охраны прав на объекты интеллектуальной собственности, которые на дату начала применения настоящего Соглашения в отдельной стране-члене оказались в сфере общественного достояния.

     4. В отношении любых действий, касающихся конкретных изделий, включающих в себя охраняемые объекты, которые становятся контрафактными на основании законодательства, соответствующего настоящему Соглашению, и которые были начаты или в отношении которых были сделаны существенные инвестиции до даты принятия соответствующим членом Соглашения по ВТО, любой член может предусмотреть ограничение средств судебной защиты, к которым может прибегнуть правообладатель в отношении продолжения таких действий после даты начала действия настоящего Соглашения в отношении такого члена, однако, в таких случаях, член, по меньшей мере, предусматривает выплату справедливого вознаграждения.

     5. Член не обязан применять положения статьи 11 и пункта 4 статьи 14 в отношении оригиналов или копий, приобретенных до даты начала действия настоящего Соглашения в отношении такого члена.

     6. Члены не обязаны применять статью 31 или требование, изложенное в пункте 1 статьи 27, согласно которым патентные права могут предоставляться без дискриминации в отношении областей техники без разрешения правообладателя в случаях, если разрешение на такое использование было предоставлено правительством до даты, с которой настоящее Соглашение стало известным.

     7. Если охрана прав интеллектуальной собственности предоставляется при условии регистрации, в заявки на предоставление охраны, которые находятся на рассмотрении на дату применения настоящего Соглашения в отношении данного члена, разрешается вносить изменения, направленные на испрашивание более широкой охраны, предусмотренной положениями настоящего Соглашения. Такие изменения не должны включать новые пункты формулы.

     8. Если член, начиная с даты вступления в силу Соглашения по ВТО, не предоставляет охрану на фармацевтические и агрохимические продукты, соразмерную с его обязательствами по статье 27, упомянутый член должен:

     (a) независимо от положений части VI предусмотреть с даты вступления в силу Соглашения по ВТО условия, с помощью которых могут подаваться заявки на выдачу патентов на такие изобретения;

     (b) начиная с даты применения настоящего Соглашения, применять к этим заявкам критерии патентоспособности, как изложено в настоящем Соглашении, как если бы упомянутые критерии применялись на дату подачи заявки в упомянутом члене, или, при наличии и испрашивании приоритета, на дату приоритета заявки; и

     (c) обеспечить патентную охрану в соответствии с настоящим Соглашением с даты выдачи патента и на остаток срока действия патента, считая с даты подачи заявки в соответствии со статьей 33 настоящего Соглашения, для тех из этих заявок, которые удовлетворяют критериям охраны, упомянутым в подпункте (b).

     9. Если продукт является объектом заявки на патент в члене в соответствии с пунктом 8(a), исключительные права на сбыт предоставляются, несмотря на положения части VI, на период в пять лет после санкционирования сбыта в упомянутом члене или до выдачи патента на продукт или отказа в его выдаче в этом члене, в зависимости от того, какой период короче, при условии, что после вступления в силу Соглашения по ВТО, заявка на патент была подана, и патент выдан на упомянутый продукт в другом члене, а санкционирование сбыта получено в таком другом члене.

Статья 71
Контроль за ходом реализации Соглашения и внесение поправок

     1. Совет по ТРИПС рассмотрит ход реализации настоящего Соглашения после истечения переходного периода, упомянутого в пункте 2 статьи 65. Совет, принимая во внимание опыт, приобретенный в ходе реализации Соглашения, рассмотрит ход его реализации через два года после этой даты и затем будет проводить такое рассмотрение каждые два года. Совет также может проводить рассмотрение в свете любых имеющих к этому отношение новых событий, которые могут служить основанием для внесения изменений или поправок в настоящее Соглашение.

     2. Поправки, служащие только цели привязки к более высоким уровням охраны прав интеллектуальной собственности, достигнутым и действующим в других многосторонних соглашениях и принятым в соответствии с упомянутыми соглашениями всеми членами ВТО, могут быть переданы Конференции министров для осуществления действий в соответствии с пунктом 6 статьи X Соглашения по ВТО на основе предложения, достигнутого путем консенсуса, Совета по ТРИПС.

Статья 72
Оговорки

     Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении любых положений настоящего Соглашения без согласия других членов.

Статья 73
Исключения по соображениям безопасности

     Ничто в настоящем Соглашении не должно быть истолковано:

     (a) как требование к любому члену предоставлять любую информацию, раскрытие которой он рассматривает как противоречащее существенным интересам его безопасности; или

     (b) как препятствующее любому члену предпринимать любые действия, которые он считает необходимыми для защиты существенных интересов своей безопасности:

     (i) в отношении расщепляемых материалов или материалов, из которых они получаются;

     (ii) в отношении торговли оружием, боеприпасами и военной техникой, а также подобной торговли другими товарами и материалами, которая осуществляется прямо или косвенно для целей снабжения вооруженных сил;

     (iii) если они предпринимаются в военное время или в других чрезвычайных обстоятельствах в международных отношениях; или

     (c) как препятствующее любому члену предпринимать любые действия во исполнение его обязательств на основании Устава Организации Объединенных Наций в целях сохранения международной безопасности и мира.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.