УГОДА

про технiчнi бар'єри в торгiвлi

     Члени,

     зважаючи на Уругвайський раунд багатостороннiх торгiвельних переговорiв;

     бажаючи сприяти досягненню цiлей ГАТТ 1994;

     визнаючи важливий внесок, який у цьому напрямi можуть зробити мiжнароднi стандарти й системи оцiнки вiдповiдностi шляхом полiпшення ефективностi виробництва й полегшення здiйснення свiтової торгiвлi;

     бажаючи у зв'язку iз цим заохочувати розробку таких мiжнародних стандартiв i систем оцiнки вiдповiдностi;

     бажаючи, проте, забезпечити, щоб технiчнi регламенти й стандарти, у тому числi вимоги стосовно пакування, маркування й етикетування, а також процедури оцiнки вiдповiдностi технiчним регламентам i стандартам, не створювали непотрiбних перешкод для мiжнародної торгiвлi;

     визнаючи, що жоднiй країнi не повинно бути створено перешкод для вжиття заходiв, якi є необхiдними для забезпечення якостi її експорту, або для захисту життя чи здоров'я людей, тварин або рослин, захисту навколишнього середовища, або для запобiгання шахрайськiй практицi на такому рiвнi, який така країна вважає доцiльним, за умови дотримання вимоги про те, що вони не застосовуються в спосiб, який був би засобом свавiльної або невиправданої дискримiнацiї мiж країнами, де переважають такi самi умови, або прихованим обмеженням мiжнародної торгiвлi, а в iнших випадках вiдповiдають положенням цiєї Угоди;

     визнаючи, що жоднiй країнi не повинно бути створено перешкод для вжиття заходiв, якi є необхiдними для захисту її важливих iнтересiв у сферi безпеки;

     визнаючи внесок, який може зробити мiжнародна стандартизацiя для передачi технологiй з розвинених країн до країн, що розвиваються;

     визнаючи, що країни, що розвиваються, можуть зiштовхуватися з особливими труднощами пiд час розробки та застосування технiчних регламентiв i стандартiв, а також процедур оцiнки вiдповiдностi технiчним регламентам i стандартам, а також бажаючи при цьому допомогти їм у їхнiх намаганнях,

     цiєю Угодою домовляються про таке:

Стаття 1
Загальнi положення

     1.1. Загальнi термiни, якi застосовуються до стандартизацiї та процедур оцiнки вiдповiдностi, як правило, мають значення, надане їм визначеннями, якi є прийнятими в системi Органiзацiї Об'єднаних Нацiй та мiжнародними органами з питань стандартизацiї з урахуванням їхнього контексту, а також цiлей та завдань цiєї Угоди.

     1.2. Однак для цiлей цiєї Угоди застосовується значення термiнiв, якi наведено в додатку 1.

     1.3. Уся продукцiя, у тому числi промислова та сiльськогосподарська продукцiя, пiдпадає пiд дiю положень цiєї Угоди.

     1.4. Специфiкацiї для закупiвлi, якi готуються урядовими органами для вимог урядових органiв стосовно виробництва чи споживання, не пiдпадають пiд дiю положень цiєї Угоди, але визначаються в Угодi про державнi закупiвлi вiдповiдно до сфери її застосування.

     1.5. Положення цiєї Угоди не застосовуються до санiтарних i фiтосанiтарних заходiв, якi визначено в додатку А до Угоди про застосування санiтарних i фiтосанiтарних заходiв.

     1.6. Усi посилання в цiй Угодi на технiчнi регламенти, стандарти й процедури оцiнки вiдповiдностi тлумачаться як такi, що охоплюють будь-якi поправки до них, а також будь-якi доповнення до правил чи кола охопленої ними продукцiї, за винятком поправок та доповнень незначного характеру.

ТЕХНIЧНI РЕГЛАМЕНТИ ТА СТАНДАРТИ

Стаття 2
Розробка, прийняття й застосування технiчних регламентiв центральними урядовими органами

     Що стосується своїх центральних урядових органiв, то:

     2.1. Стосовно технiчних регламентiв члени забезпечують надання продукцiї, що iмпортується з територiї будь-якого члена, режиму, який є не менш сприятливим, нiж той, що надається подiбнiй продукцiї вiтчизняного походження та подiбнiй продукцiї, що походить з iншої країни.

     2.2. Члени забезпечують, щоб технiчнi регламенти не розроблялися, не приймалися й не застосовувалися з намiром створення непотрiбних перешкод для мiжнародної торгiвлi. Iз цiєю метою технiчнi регламенти не мають бiльш обмежувального впливу на торгiвлю, нiж це є необхiдним для досягнення законних цiлей, з урахуванням ризикiв, якi виникли б в результатi їхнього невиконання. Такими законними цiлями є, inter alia: вимоги нацiональної безпеки; запобiгання шахрайськiй практицi; захист здоров'я чи безпеки людей, тварин або рослин, а також захист навколишнього середовища. Пiд час оцiнки таких ризикiв до уваги беруться, inter alia, такi елементи: наявна наукова й технiчна iнформацiя, вiдповiдна технологiя обробки або очiкуване кiнцеве використання продукцiї.

     2.3. Технiчнi регламенти не зберiгаються, якщо обставин або цiлей, що спричинили їхнє прийняття, бiльше не iснує чи якщо обставини або цiлi, що змiнилися, дозволяють уживати заходiв, що справляють менш обмежувальний вплив на торгiвлю.

     2.4. У випадках, коли виникає потреба в технiчних регламентах, а вiдповiднi мiжнароднi стандарти вже iснують або їхня розробка завершується, члени використовують їх або вiдповiднi їхнi частини як основу для своїх технiчних регламентiв за винятком випадкiв, коли такi мiжнароднi стандарти або вiдповiднi їхнi частини були б неефективним або неналежним засобом для досягнення поставлених законних цiлей, наприклад через суттєвi клiматичнi або географiчнi фактори чи суттєвi технологiчнi проблеми.

     2.5. Член, який розробляє, приймає або застосовує технiчний регламент, який може справити значний вплив на торгiвлю iнших членiв, на запит iншого члена пояснює пiдстави для використання цього технiчного регламенту в розумiннi положень пунктiв 2 - 4. У випадках, коли технiчний регламент розробляється, приймається або застосовується для досягнення однiєї iз законних цiлей, яку безпосередньо зазначено в пунктi 2, i вiдповiдає вiдповiдним мiжнародним стандартам, безумовно вважається, що вiн не створює непотрiбної перешкоди для мiжнародної торгiвлi.

     2.6. Для гармонiзацiї технiчних регламентiв на якомога ширшiй основi члени в межах своїх можливостей беруть повноцiнну участь у розробцi вiдповiдними мiжнародними органами з питань стандартизацiї мiжнародних стандартiв на продукцiю, для якої вони прийняли або мають намiр прийняти технiчнi регламенти.

     2.7. Члени прихильно розглядають можливiсть прийняття як еквiваленту технiчних регламентiв iнших членiв, навiть якщо такi регламенти вiдрiзняються вiд їхнiх, за умови що вони будуть переконанi в тому, що такi регламенти адекватно забезпечують досягнення цiлей їхнiх регламентiв.

     2.8. У випадках, коли це є доцiльним, члени визначають технiчнi регламенти, якi ґрунтуються на вимогах до продукту стосовно експлуатацiйних характеристик, а не на конструктивних чи описових характеристиках.

     2.9. У випадках, коли вiдповiдного мiжнародного стандарту не iснує або технiчний змiст запропонованого технiчного регламенту не вiдповiдає технiчному змiсту вiдповiдних мiжнародних стандартiв, i якщо технiчний регламент може справити значний вплив на торгiвлю iнших членiв, члени повиннi:

     2.9.1) публiкувати на вiдповiднiй раннiй стадiї повiдомлення в пресi про те, що вони мають намiр увести певний технiчний регламент, у такий спосiб, щоб заiнтересованi сторони в країнах iнших членiв мали змогу ознайомитися з ним;

     2.9.2) повiдомляти iншим членам через Секретарiат про продукцiю, яка охоплюється запропонованим технiчним регламентом, а також надавати короткий опис мети й обґрунтування. Такi повiдомлення здiйснюються на вiдповiднiй раннiй стадiї, коли ще можуть бути внесенi поправки й урахованi зауваження;

     2.9.3) на запит надавати iншим членам докладний опис або копiї запропонованого технiчного регламенту, а також, якщо це можливо, зазначати тi його частини, у яких вiн по сутi вiдхиляється вiд вiдповiдних мiжнародних стандартiв;

     2.9.4) без дискримiнацiї надавати iншим членам обґрунтований перiод часу для висловлення своїх зауважень у письмовiй формi, обговорення цих зауважень на запит, а також урахування таких письмових зауважень i результатiв таких обговорень.

     2.10. Вiдповiдно до положень вступної частини пункту 9 у випадках, коли для члена виникають або можуть виникнути невiдкладнi проблеми забезпечення безпеки, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища чи нацiональної безпеки, такий член може, якщо вважає це необхiдним, не вдаватися до дiй, перелiчених у пунктi 9, за умови, що цей член пiсля прийняття технiчного регламенту:

     2.10.1) негайно повiдомляє iншим членам через Секретарiат про вiдповiдний технiчний регламент i продукцiю, яка ним охоплюється, а також надає короткий опис мети й обґрунтування технiчного регламенту, у тому числi характеру невiдкладних проблем;

     2.10.2) на запит надає iншим членам копiї технiчного регламенту;

     2.10.3) без дискримiнацiї надає iншим членам можливiсть для висловлення своїх зауважень у письмовiй формi, обговорення цих зауважень на запит, а також урахування таких письмових зауважень i результатiв таких обговорень.

     2.11. Члени забезпечують негайне публiкування всiх прийнятих технiчних регламентiв або їхню доступнiсть в iнший спосiб, щоб заiнтересованi сторони в країнах iнших членiв мали змогу ознайомитися з ними.

     2.12. За винятком невiдкладних обставин, зазначених у пунктi 10, члени передбачають обґрунтований перiод часу мiж опублiкуванням технiчних регламентiв i набранням ними чинностi для того, щоб дати час виробникам у країнах членiв, що експортують, й особливо в країнах-членах, що розвиваються, адаптувати їхню продукцiю або методи виробництва до вимог члена, що iмпортує.

Стаття 3
Розробка, прийняття й застосування технiчних регламентiв мiсцевими урядовими органами й неурядовими органами

     Що стосується мiсцевих урядових органiв i неурядових органiв у межах своїх територiй, то:

     3.1. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення дотримання такими органами положень статтi 2, за винятком зобов'язання про повiдомлення, зазначеного в пунктах 9.2 та 10.1 статтi 2.

     3.2. Члени забезпечують повiдомлення технiчних регламентiв мiсцевих урядових органiв, безпосередньо пiдлеглих центральному урядовi членiв, вiдповiдно до положень пунктiв 9.2 та 10.1 статтi 2 з урахуванням того, що не потрiбним є повiдомлення для технiчного регламенту, технiчний змiст якого в основному є таким самим, що й змiст заздалегiдь повiдомленого технiчного регламенту центральних урядових органiв вiдповiдного члена.

     3.3. члени можуть вимагати, щоб контакти з iншими членами, у тому числi повiдомлення, надання iнформацiї, висловлення зауважень та обговорення, зазначенi в пунктах 9 та 10 статтi 2, установлювалися через центральний уряд.

     3.4. члени не вживають заходiв, що вимагають вiд мiсцевих урядових органiв або неурядових органiв, якi знаходяться в межах своїх територiй, або заохочують їх дiяти в спосiб, несумiсний з положеннями статтi 2.

     3.5. За цiєю Угодою члени несуть повну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх положень статтi 2. Члени розробляють i реалiзовують позитивнi заходи та механiзми, спрямованi на пiдтримку дотримання положень статтi 2 органами, iншими, нiж центральнi урядовi органи.

Стаття 4
Розробка, прийняття й застосування стандартiв

     4.1. Члени забезпечують прийняття й дотримання їхнiми центральними урядовими органами з питань стандартизацiї Кодексу сумлiнної практики для розробки, прийняття й застосування стандартiв, зазначених у додатку 3 до цiєї Угоди (далi в цiй Угодi - Кодекс сумлiнної практики). Вони вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення прийняття й дотримання Кодексу сумлiнної практики мiсцевими урядовими та неурядовими органами з питань стандартизацiї, якi знаходяться в межах своїх територiй, а також регiональними органами з питань стандартизацiї, членами яких є вони або один чи бiльше органiв, якi знаходяться в межах своїх територiй. Крiм того, члени не вживають заходiв, якi безпосередньо чи опосередковано вимагають вiд таких органiв або заохочують їх дiяти в спосiб, несумiсний з Кодексом сумлiнної практики. Зобов'язання членiв стосовно дотримання органами з питань стандартизацiї положень Кодексу сумлiнної практики застосовуються незалежно вiд того, чи визнав орган з питань стандартизацiї Кодекс сумлiнної практики, чи не визнав його.

     4.2. Органи з питань стандартизацiї, що визнали Кодекс сумлiнної практики й дотримуються його, визнаються членами як такi, що дотримуються принципiв цiєї Угоди.

ВIДПОВIДНIСТЬ ТЕХНIЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ I СТАНДАРТАМ

Стаття 5
Процедури оцiнки вiдповiдностi центральними урядовими органами

     5.1. Члени забезпечують, щоб у випадках, коли необхiдним є позитивне пiдтвердження вiдповiдностi технiчним регламентам або стандартам, їхнi центральнi урядовi органи застосовували до продукцiї, що походить з територiй iнших членiв, такi положення:

     5.1.1) процедури оцiнки вiдповiдностi розробляються, приймаються й застосовуються таким чином, щоб надавати доступ постачальникам подiбної продукцiї, що походить з територiй iнших членiв, на умовах, не менш сприятливих, нiж тi, якi в схожiй ситуацiї надаються постачальникам подiбної продукцiї нацiонального походження або продукцiї, що походить з будь-якої iншої країни; доступ охоплює право постачальникiв на проведення оцiнки вiдповiдностi з дотриманням правил цiєї процедури, у тому числi у випадках, коли це передбачено, можливiсть проводити оцiнку вiдповiдностi на виробничому майданчику й одержувати знак вiдповiдностi системи оцiнки вiдповiдностi;

     5.1.2) процедури оцiнки вiдповiдностi не розробляються, не приймаються й не застосовуються з намiром створення непотрiбних перешкод для мiжнародної торгiвлi. Це означає, inter alia, що процедури оцiнки вiдповiдностi не є вимогливiшими й не застосовуються вимогливiше, нiж це є необхiдним для одержання членом, що iмпортує, достатньої впевненостi в тому, що продукцiя вiдповiдає застосовуваним технiчним регламентам або стандартам з урахуванням ризикiв, що виникали б унаслiдок їхньої невiдповiдностi.

     5.2. Пiд час застосування положень пункту 1 члени забезпечують таке:

     5.2.1) процедури оцiнки вiдповiдностi проводяться й завершуються так швидко, як це можливо, i стосовно продукцiї, що походить з територiй iнших членiв, у не менш сприятливому порядку, нiж для подiбної вiтчизняної продукцiї;

     5.2.2) iнформацiя про стандартну тривалiсть проведення кожної процедури оцiнки вiдповiдностi публiкується або про таку очiкувану тривалiсть проведення повiдомляється заявнику на запит; пiд час одержання заявки компетентний орган оперативно вивчає ступiнь повноти документацiї й iнформує заявника чiтко й всеосяжно про всi недолiки; компетентний орган якомога швидше чiтко й всеосяжно передає результати оцiнки вiдповiдностi заявнику, для того, щоб у разi необхiдностi можна було вжити захiд для виправлення ситуацiї; навiть коли заявка має недолiки, компетентний орган, на запит заявника, робить настiльки, наскiльки це можливо, оцiнку вiдповiдностi; i заявнику на запит повiдомляється про стадiї реалiзацiї цiєї процедури з поясненням будь-якої затримки;

     5.2.3) вимоги стосовно iнформацiї обмежуються мiнiмумом, необхiдним для оцiнки вiдповiдностi й установлення розмiру оплати;

     5.2.4) конфiденцiйнiсть iнформацiї про продукцiю, що походить з територiй iнших членiв, яка виявляється або надається у зв'язку з такими процедурами оцiнки вiдповiдностi, дотримується так само, як i стосовно вiтчизняної продукцiї, i таким чином, щоб забезпечити захист законних комерцiйних iнтересiв;

     5.2.5 будь-якi платежi, пов'язанi з оцiнкою вiдповiдностi продукцiї, що походить з територiй iнших членiв, дорiвнюють будь-яким платежам, стягнутим за оцiнку вiдповiдностi подiбної продукцiї вiтчизняного походження або продукцiї, що походить з будь-якої iншої країни, з урахуванням витрат на зв'язок, транспортування та iнших витрат, що виникають у результатi розбiжностей мiж мiсцезнаходженням виробничого майданчика заявника та органу з питань оцiнки вiдповiдностi;

     5.2.6) розмiщення об'єктiв, використовуваних у процедурах оцiнки вiдповiдностi, i процедура вибору зразкiв не є такими, що створюють непотрiбнi незручностi для заявникiв або їхнiх представникiв;

     5.2.7) у випадках, коли технiчнi характеристики продукту змiнюються пiсля визначення його вiдповiдностi застосовним технiчним регламентам чи стандартам, процедура оцiнки вiдповiдностi для змiненого продукту обмежується лише тими дiями, що є необхiдними для визначення iснування достатньої впевненостi, що продукт продовжує вiдповiдати вiдповiдним технiчним регламентам чи стандартам;

     5.2.8) iснує процедура для перегляду скарг стосовно виконання процедури оцiнки вiдповiдностi й для вжиття заходу для виправлення ситуацiї, коли скарга є обґрунтованою.

     5.3. Нiщо в пунктах 1 та 2 не перешкоджає членам проводити в розумних межах перевiрки в межах своїх територiй.

     5.4. У випадках, коли необхiдним є позитивне пiдтвердження того, що продукцiя вiдповiдає технiчним регламентам чи стандартам, а вiдповiднi iнструкцiї або рекомендацiї, якi видаються мiжнародними органами з питань стандартизацiї, уже iснують або їхня розробка завершується, члени забезпечують використання центральними урядовими органами їх або вiдповiдних їхнiх частин як основу для своїх процедур оцiнки вiдповiдностi, за винятком випадкiв, належним чином пояснених на запит, коли такi iнструкцiї чи рекомендацiї або їхнi вiдповiднi частини не є придатними для вiдповiдних членiв з причин, inter alia, як-от: вимог нацiональної безпеки; запобiгання шахрайським дiям; захисту життя або здоров'я людей, тварин або рослин, а також захисту навколишнього середовища; суттєвих клiматичних чи iнших географiчних факторiв; суттєвих технологiчних або iнфраструктурних проблем.

     5.5. Для гармонiзацiї процедур оцiнки вiдповiдностi на якомога ширшiй основi члени в межах своїх можливостей беруть повноцiнну участь у розробцi вiдповiдними мiжнародними органами з питань стандартизацiї iнструкцiй та рекомендацiй для проведення процедур оцiнки вiдповiдностi.

     5.6. У випадку, коли вiдповiдної iнструкцiї чи рекомендацiї, що видається мiжнародним органом з питань стандартизацiї, не iснує або технiчний змiст запропонованої процедури оцiнки вiдповiдностi не вiдповiдає вiдповiдним iнструкцiям чи рекомендацiям, якi видаються мiжнародними органами з питань стандартизацiї, i якщо процедура оцiнки вiдповiдностi може мати значний вплив на торгiвлю iнших членiв, члени повиннi:

     5.6.1) публiкувати на вiдповiднiй раннiй стадiї повiдомлення в пресi про те, що вони мають намiр увести певну процедуру оцiнки вiдповiдностi, у такий спосiб, щоб заiнтересованi сторони в країнах iнших членiв мали змогу ознайомитися з ним;

     5.6.2) повiдомляти iншим членам через Секретарiат про продукцiю, яка охоплюється запропонованою процедурою оцiнки вiдповiдностi, а також надавати короткий опис мети й обґрунтування. Такi повiдомлення здiйснюються на вiдповiднiй раннiй стадiї, коли ще можуть бути внесенi поправки й урахованi зауваження;

     5.6.3) на запит надавати iншим членам докладний опис або копiї запропонованої процедури, а також, якщо це можливо, зазначати тi її частини, у яких вона по сутi вiдхиляється вiд вiдповiдних iнструкцiй та рекомендацiй, що видаються мiжнародними органами з питань стандартизацiї;

     5.6.4) без дискримiнацiї надавати iншим членам обґрунтований перiод часу для висловлення своїх зауважень у письмовiй формi, обговорення цих зауважень на запит, а також урахування таких письмових зауважень i результатiв таких обговорень.

     5.7. Вiдповiдно до положень вступної частини пункту 6 у випадках, коли для члена виникають або можуть виникнути невiдкладнi проблеми забезпечення безпеки, охорони здоров'я, захисту навколишнього середовища чи нацiональної безпеки, такий член може, якщо вважає це необхiдним, не вдаватися до дiй, перелiчених у пунктi 6, за умови, що цей член пiсля прийняття процедури:

     5.7.1) негайно повiдомляє iншим членiв через Секретарiат про вiдповiдну процедуру й продукцiю, яка нею охоплюються, а також надає короткий опис мети й обґрунтування процедури, у тому числi характеру невiдкладних проблем;

     5.7.2) на запит надає iншим членам копiї правил процедури;

     5.7.3) без дискримiнацiї надає iншим членам можливiсть для висловлення своїх зауважень у письмовiй формi, обговорення цих зауважень на запит, а також урахування таких письмових зауважень i результатiв таких обговорень.

     5.8. Члени забезпечують негайне публiкування всiх прийнятих процедур оцiнки вiдповiдностi або їхню доступнiсть в iнший спосiб, щоб заiнтересованi сторони в країнах iнших членiв мали змогу ознайомитися з ними.

     5.9. За винятком невiдкладних обставин, зазначених у пунктi 7, члени передбачають обґрунтований перiод часу мiж опублiкуванням вимог стосовно процедур оцiнки вiдповiдностi й набранням ними чинностi для того, щоб дати час виробникам у країнах членiв, що експортують, й особливо в країнах-членах, що розвиваються, адаптувати їхню продукцiю або методи виробництва до вимог члена, що iмпортує.

Стаття 6
Визнання оцiнки вiдповiдностi центральними урядовими органами

     Що стосується своїх центральних урядових органiв, то:

     6.1. Без обмеження положень пунктiв 3 та 4 члени в разi можливостi забезпечують визнання результатiв процедур оцiнки вiдповiдностi в країнах iнших членiв, навiть якщо такi процедури вiдрiзняються вiд їхнiх, за умови, що вони переконанi в тому, що такi процедури надають таку саму впевненiсть у вiдповiдностi iз застосовними технiчними регламентами чи стандартами, що й їхнi процедури. Визнається, що може знадобитися проведення попереднiх консультацiй для досягнення взаємно прийнятної домовленостi стосовно, зокрема:

     6.1.1) достатньої й постiйної технiчної компетенцiї вiдповiдних органiв з питань оцiнки вiдповiдностi в країнi члена, що експортує, з тим, щоб переконатися в тривалiй надiйностi результатiв їхньої оцiнки вiдповiдностi; стосовно цього дотримання вiдповiдних iнструкцiй чи рекомендацiй, що видаються мiжнародними органами з питань стандартизацiї, яке пiдтверджено, наприклад, шляхом акредитацiї, уважається доказом достатньої технiчної компетенцiї;

     6.1.2) обмеження визнання результатiв оцiнки вiдповiдностi тими результатами, якi отримають визначенi органи в країнi члена.

     6.2. Члени забезпечують настiльки, наскiльки це є можливим, уможливлення їхнiми процедурами оцiнки вiдповiдностi використання положень пункту 1.

     6.3. На запит iнших членiв члени заохочуються розпочинати переговори для укладення угод з метою взаємного визнання результатiв процедур оцiнки вiдповiдностi кожного з них. Члени можуть вимагати, щоб такi угоди вiдповiдали критерiям пункту 1 та спричинювали взаємне задоволення стосовно їхнього потенцiалу в сприяннi торгiвлi вiдповiдною продукцiєю.

     6.4. Члени заохочуються дозволяти участь органiв з питань оцiнки вiдповiдностi, розташованих на територiї iнших членiв, у своїх процедурах оцiнки вiдповiдностi на умовах, не менш сприятливих, нiж тi, що надаються органам, розташованим на їхнiй територiї або на територiї будь-якої iншої країни.

Стаття 7
Процедури оцiнки вiдповiдностi мiсцевими урядовими органами

     Що стосується своїх мiсцевих урядових органiв у межах своїх територiї:

     7.1. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення дотримання такими органами положень статей 5 й 6, за винятком зобов'язання про повiдомлення, зазначеного в пунктах 6.2 та 7.1 статтi 5.

     7.2. Члени забезпечують, щоб про процедури оцiнки вiдповiдностi мiсцевих урядових органiв, безпосередньо пiдлеглих центральному урядовi членiв, повiдомлялося вiдповiдно до положень пунктiв 6.2 та 7.1 статтi 5 з урахуванням того, що не потрiбно повiдомлень для процедур оцiнки вiдповiдностi, технiчний змiст яких в основному є таким самим, що й змiст заздалегiдь повiдомлених процедур оцiнки вiдповiдностi центральних урядових органiв вiдповiдного члена.

     7.3. Члени можуть вимагати, щоб контакти з iншими членами, у тому числi повiдомлення, надання iнформацiї, висловлення зауважень та обговорення, зазначенi в пунктах 6 та 7 статтi 5, установлювалися через центральний уряд.

     7.4. Члени не вживають заходiв, що вимагають вiд мiсцевих урядових органiв, якi знаходяться в межах своїх територiй, або заохочують їх дiяти в спосiб, несумiсний з положеннями статей 5 й 6.

     7.5. За цiєю Угодою члени несуть повну вiдповiдальнiсть за дотримання всiх положень статей 5 й 6. Члени розробляють i реалiзовують позитивнi заходи та механiзми, спрямованi на пiдтримку дотримання положень статей 5 й 6 органами, iншими, нiж центральнi урядовi органи.

Стаття 8
Процедури оцiнки вiдповiдностi неурядовими органами

     8.1. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення дотримання неурядовими органами в межах своїх територiй, якi здiйснюють процедури оцiнки вiдповiдностi, положень статей 5 й 6, за винятком зобов'язання повiдомляти про запропонованi процедури оцiнки вiдповiдностi. Крiм того, члени не вживають заходiв, якi безпосередньо чи опосередковано вимагають вiд таких органiв або заохочують їх дiяти в спосiб, несумiсний з будь-якими з положень статтi 5 й 6.

     8.2. Члени забезпечують, щоб їхнi центральнi урядовi органи покладалися на процедури оцiнки вiдповiдностi, якi здiйснюються неурядовими органами лише за умови дотримання останнiми положень статей 5 й 6, за винятком зобов'язання повiдомляти про запропонованi процедури оцiнки вiдповiдностi.

Стаття 9
Мiжнароднi та регiональнi системи

     9.1. У випадках, коли необхiдним є позитивне пiдтвердження вiдповiдностi технiчному регламенту чи стандарту, члени, коли це є практичним, розробляють i приймають мiжнароднi системи оцiнки вiдповiдностi й стають їхнiми членами чи беруть у них участь.

     9.2. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення вiдповiдностi мiжнародних i регiональних систем оцiнки вiдповiдностi, у яких вiдповiднi органи в межах своїх територiй є членами або учасниками, положенням статей 5 й 6. Крiм того, члени не вживають заходiв, якi безпосередньо чи опосередковано вимагають вiд таких органiв або заохочують їх дiяти в спосiб, несумiсний з будь-яким з положень статей 5 й 6.

     9.3. Члени, залежно вiд обставин, забезпечують, щоб їхнi центральнi урядовi органи покладалися на мiжнароднi чи регiональнi системи оцiнки вiдповiдностi настiльки, наскiльки цi системи вiдповiдають положенням статей 5 й 6.

IНФОРМАЦIЯ ТА ДОПОМОГА

Стаття 10
Iнформацiя про технiчнi регламенти, стандарти й процедури оцiнки вiдповiдностi

     10.1. Кожний член забезпечує iснування центру обробки запитiв, який може вiдповiдати на всi обґрунтованi запити iнших членiв та заiнтересованих сторiн у країнах iнших членiв, а також надавати вiдповiднi документи стосовно:

     10.1.1) будь-яких технiчних регламентiв, якi прийнято чи запропоновано в межах своєї територiї центральними або мiсцевими урядовими органами, неурядовими органами, якi мають законнi повноваження вводити технiчний регламент, або регiональними органами з питань стандартизацiї, у яких такi органи є членами або учасниками;

     10.1.2) будь-яких стандартiв, якi прийнято чи запропоновано в межах своєї територiї центральними або мiсцевими урядовими органами або регiональними органами з питань стандартизацiї, у яких такi органи є членами або учасниками;

     10.1.3) будь-яких процедур оцiнки вiдповiдностi або запропонованих процедур оцiнки вiдповiдностi, якi здiйснюються в межах своєї територiї центральними або мiсцевими урядовими органами, неурядовими органами, якi мають законнi повноваження вводити технiчний регламент, або регiональними органами, у яких такi органи є членами або учасниками;

     10.1.4) членства й участi члена або вiдповiдних центральних чи мiсцевих урядових органiв у межах своєї територiї в мiжнародних i регiональних органах з питань стандартизацiї та системах оцiнки вiдповiдностi, а також у двостороннiх та багатостороннiх домовленостях в рамках цiєї Угоди; вiн повинен також бути в змозi надавати належну iнформацiю про положення таких систем та домовленостей;

     10.1.5) мiсця повiдомлень, якi публiкуються вiдповiдно до цiєї Угоди, або надання iнформацiї стосовно того, де таку iнформацiю можна отримати, а також

     10.1.6) розташування центрiв обробки запитiв, якi зазначено в пунктi 3.

     10.2. Проте якщо з правових чи адмiнiстративних мiркувань член створює бiльше, нiж один центр обробки запитiв, такий член надає iншим членам повну й чiтку iнформацiю про коло обов'язкiв кожного iз цих центрiв обробки запитiв. Крiм того, такий член забезпечує оперативну передачу до належного центру будь-яких запитiв, якi надсилаються до неналежного центру обробки запитiв.

     10.3. Кожний член вживає таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення iснування одного чи бiльше центрiв обробки запитiв, якi можуть давати вiдповiдi на всi обґрунтованi запити iнших членiв та заiнтересованих сторiн у країнах iнших членiв, а також надавати вiдповiднi документи та iнформацiю про те, де їх можна отримати, стосовно:

     10.3.1) будь-яких стандартiв, якi прийнято або запропоновано в межах своєї територiї неурядовими органами з питань стандартизацiї або регiональними органами з питань стандартизацiї, у яких такi органи є членами або учасниками, а також

     10.3.2) будь-яких процедур оцiнки вiдповiдностi або запропонованих процедур оцiнки вiдповiдностi, якi здiйснюються в межах своєї територiї неурядовими органами або регiональними органами, у яких такi органи є членами або учасниками;

     10.3.3) членства чи участi вiдповiдних неурядових органiв у межах своєї територiї в мiжнародних i регiональних органах з питань стандартизацiї та системах оцiнки вiдповiдностi, а також у двостороннiх та багатостороннiх домовленостях в рамках цiєї Угоди; вони повиннi також бути в змозi надавати належну iнформацiю про положення таких систем i домовленостей.

     10.4. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення, щоб у випадках, коли iншi члени або заiнтересованi сторони в країнах iнших членiв вiдповiдно до положень цiєї Угоди звертаються за копiями документiв, вони надавалися за справедливу цiну (якщо вона iснує), яка повинна бути однаковою (за винятком фактичної вартостi доставки) для громадян18 вiдповiдного члена чи будь-якого iншого члена.

____________
     18 У разi окремої митної територiї, яка є членом СОТ, "громадяни" тут означає фiзичних або юридичних осiб, якi постiйно проживають або володiють iснуючим та дiючим промисловим або комерцiйним пiдприємством на цiй митнiй територiї.

     10.5. У разi отримання запиту вiд iнших членiв розвиненi країни-члени надають переклади документiв, якi охоплюються певним повiдомленням, англiйською, французькою чи iспанською мовами або у разi, коли обсяг таких документiв занадто великий, короткий виклад таких документiв.

     10.6. Секретарiат, коли отримує повiдомлення вiдповiдно до положень цiєї Угоди, розповсюджує копiї повiдомлень серед усiх членiв та заiнтересованих мiжнародних органiв з питань стандартизацiї й оцiнки вiдповiдностi, а також привертає увагу країн-членiв, що розвиваються, до будь-яких повiдомлень, якi стосуються продукцiї, що становить для них особливий iнтерес.

     10.7. У випадках, коли член уклав угоду з будь-якою iншою країною або країнами з питань, якi стосуються технiчних регламентiв, стандартiв або процедур оцiнки вiдповiдностi, яка може мати значний вплив на торгiвлю, принаймнi один iз членiв, який є стороною такої угоди, повiдомляє iншим членам через Секретарiат про продукцiю, на яку поширюється угода й надає короткий опис угоди. На запит вiдповiднi члени заохочуються розпочинати консультацiї з iншими членами для укладення подiбних угод або досягнення згоди на їхню участь у таких угодах.

     10.8. Нiщо в цiй Угодi не тлумачиться як таке, що вимагає:

     10.8.1) публiкацiї текстiв мовами, iншими, нiж мова члена;

     10.8.2) надання докладних описiв або копiй проектiв мовами, iншими, нiж мова члена, за винятком випадку, передбаченого в пунктi 5, чи

     10.8.3) надання членами будь-якої iнформацiї, розкриття якої вони вважають таким, що суперечить суттєвим iнтересам їхньої безпеки.

     10.9. Повiдомлення до Секретарiату здiйснюються англiйською, французькою чи iспанською мовами.

     10.10. Члени призначають єдиний центральний урядовий орган, який несе вiдповiдальнiсть за виконання на нацiональному рiвнi положень стосовно процедур повiдомлення за цiєю Угодою, за винятком тих, якi охоплено в додатку 3.

     10.11. Проте якщо з правових чи адмiнiстративних мiркувань вiдповiдальнiсть за процедури повiдомлення розподiлено мiж двома чи бiльше центральними урядовими органами, вiдповiдний член надає iншим членам повну й чiтку iнформацiю про сферу вiдповiдальностi кожного iз цих органiв.

Стаття 11
Технiчна допомога iншим членам

     11.1. На запит члени надають консультацiї iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, з питань пiдготовки технiчних регламентiв.

     11.2. На запит члени надають консультацiї iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, а також технiчну допомогу на взаємопогоджених умовах стосовно створення державних органiв з питань стандартизацiї та участi в мiжнародних органах з питань стандартизацiї, а також заохочують нацiональнi органи з питань стандартизацiї дiяти подiбним чином.

     11.3. На запит члени вживають доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення надання консультацiй органами регулювання в межах своїх територiй iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, а також надають їм технiчну допомогу на взаємопогоджених умовах з таких питань:

     11.3.1) створення органiв регулювання або органiв з питань оцiнки вiдповiдностi технiчним регламентам, а також

     11.3.2) методiв, за якими найлiпше виконувати технiчнi регламенти.

     11.4. На запит члени вживають доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення надання консультацiй iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, а також надають їм технiчну допомогу на взаємопогоджених умовах з питань створення органiв з питань оцiнки вiдповiдностi стандартам, якi прийнято в межах територiї члена, який звертається з вимогою.

     11.5. На запит члени надають консультацiї iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, а також надають їм технiчну допомогу на взаємопогоджених умовах стосовно того, яких заходiв необхiдно вживати їхнiм виробникам для того, щоб тi отримали доступ до систем оцiнки вiдповiдностi, якi використовуються урядовими чи неурядовими органами в межах територiї члена, якому адресовано вимогу.

     11.6. Члени, якi є членами або учасниками мiжнародних або регiональних систем оцiнки вiдповiдностi, на запит надають консультацiї iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, а також надають їм технiчну допомогу на взаємопогоджених умовах з питань створення установ та правової бази, якi дозволили б їм виконувати зобов'язання у зв'язку iз членством або участю в таких системах.

     11.7. На запит члени заохочують тi органи в межах своїх територiй, якi є членами або учасниками мiжнародних або регiональних систем оцiнки вiдповiдностi, надавати консультацiї iншим членам, особливо країнам-членам, що розвиваються, а також повиннi розглядати вимоги про надання ними технiчної допомоги з питань створення установ, якi дозволили б вiдповiдним органам у межах своїх територiй виконувати зобов'язання у зв'язку iз членством або участю в таких системах.

     11.8. Пiд час надання консультацiй i технiчної допомоги iншим членам у розумiннi пунктiв 1 - 7 члени вiддають прiоритет потребам найменш розвинених країн-членiв.

Стаття 12
Спецiальний та диференцiйний режим для країн-членiв, що розвиваються

     12.1. Члени надають диференцiйний i сприятливiший режим країнам, що розвиваються, якi є членами цiєї Угоди, шляхом застосування таких положень, а також вiдповiдних положень iнших статей цiєї Угоди.

     12.2. Члени звертають особливу увагу на тi положення цiєї Угоди, якi стосуються прав та обов'язкiв країн-членiв, що розвиваються, а також ураховують особливi потреби розвитку, фiнансовi й торгiвельнi потреби країн-членiв, що розвиваються, пiд час виконання цiєї Угоди як в нацiональному масштабi, так i в рамках iнституцiональних механiзмiв цiєї Угоди.

     12.3. Пiд час розробки та застосування технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi члени враховують особливi потреби розвитку, фiнансовi й торгiвельнi потреби країн-членiв, що розвиваються, для забезпечення, щоб такi технiчнi регламенти, стандарти й процедури оцiнки вiдповiдностi не створювали непотрiбних перешкод для експорту продукцiї з країн-членiв, що розвиваються.

     12.4. Члени визнають, що, незважаючи на можливу наявнiсть мiжнародних стандартiв, iнструкцiй чи рекомендацiй, країни-члени, що розвиваються, за своїх особливих технологiчних i соцiально-економiчних умов можуть приймати певнi технiчнi регламенти, стандарти чи процедури оцiнки вiдповiдностi, якi мають на метi збереження мiсцевої технологiї та способiв виробництва й виробничих процесiв, якi вiдповiдають їхнiм потребам розвитку. У цьому зв'язку члени визнають, що вiд країн-членiв, що розвиваються, не вимагається використовувати мiжнароднi стандарти як основу для своїх технiчних регламентiв чи стандартiв, у тому числi методи тестування, якi не є придатними для їхнiх потреб розвитку, фiнансових i торгiвельних потреб.

     12.5. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення органiзацiї й використання мiжнародних органiв з питань стандартизацiї та мiжнародних систем оцiнки вiдповiдностi в такий спосiб, у який сприяє активнiй i представницькiй участi вiдповiдних органiв усiх членiв, з урахуванням особливих проблем країн-членiв, що розвиваються.

     12.6. Члени вживають таких доступних обґрунтованих заходiв для забезпечення, щоб мiжнароднi органи з питань стандартизацiї на запит країн-членiв, що розвиваються, вивчали можливiсть розробки мiжнародних стандартiв стосовно продукцiї, яка становить особливий iнтерес для країн-членiв, що розвиваються, а також, якщо це практично можливо, розробляли такi стандарти.

     12.7. Члени надають вiдповiдно до положень статтi 11 технiчну допомогу країнам-членам, що розвиваються, для забезпечення, щоб розробка й застосування технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi не створювали непотрiбних перешкод для розширення й диверсифiкацiї експорту з країн-членiв, що розвиваються. Пiд час визначення умов надання технiчної допомоги враховується стадiя розвитку, на якiй знаходяться члени, що звертаються з вимогою, й особливо найменш розвиненi країни-члени.

     12.8. Визнається, що у сферi розробки та застосування технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi країни-члени, що розвиваються, можуть зiштовхуватися з особливими проблемами, у тому числi з iнституцiйними та iнфраструктурними проблемами. Визнається також, що особливi потреби розвитку й торгiвельнi потреби країн-членiв, що розвиваються, а також стадiя їхнього технологiчного розвитку можуть обмежувати їхню здатнiсть повною мiрою виконувати свої зобов'язання за цiєю Угодою. У цьому зв'язку члени цiлком приймають цей факт до уваги. Таким чином для забезпечення можливостi країн-членiв, що розвиваються, виконувати цю Угоду Комiтету з технiчних бар'єрiв у торгiвлi, який передбачено в статтi 13 (далi в цiй Угодi - Комiтет), надається повноваження надавати на запит чiтко визначенi, обмеженi в часi повнi або частковi звiльнення вiд зобов'язань за цiєю Угодою. Пiд час розгляду таких вимог Комiтет бере до уваги особливi проблеми у сферi розробки й застосування технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, особливi потреби розвитку й торгiвельнi потреби країни-члена, що розвивається, а також стадiю її технологiчного розвитку, яка може обмежувати її здатнiсть певною мiрою виконувати свої зобов'язання за цiєю Угодою. Комiтет, зокрема, бере до уваги особливi проблеми найменш розвинених країн-членiв.

     12.9. Пiд час консультацiй розвиненi країни-члени беруть до уваги особливi труднощi, що їх зазнають країни-члени, що розвиваються, пiд час розробки та виконання стандартiв, технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, i у своєму бажаннi допомогти країнам-членам, що розвиваються, у їхнiх зусиллях у цьому напрямi, розвиненi країни-члени враховують особливi потреби останнiх стосовно фiнансування, торгiвлi та розвитку.

     12.10. Комiтет перiодично вивчає спецiальний i диференцiйний режим, викладений у цiй Угодi, який надається країнам-членам, що розвиваються, на нацiональному та мiжнародному рiвнях.

УСТАНОВИ, КОНСУЛЬТАЦIЇ ТА РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРIВ

Стаття 13
Комiтет з технiчних бар'єрiв у торгiвлi

     13.1. Цiєю Угодою засновується Комiтет з технiчних бар'єрiв у торгiвлi, який складається з представникiв вiд кожного iз членiв. Комiтет обирає свого Голову й для надання членам можливостi проконсультуватися з питань, що стосуються дiї цiєї Угоди або виконання її завдань, проводить засiдання в разi необхiдностi, але не менше, нiж раз на рiк, а також виконує такi обов'язки, якi покладаються на нього за цiєю Угодою або членами.

     13.2. У разi доцiльностi Комiтет створює робочi групи або iншi органи, що виконують такi обов'язки, якi покладаються на них Комiтетом згiдно з вiдповiдними положеннями цiєї Угоди.

     13.3. Розумiється, що необхiдно уникати невиправданого дублювання роботи, що виконується за цiєю Угодою, та роботи урядiв в iнших технiчних органах. Комiтет вивчає цю проблему для доведення дублювання до мiнiмуму.

Стаття 14
Консультацiї та вирiшення спорiв

     14.1. Консультацiї та вирiшення спорiв стосовно будь-якого питання, яке впливає на дiю цiєї Угоди, здiйснюються пiд егiдою Органу з питань вирiшення спорiв i проводитися, mutatis mutandis, вiдповiдно до положень статей XXII та XXIII ГАТТ 1994 у тому виглядi, у якому вони розробленi й застосовуються за Домовленiстю про вирiшення спорiв.

     14.2. На запит сторони спору або за її власною iнiцiативою спецiальна група експертiв може створити групу технiчних експертiв для надання допомоги з питань технiчного характеру, якi вимагають детального вивчення експертами.

     14.3. Дiяльнiсть груп технiчних експертiв регулюється процедурами, зазначеними в додатку 2.

     14.4. Викладенi вище положення про вирiшення спорiв можуть застосовуватись у випадках, коли член уважає, що iнший член не досяг задовiльних результатiв за статтями 3, 4, 7, 8 та 9, i його торгiвельним iнтересам значною мiрою завдано шкоди. У зв'язку iз цим такi результати вважаються еквiвалентними тим, що мали б мiсце тодi, якби вiдповiдний орган був членом.

ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 15
Прикiнцевi положення

     Застереження

     15.1. Стосовно будь-якого з положень цiєї Угоди не робиться жодних застережень без згоди iнших членiв.

     Перегляд

     15.2. Кожний член негайно пiсля набрання для нього чинностi Угодою про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi iнформує Комiтет про заходи, якi iснують або яких ужито для забезпечення виконання й здiйснення цiєї Угоди. Про будь-якi змiни в таких заходах пiсля цього також повiдомляється Комiтетовi.

     15.3. Комiтет щорiчно переглядає виконання й дiю цiєї Угоди з урахуванням її завдань.

     15.4. Не пiзнiше, нiж наприкiнцi третього року пiсля набрання чинностi Угодою про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi й наприкiнцi кожного трирiчного перiоду пiсля цього Комiтет переглядає дiю та виконання цiєї Угоди, у тому числi положення стосовно прозоростi, для рекомендацiй стосовно коригування в разi необхiдностi прав та обов'язкiв за цiєю Угодою для забезпечення взаємної економiчної вигоди й балансу прав та обов'язкiв без обмеження положень статтi 12. Зважаючи, inter alia, на досвiд, який отримано пiд час виконання Угоди, Комiтет у разi необхiдностi подає до Ради з торгiвлi товарами пропозицiї про внесення поправок до тексту Угоди.

     Додатки

     15.5. Додатки до цiєї Угоди становлять її невiд'ємну частину.

 

Додаток 1

Термiни та їхнi визначення для цiлей цiєї Угоди

     Термiни, якi наведено у шостому виданнi Посiбника IСО/МЕК 2 - 1991 "Загальнi термiни та їхнi визначення стосовно стандартизацiї та пов'язаної з нею дiяльностi", пiд час використання в цiй Угодi мають те саме значення, яке наведено у визначеннях у зазначеному Посiбнику, з урахуванням того, що послуги виключаються зi сфери дiї цiєї Угоди.

     Для цiлей цiєї Угоди, проте, застосовуються такi визначення:

     1. Технiчний регламент

     Документ, у якому визначено характеристики продукту або пов'язанi з ними процеси чи методи виробництва, у тому числi застосовнi адмiнiстративнi положення, дотримання яких є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно мiстити вимоги стосовно термiнологiї, позначок, пакування, маркування чи етикетування, якi застосовуються до продукту, процесу чи методу виробництва.

     Пояснювальна примiтка

     Визначення в Посiбнику IСО/МЕК 2 не є вiдокремленим, а грунтується на так званiй системi "будiвельного блоку".

     2. Стандарт

     Документ, який затверджено визнаним органом i який визначає призначенi для загального й багатократного використання правила, iнструкцiї або характеристики продукцiї або пов'язаних з ними процесiв чи методiв виробництва, дотримання яких не є обов'язковим. Вiн може також включати або виключно мiстити вимоги стосовно термiнологiї, позначок, пакування, маркування чи етикетування, якi застосовуються до певного продукту, процесу чи методу виробництва.

     Пояснювальна примiтка

     Термiни, якi визначено в Посiбнику IСО/МЕК 2, стосуються продукцiї, процесiв та послуг. Ця Угода стосується виключно технiчних регламентiв, стандартiв i процедур оцiнки вiдповiдностi, якi пов'язанi з продукцiєю, процесами та методами виробництва. Стандарти, якi визначено в Посiбнику IСО/МЕК 2, можуть бути обов'язковими або добровiльними. Для цiлей цiєї Угоди стандарти визначаються як добровiльнi, а технiчнi регламенти як обов'язковi документи. Стандарти, що розробляються мiжнародними органами з питань стандартизацiї, ґрунтуються на консенсусi. Ця Угода поширюється також на документи, що не ґрунтуються на консенсусi.

     3. Процедури оцiнки вiдповiдностi

     Будь-яка процедура, яка безпосередньо чи опосередковано використовується для визначення того, чи виконуються вiдповiднi вимоги стосовно технiчних регламентiв чи стандартiв.

     Пояснювальна примiтка

     Процедури оцiнки вiдповiдностi включають, inter alia, процедури вiдбору проб, тестування та iнспекцiї; оцiнку, перевiрку та пiдтвердження вiдповiдностi; реєстрацiю, акредитацiю та затвердження, а також їхнi комбiнацiї.

     4. Мiжнародний орган або система

     Орган або система, членство в якому (якiй) є вiдкритим для вiдповiдних органiв принаймнi всiх членiв.

     5. Регiональний орган або система

     Орган або система, членство в якому (якiй) є вiдкритим для вiдповiдних органiв лише деяких iз членiв.

     6. Центральний урядовий орган

     Центральний уряд, його мiнiстерства й вiдомства чи будь-який орган, який пiдпорядковується центральному урядовi стосовно вiдповiдної дiяльностi.

     Пояснювальна примiтка

     У випадку Європейських Спiвтовариств застосовуються положення, що регулюють дiяльнiсть центральних урядових органiв. Проте в рамках Європейських Спiвтовариств можуть створюватися регiональнi органи або системи оцiнки вiдповiдностi; у таких випадках вони пiдпадали б пiд дiю положень цiєї Угоди про регiональнi органи або системи оцiнки вiдповiдностi.

     7. Мiсцевий урядовий орган

     Уряд, iнший, нiж центральний уряд (наприклад штатiв, провiнцiй, земель, кантонiв, мунiципалiтетiв тощо), його мiнiстерства або вiдомства чи будь-який орган, який пiдпорядковується такому урядовi стосовно вiдповiдної дiяльностi.

     8. Неурядовий орган

     Орган, iнший, нiж центральний урядовий орган або мiсцевий урядовий орган, у тому числi неурядовий орган, що має законнi повноваження запроваджувати технiчний регламент.

 

Додаток 2

Групи технiчних експертiв

     До груп технiчних експертiв, що створюються вiдповiдно до положень статтi 14, застосовуються такi процедури.

     1. Групи технiчних експертiв пiдпорядковуються спецiальнiй групi експертiв. Сфера їхнiх повноважень та докладна розробка робочих процедур визначаються спецiальною групою експертiв; вони звiтують перед спецiальною групою експертiв.

     2. Участь у роботi груп технiчних експертiв обмежується особами, що мають професiйну репутацiю та досвiд у вiдповiднiй галузi.

     3. Громадяни сторiн спору не можуть брати участь у роботi групи технiчних експертiв без взаємної згоди сторiн спору, за винятком надзвичайних обставин, коли спецiальна група експертiв вирiшить, що задовольнити потребу в спецiалiзованiй науковiй квалiфiкацiї iншим чином неможливо. Урядовi посадовi особи сторiн спору не можуть бути в групi технiчних експертiв. Члени груп технiчних експертiв дiють у своїй компетенцiї, а не як представники уряду чи представники будь-якої органiзацiї. Тому уряди чи органiзацiї не дають їм указiвок стосовно питань, що знаходяться на розглядi групи технiчних експертiв.

     4. Групи технiчних експертiв можуть проводити консультацiї й звертатися для отримання iнформацiї й технiчної поради з будь-якого джерела, який вони вважають доцiльними. До звернення групи технiчних експертiв для отримання такої iнформацiї чи поради з джерела, що знаходиться в межах юрисдикцiї члена, вона iнформує уряд такого члена. Будь-який член повинен оперативно й повною мiрою вiдповiдає на будь-який запит групи технiчних експертiв стосовно такої iнформацiї, яку група технiчних експертiв уважає необхiдною й доцiльною.

     5. Сторони спору мають доступ до всiєї вiдповiдної iнформацiї, яка надається групi технiчних експертiв, якщо тiльки це не iнформацiя конфiденцiйного характеру. Конфiденцiйна iнформацiя, яка надається групi технiчних експертiв, не розголошується без офiцiйного дозволу уряду, органiзацiї чи особи, що надають таку iнформацiю. У випадках, коли вiд групи технiчних експертiв вимагається надання такої iнформацiї, а дозволу на її розголошення групою технiчних експертiв не отримано, уряд, органiзацiя або особа, що забезпечують iнформацiєю, надають неконфiденцiйне резюме iнформацiї.

     6. Група технiчних експертiв подає проект звiту вiдповiдним членам для отримання їхнiх зауважень та належного їхнього врахування в остаточному звiтi, який також розповсюджується серед вiдповiдних членiв, коли вiн подається до спецiальної групи експертiв.

 

Додаток 3

Кодекс сумлiнної практики для розробки, прийняття й застосування стандартiв

     Загальнi положення

     A. Для цiлей цього Кодексу застосовуються визначення, наведенi в додатку 1 до цiєї Угоди.

     B. Цей Кодекс є вiдкритим для прийняття будь-яким органом з питань стандартизацiї в межах територiї члена, незалежно вiд того, чи це центральний урядовий орган, мiсцевий урядовий орган, чи неурядовий орган; будь-яким урядовим регiональним органом з питань стандартизацiї, один чи бiльше членiв якого є членами; а також будь-яким неурядовим регiональним органом з питань стандартизацiї, один чи бiльше членiв якого розташованi в межах територiї члена СОТ (у цьому Кодексi разом - органи з питань стандартизацiї, окремо - орган з питань стандартизацiї).

     C. Органи з питань стандартизацiї, якi прийняли цей Кодекс або вийшли з нього, повiдомляють про це Iнформацiйному центровi IСО/МЕК у Женевi. Це повiдомлення охоплює назву та адресу вiдповiдного органу, а також зазначення обсягу його поточної та очiкуваної дiяльностi зi стандартизацiї. Повiдомлення може бути надiслано безпосередньо до Iнформацiйного центру IСО/МЕК, через нацiональний орган, що є членом IСО/МЕК, або, що бажано, через вiдповiдний нацiональний орган члена чи в разi необхiдностi мiжнародний фiлiал IСОНЕТ.

     Основнi положення

     D. Стосовно стандартiв органи з питань стандартизацiї надають продукцiї, що походить з територiї будь-якого iншого члена СОТ, режим, не менш сприятливий, нiж той, що надається подiбнiй продукцiї вiтчизняного походження та подiбнiй продукцiї, що походить з будь-якої iншої країни.

     E. Орган з питань стандартизацiї забезпечує, щоб стандарти не розроблялися, не приймалися i не застосовувалися з намiром створення непотрiбних перешкод для мiжнародної торгiвлi.

     F. У випадках, коли мiжнароднi стандарти iснують або їхня розробка завершується, орган з питань стандартизацiї використовує їх або вiдповiднi їхнi частини як основу для стандартiв, якi вiн розробляє, за винятком випадкiв, коли такi мiжнароднi стандарти або вiдповiднi їхнi частини були б неефективними або неналежними, наприклад унаслiдок недостатнього рiвня захисту, суттєвих клiматичних або географiчних факторiв чи суттєвих технологiчних проблем.

     G. Для гармонiзацiї стандартiв на якомога ширшiй основi орган з питань стандартизацiї у межах своїх можливостей належним чином бере повноцiнну участь у розробцi вiдповiдними мiжнародними органами з питань стандартизацiї мiжнародних стандартiв стосовно того предмета, для якого вiн вже прийняв або має намiр прийняти стандарти. У випадку органiв з питань стандартизацiї, що знаходяться в межах територiї члена, участь у певних дiях з мiжнародної стандартизацiї настiльки, наскiльки це є можливим, вiдбувається шляхом створення однiєї делегацiї, яка представляє всi органи з питань стандартизацiї на цiй територiї, якi прийняли або мають намiр прийняти стандарти для того предмета, якого стосуються цi дiї з мiжнародної стандартизацiї.

     H. Органи з питань стандартизацiї в межах територiї члена докладають усiх зусиль для уникнення дублювання або перетинання своєї роботи з роботою iнших органiв з питань стандартизацiї на територiї своєї країни або з роботою вiдповiдних мiжнародних або регiональних органiв з питань стандартизацiї. Вони також докладають усiх зусиль для досягнення на нацiональнiй основi консенсусу стосовно стандартiв, якi вони розробляють. Так само регiональнi органи з питань стандартизацiї докладають усiх зусиль для уникнення дублювання або перетинання своєї роботи з роботою вiдповiдних мiжнародних органiв з питань стандартизацiї.

     I. У випадках, коли це є доцiльним, органи з питань стандартизацiї визначають стандарти, якi ґрунтуються на вимогах до продукту стосовно експлуатацiйних характеристик, а не на конструктивних чи описових характеристиках.

     J. Принаймнi кожнi шiсть мiсяцiв орган з питань стандартизацiї публiкує робочу програму, у якiй мiстяться його назва та адреса, стандарти, якi вiн у наразi розробляє, а також стандарти, якiй вiн прийняв за попереднiй перiод. Стандарт уважається як такий, що знаходиться в стадiї розробки, з того моменту, коли прийнято рiшення про розробку стандарту, i до того часу, коли цей стандарт прийнято. Назви конкретних проектiв стандартiв надаються на запит англiйською, нiмецькою чи iспанською мовами. Повiдомлення про наявнiсть робочої програми публiкується в нацiональному або, залежно вiд обставин, регiональному виданнi зi стандартизацiї.

     У робочiй програмi вiдповiдно до правил IСОНЕТ для кожного стандарту визначається класифiкацiя стосовно предмету, стадiя, на якiй знаходиться процес розробки стандарту, а також посилання на будь-якi мiжнароднi стандарти, якi взято за основу. Не пiзнiше, нiж на момент публiкацiї своєї робочої програми, орган з питань стандартизацiї повiдомляє про її наявнiсть Iнформацiйному центровi IСО/МЕК у Женевi.

     Повiдомлення мiстить назву та адресу органу з питань стандартизацiї, назву та номер видання, у якому опублiковано робочу програму, перiод, до якого застосовується робоча програма, його цiна (якщо така iснує), а також iнформацiя про те, де та коли його можна отримати. Повiдомлення може бути надiслано безпосередньо до Iнформацiйного центру IСО/МЕК або, що бажано, через вiдповiдний нацiональний орган члена чи в разi необхiдностi мiжнародний фiлiал IСОНЕТ

     K. Нацiональний орган, що є членом IСО/МЕК, докладає всiх зусиль для того, щоб стати членом IСОНЕТ або призначити iнший орган, що буде членом IСОНЕТ, а також для того, щоб отримати найповнiший тип членства, можливий для члена IСОНЕТ. Iншi органи з питань стандартизацiї докладають усiх зусиль для досягнення асоцiацiї iз членом IСОНЕТ.

     L. Перед прийняттям стандарту орган з питань стандартизацiї надає перiод часу, строк якого становить принаймнi 60 днiв, для подання зауважень до проекту стандарту заiнтересованими сторонами в межах територiї члена СОТ. Проте цей перiод часу може бути скорочено у випадках, коли виникають або загрожують виникненням проблеми безпеки, охорони здоров'я чи захисту навколишнього середовища. Не пiзнiше, нiж на початку перiоду часу для подання зауважень, орган з питань стандартизацiї опублiковує повiдомлення про такий перiод часу у виданнi, про яке зазначено в пунктi J. У такому повiдомленнi зазначається настiльки, наскiльки це є можливим, чи вiдхиляється проект стандарту вiд вiдповiдного мiжнародного стандарту.

     M. На запит будь-якої заiнтересованої сторони в межах територiї члена орган з питань стандартизацiї оперативно надає або розпоряджається надати копiю проекту стандарту, який вiн представив для зауважень. Будь-яка платня, що стягується за таку послугу (за винятком фактичних видаткiв на доставку), є однаковою для iноземних i вiтчизняних сторiн.

     N. У процесi подальшої розробки стандарту орган з питань стандартизацiї враховує тi зауваження, якi було отримано протягом перiоду часу для подання зауважень. Якщо це вимагається, на зауваження, отриманi через органи з питань стандартизацiї, якi прийняли Кодекс сумлiнної практики, вiдповiдь повинна надаватися якомога швидше. Вiдповiдь повинна мiстити пояснення того, чому є необхiдним вiдхилення вiд вiдповiдного мiжнародного стандарту.

     O. Вiдразу пiсля прийняття стандарту вiн повинен бути оперативно опублiкований.

     P. На запит будь-якої заiнтересованої сторони в межах територiї члена орган з питань стандартизацiї оперативно надає або розпоряджається надати копiю його останньої робочої програми або стандарту, якi вiн розробив.

     Q. Орган з питань стандартизацiї доброзичливо ставиться до консультацiй, якi стосуються заяв стосовно функцiонування цього Кодексу, якi подаються органами з питань стандартизацiї, що прийняли цей Кодекс сумлiнної практики, i надавати для цього вiдповiднi можливостi. Вiн докладає належних зусиль для задоволення будь-яких скарг.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.