ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо дiяльностi Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України, Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України, iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується через вiдповiдних мiнiстрiв, Державного комiтету телебачення i радiомовлення України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у примiтцi до статтi 44 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     2) у примiтцi до статтi 442 слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) у статтi 18810:

     у назвi та текстi слова "органiв державного контролю за якiстю лiкарських засобiв та умовами їх виробництва" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     в абзацi першому слова "дiяльностi цих органiв" замiнити словами "їх дiяльностi";

     4) у назвi та текстi статтi 18811 слова "установ i закладiв" виключити;

     5) у статтi 236:

     у назвi та текстi слова "установи та заклади", "установ i закладiв" виключити;

     у пунктi 1 частини другої слова "об'єктiв, що мають особливий режим роботи" виключити, а слова "Державної прикордонної служби України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi захисту державного кордону";

     6) у статтi 2448:

     у назвi та частинi першiй слова "органи державного контролю за якiстю лiкарських засобiв та умовами їх виробництва" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     у частинi першiй слова "розглядають" та "органiв виконавчої влади у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв" замiнити вiдповiдно словами "розглядає" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право: Головний державний iнспектор України з контролю якостi лiкарських засобiв та його заступники, головнi державнi iнспектори з контролю якостi лiкарських засобiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi та їх заступники, державнi iнспектори з контролю якостi лiкарських засобiв";

     7) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     в абзацi "органiв, установ i закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби (статтi 421 - 423, 18822)" слова "установ i закладiв" виключити.

     2. У Законi України "Про протидiю поширенню хвороб, зумовлених вiрусом iмунодефiциту людини (ВIЛ), та правовий i соцiальний захист людей, якi живуть з ВIЛ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 30, ст. 274):

     1) у частинi першiй статтi 5, частинi першiй статтi 9 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань";

     2) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     3. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2 слова "в якому бере участь Україна" замiнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     2) у частинi другiй статтi 6 слова "Законодавством України може бути визначено" замiнити словами "Законами України можуть бути визначенi";

     3) у статтi 11:

     у назвi та текстi слова "iноземнi громадяни" в усiх вiдмiнках замiнити словом "iноземцi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй слово "законодавством" замiнити словом "законами";

     у частинi другiй слово "законодавством" замiнити словами "законами України";

     4) частину другу статтi 13 виключити;

     5) частини другу та третю статтi 14 виключити;

     6) текст статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я забезпечують:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     iншi центральнi органи виконавчої влади, якi реалiзують державну полiтику у сферах санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань.

     Реалiзацiю державної полiтики у сферi охорони здоров'я в адмiнiстративно-територiальних одиницях України здiйснюють Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї";

     7) у назвi та текстi статтi 23 слова "Вищий нагляд" замiнити словом "Нагляд";

     8) у частинi третiй статтi 30 слова "Президентом України вiдповiдно до законiв України та рекомендацiй органiв охорони здоров'я" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України у порядку, встановленому законом";

     9) у статтi 55:

     у частинi першiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     10) у частинi другiй статтi 61 слова "органи державного санiтарного нагляду" замiнити словами "органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби";

     11) у статтi 67:

     у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я або уповноваженим ним на це органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     у частинi четвертiй слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я i уповноваженi ним органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, i центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     12) у частинi другiй статтi 71 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     13) у частинах другiй та восьмiй статтi 741 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я або уповноваженим ним органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     14) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     4. У Законi України "Про охорону прав на промисловi зразки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 34; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 35, ст. 271):

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у пунктi 1 статтi 2:

     абзац шостий виключити;

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     3) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Права та обов'язки iноземцiв та осiб без громадянства

     1. Iноземцi та особи без громадянства мають рiвнi з громадянами України права та обов'язки, передбаченi цим Законом, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Iноземцi та особи без громадянства у вiдносинах з Установою реалiзовують свої права через представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентнi повiренi), зареєстрованих згiдно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     4) у пунктi 3 статтi 7, пунктi 7 статтi 11, пунктах 1 i 4, абзацi четвертому пункту 8, абзацi першому пункту 13 статтi 14, пунктах 1 i 2 статтi 17, пунктах 2 i 4 статтi 18, пунктi 4 статтi 19, абзацi другому пункту 6 статтi 20 слово "Установа" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У Законi України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2001 р., N 8, ст. 37; 2002 р., N 35, ст. 256; 2003 р., N 35, ст. 271):

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у пунктi 1 статтi 2:

     абзац шостий виключити;

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     3) статтю 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Права та обов'язки iноземцiв та осiб без громадянства

     1. Iноземцi та особи без громадянства мають рiвнi з громадянами України права та обов'язки, передбаченi цим Законом, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Iноземцi та особи без громадянства у вiдносинах з Установою реалiзовують свої права через представникiв у справах iнтелектуальної власностi (патентнi повiренi), зареєстрованих згiдно з положенням, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     4) у третьому реченнi абзацу першого пункту 3 статтi 5, пунктах 6 i 7 статтi 7, пунктi 3 статтi 8, пунктах 1, 4, 9 i 14 статтi 10, другому реченнi пункту 1 i пунктi 2 статтi 13, пунктах 2 i 4 статтi 14, пунктi 4 статтi 15, абзацi другому пункту 9 статтi 16, пунктi 3 статтi 25 слово "Установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     6. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 9:

     у першому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     у другому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади з питань стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання";

     2) у частинi першiй статтi 12 слова "установами та закладами" замiнити словом "органи";

     3) у частинi другiй статтi 20 слова "та установами" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 23 слова "iнших спецiально уповноважених органiв" замiнити словами "iнших державних органiв вiдповiдно до закону";

     5) у частинi другiй статтi 25 слова "спецiально уповноважених на те" замiнити словами "визначених законом";

     6) статтю 26 доповнити частиною такого змiсту:

     "Перелiк робiт, для виконання яких є обов'язковими медичнi огляди, а також порядок їх проведення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     7) у частинi четвертiй статтi 27 слова "центральний орган виконавчої влади в галузi охорони здоров'я згiдно з положенням, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     8) у статтi 30:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдно до закону встановлює карантинно-обмежувальнi заходи на територiї виникнення i поширення iнфекцiйних хвороб та уражень людей";

     частини другу - шосту виключити;

     9) статтi 31 та 32 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Система державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України

     Систему державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України становлять:

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

     вiдповiднi установи, заклади, частини i пiдроздiли центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань, Державного управлiння справами, Служби безпеки України;

     державнi науковi установи санiтарно-епiдемiологiчного профiлю.

     Посадовими особами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України є головнi державнi санiтарнi лiкарi та їх заступники, iншi працiвники державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України, уповноваженi здiйснювати державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд згiдно з цим Законом.

     На центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, покладаються функцiї з державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду на вiдповiдних територiях, транспортi.

     На установи, заклади, частини i пiдроздiли державної санiтарно-епiдемiологiчної служби iнших державних органiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, покладаються функцiї з державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду на пiдпорядкованих їм територiях, об'єктах, у частинах i пiдроздiлах.

     Стаття 32. Управлiння державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України

     Державну санiтарно-епiдемiологiчну службу України очолює керiвник центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, який за посадою є головним державним санiтарним лiкарем України.

     Головний державний санiтарний лiкар України має двох заступникiв, у тому числi одного першого. Першим заступником та заступником головного державного санiтарного лiкаря України є вiдповiдно перший заступник та заступник керiвника центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

     Головний державний санiтарний лiкар України у межах своїх повноважень видає накази з питань дiяльностi державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України, обов'язковi до виконання усiма юридичними та фiзичними особами постанови, розпорядження, висновки, приписи тощо щодо дотримання вимог санiтарного законодавства, проведення санiтарних заходiв, вносить пропозицiї центральним i мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування, iншим державним органам щодо забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення в Українi.

     Головний державний санiтарний лiкар України представляє державну санiтарно-епiдемiологiчну службу в центральних i мiсцевих органах виконавчої влади, органах мiсцевого самоврядування, iнших державних органах, у тому числi судах.

     Керiвництво державною санiтарно-епiдемiологiчною службою Автономної Республiки Крим здiйснює головний державний санiтарний лiкар Автономної Республiки Крим, який призначається на посаду та звiльняється з посади наказом головного державного санiтарного лiкаря України у порядку, визначеному законодавством.

     Керiвництво державною санiтарно-епiдемiологiчною службою областi, мiст Києва, Севастополя здiйснює головний державний санiтарний лiкар вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, який призначається на посаду та звiльняється з посади наказом головного державного санiтарного лiкаря України у порядку, визначеному законодавством.

     Керiвництво державною санiтарно-епiдемiологiчною службою на водному, залiзничному, повiтряному транспортi здiйснює головний державний санiтарний лiкар вiдповiдного виду транспорту, який призначається на посаду i звiльняється з посади наказом головного державного санiтарного лiкаря України у порядку, визначеному законодавством.

     Заступники головних державних санiтарних лiкарiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва, Севастополя, вiдповiдного виду транспорту призначаються на посаду i звiльняються з посади наказом головного державного санiтарного лiкаря України у порядку, визначеному законодавством.

     Забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя в районi, мiстi, районi у мiстi покладається на головного державного санiтарного лiкаря вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi, який призначається на посаду i звiльняється з посади наказом вiдповiдно головного державного санiтарного лiкаря Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, Севастополя за погодженням iз головним державним санiтарним лiкарем України у порядку, визначеному законодавством.

     Органiзацiя державної санiтарно-епiдемiологiчної служби на водному, залiзничному, повiтряному транспортi забезпечується за лiнiйним принципом. Керiвництво державною санiтарно-епiдемiологiчною службою у лiнiйних пiдроздiлах та на об'єктах транспорту здiйснюють головнi державнi санiтарнi лiкарi, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади наказом головного державного санiтарного лiкаря вiдповiдного виду транспорту за погодженням iз головним державним санiтарним лiкарем України у порядку, визначеному законодавством.

     Державнi санiтарно-епiдемiологiчнi служби центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань, Державного управлiння справами, Служби безпеки України очолюють головнi державнi санiтарнi лiкарi вiдповiдного державного органу, якi призначаються на посаду i звiльняються з посади керiвником цього державного органу за погодженням iз головним державним санiтарним лiкарем України.

     Головнi державнi санiтарнi лiкарi центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань, Державного управлiння справами, Служби безпеки України пiдпорядковуються iз загальних питань безпосередньо керiвнику вiдповiдного державного органу, а з питань державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду - головному державному санiтарному лiкарю України.

     Головнi державнi санiтарнi лiкарi, зазначенi у частинi дванадцятiй цiєї статтi, призначають на посаду i звiльняють з посади головних державних санiтарних лiкарiв територiй, на якi поширюється їх дiяльнiсть, i пiдпорядкованих їм з'єднань, частин та пiдроздiлiв.

     Головнi державнi санiтарнi лiкарi, зазначенi у частинi дванадцятiй цiєї статтi, головнi державнi санiтарнi лiкарi територiй, з'єднань, частин та пiдроздiлiв можуть бути керiвниками закладiв та пiдроздiлiв вiдповiдно до положень про державну санiтарно-епiдемiологiчну службу державних органiв, зазначених у частинi дванадцятiй цiєї статтi.

     Посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, здiйснюють свої повноваження на територiях вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць та об'єктах транспорту, а посадовi особи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби iнших державних органiв - на територiях, на якi поширюється їх дiяльнiсть, пiдпорядкованих їм об'єктах, у пiдроздiлах вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства";

     10) у частинi першiй статтi 34 слова "спецiально уповноваженими органами" замiнити словами "уповноваженими законом органами";

     11) у статтi 35:

     у частинi першiй слова "органiв, установ i закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби центрального органу виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     у частинi другiй слова "центральних органiв виконавчої влади в галузi оборони, внутрiшнiх справ, у справах охорони державного кордону, з питань виконання покарань" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань";

     в абзацi першому частини третьої слова "установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби центрального органу виконавчої влади в галузi охорони здоров'я вiдраховують" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, вiдраховує";

     у частинi п'ятiй слова "установи i заклади" в усiх вiдмiнках замiнити словом "органи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     12) у частинi сьомiй статтi 38 слова "об'єктах з особливим режимом роботи", "та об'єкта" виключити;

     13) у статтi 39:

     частину третю пiсля слiв "Положення про державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд в Українi" доповнити словами "що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi четвертiй слова "головним державним санiтарним лiкарем України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     14) частину першу статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "Головний державний санiтарний лiкар України:

     а) вносить на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, проекти актiв, якими встановлюються:

     державнi санiтарнi норми та правила, санiтарно-епiдемiологiчнi та санiтарно-протиепiдемiчнi правила i норми, санiтарно-епiдемiологiчнi правила i норми, протиепiдемiчнi правила i норми, гiгiєнiчнi та протиепiдемiчнi правила i норми, державнi санiтарно-епiдемiологiчнi нормативи, санiтарнi регламенти;

     норми радiацiйної безпеки та допустимi рiвнi впливу на людину iнших фiзичних факторiв;

     методика визначення ступенiв ризику для здоров'я населення, що створюються небезпечними факторами;

     порядок ведення державного облiку iнфекцiйних i професiйних захворювань, отруєнь;

     перелiк робiт, для виконання яких є обов'язковими медичнi огляди, а також порядок їх проведення;

     перелiк iнфекцiйних захворювань, за яких госпiталiзацiя хворих є обов'язковою, а також перелiк виробництв (професiй), до роботи на яких не допускаються особи, якi хворiють iнфекцiйними захворюваннями, є носiями збудникiв iнфекцiйних захворювань або яким не зроблено щеплення проти визначених iнфекцiйних захворювань;

     б) затверджує регламенти використання небезпечних факторiв, гранично допустимi концентрацiї та орiєнтовно безпечнi рiвнi хiмiчних i бiологiчних чинникiв у предметах та виробах, водi, повiтрi, ґрунтi;

     в) вносить вiдповiдно до чинного законодавства проекти законодавчих актiв з питань забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення;

     г) визначає вимоги щодо комплексу заходiв санiтарної охорони державних кордонiв України, контролює дiяльнiсть органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування з цих питань;

     ґ) дає обов'язковi для розгляду висновки щодо проектiв мiждержавних, державних цiльових i галузевих програм з питань забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, профiлактики захворювань та контролює їх виконання;

     д) видає розпорядчi документи щодо органiзацiї та здiйснення державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду в Українi;

     е) погоджує основнi напрями фундаментальних i прикладних дослiджень у галузi гiгiєни та епiдемiологiї;

     є) погоджує державнi стандарти, державнi будiвельнi норми, технiчнi регламенти та iншi нормативнi документи на вироби, продукцiю, сировину, технологiї, iншi об'єкти середовища життєдiяльностi в частинi вимог щодо їх безпеки для здоров'я i життя людини;

     ж) погоджує норми навчально-трудового навантаження, режими навчання та виховання дiтей i пiдлiткiв у навчально-виховних закладах;

     з) застосовує передбаченi законами України заходи для припинення порушень санiтарного законодавства;

     и) погоджує методи контролю i випробувань продукцiї щодо її безпеки для здоров'я i життя населення;

     i) погоджує iнструкцiї (правила) використання продукцiї пiдвищеної небезпеки;

     ї) погоджує перелiк установ, органiзацiй, закладiв, яким надається право випробування продукцiї на вiдповiднiсть вимогам безпеки для здоров'я;

     й) у разi введення в Українi чи в окремих її мiсцевостях режиму надзвичайного стану вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, обґрунтоване подання для прийняття рiшення щодо звернення до Кабiнету Мiнiстрiв України з пропозицiєю про встановлення карантину. У поданнi зазначаються: перiод i межi територiї встановлення карантину; перелiк проведення необхiдних профiлактичних, протиепiдемiчних та iнших заходiв, якi можуть бути проведенi у зв'язку з введенням режиму надзвичайного стану i встановленням карантину, виконавцi цих заходiв; вичерпнi тимчасовi обмеження прав фiзичних i юридичних осiб, додатковi обов'язки, що покладаються на них";

     15) у статтi 41:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "Головним державним санiтарним лiкарям Автономної Республiки Крим, областей, районiв, мiст, районiв у мiстах та їх заступникам, головним державним санiтарним лiкарям на транспортi та їх заступникам у межах вiдповiдних територiй (об'єктiв транспорту) надаються повноваження";

     у частинах четвертiй та п'ятiй слова "адмiнiстративної територiї", "вiдповiдної адмiнiстративної територiї" замiнити словами "вiдповiдної адмiнiстративно-територiальної одиницi";

     16) у статтi 51 слова "в якому бере участь Україна" замiнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     17) у текстi Закону:

     слова "центральний орган виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "установи та заклади", "установи i заклади" в усiх вiдмiнках виключити;

     слова "центрального органу виконавчої влади з питань оборони, центрального органу виконавчої влади з питань внутрiшнiх справ, центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань".

     7. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400):

     1) у частинi другiй статтi 4 слова "органи державної влади" замiнити словами "державнi органи";

     2) частину другу статтi 7 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Порядок проведення державної акредитацiї фiзичних i юридичних осiб на право проведення наукової i науково-технiчної експертизи, форму свiдоцтва на право проведення такої експертизи та перелiк документiв державного зразка, що дають фiзичним особам право на провадження експертної дiяльностi i надання експертних послуг без отримання свiдоцтва, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки.

     Державну акредитацiю фiзичних i юридичних осiб на право проведення наукової i науково-технiчної експертизи проводить центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової, науково-технiчної дiяльностi";

     3) частину першу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Державну наукову i науково-технiчну експертизу проводять:

     органи виконавчої влади;

     державнi пiдприємства, установи та органiзацiї";

     4) роздiл V викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл V
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ У СФЕРI НАУКОВОЇ I НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ. КОМПЕТЕНЦIЯ МIСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМIНIСТРАЦIЙ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI НАУКОВОЇ I НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

     Стаття 28. Державне управлiння у сферi наукової i науково-технiчної експертизи

     Державне управлiння у сферi наукової i науково-технiчної експертизи здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової, науково-технiчної дiяльностi.

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi належать:

     визначення форм та правил фiнансового забезпечення наукової i науково-технiчної експертизи;

     iнiцiювання проведення попередньої, первинної, повторної, додаткової, контрольної державної наукової i науково-технiчної експертизи;

     здiйснення iнших повноважень у сферi наукової i науково-технiчної експертизи вiдповiдно до законiв.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, належать:

     визначення порядку проведення державної акредитацiї фiзичних i юридичних осiб на право проведення наукової i науково-технiчної експертизи, форми свiдоцтва на право проведення наукової i науково-технiчної експертизи та перелiку документiв державного зразка, що дають фiзичним особам право на провадження експертної дiяльностi i надання експертних послуг без отримання свiдоцтва;

     визначення спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної полiтики, порядку фiнансування наукової i науково-технiчної експертизи, що проводиться за рахунок коштiв державного бюджету;

     здiйснення iнших повноважень у сферi наукової i науково-технiчної експертизи вiдповiдно до законiв.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової, науково-технiчної дiяльностi, належать:

     участь у проведеннi державної наукової i науково-технiчної експертизи проектiв мiждержавних, державних цiльових програм, iнновацiйних проектiв, проектiв технологiчних паркiв та завдань (проектiв) iнформатизацiї;

     проведення державної акредитацiї фiзичних i юридичних осiб на право проведення наукової i науково-технiчної експертизи, видача свiдоцтв на право проведення наукової i науково-технiчної експертизи;

     здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до законiв.

     Стаття 29. Компетенцiя мiсцевих державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад у сферi наукової i науково-технiчної експертизи

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи сiльських, селищних, мiських рад:

     органiзовують проведення наукової i науково-технiчної експертизи на пiдставi рiшень, прийнятих вiдповiдними мiсцевими радами або мiсцевими референдумами;

     iнiцiюють проведення наукової i науково-технiчної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рiшення, з визначенням обсягiв витрат на проведення експертизи та джерел фiнансування;

     здiйснюють iншi повноваження вiдповiдно до законiв.

     Стаття 30. Компетенцiя мiсцевих рад у сферi наукової i науково-технiчної експертизи

     Мiсцевi ради:

     iнiцiюють проведення наукової i науково-технiчної експертизи з питань, щодо яких вони приймають рiшення, з визначенням обсягiв витрат на проведення експертизи та джерел фiнансування;

     здiйснюють iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     5) у статтi 31:

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     у частинi п'ятiй слова "Мiнiстерством освiти України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     6) у частинi другiй статтi 35 слова "чинного законодавства" замiнити словом "законiв".

     8. У Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 1999 р., N 36, ст. 317; 2003 р., N 27, ст. 209; 2007 р., N 10, ст. 89):

     1) у частинi першiй статтi 3 слова "Державний митний комiтет України, Державна прикордонна служба України, центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я України" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах державної митної справи, захисту державного кордону, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     2) у статтi 4:

     у частинi першiй слова "Державний митний комiтет України та" замiнити словами "Служба безпеки України, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи, та iншi";

     у частинi третiй слова "нормативним актом Державного митного комiтету України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спiльним нормативно-правовим актом Служби безпеки України, центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної митної полiтики, полiтики у сферах обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, захисту державного кордону, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України", а слова "i Мiнiстерством юстицiї України" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 5 слова "та Мiнiстерством юстицiї України" виключити;

     4) у частинi другiй статтi 6 слова "Мiнiстерства юстицiї України i Верховного Суду України" замiнити словами "Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ";

     5) у статтi 12:

     у частинi першiй слова "органiв Мiнiстерства охорони здоров'я України або" замiнити словами "закладiв охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     у частинi четвертiй слова "нормативним актом Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "спiльним нормативно-правовим актом центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу", а слова "i Мiнiстерства юстицiї України" виключити;

     6) у частинi другiй статтi 13 слова "нормативним актом Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "спiльним нормативно-правовим актом центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     7) у частинi другiй статтi 13, частинi третiй статтi 16 слова "Мiнiстерства юстицiї України i Верховного Суду України" виключити;

     8) у частинi четвертiй статтi 14 слова "дозволу Мiнiстерства охорони здоров'я України", "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити вiдповiдно словами "лiцензiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я", "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     9) у статтi 16:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     у частинi третiй слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах охорони здоров'я, обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     10) у текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     9. У Законi України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 15 слова "особам без громадянства, а також iноземним громадянам, якi проживають на територiї України" замiнити словами "iноземцям та особам без громадянства, якi перебувають на територiї України на законних пiдставах";

     2) у частинi другiй статтi 16 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) абзац третiй статтi 18 виключити;

     4) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Компетенцiя Верховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки

     До вiдання Верховної Ради Автономної Республiки Крим у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки належить:

     участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi використання ядерної енергiї та радiацiйної безпеки з питань, що стосуються iнтересiв Автономної Республiки Крим;

     участь в управлiннi у сферi використання ядерної енергiї;

     здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв радiацiйних аварiй";

     5) частину другу статтi 21 доповнити абзацом такого змiсту:

     "забезпечення реалiзацiї гарантiй Мiжнародного агентства по атомнiй енергiї на об'єктах ядерної енергетики та атомної промисловостi";

     6) частину другу статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Державне регулювання безпеки використання ядерної енергiї передбачає:

     встановлення нормативних критерiїв i вимог, що визначають умови використання ядерної енергiї (нормування);

     видачу документiв дозвiльного характеру на здiйснення дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї (провадження дозвiльної дiяльностi);

     здiйснення державного нагляду за дотриманням законодавства, умов документiв дозвiльного характеру, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, вимог фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, включаючи примусовi заходи (державний нагляд)";

     7) у статтi 23:

     у назвi, першому реченнi частини другої та частинi третiй слово "органи" в усiх вiдмiнках замiнити словом "орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi першiй слова "здiйснюють органи" замiнити словами "здiйснює орган";

     у частинi другiй:

     перше речення доповнити словами "мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян";

     друге речення виключити;

     8) статтю 24 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Компетенцiя органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки

     Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки:

     формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпеки використання ядерної енергiї;

     органiзовує пiдготовку i виконання державних програм з ядерної та радiацiйної безпеки, органiзовує i проводить науковi i науково-технiчнi дослiдження у сферi безпеки використання ядерної енергiї та розв'язання проблем радiацiйного захисту персоналу, населення i навколишнього природного середовища;

     розробляє i здiйснює заходи щодо формування культури безпеки у сферi використання ядерної енергiї та захищеностi ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання;

     визначає критерiї та вимоги безпеки, додержання яких обов'язкове пiд час використання ядерної енергiї, вiдповiдно до яких розробляються та затверджуються норми, правила, стандарти з ядерної та радiацiйної безпеки, норми, правила з фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, нормативно-правовi акти з облiку та контролю ядерних матерiалiв, застосування гарантiй нерозповсюдження ядерної зброї, вимоги щодо управлiння якiстю дiяльностi з використання ядерної енергiї в частинi ядерної та радiацiйної безпеки;

     встановлює порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань ядерної та радiацiйної безпеки у персоналу та посадових осiб, якi забезпечують ядерну та радiацiйну безпеку суб'єктiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, яка пiдлягає державному регулюванню, контролює його дотримання та бере участь у перевiрцi знань;

     проводить оцiнку безпеки ядерних установок, об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, уранових об'єктiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, державну експертизу їх ядерної та радiацiйної безпеки та державну експертизу фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання i видає вiдповiднi документи дозвiльного характеру;

     встановлює порядок звiльнення вiд регулюючого контролю дiяльностi з радiоактивними матерiалами та дiяльностi на майданчиках ядерних установок та об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами (крiм сховищ для захоронення радiоактивних вiдходiв), пiсля завершення робiт iз зняття їх з експлуатацiї;

     затверджує перелiк документiв i вiдомостей, необхiдних для здiйснення радiологiчного контролю на державному кордонi України;

     здiйснює державний нагляд за дотриманням законодавства, умов, передбачених документами дозвiльного характеру, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, вимог фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, у тому числi за аварiйною готовнiстю суб'єктiв дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї; у разi виявлення порушень застосовує в межах своїх повноважень примусовi заходи до юридичних i фiзичних осiб згiдно iз законодавством;

     оперативно повiдомляє через засоби масової iнформацiї про виникнення радiацiйних аварiй на територiї України, а також за її межами у разi можливостi транскордонного перенесення радiоактивних речовин, готує звiти та огляди стану ядерної та радiацiйної безпеки на територiї України i подає їх Верховнiй Радi i Президентовi України, iншим державним органам та органам мiсцевого самоврядування, громадським органiзацiям в установленому законодавством порядку;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у сферi безпеки використання ядерної енергiї та забезпечує виконання зобов'язань за мiжнародними договорами України з питань безпеки використання ядерної енергiї та тих, якi випливають з участi України в роботi мiжнародних органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi безпеки використання ядерної енергiї;

     має право надсилати лiцензiатам, власникам чи керiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй подання про невiдповiднiсть окремих осiб займаним посадам";

     9) у статтi 25:

     частини першу та другу викласти в такiй редакцiї:

     "Державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки вiд iменi органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки здiйснюють державнi iнспектори з ядерної та радiацiйної безпеки.

     Порядок здiйснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi третiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Державнi iнспектори з ядерної та радiацiйної безпеки мають право";

     в абзацi третьому слова "структурних пiдроздiлiв Уряду Автономної Республiки Крим, мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади, мiсцевих Рад народних депутатiв" замiнити словами "органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування";

     в абзацi четвертому слова "та умов наданих дозволiв" замiнити словами "провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї, щодо якої законодавством установленi вимоги щодо отримання вiдповiдного документа дозвiльного характеру i реєстрацiї, без одержання таких документiв або реєстрацiї, а також за невиконання чи неналежне виконання умов наданих документiв дозвiльного характеру";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "обмежувати, припиняти чи зупиняти експлуатацiю пiдприємств, установ, органiзацiй, ядерних установок, об'єктiв з переробки уранових руд та призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, установок iз джерелами iонiзуючого випромiнювання в разi порушення ними вимог ядерної та радiацiйної безпеки або неспроможностi дотримання цих вимог";

     у частинi четвертiй слова "Кабiнет Мiнiстрiв України" замiнити словами "Президент України";

     у частинах дев'ятiй та десятiй слово "органи" в усiх вiдмiнках замiнити словом "орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     10) у частинi другiй статтi 26 слова "лише одним уповноваженим на це Президентом України" виключити;

     11) у статтi 32:

     у частинах першiй та третiй слово "органiв" замiнити словом "органу";

     у другому реченнi частини сьомої слово "вiдповiдним" виключити;

     12) у частинi третiй статтi 36 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     13) у статтi 37:

     у частинi першiй слово "самоврядування" замiнити словами "органи мiсцевого самоврядування";

     у частинi п'ятiй слово "спiльно" замiнити словами "за погодженням";

     14) у частинi третiй статтi 39 слово "органами" замiнити словом "органом";

     15) у статтi 40:

     частини першу та другу пiсля слiв "ядерних установок" доповнити словами "уранових об'єктiв", а пiсля слiв "радiоактивними вiдходами" - словами "iнших джерел iонiзуючого випромiнювання";

     у частинi четвертiй слова "ядерних установок чи об'єктiв" замiнити словами "ядерних установок, уранових об'єктiв чи об'єктiв, призначених для поводження з радiоактивними вiдходами, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання";

     16) у статтi 45:

     у частинах четвертiй та шостiй слово "органи" в усiх вiдмiнках замiнити словом "орган" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi четвертiй слова "мiсцевими Радами народних депутатiв" замiнити словами "мiсцевими радами";

     17) у частинi сьомiй статтi 48 слово "органи" замiнити словом "орган";

     18) в абзацi третьому статтi 55 слова "органiв державного санiтарного нагляду" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     19) у частинi першiй статтi 56 слова "органами державної влади i самоврядування" замiнити словами "державними органами та органами мiсцевого самоврядування";

     20) у статтях 57 та 58 слова "орган державного регулювання безпеки перевезень" в усiх вiдмiнках замiнити словами "орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку;

     21) у частинi першiй статтi 61 слова "дозволу (лiцензiї)" замiнити словом "лiцензiї";

     22) у частинi восьмiй статтi 73 слова "вiдповiдним законодавством України", частинi першiй статтi 81 слово "законодавством", частинi третiй статтi 81 та у статтi 83 слова "законодавством України" замiнити словом "законом";

     23) в абзацах п'ятому та тридцятому частини другої статтi 81 слова "уповноважених на це органiв охорони здоров'я" та "уповноважених на те органiв охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     24) текст статтi 82 викласти в такiй редакцiї:

     "На пiдприємства, установи i органiзацiї, iншi суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, у разi порушення законодавства, умов виданих документiв дозвiльного характеру, норм, правил i стандартiв з ядерної та радiацiйної безпеки, з фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, якщо цi порушення завдали або могли завдати шкоди здоров'ю людей чи навколишньому природному середовищу, органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки може бути накладено штрафи. Розмiри штрафiв встановлюються законом";

     25) у текстi Закону слова "мiсцевi органи державної влади i самоврядування" та слова "мiсцевi органи державної влади та самоврядування" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування" у вiдповiдному вiдмiнку.

     10. У Законi України "Про донорство кровi та її компонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183):

     1) у частинi другiй статтi 3 слова "Радами народних депутатiв" замiнити словом "радами";

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "бюджету Автономної Республiки Крим" виключити;

     3) статтю 5 пiсля слiв "виконавчої влади" доповнити словом "органи";

     4) у частинi восьмiй статтi 9 слова "Радою Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, органами державної виконавчої влади областей, мiст Києва та Севастополя" замiнити словами "Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями";

     5) у частинi четвертiй статтi 10 та частинi другiй статтi 13 слова "мiнiстерствами та вiдомствами України, Урядом Автономної Республiки Крим, органами державної виконавчої влади в областях, мiстах Києвi та Севастополi, мiсцевими Радами народних депутатiв" замiнити словами "мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади, Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями, мiсцевими радами";

     6) у статтi 15:

     у частинi першiй слова "знаходяться у вiданнi Мiнiстерства охорони здоров'я України, iнших мiнiстерств i вiдомств та органiв охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя" замiнити словами "належать до сфери управлiння центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, iнших державних органiв та органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi охорони здоров'я, обласних, Київської, Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     у частинi третiй слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань";

     7) у статтi 18:

     у частинi другiй слова "Державною iнспекцiєю контролю якостi лiкарських засобiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань";

     у частинi п'ятiй слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань";

     8) у статтi 19:

     у частинi першiй слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України, органiв охорони здоров'я Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя", замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, вiдповiдного органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi охорони здоров'я, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     у частинi другiй слова "Ради Мiнiстрiв Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     9) у частинi третiй статтi 22 слова "iншими мiнiстерствами та вiдомствами, якi мають у своєму пiдпорядкуваннi заклади охорони здоров'я, та Штабом Цивiльної оборони України" замiнити словами "iншими державними органами, до сфери управлiння яких належать заклади охорони здоров'я";

     10) у статтi 23 слова "в якому бере участь Україна" замiнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     11) у текстi Закону:

     слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "державної виконавчої влади" замiнити словами "виконавчої влади".

     11. У пунктах "б" та "в" статтi 25 Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349; 2009 р., N 24, ст. 299) слова "центральний орган виконавчої влади в галузi транспорту i центральний орган виконавчої влади в галузi ядерного регулювання" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi транспорту, i орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У Законi України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84 iз наступними змiнами):

     1) у частинi четвертiй статтi 3 слова "Iноземнi громадяни" замiнити словом "Iноземцi";

     2) у частинi другiй статтi 4 слова "органами державної виконавчої влади" замiнити словами "органами виконавчої влади";

     3) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Державний нагляд (контроль) за дiяльнiстю навчальних закладiв

     Державний нагляд (контроль) у сферi освiти здiйснюється з метою реалiзацiї єдиної державної полiтики в галузi освiти. Державний нагляд (контроль) здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та мiсцевими органами управлiння освiтою";

     4) у частинi четвертiй статтi 8 слова "об'єднань громадян" замiнити словами "громадських органiзацiй";

     5) статтю 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Органи управлiння освiтою

     До органiв управлiння освiтою в Українi належать:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти;

     центральнi органи виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади;

     орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти;

     мiсцевi державнi адмiнiстрацiї i органи мiсцевого самоврядування, а також утворенi мiсцевими державними адмiнiстрацiями та органами мiсцевого самоврядування структурнi пiдроздiли з питань освiти (мiсцевi органи управлiння освiтою)";

     6) у статтi 12:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти:

     визначає перспективи i прiоритетнi напрями розвитку з питань освiти, розробляє державнi стандарти освiти;

     встановлює державнi стандарти знань з кожного предмета;

     визначає мiнiмальнi нормативи матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення навчальних закладiв;

     здiйснює нормативно-правове та методичне забезпечення функцiонування навчальних закладiв;

     забезпечує зв'язок iз навчальними закладами, державними органами iнших країн з питань, якi входять до його компетенцiї;

     формує щороку пропозицiї та доводить до пiдпорядкованих центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, навчальних закладiв державне замовлення на пiдготовку фахiвцiв, науково-педагогiчних та робiтничих кадрiв, пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовку кадрiв (пiслядипломна освiта) для державних потреб;

     розробляє та затверджує умови прийому до навчальних закладiв;

     розробляє проекти положень про навчальнi заклади, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти, прийнятi у межах його повноважень, є обов'язковими для центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти, мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдпорядкованих їм органiв управлiння освiтою, навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти:

     здiйснює в установленому порядку лiцензування та акредитацiю вищих навчальних закладiв, закладiв пiслядипломної освiти, а також лiцензування та атестацiю професiйно-технiчних навчальних закладiв незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування;

     формує та забезпечує функцiонування системи атестацiї педагогiчних, наукових i науково-педагогiчних кадрiв, органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї зазначених категорiй;

     забезпечує випуск пiдручникiв, посiбникiв, методичної лiтератури;

     здiйснює керiвництво державними навчальними закладами;

     здiйснює контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституцiї, законiв України та iнших нормативно-правових актiв з питань освiти;

     вивчає роботу органiв управлiння освiтою щодо реалiзацiї ними державної полiтики у сферi освiти, ефективностi управлiння навчальними закладами;

     проводить комплекснi перевiрки дошкiльних, загальноосвiтнiх, позашкiльних i професiйно-технiчних та вищих навчальних закладiв, контролює проведення атестацiйної експертизи та координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестацiї цих навчальних закладiв;

     здiйснює плановi заходи державного нагляду (контролю) в системi загальноосвiтньої, професiйно-технiчної та вищої освiти з перiодичнiстю залежно вiд ступеня ризику вiд провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг;

     здiйснює iнспектування навчальних закладiв з питань органiзацiї навчально-виховної i науково-методичної роботи, використання науково-педагогiчного потенцiалу та матерiальних ресурсiв, розвитку матерiально-технiчної бази i соцiальної сфери;

     здiйснює навчально-методичне керiвництво, контроль за дотриманням вимог стандартiв вищої освiти;

     аналiзує роботу навчальних закладiв щодо дотримання ними нормативно-правових актiв у галузi освiти, дає оцiнку вiдповiдностi їх дiяльностi державним стандартам i вимогам, вносить пропозицiї щодо усунення негативних i поширення позитивних тенденцiй у розвитку освiти;

     своєчасно iнформує органи управлiння освiтою про термiни i наслiдки проведення перевiрок пiдпорядкованих їм навчальних закладiв, уживає необхiдних заходiв для усунення виявлених порушень i недолiкiв;

     бере участь у пiдготовцi i розглядi проектiв рiшень з питань реформування освiти, прогнозування розвитку системи освiти та її органiзацiйно-правового забезпечення;

     здiйснює методичне керiвництво i координацiю роботи органiв управлiння освiтою з питань органiзацiї i проведення контрольних заходiв та атестацiї пiдпорядкованих їм навчальних закладiв;

     здiйснює контроль та бере участь у монiторингу якостi пiдготовки учнiв та студентiв;

     вивчає стан органiзацiї виробничої практики учнiв i студентiв, працевлаштування випускникiв вищих i професiйно-технiчних навчальних закладiв;

     забезпечує органiзацiю роботи з фiзичного виховання, фiзкультурно-оздоровчої i спортивної роботи в навчальних закладах усiх типiв i рiвнiв акредитацiї, здiйснює науково-методичне забезпечення цiєї роботи в ходi навчального процесу i в позанавчальний час;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     у частинi четвертiй слова "Мiнiстерством освiти України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти, i центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     частину п'яту виключити;

     7) статтю 13 виключити;

     8) в абзацi сьомому частини другої статтi 14 слова "у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     9) в абзацi третьому частини шостої статтi 18 слова "мiнiстерствами, вiдомствами України" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади";

     10) у статтi 19 слова "Академiя педагогiчних наук" замiнити словами "Нацiональна академiя педагогiчних наук";

     11) у статтi 24 слова "Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     12) у статтi 58 слова "представленi до присудження державних премiй України" виключити;

     13) у частинi п'ятiй статтi 61:

     в абзацi другому слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi освiти i науки" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти";

     в абзацi третьому слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi освiти i науки" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти";

     14) у частинi третiй статтi 64 слова "Вища атестацiйна комiсiя України" виключити;

     15) у частинах першiй та другiй статтi 14, частинi третiй статтi 16, частинi четвертiй статтi 18, частинi четвертiй статтi 54 i частинi третiй статтi 64 слова "Мiнiстерство освiти України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     16) у частинах другiй - п'ятiй статтi 15, частинi шостiй статтi 18, статтi 19, частинах другiй i третiй статтi 20 слова "Мiнiстерство освiти України" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     17) у текстi Закону:

     слова "Мiнiстерство освiти Автономної Республiки Крим" у всiх вiдмiнках замiнити словами "орган виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiнiстерства i вiдомства" та "мiнiстерства i вiдомства України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "мiсцевi органи державної виконавчої влади" в усiх вiдмiнках замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У Законi України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2006 р., N 22, ст. 184; 2012 р., N 19 - 20, ст. 168, N 23, ст. 239; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 4 липня 2012 року N 5038-VI):

     1) у частинi третiй статтi 4 слова "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я, центральний орган виконавчої влади з лiкарських засобiв та спецiально уповноваженi ними державнi органи" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     2) у частинi третiй статтi 5 слова "Державного комiтету України з питань iнтелектуальної власностi" та "центрального органу виконавчої влади у галузi охорони здоров'я або уповноваженого ним на здiйснення державної реєстрацiї лiкарських засобiв органу" замiнити вiдповiдно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     3) у статтi 7:

     у частинах першiй, другiй, восьмiй та дев'ятiй слова "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я або уповноважений ним орган" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     друге речення частини сьомої викласти в такiй редакцiї: "Типове положення про комiсiю з питань етики затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     4) у частинi десятiй статтi 8 слова "Центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я або уповноважений ним орган" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     5) у статтi 9:

     у частинах другiй, п'ятiй, десятiй, сiмнадцятiй, двадцять першiй слова "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я або уповноважений ним орган" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi восьмiй слова "Центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я або уповноваженi ним органи зобов'язанi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, зобов'язаний";

     у частинi дванадцятiй слова "центральним органом виконавчої влади з лiкарських засобiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     6) у частинi третiй статтi 10 слова "центральним органом виконавчої влади з лiкарських засобiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     7) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Орган державного контролю за якiстю лiкарських засобiв та умовами їх виробництва

     Контроль за якiстю лiкарських засобiв та умовами їх виробництва здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, вiдповiдно до закону.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, очолює керiвник, який за посадою є Головним державним iнспектором України з контролю якостi лiкарських засобiв. Заступники керiвника за посадою є вiдповiдно заступниками Головного державного iнспектора України з контролю якостi лiкарських засобiв.

     Контроль за якiстю лiкарських засобiв в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi здiйснюється головними державними iнспекторами з контролю якостi лiкарських засобiв на вiдповiднiй територiї та їх заступниками.

     Iншi спецiалiсти центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, на яких покладено здiйснення державного контролю за якiстю лiкарських засобiв, є за посадою державними iнспекторами з контролю якостi лiкарських засобiв";

     8) у назвi, абзацi першому частини першої, частинi третiй статтi 15, назвi та текстi статтi 16 слова "органiв державного контролю" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     9) у частинi першiй статтi 15:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "перевiряти додержання вимог законодавства щодо якостi лiкарських засобiв, у тому числi правил здiйснення належних практик (виробничої, дистриб'юторської, зберiгання, аптечної) на всiх етапах обiгу, зокрема пiд час їх виробництва, зберiгання, транспортування та реалiзацiї суб'єктами господарської дiяльностi, утилiзацiї та знищення";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення та розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом";

     абзац десятий виключити;

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "приймати в установленому порядку рiшення про вилучення з обiгу та заборону (зупинення) виробництва, реалiзацiї та застосування лiкарських засобiв, що не вiдповiдають вимогам, визначеним нормативно-правовими актами та нормативними документами, а також тих, що ввозяться на територiю України або вивозяться з територiї України з порушенням установленого законодавством порядку. Порядок встановлення заборони (тимчасової заборони) i вилучення з обiгу лiкарських засобiв на територiї України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "погоджувати у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, паспорти аптечних закладiв (структурних пiдроздiлiв), здiйснювати галузеву атестацiю лабораторiй з контролю якостi лiкарських засобiв, проводити атестацiю провiзорiв i фармацевтiв";

     10) у статтi 17:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади з лiкарських засобiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     у частинi п'ятiй слова "центрального органу виконавчої влади у галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     11) у частинi третiй статтi 22 слова "Уряд Автономної Республiки Крим" замiнити словами "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим";

     12) у частинi першiй статтi 24 слова "бюджету Автономної Республiки Крим i" виключити;

     13) у частинi другiй статтi 26 слова "Центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я забезпечує iнформування" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, iнформує населення";

     14) у текстi Закону:

     слова "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я або уповноважений ним орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "державної виконавчої влади" замiнити словами "виконавчої влади".

     14. У назвi та текстi Закону України "Про порядок списання заборгованостi вугледобувних та вуглепереробних пiдприємств Мiнiстерства вугiльної промисловостi України, що лiквiдуються за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, перед Державним бюджетом України i мiсцевими бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 10, ст. 84; 2011 р., N 29, ст. 272) слова "Мiнiстерства вугiльної промисловостi України" замiнити словами "якi належать до сфери управлiння центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у вугiльно-промисловому комплексi".

     15. У Законi України "Про видавничу справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 32, ст. 206):

     1) статтю 5 пiсля частини четвертої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у видавничiй сферi покладається на центральний орган виконавчої влади".

     У зв'язку з цим частини п'яту - сьому вважати вiдповiдно частинами шостою - восьмою;

     2) статтю 6 доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi, разом з iншими органами державної влади вживає заходiв iз розвитку книговидання та книгорозповсюдження, популяризацiї вiтчизняної книговидавничої продукцiї".

     У зв'язку з цим частини першу - четверту вважати вiдповiдно частинами другою - п'ятою;

     3) частину четверту статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Завдання щодо забезпечення дотримання державної мовної полiтики у видавничiй сферi покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi";

     4) частину першу статтi 12 пiсля слiв "видавничої справи" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi";

     5) у частинi четвертiй статтi 27 слова "який забезпечує проведення державної полiтики з питань масової iнформацiї та видавничої справи" замiнити словами "що реалiзує державну полiтику у видавничiй сферi".

     16. У Законi України "Про систему Суспiльного телебачення i радiомовлення України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст. 284):

     1) у частинi першiй статтi 4:

     слова "Мiнiстерством юстицiї України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян";

     слова "Державного агентства України з авторських i сумiжних прав при Кабiнетi Мiнiстрiв України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у частинi другiй статтi 9 слова "актiв законодавчої та державної виконавчої влади в Українi" замiнити словами "нормативно-правових актiв".

     17. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 8 слова "здiйснюють органи виконавчої влади, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi";

     2) в абзацi четвертому частини п'ятої та абзацi сьомому частини шостої статтi 9 слова "керiвника вiдповiдного органу центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду чи його заступника" замiнити словами "посадової особи, уповноваженої центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики";

     3) статтю 13 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "Iнвестицiйнi програми лiцензiатiв iз передачi та постачання електричної енергiї пiдлягають погодженню центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi";

     4) у частинi другiй статтi 14 слова "центральний орган виконавчої влади" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi";

     5) у частинi третiй статтi 15 слова "органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах вiдновлюваних джерел енергiї та альтернативних видiв палива";

     6) у частинi першiй статтi 19 слова "у взаємодiї iз спецiалiзованими пiдроздiлами iнших вiдомств" замiнити словами "iз залученням у разi необхiдностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв органiв державної влади";

     7) частину третю статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення дiяльностi iнших об'єктiв електроенергетики приймають мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування i центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi охорони навколишнього природного середовища, рацiонального використання, вiдтворення i охорони природних ресурсiв, у межах їх компетенцiї, передбаченої законами України";

     8) у статтi 21:

     у частинi другiй слова "Мiнiстерства енергетики України, iнших мiнiстерств i вiдомств" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi, iнших центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у вiдповiдних сферах";

     у частинi третiй слова "Мiнiстерством енергетики України i погоджується з Державним комiтетом України по нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi промислової безпеки та охорони працi, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi";

     9) у частинi другiй статтi 23 слова "центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють управлiння в електроенергетицi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в електроенергетичному комплексi";

     10) у частинi першiй статтi 24 слова "Державною iнспекцiєю з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергiї" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики";

     11) у статтi 27:

     у частинi восьмiй слова "чи розпоряджень його органiв" виключити;

     у частинi дев'ятiй слово "Законодавством" замiнити словом "Законами";

     12) у статтi 28 слова "України та законодавства України" замiнити словами "згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iнших актiв законодавства";

     13) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi нагляду (контролю) в галузi електроенергетики" у вiдповiдному вiдмiнку, слова "центральний орган виконавчої влади, що здiйснює управлiння в електроенергетицi" та "центральнi органи виконавчої влади, що здiйснюють управлiння в електроенергетицi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в електроенергетичному комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     18. У Законi України "Про охорону прав на топографiї iнтегральних мiкросхем" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 35, ст. 271):

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у пунктi 1 статтi 2:

     абзац шостий виключити;

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     3) у пунктi 4 статтi 6, пунктi 10 статтi 9, пунктах 1, 4, 7 та 11 статтi 11, абзацi другому пункту 1 та пунктi 3 статтi 12, пунктi 2 статтi 13, пунктах 2 i 4 статтi 14, пунктi 4 статтi 15, пунктi 5 статтi 16 слово "Установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     19. У статтi 7 Закону України "Про видобування i переробку уранових руд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 11 - 12, ст. 39; 2003 р., N 37, ст. 307):

     у частинi першiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "законодавством України";

     у частинi четвертiй слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я".

     20. У Законi України "Про захист людини вiд впливу iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 115; 2001 р., N 30, ст. 139; 2009 р., N 34 - 35, ст. 506):

     1) у частинi четвертiй статтi 8 слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) в абзацi п'ятому статтi 81 слова "меж та" виключити;

     3) в абзацi третьому частини першої статтi 14 слово "органами" замiнити словом "органом", а слова "або уповноваженими ними мiсцевими органами виконавчої влади" виключити;

     4) статтю 18 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Визначення, облiк та контроль доз опромiнення персоналу та населення забезпечуються шляхом створення єдиної державної системи контролю та облiку iндивiдуальних доз опромiнення.

     Забезпечення органiзацiї створення та функцiонування цiєї системи покладається на орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки.

     Порядок створення єдиної державної системи контролю та облiку iндивiдуальних доз опромiнення визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     21. У Законi України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 2004 р., N 8, ст. 67):

     1) статтi 6 та 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Органи управлiння професiйно-технiчною освiтою

     До органiв управлiння професiйно-технiчною освiтою належать:

     центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти;

     центральнi органи виконавчої влади, яким пiдпорядкованi професiйно-технiчнi навчальнi заклади;

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська i Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, а також створенi ними структурнi пiдроздiли з питань професiйно-технiчної освiти (мiсцевi органи управлiння професiйно-технiчною освiтою).

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi професiйно-технiчної освiти, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi професiйно-технiчної освiти

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi професiйно-технiчної освiти, належать:

     визначення перспектив та напрямiв розвитку професiйно-технiчної освiти;

     розробка проектiв законiв, державного перелiку професiй з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв у професiйно-технiчних навчальних закладах, визначення державних стандартiв професiйно-технiчної освiти, типових навчальних планiв i типових навчальних програм та iнших нормативно-правових актiв щодо функцiонування та розвитку професiйно-технiчної освiти;

     визначення на основi державного замовлення та потреб ринку працi обсягiв пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї у професiйно-технiчних навчальних закладах квалiфiкованих робiтникiв;

     визначення нормативiв матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення професiйно-технiчних навчальних закладiв;

     розробка i затвердження типових правил прийому до професiйно-технiчних навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування;

     формування стратегiчних напрямiв розвитку професiйно-технiчної освiти, забезпечення взаємодiї з iншими галузями освiти;

     визначення та проведення загальної стратегiї монiторингу якостi професiйно-технiчної освiти;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України.

     Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi професiйно-технiчної освiти, прийнятi в межах його повноважень, є обов'язковими для мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi професiйно-технiчнi навчальнi заклади, Автономної Республiки Крим, обласних, Київської i Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, установ професiйно-технiчної освiти, професiйно-технiчних навчальних закладiв, а також для пiдприємств, органiзацiй, що забезпечують або здiйснюють функцiї пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв, незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування.

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi професiйно-технiчної освiти, належать:

     створення, реорганiзацiя, лiквiдацiя державних професiйно-технiчних навчальних закладiв;

     лiцензування та атестацiя професiйно-технiчних навчальних закладiв на право здiйснення освiтньої дiяльностi, лiцензування пiдприємств, органiзацiй та установ незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування на право здiйснення професiйно-технiчного навчання на виробництвi;

     здiйснення державного iнспектування професiйно-технiчних навчальних закладiв, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування щодо рiвня професiйно-технiчної освiти;

     органiзацiя та здiйснення контролю за дотриманням законiв та iнших нормативно-правових актiв щодо соцiального захисту працiвникiв, учнiв, слухачiв професiйно-технiчних навчальних закладiв;

     управлiння державним майном, що перебуває у користуваннi пiдпорядкованих йому професiйно-технiчних навчальних закладiв у порядку, встановленому законодавством;

     органiзацiя iнформацiйного забезпечення та статистичного облiку в галузi професiйно-технiчної освiти;

     органiзацiя науково-методичного забезпечення професiйно-технiчної освiти, впровадження у навчально-виробничий процес досягнень науки, технiки, нових технологiй, передового досвiду та iнновацiйних педагогiчних технологiй;

     забезпечення контролю за дотриманням вимог щодо якостi професiйно-технiчної освiти;

     здiйснення iнших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Президента України";

     2) у частинi першiй статтi 9:

     в абзацi другому слова "мiжгалузевих рад з професiйно-технiчної освiти" виключити;

     абзац одинадцятий виключити;

     3) статтю 10 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Державний нагляд (контроль) у галузi професiйно-технiчної освiти

     Державний нагляд (контроль) у галузi професiйно-технiчної освiти здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та органами управлiння освiтою. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, визначаються Законом України "Про освiту";

     4) у частинi другiй статтi 28 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики, Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     5) у статтi 291 слова "галузевими академiями наук" замiнити словами "нацiональними галузевими академiями наук";

     6) в абзацах другому та третьому частини другої статтi 21, частинi першiй статтi 24, статтi 291 та частинi третiй статтi 35 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi професiйно-технiчної освiти" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi професiйно-технiчної освiти" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку.

     22. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2 - 3, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) у частинi другiй статтi 12 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     2) у частинi третiй статтi 14 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     3) у статтi 15:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональна академiя наук України та нацiональнi галузевi академiї наук - Нацiональна академiя аграрних наук України, Нацiональна академiя медичних наук України, Нацiональна академiя педагогiчних наук України, Нацiональна академiя правових наук України, Нацiональна академiя мистецтв України (далi - нацiональнi академiї) є державними науковими органiзацiями, заснованими на державнiй власностi";

     у частинах другiй - сьомiй, десятiй, дванадцятiй та тринадцятiй слово "академiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональнi академiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     частину одинадцяту виключити;

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Нацiональна академiя наук України та нацiональнi галузевi академiї наук України здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України та своїх статутiв, якi приймаються загальними зборами вiдповiдної академiї i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) частину третю статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Атестати старшого наукового спiвробiтника, доцента, професора, дипломи кандидата, доктора наук видаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     5) у статтi 24:

     у частинах десятiй та тринадцятiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi статистики", "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузi статистики" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики", "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики";

     частину двадцять шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Заява про призначення (перерахунок) пенсiї та iншi необхiднi документи подаються до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi пенсiйного забезпечення, або до уповноваженого ним органу чи уповноваженiй особi особисто або через представника, який дiє на пiдставi виданої йому довiреностi, посвiдченої нотарiально. Перелiк необхiдних документiв та порядок їх подання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi соцiального захисту населення, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     у частинi тридцять другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi освiти i науки" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     6) статтi 26, 27 i 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 26. Повноваження Президента України у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi

     Президент України вiдповiдно до Конституцiї та законiв України:

     утворює, реорганiзовує та лiквiдовує за поданням Прем'єр-мiнiстра України мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi;

     сприяє розвитку науки i технiки, здiйснюючи iншi повноваження, визначенi Конституцiєю України.

     Стаття 27. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi

     Кабiнет Мiнiстрiв України як вищий орган у системi органiв виконавчої влади:

     забезпечує проведення науково-технiчної полiтики держави;

     подає Верховнiй Радi України пропозицiї щодо прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки та матерiально-технiчного забезпечення;

     забезпечує розроблення i виконання державних цiльових науково-технiчних програм;

     затверджує в межах своєї компетенцiї державнi цiльовi науково-технiчнi програми вiдповiдно до визначених Верховною Радою України прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки;

     визначає порядок формування та використання фондiв для науково-технiчної дiяльностi;

     здiйснює iншi повноваження у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi вiдповiдно до законiв.

     Стаття 28. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, i центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки:

     розробляє засади наукового i науково-технiчного розвитку України;

     забезпечує розвиток наукового i науково-технiчного потенцiалу України;

     органiзовує та координує iнновацiйну дiяльнiсть;

     забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технiчної iнформацiї;

     формує прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки та iнновацiйної дiяльностi на пiдставi довгострокових (понад десять рокiв) i середньострокових прогнозiв науково-технiчного та iнновацiйного розвитку;

     координує дiяльнiсть органiв виконавчої влади щодо розроблення державних цiльових наукових та науково-технiчних програм, наукових частин iнших державних цiльових програм i контролює їх виконання;

     здiйснює керiвництво системою наукової i науково-технiчної експертизи;

     забезпечує iнтеграцiю вiтчизняної науки у свiтовий науковий простiр зi збереженням i захистом нацiональних прiоритетiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi:

     органiзовує прогнозно-аналiтичнi дослiдження тенденцiй науково-технiчного розвитку;

     здiйснює аналiз результативностi провадження наукової та науково-технiчної дiяльностi;

     органiзовує та проводить конкурс наукових i науково-технiчних проектiв, спрямованих на реалiзацiю (виконання) завдань державних цiльових наукових та науково-технiчних програм, наукових частин iнших державних цiльових програм за прiоритетними напрямами розвитку науки i технiки, державним замовником яких вiн є;

     здiйснює органiзацiйно-методичне забезпечення державної атестацiї наукових установ;

     реєструє та облiковує науково-дослiднi i дослiдно-конструкторськi роботи, дисертацiї;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом";

     7) у частинi дев'ятiй статтi 34 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     8) у частинi другiй статтi 36 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi наукової, науково-технiчної i iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     9) у статтi 37 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi та центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, i центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку";

     10) у частинi другiй статтi 38 слова "центральному органу виконавчої влади у сферi наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     11) у частинi четвертiй статтi 44 слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi наукової та науково-технiчної та iнновацiйної" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     12) у текстi Закону слова "галузевi академiї наук", "галузевi академiї", "галузевi академiї наук України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональнi галузевi академiї наук" у вiдповiдному вiдмiнку.

     23. У Законi України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190 iз наступними змiнами):

     1) статтю 16 доповнити пунктами 15 та 16 такого змiсту:

     "15) виконанням iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту (цивiльної оборони) пiд час будiвництва будинкiв, споруд, розмiщення iнших господарських об'єктiв, iнженерних та транспортних комунiкацiй;

     16) станом захисних споруд цивiльного захисту (цивiльної оборони)";

     2) статтю 25 пiсля пункту 12 доповнити трьома новими пунктами такого змiсту:

     "13) розглядає проектну документацiю на будiвництво захисних споруд цивiльного захисту (цивiльної оборони) та роздiл щодо iнженерно-технiчних заходiв цивiльного захисту (цивiльної оборони) у складi мiстобудiвної документацiї;

     14) перевiряє наявнiсть i утримання в готовностi локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацiй на об'єктах, якi пiдлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацiй; наявнiсть i готовнiсть до використання у надзвичайних ситуацiях засобiв колективного та iндивiдуального захисту населення, майна цивiльного захисту, стан їх утримання та ведення облiку;

     15) перевiряє пiдготовку населення до дiй у надзвичайних ситуацiях".

     У зв'язку з цим пункти 13 - 19 вважати вiдповiдно пунктами 16 - 22.

     24. У Законi України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230):

     1) у частинах третiй - п'ятiй статтi 14 слова "Мiнiстерством фiнансiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики";

     2) у статтi 31:

     у першому реченнi абзацу першого частини першої слова "Академiєю педагогiчних наук України" замiнити словами "Нацiональною академiєю педагогiчних наук України";

     у частинi другiй слова "Мiнiстерством освiти України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     3) у статтi 35 слова "Мiнiстерством освiти Автономної Республiки Крим, вiдповiдними органами управлiння освiти обласних, Київської та Севастопольської мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiй" замiнити словами "органом виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти, обласними, Київською та Севастопольською мiською, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями";

     4) частину першу статтi 37 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти:

     здiйснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання вiдносин у системi загальної середньої освiти;

     розробляє та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України нормативи матерiально-технiчного та фiнансового забезпечення загальноосвiтнiх навчальних закладiв згiдно з Державним стандартом загальної середньої освiти;

     визначає перспективи розвитку системи загальної середньої освiти; визначає загальну стратегiю монiторингу якостi загальної середньої освiти та забезпечує його проведення;

     розробляє, впроваджує Державний стандарт загальної середньої освiти;

     визначає порядок атестацiї педагогiчних працiвникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     приймає рiшення щодо органiзацiї iнновацiйної дiяльностi в системi загальної середньої освiти, координує та контролює її проведення;

     затверджує типовi перелiки обов'язкового навчального та iншого обладнання (в тому числi корекцiйного), навчально-методичних та навчально-наочних посiбникiв, пiдручникiв, художньої та iншої лiтератури;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у встановленому законодавством порядку;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     Акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти, прийнятi у межах його повноважень, є обов'язковими для iнших центральних органiв виконавчої влади, яким пiдпорядкованi загальноосвiтнi навчальнi заклади, органу виконавчої влади Автономної Республiки Крим у сферi освiти, мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд типiв i форм власностi.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти:

     контролює додержання Державного стандарту загальної середньої освiти;

     контролює дiяльнiсть органiв управлiння освiтою та навчальних закладiв системи загальної середньої освiти;

     органiзовує нормативне, програмне, науково-методичне та iнформацiйне забезпечення системи загальної середньої освiти;

     органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, в тому числi керiвних кадрiв, у системi загальної середньої освiти;

     забезпечує пiдготовку i видання пiдручникiв, посiбникiв, методичної лiтератури для загальноосвiтнiх навчальних закладiв, схвалює їх видання, органiзовує замовлення через вiдповiднi мiсцевi органи управлiння освiтою;

     забезпечує соцiальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав педагогiчних працiвникiв, спецiалiстiв, якi беруть участь у навчально-виховному процесi, учнiв (вихованцiв) загальноосвiтнiх навчальних закладiв;

     заохочує педагогiчних працiвникiв;

     органiзовує забезпечення педагогiчних працiвникiв пiдручниками, посiбниками та методичною лiтературою;

     забезпечує проведення зовнiшнього незалежного оцiнювання навчальних досягнень випускникiв навчальних закладiв системи загальної середньої освiти, якi виявили бажання вступати до вищих навчальних закладiв;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     5) частину другу статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державний нагляд (контроль) у галузi загальної середньої освiти здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та мiсцевими органами управлiння освiтою.

     Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, визначаються Законом України "Про освiту";

     6) у статтi 42 слова "Мiнiстерство освiти України" та "Академiї педагогiчних наук України" замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти" та "Нацiональної академiї педагогiчних наук України";

     7) у текстi Закону:

     слова "Мiнiстерство освiти України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Мiнiстерством охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я".

     25. У Законi України "Про охорону прав на зазначення походження товарiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 267; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 35, ст. 271; 2008 р., N 23, ст. 217):

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у частинi першiй статтi 3:

     абзац шостий виключити;

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     3) у статтi 11:

     в абзацi другому частини п'ятої слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     частину дев'яту пiсля слова "установленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi";

     4) в абзацi першому частини першої статтi 11, частинi четвертiй статтi 13, частинах третiй - п'ятiй статтi 14, частинi п'ятiй статтi 15 слово "Установа" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) у частинi другiй статтi 15 слова "в установленому порядку" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi".

     26. У Законi України "Про трансплантацiю органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людинi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377; 2011 р., N 11, ст. 69):

     1) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Державне регулювання дiяльностi, пов'язаної з трансплантацiєю

     Державне регулювання дiяльностi, пов'язаної з трансплантацiєю, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у частинi третiй статтi 8 слова "координацiйний центр трансплантацiї Мiнiстерства охорони здоров'я України (далi - координацiйний центр трансплантацiї)" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) третє i четверте речення частини першої статтi 17 замiнити одним реченням такого змiсту: "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, затверджує Положення про єдину державну iнформацiйну систему трансплантацiї та забезпечує дiяльнiсть такої системи";

     4) у частинi третiй статтi 21 слова "встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     5) у текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України" та "координацiйний центр трансплантацiї" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     27. У Законi України "Про дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68; 2010 р., N 20, ст. 198):

     1) пiдпункт 12 статтi 1 виключити;

     2) в абзацах четвертому та шостому статтi 5 слово "органiв" замiнити словом "органу";

     3) частину п'яту статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Вимоги та умови безпеки (лiцензiйнi умови) провадження дiяльностi у сферi використання ядерної енергiї затверджуються органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     4) у статтi 7:

     у частинi другiй слова "уповноваженим на це Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади iз забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi охорони здоров'я, санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     5) у статтi 12:

     в абзацi першому частини дев'ятої слово "повiдомляють" замiнити словом "повiдомляє";

     в абзацi першому частини тринадцятої слово "видають" замiнити словом "видає";

     у частинi п'ятнадцятiй слово "формують" замiнити словом "формує";

     6) у частинi сьомiй статтi 14 слово "можуть" замiнити словом "може";

     7) у частинi четвертiй статтi 16 слова "зазначеним органам" замiнити словами "зазначеному органу";

     8) в абзацi четвертому частини другої статтi 17 слова "зазначеним органам" замiнити словами "зазначеному органу";

     9) у текстi Закону слова "або його територiальний орган" та "чи його територiальним органом" у всiх вiдмiнках виключити.

     28. У Законi України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143):

     1) у другому реченнi частини другої статтi 9 слова "встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у частинi першiй статтi 30 слова "здiйснюють у межах своїх повноважень Мiнiстерство охорони здоров'я України, iншi вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади" замiнити словами "здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     3) у текстi Закону слова "Мiнiстерство охорони здоров'я України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     29. У Законi України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228; 2006 р., N 22, ст. 199; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) в абзацi третьому статтi 3 слова "установ i закладiв" замiнити словом "органiв";

     2) в абзацi четвертому статтi 4 слова "за якiстю та безпекою харчових продуктiв i продовольчої сировини на всiх етапах їх виробництва, зберiгання та реалiзацiї" виключити;

     3) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Повноваження центральних органiв виконавчої влади щодо захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, щодо захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб:

     затверджує санiтарно-протиепiдемiчнi правила i норми, методи обстеження та лiкування хворих, дiагностики та профiлактики iнфекцiйних хвороб, iншi нормативно-правовi акти;

     встановлює методи випробувань дезiнфекцiйних засобiв, контролю за їх вiдповiднiстю вимогам стандартiв, iнших нормативних документiв, регламентує застосування таких методiв;

     вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї, спрямованi на профiлактику та зниження рiвня iнфекцiйних хвороб, на полiпшення епiдемiчної ситуацiї в Українi;

     встановлює допустимi рiвнi забруднення мiкроорганiзмами та iншими бiологiчними чинниками харчових продуктiв i продовольчої сировини, води, ґрунту, iнших об'єктiв середовища життєдiяльностi людини;

     вирiшує iншi питання у межах повноважень, визначених законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, щодо захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб:

     здiйснює вiдповiдно до законодавства державну реєстрацiю медичних iмунобiологiчних препаратiв;

     бере участь у формуваннi державних замовлень на виробництво лiкарських засобiв, медичних iмунобiологiчних препаратiв та дезiнфекцiйних засобiв, необхiдних для здiйснення профiлактичних i протиепiдемiчних заходiв, а також на пiдготовку фахiвцiв iз профiлактики та лiкування iнфекцiйних хвороб;

     забезпечує створення, зберiгання та своєчасне оновлення необхiдного запасу лiкарських засобiв, медичних iмунобiологiчних препаратiв, дезiнфекцiйних засобiв тощо на випадок епiдемiй;

     вирiшує iншi питання у межах повноважень, визначених законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, щодо захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб:

     розробляє санiтарнi норми, методи профiлактики iнфекцiйних хвороб, iншi нормативно-правовi акти;

     здiйснює нагляд за додержанням пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi та громадянами законодавства у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб, контролює виконання вимог санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм;

     здiйснює епiдемiологiчний нагляд за побiчною дiєю iмунобiологiчних препаратiв та їх епiдемiологiчною ефективнiстю;

     веде державний облiк iнфекцiйних хвороб;

     координує проведення закладами охорони здоров'я, органами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, науково-дослiдними установами, що належать до сфери його управлiння, заходiв, спрямованих на санiтарну охорону територiї України;

     аналiзує i прогнозує епiдемiчну ситуацiю в Українi та в окремих регiонах, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтованi пропозицiї, спрямованi на профiлактику та зниження рiвня iнфекцiйних хвороб, на полiпшення епiдемiчної ситуацiї;

     органiзовує проведення наукових дослiджень, спрямованих на зниження рiвня iнфекцiйних хвороб, полiпшення епiдемiчної ситуацiї, пiдвищення ефективностi протиепiдемiчних заходiв;

     забезпечує створення, зберiгання та своєчасне оновлення необхiдного запасу дезiнфекцiйних засобiв на випадок епiдемiй;

     здiйснює мiжвiдомчу координацiю та забезпечує взаємодiю з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб;

     погоджує проекти рiшень, якими встановлюється порядок проведення профiлактичних i протиепiдемiчних заходiв;

     погоджує порядок проведення профiлактичних i протиепiдемiчних заходiв у межах пiдпорядкованих центральним органам виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, захисту державного кордону, виконання кримiнальних покарань, Службi безпеки України, територiй, об'єктiв, частин i пiдроздiлiв;

     органiзовує та координує роботи з проведення гiгiєнiчного навчання населення з питань запобiгання виникненню та поширенню iнфекцiйних хвороб, а також забезпечує медичнi служби мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби перiодичною iнформацiєю про епiдемiчну ситуацiю в Українi та у свiтi, щорiчно iнформує їх про прийнятi санiтарно-протиепiдемiчнi правила та iншi нормативно-правовi акти у сферi захисту населення вiд iнфекцiйних хвороб;

     вирiшує iншi питання у межах повноважень, визначених законом";

     4) у статтi 11:

     у частинi першiй слова "установи та заклади" виключити;

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженим центральним органам виконавчої влади з питань оборони, внутрiшнiх справ, виконання покарань, охорони державного кордону, Службi безпеки України, забезпечують вiдповiднi центральнi органи виконавчої влади" замiнити словами "центральним органам виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, виконання кримiнальних покарань, захисту державного кордону, Службi безпеки України, забезпечують зазначенi органи";

     у частинi третiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" та "установи" замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я" та "органи";

     5) у статтi 12:

     у частинi другiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi четвертiй слова "спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади з питань оборони, внутрiшнiх справ, виконання покарань, охорони державного кордону" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку, виконання кримiнальних покарань, захисту державного кордону";

     6) у статтi 13:

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я у порядку, встановленому законодавством щодо лiкарських засобiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi четвертiй слова "установами державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     у частинi п'ятiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв";

     7) у статтi 14 слова "спецiально уповноваженому центральному органi виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     8) у статтi 17:

     у частинi другiй слово "установи" замiнити словом "органи";

     у частинi третiй слово "установ" виключити;

     9) у частинi п'ятiй статтi 21 слово "установах" замiнити словом "органах";

     10) у статтi 28:

     у частинi другiй слово "установ" замiнити словом "органiв";

     у частинi сьомiй слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     11) у статтi 29:

     у частинi першiй слова "за поданням головного державного санiтарного лiкаря України" виключити;

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Питання про встановлення карантину порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за поданням головного державного санiтарного лiкаря України".

     У зв'язку з цим частини другу - п'яту вважати вiдповiдно частинами третьою - шостою;

     12) в абзацi сьомому статтi 30 слова "спецiально уповноважених центральних органiв виконавчої влади з питань оборони, внутрiшнiх справ" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах оборони i вiйськового будiвництва, охорони громадського порядку";

     13) в абзацах третьому i шостому частини першої статтi 33 слова "спецiалiзованими пiдроздiлами установ i закладiв" та "установами та закладами" замiнити словом "органами";

     14) у статтi 35:

     у частинi першiй слова "закладу чи установи" замiнити словом "органу";

     у частинi другiй слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     15) у частинi першiй статтi 38 слова "вiдповiдну установу" замiнити словами "вiдповiдний орган";

     16) у частинi другiй статтi 40 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин та соцiального захисту населення";

     17) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     30. У Законi України "Про охорону прав на винаходи i кориснi моделi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 37, ст. 307; 2001 р., N 8, ст. 37; 2003 р., N 35, ст. 271):

     1) в абзацi другому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у статтi 2 слова "законiв України "Про власнiсть" замiнити словами "Цивiльного кодексу України, Закону України";

     3) у частинi першiй статтi 3:

     абзац шостий виключити;

     абзац одинадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     4) в абзацi шостому частини четвертої статтi 6, частинi третiй статтi 8, частинi десятiй статтi 12, частинi другiй статтi 15, частинах першiй, четвертiй, дев'ятiй, чотирнадцятiй та п'ятнадцятiй статтi 16, частинi третiй статтi 22, частинi четвертiй статтi 24, частинах другiй та четвертiй статтi 25 слово "Установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     5) абзац третiй частини шiстнадцятої статтi 16 пiсля слова "установленому" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнтелектуальної власностi".

     31. У Законi України "Про iмплантацiю електрокардiостимуляторiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 369):

     1) у статтi 3:

     у назвi та абзацi першому слова "центральний орган виконавчої влади з охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi третьому слова "мiсцевих органiв виконавчої влади з охорони здоров'я" замiнити словами "мiсцевих органiв виконавчої влади";

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "республiканського бюджету Автономної Республiки Крим" виключити, а слова "центральним та мiсцевими органами виконавчої влади з охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, та мiсцевими органами виконавчої влади".

     32. У Законi України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2005 р., N 5, ст. 122):

     1) в абзацi сьомому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади з фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     2) у частинi першiй статтi 2 слова "Головному управлiннi Державного казначейства України" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв";

     3) в абзацi другому частини четвертої статтi 3 слова "центрального органу виконавчої влади з фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури i спорту, вiдповiдно до пропозицiй центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     4) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з фiзичної культури i спорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту" у вiдповiдному вiдмiнку.

     33. У Законi України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 28, ст. 372):

     1) у статтi 10:

     частину Другу пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     частини третю та четверту викласти в такiй редакцiї:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти:

     формує програми розвитку позашкiльної освiти;

     розробляє Положення про позашкiльнi навчальнi заклади, готує пропозицiї щодо нормативiв матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення позашкiльної освiти;

     розробляє нормативно-правовi акти стосовно визначення соцiальних гарантiй педагогiчним працiвникам, спецiалiстам позашкiльних навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, за участю iнших центральних органiв виконавчої влади, у сферi управлiння яких перебувають позашкiльнi навчальнi заклади:

     бере участь у визначеннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi позашкiльної освiти;

     здiйснює навчально-методичне керiвництво, контроль та державне iнспектування позашкiльних навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законами та покладенi на нього актами Президента України.

     4. Державний контроль за дiяльнiстю позашкiльних навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування, типiв i форм власностi здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та мiсцевими органами управлiння освiтою";

     2) в абзацi четвертому частини другої статтi 16 слова "Академiї педагогiчних наук України" замiнити словами "Нацiональної академiї педагогiчних наук України";

     3) в абзацi четвертому частини другої статтi 18 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi культури" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi культури";

     4) у частинi першiй статтi 26 слова "законiв України "Про освiту", "Про бюджетну систему України", "Про власнiсть" замiнити словами "Бюджетного кодексу України, Цивiльного кодексу України, законiв України "Про освiту";

     5) у частинi першiй статтi 28 слова "Мiнiстерством фiнансiв України та центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку";

     6) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади в галузi освiти" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку.

     34. У Законi України "Про курорти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435; 2006 р., N 22, ст. 184):

     1) текст статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Клопотання про оголошення природних територiй курортними у мiсячний термiн розглядається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi курортiв, з урахуванням пропозицiй Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських рад.

     У разi схвалення клопотання центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi курортiв, погоджує це клопотання з власниками чи користувачами земельних дiлянок.

     На пiдставi результатiв погодження клопотань центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi курортiв, забезпечує розроблення проектiв оголошення природних територiй курортними";

     2) у частинi першiй статтi 11:

     абзаци перший та другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi позитивного висновку державної екологiчної та санiтарно-гiгiєнiчної експертиз щодо проектiв оголошення природних територiй курортними матерiали передаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi курортiв:

     щодо курортiв державного значення - до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у зазначенiй сферi, для внесення в установленому порядку на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України";

     в абзацi третьому слова "з питань дiяльностi курортiв" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 16 слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     4) у частинi другiй статтi 17:

     слова "центральнi органи виконавчої влади з нагляду за охороною працi, з геологiї i використання надр, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi охорони здоров'я, iз здiйснення державного нагляду (контролю) у сферах охорони працi, геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, охорони навколишнього природного середовища";

     слова "спецiально уповноваженi" виключити;

     5) у статтi 19;

     у частинi другiй слова "Державною комiсiєю України по запасах корисних копалин" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     у частинах четвертiй та п'ятiй слова "центральний орган виконавчої влади з геологiї та використання надр" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у частинi другiй статтi 36 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi дiяльностi курортiв";

     7) у частинi другiй статтi 37 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     8) у статтi 38 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань дiяльностi курортiв" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi дiяльностi курортiв, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi курортiв";

     9) у статтi 39:

     пункт 4 виключити;

     у пунктi 7 слова "i порядку створення та ведення Державного кадастру природних територiй курортiв України i Державного кадастру природних лiкувальних ресурсiв України" виключити;

     10) у частинi другiй статтi 40 слова "розробцi" та "курортної справи" замiнити вiдповiдно словами "формуваннi" та "дiяльностi курортiв";

     11) у текстi Закону:

     слова "центральним органом виконавчої влади з охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань дiяльностi курортiв" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi курортiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У Законi України "Про фiзичний захист ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 1, ст. 1; 2010 р., N 6, ст. 48):

     1) в абзацi шiстнадцятому частини першої статтi 3 слова "України, громадян iнших держав, осiб без громадянства" замiнити словами "iноземцiв та осiб без громадянства";

     2) у частинi першiй статтi 4 слова "її вiдповiдних органiв" замiнити словами "державних органiв";

     3) абзац другий частини четвертої статтi 52 викласти в такiй редакцiї:

     "орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     4) у частинi четвертiй статтi 8 слова "основнi сили вiйськових пiдроздiлiв", "територiальнi пiдроздiли правоохоронних органiв" та "озброєнi пiдроздiли" замiнити вiдповiдно словами "внутрiшнi вiйська", "правоохороннi органи" та "вiйськовi формування";

     5) у частинi першiй статтi 15 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi державного регулювання фiзичного захисту iз залученням правоохоронних органiв" замiнити словами "органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки iз залученням Служби безпеки України та центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють правоохоронну дiяльнiсть";

     6) абзац п'ятий статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Призначення вiдповiдальним за органiзацiю виконання вимог та заходiв фiзичного захисту заступника керiвника центрального органу виконавчої влади, одного iз заступникiв керiвника експлуатуючої органiзацiї";

     7) у статтi 23:

     назву та абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 23. Повноваження правоохоронних органiв у сферi фiзичного захисту

     Правоохороннi органи";

     абзац другий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "центральнi органи виконавчої влади, що регулюють ядерну та радiацiйну безпеку" замiнити словами "орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     8) в абзацi сiмнадцятому статтi 24 слова "центральному органу виконавчої влади, що здiйснює державне регулювання фiзичного захисту" замiнити словами "органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     9) у статтi 25:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     абзац другий замiнити двома абзацами такого змiсту:

     "забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi фiзичного захисту;

     бере участь у проведеннi оцiнки загрози вчинення диверсiї, крадiжки або будь-якого iншого неправомiрного вилучення радiоактивних матерiалiв та визначеннi проектної загрози".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - п'ятнадцятим;

     пiсля абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "передає правоохоронним органам акти перевiрок про порушення установлених законами, iншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радiацiйної безпеки, фiзичного захисту ядерних установок, ядерних матерiалiв, радiоактивних вiдходiв, iнших джерел iонiзуючого випромiнювання, облiку та контролю ядерних матерiалiв та iнших джерел iонiзуючого випромiнювання".

     У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - шiстнадцятим;

     абзац шiстнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "вирiшує iншi питання, визначенi законами України та покладенi на нього актами Президента України";

     у частинi другiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здiйснює державне регулювання фiзичного захисту" замiнити словами "Орган державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки", а слово "функцiй" замiнити словом "повноважень".

     36. У примiтцi до статтi 305 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу".

     37. У Законi України "Про авторське право i сумiжнi права" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214; 2003 р., N 35, ст. 271):

     1) в абзацi сорок другому статтi 1 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi";

     2) у статтi 2 слова "законiв України "Про власнiсть" замiнити словами "законiв України";

     3) у частинi першiй статтi 4:

     в абзацi другому слова "реалiзує монiторинг" замiнити словами "аналiзує стан";

     в абзацi третьому слово "веде" замiнити словом "забезпечує";

     в абзацi шостому слова "Кабiнетовi Мiнiстрiв України" замiнити словами "в установленому порядку";

     абзац п'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законiв";

     4) у статтi 6 слова "Iноземнi особи" замiнити словом "Iноземцi".

     38. У Законi України "Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258; 2005 р., N 11, ст. 198; 2006 р., N 34, ст. 292; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) в абзацi дев'ятому статтi 1 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань";

     2) у частинi третiй статтi 3 слова "центральним органом виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань";

     3) в абзацi третьому статтi 4 слова "установ i закладiв" замiнити словом "органiв";

     4) у статтi 7:

     у назвi та абзацi першому слова "у сферi боротьби" замiнити словами "з питань боротьби";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо профiлактики та зниження рiвня захворюваностi на туберкульоз, полiпшення епiдемiчної ситуацiї в Українi";

     абзаци четвертий, шостий, восьмий та дев'ятий виключити;

     5) доповнити Закон статтею 71 такого змiсту:

     "Стаття 71. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань, з питань боротьби iз захворюванням на туберкульоз

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iнших соцiально небезпечних захворювань, з питань боротьби iз захворюванням на туберкульоз:

     веде статистичний облiк захворювань на туберкульоз;

     аналiзує i прогнозує епiдемiчну ситуацiю в Українi та в окремих регiонах щодо захворюваностi на туберкульоз, розробляє та подає в установленому порядку обґрунтованi пропозицiї щодо профiлактики та зниження рiвня захворюваностi на туберкульоз, полiпшення епiдемiчної ситуацiї;

     створює та забезпечує функцiонування нацiональної системи монiторингу захворювання на туберкульоз;

     здiйснює мiжвiдомчу координацiю та забезпечує взаємодiю з iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади у сферi боротьби iз захворюванням на туберкульоз;

     приймає участь в органiзацiї гiгiєнiчного навчання населення з питань запобiгання виникненню та поширенню туберкульозу, а також забезпечує медичнi служби мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби iнформацiєю про епiдемiчну ситуацiю в Українi та у свiтi щодо захворюваностi на туберкульоз, щорiчно iнформує їх про прийнятi санiтарнi норми та iншi нормативно-правовi акти щодо захисту населення вiд захворювання на туберкульоз;

     вирiшує iншi питання у межах повноважень, визначених законом";

     6) у частинi четвертiй статтi 14 слова "здiйснюють органи державної ветеринарної медицини" замiнити словами "здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини";

     7) у частинi першiй статтi 17 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань";

     8) частину другу статтi 18 замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Виявлення, профiлактика та лiкування туберкульозу серед мiгрантiв, якщо вони на законних пiдставах перебувають в Українi, проводиться у порядку, встановленому для громадян України.

     Порядок виявлення, профiлактики i лiкування туберкульозу серед мiгрантiв, якi перебувають в Українi незаконно, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     9) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади в галузi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку.

     39. У Законi України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259):

     1) в абзацi другому частини першої статтi 3 слова "центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, мiсцевими органами виконавчої влади" замiнити словами "центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республiки Крим";

     2) у частинi третiй статтi 14, частинi першiй статтi 35, частинi першiй статтi 39 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi фiнансiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     3) у статтi 17:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     в абзацi шостому слова "та пiдпорядкованi їм органи управлiння, у сферi управлiння яких перебувають дошкiльнi навчальнi заклади" виключити;

     4) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     абзаци другий, сьомий та восьмий виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "розробляє та затверджує Базовий компонент дошкiльної освiти";

     в абзацi тринадцятому слова "та пiдпорядкованих їм органiв управлiння, у сферi управлiння яких перебувають дошкiльнi навчальнi заклади" виключити;

     в абзацi першому частини другої слова "та пiдпорядкованi їм органи управлiння, у сферi управлiння яких перебувають дошкiльнi навчальнi заклади" виключити;

     5) частину другу статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Державний контроль за дiяльнiстю дошкiльних навчальних закладiв здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та мiсцевi органи управлiння освiтою";

     6) в абзацi другому статтi 25 та частинi другiй статтi 35 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi освiти i науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у частинi другiй статтi 35 слова "та пiдпорядкованi їм органи управлiння, у сферi управлiння яких перебувають дошкiльнi навчальнi заклади" виключити;

     8) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi освiти i науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "Академiя педагогiчних наук" у всiх вiдмiнках замiнити словами "Нацiональна академiя педагогiчних наук України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     40. У Законi України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 41:

     у частинi другiй слова "Державної митної служби України" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи";

     у частинi п'ятiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi";

     2) в абзацi восьмому статтi 12:

     слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсiв" виключити;

     слова "спецiально уповноваженим органом виконавчої влади з питань державного гiрничого нагляду" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду";

     3) у частинi третiй статтi 13 слова "органом, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     4) у частинах першiй та третiй статтi 22 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до вiдання яких вiднесенi питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, екологiї та природних ресурсiв" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, безпеки на морському та рiчковому транспортi, рибного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     5) в абзацi першому частини першої статтi 26 та частинi другiй статтi 27 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     6) у статтi 29:

     у частинi першiй слова "з питань екологiї та природних ресурсiв" виключити;

     у частинi другiй слова "центральний орган виконавчої влади з питань гiрничого нагляду" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду";

     у частинi четвертiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду";

     7) в абзацi шостому частини другої статтi 36 слова "центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання нагляду за охороною працi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду";

     8) в абзацi шостому статтi 37 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання державного регулювання нафтогазової галузi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     9) у частинi третiй статтi 41 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання нагляду за охороною працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду";

     10) у частинi другiй статтi 50 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого належать питання охорони працi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та гiрничого нагляду, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi";

     11) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" у всiх вiдмiнках i числах замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання державного регулювання нафтогазової галузi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     41. У Законi України "Про особливостi державного регулювання дiяльностi суб'єктiв господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 17, ст. 121; 2005 р., N 33, ст. 432):

     1) абзаци перший та другий частини першої статтi 6 замiнити одним абзацом такого змiсту:

     "1. Перелiк центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють заходи у сферi контролю за виробництвом, експортом/iмпортом дискiв для лазерних систем зчитування, матриць, їх повноваження та порядок дiяльностi визначаються вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та Закону України "Про центральнi органи виконавчої влади".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами другим - шостим;

     2) у текстi Закону:

     слова "центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiки", "спецiально уповноважений орган з питань лiцензування" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi лiцензування" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузi митної справи" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в галузi митної справи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     42. У Законi України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2005 р., N 4, ст. 103; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 22 червня 2012 року N 5026-VI):

     1) у статтi 17:

     у частинi першiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечує проведення державної полiтики у сферi освiти";

     в абзацi третьому слова "органiзує розроблення та здiйснення" замiнити словами "забезпечує розроблення i виконання";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "здiйснює контроль за додержанням законодавства у сферi вищої освiти органами виконавчої влади, їх посадовими особами";

     у частинi другiй:

     пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дев'ятим;

     абзац п'ятий виключити;

     2) у статтi 18:

     назву викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, iнших центральних органiв виконавчої влади, якi мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади";

     частину першу замiнити двома частинами такого змiсту:

     "1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти:

     здiйснює аналiтично-прогностичну дiяльнiсть у галузi вищої освiти, визначає тенденцiї її розвитку, вплив демографiчної, етнiчної, соцiально-економiчної ситуацiї, iнфраструктури виробничої та невиробничої сфер, ринку працi на стан вищої освiти, формує напрями взаємодiї з iншими ланками освiти, стратегiчнi напрями розвитку вищої освiти вiдповiдно до науково-технiчного прогресу та iнших факторiв, узагальнює свiтовий i вiтчизняний досвiд розвитку вищої освiти;

     розробляє програми розвитку вищої освiти, стандарти вищої освiти;

     визначає нормативи матерiально-технiчного, фiнансового забезпечення вищих навчальних закладiв;

     здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань, що належать до його компетенцiї;

     формує i розмiщує державне замовлення на пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою;

     затверджує умови прийому на навчання до вищих навчальних закладiв;

     формує мережу спецiалiзованих вчених рад та здiйснює нормативне та методичне забезпечення засад їх дiяльностi;

     розробляє i затверджує вимоги до рiвня наукової квалiфiкацiї здобувачiв наукових ступенiв, вченого звання старшого наукового спiвробiтника та встановлює критерiї атестацiї наукових кадрiв вищої квалiфiкацiї;

     забезпечує єднiсть вимог до рiвня наукової квалiфiкацiї осiб, якi здобувають вiдповiдно науковий ступiнь кандидата або доктора наук чи вчене звання старшого наукового спiвробiтника;

     формує мережу експертних рад;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законом та покладенi на нього актами Президента України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти:

     здiйснює навчально-методичне керiвництво, контроль за дотриманням вимог стандартiв вищої освiти, державне iнспектування;

     здiйснює лiцензування та акредитацiю вищих навчальних закладiв незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, видає їм лiцензiї, сертифiкати;

     здiйснює встановлення вiдповiдностi документiв про вищу освiту та вченi звання;

     сприяє працевлаштуванню випускникiв вищих навчальних закладiв;

     затверджує статути пiдпорядкованих йому вищих навчальних закладiв та вищих навчальних закладiв приватної форми власностi;

     погоджує статути вищих навчальних закладiв державної форми власностi, пiдпорядкованих iншим центральним органам виконавчої влади, вищих навчальних закладiв, що перебувають у власностi Автономної Республiки Крим, та вищих навчальних закладiв комунальної форми власностi;

     органiзовує вибори, затверджує та звiльняє з посад керiвникiв пiдпорядкованих йому вищих навчальних закладiв;

     погоджує затвердження на посаду керiвникiв вищих навчальних закладiв комунальної i приватної форм власностi;

     органiзовує атестацiю педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв щодо присвоєння їм квалiфiкацiйних категорiй, педагогiчних та вчених звань;

     проводить експертизу дисертацiй для здобуття наукових ступенiв та атестацiйних справ для присвоєння вченого звання старшого наукового спiвробiтника;

     затверджує рiшення спецiалiзованих вчених рад про присудження наукових ступенiв i рiшення вчених (наукових, науково-технiчних, технiчних) рад про присвоєння вченого звання старшого наукового спiвробiтника, а також скасовує їх у разi невиконання державних вимог при атестацiї наукових i науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї;

     вирiшує в установленому порядку питання переатестацiї наукових i науково-педагогiчних кадрiв вищої квалiфiкацiї, позбавлення наукових ступенiв, вченого звання старшого наукового спiвробiтника, оформлення й видачi дипломiв i атестатiв, а також розглядає апеляцiї;

     вирiшує в установленому порядку питання взаємовизнання документiв про присудження наукових ступенiв та присвоєння вченого звання старшого наукового спiвробiтника;

     разом з iншими центральними органами виконавчої влади, якi мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади, органами влади Автономної Республiки Крим, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, якi мають у своєму пiдпорядкуваннi вищi навчальнi заклади комунальної форми власностi, реалiзує державну полiтику у галузi вищої освiти i здiйснює контроль за втiленням державної полiтики у галузi вищої освiти, дотриманням нормативно-правових актiв про вищу освiту в усiх вищих навчальних закладах незалежно вiд форми власностi i пiдпорядкування;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законом та покладенi на нього актами Президента України".

     У зв'язку з цим частини другу - третю вважати частинами третьою - четвертою;

     абзац третiй частини третьої пiсля слiв "та акредитацiї" доповнити словами "пiдпорядкованих їм";

     3) статтю 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 19. Державний нагляд (контроль) у галузi вищої освiти

     1. Державний нагляд (контроль) у галузi вищої освiти здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, та мiсцевими органами управлiння освiтою.

     2. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, визначаються Законом України "Про освiту";

     4) в абзацi третьому статтi 20 слова "спецiально уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузi працi та соцiальної полiтики, економiки, освiти i науки" замiнити словами "центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферах трудових вiдносин, економiчного i соцiального розвитку, освiти";

     5) у частинi другiй статтi 59:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Вчене звання на основi рiшення Вченої (наукової, науково-технiчної, технiчної) ради, яка дiє в системi мiнiстерства, iншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац шостий виключити;

     6) в абзацi сьомому частини другої статтi 67 слова "iноземним громадянам" замiнити словом "iноземцям";

     7) у частинi першiй статтi 15, частинi третiй статтi 18, статтi 19, абзацi п'ятому статтi 20, абзацi другому частини першої статтi 27, абзацах третьому, четвертому i п'ятому частини першої, абзацах четвертому i п'ятому частини другої, абзацi другому частини четвертої статтi 28, статтi 59, частинi першiй статтi 64 слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у галузi освiти i науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     8) у текстi Закону:

     слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у галузi освiти i науки" та "Вища атестацiйна комiсiя України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у галузi працi та соцiальної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi трудових вiдносин" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у галузi економiки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку.

     43. У Законi України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2010 р., N 34, ст. 484; 2012 р., N 19 - 20, ст. 166):

     1) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй:

     здiйснює заходи щодо проведення єдиної науково-технiчної та iнновацiйної полiтики;

     координує роботу у сферi iнновацiйної дiяльностi iнших центральних органiв виконавчої влади;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi, середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня, державних iнновацiйних програм, а також стосовно необхiдних обсягiв бюджетних коштiв для їх кредитування;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо створення спецiалiзованих державних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ для фiнансової пiдтримки iнновацiйних програм i проектiв, розробляє статути чи положення про цi установи;

     здiйснює нормативно-правове забезпечення у сферi iнновацiй, забезпечує розвиток iнновацiйного потенцiалу України та нацiональної iнновацiйної системи;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України вiдповiдно до законiв.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi:

     готує пропозицiї щодо визначення прiоритетних напрямiв розвитку iнновацiйної дiяльностi;

     органiзовує прогнозно-аналiтичнi дослiдження тенденцiй iнновацiйного розвитку;

     здiйснює державну реєстрацiю iнновацiйних проектiв i веде Державний реєстр iнновацiйних проектiв;

     проводить у встановленому порядку конкурсний вiдбiр iнновацiйних проектiв;

     готує пропозицiї щодо проектiв iнновацiйних програм i визначення обсягу коштiв державного бюджету для їх фiнансування;

     готує пропозицiї щодо утворення спецiалiзованих державних iнновацiйних фiнансово-кредитних установ для фiнансової пiдтримки iнновацiйних програм i проектiв;

     бере участь у здiйсненнi в установленому порядку проведення державної наукової та науково-технiчної експертизи iнновацiйних проектiв;

     органiзовує пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв у сферi iнновацiйної дiяльностi;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України.

     3. Iншi центральнi органи виконавчої влади:

     здiйснюють пiдготовку пропозицiй щодо реалiзацiї iнновацiйної полiтики у вiдповiднiй галузi економiки, створюють органiзацiйно-економiчнi механiзми пiдтримки її реалiзацiї;

     готують та подають у встановленому порядку вiдповiдно до компетенцiї пропозицiї щодо середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi галузевого рiвня;

     доручають державним iнновацiйним фiнансово-кредитним установам проведення конкурсного вiдбору прiоритетних iнновацiйних проектiв, що реалiзуються в рамках середньострокових прiоритетних напрямiв галузевого рiвня, i здiйснення фiнансової пiдтримки цих проектiв у межах коштiв, передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк;

     здiйснюють iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     2) в абзацi шостому частини першої статтi 8, частинах другiй, п'ятiй - дев'ятiй, одинадцятiй i чотирнадцятiй статтi 13, частинi другiй статтi 14, частинi четвертiй статтi 15, частинi другiй статтi 19 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi", "Установа" та "Установа чи її регiональне вiддiлення" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнновацiйної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) у частинi другiй статтi 11:

     пункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику";

     у пунктi "в" слова "Державною податковою адмiнiстрацiєю України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику";

     4) друге речення частини третьої та частину четверту статтi 13 виключити;

     5) у частинах першiй та шостiй статтi 19 слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй".

     44. В абзацi вiсiмнадцятому статтi 2 Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, вiдеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46) слова "центральний орган виконавчої влади у сферi iнтелектуальної власностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi iнтелектуальної власностi".

     45. У Законi України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 511; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253):

     1) частину другу статтi 4 пiсля слiв "на пiдставi концепцiї зняття з експлуатацiї ядерної установки" доповнити словами "погодженої органом державного регулювання ядерної та радiацiйної безпеки";

     2) у статтi 8:

     у частинi першiй слова "органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики за погодженням iз центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики в ядерно-промисловому комплексi та державної фiнансової полiтики";

     у частинi четвертiй слова "органом, уповноваженим Кабiнетом Мiнiстрiв України, за iнiцiативою експлуатуючої органiзацiї (оператора)" виключити;

     у частинi п'ятiй слова "облiковуються у Державному казначействi України" замiнити словами "облiковуються в цьому органi";

     3) у статтi 9 слова "уповноваженим центральним органом виконавчої влади" виключити;

     4) у статтi 11:

     частину першу пiсля слiв "за формою" доповнити словами "та обсягами";

     частину третю виключити;

     5) у частинах першiй та другiй статтi 11, частинi другiй статтi 12 слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в електроенергетичнiй галузi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в ядерно-промисловому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у текстi Закону слова "Державному казначействi України" замiнити словами "центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв".

     46. У Законi України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 33, ст. 430; 2011 р., N 29, ст. 272):

     1) у пунктi 1.3 статтi 1 слова "Державний комiтет України з державного матерiального резерву" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного матерiального резерву";

     2) абзац третiй пункту 5.2 статтi 5 виключити;

     3) абзац другий пункту 6.4 статтi 6 виключити;

     4) в абзацi третьому пункту 8.2 статтi 8, пiдпунктi 9.1.3 пункту 9.1 та пунктi 9.4 статтi 9, абзацi другому пiдпункту 10.6 статтi 10 слова "Мiжвiдомчою комiсiєю з погашення заборгованостi пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi спiльно з нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної фiнансової, бюджетної, податкової полiтики, державної полiтики економiчного i соцiального розвитку, державної полiтики у сферi житлово-комунального господарства, Службою безпеки України";

     5) у текстi Закону слова "Мiнiстерство палива та енергетики України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в паливно-енергетичному комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     47. У Законi України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 52, ст. 565; 2009 р., N 49, ст. 730):

     1) в абзацi четвертому статтi 6 слова "розробляє пропозицiї" замiнити словами "приймає рiшення";

     2) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Повноваження центральних органiв виконавчої влади щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, в межах своєї компетенцiї:

     формує державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення вiдповiдно до закону, бере участь у розробленнi та виконаннi вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     визначає в установленому порядку з урахуванням норм мiжнародного права перелiки шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредiєнтiв тютюнових виробiв, що входять до складу тютюнових виробiв та видiляються з тютюновим димом пiд час їх курiння;

     здiйснює вiдповiдно до закону гiгiєнiчну регламентацiю щодо небезпечних факторiв, пов'язаних з вживанням тютюнових виробiв, з урахуванням мiжнародного законодавства;

     бере участь у розробцi пропозицiй щодо удосконалення податкової та фiнансової полiтики у сферi протидiї поширеностi курiння тютюнових виробiв чи iншого способу їх вживання та зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, в межах своєї компетенцiї:

     реалiзує державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення вiдповiдно до закону, бере участь у розробленнi та виконаннi вiдповiдних загальнодержавних програм попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     розробляє та впроваджує в установленому порядку на рiвнi первинної медико-санiтарної допомоги заходи з дiагностики та лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     надає особам, якi бажають позбутися шкiдливої звички курити тютюновi вироби чи iншим способом їх вживати, доступну, якiсну та ефективну лiкувально-профiлактичну допомогу;

     вживає заходiв для запобiгання поширеностi курiння тютюнових виробiв серед населення, насамперед серед дiтей та молодi;

     iнформує населення через засоби масової iнформацiї про шкiдливiсть курiння чи iнших способiв вживання тютюнових виробiв та здiйснює пропаганду медичних знань з питань профiлактики захворювань, пов'язаних з вживанням тютюнових виробiв;

     бере участь у розробцi навчальних програм з профiлактики курiння тютюнових виробiв чи iншого способу їх вживання та лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     координує проведення закладами охорони здоров'я, науково-дослiдними установами, що належать до сфери його управлiння, заходiв, спрямованих на обмеження вживання тютюнових виробiв, а також зменшення їхнього шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     органiзовує проведення наукових дослiджень щодо попередження та зменшення курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання серед населення, лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     бере участь у формуваннi державних замовлень на виробництво лiкарських засобiв, необхiдних для лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi), здiйснення iнших профiлактичних i лiкувальних заходiв, а також проводить пiдготовку та перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв, якi здiйснюють заходи щодо попередження та зменшення курiння тютюнових виробiв чи iнших способiв їх вживання серед населення та проводять лiкування залежностi вiд тютюну (нiкотинової залежностi);

     забезпечує взаємодiю з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади i громадськими органiзацiями з питань охорони здоров'я населення вiд шкiдливих наслiдкiв вживання тютюнових виробiв;

     бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi щодо попередження вживання тютюнових виробiв та зменшення їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення, в межах своєї компетенцiї:

     реалiзує вiдповiдно до закону державну полiтику щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i їх шкiдливого впливу на здоров'я населення;

     здiйснює контроль за дотриманням показникiв вмiсту шкiдливих для здоров'я людини речовин i iнгредiєнтiв у тютюнових виробах, якi реалiзуються на територiї України;

     реалiзує першочерговi заходи щодо запобiгання шкiдливому впливу тютюнових виробiв на стан здоров'я i життя людини;

     проводить монiторинг ефективностi заходiв у сферi охорони здоров'я населення вiд шкiдливих наслiдкiв вживання тютюнових виробiв, аналiзує i прогнозує ситуацiю iз захворюванiстю населення, що пов'язана з вживанням тютюнових виробiв;

     здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом";

     3) у статтi 11:

     у частинi першiй слова "органом з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi технiчного регулювання та захисту прав споживачiв";

     у частинi другiй слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     у частинi третiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     у частинi четвертiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     4) у частинi першiй статтi 14 слова "центральнi органи виконавчої влади у сферi охорони здоров'я, освiти i науки, молодi та спорту, культури i туризму" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах охорони здоров'я, освiти i науки, молодi та спорту, туризму та курортiв";

     5) у частинi четвертiй статтi 15 слова "Санiтарно-епiдемiологiчнi служби" та "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань телебачення i радiомовлення" замiнити вiдповiдно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi телебачення i радiомовлення";

     6) в абзацi першому частини першої та частинi другiй статтi 17 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     7) у статтi 19 слова "спецiально уповноваженi" виключити;

     8) у статтi 20:

     у частинi п'ятiй слова "керiвником чи заступниками керiвника управлiнь в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi" замiнити словами "а також iншими уповноваженими керiвником посадовими особами цього органу";

     у текстi слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi захисту прав споживачiв, стандартизацiї, метрологiї, пiдтвердження вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв" у вiдповiдному вiдмiнку.

     48. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) у статтi 7:

     у частинi другiй слово "реалiзацiю" замiнити словом "проведення";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Забезпечення формування та реалiзацiя державної полiтики у сферi телебачення i радiомовлення покладаються на центральний орган виконавчої влади".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     у частинi четвертiй слова "спецiальний конституцiйний, постiйно дiючий позавiдомчий державний орган" виключити;

     2) у частинi п'ятiй статтi 14 слова "реєструються у вiдповiдних територiальних органах влади, мають свої печатки та" виключити.

     49. У частинi другiй статтi 12 Закону України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324) слова "центральними органами виконавчої влади в галузi освiти i науки, фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах освiти, фiзичної культури та спорту".

     50. У Законi України "Про дитяче харчування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 433; 2011 р., N 22, ст. 149):

     1) у частинi четвертiй статтi 4 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     2) у частинi другiй статтi 6 слова "спецiально уповноваженими центральними органами виконавчої влади та їх органами на мiсцях" замiнити словами "центральними органами виконавчої влади";

     3) у частинах п'ятiй та десятiй статтi 9 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" та "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     4) у частинi другiй статтi 10 слова "центрального органу виконавчої влади, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдальним за ведення зазначеного реєстру" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     5) у текстi Закону слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" та "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я".

     51. У Законi України "Про державне регулювання дiяльностi у сферi трансферу технологiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 45, ст. 434; 2010 р., N 33, ст. 471; 2011 р., N 23, ст. 160):

     1) у частинi першiй статтi 3:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     пiсля абзацу другого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi;

     iншi центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, якi беруть участь у закупiвлi, передачi та/або використаннi технологiй".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - восьмий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим;

     2) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки:

     забезпечує формування державної полiтики у сферi трансферу (передачi) технологiй i прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, що створенi повнiстю або частково за рахунок коштiв державного бюджету;

     подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї до проектiв державних програм технологiчного оновлення галузей промисловостi стосовно набуття або передачi прав на технологiї та/або їх складовi;

     затверджує порядки проведення державної експертизи договорiв з трансферу технологiй та акредитацiї технологiчних брокерiв;

     розробляє в системi вищої освiти програму пiдготовки фахiвцiв з питань трансферу технологiй, що передбачає одержання дипломiв державного зразка;

     координує галузеву пiдготовку та перепiдготовку фахiвцiв з питань трансферу технологiй, направляє за клопотанням центральних органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук, пiдприємств, установ i органiзацiй, технологiчних паркiв та iнших iнновацiйних структур фахiвцiв для проходження такої пiдготовки або перепiдготовки до вiдповiдних навчальних закладiв;

     виконує iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi:

     реалiзує державну полiтику у сферi трансферу (передачi) технологiй i прав на об'єкти iнтелектуальної власностi, що створенi повнiстю або частково за рахунок коштiв державного бюджету;

     подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, пропозицiї до проектiв державних програм технологiчного оновлення галузей промисловостi стосовно набуття або передачi прав на технологiї та/або їх складовi;

     реалiзує в системi вищої освiти програму пiдготовки фахiвцiв з питань трансферу технологiй, що передбачає одержання дипломiв державного зразка;

     формує мiжгалузевий перелiк вiтчизняних та iноземних технологiй, органiзовує розповсюдження iнформацiї про технологiї, якi можуть бути використанi для технологiчного оновлення вiтчизняних пiдприємств;

     бере участь в узгодженнi з реальними потребами виробникiв продукцiї програми наукових дослiджень, проектних та конструкторських робiт, пов'язаних iз створенням складових технологiй, враховуючи суспiльнi та державнi потреби в такiй продукцiї;

     здiйснює вiдбiр на конкурсних засадах пропозицiй з розроблення нових конкурентноздатних технологiй та їх складових для створення нових i модернiзацiї iснуючих виробництв, забезпечує їх фiнансову пiдтримку;

     формує державний реєстр технологiй, зокрема створених за державнi кошти, а також технологiй, що пропонуються для внесення до цього реєстру суб'єктами трансферу технологiй (власниками технологiй);

     проводить державну експертизу та державну реєстрацiю договорiв з трансферу технологiй, веде державний реєстр таких договорiв;

     здiйснює в установленому порядку державну акредитацiю технологiчних брокерiв;

     пiд час проведення державної експертизи технологiй та їх складових здiйснює перевiрку дотримання прав на технологiї та їх складовi;

     може здiйснювати на замовлення суб'єктiв трансферу технологiй виконання робiт, спрямованих на пiдбiр потенцiйних контрагентiв для трансферу технологiй;

     здiйснює заходи щодо недопущення недобросовiсної конкуренцiї, контрафакцiї i несанкцiонованого розповсюдження технологiй та поширення конфiденцiйної iнформацiї, поширення технологiй подвiйного призначення без дозволу власника майнових прав;

     за клопотанням центральних органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук, пiдприємств, установ i органiзацiй, технологiчних паркiв та iнших iнновацiйних структур забезпечує надання консультацiйно-методичної допомоги з питань укладання договорiв про трансфер технологiй;

     сприяє розвитку iнфраструктури у сферi трансферу технологiй i стимулює залучення iнвестицiй;

     здiйснює за пропозицiєю осiб, якi мають права на технологiї та/або їх складовi, що створенi повнiстю або частково за рахунок коштiв державного бюджету, заходи щодо забезпечення фiнансування закордонного патентування винаходiв (промислових зразкiв) за рахунок коштiв, передбачених на такi цiлi державним бюджетом, а також органiзовує залучення iнших надходжень для фiнансування зазначених заходiв;

     виконує iншi повноваження, передбаченi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     3) у статтi 7:

     в абзацах восьмому i десятому частини другої слова "уповноваженому органу" та "уповноваженого органу" замiнити вiдповiдно словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi";

     частину третю виключити;

     4) у статтi 9:

     у частинi першiй слова "Уповноважений орган" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi, iншi";

     у частинi другiй:

     в абзацi четвертому слова "уповноваженого органу" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi";

     в абзацi восьмому слова "уповноваженим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     5) у частинi другiй статтi 12 та частинах другiй i третiй статтi 13 слова "уповноважений орган" у всiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у частинi другiй статтi 14 слова "уповноваженим органом" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     7) у частинi другiй статтi 15 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     8) у текстi Закону слова "галузевi академiї наук" у всiх вiдмiнках замiнити словами "нацiональнi галузевi академiї наук" у вiдповiдному вiдмiнку.

     52. У Законi України "Про функцiонування паливно-енергетичного комплексу в особливий перiод" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 52, ст. 526):

     1) у частинi першiй статтi 1 слова "органами управлiння у справах цивiльної оборони i сил цивiльної оборони" замiнити словами "органами управлiння єдиної системи цивiльного захисту";

     2) у частинi другiй статтi 5:

     абзац третiй доповнити словами "правоохороннi органи та органи i пiдроздiли цивiльного захисту";

     в абзацi четвертому слова "органiв з надзвичайних ситуацiй, безпеки, оборони, охорони правопорядку" виключити;

     3) у частинi другiй статтi 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у паливно-енергетичному комплексi";

     4) у частинi другiй статтi 9 та частинi першiй статтi 11 слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у паливно-енергетичному комплексi";

     5) у статтi 11:

     у частинi другiй слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у паливно-енергетичному комплексi";

     у частинi п'ятiй слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у паливно-енергетичному комплексi";

     6) у статтi 12:

     у назвi слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у паливно-енергетичному комплексi";

     у частинi першiй слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" замiнити словами "центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у паливно-енергетичному комплексi";

     7) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у паливно-енергетичному комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     53. В абзацi першому частини четвертої статтi 6 Закону України "Про науковий парк "Київська полiтехнiка" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 86) слова "Центральний орган виконавчої влади з питань освiти та науки" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної дiяльностi".

     54. У Законi України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 22 березня 2012 року N 4617-VI):

     1) у статтi 1:

     в абзацi п'ятнадцятому слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     абзац двадцять перший виключити;

     2) у частинi другiй статтi 2 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     3) частину третю статтi 3 пiсля слiв "мiжнародним договором України" доповнити словами "згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України";

     4) статтю 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 5. Повноваження центральних органiв виконавчої влади у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, в межах своїх повноважень:

     забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та вносить Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо її вдосконалення;

     бере участь у розробцi загальнодержавних програм у сферi контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     розробляє та приймає вiдповiдно до закону нормативнi акти у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та контролює їх виконання;

     розробляє проекти нормативно-правових актiв, що регулюють порядок здiйснення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     встановлює перелiки посад медичних i фармацевтичних працiвникiв, а також закладiв охорони здоров'я, яким може надаватися право на реалiзацiю (вiдпуск) наркотичних засобiв, психотропних речовин фiзичним особам;

     здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до закону.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, в межах своїх повноважень:

     забезпечує виконання цього Закону, iнших нормативно-правових актiв у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     бере участь у формуваннi та реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     бере участь у реалiзацiї загальнодержавних програм у сферi контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     органiзовує та здiйснює державний контроль у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     видає дозволи на право ввезення на територiю України, вивезення з територiї України та право транзиту через територiю України наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     здiйснює згiдно з мiжнародними договорами України взаємодiю та обмiн iнформацiєю з вiдповiдними мiжнародними органiзацiями з питань контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     узагальнює практику застосування законодавства про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори;

     забезпечує iнформування громадськостi з питань контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     проводить щорiчнi розрахунки та попередньо визначає потребу України в наркотичних засобах, психотропних речовинах;

     готує пропозицiї щодо визначення квот, у межах яких здiйснюється обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин;

     здiйснює вiдповiдно до закону методичне та iнформацiйне забезпечення дiяльностi у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi у сферi контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, а також у розробцi та виконаннi вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     здiйснює в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, обстеження складських, торговельних та iнших примiщень, що знаходяться у користуваннi юридичної особи та якi використовуються у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     вживає вiдповiдних заходiв щодо усунення порушень, виявлених пiд час здiйснення контролю у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв;

     здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до закону";

     5) в абзацi сьомому статтi 6 слова "спецiально уповноваженого органу у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     6) у частинi шостiй статтi 11 слова "вiдповiдним органам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України" замiнити словами "Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи, Службi безпеки України";

     7) статтю 14 пiсля слiв "Кабiнет Мiнiстрiв України" доповнити словами "за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     8) у статтi 15:

     у частинi другiй слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     у частинi третiй слова "встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку" замiнити словами "порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     9) у частинi третiй статтi 17 та частинах першiй i п'ятiй статтi 18 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     10) у частинi другiй статтi 22 слова "Правилами надання медичної допомоги iноземцям, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "порядком надання медичної допомоги iноземцям та особам без громадянства, якi тимчасово перебувають на територiї України, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     11) у частинi першiй статтi 23 слова "спецiально уповноваженого органу виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     12) у частинi восьмiй статтi 24 слова "Державною митною службою України" замiнити словами "Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     13) у частинi третiй статтi 25 слова "вiдповiдними органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної митної служби України, Служби безпеки України" замiнити словами "Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи, Службою безпеки України";

     14) у статтi 27:

     у частинах другiй та четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     у частинi п'ятiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     15) у частинi другiй статтi 28 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     16) у статтi 31:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за виконанням положень цього Закону здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу, Мiнiстерством внутрiшнiх справ України, митними органами України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, iншими органами виконавчої влади в межах їх повноважень, визначених законом";

     у частинi другiй слова "здiйснюється вiдповiдними центральними органами виконавчої влади, якi згiдно iз законом здiйснюють керiвництво вiдповiдними вiйськовими формуваннями та органами" замiнити словами "покладається на керiвникiв вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади, якi згiдно iз законом здiйснюють керiвництво вiдповiдними вiйськовими формуваннями та органами, Голову Служби безпеки України";

     17) у статтi 34 слова "Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу";

     18) у текстi Закону слова "спецiально уповноважений орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" та "Державна митна служба України" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв, протидiї їх незаконному обiгу" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної митної справи" у вiдповiдному вiдмiнку.

     55. У Законi України "Про пiдвищення престижностi шахтарської працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2009 р., N 51, ст. 758):

     1) частину другу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у вугiльно-промисловому комплексi, затверджує для вугледобувного пiдприємства, а центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi державного гiрничого нагляду, затверджує для гiрничодобувного пiдприємства програму модернiзацiї, технiчного переоснащення виробництва та безпеки працi";

     2) в абзацi першому частини другої статтi 7 слова "Центральнi органи виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у вугiльнiй i гiрничодобувнiй промисловостi разом з" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у вугiльно-промисловому комплексi, спiльно з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного гiрничого нагляду".

     56. У Законi України "Про газ (метан) вугiльних родовищ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 40, ст. 578; 2011 р., N 10, ст. 63):

     1) частину першу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Державне регулювання у сферi геологiчного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ здiйснюють: у межах наданих гiрничих вiдводiв - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у вугiльно-промисловому комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вугiльно-промисловому комплексi, на вiльних дiлянках - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, та iншi уповноваженi Президентом України центральнi органи виконавчої влади у вiдповiдних сферах дiяльностi у порядку, встановленому законом";

     2) текст статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства у сферi геологiчного вивчення, видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ здiйснюють центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, державного гiрничого нагляду, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження";

     3) у статтi 13:

     у частинi тринадцятiй слова "Державнiй комiсiї України по запасах корисних копалин" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр";

     у текстi статтi слова "центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" та "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики у вугiльнiй галузi" в усiх вiдмiнках замiнити вiдповiдно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" та "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вугiльно-промисловому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     57. У Законi України "Про науковi парки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 757; 2012 р., N 4, ст. 19):

     1) у частинi першiй статтi 7 та частинi другiй статтi 8 слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науки та iнновацiй";

     2) частину другу статтi 15 пiсля слова "реєстрацiї" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     3) у статтi 16:

     у частинi третiй слова "спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науки та iнновацiй";

     у частинi п'ятiй слова "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi";

     у частинi шостiй слова "Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi".

     58. У Законi України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50; 2011 р., N 11, ст. 69, N 42, ст. 435):

     1) в абзацах четвертому та п'ятнадцятому статтi 1 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     2) у статтi 5 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     3) у статтi 6:

     у назвi слова "центрального органу виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтику у сферi фiзичної культури та спорту:

     бере участь у формуваннi iнвестицiйної, антимонопольної, регуляторної полiтики у сферi фiзичної культури i спорту;

     визначає систему спортивних вiдзнак i нагород, нормативи матерiально-технiчного та кадрового забезпечення сфери фiзичної культури i спорту;

     визначає порядок визнання видiв спорту в Українi, включення їх до вiдповiдного реєстру та порядок його ведення;

     затверджує в установленому порядку Єдиний календарний план фiзкультурно-оздоровчих i спортивних заходiв України;

     встановлює порядок атестацiї спортивних тренерiв та суддiв".

     У зв'язку з цим частини першу - сьому вважати вiдповiдно частинами другою - восьмою;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     органiзовує та реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури i спорту, виконання цього Закону та iнших нормативно-правових актiв;

     узагальнює практику застосування законодавства у сферi фiзичної культури i спорту, подає пропозицiї щодо його вдосконалення;

     сприяє розвитку видiв спорту;

     здiйснює аналiтичну дiяльнiсть у сферi фiзичної культури i спорту, визначає тенденцiї розвитку, узагальнює вiтчизняний та iноземний досвiд, розробляє проекти програм розвитку фiзичної культури i спорту;

     забезпечує реалiзацiю програм розвитку фiзичної культури i спорту в Українi;

     забезпечує розвиток напрямiв фiзичної культури i спорту;

     органiзовує та проводить чемпiонати України з видiв спорту, визнаних в Українi, iншi всеукраїнськi та мiжнароднi спортивнi заходи, забезпечує участь нацiональних збiрних команд у мiжнародних змаганнях, розробляє та подає на затвердження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту, Єдиний календарний план фiзкультурно-оздоровчих та спортивних заходiв України;

     надає в установленому порядку державну пiдтримку громадським органiзацiям фiзкультурно-спортивної спрямованостi, залучає їх до виконання державних програм i заходiв з питань фiзичної культури та спорту;

     координує заходи з розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту iнвалiдiв, спорту ветеранiв;

     приймає рiшення про надання громадськiй органiзацiї фiзкультурно-спортивної спрямованостi статусу нацiональної або вiдмову в його наданнi;

     органiзовує здiйснення контролю за якiстю фiзкультурно-спортивних послуг;

     бере участь у реалiзацiї iнвестицiйної, антимонопольної, регуляторної полiтики у сферi фiзичної культури i спорту;

     органiзовує вiдповiдно до закону у встановленому порядку проведення державної спортивної лотереї;

     бере участь у пiдготовцi, перепiдготовцi та пiдвищеннi квалiфiкацiї кадрiв у сферi фiзичної культури i спорту та визначеннi прiоритетних напрямiв наукових дослiджень i проведеннi науково-дослiдної роботи у цiй сферi;

     здiйснює iнформацiйно-пропагандистську роботу з питань фiзичної культури i спорту, здорового способу життя;

     забезпечує розвиток спортивної медицини, здiйснює дiяльнiсть, пов'язану iз запобiганням використанню допiнгу в спортi;

     здiйснює вiдповiдно до законодавства функцiї з управлiння об'єктами державної власностi;

     органiзовує та забезпечує будiвництво i реконструкцiю спортивних споруд;

     взаємодiє з громадськими органiзацiями фiзкультурно-спортивної спрямованостi;

     взаємодiє з центральними органами виконавчої влади, iншими органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування у сферi фiзичної культури i спорту;

     у встановленому порядку проводить мiжнародну дiяльнiсть у сферi фiзичної культури i спорту;

     здiйснює iншi повноваження, визначенi законом та покладенi на нього актами Президента України";

     частину третю виключити;

     у частинi четвертiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi охорони здоров'я";

     у частинi шостiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi аграрної полiтики" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну аграрну полiтику";

     у частинi сьомiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" замiнити словами "Центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалiзують державну полiтику у сферi соцiального захисту населення";

     у частинi восьмiй слова "Центральнi органи виконавчої влади у сферi промисловостi, транспорту, зв'язку, будiвництва, житлово-комунального господарства, палива та енергетики" замiнити словами "Мiнiстерства та iншi центральнi органи виконавчої влади";

     4) в абзацi першому частини першої статтi 7 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     5) у статтi 10:

     частину четверту замiнити двома частинами такого змiсту:

     "Органiзацiйно-методичне забезпечення дитячо-юнацьких спортивних шкiл здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту.

     Порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої категорiй з урахуванням вимог, визначених вiдповiдно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, встановлює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою;

     друге речення частини п'ятої викласти в такiй редакцiї: "Умови оплати працi працiвникiв дитячо-юнацьких спортивних шкiл, заснованих органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, розробляються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту, та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     6) у статтi 11:

     у частинi другiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     абзаци другий та третiй частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти;

     центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     7) у частинi другiй статтi 12 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     8) у статтi 13:

     у частинi третiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     в абзацi шостому слова "центральному органу виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi четвертiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi освiти i науки" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     9) у частинi четвертiй статтi 14 слова "центрального органу виконавчої влади у сферi освiти i науки" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     10) у статтi 16:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     11) у частинi першiй статтi 17 слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     12) в абзацi п'ятому частини третьої статтi 19 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     13) у статтi 20:

     у частинi шостiй та абзацах першому та п'ятому частини восьмої слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     в абзацi третьому частини восьмої та частинi десятiй слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     14) у частинах четвертiй, шостiй та восьмiй статтi 21 слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi освiти i науки" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi освiти";

     15) у статтi 22:

     у частинi четвертiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi п'ятiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     16) у частинi четвертiй статтi 25 слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     17) у частинi шостiй статтi 26 слова "у тому числi пiдпорядкованих центральному органу виконавчої влади у сферi працi та соцiальної полiтики" виключити;

     18) у частинi третiй статтi 32 слова "Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань";

     19) у статтi 35:

     у частинi першiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi другiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi освiти i науки" замiнити словами "центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферi освiти, фiзичної культури та спорту";

     20) у статтi 37:

     у частинах першiй та другiй, шостiй - дев'ятiй та дванадцятiй слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi третiй слова "затверджується центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту з урахуванням пропозицiй центрального органу виконавчої влади з питань фiнансiв" замiнити словами "розробляється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту, з урахуванням пропозицiй центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, i затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi четвертiй слона "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     21) у частинi другiй статтi 39, частинi другiй статтi 40, частинi третiй статтi 41, частинах першiй та шостiй статтi 42 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     22) у частинi третiй статтi 42 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     23) у частинi другiй статтi 44 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     24) у статтi 45:

     у частинi четвертiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi п'ятiй:

     у першому реченнi слова "центрального органу виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     у другому реченнi слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     25) у статтi 46:

     у частинi третiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi п'ятiй слова "центральним органом виконавчої влади в галузi статистики" та "центрального органу виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити вiдповiдно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     26) у статтi 48:

     у другому реченнi частини першої та абзацi третьому частини десятої слова "центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у частинi четвертiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     27) у статтi 49:

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту";

     у частинi четвертiй слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     28) перше речення частини третьої статтi 50 замiнити двома реченнями такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi фiзичної культури та спорту, затверджує п'ятирiчнi зведенi плани науково-дослiдної роботи у сферi фiзичної культури i спорту. Аналiз виконання цих планiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту";

     29) у частинi п'ятiй статтi 51 слова "центральним органом виконавчої влади у сферi охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     30) у частинi третiй статтi 53 слова "Центральний орган виконавчої влади у сферi фiзичної культури i спорту" замiнити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi фiзичної культури та спорту".

     59. У Законi України "Про засади функцiонування ринку природного газу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 48, ст. 566):

     1) у частинi першiй статтi 3:

     слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi";

     2) у частинi другiй статтi 3:

     у пунктi 1 слова "реалiзацiю" замiнити словами "формування";

     у пунктi 2 слова "формування та" виключити;

     пункт 4 виключити;

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на нього Президентом України";

     3) статтю 3 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi:

     1) реалiзує державну полiтику;

     2) здiйснює, у межах своїх повноважень, державний нагляд у нафтогазовiй галузi;

     3) бере участь у розробленнi цiльових програм, зокрема щодо диверсифiкацiї джерел постачання природного газу;

     4) здiйснює iншi повноваження, визначенi законами України та покладенi на нього Президентом України";

     4) частину першу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Державний нагляд (контроль) у сферi функцiонування ринку природного газу здiйснюють у межах своїх повноважень центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi енергетики, центральнi органи виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах державного гiрничого нагляду, геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання, а також iншi органи державного нагляду (контролю), визначенi законом";

     5) частину четверту статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Оператор щороку розробляє прогнозний рiчний баланс надходження та розподiлу природного газу в Українi з урахуванням можливостей газотранспортної системи та в установленому порядку надає його для погодження центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi, погоджує та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України прогнозний рiчний баланс надходження та розподiлу природного газу в Українi, здiйснює контроль за його виконанням";

     6) у пунктi 6 частини третьої статтi 20 слова "установленi уповноваженими органами державної виконавчої влади" виключити;

     7) у пунктi 1 частини другої статтi 22 слова "центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища";

     8) у частинi третiй статтi 23 слова "Державна iнспекцiя з енергозбереження" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсiв, енергозбереження";

     9) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення реалiзацiї державної полiтики в нафтогазовому комплексi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики в нафтогазовому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     60. У Законi України "Про землi енергетики та правовий режим спецiальних зон енергетичних об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 1, ст. 1):

     1) у частинi другiй статтi 13 слова "центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi земельних вiдносин";

     2) у частинi другiй статтi 19 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     3) у частинi другiй статтi 20 слово "органами" замiнити словом "органом";

     4) у частинi п'ятiй статтi 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я";

     5) у статтi 34:

     у частинi другiй слова "державною санiтарно-епiдемiологiчною службою Мiнiстерства охорони здоров'я України" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення";

     у частинi третiй слова "територiальнi органи Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та охорони працi, органи внутрiшнiх справ";

     у частинi шостiй слова "органи мiсцевої виконавчої влади" замiнити словами "мiсцевi органи виконавчої влади";

     6) у частинi четвертiй статтi 36 слова "спецiально уповноваженими органами виконавчої влади з питань палива та енергетики, а за використанням та охороною земель - уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсiв" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, а за використанням та охороною земель - центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi здiйснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi".

     61. У Законi України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 4, ст. 23):

     1) у частинi першiй статтi 4 та частинi другiй статтi 5 слова "галузевих академiй наук" замiнити словами "нацiональних галузевих академiй наук";

     2) у частинах другiй та четвертiй статтi 5 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     62. У Законi України "Про спецiальний режим iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 22, ст. 182):

     1) у частинi другiй статтi 5 слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки";

     2) у текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     63. У Законi України "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi" вiд 8 вересня 2011 року N 3715-VI (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 19 - 20, ст. 166):

     1) у статтi 3:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пропозицiї щодо стратегiчних прiоритетних напрямiв та їх прогнозно-аналiтичне обгрунтування готує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi, та подає їх на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, який у встановленому порядку вносить їх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України";

     у частинi другiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй";

     2) у статтi 5:

     у частинi третiй слова "центральним органом виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй, за пропозицiями центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi";

     у частинi п'ятiй слова "центрального органу виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi iнновацiй";

     3) у частинi першiй статтi 7 слова "центральний орган виконавчої влади у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про медичнi вироби;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
16 жовтня 2012 року
N 5460-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.