ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 9 вересня 2010 року N 2519-VI
(Законом України вiд 9 вересня 2010 року N 2519-VI,
цей Закон викладено у новiй редакцiї),
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 26 листопада 2015 року N 848-VIII

(У текстi Закону слова "державнi науковi та науково-технiчнi програми" в усiх вiдмiнках замiнено словами "державнi цiльовi науковi та науково-технiчнi програми" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади цiлiсної системи формування та реалiзацiї прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки в Українi.

     Стаття 1. Законодавство України у сферi прогнозування та визначення прiоритетiв

     Правовою основою формування та реалiзацiї прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки є Конституцiя України, закони України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України".

     Стаття 2. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки - науково, економiчно та соцiально обґрунтованi напрями науково-технiчного розвитку на довгостроковий перiод (понад 10 рокiв), яким надається прiоритетна державна пiдтримка з метою формування ефективного сектору наукових дослiджень i науково-технiчних розробок для забезпечення конкурентоспроможностi вiтчизняного виробництва, сталого розвитку, нацiональної безпеки України та пiдвищення якостi життя населення;

     прiоритетнi тематичнi напрями наукових дослiджень i науково-технiчних розробок - напрями фундаментальних i прикладних наукових дослiджень та науково-технiчних розробок, що визначаються на середньостроковий перiод (до 5 рокiв) у рамках прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки з метою забезпечення їх реалiзацiї.

     Стаття 3. Прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки на перiод до 2020 року

     Визначити прiоритетними напрямами розвитку науки i технiки на перiод до 2020 року:

     1) фундаментальнi науковi дослiдження з найбiльш важливих проблем розвитку науково-технiчного, соцiально-економiчного, суспiльно-полiтичного, людського потенцiалу для забезпечення конкурентоспроможностi України у свiтi та сталого розвитку суспiльства i держави;

     2) iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї;

     3) енергетика та енергоефективнiсть;

     4) рацiональне природокористування;

     5) науки про життя, новi технологiї профiлактики та лiкування найпоширенiших захворювань;

     6) новi речовини i матерiали.

     Стаття 4. Формування прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки в Українi

     Для формування прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки Кабiнет Мiнiстрiв України на пiдставi рекомендацiй Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй iз залученням Нацiональної академiї наук України, нацiональних галузевих академiй наук, центральних органiв виконавчої влади розробляє i здiйснює державну цiльову програму прогнозування науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку України вiдповiдно до Закону України "Про державнi цiльовi програми".

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     Прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки, пiдготовленi згiдно з державною цiльовою програмою прогнозування науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку України, обговорюються науковою громадськiстю i за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України подаються до Верховної Ради України для корегування прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки, визначених статтею 3 цього Закону, або їх замiни.

     До кожного з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки Кабiнетом Мiнiстрiв України подаються такi матерiали:

     обгрунтування необхiдностi прийняття прiоритетного напряму, очiкуванi результати та їх вплив на економiку України;

     оцiнка науково-технiчного потенцiалу та наукових шкiл, якi будуть задiянi в реалiзацiї прiоритетного напряму, оцiнка iснуючих об'єктiв права iнтелектуальної власностi та наукових результатiв, що будуть покладенi в основу реалiзацiї прiоритетного напряму;

     пропозицiї до прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i науково-технiчних розробок, визначення фахiвцiв та базових наукових установ, що мають здiйснювати науково-технiчний супровiд прiоритетного напряму;

     концепцiя реалiзацiї прiоритетного напряму та оцiнка фiнансових, матерiально-технiчних ресурсiв, якi мають бути залученi для його реалiзацiї.

     Прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки затверджуються Верховною Радою України шляхом внесення змiн до статтi 3 цього Закону.

     Стаття 5. Реалiзацiя прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки

     Реалiзацiя прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки забезпечується шляхом розроблення та виконання за визначеними прiоритетними тематичними напрямами наукових дослiджень i науково-технiчних розробок державних цiльових програм, державного замовлення на науково-технiчну продукцiю, пiдготовку наукових кадрiв, iнформацiйне та матерiально-технiчне забезпечення наукових дослiджень i науково-технiчних розробок.

     Перелiк прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i науково-технiчних розробок формується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, за участю iнших заiнтересованих центральних органiв виконавчої влади, Нацiональної академiї наук України та нацiональних галузевих академiй наук на основi результатiв державної цiльової програми прогнозування науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку України i затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi статтею 3 цього Закону.

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Перелiк прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i науково-технiчних розробок за результатами їх реалiзацiї може корегуватися протягом термiну дiї прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки.

     Корегування прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i науково-технiчних розробок здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi науки, згiдно з рекомендацiями Нацiональної ради України з питань розвитку науки i технологiй.

(частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 26.11.2015р. N 848-VIII)

     Обсяги коштiв, що спрямовуються на реалiзацiю кожного з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки, щорiчно визначаються законом про Державний бюджет України.

     Стаття 6. Монiторинг реалiзацiї прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки

     З метою забезпечення ефективного управлiння та своєчасного внесення змiн до здiйснюваної науково-технiчної полiтики, корегування прiоритетних тематичних напрямiв наукових дослiджень i науково-технiчних розробок, завдань державних цiльових програм, державного замовлення Кабiнет Мiнiстрiв України органiзує системний монiторинг реалiзацiї прiоритетних напрямiв науки i технiки.

     Узагальнена iнформацiя про хiд реалiзацiї прiоритетних напрямiв та отриманi результати щорiчно до 1 липня поточного року подається Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України.

     Стаття 7. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     протягом року з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити перегляд державних цiльових програм та приведення їх у вiдповiднiсть iз прiоритетними напрямами, визначеними цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
11 липня 2001 року
N 2623-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.