ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про державнi цiльовi програми"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     2. У Водному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390):

     1) у пунктi 3 статтi 7 слово "державних" замiнити словом "загальнодержавних";

     2) пункт 3 статтi 8, частину першу статтi 13, пункт 5 статтi 14, пункт 3 статтi 15 i пункт 3 статтi 16 пiсля слова "державних" доповнити словом "цiльових";

     3) назву глави 2, назву, частини першу i другу статтi 12 пiсля слова "державнi" доповнити словом "цiльовi".

     2. У Законi України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 4, ст. 31):

     у статтi 6:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Державнi цiльовi та iншi екологiчнi програми";

     у частинi першiй слово "республiканськi" замiнити словом "цiльовi";

     частину другу пiсля слова "державних" доповнити словом "цiльових";

     у частинi третiй слово "державних" виключити;

     2) у пунктi "б" частини першої статтi 13 слово "державних" замiнити словом "загальнодержавних";

     3) у пунктi "б" частини першої статтi 17 слово "республiканських" замiнити словом "цiльових".

     3. В абзацi третьому частини другої статтi 1 Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178; 1996 р., N 35, ст. 162) слово "нацiональних" замiнити словами "державних цiльових".

     4. В Основах законодавства України про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19):

     1) у частинi першiй статтi 13 слова "перелiку комплексних i цiльових" виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 14 слова "комплексних i цiльових загальнодержавних" замiнити словами "державних цiльових";

     3) частину другу статей 18 i 19 пiсля слова "державних" доповнити словом "цiльових";

     4) частину другу статтi 20 пiсля слова "державнi" доповнити словом "цiльовi", а слова "обов'язковiй попереднiй науковiй експертизi" замiнити словами "науковiй експертизi, яка проводиться вiдповiдно до закону";

     5) у частинi третiй статтi 24 слово "загальнодержавних" замiнити словами "державних цiльових".

     5. В абзацi шостому пункту 8 роздiлу IV Декларацiї "Про загальнi засади державної молодiжної полiтики в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 16, ст. 166) слова "цiльових комплексних молодiжних програм" замiнити словами "державних цiльових програм з питань молодiжної полiтики".

     6. У другому реченнi частини першої статтi 20 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358) слова "нацiональної програми" замiнити словами "державних цiльових програм".

     7. У Законi України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18):

     1) у частинi другiй статтi 1 слова "цiльовi державнi галузевi" замiнити словами "державнi цiльовi";

     2) частину першу статтi 11 пiсля слова "державними" доповнити словом "цiльовими".

     8. В абзацi другому статтi 11 i пунктi "д" частини першої статтi 40 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218) слово "нацiональних" замiнити словами "державних цiльових".

     9. У статтi 6 Закону України "Про енергозбереження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283):

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Державнi цiльовi та iншi програми енергозбереження";

     у частинi першiй слово "загальнодержавнi" замiнити словами "державнi цiльовi";

     частину другу пiсля слова "державних" доповнити словом "цiльових".

     10. У частинi другiй статтi 1 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слова "нацiональної програми" замiнити словами "державних цiльових програм".

     11. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 9, ст. 56; 1999 р., N 45, ст. 400):

     1) частину восьму статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Експертнi ради обов'язково створюються для проведення наукової i науково-технiчної експертизи проектiв мiждержавних, державних цiльових програм";

     2) в абзацi другому частини другої статтi 5 слова "нацiональнi та державнi" замiнити словами "державнi цiльовi";

     3) у частинi другiй статтi 10 слова "нацiональних, державних" замiнити словами "державних цiльових".

     12. У Законi України "Про донорство кровi та її компонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р. N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86):

     1) в абзацi четвертому статтi 1 та у статтi 7 слово "Нацiональної" замiнити словами "державних цiльових";

     2) назву та частину першу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Державнi цiльовi та мiсцевi програми розвитку донорства кровi та її компонентiв

     Державнi цiльовi програми розвитку донорства кровi та її компонентiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до його компетенцiї";

     3) у частинi першiй статтi 4 слова "Нацiональної програми" замiнити словами "державних цiльових програм";

     4) у частинi п'ятiй статтi 11 друге речення доповнити словами "вiдповiдно до законодавства", третє речення виключити;

     5) абзац дев'ятий частини першої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "отримання пiльгових позик для будiвництва iндивiдуального житла вiдповiдно до законодавства".

     13. В абзацi третьому пункту 5 роздiлу VI "Прикiнцевi положення" Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 15, ст. 67; 2005 р., N 42, ст. 465) слова "нацiональну комплексну" замiнити словами "державну цiльову".

     14. В абзацi третьому роздiлу V Концепцiї Нацiональної програми iнформатизацiї, схваленої Законом України "Про Концепцiю Нацiональної програми iнформатизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 182) слова "iнших нацiональних та державних" замiнити словами "державних цiльових".

     15. У Законi України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2005 р., N 5, ст. 121):

     1) в абзацi четвертому статтi 25 слово "(нацiональнi)" виключити;

     2) у статтi 27:

     в абзацi четвертому слово "загальнодержавних" замiнити словами "державних цiльових";

     в абзацi п'ятому слова "державнi (мiжвiдомчi)" замiнити словами "в межах своєї компетенцiї державнi цiльовi";

     3) абзац восьмий частини другої статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "координує дiяльнiсть органiв виконавчої влади щодо розроблення державних цiльових наукових та науково-технiчних програм, наукових частин iнших державних цiльових програм i контролює їх виконання";

     4) абзац четвертий статтi 29, абзац другий статтi 30, абзац восьмий частини другої статтi 31 пiсля слова "державних" доповнити словом "цiльових";

     5) статтю 36 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 36. Державнi цiльовi науковi та науково-технiчнi програми у сферi наукової i науково-технiчної дiяльностi

     Державнi цiльовi науковi та науково-технiчнi програми є основним засобом реалiзацiї прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки шляхом концентрацiї науково-технiчного потенцiалу держави для розв'язання найважливiших природничих, технiчних i гуманiтарних проблем.

     Державнi цiльовi науковi та науково-технiчнi програми з прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки формуються центральним органом виконавчої влади у сферi наукової, науково-технiчної та iнновацiйної дiяльностi на основi цiльових проектiв, вiдiбраних на конкурсних засадах".

     16. Абзац другий статтi 7 Закону України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) пiсля слова "державнi" доповнити словом "цiльовi".

     17. У Законi України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403):

     1) в абзацi другому пункту 2 статтi 22 слово "нацiональної" замiнити словами "державних цiльових";

     2) у частинi другiй статтi 25 слово "нацiональною" замiнити словами "державними цiльовими".

     18. У статтi 8 Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456):

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Фiнансування робiт з геологiчного вивчення надр, передбачених державними цiльовими програмами";

     частину першу пiсля слова "державними" доповнити словом "цiльовими";

     частину четверту пiсля слова "державних" доповнити словом "цiльових".

     19. В абзацах третьому i четвертому статтi 13, в абзацi другому частини першої, в абзацi третьому частини другої, в абзацi другому частин третьої-шостої статтi 14, в абзацi четвертому частини першої статтi 15, в абзацi другому статтi 16, в абзацi п'ятому пункту "а" частини другої статтi 18, в частинах першiй, третiй i четвертiй статтi 19, в абзацi другому частини першої статтi 20 Закону України "Про мелiорацiю земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90) слово "загальнодержавнi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi цiльовi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     20. В абзацi другому статей 3 i 4, частинi четвертiй статтi 17 Закону України "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 29, ст. 228) слово "загальнодержавнi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi цiльовi" у вiдповiдному вiдмiнку.

     21. В абзацi сьомому статтi 29 Закону України "Про захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 337) слово "загальнодержавних" замiнити словами "державних цiльових".

     22. У Законi України "Про зону надзвичайної екологiчної ситуацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 42, ст. 348):

     1) у частинi другiй статтi 8 слова "комплексних та" замiнити словом "державних";

     2) частину третю статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Кабiнет Мiнiстрiв України або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади в межах видiлених коштiв розмiщує вiдповiдне державне замовлення на поставку продукцiї для державних потреб. Кабiнет Мiнiстрiв України також затверджує та забезпечує виконання державних цiльових програм громадських робiт".

     23. У текстi Закону України "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 253) слова "державнi науковi та науково-технiчнi програми" в усiх вiдмiнках замiнити словами "державнi цiльовi науковi та науково-технiчнi програми" у вiдповiдному вiдмiнку.

     24. У статтi 9 Закону України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 5, ст. 47):

     в абзацi тринадцятому слово "Нацiональної" замiнити словами "державних цiльових";

     в абзацi п'ятнадцятому слово "загальнодержавних" замiнити словами "державних цiльових".

     25. У частинах третiй i четвертiй статтi 5 Закону України "Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93) слово "(нацiональних)" виключити.

     26. Абзац третiй статтi 8 Закону України "Про Державну спецiальну службу транспорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 19, ст. 269) викласти в такiй редакцiї:

     "розробляє i здiйснює загальнодержавнi програми розвитку Державної спецiальної служби транспорту в порядку, встановленому законом, у межах своєї компетенцiї здiйснює контроль за виконанням цих програм".

     27. В абзацi шостому частини третьої статтi 3 Закону України "Про театри i театральну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України 2005 р., N 26, ст. 350) слова "загальнодержавних, державних" замiнити словами "державних цiльових".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
9 лютого 2006 року
N 3421-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.