ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Товариство Червоного Хреста України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV,
вiд 17 грудня 2010 року N 2803-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 15 квiтня 2014 року N 1206-VII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства Червоного Хреста України, визначає його правовий статус та правовi засади дiяльностi.

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Товариство Червоного Хреста України (далi - Товариство) є всеукраїнською добровiльною громадською гуманiтарною органiзацiєю.

     Товариство допомагає державi у наданнi медичної i гуманiтарної допомоги пiд час збройних конфлiктiв та в мирний час, бере участь у наданнi мiжнародної допомоги у разi катастроф i надзвичайних ситуацiй, забезпечує медико-соцiальну допомогу найменш соцiально захищеним верствам населення.

     Стаття 2. Законодавство України про Товариство Червоного Хреста України та про символiку Червоного Хреста, Червоного Пiвмiсяця, Червоного Кристала ґрунтується на Конституцiї України, Женевських конвенцiях про захист жертв вiйни вiд 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколах до них, складається з iнших мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, Закону України "Про символiку Червоного Хреста, Червоного Пiвмiсяця, Червоного Кристала в Українi", цього Закону та iнших прийнятих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 17.12.2010р. N 2803-VI)

     Стаття 3. У цьому Законi наведенi нижче термiни i поняття вживаються у такому значеннi:

     Мiжнародний червонохресний рух - Мiжнародний рух Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця, складовими частинами якого є Мiжнародний Комiтет Червоного Хреста, Мiжнародна Федерацiя товариств Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця та Нацiональнi товариства Червоного Хреста або Червоного Пiвмiсяця;

     Нацiональнi товариства - Нацiональнi товариства Червоного Хреста або Червоного Пiвмiсяця iноземних країн;

     Товариство Червоного Хреста України - Нацiональне товариство Червоного Хреста - складова частина Мiжнародного червонохресного руху, всеукраїнська добровiльна громадська гуманiтарна органiзацiя;

     доброчинна, благодiйна дiяльнiсть - дiяльнiсть, пов'язана з наданням допомоги та пiдтримки тим, хто її потребує, виходячи iз загальнолюдських принципiв гуманностi та взаємодопомоги, яка здiйснюється виключно безкорисливо (без мети одержання прибутку чи iншої вигоди);

     надзвичайнi ситуацiї - збройнi конфлiкти, стихiйне лихо, катастрофи, аварiї, епiдемiї, масовi отруєння, голод, радiацiйне, бактерiологiчне, хiмiчне забруднення тощо.

     Стаття 4. Органiзацiя дiяльностi, масштаби i методи дiяльностi органiзацiй Товариства, процедура оформлення членства у Товариствi i членiв органiв правлiння визначаються Статутом Товариства.

     Стаття 5. Товариство Червоного Хреста України - єдине в Українi Нацiональне товариство Червоного Хреста, що дiє на всiй територiї України, створює мiсцевi органiзацiї, через якi здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту Товариства та цього Закону.

     Стаття 6. Товариство виконує свої завдання виходячи з основоположних принципiв Мiжнародного руху Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця - гуманностi, неупередженостi, нейтральностi, незалежностi, добровiльностi, єдиностi, унiверсальностi.

     Стаття 7. Вищим керiвним органом Товариства є з'їзд, його органiзацiй - конференцiї та загальнi збори.

     З'їзд Товариства затверджує Статут Товариства, вносить до нього змiни i доповнення, обирає Президента Товариства та членiв Правлiння Товариства i ревiзiйну комiсiю, заслуховує звiти Президента Товариства i Правлiння Товариства, здiйснює право власностi на майно та кошти Товариства, приймає рiшення щодо припинення дiяльностi (реорганiзацiї чи лiквiдацiї) Товариства.

     Стаття 8. Товариство використовує емблему Червоного Хреста у порядку, визначеному Законом України "Про символiку Червоного Хреста, Червоного Пiвмiсяця, Червоного Кристала в Українi".

(стаття 8 у редакцiї Закону України вiд 17.12.2010р. N 2803-VI)

     Стаття 9. Товариство в процесi своєї дiяльностi:

     здiйснює збiр рiзних видiв гуманiтарної допомоги вiд юридичних i фiзичних осiб України, iноземних осiб, осiб без громадянства, мiжнародних органiзацiй для адресатiв на територiї України. Види адресатiв i адресної допомоги визначає Товариство самостiйно вiдповiдно до своїх статутних завдань i цiлей згiдно з законодавством України;

     бере участь у розподiлi гуманiтарної допомоги, отриманої iз зазначених вище джерел;

     здiйснює дiяльнiсть, що випливає з Женевських конвенцiй з питань надання допомоги пораненим, хворим та iншим особам, якi постраждали пiд час збройних конфлiктiв;

     спiвпрацює з закладами охорони здоров'я України, епiдемiологiчною службою України, спецiалiзованими пiдроздiлами уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи i медичною службою Збройних Сил України;

     спiвпрацює з державними органами з питань розмiщення, транспортування, медичного та iншого обслуговування суб'єктiв гуманiтарної допомоги;

     спiвпрацює з державними органами системи соцiального забезпечення з питань надання допомоги соцiально незахищеним верствам населення;

     отримує, реєструє, зберiгає i надає iнформацiю про жертви стихiйного лиха або збройних конфлiктiв;

     створює загони першої допомоги пiд час збройних конфлiктiв i стихiйного лиха, здiйснює пошук поранених i загиблих внаслiдок катастроф, стихiйних лих, збройних конфлiктiв, встановлює мiсця їх поховання, надає допомогу в цьому державним установам;

     органiзовує роботу недержавної добровiльної служби невiдкладної допомоги Товариства, яка є складовою частиною системи Товариства, забезпечує життєдiяльнiсть таборiв для поранених та потерпiлих i надає населенню в конкретнiй надзвичайнiй ситуацiї необхiдну безоплатну санiтарну та медико-соцiальну допомогу; бере участь в органiзацiї безоплатної пiдготовки населення (в першу чергу молодi) з питань надання першої медичної (санiтарної) допомоги;

     сприяє органам державної влади i органам мiсцевого самоврядування в транспортуваннi, прийняттi та розмiщеннi евакуйованого населення i бiженцiв, наданнi їм безоплатної медико-соцiальної допомоги;

     органiзовує роботу служби розшуку Товариства, яка є складовою частиною Товариства, здiйснює розшук осiб, якi пропали безвiсти, допомагає встановлювати зв'язки мiж членами сiмей, роз'єднаних внаслiдок збройних конфлiктiв чи виникнення надзвичайних ситуацiй, сприяє возз'єднанню сiмей, розшукує могили захисникiв Батькiвщини, якi загинули i похованi за межами України;

     бере участь у виконаннi державних цiльових i мiсцевих (регiональних) програм розвитку донорства кровi та її компонентiв; разом з органами i закладами охорони здоров'я здiйснює роботу щодо залучення громадян до лав донорiв кровi та її компонентiв;

(абзац тринадцятий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

     надає безоплатну санiтарну та медико-соцiальну допомогу самотнiм непрацездатним громадянам похилого вiку, дiтям-сиротам, особам з iнвалiднiстю, безпритульним, немiчним та iншим соцiально незахищеним верствам населення, якi потребують турботи i пiдтримки, як у межах пожертвувань та гуманiтарної допомоги, так i за рахунок створюваних Товариством доброчинних, благодiйних фондiв;

(абзац чотирнадцятий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     сприяє реалiзацiї державних цiльових та мiсцевих (регiональних) програм, спрямованих на охорону здоров'я i надання допомоги незахищеним малозабезпеченим верствам населення, спiвпрацює для виконання цих завдань з iншими органiзацiями та установами.

(абзац п'ятнадцятий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006р. N 3421-IV)

РОЗДIЛ II
ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА

Глава 1. ОСНОВНI НАПРЯМИ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА

     Стаття 10. Товариство та його мiсцевi органiзацiї з моменту їх державної реєстрацiї набувають статусу юридичної особи вiдповiдно до законодавства України.

     Товариство має вiдокремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв (у тому числi валютнi), може мати печатки, символiку, штампи, бланки.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2014р. N 1206-VII)

     Стаття 11. Товариство бере участь у мiжнароднiй доброчиннiй, благодiйнiй дiяльностi, в iнших мiжнародних акцiях гуманiтарного характеру, що здiйснюються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, цього Закону та iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 12. Для досягнення цiлей, передбачених Статутом Товариства, та виконання завдань вiдповiдно до принципiв Мiжнародного червонохресного руху i цього Закону Товариство має право:

     представляти i захищати законнi права та iнтереси свої, а також своїх членiв в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, органах судової влади;

     використовувати символiку (емблему) Червоного Хреста у порядку, визначеному законом;

     поширювати iнформацiю про Мiжнародний червонохресний рух, про мiжнародне гуманiтарне право та про свою дiяльнiсть, пропагувати iдеї та завдання Товариства;

     одержувати вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування пiдтримку, необхiдну для реалiзацiї цiлей i завдань, передбачених Статутом Товариства та цим Законом;

     брати участь в органiзацiї та проведеннi масових заходiв гуманiтарного та доброчинного характеру;

     самостiйно вирiшувати питання, пов'язанi з одержанням i наданням Товариством гуманiтарної та доброчинної допомоги;

     засновувати засоби масової iнформацiї, видавати друковану та полiграфiчну продукцiю, створювати фiльми, влаштовувати виставки тощо;

     створювати органiзацiї, фонди, а також засновувати пiдприємства з метою фiнансового забезпечення виконання статутних завдань Товариства згiдно з законодавством i мiжнародними зобов'язаннями України;

     створювати лiкарнi, аптеки, притулки, їдальнi для бiдних;

     проводити роботу по розшуку могил вiйськовополонених та громадян, якi пропали безвiсти внаслiдок надзвичайних ситуацiй.

Глава 2. ТОВАРИСТВО I ДЕРЖАВА. ДЕРЖАВНА ПIДТРИМКА ТОВАРИСТВА

     Стаття 13. Україна вiдповiдно до взятих на себе мiжнародних зобов'язань забезпечує додержання законних прав та iнтересiв Товариства, його органiв, мiсцевих органiзацiй та членiв Товариства.

     Втручання органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх службових та посадових осiб у дiяльнiсть Товариства не допускається, крiм випадкiв, передбачених Конституцiєю України та законами України.

     Стаття 14. Україна як учасник Женевських конвенцiй 1949 року про захист жертв вiйни та Додаткових протоколiв до них 1977 року пiдтримує гуманiтарну та доброчинну спрямованiсть дiяльностi Товариства i Мiжнародного червонохресного руху.

     Сплата внеску за членство Товариства в Мiжнароднiй Федерацiї товариств Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, якi щорiчно передбачаються в законi про Державний бюджет України.

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень та можливостей сприяють Товариству, його органам та мiсцевим органiзацiям у здiйсненнi ними статутних завдань, пiдтримують їх гуманiтарну i доброчинну дiяльнiсть.

     Стаття 15. Громадяни України, а також пiдприємства, установи та органiзацiї, розташованi в Українi, незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi, надають Товариству, його органам та мiсцевим органiзацiям, а також особам, якi виконують доручення Товариства вiдповiдно до цього Закону, необхiдну допомогу.

     Стаття 16. Товариство, його мiсцевi органiзацiї, створенi (заснованi) ними пiдприємства звiльняються вiд сплати податкiв та iнших платежiв згiдно з законодавством.

     Стаття 17. З суми коштiв або вартостi майна, добровiльно перерахованих (переданих) юридичними i фiзичними особами Товариству та його мiсцевим органiзацiям, сплачуються податки, збори (обов'язковi платежi) згiдно з законодавством.

     Стаття 18. Товари та матерiальнi цiнностi, якi надходять, у тому числi i з-за кордону, Товариству, його органам та мiсцевим органiзацiям як гуманiтарна чи доброчинна допомога, тобто без мети одержання прибутку, розподiляються i використовуються Товариством, його органами та мiсцевими органiзацiями виключно безоплатно для виконання статутних завдань Товариства. Такi товари та матерiальнi цiнностi звiльняються вiдповiдно до закону вiд оподаткування, у тому числi митом, та плати за виконання митних формальностей поза мiсцем розташування митних органiв або поза робочим часом, встановленим для митних органiв.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 19. Державнi та комунальнi засоби масової iнформацiї у разi виникнення надзвичайних ситуацiй безперешкодно висвiтлюють дiяльнiсть Товариства, його органiв та мiсцевих органiзацiй, пов'язану з наданням допомоги та пiдтримки тим, хто її потребує.

     Стаття 20. Служба розшуку Товариства отримує послуги, що надаються пiдприємствами поштового, телеграфного, телефонного та iнших видiв зв'язку (для розшукування могил вiйськовополонених та громадян, якi пропали безвiсти внаслiдок виникнення надзвичайних ситуацiй; возз'єднання сiмей, повернення бiженцiв додому; встановлення факту нацистського переслiдування в роки вiйни), з наступним вiдшкодуванням витрат на них за рахунок коштiв Державного бюджету України у порядку та в межах лiмiту, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Глава 3. ВЛАСНIСТЬ ТОВАРИСТВА. ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ТОВАРИСТВА

     Стаття 21. Товариство як юридична особа має право виступати учасником цивiльно-правових вiдносин, може вiд свого iменi набувати i здiйснювати майновi та немайновi права, бути позивачем i вiдповiдачем у судi вiдповiдно до законодавства.

     Товариство вiдповiдає за своїми зобов'язаннями в межах належних йому коштiв та iншого майна.

     Створенi Товариством органи та мiсцевi органiзацiї вiдповiдають за своїми зобов'язаннями в межах коштiв та iншого майна, переданого їм Товариством.

     Стаття 22. Товариство може мати у власностi кошти, вiдокремлене та iнше майно, необхiднi для здiйснення його статутної дiяльностi.

     Товариство набуває право власностi на кошти та iнше майно, переданi йому засновниками, членами Товариства, органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, набутi вiд вступних та членських внескiв, пожертвуванi чи переданi фiзичними i юридичними особами, громадськими, релiгiйними органiзацiями, а також на майно, придбане за власнi кошти чи на iнших пiдставах, не заборонених законодавством.

     Стаття 23. З метою виконання своїх статутних завдань Товариство, його органи та мiсцевi органiзацiї можуть здiйснювати необхiдну господарську дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ та органiзацiй iз статусом юридичної особи, а також заснування пiдприємств у порядку, встановленому законодавством.

     Прибутки, одержанi пiдприємствами, установами та органiзацiями, якi перебувають у власностi Товариства, його органiв та мiсцевих органiзацiй, використовуються виключно на виконання статутних завдань Товариства, враховуючи адмiнiстративно-господарськi витрати, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, його органiв та мiсцевих органiзацiй.

     Стаття 24. Товариство, його органи та мiсцевi органiзацiї, а також створенi (заснованi) ним пiдприємства, установи та органiзацiї зобов'язанi вести оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть вiдповiдно до законодавства, зареєструватись у встановленому порядку в податкових органах. Зазначенi юридичнi особи облiковують кошти для господарської дiяльностi (як в нацiональнiй, так i в iноземнiй валютi) на окремих банкiвських рахунках.

(стаття 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 25. Право власностi вiд iменi Товариства здiйснюють його вищi статутнi органи в порядку, передбаченому цим Законом та Статутом Товариства.

     Стаття 26. Товариство має право отримувати у порядку спадкування або як дарунок рухоме i нерухоме майно, а також кошти (активи) вiд юридичних та фiзичних осiб України, iноземних держав та мiжнародних органiзацiй.

     Стаття 27. Все рухоме та нерухоме майно, а також активи, якi належать Товариству на правi власностi згiдно з Статутом Товариства та законодавством, використовуються виключно Товариством або за його дорученням його органами та мiсцевими органiзацiями.

     Майно та кошти Товариства, його мiсцевих органiзацiй та створених (заснованих) ними пiдприємств, установ, органiзацiй без згоди Товариства не можуть бути вилученi чи розподiленi, крiм випадкiв та у порядку, встановлених законом.

     Стаття 28. Кошти та iнше майно Товариства, його органiв i мiсцевих органiзацiй, створених (заснованих) Товариством пiдприємств, установ, органiзацiй у разi їх лiквiдацiї не можуть перерозподiлятися мiж членами Товариства. Такi майно та кошти використовуються Товариством за рiшенням його статутних органiв виключно для виконання визначених Статутом Товариства цiлей, а у випадках, передбачених законом, спрямовуються в доход держави.

РОЗДIЛ III
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

     Стаття 29. За порушення вимог цього Закону особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     Стаття 30. Службовi i посадовi особи та громадяни, виннi в порушеннi прав i свобод громадян - членiв Товариства, несуть встановлену законом адмiнiстративну або кримiнальну вiдповiдальнiсть.

     Стаття 31. Товариство, його органи i мiсцевi органiзацiї та їх члени (працiвники та добровольцi) у разi порушення ними Конституцiї України, цього та iнших законiв несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства та Статуту Товариства.

     Вiдповiдно до цього Закону та у порядку, встановленому Статутом Товариства, з'їзд, Правлiння, Президiя Правлiння Товариства можуть достроково припинити повноваження створених ними органiв та мiсцевих органiзацiй Товариства, органiзацiй та заснованих ними пiдприємств, а також призначених чи обраних ними осiб (працiвникiв та добровольцiв) у разi порушення ними законодавства.

РОЗДIЛ IV
ПЕРЕХIДНI ТА ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 32. На всiх працiвникiв Товариства, якi працюють за трудовим договором у системi Товариства, поширюється законодавство України про працю, соцiальне забезпечення i соцiальне страхування.

     Стаття 33. Правове регулювання вiдпусток працiвникiв Товариства здiйснюється згiдно з законодавством. Медичнi працiвники патронажної служби Товариства мають право на щорiчнi додатковi вiдпустки за роботу в шкiдливих i важких умовах працi та за особливий характер працi. Порядок надання таких вiдпусток, їх тривалiсть та умови оплати встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 34. Товариство самостiйно вирiшує питання визначення умов та оплати працi працiвникiв органiв та мiсцевих органiзацiй Товариства, якi працюють за трудовими договорами (угодами, контрактами), та заохочення добровольцiв згiдно з законодавством про оплату працi.

     З керiвниками структурних пiдроздiлiв та iншими вiдповiдальними працiвниками Товариства укладаються трудовi договори у формi контракту вiдповiдно до Кодексу законiв про працю України та Статуту Товариства.

     Стаття 35. Товариство, його органи та мiсцевi органiзацiї надають пiдтримку органам державної влади та органам мiсцевого самоврядування в розповсюдженнi серед населення текстiв Женевських конвенцiй 1949 року про захист жертв вiйни та Додаткових протоколiв до них 1977 року, в поширеннi знань про мiжнародне гуманiтарне право.

     Стаття 36. Товариство може бути лiквiдоване вiдповiдно до законодавства, Статуту Товариства та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 28 цього Закону.

     Стаття 37. Державний контроль за дiяльнiстю Товариства, в тому числi i порядком використання ним майна та видiлених державою бюджетних коштiв, здiйснюється органами виконавчої влади вiдповiдно до їх компетенцiї.

Глава 2. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
28 листопада 2002 року
N 330-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.