ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 4 листопада 2005 року N 3076-IV,
вiд 9 лютого 2006 року N 3421-IV

     Цей Закон визначає правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади формування та реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi в Українi.

     Метою Закону є створення правової бази для концентрацiї ресурсiв держави на провiдних напрямах науково-технологiчного оновлення виробництва та сфери послуг у країнi, забезпечення внутрiшнього ринку конкурентною наукоємною продукцiєю та виходу з нею на свiтовий ринок.

     Визначенi цим Законом прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi зобов'язують органи виконавчої влади України всiх рiвнiв створювати режим найбiльшого сприяння виконанню робiт, спрямованих на реалiзацiю вiдповiдних прiоритетних напрямiв, та концентрацiї на них фiнансово-економiчних та iнтелектуальних ресурсiв.

     Стаття 1. Законодавство України у сферi прогнозування та iнновацiйної дiяльностi

     Правовою основою формування та реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi є Конституцiя України, закони України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть", "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України", "Про iнновацiйну дiяльнiсть", "Про наукову i науково-технiчну експертизу", "Про прiоритетнi напрями розвитку науки i технiки", "Про спецiальний режим iнвестицiйної i iнновацiйної дiяльностi технологiчних паркiв", iншi закони України, Концепцiя науково-технологiчного та iнновацiйного розвитку України.

     Стаття 2. Визначення основних термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi - науково, економiчно i соцiально обгрунтованi та законодавчо визначенi напрями iнновацiйної дiяльностi, спрямованi на забезпечення потреб суспiльства у високотехнологiчнiй конкурентоспроможнiй, екологiчно чистiй продукцiї, високоякiсних послугах та збiльшення експортного потенцiалу держави.

     Прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi складаються iз стратегiчних та середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi:

     стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi - розрахованi на тривалу перспективу (не менше десяти рокiв) найважливiшi напрями iнновацiйної дiяльностi щодо забезпечення соцiально-економiчного зростання держави, розробленi на основi науково-прогнозного аналiзу свiтових тенденцiй соцiально-економiчного та науково-технологiчного розвитку з урахуванням можливостей вiтчизняного iнновацiйного потенцiалу;

     середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi - розрахованi на реалiзацiю протягом найближчих трьох - п'яти рокiв напрями iнновацiйного оновлення промислового, сiльськогосподарського виробництва та сфери послуг щодо освоєння випуску нових наукоємних товарiв та послуг з високою конкурентоспроможнiстю на внутрiшньому та (або) зовнiшньому ринках.

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi формуються в рамках стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi на основi новiтнiх досягнень вiтчизняної i свiтової науки, аналiзу кон'юнктури свiтового i внутрiшнього ринкiв та ресурсних можливостей держави.

     За своїми масштабами, направленiстю та специфiкою реалiзацiї середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi можуть бути прiоритетними напрямами iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного, галузевого або регiонального рiвнiв;

     iнновацiйний потенцiал - сукупнiсть науково-технологiчних, фiнансово-економiчних, виробничих, соцiальних та культурно-освiтнiх можливостей країни (галузi, регiону, пiдприємства тощо), необхiдних для забезпечення iнновацiйного розвитку економiки;

     iнновацiйна культура - складова iнновацiйного потенцiалу, що характеризує рiвень освiтньої, загальнокультурної i соцiально-психологiчної пiдготовки особистостi та суспiльства в цiлому до сприйняття i творчого втiлення в життя iдеї розвитку економiки країни на iнновацiйних засадах;

     монiторинг iнновацiйної дiяльностi - систематичний збiр, обробка та аналiз iнформацiї про перебiг iнновацiйних процесiв, практичнi наслiдки заходiв держави щодо стимулювання i регулювання iнновацiйної дiяльностi в країнi, результати реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi.

     Стаття 3. Формування та затвердження стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     Стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi формуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi iз залученням Нацiональної та галузевих академiй наук України на основi грунтовних прогнозно-аналiтичних дослiджень тенденцiй свiтового науково-технологiчного розвитку, результатiв реалiзацiї прiоритетних напрямiв розвитку науки i технiки України, зiставлення їх iз реальними потребами економiки України, можливостями та станом iнновацiйного потенцiалу країни.

     Кабiнет Мiнiстрiв України проводить експертизу розроблених спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi, органiзовує їх публiкацiю в засобах масової iнформацiї та обговорення в Нацiональнiй i галузевих академiях наук України, в громадських наукових та науково-технiчних органiзацiях.

     Порядок формування, експертизи та обговорення прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi та вiдповiднi обгрунтування подаються Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України до 1 березня останнього року дiї попереднiх стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi.

     Стаття 4. Формування та затвердження середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня формуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi в рамках стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi i подаються Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України на затвердження разом iз стратегiчними прiоритетними напрямами iнновацiйної дiяльностi.

     Кожнi три - п'ять рокiв середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня уточнюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферi iнновацiйної дiяльностi на основi системного експертного аналiзу даних монiторингу iнновацiйної дiяльностi, пропозицiй та технiко-економiчних обгрунтувань центральних органiв виконавчої влади галузей, виконавчих органiв мiсцевого самоврядування, Нацiональної та галузевих академiй наук України, громадських наукових та науково-технiчних органiзацiй.

     Змiни до середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi вносяться Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України разом iз проектом закону про Державний бюджет України.

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi галузевого рiвня розробляються вiдповiдними центральними органами виконавчої влади в рамках стратегiчних та загальнодержавних середньострокових прiоритетiв iнновацiйного розвитку з урахуванням науково-технiчного та технологiчного розвитку галузi, її iнновацiйного потенцiалу i затверджуються їх колегiями термiном на три - п'ять рокiв.

     Середньостроковi iнновацiйнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi регiонального рiвня розробляються виконавчими органами мiсцевого самоврядування в рамках стратегiчних та загальнодержавних середньострокових прiоритетiв iнновацiйної дiяльностi на основi аналiзу стану економiчного та iнновацiйного потенцiалу регiону i затверджуються вiдповiдно Верховною Радою Автономної Республiки Крим та обласними радами термiном на три - п'ять рокiв.

     Прийняттю рiшень щодо визначення середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi передує їх широке громадське обговорення iз залученням громадських наукових, науково-технiчних органiзацiй, регiональних наукових центрiв Нацiональної академiї наук України та Мiнiстерства освiти i науки України. По кожному з прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi проводиться маркетингове дослiдження та дається технiко-економiчне обгрунтування.

     Стаття 5. Механiзм реалiзацiї стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     Реалiзацiя стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi є одним iз найважливiших завдань Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних органiв виконавчої влади, виконавчих органiв мiсцевого самоврядування, Нацiональної та галузевих академiй наук України, а також iнновацiйних структур, створених за пiдтримки держави (фiнансово-кредитних установ, технологiчних паркiв, iнновацiйних центрiв тощо).

     Стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi враховуються при розробцi державних прогнозiв та програм економiчного i соцiального розвитку України, що здiйснюється згiдно iз Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України" .

     Реалiзацiя стратегiчних прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi здiйснюється через систему загальнодержавних програм економiчного, науково-технiчного, соцiального, нацiонально-культурного розвитку, охорони довкiлля.

(частина третя статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006 р. N 3421-IV)

     Порядок розробки загальнодержавних програм визначається законодавством України.

(частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.02.2006 р. N 3421-IV)

     Стаття 6. Механiзм реалiзацiї середньострокових прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня враховуються при розробцi державних прогнозiв та програм економiчного i соцiального розвитку України, що здiйснюється згiдно iз Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України".

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня реалiзуються на конкурсних засадах через систему державних програм та державне замовлення.

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi галузевого рiвня враховуються при розробцi прогнозiв та програм розвитку галузей, що здiйснюється згiдно iз Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України".

     Реалiзацiя середньострокових iнновацiйних прiоритетiв галузевого рiвня здiйснюється на конкурсних засадах через державнi програми, iнновацiйнi програми, iнновацiйнi проекти та iнновацiйнi проекти технологiчних паркiв.

     Найбiльш важливi для держави роботи з реалiзацiї iнновацiйних прiоритетiв загальнодержавного та галузевого рiвнiв здiйснюються на конкурсних засадах через державне замовлення за iнновацiйними проектами у порядку, визначеному законодавством України.

     Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi регiонального рiвня враховуються при розробцi прогнозiв та програм економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областi, району, мiста, що здiйснюється згiдно iз Законом України "Про державне прогнозування та розроблення програм економiчного i соцiального розвитку України".

     Реалiзацiя середньострокових iнновацiйних прiоритетiв регiонального рiвня здiйснюється на конкурсних засадах через регiональнi iнновацiйнi програми та iнновацiйнi проекти, iнновацiйнi проекти технологiчних паркiв.

     Стаття 7. Стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi

     Верховна Рада України проголошує особливим прiоритетом України гармонiйний розвиток людського потенцiалу, економiки i природного середовища держави.

     Верховна Рада України визначає такi стратегiчнi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi в Українi на 2003-2013 роки:

     модернiзацiя електростанцiй; новi та вiдновлюванi джерела енергiї; новiтнi ресурсозберiгаючi технологiї;

     машинобудування та приладобудування як основа високотехнологiчного оновлення всiх галузей виробництва; розвиток високоякiсної металургiї;

     нанотехнологiї, мiкроелектронiка, iнформацiйнi технологiї, телекомунiкацiї;

     вдосконалення хiмiчних технологiй, новi матерiали, розвиток бiотехнологiй;

     високотехнологiчний розвиток сiльського господарства i переробної промисловостi;

     транспортнi системи: будiвництво i реконструкцiя;

     охорона i оздоровлення людини та навколишнього середовища;

     розвиток iнновацiйної культури суспiльства.

     Стаття 8. Середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi

     Верховна Рада України на строк до 2007 року за стратегiчними прiоритетними напрямами iнновацiйної дiяльностi в Українi на 2003-2013 роки визначає такi середньостроковi прiоритетнi напрями iнновацiйної дiяльностi загальнодержавного рiвня:

     1. Модернiзацiя електростанцiй; новi та вiдновлюванi джерела енергiї; новiтнi ресурсозберiгаючi технологiї:

     засоби охорони працi та пiдвищення технiки безпеки на вугледобувних пiдприємствах; обладнання для видобутку вугiлля з похилих i тонких пластiв; засоби дегазацiї шахт, способи i методи добування та утилiзацiї метану з вугiльних родовищ;

     енергоефективнi двигуни та електроприводи для базових галузей економiки; основне електротехнiчне обладнання; енергоекономiчнi джерела свiтла та системи освiтлення; функцiональна та силова електронiка в енергетичнiй галузi;

     модернiзацiя електростанцiй i електромереж; електромережi видачi потужностей атомних електростанцiй; парогазовi установки та технологiї спалювання низькосортного твердого, рiдкого i газоподiбного палива;

     бурове нафтогазове обладнання;

     високопродуктивне енергозберiгаюче компресорне обладнання для оснащення вугiльних шахт, пiдприємств залiзничного транспорту та iнших галузей.

     2. Машинобудування та приладобудування як основа високотехнологiчного оновлення всiх галузей виробництва; розвиток високоякiсної металургiї:

     виробництво сучасної ракетно-космiчної та авiацiйної технiки, суден i електровозiв нового поколiння; системнi засоби технологiчного проектування, виробництва i логiстичної пiдтримки процесiв створення технiки нового поколiння; засоби дiагностики, агрегати, прилади та комплектуючi технiки нового поколiння;

     диспетчерськi системи, системи локацiї в рiзних середовищах; оптоелектроннi системи подвiйного призначення;

     обладнання та матерiали для зварювання i здiйснення спорiднених процесiв, довговiчнi зварнi конструкцiї; обладнання, матерiали та новiтнi технологiї для антикорозiйного захисту;

     обладнання, комплектуючi та новiтнi технологiї для складання та виробництва автомобiлiв;

     обладнання та спецiальнi технологiї металургiйного виробництва; технологiї переробки вторинної сировини кольорових металiв;

     побутова i комунальна електронна технiка та технологiчнi процеси виготовлення її елементiв; органiзацiя виробництва на iнновацiйнiй основi телевiзорiв, холодильникiв та iнших товарiв широкого вжитку.

     3. Нанотехнологiї, мiкроелектронiка, iнформацiйнi технологiї, телекомунiкацiї:

     iнформацiйнi технологiї контролю та управлiння об'єктами базових технологiй; iнтелектуальнi комп'ютернi засоби високої продуктивностi; програмнi системи розпiзнавання об'єктiв та процесiв; цифровi широкосмуговi системи розподiлу iнформацiї;

     лазерна технiка та обладнання, технологiчнi процеси їх застосування;

     електронна база систем зв'язку, комп'ютернi та телекомунiкацiйнi технологiї; волоконно-оптичнi системи; свiтлосигнальна та iнформацiйна апаратура.

     4. Удосконалення хiмiчних технологiй, новi матерiали, розвиток бiотехнологiй:

     сучасний каталiз, розвиток i використання нових каталiзаторiв та нових каталiтичних процесiв;

     розвиток генно-iнженерних технологiй, генетично модифiкованих культур та органiзмiв;

     iмунобiологiчнi препарати та бiосумiснi матерiали;

     сучаснi конструкцiйнi матерiали, технологiї їх виробництва та застосування;

     керамiчнi матерiали широкого спектра застосування, надтвердi iнструментальнi матерiали;

     матерiали та речовини малотоннажного хiмiчного виробництва; органiчнi люмiнофори та барвники;

     напiвпровiдниковi матерiали на основi надчистого кремнiю, германiю, арсенiду галiю та складних сполук; сцинтиляцiйнi матерiали, оптичнi та конструкцiйнi монокристали.

     5. Високотехнологiчний розвиток сiльського господарства i переробної промисловостi:

     комбайни i трактори, агрегати тракторiв середньої потужностi, кормозбиральна та бурякозбиральна технiка;

     бiодобрива;

     засоби захисту рослин i тварин;

     обладнання для глибинної переробки рослинної та тваринної продукцiї;

     сучаснi технологiї зберiгання сiльськогосподарської продукцiї; матерiали, технологiї та обладнання для фасування, пакування i маркування продуктiв харчування i напоїв;

     екологiчно чистi харчовi продукти та продукти з високими оздоровчими властивостями з овочевих та зернових культур.

     6. Транспортнi системи: будiвництво i реконструкцiя:

     iнновацiйнi технологiї будiвництва i реконструкцiї дорiг, мостiв та транспортних систем;

     глобальнi та регiональнi системи радiонавiгацiї транспортних засобiв з використанням супутникового та наземного обладнання;

     реконструкцiя портiв;

     модернiзацiя систем транспортування газу, нафти, амiаку.

     7. Охорона i оздоровлення людини та навколишнього середовища:

     дiагностичнi та лiкувальнi програмно-технiчнi комплекси;

     лiкарськi засоби для лiкування цукрового дiабету, астми, серцево-судинних, онкологiчних та iнфекцiйних хвороб (СНIД, туберкульоз тощо); психотропнi та наркотичнi препарати;

     препарати на основi продуктiв переробки донорської кровi;

     педiатричнi форми лiкарських засобiв;

     обладнання i технологiї для використання альтернативних джерел енергiї;

     енергоефективне, ресурсозберiгаюче, модульне, екологiчно безпечне обладнання та устаткування для здiйснення процесiв водопiдготовки, очищення води, теплопостачання та засоби управлiння цими процесами.

     8. Розвиток iнновацiйної культури суспiльства:

     пiдтримка нацiональної книговидавничої справи; освiтнiх та науково-популярних видань;

     розвиток освiтнiх i науково-популярних програм у засобах масової iнформацiї;

     центри дистанцiйного навчання iз застосуванням сучасних телекомунiкацiйних технологiй;

     сучаснi комп'ютернi технологiї для навчання i наукових процесiв.

     Стаття 9. Монiторинг реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйного розвитку України

     З метою забезпечення динамiчного i ефективного управлiння процесами iнновацiйного розвитку України, своєчасного внесення коректив у здiйснювану державну науково-технологiчну та iнновацiйну полiтику Кабiнет Мiнiстрiв України органiзовує систематичний монiторинг реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйного розвитку України.

     Усi мiнiстерства i вiдомства України щорiчно в першому кварталi наступного року подають до Кабiнету Мiнiстрiв України звiти про заходи, здiйсненi ними для реалiзацiї стратегiчних i середньострокових iнновацiйних прiоритетiв, та про досягнутi результати.

     Узагальнена iнформацiя про хiд реалiзацiї прiоритетних напрямiв iнновацiйного розвитку України щорiчно до 1 червня подається Кабiнетом Мiнiстрiв України до Верховної Ради України.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.11.2005 р. N 3076-IV)

     Узагальнена iнформацiя повинна мiстити крiм iнших такi показники:

     частка витрат на iнновацiйну дiяльнiсть у загальному обсязi витрат на виробництво продукцiї (виконання робiт, надання послуг);

     частка витрат на виконання завдань програм та державного замовлення з прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi у загальному обсязi витрат на iнновацiйну дiяльнiсть;

     частка iнновацiйних капiталовкладень у загальному обсязi капiталовкладень на виробництво продукцiї (виконання робiт, надання послуг);

     частка капiталовкладень на виконання завдань програм з прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi та державного замовлення у загальному обсязi iнновацiйних капiталовкладень;

     частка освоєних у процесi виконання завдань програм та державного замовлення з прiоритетних напрямiв iнновацiйної дiяльностi i поставлених на ринок найменувань iнновацiйної продукцiї у загальнiй кiлькостi найменувань iнновацiйної продукцiї;

     частка iнновацiйної продукцiї (робiт, послуг) у загальному обсязi реалiзованої продукцiї (робiт, послуг);

     частка принципово нової продукцiї (робiт, послуг) у загальному обсязi реалiзованої iнновацiйної продукцiї (робiт, послуг).

(частина четверта статтi 9 в редакцiї Закону України вiд 04.11.2005 р. N 3076-IV)

     Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв привести свої нормативнi акти у вiдповiднiсть з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
16 сiчня 2003 року
N 433-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.