ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Закону України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 10, ст. 89) такi змiни:

     1) в абзацi сiмнадцятому статтi 5, частинi шостiй статтi 8, частинах першiй, третiй i четвертiй статтi 11, частинах першiй i другiй статтi 26, абзацi першому статтi 32, частинi першiй статтi 33 слова "юридична особа" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi;

     2) у статтi 7:

     у частинi третiй слова "юридичними особами всiх форм власностi" замiнити словами "суб'єктами господарювання";

     частину п'яту виключити;

     3) абзац другий частини четвертої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "свiдоцтво (посвiдчення, сертифiкат спецiалiста), що пiдтверджує професiйну придатнiсть керiвника юридичної особи або керiвника вiдповiдного пiдроздiлу юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, яка має лiцензiю на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття дiяльнiстю з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, що лiцензується";

     4) частину другу статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Крiм пiдстав, передбачених Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", пiдставами для вiдмови у видачi лiцензiї на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв також є:

     вiдсутнiсть у суб'єкта господарювання умов для забезпечення безпечностi дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, облiку i схоронностi наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, визначених органом лiцензування;

     наявнiсть у керiвництвi чи серед працiвникiв юридичної особи осiб, яким за результатами медичного огляду, проведеного в установленому порядку медичним закладом, встановлено дiагноз психiчного розладу, пов'язаного iз зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами, або встановлення такого дiагнозу фiзичнiй особi - пiдприємцю, яка має лiцензiю на здiйснення медичної або ветеринарної практики;

     наявнiсть у керiвництвi чи серед працiвникiв юридичної особи осiб, визнаних непридатними до здiйснення окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), пов'язаних з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, або визнання у тому самому порядку непридатною до здiйснення окремих видiв дiяльностi (робiт, професiй, служби), пов'язаних з обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, фiзичної особи - пiдприємця, яка має лiцензiю на здiйснення медичної або ветеринарної практики;

     наявнiсть у керiвництвi чи серед працiвникiв юридичної особи осiб, якi мають доступ безпосередньо до наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, у яких не знятi чи не погашенi в установленому порядку судимостi за вчинення злочинiв середньої тяжкостi, тяжких чи особливо тяжких злочинiв або за злочини, пов'язанi з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, або наявнiсть не знятої чи не погашеної в установленому порядку судимостi за вчинення таких злочинiв у фiзичної особи - пiдприємця, яка має лiцензiю на здiйснення медичної або ветеринарної практики";

     5) частину третю статтi 21 доповнити реченням такого змiсту: "Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi мають лiцензiю на провадження медичної практики, здiйснюють дiяльнiсть з придбання, перевезення, зберiгання, вiдпуску, використання та знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин, включених до таблиць II i III Перелiку, та прекурсорiв, включених до таблицi IV Перелiку, за наявностi лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     6) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi мають лiцензiю на провадження ветеринарної практики, здiйснюють дiяльнiсть iз застосування наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, а також пов'язанi з цим придбання, перевезення, зберiгання, вiдпуск, використання та знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин за наявностi лiцензiї на здiйснення вiдповiдних видiв дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     7) у частинi першiй статтi 25 слова "юридичними особами всiх форм власностi" замiнити словами "суб'єктами господарювання";

     8) частину третю статтi 31 викласти в такiй редакцiї:

     "Органи виконавчої влади в межах своїх повноважень контролюють дiяльнiсть суб'єктiв господарювання щодо обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв";

     9) перше речення статтi 34 доповнити словами "а в журналах фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi мають лiцензiю на здiйснення дiяльностi з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, - безпосередньо такою особою".

     2. Цей Закон набирає чинностi через два мiсяцi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
22 березня 2012 року
N 4617-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.