ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про нафту i газ

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 4 березня 2004 року N 1578-IV,
вiд 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
вiд 19 грудня 2006 року N 489-V,
вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
(окремi положення Закону України вiд 28 грудня 2007 року N 107-VI
визнано такими, що не вiдповiдають Конституцiї України (є неконституцiйними),
згiдно з Рiшенням Конституцiйного Суду України
вiд 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
вiд 27 квiтня 2010 року N 2154-VI,
вiд 8 липня 2010 року N 2467-VI,
вiд 3 грудня 2010 року N 2774-VI
(змiни, внесенi Законом України вiд 3 грудня 2010 року N 2774-VI,
застосовуються з 30 листопада 2010 року та дiють до 1 сiчня 2011 року),
вiд 23 грудня 2010 року N 2856-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 14 серпня 2014 року N 1645-VII,
вiд 16 червня 2015 року N 521-VIII,
вiд 23 травня 2017 року N 2059-VIII,
вiд 1 березня 2018 року N 2314-VIII,
вiд 13 березня 2018 року N 2320-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 28 квiтня 2021 року N 1423-IX

(У текстi Закону слова "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi геологiї та використання надр" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 4 березня 2004 року N 1578-IV)

(У текстi Закону слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологiчного вивчення та забезпечення рацiонального використання надр" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр" у вiдповiдному вiдмiнку i числi, а слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання державного регулювання нафтогазової галузi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI)

     Цей Закон визначає основнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi нафтогазової галузi України та регулює вiдносини, пов'язанi з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберiганням та використанням нафти, газу та продуктiв їх переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних вiдносин у нафтогазовiй галузi, захисту прав усiх суб'єктiв вiдносин, що виникають у зв'язку з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, споживачiв нафти i газу та працiвникiв галузi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     нафтогазова галузь - галузь економiки України, яка разом з iншими галузями забезпечує пошук, розвiдку та розробку родовищ нафти i газу, транспортування, переробку, зберiгання i реалiзацiю нафти, газу та продуктiв їх переробки;

     вiдправники - фiзичнi або юридичнi особи усiх форм власностi, якi забезпечують доставку на приймальнi термiнали пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту нафти, газу або продуктiв їх переробки вiдповiдно до укладених угод;

     внутрiшня транспортна послуга - перемiщення територiєю України нафти i газу та продуктiв їх переробки як власного виробництва, так i тих, що надiйшли з iнших країн, для задоволення потреб споживачiв України;

     газ - корисна копалина, яка являє собою сумiш вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв, перебуває у газоподiбному станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 град. C) i є товарною продукцiєю;

     геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр - комплекс робiт (геологiчне знiмання, геофiзичнi, геохiмiчнi, аерокосмогеологiчнi дослiдження, прямi пошуки, бурiння i випробування свердловин, дослiдно-промислова розробка, науково-дослiднi i тематичнi роботи, їх аналiз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологiчної будови i нафтогазоносностi надр на певнiй територiї;

     визначення термiна виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     дiлянка нафтогазоносних надр - обмежена по площi i глибинi частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами;

     дослiдно-промислова експлуатацiя пiдземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єктi комплексу робiт, включаючи дослiднi закачування та вiдбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберiгання газу, iнших гiрничо-геологiчних параметрiв i технiко-економiчних показникiв сховища та вибору рацiонального варiанта його повного облаштування;

     дослiдно-промислова розробка родовища нафти i газу - стадiя геологiчного вивчення родовища, на якiй здiйснюється видобуток з родовища обмеженої кiлькостi нафти i газу з метою визначення його промислової цiнностi, уточнення гiрничо-геологiчних та технологiчних параметрiв, необхiдних для пiдрахунку запасiв нафти, газу i супутнiх компонентiв та обгрунтування вибору рацiонального методу (технологiї) промислової розробки родовища;

     Абзац одинадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI)

     угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невiд'ємною частиною спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, - угода мiж центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, та заявником на отримання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами про технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi зобов'язання сторiн та про порядок регулювання вiдносин мiж ними в процесi користування нафтогазоносними надрами на наданiй дiлянцi надр;

     магiстральний трубопровiдний транспорт нафти i газу - технологiчний комплекс - окремий трубопровiд (або сукупнiсть трубопроводiв) та пов'язанi з ним єдиним технологiчним процесом об'єкти, за допомогою яких здiйснюється постачання нафти i газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територiю України;

     користування нафтогазоносними надрами - геологiчне вивчення i розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та розвiдки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберiгання, повернення (захоронення) супутнiх i стiчних вод, iнших вiдходiв, що видобуваються в процесi розвiдки i розробки родовищ нафти i газу;

     користувач нафтогазоносними надрами - юридична або фiзична особа, що має спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвiдки родовищ нафти i газу, видобутку нафти i газу або їх зберiгання, повернення (захоронення) супутнiх i стiчних вод, iнших вiдходiв, що видобуваються в процесi розвiдки i розробки родовищ нафти i газу;

     нафта - корисна копалина, що являє собою сумiш вуглеводнiв та розчинених в них компонентiв, якi перебувають у рiдкому станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 град. C), i є товарною продукцiєю;

     нафтогазоноснi надра - розташована пiд поверхнею сушi та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологiчного вивчення та освоєння, яка мiстить нафту, газ та супутнi їм компоненти;

     об'єкти нафтогазовидобування - об'єкти, призначенi для геологiчного вивчення, у тому числi дослiдно-промислової розробки та видобування вуглеводнiв. До об'єктiв нафтогазовидобування належать: нафтовi та газовi свердловини, газопроводи-шлейфи, установки комплексної пiдготовки газу, установки пiдготовки газу, установки попередньої пiдготовки газу, установки комплексної пiдготовки нафти, тимчасовi дослiдно-промисловi установки пiдготовки нафти i газу, дотискувальнi компресорнi станцiї та iншi об'єкти, пов'язанi з експлуатацiєю об'єктiв нафтогазовидобування;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     облаштування родовища - комплекс проектних, вишукувальних, будiвельних та iнших робiт, якi необхiдно провести для введення родовища в промислову (дослiдно-промислову) розробку, або робiт з будiвництва, капiтального ремонту, реконструкцiї i технiчного переоснащення на дiючих (облаштованих) родовищах;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберiгання та перевантаження з одного виду транспорту на iнший нафти, нафтопродуктiв та скрапленого газу;

     пiдземне сховище нафти, газу чи продуктiв їх переробки - технологiчний комплекс, штучно створений в природнiй або штучнiй ємностi надр накопичувач нафти чи газу i технологiчно поєднанi з ним споруди, якi служать для перiодичного наповнення, зберiгання i вiдбирання нафти, газу чи продуктiв їх переробки для постачання споживачам;

     поклад нафти i газу - одиничне природне скупчення нафти i газу в надрах;

     промислова експлуатацiя пiдземного сховища нафти i газу - закачування у пiдземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу;

     промислова розробка родовища нафти i газу - технологiчний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутнiх їм корисних компонентiв, що здiйснюється на основi вiдповiдних проектних документiв пiсля завершення геологiчного вивчення родовища, геолого-економiчної оцiнки i затвердження у встановленому порядку запасiв нафти, газу i супутнiх компонентiв;

     родовище нафти i газу - природне скупчення нафти i газу, що складається з одного чи кiлькох покладiв, якi в планi (горизонтальнiй проекцiї) частково або повнiстю збiгаються мiж собою;

     розвiдувальнi роботи - геологознiмальнi, пошуковi, геодезичнi роботи, роботи з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, роботи з дорозвiдки та експлуатацiйної розвiдки родовищ, у тому числi бурiння, облаштування та експлуатацiя нафтових i газових свердловин, з нового будiвництва, технiчного обслуговування, капiтального ремонту i реконструкцiї нафтових i газових свердловин та пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктiв трубопровiдного транспорту, виробничих споруд, пiд'їзних дорiг, лiнiй електропередачi та зв'язку;

(статтю 1 доповнено термiном згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     розробка родовища нафти i газу - технологiчний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутнiх їм корисних компонентiв, який складається з двох послiдовних етапiв - дослiдно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища;

     спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами - документ, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, i засвiдчує право юридичної чи фiзичної особи, якiй цей документ виданий, на користування нафтогазоносними надрами протягом часу, в межах дiлянки надр, на умовах, передбачених у цьому документi;

     транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки трубопроводами - перемiщення вiдповiдно до укладених угод магiстральними трубопроводами територiєю України мiж прикордонними пунктами приймання та здавання або на перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки, що надiйшли з територiї iнших держав i призначенi для споживачiв за межами України, а також перемiщення по магiстральних трубопроводах нафти, газу та продуктiв їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберiгання або переробки на територiї України з подальшим перемiщенням за її межi;

     транспортна послуга - виробничi операцiї з приймання, перемiщення, здавання, тимчасового зберiгання i перевантаження нафти, газу та продуктiв їх переробки.

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, незалежно вiд форм власностi господарюючих суб'єктiв - учасникiв таких вiдносин.

     Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, якi регулюються Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї".

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Стаття 3. Законодавство про нафту i газ

     Вiдносини, пов'язанi з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберiганням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, регулюються Кодексом України про надра, Законом України "Про трубопровiдний транспорт", Законом України "Про угоди про розподiл продукцiї", iншими нормативно-правовими актами, а також цим Законом з питань, пов'язаних з особливостями нафтогазової галузi

     Стаття 4. Особливостi регулювання вiдносин у нафтогазовiй галузi

     Регулювання вiдносин у нафтогазовiй галузi має особливостi, пов'язанi з об'єктивними умовами функцiонування галузi:

     постiйним i безперервним збалансуванням видобутку, постачання i споживання газу, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння Єдиною газотранспортною системою України;

     наявнiстю Єдиної газотранспортної системи України для газопостачання споживачiв;

     пiдвищеною вибухо- та пожежонебезпечнiстю газу, нафти та продуктiв їх переробки i необхiднiстю у зв'язку з цим пiдтримання надiйностi та безпеки експлуатацiї об'єктiв нафтогазової галузi.

     Стаття 41. Особливостi регулювання вiдносин у нафтогазовiй галузi пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй

     Пiдприємства, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, господарськi товариства, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнi пiдприємства, представництва та фiлiї таких пiдприємств i товариств, учасники договорiв про спiльну дiяльнiсть, та/або особи, уповноваженi договорами про спiльну дiяльнiсть, укладеними за участю зазначених пiдприємств, щомiсячно здiйснюють продаж нафти сирої i газового конденсату власного видобутку, видобутих на пiдставi спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами (крiм обсягiв, що використовуються на власнi технологiчнi потреби), а також скрапленого газу - виключно на бiржових аукцiонах.

     Стартова цiна (без урахування податку на додану вартiсть та витрат на транспортування, постачання i зберiгання) на бiржових аукцiонах для нафти та газового конденсату визначається на пiдставi митної вартостi нафти за даними центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, за 15 днiв, що передують датi реєстрацiї заявок на проведення бiржового аукцiону, та з урахуванням надбавки за якiсть для нафти сирої i газового конденсату. Зниження цiни на нафту або на газовий конденсат на бiржових аукцiонах нижче стартової цiни не допускається.

(частина друга статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Порядок органiзацiї та проведення бiржових аукцiонiв з продажу нафти сирої i газового конденсату власного видобутку, скрапленого газу, визначення стартових цiн на таких аукцiонах, надбавок за якiсть для нафти сирої i газового конденсату, а також порядок визначення обсягiв реалiзацiї на бiржових аукцiонах скрапленого газу для потреб населення встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Передача покупцям нафти сирої i газового конденсату здiйснюється на родовищах або вузлах облiку суб'єктiв господарювання, визначених частиною першою цiєї статтi. Вiдвантаження придбаних на бiржових аукцiонах нафти сирої i газового конденсату здiйснюється залiзничним, автомобiльним або трубопровiдним транспортом. Спосiб вiдвантаження та напрямок транспортування визначаються покупцем у вiдповiдних договорах купiвлi-продажу.

     У разi якщо цiна, за якою здiйснюється реалiзацiя нафти сирої i газового конденсату на бiржових аукцiонах, нижча за стартову цiну, яка визначена згiдно з частиною другою цiєї статтi, суб'єкти господарювання, визначенi частиною першою цiєї статтi, сплачують до державного бюджету штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв рiзницi вартостi, обчисленої за стартовою цiною та фактичними цiнами реалiзацiї. Стягнення таких штрафiв здiйснюється податковими органами за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi.

(частина п'ята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Якщо пiд час чергового бiржового аукцiону виставленi на продаж обсяги нафти сирої або газового конденсату не були реалiзованi повнiстю або частково, вони виставляються на додатковий бiржовий аукцiон, що проводиться того самого календарного мiсяця. У разi якщо продаж зазначених обсягiв нафти сирої i газового конденсату не вiдбувся на додатковому бiржовому аукцiонi або додатковий бiржовий аукцiон не був проведений, нереалiзованi обсяги нафти сирої i газового конденсату на пiдставi договору купiвлi-продажу за стартовою цiною додаткового бiржового аукцiону реалiзуються Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України". Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" оплачує вiдвантаженi обсяги нафти сирої i газового конденсату протягом 30 днiв з дати укладення договору купiвлi-продажу.

     З метою дотримання вимог цiєї статтi передання нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу на умовах договорiв комiсiї, давальницької переробки, iнших договорiв, що не передбачають передання права власностi на них, не допускається.

     Дiя цiєї статтi поширюється виключно на тих учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть, вiдповiдно до яких вартiсть вкладу пiдприємств, частка держави у статутному капiталi яких 50 вiдсоткiв та бiльше, господарських товариств, 50 вiдсоткiв та бiльше акцiй (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капiталах iнших господарських товариств, акцiонером яких є держава i володiє в них контрольним пакетом акцiй, а також дочiрнiх пiдприємств, представництв та фiлiй таких пiдприємств i товариств, становить 50 вiдсоткiв та бiльше загальної вартостi вкладiв учасникiв договорiв про спiльну дiяльнiсть.

(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Стаття 5. Принципи державної полiтики в нафтогазовiй галузi

     Державна полiтика в нафтогазовiй галузi базується на принципах:

     державного управлiння в нафтогазовiй галузi;

     державного регулювання дiяльностi в нафтогазовiй галузi;

     збереження цiлiсностi та забезпечення надiйностi i ефективностi функцiонування Єдиної газотранспортної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння нею;

     створення умов для розвитку та пiдвищення ефективностi дiяльностi нафтогазової галузi;

     безпеки експлуатацiї об'єктiв нафтогазової галузi;

     рацiонального споживання газу, нафти та продуктiв їх переробки та впровадження енергозберiгаючих технологiй, включаючи обладнання газопроводiв газотурбiнними та турбодетандерними установками;

     додержання єдиних державних норм i правил усiма суб'єктами вiдносин, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, постачанням i використанням газу, нафти та продуктiв їх переробки;

(абзац восьмий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     забезпечення екологiчно безпечного функцiонування об'єктiв нафтогазової галузi;

     забезпечення захисту прав та iнтересiв усiх суб'єктiв вiдносин, що виникають у зв'язку з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, споживачiв нафти i газу та працiвникiв галузi;

     сприяння розвитку конкурентних вiдносин на ринку газу, нафти та продуктiв їх переробки;

     забезпечення пiдготовки кадрiв високої квалiфiкацiї для нафтогазової галузi;

     створення умов для пiдтримання стабiльного фiнансового стану нафтогазової галузi;

     взаємної вiдповiдальностi постачальникiв газу, нафти i продуктiв їх переробки та споживачiв;

     створення умов для перспективних наукових дослiджень;

     забезпечення рацiонального використання надр в iнтересах Українського народу i надрокористувачiв;

     прiоритетного використання вiтчизняного науково-технiчного, технологiчного та кадрового потенцiалу;

     додержання вимог, необхiдних для забезпечення прозоростi у видобувних галузях.

(статтю 5 доповнено абзацом вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2015р. N 521-VIII, абзац вiсiмнадцятий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗI

     Стаття 6. Державне управлiння в нафтогазовiй галузi

     Верховна Рада України визначає основнi напрями державної полiтики у нафтогазовiй галузi та здiйснює законодавче регулювання вiдносин у нiй.

     Кабiнет Мiнiстрiв України та iншi уповноваженi на це органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалiзують державну полiтику в нафтогазовiй галузi та здiйснюють управлiння нею.

     Стаття 7. Державне регулювання дiяльностi в нафтогазовiй галузi

     Державне регулювання дiяльностi в нафтогазовiй галузi здiйснюється шляхом встановлення загальних правил здiйснення цiєї дiяльностi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, надання лiцензiй на здiйснення окремих видiв дiяльностi, спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами та формування тарифної полiтики та iншими засобами, що визначаються законами.

     Основними завданнями державного регулювання нафтогазової галузi є:

     сприяння конкуренцiї у нафтогазовому комплексi;

     забезпечення проведення цiнової та тарифної полiтики в нафтогазовому комплексi;

     захист прав усiх суб'єктiв вiдносин, що виникають у зв'язку з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, споживачiв нафти i газу та працiвникiв галузi.

     Стаття 8. Антимонопольнi обмеження в нафтогазовiй галузi

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють видобуток нафти i газу, транспортування нафти трубопроводами, транспортування i розподiл природного газу i визнанi в установленому законодавством порядку монополiстами на ринках нафти i газу, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту нафти чи газу, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена чинним законодавством.

     У разi виникнення спорiв мiж сторонами угоди про транзит не допускається припинення або скорочення транзиту нафти, газу та продуктiв їх переробки пiдприємством трубопровiдного транспорту до вирiшення спору в судi, якщо iнше не передбачено вiдповiдною угодою.

Роздiл III
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Стаття 9. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування

     До повноважень органiв мiсцевого самоврядування у вiдносинах, пов'язаних з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, в межах їх компетенцiї належить:

     надання вiдповiдно до законодавства згоди на розмiщення на вiдповiднiй пiдпорядкованiй їм територiї об'єктiв нафтогазового комплексу, сфера екологiчного впливу дiяльностi яких згiдно з дiючими нормативами включає вiдповiдну територiю;

     абзац третiй частини першої статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     участь у розробцi комплексних планiв нафтогазопостачання споживачiв на пiдпорядкованiй їм територiї;

     участь у розробцi i реалiзацiї системи заходiв щодо роботи об'єктiв нафтогазової галузi у надзвичайних умовах;

     iншi повноваження, визначенi законом.

     Органи мiсцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську дiяльнiсть суб'єктiв, що здiйснюють геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр, розробку родовищ нафти i газу, переробку нафти i газу, зберiгання, транспортування та реалiзацiю нафти, газу та продуктiв їх переробки, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

Роздiл IV
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВIДНОСИН У СФЕРI КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ

     Стаття 10. Право власностi на нафту i газ

     Право власностi на природнi ресурси нафти i газу, якi знаходяться в межах територiї України, її територiальних вод та виключної (морської) економiчної зони, належить Українському народу.

     Нафта i газ, видобутi користувачем нафтогазоносних надр i повернутi в надра для зберiгання, технологiчних цiлей або запобiгання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо iнше не передбачено цим Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

     Пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами державне майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, повертається державi. Споруди, обладнання та iншi активи, що були створенi власником спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами в процесi здiйснення пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi, є його власнiстю i пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами можуть використовуватися ним на власний розсуд.

     Стаття 11. Спецiальнi дозволи на користування нафтогазоносними надрами

     Користування нафтогазоносними надрами, пошук i розвiдка родовищ нафти i газу, їх експлуатацiя, спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ для зберiгання нафти i газу здiйснюються лише за наявностi спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами, що надаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, на умовах, визначених чинним законодавством.

     Спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами має мiстити зокрема:

     вiдомостi про отримувача спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вид робiт, на проведення яких вiн видається;

     визначення меж дiлянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування;

     строк дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

     перелiк обов'язкових додаткiв, у тому числi угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.

     Стаття 12. Принципи надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами

     Надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами здiйснюється з додержанням принципiв:

     вiдкритостi конкурсної системи при виборi переможця конкурсу на отримання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами;

     наявностi у заявника вiдповiдної квалiфiкацiї, матерiально-технiчних та фiнансових можливостей для користування нафтогазоносними надрами;

     забезпечення державою гарантiй власникам спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами та захист їх iнтересiв вiдповiдно до законодавства протягом усього строку дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

     забезпечення власниками спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами взятих на себе зобов'язань, передбачених чинним законодавством та спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами;

     забезпечення максимально ефективного i рацiонального використання нафтогазоносних надр;

     платностi надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами;

     погодження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, умов конкурсiв по кожнiй дiлянцi нафтогазоносних надр з органами мiсцевого самоврядування, а на користування нафтогазоносними надрами з метою промислової розробки - i iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду;

(абзац восьмий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     врахування результатiв оцiнки впливу на довкiлля у разi видобування нафти i газу (промислової розробки родовищ).

(статтю 12 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, абзац дев'ятий статтi 12 у редакцiї Закону України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Стаття 13. Види спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами

     На користування нафтогазоносними надрами надаються такi види спецiальних дозволiв:

     на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку родовищ;

     на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти i газу (промисловою розробкою родовищ);

(частину першу статтi 13 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, у зв'язку з цим абзаци третiй - четвертий вважати вiдповiдно абзацами четвертим i п'ятим)

     на видобування нафти i газу (промислову розробку родовищ);

     на будiвництво та експлуатацiю пiдземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числi пiдземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення вiдходiв виробництва нафтогазової галузi i супутнiх вод.

     Видобування не придатних для побутового використання мiнералiзованих пiдземних вод для потреб нафтогазової галузi та захоронення супутнiх i стiчних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мiнералiзованими водами, що не придатнi для господарського i побутового використання, в межах цiєї дiлянки здiйснюються користувачами нафтогазоносних надр без спецiального дозволу на водокористування.

     Придатнiсть мiнералiзованих пiдземних вод для побутового та господарського використання встановлюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Користувач нафтогазоносними надрами, який має спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу, має право проводити в межах наданої йому дiлянки надр пошук i розвiдку нових покладiв нафти i газу.

     Користувач нафтогазоносними надрами, який має спецiальний дозвiл на створення i використання пiдземних сховищ газу, нафти та продуктiв їх переробки, може без укладання додаткової угоди здiйснювати на одержанiй дiлянцi надр додаткове геологiчне вивчення (дорозвiдку) об'єктiв, у яких планується створити пiдземнi сховища.

     Стаття 14. Порядок надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами

     Спецiальнi дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються переможцям аукцiонiв, крiм випадкiв, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр. Порядок проведення аукцiонiв з продажу спецiальних дозволiв на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або в iнший спосiб вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi, в тому числi передавати їх до статутних капiталiв створюваних за його участю суб'єктiв господарювання, а також вноситись як вклад у спiльну дiяльнiсть.

(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, у редакцiї Закону України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)

     Надання спецiальних дозволiв на видобування нафти i газу (промислову розробку родовищ) здiйснюється з урахуванням результатiв оцiнки впливу на довкiлля.

(статтю 14 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII, частина третя статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Продовження строку дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, його переоформлення, внесення до нього змiн, зокрема у разi збiльшення запасiв корисних копалин, не є наданням спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами та здiйснюється безоплатно.

(статтю 14 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Стаття 15. Виключена.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(дiю статтi 15 зупинено на 2007 рiк в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)
(дiю статтi 15 зупинено на 2010 рiк в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами згiдно iз Законом України вiд 27.04.2010р. N 2154-VI)

     Стаття 16. Виключена.

(стаття 16 виключена згiдно iз Законом України вiд 23.12.2010р. N 2856-VI)
(дiю статтi 16 зупинено на 2007 рiк в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V)
(дiю статтi 16 зупинено на 2010 рiк в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами згiдно iз Законом України вiд 27.04.2010р. N 2154-VI)

     Стаття 17. Строк дiї спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами

     Спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами надається на такий строк для:

     геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числi дослiдно-промислової розробки родовищ на сушi - не бiльш як на 5 рокiв, на континентальному шельфi та у межах виключної (морської) економiчної зони України - 10 рокiв;

(абзац другий частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     видобутку нафти i газу (промислової розробки родовищ) на сушi - не бiльш як на 20 рокiв, на континентальному шельфi та у межах виключної (морської) економiчної зони України - не бiльш як на 30 рокiв;

(абзац третiй частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     геологiчного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би перiод дiї окремих спецiальних дозволiв на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр i на видобування нафти i газу (промислову розробку родовищ), але не бiльш як на 20 рокiв на сушi i не бiльш як на 30 рокiв на континентальному шельфi та в межах виключної (морської) економiчної зони України;

(абзац четвертий частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти чи газу -не бiльш як на 50 рокiв.

(абзац п'ятий частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбаченi спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має право на продовження строку дiї цього дозволу.

     Строк дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами починається з дня одержання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, якщо в ньому не передбачено iнше. Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний приступити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi нафтогазоносних надр не пiзнiше нiж через 180 календарних днiв з моменту отримання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

(дiю статтi 17 зупинено на 2007 рiк в частинi умов надання спецiальних дозволiв на користування надрами згiдно iз Законом України вiд 19.12.2006р. N 489-V, на 2008 рiк - згiдно iз Законом України вiд 28.12.2007р. N 107-VI)

     Продовження строку дiї спецiальних дозволiв на користування надрами, наданих на дiлянки, розташованi на тимчасово окупованiй територiї України, здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом.

(статтю 17 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 13.03.2018р. N 2320-VIII)

     Стаття 18. Надання земельних дiлянок для потреб нафтогазової галузi

     Надання земельних дiлянок у користування для потреб нафтогазової галузi здiйснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.

     Земельнi дiлянки усiх форм власностi та категорiй надаються власникам спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами для будiвництва, розмiщення i експлуатацiї об'єктiв нафтогазовидобування та облаштування родовища шляхом встановлення земельних сервiтутiв без змiни цiльового призначення цих земельних дiлянок, крiм земель природно-заповiдного фонду, оздоровчого призначення, рекреацiйного призначення, iсторико-культурного призначення та водного фонду.

(статтю 18 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Власникам землi та землекористувачам вiдшкодовуються збитки та втрати, завданi внаслiдок користування земельними дiлянками для потреб нафтогазової галузi.

(статтю 18 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Фiнансування робiт iз землеустрою та державна реєстрацiя сервiтуту здiйснюються за рахунок коштiв осiб, на користь яких встановлюється сервiтут. Власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може виступати замовником робiт iз землеустрою для встановлення сервiтутiв у межах визначеної спецiальним дозволом дiлянки надр.

(статтю 18 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Для встановлення земельного сервiтуту власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами письмово звертається до власника (користувача) земельної дiлянки з пропозицiєю укласти договiр про встановлення земельного сервiтуту та додає до звернення проект такого договору iз зазначенням, серед iншого, запропонованого розмiру плати за встановлення земельного сервiтуту та її iндексацiї. Друга сторона розглядає звернення, пiдписує договiр або надає письмову мотивовану вiдмову у його укладеннi протягом 15 днiв з дня отримання вiдповiдного звернення.

(статтю 18 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     У разi недосягнення згоди щодо укладення договору про встановлення земельного сервiтуту для потреб нафтогазової галузi спiр про встановлення земельного сервiтуту вирiшується у судовому порядку з урахуванням вимог цiєї статтi.

(статтю 18 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Рiшення суду про встановлення земельного сервiтуту є пiдставою для державної реєстрацiї права земельного сервiтуту. У такому разi оплата за встановлення земельного сервiтуту здiйснюється шляхом перерахування грошових коштiв на банкiвський рахунок власника (користувача) земельної дiлянки або внесення грошових коштiв на депозит нотарiуса в порядку, встановленому законом, за мiсцем розташування земельної дiлянки.

(статтю 18 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Дiя сервiтуту, встановленого вiдповiдно до цiєї статтi, зберiгається у разi переходу прав на земельну дiлянку, щодо якої встановлено сервiтут, до iншої особи, а також у разi змiни осiб, на користь яких встановлено сервiтут. У таких випадках до ранiше укладених договорiв про встановлення сервiтутiв можуть вноситися вiдповiднi змiни, якщо iнше не передбачено договором.

(статтю 18 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Стаття 19. Вимоги до дiлянок, на якi надаються спецiальнi дозволи на користування нафтогазоносними надрами

     Дiлянки, на якi надаються спецiальнi дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повиннi обмежуватися вiдповiдною площею i глибиною. Повний або частковий збiг дiлянок для однакових видiв користування нафтогазоносними надрами (крiм геологiчного вивчення нафтогазоносних надр) не допускається.

     Для видобування i зберiгання нафти i газу дiлянки нафтогазоносних надр повиннi повнiстю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене пiдземне сховище.

     Розмiри дiлянки нафтогазоносних надр, яка надається для видобування нафти i газу, повиннi вiдповiдати розмiру родовища.

     Розмiри i межi дiлянок, що надаються у користування, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, вiдповiдно до законодавства.

     Максимальна площа дiлянок, якi надаються для геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кiлометрiв, для дiлянок Чорного моря не може перевищувати 1000 квадратних кiлометрiв. На умовах угод про розподiл продукцiї площа дiлянок може визначатися Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина п'ята статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     Якщо виявлене родовище або створене пiдземне сховище виходить за межi дiлянки нафтогазоносних надр, наданої у користування з метою геологiчного вивчення, за заявкою користувача нафтогазоносними надрами розмiр цiєї дiлянки може бути збiльшено для цiєї ж мети без проведення конкурсу, якщо сумiжна дiлянка нафтогазоносних надр не надана в користування.

     Стаття 20. Основнi права та обов'язки користувачiв нафтогазоносними надрами

     Власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами має право:

     використовувати надану йому дiлянку нафтогазоносних надр для здiйснення виключно того виду дiяльностi, що зазначений у спецiальному дозволi на користування нафтогазоносними надрами;

     залучати на пiдрядних умовах виконавцiв окремих видiв робiт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають вимогам чинного законодавства, за умови прийняття ними вiдповiдальностi за порушення екологiчних вимог;

(абзац третiй частини першої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     вести, припиняти свою дiяльнiсть на дiлянцi нафтогазоносних надр на умовах, визначених цим Законом та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

     Власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами зобов'язаний:

     забезпечити повноту геологiчного вивчення, рацiональне комплексне використання i охорону нафтогазоносних надр згiдно з угодою про умови користування нафтогазоносними надрами та програмою робiт;

     додержуватися вимог законодавства України, чинних правил, норм виконання робiт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;

(абзац третiй частини другої статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;

     вiдшкодовувати збитки, заподiянi пiдприємствам, установам, органiзацiям, громадянам та довкiллю;

     надавати та оприлюднювати iнформацiю про загальнодержавнi та мiсцевi податки i збори, iншi платежi, а також про виробничу (господарську) дiяльнiсть, необхiдну для забезпечення прозоростi у видобувних галузях, вiдповiдно до порядку, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину другу статтi 20 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2015р. N 521-VIII)

     Додатковий перелiк прав та обов'язкiв власника спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визначається угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

     Стаття 21. Надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання пiдземних сховищ нафти, газу та продуктiв їх переробки

     Надання спецiальних дозволiв на створення та використання пiдземних сховищ здiйснюється на пiдставi технiко-економiчного обгрунтування доцiльностi їх створення в порядку, передбаченому цим Законом.

     Стаття 22. Особливостi надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами в межах територiальних вод та виключної (морської) економiчної зони України

     На дiлянках нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територiальних вод та виключної (морської) економiчної зони України i на використання яких отримано спецiальний дозвiл, ведення робiт здiйснюється вiдповiдно до особливого режиму, який встановлюється власником спецiального дозволу за погодженням iз центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, безпеки на морському та рiчковому транспортi, рибного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина перша статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Надання у користування нафтогазоносних надр в межах виключної (морської) економiчної зони України здiйснюється з урахуванням правового режиму морських просторiв.

     Одержання спецiального дозволу на користування дiлянкою нафтогазоносних надр, що знаходиться в межах територiальних вод або виключної (морської) економiчної зони України, означає одночасне набуття права на користування акваторiєю в межах цiєї дiлянки для проведення робiт, передбачених спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами. У разi неможливостi розмiстити вiдповiднi технологiчнi споруди для користування нафтогазоносними надрами в межах акваторiї дiлянки нафтогазоносних надр цi споруди розмiщуються в акваторiї поза межами дiлянки нафтогазоносних надр. Розмiщення будь-яких технологiчних споруд для користування нафтогазоносними надрами протягом усього строку дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами в межах територiальних вод та виключної (морської) економiчної зони України погоджуються центральними органами виконавчої влади, що забезпечують реалiзацiю державної полiтики у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi, безпеки на морському та рiчковому транспортi, рибного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища.

(частина третя статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     В угодi про умови користування дiлянкою нафтогазоносних надр щодо користування дiлянкою нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територiальних вод або виключної (морської) економiчної зони України, можуть встановлюватися додатковi вимоги, якi не суперечать чинному законодавству.

     Стаття 23. Спiльне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовiй галузi

     Якщо пiд час розвiдувальних робiт вiдповiдним центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти i газу в межах дiлянок двох або бiльше користувачiв нафтогазоносними надрами, мiж цими користувачами укладається угода про спiльну розвiдку та розробку родовища.

     У разi виникнення спору щодо умов спiльного користування надрами спiр вирiшується в судовому порядку.

     Стаття 24. Вiдмова у наданнi спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

     Спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами не надається у разi, коли:

     не виконанi вимоги цього Закону та умови проведення конкурсу;

     заявником подано документи з порушенням вимог проведення конкурсу на отримання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

     заявником надано недостовiрнi або неповнi вiдомостi про себе.

     Спори, що виникають у разi вiдмови у наданнi спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вирiшуються у судовому порядку.

     Стаття 25. Визнання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недiйсним

     Спецiальнi дозволи на користування нафтогазоносними надрами, виданi з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недiйсними в судовому порядку.

     Стаття 26. Зупинення дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

     Дiя спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово зупинена центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, безпосередньо або за поданням органiв державного гiрничо-технiчного, екологiчного i санiтарного контролю та органiв мiсцевого самоврядування у разi:

(абзац перший частини першої статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     порушення користувачем нафтогазоносними надрами або уповноваженим ним виконавцем робiт умов спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;

     порушення користувачем нафтогазоносними надрами або уповноваженим ним виконавцем робiт умов спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;

     виникнення внаслiдок виконання робiт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами на дiлянцi, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працiвникiв користувача нафтогазоносними надрами або населення;

     неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони довкiлля i рацiонального використання нафтогазоносних надр;

     виконання на наданiй дiлянцi робiт, не обумовлених спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, крiм пошукiв i розвiдки нових покладiв нафти i газу в межах дiлянки.

     Протягом 20 календарних днiв пiсля зупинення дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами надрокористувач зобов'язаний зупинити виконання на наданiй йому у користування дiлянцi надр цiльових робiт, передбачених цим дозволом.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Зупинення дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не знiмає з користувача нафтогазоносними надрами обов'язку проводити роботи, пов'язанi iз запобiганням виникненню аварiйної ситуацiї або усуненням її наслiдкiв, а також виконання заходiв, спрямованих на усунення порушень, що стали пiдставою для зупинення дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Зупинення дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не перериває строк дiї цього дозволу.

     Дiя спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами поновлюється пiсля усунення користувачем нафтогазоносних надр причин, що обумовили зупинення його дiї, i сплати усiх фiнансових санкцiй, накладених у зв'язку з причинами, що обумовили зупинення його дiї.

     Стаття 27. Анулювання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

     Анулювання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здiйснюється у разi:

     вiдмови користувача нафтогазоносними надрами вiд користування нафтогазоносними надрами;

     лiквiдацiї суб'єкта господарської дiяльностi, якому надано спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами;

     вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування дiлянки нафтогазоносних надр;

     визнання виданого спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недiйсним;

     зупинення дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами i невжиття користувачем нафтогазоносними надрами заходiв для усунення причин цього зупинення;

     якщо користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин протягом 180 календарних днiв з моменту початку строку дiї користування нафтогазоносними надрами не приступив до користування нафтогазоносними надрами;

     використання нафтогазоносних надр не за призначенням.

     Анулювання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, а у випадках, передбачених абзацами четвертим - сьомим частини першої цiєї статтi, у разi незгоди надрокористувача - у судовому порядку.

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Рiшення про анулювання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути оскаржене у судовому порядку.

     Анулювання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами тягне за собою розiрвання угоди з надрокористувачем про умови користування нафтогазоносними надрами.

     Вiдшкодування збиткiв сторiн, пов'язаних iз позбавленням спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, здiйснюється сторонами вiдповiдно до угоди про умови користування нафтогазоносними надрами. У разi виникнення спору щодо вiдшкодування збиткiв вiн вирiшується у судовому порядку.

     Стаття 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами

     Угода про умови користування нафтогазоносними надрами є невiд'ємним додатком до спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, який регулює i конкретизує передбаченi законодавством України та спецiальним дозволом технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi аспекти користування нафтогазоносними надрами на вiдповiднiй дiлянцi нафтогазоносних надр.

     Переможець конкурсу на отримання спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами укладає iз центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, угоду про передбаченi конкурсом умови користування нафтогазоносними надрами.

(частина друга статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

     Iстотними умовами угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є:

     програма робiт, що повинна бути виконана власником спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, порядок її уточнення чи змiни;

     джерела фiнансування робiт;

     строки виконання робiт;

     зобов'язання щодо охорони довкiлля;

     умови продовження, зупинення або анулювання дiї спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, в тому числi при виникненнi форс-мажорних обставин;

     порядок здiйснення контролю за виконанням умов спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

     право власностi на iнформацiю, отриману в результатi користування нафтогазоносними надрами;

     порядок проведення i фiнансування лiквiдацiйних робiт;

     вiдповiдальнiсть сторiн;

     порядок розгляду спорiв.

     Пропозицiї, зобов'язання та гарантiї претендента, на пiдставi яких його було визнано переможцем конкурсу, є обов'язковими для виконання i зазначаються в угодi про умови користування нафтогазоносними надрами.

(статтю 28 доповнено новою частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, у зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою)

     Угода про умови користування нафтогазоносними надрами може доповнюватися iншими умовами, якi не суперечать чинному законодавству i визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами робiт.

     Стаття 29. Державний контроль i нагляд за дотриманням правил i нормативiв користування нафтогазоносними надрами i умов спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами

     Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування нафтогазоносними надрами, умов спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами та угод про умови користування нафтогазоносними надрами здiйснюють центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, органи мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї.

(частина перша статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Державний нагляд за веденням робiт по геологiчному вивченню нафтогазоносних надр та їх використанню здiйснює центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду.

(частина друга статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний надавати цим органам необхiдну для їх роботи документацiю та iнформацiю, давати уснi або письмовi пояснення з питань, що належать до компетенцiї цих органiв.

     У разi виявлення порушень вiдповiднi органи можуть тимчасово зупинити провадження робiт, передбачених спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, до усунення цих порушень (зупинити дiю спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами), а також внести на розгляд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду, питання про позбавлення надрокористувача спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

(частина четверта статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

Роздiл V
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВIДНОСИН У СФЕРI ГЕОЛОГIЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТI НАДР

     Стаття 30. Проведення геологорозвiдувальних робiт на дiлянках, де здiйснюється видобування нафти i газу

     У разi коли на дiлянцi, наданiй користувачевi нафтогазоносними надрами для видобування нафти i газу, виникає необхiднiсть проведення пошукових i розвiдувальних робiт, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, зобов'язаний надiслати користувачевi нафтогазоносними надрами пропозицiю щодо проведення таких робiт.

     Користувач нафтогазоносними надрами, який одержав таку пропозицiю, повинен у мiсячний строк дати письмову згоду на проведення пошукових i розвiдувальних робiт або обгрунтовану вiдмову вiд нього.

     У разi вiдмови користувача нафтогазоносними надрами або неодержання протягом мiсяця вiд нього вiдповiдi центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, оголошує конкурс на отримання спецiального дозволу на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку на цiй дiлянцi.

     Стаття 31. Державна реєстрацiя та облiк геологорозвiдувальних робiт

     Роботи, пов'язанi з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї та облiку, що провадяться у встановленому законодавством порядку вiдповiдним центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

     Матерiали для реєстрацiї таких геологорозвiдувальних робiт надає користувач нафтогазоносними надрами.

     Стаття 32. Звiтнiсть про геологiчне вивчення нафтогазоносних надр

     Користувач нафтогазоносними надрами, який здiйснює роботи з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, пiсля їх завершення складає геологiчний звiт про виконанi роботи та їх результати i передає його до Державного iнформацiйного геологiчного фонду України.

     Розвiдувальнi роботи на родовищах нафти i газу завершуються шляхом затвердження центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, або iншими уповноваженими пiдприємствами, установами чи органiзацiями геолого-економiчної оцiнки запасiв нафти i газу та супутнiх компонентiв у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Звiт про геолого-економiчну оцiнку запасiв передається до Державного iнформацiйного геологiчного фонду України.

     Стаття 33. Володiння i розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi надр

     Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за рахунок коштiв Державного бюджету України, є державною власнiстю i використовується згiдно з чинним законодавством України.

     Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за власнi кошти користувача нафтогазоносними надрами, є його власнiстю. Умови використання цiєї iнформацiї встановлюються чинним законодавством України.

     Порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносних надр визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Будь-яка юридична або фiзична особа може звернутися iз запитом щодо геологiчної iнформацiї в Державний iнформацiйний геологiчний фонд України.

     Державний iнформацiйний геологiчний фонд України надає будь-яку iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр за запитом будь-якої юридичної або фiзичної особи в установленому законодавством порядку.

     Iнформацiя, що є власнiстю користувача нафтогазоносними надрами, яка не пiдлягає передачi до Державного iнформацiйного геологiчного фонду України, повинна зберiгатися користувачем нафтогазоносними надрами або його правонаступниками згiдно з законодавством.

     Стаття 34. Фiнансування геологiчного вивчення нафтогазоносних надр

     Геологiчне вивчення нафтогазоносних надр проводиться за рахунок передбачених у Державному бюджетi України коштiв, за власнi кошти користувачiв нафтогазоносними надрами або за кошти з iнших джерел, не заборонених чинним законодавством.

     Порядок формування i використання коштiв на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр визначається чинним законодавством України.

     У разi якщо геологiчне вивчення родовищ або покладiв нафтогазоносних надр, взятих на державний облiк i зарахованих до державного фонду родовищ корисних копалин, повнiстю здiйснювалося за рахунок коштiв Державного бюджету України, цi поклади передаються в промислову розробку на конкурсних засадах.

(частина третя статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV)

Роздiл VI
ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ I ГАЗУ

     Стаття 35. Дослiдно-промислова розробка родовищ нафти i газу

     Введення родовища або окремого покладу в дослiдно-промислову розробку здiйснюється користувачем нафтогазоносними надрами на пiдставi проекту дослiдно-промислової розробки родовища (покладу) та проекту його облаштування, iнвестицiйного проекту (програми).

     Дослiдно-промислова розробка родовища або окремого покладу здiйснюється пiсля подання затвердженого користувачем нафтогазоносними надрами протоколу затвердження проекту дослiдно-промислової розробки родовища (покладу) до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

(частина перша статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI, замiнена частинами першою та другою згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Видобуток нафти i газу з родовища (покладу) за час його дослiдно-промислової розробки не повинен спричиняти iстотного зменшення обсягу їх кiнцевого видобутку iз надр та обмежувати вибiр найбiльш ефективних методiв промислової розробки родовища.

     Видобуток нафти i газу з родовища (покладу) при дослiдно-промисловiй розробцi повинен здiйснюватися в режимах, обсягах i термiни вiдповiдно до проекту дослiдно-промислової розробки з дотриманням показникiв iнвестицiйного проекту (програми).

(статтю 35 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 04.03.2004р. N 1578-IV, частина четверта статтi 35 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI)

     Стаття 36. Введення родовищ нафти i газу у промислову розробку

     Введення родовища або окремого покладу нафти i газу у промислову розробку здiйснюється користувачем нафтогазоносними надрами.

(частина перша статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Для введення родовища (покладу) нафти i газу у промислову розробку користувач нафтогазоносними надрами повинен мати:

     спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу (промислову розробку родовищ) або на геологiчне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числi дослiдно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промисловою розробкою родовищ);

(абзац другий частини другої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     затверджену в установленому порядку геолого-економiчну оцiнку запасiв родовища (покладу) за результатами розвiдувальних робiт;

     абзац четвертий частини другої статтi 36 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     технологiчний проект (схему) промислової розробки родовища (покладу), комплексний проект його облаштування, виконаний згiдно iз законодавством, та iнвестицiйний проект (програму).

(абзац п'ятий частини другої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI, вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     абзац шостий частини другої статтi 36 виключено

(абзац шостий частини другої статтi 36 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Промислова розробка родовища здiйснюється пiсля подання затвердженого користувачем нафтогазоносними надрами протоколу затвердження проекту промислової розробки родовища (покладу) до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр.

(статтю 36 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 01.03.2018р. N 2314-VIII)

     Стаття 37. Основнi вимоги до промислової розробки родовищ нафти i газу

     Пiд час здiйснення промислової розробки родовищ нафти i газу користувачi нафтогазоносними надрами зобов'язанi:

     застосовувати прогресивнi технологiї i технiку, що забезпечують рацiональне використання нафтогазоносних надр та найбiльш повне вилучення з нафтогазоносних надр i використання нафти, газу i супутнiх компонентiв;

     не допускати вибiркової розробки найбiльш продуктивних дiлянок родовищ;

     безумовно i своєчасно виконувати всi технiчнi вимоги затвердженого технологiчного проекту (схеми) розробки родовища i комплексного проекту його облаштування;

     дотримуватися показникiв iнвестицiйного проекту (програми);

(статтю 37 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 08.07.2010р. N 2467-VI, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дванадцятим)

     дотримуватися правил розробки нафтових i газових родовищ, затверджених рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони навколишнього природного середовища;

(абзац шостий статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     забезпечувати достовiрний облiк видобутих нафти, газу, супутнiх компонентiв, а також закачки в пласти води та газу за кожною свердловиною, покладом i за родовищем в цiлому, своєчасне подання вiдповiдним органам виконавчої влади встановлених форм звiтностi вiдповiдно до чинного законодавства;

     забезпечувати безумовне виконання встановлених норм i правил щодо забезпечення рацiонального використання нафтогазоносних надр пiд час промислової розробки родовищ, а також вимог чинного законодавства з питань охорони працi та охорони довкiлля;

(абзац сьомий статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     у разi виявлення фактiв вилучення нафти i газу на родовищах, розташованих у прикордонних зонах, з територiї сусiднiх держав, негайно повiдомляти про це вiдповiднi органи державної влади;

     надавати представникам органiв, якi здiйснюють державний контроль i нагляд за дотриманням правил i нормативiв користування нафтогазоносними надрами, пiд час виконання ними службових обов'язкiв необхiдну iнформацiю та забезпечувати вiльний доступ на об'єкти нафтогазової галузi;

     забезпечувати повне i своєчасне виконання умов спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;

     вiдшкодовувати заподiянi ними збитки пiдприємствам, установам, органiзацiям, громадянам та довкiллю.

     Стаття 38. Виведення родовищ нафти i газу з промислової розробки

     Виведення родовищ нафти i газу з промислової розробки, а також контроль за впливом лiквiдованих при цьому промислових об'єктiв на довкiлля здiйснюються в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, з додержанням вимог чинного законодавства.

     Стаття 39. Страхування при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу

     При розробцi нафтогазоносних надр власники спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами зобов'язанi укласти страховi угоди на випадок:

     завдавання екологiчної шкоди внаслiдок аварiй чи технiчних неполадок при розробцi нафтогазового родовища;

     пошкодження державного майна протягом строку розробки нафтогазового родовища, наданого в користування.

     Власник спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами також має право укладати угоди про добровiльне страхування.

Роздiл VII
ПIДЗЕМНI СХОВИЩА НАФТИ, ГАЗУ I НАФТОПРОДУКТIВ

     Стаття 40. Право власностi на пiдземнi сховища

     Пiдземнi сховища нафти, газу та продуктiв їх переробки, створенi в природних ємностях, є об'єктами права державної власностi.

     Стаття 41. Порядок спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки

     Спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу та продуктiв їх переробки здiйснюються на пiдставi спецiальних дозволiв на будiвництво та експлуатацiю пiдземних сховищ, виданих центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi геологiчного вивчення та рацiонального використання надр, технологiчних схем i проектiв та проектiв їх облаштування.

     Проектно-кошторисна документацiя (проекти, робочi проекти, робоча документацiя) на спорудження i реконструкцiю пiдземних сховищ пiдлягає у встановленому порядку оцiнцi впливу на довкiлля та комплекснiй державнiй експертизi.

(частина друга статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Введення пiдземних сховищ у дослiдно-промислову i промислову експлуатацiю здiйснюється на пiдставi заяви користувача нафтогазоносними надрами за рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, погодженим з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та державного гiрничого нагляду, та iншими органами.

(частина третя статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

Роздiл VIII
МАГIСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ I ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНI КОМПЛЕКСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТIВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ

     Стаття 42. Введення в експлуатацiю i виведення з експлуатацiї магiстральних трубопроводiв

     Введення в експлуатацiю i виведення з експлуатацiї магiстральних трубопроводiв нафти, газу та продуктiв їх переробки здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 43. Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками

     Вiдправники незалежно вiд форми власностi мають рiвнi права на користування магiстральним трубопровiдним транспортом i перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки, що перебувають у державнiй власностi.

     Вiдправники мають право обирати маршрут транспортування. Пiдприємства магiстрального трубопровiдного транспорту зобов'язанi надавати вiдправникам iнформацiю про можливi маршрути транспортування.

     Стаття 44. Єдина газотранспортна система України

     У межах Єдиної газотранспортної системи України вiдповiдно до закону дiють обов'язковi для всiх органiзацiйних структур виробнича дисциплiна, правила надання оперативної iнформацiї про обсяги газопостачання, об'єм, режими транспортування i споживання газу, облiковий час, порядок взаємодiї структур системи у разi виникнення ускладнень з газопостачанням в окремих регiонах України пiд час рiзких похолодань, аварiй, планового ремонту.

     В Українi дiє єдина централiзована диспетчерська система оперативно-технологiчного управлiння виробництвом, передачею та постачанням природного газу.

     Функцiї диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння Єдиною газотранспортною системою України виконує оператор Єдиної газотранспортної системи України, який визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, а у передбачених законом випадках - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi, за згодою Верховної Ради України.

(частина третя статтi 44 у редакцiї Закону України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     Частину четверту статтi 44 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     Централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння поширюється на суб'єкти пiдприємницької дiяльностi нафтогазової галузi, об'єкти яких пiдключенi до Єдиної газотранспортної системи України.

     Централiзоване диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння передбачає:

     планування та оперативне управлiння потужностями з урахуванням режимiв газопостачання;

     планування та контроль за додержанням режиму роботи Єдиної газотранспортної системи України;

     запобiгання аварiйним ситуацiям i лiквiдацiя їх наслiдкiв у Єдинiй газотранспортнiй системi України шляхом пiдтримання необхiдних режимiв роботи, забезпечення надiйного i сталого функцiонування Єдиної газотранспортної системи України та її спiльної роботи з газотранспортними системами сусiднiх держав;

     здiйснення контролю за впровадженням нових систем протиаварiйної автоматики та захисту, а також засобiв зв'язку i диспетчерського (оперативно-технологiчного) управлiння.

     Усi оперативнi команди i розпорядження оператора Єдиної газотранспортної системи України, що здiйснює диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння вiдповiдно до законодавства України, пiдлягають беззаперечному виконанню всiма суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, об'єкти яких пiдключенi до Єдиної газотранспортної системи України.

(частина сьома статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     Втручання в диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння Єдиною газотранспортною системою України з боку органiв влади та органiв мiсцевого самоврядування, полiтичних партiй i рухiв та iнших громадських органiзацiй не допускається, крiм випадкiв, передбачених законодавством України.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, об'єкти яких пiдключенi до Єдиної газотранспортної системи України, зобов'язанi подавати вiдповiдно до закону оператору Єдиної газотранспортної системи України, що здiйснює диспетчерське (оперативно-технологiчне) управлiння, звiти та iнформацiю, передбаченi нормативно-технiчними документами.

(частина дев'ята статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.08.2014р. N 1645-VII)

     Положення про функцiонування Єдиної газотранспортної системи України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл IX
ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ

     Стаття 45. Охорона довкiлля у процесi користування нафтогазоносними надрами

     Суб'єкти господарської дiяльностi незалежно вiд форми власностi, що здiйснюють користування нафтогазоносними надрами, видобуток, транспортування, зберiгання, переробку та реалiзацiю нафти, газу та продуктiв їх переробки, повиннi додержуватися вимог законодавства про охорону довкiлля, нести вiдповiдальнiсть за його порушення i здiйснювати технiчнi, органiзацiйнi заходи, спрямованi на зменшення шкiдливого впливу на нього.

     Проекти на проведення геологорозвiдувальних робiт на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреацiйного та iсторико-культурного призначення пiдлягають обов'язковiй оцiнцi впливу на довкiлля.

(частина друга статтi 45 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.05.2017р. N 2059-VIII)

     Стаття 46. Лiквiдацiя аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин

     Лiквiдацiю аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин здiйснюють користувачi нафтогазоносними надрами, якi проводять бурiння розвiдувальних та експлуатацiйних нафтових i газових свердловин, а також розробку нафтових i газових родовищ та експлуатацiю пiдземних сховищ газу.

     Надрокористувачi повиннi укладати iз спецiалiзованими пiдроздiлами iз запобiгання та лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв угоди на виконання ними iнспекцiйно-профiлактичних i аварiйних робiт.

     Для негайної локалiзацiї, лiквiдацiї можливих наслiдкiв або вiдвернення загрози настання надзвичайної ситуацiї, аварiй (аварiйних ситуацiй), проведення капiтального ремонту нафтових i газових свердловин та об'єктiв їх облаштування власники спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами мають право безперешкодного проїзду до мiсця надзвичайної ситуацiї, аварiї (аварiйної ситуацiї) та виконання вiдповiдних ремонтних i аварiйно-вiдновлювальних робiт без погодження з власниками або користувачами земельних дiлянок, з повiдомленням їх у дводенний строк пiсля початку виконання таких робiт та наступним вiдшкодуванням збиткiв пiсля завершення робiт у порядку, визначеному вiдповiдно до закону.

(статтю 46 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 28.04.2021р. N 1423-IX)

     Стаття 47. Охороннi та санiтарно-захиснi зони об'єктiв нафтогазової галузi

     Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районi розташування об'єктiв нафтогазової галузi, встановлюються охороннi та санiтарно-захиснi зони, розмiри i порядок використання яких визначаються чинним законодавством та проектами цих об'єктiв, затвердженими в установленому порядку.

Роздiл X
ОКРЕМI ПИТАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI

     Стаття 48. Охорона об'єктiв нафтогазової галузi

     Особливо важливi об'єкти нафтогазової галузi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, охороняються спецiалiзованими охоронними пiдроздiлами вiдповiдно до чинного законодавства.

     Режим охорони iнших об'єктiв нафтогазової галузi вiдповiднi пiдприємства визначають самостiйно з дотриманням вимог чинного законодавства.

     Стаття 49. Спiльна дiяльнiсть з користування нафтогазоносними надрами

     У разi, якщо дiяльнiсть, пов'язана з користуванням нафтогазоносними надрами, здiйснюється на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, спiльне виробництво, виробничу кооперацiю, один iз учасникiв цього договору зобов'язаний мати вiдповiдний спецiальний дозвiл на користування нафтогазоносними надрами.

     Стаття 50. Особливостi умов працi у нафтогазовiй галузi

     Пiдприємства нафтогазової галузi зобов'язанi укомплектувати робочi мiсця квалiфiкованими кадрами, забезпечувати їм безпечнi умови працi.

     Працiвники, якi забезпечують виробничi процеси в нафтогазовiй галузi, зобов'язанi проходити спецiальну пiдготовку i перевiрку знань (атестацiю) згiдно з вимогами законодавства. Перелiк спецiальностей i посад працiвникiв, якi повиннi проходити спецiальну пiдготовку i атестацiю, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi промислової безпеки та гiрничого нагляду, за погодженням iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику в нафтогазовому комплексi.

(частина друга статтi 50 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5460-VI)

     Працiвникам пiдприємств нафтогазової галузi, якi перебувають в зонi впливу шкiдливих i небезпечних факторiв, надаються передбаченi чинним законодавством пiльги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Дисциплiна працi працiвникiв, зайнятих на роботах по видобутку нафти i газу на континентальному шельфi, а також працiвникiв спецiалiзованої служби iз запобiгання та лiквiдацiї нафтових та газових фонтанiв, регулюється вiдповiдними положеннями, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 51. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства, що регулює дiяльнiсть у нафтогазовiй сферi

     Особи, виннi у порушеннi законодавства, що регулює дiяльнiсть у нафтогазовiй галузi, несуть адмiнiстративну, цивiльно-правову чи кримiнальну вiдповiдальнiсть за:

     крадiжку нафти, газу та продуктiв їх переробки, у тому числi з трубопроводiв;

     пошкодження приладiв облiку нафти, газу та продуктiв їх переробки;

     розукомплектування та пошкодження об'єктiв нафтогазової галузi, розкрадання майна цих об'єктiв;

     створення перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв нафтогазової галузi;

     порушення встановлених норм безпеки, що створює загрозу безпечнiй життєдiяльностi населення та експлуатацiйного персоналу;

     порушення правил охорони об'єктiв нафтогазової галузi;

     вчинення насильницьких дiй, якi перешкоджають виконанню оперативним персоналом та посадовими особами об'єктiв нафтогазової галузi своїх службових обов'язкiв;

     порушення умов та правил дiяльностi, що передбаченi вiдповiдним спецiальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами;

     незабезпечення газом споживачiв, якi не порушують своїх зобов'язань перед постачальниками;

     вiдмову пiдприємств нафтогазової галузi надавати iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр до Державного iнформацiйного геологiчного фонду України у випадках, передбачених чинним законодавством;

     невиконання розпоряджень, експертних висновкiв, приписiв органiв, якi здiйснюють державний нагляд i контроль за додержанням чинного законодавства в нафтогазовiй галузi, а також створення перешкод для виконання службових обов'язкiв представниками цих органiв.

     Законами України може бути встановлена вiдповiдальнiсть за iншi порушення законодавства, що регулює дiяльнiсть у нафтогазовiй галузi.

     Стаття 52. Мiжнародне спiвробiтництво

     Суб'єкти нафтогазової галузi беруть участь у мiжнародному науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до законодавства та мiжнародних договорiв України.

     Якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл XI
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки, що побудованi за кошти комунальних або приватних власникiв пiсля набрання чинностi Законом України "Про трубопровiдний транспорт", можуть перебувати в комунальнiй або приватнiй власностi, а також передаватися у державну власнiсть згiдно з законом.

     3. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р., N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 19, ст. 143, N 27, ст. 213, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 15, ст.73) доповнити пунктом 34 такого змiсту:

     "34) страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту i газ".

     4. Пункт 6 частини першої статтi 26 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) пiсля слiв "двох рокiв" доповнити словами "а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днiв".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про нафту i газ";

     привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону;

     вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
12 липня 2001 року
N 2665-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.