ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2004 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2004 рiк у сумi 60.702.390,9 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 47.925.483,4 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 12.776.907,5 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2004 рiк у сумi 64.192.219 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 51.626.712,3 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 12.565.506,7 тис. гривень.

     Затвердити на 2004 рiк:

     обсяги повернення кредитiв до Державного бюджету України у сумi 1.830.755,1 тис. гривень, у тому числi повернення кредитiв до загального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.238.678,8 тис. гривень та повернення кредитiв до спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 592.076,3 тис. гривень;

     обсяги надання кредитiв з Державного бюджету України у сумi 1.770.459,4 тис. гривень, у тому числi надання кредитiв iз загального фонду Державного бюджету України - у сумi 463.449,9 тис. гривень та надання кредитiв iз спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 1.307.009,5 тис. гривень.

     Установити граничний розмiр дефiциту Державного бюджету України на 2004 рiк у сумi 3.429.532,4 тис. гривень, у тому числi граничний розмiр дефiциту загального фонду Державного бюджету України - у сумi 2.926.000 тис. гривень та граничний розмiр дефiциту спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 503.532,4 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

     Установити розмiр оборотної касової готiвки Державного бюджету України у сумi 400.000 тис. гривень.

II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 2. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк належать:

     1) податок з доходiв фiзичних осiб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) органiв внутрiшнiх справ, органiв i установ виконання покарань, податкової мiлiцiї у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби;

     2) податок з доходiв фiзичних осiб, що утримується з фонду оплати працi в iноземнiй валютi працiвникiв закордонних дипломатичних установ України пiд час їх перебування у довготермiновому закордонному вiдрядженнi;

     3) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств комунальної власностi);

     4) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     5) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     6) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     7) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок Державного бюджету України;

     8) суми податку на додану вартiсть, якi пiдлягають зарахуванню до доходiв Державного бюджету України;

     9) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, 80 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     10) акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв (крiм 80 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     11) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi (крiм плати за лiцензiї, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад i мiсцевими органами виконавчої влади, та плати за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами);

     12) кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України, та 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     13) ввiзне мито (крiм 80 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них);

     14) рентна плата за нафту та природний газ, газовий конденсат, що видобуваються в Українi;

     15) надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     16) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     17) надходження вiд санкцiй (штрафiв, пенi тощо), що застосовуються за рiшеннями уповноважених посадових осiб Антимонопольного комiтету України, iнших органiв виконавчої влади (крiм адмiнiстративних штрафiв, що накладаються виконавчими органами вiдповiдних рад та утвореними ними в установленому порядку адмiнiстративними комiсiями), а також за рiшеннями судiв, прийнятими за зверненнями Державної автомобiльної iнспекцiї України;

     18) кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, знахiдок, а також валютнi цiнностi i грошовi кошти, власники яких невiдомi;

     19) дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi;

     20) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, i 50 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами та органiзацiями за здане у виглядi брухту i вiдходiв срiбло;

     21) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     22) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     23) вiдрахування вiд сум перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах;

     24) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

     25) до розмежування земель державної та комунальної власностi 10 вiдсоткiв надходжень вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     26) рентна плата за транзитне транспортування природного газу;

     27) рентна плата за транспортування нафти;

     28) рентна плата за транзитне транспортування амiаку;

     29) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     30) надходження вiд Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованостi поточного року перед Мiнiстерством оборони України за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання;

     31) 50 вiдсоткiв плати за оренду майна (крiм вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України), що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     32) кошти, що надiйдуть вiд рекламодавцiв алкогольних напоїв i тютюнових виробiв;

     33) надходження вiд зборiв за пiдготовку до державної реєстрацiї авторського права i договорiв, якi стосуються права автора на твiр, та коштiв, одержаних вiд продажу контрольних марок;

     34) частина прибутку (доходу) господарських органiзацiй, що вилучається до бюджету;

     35) плата за наданi в оренду ставки, що знаходяться в басейнах рiчок загальнодержавного значення;

     36) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     37) митнi збори;

     38) надходження коштiв вiд аукцiонного продажу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на право користування надрами;

     39) iншi доходи, що пiдлягають зарахуванню до Державного бюджету України згiдно iз статтею 29 Бюджетного кодексу України.

     Стаття 3. Установити, що пiдприємства, якi здiйснюють видобуток природного газу та газового конденсату (крiм видобутку природного газу iз морських родовищ, який реалiзується за регульованими цiнами) i нафти, вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, рентну плату за природний газ у розмiрi 30,6 гривнi за 1.000 куб. метрiв, за нафту у розмiрi 160 гривень за одну тонну i газовий конденсат у розмiрi 104,04 гривнi за одну тонну.

     Стаття 4. Установити, що суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом територiєю України природного газу, нафти та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     рентну плату за транзитне транспортування природного газу в розмiрi 1,67 гривнi за 1.000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     рентну плату за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,685 долара США за одну тонну нафти, що транспортується;

     рентну плату за транзитне транспортування амiаку в розмiрi, еквiвалентному 0,3 долара США за одну тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно (15, 25 числа поточного мiсяця, 5 числа наступного мiсяця) виходячи з обсягiв природного газу, нафти, амiаку, що транспортуються територiєю України, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рентна плата за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами та рентна плата за транзитне транспортування амiаку сплачуються у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Розрахунки з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, амiаку через територiю України та рентної плати за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами подаються до органiв стягнення щомiсячно до 20 числа мiсяця, наступного за звiтним.

     Сума рентної плати, яка була нарахована за звiтний перiод i не була внесена в установлений термiн (до 25 числа мiсяця, наступного за звiтним), сплачується до Державного бюджету України iз нарахуванням пенi з розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України вiд сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня пiсля настання термiну платежу i по день сплати включно.

     Стаття 5. Установити, що суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють експорт природного газу, сплачують ставку вивiзного (експортного) мита у розмiрi 10 доларiв США за 1.000 куб. метрiв, якщо бiльшi розмiри не встановленi мiжнародними угодами, обов'язковими для України. Вивiзне (експортне) мито сплачується пiд час митного оформлення у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Стаття 6. Установити, що у 2004 роцi запроваджуються базовi нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин згiдно з додатком N 9 до цього Закону.

     Стаття 7. Установити, що Нацiональний банк України у 2004 роцi вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України за 2003 рiк, а також у повному обсязi кошти доходу за процентними облiгацiями внутрiшньої державної позики (ПОВДП) 2000 року, що сплачуються Мiнiстерством фiнансiв України у 2004 роцi, на загальну суму не менш як 500.000 тис. гривень. Цi кошти перераховуються до бюджету щомiсяця рiвними частинами одночасно iз сплатою Мiнiстерством фiнансiв України доходу за ПОВДП 2000 року, а у разi недонадходження вiдповiдних коштiв до Державного бюджету України - зараховуються у наступному мiсяцi в рахунок сплати Мiнiстерством фiнансiв України доходу за ПОВДП 2000 року.

     Стаття 8. Органам державної податкової служби України:

     зараховувати належнi до вiдшкодування суми податку на додану вартiсть платникам, яким вiдповiдно до закону реструктуризовано заборгованiсть по цьому податку та iнших реструктуризованих сумах податкiв, що належать державному бюджету, та/або надано вiдстрочку/розстрочку по сплатi цих податкiв у рахунок зменшення реструктуризованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум зазначених податкiв незалежно вiд визначеного законом термiну їх реструктуризацiї та/або вiдстрочки (розстрочки);

     здiйснювати вiдшкодування сум податку на додану вартiсть у частинi, що належить зарахуванню на поточний рахунок платникiв податку, якi мають прострочену заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi, наданими з державного бюджету, в 2004 роцi у першу чергу в рахунок погашення заборгованостi такого платника податку перед державою за зазначеними кредитами, позичками та фiнансовою допомогою на зворотнiй основi.

     Стаття 9. Установити, що у 2004 роцi:

     у разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     зберiгається iснуючий порядок сплати податку на додану вартiсть (продовжується дiя пункту 11.15 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" до 1 сiчня 2005 року) за операцiями з надання послуг, пов'язаних iз перевезенням (перемiщенням) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України;

     операцiї з ввезення природного газу на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, звiльняються вiд обкладання податком на додану вартiсть;

     операцiї з продажу ввезеного природного газу на митну територiю України вiдповiдно до зовнiшньоекономiчних контрактiв, укладених на виконання мiжнародних договорiв України, крiм операцiй з продажу такого газу для населення, бюджетних установ та iнших споживачiв, що не є платниками цього податку, оподатковуються за нульовою ставкою податку на додану вартiсть;

     на бензини моторнi (ГСТУ 320.00149943.015-2000) сумiшевi з вмiстом не менш як 5 вiдсоткiв високооктанових кисневмiсних добавок за ТУУ 30183376.001 або етил-трет-бутилового ефiру (ЕТБЕ) А-76Ек, А-80Ек, А-92Ек, АI-93Ек, А-95Ек, А-98Ек запроваджується ставка акцизного збору у розмiрi 60 євро за 1000 кг;

     експортному вiдшкодуванню пiдлягає вiдсоток податкового кредиту податкового перiоду, розрахованого згiдно з дiючим порядком, що має дорiвнювати частцi обсягiв фактично отриманої валютної виручки за продаж товарiв (робiт, послуг) на експорт у загальному обсязi експортних оподатковуваних операцiй;

     запроваджується мораторiй на:

     створення нових i розширення дiючих спецiальних (вiльних) економiчних зон, технологiчних паркiв та спецiальних режимiв iнвестицiйної дiяльностi на нових територiях;

     розгляд та схвалення (затвердження) нових iнвестицiйних i iнновацiйних проектiв у спецiальних (вiльних) економiчних зонах i на територiях iз спецiальним режимом iнвестицiйної дiяльностi та нових iнвестицiйних проектiв у технологiчних парках;

     розгляд та схвалення (затвердження) нових iнновацiйних проектiв у технологiчних парках здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Нацiональної академiї наук України;

     при визначеннi податкового зобов'язання iз сплати акцизного збору на тютюновi вироби, що обчислюються у процентах до обороту з продажу товару (продукцiї), розмiр такого зобов'язання не може бути меншим однiєї третини установленої законодавством ставки акцизного збору на вiдповiднi тютюновi вироби у твердих сумах з одиницi реалiзованого товару (продукцiї);

     продаж спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами здiйснюється виключно на аукцiонах, порядок проведення яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 10. Збiр за використання радiочастотного ресурсу України сплачується з дати видачi лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України. Сума збору за використання радiочастотного ресурсу України розраховується платниками самостiйно виходячи iз розмiру встановлених ставок та ширини смуги радiочастот, визначеної в лiцензiї на використання радiочастотного ресурсу України, по кожному регiону окремо. За несвоєчасне внесення до бюджету належної до сплати суми збору за використання радiочастотного ресурсу України нараховується пеня iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України, дiючої на день виникнення заборгованостi або на день її (її частини) погашення, залежно вiд того, яка з величин таких ставок є бiльшою, за кожний календарний день прострочення у його сплатi.

     Користувачi радiочастотного ресурсу України щомiсяця протягом 20 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця, подають до органiв податкової служби податковi декларацiї. Форма податкової декларацiї визначається центральним податковим органом.

     Стаття 11. Установити обсяг ввезення в Україну у 2004 роцi цукру-сирцю без додання ароматичних речовин або барвникiв з тростини (код згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 17 01 11) 125 тис. тонн iз ставкою ввiзного мита 30 євро за одну тонну термiном до 15 вересня 2004 року.

     Реалiзацiя квот на ввезення цукру-сирцю тростинного здiйснюється за плату в розмiрi не менше 60 євро за одну тонну виключно через аукцiон лотами в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 12. Здiйснити погашення простроченої бюджетної заборгованостi з податку на додану вартiсть, яка виникла станом на 1 листопада 2003 року i не вiдшкодована на 1 сiчня 2004 року, шляхом її оформлення облiгацiями внутрiшньої державної позики з термiном обiгу п'ять рокiв.

     Порядок випуску, обiгу, погашення зазначених облiгацiй внутрiшнiх державних позик, а також нарахування процентiв на них затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Зазначенi облiгацiї внутрiшньої державної позики пiдлягають щорiчному погашенню рiвними частинами (у розмiрi 20 вiдсоткiв номiнальної вартостi таких облiгацiй) одночасно iз виплатою доходiв (процентiв) iз розрахунку 120 вiдсоткiв рiчних облiкової ставки Нацiонального банку України.

     Стаття 13. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї розробити програму погашення податкового боргу по податках i зборах (обов'язкових платежах), фiнансових санкцiях, пенях, штрафах станом на 1 сiчня 2004 року та забезпечити до кiнця 2004 року не менше нiж десятивiдсоткове скорочення її рiвня (але не менше 1,5 млрд. гривень) з метою залучення цього ресурсу на покриття ризикiв втрат доходiв бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи.

     Стаття 14. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк у частинi доходiв є:

     1) 80 вiдсоткiв акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     2) 80 вiдсоткiв акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв i транспортних засобiв;

     3) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України;

     4) 80 вiдсоткiв ввiзного мита з нафтопродуктiв i транспортних засобiв та шин до них;

     5) надходження вiд збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю;

     6) надходження плати за надання послуг з оформлення документiв на право виїзду за кордон;

     7) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди мiж Урядом України i Урядом Росiйської Федерацiї про взаємнi розрахунки, пов'язанi з подiлом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України;

     8) надходження вiд погашення простроченої заборгованостi Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України" за Угодою мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Росiйської Федерацiї про передачу з України до Росiйської Федерацiї важких бомбардувальникiв ТУ-160 та ТУ-95 МС, крилатих ракет повiтряного базування великої дальностi та обладнання, яка утворилася станом на 1 сiчня 2003 року перед Мiнiстерством оборони України;

     9) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою;

     10) надходження коштiв вiд реалiзацiї матерiальної частини виробiв вiйськового призначення та/або їх складових, що належать Нацiональному космiчному агентству України;

     11) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань i правоохоронних органiв;

     12) збори на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються при здiйсненнi безготiвкових операцiй з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, з надання послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй) у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     13) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     14) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     15) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     16) надходження вiд видачi сертифiкатiв на експортно-iмпортнi операцiї з наркотичними засобами, психотропними речовинами i прекурсорами;

     17) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, в тому числi плата за оренду вiйськового майна i майна Нацiональної академiї наук України та 50 вiдсоткiв плати за оренду iншого майна, що належить бюджетним установам, якi утримуються за рахунок коштiв державного бюджету;

     18) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     19) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву понад обсяги, визначенi додатком N 1 до цього Закону;

     20) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операцiях;

     21) надходження до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

     22) 30 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища;

     23) 70 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     24) 50 вiдсоткiв державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дiї цього паспорта на територiї України;

     25) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi з перерахування дивiдендiв, нарахованих на акцiї ВАТ "Укртелеком", що є у державнiй власностi, за результатами господарської дiяльностi за 2000 рiк.

     Стаття 15. Вiдкритому акцiонерному товариству "Укртелеком" забезпечити нарахування дивiдендiв на державну частку акцiй за результатами господарської дiяльностi 2000 року у сумi 148.900 тис. гривень та перерахування їх у першому кварталi 2004 року до спецiального фонду Державного бюджету України.

III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФIНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 16. Установити на 31 грудня 2004 року граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України в сумi 15.574.049,6 тис. гривень та в сумi 1.317.121,1 тис. доларiв США, граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України в сумi, еквiвалентнiй 8.855.468,2 тис. доларiв США.

     Стаття 17. Установити, що державнi внутрiшнi i зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх (зовнiшнiх) джерел фiнансування певного типу у неповному обсязi допускається зменшення (збiльшення) надходжень коштiв iз зовнiшнiх (внутрiшнiх) джерел фiнансування iншого типу з вiдповiдним перевищенням граничного розмiру державного зовнiшнього (внутрiшнього) боргу України за рахунок перевищення вiдповiдних обсягiв запозичень у межах затвердженого загального обсягу державного боргу з обов'язковим iнформуванням Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету.

     У разi змiн залишкiв готiвкових коштiв, що впливає на рiвень дефiциту, допускається збiльшення або зменшення державних внутрiшнiх запозичень.

     Стаття 18. Установити, що у 2004 роцi надання державних гарантiй, гарантiй Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та гарантiй органiв мiсцевого самоврядування, крiм гарантiй за кредитами, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями або на умовах спiвфiнансування разом iз мiжнародними фiнансовими органiзацiями, а також повернення яких передбачається здiйснювати за рахунок коштiв державного бюджету, та за кредитами, якi спрямовуються на реалiзацiю iнфраструктурних проектiв, що мають загальнодержавне значення, або залучаються українськими пiдприємствами для фiнансування українсько-бразильського проекту створення космiчного ракетного комплексу "Циклон-4", не здiйснюється.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - позичальники iноземних кредитiв, щодо яких прийнято рiшення про надання державних гарантiй, при отриманнi таких гарантiй зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, фiнансовi показники яких вiдповiдають вимогам, визначеним Нацiональним банком України, або надати iнше належне забезпечення та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Кабiнет Мiнiстрiв України має право брати зобов'язання вiд iменi України, пов'язанi iз здiйсненням запозичень, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом часу дiї зобов'язання з повернення запозичених коштiв.

     Стаття 20. Установити, що в разi настання гарантiйного випадку в 2004 роцi платежi на виконання державою гарантiйних зобов'язань здiйснюються за рахунок коштiв загального фонду Державного бюджету України. В обсязi фактичних витрат Державного бюджету України, пов'язаних з виконанням державою гарантiйних зобов'язань, у юридичних осiб, зобов'язання яких гарантованi, виникає заборгованiсть перед державою за кредитами, залученими пiд державнi гарантiї.

     З моменту виникнення фактичних витрат Державного бюджету України на виконання державою гарантiйних зобов'язань на суму таких витрат до держави переходять права кредитора та право вимагати вiд боржника вiдшкодування таких витрат у повному обсязi у встановленому законом порядку.

     Стаття 21. Надати в 2004 роцi Мiнiстерству фiнансiв України право реструктурувати прострочену заборгованiсть станом на 1 сiчня 2004 року перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками шляхом укладання з юридичними особами-позичальниками вiдповiдних угод у порядку та на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Прострочена заборгованiсть позичальникiв перед державою за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, реструктурується термiном до шести рокiв без застосування пiльгового перiоду.

     Виконання зобов'язань позичальника, що випливають з угоди про реструктуризацiю, забезпечується заставою чи порукою або в iнший спосiб, вiдповiдно до якого платоспроможнi третi особи беруть на себе солiдарнi зобов'язання щодо виконання таких зобов'язань позичальника. Пiсля повного виконання зобов'язань за угодами про реструктуризацiю сума пенi, що нарахована внаслiдок несвоєчасного виконання позичальником зобов'язань за кредитом та/або бюджетною позичкою та не реструктуризована за угодою про реструктуризацiю, списується.

     У разi невиконання позичальником зобов'язань за угодою про реструктуризацiю та/або зобов'язань щодо здiйснення платежiв за кредитом або бюджетною позичкою в частинi, що не реструктуризується, в термiн, що перевищує три мiсяцi вiд встановленого вiдповiдними угодами, реструктуризована заборгованiсть у повному обсязi визнається простроченою та стягується органами державної податкової служби у встановленому порядку.

     Стаття 22. Установити, що до надходжень фiнансування загального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк належать:

     1) надходження в результатi здiйснення державних внутрiшнiх та державних зовнiшнiх запозичень;

     2) 97 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 3 i 4 статтi 23 цього Закону;

     3) пред'явлення цiнних паперiв, що використовуються для управлiння лiквiднiстю.

     Стаття 23. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк у частинi фiнансування є:

     1) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй i урядiв iнших країн з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     2) 3 вiдсотки коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств, з урахуванням пунктiв 3 i 4 цiєї статтi;

     3) кошти, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми;

     4) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова.

     Стаття 24. Визнати в 2004 роцi органи державної податкової служби України органом стягнення простроченої заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, та бюджетними позичками.

     Стаття 25. Установити, що кошти, отриманi згiдно з пунктом 7 статтi 14 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю вiдповiдно до укладеної мiжурядової угоди, при цьому часткова компенсацiя втрат мiського бюджету мiста Севастополя здiйснюється з Державного бюджету України. Компенсацiя втрат мiському бюджету мiста Севастополя в сумi 31.790,5 тис. гривень здiйснюється iз загального фонду Державного бюджету України та в сумi 31.790,5 тис. гривень - шляхом передачi Мiнiстерством фiнансiв України Севастопольськiй мiськiй державнiй адмiнiстрацiї природного газу, що належить Державному бюджету України i знаходиться на зберiганнi в Нацiональнiй акцiонернiй компанiї "Нафтогаз України", або грошовими коштами як субвенцiї з державного бюджету до мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 26. Фонду державного майна України забезпечити в 2004 роцi надходження до Державного бюджету України коштiв, отриманих вiд приватизацiї державного майна вiдповiдно до пункту 2 статтi 22, пунктiв 24 статтi 23 цього Закону, у сумi не менш як 2.136.580 тис. гривень.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 27. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2004 рiк у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з додатками N 3 i N 4 до цього Закону.

     Перерозподiл видаткiв у межах загального обсягу головного розпорядника коштiв, що призводить до змiни затверджених бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах, здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесi виконання державного бюджету у виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштiв Мiнiстерство фiнансiв України здiйснює перерозподiл видаткiв за економiчною класифiкацiєю в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах державного бюджету.

     Порядок передачi бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статтi 23 Бюджетного кодексу України, визначається Мiнiстерством фiнансiв України. Така передача здiйснюється за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень по загальному та спецiальному фондах Державного бюджету України на:

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     капiтальнi видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточнi видатки;

     видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функцiонуванням органiв державної влади, за рахунок зменшення iнших видаткiв.

     Порядок використання коштiв державного бюджету, якi видiляються на надання кредитiв для здiйснення операцiй з фiнансового лiзингу авiацiйної технiки, здiйснення фiнансової пiдтримки будiвництва морських суховантажних суден через механiзм здешевлення кредитiв, часткову компенсацiю вартостi мiнеральних добрив вiтчизняного виробництва, часткову компенсацiю витрат сiльськогосподарських пiдприємств з посiву ярових зернових культур, фiнансову пiдтримку фермерських господарств через механiзм мiкрокредитування, часткове здешевлення страхових платежiв по обов'язковому страхуванню сiльськогосподарських культур, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 28. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Соцiальний захист та соцiальне забезпечення в Українi" у сумi 12.630.039,7 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     надання найуразливiшим верствам населення передбачених чинним законодавством пiльг в оплатi за спожитi послуги та житлових субсидiй - 3.295.481,6 тис. гривень;

     вiдшкодування Пенсiйному фонду України витрат по виплатi пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами, пенсiй особам, якi мають особливi заслуги перед Україною, особам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та деяким iншим категорiям осiб 2.185.646,5 тис. гривень;

     виплата пенсiй вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу - 2.238.466,9 тис. гривень, у тому числi 218.925,8 тис. гривень на пiдвищення пенсiй у наступному роцi для подальшого усунення диспропорцiй у розмiрах пенсiй залежно вiд часу виходу цих осiб на пенсiю;

     допомога сiм'ям з дiтьми, iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам та малозабезпеченим сiм'ям 1.794.617,8 тис. гривень;

     соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, 1.305.025,3 тис. гривень, у тому числi соцiальнi виплати, якi здiйснюються безпосередньо громадянам, 1.111.694,4 тис. гривень, з яких 300.000 тис. гривень - на повне погашення заборгованостi, що виникла у минулi роки;

     поступова компенсацiя громадянам втрат вiд знецiнення грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;

     соцiальна, трудова та професiйна реабiлiтацiя iнвалiдiв, у тому числi в реабiлiтацiйних центрах, та обслуговування їх у стацiонарах при протезних пiдприємствах - 326.466,4 тис. гривень;

     щорiчна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам вiйни - 140.131,9 тис. гривень;

     надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла та часткова компенсацiя вiдсоткової ставки кредитiв комерцiйних банкiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла - 100.000 тис. гривень;

     здiйснення соцiальних iнвестицiй, спрямованих на полiпшення якостi надання соцiальних послуг, впровадження програм пiдвищення зайнятостi населення, 70.828,1 тис. гривень;

     реалiзацiя соцiальних програм з питань дiтей, молодi, жiнок та сiм'ї - 30.710,7 тис. гривень;

     створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осiб, якi мають право на пiльги вiдповiдно до чинного законодавства, та пiдвищення ефективностi управлiння системою соцiального захисту населення - 29.486,7 тис. гривень;

     надання допомоги громадським органiзацiям iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi для вирiшення соцiально-побутових проблем - 17.171,3 тис. гривень.

     Здiйснити у 2004 роцi погашення у повному обсязi заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги по втратi професiйної працездатностi, яка склалася станом на 1 квiтня 2001 року, у сумi 531.933,6 тис. гривень, з них: за рахунок коштiв Державного бюджету України - 331.933,6 тис. гривень, за рахунок коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України - 200.000 тис. гривень.

     Стаття 29. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумi 2.650.466,9 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     надання консультативної, лiкувальної, реабiлiтацiйної допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи по реалiзацiї загальнодержавних функцiй у сферi охорони здоров'я - 1.669.338 тис. гривень, з них:

     полiпшення дiагностики та медичного обслуговування хворих на онкологiчнi захворювання - 130.360,1 тис. гривень;

     безкоштовне забезпечення iнсулiнами хворих на цукровий дiабет - 132.000 тис. гривень;

     здiйснення першочергових заходiв профiлактики та лiкування туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;

     проведення iмунопрофiлактики населення - 104.900 тис. гривень;

     профiлактика та лiкування СНIДу - 40.609,3 тис. гривень;

     змiцнення матерiально-технiчної бази закладiв охорони здоров'я, що розташованi в сiльськiй мiсцевостi, - 204.400 тис. гривень;

     державний санiтарно-епiдемiологiчний нагляд та заходи по забезпеченню епiдемiчного благополуччя в Українi - 438.507,5 тис. гривень;

     забезпечення лiкування за високовартiсними медичними технологiями в клiнiках науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю - 299.366,8 тис. гривень.

     Стаття 30. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Освiта населення України" у сумi 6.294.797,1 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     Нацiональна доктрина розвитку освiти - 5.799.978,4 тис. гривень;

     забезпечення навчальних закладiв безоплатними пiдручниками та посiбниками - 94.869,6 тис. гривень;

     державна програма "Шкiльний автобус" - 33.450 тис. гривень;

     державна програма надання молодим громадянам пiльгових довгострокових кредитiв для здобуття вищої освiти - 13.500 тис. гривень.

     Стаття 31. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Розвиток наукового i науково-технiчного потенцiалу України" у сумi 1.463.019,5 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     державне замовлення з прiоритетних напрямiв науки у фундаментальних дослiдженнях - 687.440,2 тис. гривень;

     науково-технологiчний, iнновацiйний та iнформацiйний розвиток України - 404.509,5 тис. гривень;

     комплексна державна програма енергозбереження України - 3.303,1 тис. гривень.

     Стаття 32. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Духовний розвиток в Українi" у сумi 649.680,7 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     розвиток нацiонального телерадiоiнформацiйного простору - 230.459 тис. гривень;

     державнi програми збереження iсторико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, збереження бiблiотечних i архiвних фондiв - 102.124,8 тис. гривень;

     державна пiдтримка нацiональних та державних художнiх колективiв, концертних i циркових органiзацiй та розвиток нацiонального театрального мистецтва - 82.332,3 тис. гривень;

     загальнодержавна програма розвитку нацiональної кiноiндустрiї - 20.200 тис. гривень;

     державна пiдтримка вiтчизняного книговидання - 45.303,5 тис. гривень.

     Стаття 33. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Фiзична культура i спорт в Українi" у сумi 256.670,6 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     забезпечення на рiвнi сучасних вимог пiдготовки та участi українських спортсменiв у мiжнародних змаганнях - 98.196,1 тис. гривень;

     пiдготовка та участь нацiональних збiрних команд України в лiтнiх Олiмпiйських та Параолiмпiйських iграх та iншi видатки, пов'язанi з пiдготовкою спортсменiв до Олiмпiйських iгор, - 130.000 тис. гривень;

     фiзкультурно-оздоровча робота та спортивна дiяльнiсть серед рiзних верств населення, в тому числi фiзична i спортивна пiдготовка учнiвської та студентської молодi, - 26.235,5 тис. гривень.

     Стаття 34. З метою забезпечення економiчного розвитку держави визначити у цьому Законi обсяги коштiв за державною програмою "Паливно-енергетичний комплекс" у сумi 5.248.606,5 тис. гривень за такими прiоритетними напрямами:

     програма "Українське вугiлля" - 4.025.767,4 тис. гривень, з них:

     державна пiдтримка будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу - 1.400.895,8 тис. гривень;

     державна пiдтримка вуглевидобувних пiдприємств на часткове покриття витрат iз собiвартостi продукцiї - 912.000 тис. гривень;

     реструктуризацiя вугiльної та торфовидобувної промисловостi - 644.089,1 тис. гривень;

     часткове покриття витрат на виплату заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;

     створення нових робочих мiсць працiвникам вугiльної промисловостi, якi вивiльняються у зв'язку iз закриттям шахт, - 107.358,5 тис. гривень;

     охорона працi та пiдвищення технiки безпеки на вуглевидобувних пiдприємствах, у тому числi дегазацiя вугiльних пластiв, - 55.000 тис. гривень;

     гiрничорятувальнi заходи на вуглевидобувних пiдприємствах - 97.066,4 тис. гривень;

     погашення заборгованостi по заробiтнiй платi за минулi роки працiвникам вуглевидобувних пiдприємств, що зайнятi на пiдземних роботах, - 277.933,6 тис. гривень;

     субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на безоплатне забезпечення вугiллям на побутовi потреби особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, 200.000 тис. гривень;

     програма "Будiвництво енергоблокiв електростанцiй України" - 768.678,1 тис. гривень, у тому числi:

     будiвництво енергоблокiв атомних та гiдроакумулюючих електростанцiй України - 600.000 тис. гривень;

     заходи по реалiзацiї комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй - 80.000 тис. гривень;

     реконструкцiя гiдроелектростанцiй Днiпровського каскаду 21.589,3 тис. гривень;

     добудова атомних електростанцiй 67.088,8 тис. гривень.

     Стаття 35. З метою забезпечення економiчного розвитку держави визначити у цьому Законi обсяги коштiв за державною програмою "Обробна промисловiсть та iншi галузi економiки" у сумi 1.888.736,8 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     реалiзацiя проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою, - 540.489,5 тис. гривень;

     розвиток мiнерально-сировинної бази - 248.200 тис. гривень;

     Загальнодержавна (Нацiональна) космiчна програма - 89.700 тис. гривень;

     програма розвитку промисловостi України - 34.100 тис. гривень.

     Стаття 36. З метою забезпечення економiчного розвитку держави визначити у цьому Законi обсяги коштiв за державною програмою "Транспортно-дорожнiй комплекс" у сумi 2.796.594,2 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу України - 2.530.176 тис. гривень;

     пiдтримка експлуатацiйно безпечного стану внутрiшнiх водних шляхiв та судноплавних шлюзiв - 14.750 тис. гривень.

     Перелiк об'єктiв будiвництва та реконструкцiї автомобiльних дорiг загальнодержавного значення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 37. Для забезпечення стабiльного та якiсного функцiонування житлово-комунального господарства передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Житлово-комунальне господарство" у сумi 563.640,8 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     заходи з упередження аварiй та запобiгання техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi - 400.000 тис. гривень;

     модернiзацiя обладнання iндивiдуальних теплових пунктiв та здiйснення енергозберiгаючих заходiв в адмiнiстративних i громадських будiвлях мiста Києва та модернiзацiя систем водопостачання i водовiдведення мiста Львова - 68.725,6 тис. гривень;

     лiквiдацiя наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова - 26.250 тис. гривень.

     Стаття 38. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Сiльське господарство, лiсове господарство та мисливство, рибне господарство" - 2.903.845,8 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     програма "Зерно України" на 2001-2004 роки - 442.450 тис. гривень;

     програма стабiлiзацiї та розвитку тваринництва i птахiвництва - 295.136,9 тис. гривень;

     здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення довгострокових кредитiв - 120.000 тис. гривень;

     здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення короткострокових кредитiв - 100.000 тис. гривень;

     комплексна програма розвитку мелiорацiї земель i полiпшення екологiчного стану зрошуваних та осушених угiдь - 429.235,2 тис. гривень;

     програма "Лiси України" - 133.092 тис. гривень;

     заходи по операцiях фiнансового лiзингу вiтчизняної сiльськогосподарської технiки та придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу - 180.000 тис. гривень;

     комплексна програма дiяльностi з припинення незаконного вилову риби iноземними суднами в територiальному морi та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України - 2.434 тис. гривень.

     Стаття 39. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумi 770.804,4 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     комплексна програма поводження з радiоактивними вiдходами - 284.107,9 тис. гривень;

     Нацiональна програма мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи - 76.853 тис. гривень;

     державнi програми захисту територiй вiд шкiдливої дiї вод - 31.112,4 тис. гривень;

     програма перспективного розвитку заповiдної справи в Українi ("Заповiдники") - 30.462,9 тис. гривень;

     Нацiональна програма екологiчного оздоровлення басейну рiчки Днiпро та полiпшення якостi питної води - 14.228,7 тис. гривень;

     державнi програми знешкодження хiмiчної зброї та боєприпасiв - 25.550 тис. гривень;

     Загальнодержавна програма охорони та вiдтворення довкiлля Азовського i Чорного морiв - 7.500 тис. гривень;

     Загальнодержавна програма поводження з токсичними вiдходами - 3.533,6 тис. гривень;

     Загальнодержавна програма формування нацiональної екологiчної мережi України - 2.136 тис. гривень.

     Стаття 40. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Оборона" у сумi 5.658.847 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     забезпечення обороноздатностi країни - 3.769.916,7 тис. гривень;

     Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на перiод до 2005 року (скорочення та реформування вiйськових пiдроздiлiв; пiдготовка об'єднаних сил швидкого реагування; вiдновлення непорушених запасiв об'єднаних сил швидкого реагування; удосконалення системи управлiння Збройними Силами України; вiдновлення боєздатностi озброєння та вiйськової технiки; передача (лiквiдацiя) вiйськових мiстечок, рекультивацiя земель та лiквiдацiя наслiдкiв вiйськової дiяльностi) - 368.169,5 тис. гривень;

     заходи Цивiльної оборони у сферi попередження i лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй - 121.260 тис. гривень;

     розвiдувальна дiяльнiсть у сферi вiйськової оборони - 103.972,3 тис. гривень;

     мобiлiзацiйна пiдготовка галузей нацiональної економiки України - 16.568,1 тис. гривень;

     заходи щодо здiйснення євроатлантичної iнтеграцiї - 10.000 тис. гривень;

     програма забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння, ракет i боєприпасiв Збройних Сил України - 32.300 тис. гривень;

     програма утилiзацiї звичайних видiв боєприпасiв, непридатних для подальшого зберiгання та використання, - 20.000 тис. гривень.

     Стаття 41. Передбачити бюджетнi призначення за державною програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумi 6.359.656,9 тис. гривень, з них за такими прiоритетними напрямами:

     забезпечення громадського порядку, боротьба iз злочиннiстю, захист громадян вiд протиправних посягань - 2.320.006,9 тис. гривень;

     забезпечення безпеки держави - 733.106,7 тис. гривень;

     реалiзацiя державної полiтики у сферi виконання кримiнальних покарань - 644.522,1 тис. гривень;

     судова влада - 663.569,4 тис. гривень;

     здiйснення заходiв з гасiння пожеж та участь у лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй з метою забезпечення державного пожежного нагляду та запобiгання пожежам - 699.142,1 тис. гривень;

     охорона державного кордону - 508.070,4 тис. гривень;

     нагляд органiв прокуратури за додержанням законiв та представницькi функцiї в судi - 268.194,2 тис. гривень;

     державна охорона органiв державної влади та посадових осiб - 61.338 тис. гривень;

     забезпечення виготовлення та видачi громадянам України документiв, що засвiдчують особу, - 113.906,5 тис. гривень.

     Стаття 42. Органи Державного казначейства України здiйснюють облiк зобов'язань розпорядникiв коштiв Державного бюджету України у порядку, визначеному Державним казначейством України, та вiдображають їх у звiтностi про виконання Державного бюджету України.

     Розпорядники коштiв Державного бюджету України мають право брати бюджетнi зобов'язання у 2004 роцi, враховуючи необхiднiсть виконання бюджетних зобов'язань минулих рокiв, взятих на облiк в органах Державного казначейства України, в межах видiлених їм асигнувань.

     Зобов'язання, взятi розпорядниками коштiв Державного бюджету України без вiдповiдних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов'язаннями i не пiдлягають оплатi за рахунок бюджетних коштiв. Взяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням.

     Державне казначейство здiйснює платежi за дорученнями розпорядникiв коштiв державного бюджету виключно за наявностi затверджених в установленому порядку паспортiв бюджетних програм.

     Стаття 43. Видатки, пов'язанi з утриманням працiвникiв закордонних дипломатичних установ України, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, крiм вiйськових аташе, проводяться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 44.Установити, що у 2004 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни 1 групи - 195 гривень, iнвалiдам вiйни 2 групи - 160 гривень, iнвалiдам вiйни 3 групи - 130 гривень, учасникам бойових дiй - 120 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 195 гривень, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 65 гривень.

     Стаття 45. Установити, що у 2004 роцi вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету, здiйснюється за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України виходячи з вiдповiдних обсягiв, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у порядку, визначеному Законом України "Про мiжнароднi договори України".

     Стаття 46. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на 2004 рiк будiвництво (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, реформування та розвиток Збройних Сил України, розвiдувальну дiяльнiсть у сферi вiйськової оборони та забезпечення iнвалiдiв протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та реабiлiтацiї.

     Стаття 47. Установити, що виконання рiшення, яке прийнято органом державної влади, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, здiйснюється Державним казначейством України.

     Рiшення про стягнення коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного казначейства України.

     Безспiрне списання коштiв з рахунку державного бюджету здiйснюється виключно органами Державного казначейства України за черговiстю надходження рiшень за рахунок i в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань.

     Установити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього (досудового) слiдства, прокуратури, а також судiв, у 2004 роцi за приписом Державної виконавчої служби України здiйснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у Державному бюджетi України на цю мету, в такому порядку:

     Державне казначейство України у термiни, визначенi у приписi, списує у безспiрному порядку на користь зазначеної фiзичної особи встановлену до вiдшкодування суму коштiв з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України;

     вiдшкодованi суми облiковуються Державним казначейством України та вiдображаються у звiтностi про виконання державного бюджету;

     у разi потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних призначень в установленому законодавством порядку подаються вiдповiднi пропозицiї щодо видiлення коштiв з резервного фонду державного бюджету або внесення змiн до закону про Державний бюджет України.

     Списання коштiв з бюджету за рiшеннями судiв щодо вiдшкодування вартостi конфiскованого та безхазяйного майна, що перейшло у власнiсть держави, здiйснюється у розмiрах сум коштiв, що надiйшли до бюджету вiд реалiзацiї цього майна.

     Списання коштiв за вiдповiдним рiшенням на користь працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, органiв i установ виконання покарань, податкової мiлiцiї бюджетної установи, якi мають право на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, здiйснюється Державним казначейством України з єдиного казначейського рахунку за рахунок i в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утримання цiєї бюджетної установи.

     Кошти, вiдшкодованi державою з Державного бюджету України згiдно з цiєю статтею, вважаються збитками Державного бюджету України. Позивачем у справах про вiдшкодування збиткiв, завданих Державному бюджету України згiдно з цiєю статтею, виступають органи Державного казначейства України.

     Цей порядок поширюється на мiсцевi бюджети, казначейське обслуговування яких за видатками здiйснюється органами Державного казначейства України.

     Стаття 48. Установити, що в 2004 роцi повна компенсацiя витрат, пов'язаних iз справлянням податку з доходiв фiзичних осiб вiдповiдно до Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" iз грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержуваних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдряджених до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) органiв внутрiшнiх справ, органiв та установ виконання покарань, податкової мiлiцiї у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, здiйснюється за рахунок бюджетних призначень на оплату працi загального та спецiального фондiв державного бюджету на утримання Мiнiстерства оборони України, iнших вiйськових формувань та правоохоронних органiв, створених вiдповiдно до законiв України, а також органiв виконавчої влади та цивiльних установ, до яких вiдрядженi в установленому порядку вiйськовослужбовцi та особи рядового i начальницького складу, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку.

     Стаття 49. Установити, що затвердженi у державному бюджетi видатки на централiзованi заходи i програми по Мiнiстерству освiти i науки України та Мiнiстерству охорони здоров'я України проводяться ними в розрiзi вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що затвердженi Мiнiстерству України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи у державному бюджетi видатки на закупiвлю путiвок на оздоровлення громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, лiкiв та медичного обладнання для медико-санiтарного забезпечення таких громадян проводяться безпосередньо Мiнiстерством України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи iз подальшим розподiлом закуплених путiвок у розрiзi вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць.

     Стаття 50. Установити, що джерелами формування спецiального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк у частинi кредитування є:

     1) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     2) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла;

     3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв;

     4) повернення коштiв у частинi вiдшкодування вартостi сiльськогосподарської технiки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фiнансового лiзингу;

     5) кошти, що надiйдуть у рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштiв до державного бюджету встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

     7) повернення коштiв, наданих Мiнiстерству аграрної полiтики України на iнтервенцiйнi операцiї iз зерном;

     8) повернення коштiв, наданих Державному комiтету України з державного матерiального резерву на закупiвлю зернових культур, вирощених українськими товаровиробниками.

     Стаття 51. Установити, що у 2004 роцi кошти, отриманi до спецiального фонду Державного бюджету України згiдно з окремими пунктами статей 14, 23 та 50 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) розвиток мережi та утримання вiдповiдно до закону автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок коштiв, визначених пунктами 1, 2, 4 статтi 14 цього Закону); при цьому 40 вiдсоткiв зазначених коштiв спрямовуються на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування мiсцевого значення; 60 вiдсоткiв - на будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання автомобiльних дорiг загального користування державного значення, а також на вiдшкодування "Укрзалiзницi" вартостi робiт по реалiзацiї проекту реконструкцiї автомобiльної дороги Київ-Одеса на дiлянцi вiд Жашкова до Червонознам'янки;

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням консульських вiддiлiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, представництв та консульської служби Мiнiстерства закордонних справ України на територiї України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 14 цього Закону);

     3) заходи по реалiзацiї комплексної програми будiвництва вiтрових електростанцiй у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 14 цього Закону);

     4) будiвництво енергоблокiв атомних та гiдроакумулюючих електростанцiй України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 14 цього Закону);

     5) державну пiдтримку будiвництва та технiчного переоснащення пiдприємств з видобутку кам'яного вугiлля, лiгнiту (бурого вугiлля) i торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 14 цього Закону, але не бiльше 200.000 тис. гривень);

     6) надання кредитiв на оплату екологiчної бронi електропостачання при несплатi або неповнiй оплатi за спожиту електроенергiю споживачами, що мають таку броню, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 14 цього Закону);

     7) створення i впровадження теплоенергетичних когенерацiйних модулiв утилiзацiї вугiльного метану у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статтi 14 цього Закону);

     8) погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України за отриманi вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, яка склалася станом на 1 сiчня 2003 року, а також заборгованостi з поточних платежiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 14 цього Закону);

     9) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй, виплату винагороди державним виконавцям (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статтi 14 цього Закону);

     10) забезпечення мiжнародних зобов'язань України у космiчнiй галузi (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статтi 14 цього Закону);

     11) потреби Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань i правоохоронних органiв вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статтi 14 цього Закону);

     12) виплату пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статтi 14 цього Закону);

     13) забезпечення дiяльностi цивiльної авiацiї в Українi та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях i утримання Державного департаменту авiацiйного транспорту Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статтi 14 цього Закону);

     14) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту, утримання Державного департаменту морського i рiчкового транспорту та Головної державної iнспекцiї України з безпеки судноплавства Мiнiстерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 14 цього Закону, крiм тих, що надходять вiд риболовних портiв);

     15) мiжнародну дiяльнiсть у галузi рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статтi 14 цього Закону, в частинi, що надходять вiд риболовних портiв);

     16) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки i забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статтi 14 цього Закону);

     17) здiйснення контролю за обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин та прекурсорiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статтi 14 цього Закону);

     18) заходи, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами та органiзацiями, та iншi заходи з утримання цих установ та органiзацiй згiдно iз законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статтi 14 цього Закону);

     19) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статтi 14 цього Закону, та 95 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 19 статтi 14 цього Закону);

     20) вiдшкодування пiдприємствам, установам та органiзацiям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву (за рахунок 5 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 19 статтi 14 цього Закону);

     21) участь у мiжнародних миротворчих операцiях та iншi потреби Збройних Сил України та органiв внутрiшнiх справ вiдповiдно до кошторису Мiнiстерства оборони України та Мiнiстерства внутрiшнiх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статтi 14 цього Закону);

     22) програми i заходи щодо соцiального захисту iнвалiдiв, у тому числi на заходи ранньої соцiальної реабiлiтацiї дiтей-iнвалiдiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статтi 14 цього Закону);

     23) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статтi 14 цього Закону);

     24) пiдтримку гастрольних заходiв на загальнодержавному рiвнi (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статтi 14 цього Закону);

     25) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 23 цього Закону);

     26) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 23 цього Закону; 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 3 статтi 23 цього Закону; 25 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 4 статтi 23 цього Закону);

     27) державнi капiтальнi вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будiвельної програми (за рахунок 90 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 3 статтi 23 цього Закону);

     28) субвенцiю з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова (за рахунок 75 вiдсоткiв джерел, визначених пунктом 4 статтi 23 цього Закону);

     29) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статтi 50 цього Закону);

     30) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статтi 50 цього Закону);

     31) заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рокiв та формуванням державного насiннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статтi 50 цього Закону);

     32) придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу та заходи по операцiях фiнансового лiзингу (за рахунок 95 вiдсоткiв джерел, визначених пунктами 4 та 5 статтi 50 цього Закону);

     33) фiнансова пiдтримка фермерських господарств через механiзм мiкрокредитування (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статтi 50 цього Закону);

     34) фiнансування iнтервенцiйних операцiй iз зерном (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статтi 50 цього Закону);

     35) заходи щодо формування державного замовлення на ринку продовольчих товарiв (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статтi 50 цього Закону);

     36) створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, забезпечення виготовлення документiв, що засвiдчують особу, та їх видача (за рахунок джерел, визначених пунктами 6 та 24 статтi 14 цього Закону);

     37) ремонт сiльськогосподарської технiки та обладнання для агропромислового комплексу, що вилученi з фiнансового лiзингу у лiзингоотримувачiв, визначених банкрутами або таких, що порушили договiр лiзингу (за рахунок 5 вiдсоткiв джерел, визначених пунктами 4 та 5 статтi 50 цього Закону);

     38) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з пiльг населенню за наданi послуги зв'язку (за рахунок 92,9 вiдсотка джерел, визначених пунктом 25 статтi 14 цього Закону);

     39) субвенцiю з державного бюджету мiсцевим бюджетам на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха минулих рокiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок 7,1 вiдсотка джерел, визначених пунктом 25 статтi 14 цього Закону).

     Стаття 52. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати видiлення коштiв на виконання заходiв, визначених на 2004 рiк Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та вiдтворення довкiлля Азовського i Чорного морiв", у сумi 2.220 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними вiдходами" у сумi 1.650 тис. гривень, Законом України "Про Загальнодержавну програму формування нацiональної екологiчної мережi України на 2000-2015 роки" у сумi 800 тис. гривень.

     Стаття 53. Видатки, передбаченi цим Законом на виконання завдань (проектiв) Нацiональної програми iнформатизацiї, в тому числi проектiв iнформатизацiї органiв державної влади за кодами програмної класифiкацiї видаткiв державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001030, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070, 3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030, 5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020, 6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здiйснюються Державним казначейством України лише пiсля погодження вiдповiдними розпорядниками бюджетних коштiв зазначених проектiв з генеральним державним замовником Нацiональної програми iнформатизацiї органом державної влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 54. Установити, що бюджетнi призначення, передбаченi на 2004 рiк Державному комiтету телебачення i радiомовлення України за програмою "Фiнансова пiдтримка преси", спрямовуються на пiдтримку дитячих перiодичних видань у розмiрi, встановленому цим законом.

V. ВЗАЄМОВIДНОСИНИ МIЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МIСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ

     Стаття 55. Установити, що до доходiв загального фонду мiсцевих бюджетiв у 2004 роцi належать:

     1) єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва (крiм частини єдиного податку для суб'єктiв малого пiдприємництва, що зараховується до Пенсiйного фонду України, та вiдрахувань на обов'язкове соцiальне страхування);

     2) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв), що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим;

     3) плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та мiських бюджетiв мiст Києва i Севастополя;

     4) дотацiї та субвенцiї з Державного бюджету України;

     5) плата за наданi в оренду воднi об'єкти мiсцевого значення;

     6) 50 вiдсоткiв державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дiї цього паспорта на територiї України;

     7) доходи, що пiдлягають зарахуванню до загального фонду мiсцевих бюджетiв згiдно iз статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

     Податок на прибуток пiдприємств комунальної власностi, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, мiськi, селищнi та сiльськi ради, зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим, вiдповiдних обласних, районних, мiських, селищних та сiльських бюджетiв.

     Фiксований податок на доходи вiд пiдприємницької дiяльностi зараховується до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для податку з доходiв фiзичних осiб, крiм частини цього податку у розмiрi 10 вiдсоткiв, що згiдно з законом зараховується до Пенсiйного фонду України.

     Стаття 56. У разi змiни юридичної адреси суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - платникiв податкiв, сплата визначених законодавством податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) пiсля реєстрацiї здiйснюється за мiсцем попередньої реєстрацiї до закiнчення поточного бюджетного перiоду.

     Стаття 57. Установити, що у 2004 роцi збiльшується вартiсть торгового патенту на здiйснення дiяльностi з обмiну готiвкових валютних цiнностей, надання послуг у сферi грального бiзнесу. Встановленi частиною четвертою статтi 4 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р., N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193) стосовно вартостi торгового патенту цифри "320" замiнити цифрами "960". Встановленi частиною третьою статтi 5 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437) стосовно вартостi торгового патенту на здiйснення операцiй з надання послуг у сферi грального бiзнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400" замiнити вiдповiдно цифрами "2800", "128000", "96000", "4000", "1200", "4800".

     Стаття 58. Затвердити на 2004 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатками N 5 та N 6 до цього Закону.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може здiйснювати протягом 2004 року перерозподiл загального обсягу субвенцiї, затвердженого мiсцевим бюджетам з Державного бюджету України на надання пiльг та субсидiй мiж їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг та субсидiй населенню, та перерозподiл обсягiв субвенцiй з Державного бюджету України мiж мiсцевими бюджетами, виходячи з фактично нарахованих обсягiв вiдповiдних пiльг, субсидiй та допомоги населенню.

     Кабiнету Мiнiстрiв України затвердити порядок надання субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання заходiв з упередження аварiй та запобiгання техногенних катастроф у житлово-комунальному господарствi та на iнших аварiйних об'єктах комунальної власностi та субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виконання iнвестицiйних проектiв на умовах спiвфiнансування з мiсцевих бюджетiв та розподiл їх за об'єктами на пiдставi пропозицiй народних депутатiв України.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України у 2004 роцi провести експеримент по замiнi пiльг в оплатi за спожитi енергоносiї та житлово-комунальнi послуги, що надаються згiдно з чинним законодавством ветеранам вiйни та працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй, або є пенсiонерами, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та компенсацiй за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян на адресну грошову державну допомогу у мiстi Бровари та Броварському районi Київської областi, у мiстах Умань i Смiла та Смiлянському районi Черкаської областi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування.

     Стаття 59. Якщо з вiдповiдного мiсцевого бюджету здiйснюються видатки, якi мають проводитися згiдно з Бюджетним кодексом України з iншого бюджету, така дiя квалiфiкується як нецiльове використання бюджетних коштiв.

     Обсяги цих видаткiв безспiрно вилучаються з вiдповiдного мiсцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, в тому числi i за рахунок зменшення трансфертiв вiдповiдному мiсцевому бюджету на вiдповiдну суму.

     Стаття 60. Установити, що вiдносини мiж районним бюджетом та бюджетами мiст районного значення, сiл, селищ у 2004 роцi будуються вiдповiдно до норм Бюджетного кодексу України та методики розподiлу обсягу мiжбюджетних трансфертiв мiж районним бюджетом та бюджетами мiст районного значення, сiл, селищ, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 61. Установити, що у 2004 роцi суми дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам перераховуються управлiннями Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду Державного бюджету України, що надiйшли на аналiтичнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України на вiдповiднiй територiї, згiдно з додатком N 5 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     1) податок на прибуток пiдприємств;

     2) податок на додану вартiсть;

     3) збiр за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     4) збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення та збiр за спецiальне користування водними об'єктами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту;

     5) платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     6) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками, якi зареєстрованi в Автономнiй Республiцi Крим, акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     7) акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору iз ввезених в Україну нафтопродуктiв i транспортних засобiв);

     8) плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi;

     9) ввiзне мито (крiм ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них);

     10) вивiзне мито;

     11) плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств та iншого державного майна;

     12) державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     13) єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетiв, мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення i районних бюджетiв.

     У разi якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання мiсячної суми дотацiї вирiвнювання згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного мiсцевого бюджету недоотриману мiсячну суму дотацiї вирiвнювання iз загального фонду державного бюджету не пiзнiше 10 числа наступного мiсяця за умови вiдхилення обсягу отриманої дотацiї наростаючим пiдсумком з початку року вiд врахованого обсягу в розписi державного бюджету бiльше нiж на 10 вiдсоткiв.

     В iншому разi недоотримана сума дотацiї вирiвнювання перераховується Державним казначейством України до 20 числа останнього мiсяця кварталу.

     Стаття 62. Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з мiських бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення, районних бюджетiв здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону. Перерахування коштiв до районних i мiських мiст республiканського Автономної Республiки Крим та обласного значення бюджетiв з бюджетiв сiл, селищ, мiст районного значення здiйснюється органами Державного казначейства України за рахунок фактичних надходжень доходiв, що враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв вiдповiдних бюджетiв, згiдно з нормативами щоденних вiдрахувань, визначених вiдповiдними районними та мiськими радами. Мiсячний обсяг перерахування зазначених коштiв за нормативами щоденних вiдрахувань не повинен становити бiльше однiєї дванадцятої рiчної суми, визначеної у додатку N 5 до цього Закону.

     Установити, що перерахування коштiв до державного бюджету з обласних, Київського мiського бюджетiв, визначених у додатку N 5 до цього Закону, здiйснюється щодекадно рiвними частками згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, установленими розписом Державного бюджету України на 2004 рiк.

     Стаття 63. Установити, що надходження доходiв загального фонду державного бюджету у грошовiй формi на вiдповiднi аналiтичнi рахунки, вiдкритi на iм'я управлiнь Державного казначейства України в Автономнiй Республiцi Крим, областях та мiстах Києвi i Севастополi понад рiчнi розрахунковi обсяги, визначенi у додатку N 6 до цього Закону, розподiляються мiж Державним бюджетом України та вiдповiдними мiсцевими бюджетами у таких пропорцiях:

     до Державного бюджету України - 50 вiдсоткiв (крiм надходжень на територiї Автономної Республiки Крим та мiста Києва);

     до обласного бюджету - 12,5 вiдсотка;

     до бюджетiв мiст республiканського Автономної Республiки Крим i обласного значення та бюджетiв районiв - 37,5 вiдсотка;

     до бюджету мiста Севастополя - 50 вiдсоткiв;

     до бюджету Автономної Республiки Крим - 62,5 вiдсотка;

     до мiського бюджету мiста Києва - 100 вiдсоткiв.

     Зазначенi надходження до вiдповiдних мiсцевих бюджетiв вiдображаються у звiтностi як додаткова дотацiя, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотацiї вирiвнювання, визначений у додатку N 5 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок визначення та перерахування до мiсцевих бюджетiв додаткових дотацiй не пiзнiше 1 квiтня 2004 року.

     Стаття 64. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на оплату працi працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених чинним законодавством умов оплати працi та розмiру мiнiмальної заробiтної плати; на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю, водопостачання, водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених видаткiв. Установити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi, виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях про затвердження вiдповiдних бюджетiв на 2004 рiк.

     Стаття 65. Установити, що в розрахунках мiжбюджетних трансфертiв на 2004 рiк коефiцiєнт вирiвнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштiв, що передаються до державного бюджету з мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 66. Установити на 2004 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" та визначення її розмiрiв, для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дитячих дошкiльних закладах вiдповiдно до Закону України "Про дошкiльну освiту" у сумi 85 гривень у розрахунку на одну особу.

     Установити на 2004 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантований мiнiмум) для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" для працездатних осiб у сумi 80 гривень, непрацездатних осiб - 110 гривень, iнвалiдiв - 115 гривень.

     Установити на 2004 рiк розрахунковий розмiр, що застосовується при визначеннi розмiрiв державної соцiальної допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам", у сумi 100 гривень.

     Установити, що у 2004 роцi:

     допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох рокiв надається незастрахованим особам у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму;

     одноразова допомога при народженнi дитини незастрахованим особам надається у розмiрi 360 гривень;

     розмiр державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям не може бути бiльшим нiж 75 вiдсоткiв вiд рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму для сiм'ї;

     нарахування страхової суми з державного обов'язкового страхування вiйськовослужбовцiв вiдповiдно до статтi 16 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" здiйснюється виходячи iз рiвня 85 гривень.

     У сукупному доходi сiм'ї при визначеннi її права на отримання державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм'ям враховується грошовий еквiвалент пiльг за спожитi житлово-комунальнi послуги.

     Надати право Кабiнету Мiнiстрiв України протягом 2004 року збiльшувати встановлений рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму виходячи з фiнансових ресурсiв держави.

     Стаття 67. Установити, що обсяги тимчасових касових розривiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз забезпеченням видаткiв на оплату працi працiвникiв бюджетних установ та нарахування на заробiтну плату, придбання продуктiв харчування та медикаментiв, оплату комунальних послуг та енергоносiїв, в обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством України в межах планового бюджетного перiоду за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку на договiрних умовах без нарахування вiдсоткiв за користування цими коштами.

     Зобов'язати Мiнiстерство фiнансiв України щомiсячно за результатами виконання мiсцевих бюджетiв надавати середньостроковi безвiдсотковi позички на умовах повернення за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку мiсцевим органам влади та самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених Мiнiстерством фiнансiв України прогнозних надходжень доходiв мiсцевих бюджетiв на 2004 рiк, що враховуються при визначеннi мiжбюджетних трансфертiв, визначених у додатку N 5 до цього Закону. З цiєю метою Мiнiстерству фiнансiв України затвердити на 2004 рiк помiсячний розпис зазначених доходiв та довести його до мiсцевих органiв влади та самоврядування.

     Погашення отриманих середньострокових позичок здiйснюється за результатами рiчного звiту починаючи з 1 квiтня 2005 року.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету в мiсячний термiн розробити порядок надання та погашення таких позичок.

     Кабiнету Мiнiстрiв України до 15 квiтня 2005 року врегулювати взаємнi розрахунки мiж державним та мiсцевими бюджетами.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України надавати середньостроковi безвiдсотковi позички на умовах повернення за рахунок коштiв єдиного казначейського рахунку мiсцевим органам влади та самоврядування на фiнансування iнвестицiйних проектiв, передбачених у бюджетi розвитку вiдповiдних бюджетiв, що затвердженi вiдповiдними мiсцевими радами.

     Кабiнету Мiнiстрiв України щоквартально iнформувати Верховну Раду України про хiд виконання цiєї статтi.

     Стаття 68. Установити, що 50 вiдсоткiв доходiв, що закрiплюються за вiдповiдними мiсцевими бюджетами та враховуються при визначеннi обсягiв мiжбюджетних трансфертiв, якi надiйдуть понад рiчнi розрахунковi обсяги, визначенi у додатку N 5 до цього Закону, акумулюються на рахунках Державного казначейства України для подальшого спрямовування до мiсцевих бюджетiв, по яких доходи, визначенi цiєю статтею, виконанi не у повному обсязi, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу, надаються пiльги на придбання твердого палива, виходячи iз розрахунку вартостi однiєї тонни твердого палива на домогосподарство, а особам, якi мають таке право згiдно iз статтею 48 Гiрничого закону України, - iз розрахунку вартостi 3,1 тонни вугiлля на побутовi потреби на домогосподарство.

     Мiсцевi органи влади мають право встановлювати збiльшенi норми на придбання твердого палива особам, якi мають право на пiльги на придбання твердого палива вiдповiдно до чинного законодавства, за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв.

     Мiсцевi органи влади мають право надавати пiльги на тверде паливо готiвкою в межах загального обсягу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг ветеранам вiйни i працi, ветеранам вiйськової служби, ветеранам органiв внутрiшнiх справ, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та субсидiй населенню на придбання твердого та рiдкого пiчного побутового палива i скрапленого газу.

     Стаття 70. Установити, що джерелами формування спецiального фонду мiсцевих бюджетiв у 2004 роцi є:

     1) надходження до бюджету розвитку мiсцевих бюджетiв, якi включають:

     кошти вiд вiдчуження майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що перебуває у комунальнiй власностi;

     90 вiдсоткiв коштiв вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi (до розмежування земель державної i комунальної власностi);

     надходження дивiдендiв, нарахованих на акцiї (частки, паї) господарських товариств, що є у власностi вiдповiдної територiальної громади;

     кошти вiд повернення позик, якi надавалися з вiдповiдного бюджету до набрання чинностi Бюджетним кодексом України, та вiдсотки, сплаченi за користування ними;

     кошти, якi передаються з iншої частини мiсцевого бюджету за рiшенням вiдповiдної ради;

     запозичення, здiйсненi у порядку, визначеному законодавством;

     субвенцiї з iнших бюджетiв на виконання iнвестицiйних проектiв;

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих у мiстi Києвi, включається до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), що зараховується у розмiрi 30 вiдсоткiв до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 70 вiдсоткiв - до бюджету мiста Сiмферополя i бюджетiв мiст - обласних центрiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на територiї цих мiст; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв та 50 вiдсоткiв - до мiських, селищних i сiльських бюджетiв у разi реєстрацiї транспортних засобiв на вiдповiднiй територiї;

     3) плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     4) власнi надходження бюджетних установ, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв;

     5) 70 вiдсоткiв збору за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi;

     6) вiдрахування 10 вiдсоткiв вартостi питної води суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання з вiдхиленням вiд вiдповiдних стандартiв, що зараховуються до бюджетiв мiст, селищ та сiл;

     7) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     8) субвенцiя з державного бюджету мiському бюджету мiста Харкова на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах;

     9) надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат сiльськогосподарського i лiсогосподарського виробництва;

     10) 30 вiдсоткiв надходжень вiд збору за проведення гастрольних заходiв;

     11) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на погашення заборгованостi з пiльг населенню за наданi послуги зв'язку;

     12) субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха минулих рокiв;

     13) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     14) повернення кредитiв, наданих з мiсцевих бюджетiв молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) та придбання житла.

     Кошти спецiального фонду мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     При цьому у разi вiдсутностi у населених пунктах вулиць, що сумiщаються з автомобiльними дорогами загального користування державного значення, або вiдсутностi потреби у проведеннi вiдповiдних робiт, кошти вiд надходження податку з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв спрямовуються за рiшенням вiдповiдного органу мiсцевого самоврядування на ремонт i утримання дорiг у цих населених пунктах.

VI. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 71. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України та наданими кредитами пiд державнi гарантiї для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, а також розрахункiв Мiнiстерства оборони України, передбачених статтею 98 цього Закону, та операцiй по сплатi податку на додану вартiсть при iмпортуваннi на митну територiю України товарiв, якi ввозяться за прямими договорами для власних виробничих потреб (не передбаченi для подальшого продажу).

     Стаття 72. Установити, що господарськi органiзацiї:

     державнi i казеннi пiдприємства та їх об'єднання сплачують за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2003 року та щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2004 роцi до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу);

     акцiонернi, холдинговi, лiзинговi компанiї та iншi суб'єкти господарювання, у статутному фондi яких державi належать частки (акцiї, паї), сплачують за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2003 року та щоквартальної фiнансово-господарської дiяльностi у 2004 роцi до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку вiдповiдно до розмiру державної частки (акцiй, паїв) у їх статутних фондах.

     Норматив i порядок вiдрахування частини прибутку (доходу), визначеної цiєю статтею, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 73. Продовжити до 1 сiчня 2005 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та вiд 15 липня 1999 року N 967-XIV. Встановити, що збiр з купiвлi-продажу валюти протягом 2004 року справляється з операцiй купiвлi-продажу безготiвкової валюти в розмiрi 1,5 вiдсотка.

     Стаття 74. Заборонити в 2004 роцi проводити реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати вiдстрочки щодо термiнiв її сплати, а також списання заборгованостi суб'єктiв господарювання за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, бюджетними позичками, фiнансовою допомогою на зворотнiй основi до бюджету.

     Стаття 75. Установити, що в 2004 роцi по населених пунктах, грошову оцiнку земель яких не проведено, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) збiльшенi в 3,03 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошову оцiнку яких проведено i уточнено станом на 1 сiчня 2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю".

     Орендна плата за земельнi дiлянки державної i комунальної власностi та земельний податок сплачуються платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї) за базовий податковий (звiтний) перiод, який дорiвнює календарному мiсяцю, щомiсячно протягом 30 календарних днiв, наступних за останнiм календарним днем звiтного (податкового) мiсяця.

     Звiльнити, як виняток у 2004 роцi, вiд сплати земельного податку вiйськовi частини, вiйськовi навчальнi заклади, науково-дослiднi установи, якi утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управлiння вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, а також пiдприємства Мiнiстерства оборони України та органiв i установ виконання покарань. Перелiк зазначених пiдприємств iз визначенням розмiрiв земельних дiлянок затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням цiєї пiльги з вiдповiдними органами мiсцевого самоврядування, а на територiї Автономної Республiки Крим - за погодженням з Верховною Радою Автономної Республiки Крим. При цьому земельнi дiлянки, якi використовуються не за цiльовим призначенням, враховуючи земельнi дiлянки, наданi в оренду третiм особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку. У разi невнесення податку в термiн, визначений частиною третьою цiєї статтi для платникiв податку, дiя частини другої статтi 149 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27) щодо надання згоди землекористувачами на вилучення земельних дiлянок призупиняється. Кабiнет Мiнiстрiв України, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, сiльськi, селищнi, мiськi ради вiдповiдно до повноважень зобов'язанi приймати рiшення про вилучення цих земель i використовувати їх згiдно iз законодавством.

     Установити, що в 2004 роцi звiльнення вiд земельного податку, передбачене в пунктах 5-1 (в частинi госпрозрахункових установ, органiзацiй та пiдприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86), здiйснюється на рiвнi 50 вiдсоткiв дiючих ставок на вiдповiдних територiях.

     Установити, що у 2004 роцi пiльги по платi за землю, визначенi пунктами 3 i 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 26, ст. 195, N 30, ст. 243), застосовуються до спецiалiзованих санаторiїв України для реабiлiтацiї хворих та вiтчизняних закладiв культури, науки, освiти, охорони здоров'я, соцiального забезпечення, фiзичної культури та спорту, якi утримуються за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, та громадських органiзацiй iнвалiдiв, їх пiдприємств i органiзацiй.

     Стаття 76. Платежi, якi вiдповiдно до цього Закону зараховуються до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв i для яких законодавчо не визначенi термiни їх сплати, сплачуються щомiсячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" для платежiв, що мають базовий (звiтний) перiод - календарний мiсяць.

     По загальнодержавних та мiсцевих податках i зборах (обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено подання податкових декларацiй (розрахункiв), платники надають щомiсячнi розрахунки про належнi до сплати суми обов'язкових платежiв у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових платежiв з базовим (звiтним) перiодом - календарний мiсяць.

     Своєчасно не внесенi до бюджетiв суми цих платежiв вважаються податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному законодавством.

     Стаття 77. Установити, що кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю та кредитуванням пiдприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязi.

     Стаття 78. Установити, що керiвники бюджетних установ утримують чисельнiсть працiвникiв, вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу органiв внутрiшнiх справ, органiв i установ виконання покарань, податкової мiлiцiї (далi - працiвникiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

     Витрати на безоплатне або пiльгове матерiальне i побутове забезпечення, на яке згiдно з законами України мають право окремi категорiї працiвникiв, здiйснюються за рахунок i в межах бюджетних асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою; надання санаторно-курортного лiкування та вiдпочинку для оздоровлення; надання жилого примiщення або виплата грошової компенсацiї за пiднайом (найом) жилого примiщення; знижка плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя); безоплатний проїзд i перевезення багажу, безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею.

     Установити, що пiльги, компенсацiї i гарантiї, на якi згiдно з законами України мають право окремi категорiї працiвникiв бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергiя), безоплатний проїзд всiма видами мiського пасажирського транспорту (за винятком таксi) та автомобiльним транспортом загального користування в сiльськiй мiсцевостi, а також залiзничним i водним транспортом примiського сполучення та автобусами примiських маршрутiв, безоплатного встановлення квартирної охоронної сигналiзацiї i користування нею надаються у разi, якщо грошовi доходи цих працiвникiв менше величини прожиткового мiнiмуму, встановленої для працездатних осiб.

     Розмiр наданих пiльг у грошовому еквiвалентi разом з грошовими доходами зазначених працiвникiв не повинен перевищувати величини прожиткового мiнiмуму, встановленої для працездатних осiб.

     Стаття 79. Установити, що до членiв сiм'ї пiльговика при наданнi пiльг належать: дружина (чоловiк), їхнi неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв); неодруженi повнолiтнi дiти, якi визнанi iнвалiдами з дитинства 1 та 2 групи або iнвалiдами 1 групи; особа, яка проживає разом з iнвалiдом вiйни 1 групи та доглядає за ним за умови, що iнвалiд вiйни не перебуває у шлюбi; непрацездатнi батьки; особа, яка знаходиться пiд опiкою або пiклуванням громадянина, що має право на пiльги, та проживає разом з ним.

     Надати право органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування призначати житловi субсидiї особам, якi згiдно iз законодавством повиннi забезпечуватися безоплатним житлом, опаленням та освiтленням, за умови їх вiдмови користування такими пiльгами.

     Стаття 80. З метою покриття ризикiв втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та досягнення реальностi i збалансованостi державного та мiсцевих бюджетiв зупинити на 2004 рiк дiю:

     1) частини третьої статтi 6 Закону України "Про державний внутрiшнiй борг України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     2) частини четвертої статтi 28 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi зарахування до спецiального фонду державного бюджету штрафiв, накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пенi за прострочення їх сплати;

     3) частин другої та шостої статтi 16 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами), пункту 1 частини першої статтi 31 (щодо зарахування 60 вiдсоткiв платежiв за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республiки Крим, бюджетiв областей, мiст Києва i Севастополя), частини першої статтi 33 (щодо спрямування вiдрахувань за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету, на розвиток мiнерально-сировинної бази) та частини першої статтi 34 (щодо визначення розмiру збору за видачу спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     4) частин першої та третьої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв платежiв до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей, а також визначення напрямiв спрямування цих коштiв;

     5) частини другої статтi 12 i пункту "ж" та пункту "ї" (в частинi безоплатного користування квартирою з опаленням i освiтленням) частини першої статтi 77 Основ законодавства про охорону здоров'я (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     6) частин першої, другої та шостої статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi зарахування 20 вiдсоткiв зборiв за використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення до бюджетiв областей; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим;

     7) пiдпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     8) статтi 28 та частини другої статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     9) абзацу восьмого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     10) частини п'ятої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     11) пункту 4 статтi 2 Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" в частинi операцiй з купiвлi-продажу готiвкової валюти (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     12) абзацiв одинадцятого i дванадцятого частини першої, абзацу другого частини другої, абзацу першого частини четвертої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     13) частини другої статтi 18 i частини першої статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     14) абзацiв другого восьмого частини першої статтi 25, частини другої статтi 43 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     15) абзацу другого частини третьої статтi 30 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     16) абзацу другого частини першої статтi 64 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     17) абзацу п'ятого частини третьої статтi 5 (щодо забезпечення безкоштовним харчуванням учнiв 1-3 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, крiм дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та дiтей iз малозабезпечених сiмей), частини шостої статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     18) статтi 3; частини другої статтi 4; частини десятої статтi 7 в частинi розмiру податку за земельнi дiлянки, наданi для вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, в разi їх цiльового використання; частини другої статтi 8 щодо справляння податку за земельнi дiлянки, наданi для вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, в разi їх цiльового використання; частини першої статтi 17 щодо строкiв сплати земельного податку платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї); статтi 19 в частинi визначення строкiв внесення орендної плати виключно у договорi оренди; статей 20, 21 i 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195);

     19) пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2002 р., N 2, ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 249);

     20) частини другої статтi 2 та частини третьої статтi 3 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi формування дорожнiх фондiв;

     21) частини четвертої статтi 21 Закону України "Про оренду землi" вiд 2 жовтня 2003 року в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     22) статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову, фiзкультурну i оздоровчу роботу;

     23) Закону України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) у частинi сплати неустойки (пенi);

     24) частини десятої статтi 24 в частинi виплати грошової допомоги при виходi на пенсiю (щодо науково-педагогiчних працiвникiв, якi працюють у вищих навчальних закладах III-IV рiвнiв акредитацiї, закладах пiслядипломної освiти) i частини четвертої статтi 38 Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     25) абзацу третього частини першої статтi 1 в частинi погашення заборгованостi за вiдстроченими кредитами, одержаними для фiнансування дефiциту Державного бюджету України в iноземнiй валютi, починаючи з 2002 року, та статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     26) пункту "б" частини другої статтi 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi спрямування частини грошових стягнень за порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища до республiканського Автономної Республiки Крим та мiсцевих фондiв охорони навколишнього природного середовища;

     27) пункту 7 статтi 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     28) частини третьої статтi 15 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     29) частини п'ятої статтi 9 (крiм пiльгового проїзду студентiв вищих навчальних закладiв I-IV рiвнiв акредитацiї та учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, що фiнансуються з державного та мiсцевих бюджетiв, у мiському пасажирському та залiзничному транспортi територiєю України), частин шостої i сьомої статтi 11, частин шостої i сьомої статтi 12 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 211; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     30) частини першої статтi 23 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     31) частин третьої i п'ятої статтi 3 та пункту 2 статтi 5 (крiм пiдпунктiв 3 i 4 Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та параолiмпiйських видiв спорту;

     32) частини восьмої статтi 56 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     33) статтi 25 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     34) частини четвертої статтi 9 Закону України "Про патентування деяких видiв пiдприємницької дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     35) пунктiв 83, 84, 85, 87, 118, 125 i 127 Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     36) абзацу другого пiдпункту 7.1.1 пункту 7.1 статтi 7 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154);

     37) Закону України "Про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 162), крiм виготовлення учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва;

     38) статей 21, 22 та пункту 3 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про iнновацiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86);

     39) статтi 20 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 237) в частинi сплати бюджетними установами штрафних санкцiй;

     40) другого речення частини другої статтi 18 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2003 р., N 10-11, ст. 87);

     41) пункту 6 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" вiд 19 червня 2003 року N 980-IV (щодо платникiв збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування);

     42) статтi 2 Закону України "Про пенсiї за особливi заслуги перед Україною" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2003 р., N 7, ст. 71) в частинi встановлення пенсiй за особливi заслуги комiсiями з встановлення пенсiй за особливi заслуги перед Україною при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київськiй та Севастопольськiй мiських державних адмiнiстрацiях;

     43) частини четвертої статтi 19 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 2, ст. 10);

     44) статей 64 i 65 Бюджетного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 10 липня 2003 року N 1086-IV), статтi 16 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308) в частинi закрiплення та застосування нормативiв вiдрахувань податку з доходiв фiзичних осiб за бюджетами мiсцевого самоврядування, який справляється з грошового забезпечення, грошових винагород та iнших виплат, одержаних вiйськовослужбовцями та особами рядового i начальницького складу (в тому числi вiдрядженими до органiв виконавчої влади та iнших цивiльних установ) органiв внутрiшнiх справ, органiв i установ виконання покарань, податкової мiлiцiї у зв'язку з виконанням обов'язкiв несення служби, а також з фонду оплати працi в iноземнiй валютi працiвникiв закордонних дипломатичних установ України пiд час їх перебування у довготермiновому закордонному вiдрядженнi;

     45) пiдвищених норм амортизацiї, встановлених Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) для основних фондiв групи 1, 2, 3, крiм дiї цих норм до амортизацiї витрат, здiйснених платником податку пiсля 1 сiчня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових основних фондiв групи 1, 2, 3, якi використовуються у виробничiй дiяльностi платника податку та якi ранiше не були в експлуатацiї, а також витрат на полiпшення зазначених новопридбаних (виготовлених) основних фондiв, понесених платником податку пiсля 1 сiчня 2004 року;

     46) пiдпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змiн до статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243);

     47) пунктiв 51, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205);

     48) частини третьої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) в частинi надання права Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, селищним та сiльським радам встановлювати пiльги щодо плати за землю: часткове звiльнення на певний строк, зменшення суми земельного податку, крiм випадкiв надання зазначених пiльг пiдприємствам, якi виконують роботи iз життєзабезпечення вiдповiдної територiї, комунальним пiдприємствам;

     49) пiдпункту 3.2.11 пункту 3.2 статтi 3, пiдпунктiв 5.1.2 (крiм операцiй з продажу учнiвських зошитiв, пiдручникiв та навчальних посiбникiв вiтчизняного виробництва), 5.1.7 (крiм продажу лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення, допущених до застосування в Українi за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України), 5.1.8 (крiм послуг за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України), 5.1.9 (крiм продажу путiвок на санаторно-курортне лiкування дiтей у закладах за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.17, 5.1.19 (крiм безоплатної приватизацiї житлового фонду), 5.1.20 пункту 5.1, пункту 5.4 статтi 5, пунктiв 11.18 (крiм пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, що мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до моменту набрання чинностi цим Законом), 11.19 (крiм пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, що мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до моменту набрання чинностi цим Законом), 11.26 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту), 11.30 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту), 11.31 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту), 11.32 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту), 11.34 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту), 11.35 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294, N 51, ст. 305; 1998 р., N 18, ст. 95; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000 р., N 3, ст. 20, N 13, ст. 103, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 31, ст. 214);

     50) пiдпунктiв 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статтi 5, пiдпунктiв 7.13.5, 7.13.7 пункту 7.13, пунктiв 7.14 та 7.18 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту) статтi 7, пунктiв 22.21 (крiм пiдприємств по виробництву автомобiлiв, автобусiв i комплектуючих виробiв до них з iнвестицiєю, що мають iнвестицiйнi програми, затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв України до моменту набрання чинностi цим Законом), 22.28 (крiм пiдприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинностi цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежiв перевищує 20 вiдсоткiв вартостi контракту) статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46; 2002 р., N 9, ст. 68, N 31, ст. 214, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 24, ст. 162);

     51) другого речення абзацу третього пiдпункту 7.11.13 пункту 7.11 статтi 7 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2003 р., N 12, ст. 88);

     52) пункту 8.7 статтi 8 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300) в частинi здiйснення експортного вiдшкодування податку на додану вартiсть у рахунок платежiв з акцизного збору;

     53) статтi 2 Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних установ;

     54) абзацу четвертого пiдпункту "б" пункту 22.11 статтi 22 Закону України "Про податок з доходiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308);

     55) частини третьої статтi 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 10 липня 2003 року N 1095-IV) в частинi зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштiв виконавчого провадження;

     56) частини першої статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223) в частинi зарахування у повному обсязi до бюджету мiсцевого самоврядування державного мита за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дiї цього паспорта на територiї України;

     57) частин першої - четвертої статтi 3 Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267);

     58) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Закону України "Про нафту i газ" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 50, ст. 262);

     59) абзацiв восьмого та десятого частини другої статтi 6 (щодо надання повноважень та умов надання спецiальних дозволiв (лiцензiй) на користування надрами) Закону України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456).

     Установити, що у 2004 роцi положення i норми, передбаченi абзацами другим - восьмим частини першої статтi 25, частиною п'ятою статтi 34 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною другою статтi 18 i частиною першою статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною п'ятою статтi 16 Закону України "Про професiйно-технiчну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом другим частини третьої статтi 30 Закону України "Про дошкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом восьмим частини першої статтi 9 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною шостою статтi 25 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86), реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2004 рiк.

     Стаття 81. Установити, що допомога по тимчасовiй непрацездатностi внаслiдок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництвi, застрахованим особам, якi працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi починаючи з першого дня непрацездатностi за весь перiод до вiдновлення працездатностi або до встановлення медико-соцiальною експертною комiсiєю (МСЕК) iнвалiдностi незалежно вiд звiльнення застрахованої особи в перiод втрати працездатностi у порядку та розмiрах, встановлених законодавством.

     Стаття 82. Внести до роздiлу XXI "Прикiнцевi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51) такi змiни:

     а) пункт 1 викласти у такiй редакцiї:

     "1. Митний кодекс України набирає чинностi з 1 сiчня 2004 року, крiм частини тринадцятої статтi 71, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2005 року";

     б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такiй редакцiї:

     "Митний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крiм статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митнi збори" роздiлу V "Мито та митнi збори", якi втрачають чиннiсть з 1 сiчня 2005 року".

     Стаття 83. Установити для платникiв податку на прибуток в 2004 роцi сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти мiсяцiв 2004 року за правилами, встановленими для повного податкового перiоду, з урахуванням вiд'ємного значення об'єкта оподаткування попереднiх перiодiв та приросту (убутку) матерiальних запасiв за одинадцять мiсяцiв 2004 року та суми амортизацiйних вiдрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року, та двох третин амортизацiйних вiдрахувань четвертого кварталу 2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять мiсяцiв 2004 року здiйснюється у строки, встановленi законом для мiсячного податкового перiоду.

     Установити, що у 2004 роцi звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з вивезення (пересилання) за межi митної територiї України товарiв 1-24 груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Стаття 84. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ перевищують вiдповiднi витрати, встановленi додатком N 3 до цього Закону або рiшенням про мiсцевий бюджет, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум у першу чергу на погашення заборгованостi з оплати працi, нарахувань на заробiтну плату, комунальних послуг та енергоносiїв.

     У разi якщо вiдсутня така заборгованiсть, розпорядник бюджетних коштiв спрямовує:

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень;

     50 вiдсоткiв коштiв на заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi коштами загального фонду бюджету за вiдповiдною бюджетною програмою (функцiєю).

     При цьому розпорядник бюджетних коштiв здiйснює коригування обсягiв взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету для проведення видаткiв по цих зобов'язаннях iз спецiального фонду бюджету.

     Стаття 85. З метою ефективного використання страхових внескiв державних позабюджетних цiльових соцiальних фондiв на цiлi, що визначенi законодавством про цi фонди, встановити питому вагу видаткiв на органiзацiю роботи фондiв у їх доходах без урахування залишку на початок року в таких розмiрах:

     Пенсiйний фонд України - 1,65 вiдсотка;

     Фонд соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi - 4 вiдсотки;

     Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття - 13,41 вiдсотка;

     Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України - 4,41 вiдсотка.

     Кошти державних цiльових фондiв, крiм Пенсiйного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування України з тимчасової втрати працездатностi, Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначенi ним порядку i термiни звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв.

     Стаття 86. Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття спрямувати у 2004 роцi кошти у сумi 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих мiсць працiвникам вугiльної промисловостi, якi вивiльняються у зв'язку iз закриттям шахт, згiдно з додатком N 7 до цього Закону у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття перераховує зазначенi кошти пiсля погодження з ним програм створення нових робочих мiсць працiвникам вугiльної промисловостi, якi вивiльняються у зв'язку iз закриттям шахт.

     Стаття 87. Установити, що кошти на часткове покриття витрат на погашення заборгованостi шахтарям з регресних позовiв та одноразової допомоги у зв'язку з втратою професiйної працездатностi, яка склалася станом на 1 квiтня 2001 року, у сумi 200.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України. Перерахування цих коштiв здiйснюється Державним казначейством України на окремi рахунки Мiнiстерства палива та енергетики України шляхом застосування щоденного нормативу вiдрахувань вiд доходiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України у розмiрi 13,5 вiдсотка.

     Стаття 88. Витрати на надання соцiальних послуг та матерiальне забезпечення безробiтних з числа незастрахованих осiб проводяться за рахунок коштiв Фонду загальнообов'язкового державного соцiального страхування України на випадок безробiття.

     Стаття 89. Установити з 1 сiчня 2004 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати 205 гривень на мiсяць, а з 1 листопада 2004 року - 237 гривень на мiсяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року вiдновлення мiжпосадових (мiжквалiфiкацiйних) спiввiдношень в оплатi працi працiвникiв бюджетної сфери виходячи з розмiру мiнiмальної заробiтної плати 205 гривень.

     Стаття 90. Установити, що в разi недостатностi видiлених з Державного бюджету України коштiв по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсiй мiж Державним бюджетом України та Пенсiйним фондом України, пенсiї, визначенi законодавством для вiдповiдних категорiй громадян, виплачуються у повному обсязi за рахунок коштiв Пенсiйного фонду України.

     Стаття 91. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний термiн вжити заходiв щодо скорочення граничної чисельностi працiвникiв центральних органiв виконавчої влади не менш як на 10 вiдсоткiв.

     Установити, що Кабiнет Мiнiстрiв України не має права приймати в 2004 роцi рiшення щодо збiльшення граничної чисельностi працiвникiв органiв виконавчої влади.

     Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування не приймати рiшення, що призводять до збiльшення чисельностi працiвникiв бюджетних установ.

     Стаття 92. Установити, що нецiльове використання бюджетних коштiв, тобто витрачання їх на цiлi, що не вiдповiдають бюджетним призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи рiшенням про мiсцевий бюджет на 2004 рiк, видiленим бюджетним асигнуванням чи кошторису, має наслiдком зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштiв на суму коштiв, що витраченi не за цiльовим призначенням, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 93. Установити, що контроль за справлянням (стягненням) платежiв до бюджету здiйснюється органами, якi повиннi забезпечувати їх надходження, згiдно з додатком N 8 до цього Закону.

     Стаття 94. Продовжити до 1 сiчня 2005 року дiю експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 роцi Верховною Радою Автономної Республiки Крим за погодженням з Кабiнетом Мiнiстрiв України окремих мiсцевих зборiв (збору на розвиток рекреацiйного комплексу в Автономнiй Республiцi Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономнiй Республiцi Крим).

     Стаття 95. Установити, що в 2004 роцi при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток вiд'ємне значення об'єкта оподаткування (балансовi збитки), яке облiковувалось у платника податку станом на 1 сiчня 2002 року i не було погашено на 1 сiчня 2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 роздiлу II "Перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88), не враховується у зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за наслiдками податкових перiодiв (кварталiв) 2004 податкового року.

     Стаття 96. Установити, що положення пункту 16 роздiлу II "Перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) щодо включення до складу валових витрат, витрат у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд суми понесених витрат, пов'язаних iз забезпеченням основної дiяльностi об'єктiв соцiальної iнфраструктури, визначених у пiдпунктi 5.4.9, та пунктiв медичного огляду, передбачених пiдпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357; 2003 р., N 12, ст. 88), дiють до 1 сiчня 2005 року.

     Стаття 97. Установити, що у 2004 роцi суми сплаченого податку на прибуток пiдприємств понад нарахованi з урахуванням приросту не менше 15 вiдсоткiв порiвняно з аналогiчним перiодом минулого року обсяги цього податку усiма пiдприємствами, якi знаходяться у сферi управлiння Мiнiстерства транспорту України, спрямовуються як додатковi видатки понад обсяги, визначенi у додатку N 3 до цього Закону, на розвиток автомобiльних дорiг, лiтакобудування та компенсацiйнi виплати за пiльгове перевезення пасажирiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 98. Установити, що вартiсть вiйськового майна, що передається виконавцям державного оборонного замовлення, iншим постачальникам матерiально-технiчних засобiв (ресурсiв), виконавцям робiт, надавачам послуг з метою проведення з ними розрахункiв, а також майна, що передається юридичним особам в обмiн на житло для вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей, зараховується до спецiального фонду Державного бюджету України як надходження вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України i спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 99. Установити, що в 2004 роцi Мiнiстерство фiнансiв України у мiсячний термiн пiсля набрання чинностi Законом України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" складає та затверджує помiсячний розпис спецiального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк (за винятком власних надходжень бюджетних установ та вiдповiдних видаткiв).

     Примiрник затвердженого помiсячного розпису спецiального фонду Державного бюджету України на 2004 рiк у двотижневий термiн передається до Комiтету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим iнформуванням про внесенi до нього змiни.

     Стаття 100. Заборонити пiдприємствам державної форми власностi, у тому числi державним акцiонерним товариствам, здiйснювати iнвестування на цiлi, не пов'язанi з виробничою дiяльнiстю або соцiальним захистом членiв трудового колективу.

     Стаття 101. Надати Рахунковiй палатi та органам Державної контрольно-ревiзiйної служби України право здiйснювати перевiрки правильностi бюджетних вiдшкодувань платникам податку на додану вартiсть.

     Стаття 102. Установити, що у 2004 роцi сплата страхових внескiв, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування", сiльськогосподарськими пiдприємствами - платниками фiксованого сiльськогосподарського податку здiйснюється у розмiрах та порядку, встановлених Законом України "Про фiксований сiльськогосподарський податок".

     Стаття 103. Установити, що у 2004 роцi ставка державного мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження строку дiї цього паспорта на територiї України, визначена у пiдпунктi "б" пункту 6 статтi 3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229), становить 10 неоподатковуваних мiнiмумiв.

     Стаття 104. Дозволити Нацiональнiй академiї наук України у 2004 роцi придбати без застосування процедури тендера у безпосереднiх виробникiв iмпортне наукове обладнання для виконання прiоритетних фундаментальних дослiджень i прикладних розробок на суму 40.000 тис. гривень за перелiком, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 105. Установити, що у 2004 роцi сплата збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю як складової оптового тарифу на електроенергiю оптового ринку електроенергiї України в кожному звiтному розрахунковому перiодi (мiсяцi) здiйснюється пiсля повної оплати електроенергiї, вiдпущеної в цьому звiтному перiодi енергогенеруючими компанiями в оптовий ринок електроенергiї України.

     Розмiр збору у виглядi цiльової надбавки до дiючого тарифу на електричну та теплову енергiю, що встановлюється Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики України, не може перевищувати 1.780.000 тис. гривень.

     Надходження цього збору використовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 106. Установити, що видатки на здiйснення державними органами централiзованих заходiв з питань дiтей, молодi, жiнок та сiм'ї i державну пiдтримку молодiжних органiзацiй на виконання загальнодержавних програм i заходiв стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 107. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити на 2004 рiк механiзм погашення кредиторської заборгованостi Мiнiстерства оборони України, iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв за отримане вiйськове майно, товари, продукцiю, виконанi роботи та наданi послуги, що склалася станом на 1 сiчня 2004 року внаслiдок видiлення коштiв за загальним фондом Державного бюджету України в обсягах, менших нiж встановленi бюджетнi призначення за попереднi роки, у рахунок заборгованостi (недоїмки) на 1 сiчня 2004 року суб'єктiв господарювання - безпосереднiх постачальникiв (виконавцiв робiт та надавачiв послуг) та суб'єктiв господарювання - постачальникiв безпосереднiм кредиторам з податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), що пiдлягають сплатi до державного бюджету, а також iз сплати сум фiнансових санкцiй, нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом одноденного кредитування уповноваженими банками учасникiв розрахункiв.

     Установити, що за результатами фактично проведених розрахункiв вносяться вiдповiднi змiни до доходiв i видаткiв Державного бюджету України на 2004 рiк за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 108. Скасувати податковий борг з податку на додану вартiсть Державного комiтету України з державного матерiального резерву в частинi штрафiв та пенi, нарахованих на суму узгодженого податкового зобов'язання з цього податку, не сплаченого станом на 1 сiчня 2004 року, а також проценти, нарахованi згiдно iз Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами".

     Стаття 109. Установити, що кошти, передбаченi для будiвництва (придбання) житла для вiйськовослужбовцiв, осiб рядового i начальницького складу кримiнально-виконавчої системи та органiв внутрiшнiх справ, депортованих кримських татар та осiб iнших нацiональностей, якi були депортованi з територiї України, спрямовуються переважно на придбання житла на вторинному ринку. Спрямування коштiв на будiвництво житла для зазначених категорiй громадян здiйснюється лише у випадку завершення розпочатого в 2003 роцi будiвництва, а також у разi, якщо вартiсть будiвництва нового житла є меншою нiж вартiсть його придбання на вторинному ринку в певному населеному пунктi у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 110. Додатки N 1-9 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     Стаття 111. Цей Закон вводиться в дiю з 1 сiчня 2004 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
27 листопада 2003 року
N 1344-IV

Додатки N 1-9
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк"
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.