ЗАКОН УКРАЇНИ

Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 7 грудня 2000 року N 2120-III,
вiд 26 грудня 2002 року N 380-IV,
вiд 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
вiд 16 грудня 2004 року N 2264-IV

(У назвi та текстi Закону слова "параолiмпiйський" i "Параолiмпiйський" у всiх вiдмiнках i числах замiнено словами "паралiмпiйський" та "Паралiмпiйський" у вiдповiдних вiдмiнках i числах згiдно iз Законом України вiд 16 грудня 2004 року N 2264-IV)

     Цей Закон забезпечує правове регулювання вiдносин, спрямованих на розвиток олiмпiйського та паралiмпiйського руху в Українi, гарантує державну пiдтримку його учасникам. Метою Закону є сприяння створенню передумов для успiшної пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських, Паралiмпiйських iграх, вихованню молодi засобами спорту в дусi олiмпiзму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню мiжнародного авторитету держави.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     база олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки - комплекс споруд на територiї України, якi призначенi для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборiв членiв збiрних команд України, з належним спортивним iнвентарем та обладнанням, розташованi на вiдведенiй для них територiї i використовуються для пiдготовки членiв збiрних команд України до участi у нацiональних i мiжнародних змаганнях, Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх;

     вiдбiрковi змагання до Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор - чемпiонати (кубки) свiту, Європи, iншi офiцiйнi мiжнароднi змагання, за пiдсумками яких здiйснюється вiдбiр учасникiв Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор;

     змагання у спортi вищих досягнень - нацiональнi чемпiонати, чемпiонати (кубки) свiту, Європи, Олiмпiйськi та Паралiмпiйськi iгри, iншi офiцiйнi мiжнароднi змагання, що включенi до календарiв змагань мiжнародних спортивних органiзацiй та центрального органу виконавчої влади з фiзичної культури i спорту серед спортсменiв вищих категорiй;

     олiмпiйський рух в Українi - громадський рух, який базується на добровiльному об'єднаннi громадян та органiзацiй з метою пропаганди iдей олiмпiзму, здорового способу життя, розвитку фiзичної культури та спорту, що координується Нацiональним Олiмпiйським комiтетом України;

     паралiмпiйський рух в Українi - громадський рух, який базується на добровiльному об'єднаннi громадян (головним чином iнвалiдiв) та органiзацiй з метою сприяння соцiальнiй реабiлiтацiї iнвалiдiв i полiпшення їх фiзичного стану, що координується Нацiональним комiтетом спорту iнвалiдiв України;

     органiзацiї, якi забезпечують розвиток олiмпiйського та паралiмпiйського руху i спорту вищих досягнень в Українi, - Нацiональний Олiмпiйський комiтет України, Нацiональний комiтет спорту iнвалiдiв України, центральний орган виконавчої влади з фiзичної культури i спорту та нацiональнi спортивнi федерацiї з олiмпiйських та паралiмпiйських видiв спорту;

     спортсмени вищих категорiй - спортсмени, якi мають найвищi досягнення на офiцiйних нацiональних та мiжнародних змаганнях i якi включенi згiдно з спортивним рейтингом до складу збiрних команд України.

     Стаття 2. Пiдтримка олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фiзичними особами

     З метою накопичення коштiв для пiдготовки членiв збiрних команд України до участi в Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх центральний орган виконавчої влади з фiзичної культури i спорту за рiк до початку кожних наступних Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор вiдкриває спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська" в Головному управлiннi Державного казначейства України.

     Кошти, що призначенi для пiдтримки олiмпiйського та паралiмпiйського руху, можуть перераховуватись юридичними або фiзичними особами (у тому числi iноземними) на спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" та "Україна Паралiмпiйська".

     Кошти, залученi на спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська", включаються до спецiального фонду Державного бюджету України як власнi надходження центрального органу виконавчої влади з фiзичної культури i спорту та вiдповiднi спецiальнi видатки.

     Використання коштiв iз спецiальних рахункiв "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська" здiйснюється центральним органом виконавчої влади з фiзичної культури i спорту за поданням пропозицiй вiдповiдно Нацiонального Олiмпiйського комiтету України i Нацiонального комiтету спорту iнвалiдiв України на заходи, пов'язанi з пiдготовкою та участю членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Про суми надходжень та використання коштiв на спецiальних рахунках "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська" центральний орган виконавчої влади з фiзичної культури i спорту щомiсячно iнформує Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Стаття 3. Державна пiдтримка олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень

     1. Держава сприяє розвитку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень.

     2. Платники податку до 20 вiдсоткiв суми податку на прибуток можуть перераховувати на спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська".

     Кошти, спрямованi платником податку на спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська", враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.

     Порядок облiку зазначених коштiв i здiйснення контролю за їх використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(дiю пункту 2 статтi 3 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)

     3. При ввезеннi на митну територiю України iнвентарю, обладнання, екiпiровки та медико-бiологiчних засобiв, а також iнших товарiв матерiально-технiчного забезпечення для спортсменiв вищих категорiй (якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних спортивних органiзацiй), що ввозяться протягом року до дня початку кожних наступних Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор, для органiзацiй, якi забезпечують розвиток олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень, надаються передбаченi цим Законом пiльги щодо сплати податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв).

     Органiзацiї, якi забезпечують розвиток олiмпiйського, паралiмпiйського руху i спорту вищих досягнень, у разi нецiльового використання зазначених товарiв повиннi сплатити податки, збори (обов'язковi платежi) у встановленому законодавством порядку.

     Перелiк товарiв матерiально-технiчного забезпечення для спортсменiв вищих категорiй щорiчно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України.

(дiю пункту 3 статтi 3 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)
(дiю частини третьої статтi 3 зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та паралiмпiйських видiв спорту згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)

     4. Держава забезпечує пiдтримку баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки, якi використовуються для тренувань i змагань членiв збiрних команд України, шляхом надання фiнансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточнi ремонти, транспортнi витрати тощо), реконструкцiю та придбання iнвентарю i обладнання.

     Перелiк баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади з фiзичної культури i спорту.

     5. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України вiдповiдно до цього Закону товарiв (iнвентарю, обладнання, екiпiровки та медико-бiологiчних засобiв), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних спортивних органiзацiй, а також роботи i послуги, що виконуються (надаються) для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх.

     Звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з надання послуг щодо будiвництва, ремонту та облаштування баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки, що виконуються у порядку, визначеному цим Законом.

     Звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з надання послуг (в тому числi проживання, харчування), що надаються базами олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(дiю пункту 5 статтi 3 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)
(дiю частини п'ятої статтi 3 зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та паралiмпiйських видiв спорту згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)

     6. Держава забезпечує соцiальний захист членiв збiрних команд України з олiмпiйських та паралiмпiйських видiв спорту шляхом фiнансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменiв вищих категорiй.

     7. Стипендiї Президента України для талановитих перспективних спортсменiв України, чемпiонiв Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор i стипендiї Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету, вартiсть рухомого та нерухомого майна i подарункiв, переданих їм у власнiсть, звiльняються вiд оподаткування.

(дiю пункту 7 статтi 3 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)

     Стаття 4. Вiдповiдальнiсть за порушення цього Закону

     За порушення цього Закону виннi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     Стаття 5. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Внести такi змiни до законодавчих актiв України:

     1) статтю 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 сiчня 1993 року N 4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 12, ст. 107, N 28, ст. 301; 1994 р., N 20, ст. 117; 1996 р., N 8, ст. 31; 1997 р., N 3, ст. 6, N 8, ст. 62, N 34, ст. 210, N 47, ст. 294; 1999 р., N 4, ст. 33, N 32, ст. 264, N 50, ст. 436; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 березня 2000 року N 1559-III) доповнити частиною такого змiсту:

     "Ввiзне мито не стягується при ввезеннi на митну територiю України у порядку, визначеному Законом України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", товарiв (iнвентарю, обладнання, екiпiровки та медико-бiологiчних засобiв), що використовуються для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх. Перелiк зазначених товарiв (згiдно з кодами Товарної номенклатури зовнiшньоекономiчної дiяльностi) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабiнету Мiнiстрiв України. Ця норма дiє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор";

     2) статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 14, ст. 55, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224, N 36 - 37, ст. 244; 1999 р., N 2 - 3, ст. 21, N 35, ст. 302, N 38, ст. 340, N 39, ст. 357; 2000 р., N 5, ст. 34, N 13, ст. 103, N 20, ст. 149, N 23, ст. 177, iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 липня 2000 року N 1926-III) доповнити пунктами 5.8, 5.9, 5.10 такого змiсту:

     "5.8. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення (пересилання) на митну територiю України вiдповiдно до Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi" товарiв (iнвентарю, обладнання, екiпiровки та медико-бiологiчних засобiв), якi не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають технiчним характеристикам свiтового рiвня та вимогам мiжнародних спортивних органiзацiй, а також роботи i послуги, що виконуються (надаються) для пiдготовки та участi членiв збiрних команд України в Олiмпiйських та Паралiмпiйських iграх. Ця норма дiє протягом одного року до дня початку кожних наступних Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор.

     5.9. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з надання послуг щодо будiвництва, ремонту та облаштування баз олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки, що виконуються вiдповiдно до Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi".

     5.10. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з надання послуг (в тому числi проживання, харчування), що надаються базами олiмпiйської та паралiмпiйської пiдготовки вiдповiдно до Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, паралiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi";

     3) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26, ст. 151; 1999 р., N 1, ст. 1, N 2 - 3, ст. 22, N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 17, ст. 114, N 18, ст. 140, N 28, ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 338, ст. 352, N 39, ст. 356, N 50, ст. 435; 2000 р., N 2, ст. 16, N 10, ст. 78, N 20, ст. 149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст. 209, N 32, ст. 254, ст. 260, iз змiнами, внесеними законами України вiд 1 червня 2000 року N 1749-III та вiд 8 червня 2000 року N 1812-III) пiсля пункту 22.26 доповнити пунктом 22.27 такого змiсту:

     "22.27. Встановити, що до 20 вiдсоткiв суми податку на прибуток може перераховуватися платниками податку на спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська".

     Кошти, спрямованi платником податку на спецiальнi рахунки "Україна Олiмпiйська" i "Україна Паралiмпiйська", враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.

     Норми цього пункту дiють протягом одного року до дня початку кожних наступних Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор.

     Порядок облiку зазначених коштiв i здiйснення контролю за їх використанням встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     У зв'язку з цим пункт 22.27 вважати пунктом 22.28;

     4) пункт 1 статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41; 1998 р., N 30 - 31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211; 2000 р., N 5, ст. 34, N 32, ст. 254) доповнити пiдпунктом "ц" такого змiсту:

     "ц) стипендiї Президента України, що одержанi талановитими перспективними спортсменами України, чемпiонами Олiмпiйських та Паралiмпiйських iгор, i стипендiї Мiжнародного Олiмпiйського Комiтету, а також вартiсть рухомого та нерухомого майна i подарункiв, переданих їм у власнiсть".

(дiю пункту 2 статтi 5 зупинено на 2001 рiк згiдно iз Законом України вiд 07.12.2000 р. N 2120-III)
(дiю пункту 2 статтi 5 (крiм пiдпунктiв 3 та 4) зупинено на 2003 рiк в частинi надання пiльг органiзацiям нацiональних спортивних федерацiй з олiмпiйських та паралiмпiйських видiв спорту згiдно iз Законом України вiд 26.12.2002 р. N 380-IV, на 2004 рiк - згiдно iз Законом України вiд 27.11.2003 р. N 1344-IV)
  
Президент України
Л. КУЧМА

м. Київ
14 вересня 2000 року
N 1954-III

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.