ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2001 рiк

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Державний бюджет України на 2001 рiк складається iз загального та спецiального фондiв.

     Загальний фонд Державного бюджету України включає:

     надходження до Державного бюджету України, визначенi для забезпечення фiнансовими ресурсами загальних виплат i не призначенi на конкретну мету;

     виплати з Державного бюджету України, здiйснення яких передбачається за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

     Спецiальний фонд Державного бюджету України включає надходження до Державного бюджету України на конкретну мету та виплати з Державного бюджету України, якi провадяться за рахунок цих надходжень.

     Стаття 2. Установити доходи Державного бюджету України на 2001 рiк у сумi 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числi доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумi 33.302.241,2 тис. гривень та доходи спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 8.688.547,3 тис. гривень, згiдно з додатком N 1 до цього Закону.

     Затвердити видатки Державного бюджету України на 2001 рiк у сумi 41.990.788,5 тис. гривень, у тому числi видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумi 32.627.545,8 тис. гривень та видатки спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 9.363.242,7 тис. гривень.

     Установити, що Державний бюджет України на 2001 рiк є бездефiцитним, враховуючи профiцит загального фонду Державного бюджету України у сумi 674.695,4 тис. гривень та дефiцит спецiального фонду Державного бюджету України - у сумi 674.695,4 тис. гривень, згiдно з додатком N 2 до цього Закону.

II. ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 3. Установити, що до доходiв загального фонду Державного бюджету України на 2001 рiк належать:

     1) у повному обсязi:

     платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення;

     платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     податок на додану вартiсть;

     акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв;

     плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi, крiм тих, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад та мiсцевими органами виконавчої влади;

     грошовий (лiцензiйний) збiр за видачу лiцензiй на кабельне мовлення, ретрансляцiю, проводове (кабельне) мовлення i час мовлення;

     ввiзне мито;

     кошти, отриманi за вчинення консульських дiй на територiї України;

     суми в рахунок вiдшкодування обов'язкових платежiв, якi стягуються при митному оформленнi з коштiв, отриманих вiд реалiзацiї вiдповiдно до законодавства вантажiв, вантажобагажiв, багажiв, iнших товарiв та предметiв, якi перебувають пiд митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залiзничних та автомобiльних станцiях, складах пiдприємств i митниць, за якими не звернувся власник у термiни, встановленi законодавством;

     надходження коштiв вiд продажу квот на здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй;

     єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     надходження сум вiдсоткiв, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вiльними коштами державного бюджету;

     дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi, крiм пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з урахуванням положень статтi 69 цього Закону;

     рентна плата за нафту, що видобувається в Українi;

     надходження вiд розмiщення в установах банкiв тимчасово вiльних залишкiв бюджетних коштiв, якi облiковуються на рахунках Державного казначейства України;

     плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств;

     державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     митнi збори;

     штрафи, що стягуються за рiшенням уповноважених посадових осiб органiв Антимонопольного комiтету України та Державною автомобiльною iнспекцiєю України;

     кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого за рiшенням суду, скарбiв, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цiнностей, що пересилаються в мiжнародних поштових вiдправленнях iз порушенням норм актiв Всесвiтнього поштового союзу, невручених мiжнародних та внутрiшнiх поштових вiдправлень, майна з обмеженим термiном зберiгання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафiв або з метою вiдшкодування належних державному бюджету платежiв, iз наступним вiдшкодуванням iз державного бюджету витрат, пов'язаних iз зберiганням, транспортуванням, експертною оцiнкою, сертифiкацiєю, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштiв;

     вiдрахування вiд плати за транзит амiаку через територiю України;

     збiр за використання радiочастотного ресурсу;

     кошти, що надiйдуть у рахунок сплати реструктуризованої податкової заборгованостi станом на 31 березня 1997 року i заборгованостi за минулi роки (крiм реструктуризованої) станом на 1 сiчня 2001 року iз збору до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення;

     кошти, що надiйдуть у рахунок сплати збору до Державного iнновацiйного фонду, нарахованого на реалiзацiю продукцiї (робiт, послуг) за грудень 2000 року, та сплати податкової заборгованостi за минулi роки станом на 1 сiчня 2001 року iз збору до Державного iнновацiйного фонду з урахуванням положень статтi 71 цього Закону;

     кошти, що передаються з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та Київського мiського бюджету;

     надходження вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, що перебувають у державнiй власностi;

     2) податок на прибуток пiдприємств (крiм податку на прибуток пiдприємств, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Києвi) пiсля проведення вiдрахувань вiдповiдно до пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств";

     3) акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв, крiм акцизного збору з вироблених в Українi товарiв, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим (за винятком акцизного збору з нафтопродуктiв, що зараховується до державного бюджету незалежно вiд мiсцезнаходження платника);

     4) 90 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     5) 97 вiдсоткiв коштiв, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, фiнансування яких здiйснювалось виключно за рахунок централiзованих капiтальних вкладень;

     6) 97 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки) та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств;

     7) 97 вiдсоткiв коштiв, одержаних вiд продажу об'єктiв приватизацiї, в тому числi вiднесених вiдповiдно до пункту 5 Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки до об'єктiв групи Ж (крiм об'єктiв незавершеного будiвництва), що видiляються з балансiв пiдприємств;

     8) 80 вiдсоткiв коштiв, отриманих бюджетними установами i органiзацiями за зданi у виглядi брухту i вiдходiв золото, платину, метали платинової групи, дорогоцiнне камiння, та 50 вiдсоткiв коштiв - за здане у виглядi брухту та вiдходiв срiбло;

     9) 20 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     10) 10 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     11) 30 вiдсоткiв суми перевищення розрахункової величини фонду оплати працi на пiдприємствах-монополiстах, включаючи пiдприємства, яким надано пiльги в оподаткуваннi, а також пiдприємства, звiльненi вiд сплати податку на прибуток вiдповiдно до закону;

     12) надходження вiд реалiзацiї розброньованих матерiальних цiнностей мобiлiзацiйного резерву;

     13) 20 вiдсоткiв вiдрахувань вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами;

     14) iншi доходи, що зараховуються до Державного бюджету України, у розмiрах, установлених законодавством, крiм доходiв, визначених статтею 31 цього Закону.

     Стаття 4. Установити, що нафтогазодобувнi пiдприємства (крiм державного акцiонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, рентну плату за природний газ у розмiрi 28,9 гривнi за 1000 куб. метрiв та за нафту - у розмiрi 17,34 гривнi за 1 тонну.

     Стаття 5. Установити, що суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування трубопровiдним транспортом через територiю України природного газу, нафти та амiаку, вносять до Державного бюджету України:

     вiдрахування вiд плати за транзит природного газу в розмiрi, еквiвалентному 0,29 долара США за 1000 куб. метрiв газу на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi;

     вiдрахування вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами в розмiрi, еквiвалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

     вiдрахування вiд плати за транзит амiаку в розмiрi, еквiвалентному 0,23 долара США за 1 тонну на кожнi 100 кiлометрiв вiдстанi.

     Сплата зазначених платежiв здiйснюється щодекадно, виходячи iз обсягiв природного газу, нафти та амiаку, що транспортуються територiєю України, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, у нацiональнiй валютi України за офiцiйним курсом гривнi до долара США, встановленим Нацiональним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

     Стаття 6. Заборонити здiйснення розрахункiв з бюджетом у негрошовiй формi, в тому числi шляхом взаємозалiку, застосування векселiв, бартерних операцiй та зарахування зустрiчних платiжних вимог у фiнансових установах, за винятком операцiй, пов'язаних з державним боргом України.

     Стаття 7. Доходи Державного бюджету України, отриманi вiд приватизацiї державного майна понад суму 5.902.462 тис. гривень, спрямовуються на дострокове погашення державного боргу України та державне iнвестування у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 8. Установити, що Нацiональний банк України у 2001 роцi вносить перевищення кошторисних доходiв над кошторисними видатками Нацiонального банку України до Державного бюджету України в сумi не менш як 500.000 тис. гривень.

     Порядок перерахування зазначених платежiв визначається спiльним рiшенням Мiнiстерства фiнансiв України i Нацiонального банку України.

     Стаття 9. Заборонити в 2001 роцi провадити реструктуризацiю або списання заборгованостi (недоїмки) суб'єктiв господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, до бюджету, що виникла з 1 сiчня 2000 року, а також заборонити надавати вiдстрочку щодо термiнiв їх сплати.

     Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України розробити та затвердити графiк реалiзацiї майна, вилученого у суб'єктiв оподаткування в рахунок погашення податкової заборгованостi.

     Кабiнету Мiнiстрiв України розробити та запровадити Порядок реалiзацiї матерiальних цiнностей, що перебувають у податковiй заставi, по яких прийнятi рiшення суду щодо їх вiдчуження вiдповiдно до законодавства. Надходження вiд реалiзацiї майна, що перебуває у податковiй заставi, спрямовується до вiдповiдних бюджетiв та державних цiльових фондiв для погашення заборгованостi по податках, зборах, iнших обов'язкових платежах.

     Стаття 10. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належнi до вiдшкодування суми податку на додану вартiсть платникам, яким вiдповiдно до закону реструктуризовано заборгованiсть по цьому податку та/або надано вiдстрочку (розстрочку) по його сплатi, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або вiдстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартiсть незалежно вiд визначеного законом термiну реструктуризацiї та/або вiдстрочки (розстрочки).

     Стаття 11. Встановити, що до 1 сiчня 2002 року:

     в разi вивезення (експорту) товарiв (робiт, послуг) за межi митної територiї України шляхом бартерних (товарообмiнних) операцiй сума податку на додану вартiсть, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарiв (робiт, послуг), не вiдноситься на збiльшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обiгу) платника податку;

     для пiдприємств гiрничо-металургiйного комплексу, якi беруть участь в економiчному експериментi, що проводиться з 1 липня 1999 року до 1 сiчня 2002 року вiдповiдно до Закону України "Про проведення економiчного експерименту на пiдприємствах гiрничо-металургiйного комплексу України", тимчасово встановлюється ставка оподаткування прибутку пiдприємств у розмiрi 15 вiдсоткiв;

     зберiгається iснуючий порядок сплати податку на додану вартiсть (продовжується дiя пункту 11.15 статтi 11 Закону України "Про податок на додану вартiсть" до 1 сiчня 2002 року) за операцiями з надання послуг, пов'язаних iз перевезенням (перемiщенням) пасажирiв та вантажiв транзитом через територiю i порти України.

III. ФIНАНСУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 12. Установити граничний розмiр державного внутрiшнього боргу України на 1 сiчня 2002 року в сумi 14.050.807,7 тис. гривень та в сумi 1.317.121,1 тис. доларiв США.

     Стаття 13. Установити граничний розмiр державного зовнiшнього боргу України на 1 сiчня 2002 року в сумi, еквiвалентнiй 10.845.577,9 тис. доларiв США.

     Стаття 14. Установити, що державнi внутрiшнi й зовнiшнi запозичення здiйснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмiрiв державного внутрiшнього боргу України та державного зовнiшнього боргу України. У разi надходження коштiв iз внутрiшнiх або зовнiшнiх джерел державного запозичення у неповному обсязi допускається зменшення (збiльшення) граничного розмiру державного внутрiшнього боргу України за рахунок вiдповiдного збiльшення (зменшення) граничного розмiру державного зовнiшнього боргу України.

     Стаття 15. Заборонити надавати державнi гарантiї при одержаннi кредитiв суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, крiм кредитiв, якi надаються мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi - позичальники iноземних кредитiв, щодо яких прийняте рiшення про надання державних гарантiй, при отриманнi таких гарантiй зобов'язанi подати зустрiчнi, безвiдзивнi та безумовнi гарантiї банкiв, фiнансовi показники яких вiдповiдають вимогам, визначеним Нацiональним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмiр якої встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 16. З метою ефективного управлiння державним боргом надати Мiнiстерству фiнансiв України право здiйснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштiв, передбачених у державному бюджетi на погашення та обслуговування державного боргу.

     Стаття 17. Кредитнi угоди та iншi документи, згiдно з якими Україна здiйснює запозичення вiдповiдно до статтi 13 цього Закону, набирають чинностi з моменту їх пiдписання.

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право брати зобов'язання, якi випливають iз вказаних у частинi першiй цiєї статтi документiв, у тому числi щодо вiдмови вiд суверенного iмунiтету в можливих судових справах, пов'язаних iз поверненням позик та звiльненням платежiв згiдно з угодами вiд будь-яких комiсiй, податкiв та iнших обов'язкових платежiв, протягом дiї кредитної угоди.

IV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 18. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв Державного бюджету України на 2001 рiк згiдно з додатком N 3 до цього Закону.

     Установити, що розпорядники коштiв державного бюджету мають право брати зобов'язання на здiйснення видаткiв або платежiв Державного бюджету України тiльки в межах вiдповiдних бюджетних асигнувань, встановлених їм на 2001 рiк, у порядку, визначеному Мiнiстерством фiнансiв України. Облiк бюджетних асигнувань i зобов'язань та контроль за їх дотриманням здiйснюється Державним казначейством України та Рахунковою палатою вiдповiдно до законодавства.

     Якщо пiсля прийняття цього Закону повноваження щодо виконання функцiй або надання послуг, на якi затверджене бюджетне призначення, передаються вiдповiдно до законодавства України вiд одного головного розпорядника коштiв державного бюджету iншому, то дiя бюджетного призначення не припиняється i може застосовуватися в межах, визначених цим Законом, для виконання тих самих функцiй чи надання тих самих послуг головним розпорядником коштiв державного бюджету, якому це повноваження передано.

     Дозволити Мiнiстерству фiнансiв України в процесi виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштiв Державного бюджету України здiйснювати перерозподiл видаткiв за економiчною класифiкацiєю в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету, за винятком тих призначень, якi не розподiленi по головних розпорядниках коштiв Державного бюджету України. При цьому перерозподiл, що призводить до змiни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштiв Державного бюджету України по загальному фонду за функцiональною класифiкацiєю в межах їх загального обсягу, здiйснюється лише за погодженням iз Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Забороняється збiльшення бюджетних призначень на:

     державне управлiння за рахунок зменшення бюджетних призначень по iнших роздiлах функцiональної класифiкацiї видаткiв бюджету;

     оплату працi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших видаткiв;

     капiтальнi видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточнi видатки.

     Стаття 19. Фiнансування виплат, пов'язаних з утриманням працiвникiв дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно вiд їх вiдомчої пiдпорядкованостi, провадиться виключно через Мiнiстерство закордонних справ України.

     Стаття 20. Установити, що у 2001 роцi виплата щорiчної разової допомоги вiдповiдно до Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" здiйснюється у таких розмiрах: iнвалiдам вiйни I групи - 150 гривень, iнвалiдам вiйни II групи - 120 гривень, особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, - 55 гривень, iнвалiдам вiйни III групи, учасникам бойових дiй, членам сiмей загиблих та дружинам (чоловiкам) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, - 40 гривень.

     Стаття 21. Фiнансування виплат у 2001 роцi з Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету вiдповiдно до статтi 18 цього Закону.

     Стаття 22. Встановити, що призначення Державного бюджету України, передбаченi Державному комiтету iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України на 2001 рiк на пiдтримку перiодичних видань, спрямовуються виключно на пiдтримку дитячих перiодичних видань та газети "Кримська свiтлиця".

     Стаття 23. Установити, що в 2001 роцi для вiдшкодування витрат Державного бюджету України, якi виникли внаслiдок невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах повернення кредитiв, залучених державою або пiд державнi гарантiї, iнших гарантованих державою зобов'язань, та стягнення заборгованостi перед Державним бюджетом України з наданих пiдприємствам i органiзацiям позичок iз державного бюджету, позичок, наданих за рахунок коштiв, залучених державою або пiд державнi гарантiї, плати за користування цими позичками, органи державної податкової служби України застосовують механiзм стягнення цiєї заборгованостi у порядку, передбаченому законом для стягнення не внесених у строк податкiв i неподаткових платежiв, включаючи погашення такої заборгованостi за рахунок майна боржникiв.

     Стаття 24. Запровадити на 2001 рiк мораторiй на вступ до мiжнародних органiзацiй i приєднання до мiжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внескiв або здiйснення будь-яких iнших виплат за рахунок коштiв державного бюджету понад обсяги, визначенi на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

     Стаття 25. Встановити, що вiдшкодування вiдповiдно до закону шкоди, завданої юридичним та фiзичним особам незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури, суду, податковими i митними органами, здiйснюється iз Державного бюджету України Державним казначейством України в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, за рахунок коштiв на утримання судiв, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державної митної служби України, а також iнших центральних органiв виконавчої влади, незаконними дiями працiвникiв яких була завдана шкода юридичним i фiзичним особам, а сума вiдшкодування квалiфiкується як збитки, нанесенi Державному бюджету України.

     Стаття 26. Надати Державному казначейству України право безспiрного списання коштiв, рiшення про яке було прийняте державним органом, що вiдповiдно до закону має право на його застосування, з рахункiв, на яких облiковуються кошти Державного бюджету України.

     У разi списання коштiв з реєстрацiйних рахункiв бюджетних установ i органiзацiй, з вини яких виникли вiдповiднi зобов'язання, протягом мiсяця з часу проведення такої операцiї розпорядники коштiв державного бюджету повиннi впорядкувати свої зобов'язання з урахуванням результатiв безспiрного списання коштiв i привести їх у вiдповiднiсть до бюджетних призначень на 2001 рiк.

     При цьому безспiрне списання коштiв з рахункiв, на яких облiковуються кошти Державного бюджету України, в рахунок погашення зобов'язань таких бюджетних установ i органiзацiй не допускається.

     Стаття 27. При формуваннi державного замовлення з виготовлення речового майна та постiльних речей для установ та органiзацiй Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, Державного комiтету у справах охорони державного кордону України, органiв i установ виконання покарань у першу чергу враховуються можливостi виробничих потужностей щодо виконання цих замовлень на пiдприємствах пенiтенцiарної системи та пiдприємствах громадських органiзацiй iнвалiдiв.

     Стаття 28. Заборонити надання позичок суб'єктам господарювання за рахунок коштiв Державного бюджету України, крiм тих, що встановленi цим Законом.

     Стаття 29. Затвердити державнi централiзованi капiтальнi вкладення на 2001 рiк в обсязi 360.920,1 тис. гривень.

     Кабiнету Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету до 1 березня 2001 року затвердити остаточний перелiк об'єктiв та обсяги їх фiнансування за рахунок державних централiзованих капiтальних вкладень.

     Стаття 30. Затвердити такий перелiк захищених статей видаткiв загального фонду Державного бюджету України на 2001 рiк за економiчною структурою видаткiв:

     оплата працi працiвникiв бюджетних установ (код 1110);

     нарахування на заробiтну плату (код 1120);

     придбання медикаментiв та перев'язувальних матерiалiв (код 1132);

     забезпечення продуктами харчування (код 1133);

     виплата процентiв за державним боргом (код 1200);

     трансферти населенню, пов'язанi з соцiальним захистом та соцiальним забезпеченням (у тому числi пенсiї, повернення заощаджень громадян) (код 1340);

     трансферти мiсцевим бюджетам (код 1320).

     Установити, що фiнансування витрат Державного бюджету України по захищених статтях та по соцiальному захисту iнвалiдiв i дiтей-сирiт провадиться в першочерговому порядку та пропорцiйно по розпорядниках коштiв Державного бюджету України.

V. ФОРМУВАННЯ СПЕЦIАЛЬНОГО ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

     Стаття 31. Установити, що до надходжень спецiального фонду Державного бюджету України на 2001 рiк належать:

     1) збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету;

     2) 10 вiдсоткiв коштiв, отриманих за вчинення консульських дiй за межами України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку;

     3) надходження коштiв вiд збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства;

     4) вiдсотки за користування державним пiльговим кредитом, наданим iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     5) вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла;

     6) надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, iншого майна Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв;

     7) рентна плата за природний газ, що видобувається в Українi;

     8) вiдрахування вiд плати за транзит природного газу через територiю України;

     9) надходження до страхового фонду безпеки авiацiї;

     10) 80 вiдсоткiв надходжень до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях;

     11) 90 вiдсоткiв портового (адмiнiстративного) збору;

     12) 3 вiдсотки коштiв, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, фiнансування яких здiйснювалось виключно за рахунок централiзованих капiтальних вкладень;

     13) кошти, що надiйдуть вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувались вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми;

     14) кошти, що надiйдуть внаслiдок продажу акцiй вiдкритих акцiонерних товариств за перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова;

     15) 3 вiдсотки коштiв вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки) та iнших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизацiї та кредитуванням пiдприємств;

     16) 3 вiдсотки коштiв, одержаних вiд продажу об'єктiв приватизацiї, в тому числi вiдповiдно до пункту 5 Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки, вiднесених до об'єктiв групи Ж (крiм об'єктiв незавершеного будiвництва), що видiляються з балансiв пiдприємств;

     17) кошти, якi надiйдуть вiд приватизацiї пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України;

     18) власнi надходження установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок коштiв Державного бюджету України;

     19) збори на обов'язкове пенсiйне страхування, що вiдповiдно до закону сплачуються з купiвлi-продажу валют, торгiвлi ювелiрними виробами iз золота (крiм обручок), платини i дорогоцiнного камiння та при вiдчуженнi легкових автомобiлiв, з виробництва та iмпорту тютюнових виробiв, з операцiй купiвлi-продажу нерухомого майна, послуг стiльникового рухомого зв'язку (додатковi збори на виплату пенсiй), у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     20) надходження вiд реалiзацiї матерiальних цiнностей державного резерву;

     21) надходження вiд секретарiату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операцiях;

     22) надходження до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв;

     23) збiр за забруднення навколишнього природного середовища до Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

     24) позики, що залучаються державою вiд мiжнародних та iноземних органiзацiй з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку;

     25) надходження, що виникають у разi вступу в дiю державних гарантiй в результатi взяття державою гарантiйних зобов'язань;

     26) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України iндивiдуальним сiльським забудовникам;

     27) повернення кредитiв, наданих з Державного бюджету України молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла;

     28) повернення бюджетних позичок, наданих на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв;

     29) повернення коштiв, наданих на придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу;

     30) кошти, що надiйдуть в рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї i наданими для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання, та за розрахунками за сiльськогосподарську технiку, поставлену виробничим об'єднанням "Пiвденний машинобудiвний завод" на суму 103.907 тис. гривень i акцiонерним товариством "Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе" на суму 34.907 тис. гривень;

     31) платежi, пов'язанi з перебуванням Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, вiдповiдно до укладених мiжурядових угод;

     32) 80 вiдсоткiв вiдрахувань вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами;

     33) кошти, що надiйдуть понад встановленi додатком N 1 до цього Закону рiчнi прогнознi показники надходжень акцизного збору з вироблених в Українi нафтопродуктiв, акцизного збору з ввезених на територiю України нафтопродуктiв та транспортних засобiв, ввiзного мита на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них.

     Стаття 32. Продовжити до 1 сiчня 2002 року дiю законiв України "Про внесення змiн до Закону України "Про збiр на обов'язкове державне пенсiйне страхування" вiд 22 жовтня 1998 року N 208-XIV та вiд 15 липня 1999 року N 967-XIV.

     Стаття 33. Установити, що у 2001 роцi кошти, отриманi згiдно з окремими пунктами статтi 31 цього Закону, спрямовуються вiдповiдно на:

     1) проведення геологорозвiдувальних робiт, що фiнансуються за рахунок вiдрахувань видобувних пiдприємств (за рахунок надходжень, визначених пунктом 1 статтi 31 цього Закону);

     2) виплати, пов'язанi з функцiонуванням Консульської служби України, в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 2 статтi 31 цього Закону);

     3) фiнансування витрат на закладення i догляд за молодими садами, виноградниками i ягiдниками та хмелем (за рахунок надходжень, визначених пунктом 3 статтi 31 цього Закону);

     4) потреби Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань та правоохоронних органiв вiдповiдно до кошторисiв, затверджених у встановленому порядку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 6 статтi 31 цього Закону, та 98 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 17 статтi 31 цього Закону);

     5) субвенцiю мiсцевим бюджетам на фiнансування пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-комунальних послуг (за рахунок надходжень, визначених пунктами 7 i 8 статтi 31 цього Закону);

     6) заходи з пiдтримання належного рiвня безпеки польотiв, авiацiйної безпеки та забезпечення пошукових та авiацiйно-рятувальних робiт (за рахунок надходжень, визначених пунктом 9 статтi 31 цього Закону);

     7) авiацiйну дiяльнiсть i участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях та утримання Департаменту авiацiйного транспорту Мiнiстерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 10 статтi 31 цього Закону);

     8) морську i рiчкову транспортну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних органiзацiях морського i рiчкового транспорту та утримання Департаменту морського i рiчкового транспорту Мiнiстерства транспорту України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статтi 31 цього Закону, крiм частини цих надходжень, що надходять вiд риболовних портiв);

     9) участь у мiжнародних морських риболовних органiзацiях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Мiнiстерства агропромислової полiтики України (за рахунок надходжень, визначених пунктом 11 статтi 31 цього Закону в частинi, що надходить вiд риболовних портiв);

     10) заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки (за рахунок надходжень, визначених пунктами 12 та 16 статтi 31 цього Закону; 10 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 13 статтi 31 цього Закону; 25 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 14 статтi 31 цього Закону; надходжень, визначених пунктом 15 статтi 31 цього Закону; 2 вiдсотки надходжень, визначених пунктом 17 статтi 31 цього Закону);

     11) фiнансування в установленому порядку державних капiтальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будiвельної програми вiдповiдно до перелiкiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України (за рахунок 90 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 13 статтi 31 цього Закону);

     12) фiнансування видаткiв на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова (за рахунок 75 вiдсоткiв надходжень, визначених пунктом 14 статтi 31 цього Закону);

     13) видатки, пов'язанi з органiзацiєю надання послуг, реалiзацiї продукцiї та виконання робiт бюджетними установами i органiзацiями, та iншi видатки з утримання цих установ i органiзацiй згiдно iз законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 18 статтi 31 цього Закону);

     14) фiнансування пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами (за рахунок надходжень, визначених пунктом 19 статтi 31 цього Закону);

     15) накопичення (прирiст) матерiальних цiнностей державного матерiального резерву та за iншими напрямами згiдно з законодавством (за рахунок надходжень, визначених пунктом 20 статтi 31 цього Закону);

     16) участь у мiжнародних миротворчих операцiях (за рахунок надходжень, визначених пунктом 21 статтi 31 цього Закону);

     17) програми i заходи iз соцiального захисту iнвалiдiв (за рахунок надходжень, визначених пунктом 22 статтi 31 цього Закону);

     18) заходи, пов'язанi з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок надходжень, визначених пунктом 23 статтi 31 цього Закону);

     19) рекредитування або надання трансфертiв для впровадження проектiв розвитку (за рахунок надходжень, визначених пунктом 24 статтi 31 цього Закону);

     20) надання бюджетних позичок внаслiдок погашення державою гарантiйних зобов'язань у разi невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитiв, залучених пiд державнi гарантiї (за рахунок надходжень, визначених пунктом 25 статтi 31 цього Закону);

     21) надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам (за рахунок надходжень, визначених пунктами 4 i 26 статтi 31 цього Закону);

     22) надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла (за рахунок надходжень, визначених пунктами 5 i 27 статтi 31 цього Закону);

     23) заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рокiв (за рахунок надходжень, визначених пунктом 28 статтi 31 цього Закону);

     24) заходи, пов'язанi з закупiвлею сiльськогосподарської технiки на умовах лiзингу (за рахунок надходжень, визначених пунктами 29 та 30 статтi 31 цього Закону);

     25) погашення державного боргу України перед Росiйською Федерацiєю та субвенцiю Севастопольському мiському бюджету вiдповiдно до укладених мiжурядових угод (за рахунок надходжень, визначених пунктом 31 статтi 31 цього Закону);

     26) добудову української частини Євроазiатського нафтотранспортного коридору (за рахунок надходжень, визначених пунктом 32 статтi 31 цього Закону);

     27) фiнансування робiт, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг загального користування (за рахунок надходжень, визначених пунктом 33 статтi 31 цього Закону).

     Стаття 34. Кошти, одержанi органами державної влади вiд надання послуг, отримання яких дозволено законами та нормативно-правовими актами, зараховуються до Державного бюджету України i спрямовуються на органiзацiю надання цих послуг у порядку i розмiрах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстерства фiнансiв України.

     Стаття 35. Установити, що виплати iз спецiального фонду Державного бюджету України на 2001 рiк здiйснюються виключно через спецiальнi реєстрацiйнi рахунки бюджетних установ i органiзацiй в органах Державного казначейства України та рахунки закордонних дипломатичних установ України.

     Виплати iз спецiального фонду мають постiйне бюджетне призначення, яке дає право провадити їх незалежно вiд обсягiв, визначених згiдно з додатком N 3 до цього Закону, але виключно в межах i за рахунок вiдповiдних надходжень до спецiального фонду згiдно iз законодавством, якщо цим Законом не встановлено iнших обмежень, та використовувати залишки коштiв спецiального фонду на кiнець бюджетного року за цiльовим призначенням у наступному бюджетному роцi.

     Якщо вiдповiднi надходження до спецiального фонду перевищують вiдповiднi виплати, встановленi додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштiв передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованостi iз заробiтної плати, комунальних послуг та енергоносiїв. У разi, якщо вiдсутня така заборгованiсть, - на заходи, якi здiйснюються за рахунок вiдповiдних надходжень, та заходи, якi необхiднi для виконання основних функцiй, але не забезпеченi (або частково забезпеченi) видатками загального фонду бюджету.

VI. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ, МIСЦЕВИХ БЮДЖЕТIВ ТА МIЖБЮДЖЕТНI ВЗАЄМОВIДНОСИНИ

     Стаття 36. Установити, що положення статей 1, 6 та частин другої i третьої статтi 35 цього Закону застосовуються при складаннi, затвердженнi i виконаннi бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 37. Установити, що до доходiв загального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя у 2001 роцi належать:

     прибутковий податок з громадян;

     податок на прибуток пiдприємств, що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим та мiстi Києвi, з урахуванням положень пункту 1 статтi 39 цього Закону;

     платежi за спецiальне використання природних ресурсiв мiсцевого значення;

     плата за землю;

     акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (за винятком акцизного збору з нафтопродуктiв), що сплачується платниками за мiсцезнаходженням в Автономнiй Республiцi Крим;

     податок на промисел;

     плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi та сертифiкати, що видаються Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, виконавчими органами мiсцевих рад та мiсцевими органами виконавчої влади;

     плата за державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     плата за торговий патент на деякi види пiдприємницької дiяльностi (за винятком плати за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     мiсцевi податки i збори;

     фiнансовi санкцiї, штрафи та пенi за порушення податкового законодавства за податками, зборами (обов'язковими платежами), що зараховуються до вiдповiдних бюджетiв;

     фiксований сiльськогосподарський податок у частинi, що належить вiдповiдним бюджетам;

     єдиний податок для суб'єктiв малого пiдприємництва в частинi, що належить вiдповiдним бюджетам;

     надходження вiд мiсцевих грошово-речових лотерей;

     надходження сум вiдсоткiв за користування тимчасово вiльними коштами вiдповiдних бюджетiв;

     надходження дивiдендiв вiд участi вiдповiдної ради у статутних фондах суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi;

     кошти вiд приватизацiї майна, яке належить Автономнiй Республiцi Крим, та майна, що знаходиться у комунальнiй власностi;

     плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв, що знаходяться у власностi вiдповiдної ради;

     державне мито в частинi, що належить вiдповiдним бюджетам;

     надходження вiд штрафiв, що зараховуються до вiдповiдних бюджетiв за мiсцем вчинення правопорушення (крiм штрафiв, що стягуються за рiшенням уповноважених посадових осiб органiв Антимонопольного комiтету України та Державною автомобiльною iнспекцiєю України);

     плата за гарантiї, наданi органом мiсцевого самоврядування;

     надходження вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, крiм державної власностi;

     iншi доходи, що зараховуються до мiсцевих бюджетiв у розмiрах, встановлених законодавством, крiм доходiв, визначених статтями 3, 31 i 39 цього Закону.

     Стаття 38. Кошти вiд продажу земельних дiлянок несiльськогосподарського призначення, крiм державної власностi, в повному обсязi зараховуються до вiдповiдних бюджетiв сiл, селищ та мiст. Кошти мiсцевих бюджетiв вiд зазначених платежiв спрямовуються в першу чергу на фiнансування капiтальних видаткiв бюджету та на часткове вiдшкодування малозабезпеченим сiм'ям плати за отримання актiв на право власностi на землю.

     Стаття 39. Установити, що до доходiв спецiального фонду бюджетiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя на 2001 рiк належать:

     1) частина податку на прибуток пiдприємств, визначена вiдповiдно до пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (зараховується до бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та Київського i Севастопольського мiських бюджетiв);

     2) податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв (у тому числi податок з власникiв транспортних засобiв та iнших самохiдних машин i механiзмiв, зареєстрованих в мiстi Києвi, - до доходiв спецiального фонду Київського мiського бюджету), плата за придбання торгових патентiв пунктами продажу нафтопродуктiв (автозаправними станцiями, заправними пунктами);

     3) власнi надходження бюджетних установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок коштiв вiдповiдних бюджетiв;

     4) збiр за забруднення навколишнього природного середовища i грошовi стягнення за порушення норм i правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподiяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслiдок господарської та iншої дiяльностi, що належать республiканському Автономної Республiки Крим та мiсцевим фондам охорони навколишнього природного середовища;

     5) надходження до цiльових фондiв, утворених Верховною Радою Автономної Республiки Крим та мiсцевими радами;

     6) субвенцiї з Державного бюджету України на фiнансування пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-комунальних послуг.

     Доходи спецiального фонду бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв витрачаються на заходи, передбаченi законодавством.

     Стаття 40. Установити, що у 2001 роцi застосовуються такi види мiжбюджетних трансфертiв:

     1) дотацiї вирiвнювання мiсцевим бюджетам;

     2) додатковi дотацiї бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевим бюджетам, визначенi статтею 45 цього Закону;

     3) субвенцiя на здiйснення мiстом Києвом функцiй столицi України;

     4) субвенцiї на лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     5) субвенцiї на фiнансування пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-комунальних послуг;

     6) субвенцiї на виконання спiльних соцiально-економiчних програм;

     7) iншi субвенцiї;

     8) кошти, що передаються до Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим та вiдповiдних мiсцевих бюджетiв з бюджетiв нижчого рiвня.

     Стаття 41. Затвердити на 2001 рiк обсяги мiжбюджетних трансфертiв згiдно з додатком N 4 до цього Закону:

     дотацiї вирiвнювання обласним бюджетам та Севастопольському мiському бюджету - у сумi 3.817.697,8 тис. гривень;

     кошти, що передаються до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та Київського мiського бюджету, - у сумi 2.349.985,2 тис. гривень;

     субвенцiї на лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй в Закарпатськiй областi - у сумi 30.000 тис. гривень, Iвано-Франкiвськiй областi - у сумi 10.000 тис. гривень, Миколаївськiй областi - у сумi 11.700 тис. гривень, Донецькiй областi - у сумi 5.000 тис. гривень та Волинськiй областi - у сумi 1.000 тис. гривень;

     субвенцiю на здiйснення мiстом Києвом функцiй столицi України - у сумi 150.000 тис. гривень;

     субвенцiю на здiйснення додаткових витрат з бюджету мiста Славутича Київської областi у зв'язку iз закриттям Чорнобильської АЕС - у сумi 5.000 тис. гривень;

     субвенцiї на фiнансування пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-комунальних послуг - у сумi 2.896.416 тис. гривень;

     субвенцiю на комплексну реконструкцiю та реставрацiю Одеського державного академiчного театру опери та балету - у сумi 10.000 тис. гривень;

     субвенцiю на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Львова - у сумi 10.000 тис. гривень;

     субвенцiю на Комплексну програму соцiально-економiчного розвитку Великої Ялти як курорту загальнодержавного значення - у сумi 10.000 тис. гривень.

     Стаття 42. Установити такий порядок перерахування дотацiй вирiвнювання обласним бюджетам та Севастопольському мiському бюджету.

     Суми цих дотацiй перераховуються управлiннями Державного казначейства України в областях та мiстi Севастополi шляхом застосування нормативiв щоденних вiдрахувань вiд доходiв загального фонду державного бюджету, що надiйшли на транзитнi рахунки облiку доходiв державного бюджету на вiдповiднi територiї, згiдно з додатком N 4 до цього Закону.

     До доходiв загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здiйснюється перерахування дотацiй вирiвнювання, включаються:

     податок на прибуток пiдприємств, крiм частини податку на прибуток пiдприємств, визначеної вiдповiдно до пункту 22.3 статтi 22 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств";

     платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення;

     збiр за спецiальне використання водних ресурсiв загальнодержавного значення;

     платежi за користування надрами загальнодержавного значення;

     плата за використання iнших природних ресурсiв загальнодержавного значення;

     податок на додану вартiсть пiсля його вiдшкодування (за фактом його виникнення);

     акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв (крiм акцизного збору з нафтопродуктiв);

     акцизний збiр iз ввезених на територiю України товарiв (крiм акцизного збору з нафтопродуктiв та транспортних засобiв);

     плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi;

     ввiзне мито;

     вивiзне мито;

     плата за надання послуг з оформлення документiв на право виїзду за кордон;

     штрафи та фiнансовi санкцiї, сплаченi за порушення податкового законодавства;

     збори, що стягуються Державною автомобiльною iнспекцiєю України;

     плата за надання послуг службою дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ;

     плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв державних пiдприємств;

     державне мито в частинi, що вiдповiдно до закону зараховується до державного бюджету;

     митнi збори;

     єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

     кошти вiд реалiзацiї майна, конфiскованого вiдповiдно до закону митними органами;

     кошти вiд реалiзацiї товарiв та iнших предметiв, конфiскованих вiдповiдно до закону правоохоронними та iншими уповноваженими органами, i конфiскована валюта.

     У разi, якщо суми, перерахованi вiдповiдним управлiнням Державного казначейства України в областях та мiстi Севастополi, не забезпечать отримання рiчної суми дотацiї вирiвнювання, визначеної у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок вiдповiдного обласного та Севастопольського мiського бюджету недоотриману суму дотацiї вирiвнювання не пiзнiше 15 грудня поточного року за рахунок надходжень до загального фонду Державного бюджету України.

     Стаття 43. Встановити, що перерахування коштiв до Державного бюджету України з бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв та Київського мiського бюджету здiйснюється згiдно з помiсячними сумами таких платежiв, визначеними розписом Державного бюджету України на 2001 рiк.

     Стаття 44. Установити, що порядок перерахування мiжбюджетних трансфертiв бюджетам усiх рiвнiв, встановлених статтею 40 цього Закону, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 45. Установити, що надходження доходiв загального фонду Державного бюджету України у грошовiй формi на технiчнi рахунки облiку доходiв Державного бюджету України в територiальних управлiннях Державного казначейства України понад рiчнi розрахунковi обсяги, визначенi у додатку N 4 до цього Закону, розподiляються мiж Державним бюджетом України та вiдповiдними бюджетами адмiнiстративно-територiальних одиниць у таких пропорцiях:

     до Державного бюджету України - 50 вiдсоткiв (крiм надходжень на територiї Автономної Республiки Крим);

     до обласного бюджету - 12,5 вiдсотка;

     до бюджетiв мiст республiканського (в Автономнiй Республiцi Крим) та обласного значення та бюджетiв районiв - 37,5 вiдсотка (в тому числi до бюджетiв мiст районного значення - 15 вiдсоткiв);

     до бюджету Автономної Республiки Крим - 62,5 вiдсотка.

     Порядок перерахування цих коштiв бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевим бюджетам встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України.

     Зазначенi надходження вiдображаються у звiтностi як додаткова дотацiя, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотацiї, визначений у додатку N 4 до цього Закону, та спрямовуються за рiшенням вiдповiдних рад на фiнансування соцiальних видаткiв.

     Стаття 46. Надати право Державному казначейству України у разi несвоєчасного погашення заборгованостi за взаємними мiжбюджетними розрахунками застосовувати безспiрне її стягнення у порядку, визначеному нормативно-правовими актами України.

     Стаття 47. Установити, що починаючи з 2001 року надходження вiд Росiйської Федерацiї по мiжурядових угодах вiд 16 березня 2000 року про участь Росiйської Федерацiї у розвитку соцiально-економiчної сфери м. Севастополя та iнших населених пунктiв, в яких дислокуються вiйськовi формування Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України, та про порядок розрахункiв у зв'язку з реалiзацiєю вiйськовослужбовцями Чорноморського флоту Росiйської Федерацiї на територiї України i членами їх сiмей - громадянами Росiйської Федерацiї рiвних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освiти, початкової, середньої та вищої професiйної освiти, на прийом у дитячi дошкiльнi заклади, а також на охорону здоров'я та iншi види соцiального обслуговування зараховуються до доходiв спецiального фонду Державного бюджету України та спрямовуються як субвенцiя Севастопольському мiському бюджету на заходи, передбаченi у вищезазначених угодах.

     Стаття 48. Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним, мiським, районним, селищним, сiльським радам при затвердженнi вiдповiдних бюджетiв забезпечити в повному обсязi потребу в асигнуваннях на проведення розрахункiв за електричну енергiю, теплову енергiю та природний газ, якi споживаються бюджетними установами i органiзацiями, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованостi iз зазначених послуг. Встановити лiмiти споживання енергоносiїв у фiзичних обсягах по кожнiй бюджетнiй установi, органiзацiї виходячи з обсягiв призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштiв у рiшеннях вiдповiдних мiсцевих рад про бюджет на 2001 рiк.

     Стаття 49. Установити, що у 2001 роцi видатки з пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-комунальних послуг здiйснюються з мiсцевих бюджетiв за рахунок вiдповiдних субвенцiй з державного бюджету, джерелом яких є надходження до Державного бюджету України рентної плати за природний газ, що видобувається в Українi, та вiдрахувань вiд плати за транзит природного газу через територiю України.

     Стаття 50. Установити, що розрахунки мiжбюджетних трансфертiв та визначення нормативiв вiдрахувань вiд загальнодержавних податкiв та зборiв до бюджетiв мiст республiканського (в Автономнiй Республiцi Крим) та обласного значення, бюджетiв районiв на 2001 рiк здiйснюються згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України та погодженим з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Зазначений порядок повинен мiстити:

     формульний розрахунок доходiв на основi даних про виконання бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, бюджетiв мiст республiканського (в Автономнiй Республiцi Крим) та обласного значення, бюджетiв районiв за 1998 - 1999 роки та за 10 мiсяцiв 2000 року;

     визначення розрахункового обсягу видаткiв бюджету Автономної Республiки Крим, обласних бюджетiв, бюджетiв мiст республiканського (в Автономнiй Республiцi Крим) та обласного значення, бюджетiв районiв на основi єдиних нормативiв видаткiв у розрахунку на душу населення (у галузi державного управлiння, охорони здоров'я, культури i мистецтва, засобiв масової iнформацiї, фiзичної культури та спорту, соцiальних програм у галузi сiм'ї, жiнок, молодi та дiтей), на учня (у галузi освiти), отримувача соцiальних послуг (у галузi соцiального захисту та соцiального забезпечення), на площу житлового фонду та вулиць i площ з капiтальним та полегшеним типом дорожнього покриття (у житлово-комунальному господарствi) тощо;

     обсяг фонду нерозподiлених за формульним розрахунком видаткiв для бюджетiв Автономної Республiки Крим та кожної областi, який перерозподiляється мiж бюджетами мiст республiканського (в Автономнiй Республiцi Крим) та обласного значення, бюджетiв районiв згiдно з рiшенням Верховної Ради Автономної Республiки Крим та обласних рад, що становить не бiльше 10 вiдсоткiв розрахункового обсягу видаткiв зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та областi;

     визначення нормативiв вiдрахувань вiд прибуткового податку з громадян до бюджетiв мiст республiканського (в Автономнiй Республiцi Крим) та обласного значення, бюджетiв районiв у розмiрах (вiдсотках до загальної суми), що забезпечують збалансованiсть цих бюджетiв.

     Заборонити Верховнiй Радi Автономної Республiки Крим, обласним радам, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та обласним державним адмiнiстрацiям пiд час формування та затвердження показникiв мiсцевих бюджетiв на 2001 рiк збiльшувати загальний обсяг закрiплених i власних податкiв та зборiв, визначених у розрахунках у додатку N 4 до цього Закону.

     Стаття 51. Затвердити розмежування видаткiв бюджету мiж державним та мiсцевими бюджетами згiдно з додатком N 5 до цього Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України внести змiни до вiдповiдних нормативно-правових актiв та подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з положень цього Закону, щодо розмежування видаткiв мiж державним та мiсцевими бюджетами (додаток N 5 до цього Закону).

     Стаття 52. Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України вiдновити облiк заборгованостi Рiвненської атомної електростанцiї НАЕК "Енергоатом" по податку на прибуток пiдприємств та по сплатi пенi по податку на прибуток пiдприємств, нарахованої станом на 1 жовтня 1999 року, що була списана згiдно з рiшенням Рiвненської обласної ради вiд 28 грудня 1999 року.

     Кабiнету Мiнiстрiв України при визначеннi обсягу дотацiї бюджету Рiвненської областi врахувати суму заборгованостi, визначеної частиною першою цiєї статтi.

VII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 53. Установити, що:

     при виконаннi бюджетiв усiх рiвнiв застосовується касовий метод облiку, що передбачає реєстрацiю операцiй за доходами, видатками та фiнансуванням рiзницi мiж доходами i видатками в бухгалтерському облiку в момент проведення вiдповiдних платежiв та вiдображення всiх операцiй з виконання бюджету на час їх реєстрацiї в облiку;

     виконання бюджетiв усiх рiвнiв у 2001 роцi завершується закриттям рахункiв вiдповiдних бюджетiв на пiдставi витягу з рахунку в банкiвськiй установi за 31 грудня 2001 року.

     Стаття 54. Установити, що в 2001 роцi по населених пунктах, грошова оцiнка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановленi частиною другою статтi 7 Закону України "Про плату за землю", збiльшенi в 2,62 раза.

     По сiльськогосподарських угiддях та землях населених пунктiв, грошова оцiнка яких проведена i уточнена станом на 1 сiчня 2001 року, застосовуються ставки земельного податку, встановленi статтею 6 та частиною першою статтi 7 Закону України "Про плату за землю".

     Земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки сплачуються платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї) щомiсячно до 15 числа наступного мiсяця за звiтним.

     Звiльнити, як виняток у 2001 роцi, вiд сплати земельного податку вiйськовi частини, вiйськовi навчальнi заклади, науково-дослiднi установи, дитячi санаторно-курортнi та оздоровчi заклади, якi утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також пiдприємства Мiнiстерства оборони України та органiв i установ виконання покарань, Київський державний авiацiйний завод "Авiант", Авiацiйний науково-технiчний комплекс iменi О. К. Антонова, Харкiвське державне авiацiйне виробниче пiдприємство та Вiдкрите акцiонерне товариство "Мотор Сiч" (м. Запорiжжя). Перелiк зазначених пiдприємств затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України з визначенням розмiрiв земельних дiлянок. При цьому земельнi дiлянки, якi використовуються не за цiльовим призначенням, враховуючи земельнi дiлянки, наданi в оренду, або земельнi дiлянки пiд будiвлями (спорудами), наданими в оренду третiм особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

     Стаття 55. На часткову змiну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизацiї", установити, що кошти, одержанi вiд приватизацiї державного майна, та iншi надходження, пов'язанi з приватизацiєю та кредитуванням пiдприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязi.

     Стаття 56. Встановити на 2001 рiк рiвень забезпечення прожиткового мiнiмуму для призначення допомоги вiдповiдно до Закону України "Про державну соцiальну допомогу малозабезпеченим сiм'ям" у сумi 50 гривень в розрахунку на одну особу.

     Стаття 57. Установити, що керiвники бюджетних установ i органiзацiй (вiйськових формувань) утримують чисельнiсть працiвникiв (вiйськовослужбовцiв) та здiйснюють фактичнi видатки на заробiтну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премiї та iншi види заохочень чи винагород, матерiальну допомогу, лише в межах фонду заробiтної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ i органiзацiй (вiйськових формувань) у кошторисах доходiв i видаткiв.

     Стаття 58. Зупинити на 2001 рiк дiю положень законодавчих актiв України у частинi надання пiльг, компенсацiй i гарантiй, якi фiнансуються з бюджетiв усiх рiвнiв на:

     1) безкоштовний капiтальний ремонт жилих примiщень громадян (крiм тих примiщень, якi визнанi органами мiсцевого самоврядування як аварiйнi);

     2) надання бюджетних кредитiв та позик (за винятком тих, що врахованi у цьому Законi);

     3) безплатне або пiльгове встановлення телефону (крiм iнвалiдiв I та II групи, учасникiв бойових дiй, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави та ордена Трудової Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Героїв Соцiалiстичної Працi, iнвалiдiв вiйни III групи, дружин (чоловiкiв) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, якi не одружилися вдруге, членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, громадян, вiднесених до категорiї 1 осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та сiмей, що мають дитину-iнвалiда, якiй встановлено iнвалiднiсть, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);

     4) безплатне або пiльгове користування телефоном (крiм iнвалiдiв вiйни I та II групи, учасникiв бойових дiй, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави та ордена Трудової Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Героїв Соцiалiстичної Працi, учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, дружин (чоловiкiв) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, якi не одружилися вдруге, членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, громадян, вiднесених до категорiї 1 осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та сiмей, що мають дитину-iнвалiда, якiй встановлено iнвалiднiсть, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також iнвалiдiв I та II групи та сiмей, в яких два або бiльше iнвалiдiв, щодо оплати послуг електрозв'язку за мiсцевi телефоннi розмови з квартирних телефонiв при похвилинному облiку їх тривалостi) та сигналiзацiєю;

     5) безплатне або пiльгове санаторно-курортне лiкування (крiм iнвалiдiв, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави та ордена Трудової Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Героїв Соцiалiстичної Працi, громадян, вiднесених до категорiї 1 та 2 осiб (з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, якi працювали у зонi вiдчуження з моменту аварiї до 31 грудня 1986 року), якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та дiтей);

     6) виплату компенсацiї за невикористане право на пiльгове санаторно-курортне лiкування (крiм iнвалiдiв вiйни I та II групи, громадян, вiднесених до категорiї 1 осiб, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та дiтей);

     7) безплатне або пiльгове забезпечення автомобiлями (крiм випадкiв забезпечення автомобiлями iнвалiдiв I та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рiшенням Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики України вiдповiдно до подання Мiнiстерства соцiального захисту населення Автономної Республiки Крим, головних управлiнь соцiального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй);

     8) звiльнення або зменшення плати за житло, комунальнi послуги, електроенергiю, газ, паливо особам, яким наданi зазначенi пiльги (крiм ветеранiв вiйни, реабiлiтованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави та ордена Трудової Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Героїв Соцiалiстичної Працi, дiтей загиблих учасникiв бойових дiй, якi стали iнвалiдами до досягнення повнолiття, батькiв загиблих учасникiв бойових дiй, дiтей до 18 рокiв загиблих учасникiв бойових дiй, якi не мають (i не мали) своїх сiмей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дiй, який не одружився вдруге, дружин (чоловiкiв) загиблих та померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, якi не одружилися вдруге, а також громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловiкiв) померлих громадян з числа учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою).

     Установити, що у 2001 роцi при наданнi пiльг до членiв сiм'ї ветеранiв вiйни, реабiлiтованих, громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пiльги по платi за житло, комунальнi послуги, електроенергiю, газ, паливо, вiдносяться дружина (чоловiк) i неповнолiтнi дiти (до 18 рокiв), дiти, якi є iнвалiдами з дитинства, та неповнолiтнi дiти-сироти, якi залишилися без пiклування обох батькiв i знаходяться на утриманнi осiб, що мають право на пiльги;

     9) безкоштовний проїзд всiма видами пасажирського мiського (комунального) та примiського транспорту (крiм учасникiв бойових дiй, учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiдiв, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави та ордена Трудової Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", а також Героїв Соцiалiстичної Працi, пенсiонерiв, реабiлiтованих, дружин (чоловiкiв) загиблих та померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, якi не одружилися вдруге, членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй та учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 1 i 2, дiтей-сирiт i дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах), а також всiма видами мiжмiського транспорту (крiм учасникiв бойових дiй, iнвалiдiв I та II групи, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерiв ордена Слави та ордена Трудової Слави, осiб, нагороджених чотирма i бiльше медалями "За вiдвагу", Героїв Соцiалiстичної Працi, членiв сiмей загиблих учасникiв бойових дiй, дружин (чоловiкiв) померлих учасникiв бойових дiй i учасникiв вiйни, визнаних за життя iнвалiдами, якi не одружилися вдруге, осiб, якi супроводжують iнвалiдiв I групи, осiб, на яких поширюється дiя Мiждержавної угоди вiд 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пiльговий проїзд для iнвалiдiв та учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, осiб, прирiвняних до них, учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, вiднесених до категорiї 1 i 2, учасникiв Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiдiв III групи, а також народних депутатiв України на час виконання ними депутатських повноважень, студентiв денної форми навчання вищих навчальних закладiв та учнiв професiйно-технiчних навчальних закладiв, що фiнансуються з бюджету, в частинi пiльгового проїзду).

     Установити, що Верховна Рада Автономної Республiки Крим та органи мiсцевого самоврядування можуть приймати рiшення щодо здiйснення грошових виплат замiсть надання пiльг населенню, якi повиннi надаватися у 2001 роцi згiдно iз законодавством, в межах призначень, якi затвердженi у вiдповiдних бюджетах на зазначену мету.

     Кабiнету Мiнiстрiв України розробити порядок фiнансування санаторно-курортних закладiв iз Державного бюджету України у 2001 роцi виходячи iз положень цiєї статтi.

     Стаття 59. Установити, що у 2001 роцi порядок та розмiри iндексацiї грошових доходiв громадян визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням заходiв щодо їх пiдвищення.

     Стаття 60. Зупинити на 2001 рiк дiю:

     статтi 3; частини другої статтi 4; частини десятої статтi 7 в частинi розмiру податку за земельнi дiлянки, наданi для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України, в разi їх цiльового використання; частини другої статтi 8 щодо справляння податку за земельнi дiлянки, наданi для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, утворених вiдповiдно до законiв України; частини першої статтi 17 щодо строкiв сплати земельного податку платниками (крiм громадян та виробникiв сiльськогосподарської i рибної продукцiї); статтi 19 в частинi визначення строкiв внесення орендної плати виключно у договорi оренди; статей 20, 21 i 22 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238);

     частин першої та третьої статтi 91 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99);

     частин першої, другої та шостої статтi 32 Водного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390) в частинi зарахування: 20 вiдсоткiв зборiв за використання води з водних об'єктiв загальнодержавного значення до бюджетiв областей; 50 вiдсоткiв - до бюджету Автономної Республiки Крим;

     пункту 1 статтi 31 Кодексу України про надра (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340) в частинi зарахування 60 вiдсоткiв платежiв за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республiки Крим, бюджетiв областей, мiст Києва i Севастополя;

     частини п'ятої статтi 19 Закону України "Про оренду землi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280) в частинi централiзацiї орендної плати за земельнi дiлянки, якi перебувають у державнiй або комунальнiй власностi, на спецiальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподiлення та використання;

     статтi 17 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181);

     частини другої статтi 2 та частини третьої статтi 3 Закону України "Про джерела фiнансування дорожнього господарства України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361) у частинi формування дорожнiх фондiв;

     статтi 9 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податкiв i неподаткових платежiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 114; 1994 р., N 20, ст. 120; 1996 р., N 16, ст. 71; 2000 р., N 14 - 15 - 16, ст. 121) у частинi надання вiдстрочки i розстрочки податкiв i неподаткових платежiв до бюджетiв усiх рiвнiв;

     абзацу дев'ятого частини першої статтi 13 Закону України "Про донорство кровi та її компонентiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9 - 10, ст. 68);

     частини п'ятої статтi 30 Закону України "Про бiблiотеки i бiблiотечну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177);

     абзацу восьмого частини другої статтi 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231);

     частини другої статтi 23 та частини другої статтi 29 Основ законодавства України про культуру (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294);

     частини п'ятої статтi 6, статей 11 та 12 Закону України "Про прiоритетнiсть соцiального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 32, ст. 453; 1994 р., N 23, ст. 159; 1997 р., N 2, ст. 158);

     частини шостої статтi 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56);

     статтi 44 Закону України "Про професiйнi спiлки, їх права та гарантiї дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) в частинi проведення бюджетними установами та органiзацiями вiдрахувань профспiлковим органiзацiям на культурно-масову i фiзкультурну роботу;

     окремих положень Закону України "Про статус i соцiальний захист громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи", визначених статтею 24 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст. 59);

     частини третьої статтi 15 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299);

     частини другої статтi 232 Закону України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229);

     пункту 7 статтi 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298);

     пунктiв 84, 85, абзацiв другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33 - 34, ст. 272);

     Закону України "Про майнову вiдповiдальнiсть за порушення умов договору пiдряду (контракту) про виконання робiт на будiвництвi об'єктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212);

     пунктiв 2, 3, 5, 7 статтi 3 та пункту 2 статтi 5 Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 43, ст. 370);

     статтi 3 Закону України "Про реструктуризацiю боргових зобов'язань Кабiнету Мiнiстрiв України перед Нацiональним банком України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248);

     частини п'ятої статтi 48 Гiрничого закону України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частинi покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугiллям на побутовi потреби та частини шостої цiєї статтi в частинi фiнансування правонаступником заходiв щодо безоплатного забезпечення вугiллям на побутовi потреби.

     Установити, що у 2001 роцi положення i норми, передбаченi абзацами восьмим, десятим, одинадцятим i дванадцятим частини першої статтi 57 Закону України "Про освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статтi 25 Закону України "Про загальну середню освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статтi 18 i частиною першою статтi 22 Закону України "Про позашкiльну освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), реалiзуються в розмiрах i порядку, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України в межах видаткiв, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв на 2001 рiк.

     Стаття 61. Встановити, що всi позабюджетнi кошти установ i органiзацiй, якi утримуються за рахунок бюджетiв усiх рiвнiв, включаються до вiдповiдного бюджету.

     Державному казначейству України, мiсцевим фiнансовим органам зупиняти фiнансування установ та органiзацiй, якi не забезпечили виконання частини першої цiєї статтi.

     Стаття 62. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити в повному обсязi фiнансування видаткiв на закупiвлю iнсулiнiв для хворих на цукровий дiабет та на забезпечення лiкування онкологiчних хворих та хворих на туберкульоз.

     Стаття 63. Пенсiйному фонду України, Фонду соцiального страхування України, Фонду загальнодержавного соцiального страхування на випадок безробiття, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку i термiни звiти про виконання кошторисiв вiдповiдних фондiв згiдно з бюджетною класифiкацiєю України.

     Кошти державних цiльових фондiв, крiм Пенсiйного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

     Стаття 64. Кабiнету Мiнiстрiв України при розподiлi видаткiв на геологорозвiдувальнi роботи, що фiнансуються за рахунок вiдрахувань видобувних пiдприємств, врахувати видiлення 30.000 тис. гривень на бурiння артезiанських свердловин.

     Стаття 65. Кабiнету Мiнiстрiв України здiйснити розподiл видаткiв у сумi 577.429,9 тис. гривень, передбачених у Державному бюджетi України на погашення заборгованостей, що виникли у попереднi роки iз заробiтної плати працiвникiв бюджетних установ, грошового забезпечення та iнших соцiальних виплат, iз яких спрямувати Мiнiстерству оборони України - 236.700 тис. гривень, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України - 50.000 тис. гривень, Службi безпеки України - 35.000 тис. гривень, Державному комiтету у справах охорони державного кордону України - 8.305 тис. гривень, Мiнiстерству України з питань надзвичайних ситуацiй та. у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи на погашення заборгованостi iз соцiальних виплат громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, та iнших витрат, пов'язаних з лiквiдацiєю наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй АЕС, - 65.880 тис. гривень, iншим головним розпорядникам коштiв державного бюджету - 181.544,9 тис. гривень.

     Врахувати, що кошти на погашення заборгованостi iз заробiтної плати працiвникiв бюджетних установ та iнших соцiальних виплат, що фiнансуються з мiсцевих бюджетiв, передбаченi у розрахунках до бюджету Автономної Республiки Крим та бюджетiв областей у сумi 137.000 тис. гривень.

     Стаття 66. У разi перевищення загального обсягу доходiв загального фонду Державного бюджету України понад встановлений вiдповiдний показник у статтi 2 цього Закону додатково отриманi кошти спрямовуються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з Комiтетом Верховної Ради України з питань бюджету.

     Стаття 67. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити окремий порядок виконання кошторисiв Академiї педагогiчних наук України, Академiї медичних наук України, Академiї мистецтв України, Академiї правових наук України, Української академiї аграрних наук та перерахування бюджетних коштiв Нацiональному комiтету спорту iнвалiдiв України безпосередньо органами Державного казначейства України.

     Стаття 68. З метою захисту вiтчизняного товаровиробника Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити використання бюджетних коштiв на придбання обладнання, технiки, промислових та продовольчих товарiв вiдповiдно до вимог Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти".

     Стаття 69. Кошти, отриманi як дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, у повному обсязi спрямовуються на розвиток (капiтальнi вкладення, модернiзацiю, технiчне переоснащення) державних пiдприємств паливно-енергетичного комплексу i пiдприємств паливно-енергетичного комплексу з часткою державної власностi в майнi бiльше 50 вiдсоткiв.

     Цi кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстрацiйнi рахунки Мiнiстерства палива та енергетики України у Державному казначействi України та витрачаються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, понад обсяги, передбаченi у державному бюджетi.

     Стаття 70. Списати фiнансовi санкцiї, пенi та штрафи, нарахованi за несвоєчасну сплату податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), крiм Пенсiйного фонду України, станом на 1 грудня 2000 року вугледобувним, шахтобудiвним, шахтовуглебудiвним пiдприємствам, генеруючим компанiям, газодобувним, нафтодобувним пiдприємствам, пiдприємствам з транспортування енергоресурсiв, тепловим електростанцiям, пiдприємствам тепловодопостачання та водовiдведення, галузевим науково-дослiдно-конструкторським та проектним закладам паливно-енергетичного комплексу, пiдприємствам, якi задiянi в створеннi ядерно-паливного циклу.

     Стаття 71. Дозволити всiм пiдприємствам паливно-енергетичного комплексу сплачувати заборгованiсть по зборах до Державного iнновацiйного фонду, що склалась станом на 1 грудня 2000 року, шляхом спрямування цих коштiв на власну модернiзацiю, технiчне переоснащення виробництва та капiтальнi вкладення.

     Цi кошти зараховуються Державним казначейством України на реєстрацiйнi рахунки пiдприємств паливно-енергетичного комплексу у Державному казначействi України та витрачаються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, понад обсяги, передбаченi в державному бюджетi.

     Стаття 72. З метою стимулювання виконання доходiв Державного бюджету України та бюджетiв усiх рiвнiв, врахованих пiд час прийняття цього Закону, Кабiнету Мiнiстрiв України розглянути та затвердити на 2001 рiк порядок видiлення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення дiяльностi органiв Державної податкової служби України, її пiдвiдомчих установ та iнших державних установ, що забезпечують надходження доходiв до бюджетiв усiх рiвнiв як частки вiд фактичних надходжень до вiдповiдних бюджетiв (за винятком штрафiв та пенi), якi адмiнiструються або забезпечуються вiдповiдними органами та установами.

     Стаття 73. Кабiнету Мiнiстрiв України спрямувати з резервного фонду кошти в межах 50.000 тис. гривень на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха, яке мало мiсце у листопадi 2000 року на територiї окремих областей, пiсля отримання вiдповiдних документiв, що пiдтверджують обсяги нанесених збиткiв.

     Стаття 74. Кабiнету Мiнiстрiв України визначити порядок вiдшкодування витрат сiльськогосподарських господарств на будiвництво i утримання об'єктiв соцiальної сфери за рахунок бюджетних коштiв в межах бюджетних призначень, передбачених на фiнансування вiдповiдної соцiальної сфери.

     Стаття 75. Кабiнету Мiнiстрiв України до 1 лютого 2001 року внести Верховнiй Радi України проект Закону України про затвердження прожиткового мiнiмуму на 2001 рiк.

     Стаття 76. Додатки N 1 - 5 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     Стаття 77. Цей Закон вводиться в дiю з 1 сiчня 2001 року.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
7 грудня 2000 року
N 2120-III

 

Додаток N 1
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"

Доходи Державного бюджету України на 2001 рiк

(тис. грн.)

Код Найменування доходiв згiдно з бюджетною класифiкацiєю Всього загальний фонд спецiальний фонд
100000 Податковi надходження 23522610,5 23042903,5 479707,0
110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення ринкової вартостi 6468850,0 6468850,0  
110200 Податок на прибуток пiдприємств 6468850,0 6468850,0  
130000 Збори за спецiальне використання природних ресурсiв 657997,0 288910,0 369087,0
130101 Платежi за спецiальне використання лiсових ресурсiв державного значення 44550,0 44550,0  
130201 Збiр за спецiальне використання водних ресурсiв та збiр за користування водами для потреб гiдроенергетики i водного транспорту 195840,0 195840,0  
130301 Платежi за користування надрами загальнодержавного значення 47000,0 47000,0  
130400 Збiр за геологорозвiдувальнi роботи, виконанi за рахунок державного бюджету 369087,0   369087,0
130700 Плата за використання iнших природних ресурсiв 1520,0 1520,0  
140000 Внутрiшнi податки на товари та послуги 14515124,0 14515124,0  
140100 Податок на додану вартiсть 11628700,0 11628700,0  
140101 Податок на додану вартiсть з вироблених в Українi товарiв (робiт, послуг) 7830665,0 7830665,0  
140102 Податок на додану вартiсть з ввезених на територiю України товарiв (робiт, послуг) 3798035,0 3798035,0  
140200 Акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв 2140234,0 2140234,0  
  з них:      
  акцизний збiр з вироблених в Українi нафтопродуктiв 505254,0 505254,0  
140300 Акцизний збiр з ввезених на територiю України товарiв 595374,0 595374,0  
  з них:      
  акцизний збiр з ввезених на територiю України транспортних засобiв та нафтопродуктiв  481100,0 481100,0  
140600 Плата за лiцензiї на певнi види господарської дiяльностi 150816,0 150816,0  
140602 Плата за видачу лiцензiй та сертифiкатiв 8000,0 8000,0  
140605 Плата за лiцензiї на виробництво спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв 5500,0 5500,0  
140606 Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту па оптової торгiвлi спирту етилового, коньячного та плодового 1730,0 1730,0  
140607 Плата за лiцензiї на право експорту, iмпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами 4800,0 4800,0  
140608 Плата за видачу дозволу на здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв 200,0 200,0  
140610 Плата за лiцензiї на право оптової торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами 3500,0 3500,0  
140611 Плата за лiцензiї на право роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами 108200,0 108200,0  
140612 Грошовий (лiцензiйний) збiр за видачу лiцензiй за кабельне мовлення, ретрансляцiю, проводове (кабельне) мовлення i час мовлення 3000,0 3000,0  
140614 Плата за видачу лiцензiй на використання радiочастот 10000,0 10000,0  
140615 Плата за лiцензiї, виданi Нацiональною комiсiєю регулювання електроенергетики 5886,0 5886,0  
150000 Податки на мiжнародну торгiвлю та зовнiшнi операцiї 1726349,5 1712489,5 13860,0
150100 Ввiзне мито 1579647,0 1579647,0  
150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 1403057,0 1403057,0  
150102 Мито на товари, якi ввозяться (пересилаються) громадянами 90790,0 90790,0  
150105 Мито на нафтопродукти, транспортнi засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та громадянами 85800,0 85800,0  
150200 Вивiзне мито 5000,0 5000,0  
150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами пiдприємницької дiяльностi 5000,0 5000,0  
150300 Кошти, отриманi за вчинення консульських дiй 141702,5 127842,5 13860,0
160000 Iншi податки 154290,0 57530,0 96760,0
160200 Надходження плати за надання послуг з оформлення документiв на право виїзду за кордон 10000,0 10000,0  
160300 Податки, не вiднесенi до iнших категорiй 47530,0 47530,0  
160600 Збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства 96760,0   96760,0
200000 Неподатковi надходження 15671222,8 7583752,5 8087470,3
210000 Доходи вiд власностi та пiдприємницької дiяльностi 7798385,0 6503511,2 1294873,8
210200 Надходження вiд перевищення валових доходiв над видатками Нацiонального банку України 500000,0 500000,0  
210300 Надходження вiд грошово-речових лотерей 20000,0 20000,0  
210400 Надходження до бюджету сум вiдсоткiв банкiв за користування тимчасово вiльними бюджетними коштами 1030,0 1030,0  
210500 Дивiденди (доход), нарахованi на акцiї (частки, паї) господарських товариств, якi є у державнiй власностi, крiм пiдприємств паливно-енергетичного комплексу 200000,0 200000,0  
210600 Рентна плата 485368,0 43088,0 442280,0
210601 Рентна плата за нафту, що видобувається в Українi 43088,0 43088,0  
210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Українi 442280,0   442280,0
210700 Надходження коштiв вiд приватизацiї майна 5902462,0 5697393,2 205068,8
210701 Надходження коштiв вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, фiнансування яких здiйснювалося виключно за рахунок централiзованих капiтальних вкладень 44448,0 43114,6 1333,4
210702 Надходження коштiв вiд приватизацiї об'єктiв незавершеного будiвництва, що споруджувалися вiдповiдно до Чорнобильської будiвельної програми 222,0   222,0
210703 Надходження коштiв, що надiйдуть внаслiдок продажу акцiй ВАТ для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова 13333,0   13333,0
210704 Надходження коштiв вiд приватизацiї державного майна (крiм об'єктiв, для яких передбачено окремий розподiл коштiв) 5784705,0 5611164,0 173541,0
210705 Надходження коштiв вiд продажу об'єктiв приватизацiї, в тому числi групи Ж (крiм об'єктiв незавершеного будiвництва), що видiляються з балансiв пiдприємств 44448,0 43114,6 1333,4
210706 Надходження коштiв вiд приватизацiї пiдприємств, що належать до сфери управлiння Мiнiстерства оборони України 15306,0   15306,0
210800 Iншi надходження 647525,0   647525,0
211000 Надходження вiд розмiщення тимчасово вiльних коштiв бюджету на депозитних рахунках в установах банкiв 42000,0 42000,0  
220000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 637500,0 637500,0  
220100 Збори, що стягуються Державною автомобiльною iнспекцiєю України 8000,0 8000,0  
220600 Плата за надання послуг службою дозвiльної системи органiв внутрiшнiх справ 2500,0 2500,0  
220800 Плата за оренду цiлiсних майнових комплексiв 52000,0 52000,0  
220900 Державне мито 105000,0 105000,0  
221000 Митнi збори 390000,0 390000,0  
221100 Єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України 80000,0 80000,0  
230000 Надходження вiд штрафiв та фiнансових санкцiй 100640,0 100640,0  
230100 Суми, стягненi з винних осiб за шкоду, заподiяну пiдприємству, установi, органiзацiї 660,0 660,0  
230200 Перерахування пiдприємцями частки вартостi нестандартної продукцiї, виготовленої з дозволу на тимчасове вiдхилення вiд вимог вiдповiдних стандартiв щодо якостi продукцiї, виданого Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї 1600,0 1600,0  
230300 Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї 96880,0 96880,0  
230400 Надходження штрафних санкцiй за порушення правил пожежної безпеки 1500,0 1500,0  
240000 Iншi неподатковi надходження 7134697,8 342101,3 6792596,5
240100 Надходження коштiв вiд реалiзацiї конфiскованого митними органами майна 28900,0 28900,0  
240200 Надходження коштiв вiд реалiзацiї товарiв та iнших предметiв, конфiскованих правоохоронними та iншими уповноваженими органами, i конфiскована валюта 51000,0 51000,0  
240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованостi пiдприємств, органiзацiй та установ, щодо яких минув строк позовної давностi 18000,0 18000,0  
240500 Надходження коштiв вiд реалiзацiї надлишкового озброєння, вiйськової та спецiальної технiки, майна Збройних Сил України та iнших утворених згiдно з законодавством вiйськових формувань та правоохоронних органiв 607854,8   607854,8
240600 Iншi надходження 2799907,9 109755,3 2590152,6
240601 Вiдрахування вiд плати за транзит природного газу через територiю України 2454136,0   2454136,0
240602 Збори за послуги, пов'язанi з охороною прав на iнтелектуальну власнiсть  19000,0   19000,0
240603 Iншi надходження 20620,0 20620,0  
240604 Надходження коштiв за користування послугами урядового зв'язку 700,0 700,0  
240611 Вiдрахування вiд надходжень за транспортування нафти магiстральними нафтопроводами 244257,3 48851,5 195405,8
240612 Вiдрахування вiд плати за транспортування амiаку через територiю України амiакопроводом 15727,0 15727,0  
240614 Збiр за використання радiочастотного ресурсу 20000,0 20000,0  
240615 Надходження до Державного спецiалiзованого фонду фiнансування загальнодержавних витрат на авiацiйну дiяльнiсть та участь України у мiжнародних авiацiйних органiзацiях 13500,0 2700,0 10800,0
240617 Портовий (адмiнiстративний) збiр 11567,6 1156,8 10410,8
240618 Надходження до страхового фонду безпеки авiацiї 400,0   400,0
240800 Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим 3000,0 3000,0  
241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштiв, залучених державою 131446,0 131446,0  
241103 Вiдсотки за користування державним пiльговим кредитом, наданим iндивiдуальним сiльським забудовникам 19,5   19,5
241104 Вiдсотки за користування пiльговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла 131,0   131,0
241200 Власнi надходження бюджетних установ i органiзацiй 2294438,6   2294438,6
241201 Надходження спецiальних коштiв 2086894,1   2086894,1
241203 Iншi власнi надходження 207544,5   207544,5
241400 Додатковi збори на виплату пенсiй 1200000,0   1200000,0
300000 Доходи вiд операцiй з капiталом 110600,0 110600,0  
310000 Надходження вiд продажу основного капiталу 40600,0 40600,0  
310100 Надходження коштiв вiд реалiзацiї безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власнiсть держави, та скарбiв 35000,0 35000,0  
310200 Надходження коштiв вiд Державного фонду дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння України 5600,0 5600,0  
320000 Надходження вiд продажу державних запасiв товарiв 50000,0 50000,0  
330000 Надходження вiд продажу землi i нематерiальних активiв 20000,0 20000,0  
400000 Офiцiйнi трансферти 51700,0   51700,0
420101 Надходження вiл секретарiату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операцiях 51700,0   51700,0
500000 Цiльовi фонди 284670,0 215000,0 69670,0
500100 Збiр до Фонду для здiйснення заходiв щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та соцiального захисту населення 55000,0 55000,0  
500500 Збiр до Державного iнновацiйного фонду України 160000,0 160000,0  
500700 Платежi до Фонду України соцiального захисту iнвалiдiв 47000,0   47000,0
500800 Збiр за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 22670,0   22670,0
  РАЗОМ ДОХОДIВ 39640803,3 30952256,0 8688547,3
400000 Офiцiйнi трансферти 2349985,2 2349985,2  
410101 Кошти, що надходять до державного бюджету з iнших бюджетiв 2349985,2 2349985,2  
  ВСЬОГО ДОХОДIВ 41990788,5 33302241,2 8688547,3

 

Додаток N 2
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"

Фiнансування Державного бюджету України на 2001 рiк за типом боргового зобов'язання

(тис. грн.)

Код Найменування Всього в тому числi:
загальний фонд спецiальний фонд
  I. Загальне фiнансування (II + III) 0,0 -674695,4 674695,4
400000 II. Внутрiшнє фiнансування 391680,8 391680,8  
402000 Середньостроковi облiгацiї 321589,2 321589,2  
402001 Випуск 400000,0 400000,0  
402002 Погашення -78410,8 -78410,8  
403000 Короткостроковi облiгацiї i векселi 70091,6 70091,6  
403001 Випуск 1710439,9 1710439,9  
403002 Погашення -1640348,3 -1640348,3  
500000 III. Зовнiшнє фiнансування -391680,8 -1066376,2 674695,4
501000 Довгостроковi облiгацiї -833098,1 -833098,1  
501001 Випуск      
501002 Погашення -833098,1 -833098,1  
504000 Позики, не вiднесенi до iнших категорiй 441417,3 -233278,1 674695,4
504001 Одержання 8060533,0 1507156,7 6553376,3
504002 Погашення -7619115,7 -1740434,8 -5878680,9

 

Додаток N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"

РОЗПОДIЛ
видаткiв Державного бюджету України на 2001 рiк

(тис. грн.)

Код Найменування Загальний фонд Спецiальний фонд Разом:
Всього поточнi з них: капiтальнi Всього поточнi з них: капiтальнi
оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї
100 Мiнiстерство внутрiшнiх спряв України 1229298,4 1193198,4 823952,1 95952,3 36100 305216,3 287739,1 36425,7 28543,6 17477,2 1534514,7
010607 Видатки на паспортизацiю населення України 56100 20000     36100           56100
060101 Матерiально-технiчне забезпечення спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю 6605 6605                 6605
060102 Пiдроздiли органiв внутрiшнiх справ 802256,1 802256,1 614750 59376   249076,8 231961,9 10278,7 24353,3 17114,9 1051332,9
060201 Поточне утримання внутрiшнiх вiйськ МВС України 191424,1 191424,1 92202,1 15681,3   4000 4000   306,1   195424,1
060701 Державна пожежна охорона 170500 170500 117000 20895   52139,5 51777,2 26147 3884,2 362,3 222639,5
130204 Утримання апарату управлiння фiзкультурно-спортивних органiзацiй 2246,6 2246,6                 2246,6
130205 Фiнансова пiдтримка спортивних споруд 166,6 166,6                 166,6
11 Управлiння справами Верховної Ради України 158021,2 107996,2 42999,9 2732,3 50025 27367,8 21252,9 4104,2 3183,9 6114,9 185389
010101 Апарат Верховної Ради України 22309,3 19775,3 10876,8   2534           22309,3
010106 Забезпечення дiяльностi народних депутатiв України 83781,7 48907,9 26634,2   34873,8           83781,7
010112 Iншi видатки органiв законодавчої та виконавчої влади 15798,4 14988,4 2682,3 1798,3 810 1670 1570 635,6   100 17468,4
010610 Створення єдиної iнформацiйної системи органiв державної влади 9000       9000           9000
030101 Внески до бюджету ООН, органiв i спецiальних установ системи ООН та iнших мiжнародних органiзацiй 1107,5 1107,5                 1107,5
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 4497,2 4497,2                 4497,2
030105 Iншi витрати неторговельного характеру 1143,7 1143,7                 1143,7
030202 Внески до установ i органiзацiй СНД 1032,1 1032,1                 1032,1
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 7907,3 6780,6 2630,1 934 1126,7 25697,8 19682,9 3468,6 3183,9 6014,9 33605,1
100104 Вiдомчий житловий фонд (капiтальний ремонт) 680,5       680,5           680,5
120102 Iншi установи та органiзацiї системи телебачення i радiомовлення 3948,5 2948,5 176,5   1000           3948,5
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 215 215                 215
120202 Пiдтримка газети "Голос України" та додаткiв до неї мовами нацiональних меншин 6600 6600                 6600
110 Мiнiстерство палива та енергетики України 2311623,4 2111623,4 17290,4 2156 200000 199385,3 3680,1 1088,1 263,5 195705,2 2511008,7
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 7543 7543 4502,4 296   201 201   201   7744
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 5087 5087                 5087
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 2348 2348                 2348
040203 Державне замовлення у сферi науки 650 650                 650
080201 Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади (центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, лепрозорiї, медико-санiтарнi частини тощо, що мають лiжкову мережу) 20882,1 20882,1 11898 1860   3193,5 2943,2 935,8 62,2 250,3 24075,6
080701 Санiтарно-епiдемiологiчнi станцiї 1413,3 1413,3 890     585 535,9 152,3 0,3 49,1 1998,3
140104 Видатки, пов'язанi з реструктуризацiєю вугiльної промисловостi 850000 850000                 850000
140105 Утримання державної воєнiзованої гiрничорятувальної служби 55000 55000                 55000
140106 Державна пiдтримка вугледобувних пiдприємств, у тому числi на переоснащення шахт високопродуктивним енергозберiгаючим компресорним обладнанням - 80000 тис. гривень 1138000 938000     200000           1138000
140109 Органiзацiя i регулювання дiяльностi в галузi виробництва ядерного палива 1500 1500                 1500
140112 Заходи, пов'язанi iз виведенням з експлуатацiї ЧАЕС 223400 223400                 223400
140114 Заходи з охорони об'єктiв атомної енергетики 5800 5800                 5800
170501 Добудова української частини Євроазiйського нафтотрансового коридору           195405,8       195405,8 195405,8
120 Мiнiстерство економiки України 144414 125466,6 28809,5 4730,8 18947,4 24022,3 21189,1 4575,4 2898,6 2833,2 168436,3
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 37959,5 37744,5 21828,9 1632,9 215 4385,2 3026,9   150 1358,3 42344,7
030101 Внески до бюджету ООН, органiв i спецiальних установ системи ООН та iнших мiжнародних органiзацiй 76,2 76,2                 76,2
030205 Фiнансування дiяльностi мiжурядових двостороннiх комiсiй 2439,5 2439,5                 2439,5
030300 Мiжнароднi культурнi, науковi та iнформацiйнi зв'язки 7057,3 7057,3                 7057,3
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 9571 9521 296 37 50 100 100       9671
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 4483 4483                 4483
040203 Державне замовлення у сферi науки 1959 1959                 1959
040205 Науковi програми з проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та еталонної бази 4500 4500                 4500
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 600 600                 600
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 830,7 830,7 401,1 15   6783 5884 1787,3 900 899 7613,7
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 187,5 187,5 110,6 28,9   61,7 54,7 30,3   7 249,2
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 500 500                 500
100104 Вiдомчий житловий фонд (капiтальний ремонт) 1430       1430           1430
100302 Комбiнати комунальних пiдприємств, районнi виробничi об'єднання, iншi пiдприємства, установи та органiзацiї житлово-комунального господарства 40 40 25               40
110101 Творчi спiлки 20 20                 20
110201 Бiблiотеки 251,8 251,8 69,3 30,4   40 37 16   3 291,8
110203 Заповiдники 1749,2 1446,8 558,2 257,6 302,4 1059,2 989,2 374,9 56 70 2808,4
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 59,5 59,5                 59,5
150201 Реставрацiя пам'яток архiтектури 16750       16750           16750
150202 Розробка схем та проектних рiшень масового застосування 300 300                 300
150203 Операцiйнi видатки - паспортизацiя, iнвентаризацiя пам'яток архiтектури, премiї по архiтектурi 944 944                 944
180104 Державна програма створення служби Єдиного часу та придбання для Нацiонального фонду стандартiв нормативної iнформацiї 800 800                 800
180107 Фiнансування мiжгалузевих енергозберiгаючих заходiв 25400 25400                 25400
180204 Фiнансування центрiв стандартизацiї, метрологiї i сертифiкацiї для проведення державного нагляду 2022,3 2022,3 1160               2022,3
180207 Фiнансування робiт з хiмiко-токсикологiчного та фiзико-хiмiчного контролю 1367 1167 340,7 246 200 1000 900 226,4 74,8 100 2367
180211 Гармонiзацiя нацiональних стандартiв з мiжнародними та європейськими 8500 8500                 8500
200600 Збереження природно-заповiдного фонду 32 32 16,5 2   20 20 10,4 0,7   52
220202 Утримання i розвиток системи матерiального резерву 8036,1 8036,1 4003,2 2481   10573,2 10177,3 2130,1 1717,1 395,9 18609,3
220203 Вiдшкодування витрат пiдприємствам, установам, органiзацiям, пов'язаних з обслуговуванням цiнностей матерiального резерву 6548,4 6548,4                 6548,4
140 Мiнiстерство закордонних справ України 707660,3 653190 153701,6 12580,6 54470,3 15990,8 7645,4 5490,6 182,7 8345,4 723651,1
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 21885,1 14014,6 6144,5 410,6 7870,5           21885,1
030101 Внески до бюджету ООН, органiв i спецiальних установ системи ООН та iнших мiжнародних органiзацiй 302448 302448                 302448
030102 Утримання дипломатичних представництв України за кордоном 340879,4 313572,1 147195 11970 27307,3 15787,8 7472,4 5440,6 182,7 8315,4 356667,2
030103 Придбання за кордоном у державну власнiсть України примiщень для розмiщення дипломатичних представництв України 19292,5       19292,5           19292,5
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 6300 6300                 6300
030105 Iншi витрати неторговельного характеру 6953,1 6953,1                 6953,1
030202 Внески до установ i органiзацiй СНД 4978,8 4978,8                 4978,8
030204 Протокольнi заходи, пов'язанi з офiцiйними вiзитами 3000 3000                 3000
030206 Утримання Українського науково-технологiчного центру по зобов'язаннях Уряду 1150 1150 9,2 200             1150
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 678,5 678,5 352,9     203 173 50   30 881,5
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 94,9 94,9                 94,9
170 Державний комiтет iнформацiйної полiтики, телебачення i радiомовлення України 162045,4 128151,9 26527,7 6293,6 33893,5 25716,8 20574,8 5121 469,6 5142 187762,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 1860,4 1860,4 1005 295,8   28 28       1888,4
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 253 253                 253
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 350 350                 350
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 399,4 279,4 171,7 16,8 120 160 160 36 15,6   559,4
110101 Творчi спiлки 161 161                 161
110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1325,7 1037,5 457,8 131 288,2 398,8 356,8 42 14 42 1724,5
120101 Виробництво та трансляцiя телерадiопрограм на тендернiй основi (в тому числi погашення заборгованостi з послуг Концерну РРТ з розповсюдження телерадiопрограм) 137605,8 104120,5 24893,2 5850 33485,3 25130 20030 5043 440 5100 162735,8
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 1740,1 1740,1                 1740,1
120301 Видавництва 13850 13850                 13850
120401 Зiбрання, обробка та розповсюдження офiцiйної iнформацiйної продукцiї Державним iнформацiйним нацiональним агентством України 4500 4500                 4500
180 Мiнiстерство культури i мистецтв України 214061,6 154900,8 29477,2 5440,6 59160,8 22658 17194,2 3892,1 1213,9 5463,8 236719,6
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 2578,3 2070,3 1326,6 89,1 508 61,3 61,3       2639,6
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 100 100                 100
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 736,2 736,2 506,3 3,6   8 8 2     744,2
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 1688,8 688,8 537,5 3 1000           1688,8
070201 Загальноосвiтнi школи (в т. ч. школа - дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 1182,2 1057,2 452,6 188,9 125           1182,2
070301 Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати 4574,5 4247,2 2469,2 343,3 327,3 157,5 148,5 13,8 66,8 9 4732
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 1282,3 1022,3 438,9 180,3 260 166 149 28,7 21 17 1448,3
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 29776,3 27839,3 16280,2 2616,3 1937 18582,3 14022,7 3194,4 940,3 4559,6 48358,6
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 1012,3 811,3 371,1 61 201 700 630 305,5   70 1712,3
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 153,3 72,3 45,9   81           153,3
070806 Iншi заклади освiти 170,4 170,4 106 2,6   4 4       174,4
110101 Творчi спiлки 2486 2486                 2486
110102 Театри 23241,4 17741,4     5500           23241,4
110103 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi заклади та заходи по мистецтву 50460,8 47060,8     3400           50460,8
110104 Видатки на заходи, передбаченi державними i мiсцевими програмами розвитку культури i мистецтва 8000       8000           8000
110201 Бiблiотеки 17265,9 9491,1 3267,7 785 7774,8 515,1 475,1 17,7 57,6 40 17781
110202 Музеї i виставки 34786,8 9898 2429,2 613,3 24888,8 1902,4 1172,7 118,8 104,3 729,7 36689,2
110203 Заповiдники 10534,7 5504,9 969,6 461,2 5029,8 364,4 332,9 115,5 12,7 31,5 10899,1
110205 Школи естетичного виховання дiтей 64,1 64,1 11,6     72 72 51,9     136,1
110300 Кiнематографiя 20000 20000                 20000
110501 Державнi премiї України в галузi лiтератури та мистецтва 411 411                 411
110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1378,3 1250,2 264,8 93 128,1 125 118 43,8 11,2 7 1503,3
110505 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвiта" 1500 1500                 1500
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 678 678                 678
210 Мiнiстерство оборони України 1953639,3 1946445,3 1243907,5 200035,6 7194 767089,3 750230,8 99102,5 82226,7 16858,5 2720728,6
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 80 80                 80
050100 Утримання Збройних Сил України 1638882 1638882 1228266,7 200035,6   416689,3 415830,8 47402,5 82226,7 858,5 2055571,3
050200 Закупiвля озброєння та вiйськової технiки           60200 60200       60200
050301 Капiтальне будiвництво i придбання обладнання в системi Мiнiстерства оборони України 4289,6 4289,6       2000 2000       6289,6
050302 Будiвництво житла для вiйськовослужбовцiв 5594       5594 15000       15000 20594
050400 Науково-дослiднi i дослiдно-конструкторськi роботи           60200 60200       60200
050501 Участь у мiжнародних миротворчих операцiях 20000 20000 15310     51700 51700 51700     71700
050502 Нацiональний координацiйний центр адаптацiї вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас 500 500 330,8               500
050504 Фiнансування заходiв щодо лiквiдацiї стратегiчних озброєнь 1952,6 352,6     1600 1300 300     1000 3252,6
050505 Пiдготовка призовникiв для Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань у навчальних органiзацiях Товариства сприяння оборонi України 11606,1 11606,1                 11606,1
050507 Забезпечення живучостi та вибухопожежобезпеки арсеналiв, баз i складiв озброєння ракет i боєприпасiв Збройних Сил України, утилiзацiї непридатних для подальшого використання i зберiгання звичайних видiв боєприпасiв 15000 15000       2000 2000       17000
050508 Вiдновлення i модернiзацiя вiйськової авiацiї           58000 58000       58000
050509 Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на перiод до 2005 року 250000 250000       100000 100000       350000
130201 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 4000 4000                 4000
130206 Iншi видатки 1735 1735                 1735
220 Мiнiстерство освiти i науки України 1655246,1 1500569,3 624607,2 185435,4 154676,8 880794,8 725552,4 218217,6 91392,1 155242,4 2536040,9
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 4155,5 4155,5 2693,4 141,1             4155,5
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 58607,1 57307,1 37018,4 4432,6 1300 5187,9 5086,6 777,1 840 101,3 63795
040102 Державний фонд фундаментальних дослiджень 9000 9000                 9000
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 13931,7 13531,7 8849,5 654,3 400 25000 19000 10500 1104 6000 38931,7
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 4227 4227                 4227
040203 Державне замовлення у сферi науки 9330,9 9330,9 141,4     219,7 219,7 126,7     9550,6
040204 Мiжнародне науково-технiчне спiвробiтництво 11000 11000                 11000
040206 Державнi премiї України та державнi стипендiї в галузi науки i технiки 900 900                 900
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 12802,8 12802,8 1225,6 557,2   505 505 50 7,9   13307,8
070301 Загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi санаторнi школи-iнтернати 7285,4 7235,4 2902,6 688,4 50 100 100   100   7385,4
070305 Загальноосвiтнi школи соцiальної реабiлiтацiї 6753,1 6346,1 2218,2 1586,3 407           6753,1
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 13893,6 13773,6 1869,6 352,9 120 1471,6 1438,6 303 183,7 33 15365,2
070501 Професiйно-технiчнi заклади освiти 395996 389141 174934,1 44785,5 6855 96625,8 87607,7 19603,6 11443,9 9018,1 492621,8
070502 Професiйно-технiчнi училища соцiальної реабiлiтацiї 3036,7 2880,7 1179,1 564 156 68,4 68,4 4,5 11,6   3105,1
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 164604,9 163962,7 87938,4 18862,4 642,2 96824,1 82388 21253,3 16252,2 14436,1 261429
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 715913,8 713077,3 297579,3 112460,4 2836,5 618305,4 507354,2 164847,6 61121,6 110951,2 1334219,2
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 1456,5 1456,5 1029,5 15,3   1594,1 1159,1 299,7 176 435 3050,6
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 915,9 915,9 517,5               915,9
070801 Придбання пiдручникiв 94143,9 7650     86493,9 14000 915     13085 108143,9
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 84601,4 49206,4 3942,2 320 35395 1892,8 1570,1 452,1 151,2 322,7 86494,2
070804 Централiзованi бухгалтерiї 496,5 496,5 351 13,1             496,5
070807 Комплекснi заходи з всебiчного розвитку української мови 25000 5000     20000           25000
080300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм спецiалiзованих полiклiнiк та загальних i спецiалiзованих стоматологiчних полiклiнiк) 45,8 45,8 29,9 1,9             45,8
110202 Музеї i виставки 82,5 61,3 34,4   21,2           82,5
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 37,5 37,5                 37,5
130201 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 4094,4 4094,4                 4094,4
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 407,6 407,6                 407,6
130204 Утримання апарату управлiння фiзкультурно-спортивних органiзацiй 1854,9 1854,9                 1854,9
130205 Фiнансова пiдтримка спортивних споруд 2670,7 2670,7                 2670,7
180105 Фiнансування витрат, пов'язаних з функцiонуванням антарктичної станцiї "Академiк Вернадський" 7000 7000 153,1               7000
180108 Фiнансування спецiнформацiй 1000 1000                 1000
180210 Заходи, пов'язанi з охороною iнтелектуальної власностi           19000 18140     860 19000
230 Мiнiстерство охорони здоров'я України 949316,9 890669,8 283525,1 50714,8 58647,1 280426,6 220757,5 54004,6 30832 59669,1 1229743,5
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 3132,5 3132,5 1993,9 167,9             3132,5
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 14428,9 14401,9 9887,5 464,6 27           14428,9
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 26000,2 26000,2 14957 805   9768,2 8544,3 2770,1 766,6 1223,9 35768,4
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 8524 8524 1540 38,8             8524
040203 Державне замовлення у сферi науки 1132,2 1132,2 294,4 3,2             1132,2
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 1364,2 1318 658,9 51 46,2           1364,2
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 74623,7 74623,7 45290,9 3300   162870 116825,5 34852,5 22229,3 46044,5 237493,7
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV
рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення)
14349,2 14349,2 9454,1 700   3749,4 3330,9 889,8 1206,3 418,5 18098,6
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 774,6 95,3 69,3   679,3           774,6
080101 Лiкарнi 15199,6 15057,3 5483,9 1420,1 142,3 3585,6 2876,7 463,1 79,9 708,9 18785,2
080201 Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади (центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, лепрозорiї, медико-санiтарнi частини тощо, що мають лiжкову мережу) 55950,5 55015,9 18551 5900,4 934,6 4926,4 4124,8 100 341,8 801,6 60876,9
080202 Клiнiки науково-дослiдних iнститутiв 161516,7 125476 44310,5 15497,5 36040,7 10979,1 8962,7 577,2 1032,8 2016,4 172495,8
080204 Санаторiї для хворих на туберкульоз 29162,9 28142 7259 4475 1020,9 8464,1 7729,4 20 1166,4 734,7 37627
080205 Санаторiї для дiтей та пiдлiткiв (нетуберкульознi) 20354,7 19659,8 5460,5 2916 694,9 10338 8937,6 110 787,5 1400,4 30692,7
080400 Спецiалiзованi полiклiнiки (в тому числi диспансери, медико-санiтарнi частини, пересувнi консультативнi дiагностичнi центри тощо, якi не мають лiжкового фонду) 2754,9 2656,8 1283,8 281,9 98,1 256,2 251,2 37 4,6 5 3011,1
080500 Загальнi i спецiалiзованi стоматологiчнi полiклiнiки 5143,6 5063,2 2070,5 397,2 80,4 1202,1 1109,9 231,5 61,1 92,2 6345,7
080701 Санiтарно-епiдемiологiчнi станцiї 175164,9 172888,3 103919,9 12992,4 2276,6 56096,3 50924,2 11580,9 2926,5 5172,1 231261,2
080702 Дезiнфекцiйнi станцiї 7479,4 7379,9 3925 994,8 99,5 1672,3 1585,5 477,4 38,6 86,8 9151,7
080703 Заходи по боротьбi з епiдемiями 5000 5000                 5000
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 93966,6 77753,5 6032 202,6 16213,1 6148,9 5214,8 1848,1 177,6 934,1 100115,5
081004 Централiзованi бухгалтерiї 1000 1000 610               1000
081006 Програми i централiзованi заходи з iмунопрофiлактики 76409,2 76409,2                 76409,2
081007 Програми i централiзованi заходи по боротьбi з туберкульозом 36000 36000                 36000
081008 Програми i централiзованi заходи з профiлактики СНIДу 13900 13900                 13900
081009 Забезпечення iнсулiном хворих на цукровий дiабет 57000 57000                 57000
081010 Централiзованi заходи з лiкування онкологiчних хворих 47000 47000                 47000
110201 Бiблiотеки 1718,8 1425,3 377,9 54 293,5 170 150 18 3 20 1888,8
110202 Музеї i виставки 265,6 265,6 95,1 52,4   200 190 29 10 10 465,6
240 Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України 500556,9 483258,7 176860,5 102229,1 17298,2 458629,5 434102,2 9263,6 8463,4 24527,3 959186,4
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 68007 66428,1 45267,9 674 1578,9 2407,2 2232,2 77 225,5 175 70414,2
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 122,9 122,9 89,4               122,9
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 5593,8 5593,8 1515,4 61   1331,2 1238,7 370,4 62,1 92,5 6925
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 5532,7 5532,7 173,4               5532,7
040203 Державне замовлення у сферi науки 559,3 559,3 23,3 5,5             559,3
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 5988,6 5888,6 3283,4 831,6 100 3975,1 3612,9 766,8 990,8 362,2 9963,7
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 344 344 250,2     898,5 898,5 128,1 170   1242,5
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 19,6 19,6                 19,6
140301 Геологорозвiдувальнi роботи, що фiнансуються за рахунок вiдрахувань видобувних пiдприємств           369087 369087       369087
140303 Роботи по вивченню газоносностi, розробцi методiв дегазацiї вугiльних пластiв, вирiшенню проблем пошуку, використанню метану 1000 1000                 1000
160103 Проведення земельної реформи 25641 25641                 25641
160201 Експлуатацiя загальнодержавних i мiжгосподарських державних мелiоративних систем 201745 195684,1 51768,2 97786,1 6060,9 25633,5 24790,5 4810,1 5436,2 843 227378,5
160600 Лiсове господарство i мисливство 58181,8 58181,8 39167 462   1639 946,6 36,4   692,4 59820,8
180205 Утримання обласних, мiських та iнших гiдрометеорологiчних центрiв, включаючи витрати на забезпечення збору, обробки i передачi оперативної гiдрометеорологiчної iнформацiї i прогнозування 17861,5 17658,5 9134 952,7 203 10000 6700 990,1 300 3300 27861,5
180208 Фiнансування топографогеодезичних робiт 3500 3500                 3500
200100 Охорона i рацiональне використання водних ресурсiв 43440 41860     1580           43440
200200 Охорона i рацiональне використання земель 3730 3730                 3730
200300 Створення захисних лiсових насаджень та полезахисних лiсових смуг 14080 9080 5574,6   5000           14080
200400 Охорона i рацiональне використання мiнеральних ресурсiв 5630 5630                 5630
200500 Утримання мiсцевих природоохоронних органiв 25869 24469 14100,2 1240 1400 18789,7 15297,6 1616,2 1192,2 3492,1 44658,7
200600 Збереження природно-заповiдного фонду 13455,7 12170,3 6457,9 216,2 1285,4 2198,3 2072,9 468,5 86,6 125,4 15654
200700 Iншi природоохороннi заходи 255 165 55,6   90           255
240600 Фонд охорони навколишнього природного середовища           22670 7225,3     15444,7 22670
250 Мiнiстерство працi та соцiальної полiтики України 470659,2 465932,6 24595,8 7614,7 4726,6 48725 43700,3 163,9 414,9 5024,7 519384,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 5547 5547 3360,8 263,2   874,8 869,8   246 5 6421,8
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 2831,9 2801,9 1264,6 111,9 30 302 302 95,9 8,1   3133,9
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 312 312                 312
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 2380,9 2380,9 884,5 464,9   158,7 148,7 33,6 53,1 10 2539,6
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 129,3 129,3 94     100 100 25 16,8   229,3
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 129,2 129,2 65,8 34,8             129,2
080202 Клiнiки науково-дослiдних iнститутiв 1569,3 1556,9 462,5 263,8 12,4 26,3 26,3   19,1   1595,6
080204 Санаторiї для хворих на туберкульоз 3245,5 1745,5 325,5 493,6 1500 8,2 8,2 1,9 4   3253,7
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 14906,9 14906,9 3476,5 4920,4   255 245,3 7,5 67,8 9,7 15161,9
090103 Кошти бюджету, що передаються до Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань для часткового покриття витрат на виплату заборгованостi з регресних позовiв та одноразової допомоги шахтарям та гiрникам 75000 75000                 75000
090104 Кошти на виплату щорiчної разової грошової допомоги ветеранам вiйни 85000 85000                 85000
090105 Кошти на виплату довiчних державних стипендiй для учасникiв бойових дiй у перiод Великої Вiтчизняної вiйни 180 180                 180
090106 Кошти, що передаються Фонду соцiального страхування на випадок безробiття для соцiальних послуг безробiтним з числа незастрахованих осiб 40000 40000                 40000
090408 Програма протезування 1850 1850                 1850
090409 Утримання стацiонарiв при протезуваннi 1916,4 1914,6 454,1 340,9 1,8           1916,4
090412 Iншi видатки 9485,2 6342,8     3142,4           9485,2
090802 Iншi програми соцiального захисту неповнолiтнiх 1000 1000                 1000
091000 Програми i заходи iз соцiального захисту iнвалiдiв 195279,6 195279,6 2362,5 67,2   47000 42000     5000 242279,6
091209 Фiнансова пiдтримка громадських органiзацiй iнвалiдiв i ветеранiв 10090 10090                 10090
180206 Утримання мiсцевих органiв Держнаглядохоронпрацi 19806 19766 11845 654 40           19806
260 Державний комiтет промислової полiтики України 88630,7 88625,7 2615,4 240,8 5 42 42 6     88672,7
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 4418,7 4418,7 2540,6 199,7   12 12       4430,7
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 3151 3151                 3151
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 6302 6302                 6302
040203 Державне замовлення у сферi науки 1900 1900                 1900
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 600 600                 600
110201 Бiблiотеки 206,5 201,5 60 30 5 30 30 6     236,5
110202 Музеї i виставки 52,5 52,5 14,8 11,1             52,5
140201 Видатки на фiнансування заходiв з конверсiї пiдприємств оборонного комплексу i створення нових видiв цивiльної продукцiї 25000 25000                 25000
140202 Кошти на розвиток вiтчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 10000 10000                 10000
140203 Видатки спецiального призначення Державного комiтету промислової полiтики України 10000 10000                 10000
140402 Консервацiя потужностей з виробництва важкої води та iнших спецiальних об'єктiв 3000 3000                 3000
140403 Видатки на реструктуризацiю залiзорудних пiдприємств з пiдземного видобутку руди 15000 15000                 15000
210103 Заходи з лiквiдацiї наслiдкiв дiяльностi Яворiвського ДГХП "Сiрка", Стебницького ДГХП "Полiмiнерал", Роздiльського ДГХП "Сiрка" та ДП "Подорожнянський рудник" 9000 9000                 9000
280 Мiнiстерство аграрної полiтики України 913934,2 900959,7 219039,9 35609,1 12974,5 291151,1 258149,5 48474,8 23446,1 33001,6 1205085,3
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 6761,3 6761,3 3746,6 187,8             6761,3
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 46275,1 46247,7 28705,6 4033,4 27,4 3525 3525       49800,1
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 35370,4 35303,6 21473 2042,8 66,8 580 580 300     35950,4
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 1456,5 1456,5 808,8 45             1456,5
040203 Державне замовлення у сферi науки 4600 4600 1087,5 63,1             4600
040205 Науковi програми з проблем стандартизацiї, сертифiкацiї та еталонної бази 400,1 400,1                 400,1
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 3955,6 3955,6 2699,5 395   594 594       4549,6
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 4928,3 4928,3 2887,4 245             4928,3
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 70178,9 69239,5 37547,4 9628,1 939,4 32377,6 26744,8 6303,9 4620,3 5632,8 102556,5
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 86554,8 84364,8 47118,9 8763,3 2190 63191 50548 8635,8 14951,5 12643 149745,8
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 1719,8 1719,8 1147 114,7   785,7 723,9 6 185,7 61,8 2505,5
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 3865,2 3865,2 2466,3 474,1             3865,2
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 490,9 320,9 189,4   170           490,9
070806 Iншi заклади освiти 1561,4 1561,4 981,6 154,2   819,3 789,3 230 184 30 2380,7
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 4015 4015                 4015
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 2160,4 2160,4 1569,2               2160,4
130201 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 800 800                 800
130202 Проведення заходiв з нетрадицiйних видiв спорту i масових заходiв з фiзичної культури 243 243                 243
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 411,1 331,1     80           411,1
130204 Утримання апарату управлiння фiзкультурно-спортивних органiзацiй 200 200                 200
130205 Фiнансова пiдтримка спортивних споруд 1436,8 1436,8                 1436,8
150108 Надання державного пiльгового кредиту iндивiдуальним сiльським забудовникам 6500       6500 669,5       669,5 7169,5
150116 Повернення коштiв, наданих для кредитування iндивiдуальних сiльських забудовникiв           -650       -650 -650
160102 Оплата робiт по докорiнному полiпшенню земель 4267 4267                 4267
160104 Хiмiчна паспортизацiя земель 1500 1500                 1500
160302 Державна програма селекцiї в тваринництвi та птахiвництвi 56000,6 56000,6 3104               56000,6
160303 Заходи по боротьбi iз шкiдниками та хворобами сiльськогосподарських рослин 2000 2000                 2000
160304 Протиепiзоотичнi заходи 51993 51993                 51993
160305 Пiдтримка виробництва продукцiї тваринництва та рослинництва 145000 145000       9676 9676 56,6 8   154676
160306 Фiнансування витрат на закладення i догляд за молодими садами, виноградниками i ягiдниками           87084 87084       87084
160307 Державна програма селекцiї в рослинництвi 49721 49721                 49721
160309 Державна пiдтримка селянських (фермерських) господарств 17910 17910                 17910
160310 Часткова компенсацiя ставки за кредитами комерцiйних банкiв, що надаються сiльгоспвиробникам та iншим пiдприємствам агропромислового комплексу 150000 150000                 150000
160401 Заходи, пов'язанi з погашенням заборгованостей по закупiвлi сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр.           25000       25000 25000
160402 Повернення бюджетної позички, наданої на закупiвлю сiльськогосподарської продукцiї за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 рр.           -25000       -25000 -25000
160403 Заходи, пов'язанi iз закупiвлею вiтчизняної сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу           2784971,8       2784971,8 2784971,8
160404 Повернення коштiв, наданих на придбання сiльськогосподарської технiки на умовах фiнансового лiзингу           -50446       -50446 -50446
160405 Кошти, що надiйдуть в рахунок погашення заборгованостi за кредитами, залученими державою або пiд державнi гарантiї, для закупiвлi сiльськогосподарської технiки iноземного виробництва, переданої сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання           -2596011,8       -2596011,8 -2596011,8
160406 Кошти, що надiйдуть як погашення заборгованостi за сiльськогосподарську технiку ВО "Пiвденний машинобудiвний завод" i ВАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С. Орджонiкiдзе", передану сiльгосптоваровиробникам та iншим суб'єктам господарювання           -138514       -138514 -138514
160600 Лiсове господарство i мисливство 7507,3 7507,3 4450,1 84             7507,3
160701 Рибогосподарськi заходи 5326,1 5026,1 550 986,5 300           5326,1
160702 Аквакультури 2592,5 2592,5                 2592,5
160704 Утримання органiв рибоохорони 16248,2 14848,2 4800 1351,2 1400 4819,2 4197,2 1647,5 169,1 622 21067,4
160705 Селекцiя в рибництвi 1122,1 1122,1                 1122,1
160706 Участь у мiжнародних морських риболовних органiзацiях           510,8 510,8       510,8
160802 Розробка проектно-кошторисної документацiї, виготовлення та випробування дослiдних зразкiв технiки для сiльського господарства, харчової та переробної промисловостi 1000 1000                 1000
160901 Фiнансування господарств, що знаходяться в особливо складних клiматичних умовах 1500 1500                 1500
160903 Iншi заходи та заклади в галузi сiльського господарства, лiсового господарства, рибальства та мисливства 20387 20387                 20387
160904 Заходи, пов'язанi iз формуванням державного насiннєвого страхового фонду 5000 5000                 5000
161013 Iншi бюджетнi установи агропромислового комплексу 89474,8 88280,9 53183,6 6880,9 1193,9 86645 72763,5 31295 3327,5 13881,5 176119,8
200600 Збереження природно-заповiдного фонду 1500 1393 524 160 107 524 413     111 2024
30 Державне управлiння справами 125148,3 96258,7 31724,6 8176,3 28889,6 36638,8 30534,4 4891,8 3088,2 6104,4 161787,1
010103 
Апарат Адмiнiстрацiї Президента 
України та Державного управлiння справами
23468,1 
16762,1 
6513,5 
  
6706 
          23468,1
           
010104 Апарати iнших державних органiв, що входять до системи Державного Управлiння справами України 4955,5 4633,7 2173,2 26,5 321,8           4955,5
010110 Здiйснення загальнодержавних повноважень Президентом України 6703,8 5593,8 1473,1 937,6 1110 11525,5 10724,6 1260 230 800,9 18229,3
010112 Iншi видатки органiв законодавчої та виконавчої влади 26373,4 7611,9 2302,3 1907,3 18761,5 3844 3165,8 269,7 413,5 678,2 30217,4
010601 Виготовлення державних нагород України 1500 1500                 1500
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 3846,8 3846,8                 3846,8
030300 Мiжнароднi культурнi, науковi та iнформацiйнi зв'язки 1000 1000                 1000
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 6462 6421 3307,1 82 41 190,8 150,8 54   40 6652,8
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 3915,6 3693,4 1772,3 188,9 222,2 100 85,9 35   14,1 4015,6
050503 Утримання Генеральної вiйськової iнспекцiї при Президентовi України 890,2 890,2 800               890,2
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 13916,7 13916,7 244,8 83,2   298,7 298,7       14215,4
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 8337,2 8337,2 4416,7 944,7   7637,7 4581,4 1242,7 390,2 3056,3 15974,9
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 10079,4 9649,8 4584,1 605,6 429,6 6180,1 5182,2 1464,4 1130,7 997,9 16259,5
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 90 90                 90
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 11037 10739,5 3648,5 3388,6 297,5 6862 6345 566 923,8 517 17899
110103 Фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi та iншi заклади та заходи по мистецтву 1868,3 868,3     1000           1868,3
200600 Збереження природно-заповiдного фонду 704,3 704,3 489 11,9             704,3
300 Державний комiтет статистики України 182562,9 181562,9 85302,5 2445,9 1000 14430,1 13520 3571,3 1896,2 910,1 196993
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 72956,7 72956,7 48780,3 2422,5   14430,1 13520 3571,3 1896,2 910,1 87386,8
010501 Проведення статистичних дослiджень i переписiв 106054,8 105054,8 36034,7   1000           106054,8
010502 Ведення записiв про умови життя домогосподарств 960 960                 960
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 874 874 487,5 23,4             874
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 1697 1697                 1697
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 20,4 20,4                 20,4
310 Мiнiстерство транспорту України 644458,8 636375,1 75928,3 20141,3 8083,7 58341,4 49253,9 12478,8 4809,7 9087,5 702800,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 2596,8 2596,8 1600 125   20700 19315,9 5000,9 757,4 1384,1 23296,8
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 950 950                 950
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 874 874                 874
040203 Державне замовлення у сферi науки 100 100                 100
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 7072,6 7072,6 3731,9 932,5   8221,3 7233,6 2411,3 1556 987,7 15293,9
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 10523,7 10523,7 5593,4 1481   14647 10752 4012 1561,9 3895 25170,7
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 79,8 79,8 48,9 9,2             79,8
080101 Лiкарнi 99392,7 99312,7 55912,6 15329,3 80 7064,8 6033 711,3 561,7 1031,8 106457,5
080208 Станцiї переливання кровi 1144,2 1144,2 632,5 91,1   63,5 53,5 4   10 1207,7
080300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм спецiалiзованих полiклiнiк та загальних i спецiалiзованих стоматологiчних полiклiнiк) 10469,5 10465,8 6290,5 1098,1 3,7 244,8 236,9 71,3 11,7 7,9 10714,3
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 180,7 180,7 126,3               180,7
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 325 325 236,3               325
170201 Українське державне пiдприємство "Укрводшлях" 11750 11750                 11750
170403 Страховий фонд безпеки авiацiї           400       400 400
170703 Видатки на фiнансування робiт, пов'язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом i утриманням автомобiльних дорiг загального користування 489766 481766     8000           489766
171001 Витрати на утримання засобiв навiгацiйно-гiдрографiчного обладнання 9233,8 9233,8 1755,9 1075,1   7000 5629 268 361 1371 16233,8
320 Мiнiстерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 1976705,9 1858394,7 59198,9 7539,9 118311,2 3309,5 3079,5 114,5 329 230 1980015,4
040203 Державне замовлення у сферi науки 70 70                 70
190101 Виплата компенсацiй i надання пiльг 812406 812406                 812406
190102 Соцiальне страхування 164000 164000                 164000
190103 Надання пiльг по пенсiйному забезпеченню та допомоги 583203 583203                 583203
190201 Державнi капiтальнi вкладення на реалiзацiю Чорнобильської будiвельної програми 58600       58600 200       200 58800
190202 Забезпечення внеску України на реалiзацiю програми SIP 31100       31100           31100
190203 Будiвництво пускового комплексу "Вектор" 10000       10000           10000
190300 Самостiйне переселення громадян з радiоактивно забруднених територiй i будiвництво житла для громадян, вiднесених до категорiї I постраждалих 17000       17000           17000
190401 Здiйснення заходiв на об'єктi "Укриття" 26000 26000                 26000
190402 Здiйснення iнших заходiв у зонах вiдчуження i безумовного (обов'язкового) вiдселення 63000 63000                 63000
190403 Забезпечення дiяльностi МНТЦ "Укриття" 8600 8600                 8600
190501 Комплексне медико-санiтарне забезпечення постраждалого населення 39390 39390                 39390
190502 Радiологiчний захист населення та екологiчне оздоровлення територiї, що зазнала радiоактивного забруднення 12000 12000                 12000
190503 Наукове забезпечення робiт та iнформацiйнi системи 10000 10000                 10000
190505 Непередбаченi витрати (резерв) 5500 5500                 5500
190506 Здiйснення окремих заходiв Всеукраїнською громадською органiзацiєю "Союз Чорнобиль України" та iншими громадськими органiзацiями по соцiальному захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи 1000 1000                 1000
190507 Iнформування громадськостi з питань лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 2000 2000                 2000
200802 Покриття планових збиткiв, формування фондiв заохочення i розвитку виробництва по Українському державному об'єднанню "Радон" 9400 9400                 9400
210102 Утримання головної воєнiзованої протифонтанної частини 5700 5700 3147 264   500 470   300 30 6200
210104 Авiацiйнi роботи з пошуку та рятування 12055,6 12051,1 3605,5 635,4 4,5 300 300 10,5     12355,6
210106 Утримання державної аварiйно-рятувальної служби 14455,7 14455,7 10033,6 410   1700 1700       16155,7
210107 Утримання органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи 7547,2 6947,2 3777,1 226 600 5,4 5,4       7552,6
210109 Утримання Державного i регiональних координацiйних центрiв реагування на надзвичайнi ситуацiї на водних об'єктах 3000 2904,5 495,1 120 95,5           3000
210111 Створення Урядової iнформацiйно-аналiтичної системи з питань надзвичайних ситуацiй 3690 3690                 3690
210112 Пошук та знешкодження залишкiв хiмiчної зброї, затопленої у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України 2900 2900                 2900
210201 Утримання вiйськ Цивiльної оборони України 65643,4 64773,4 33504,1 4921 870 300 300       65943,4
210202 Утримання служб Цивiльної оборони України 6500 6500 3560 802,5             6500
210300 Утримання страхового фонду документацiї 1945 1903,8 1076,5 161 41,2 304,1 304,1 104 29   2249,1
340 Державний комiтет молодiжної полiтики, спорту i туризму України 117114,2 102437,9 16512,7 1494,6 14676,3 7750,2 5956 1148,4 1430 1794,2 124864,4
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 2603,1 2603,1 1567,8 283,2             2603,1
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 687,6 628,9 409,4   58,7 120 65,8 10   54,2 807,6
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 3303,8 3266,9 266,8 48,2 36,9 37,2 37,2 8     3341
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 1791,7 1791,7 990 201,2   234,6 229,6 21,1 59,7 5 2026,3
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 9518,9 9318,9 5381,9 932,9 200 7358,4 5623,4 1109,3 1370,3 1735 16877,3
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 42 42 29,6 1,3             42
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 69,3 69,3 39,6               69,3
090802 Iншi програми соцiального захисту неповнолiтнiх 500 500                 500
091101 Утримання центрiв соцiальних служб для молодi 414,7 410,7 190 21,9 4           414,7
091102 Програми i заходи центрiв соцiальних служб для молодi 2230 2230                 2230
091103 Соцiальнi програми i заходи державних органiв у справах молодi 1480 1480                 1480
091104 Соцiальнi програми i заходи державних органiв у справах жiнок 340 340                 340
091107 Соцiальнi програми i заходи державних органiв у справах сiм'ї 340 340                 340
091108 Програми Українського нацiонального комiтету молодiжних органiзацiй 12750 12750                 12750
091109 Програми Асоцiацiй молодих Українських полiтологiв i полiтикiв 500 500                 500
091110 Програми Українського молодiжного аерокосмiчного об'єднання "Сузiр'я" 500 500                 500
110202 Музеї i виставки 23,2 23,2 11,6               23,2
110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 1337,7 1270,7     67           1337,7
130101 Утримання нацiональних збiрних команд з олiмпiйських видiв спорту 12956,5 12284,5 6184,7   672           12956,5
130102 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 28060 27560     500           28060
130103 Пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд України в Олiмпiйських iграх 9500 7985,4     1514,6           9500
130104 Видатки на утримання центрiв з iнвалiдного спорту i реабiлiтацiйних шкiл 410,2 383,2 75,6 2,4 27           410,2
130105 Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань та заходiв з iнвалiдного спорту 4400 4253     147           4400
130106 Проведення заходiв з нетрадицiйних видiв спорту i масових заходiв з фiзичної культури 4500 4380     120           4500
130107 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 701,6 678,6 262,5   23           701,6
130108 Утримання апарату управлiння фiзкультурно-спортивних органiзацiй 418 404 200 3,5 14           418
130109 Капiтальний ремонт, оснащення, придбання обладнання та iнвентарю для баз Олiмпiйської пiдготовки 11000       11000           11000
130110 Фiнансова пiдтримка спортивних споруд 2182,3 2182,3                 2182,3
130112 Iншi видатки 355 355                 355
130114 Утримання нацiональних збiрних команд спортсменiв-iнвалiдiв 1918,5 1706,4 903,2   212,1           1918,5
130115 Пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд України в Параолiмпiйських iграх 500 420     80           500
130203 Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл 92,6 92,6                 92,6
130205 Фiнансова пiдтримка спортивних споруд 187,5 187,5                 187,5
130206 Iншi видатки 1500 1500                 1500
350 Мiнiстерство фiнансiв України 328005,3 265056,6 146868,3 9374,4 62948,7 6046,8 4190,6 1101,2 233 1856,2 334052,1
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 121044,8 96308,6 56261,4 2111,6 24736,2 138 138 10,2     121182,8
010403 Державна контрольно-ревiзiйна служба України 58794,4 57007,5 34461,3 2191,2 1786,9           58794,4
010405 Державне казначейство України 107457,9 100557,5 52399,5 3581 6900,4           107457,9
010610 Створення єдиної iнформацiйної системи органiв державної влади 25000       25000           25000
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 2702,3 2607,3 656,5 75,1 95 780 756 425   24 3482,3
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 1000 1000                 1000
040203 Державне замовлення у сферi науки 60,3 60,3 36,3     17 17 8,2     77,3
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 2934,6 2534,6 1150,3 622,5 400 1363 843 232,3 80,2 520 4297,6
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 4086,8 3486,8 1718,6 688,7 600 2948,9 2253,9 393,3 126,7 695 7035,7
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 401,1 401,1                 401,1
110202 Музеї i виставки 127,2 74 20 6,5 53,2 5,5 2,8     2,7 132,7
110204 Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 847,7 704,1 129,9 77,5 143,6 94,4 91,4 2,2 24,6 3 942,1
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 148,2 148,2                 148,2
220101 Державний Фонд дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння 3400 166,6 34,5 20,3 3233,4 700 88,5 30 1,5 611,5 4100
351 Мiнiстерство фiнансiв України (загальнодержавнi видатки) 12811875,6 12524474,5 2400 3500 -12598,9 4218636,4 3126278,2     1092358,2 17030512
010411 Заходи, пов'язанi з впровадженням Податкового та Бюджетного кодексiв 20000 20000                 20000
010611 Заходи, пов'язанi з органiзацiєю державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi та ведення їх реєстру 5400 5400                 5400
030201 Внески до мiжнародних фiнансових органiзацiй 39568,7 39568,7                 39568,7
050600 Мобiлiзацiйна пiдготовка галузей нацiональної економiки України 11268,4 11268,4 2400 3500             11268,4
090404 Грошова допомога бiженцям 10 10                 10
090500 Пенсiї вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ 1895000 1895000                 1895000
150101 Капiтальнi вкладення 360920,1       360920,1           360920,1
180404 Пiдтримка малого i середнього пiдприємництва 27000 27000                 27000
180405 Видатки на погашення реструктуризованої заборгованостi перед комерцiйними банками та на поповнення їх капiталу 84000 84000                 84000
230102 Сплата доходу за облiгацiями державних позик 1992945,5 1992945,5                 1992945,5
230103 Сплата комiсiй 33104,4 33104,4                 33104,4
230104 Витрати, пов'язанi з друкуванням державних цiнних паперiв 4000 4000                 4000
230201 Сплата процентiв 1977307,7 1977307,7       198162,2 198162,2       2175469,9
230202 Сплата комiсiй по зобов'язаннях 41514,9 41514,9                 41514,9
230204 Сплата iнших платежiв по зобов'язаннях 280965,1 280965,1                 280965,1
230206 Сплата доходу (процентiв) за облiгацiями зовнiшньої позики 1512262,1 1512262,1                 1512262,1
250101 Резервний фонд Кабiнету Мiнiстрiв України 300000                   300000
250310 Дотацiї вирiвнювання, що передаються з державного бюджету до iнших бюджетiв 3817697,8 3817697,8                 3817697,8
250321 Субвенцiї, що передаються з державного бюджету на лiквiдацiю наслiдкiв стихiйного лиха 57700       57700           57700
250322 Субвенцiя, що передається з державного бюджету до бюджету мiста Києва на виконання функцiй столицi України 150000       150000           150000
250323 Субвенцiя, що передається з державного бюджету на соцiально-економiчний розвиток мiста Севастополя           31700 31700       31700
250324 Субвенцiя, що передається з державного бюджету до бюджету мiста Славутича Київської областi на здiйснення додаткових витрат, пов'язаних iз закриттям Чорнобильської атомної електростанцiї 5000 5000                 5000
250325 Субвенцiя, що передається з державного бюджету на фiнансування пiльг та субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-комунальних послуг           2896416 2896416       2896416
250326 Субвенцiя, що передається з державного бюджету на комплексну реконструкцiю та реставрацiю Одеського державного академiчного театру опери та балету 10000       10000           10000
250327 Субвенцiя, що передається з державного бюджету на збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi мiста Львова 10000       10000           10000
250328 Субвенцiя, що передається з державного бюджету на соцiально-економiчний розвиток Великої Ялти 10000       10000           10000
250401 Видатки на погашення заборгованостi по знецiнених грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку i страхових внесках до колишнього Укрдержстраху та викуп облiгацiй Державної цiльової безпроцентної позики 1990 року 200000 200000                 200000
250402 Видатки на покриття заборгованостей, що виникли у попереднi роки по заробiтнiй платi працiвникiв бюджетних установ, грошовому забезпеченню, стипендiях та iнших соцiальних виплатах 577429,9 577429,9                 577429,9
250901 Впровадження проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою           1092358,2       1092358,2 1092358,2
250902 Повернення позик, наданих для впровадження проектiв розвитку за рахунок коштiв, залучених державою -611219       -611219           -611219
360 Мiнiстерство юстицiї України 329983,2 260853 142353,4 12219,8 69130,2 3287,5 2434,5 6 381,6 853 333270,7
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 87856,5 83578,9 48415 2974,3 4277,6 3253,3 2400,3   371,6 853 91109,8
010605 Утримання Центру правової реформи i законопроектних робiт 522,6 472,6 208,5 4,3 50           522,6
020003 Обласнi суди 30568,6 30568,6 17396,8 1264,6             30568,6
020004 Районнi (мiськi) суди 126066 105951,7 58736,6 7242 20114,3           126066
020007 Вiйськовi суди 5612,5 5412,5 3372,4 217 200           5612,5
020200 Заходи з проведення судової реформи 21800 17885,5 11188,9 96 3914,5           21800
020300 Заходи з проведення судової експертизи 5000 5000                 5000
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 1532 1332 756,3 41,8 200           1532
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 1851,3 1851,3 1150 45             1851,3
040203 Державне замовлення у сферi науки 223 223                 223
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 1398,9 1298,9 722,9 59,4 100           1398,9
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 898,5 514,7 107,4 42,4 383,8           898,5
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 319 319 186,1 42   34,2 34,2 6 10   353,2
091201 Заходи, пов'язанi з поверненням кримськотатарського народу та осiб iнших нацiональностей, якi були незаконно депортованi з України 45000 5150     39850           45000
091205 Утримання пунктiв тимчасового розмiщення бiженцiв 834,3 794,3 112,5 191 40           834,3
110502 Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 500 500                 500
41 Господарське управлiння Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України 61774,9 37032,9 9787,9 232 24742 11699,8 11555,7 3110,8 1615 144,1 73474,7
010102 Апарат Кабiнету Мiнiстрiв України 22927,7 18407,7 8628,2   4520           22927,7
010111 Здiйснення загальнодержавних повноважень Кабiнетом Мiнiстрiв України 11192,1 5402,1     5790 5408,6 5358,6 1524,8 1266 50 16600,7
010112 Iншi видатки органiв законодавчої та виконавчої влади 6938,7 4506,7 1159,7 232 2432 6291,2 6197,1 1586 349 94,1 13229,9
010610 Створення єдиної iнформацiйної системи органiв державної влади 12000       12000           12000
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 6153,2 6153,2                 6153,2
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 12 12                 12
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 2551,2 2551,2                 2551,2
516 Державна митна служба України 321552,4 306317,3 97782,9 10812,1 15235,1           321552,4
010407 Митна служба України 319996,8 304996,8 97139,8 10740,9 15000           319996,8
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 1555,6 1320,5 643,1 71,2 235,1           1555,6
534 Державний комiтет у справах охорони державного кордону України 276847,5 272847,5 150261,5 19039 4000 12954,8 12954,8       289802,3
060501 Утримання Прикордонних вiйськ України 257547,5 253547,5 143661,5 19039 4000 12954,8 12954,8       270502,3
060502 Делiмiтацiя та демаркацiя державного кордону України 6300 6300                 6300
061004 Зведений бюджет розвiдувальних органiв 13000 13000 6600               13000
545 Державний комiтет зв'язку та iнформатизацiї України 39471,3 31771,3 10443,9 833,5 7700 20363,2 18960,1 5368,7 1268,5 1403,1 59834,5
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 2561,5 2561,5 1591,9 163,3             2561,5
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 3297,5 3297,5                 3297,5
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 141,1 141,1                 141,1
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 981,8 981,8                 981,8
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 517,3 517,3                 517,3
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 1803,7 1803,7 1069 179,1   1453,2 1280,1 307,7 230,3 173,1 3256,9
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 4213,3 4213,3 2490 325   9674 8674 2055 475 1000 13887,3
120201 Перiодичнi видання (газети та журнали) 860 860                 860
170801 Утримання фельдзв'язку 6701,1 6701,1 4320 110   3200 2970 285 14,5 230 9901,1
170802 Спецоб'єкти 1394 1394 973 56,1   6036 6036 2721 548,7   7430
170804 Заходи, пов'язанi з використанням радiочастотного ресурсу 9000 1300     7700           9000
170901 Нацiональна програма iнформатизацiї 8000 8000                 8000
596 Головне управлiння розвiдки Мiнiстерства оборони України 53442,5 51342,5 32372,2 1394,6 2100 2800 2800       56242,5
061004 Зведений бюджет розвiдувальних органiв 53442,5 51342,5 32372,2 1394,6 2100 2800 2800       56242,5
598 Вища рада юстицiї 2583,6 2450,2 916,3 163,9 133,4           2583,6
020101 Вища рада юстицiї 2583,6 2450,2 916,3 163,9 133,4           2583,6
599 Секретарiат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4221 3183,2 1411,5 85 1037,8           4221
010109 Дiяльнiсть Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 4221 3183,2 1411,5 85 1037,8           4221
60 Верховний Суд України 17787,7 15787,7 4935,7 302,3 2000           17787,7
020002 Верховний Суд України 17728,1 15728,1 4935,7 302,3 2000           17728,1
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 59,6 59,6                 59,6
601 Антимонопольний комiтет України 10441,3 10241,3 4958,8 454,5 200 9,9 9,9 3,7     10451,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 10354,4 10154,4 4897,5 454,5 200           10354,4
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 86,9 86,9 61,3     9,9 9,9 3,7     96,8
602 Вища атестацiйна комiсiя України 1038,8 738,8 470,8 11,6 300           1038,8
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 884,4 584,4 402 11,6 300           884,4
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 154,4 154,4 68,8               154,4
607 Державний департамент України з питань виконання покарань  327074,5 327074,5 169250 21452,5   24437 23436,2   12354,3 1000,8 351511,5
060401 Установи i пiдприємства Державного департаменту України з питань виконання покарань 327074,5 327074,5 169250 21452,5   24437 23436,2   12354,3 1000,8 351511,5
611 Державний комiтет архiвiв України 2609,8 2609,8 1454,6 292   535,1 471,7 153,5 36,1 63,4 3144,9
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 428,9 428,9 297,5               428,9
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 356 356 192               356
110401 Державнi архiвнi установи 1824,9 1824,9 965,1 292   535,1 471,7 153,5 36,1 63,4 2360
612 Головне управлiння державної служби України 4712,5 4712,5 916,6 39,5   650,5 507,7   100,9 142,8 5363
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 1812,5 1812,5 916,6 39,5   650,5 507,7   100,9 142,8 2463
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 800 800                 800
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 2100 2100                 2100
614 Державна податкова адмiнiстрацiя України 807190 699185 434438 17361,5 108005 17375,4 13375,4 5350,8 655 4000 824565,4
010401 Державна податкова служба України 719420,7 681975,7 430610,2 16038,5 37445           719420,7
010610 Створення єдиної iнформацiйної системи органiв державної влади 57000       57000           57000
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 445,7 445,7 166,3               445,7
070601 Вищi заклади освiти I та II рiвнiв акредитацiї 616,6 556,6 176,9   60 242 242 135,5     858,6
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 17799,5 8299,5 2984,6 1023 9500 17133,4 13133,4 5215,3 655 4000 34932,9
070701 Заклади пiслядипломної освiти III та IV рiвнiв акредитацiї (академiї, iнститути, центри пiдвищення квалiфiкацiї, перепiдготовки, вдосконалення) 5507,5 1507,5 500 300 4000           5507,5
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 1400 1400                 1400
090500 Пенсiї вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ 5000 5000                 5000
615 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 10365,2 10365,2 3713,6 188,5             10365,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 7865,2 7865,2 3713,6 188,5             7865,2
180209 Створення Нацiональної депозитарної системи та системи монiторингу фондового ринку 2500 2500                 2500
625 Державна комiсiя з питань оборонно-промислового комплексу України 1501,4 988,6 430,6 42 512,8           1501,4
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 1501,4 988,6 430,6 42 512,8           1501,4
630 Комiтет з державних премiй України в галузi науки i технiки 1890,2 1870,2 64,3   20           1890,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 120,2 120,2 64,3               120,2
040206 Державнi премiї України та державнi стипендiї в галузi науки i технiки 1770 1750     20           1770
632 Державне лiкувально-оздоровче управлiння 46362,7 40197 18540,2 4025,2 6165,7 39650,6 33881,7 291,1 7749,9 5768,9 86013,3
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 12,4 12,4 9               12,4
080101 Лiкарнi 20369,3 17316,9 6734,6 2554 3052,4 924,3 924,3 49,8 131   21293,6
080209 Станцiї швидкої та невiдкладної медичної допомоги 3722,3 3392,3 1644,7 155 330 100 100       3822,3
080300 Полiклiнiки i амбулаторiї (крiм спецiалiзованих полiклiнiк та загальних i спецiалiзованих стоматологiчних полiклiнiк) 11342,5 10559,2 4027,5 1266,9 783,3 782 762   35 20 12124,5
080701 Санiтарно-епiдемiологiчнi станцiї 533,9 533,9 286,9 22   105 62,3     42,7 638,9
081002 Iншi заходи по охоронi здоров'я 10382,3 8382,3 5837,5 27,3 2000 37739,3 32033,1 241,3 7583,9 5706,2 48121,6
637 Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України 4707,2 4490,5 2379,8 115 216,7           4707,2
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 4707,2 4490,5 2379,8 115 216,7           4707,2
638 Нацiональне космiчне агентство України 116277,8 114516,3 14069,7 5118 1761,5 870 670 12 30 200 117147,8
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 1669,5 1669,5 1141,7               1669,5
040203 Державне замовлення у сферi науки 300 300                 300
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 1598 1535,5 278 468 62,5 20 20       1618
080201 Спецiалiзованi лiкарнi та iншi спецiалiзованi заклади (центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, лепрозорiї, медико-санiтарнi частини тощо, що мають лiжкову мережу) 500 50     450           500
180101 Фiнансування Загальнодержавної (Нацiональної) космiчної програми 79610,3 79610,3                 79610,3
180102 Утримання Нацiонального центру управлiння та випробувань космiчних засобiв 30000 28751 12650 4650 1249 850 650 12 30 200 30850
210108 Програма функцiонування i розвитку нацiональної системи сейсмiчних спостережень та пiдвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регiонах 2600 2600                 2600
644 Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення 2035,7 1950,2 956,8 109 85,5           2035,7
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 1996,7 1930,2 956,8 109 66,5           1996,7
120102 Iншi установи та органiзацiї системи телебачення i радiомовлення 39 20     19           39
648 Пенсiйний фонд України 928109 928109       1200000 1200000       2128109
090101 Кошти бюджету, що передаються до Пенсiйного фонду України на виплату пенсiй вiйськовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та їх сiм'ям 741015 741015                 741015
090102 Кошти бюджету, що передаються до Пенсiйного фонду України на фiнансування пенсiй, призначених за рiзними пенсiйними програмами 187094 187094       1200000 1200000       1387094
651 Рахункова палата України 11474,4 8620,9 3764,2 298,2 2853,5           11474,4
010107 Апарат Рахункової палати України 11474,4 8620,9 3764,2 298,2 2853,5           11474,4
652 Служба безпеки України 484720,4 484720,4 373760,3 24301,1   2740,4 2740,4       487460,8
030104 Витрати, пов'язанi з вiдрядженнями за кордон працiвникiв органiв державної влади 1305,4 1305,4                 1305,4
060601 Поточне утримання Служби безпеки України 352150 352150 280450 18500             352150
060602 Антитерористичний центр Служби безпеки України 10500 10500 520               10500
060603 Матерiально-технiчне забезпечення спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю 2900 2900                 2900
060900 Департамент спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України 92000 92000 74572,8 5011,1   2740,4 2740,4       94740,4
061004 Зведений бюджет розвiдувальних органiв 25715 25715 18217,5 790             25715
180201 Фiнансування робiт по стандартизацiї, сертифiкацiї в галузi технiчного захисту iнформацiї 150 150                 150
654 Нацiональна Академiя наук України 296733,3 287714,1 147565,6 25565,4 9019,2 65267 60525 13153,8 6638 4742 362000,3
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 181187,5 174831,4 107124 20192,4 6356,1 60555,2 56120,9 12205,3 5760,9 4434,3 241742,7
040103 Фундаментальнi дослiдження з прiоритетних напрямiв дiяльностi технопаркiв 4500 4500                 4500
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 50140,6 48840,6 27994,2 2655,4 1300 3566,9 3279,2 769,8 831,5 287,7 53707,5
040202 Державнi науково-технiчнi програми та науковi частини iнших програм 8185,4 7785,4 2285,3 756,8 400           8185,4
040203 Державне замовлення у сферi науки 26737,3 26637,3 1695,5 37,5 100           26737,3
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 15107,6 14707,6 6601,3 1150 400           15107,6
040208 Програма виготовлення образного комп'ютера 4000 4000                 4000
070401 Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 219,2 219,2 58,8 59,9   951,7 931,7 121,2 42 20 1170,9
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 1203,7 1203,7 176,5 24   41,4 41,4 12     1245,1
070802 Методична робота, iншi заходи по народнiй освiтi 64,7 64,7 31,8 1   56,3 56,3 12     121
080101 Лiкарнi 5387,3 4924,2 1598,2 688,4 463,1 95,5 95,5 33,5 3,6   5482,8
660 Управлiння державної охорони України 44576,3 43576,3 29920 921 1000 24980       24980 69556,3
061001 Управлiння державної охорони України 44576,3 43576,3 29920 921 1000 24980       24980 69556,3
661 Фонд державного майна України 20996,7 20996,7 14372,1 274,4   179868,8 169980,5   1865,6 9888,3 200865,5
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 20996,7 20996,7 14372,1 274,4             20996,7
180406 Заходи, пов'язанi з проведенням приватизацiї державного майна вiдповiдно до Державної програми приватизацiї на 2000 - 2002 роки           179868,8 169980,5   1865,6 9888,3 179868,8
663 Державний Фонд сприяння молодiжному житловому будiвництву 70000 4200     65800 131       131 70131
150112 Надання пiльгового довгострокового державного кредиту молодим сiм'ям та одиноким молодим громадянам на будiвництво (реконструкцiю) житла 70000 4200     65800 3758,2       3758,2 73758,2
150117 Повернення коштiв, наданих для кредитування молодих сiмей та одиноких молодих громадян на будiвництво (реконструкцiю) житла           -3627,2       -3627,2 -3627,2
673 Центральна виборча комiсiя 9361,8 9061,8 1813,4 56 300           9361,8
250202 Проведення виборiв народних депутатiв України 5000 5000                 5000
250206 Утримання Центральної виборчої комiсiї 4361,8 4061,8 1813,4 56 300           4361,8
70 Вищий арбiтражний суд України 48589,4 37955,2 15151,1 1342,8 10634,2           48589,4
020005 Вищий арбiтражний суд України 11118,2 7998,2 3702,1 150 3120           11118,2
020006 Арбiтражнi суди 37290,5 29776,3 11410 1192,8 7514,2           37290,5
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 90,7 90,7 39               90,7
070702 Iншi заклади i заходи пiслядипломної освiти 90 90                 90
702 Державне авiапiдприємство "Україна" 9000 9000                 9000
170401 Державне авiапiдприємство "Україна" 9000 9000                 9000
771 Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим 7473,8 7423,8 4946 490 50 80 80 13,5 21,7   7553,8
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 7473,8 7423,8 4946 490 50 80 80 13,5 21,7   7553,8
772 Вiнницька обласна державна адмiнiстрацiя 18830,4 18780,4 12288,4 916,1 50 373,3 334,2 76,2 59,3 39,1 19203,7
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 18830,4 18780,4 12288,4 916,1 50 373,3 334,2 76,2 59,3 39,1 19203,7
773 Волинська обласна державна адмiнiстрацiя 11142,1 11092,1 7227,6 641,1 50 404 402 122,8 45,7 2 11546,1
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 11142,1 11092,1 7227,6 641,1 50 404 402 122,8 45,7 2 11546,1
774 Днiпропетровська обласна державна адмiнiстрацiя 17310 17260 11262,6 1128 50 1109,6 1079,6 201,5 115,6 30 18419,6
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 17310 17260 11262,6 1128 50 1109,6 1079,6 201,5 115,6 30 18419,6
775 Донецька обласна державна адмiнiстрацiя 15060 15010 9701,5 1207 50 732,6 667,7 242,8   64,9 15792,6
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 15060 15010 9701,5 1207 50 732,6 667,7 242,8   64,9 15792,6
776 Житомирська обласна державна адмiнiстрацiя 15173,1 15123,1 9864,8 640,1 50 290,5 285,3 104,4   5,2 15463,6
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 15173,1 15123,1 9864,8 640,1 50 290,5 285,3 104,4   5,2 15463,6
777 Закарпатська обласна державна адмiнiстрацiя 11760,2 11710,2 7655,4 772,4 50 1029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 12790
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 11760,2 11710,2 7655,4 772,4 50 1029,8 932,6 170,9 134,2 97,2 12790
778 Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя 13962,8 13912,8 9080,1 737,6 50 1086,4 1036,3 200,7 90,4 50,1 15049,2
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 13962,8 13912,8 9080,1 737,6 50 1086,4 1036,3 200,7 90,4 50,1 15049,2
779 Iвано-Франкiвська обласна державна адмiнiстрацiя 12655,3 12605,3 8248,1 957 50 1451,6 1355,4 166,2 477,7 96,2 14106,9
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 12655,3 12605,3 8248,1 957 50 1451,6 1355,4 166,2 477,7 96,2 14106,9
780 Київська обласна державна адмiнiстрацiя 17755 17705 11598,7 1065,1 50 434,4 350,4 139,6 1 84 18189,4
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 17755 17705 11598,7 1065,1 50 434,4 350,4 139,6 1 84 18189,4
781 Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя 13804,5 13754,5 8970,1 750 50 306,6 306,6 102,8 5   14111,1
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 13804,5 13754,5 8970,1 750 50 306,6 306,6 102,8 5   14111,1
782 Луганська обласна державна адмiнiстрацiя 14095,2 14045,2 9147,5 996 50 517,9 507,1 106,9 11,9 10,8 14613,1
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 14095,2 14045,2 9147,5 996 50 517,9 507,1 106,9 11,9 10,8 14613,1
783 Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя 14714,4 14664,4 9559,5 816,6 50 1075,8 782,5 172 90,8 293,3 15790,2
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 14714,4 14664,4 9559,5 816,6 50 1075,8 782,5 172 90,8 293,3 15790,2
784 Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя 12347,3 12297,3 8005,7 731,5 50 282,4 224,4 89,4 1 58 12629,7
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 12347,3 12297,3 8005,7 731,5 50 282,4 224,4 89,4 1 58 12629,7
785 Одеська обласна державна адмiнiстрацiя 18307,5 18257,5 11963,1 1056,3 50 369 369 118,4     18676,5
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 18307,5 18257,5 11963,1 1056,3 50 369 369 118,4     18676,5
786 Полтавська обласна державна адмiнiстрацiя 15201,3 15151,3 9851,1 651,1 50 498,7 418,7 108,6 10 80 15700
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 15201,3 15151,3 9851,1 651,1 50 498,7 418,7 108,6 10 80 15700
787 Рiвненська обласна державна адмiнiстрацiя 11336,6 11286,6 7295,7 740 50 582 469,6 156,2 18,2 112,4 11918,6
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 11336,6 11286,6 7295,7 740 50 582 469,6 156,2 18,2 112,4 11918,6
788 Сумська обласна державна адмiнiстрацiя 12886,2 12836,2 8363,1 685,1 50 701,6 434,4 88,2 63,5 267,2 13587,8
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 12886,2 12836,2 8363,1 685,1 50 701,6 434,4 88,2 63,5 267,2 13587,8
789 Тернопiльська обласна державна адмiнiстрацiя 13069,5 13019,5 8444,1 825 50 341,5 300,9 97,3 1,8 40,6 13411
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 13069,5 13019,5 8444,1 825 50 341,5 300,9 97,3 1,8 40,6 13411
790 Харкiвська обласна державна адмiнiстрацiя 19309,8 19259,8 12594,5 1173,3 50 12208,9 1329,2 105,9 360,8 10879,7 31518,7
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 19309,8 19259,8 12594,5 1173,3 50 2208,9 1329,2 105,9 360,8 879,7 21518,7
180408 Видатки на лiквiдацiю наслiдкiв аварiї на очисних спорудах мiста Харкова           10000       10000 10000
791 Херсонська обласна державна адмiнiстрацiя 11993,9 11943,9 7710 752,2 50 483,7 398,7 72,1 6 85 12477,6
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 11993,9 11943,9 7710 752,2 50 483,7 398,7 72,1 6 85 12477,6
792 Хмельницька обласна державна адмiнiстрацiя 14064 14014 9145,9 796,3 50 623,5 479 75 60,9 144,5 14687,5
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 14064 14014 9145,9 796,3 50 623,5 479 75 60,9 144,5 14687,5
793 Черкаська обласна державна адмiнiстрацiя 13202,5 13152,5 8572,4 795 50 414,4 312,4 72,8 20,6 102 13616,9
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 13202,5 13152,5 8572,4 795 50 414,4 312,4 72,8 20,6 102 13616,9
794 Чернiвецька обласна державна адмiнiстрацiя 8125,6 8075,6 5226,6 695 50 263,6 238,6 90,6 1 25 8389,2
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 8125,6 8075,6 5226,6 695 50 263,6 238,6 90,6 1 25 8389,2
795 Чернiгiвська обласна державна адмiнiстрацiя 13752,4 13702,4 8910,4 1008,1 50 580 474,5 143,4 31,4 105,5 14332,4
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 13752,4 13702,4 8910,4 1008,1 50 580 474,5 143,4 31,4 105,5 14332,4
796 Київська мiська державна адмiнiстрацiя 20254 20204 13063,1 1373 50 736,5 736,5 346,6 37,3   20990,5
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 20254 20204 13063,1 1373 50 736,5 736,5 346,6 37,3   20990,5
797 Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя 5501,6 5451,6 3424,6 390 50 897,8 725,8 103,4 23,4 172 6399,4
010115 Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї 5501,6 5451,6 3424,6 390 50 897,8 725,8 103,4 23,4 172 6399,4
80 Конституцiйний Суд України 27328,5 8040,1 3336,2 177,3 19288,4           27328,5
020001 Конституцiйний Суд України 27328,5 8040,1 3336,2 177,3 19288,4           27328,5
854 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка 64698,3 63558,3 36535,2 6898 1140 27451,9 20494,3 4730,4 1674,7 6957,6 92150,2
040101 Фундаментальнi дослiдження наукових установ 10722,1 10612,1 7375   110 1170 1020 430 27 150 11892,1
040201 Прикладнi науковi та науково-технiчнi розробки з прiоритетних напрямiв 939,9 909,9 625   30 930 820 340 20 110 1869,9
040203 Державне замовлення у сферi науки 213 213       100 100       313
040207 Iншi заходи у сферi наукової та науково-технiчної дiяльностi 170 170                 170
070602 Вищi заклади освiти III та IV рiвнiв акредитацiї 52653,3 51653,3 28535,2 6898 1000 25251,9 18554,3 3960,4 1627,7 6697,6 77905,2
868 Державний комiтет України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва 10033 6333 2320,8 412,9 3700           10033
010113 Апарат мiнiстерств, iнших центральних органiв виконавчої влади та їх мiсцевих органiв 10033 6333 2320,8 412,9 3700           10033
90 Генеральна прокуратура України 139985,9 136985,9 78178,4 8233,5 3000 7924,9 3021,5 21,5   4903,4 147910,8
060300 Прокуратура 139985,9 136985,9 78178,4 8233,5 3000 7924,9 3021,5 21,5   4903,4 147910,8
  Всього 32627545,8 31036685 6166592,1 949999,1 1290860,8 9363242,7 7637473,7 548926,6 321375,9 1725769 41990788,5

 

Додаток N 4
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"

Показники
взаємовiдносин Державного бюджету України з бюджетами Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя на 2001 рiк

Адмiнiстративно-територiальнi одиницi Нормативи вiдрахувань вiд загальнодержавних податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв адмiнiстративно-
територiальних одиниць
(у вiдсотках до загальної суми)
Мiжбюджетнi трансферти Обсяг доходiв загального фонду державного бюджету вiдповiдно до статтi 42 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"
(тис. грн.)
Обсяг власних та закрiплених за мiсцевими бюджетами загальнодержавних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) вiдповiдно до статтi 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"
(тис. грн.)
Дотацiї вирiвнювання з державного бюджету Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджетiв адмiнiстративно-
територiальних одиниць (тис. грн.)
Субвенцiї на:
(тис. грн.)
Податок на прибуток пiдприємств Акцизний збiр з вироблених в Українi товарiв Обсяг дотацiї вирiвнювання
(тис. грн.)
Нормативи щоденного перерахування дотацiй вирiвнювання (у вiдсотках до обсягу доходiв загального фонду державного бюджету, що акумулюються на вiдповiднiй територiї) надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу та житлово-
комунальних послуг
лiквiдацiю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй виконання функцiй столицi України реконструкцiю та реставрацiю Одеського оперного театру та збереження iсторичної забудови у центральнiй частинi м. Львова соцiально-
економiчний розвиток мiст Севастополя та Великої Ялти
Автономна Республiка Крим* 100 100     50531,5 63106,3       10000 463557 369751,6
областi:                        
Вiнницька     249291,9 58,4   123292,9         439898 224233,5
Волинська     176756,3 62,2   76835,1 1000       284345 125830,0
Днiпропетровська         34651,6 186402,6         1553617 988299,7
Донецька     114006,8 5,4   248898,0 5000       2122743 1238144,4
Житомирська     217358,1 58,4   77163,8         372072 163669,7
Закарпатська     241359,2 79,3   48688,4 30000       304326 139580,7
Запорiзька     11798,5 1,4   80546,1         871528 507311,2
Iвано-Франкiвська     255124,0 56,8   92679,0 10000       449026 169389,2
Київська     177163,0 23,0   135293,4 5000       768799 280510,8
Кiровоградська     159766,0 50,8   71743,1         314380 158086,7
Луганська     200462,1 28,5   134260,3         757339 454140,5
Львiвська     286997,8 25,6   236958,0     10000   1234796 421135,1
Миколаївська     137259,1 27,8   49639,2 11700       493583 228505,7
Одеська         4572,0 100884,9     10000   1354580 635547,2
Полтавська     91227,9 6,6   137257,9         1374898 324794,6
Рiвненська     204151,0 62,1   92773,6         328888 123937,1
Сумська     122599,4 17,1   89119,4         715494 230453,2
Тернопiльська     213343,7 99,7   74594,2         213935 110558,3
Харкiвська     116970,0 6,9   187251,9         1697136 623354,9
Херсонська     178544,3 78,4   56952,0         227765 163425,7
Хмельницька     205779,6 68,4   89015,6         301064 179839,2
Черкаська     164107,3 28,7   83483,7         571159 206848,2
Чернiвецька     140396,5 91,7   25961,3         153184 122771,4
Чернiгiвська     147212,0 23,4   155287,7         629322 179044,5
мiста:                        
м. Київ 100       2260230,1 164062,1   150000        
м. Севастополь     6023,3 4,4   14265,5       31700 138262  
ВСЬОГО     3817697,8   2349985,2 2896416,0 62700 150000 20000 41700 18135696 8369163,1

____________
* У складi доходiв загального фонду державного бюджету не врахованi надходження вiд податку на прибуток пiдприємств та акцизного збору з вироблених в Українi товарiв.

* У складi власних та закрiплених загальнодержавних податкiв i зборiв не врахованi надходження вiд податку на прибуток пiдприємств та акцизного збору з вироблених в Українi товарiв.

 

Додаток N 5
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рiк"

Розмежування видаткiв бюджету мiж державним та мiсцевими бюджетами

I. Видатки державного бюджету

     До видаткiв державного бюджету належать видатки на:

     1) державне управлiння:

     а) законодавчу владу;

     б) виконавчу владу;

     в) Президента України;

     2) судову владу;

     3) мiжнародну дiяльнiсть;

     4) фундаментальнi та прикладнi дослiдження i сприяння науково-технiчному прогресу, мiжнароднi науковi та iнформацiйнi зв'язки державного значення;

     5) нацiональну оборону;

     6) правоохоронну дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави (крiм закладiв i заходiв, визначених у пунктi 2 роздiлiв II, III);

     7) освiту:

     а) загальну середню освiту:

     спецiалiзованi школи (в т. ч. школи-iнтернати), заснованi на державнiй власностi;

     загальноосвiтнi школи соцiальної реабiлiтацiї;

     б) професiйно-технiчну освiту (навчальнi та iншi заклади освiти, заснованi на державнiй власностi);

     в) вищi навчальнi заклади, заснованi на державнiй формi власностi;

     г) пiслядипломну освiту (крiм закладiв i заходiв, визначених у пiдпунктi "г" пункту 3 роздiлу II);

     д) позашкiльнi навчальнi заклади та заходи з позашкiльної роботи з дiтьми;

     ж) iншi заклади та заходи в галузi освiти;

     8) охорону здоров'я:

     а) первинну медико-санiтарну, амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (багатопрофiльнi лiкарнi та полiклiнiки, що виконують специфiчнi загальнодержавнi функцiї, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     б) спецiалiзовану, високоспецiалiзовану амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (клiнiки науково-дослiдних iнститутiв, спецiалiзованi лiкарнi, центри, лепрозорiї, госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, спецiалiзованi медико-санiтарнi частини, спецiалiзованi полiклiнiки, спецiалiзованi стоматологiчнi полiклiнiки, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     в) санаторно-реабiлiтацiйну допомогу (загальнодержавнi санаторiї для хворих на туберкульоз, загальнодержавнi спецiалiзованi санаторiї для дiтей та пiдлiткiв, спецiалiзованi санаторiї для ветеранiв Великої Вiтчизняної вiйни);

     г) санiтарно-епiдемiологiчний нагляд (санiтарно-епiдемiологiчнi станцiї, дезiнфекцiйнi станцiї, заходи боротьби з епiдемiями);

     д) iншi заклади охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцiй, згiдно з перелiком, затвердженим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     9) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

     а) державнi спецiальнi пенсiйнi програми (пенсiї вiйськовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби та членам їх сiмей, пенсiї вiйськовослужбовцям та особам начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ, пенсiї, призначенi за iншими пенсiйними програмами);

     б) державнi програми соцiальної допомоги (грошова допомога бiженцям; компенсацiї на медикаменти; програма протезування; програми i заходи iз соцiального захисту iнвалiдiв; вiдшкодування збиткiв, заподiяних громадянам; заходи, пов'язанi з поверненням в Україну кримськотатарського народу та осiб iнших нацiональностей, якi були незаконно депортованi з України; щорiчна разова грошова допомога ветеранам Великої Вiтчизняної вiйни; довiчна стипендiя для учасникiв бойових дiй; кошти, що передаються до Фонду соцiального страхування на випадок безробiття; часткове покриття витрат на виплату заборгованостi з регресних позовiв шахтарiв);

     в) державну пiдтримку громадських органiзацiй iнвалiдiв i ветеранiв, якi мають статус всеукраїнських;

     г) державнi програми i заходи стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї;

     д) державну пiдтримку молодiжних громадських органiзацiй на виконання загальнодержавних програм i заходiв стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї;

     ж) державнi програми пiдтримки будiвництва (реконструкцiї) житла для окремих категорiй громадян;

     10) культуру i мистецтво:

     а) нацiональнi та державнi бiблiотеки, музеї i виставки нацiонального значення, заповiдники нацiонального значення, мiжнароднi культурнi зв'язки;

     б) нацiональнi театри, нацiональнi фiлармонiї, нацiональнi та державнi музичнi колективи i ансамблi, iншi заклади i заходи по мистецтву;

     в) державну пiдтримку громадських органiзацiй культури i мистецтва при здiйсненнi заходiв щодо реалiзацiї державної полiтики з питань культури i мистецтва, розвитку суспiльної моралi i гуманiзму, охорони пам'яток iсторiї та культури, вiдтворення культури нацiональних меншин i встановлення зв'язкiв з українською дiаспорою;

     г) державнi програми розвитку кiнематографiї;

     д) державну архiвну справу;

     11) державнi програми пiдтримки телебачення, радiомовлення, преси, книговидання, iнформацiйних агентств;

     12) фiзичну культуру i спорт:

     а) державнi програми пiдготовки резерву та складу нацiональних команд та забезпечення їх участi у змаганнях державного i мiжнародного значення (утримання центральних спортивних шкiл вищої спортивної майстерностi, перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, формування нацiональних команд, проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань державного значення з традицiйних та нетрадицiйних видiв спорту; пiдготовка i участь нацiональних збiрних команд в олiмпiйських та параолiмпiйських iграх, у тому числi фiнансова пiдтримка баз олiмпiйської пiдготовки);

     б) державнi програми з iнвалiдного спорту та реабiлiтацiї (центр "Iнваспорт", участь у мiжнародних змаганнях з iнвалiдного спорту, навчально-тренувальнi збори до них);

     в) державнi програми фiзкультурно-спортивної спрямованостi (фiнансова пiдтримка всеукраїнських органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi);

     13) державнi програми пiдтримки регiонального розвитку та розвитку прiоритетних галузей економiки;

     14) програми реставрацiї пам'яток архiтектури державного значення;

     15) державнi програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунiкацiй та iнформатики;

     16) державнi iнвестицiйнi проекти;

     17) державнi програми щодо лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, попередження та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха;

     18) створення та поповнення державних запасiв i резервiв;

     19) обслуговування державного боргу;

     20) проведення виборiв та референдумiв;

     21) iншi програми, якi мають виключно державне значення.

II. Видатки, якi здiйснюються з бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв

     До видаткiв, якi здiйснюються з бюджету Автономної Республiки Крим i обласних бюджетiв, належать видатки на:

     1) державне управлiння:

     а) представницьку i виконавчу владу Автономної Республiки Крим;

     б) обласнi ради;

     2) правоохоронну дiяльнiсть:

     а) пiдроздiли дорожньо-патрульної служби i дорожнього нагляду та республiканське Автономної Республiки Крим i обласнi органи управлiння;

     б) приймальники-розподiльники для неповнолiтнiх;

     в) спецiальнi приймальники-розподiльники;

     г) професiйно-пожежну охорону (республiканське Автономної Республiки Крим i обласнi органи управлiння та пiдроздiли);

     д) адресно-довiдковi бюро;

     3) освiту:

     а) загальну середню освiту для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї: спецiальнi загальноосвiтнi навчальнi заклади для дiтей, якi потребують корекцiї фiзичного та (або) розумового розвитку, санаторнi школи-iнтернати; загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт i дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, дитячi будинки (крiм загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв для дiтей-сирiт i дiтей, якi позбавленi батькiвського пiклування, дитячих будинкiв, визначених у пiдпунктi "в" пункту 3 роздiлу III, та дитячих будинкiв сiмейного типу i прийомних сiмей);

     б) професiйно-технiчну освiту (навчальнi та iншi заклади освiти, що перебувають у власностi Автономної Республiки Крим i виконують державне замовлення);

     в) вищу освiту (вищi заклади освiти I, II, III та IV рiвнiв акредитацiї, що знаходяться у комунальнiй власностi);

     г) пiслядипломну освiту (iнститути пiслядипломної освiти вчителiв та центри i заходи з пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування, постiйно дiючi курси (центри) пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв соцiально-культурної сфери та агропромислового комплексу, що знаходяться у комунальнiй власностi);

     д) позашкiльну освiту (заходи з позашкiльної роботи з дiтьми, позашкiльнi навчальнi заклади республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного пiдпорядкування);

     ж) iншi заклади та заходи в галузi освiти, освiтнi програми республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     4) охорону здоров'я:

     а) первинну медико-санiтарну, амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (лiкарнi республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення);

     б) спецiалiзовану амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (спецiалiзованi лiкарнi, полiклiнiки, включаючи стоматологiчнi, центри, диспансери, госпiталi для iнвалiдiв Великої Вiтчизняної вiйни, будинки дитини, станцiї переливання кровi);

     в) санаторно-реабiлiтацiйну допомогу (санаторiї для хворих на туберкульоз, санаторiї для дiтей та пiдлiткiв, санаторiї медичної реабiлiтацiї);

     г) iншi державнi програми медико-санiтарного забезпечення республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення (медико-соцiальнi експертнi комiсiї, бюро судмедекспертизи, центри медичної статистики, бази спецмедпостачання, центри здоров'я i заходи санiтарної освiти, iншi програми i заходи);

     5) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

     а) державнi програми соцiального захисту та соцiального забезпечення: допомога по догляду за iнвалiдами I чи II групи внаслiдок психiчного розладу; адресна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм'ям; виплати компенсацiї реабiлiтованим; дитячi будинки-iнтернати; навчання та трудове влаштування iнвалiдiв; будинки-iнтернати для престарiлих i iнвалiдiв; будинки-iнтернати для дiтей-iнвалiдiв; центри по нарахуванню пенсiй; притулки для неповнолiтнiх (крiм притулкiв, визначених у пiдпунктi "а" пункту 4 роздiлу III);

     б) республiканськi (Автономної Республiки Крим) i обласнi програми i заходи стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї;

     в) iншi соцiальнi програми республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     6) культуру i мистецтво:

     а) республiканськi (Автономної Республiки Крим) та обласнi бiблiотеки, музеї i виставки;

     б) фiлармонiї, музичнi колективи i ансамблi, театри, палаци i будинки культури республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення, iншi заклади та заходи у галузi мистецтва;

     в) програми пiдтримки кiнематографiї, кiнопрокату та вiдеомережi;

     г) iншi культурно-мистецькi програми республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     7) програми пiдтримки республiканських (Автономної Республiки Крим) i обласних редакцiй телерадiомовлення та друкованих перiодичних видань;

     8) фiзичну культуру i спорт:

     а) державнi програми з розвитку фiзичної культури i спорту (навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл усiх типiв республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення, заходи з фiзичної культури i спорту республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення);

     б) державнi програми з iнвалiдного спорту i реабiлiтацiї (республiканський (Автономної Республiки Крим) та обласнi центри з iнвалiдного спорту i реабiлiтацiйнi школи; проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань з iнвалiдного спорту республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення);

     в) республiканськi (Автономної Республiки Крим) та обласнi програми фiзкультурно-спортивної спрямованостi (фiнансова пiдтримка органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi та спортивних споруд);

     9) реставрацiю та охорону пам'яток архiтектури республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     10) будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання дорiг за напрямами використання, визначеними обласними радами;

     11) обслуговування боргу бюджету Автономної Республiки Крим та обласних бюджетiв;

     12) програми природоохоронних заходiв республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     13) фiнансування iнших програм, затверджених вiдповiдною радою згiдно iз законодавством.

III. Видатки, якi здiйснюються з районних бюджетiв, бюджетiв мiст республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення

     До видаткiв, якi здiйснюються з районних бюджетiв, бюджетiв мiст республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення, належать видатки на:

     1) державне управлiння:

     а) органи мiсцевого самоврядування мiст республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     б) органи мiсцевого самоврядування районного значення;

     2) правоохоронну дiяльнiсть:

     а) пiдроздiли дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду;

     б) пiдроздiли професiйно-пожежної охорони;

     3) освiту:

     а) дошкiльну освiту (у мiстах республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення);

     б) загальну середню освiту: загальноосвiтнi навчальнi заклади, у тому числi: школи - дитячi садки (для мiст республiканського (Автономної Республiки Крим) та обласного значення), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми, вечiрнi (змiннi) школи;

     в) заклади освiти для громадян, якi потребують соцiальної допомоги та реабiлiтацiї: загальноосвiтнi школи-iнтернати, загальноосвiтнi школи-iнтернати для дiтей-сирiт i дiтей, якi позбавленi пiклування батькiв, дитячi будинки (у разi, якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi учнiв загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв, загальноосвiтнiх шкiл-iнтернатiв для дiтей-сирiт i дiтей, якi позбавленi пiклування батькiв, дитячих будинкiв формується на територiї вiдповiдного мiста чи району), дитячi будинки сiмейного типу та прийомнi сiм'ї, допомога на дiтей, якi перебувають пiд опiкою i пiклуванням;

     г) позашкiльну освiту (позашкiльнi навчальнi заклади i заходи з позашкiльної роботи з дiтьми);

     д) iншi заклади та заходи в галузi освiти, освiтнi програми мiсцевого значення;

     4) охорону здоров'я:

     а) первинну медико-санiтарну, амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (лiкарнi широкого профiлю, пологовi будинки, станцiї швидкої та невiдкладної медичної допомоги, полiклiнiки i амбулаторiї, загальнi стоматологiчнi полiклiнiки);

     б) програми медико-санiтарної освiти (мiськi та районнi центри здоров'я i заходи по санiтарнiй освiтi);

     5) соцiальний захист та соцiальне забезпечення:

     а) державнi програми соцiального забезпечення: притулки для неповнолiтнiх (у разi, якщо не менше 70 вiдсоткiв кiлькостi дiтей, якi перебувають в цих закладах, формується на територiї вiдповiдного мiста чи району); районнi та мiськi програми i заходи стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї; територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому;

     б) державнi програми соцiального захисту: пiльги ветеранам вiйни i працi, допомога сiм'ям з дiтьми, додатковi виплати населенню на покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсацiйнi виплати за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян;

     в) програми пiдтримки будiвництва (реконструкцiї) житла для окремих категорiй громадян;

     6) програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктiв;

     7) театри, бiблiотеки, музеї, виставки, палаци i будинки культури, школи естетичного виховання дiтей;

     8) програми пiдтримки кiнематографiї та засобiв масової iнформацiї мiсцевого значення;

     9) державнi програми розвитку фiзичної культури i спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкiл всiх типiв (крiм шкiл республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення); заходи з фiзичної культури i спорту та фiнансова пiдтримка органiзацiй фiзкультурно-спортивної спрямованостi i спортивних споруд мiсцевого значення;

     10) реставрацiю та охорону пам'яток архiтектури мiсцевого значення;

     11) транспорт, дорожнє господарство мiсцевого значення, експлуатацiю дорожньої системи мiсцевого значення (у тому числi роботи, що проводяться спецiалiзованими монтажно-експлуатацiйними пiдроздiлами);

     12) будiвництво, реконструкцiю, ремонт та утримання дорiг мiсцевого значення;

     13) обслуговування боргу районних бюджетiв та бюджетiв мiст республiканського (Автономної Республiки Крим) i обласного значення;

     14) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення;

     15) заходи з органiзацiї рятування на водах;

     16) фiнансування iнших програм, затверджених вiдповiдною радою згiдно iз законодавством.

IV. Видатки, якi здiйснюються з бюджетiв мiст районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань

     До видаткiв, якi здiйснюються з бюджетiв мiст районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань, належать видатки на:

     1) органи мiсцевого самоврядування мiст районного значення, сiл, селищ;

     2) освiту:

     дошкiльну освiту;

     загальну середню освiту (школи - дитячi садки);

     позашкiльну освiту;

     3) первинну медико-санiтарну, амбулаторно-полiклiнiчну та стацiонарну допомогу (дiльничнi лiкарнi, медичнi амбулаторiї, фельдшерсько-акушерськi та фельдшерськi пункти);

     4) програми i заходи мiсцевого значення стосовно дiтей, молодi, жiнок, сiм'ї;

     5) мiсцевi програми пiдтримки житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктiв;

     6) мiськi, сiльськi та селищнi палаци культури, клуби та бiблiотеки;

     7) заходи з розвитку фiзичної культури i спорту мiсцевого значення;

     8) транспорт, дорожнє господарство мiсцевого значення;

     9) програми природоохоронних заходiв мiсцевого значення;

     10) заходи з органiзацiї рятування на водах;

     11) фiнансування iнших програм мiсцевого значення, затверджених вiдповiдною радою згiдно iз законодавством.

V. Склад видаткiв бюджетiв мiст Києва та Севастополя

     До складу видаткiв бюджетiв мiст Києва та Севастополя включаються видатки, визначенi для обласних бюджетiв, бюджетiв мiст обласного i районного значення, сiл, селищ та їх об'єднань.

     Розподiл видаткiв бюджетiв мiст Києва та Севастополя мiж мiським бюджетом та iншими бюджетами, що входять до складу бюджетiв цих мiст, провадиться вiдповiдно Київською та Севастопольською мiськими, районними у мiстах радами.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.