ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 сiчня 2003 року N 434-IV,
вiд 9 липня 2003 року N 1047-IV,
вiд 11 вересня 2003 року N 1158-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 18 листопада 2004 року N 2188-IV,
вiд 14 грудня 2004 року N 2229-IV,
вiд 20 сiчня 2005 року N 2377-IV,
вiд 16 червня 2005 року N 2664-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3205-IV

(У текстi Закону слова "виконавець", "виконавцi" у всiх вiдмiнках замiнено словами "учасник", "учасники" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 16 сiчня 2003 року N 434-IV)

     Цей Закон встановлює загальнi правовi та економiчнi засади здiйснення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за рахунок державних коштiв.

     Метою цього Закону є створення конкурентного середовища у сферi державних закупiвель, а також запобiгання проявам корупцiї у цiй сферi, забезпечення прозоростi процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за державнi кошти та досягнення оптимального i рацiонального їх використання.

(абзац другий преамбули у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)
(абзац другий преамбули iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     замовник - розпорядник державних коштiв, який здiйснює закупiвлю в порядку, визначеному цим Законом, при цьому замовником вважається суб'єкт, тендерний комiтет якого проводить процедуру закупiвлi та який одночасно укладає з переможцем договiр про закупiвлю, крiм випадкiв здiйснення закупiвлi товарiв на засадах мiжвiдомчої координацiї;

(абзац другий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     розпорядники державних коштiв - органи державної влади, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, iншi органи, установи, органiзацiї, визначенi Конституцiєю України та законодавством України, а також пiдприємства, установи чи органiзацiї, створенi в установленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республiки Крим чи органами мiсцевого самоврядування та уповноваженi на отримання державних коштiв, взяття за ними зобов'язань та здiйснення платежiв, державнi, казеннi, комунальнi пiдприємства та господарськi товариства, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв;

(абзац третiй статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     державна закупiвля (далi - закупiвля) - придбання замовником товарiв, робiт i послуг за державнi кошти у порядку, встановленому цим Законом, при цьому здiйснення закупiвлi одним замовником в iнтересах iншого забороняється, крiм випадкiв здiйснення закупiвлi товарiв на засадах мiжвiдомчої координацiї;

(абзац четвертий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     державнi кошти - кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республiки Крим та мiсцевих бюджетiв, державнi кредитнi ресурси, а також кошти Нацiонального банку України, державних цiльових фондiв, Пенсiйного фонду України, фондiв соцiального страхування, кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування, кошти страхування на випадок безробiття, кошти загальнообов'язкового державного соцiального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатностi та витратами, зумовленими народженням та похованням, кошти, передбаченi Законом України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi", гуманiтарна допомога в грошовiй формi, кошти державних, казенних, комунальних пiдприємств та господарських товариств, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв, якi спрямовуються на придбання товарiв, робiт i послуг;

(абзац п'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     учасник процедури закупiвлi (далi - учасник) - фiзична особа, що проживає на територiї України, чи юридична особа (резидент або нерезидент), що пiдтвердила намiр взяти участь у процедурi закупiвлi та подає чи подала тендерну пропозицiю;

(абзац шостий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     товари - продукцiя будь-якого виду та призначення, у тому числi сировина, вироби, устаткування, технологiї, предмети у твердому, рiдкому, газоподiбному станi, включаючи електроенергiю, а також послуги, пов'язанi з поставкою товарiв, якщо їх вартiсть не перевищує вартостi самих товарiв;

     роботи - проектування, будiвництво нових, розширення, реконструкцiя, капiтальний ремонт та реставрацiя об'єктiв i споруд виробничого i невиробничого призначення, технiчне переоснащення дiючих пiдприємств, а також супровiднi роботам послуги, у тому числi геодезичнi роботи, бурiння, сейсмiчнi дослiдження, аеро- та супутникова фотозйомка та iншi послуги, якi включаються до кошторисної вартостi робiт, якщо вартiсть виконання цих послуг не перевищує вартостi самих робiт;

(абзац восьмий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     послуги - будь-яка закупiвля, крiм товарiв та робiт, включаючи пiдготовку спецiалiстiв, забезпечення транспортом i зв'язком, освоєння технологiй, науковi дослiдження, медичне та побутове обслуговування, а також консультацiйнi послуги, до яких належать послуги, пов'язанi з консультуванням, експертизою, оцiнкою, пiдготовкою висновкiв i рекомендацiй;

(абзац дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     тендерна документацiя - документацiя, що готується замовником та передається учасникам для пiдготовки ними тендерних пропозицiй щодо предмету закупiвлi, визначеного замовником;

(абзац десятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     тендерний комiтет - група спецiалiстiв замовника, призначена вiдповiдальною за здiйснення процедур закупiвлi згiдно з положеннями цього Закону;

(абзац одинадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, в редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     тендерна пропозицiя - пропозицiя щодо певного предмета закупiвлi, яка готується та подається учасником замовнику вiдповiдно до вимог тендерної документацiї;

     альтернативна тендерна пропозицiя - пропозицiя, яка може бути подана учасником замовнику додатково у складi тендерної пропозицiї, якщо це передбачено тендерною документацiєю i вiдрiзняється вiд основної пропозицiї, розробленої вiдповiдно до умов, передбачених тендерною документацiєю;

(абзац тринадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     акцепт тендерної пропозицiї - прийняття замовником тендерної пропозицiї, яку визнано найкращою за результатами оцiнки та надання згоди на її оплату. Тендерна пропозицiя вважається акцептованою, якщо замовником в установлений у тендерних документах строк подано письмове пiдтвердження учаснику у акцептi тендерної пропозицiї пiсля визначення його переможцем процедури закупiвлi;

(абзац чотирнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     торги (тендер) - здiйснення конкурентного вiдбору учасникiв з метою визначення переможця торгiв (тендера) згiдно з процедурами (крiм процедури закупiвлi в одного учасника), встановленими цим Законом;

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     преференцiйна поправка - спосiб надання замовником переваги вiтчизняному виробнику при визначеннi переможця процедур закупiвель шляхом застосування вiдсоткової межi до цiни його тендерної пропозицiї у порiвняннi з найбiльш вигiдною серед поданих у розмiрах, встановлених цим Законом;

     договiр про закупiвлю - письмова угода мiж замовником та учасником - переможцем процедури закупiвлi, яка передбачає надання послуг, виконання робiт або набуття права власностi на товар за вiдповiдну плату;

(абзац сiмнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     забезпечення тендерної пропозицiї (далi - тендерне забезпечення) - надання учасником замовнику гарантiй щодо забезпечення виконання ним зобов'язань, якi виникають у зв'язку з поданням тендерних пропозицiй, включаючи такi способи забезпечення, як банкiвськi гарантiї, резервнi акредитиви, чеки, згiдно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселi, порука та iншi види забезпечення за вибором замовника вiдповiдно до закону;

(абзац вiсiмнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     забезпечення виконання договору про закупiвлю - надання учасником замовнику гарантiй виконання ним вимог договору про закупiвлю, включаючи такi способи забезпечення, як банкiвськi гарантiї, резервнi акредитиви, чеки, згiдно з якими первинне зобов'язання несе будь-який банк, депозити, векселi, порука та iншi види забезпечення виконання договору за вибором замовника вiдповiдно до закону;

(абзац дев'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     вiтчизняний виробник - суб'єкт господарювання - резидент, який здiйснює виробництво товарiв, виконує роботи чи надає послуги на територiї України;

(абзац двадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     переможець процедури закупiвлi - учасник, тендерна пропозицiя якого в результатi оцiнки визнана найкращою та акцептована;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять першим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     частина предмета закупiвлi (лот) - визначена замовником (за обсягом, номенклатурою чи мiсцем поставки товару (виконання робiт, надання послуг) частина товарiв, робiт чи послуг, на яку, в межах єдиної процедури закупiвлi, учасникам дозволяється подавати тендернi пропозицiї. Кiлькiсть тендерних пропозицiй на кожну окрему частину предмета закупiвлi не може бути меншою нiж двi;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять другим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     електроннi державнi закупiвлi - здiйснення замовниками встановлених цим Законом процедур закупiвель за допомогою iнформацiйної системи в мережi Iнтернет в режимi on-line з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, абзац двадцять третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     генеральний замовник - орган державної влади, державна установа, органiзацiя чи пiдприємство, якi визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдальними за органiзацiю i проведення процедур закупiвлi на засадах мiжвiдомчої координацiї в iнтересах замовникiв та виконують їх функцiї вiдповiдно до цього Закону;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     закупiвля на засадах мiжвiдомчої координацiї - здiйснення закупiвлi з використанням механiзму взаємодiї генерального замовника i замовникiв у порядку, встановленому цим Законом;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     квалiфiкацiйна документацiя - документацiя, що готується замовником та передається учасникам для пiдготовки ними квалiфiкацiйних пропозицiй при проведеннi попередньої квалiфiкацiї учасникiв;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять шостим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     квалiфiкацiйна пропозицiя - пропозицiя, яка готується та подається учасником замовнику вiдповiдно до вимог квалiфiкацiйної документацiї;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять сьомим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     строк дiї тендерної (цiнової) пропозицiї - встановлений замовником у тендернiй документацiї (запитi щодо цiнових пропозицiй) строк, що дiє до укладення договору про закупiвлю, протягом якого учасник не має права змiнювати свою тендерну (цiнову) пропозицiю (крiм цiнової змiни при проведеннi процедури редукцiону);

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять восьмим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Цей Закон застосовується до всiх закупiвель товарiв, робiт i послуг, що повнiстю або частково здiйснюються за рахунок державних коштiв, за умови, що вартiсть закупiвлi товару (товарiв), послуги (послуг) дорiвнює або перевищує 30 тисяч гривень, а робiт - 300 тисяч гривень.

(частина перша статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Умови здiйснення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг за рахунок державних коштiв можуть встановлюватися або змiнюватися виключно цим Законом.

     Змiни до цього Закону вносяться не пiзнiше нiж за три мiсяцi до початку нового бюджетного року.

(частина друга статтi 2 у редакцiї Законiв України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Дiя цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупiвлi є:

     водо-, тепло- та енергопостачання;

     водовiдведення та обслуговування каналiзацiйних систем;

     поштовi послуги, у тому числi поштовi марки;

(абзац четвертий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     товари, роботи i послуги, закупiвля яких здiйснюється замовниками, розташованими за межами України;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     телекомунiкацiйнi послуги, в тому числi щодо трансляцiї радiо- та телесигналiв (за винятком послуг мобiльного зв'язку та Iнтернет-послуг);

(абзац шостий частини третьої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     послуги щодо перевезення залiзничним транспортом;

(статтю 2 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     професiйна пiдготовка, перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї робiтничих кадрiв у державних професiйно-технiчних навчальних закладах;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 11.09.2003 р. N 1158-IV)

     пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I - IV рiвнiв акредитацiї;

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 14.12.2004 р. N 2229-IV)

      закупiвля товарiв, робiт чи послуг, якi у зв'язку з їх спецiальним призначенням становлять державну таємницю.

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     4. Забороняються укладання договорiв, якi передбачають витрачання державних коштiв, та/або оплата розпорядником державних коштiв товарiв, робiт i послуг до/без проведення процедур, передбачених цим Законом.

(статтю 2 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, частина четверта статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Частину п'яту статтi 2 виключено

(статтю 2 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, частину п'яту статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 21. Принципи державних закупiвель

     1. Державнi закупiвлi здiйснюються на основi таких принципiв:

     максимальна економiя та ефективнiсть;

     добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

     вiдкритiсть та прозорiсть на всiх стадiях державних закупiвель;

     недискримiнацiя учасникiв;

     об'єктивна та неупереджена оцiнка тендерних пропозицiй;

(Закон доповнено статтею 21 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     запобiгання проявам корупцiї;

(статтю 21 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     сприяння захисту iнтересiв вiтчизняного виробника, зокрема сiльськогосподарського товаровиробника, при органiзацiї та здiйсненнi закупiвель;

(статтю 21 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     вiльного доступу, вiдкритостi та доступностi iнформацiї з питань закупiвель, у тому числi для громадян України та громадських органiзацiй.

(статтю 21 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 22. Стадiї державних закупiвель та їх планування

     1. Стадiями державних закупiвель є:

     1) затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштiв);

     2) затвердження рiчного плану державних закупiвель;

     3) обрання i проведення процедур закупiвель на пiдставi затвердженого кошторису (програми, плану використання державних коштiв) та рiчного плану державних закупiвель;

     4) визначення переможця процедури закупiвлi;

     5) укладання договорiв про закупiвлю;

     6) складання звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi;

     7) виконання договорiв про закупiвлю;

     8) контроль за виконанням договорiв про закупiвлю.

     2. Примiрник рiчного плану, який затверджується замовником не пiзнiше нiж у мiсячний строк пiсля затвердження кошторису (програми, плану використання державних коштiв), змiни до нього надсилаються уповноваженому органу у випадках i в порядку, що визначенi цим органом, та оприлюднюються шляхом розмiщення принаймнi в однiй iнформацiйнiй системi в мережi Iнтернет протягом 15 календарних днiв з дати його затвердження.

(частина друга статтi 22 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV, Закон доповнено статтею 22 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

РОЗДIЛ I1
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ТА КООРДИНАЦIЇ У СФЕРI ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 3. Державний нагляд, контроль та координацiя у сферi закупiвель

     Державний нагляд, контроль та координацiя у сферi закупiвель здiйснюються Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координацiї закупiвель товарiв, робiт i послуг, Рахунковою палатою, Державною контрольно-ревiзiйною службою України, Державним казначейством України, Мiнiстерством аграрної полiтики України, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi статистики вiдповiдно до Закону України "Про державну статистику", правоохоронними органами в межах компетенцiї, визначеної Конституцiєю України, законами України та цим Законом.

     Рахункова палата здiйснює нагляд, контроль та координацiю у сферi закупiвель в межах компетенцiї, визначеної Конституцiєю України, Законом України "Про Рахункову палату", цим Законом та iншими законами України.

     Стаття 31. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координацiї закупiвель товарiв, робiт i послуг

     1. З метою реалiзацiї основної мети Закону щодо створення конкурентного середовища у сферi закупiвель функцiї спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координацiї закупiвель товарiв, робiт i послуг (далi - уповноважений орган) здiйснюються Антимонопольним комiтетом України.

     2. Основними функцiями уповноваженого органу є:

     погодження iншої, нiж вiдкритi торги, процедури закупiвлi у випадках i в порядку, передбачених цим Законом, та вiдповiдно до вимог статтi 33 цього Закону;

     пiдготовка та подання до Кабiнету Мiнiстрiв України, Рахункової палати пiврiчних звiтiв щодо здiйснення замовниками закупiвель;

     подання разом iз Рахунковою палатою до Верховної Ради України щорiчного звiту щодо здiйснення замовниками закупiвель;

     контроль за дотриманням законодавства щодо закупiвель;

     проведення перевiрок щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi закупiвель вiдповiдно до цього Закону;

     подання матерiалiв до правоохоронних органiв у випадках, передбачених цим Законом;

     спiвробiтництво з органами державної влади щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi здiйснення закупiвель;

     мiжнародне спiвробiтництво у сферi закупiвель та пiдтримка участi вiтчизняних товаровиробникiв у торгах щодо закупiвель за межами України;

     подання Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо визначення генерального замовника;

     здiйснення контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї у сферi закупiвель, зокрема в разi спотворення результатiв торгiв (тендерiв), у межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України;

     державна пiдтримка та забезпечення захисту вiтчизняного виробника, зокрема сiльськогосподарського товаровиробника, при здiйсненнi закупiвель;

     державна пiдтримка та забезпечення захисту пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємств, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, та пiдприємств кримiнально-виконавчої системи при здiйсненнi закупiвель;

     пiдготовка та подання до Кабiнету Мiнiстрiв України квартальних звiтiв щодо здiйснення замовниками закупiвель товарiв, робiт i послуг власного виробництва пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємств, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, та пiдприємств кримiнально-виконавчої системи.

     3. Уповноважений орган має право:

     вимагати вiд замовникiв звiт про результати здiйснення процедури закупiвлi вiдповiдно до цього Закону та реалiзацiю договорiв про закупiвлю;

     вимагати вiд розпорядникiв державних коштiв звiт про обсяги закупiвель товарiв, робiт i послуг власного виробництва пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємств, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, та пiдприємств кримiнально-виконавчої системи;

     установлювати строки надання замовниками iнформацiї про закупiвлi, що плануються, укладенi договори про закупiвлi та їх виконання;

     у разi виявлення порушень у процедурах закупiвель вживати заходiв згiдно iз цим Законом;

     забезпечувати органiзацiю контролю за дотриманням законодавства щодо закупiвель;

     складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення за порушення законодавства про здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти;

     визначати своїм рiшенням:

     форму або зразок оголошення про проведення процедур закупiвлi та запрошення до участi в них;

     додаткову iнформацiю, яка зазначається в оголошеннi та запрошеннi;

     форму звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi та додатковi вимоги до нього;

     форму протоколу про розкриття тендерних пропозицiй;

     форму рiчного плану закупiвель за державнi кошти;

     форму реєстру отриманих тендерних пропозицiй;

     порядок проведення перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi закупiвель та взаємодiї з правоохоронними органами.

     4. Контроль за дiяльнiстю уповноваженого органу здiйснює Верховна Рада України та iншi органи державної влади вiдповiдно до Конституцiї України та законiв України.

     Стаття 32. Iншi органи, що здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi закупiвель

     1. Органами державної влади, крiм уповноваженого органу, якi здiйснюють державний нагляд та контроль в межах своєї компетенцiї у сферi закупiвель, є Державна контрольно-ревiзiйна служба України, Державне казначейство України, Мiнiстерство аграрної полiтики України, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi статистики вiдповiдно до Закону України "Про державну статистику", а також правоохороннi органи.

     2. Органи, що здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi закупiвель в межах компетенцiї, визначеної Конституцiєю України, законами України та цим Законом, здiйснюють такi функцiї:

     Державна контрольно-ревiзiйна служба:

     проводить перевiрки щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi закупiвель вiдповiдно до цього Закону та iнших законiв України;

     здiйснює спiвробiтництво з органами державної влади щодо запобiгання проявам корупцiї у сферi здiйснення закупiвель;

     здiйснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупiвель;

     складає протоколи про адмiнiстративнi правопорушення за порушення законодавства про здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти;

     подає матерiали до правоохоронних органiв у випадках, передбачених законами України;

     здiйснює iншi функцiї, передбаченi законами України.

     Державне казначейство України:

     перевiряє наявнiсть укладеного договору, звiту про здiйснення закупiвлi та iнших передбачених законодавством документiв;

     перевiряє пiдстави для здiйснення платежiв, а саме наявнiсть та вiдповiднiсть законодавству у сферi закупiвель рiчного плану закупiвель та документiв, що пiдтверджують проведення процедур закупiвлi, а також правильнiсть оформлення розрахункових документiв;

     бере участь в економiчному обґрунтуваннi окремих статей видаткiв Державного бюджету України;

     здiйснює контроль за дотриманням законодавства щодо закупiвель;

     подає матерiали до правоохоронних органiв у випадках, передбачених законами України;

     вживає заходiв для недопущення здiйснення платежiв з рахунку замовника в разi вiдмiни процедури закупiвлi у процесi та пiсля розгляду скарги з приводу порушень при проведеннi замовником процедур закупiвель;

     здiйснює iншi функцiї, передбаченi законами України.

     Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi статистики вiдповiдно до Закону України "Про державну статистику":

     проводить облiк закупiвель шляхом збирання iнформацiї про запланованi закупiвлi та торги, що вiдбулися;

     затверджує форми статистичної звiтностi у сферi закупiвель;

     здiйснює iншi функцiї, передбаченi законами України.

     Мiнiстерство аграрної полiтики України у межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством України, взаємодiє з уповноваженим органом, iншими органами державної влади, замовниками з метою координацiї їх дiяльностi щодо пiдтримки та захисту вiтчизняних сiльськогосподарських товаровиробникiв.

     Правоохороннi органи здiйснюють державний нагляд та контроль у сферi закупiвель в межах своєї компетенцiї, визначеної законами України.

     3. Вiдповiдно до законiв України та цього Закону уповноважений орган, Державна контрольно-ревiзiйна служба України, Державне казначейство України, Мiнiстерство аграрної полiтики України, спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi статистики вiдповiдно до Закону України "Про державну статистику" звiтують про свою дiяльнiсть щодо здiйснення державного нагляду, контролю та координацiї у сферi закупiвель перед Верховною Радою України та Кабiнетом Мiнiстрiв України, вживають вiдповiдних заходiв, у тому числi здiйснюють вiдповiднi перевiрки у межах своєї компетенцiї у разi надходження звернення (запиту) вiд народних депутатiв України, комiтетiв Верховної Ради України, тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради України.

     Стаття 33. Спецiальна контрольна комiсiя з питань державних закупiвель при Рахунковiй палатi

     1. З метою забезпечення прозоростi та вiдкритостi державних закупiвель при Рахунковiй палатi дiє Спецiальна контрольна комiсiя з питань державних закупiвель (далi - Комiсiя).

     До складу Комiсiї входять по одному представнику вiд Рахункової палати, Державної контрольно-ревiзiйної служби України, Державного казначейства України, три кандидатури за пропозицiєю профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить законодавство про дiяльнiсть Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревiзiйної служби, та три представники вiд Тендерної палати України.

     За погодженням з профiльним Комiтетом Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить законодавство про дiяльнiсть Рахункової палати України, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревiзiйної служби, Комiсiя своїм рiшенням може вводити до свого складу представникiв громадських органiзацiй, науковцiв тощо.

     2. Комiсiя:

     надає висновки уповноваженому органу та одночасно замовнику щодо можливостi застосування процедур закупiвлi з обмеженою участю та в одного учасника вiдповiдно до статтi 14 цього Закону. Погодження застосування процедур закупiвель з обмеженою участю та в одного учасника вiдповiдно до статей 3, 14, 33 цього Закону уповноважений орган може здiйснювати лише за наявностi вiдповiдного позитивного висновку Комiсiї;

     здiйснює розгляд скарг з приводу порушень замовником процедури закупiвлi або прийнятих рiшень, дiй чи бездiяльностi та приймає вiдповiднi рiшення щодо них у випадках та в порядку, передбачених цим Законом;

     здiйснює аналiз проблем у сферi закупiвель та про результати повiдомляє Верховну Раду України, Кабiнет Мiнiстрiв України, уповноважений орган;

     надає незалежнi висновки щодо роботи уповноваженого органу та направляє їх до Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України та у разi необхiдностi - до правоохоронних органiв;

     надає пропозицiї уповноваженому органу щодо забезпечення дiєвого контролю у сферi закупiвель;

     визначає правовi та органiзацiйнi методи запобiгання корупцiї, виявлення та припинення її проявiв у сферi закупiвель;

     сприяє створенню умов для розвитку прозоростi у сферi закупiвель;

     сприяє удосконаленню системи забезпечення громадськостi iнформацiєю з питань здiйснення закупiвель;

     сприяє запровадженню сучасних механiзмiв i методiв формування прозорого ринку закупiвель сiльськогосподарської продукцiї;

     сприяє створенню правових, економiчних, соцiальних умов для реалiзацiї та захисту прав i задоволення потреб пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємств, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, та пiдприємств кримiнально-виконавчої системи.

     3. Головою Комiсiї є представник Рахункової палати.

     Кожен член Комiсiї має один голос.

     4. Комiсiя затверджує положення про Спецiальну контрольну комiсiю з питань державних закупiвель.

     5. Дiяльнiсть Комiсiї є прозорою для суспiльства. Комiсiя iнформує про свою дiяльнiсть Верховну Раду України, Кабiнет Мiнiстрiв України, засоби масової iнформацiї тощо.

     6. Засiдання Комiсiї вважається правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше нiж половина членiв Комiсiї. Рiшення Комiсiї вважається прийнятим, якщо за нього проголосували бiльше нiж половина членiв, присутнiх на засiданнi Комiсiї. При рiвному розподiлi голосiв членiв голос голови Комiсiї є вирiшальним.

     7. Рiшення Комiсiї, прийнятi в межах її компетенцiї, вiдповiдно до вимог цього Закону, є обов'язковими для виконання замовниками, учасниками, iншими органами державної влади, яких стосуються цi рiшення. Рiшення Комiсiї можуть бути оскарженi у судовому порядку, вiдповiдно до законодавства України.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 20.11.2003 р. N 1294-IV, вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, статтю 3 замiнено роздiлом I1 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

РОЗДIЛ I2
ОБОВ'ЯЗКОВI ПЕРЕДУМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 4. Мiжнароднi зобов'язання України щодо здiйснення закупiвель

     Якщо норми мiжнародного договору України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, мiстять положення, вiдмiннi вiд норм цього Закону, то застосовуються норми мiжнародного договору України.

     Стаття 41. Прозорiсть здiйснення державних закупiвель та оприлюднення iнформацiї щодо закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

     1. З метою запобiгання проявам корупцiї та формування ефективного конкурентного середовища у сферi закупiвель замовник зобов'язаний забезпечити прозорiсть здiйснення державних закупiвель шляхом оприлюднення необхiдної iнформацiї, передбаченої цим Законом щодо закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти за допомогою iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, а саме розмiстити:

(абзац перший частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     рiчнi плани державних закупiвель;

(частину першу статтi 41 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, у зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами третiм - шостим)

     оголошення про заплановану закупiвлю чи про проведення попередньої квалiфiкацiї;

     протокол розкриття тендерних (цiнових) пропозицiй;

(частину першу статтi 41 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим)

     акцепт тендерної пропозицiї та повiдомлення про результати торгiв;

(частину першу статтi 41 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     запит щодо цiнових пропозицiй (котирувань);

(частину першу статтi 41 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим)

     звiт про результати здiйснення процедури закупiвлi, включаючи всi додатки до нього;

     оголошення про результати проведеної процедури закупiвлi;

     iнформацiю, що стосується розгляду скарги, у разi її надходження (iнформацiю про отримання скарги, рiшення щодо розгляду скарги).

     Iнформацiя щодо державних закупiвель, передбачена цим Законом, розмiщується послiдовно принаймнi в однiй з iнформацiйних систем у мережi Iнтернет згiдно з власним регламентом та в порядку, передбаченому iнформацiйними системами. При цьому в обранiй замовником iнформацiйнiй системi у мережi Iнтернет мають бути розмiщенi всi без винятку документи щодо державних закупiвель, передбаченi цiєю статтею.

(частину першу статтi 41доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, абзац десятий частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Iнформацiйна система в мережi Iнтернет у визначеннi цього Закону є сукупнiстю програмних засобiв з власною адресою в мережi Iнтернет, яка забезпечує доступ до iнформацiйних ресурсiв i вiдповiдає таким обов'язковим вимогам: забезпечує збирання, накопичення, передачу та обробку iнформацiї щодо державних закупiвель замовникiв з усiх адмiнiстративно-територiальних одиниць України; вiдповiдає встановленим законодавством вимогам щодо захисту державної iнформацiї; надає можливiсть здiйснення електронних державних закупiвель та вiдповiдає iншим вимогам, встановленим цим Законом.

(частина друга статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     3. Строки висвiтлення iнформацiї, передбаченої у частинi першiй цiєї статтi, повиннi вiдповiдати строкам здiйснення процедур закупiвель товарiв, робiт i послуг, передбачених Законом.

     4. Замовник оприлюднює iнформацiю, передбачену цим Законом, в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет шляхом її направлення до таких систем у паперовому або електронному виглядi в порядку, передбаченому iнформацiйними системами.

(частина четверта статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     5. Замовник має право здiйснити закупiвлю за процедурами, зазначеними в статтi 13 цього Закону (крiм процедури закупiвлi в одного учасника), шляхом здiйснення електронних державних закупiвель, з дотриманням вимог, встановлених цим Законом.

(частина п'ята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     6. Оприлюднення iнформацiї щодо закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет, передбаченої в частинi першiй цiєї статтi, не вважається здiйсненням електронних державних закупiвель.

     7. Уповноважений орган здiйснює контроль за дотриманням конкурентного законодавства iнформацiйними системами в мережi Iнтернет та сприяє розвитку конкуренцiї у цiй сферi. Втручання у вибiр замовником iнформацiйних систем у мережi Iнтернет iнших розпорядникiв державних коштiв, а також неправомiрне використання iнформацiйних систем у мережi Iнтернет забороняються.

(частина сьома статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     8. З метою забезпечення здiйснення парламентського контролю замовник зобов'язаний на звернення Верховної Ради України, комiтетiв Верховної Ради України, народних депутатiв України надавати повну, достовiрну iнформацiю, що стосується здiйснення ним закупiвель, та у разi виявлення порушень чинного законодавства у сферi закупiвель вживати вiдповiдних заходiв щодо їх усунення.

(частина восьма статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)
(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     Стаття 42. Вимоги щодо iнформацiйних систем у мережi Iнтернет щодо забезпечення захисту державної iнформацiї, здiйснення електронних державних закупiвель та забезпечення виконання вимог цього Закону

     1. Iнформацiйна система у мережi Iнтернет в частинi забезпечення захисту державної iнформацiї, здiйснення електронних державних закупiвель та забезпечення виконання вимог цього Закону повинна:

     мати власний регламент - документ, що визначає порядок функцiонування системи та вимоги щодо роботи в цiй системi;

абзац другий частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     забезпечувати пiдтримку багатомовностi, у тому числi українською та англiйською мовами;

     мати побудовану комплексну систему захисту iнформацiї;

     використовувати засоби технiчного захисту iнформацiї, якi мають експертнi висновки Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України;

     мати атестат вiдповiдностi Комплекснiй системi захисту iнформацiї Департаменту спецiальних телекомунiкацiйних систем та захисту iнформацiї Служби безпеки України;

     виконувати функцiї, встановленi частиною другою статтi 41 цього Закону;

     надавати можливiсть здiйснення електронних державних закупiвель в режимi on-line вiдповiдно до вимог, визначених цим Законом, з використанням промислово придатних технологiчних рiшень, якi побудованi на процесах (способах) перетворення даних при електронному оприлюдненнi, розмiщеннi та перiодичному оновленнi документiв, перетвореннi даних при вiдображеннi електронного документообiгу; автоматизованого здiйснення державних закупiвель, що пiдтверджується вiдповiдними охоронними документами.

(абзац восьмий частини першої статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Частину другу статтi 42 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Неоприлюднення замовником iнформацiї щодо здiйснення державних закупiвель, передбаченої цим Законом, в iнформацiйнiй системi у мережi Iнтернет, яка вiдповiдає вимогам, визначеним цим Законом, може оскаржуватися в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону, або в судовому порядку та є пiдставою для вiдмiни торгiв.

(Закон доповнено статтею 42 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 5. Недискримiнацiя учасникiв

     1. Вiтчизнянi та iноземнi учасники беруть участь у процедурi закупiвлi на рiвних умовах вiдповiдно до положень цього Закону, за винятком випадкiв, коли застосовуються положення статтi 6 цього Закону.

     2. Замовники забезпечують рiвноправний доступ усiх учасникiв до iнформацiї з питань закупiвлi.

(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 6. Умови захисту вiтчизняного ринку

     1. З метою створення належних умов для захисту вiтчизняного ринку замовник надає перевагу тендернiй пропозицiї, поданiй вiтчизняним виробником, шляхом застосування преференцiйної поправки до її цiни, за умови, що очiкувана вартiсть предмета закупiвлi не перевищує суми, еквiвалентної:

(абзац перший частини першої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     для товарiв - 200 тисячам євро;

     для послуг - 300 тисячам євро;

     для робiт - 4 мiльйонам євро.

     Розмiр преференцiйної поправки повинен становити 10 вiдсоткiв цiни тендерної пропозицiї.

     2. Замовник надає перевагу тендернiй пропозицiї, поданiй пiдприємствами громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємствами, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк незалежно вiд суми очiкуваної вартостi закупiвлi, з метою посилення соцiального та правового захисту iнвалiдiв i змiцнення їх матерiально-технiчної бази та пiдприємствами кримiнально-виконавчої системи, незалежно вiд суми очiкуваної вартостi закупiвлi, якщо зазначенi пiдприємства є виробниками товарiв, робiт i послуг, що закуповуються.

(абзац перший частини другої статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.01.2005 р. N 2377-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     У цих випадках розмiр преференцiйної поправки повинен становити 15 вiдсоткiв цiни тендерної пропозицiї, навiть за умови участi у процедурi закупiвлi лише вiтчизняних виробникiв.

     3. У разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг, що включенi до затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України перелiку товарiв, робiт i послуг, що закуповуються у пiдприємств, якi переважно використовують працю iнвалiдiв, розпорядники державних коштiв запрошують до торгiв виключно пiдприємства громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємства, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк та якщо зазначенi пiдприємства є виробниками товарiв, робiт i послуг, що закуповуються.

     4. Частина четверта статтi 6 виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     4. У разi, якщо предметом закупiвлi є послуги чи роботи, що здiйснюються на територiї України, замовник має право вимагати вiд iноземного учасника, який бере участь у процедурi закупiвлi, виконання цих послуг чи робiт з використанням вiтчизняних сировини, матерiалiв та робочої сили.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 09.07.2003 р. N 1047-IV)

    6. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi сприяти вдосконаленню механiзму стимулювання вiтчизняного виробника, забезпеченню дотримання умов захисту вiтчизняних виробникiв, зокрема сiльськогосподарських товаровиробникiв, що передбаченi цим Законом, при здiйсненнi замовниками процедур закупiвель.

(статтю 6 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     7. Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування зобов'язанi надавати вiтчизняним виробникам, зокрема сiльськогосподарським товаровиробникам, пiдприємствам громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємствам, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, та пiдприємствам кримiнально-виконавчої системи необхiдну доступну, достовiрну iнформацiю щодо здiйснення закупiвель, яка забезпечить можливiсть їх компетентного вибору.

(статтю 6 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     8. Уповноважений орган та iншi органи, що здiйснюють державний нагляд, контроль та координацiю у сферi закупiвель, звiтують перед Верховною Радою України та Кабiнетом Мiнiстрiв України щодо виконання та забезпечення умов захисту вiтчизняного ринку.

(статтю 6 доповнено частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 7. Несхвальнi дiї учасникiв

     1. Замовник зобов'язаний забезпечити створення умов для проведення прозорих державних закупiвель та оприлюднення iнформацiї в порядку, передбаченому цим Законом.

     2. Замовник зобов'язаний вiдхилити тендерну або квалiфiкацiйну пропозицiю у разi, якщо вiн має незаперечнi докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати будь-якiй службовiй особi замовника, iншого державного органу винагороду в будь-якiй формi (пропозицiя про найм на роботу, цiнна рiч, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рiшення щодо визначення переможця процедури закупiвлi або на застосування замовником певного виду процедури закупiвлi.

     3. Замовник зобов'язаний вiдхилити тендерну або квалiфiкацiйну пропозицiю у разi, якщо вiн має незаперечнi докази того, що:

     фiзичну особу, яка є учасником, було засуджено за злочин, вчинений пiд час здiйснення процедури закупiвлi, чи iнший злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому порядку;

     посадову особу учасника, яку призначено ним вiдповiдальною за здiйснення процедури закупiвлi, було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупiвлi, чи iнший злочин, вчинений з корисливих мотивiв, судимiсть з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.

     4. Iнформацiя про вiдхилення тендерної або квалiфiкацiйної пропозицiї та пiдстави для вiдхилення подається замовником у звiтi про результати проведення процедури закупiвлi та протягом семи календарних днiв повiдомляється учаснику, який допустив несхвальнi дiї, передбаченi цiєю статтею.

     5. Замовник зобов'язаний повiдомити про дату проведення розкриття тендерних або квалiфiкацiйних пропозицiй:

     мiсцеву раду вiдповiдного рiвня, якщо закупiвля здiйснюється за кошти мiсцевих бюджетiв;

     Верховну Раду Автономної Республiки Крим, якщо закупiвля здiйснюється за кошти бюджету Автономної Республiки Крим;

     Верховну Раду України, якщо закупiвля здiйснюється за iншi державнi кошти.

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

РОЗДIЛ II
ЗАГАЛЬНI УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ЗАКУПIВЛI

     Стаття 8. Публiкацiя оголошень про здiйснення закупiвлi

     1. З метою створення оптимального конкурентного середовища дiяльностi засобiв масової iнформацiї у сферi закупiвель оголошення про заплановану закупiвлю чи про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв публiкуються у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї iз загальнодержавною сферою розповсюдження, що публiкує iнформацiю виключно з питань державних закупiвель та має назву, яка вiдноситься безпосередньо саме до сфери державних закупiвель (далi - спецiалiзований друкований засiб масової iнформацiї), та в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет.

     З метою забезпечення iнформацiйно-методичного супроводу державних закупiвель згiдно з вимогами статтi 173 цього Закону Тендерна палата України на пiдставi отриманої iнформацiї вiд вiдповiдних органiв державної влади безкоштовно оприлюднює вiдомостi щодо спецiалiзованих друкованих засобiв масової iнформацiї, мiжнародних видань та iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, якi вiдповiдають вимогам цього Закону, iншу iнформацiю на власному Iнтернет-сайтi, доступ до якого є безкоштовним.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Законiв України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Процедура закупiвлi не може здiйснюватися до публiкацiї оголошення про неї у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї та в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, та в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет, крiм випадкiв застосування замовником у порядку, встановленому цим Законом, процедур торгiв (тендера) з обмеженою участю, запиту цiнових пропозицiй (котирувань) та закупiвлi в одного учасника.

(абзац перший частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)
(частина друга статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     У разi якщо замовником в оголошеннi про заплановану закупiвлю (проведення попередньої квалiфiкацiї) чи в оголошеннi про результати проведеної процедури закупiвлi не зазначено або зазначено невiрний код, присвоєний iнформацiйною системою в мережi Iнтернет, таке оголошення вважається неоприлюдненим.

(частину другу статтi 8 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     3. Оголошення про заплановану закупiвлю чи про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв додатково розмiщуються у вiдповiдних мiжнародних виданнях або в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет англiйською мовою у разi, якщо очiкувана вартiсть предмета закупiвлi перевищує суму, еквiвалентну:

(абзац перший частини третьої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     для товарiв - 200 тисячам євро;

     для послуг - 300 тисячам євро;

     для робiт - 4 мiльйонам євро.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     Курс євро фiксується згiдно з офiцiйним курсом Нацiонального банку України, встановленим на день вiдправлення для публiкацiї оголошення про проведення торгiв або на день вiдправлення запрошень до участi у торгах - у разi застосування торгiв з обмеженою участю.

(частину третю статтi 8 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     4. Редакцiї спецiалiзованих друкованих засобiв масової iнформацiї та iнформацiйного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, при прийняттi оголошень про заплановану закупiвлю (оголошень про попередню квалiфiкацiю) та оголошень про результати проведення торгiв зобов'язанi перевiряти в порядку, визначеному редакцiями цих видань, виконання замовниками вимог щодо розмiщення iнформацiї в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет (наявнiсть пiдтвердження про вiдповiднiсть iнформацiйної системи в мережi Iнтернет вимогам, встановленим цим Законом, та наявнiсть i вiдповiднiсть коду, зазначеного в оголошеннi, коду, який присвоєний iнформацiйною системою в мережi Iнтернет).

(абзац перший частини четвертої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     У разi невиконання або порушення замовниками вимог щодо розмiщення iнформацiї в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет редакцiї спецiалiзованих друкованих засобiв масової iнформацiї та iнформацiйного бюлетеня, що видає Тендерна палата України, мають право не приймати оголошення для публiкацiї.

(абзац другий частини четвертої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Неоприлюднення передбаченої цим Законом iнформацiї щодо здiйснення державних закупiвель в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет є пiдставою для вiдмiни торгiв. За зазначення в документах щодо здiйснення державних закупiвель, передбачених цим Законом, завiдомо неправдивих даних щодо оприлюднення iнформацiї в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет службовi особи замовникiв несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законодавством.

(статтю 8 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 9. Форма повiдомлень пiд час здiйснення процедур закупiвлi

     1. Дiйсними визнаються тiльки тi заяви та повiдомлення, що були поданi у письмовiй формi, встановленiй замовником.

     2. Якщо пiд час здiйснення процедур закупiвлi сторони передавали iнформацiю в iнших формах, нiж письмова, змiст такої iнформацiї повинен бути письмово пiдтверджений ними.

     3. В разi здiйснення замовником електронних державних закупiвель обмiн iнформацiєю та повiдомленнями вiдбувається з використанням електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису в режимi on-line.

(статтю 9 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 10. Мова, що застосовується пiд час здiйснення процедури закупiвлi

    1. Оголошення про здiйснення процедури закупiвлi, запрошення до участi у процедурах закупiвлi, повiдомлення про проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв, а також тендерна документацiя готуються українською мовою та однiєю з iноземних мов, що використовуються у мiжнароднiй торгiвлi, у разi якщо участь у процедурi закупiвлi не обмежується вiтчизняними учасниками. Тексти повиннi бути автентичними, визначальним є україномовний текст.

(частина перша статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     2. Тендернi пропозицiї подаються мовою (мовами), зазначеною (зазначеними) замовником у тендернiй документацiї.

     Стаття 11. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 12. Тендернi комiтети

     1. Тендерний комiтет створюється для органiзацiї та проведення процедур закупiвлi товарiв, робiт та послуг за державнi кошти на засадах колегiальностi у прийняттi рiшень, вiдсутностi конфлiкту iнтересiв членiв тендерного комiтету та їх неупередженостi.

     2. Склад тендерного комiтету, положення про тендерний комiтет затверджуються рiшенням замовника. До складу тендерного комiтету замовника не можуть входити посадовi особи та представники учасникiв, їх близькi родичi, посадовi особи об'єднань пiдприємств, їх представники та близькi родичi.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Членами тендерного комiтету є представники замовника в кiлькостi не менше 5 осiб.

     4. Керiвництво роботою тендерного комiтету здiйснює його голова, який призначається рiшенням у виглядi вiдповiдного розпорядчого акта та є посадовою особою, що має право на пiдписання договорiв про закупiвлю. Голова тендерного комiтету органiзовує його роботу i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на комiтет функцiй.

     Голова тендерного комiтету призначає заступника (заступникiв) голови, вiдповiдального секретаря та визначає функцiї кожного члена тендерного комiтету.

     5. Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнях тендерного комiтету, приймаються простою бiльшiстю голосiв у присутностi не менше двох третин членiв тендерного комiтету. У разi рiвного розподiлу голосiв голос голови комiтету є ухвальним.

     6. Рiшення комiтету оформляється протоколом, який пiдписується усiма членами тендерного комiтету, що брали участь у голосуваннi.

     7. Члени тендерного комiтету протягом шести мiсяцiв з моменту вступу до тендерного комiтету мають отримати вiдповiднi сертифiкати чи свiдоцтва встановленого зразка про проходження навчання чи пiдвищення квалiфiкацiї з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель. Повторне пiдвищення квалiфiкацiї або навчання здiйснюється не рiдше одного разу кожнi два роки.

(частина сьома статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Iнформацiя щодо навчальних закладiв, якi мають лiцензiю на органiзацiю навчання та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв з питань органiзацiї та здiйснення процедур закупiвель, оприлюднюється Мiнiстерством освiти i науки України, у тому числi на його офiцiйному Iнтернет-сайтi.

(частину сьому статтi 12 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     8. Спецiалiсти, юристи, економiсти, консультанти та iншi фiзичнi чи юридичнi особи, якi можуть залучатися до роботи тендерних комiтетiв на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства, та нотарiуси, якi посвiдчують договори про закупiвлю (в разi нотарiального посвiдчення договорiв про закупiвлю на вимогу замовника), не можуть бути членами тендерного комiтету та не несуть вiдповiдальностi за рiшення, дiї або бездiяльнiсть тендерного комiтету та службових осiб замовника, учасника чи iнших осiб, та за виконання (невиконання) договорiв про закупiвлю, укладених на пiдставi рiшення тендерного комiтету замовника, та за наслiдки, спричиненi такими рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю.

     9. Частину дев'яту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)
(статтю 12 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 13. Процедури здiйснення закупiвлi

     Закупiвля може здiйснюватися шляхом таких процедур:

     вiдкритих торгiв;

     торгiв з обмеженою участю;

     двоступеневих торгiв;

     запиту цiнових пропозицiй (котирувань);

    закупiвлi в одного учасника;

(абзац шостий статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     торгiв iз зменшенням цiни (редукцiон).

(статтю 13 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 14. Особливостi застосування деяких процедур закупiвлi

     1. Основними процедурами здiйснення державних закупiвель є торги iз зменшенням цiни (редукцiон) та вiдкритi торги.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Застосування процедури торгiв з обмеженою участю для закупiвлi товарiв, робiт i послуг, очiкувана вартiсть яких перевищує 500 тисяч гривень, потребує погодження з уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Законом або отримання вiдповiдного висновку щодо обрання замовником процедури закупiвлi згiдно з роздiлом II1 цього Закону, крiм випадку, коли процедура торгiв з обмеженою участю застосовується пiсля проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв.

(абзац перший частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Застосування процедури закупiвлi в одного учасника потребує погодження з уповноваженим органом у порядку, визначеному цим Законом або отримання вiдповiдного висновку щодо обрання замовником процедури закупiвлi згiдно з роздiлом II1 цього Закону, якщо очiкувана вартiсть закупiвлi перевищує 30 тисяч гривень для товарiв та послуг та 300 тисяч гривень для робiт.

(абзац другий частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Абзац третiй частини другої статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Вiдповiдальнiсть за застосування цих процедур закупiвель несе виключно замовник.

(частину другу статтi 14 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, абзац четвертий частини другої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Замовник не має права дiлити закупiвлю товару, роботи, послуги на частини з метою уникнення проведення вiдкритих торгiв.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)
(стаття 14 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     Стаття 141. Закупiвля товарiв на засадах мiжвiдомчої координацiї

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує перелiк товарiв, якi закуповуються на умовах мiжвiдомчої координацiї, порядок її здiйснення та генерального замовника. В разi, якщо у планах двох i бiльше головних розпорядникiв коштiв Державного бюджету України передбачається закупiвля одного з товарiв, якi закуповуються на умовах мiжвiдомчої координацiї, на загальну суму, що перевищує 700 тисяч гривень, уповноважений орган подає Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо визначення генерального замовника.

     2. Генеральний замовник:

     здiйснює процедури закупiвлi вiдповiдних товарiв згiдно iз законодавством та визначає учасникiв - переможцiв процедури закупiвлi;

     iнформує всiх заiнтересованих головних розпорядникiв коштiв Державного бюджету України про результати процедур закупiвлi.

     3. Головнi розпорядники укладають договори закупiвлi товарiв з учасниками, що визначенi генеральним замовником переможцями за результатами здiйснених ним процедур закупiвлi, крiм випадкiв, коли товар не вiдповiдає вимогам головного розпорядника коштiв Державного бюджету України щодо його технiчних характеристик, якостi, умов поставки, цiни тощо. У цьому разi головний розпорядник має право вiдмовитися вiд укладення договору закупiвлi, поiнформувавши про це генерального замовника, i самостiйно здiйснити процедуру закупiвлi такого товару.

     4. Генеральний замовник пiсля отримання вiд замовникiв повiдомлень про акцепт тендерних пропозицiй та укладення договору або вiдмову в акцептi тендерних пропозицiй подає уповноваженому органу i усiм заiнтересованим замовникам звiт про результати здiйснення процедур закупiвлi iз зазначенням у ньому всiх замовникiв.

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 15. Квалiфiкацiйнi вимоги до учасникiв

     1. Замовник може вимагати вiд учасникiв надання ними пiдтвердженої документально iнформацiї про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам. Такими вимогами можуть бути:

     наявнiсть дозволу або лiцензiї на провадження вiдповiдної дiяльностi (у випадках, передбачених законодавством);

     наявнiсть обладнання, а також працiвникiв вiдповiдної квалiфiкацiї, якi мають необхiднi знання та досвiд;

     сплата податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), передбачених законодавством;

     провадження учасниками господарської дiяльностi вiдповiдно до положень їх статутiв;

     вiдсутнiсть рiшення про визнання учасника в установленому порядку банкрутом чи порушення проти нього справи про банкрутство.

(абзац сьомий частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Квалiфiкацiйнi вимоги, встановленi цiєю статтею, зазначаються у документацiї, необхiднiй для здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв (якщо така процедура застосовується), тендернiй документацiї чи iнших документах, пов'язаних з поданням тендерних пропозицiй.

(частина друга статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     3. Замовник не повинен встановлювати дискримiнацiйнi вимоги до учасникiв.

     4. Частину четверту статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 16. Виключена

(частина сьома статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)
(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)
(виключена згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 17. Звiт про результати здiйснення процедури закупiвлi

     1. У звiтi про результати здiйснення процедури закупiвлi за встановленою формою, який зберiгається замовником протягом трьох рокiв, обов'язково зазначаються:

     стислий опис предмета закупiвлi;

     найменування та адреси учасникiв, що подали тендернi пропозицiї, квалiфiкацiйнi пропозицiї, найменування та адреса учасника, з яким укладено договiр про закупiвлю, а також цiна цього договору;

(абзац третiй частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     цiна i стислий опис iнших основних умов кожної тендерної пропозицiї та договору про закупiвлю, а також додатковi умови, запропонованi учасниками;

     стислий виклад критерiїв порiвняння та оцiнки тендерних пропозицiй i визначення переможця процедури закупiвлi;

     у разi вiдхилення окремих або всiх тендерних пропозицiй обгрунтування пiдстав вiдхилення;

     дата опублiкування оголошення про заплановану закупiвлю та оголошення про результат здiйсненої закупiвлi у спецiалiзованих друкованих засобах масової iнформацiї та в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, чи дата вiдправлення запрошення до участi в процедурах торгiв з обмеженою участю, запиту цiнових пропозицiй (котирувань), закупiвлi в одного учасника та дата повiдомлення учасникам про результат проведеної процедури;

(абзац сьомий частини першої статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     виклад причин i обставин, якими керувався замовник торгiв пiд час обрання iншої процедури закупiвлi, нiж процедура вiдкритих торгiв, з обгрунтуванням її вибору;

     стислий виклад будь-яких запитiв щодо роз'яснення квалiфiкацiйної або тендерної документацiї, вiдповiдей на них, а також будь-яких змiн цiєї документацiї;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     у разi якщо в результатi торгiв не було укладено договiр про закупiвлю, - виклад пiдстав такого рiшення;

     у разi застосування умов, передбачених статтею 6 цього Закону, - виклад пiдстав такого застосування;

     у разi вiдхилення тендерної пропозицiї вiдповiдно до положень цього Закону - виклад пiдстав для вiдхилення;

     вiдомостi про квалiфiкацiю учасникiв, що подали тендернi пропозицiї; заявки на участь у попереднiй квалiфiкацiї учасникiв або запис про вiдсутнiсть таких заявок; пiдстави застосування попередньої квалiфiкацiї учасникiв; поданi оскарження, позови та результати їх розгляду; зупинення процедури закупiвлi; склад тендерного комiтету;

(абзац тринадцятий частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     дата акцепту тендерної пропозицiї;

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     адреси обраних замовником iнформацiйних систем у мережi Iнтернет та коди, присвоєнi iнформацiйними системами у мережi Iнтернет.

(частину першу статтi 17 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Частина друга статтi 17 виключена

(частина друга статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     2. З метою запобiгання порушенням чинного законодавства, пiд час оплати за договорами, укладеними за результатами процедур закупiвель, замовник до звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi обов'язково додає:

     копiї оголошення про заплановану закупiвлю (запрошення до участi у процедурi торгiв), оголошення про результати торгiв, що були опублiкованi у спецiалiзованому друкованому засобi масової iнформацiї, завiренi цим друкованим засобом, та в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, завiренi Тендерною палатою України;

     копiю документа, що пiдтверджує розмiщення документiв, передбачених статтею 41 цього Закону, завiрену iнформацiйною системою в мережi Iнтернет.

     Пiд час оплати за договорами, укладеними державними, казенними, комунальними пiдприємствами та господарськими товариствами, в яких державна частка акцiй перевищує 50 вiдсоткiв, банки перевiряють наявнiсть звiту про результати здiйснення процедури закупiвлi та iнших документiв, що пiдтверджують виконання такими пiдприємствами та господарськими товариствами вимог цього Закону.

     Звiт про результати процедури закупiвлi (крiм iнформацiї, що мiстить державну таємницю) протягом 10 календарних днiв з дати його затвердження оприлюднюється замовником в iнформацiйнiй системi у мережi Iнтернет.

(статтю 17 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, частина друга статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Строк зберiгання документiв щодо здiйснення процедур закупiвель має становити три роки.

(статтю 17 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

Роздiл II1
ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 171. Участь громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель

     1. Громадяни, громадськi органiзацiї, їх спiлки беруть участь у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель шляхом:

     участi в розробцi, обговореннi проектiв законодавчих та iнших нормативно-правових актiв у сферi державних закупiвель;

     забезпечення вiльного доступу громадськостi до iнформацiї щодо витрачання державних коштiв на закупiвлю товарiв, робiт та послуг;

     забезпечення гласностi, вiдкритостi, прозоростi в дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, уповноваженого органу, розпорядникiв державних коштiв у сферi державних закупiвель;

     проведення консультацiй з громадськiстю, врахування громадської думки;

     налагодження системного дiалогу Кабiнету Мiнiстрiв України, уповноваженого органу, розпорядникiв державних коштiв та громадськостi;

     використання iнших форм, передбачених чинним законодавством України.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв України, уповноважений орган, розпорядники державних коштiв зобов'язанi забезпечити належне реагування на звернення громадян, громадських органiзацiй та їх спiлок.

     3. Громадяни, громадськi органiзацiї та їх спiлки не мають права втручатися у визначення замовником переможця торгiв.

     4. Однiєю з форм участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель є Тендерна палата України.

     Стаття 172. Юридичний статус Тендерної палати України

     1. Тендерна палата України є неприбутковою спiлкою громадських органiзацiй, яка дiє згiдно з чинним законодавством України. Тендерна палата України не веде будь-якої пiдприємницької дiяльностi i не має права надавати будь-якi платнi послуги, а дiє виключно з метою виконання завдань, поставлених перед нею цим Законом та її статутом. Дiяльнiсть Тендерної палати України є прозорою для суспiльства.

     2. Участь у Тендернiй палатi України є добровiльною.

     3. Тендерна палата України є юридичною особою, має власнi печатку, бланк, рахунки в банкiвських установах.

     4. Мiсцезнаходженням Тендерної палати України є мiсто Київ.

(частина четверта статтi 172 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 173. Цiлi та завдання Тендерної палати України

     1. Тендерна палата України функцiонує з метою сприяння: розвитку системи державних закупiвель в Українi, прозоростi державних закупiвель, пiдвищенню ефективностi та рацiональностi витрачання державних коштiв, забезпеченню iнформацiйно-методичного супроводу державних закупiвель, пiдвищенню конкуренцiї на ринку державних закупiвель, формуванню сучасної iнфраструктури державних закупiвель, пiдвищенню професiйно-квалiфiкацiйного рiвня спецiалiстiв з питань державних закупiвель, здiйсненню громадського контролю. Тендерна палата України є незалежною у своїй дiяльностi.

     2. Тендерна палата України безкоштовно:

     розробляє методичнi матерiали щодо органiзацiї та проведення розпорядниками державних коштiв торгiв (тендерiв);

     надає пропозицiї щодо вдосконалення нормативно-правових актiв у сферi державних закупiвель;

     органiзовує конференцiї, "круглi столи", семiнари з питань державних закупiвель;

     надає висновки щодо розгляду скарг вiдповiдно до статтi 37 цього Закону;

(абзац п'ятий частини другої статтi 173 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     у разi надходження запиту вiд замовника, учасника, уповноваженого органу, контролюючих органiв, iнших державних органiв, громадян, громадських органiзацiй або самостiйно, в порядку здiйснення громадського контролю, надає вiдповiднi висновки стосовно дотримання процедур державних закупiвель, а також щодо обрання замовниками процедур закупiвель згiдно з цим Законом та у випадках, передбачених цим Законом;

     у разi надходження запиту вiд Верховної Ради України, народних депутатiв України, комiтетiв Верховної Ради України, тимчасових слiдчих комiсiй Верховної Ради України, Кабiнету Мiнiстрiв України, уповноваженого органу, контролюючих органiв, iнших державних органiв, уповноважених здiйснювати контрольнi функцiї, учасникiв, громадян, громадських органiзацiй або самостiйно в порядку здiйснення громадського контролю надає висновки щодо ефективностi використання замовниками державних коштiв на всiх стадiях закупiвлi;

     проводить правовi, економiчнi дослiдження у сферi державних закупiвель;

     надає висновки з питань державних закупiвель;

     аналiзує ринки та цiни товарiв, робiт та послуг у сферi державних закупiвель;

     здiйснює iншi види дiяльностi, передбаченi її статутом;

     виконує функцiї, передбаченi статтею 8 цього Закону;

(частину другу статтi 173 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     з метою пiдтримки вiтчизняного ринку сприяє забезпеченню виконання вимог цього Закону щодо захисту iнтересiв вiтчизняних виробникiв, зокрема вiтчизняних сiльськогосподарських товаровиробникiв та пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв, пiдприємств, де кiлькiсть iнвалiдiв, якi мають там основне мiсце роботи, становить не менше 50 вiдсоткiв вiд середньооблiкової чисельностi штатних працiвникiв облiкового складу за рiк, пiдприємств кримiнально-виконавчої системи при здiйсненнi процедур закупiвель.

(частину другу статтi 173 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Замовники, учасники процедури закупiвлi, уповноважений орган звертаються до Тендерної палати України виключно на добровiльних засадах.

     4. Висновок Тендерної палати України надається також при здiйсненнi вiдповiдними правоохоронними, iншими державними органами перевiрок законностi здiйснення державних закупiвель за їх зверненнями, розглядi справ судом, в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.

     5. Висновок Тендерної палати України надається протягом 30 календарних днiв з дня отримання вiдповiдного запиту в порядку, встановленому Тендерною палатою України.

     6. Замовники та учасники, яких стосується такий висновок, надають Тендернiй палатi України копiї вiдповiдних документiв, за винятком тих, якi мiстять охоронювану законом таємницю.

     7. Вiдповiдальнiсть за повноту та достовiрнiсть наданих документiв та матерiалiв для пiдготовки та надання Тендерною палатою України вiдповiдних висновкiв покладається на сторону, якою надаються такi документи та матерiали.

     8. При виявленнi пiд час розгляду та аналiзу документiв i матерiалiв щодо здiйснення державних закупiвель порушень чинного законодавства у сферi державних закупiвель, порушень пiд час здiйснення вiдповiдних перевiрок контролюючими органами, а також у разi вчинення тиску на членiв або працiвникiв Тендерної палати України з боку будь-яких фiзичних чи юридичних осiб Тендерна палата України має право:

     направляти iнформацiю у вiдповiднi органи для вжиття ними належних заходiв;

     iнформувати мiсцевi ради вiдповiдного рiвня, Верховну Раду Автономної Республiки Крим, Верховну Раду України, комiтети Верховної Ради України, Кабiнет Мiнiстрiв України, уповноважений орган та громадськiсть;

     оприлюднювати пiдготовленi висновки щодо виявлених порушень або iншої iнформацiї у засобах масової iнформацiї, проводити громадськi слухання з цих питань.

     9. Тендерна палата України безкоштовно сприяє:

     залученню громадськостi у сферi державних закупiвель;

     врахуванню громадської думки при проведеннi державної полiтики у сферi державних закупiвель;

     проведенню публiчних громадських обговорень з питань витрачання державних коштiв на закупiвлю товарiв, робiт i послуг;

     опрацюванню отриманих за результатами проведення консультацiй з громадськiстю пропозицiй i зауважень з питань формування та реалiзацiї державної полiтики у сферi державних закупiвель.

     10. Тендерна палата України виступає засновником iнформацiйного бюлетеня, iнших засобiв масової iнформацiї.

     11. Тендерна палата України безкоштовно забезпечує Верховну Раду України, народних депутатiв України, комiтети Верховної Ради України, тимчасовi слiдчi комiсiї Верховної Ради України, Кабiнет Мiнiстрiв України та уповноважений орган iнформацiйно-аналiтичними матерiалами щодо державних закупiвель, у разi необхiдностi надає вiдповiднi висновки та матерiали.

     12. Дiяльнiсть Тендерної палати України, а також результати такої дiяльностi, у тому числi висновки, iншi документи Тендерної палати України, можуть бути оскарженi виключно у судовому порядку вiдповiдно до закону.

(частина дванадцята статтi 173 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 174. Керiвнi та контролюючий органи

     1. Керiвними органами Тендерної палати України є її з'їзд та правлiння.

     2. Контролюючим органом Тендерної палати України є її ревiзiйна комiсiя.

     3. Повноваження керiвних та контролюючого органiв Тендерної палати України визначаються статутом Тендерної палати України та цим Законом.

     Стаття 175. Наглядова рада та державний нагляд за дiяльнiстю Тендерної палати України

     1. До складу Наглядової ради Тендерної палати України входять три представники вiд уповноваженого органу та по одному представнику вiд Мiнiстерства фiнансiв України, Мiнiстерства юстицiї України, Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України, Рахункової палати, Державного казначейства України, а також три народних депутати України за поданням профiльного Комiтету Верховної Ради України, до предмета вiдання якого належить законодавство про дiяльнiсть Рахункової палати, Державного казначейства України, Державної контрольно-ревiзiйної служби. Тендерна палата України своїм рiшенням може вводити до складу Наглядової ради iнших осiб.

(частина перша статтi 175 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Частину другу статтi 175 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Частину третю статтi 175 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     4. Члени Наглядової ради не можуть бути членами правлiння Тендерної палати України.

     5. Члени Наглядової ради виконують свої функцiї на громадських засадах.

     6. Наглядова рада є дорадчим органом.

     7. Наглядова рада:

     дає рекомендацiї та пропозицiї правлiнню Тендерної палати України щодо забезпечення ефективної роботи Тендерної палати України;

     затверджує своїм рiшенням регламент роботи Наглядової ради;

     у разi потреби вимагає скликання з'їзду;

     абзац п'ятий частини сьомої статтi 175 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     здiйснює в межах своїх повноважень нагляд за дотриманням Тендерною палатою України вимог цього Закону;

     бере участь у громадських обговореннях та слуханнях;

     сприяє виконанню Тендерною палатою України своїх завдань та функцiй;

     виконує iншi функцiї, передбаченi статутом Тендерної палати України та цим Законом.

     8. Наглядова рада дiє виключно в межах повноважень, передбачених статутом Тендерної палати України та цим Законом. Рекомендацiї Наглядової ради є обов'язковими для врахування Тендерною палатою України у частинi, що не суперечить закону.

(Закон доповнено роздiлом II1 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

РОЗДIЛ III
ПРОЦЕДУРИ ВIДКРИТИХ ТОРГIВ ТА ТОРГIВ З ОБМЕЖЕНОЮ УЧАСТЮ

     Стаття 18. Умови застосування процедур вiдкритих торгiв та торгiв з обмеженою участю щодо закупiвлi товарiв, робiт, послуг

     1. Пiд час проведення вiдкритих торгiв тендернi пропозицiї мають право надавати всi заiнтересованi учасники, запрошенi замовником шляхом публiкацiї оголошення вiдповiдно до положень статей 41 та 8 цього Закону. У разi коли процедурi вiдкритих торгiв передувала попередня квалiфiкацiя учасникiв, замовник запрошує учасникiв, якi її пройшли, шляхом розсилання запрошення вiдповiдно до статтi 19 цього Закону.

(частина перша статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Пiд час проведення торгiв з обмеженою участю тендернi пропозицiї мають право надавати лише тi учасники, якi запрошенi замовником взяти участь у процедурi закупiвлi.

     3. Процедури торгiв з обмеженою участю можуть застосовуватися у разi, якщо:

     товари, роботи чи послуги через їх складний або спецiалiзований характер можуть бути запропонованi обмеженою кiлькiстю учасникiв;

    абзац третiй частини третьої статтi 18 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     4. Пiд час проведення торгiв з обмеженою участю замовник запрошує до участi у процедурi закупiвлi учасникiв, кiлькiсть яких могла б забезпечити вибiр найбiльш вигiдної пропозицiї та конкуренцiю, але не менше двох.

(частина четверта статтi 18 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     Стаття 181. Попередня квалiфiкацiя при проведеннi торгiв з обмеженою участю

     1. Замовник при проведеннi торгiв з обмеженою участю має право здiйснити попередню квалiфiкацiю учасникiв.

     2. Iнформацiя про здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв оприлюднюється та публiкується замовниками згiдно з статтями 41 i 8 цього Закону.

     3. В оголошеннi про здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв обов'язково зазначаються:

     найменування та юридична адреса замовника;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв, вид та мiсце виконання робiт або вид та мiсце надання послуг;

     строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     способи та мiсце отримання квалiфiкацiйної документацiї та розмiр плати за неї (якщо таку плату встановлено);

     мiсце та строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     мiсце та дата розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     адреси обраних замовником iнформацiйних систем у мережi Iнтернет та кодiв, присвоєних iнформацiйними системами у мережi Iнтернет.

     4. Квалiфiкацiйна документацiя надається (надсилається) учаснику протягом трьох робочих днiв з дня її оплати або з дня отримання вiдповiдного запиту, якщо плату не було встановлено. Документ для оплати квалiфiкацiйної документацiї надсилається або надається учаснику у дводенний термiн з дня отримання вiд нього вiдповiдного запиту. Квалiфiкацiйна документацiя обов'язково мiстить:

     iнструкцiї щодо пiдготовки та подання квалiфiкацiйної пропозицiї;

     квалiфiкацiйнi вимоги;

     стислий виклад критерiїв та процедури оцiнки вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про документи, необхiднi учаснику для пiдтвердження вiдповiдностi встановленим квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про необхiднi технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi:

     - вiдповiдну технiчну специфiкацiю, плани, креслення, малюнки;

     - кiлькiсть товару;

     - мiсце, де мають бути виконанi роботи чи наданi послуги;

     - додатковi послуги, якi мають бути наданi;

     - строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     опис окремої частини або частин предмета закупiвлi (лота), щодо яких можуть бути поданi тендернi пропозицiї у разi, якщо учасникам дозволяється подати тендернi пропозицiї тiльки стосовно частини товарiв, робiт чи послуг, що закуповуються;

     зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складенi квалiфiкацiйнi пропозицiї;

     зазначення способу, мiсця та кiнцевого строку подання квалiфiкацiйних пропозицiй;

     виклад процедури надання роз'яснень щодо квалiфiкацiйної документацiї, а також повiдомлення про намiр замовника провести збори учасникiв;

     зазначення мiсця, дати та часу розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй;

     зазначення прiзвища, посади та адреси однiєї чи кiлькох посадових осiб або iнших працiвникiв замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок з учасниками;

     iншу iнформацiю, яку замовник вважає за необхiдне включити до квалiфiкацiйної документацiї.

     5. Технiчна специфiкацiя, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi, що вимагаються замовником, повиннi мiстити:

     детальний опис товарiв, робiт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технiчних та якiсних характеристик;

     вимоги щодо технiчних характеристик функцiонування предмета закупiвлi у разi, якщо опис скласти неможливо або коли доцiльнiшим є наведення таких показникiв;

     посилання на стандартнi характеристики, вимоги, умовнi позначення та термiнологiю товарiв, робiт чи послуг, що закуповуються, з використанням iснуючих мiжнародних або нацiональних стандартiв, норм та правил.

     6. Технiчна специфiкацiя не повинна мiстити посилань на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника. У разi коли таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент".

     7. Квалiфiкацiйнi пропозицiї подаються без зазначення цiни. Строк подання квалiфiкацiйних пропозицiй повинен становити не менше 15 календарних днiв. Замовник здiйснює вiдбiр учасникiв для подальшої участi у процедурi торгiв з обмеженою участю виключно на пiдставi їх вiдповiдностi умовам, зазначеним у квалiфiкацiйнiй документацiї, протягом 14 календарних днiв з дати розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй.

     Розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй учасникiв вiдбувається у день закiнчення строку їх подання у час та у мiсцi, що зазначенi в iнформацiї про проведення попереднього квалiфiкацiйного вiдбору. До участi у процедурi розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй замовником допускаються всi учасники, що подали квалiфiкацiйнi пропозицiї, або їх уповноваженi представники. Пiд час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй замовником перевiряються наявнiсть усiх необхiдних документiв, передбачених квалiфiкацiйною документацiєю щодо їх пiдготовки, правильнiсть їх оформлення. Зазначена iнформацiя, а також найменування та адреса кожного учасника оголошуються. Пiд час розкриття квалiфiкацiйних пропозицiй складається протокол за визначеною уповноваженим органом формою, копiя якого надається всiм учасникам протягом одного робочого дня пiсля отримання вiд учасника вiдповiдного запиту. Цi вiдомостi зазначаються у звiтi про результати проведення процедури закупiвлi.

(частину сьому статтi 181 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     8. Замовник протягом п'яти календарних днiв пiсля завершення попередньої квалiфiкацiї учасникiв повiдомляє кожного учасника, що брав у нiй участь, про результати її здiйснення.

     9. До подальшої участi у процедурi торгiв з обмеженою участю запрошуються лише тi учасники, якi пройшли вiдбiр за результатами здiйснення попередньої квалiфiкацiї учасникiв. Строк подання тендерних пропозицiй пiсля проведення попередньої квалiфiкацiї учасникiв повинен становити не менше 10 календарних днiв.

(Закон доповнено статтею 181 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 19. Iнформування учасникiв про проведення процедури вiдкритих торгiв та торгiв з обмеженою участю

     1. В оголошеннi про проведення вiдкритих торгiв та запрошеннi до участi у процедурi торгiв з обмеженою участю обов'язково зазначаються:

(абзац перший частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     найменування та юридична адреса замовника торгiв;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце проведення робiт або надання послуг;

     строк поставки товарiв, виконання робiт або надання послуг;

     квалiфiкацiйнi вимоги, яким повиннi вiдповiдати учасники;

     iнформацiя про застосування умов захисту вiтчизняного виробника вiдповiдно до положень статтi 6 цього Закону;

     способи та мiсце отримання тендерної документацiї та розмiр плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);

     мiсце та строк подання тендерних пропозицiй;

     мiсце та дата розкриття тендерних пропозицiй;

     умови надання тендерного забезпечення та способи зв'язку для отримання додаткової iнформацiї.

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, абзац десятий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     адреси обраних замовником iнформацiйних систем у мережi Iнтернет та коди, присвоєнi iнформацiйними системами у мережi Iнтернет.

(частину першу статтi 19 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, абзац одинадцятий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Частина друга статтi 19 виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     3. Строк для подання тендерних пропозицiй має становити 45 календарних днiв вiд дати опублiкування оголошення про проведення торгiв в iнформацiйному бюлетенi, що видає Тендерна палата України, чи вiдправлення запрошення до участi в них. В окремих випадках цей строк може бути скорочено до 21 календарного дня (до 15 календарних днiв - у разi проведення процедури торгiв з обмеженою участю). Причини скорочення строку викладаються у звiтi; вони не повиннi свiдчити про намiри замовника послабити конкуренцiю мiж учасниками.

(частина третя статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 20. Порядок надання тендерної документацiї

     1. Тендерна документацiя надається (надсилається) учаснику торгiв протягом трьох робочих днiв з моменту її оплати. Документ для оплати тендерної документацiї надсилається або надається учаснику в триденний термiн з дня отримання вiд нього вiдповiдного запиту. Надання тендерної документацiї, визначення її вартостi та порядок розрахункiв здiйснюються вiдповiдно до положень цивiльного законодавства.

(частина перша статтi 20 у редакцiї Законiв України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     2. У разi проведення торгiв з обмеженою участю на закупiвлю товарiв i послуг замовник може надсилати тендерну документацiю одночасно iз запрошенням до участi у торгах.

(частина друга статтi 20 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     3. Частина третя статтi 20 виключена

(згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     4. У разi проведення торгiв на закупiвлю робiт тендерна документацiя надсилається пiсля попередньої оплати учасником витрат на її пiдготовку.

     5. Частина п'ята статтi 20 виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     Стаття 21. Тендерна документацiя

     1. Тендерна документацiя повинна мiстити:

     iнструкцiю щодо пiдготовки тендерних пропозицiй;

     перелiк критерiїв, якi висуваються тендерним комiтетом з метою оцiнки вiдповiдностi учасникiв встановленим квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про необхiднiсть документального пiдтвердження вiдповiдностi учасникiв встановленим квалiфiкацiйним вимогам;

     iнформацiю про характер i необхiднi технiчнi та якiснi характеристики предмета закупiвлi, у тому числi:

     - вiдповiдну технiчну специфiкацiю, плани, креслення, малюнки, пiдготовленi вiдповiдно до частин другої та третьої цiєї статтi;

     - кiлькiсть товару;

     - мiсце, де мають бути виконанi роботи чи наданi послуги;

     - додатковi послуги, якi мають бути наданi;

     - строки поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг;

     перелiк критерiїв та методику їх оцiнки для визначення найкращої тендерної пропозицiї;

     зазначення основних умов, якi обов'язково будуть включенi до договору про закупiвлю;

(абзац дванадцятий частини першої статтi 21 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     опис окремої частини або частин предмета закупiвлi, щодо яких можуть бути поданi тендернi пропозицiї у разi, якщо учасником дозволяється подати тендернi пропозицiї тiльки стосовно частини товарiв, робiт чи послуг, що закуповуються;

     спосiб оцiнки i порiвняння альтернативних тендерних пропозицiй;

     методику розрахунку цiни тендерної пропозицiї iз зазначенням того, чи повинна вона включати iншi елементи, крiм вартостi самих товарiв, робiт чи послуг, наприклад, витрати на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифiв, податкiв тощо;

     iнформацiю про валюту (валюти), у якiй (яких) має бути розрахована i зазначена цiна тендерної пропозицiї;

     зазначення мови (мов), якою (якими) мають бути складенi тендернi пропозицiї;

     вимоги замовника щодо надання тендерного забезпечення та забезпечення виконання договору про закупiвлю;

     умови повернення чи неповернення тендерного забезпечення;

     зазначення способу, мiсця та кiнцевого строку подання тендерних пропозицiй;

     виклад процедури надання роз'яснень щодо тендерної документацiї, а також повiдомлення про намiр замовника провести збори учасникiв;

     зазначення строку, протягом якого тендернi пропозицiї вважаються дiйсними;

     зазначення мiсця, дати та часу розкриття тендерних пропозицiй;

     зазначення прiзвища, посади та адреси однiєї чи кiлькох посадових осiб або iнших працiвникiв замовника, уповноважених здiйснювати зв'язок iз учасниками;

     iнформацiю про додатковi умови, необхiднi для акцепту тендерної пропозицiї;

iншу iнформацiю, яку замовник вважає за необхiдне включити до тендерної документацiї.

(частину першу статтi 21 доповнено абзацом двадцять шостим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Технiчна специфiкацiя, плани, креслення, малюнки чи описи предмета закупiвлi, що вимагаються замовником, повиннi мiстити:

     детальний опис товарiв, робiт, послуг, що закуповуються, з викладенням об'єктивних технiчних та якiсних характеристик;

     вимоги щодо технiчних характеристик функцiонування предмета закупiвлi у разi, якщо опис скласти неможливо або коли доцiльнiшим є наведення таких показникiв;

     посилання на стандартнi характеристики, вимоги, умовнi позначення та термiнологiю товарiв, робiт чи послуг, що закуповуються з використанням iснуючих мiжнародних або нацiональних стандартiв, норм та правил.

     3. Технiчна специфiкацiя не повинна мiстити посилань на конкретнi торговельну марку чи фiрму, патент, конструкцiю або тип предмета закупiвлi, джерело його походження або виробника. У разi коли таке посилання є необхiдним, специфiкацiя повинна мiстити вираз "або еквiвалент".

     4. У тендернiй документацiї можуть визначатися взаємовiдносини та розрахунки мiж замовником, експертами, консультантами, учасниками, iнформацiйними системами в мережi Iнтернет вiдповiдно до цивiльного законодавства.

(статтю 21 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     5. Тендерна документацiя не повинна мiстити вимог, що обмежують конкуренцiю та призводять до дискримiнацiї учасникiв.

(статтю 21 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 22. Надання роз'яснень щодо тендерної документацiї та внесення до неї змiн

     1. Учасник має право не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до закiнчення строку подання тендерних пропозицiй звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документацiї. Замовник протягом трьох робочих днiв повинен дати вiдповiдь на запит учасника.

     2. Не пiзнiше нiж за три робочих днi до закiнчення строку подання тендерних пропозицiй замовник має право з власної iнiцiативи чи за результатами запитiв учасникiв внести змiни до тендерної документацiї, при цьому продовживши строк подання та розкриття тендерних пропозицiй, та повiдомити про зазначенi змiни письмово всiх учасникiв, яким замовник надав тендерну документацiю.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     3. Якщо замовник проводить збори з метою роз'яснення будь-яких запитiв щодо тендерної документацiї, вiн повинен вести протокол цих зборiв з викладенням у ньому всiх роз'яснень щодо запитiв i надiслати його всiм учасникам, яким було надано тендерну документацiю, незалежно вiд їх присутностi на зборах.

     4. У разi несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змiсту тендерної документацiї, її змiн або якщо внесенi до тендерної документацiї змiни є суттєвими, замовник повинен продовжити строк подання тендерних пропозицiй. Рiшення про продовження строку подання тендерних пропозицiй приймається замовником з урахуванням того, що такий строк повинен бути достатнiм для врахування учасниками зазначених змiн, доповнень або роз'яснень та своєчасного подання тендерних пропозицiй, але не меншим нiж три робочих днi.

(частина четверта статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     Стаття 23. Забезпечення тендерної пропозицiї

     1. Замовник зобов'язаний зазначити у тендернiй документацiї вимоги щодо надання тендерного забезпечення, його розмiрiв, а також випадки, коли тендерне забезпечення не повертається учаснику.

(частина перша статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Учасник пiд час подання тендерної пропозицiї одночасно вносить тендерне забезпечення, розмiр якого становить один вiдсоток очiкуваної вартостi у разi проведення торгiв на закупiвлю робiт та п'ять вiдсоткiв у разi проведення торгiв на закупiвлю товарiв чи послуг на умовах, визначених тендерною документацiєю. В разi, якщо тендернi пропозицiї можуть подаватися щодо частини предмета закупiвлi (лота), розмiр тендерного забезпечення встановлюється замовником виходячи з очiкуваної вартостi предмета закупiвлi по кожному лоту.

(частина друга статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. У разi надання тендерного забезпечення у формi депозиту замовник повертає учаснику всю суму депозиту разом з нарахованими вiдсотками банку, в якому було розмiщено депозит.

(статтю 23 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, у зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - шостою)

     4. У разi якщо тендерне забезпечення буде вноситися за учасника будь-яким iншим пiдприємством, установою чи органiзацiєю, учасник повинен погодити таке рiшення iз замовником до подання тендерної пропозицiї. Учасники процедур закупiвлi - бюджетнi установи та органiзацiї можуть подавати тендерне забезпечення у будь-якiй прийнятнiй для них та замовника формi, що не суперечить чинному законодавству.

(частина четверта статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     5. Тендерне забезпечення не повертається замовником у разi:

     вiдкликання або змiни тендерної пропозицiї учасником пiсля закiнчення строку її подання;

     непiдписання учасником, що став переможцем торгiв, договору про закупiвлю всупереч вимогам тендерної документацiї;

     невиконання iнших вимог, передбачених тендерною документацiєю.

(частина п'ята статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     6. Замовник не може претендувати на тендерне забезпечення i повинен повернути вiдповiдну суму учаснику протягом 10 календарних днiв з дня настання пiдстави для повернення тендерного забезпечення у разi:

     закiнчення строку дiї забезпечення тендерної пропозицiї, зазначеного у тендернiй документацiї;

     укладення договору про закупiвлю з учасником, що став переможцем торгiв;

     вiдкликання тендерної пропозицiї до закiнчення строку її подання, якщо це передбачено у тендернiй документацiї;

     закiнчення процедур закупiвлi без укладення договору про закупiвлю з жодним iз учасникiв, що подали тендернi пропозицiї.

     7. Кошти, що надiйшли як тендерне забезпечення (у разi коли вони не повертаються учаснику), пiдлягають перерахуванню до доходiв загального фонду вiдповiдного бюджету.

(статтю 23 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 24. Порядок подання тендерних пропозицiй

     1. Тендерна пропозицiя подається у письмовiй формi за пiдписом уповноваженої посадової особи учасника у запечатаному конвертi або в iншiй формi, зазначенiй у тендерних документах. На запит учасника замовник пiдтверджує отримання його тендерної пропозицiї iз зазначенням дати та часу отримання.

     Кожен учасник має право подати тiльки одну тендерну пропозицiю (у тому числi до визначеного у тендернiй документацiї лота), а також може подати альтернативну тендерну пропозицiю, якщо це передбачено тендерною документацiєю. Одержана тендерна пропозицiя вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається уповноваженим органом.

(частину першу статтi 24 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Тендерна пропозицiя обов'язково супроводжується документом, що пiдтверджує надання учасником тендерного забезпечення.

(частина друга статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     3. Тендернi пропозицiї, отриманi замовником пiсля закiнчення строку їх подання, не розкриваються i повертаються учасникам, що їх подали.

     4. Замовник має право до закiнчення встановленого строку подання тендерних пропозицiй прийняти рiшення про його продовження у разi, якщо один чи бiльше учасникiв не можуть подати свої тендернi пропозицiї до зазначеного строку через об'єктивнi причини. Повiдомлення про продовження строку, можливi змiни мiсця та процедури розкриття тендерних пропозицiй негайно надсилається кожному учаснику, якому було надано тендерну документацiю.

     5. Тендернi пропозицiї залишаються дiйсними впродовж зазначеного у тендернiй документацiї строку. До закiнчення цього строку замовник має право вимагати вiд учасникiв продовження дiї тендерних пропозицiй.

     Учасник має право:

     вiдхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним тендерного забезпечення;

     погодитися з вимогою та продовжити строк дiї наданих ним тендерної пропозицiї та тендерного забезпечення.

     6. Учасники, якi не продовжують строку дiї своїх тендерних забезпечень, вважаються такими, що вiдхилили вимогу щодо продовження дiї своїх тендерних пропозицiй.

     7. Якщо iнше не передбачено тендерною документацiєю, учасник має право внести змiни або вiдкликати свою тендерну пропозицiю до закiнчення строку її подання без втрати свого тендерного забезпечення. Такi змiни чи заява про вiдкликання тендерної пропозицiї можуть бути врахованi у разi, якщо вони отриманi замовником до закiнчення строку подання тендерних пропозицiй.

     Стаття 25. Забезпечення виконання договору про закупiвлю

     1. Пiд час здiйснення закупiвлi товарiв, робiт, послуг замовник зобов'язаний вимагати вiд учасника - переможця процедури закупiвлi внесення ним пiд час укладення договору про закупiвлю забезпечення його виконання згiдно з умовами, зазначеними в тендернiй документацiї. Замовник повертає учаснику забезпечення виконання договору про закупiвлю вiдповiдно до умов, зазначених у цьому договорi. Учасники процедур закупiвлi - бюджетнi установи та органiзацiї можуть подавати забезпечення виконання договору у будь-якiй прийнятнiй для них та замовника формi, що не суперечить чинному законодавству.

(частина перша статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Розмiр забезпечення виконання договору про закупiвлю становить 15 вiдсоткiв його кошторисної вартостi пiд час здiйснення закупiвлi товарiв i послуг та вiдповiдно 5 вiдсоткiв у разi закупiвлi робiт.

(частина друга статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     3. Кошти, що надiйшли як забезпечення виконання договору (у разi коли вони не повертаються учаснику), пiдлягають перерахуванню до доходiв загального фонду вiдповiдного бюджету.

(статтю 25 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 26. Розкриття, оцiнка та порiвняння тендерних пропозицiй

     1. Розкриття тендерних пропозицiй вiдбувається у день закiнчення строку їх подання у час та у мiсцi, зазначених у тендернiй документацiї.

(частина перша статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     2. До участi у процедурi розкриття тендерних пропозицiй замовником повиннi бути допущенi всi учасники, що подали тендернi пропозицiї, або їх уповноваженi представники, а також представники державних органiв державної влади (у тому числi депутати всiх рiвнiв). Вiдсутнiсть учасника або його уповноваженого представника на процедурi розкриття тендерних пропозицiй не є пiдставою для нерозкриття, нерозгляду або вiдхилення його тендерної пропозицiї.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Пiд час розкриття тендерних пропозицiй перевiряється наявнiсть всiх необхiдних документiв, передбачених тендерною або квалiфiкацiйною документацiєю, правильнiсть їх оформлення, а також мають бути оголошенi замовником присутнiм представникам учасника найменування та адреса кожного учасника, цiна кожної тендерної пропозицiї. Пiд час розкриття тендерних пропозицiй складається протокол згiдно з установленою уповноваженим органом формою, копiя якого надається всiм учасникам на їх запит протягом одного робочого дня пiсля дня отримання вiд учасника вiдповiдного запиту. Цi вiдомостi зазначаються у звiтi про результати здiйснення процедури закупiвлi. Протокол розкриття тендерних пропозицiй оприлюднюється замовником в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет протягом п'яти робочих днiв з дати розкриття тендерних пропозицiй.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     4. Замовник має право звернутися до учасникiв за роз'ясненнями змiсту їх тендерних пропозицiй з метою полегшення їх розгляду, оцiнки та порiвняння.

     5. Замовник та учасники не повиннi iнiцiювати будь-якi переговори з питань внесення змiн до змiсту поданої тендерної пропозицiї, включаючи змiну її цiни та коригування, з урахуванням частини шостої цiєї статтi.

(частина п'ята статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     6. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданiй тендернiй пропозицiї, пiд час процедури оцiнки за умови отримання письмової згоди учасника, який подав цю тендерну пропозицiю, на таке виправлення.

(частина шоста статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     7. До оцiнки замовник допускає тендернi пропозицiї, якi не були вiдхиленi згiдно з цим Законом.

     Замовник визначає переможця торгiв iз числа учасникiв, тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено, на основi критерiїв i методики оцiнки, зазначених у тендернiй документацiї.

     Критерiями оцiнки можуть бути:

     1) у разi закупiвлi товарiв, робiт i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, якi виробляються, виконуються чи надаються не за окремо розробленими специфiкацiями або технiчними проектами, - цiна;

     2) у разi закупiвлi, яка має складний або спецiалiзований характер (у тому числi консультацiйних послуг, наукових дослiджень, експериментiв або розробок, дослiдно-конструкторських робiт), - найнижча цiна разом з iншими критерiями оцiнки, зокрема такими, як:

     абзац шостий частини сьомої статтi 26 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     пiсляпродажне обслуговування;

     експлуатацiйнi витрати;

     передача технологiй та пiдготовка управлiнських, наукових i виробничих кадрiв, включаючи використання мiсцевих ресурсiв, у тому числi засобiв виробництва, робочої сили i матерiалiв, для виготовлення товарiв, виконання робiт, надання послуг, що пропонуються учасником.

     У разi, коли замовником не передбачалася можливiсть подання тендерних пропозицiй на частини предмета закупiвлi (лоти), замовник може визначити лише одного переможця процедури закупiвлi.

(частина сьома статтi 26 у редакцiї Законiв України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Загальний строк здiйснення оцiнки тендерних пропозицiй та визначення переможця торгiв не повинен перевищувати 15 робочих днiв пiсля дня розкриття тендерних пропозицiй.

(частину сьому статтi 26 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     8. У разi якщо для визначення найкращої тендерної пропозицiї використовуються критерiї iншi, нiж цiна, у тендернiй документацiї має бути визначений (якщо це можливо) їх вартiсний еквiвалент або питома вага цих критерiїв у загальнiй оцiнцi тендерних пропозицiй. Питома вага цiнового критерiю не може бути нижчою 70 вiдсоткiв.

(частина восьма статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     9. Замовник має право запросити вiд будь-якого учасника процедури закупiвлi повторне пiдтвердження вiдповiдностi його квалiфiкацiйним вимогам, встановленим у тендернiй документацiї, чи звернутися за пiдтвердженням такої iнформацiї до державних органiв або вiдповiдних експертних пiдприємств, установ, органiзацiй, а також цiни його тендерної пропозицiї. У разi вiдмови учасника надати таке пiдтвердження чи одержання достовiрної iнформацiї щодо його невiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам, встановленим у тендернiй документацiї, або факту надання у тендернiй пропозицiї будь-якої недостовiрної iнформацiї замовник має вiдхилити тендерну пропозицiю цього учасника i визначити переможця торгiв серед тих учасникiв, якi залишилися.

(частина дев'ята статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     10. Для оцiнки тендерних пропозицiй можуть залучатися вiдповiднi експертнi органiзацiї чи окремi експерти на договiрних засадах мiж замовником та ними вiдповiдно до положень цивiльного законодавства, рекомендацiї яких можуть бути використанi пiд час визначення переможця процедури закупiвлi. Взаємовiдносини та порядок розрахункiв мiж сторонами договору та учасниками визначаються в тендернiй документацiї.

(частина десята статтi 26 у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     11. Частина одинадцята статтi 26 виключена

(частина одинадцята статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     Стаття 261. Конфiденцiйнiсть

     1. Iнформацiя щодо розгляду та оцiнки тендерних пропозицiй не надається до укладення договору про закупiвлю особам, якi офiцiйно не брали участь у процедурi закупiвлi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя надається виключно уповноваженому органу, Тендернiй палатi України, суду або для розгляду скарги.

(Закон доповнено статтею 261 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 27. Вiдхилення тендерних пропозицiй

     1. Замовник вiдхиляє тендерну пропозицiю у разi, якщо:

     учасник не вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, встановленим статтею 15 цього Закону;

     тендерна пропозицiя не вiдповiдає умовам тендерної документацiї;

     учасник, який подав тендерну пропозицiю, не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

     учасник своїми дiями призвiв до виникнення обставин, зазначених у статтi 7 цього Закону;

     учасник не надав тендерного забезпечення;

(частину першу статтi 27 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, абзац шостий частини першої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     учасник не оплатив тендерну документацiю, якщо така плата була встановлена.

(частину першу статтi 27 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Замовник може вiдхилити всi тендернi пропозицiї до акцепту тендерної пропозицiї, якщо це передбачено у тендернiй документацiї.

     Стаття 28. Вiдмiна торгiв чи визнання торгiв такими, що не вiдбулися

     1. Торги вiдмiняються у разi, якщо:

     на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицiй щодо предмета закупiвлi, визначеного замовником у тендернiй документацiї;

(абзац другий частини першої статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     було вiдхилено всi тендернi пропозицiї вiдповiдно до вимог статтi 27 цього Закону;

     замовник порушив вимоги цього Закону щодо оприлюднення iнформацiї;

(частину першу статтi 28 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     якщо в результатi вiдхилення тендерних пропозицiй до оцiнки допущено тендерну пропозицiю лише одного учасника навiть за наявностi альтернативної тендерної пропозицiї;

(частину першу статтi 28 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Комiсiєю чи судом прийняте рiшення про вiдмiну торгiв.

частину першу статтi 28 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим)

     Торги вiдмiняються частково (за лотом), якщо було подано менше двох тендерних пропозицiй до вiдповiдного лота.

(частину першу статтi 28 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     2. Торги можуть визнаватися замовником такими, що не вiдбулися, у разi:

     кщо цiна найбiльш вигiдної тендерної пропозицiї перевищує суму, передбачену замовником на фiнансування закупiвлi;

     якщо здiйснення закупiвлi перестало вiдповiдати державним потребам внаслiдок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дiї непереборної сили);

     iнших випадкiв за рiшенням замовника.

(абзац четвертий частини другої статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)
(частина друга статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     3. Частину третю статтi 28 виключено

(частина третя статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     4. Повiдомлення про вiдмiну торгiв, а також визнання торгiв такими, що не вiдбулися, надсилається замовником всiм учасникам протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

(частина четверта статтi 28 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 29. Акцепт тендерної пропозицiї та укладення договору про закупiвлю

     1. Замовник акцептує тендерну пропозицiю, що визнана найкращою за результатами оцiнки.

(частина перша статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     2. Протягом п'яти календарних днiв з дня акцепту замовник надсилає переможцю торгiв повiдомлення про акцепт тендерної пропозицiї, строк дiї якої не закiнчений, а також надсилає всiм учасникам процедур вiдкритих торгiв, двоступеневих торгiв i торгiв з обмеженою участю письмове повiдомлення про результати торгiв (у тому числi через iнформацiйнi системи в мережi Iнтернет) iз зазначенням назви та мiсцезнаходження учасника-переможця, тендерна пропозицiя якого визнана найкращою за результатами оцiнки.

(абзац перший частини другої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     З учасником, тендерну пропозицiю якого було акцептовано, замовник укладає договiр про закупiвлю вiдповiдно до вимог тендерної документацiї у строк не ранiше нiж через п'ять робочих днiв з дня вiдправлення письмового повiдомлення всiм учасникам процедур вiдкритих торгiв, двоступеневих торгiв i торгiв з обмеженою участю про їх результати, але не пiзнiше нiж через 21 робочий день з дня акцепту. Всi витрати, пов'язанi з укладанням договору, можуть покладатися на учасника - переможця процедури закупiвлi, на умовах, визначених у тендернiй документацiї, та вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України. Будь-якi витрати, понесенi учасником - переможцем процедури закупiвлi у зв'язку з участю в тендерi та укладенням договору, в тому числi пов'язанi з його нотарiальним посвiдченням на вимогу замовника, не вважаються збитками i не пiдлягають вiдшкодуванню учаснику.

(абзац другий частини другої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законfмb України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)
(частина друга статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     3. Частину третю статтi 29 виключено

(частина третя статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, виключена згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     4. У разi вiдмови учасника, тендерну пропозицiю якого було акцептовано, пiдписати договiр про закупiвлю вiдповiдно до вимог тендерної документацiї замовник повторно визначає найкращу тендерну пропозицiю з тих, строк дiї яких ще не минув, за винятком випадкiв, коли всi тендернi пропозицiї було вiдхилено.

     Стаття 291. Iнформування учасникiв про результати проведення торгiв

     1. Оголошення про результати проведення процедур вiдкритих i двоступеневих торгiв, торгiв з обмеженою участю та редукцiону оприлюднюється i публiкується в iнформацiйних системах в мережi Iнтернет та у спецiалiзованих друкованих засобах масової iнформацiї та в iнформацiйному бюлетенi, який видає Тендерна палата України, протягом 10 календарних днiв пiсля укладення договору про закупiвлю або пiсля прийняття рiшення про вiдмiну процедур вiдкритих i двоступеневих торгiв, торгiв з обмеженою участю та редукцiону або визнання їх такими, що не вiдбулися.

(частина перша статтi 291 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. В оголошеннi про результати торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування та юридична адреса замовника торгiв;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце проведення робiт або надання послуг;

     дата опублiкування оголошення про заплановану закупiвлю (оголошення про попередню квалiфiкацiю) у спецiалiзованих друкованих засобах масової iнформацiї та в iнформацiйному бюлетенi, який видає Тендерна палата України;

(абзац четвертий частини другої статтi 291 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     адреси обраних iнформацiйних систем у мережi Iнтернет, в яких розмiщено iнформацiю, передбачену цим Законом, та коди розмiщення iнформацiї, присвоєнi iнформацiйними системами у мережi Iнтернет;

     дата акцепту тендерної пропозицiї, що визнана найкращою;

     дата укладення договору про закупiвлю;

     дата та причини вiдмiни торгiв чи рiшення про визнання їх такими, що не вiдбулися;

     вартiсть договору про закупiвлю;

     повна назва переможця торгiв.

(Закон доповнено статтею 291 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

Роздiл III1
ПРОЦЕДУРА ТОРГIВ IЗ ЗМЕНШЕННЯМ ЦIНИ (РЕДУКЦIОН)

     Стаття 292. Умови застосування процедури торгiв iз зменшенням цiни (редукцiону)

     1. Процедура торгiв iз зменшенням цiни (редукцiон) застосовується у разi, коли предметом закупiвлi є товари чи послуги, для яких iснує постiйно дiючий ринок i якi виробляються чи виконуються не за окремо розробленими специфiкацiями, за умови, що очiкувана вартiсть закупiвлi таких товарiв перевищує 100 тисяч гривень.

     Стаття 293. Порядок здiйснення процедури редукцiону

     1. Редукцiон здiйснюється в порядку, передбаченому для процедури вiдкритих торгiв з урахуванням особливостей, встановлених цим роздiлом. При здiйсненнi процедури редукцiону замовник оприлюднює iнформацiю, передбачену цим Законом, з дотриманням порядку та строкiв, установлених цим Законом.

     2. Процедура редукцiону здiйснюється у два етапи:

     на першому етапi всiм учасникам пропонується подавати попереднi тендернi пропозицiї, без зазначення цiни. Тендерна документацiя при цьому повинна лише передбачати пропозицiї щодо технiчних, якiсних та iнших характеристик предмета закупiвлi, умови поставки, квалiфiкацiйнi вимоги. Строк подання учасниками попереднiх пропозицiй становить не менше 21 календарного дня вiд дати опублiкування оголошення про здiйснення процедури редукцiону.

     На другому етапi замовник пропонує учасникам, попереднi тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено на першому етапi, надати остаточнi тендернi пропозицiї iз зазначенням цiни. Строк подання тендерних пропозицiй на другому етапi становить не менше 10 календарних днiв з дня повiдомлення замовника про результати першого етапу.

     3. Пiд час розкриття тендерних пропозицiй на другому етапi замовником оголошуються найменування та адреса кожного учасника i цiна кожної тендерної пропозицiї. Пiсля цього замовник пропонує присутнiм представникам учасникiв зменшувати цiну тендерної пропозицiї на крок редукцiону, який зазначається в тендернiй документацiї. Початковою цiною для редукцiону вважається мiнiмальна цiна тендерної пропозицiї. Згоду на зменшення цiни тендерної пропозицiї присутнi представники учасникiв пiдтверджують пiдняттям карток, на яких зазначене найменування учасника. Якщо пiсля трикратного оголошення початкової або наступної цiни жоден з учасникiв не запропонував нової цiни, редукцiон припиняється i переможцем оголошується учасник, який був названий останнiм та запропонував найнижчу цiну.

(Закон доповнено роздiлом III1 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

РОЗДIЛ IV
ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГIВ

     Стаття 30. Умови застосування процедури двоступеневих торгiв

     1. Процедура двоступеневих торгiв застосовується у таких випадках:

     замовник не може скласти конкретний перелiк товарiв (робiт) або визначити вид послуг, а також якщо для прийняття оптимального рiшення про закупiвлю необхiдно провести попереднi переговори з учасниками;

     абзац третiй частини першої статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     абзац четвертий частини першої статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     предметом закупiвлi є здiйснення наукових дослiджень, експериментiв або розроблень, надання консультацiйних та iнших спецiальних послуг.

     2. Процедура двоступеневих торгiв здiйснюється у два етапи:

     на першому етапi всiм учасникам пропонується подавати попереднi тендернi пропозицiї, без зазначення цiни. Тендерна документацiя при цьому повинна лише передбачати пропозицiї щодо технiчних, якiсних та iнших характеристик предмета закупiвлi, умови поставки, пiдтвердження професiйної та технiчної компетентностi учасникiв та їх вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам.

     Замовник проводить переговори з будь-ким iз учасникiв. Пiсля отримання попереднiх пропозицiй замовник має право внести змiни до тендерної документацiї щодо технiчних вимог та вимог до якостi предмета закупiвлi чи запропонувати новi характеристики та критерiї оцiнки пропозицiй вiдповiдно до цього Закону. Про змiну умов тендерної документацiї замовник iнформує всiх учасникiв пiд час надання їм запрошень до участi у другому етапi торгiв;

     на другому етапi замовник пропонує учасникам, попереднi тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено на першому етапi, надати остаточнi тендернi пропозицiї iз зазначенням цiни.

     3. Учасники, попереднi тендернi пропозицiї яких не було вiдхилено на першому етапi, до участi у другому етапi торгiв надають тендернi забезпечення своїх пропозицiй у разi, якщо це передбачено тендерною документацiєю.

     4. Далi процедура двоступеневих торгiв проводиться так само, як i процедура вiдкритих торгiв.

     Стаття 31. Запрошення до участi у процедурi двоступеневих торгiв та строки подання попереднiх тендерних пропозицiй

     1. В оголошеннi про здiйснення процедури двоступеневих торгiв обов'язково зазначаються:

     найменування та юридична адреса замовника;

     опис предмета закупiвлi, у тому числi необхiднi його технiчнi та iншi параметри, а у разi, якщо предметом закупiвлi є виконання робiт, - їх вид та орiєнтовнi строки виконання робiт;

     абзац четвертий частини першої статтi 31 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

     строки та мiсце подання попередньої тендерної пропозицiї.

     2. Строк подання учасниками попереднiх пропозицiй встановлюється замовником, але не може бути меншим нiж 30 календарних днiв з дня опублiкування оголошення про здiйснення процедури двоступеневих торгiв. Строк подання тендерних пропозицiй на другому етапi не повинен перевищувати 15 календарних днiв.

(частина друга статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV)

РОЗДIЛ V
ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ЦIНОВИХ ПРОПОЗИЦIЙ (КОТИРУВАНЬ) ТА ЗАКУПIВЛI У ОДНОГО УЧАСНИКА

     Стаття 32. Порядок застосування процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань)

     1. Замовник може здiйснювати закупiвлю шляхом застосування процедури запиту цiнових пропозицiй (котирувань) щодо товарiв i послуг, для яких iснує постiйно дiючий ринок, та за умови, що вартiсть їх закупiвлi не перевищує 100 тисяч гривень.

     2. Для отримання цiнових пропозицiй замовник надсилає запит щодо цiнових пропозицiй (котирувань) не менше нiж трьом учасникам та розмiщує його в iнформацiйних системах у мережi Iнтернет.

(частина друга статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. У запитi повинно бути зазначено:

     найменування та юридична адреса замовника;

     вид, кiлькiсть та мiсце поставки товарiв або вид i мiсце надання послуг;

     строк поставки товарiв або надання послуг;

     мiсце i строк подання цiнових пропозицiй;

     мiсце i дата розкриття цiнових пропозицiй;

     iстотнi умови договору.

     У запитi повинно бути повiдомлено про те, чи включаються в цiну витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податкiв та iнших зборiв i обов'язкових платежiв.

     4. Кожен учасник має право подати тiльки одну цiнову пропозицiю, яка не може бути в подальшому змiнена. Пропозицiя подається у запечатаному конвертi чи в iншiй формi, визначенiй замовником, не пiзнiше встановленого ним строку.

     5. Пропозицiї розкриваються у визначений замовником час. До розкриття пропозицiй мають бути запрошенi всi учасники, що подали свої пропозицiї.

     Пiд час розкриття пропозицiй складається протокол, копiя якого надається всiм учасникам на їх запит протягом одного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного запиту.

     6. Замовник, у строк не ранiше нiж через три робочих днi з дня вiдправлення письмового повiдомлення всiм учасникам про результати здiйснення процедури i не пiзнiше 14 робочих днiв з дня визначення переможця, укладає договiр про закупiвлю з тим учасником-переможцем, який подав пропозицiю, що вiдповiдає вимогам замовника та має найнижчу цiну.

     7. Замовник вiдхиляє пропозицiї, якщо вони не вiдповiдають вимогам замовника, зазначеним у запитi, або учасник своїми дiями призвiв до виникнення обставин, зазначених у статтi 7 цього Закону.

     Замовник визнає процедуру запиту цiнових пропозицiй такою, що не вiдбулася, якщо:

     було подано менше двох пропозицiй;

     було вiдхилено всi пропозицiї внаслiдок їх невiдповiдностi вимогам замовника, зазначеним у запитi;

     найнижча цiна з числа цiнових пропозицiй, якi вiдповiдають вимогам замовника, зазначеним у запитi, перевищує суму, передбачену замовником на фiнансування закупiвлi.

(стаття 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 33. Умови застосування процедури закупiвлi у одного учасника

     1. Закупiвля у одного учасника - це процедура, вiдповiдно до якої замовник укладає договiр про закупiвлю з учасником пiсля проведення з ним переговорiв.

     2. Процедура закупiвлi в одного учасника застосовується замовником вiдповiдно до вимог статтi 14 цього Закону у разi:

(абзац перший частини другої статтi 33 у редакцiї Закону України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     закупiвлi творiв мистецтва або закупiвлi, пов'язаної iз захистом прав iнтелектуальної власностi, або укладення договору про закупiвлю з переможцем архiтектурного або мистецького конкурсу;

(абзац другий частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     вiдсутностi конкуренцiї (у тому числi з технiчних причин) на товари, роботи чи послуги, якi можуть бути поставленi (виконанi) тiльки певним учасником, i при цьому немає альтернативи;

(абзац третiй частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     потреби у здiйсненнi додаткових поставок первинним учасником, призначених для часткової замiни або розширення поставок, коли змiна учасника може призвести до закупiвлi товарiв або послуг, якi не вiдповiдають вимогам взаємозамiни з наявними товарами або послугами;

(абзац четвертий частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     необхiдностi проведення додаткових будiвельних робiт, не включених у початковий проект, але якi стали через непередбачуванi обставини необхiдними для виконання проекту за умови, що договiр буде укладено з учасником цих робiт, якщо такi роботи технiчно чи економiчно пов'язанi з головним договором. При цьому загальна вартiсть договору на додатковi роботи не повинна перевищувати 50 вiдсоткiв вартостi головного договору;

     абзац шостий частини другої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     абзац сьомий частини другої статтi 33 виключено

(абзац сьомий частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

    абзац восьмий частини другої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     абзац дев'ятий частини другої статтi 33 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     виникнення нагальної потреби у здiйсненнi закупiвлi у зв'язку з особливими економiчними чи соцiальними, правовими, iншими обставинами, яких замовник не мiг передбачити, у тому числi закупiвлi, пов'язаної з лiквiдацiєю наслiдкiв надзвичайних ситуацiй.

(абзац десятий частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     абзац одинадцятий частини другої статтi 33 виключено

(частину другу статтi 33 доповнено абзацом згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, абзац одинадцятий частини другої статтi 33 виключено згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

РОЗДIЛ VI
ДОГОВIР ПРО ЗАКУПIВЛЮ

     Стаття 34. Основнi вимоги до договору про закупiвлю

     1. Договiр про закупiвлю набирає чинностi з дня його пiдписання замовником та учасником, визначеним переможцем процедури закупiвлi згiдно з цим Законом.

(частина перша статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Договiр про закупiвлю укладається тiльки в письмовiй формi та вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України. Всi витрати, пов'язанi з укладанням договору (у тому числi витрати, пов'язанi з його нотарiальним посвiдченням), можуть покладатися на учасника - переможця процедури закупiвлi виключно на умовах, визначених у тендернiй документацiї, та вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України. Нотарiальне посвiдчення договору не є обов'язковим, але на вимогу замовника договiр про закупiвлю пiдлягає обов'язковому нотарiальному посвiдченню.

(частина друга статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Дiя договору про закупiвлю може продовжуватися на строк, достатнiй для проведення процедури закупiвлi в наступному бюджетному перiодi, на суму коштiв не бiльше 15 вiдсоткiв вартостi договору, укладеного в попереднiй бюджетний перiод, що не перевищує вiдповiдного призначення в попередньому бюджетному перiодi.

(частину другу статтi 34 доповнено новим абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV, у зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим)

     Замовник укладає договори про закупiвлю пiсля затвердження вiдповiдного бюджету. Iстотною умовою договору про закупiвлю є можливiсть зменшення обсягiв закупiвлi залежно вiд реального фiнансування видаткiв.

(частину другу статтi 34 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Умови договору про закупiвлю не повиннi вiдрiзнятися вiд умов тендерної (цiнової) пропозицiї учасника - переможця процедури закупiвлi, крiм випадкiв зменшення цiни тендерної пропозицiї при проведеннi торгiв iз зменшенням цiни (редукцiону), та не повиннi змiнюватися пiсля пiдписання договору про закупiвлю, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

(частину другу статтi 34 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     У разi укладення договору про закупiвлю за результатами процедури торгiв iз зменшенням цiни (редукцiону) в договорi за згодою сторiн може зазначатися кiлькiсть товару чи обсяг послуг, що не перевищують запланованої вартостi закупiвлi за цiною акцептованої тендерної пропозицiї. При цьому змiна умов i вимог технiчної специфiкацiї, зазначених у тендернiй документацiї, не допускається.

(частину другу статтi 34 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     3. Укладений договiр вважається недiйсним (нiкчемним), якщо:

(абзац перший частини третьої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     замовник не дотримався вимог частини другої статтi 29 цього Закону;

(абзац другий частини третьої статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     договiр було укладено у перiод оскарження згiдно iз статтями 37 i 371 цього Закону;

(абзац третiй частини третьої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     договiр було укладено всупереч вимогам тендерної документацiї та визначеним у нiй основним умовам, якi повиннi були бути обов'язково включенi до договору про закупiвлю;

(частину третю статтi 34 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     договiр було укладено за результатами процедури закупiвлi, проведеної з порушенням вимог статей 41, 42, 8, 17, 181, 19, 26, 29, 291 цього Закону.

(частину третю статтi 34 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим, абзац п'ятий частини третьої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Дiя цiєї частини не поширюється на застосування процедур запиту цiнових пропозицiй (котирувань) та закупiвлi в одного учасника.

(абзац шостий частини третьої статтi 34 у редакцiї Закону України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     4. Копiя укладеного договору про закупiвлю подається уповноваженому органу на його вимогу та генеральному замовнику у разi, коли закупiвлi здiйснювалися на засадах мiжвiдомчої координацiї.

(частина четверта статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)
(стаття 34 у редакцiї Закону України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

     5. У разi вiдмови учасника - переможця процедури закупiвлi вiд виконання договору замовник має право в односторонньому порядку розiрвати договiр i зобов'язаний провести нову процедуру закупiвлi.

(статтю 34 доповнено частиною п'ятою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, частина п'ята статтi 34 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 35. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV)

РОЗДIЛ VII
ОСКАРЖЕННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПIВЕЛЬ

     Стаття 36. Право на оскарження дiй замовника

     1. З метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав i свобод у сферi закупiвель будь-який учасник або iнша особа має право оскаржити рiшення, дiї або бездiяльнiсть замовника замовнику або Комiсiї, або до суду згiдно з цим Законом.

(частина перша статтi 36 у редакцiї Законiв України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     2. Об'єктом оскарження не може бути:

     вибiр процедури здiйснення закупiвлi;

     застосування замовником положень статтi 6 цього Закону;

     абзац четвертий частини другої статтi 36 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     встановлення вимоги щодо нотарiального посвiдчення договору;

(частину другу статтi 36 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     будь-якi витрати, понесенi учасником у процесi здiйснення процедури закупiвлi та укладення договору про закупiвлю.

(частину другу статтi 36 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 37. Оскарження процедур закупiвель, рiшень, дiй або бездiяльностi замовника замовнику або Комiсiї

     1. Скарга направляється або замовнику, або Комiсiї, а також Тендернiй палатi України.

     2. Надходження скарги замовнику або Комiсiї зупиняє процедуру закупiвлi на строк, що не може перевищувати 20 робочих днiв.

     3. У разi надходження скарги до Комiсiї остання протягом трьох робочих днiв з дня її одержання iнформує про це замовника i Тендерну палату України.

     4. Тендерна палата України протягом 10 робочих днiв з моменту отримання скарги надає висновок щодо розгляду скарги.

     Висновок щодо розгляду скарги протягом одного робочого дня з дня його затвердження направляється Комiсiї.

     5. За результатами розгляду скарги замовник або Комiсiя, з урахуванням висновку Тендерної палати України щодо розгляду скарги (у разi його надходження), приймає рiшення про повне або часткове задоволення скарги, що має наслiдком вiдмiну торгiв, вчинення замовником певних дiй, або приймає рiшення про незадоволення скарги.

     У разi, якщо скарга має складний або спецiалiзований характер, Комiсiя має право залучити незалежних квалiфiкованих (технiчних) експертiв та консультантiв у вiдповiдних галузях та продовжити строк зупинення процедури закупiвлi до надання експертами та консультантами остаточного висновку щодо поставлених перед ними питань.

     6. Примiрник рiшення щодо розгляду скарги Комiсiя та замовник надсилають один одному, а також скаржнику, Державному казначейству України та Тендернiй палатi України протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     7. Рiшення Комiсiї може бути оскаржено до суду в порядку, визначеному законодавством.

(частина третя статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.01.2003 р. N 434-IV, у редакцiї Закону України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, у редакцiї Законiв України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV, вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV)

     Стаття 371. Оскарження процедур закупiвель, рiшень, дiй або бездiяльностi замовника у судовому порядку

     Оскарження процедур закупiвель, рiшень, дiй або бездiяльностi замовника у судовому порядку здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     Позивач в обов'язковому порядку направляє Державному казначейству України, уповноваженому органу, замовнику, а також Тендернiй палатi України завiрену копiю позовної заяви протягом трьох робочих днiв пiсля її подання до суду, до якої додаються документальне пiдтвердження подання її до суду, а також завiрена копiя ухвали суду про вiдкриття (порушення) провадження у справi. У разi, якщо на момент направлення копiї позовної заяви ухвала суду ще не надiйшла, позивач зобов'язаний направити завiрену копiю ухвали суду протягом 20 календарних днiв з моменту направлення копiї позовної заяви.

     Замовник, з моменту надходження копiї позовної заяви, призупиняє процедуру закупiвлi та не має права укладати договiр про закупiвлю, крiм випадкiв, коли за скаргою цiєї ж самої особи з такого самого приводу Комiсiєю було прийнято рiшення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.

     Державне казначейство України та його органи, з моменту надходження копiї позовної заяви, зобов'язанi не здiйснювати оплату, пов'язану з процедурою, яка оскаржується, незалежно вiд того, чи був укладений договiр про закупiвлю, крiм випадкiв, коли за скаргою цiєї ж самої особи з такого самого приводу Комiсiєю було прийнято рiшення в порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.

     Замовник має право продовжити процедуру закупiвлi, а призупинення оплати припиняється Державним казначейством України та його органами у разi:

     якщо позивач протягом 20 календарних днiв з моменту направлення копiї позовної заяви не надiслав завiрену копiю ухвали про вiдкриття (порушення) провадження у справi;

     закриття провадження у справi;

     набрання рiшенням суду законної сили.

     Пiд час призупинення процедури закупiвлi замовник має право прийняти рiшення про визнання торгiв такими, що не вiдбулися, та розпочати нову процедуру закупiвлi.

     Про призупинення та про припинення призупинення оплат Державне казначейство України протягом трьох робочих днiв повiдомляє уповноважений орган та Тендерну палату України.

(Закон доповнено новою статтею 371 згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005 р. N 3205-IV, у зв'язку з цим статтю 371 вважати статтею 372)

     Стаття 372. Порядок проведення перевiрок (ревiзiй) державними органами

     1. Державними органами, до компетенцiї яких належить проведення перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель, є уповноважений орган, органи Державної контрольно-ревiзiйної служби України, Рахункова палата (далi - контролюючi органи). Порядок проведення перевiрок (ревiзiй) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель та взаємодiї з правоохоронними органами визначається уповноваженим органом.

     2. Перевiрки (ревiзiї) щодо дотримання розпорядниками державних коштiв вимог законодавства у сферi державних закупiвель проводяться по всiх стадiях державних закупiвель, визначених статтею 22 цього Закону.

     Результати перевiрки (ревiзiї) вiдображуються у вiдповiдному документi контролюючого органу, що її здiйснив.

     Здiйснення одним i тим же контролюючим органом перевiрок (ревiзiй) розпорядника державних коштiв з питання законностi проведення певної процедури закупiвлi не може проводитися бiльше одного разу.

     Перевiрки (ревiзiї) можуть здiйснюватися шляхом запиту та отримання вiд розпорядника державних коштiв необхiдних документiв (оригiналiв або належним чином завiрених копiй) щодо закупiвель товарiв, робiт i послуг та їх розгляду й аналiзу або шляхом виїзних перевiрок (ревiзiй), якi проводяться безпосередньо за мiсцезнаходженням розпорядника державних коштiв.

     Результати перевiрки (ревiзiї) можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     3. У разi виявлення контролюючими органами при проведеннi перевiрки (ревiзiї) ознак злочину матерiали перевiрки (ревiзiї) передаються до правоохоронних органiв.

(Закон доповнено статтею 372 згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про здiйснення закупiвлi товарiв, робiт i послуг за державнi кошти

     За порушення вимог, встановлених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, розробленими на його виконання, посадовi особи замовникiв та учасникiв торгiв несуть адмiнiстративну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законiв України.

(стаття 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.2004 р. N 2188-IV, вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

     Спецiалiсти, юристи, економiсти, консультанти та iншi фiзичнi чи юридичнi особи, залученi до роботи тендерних комiтетiв на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства, та нотарiуси, якi посвiдчують договори про закупiвлю (в разi нотарiального посвiдчення договорiв про закупiвлю на вимогу замовника), не несуть вiдповiдальностi за будь-якi рiшення, дiї або бездiяльнiсть тендерного комiтету та службових осiб замовника, учасника чи iнших осiб i за виконання (невиконання) договорiв про закупiвлю, укладених на пiдставi рiшення тендерного комiтету замовника, та за наслiдки, спричиненi такими рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю.

(статтю 38 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 16.06.2005 р. N 2664-IV)

РОЗДIЛ VIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї положень цього Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
22 лютого 2000 року
N 1490-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.