ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     У зв'язку з прийняттям Кримiнально-виконавчого кодексу України Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) у пунктi 5 статтi 101 слова "виправно-трудових установ" замiнити словами "установ виконання покарань", а слова "i виховно-трудових профiлакторiїв" виключити;

     2) у статтi 155:

     у другому реченнi частини третьої слова "тюрмi або" виключити;

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо взяття пiд варту як запобiжний захiд обрано стосовно особи, яка вчинила злочин пiд час вiдбування покарання в установi виконання покарань, така особа може перебувати в дисциплiнарному iзоляторi або карцерi установи виконання покарань";

     3) у частинi третiй статтi 410 слова "виправно-трудової установи" замiнити словами "установи виконання покарань";

     4) у назвi та текстi статтi 4101 слова "виправно-трудової установи" i "у виправно-трудовiй або виховно-трудовiй колонiї" замiнити вiдповiдно словами "установи виконання покарань" i "в установi виконання покарань", а слова "чи в тюрмi" i "чи в тюрму" виключити;

     5) у частинах першiй - третiй статтi 4111 слова "виправно-трудова установа" в усiх вiдмiнках замiнити словами "установа виконання покарань" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) статтю 4141 виключити.

     2. В абзацi першому пункту 7 частини третьої статтi 71 Житлового кодексу Української РСР (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 169; 2000 р., N 20, ст. 150) слова "позбавлення волi" замiнити словами "арешту, обмеження волi, позбавлення волi на певний строк чи довiчне позбавлення волi".

     3. У назвi та абзацi першому статтi 188 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "виправно-трудових установах, слiдчих iзоляторах, виховно-трудових, лiкувально-трудових або лiкувально-виховних профiлакторiях" замiнити словами "слiдчих iзоляторах, установах виконання покарань або лiкувально-трудових профiлакторiях".

     4. У статтi 44 Закону України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793):

     1) у частинi першiй слово "виправно-трудових" замiнити словами "в установах виконання покарань";

     2) пункт 3 частини другої пiсля слова "ув'язнення" доповнити словами "обмеження чи".

     5. У Законi України "Про внутрiшнi вiйська Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35; 2001 р., N 9, ст. 38):

     1) у статтi 1 та абзацi другому частини першої статтi 2 слово "виправно-трудових" замiнити словами "установ виконання покарань";

     2) в абзацi восьмому частини першої статтi 2, частинi першiй статтi 7, абзацi четвертому частини першої статтi 9 та частинi третiй статтi 13 слова "виправно-трудових установ" замiнити словами "установ виконання покарань".

     6. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233):

     1) у частинi другiй статтi 1 слово "Виправно-трудовим" замiнити словом "Кримiнально-виконавчим";

     2) у статтi 4:

     у першому реченнi частини першої слова "а також тюрми Державного департаменту України з питань виконання покарань, що виконують i функцiї слiдчих iзоляторiв" виключити;

     у частинi другiй слова "або в тюрмi" виключити;

     у частинi третiй слова "у штрафному iзоляторi виправно-трудової колонiї або в дисциплiнарному iзоляторi виховно-трудової колонiї" замiнити словами "в дисциплiнарному iзоляторi або карцерi установи виконання покарань";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "У випадках i порядку, передбачених кримiнально-виконавчим законодавством, засудженi можуть бути залишенi для роботи з господарського обслуговування слiдчого iзолятора за їх письмовою згодою";

     3) у другому реченнi частини четвертої статтi 9 слова "Виправно-трудовим кодексом України для виду режиму виправно-трудової колонiї" замiнити словами "Кримiнально-виконавчим кодексом України для рiвня безпеки виправної колонiї";

     4) абзац четвертий частини першої та частину другу статтi 15 виключити;

     5) у другому реченнi частини другої статтi 17 слова "виправно-трудової установи" замiнити словами "установи виконання покарань".

     7. У частинi другiй статтi 19 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51) слово "виправно-трудовим" замiнити словом "кримiнально-виконавчим".

     8. У пунктi "б" статтi 4, абзацi другому частини першої та частинах восьмiй i дев'ятiй статтi 5 та пунктi "а" статтi 9 Закону України "Про адмiнiстративний нагляд за особами, звiльненими з мiсць позбавлення волi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 52, ст. 455; 1995 р., N 10, ст. 64; 2001 р., N 40, ст. 193; 2004 р., N 7, ст. 49) слова "виправно-трудова установа" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "установа виконання покарань" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     9. У Законi України "Про органи i служби у справах неповнолiтнiх та спецiальнi установи для неповнолiтнiх" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 6, ст. 35; 1999 р., N 4, ст. 35, N 36, ст. 318; 2003 р., N 28, ст. 211; 2004 р., N 19, ст. 251):

     1) в абзацi десятому частини першої статтi 1, абзацi десятому частини другої статтi 5, назвi та частинi першiй статтi 10, частинi першiй статтi 13 слова "виховно-трудовi колонiї" в усiх вiдмiнках замiнити словами "спецiальнi виховнi установи" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) частину другу статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Органiзацiя та дiяльнiсть спецiальних виховних установ регламентується кримiнально-виконавчим законодавством".

     10. У пунктi 2.4 статтi 2 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1999 р., N 4, ст. 35) слово "пенiтенцiарної" замiнити словом "кримiнально-виконавчої".

     11. В абзацi першому частини другої статтi 6 Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98) слово "пенiтенцiарної" замiнити словом "кримiнально-виконавчої".

     12. У Законi України "Про загальну структуру i чисельнiсть кримiнально-виконавчої системи України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 151; 2003 р., N 15, ст. 108):

     1) в абзацi третьому статтi 1 слова "виправно-трудовi установи, слiдчi iзолятори, кримiнально-виконавчi установи вiдкритого типу, арештнi доми" замiнити словами "установи виконання покарань, слiдчi iзолятори";

     2) у статтi 2 слова "виправно-трудових установ, слiдчих iзоляторiв, кримiнально-виконавчих установ вiдкритого типу, арештних домiв" замiнити словами "установ виконання покарань, слiдчих iзоляторiв".

     13. У другому реченнi частини першої статтi 17 Закону України "Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 258) слова "у виправно-трудових установах" замiнити словами "в установах виконання покарань".

     II. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 28 лютого 1967 року "Про затвердження Положення про спостережнi комiсiї при виконавчих комiтетах мiсцевих Рад народних депутатiв Української РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1967 р., N 10, ст. 89);

     Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 24 липня 1970 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про спостережнi комiсiї при виконавчих комiтетах районних, мiських Рад депутатiв трудящих Української РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1970 р., N 32, ст. 238);

     Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 16 лютого 1972 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про спостережнi комiсiї при виконавчих комiтетах районних, мiських i обласних Рад депутатiв трудящих Української РСР та до Положення про комiсiї в справах неповнолiтнiх Української РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1972 р., N 8, ст. 43);

     Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 29 березня 1973 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про товариськi суди Української РСР, Положення про комiсiї в справах неповнолiтнiх Української РСР та Положення про спостережнi комiсiї при виконавчих комiтетах районних, мiських i обласних Рад депутатiв трудящих Української РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 15, ст. 111);

     Указ Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 28 грудня 1984 року "Про внесення змiн i доповнень до Указу Президiї Верховної Ради Української РСР вiд 28 лютого 1967 року i затвердженого ним Положення про спостережнi комiсiї при виконавчих комiтетах районних, мiських i обласних Рад депутатiв трудящих Української РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 2, ст. 29);

     Постанову Верховної Ради України вiд 6 травня 1993 року "Про тимчасовi дiльницi-поселення при виправно-трудових колонiях" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст. 267);

     пункт 10 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з утворенням Державного департаменту України з питань виконання покарань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 4, ст. 35).

     III. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 сiчня 2005 року
N 2377-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.