ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (у сферi вищої освiти)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Бюджетному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 8, ст. 67, N 23, ст. 323):

     1) частину другу статтi 51 пiсля першого речення доповнити новими реченнями такого змiсту: "Затвердження, а також коригування протягом бюджетного року кошторисiв бюджетних установ здiйснюється розпорядниками коштiв вiдповiдно до затвердженого бюджетного розпису Державного бюджету України. Затвердження змiн до кошторисiв вищих навчальних закладiв III-IV рiвнiв акредитацiї державної i комунальної форм власностi у зв'язку iз змiною обсягiв доходiв i видаткiв вiдповiдно до затвердженого бюджетного розпису здiйснюється керiвниками цих закладiв";

     2) частину другу статтi 85 доповнити словами "вищих навчальних закладiв державної форми власностi. При цьому фiнансування зазначених навчальних закладiв за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв може здiйснюватися виключно у разi перевиконання доходної частини загального фонду вiдповiдного бюджету";

     3) пункт 2 статтi 89 доповнити пiдпунктом "ґ" такого змiсту:

     "ґ) вищу освiту (вищi навчальнi заклади I-IV рiвнiв акредитацiї, що перебувають у власностi Автономної Республiки Крим, спiльнiй власностi територiальних громад, а також вищi навчальнi заклади державної та комунальної форм власностi) вiдповiдно до програм соцiально-економiчного розвитку регiонiв";

     4) пiдпункт "в" пункту 2 статтi 90 викласти в такiй редакцiї:

     "в) вищу освiту (вищi навчальнi заклади I-IV рiвнiв акредитацiї, що перебувають у власностi Автономної Республiки Крим, спiльнiй власностi територiальних громад, а також вищi навчальнi заклади державної та комунальної форм власностi) вiдповiдно до програм соцiально-економiчного розвитку регiонiв".

     2. У статтi 84 Земельного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 8, ст. 67):

     1) частину третю доповнити пiдпунктом "є" такого змiсту:

     "є) земельнi дiлянки, закрiпленi за вищими навчальними закладами державної форми власностi";

     2) частину четверту доповнити пiдпунктом "з" такого змiсту:

     "з) земельнi дiлянки, закрiпленi за вищими навчальними закладами державної i комунальної форм власностi".

     3. Пункт 4 частини першої статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238) доповнити словами "(у тому числi студентськi бази, табори вiдпочинку та структурнi пiдроздiли вищого навчального закладу, якi забезпечують дiяльнiсть цього закладу)".

     4. Абзац третiй пiдпункту 5.4.2 пункту 5.4 статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181) викласти в такiй редакцiї:

     "Витрати платника податку, пов'язанi з професiйною пiдготовкою, навчанням, перепiдготовкою або пiдвищенням квалiфiкацiї осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з таким платником податку; витрати на навчання та (або) професiйну пiдготовку у вiтчизняних вищих та професiйно-технiчних навчальних закладах iнших осiб, якi не перебувають з таким платником податку у трудових вiдносинах, але уклали з ним письмову угоду (договiр, контракт) про взятi ними зобов'язання вiдпрацювати у платника податку пiсля закiнчення вищого та (або) професiйно-технiчного навчального закладу та отримання спецiальностi (квалiфiкацiї) не менше трьох рокiв; витрати на органiзацiю навчально-виробничої практики за профiлем основної дiяльностi платника податку або в структурних пiдроздiлах, що забезпечують його господарську дiяльнiсть, осiб, якi навчаються у вищих та професiйно-технiчних навчальних закладах. Зазначенi витрати включаються до валових витрат у розмiрi до 3 вiдсоткiв фонду оплати працi звiтного перiоду".

     5. У частинах п'ятiй та шостiй статтi 26 Закону України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 67) слова "(крiм населення, державних професiйно-технiчних навчальних закладiв)" замiнити словами "(крiм населення, професiйно-технiчних навчальних закладiв та вищих навчальних закладiв I-IV рiвнiв акредитацiї державної i комунальної форм власностi)".

     6. Частину третю статтi 2 Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98; 2004 р., N 8, ст. 67) доповнити абзацом такого змiсту:

     "пiдготовка кадрiв вищими навчальними закладами I-IV рiвнiв акредитацiї".

     7. У частинi першiй статтi 64 Закону України "Про вищу освiту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250):

     абзац перший доповнити реченням такого змiсту: "Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, виконавчi органи вiдповiдних рад можуть фiнансувати вищi навчальнi заклади державної форми власностi вiдповiдно до програм соцiально-економiчного розвитку регiонiв";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Розмiри бюджетних призначень на пiдготовку фахiвцiв з вищою освiтою, а також пiдготовку наукових i науково-педагогiчних працiвникiв через аспiрантуру i докторантуру визначаються у законi про державний бюджет".

     8. Частину першу статтi 59 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рiк" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 17-18, ст. 250) доповнити словами "за винятком коштiв, що спрямовуються на фiнансування вищих та професiйно-технiчних навчальних закладiв державної i комунальної форм власностi".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 4 роздiлу I, яким вносяться змiни до статтi 5 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", який набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести у вiдповiднiсть iз цим Законом свої нормативно-правовi акти;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
14 грудня 2004 року
N 2229-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.