ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань захисту економiчної конкуренцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до деяких законiв України такi змiни:

     1. У Законi України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650):

     1) частину першу статтi 9 пiсля слова "монопольне" доповнити словом "(домiнуюче)";

     2) у частинi першiй статтi 13:

     а) слова "в сферi дiї вiльних цiн" виключити;

     б) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     2. Частину першу статтi 15 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168) викласти в такiй редакцiї:

     "Держава забезпечує захист конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомiрне обмеження конкуренцiї та недобросовiсна конкуренцiя".

     3. В абзацi другому пункту 1 статтi 5 та в пунктi 1 статтi 34 Закону України "Про пiдприємства в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 90; 2003 р., N 30, ст. 247) слова "антимонопольного законодавства України" та "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     4. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 90; 1999 р., N 7, ст. 49):

     1) у частинi шостiй статтi 9 слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї";

     2) у статтi 20:

     а) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Заходи щодо захисту економiчної конкуренцiї в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi";

     б) у частинi першiй слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї";

     3) частину другу статтi 37 пiсля слiв "правоохоронних органiв" доповнити словами "органiв Антимонопольного комiтету України".

     5. У частинi третiй статтi 38 Закону України "Про цiннi папери i фондову бiржу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст. 508; 1995 р., N 14, ст. 90) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     6. У Законi України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138; 1998 р., N 33, ст. 226; 2002 р., N 15, ст. 100):

     1) в абзацi п'ятому частини другої статтi 8 слова "антимонопольного регулювання" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї";

     2) у частинi третiй статтi 12 абзац "антимонопольних заходiв" викласти в такiй редакцiї:

     "заходiв щодо розвитку та захисту економiчної конкуренцiї".

     7. У частинi шостiй статтi 1 та частинi першiй статтi 19 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1995 р., N 14, ст. 90) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     8. У пунктi 8 статтi 17 Закону України "Про споживчу кооперацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 414; 1993 р., N 29, ст. 308; 2000 р., N 27, ст. 213) слова "антимонопольного, санiтарного та природоохоронного законодавства" замiнити словами "санiтарного, природоохоронного законодавства та законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     9. В абзацi сьомому частини першої статтi 17 Закону України "Про науково-технiчну iнформацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 33, ст. 345) слово "несумлiнної" замiнити словом "недобросовiсної".

     10. У Законi України "Про Антимонопольний комiтет України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343; 2002 р., N 16, ст. 114; 2003 р., N 10-11, ст. 86):

     1) у статтi 1:

     а) слова "є центральним органом виконавчої влади" замiнити словами "є державним органом";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Особливостi спецiального статусу Антимонопольного комiтету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числi роллю у формуваннi конкурентної полiтики, та визначаються цим Законом, iншими актами законодавства i полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звiльнення Голови Антимонопольного комiтету України, його заступникiв, державних уповноважених Антимонопольного комiтету України, голiв територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України, у спецiальних процесуальних засадах дiяльностi Антимонопольного комiтету України, наданнi соцiальних гарантiй, охоронi особистих i майнових прав працiвникiв Антимонопольного комiтету України на рiвнi з працiвниками правоохоронних органiв, в умовах оплати працi";

     2) статтю 3 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 3. Завдання Антимонопольного комiтету України

     Основним завданням Антимонопольного комiтету України є участь у формуваннi та реалiзацiї конкурентної полiтики в частинi:

     1) здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї на засадах рiвностi суб'єктiв господарювання перед законом та прiоритету прав споживачiв, запобiгання, виявлення i припинення порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     2) контролю за концентрацiєю, узгодженими дiями суб'єктiв господарювання та регулюванням цiн (тарифiв) на товари, що виробляються (реалiзуються) суб'єктами природних монополiй;

     3) сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї;

     4) методичного забезпечення застосування законодавства про захист економiчної конкуренцiї";

     3) абзац четвертий статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "захисту конкуренцiї на засадах рiвностi фiзичних та юридичних осiб перед законом та прiоритету прав споживачiв";

     4) у статтi 5:

     а) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Антимонопольний комiтет України здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Конституцiї України, законiв України "Про захист економiчної конкуренцiї", "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї", цього Закону, iнших законiв та нормативно-правових актiв, прийнятих вiдповiдно до цих законiв";

     б) частини третю та четверту викласти в такiй редакцiї:

     "У цьому Законi вiдповiднi термiни розумiються у значеннях, визначених Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї".

     У цьому Законi термiн "законодавство про захист економiчної конкуренцiї" розумiється у значеннi, визначеному статтею 3 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї";

     5) у статтi 6:

     а) у частинi другiй слова "призначається перший заступник" замiнити словами "призначаються два перших заступники";

     б) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Один з державних уповноважених Антимонопольного комiтету України за посадою є також головою Київського мiського територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України".

     У зв'язку з цим частини четверту та п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою та шостою;

     в) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "Антимонопольний комiтет України, адмiнiстративнi колегiї Антимонопольного комiтету України, державнi уповноваженi Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративнi колегiї територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України є органами Антимонопольного комiтету України";

     6) статтю 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Повноваження Антимонопольного комiтету України

     У сферi здiйснення контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї Антимонопольний комiтет України має такi повноваження:

     1) розглядати заяви i справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї та проводити розслiдування за цими заявами i справами;

     2) приймати передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї розпорядження та рiшення за заявами i справами, перевiряти та переглядати рiшення у справах, надавати висновки щодо квалiфiкацiї дiй вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     3) розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, приймати постанови та перевiряти їх законнiсть та обґрунтованiсть;

     4) перевiряти суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи мiсцевого самоврядування, органи адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї та пiд час проведення розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     5) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     6) призначати експертизу та експерта з числа осiб, якi володiють необхiдними знаннями для надання експертного висновку;

     7) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових примiщень та транспортних засобiв суб'єктiв господарювання - юридичних осiб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи iншi носiї iнформацiї, якi можуть бути доказами або джерелом доказiв у справi незалежно вiд їх мiсцезнаходження;

     8) у разi перешкоджання працiвникам Антимонопольного комiтету України у виконаннi ними повноважень, передбачених пунктами 4, 5 i 7 цiєї частини, залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ для застосування заходiв, передбачених законом, для подолання перешкод;

     9) залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, митних та iнших правоохоронних органiв для забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, зокрема в разi проведення розслiдування;

     10) залучати до проведення перевiрок спецiалiстiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй за погодженням з їх керiвниками, депутатiв мiсцевих рад за їх згодою;

     11) проводити дослiдження ринку, визначати межi товарного ринку, а також становище, в тому числi монопольне (домiнуюче), суб'єктiв господарювання на цьому ринку та приймати вiдповiднi рiшення (розпорядження);

     12) визначати наявнiсть або вiдсутнiсть контролю мiж суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктiв господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

     13) вносити до органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування обов'язковi для розгляду подання щодо анулювання лiцензiй, припинення операцiй, пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, у разi порушення ними законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     14) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї органам влади, органам мiсцевого самоврядування, органам адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дiй або бездiяльностi, якi мiстять ознаки порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї, та усунення причин виникнення цих порушень i умов, що їм сприяють;

     15) звертатися до суду з позовами, заявами i скаргами у зв'язку iз застосуванням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також iз запитами щодо надання iнформацiї про судовi справи, що розглядаються цими судами вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     16) звертатись та одержувати вiд компетентних органiв iнших держав необхiдну iнформацiю для здiйснення своїх повноважень;

     17) надавати компетентним органам iнших держав iнформацiю у випадках та порядку, передбачених законом;

     18) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     У сферi здiйснення контролю за узгодженими дiями, концентрацiєю Антимонопольний комiтет України має такi повноваження:

     1) розглядати заяви i справи про надання дозволу, надання висновкiв, попереднiх висновкiв стосовно узгоджених дiй, концентрацiї, проводити дослiдження за цими заявами i справами;

     2) приймати передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї розпорядження та рiшення за заявами i справами про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю, надавати висновки, попереднi висновки стосовно узгоджених дiй, концентрацiї, висновки щодо квалiфiкацiї дiй вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     3) переглядати, перевiряти рiшення, прийнятi органами Антимонопольного комiтету України в межах компетенцiї;

     4) дозволяти або забороняти узгодженi дiї, концентрацiю;

     5) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     6) здiйснювати повноваження, передбаченi пунктами 6, 11, 12, 15 i 16 частини першої цiєї статтi;

     7) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     У сферi формування та реалiзацiї конкурентної полiтики, сприяння розвитку конкуренцiї, нормативного i методичного забезпечення дiяльностi Антимонопольного комiтету України та застосування законодавства про захист економiчної конкуренцiї Антимонопольний комiтет України має такi повноваження:

     1) вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, необхiдну для дослiдження ринкiв, а також iнформацiю про реалiзацiю конкурентної полiтики;

     2) узагальнювати та аналiзувати iнформацiю про реалiзацiю актiв законодавства про захист економiчної конкуренцiї щодо прiоритетiв i напрямiв конкурентної полiтики;

     3) брати участь у розробленнi та вносити в установленому порядку Президенту України та Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї щодо законiв та iнших нормативно-правових актiв, якi регулюють питання розвитку конкуренцiї, конкурентної полiтики та демонополiзацiї економiки, погоджувати проекти нормативно-правових актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, що можуть вплинути на конкуренцiю;

     4) здiйснювати повноваження, передбаченi пунктами 6, 11, 12 i 15 частини першої цiєї статтi;

     5) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї та вносити до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, установ, органiзацiй, суб'єктiв господарювання, об'єднань пропозицiї щодо здiйснення заходiв, спрямованих на обмеження монополiзму, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї, запобiгання порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також щодо припинення дiй або бездiяльностi, якi можуть мати негативний вплив на конкуренцiю;

     6) взаємодiяти з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, органами адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, пiдприємствами, установами та органiзацiями з питань розвитку, пiдтримки, захисту економiчної конкуренцiї та демонополiзацiї економiки;

     7) узагальнювати практику застосування законодавства про захист економiчної конкуренцiї, вносити до вiдповiдних органiв державної влади пропозицiї щодо його удосконалення;

     8) розробляти та органiзовувати здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     9) брати участь у розробленнi та внесеннi Президенту України та Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiй щодо проектiв нормативно-правових актiв з питань конкурентної полiтики, розвитку i захисту конкуренцiї та демонополiзацiї економiки;

     10) розробляти та затверджувати разом з iншими заiнтересованими органами державної влади мiжвiдомчi нормативно-правовi акти з питань розвитку i захисту економiчної конкуренцiї та демонополiзацiї економiки;

     11) приймати власнi нормативно-правовi акти у формi розпоряджень з питань, що належать до його компетенцiї, зокрема щодо контролю за узгодженими дiями, концентрацiєю, пiдвiдомчостi та розгляду заяв i справ про узгодженi дiї, концентрацiю, порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, органiзацiї дiяльностi органiв Антимонопольного комiтету України;

     12) здiйснювати офiцiйне тлумачення власних нормативно-правових актiв;

     13) надавати рекомендацiйнi роз'яснення з питань застосування законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     14) вносити пропозицiї Президенту України, Кабiнету Мiнiстрiв України, Нацiональному банку України, приписи органам влади, органам мiсцевого самоврядування щодо змiни прийнятих ними нормативно-правових актiв, якi не вiдповiдають законодавству про захист економiчної конкуренцiї або внаслiдок неоднозначного розумiння яких створюються перешкоди для розвитку конкуренцiї;

     15) утворювати адмiнiстративнi колегiї Антимонопольного комiтету України;

     16) утворювати територiальнi вiддiлення та дорадчi органи Антимонопольного комiтету України;

     17) брати участь у розробленнi та реалiзацiї мiжнародних проектiв i програм, а також здiйснювати спiвробiтництво з мiжнародними органiзацiями, державними органами i неурядовими органiзацiями iнших держав з питань, що належать до компетенцiї Антимонопольного комiтету України;

     18) видавати свої друкованi органи, офiцiйнi видання (збiрники) актiв законодавства про захист економiчної конкуренцiї, вести електронну сторiнку в мережi Iнтернет;

     19) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     Здiйснення iншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комiтету України, передбачених пунктами 1-4 i 11 частини першої, пунктами 1, 2 i 4 частини другої, пунктами 11-13, 15 i 16 частини третьої цiєї статтi, не допускається";

     7) статтю 8 виключити;

     8) у статтi 9:

     а) частину другу доповнити реченням такого змiсту: "Голова Антимонопольного комiтету України не може призначатися на цю посаду бiльше нiж на два строки пiдряд";

     б) у частинi четвертiй слова "грубого порушення службових обов'язкiв" виключити;

     в) у частинi шостiй:

     абзац другий доповнити словами "головує на засiданнях Антимонопольного комiтету України";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "розподiляє обов'язки мiж першими заступниками, заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комiтету України, спрямовує дiяльнiсть територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України";

     в абзацi восьмому слова "справ про порушення антимонопольного законодавства та iнших питань вiдповiдно до компетенцiї Комiтету" замiнити словами "питань, що належать до компетенцiї Антимонопольного комiтету України";

     в абзацi дев'ятому слова "розпорядження, положення" замiнити словами "затверджує положення";

     абзац десятий доповнити словами "та пiдписує вiд iменi Антимонопольного комiтету України мiжвiдомчi нормативно-правовi акти";

     пiсля абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змiсту:

     "має право за клопотанням осiб, якi беруть участь у справi, поданням органiв Антимонопольного комiтету України, голови його територiального вiддiлення або з власної iнiцiативи витребувати будь-якi матерiали, в тому числi заяви i справи про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю, про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, що перебувають на розглядi органу Антимонопольного комiтету України чи голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, та передати їх на розгляд iншому органу Антимонопольного комiтету України чи головi територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, за винятком заяв i справ, вiднесених до виключної компетенцiї Антимонопольного комiтету України як вищого колегiального органу;

     затверджує структуру Антимонопольного комiтету України;

     затверджує штатний розпис та кошторис Антимонопольного комiтету України за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фiнансiв, штатний розпис та кошторис територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України".

     У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом чотирнадцятим, виклавши його в такiй редакцiї:

     "здiйснює iншi дiї, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї";

     г) доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "Голова Антимонопольного комiтету України має право брати участь у засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України з правом дорадчого голосу";

     9) у статтi 10:

     а) у частинi першiй слово "Заступникiв" замiнити словами "Перших заступникiв i заступникiв";

     б) пiсля частини першої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Строк повноважень перших заступникiв та заступникiв Голови Антимонопольного комiтету України припиняється iз завершенням строку їх повноважень як державних уповноважених або вiдповiдно до частини другої статтi 18 цього Закону.

     Першi заступники та заступники Голови Антимонопольного комiтету України:

     1) координують i контролюють роботу територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України, дорадчих органiв Антимонопольного комiтету України та установ, що належать до сфери управлiння Антимонопольного комiтету України;

     2) спрямовують i контролюють дiяльнiсть пiдпорядкованих їм структурних пiдроздiлiв;

     3) органiзовують правове забезпечення дiяльностi структурних пiдроздiлiв апарату Антимонопольного комiтету України;

     4) забезпечують взаємодiю Антимонопольного комiтету України з Верховною Радою України;

     5) забезпечують взаємодiю Антимонопольного комiтету України з мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами, iншими органами державної влади, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     6) забезпечують спiвробiтництво Антимонопольного комiтету України з мiжнародними органiзацiями, державними органами та неурядовими органiзацiями iнших держав;

     7) за дорученням Голови Антимонопольного комiтету України беруть участь у засiданнях комiтетiв Верховної Ради України пiд час розгляду питань, пов'язаних з дiяльнiстю Антимонопольного комiтету України, та представляють Антимонопольний комiтет України у вiдносинах з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями;

     8) погоджують призначення на посади та звiльнення з посад працiвникiв, змiни у структурi та штатному розписi пiдпорядкованих їм структурних пiдроздiлiв.

     Першi заступники мають право уповноважувати працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень представляти iнтереси Антимонопольного комiтету України в судi.

     Розподiл обов'язкiв мiж першими заступниками Голови та заступниками Голови Антимонопольного комiтету України здiйснює Голова Антимонопольного комiтету України".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами шостою та сьомою;

     в) у частинах шостiй та сьомiй слова "Заступники" i "заступникiв" замiнити вiдповiдно словами "Першi заступники i заступники" i "перших заступникiв i заступникiв";

     10) у статтi 11:

     а) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Строк повноважень державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України становить сiм рокiв";

     б) частину п'яту виключити;

     в) частину восьму пiсля слова "колегiй" доповнити словами "Антимонопольного комiтету України";

     11) у статтi 12:

     а) друге речення частини першої викласти в такiй редакцiї: "У разi необхiдностi можуть утворюватись мiжобласнi територiальнi вiддiлення";

     б) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Повноваження територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України визначаються цим Законом, iншими актами законодавства. Повноваження територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України не можуть виходити за межi повноважень Антимонопольного комiтету України, визначених законом";

     в) частину третю пiсля слiв "призначаються", "призначається" доповнити вiдповiдно словами "та звiльняються", "та звiльняється";

     г) пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Голова Київського мiського територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України за посадою є державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України".

     У зв'язку з цим частини четверту i п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою i шостою;

     д) частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Обмеження щодо порядку призначення голiв територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України та їх заступникiв, у тому числi шляхом встановлення обов'язку погодження з iншими органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування кандидатур на цi посади, не допускається";

     е) частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "Територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України пiдконтрольне та пiдзвiтне Антимонопольному комiтету України";

     12) доповнити статтею 121 такого змiсту:

     "Стаття 121. Порядок утворення i дiяльностi колегiальних органiв Антимонопольного комiтету України

     Постiйно дiючi адмiнiстративнi колегiї Антимонопольного комiтету України утворюються Антимонопольним комiтетом України з числа державних уповноважених Антимонопольного комiтету України у складi трьох осiб. Постiйно дiючу адмiнiстративну колегiю очолює перший заступник або один iз заступникiв Голови Антимонопольного комiтету України.

     Тимчасовi адмiнiстративнi колегiї Антимонопольного комiтету України утворюються Головою Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених та голiв територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України у складi не менше нiж три особи. Тимчасову адмiнiстративну колегiю очолює державний уповноважений Антимонопольного комiтету України.

     Адмiнiстративна колегiя територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України утворюється головою територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України з числа керiвних працiвникiв територiального вiддiлення у складi не менше нiж три особи цього територiального вiддiлення. За згодою Голови Антимонопольного комiтету України до складу адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України можуть входити посадовi особи Антимонопольного комiтету України. Адмiнiстративну колегiю територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України очолює голова територiального вiддiлення або його заступник.

     Дiяльнiсть адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України координує голова вiдповiдного територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України.

     Члени Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України мають рiвнi права щодо розгляду питань, що належать до компетенцiї цих органiв вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї, в тому числi пiд час прийняття розпоряджень i рiшень.

     Рiшення адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України приймається вiд iменi Антимонопольного комiтету України.

     Рiшення адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України приймається вiд iменi територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України.

     Формою роботи Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративних колегiй Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративних колегiй територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України є їх засiдання.

     Засiдання Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України є правоможним за умови присутностi бiльшостi вiд їх встановленого складу.

     Розпорядження та рiшення Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративної колегiї територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України приймаються шляхом голосування бiльшiстю голосiв присутнiх на їх засiданнях членiв.

     У разi перевiрки Антимонопольним комiтетом України рiшення, прийнятого державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративною колегiєю Антимонопольного комiтету України, перевiрки законностi та обґрунтованостi постанови про адмiнiстративне правопорушення, винесеної адмiнiстративною колегiєю Антимонопольного комiтету України, державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, засiдання є правоможним, якщо на ньому присутня бiльшiсть вiд встановленого складу Антимонопольного комiтету України, без урахування членiв Антимонопольного комiтету України, якi приймали рiшення, виносили постанову, що перевiряється. У такому разi рiшення приймається Антимонопольним комiтетом України бiльшiстю вiд його встановленого складу. При цьому члени Антимонопольного комiтету України, якi приймали рiшення, виносили постанову, що перевiряється, не беруть участi у голосуваннi.

     Порядок дiяльностi Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративних колегiй Антимонопольного комiтету України, адмiнiстративних колегiй територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України як колегiальних органiв визначається цим Законом, iншими актами законодавства про захист економiчної конкуренцiї, в тому числi регламентами цих органiв, що затверджуються Антимонопольним комiтетом України";

     13) статтi 13, 14, 15, 16 i 17 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Виключна компетенцiя Антимонопольного комiтету України як вищого колегiального органу

     Виключно до компетенцiї Антимонопольного комiтету України належать:

     1) надання дозволу або заборона узгоджених дiй вiдповiдно до частин першої та другої статтi 10 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї";

     2) перевiрка рiшень, прийнятих державними уповноваженими та адмiнiстративними колегiями Антимонопольного комiтету України, перевiрка законностi та обґрунтованостi постанов про адмiнiстративнi правопорушення, винесених державними уповноваженими та адмiнiстративними колегiями Антимонопольного комiтету України. Це обмеження не розповсюджується на випадки перевiрок, розслiдувань i судових розглядiв вiдповiдними правоохоронними органами i судами;

     3) перегляд рiшень, прийнятих Антимонопольним комiтетом України, у справах про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї та за заявами i справами про узгодженi дiї, концентрацiю;

     4) затвердження власних нормативно-правових актiв;

     5) затвердження разом з iншими заiнтересованими органами виконавчої влади мiжвiдомчих нормативно-правових актiв;

     6) схвалення проектiв нормативно-правових актiв, розроблених Антимонопольним комiтетом України з питань, що належать до його компетенцiї, вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     7) офiцiйне тлумачення власних нормативно-правових актiв i надання рекомендацiйних роз'яснень з питань застосування законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     8) затвердження Положення про територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України;

     9) затвердження положень про дорадчi органи Антимонопольного комiтету України та їх склад;

     10) утворення постiйно дiючих адмiнiстративних колегiй Антимонопольного комiтету України;

     11) заслуховування звiтiв державних уповноважених, голiв територiальних вiддiлень, керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Антимонопольного комiтету України;

     12) затвердження звiтiв про дiяльнiсть Антимонопольного комiтету України для подання їх Верховнiй Радi України.

     Антимонопольний комiтет України як вищий колегiальний орган може розглядати будь-яке питання, що належить до компетенцiї його органiв.

     Стаття 14. Компетенцiя адмiнiстративних колегiй Антимонопольного комiтету України та адмiнiстративних колегiй територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України

     Постiйно дiюча адмiнiстративна колегiя Антимонопольного комiтету України має такi повноваження:

     1) розглядати заяви i справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, про надання дозволу, надання попереднiх висновкiв стосовно узгоджених дiй, концентрацiї, проводити розслiдування або дослiдження за цими заявами i справами;

     2) приймати передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї розпорядження та рiшення, надавати висновки щодо квалiфiкацiї дiй вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї, попереднi висновки стосовно узгоджених дiй, концентрацiї;

     3) перевiряти рiшення адмiнiстративних колегiй територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України;

     4) переглядати рiшення, прийнятi постiйно дiючою адмiнiстративною колегiєю Антимонопольного комiтету України;

     5) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     6) призначати експертизу та експерта з числа осiб, якi володiють необхiдними знаннями для надання експертного висновку;

     7) проводити дослiдження ринку, визначати межi товарного ринку, а також становище, в тому числi монопольне (домiнуюче), суб'єктiв господарювання на цьому ринку та приймати вiдповiднi рiшення (розпорядження);

     8) визначати наявнiсть або вiдсутнiсть контролю мiж суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктiв господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

     9) вносити до органiв виконавчої влади обов'язковi для розгляду подання щодо анулювання лiцензiй, припинення операцiй, пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, у разi порушення ними законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     10) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї органам влади, органам мiсцевого самоврядування, органам адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дiй або бездiяльностi, якi мiстять ознаки порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї, та усунення причин виникнення цих порушень i умов, що їм сприяють;

     11) розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, виносити постанови, а також перевiряти законнiсть та обґрунтованiсть постанов, винесених адмiнiстративними колегiями територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України, в цих справах;

     12) звертатися до суду iз запитами щодо надання iнформацiї про справи, що розглядаються цими судами вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     Постiйно дiюча адмiнiстративна колегiя Антимонопольного комiтету України має право надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї та вносити пропозицiї органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування, установам, органiзацiям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здiйснення заходiв, спрямованих на обмеження монополiзму, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї, запобiгання порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також щодо припинення дiй або бездiяльностi, що можуть мати негативний вплив на конкуренцiю.

     Постiйно дiюча адмiнiстративна колегiя Антимонопольного комiтету України здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     До компетенцiї тимчасової адмiнiстративної колегiї Антимонопольного комiтету України належать перегляд прийнятих тимчасовою адмiнiстративною колегiєю Антимонопольного комiтету України рiшень, здiйснення повноважень, передбачених у пунктах 1, 2, 5-10 i 12 частини першої, частинi другiй цiєї статтi, а також здiйснення iнших повноважень вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     Адмiнiстративна колегiя територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України має такi повноваження:

     1) розглядати заяви i справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, про надання дозволу, надання попереднiх висновкiв стосовно узгоджених дiй, проводити розслiдування або дослiдження за цими заявами i справами;

     2) приймати передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї розпорядження та рiшення, надавати висновки щодо квалiфiкацiї дiй вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї, попереднi висновки стосовно узгоджених дiй;

     3) розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, виносити постанови в цих справах;

     4) переглядати рiшення, прийнятi адмiнiстративною колегiєю територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України;

     5) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     6) призначати експертизу та експерта з числа осiб, якi володiють необхiдними знаннями для надання експертного висновку;

     7) проводити дослiдження ринку, визначати межi товарного ринку, а також становище, в тому числi монопольне (домiнуюче), суб'єктiв господарювання на цьому ринку та приймати вiдповiднi рiшення (розпорядження);

     8) визначати наявнiсть або вiдсутнiсть контролю мiж суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктiв господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

     9) вносити до органiв виконавчої влади обов'язковi для розгляду подання щодо анулювання лiцензiй, припинення операцiй зовнiшньоекономiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання у разi порушення ними законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     10) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї органам влади, органам мiсцевого самоврядування, органам адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дiй або бездiяльностi, якi мiстять ознаки порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї, та усунення причин виникнення цих порушень i умов, що їм сприяють;

     11) звертатися до суду iз запитами щодо надання iнформацiї про справи, що розглядаються цими судами вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     Адмiнiстративна колегiя територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України має право надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї та вносити до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, установ, органiзацiй, суб'єктiв господарювання, об'єднань пропозицiї щодо проведення заходiв, спрямованих на обмеження монополiзму, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї, запобiгання порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також щодо припинення дiй або бездiяльностi, що можуть мати негативний вплив на конкуренцiю.

     Адмiнiстративна колегiя територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї.

     Стаття 15. Апарат Антимонопольного комiтету України, його територiальних вiддiлень

     Апарат Антимонопольного комiтету України, його територiальних вiддiлень здiйснює роботу iз забезпечення дiяльностi Антимонопольного комiтету України та його органiв, територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України, в тому числi органiзацiйну, технiчну, аналiтичну, iнформацiйно-довiдкову та iншу роботу.

     Посадовi особи апарату Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень з метою виконання завдань, визначених частиною першою цiєї статтi, за дорученням Голови Антимонопольного комiтету України, державного уповноваженого чи iншого органу Антимонопольного комiтету України можуть здiйснювати такi дiї:

     1) проводити розслiдування за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, дослiдження за заявами i справами про надання дозволу та попереднiх висновкiв стосовно узгоджених дiй, концентрацiї суб'єктiв господарювання, проводити дослiдження ринкiв;

     2) проводити перевiрки суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї та пiд час проведення розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     3) безперешкодно входити до примiщень пiдприємств, установ та органiзацiй пiд час проведення перевiрок та розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, за умови пред'явлення службового посвiдчення i документiв, що пiдтверджують проведення перевiрки чи розслiдування;

     4) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     5) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових примiщень та транспортних засобiв суб'єктiв господарювання - юридичних осiб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи iншi носiї iнформацiї, якi можуть бути доказами чи джерелом доказiв у справi незалежно вiд їх мiсцезнаходження;

     6) у разi перешкоджання працiвникам Антимонопольного комiтету України виконувати повноваження, передбаченi пунктами 2-5 частини другої цiєї статтi, залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ для застосування передбачених законом заходiв, необхiдних для подолання перешкод;

     7) залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, митних та iнших правоохоронних органiв до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, зокрема в разi проведення розслiдування, в тому числi збирання та вилучення доказiв, накладення арешту на майно, предмети, документи, iншi носiї iнформацiї;

     8) залучати до проведення перевiрок спецiалiстiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй за погодженням з їх керiвниками, депутатiв мiсцевих рад за їх згодою;

     9) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення.

     Посадовi особи апарату територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України за дорученням органiв Антимонопольного комiтету України, голiв вiдповiдних територiальних вiддiлень Антимонопольного комiтету України можуть здiйснювати дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi.

     Положення про структурнi пiдроздiли апарату Антимонопольного комiтету України затверджує Голова Антимонопольного комiтету України, а про структурнi пiдроздiли апарату територiального вiддiлення - голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України.

     Стаття 16. Компетенцiя державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України

     Державний уповноважений Антимонопольного комiтету України має такi повноваження:

     1) розглядати заяви i справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, про надання дозволу, надання попереднiх висновкiв стосовно узгоджених дiй, концентрацiї, приймати розпорядження про початок розгляду справи або надавати мотивовану вiдповiдь про вiдмову в розглядi справи, проводити, органiзовувати розслiдування або дослiдження за цими заявами i справами, закривати провадження у цих справах незалежно вiд їх пiдвiдомчостi iншим органам Антимонопольного комiтету України, вносити, передавати їх в установленому Антимонопольним комiтетом України порядку на розгляд цих органiв для прийняття рiшення;

     2) приймати передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї розпорядження та рiшення, надавати висновки щодо квалiфiкацiї дiй вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї, попереднi висновки стосовно узгоджених дiй;

     3) складати протоколи, розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, виносити постанови в цих справах;

     4) проводити перевiрки суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї та пiд час проведення розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     5) безперешкодно входити до примiщень пiдприємств, установ та органiзацiй пiд час проведення перевiрок та розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї за умови пред'явлення службового посвiдчення i документiв, що пiдтверджують проведення перевiрки чи розслiдування;

     6) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     7) викликати для надання пояснень пiд час розгляду заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї посадових осiб i працiвникiв суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, iнших юридичних осiб, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, а також фiзичних осiб;

     8) призначати експертизу та експерта з числа осiб, якi володiють необхiдними знаннями для надання експертного висновку;

     9) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових примiщень та транспортних засобiв суб'єктiв господарювання - юридичних осiб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи iншi носiї iнформацiї, якi можуть бути доказами чи джерелом доказiв у справi незалежно вiд їх мiсцезнаходження;

     10) у разi перешкоджання працiвникам Антимонопольного комiтету України виконувати повноваження, передбаченi пунктами 4-6 i 9 частини першої цiєї статтi, залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ для застосування передбачених законом заходiв, необхiдних для подолання перешкод;

     11) залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, митних та iнших правоохоронних органiв до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, зокрема в разi проведення розслiдування, в тому числi збирання та вилучення доказiв, накладення арешту на майно, предмети, документи, iншi носiї iнформацiї;

     12) залучати до проведення перевiрок спецiалiстiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй за погодженням з їх керiвниками, депутатiв мiсцевих рад за їх згодою;

     13) проводити дослiдження ринку, визначати межi товарного ринку, а також становище, в тому числi монопольне (домiнуюче), суб'єктiв господарювання на цьому ринку та приймати вiдповiднi рiшення (розпорядження);

     14) визначати наявнiсть або вiдсутнiсть контролю чи узгодженостi дiй мiж суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктiв господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

     15) вносити до органiв виконавчої влади обов'язковi для розгляду подання щодо анулювання лiцензiй, припинення операцiй, пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, у разi порушення ними законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     16) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї та вносити пропозицiї органам державної влади, органам мiсцевого самоврядування, установам, органiзацiям, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо здiйснення заходiв, спрямованих на обмеження монополiзму, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї, запобiгання порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також щодо припинення дiй або бездiяльностi, що можуть мати негативний вплив на конкуренцiю;

     17) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї органам влади, органам мiсцевого самоврядування, органам адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням щодо припинення дiй або бездiяльностi, якi мiстять ознаки порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї, та усунення причин виникнення цих порушень i умов, що їм сприяють;

     18) звертатися до суду з позовами, заявами i скаргами у зв'язку iз застосуванням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також iз запитами щодо надання iнформацiї про справи, що розглядаються цими судами вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     19) представляти Антимонопольний комiтет України без спецiальної довiреностi в судi;

     20) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     Рiшення та розпорядження державних уповноважених Антимонопольного комiтету України приймаються вiд iменi Антимонопольного комiтету України.

     Без згоди Антимонопольного комiтету України як вищого колегiального органу державний уповноважений не може входити до складу комiсiй, комiтетiв та iнших органiв, що створюються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування.

     Державний уповноважений Антимонопольного комiтету України зобов'язаний виконувати вимоги законодавства України, бути об'єктивним та неупередженим пiд час здiйснення своїх повноважень.

     Стаття 17. Компетенцiя голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України

     Голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України має такi повноваження:

     1) проводити, органiзовувати розслiдування за заявами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, дослiдження за заявами про надання дозволу, попереднiх висновкiв стосовно узгоджених дiй, що пiдвiдомчi адмiнiстративним колегiям територiального вiддiлення, а за дорученням Голови чи органiв Антимонопольного комiтету України - розслiдування за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, дослiдження за заявами i справами про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю, пiдвiдомчими цим органам;

     2) приймати передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї розпорядження;

     3) проводити перевiрки суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї та пiд час проведення розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     4) безперешкодно входити до примiщень пiдприємств, установ та органiзацiй пiд час проведення перевiрок та розслiдувань за заявами i справами про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї за умови пред'явлення службового посвiдчення i документiв, що пiдтверджують проведення перевiрки чи розслiдування;

     5) при розглядi заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, проведеннi перевiрки та в iнших передбачених законом випадках вимагати вiд суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, їх посадових осiб i працiвникiв, iнших фiзичних та юридичних осiб iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом;

     6) викликати для надання пояснень пiд час розгляду заяв i справ про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї посадових осiб i працiвникiв суб'єктiв господарювання, об'єднань, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, iнших юридичних осiб, їх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв, а також фiзичних осiб;

     7) призначати експертизу та експерта з числа осiб, якi володiють необхiдними знаннями для надання експертного висновку;

     8) у випадках та порядку, передбачених законом, проводити огляд службових примiщень та транспортних засобiв суб'єктiв господарювання - юридичних осiб, вилучати або накладати арешт на предмети, документи чи iншi носiї iнформацiї, якi можуть бути доказами чи джерелом доказiв у справi незалежно вiд їх мiсцезнаходження;

     9) у разi перешкоджання працiвникам Антимонопольного комiтету України виконувати повноваження, передбаченi пунктами 3, 4, 5 i 8 частини першої цiєї статтi, залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ до застосування передбачених законом заходiв, необхiдних для подолання перешкод;

     10) залучати працiвникiв органiв внутрiшнiх справ, митних та iнших правоохоронних органiв до забезпечення проведення розгляду справи про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, зокрема в разi проведення розслiдування, в тому числi збирання та вилучення доказiв, накладення арешту на майно, предмети, документи, iншi носiї iнформацiї;

     11) залучати до проведення перевiрок спецiалiстiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй за погодженням з їх керiвниками, депутатiв мiсцевих рад за їх згодою;

     12) проводити дослiдження ринку, визначати межi товарного ринку, а також становище, в тому числi монопольне (домiнуюче), суб'єктiв господарювання на цьому ринку та приймати вiдповiднi рiшення (розпорядження);

     13) визначати наявнiсть або вiдсутнiсть контролю мiж суб'єктами господарювання чи їх частинами та склад групи суб'єктiв господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання;

     14) вносити до органiв виконавчої влади обов'язковi для розгляду подання щодо анулювання лiцензiй, припинення операцiй, пов'язаних iз зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю суб'єктiв господарювання, у разi порушення ними законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     15) надавати обов'язковi для розгляду рекомендацiї та вносити до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, установ, органiзацiй, суб'єктiв господарювання, об'єднань пропозицiї щодо здiйснення заходiв, спрямованих на обмеження монополiзму, розвиток пiдприємництва i конкуренцiї, запобiгання порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також щодо припинення дiй або бездiяльностi, що можуть мати негативний вплив на конкуренцiю;

     16) звертатися до суду з позовами, заявами i скаргами у зв'язку iз застосуванням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а також iз запитами щодо надання iнформацiї про справи, що розглядаються цими судами вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     17) представляти територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України без спецiальної довiреностi в судi;

     18) уповноважувати своїх заступникiв здiйснювати повноваження, передбаченi пунктами 1-2 частини першої цiєї статтi;

     19) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення;

     20) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     Голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України в Автономнiй Республiцi Крим, голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України з питань, вiднесених до його компетенцiї, має право бути невiдкладно прийнятим вiдповiдно Головою Верховної Ради Автономної Республiки Крим, Головою Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, керiвниками та посадовими особами мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй.

     Голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України має права i виконує обов'язки в межах компетенцiї, визначеної цим Законом, iншими актами законодавства, Положенням про територiальне вiддiлення Антимонопольного комiтету України, що затверджується Антимонопольним комiтетом України, здiйснює керiвництво дiяльнiстю територiального вiддiлення, забезпечує виконання завдань i функцiй, покладених на територiальне вiддiлення та його адмiнiстративнi колегiї.

     Розпорядження голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України приймаються вiд iменi територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України.

     Без згоди Антимонопольного комiтету України як вищого колегiального органу голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України не може входити до складу комiсiй, комiтетiв та iнших органiв, що утворюються органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування.

     Голова територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України зобов'язаний додержуватись вимог законiв, бути об'єктивним i неупередженим пiд час здiйснення своїх повноважень";

     14) у назвi та текстi статтi 18 слова "з посади державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України", "Державний уповноважений" замiнити вiдповiдно словами "з посад першого заступника Голови Антимонопольного комiтету України, державного уповноваженого", "Перший заступник, заступник Голови Антимонопольного комiтету України, державний уповноважений";

     15) частини першу та другу статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "Пiд час розгляду заяв i справ про узгодженi дiї, концентрацiю, про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, в тому числi пiд час проведення розслiдування, дослiдження, прийняття розпоряджень, рiшень за заявами i справами, здiйснення iнших повноважень у сферi контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, контролю за узгодженими дiями, концентрацiєю органи та посадовi особи Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень керуються лише законодавством про захист економiчної конкуренцiї i є незалежними вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб та суб'єктiв господарювання, а також полiтичних партiй та iнших об'єднань громадян чи їх органiв.

     Втручання органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб та суб'єктiв господарювання, а також полiтичних партiй та iнших об'єднань громадян чи їх органiв у дiяльнiсть Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень забороняється, за винятком випадкiв, визначених законами України";

     16) у статтi 20:

     а) доповнити новою частиною першою такого змiсту:

     "Органи влади, органи мiсцевого самоврядування беруть участь у розробленнi та реалiзацiї конкурентної полiтики, взаємодiють з Антимонопольним комiтетом України в питаннях розвитку конкуренцiї, розроблення регiональних програм економiчного розвитку та iнформують Антимонопольний комiтет України про виконання заходiв, пов'язаних з реалiзацiєю конкурентної полiтики".

     У зв'язку з цим частини першу-третю вважати вiдповiдно частинами другою-четвертою;

     б) частину третю доповнити словами "оприлюднюють у засобах масової iнформацiї повiдомлення про свою дiяльнiсть i прийнятi рiшення";

     в) частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Органи влади, органи мiсцевого самоврядування, органи адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю зобов'язанi погоджувати з Антимонопольним комiтетом України, його територiальними вiддiленнями проекти нормативно-правових актiв та iнших рiшень, якi можуть вплинути на конкуренцiю, зокрема щодо створення суб'єктiв господарювання, встановлення i змiни правил їх поведiнки на ринку, або такi, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренцiї на вiдповiдних ринках, а також одержувати дозвiл Антимонопольного комiтету України на концентрацiю у випадках, передбачених законом";

     17) доповнити статтею 201 такого змiсту:

     "Стаття 201. Вiдносини Антимонопольного комiтету України з Верховною Радою України, Кабiнетом Мiнiстрiв України

     Антимонопольний комiтет України щорiчно до 15 березня наступного за звiтним року подає до Верховної Ради України звiт про свою дiяльнiсть.

     Верховна Рада України щорiчно розглядає до 15 квiтня звiт Антимонопольного комiтету України, а також заслуховує доповiдi, iнформацiю (повiдомлення) Антимонопольного комiтету України.

     Антимонопольний комiтет України в разi необхiдностi подає до комiтетiв Верховної Ради України пропозицiї до законопроектiв з питань, що належать до його компетенцiї.

     Антимонопольний комiтет України взаємодiє з Кабiнетом Мiнiстрiв України в питаннях розроблення i здiйснення програм економiчного розвитку України.

     Антимонопольний комiтет України розробляє та подає до Кабiнету Мiнiстрiв України проекти актiв щодо прiоритетiв i напрямiв конкурентної полiтики на визначений перiод, узагальнює та аналiзує iнформацiю про їх виконання";

     18) статтю 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 22. Обов'язковiсть виконання розпоряджень, рiшень та вимог органу Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України

     Розпорядження, рiшення та вимоги органу Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, вимоги уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення в межах їх компетенцiї є обов'язковими для виконання у визначенi ними строки, якщо iнше не передбачено законом.

     Невиконання розпоряджень, рiшень та вимог органу Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, вимог уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення тягне за собою передбачену законом вiдповiдальнiсть";

     19) доповнити статтями 221 i 222 такого змiсту:

     "Стаття 221. Обов'язок надання iнформацiї

     Суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи мiсцевого самоврядування, органи адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, iншi юридичнi особи, їх структурнi пiдроздiли, фiлiї, представництва, їх посадовi особи та працiвники, фiзичнi особи зобов'язанi на вимогу органу Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення подавати документи, предмети чи iншi носiї iнформацiї, пояснення, iншу iнформацiю, в тому числi з обмеженим доступом та банкiвську таємницю, необхiдну для виконання Антимонопольним комiтетом України, його територiальними вiддiленнями завдань, передбачених законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     Документи, статистична та iнша iнформацiя, необхiднi для виконання завдань, передбачених законодавством про захист економiчної конкуренцiї, надаються на вимогу органу Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення безкоштовно. Вимоги органу Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України можуть передбачати як одноразове, так i перiодичне надання iнформацiї.

     Iнформацiя з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комiтетом України, його територiальними вiддiленнями у процесi здiйснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економiчної конкуренцiї, i не пiдлягає розголошенню. Така iнформацiя може бути надана органам слiдства та суду вiдповiдно до закону.

     За розголошення комерцiйної таємницi працiвники Антимонопольного комiтету України, його територiальних вiддiлень несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     Уснi вимоги державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення, пояснення осiб та iншi дiї, вчиненi на виконання цих усних вимог, фiксуються в протоколi, в якому зазначається також дата i мiсце його складання, прiзвища державного уповноваженого Антимонопольного комiтету України, голови територiального вiддiлення Антимонопольного комiтету України, уповноважених ними працiвникiв Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення iз зазначенням їх посад, прiзвищ осiб, якi надають пояснення.

     Протокол пiдписується вiдповiдно головуючим колегiального органу Антимонопольного комiтету України, державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України, головою територiального вiддiлення, уповноваженим ними працiвником Антимонопольного комiтету України, його територiального вiддiлення та особами, до яких були зверненi уснi вимоги. Про вiдмову осiб, до яких були зверненi уснi вимоги пiдписати протокол, зазначається у протоколi. Особа має право надати пояснення i зауваження стосовно змiсту протоколу, якi додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї вiдмови вiд його пiдписання.

     Стаття 222. Спiвробiтництво Антимонопольного комiтету України з компетентними органами iнших держав

     Антимонопольний комiтет України на пiдставi мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, спiвпрацює з компетентними органами iнших держав, зокрема шляхом обмiну iнформацiєю.

     Антимонопольний комiтет України може надавати компетентним органам iнших держав та отримувати вiд них iнформацiю, зокрема з обмеженим доступом.

     Надання iнформацiї компетентним органам iнших держав можливе лише в разi, якщо:

     iнформацiя буде використана конкурентним вiдомством виключно для виконання покладених на нього згiдно iз законодавством завдань;

     вiдповiдне конкурентне вiдомство може забезпечити такий режим доступу до iнформацiї, який би не призвiв до розкриття iнформацiї для iнших цiлей чи її розголошення в будь-який спосiб, у тому числi шляхом несанкцiонованого доступу";

     20) частину першу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "Дiяльнiсть щодо виявлення, запобiгання та припинення порушень законодавства про захист економiчної конкуренцiї, в тому числi законодавства про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї, проводиться Антимонопольним комiтетом України, його органами та посадовими особами з додержанням процесуальних засад, визначених законодавчими актами України про захист економiчної конкуренцiї";

     21) доповнити статтею 231 такого змiсту:

     "Стаття 231. Слухання у справах про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю, про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї

     Органи Антимонопольного комiтету України, якi розглядають справу про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю, про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї, в тому числi про недобросовiсну конкуренцiю, до прийняття рiшення по сутi можуть проводити слухання у справi.

     Слухання проводиться органом Антимонопольного комiтету України, який розглядає справу, чи за дорученням голови цього органу одним або декiлькома його членами.

     Орган Антимонопольного комiтету України до слухання у справi залучає осiб, якi беруть участь у розглядi справи, для надання ними пояснень, доводiв та iнших мiркувань, необхiдних для встановлення фактичних обставин справи.

     У слуханнi у справi беруть участь працiвники Антимонопольного комiтету України, його територiальних вiддiлень, а в разi потреби залучаються експерти.

     До слухання у справi можуть бути залученi iншi особи, якщо заявник, а у справах про порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї - заявник i вiдповiдач не висловили проти цього обґрунтованих заперечень.

     Орган Антимонопольного комiтету України за власною iнiцiативою чи за заявою осiб, якi беруть участь у розглядi справи, може провести повнiстю або частково закрите слухання у справi, якщо вiдкрите слухання може завдати шкоди iнтересам держави, осiб, якi беруть участь у розглядi справи, та iнших осiб або перешкодити подальшому розгляду справи.

     Порядок проведення слухання у справi визначається Антимонопольним комiтетом України вiдповiдно до цього Закону та iнших актiв законодавства з питань захисту економiчної конкуренцiї";

     22) статтi 24 i 25 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Надання рiшень та розпоряджень органiв Антимонопольного комiтету України i голiв його територiальних вiддiлень

     Рiшення та розпорядження, що приймаються органами Антимонопольного комiтету України, головами його територiальних вiддiлень вiдповiдно до законодавства про захист економiчної конкуренцiї, надаються особам, якi беруть участь у справi, у виглядi їх копiй, посвiдчених у порядку, встановленому законодавством.

     Особливостi порядку надання та оприлюднення рiшень, розпоряджень встановлюються законодавством про захист економiчної конкуренцiї.

     Стаття 25. Звернення до суду

     З метою захисту iнтересiв держави, споживачiв та суб'єктiв господарювання Антимонопольний комiтет України, територiальнi вiддiлення Антимонопольного комiтету України у зв'язку з порушенням законодавства про захист економiчної конкуренцiї органами влади, юридичними чи фiзичними особами подають заяви, позови, скарги до суду, в тому числi про:

     визнання недiйсними нормативно-правових та iнших актiв, зокрема рiшень, наказiв, розпоряджень, постанов тощо, органiв влади, органiв мiсцевого самоврядування, органiв адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю чи розiрвання угоди в разi невиконання ними у встановленi строки рiшень органiв Антимонопольного комiтету України про скасування або змiну актiв, прийнятих органами влади, органами мiсцевого самоврядування, органами адмiнiстративно-господарського управлiння та контролю, або про розiрвання угоди;

     стягнення не сплачених у добровiльному порядку штрафiв та пенi;

     припинення порушення законодавства про захист економiчної конкуренцiї;

     зобов'язання виконати рiшення органiв Антимонопольного комiтету України;

     безоплатне вилучення товарiв з неправомiрно використаним позначенням та (або) копiй виробiв iншого суб'єкта господарювання;

     вилучення, накладення арешту на майно, документи, предмети, iншi носiї iнформацiї у мiсцях проживання та iнших володiннях особи;

     з iнших пiдстав, передбачених законом";

     23) у статтi 26:

     а) назву пiсля слiв "науково-методичне" доповнити словами "та iнформацiйне";

     б) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Антимонопольний комiтет України видає власнi друкованi органи, в яких висвiтлюються питання дiяльностi Антимонопольного комiтету України та конкурентної полiтики";

     24) у частинi четвертiй статтi 28:

     а) слова "Кошти вiд сплати зборiв за подання заяв про надання згоди на створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю суб'єктiв господарювання" замiнити словами "Плата, що справляється для вiдшкодування витрат, пов'язаних iз розглядом заяв про надання дозволу на узгодженi дiї, концентрацiю суб'єктiв господарювання, висновкiв";

     б) слова "у порядку та в межах, визначених законом про державний бюджет" замiнити словами "зокрема, на матерiально-технiчне, в тому числi транспортне забезпечення, створення та розвиток iнформацiйно-аналiтичної бази, видання друкованих органiв Антимонопольного комiтету України, пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї та соцiально-побутове забезпечення працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень";

     25) у текстi закону слова "антимонопольного законодавства" у всiх вiдмiнках замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї" у вiдповiдному вiдмiнку.

     11. У Законi України "Про телебачення i радiомовлення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43; 1996 р., N 5, ст. 18; 1997 р., N 15, ст. 115; 1999 р., N 41, ст. 373):

     1) назву статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 7. Обмеження щодо дiяльностi телерадiоорганiзацiй";

     2) абзац четвертий частини першої статтi 46 викласти в такiй редакцiї:

     "- порушення обмежень щодо дiяльностi телерадiоорганiзацiй, встановлених цим Законом".

     12. В абзацi другому частини першої статтi 2 Закону України "Про промислово-фiнансовi групи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 88) слова "про обмеження монополiзму та недобросовiсну конкуренцiю" замiнити словами "про захист економiчної конкуренцiї".

     13. В абзацi четвертому частини другої статтi 18 Закону України "Про приватизацiю невеликих державних пiдприємств (малу приватизацiю)" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     14. У частинi четвертiй статтi 9 Закону України "Про залiзничний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 40, ст. 183) слова "антимонопольному законодавству" замiнити словами "законодавству про захист економiчної конкуренцiї".

     15. У статтi 12 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219) слова "антимонопольним i трудовим законодавством" замiнити словами "трудовим законодавством i законодавством про захист економiчної конкуренцiї".

     16. У Законi України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292):

     1) абзац одинадцятий статтi 3 виключити;

     2) у пунктi 12 статтi 8 слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     17. В абзацi п'ятому частини другої статтi 27 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2000 р., N 33-34, ст. 273; 2003 р., N 24, ст. 160) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     18. У Законi України "Про електроенергетику" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1):

     1) у статтi 16:

     у частинi першiй слова "Законом України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" замiнити словами "Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї";

     у частинi другiй слово "монополiстами" замiнити словами "такими, що займають монопольне (домiнуюче) становище";

     2) у частинi другiй статтi 25 слова "законами України "Про захист прав споживачiв", "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" замiнити словами "законами України "Про захист прав споживачiв", "Про захист економiчної конкуренцiї".

     19. У пунктi 1 Закону України "Про ратифiкацiю Конвенцiї про транснацiональнi корпорацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 323) слова "антимонопольним законодавством України" замiнити словами "законодавством України про захист економiчної конкуренцiї".

     20. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378) слова "антимонопольного законодавства України" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     21. В абзацi дванадцятому частини другої статтi 3 Закону України "Про закупiвлю товарiв, робiт i послуг за державнi кошти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14, ст. 98) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     22. У Законi України "Про природнi монополiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238):

     1) у частинi другiй статтi 1, у частинi першiй статтi 3 слова "Законом України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" i "законiв України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" замiнити вiдповiдно словами "Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї" i "законiв України "Про захист економiчної конкуренцiї";

     2) у частинi другiй статтi 4 слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     23. У Державнiй програмi приватизацiї на 2000-2002 роки, затвердженiй Законом України "Про Державну програму приватизацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2003 р., N 30, ст. 247):

     1) в абзацi четвертому пункту 5, пунктi 18, абзацi другому пункту 40, абзацi першому пункту 41, пунктi 42 слова "монопольне становище" замiнити словами "монопольне (домiнуюче) становище";

     2) у назвi та текстi роздiлу VII слова "антимонопольного законодавства" у всiх вiдмiнках замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) в абзацi другому пункту 41 слово "згоду" замiнити словом "дозвiл";

     4) у пунктi 45:

     а) у текстi слово "згоди" замiнити словом "дозволу";

     б) в абзацi другому слова "така згода не була отримана ранiше" замiнити словами "такий дозвiл не був отриманий ранiше";

     в) в абзацi шостому слова "такої згоди" замiнити словами "такого дозволу".

     24. У пунктi 6 статтi 24 Закону України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298) слова "антимонопольного законодавства" замiнити словами "законодавства про захист економiчної конкуренцiї".

     25. Пункт 3 частини першої статтi 62 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30) пiсля слiв "Мiнiстерства внутрiшнiх справ України" доповнити словами "Антимонопольного комiтету України".

     26. У частинi другiй статтi 48 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) слова "антимонопольним законодавством" замiнити словами "законодавством про захист економiчної конкуренцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     Пiдпункти 6 та 13 пункту 11 роздiлу I, якими вносяться змiни вiдповiдно до частини першої статтi 7, частини першої статтi 13, статтi 14 та частини першої статтi 16 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" в частинi надання повноважень розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, набирають чинностi з дня внесення вiдповiдних змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити в межах своїх повноважень прийняття нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 листопада 2003 року
N 1294-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.