ЗАКОН УКРАЇНИ

Про цiннi папери i фондову бiржу

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 жовтня 1992 року N 2680-XII,
вiд 2 березня 1995 року N 82/95-ВР,
вiд 14 березня 1995 року N 90/95-ВР,
вiд 9 липня 1996 року N 283/96-ВР,
вiд 10 вересня 1997 року N 523/97-ВР,
вiд 5 травня 1999 року N 622-XIV,
вiд 3 червня 1999 року N 719-XIV
,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 5 червня 2003 року N 898-IV,
вiд 20 листопада 2003 року N 1294-IV,
вiд 5 лютого 2004 року N 1455-IV

(У текстi цього Закону слова "Української РСР", "Українськiй РСР" замiнити вiдповiдно словами "України", "Українi" згiдно iз Законом України вiд 14.10.92 р. N 2680-XII)


     Цей Закон визначає умови i порядок випуску цiнних паперiв, а також регулює посередницьку дiяльнiсть в органiзацiї обiгу цiнних паперiв.

(преамбула iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

Роздiл I
ЦIННI ПАПЕРИ, ПОРЯДОК ЇХ ВИПУСКУ ТА ОБIГУ

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Поняття цiнних паперiв

     Цiннi папери - грошовi документи, що засвiдчують право володiння або вiдносини позики, визначають взаємовiдносини мiж особою, яка їх випустила, та їх власником i передбачають, як правило, виплату доходу у виглядi дивiдендiв або процентiв, а також можливiсть передачi грошових та iнших прав, що випливають з цих документiв, iншим особам.

     Цiннi папери можуть бути iменними або на пред'явника. Iменнi цiннi папери, якщо iнше не передбачено цим Законом або в них спецiально не вказано, що вони не пiдлягають передачi, передаються шляхом повного iндосаменту (передавальним записом, який засвiдчує перехiд прав за цiнним папером до iншої особи).

     Цiннi папери на пред'явника обертаються вiльно.

     Цiннi папери можуть бути використанi для здiйснення розрахункiв, а також як застава для забезпечення платежiв i кредитiв.

     Вiдновлення втрачених iменних цiнних паперiв провадиться державними органами, пiдприємствами, установами i органiзацiями, що випустили цi папери.

     Спадкоємство цiнних паперiв здiйснюється вiдповiдно до цивiльного законодавства України.

     Поняття, особливi умови випуску, використання та обiгу приватизацiйних паперiв визначаються спецiальним законодавством України.

(статтю 1 доповнено новою частиною згiдно iз Законом України вiд 14.10.92 р. N 2680-XII)

     Порядок обiгу цiнних паперiв, випущених Союзом РСР, iншими союзними республiками i розмiщених на територiї України, регулюється цим Законом, iншими актами законодавства України, а також договорами України з Союзом РСР i вiдповiдними союзними республiками.

     Стаття 2. Емiтент цiнних паперiв

     Емiтент цiнних паперiв (далi - емiтент) - держава в особi уповноваженого органу, юридична особа i у випадках, передбачених законодавством, фiзична особа. Емiтент вiд свого iменi випускає цiннi папери i зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.

(частина перша статтi 2 в редакцiї Закону України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Емiтент повинен усi зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском цiнних паперiв, виконувати в строки i в порядку, передбаченi цим Законом, iншими актами законодавства України, а також рiшеннями про випуск цiнних паперiв.

     Права i обов'язки щодо цiнних паперiв виникають з моменту їх передачi емiтентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його уповноваженiй особi.

     Стаття 3. Види цiнних паперiв

     Вiдповiдно до цього Закону в Українi можуть випускатися такi види цiнних паперiв:

     акцiї;

     облiгацiї внутрiшнiх та зовнiшнiх державних позик;

     облiгацiї мiсцевих позик;

     облiгацiї пiдприємств;

     казначейськi зобов'язання республiки;

     ощаднi сертифiкати;

     iнвестицiйнi сертифiкати;

     векселi;

     приватизацiйнi папери;

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 14.10.92 р. N 2680-XII, вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     заставнi;

(статтю 3 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.06.2003 р. N 898-IV)

     iпотечнi цiннi папери.

(статтю 3 доповнено абзацом дванадцятим згiдно iз Законом України вiд 05.06.2003 р. N 898-IV)

ГЛАВА 2. АКЦIЇ

     Стаття 4. Основнi характеристики акцiй

     Акцiя - цiнний папiр без установленого строку обiгу, що засвiдчує дольову участь у статутному фондi акцiонерного товариства, пiдтверджує членство в акцiонерному товариствi та право на участь в управлiннi ним, дає право його власниковi на одержання частини прибутку у виглядi дивiденду, а також на участь у розподiлi майна при лiквiдацiї акцiонерного товариства.

     Акцiї можуть бути iменними та на пред'явника, привiлейованими та простими. Громадяни вправi бути власниками, як правило, iменних акцiй.

     Обiг iменної акцiї фiксується у книзi реєстрацiї акцiй, що ведеться товариством. До неї має бути внесено вiдомостi про кожну iменну акцiю, включаючи вiдомостi про власника, час придбання акцiї, а також кiлькiсть таких акцiй у кожного з акцiонерiв.

     По акцiях на пред'явника у книзi реєструється їх загальна кiлькiсть.

     Привiлейованi акцiї дають власниковi переважне право на одержання дивiдендiв, а також на прiоритетну участь у розподiлi майна акцiонерного товариства у разi його лiквiдацiї. Власники привiлейованих акцiй не мають права брати участь в управлiннi акцiонерним товариством, якщо iнше не передбачено його статутом.

     Привiлейованi акцiї можуть випускатися iз фiксованим у процентах до їх номiнальної вартостi щорiчно виплачуваним дивiдендом. Виплата дивiдендiв провадиться у розмiрi, зазначеному в акцiї, незалежно вiд розмiру одержаного товариством прибутку у вiдповiдному роцi. У тому разi коли прибуток вiдповiдного року є недостатнiм, виплата дивiдендiв по привiлейованих акцiях провадиться за рахунок резервного фонду.

     Якщо розмiр дивiдендiв, що сплачуються акцiонерам, по простих акцiях перевищує розмiр дивiдендiв по привiлейованих акцiях, власникам останнiх може провадитися доплата до розмiру дивiдендiв, виплачених iншим акцiонерам.

     Привiлейованi акцiї не можуть бути випущенi на суму, що перевищує 10 процентiв статутного фонду акцiонерного товариства.

     Порядок здiйснення переважного права на одержання дивiдендiв визначається статутом акцiонерного товариства.

     Частина десята статтi 4 втратила чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Акцiонерам може видаватися сертифiкат на сумарну номiнальну вартiсть акцiй.

     Акцiя повинна мiстити такi реквiзити: фiрмове найменування акцiонерного товариства та його мiсцезнаходження, найменування цiнного паперу - "акцiя", її порядковий номер, дату випуску, вид акцiї та її номiнальну вартiсть, iм'я власника (для iменної акцiї), розмiр статутного фонду акцiонерного товариства на день випуску акцiй, а також кiлькiсть акцiй, що випускаються, строк виплати дивiдендiв та пiдпис голови правлiння акцiонерного товариства або iншої уповноваженої на це особи, печатку акцiонерного товариства.

     До акцiї може додаватися купонний лист на виплату дивiдендiв.

     Купон на виплату дивiдендiв повинен мiстити такi основнi данi: порядковий номер купона на виплату дивiдендiв, порядковий номер акцiї, по якiй виплачуються дивiденди, найменування акцiонерного товариства i рiк виплати дивiдендiв.

     Стаття 5. Права, що надаються власнику акцiй

     Власник акцiї має право на частину прибутку акцiонерного товариства (дивiденди), на участь в управлiннi товариством (крiм власника привiлейованої акцiї), а також iншi права, передбаченi цим Законом, iншими законодавчими актами України, а також статутом акцiонерного товариства.

     Акцiя є неподiльною. У разi коли одна i та ж акцiя належить кiльком особам, усi вони визнаються одним власником акцiї i можуть здiйснювати свої права через одного з них або через спiльного представника.

     Стаття 6. Рiшення про випуск акцiй

     Рiшення про випуск акцiй приймається засновниками акцiонерного товариства або загальними зборами акцiонерiв акцiонерного товариства.

     Рiшення про випуск акцiй оформляється протоколом.

     Протокол рiшення про випуск акцiй повинен обов'язково мiстити: фiрмове найменування емiтента та його мiсцезнаходження; розмiр статутного фонду або вартiсть основних i оборотних фондiв емiтента; цiлi та предмет його дiяльностi; зазначення службових осiб емiтента; найменування контролюючого органу (аудиторської фiрми); данi про розмiщення ранiше випущених в обiг цiнних паперiв; мету випуску акцiй; зазначення категорiй акцiй; кiлькiсть iменних акцiй та акцiй на пред'явника; кiлькiсть привiлейованих акцiй; загальну суму емiсiї i кiлькiсть акцiй; номiнальну вартiсть акцiй; кiлькiсть учасникiв голосування та порядок його проведення; порядок виплати дивiдендiв; строк i порядок передплати акцiй та їх оплати; строк повернення коштiв при вiдмовi вiд випуску акцiй; черговiсть випуску акцiй (при випуску їх рiзними серiями); порядок повiдомлення про випуск i порядок розмiщення акцiй; права власникiв привiлейованих акцiй; переважне право на придбання акцiй при новiй емiсiї.

(частина третя статтi 6 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.05.99 р. N 622-XIV)

     Протокол, крiм того, може мiстити й iншi вiдомостi щодо випуску акцiй.

     Стаття 7. Випуск акцiй

     Випуск акцiй акцiонерним товариством здiйснюється у розмiрi його статутного фонду або на всю вартiсть майна державного пiдприємства (у разi перетворення його в акцiонерне товариство). Додатковий випуск акцiй можливий у тому разi, коли попереднi випуски акцiй були зареєстрованi i всi ранiше випущенi акцiї повнiстю оплаченi за вартiстю не нижче номiнальної.

(частина перша статтi 7 iз доповненнями, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.05.99 р. N 622-XIV)

     Забороняється випуск акцiй для покриття збиткiв, пов'язаних з господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства.

     Стаття 8. Придбання акцiй

     Акцiї оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статутом акцiонерного товариства, також у iноземнiй валютi або шляхом передачi майна. Незалежно вiд форми внесеного вкладу вартiсть акцiї виражається у гривнях.

(частина перша статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Пiдприємства, установи i органiзацiї можуть придбати акцiї за рахунок коштiв, що надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та процентiв за банкiвський кредит.

     Акцiї можуть бути виданi одержувачу (покупцю) тiльки пiсля повної оплати їх вартостi.

     Акцiонерне товариство може викуповувати в акцiонера акцiї, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання. Цi акцiї повиннi бути реалiзованi або анульованi в строк не бiльше одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв провадиться без урахування придбаних акцiонерним товариством власних акцiй.

     Стаття 9. Виплата доходу по акцiях

     Дивiденди по акцiях виплачуються один раз на рiк за пiдсумками календарного року в порядку, передбаченому статутом акцiонерного товариства, за рахунок прибутку, що залишається у його розпорядженнi пiсля сплати встановлених законодавством податкiв, iнших платежiв у бюджет та процентiв за банкiвський кредит.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.05.99 р. N 622-XIV)

ГЛАВА 3. ОБЛIГАЦIЇ

     Стаття 10. Основнi характеристики облiгацiй

     Облiгацiя - цiнний папiр, що засвiдчує внесення її власником грошових коштiв i пiдтверджує зобов'язання вiдшкодувати йому номiнальну вартiсть цього цiнного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фiксованого процента (якщо iнше не передбачено умовами випуску). Облiгацiї усiх видiв розповсюджуються серед пiдприємств i громадян на добровiльних засадах.

     Частина друга статтi 10 виключена.

(згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Випускаються облiгацiї таких видiв:

     а) облiгацiї внутрiшнiх i мiсцевих позик;

     б) облiгацiї пiдприємств.

(частина третя статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Облiгацiї пiдприємств випускаються пiдприємствами усiх передбачених законом форм власностi, об'єднаннями пiдприємств, акцiонерними та iншими товариствами i не дають їх власникам права на участь в управлiннi.

     Умови випуску i розповсюдження облiгацiй пiдприємств визначаються цим Законом, iншими актами законодавства України i статутом емiтента.

     Облiгацiї можуть випускатися iменними i на пред'явника, процентними i безпроцентними (цiльовими), що вiльно обертаються або з обмеженим колом обiгу.

     Облiгацiї внутрiшнiх i мiсцевих позик випускаються на пред'явника.

(частина сьома статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Обов'язковим реквiзитом цiльових облiгацiй є зазначення товару (послуг), пiд який вони випускаються.

     Облiгацiї пiдприємств повиннi мати такi реквiзити: найменування цiнного паперу - "облiгацiя", фiрмове найменування i мiсцезнаходження емiтента облiгацiй; фiрмове найменування або iм'я покупця (для iменної облiгацiї); номiнальну вартiсть облiгацiї; строки погашення, розмiр i строки виплати процентiв (для процентних облiгацiй); мiсце i дату випуску, а також серiю i номер облiгацiї; пiдпис керiвника емiтента або iншої уповноваженої на це особи, печатку емiтента.

     Крiм основної частини до облiгацiї може додаватися купонний лист на виплату процентiв.

     Купон на виплату процентiв повинен мiстити такi основнi данi: порядковий номер купона на виплату процентiв; номер облiгацiї, по якiй виплачуються проценти; найменування емiтента i рiк виплати процентiв.

     Облiгацiї, запропонованi для вiдкритого продажу з наступним вiльним обiгом (крiм безпроцентних облiгацiй), повиннi мiстити купонний лист.

     Стаття 11. Рiшення про випуск облiгацiй

     Рiшення про випуск облiгацiй внутрiшнiх i мiсцевих позик приймається вiдповiдно Кабiнетом Мiнiстрiв України i мiсцевими радами.

(частина перша статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     У рiшеннi повиннi визначатися емiтент, умови випуску i порядок розмiщення облiгацiй.

     Рiшення про випуск облiгацiй пiдприємств приймається емiтентом i оформляється протоколом.

     Протокол рiшення про випуск облiгацiй пiдприємств повинен обов'язково мiстити: фiрмове найменування емiтента облiгацiй та його мiсцезнаходження; вiдомостi про статутний фонд, господарську дiяльнiсть i службових осiб емiтента; найменування контролюючого органу (аудиторської фiрми); данi про розмiщення ранiше випущених цiнних паперiв; мету випуску i вид облiгацiй (iменнi чи на пред'явника); загальну суму емiсiї, кiлькiсть i номiнальну вартiсть облiгацiй; кiлькiсть учасникiв голосування; порядок випуску облiгацiй та виплати доходiв по них; строки повернення коштiв при вiдмовi вiд випуску облiгацiй; строки продажу вiдповiдних товарiв або надання вiдповiдних послуг по цiльових облiгацiях; порядок повiдомлення про випуск та розмiщення облiгацiй; порядок оплати облiгацiй.

     Протокол, крiм того, може мiстити й iншi вiдомостi щодо випуску облiгацiй.

     Акцiонернi товариства можуть випускати облiгацiї на суму не бiльше 25 процентiв вiд розмiру статутного фонду i лише пiсля повної оплати усiх випущених акцiй.

     Випуск облiгацiй пiдприємств для формування i поповнення статутного фонду емiтентiв, а також для покриття збиткiв, пов'язаних з їх господарською дiяльнiстю, не допускається.

     Стаття 12. Придбання облiгацiй

     Облiгацiї усiх видiв придбаються громадянами лише за рахунок їх особистих коштiв.

     Пiдприємства придбають облiгацiї усiх видiв за рахунок коштiв, що надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та процентiв за банкiвський кредит.

     Облiгацiї усiх видiв оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених умовами їх випуску, - в iноземнiй валютi. Незалежно вiд виду валюти, якою проведено оплату облiгацiй, її вартiсть виражається у гривнях.

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Стаття 13. Виплата доходу по облiгацiях

     Доход по облiгацiях усiх видiв виплачується вiдповiдно до умов їх випуску.

     Доход по облiгацiях цiльових позик (безпроцентних облiгацiях) не виплачується. Власниковi такої облiгацiї надається право на придбання вiдповiдних товарiв або послуг, пiд якi випущено позики.

     Якщо цiна товару до моменту його одержання перевищуватиме вартiсть облiгацiї, то власник одержує товар по цiнi, вказанiй на облiгацiї, а при одержаннi бiльш дешевого товару вiн одержує рiзницю мiж вартiстю облiгацiї та цiни товару.

     По облiгацiях пiдприємств доходи виплачуються за рахунок коштiв, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов'язкових платежiв.

     У разi невиконання чи несвоєчасного виконання емiтентом зобов'язання по виплатi доходiв по процентних облiгацiях, надання права придбання вiдповiдних товарiв або послуг по безпроцентних (цiльових) облiгацiях чи погашення зазначеної в облiгацiї суми у визначений строк стягнення вiдповiдних сум провадиться примусово судом.

(частина п'ята статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 762-IV)

     Порядок викупу облiгацiй усiх видiв, крiм цiльових, визначається при їх випуску.

     Стаття 14. Використання коштiв, одержаних вiд реалiзацiї облiгацiй

     Кошти, одержанi вiд реалiзацiї облiгацiй внутрiшнiх i мiсцевих позик, направляються вiдповiдно до республiканського i мiсцевих бюджетiв, до позабюджетних фондiв мiсцевих рад.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

     Кошти вiд розмiщення облiгацiй пiдприємств направляються на цiлi, визначенi при їх випуску.

ГЛАВА 3-1. ОБЛIГАЦIЇ ЗОВНIШНIХ ДЕРЖАВНИХ ПОЗИК УКРАЇНИ

     Стаття 14-1. Основнi характеристики облiгацiй зовнiшнiх державних позик України

     Облiгацiї зовнiшнiх державних позик України - цiннi папери, що розмiщуються на мiжнародних та iноземних фондових ринках i пiдтверджують зобов'язання України вiдшкодувати пред'явникам цих облiгацiй їх номiнальну вартiсть з виплатою доходу вiдповiдно до умов випуску облiгацiй.

     Облiгацiї зовнiшнiх державних позик України можуть деномiнуватися у конвертованiй iноземнiй валютi.

     Облiгацiї зовнiшнiх державних позик України випускаються процентними, дисконтними та можуть бути iменними або на пред'явника, з вiльним або обмеженим колом обiгу.

     Облiгацiї зовнiшнiх державних позик України оплачуються виключно в конвертованiй iноземнiй валютi вiдповiдно до умов їх випуску.

     Емiтентом облiгацiй зовнiшнiх державних позик України є держава в особi Мiнiстерства фiнансiв України. На Мiнiстерство фiнансiв України не поширюються вимоги, встановленi статтями 24 i 25 цього Закону.

     Грошовi кошти, одержанi вiд розмiщення облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, спрямовуються виключно до Державного бюджету України.

     Стаття 14-2. Рiшення про випуск облiгацiй зовнiшнiх державних позик України

     Рiшення про випуск облiгацiй зовнiшнiх державних позик України в межах передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк зовнiшнiх джерел фiнансування дефiциту Державного бюджету України приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України щодо кожного випуску.

     Рiшення про випуск облiгацiй зовнiшнiх державних позик України оформляється постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, якою затверджуються умови випуску. Умовами випуску облiгацiй зовнiшнiх державних позик України визначаються загальний обсяг випуску, номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї, валюта, в якiй деномiнуються облiгацiї, строк виплати та розмiр доходу, строк погашення тощо.

     Рiшення про випуск облiгацiй зовнiшнiх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк зовнiшнiх джерел фiнансування дефiциту Державного бюджету України має визначати мету випуску, джерело погашення та пiдлягає затвердженню Верховною Радою України i набирає чинностi пiсля такого затвердження.

     Первинне розмiщення, обслуговування та погашення облiгацiй зовнiшнiх державних позик України здiйснює Мiнiстерство фiнансiв України. З цiєю метою Мiнiстерство фiнансiв України може залучати банки, iнвестицiйнi компанiї тощо. Вiдносини мiж Мiнiстерством фiнансiв України i такими органiзацiями регулюються вiдповiдними угодами згiдно iз законодавством України.

     Стаття 14-3. Витрати на пiдготовку випуску, випуск, погашення облiгацiй зовнiшнiх державних позик України та виплата доходу

     Витрати на пiдготовку випуску, випуск, погашення облiгацiй зовнiшнiх державних позик України, виплата доходу та iншi необхiднi витрати здiйснюються вiдповiдно до умов випуску облiгацiй за рахунок коштiв Державного бюджету України, передбачених на цi цiлi.

     Виплата доходiв i погашення облiгацiй зовнiшнiх державних позик України здiйснюються виключно за кошти або за iншi облiгацiї державних позик за добровiльною згодою сторiн.

(Закон доповнено новою главою 3-1 згiдно iз Законом України вiд 03.06.99 р. N 719-XIV)

ГЛАВА 4. КАЗНАЧЕЙСЬКI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ РЕСПУБЛIКИ

     Стаття 15. Основнi характеристики казначейських зобов'язань

     Казначейськi зобов'язання України (надалi - казначейськi зобов'язання) - вид цiнних паперiв на пред'явника, що розмiщуються виключно на добровiльних засадах серед населення, засвiдчують внесення їх власниками грошових коштiв до бюджету i дають право на одержання фiнансового доходу.

     Випускаються такi види казначейських зобов'язань:

     а) довгостроковi - вiд 5 до 10 рокiв;

     б) середньостроковi - вiд 1 до 5 рокiв;

     в) короткостроковi - до одного року.

     Стаття 16. Порядок випуску казначейських зобов'язань

     Рiшення про випуск довгострокових i середньострокових казначейських зобов'язань приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про випуск короткострокових казначейських зобов'язань приймається Мiнiстерством фiнансiв України.

     У рiшеннi про випуск казначейських зобов'язань визначаються умови їх випуску.

     Порядок визначення продажної вартостi казначейських зобов'язань встановлюється Мiнiстерством фiнансiв України виходячи з часу їх придбання.

     Кошти вiд реалiзацiї казначейських зобов'язань спрямовуються на покриття поточних видаткiв республiканського бюджету.

     Стаття 17. Виплата доходу по казначейських зобов'язаннях

     Виплата доходу по казначейських зобов'язаннях та їх погашення здiйснюються вiдповiдно до умов їх випуску, затверджених: по довгострокових i середньострокових зобов'язаннях - Кабiнетом Мiнiстрiв України, короткострокових - Мiнiстерством фiнансiв України.

ГЛАВА 5. ОЩАДНI СЕРТИФIКАТИ

     Стаття 18. Основнi характеристики ощадних сертифiкатiв

     Ощадний сертифiкат - письмове свiдоцтво банку про депонування грошових коштiв, яке засвiдчує право вкладника на одержання пiсля закiнчення встановленого строку депозиту i процентiв по ньому.

     Ощаднi сертифiкати видаються строковi (пiд певний договiрний процент на визначений строк) або до запитання, iменнi та на пред'явника.

     Iменнi сертифiкати обiгу не пiдлягають, а їх продаж (вiдчуження) iншим особам є недiйсним.

     Ощаднi сертифiкати повиннi мати такi реквiзити: найменування цiнного паперу - "ощадний сертифiкат", найменування банку, що випустив сертифiкат, та його мiсцезнаходження; порядковий номер сертифiката, дату випуску, суму депозиту, строк вилучення вкладу (для строкового сертифiката), найменування або iм'я держателя сертифiката (для iменного сертифiката); пiдпис керiвника банку або iншої уповноваженої на це особи, печатку банку.

     Стаття 19. Придбання ощадних сертифiкатiв

     Пiдприємства i громадяни придбають сертифiкати за рахунок коштiв, передбачених статтею 12 цього Закону.

     Стаття 20. Виплата доходу по ощадних сертифiкатах

     Доход по ощадних сертифiкатах виплачується при пред'явленнi їх для оплати в банк, що їх випустив.

     У разi коли власник сертифiката вимагає повернення депонованих коштiв по строковому сертифiкату ранiше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується понижений процент, рiвень якого визначається на договiрних умовах при внесеннi депозиту.

ГЛАВА 6. ВЕКСЕЛI

     Стаття 21. Основнi характеристики векселiв

     Вексель - цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити пiсля настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

     Випускаються такi види векселiв: простий, переказний.

     Простий вексель мiстить такi реквiзити:

     а) найменування - "вексель";

     б) просту i нiчим не обумовлену обiцянку сплатити визначену суму;

     в) зазначення строку платежу;

     г) зазначення мiсця, в якому повинен здiйснюватись платiж;

     д) найменування того, кому або за наказом кого платiж повинен бути здiйснений;

     е) дату i мiсце складання векселя;

     є) пiдпис того, хто видає документ (векселедавця).

     Переказний вексель повинен мiстити крiм реквiзитiв, передбачених у пiдпунктах "а", "в - є" частини третьої цiєї статтi, також:

     просту i нiчим не обумовлену пропозицiю сплатити певну суму;

     найменування того, хто повинен платити (платника).

     Документ, у якому вiдсутнiй будь-який з реквiзитiв, вказаних у частинах третiй i четвертiй цiєї статтi, вiдповiдно для простого i переказного векселiв, не має сили простого або переказного векселя, за винятком таких випадкiв:

     а) вексель, строк платежу по якому не вказано, розглядається як такий, що пiдлягає оплатi по пред'явленнi;

     б) при вiдсутностi особливого зазначення мiсце, позначене поруч з найменуванням платника (мiсце складання документа - для простого векселя), вважається мiсцем платежу i одночасно мiсцем проживання платника (векселедавця - для простого векселя);

     в) вексель, в якому не вказано мiсце його складання, визнається пiдписаним у мiсцi, позначеному поруч з найменуванням векселедавця.

     Порядок випуску та обiгу векселiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

ГЛАВА 7. РЕЄСТРАЦIЯ ТА ОБIГ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 22. Реєстрацiя випуску цiнних паперiв

     Емiтент має право на випуск акцiй, облiгацiй пiдприємств з моменту реєстрацiї цього випуску у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина перша статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Якщо поданi для реєстрацiї акцiї, облiгацiї пiдприємств пропонуються для вiдкритого продажу, тобто призначенi для розмiщення мiж юридичними особами i громадянами, коло яких заздалегiдь визначити неможливо, то емiтент зобов'язаний подати реєструвальному органу для реєстрацiї також iнформацiю про випуск цих цiнних паперiв.

(частина друга статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України N 283/96-ВР вiд 09.07.96 р.)

     Емiтент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цiнних паперiв або iнформацiю про випуск цiнних паперiв, баланс та довiдку про фiнансовий стан, пiдтвердженi аудитором (аудиторською фiрмою).

(статтю 22 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 14.03.95 р. N 90/95-ВР, у зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою)

     Порядок реєстрацiї випуску облiгацiй пiдприємств i акцiй, а також iнформацiї про їх випуск визначається Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина четверта статтi 22 в редакцiї Закону України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Реєстрацiя випуску цiнних паперiв повинна бути проведена не пiзнiш як за 30 днiв з моменту подачi заяви з доданням необхiдних документiв.

     Орган, який реєструє випуск цiнних паперiв або iнформацiю про випуск цiнних паперiв, зобов'язаний перевiряти вiдповiднiсть поданих емiтентом документiв вимогам законодавства України.

(частина шоста статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Вiдмова в реєстрацiї може мати мiсце лише в разi порушення встановленого порядку або невiдповiдностi поданих документiв вимогам законодавства.

     У разi коли реєстрацiю випуску цiнних паперiв у встановлений строк не проведено або в нiй вiдмовлено з мотивiв, якi емiтент вважає необгрунтованими, вiн може звернутися до суду.

     Реєстрацiя випуску цiнних паперiв або iнформацiї про випуск цiнних паперiв, що проводиться Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, не може розглядатися як гарантiя вартостi цих цiнних паперiв.

(частина дев'ята статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Загальний реєстр випуску цiнних паперiв ведеться Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина десята статтi 22 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Стаття 23. Iнформацiя про випуск акцiй, облiгацiй пiдприємств, що пропонуються для вiдкритого продажу

     Iнформацiя про випуск акцiй, облiгацiй пiдприємств, що пропонуються для вiдкритого продажу, крiм реєстрацiї, пiдлягає обов'язковому опублiкуванню в органах преси Верховної Ради України та Кабiнету Мiнiстрiв України i офiцiйному виданнi фондової бiржi не менш як за 10 днiв до початку передплати на цi цiннi папери.

     Акцiї, облiгацiї пiдприємств, що пропонуються для вiдкритого продажу, допускаються для розмiщення не ранiш як через 30 днiв пiсля опублiкування оголошення про їх випуск.

     У разi виникнення будь-яких змiн у iнформацiї про випуск акцiй, облiгацiй пiдприємств, що пропонуються до вiдкритого продажу, емiтент цiнних паперiв повинен опублiкувати iнформацiю про змiни, що сталися, до закiнчення 30-денного строку з дня опублiкування iнформацiї.

     Реєструвальний орган має право у разi виявлення недостовiрних даних у опублiкованiй iнформацiї про випуск акцiй, облiгацiй пiдприємств зупинити їх розмiщення до того часу, поки емiтент цих цiнних паперiв не внесе до неї вiдповiдних змiн.

(частина четверта статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Стаття 24. Регулярна iнформацiя про емiтента

     Емiтент зобов'язаний не менше одного разу на рiк iнформувати громадськiсть про своє господарсько-фiнансове становище i результати дiяльностi (надалi - рiчний звiт).

     Рiчний звiт публiкується не пiзнiше дев'яти мiсяцiв року, наступного за звiтним, i надсилається держателям iменних акцiй та реєструвальному органу.

(частина друга статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України: вiд 14.03.95 р. N 90/95-ВР, вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     У рiчному звiтi повиннi мiститись такi данi про емiтента:

     а) iнформацiя про результати господарювання за попереднiй рiк;

     б) пiдтвердженi аудитором (аудиторською фiрмою) рiчний баланс та довiдка про фiнансовий стан;

(пункт "б" частини третьої статтi 24 в редакцiї Закону України вiд 14.03.95 р. N 90/95-ВР)

     в) основнi вiдомостi про додатково випущенi цiннi папери;

     г) обгрунтування змiн у персональному складi службових осiб.

     Стаття 25. Особлива iнформацiя про емiтента

     Емiтент зобов'язаний протягом двох днiв надiслати фондовiй бiржi i реєструвальному органу, а також опублiкувати в офiцiйнiй газетi фондової бiржi iнформацiю про змiни, що вiдбулися в його господарськiй дiяльностi i впливають на вартiсть цiнних паперiв або розмiр доходу по них, а саме:

(частина перша статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     а) змiни прав на цiннi папери;

     б) змiни у персональному складi службових осiб;

     в) арешт банкiвських рахункiв емiтента;

     г) початок дiй по санiруванню (здiйсненню комплексу заходiв, спрямованих на оздоровлення фiнансового стану емiтента);

     д) реорганiзацiя, зупинення або припинення дiяльностi емiтента;

     е) знищення не менш як 10 процентiв майна емiтента внаслiдок надзвичайних обставин;

     є) пред'явлення позову до емiтента в розмiрi, що перевищує 10 процентiв статутного фонду або суми вартостi основних i оборотних коштiв емiтента;

     ж) одержання кредиту або емiсiю цiнних паперiв у розмiрi, що перевищує 50 процентiв статутного фонду або суми вартостi основних та оборотних коштiв емiтента.

     Емiтент у зв'язку з опублiкуванням недостовiрних вiдомостей про нього, якi можуть вплинути на вартiсть цiнних паперiв або розмiр доходу по них, зобов'язаний протягом двох робочих днiв вжити заходiв щодо виправлення цих вiдомостей.

     Стаття 26. Дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв

     Дiяльнiстю по випуску та обiгу цiнних паперiв, вiдповiдно до цього Закону, визнається посередницька дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв, здiйснювана банками, а також акцiонерними товариствами, статутний фонд яких сформовано за рахунок виключно iменних акцiй, та iншими товариствами (надалi - торговцi цiнними паперами), для яких операцiї з цiнними паперами становлять виключний вид їх дiяльностi.

     Торговцi цiнними паперами вправi здiйснювати такi види дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв:

     а) дiяльнiсть по випуску цiнних паперiв;

     б) комiсiйну дiяльнiсть по цiнних паперах;

     в) комерцiйну дiяльнiсть по цiнних паперах.

     Дiяльнiстю по випуску цiнних паперiв визнається виконання торговцем цiнними паперами за дорученням, вiд iменi i за рахунок емiтента обов'язкiв по органiзацiї передплати на цiннi папери або їх реалiзацiї iншим способом. При цьому торговець цiнними паперами за домовленiстю з емiтентом може брати на себе зобов'язання у разi неповного розмiщення цiнних паперiв викупити в емiтента нереалiзованi цiннi папери.

     Комiсiйною дiяльнiстю по цiнних паперах визнається купiвля-продаж цiнних паперiв, що здiйснюється торговцем цiнними паперами вiд свого iменi, за дорученням i за рахунок iншої особи.

     Комерцiйною дiяльнiстю по цiнних паперах визнається купiвля-продаж цiнних паперiв, що здiйснюється торговцем цiнними паперами вiд свого iменi та за свiй рахунок.

     Стаття 27. Дозвiл на здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв

     Здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв, як виключної дiяльностi, допускається на основi дозволу, що видається Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Перелiк документiв, необхiдних для одержання дозволу на здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв, а також перелiк вiдомостей, якi торговець цiнними паперами повинен подавати протягом строку дiї цього дозволу, визначаються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина перша статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Дозвiл на здiйснення всiх або окремих (крiм комiсiйної) видiв дiяльностi може бути видано торговцям цiнними паперами, якi мають внесений статутний фонд у розмiрi не менш як 1000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а на здiйснення комiсiйної дiяльностi щодо цiнних паперiв - не менш як 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(частина друга статтi 27 в редакцiї Закону України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     При здiйсненнi виключної дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв допускається здiйснення окремих видiв дiяльностi, пов'язаних з обiгом цiнних паперiв, насамперед дiяльностi по наданню консультацiй власникам цiнних паперiв.

     Стаття 28. Умови, за яких не допускається здiйснення дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв

     Дозвiл на здiйснення будь-якого виду дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв не може одержати торговець цiнними паперами, який безпосередньо або побiчно володiє майном iншого торговця цiнними паперами вартiстю понад 10 процентiв статутного фонду, в тому числi безпосередньо - вартiстю понад 5 процентiв статутного фонду iншого торговця.

     Торговець цiнними паперами, який має дозвiл на здiйснення будь-якого виду дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв, не може безпосередньо або побiчно володiти майном iншого торговця цiнними паперами вартiстю понад 10 процентiв статутного фонду, в тому числi безпосередньо - вартiстю понад 5 процентiв статутного фонду iншого торговця.

     Якщо частка юридичної особи, що не має дозволу на здiйснення дiяльностi по обiгу цiнних паперiв, або громадянина в статутному фондi кiлькох торговцiв цiнними паперами перевищує 5 процентiв по кожному торговцю, то цi торговцi не можуть здiйснювати торгiвлю цiнними паперами один з одним.

     Торговець цiнними паперами не може здiйснювати торгiвлю:

     а) цiнними паперами власного випуску;

     б) акцiями того емiтента, в якого вiн безпосередньо або побiчно володiє майном у розмiрi бiльше 5 процентiв статутного фонду.

     Вiдповiдно до цiєї статтi безпосереднiм володiнням майна визнається володiння часткою у статутному фондi будь-якого товариства, побiчним володiнням - володiння часткою у статутному фондi такого товариства, яке є учасником в iншому товариствi.

     Стаття 29. Укладення угод з цiнними паперами

     При прийняттi доручення на купiвлю або продаж цiнних паперiв торговець цiнними паперами зобов'язаний надавати особi, за рахунок якої вiн дiє, iнформацiю про курс цiнних паперiв.

     Торговець цiнними паперами зобов'язаний подавати фондовiй бiржi iнформацiю про всi укладенi ним угоди з цiнними паперами в строки i порядку, визначенi правилами фондової бiржi.

     Особливостi ведення бухгалтерського облiку операцiй iз цiнними паперами визначає Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України та Нацiональним банком України.

(частина третя статтi 29 в редакцiї Закону України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Стаття 30. Вимоги щодо лiквiдностi торговцiв цiнними паперами

     Вартiсть угод, укладених торговцем цiнними паперами з iншими торговцями цiнними паперами, але не виконаних в даний момент (вiдкритi позицiї), не може перевищувати п'ятикратного розмiру власного статутного фонду торговця цiнними паперами.

     При здiйсненнi дiяльностi по випуску цiнних паперiв, що проводиться одночасно з комерцiйною або комiсiйною дiяльнiстю по цiнних паперах, вартiсть угод, укладених торговцем цiнними паперами з iншими торговцями цiнними паперами, але не виконаних на даний момент (вiдкритi позицiї), не може перевищувати десятикратного розмiру власного статутного фонду торговця цiнними паперами.

     Продажна або номiнальна цiна цiнних паперiв, що є у власностi (резерв) торговця цiнними паперами, який здiйснює дiяльнiсть по випуску цiнних паперiв або комерцiйну дiяльнiсть по цiнних паперах, а також вартiсть вiдкритих позицiй, разом взятих, одночасно не можуть перевищувати п'ятнадцятикратного розмiру статутного фонду торговця цiнними паперами. Обчислення слiд провадити виходячи з найвищої продажної цiни або номiнальної цiни.

     Стаття 31. Оподаткування доходiв по цiнних паперах

     Оподаткування доходiв по цiнних паперах здiйснюється згiдно з законодавством України.

Роздiл II
ФОНДОВА БIРЖА

ГЛАВА 8. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 32. Поняття фондової бiржi

     Фондова бiржа - органiзацiйно оформлений, постiйно дiючий ринок, на якому здiйснюється торгiвля цiнними паперами.

     Стаття 33. Правове положення фондової бiржi

     Фондова бiржа - акцiонерне товариство, яке зосереджує попит i пропозицiю цiнних паперiв, сприяє формуванню їх бiржового курсу та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства України, статуту i правил фондової бiржi.

     Фондову бiржу може бути створено не менш як 20 засновниками - торговцями цiнними паперами, якi мають дозвiл на здiйснення комерцiйної i комiсiйної дiяльностi по цiнних паперах за умови внесення ними до статутного фонду не менш як 10000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

(частина друга статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Фондова бiржа набуває прав юридичної особи з дня її реєстрацiї Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

(частина третя статтi 33 в редакцiї Закону України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Фондова бiржа - органiзацiя, яка створюється без мети отримання прибутку та займається виключно органiзацiєю укладання угод купiвлi та продажу цiнних паперiв та їх похiдних. Вона не може здiйснювати операцiї з цiнними паперами вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв, а також виконувати функцiї депозитарiю.

(статтю 33 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 10.09.97 р. N 523/97-ВР)

     Стаття 34. Статут та правила фондової бiржi

     Статут та правила фондової бiржi затверджуються її вищим органом.

     У статутi фондової бiржi визначаються:

     а) найменування i мiсцезнаходження фондової бiржi;

     б) найменування i мiсцезнаходження засновникiв;

     в) розмiр статутного фонду;

     г) умови i порядок прийняття в члени i виключення з членiв фондової бiржi;

     д) права i обов'язки членiв фондової бiржi;

     е) органiзацiйна структура фондової бiржi;

     є) компетенцiя i порядок створення керiвних органiв фондової бiржi;

     ж) порядок i умови вiдвiдування фондової бiржi;

     з) порядок i умови застосування санкцiй, встановлених фондовою бiржою;

     и) порядок припинення дiяльностi фондової бiржi.

     У статутi можуть передбачатися iншi положення, що стосуються створення i дiяльностi фондової бiржi.

     Правила фондової бiржi повиннi передбачати:

     а) види угод, що укладаються на фондовiй бiржi;

     б) порядок торгiвлi на фондовiй бiржi;

     в) умови допуску цiнних паперiв на фондову бiржу;

     г) умови i порядок передплати на цiннi папери, що котируються на фондовiй бiржi;

     д) порядок формування цiн, бiржового курсу та їх публiкацiї;

     е) перелiк цiнних паперiв, що котируються на фондовiй бiржi;

     є) обов'язки членiв фондової бiржi щодо ведення облiку та iнформацiї, внутрiшнiй розпорядок роботи комiсiй фондової бiржi, порядок їх дiяльностi;

     ж) систему iнформацiйного забезпечення фондової бiржi;

     з) види послуг, що надаються фондовою бiржою, i розмiр плати за них;

     и) правила ведення розрахункiв на фондовiй бiржi;

     i) iншi положення, що стосуються дiяльностi фондової бiржi.

     Стаття 35. Використання позначення "фондова бiржа"

     Позначення "фондова бiржа" або таке, в якому мiститься вислiв "фондова бiржа", може використовувати у своєму фiрмовому найменуваннi або рекламi тiльки та органiзацiя, що створена у порядку, визначеному в статтi 34 цього Закону.

     Стаття 36. Особливi умови припинення дiяльностi фондової бiржi

     Дiяльнiсть фондової бiржi припиняється у тому разi, коли число її членiв стало менше 10. Якщо у фондовiй бiржi залишилося 10 членiв, її дiяльнiсть припиняється у разi неприйняття нових членiв протягом шести мiсяцiв.

     Дiяльнiсть фондової бiржi припиняється вiдповiдно до законодавства України про акцiонернi товариства та iншi види господарських товариств.

ГЛАВА 9. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ПРАВ IНВЕСТОРIВ

     Стаття 37. Розiрвання договору на передплату або купiвлю цiнних паперiв

     Особа, що передплатила або купила цiннi папери до опублiкування iнформацiї про змiни в господарськiй дiяльностi емiтента, що впливають на вартiсть цiнних паперiв або розмiр доходу по них, може протягом 15 днiв з моменту публiкацiї цiєї iнформацiї розiрвати договiр в односторонньому порядку.

     У разi розiрвання договору емiтент зобов'язаний на вимогу вказаної особи вiдшкодувати їй витрати i можливi збитки, пов'язанi з передплатою або купiвлею цiнних паперiв.

     Емiтент у разi невиконання умов передплати на цiннi папери зобов'язаний повернути передплатникам на їх вимогу усi одержанi вiд них кошти iз сплатою процентiв за весь строк їх тримання.

     Емiтент несе вiдповiдальнiсть по вiдшкодуванню збиткiв, завданих недостовiрною iнформацiєю про цiннi папери.

ГЛАВА 10. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИПУСКОМ I ОБIГОМ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

     Стаття 38. Органи, що здiйснюють державний контроль за випуском та обiгом цiнних паперiв

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i її територiальнi вiддiлення здiйснюють контроль за випуском та обiгом цiнних паперiв, за винятком приватизацiйних. Контроль за обiгом приватизацiйних паперiв здiйснює Фонд державного майна України.

(частина перша статтi 38 в редакцiї Закону України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку призначаються державнi представники на фондових бiржах. Вони уповноваженi здiйснювати контроль за додержанням положень статуту i правил фондової бiржi та мають право брати участь у роботi керiвних органiв фондових бiрж.

(частина друга статтi 38 в редакцiї Закону України вiд 9.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Антимонопольний комiтет України здiйснює контроль за дотриманням вимог законодавства про захист економiчної конкуренцiї при обiгу цiнних паперiв.

(статтю 38 доповнено частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 02.03.95 р. N 82/95-ВР, частина третя статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.11.2003 р. N 1294-IV)

     Стаття 39. Санкцiї, що застосовуються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку i її територiальними вiддiленнями

(назва статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку i її територiальнi вiддiлення у разi вiдхилення вiд умов, визначених у дозволах на здiйснення дiяльностi по випуску i обiгу цiнних паперiв, а також у статутi та правилах фондової бiржi, можуть застосовувати такi санкцiї:

(частина перша статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     а) виносити попередження;

     б) зупиняти на строк до одного року передплату i продаж цiнних паперiв;

     в) зупиняти на певний строк укладення угод з окремих видiв дiяльностi по випуску i обiгу цiнних паперiв;

     г) анулювати дозвiл, виданий на ведення дiяльностi по випуску i обiгу цiнних паперiв у разi повторного застосування санкцiй, передбачених пiдпунктами "а-в" цiєї статтi.

     Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку може зупиняти дiяльнiсть фондової бiржi в разi порушення нею статутної дiяльностi i вимагати приведення її у вiдповiднiсть з статутом та правилами фондової бiржi.

(частина друга статтi 39 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Стаття 40. Оскарження дiй державних органiв у зв'язку iз здiйсненням ними контролю за випуском та обiгом цiнних паперiв

     Скарги на дiї територiальних вiддiлень Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз здiйсненням ними контролю за випуском та обiгом цiнних паперiв розглядаються Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку може бути оскаржено до суду.

(частина друга статтi 40 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003 р. N 762-IV)
(стаття 40 в редакцiї Закону України вiд 09.07.96 р. N 283/96-ВР)

     Стаття 41. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться в законодавствi України про цiннi папери i фондову бiржу, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Голова Верховної Ради Української РСР Л. КРАВЧУК

м. Київ
18 червня 1991 року
N 1201-XII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.