ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 листопада 1997 року N 642/97-ВР,
вiд 30 червня 1999 року N 783-XIV,
вiд 15 листопада 2001 року N 2783-III,
вiд 15 травня 2003 року N 762-IV,
вiд 18 грудня 2008 року N 689-VI,
вiд 12 листопада 2015 року N 782-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 12 листопада 2019 року N 286-IX

(У текстi Закону слова "господарюючий суб'єкт (пiдприємець)" i "пiдприємницька дiяльнiсть" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "суб'єкт господарювання" та "господарська дiяльнiсть" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 18 грудня 2008 року N 689-VI)

     Цей Закон визначає правовi засади захисту суб'єктiв господарювання i споживачiв вiд недобросовiсної конкуренцiї.

     Закон спрямований на встановлення, розвиток i забезпечення торгових та iнших чесних звичаїв ведення конкуренцiї при здiйсненнi господарської дiяльностi в умовах ринкових вiдносин.

Глава 1
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Недобросовiсна конкуренцiя

     Недобросовiсною конкуренцiєю є будь-якi дiї у конкуренцiї, що суперечать торговим та iншим чесним звичаям у господарськiй дiяльностi.

(частина перша статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Недобросовiсною конкуренцiєю є дiї у конкуренцiї, зокрема визначенi главами 2 - 4 цього Закону.

(частина друга статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Термiни, якi вживаються для цiлей цього Закону, визначенi Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї".

(частина третя статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 2. Застосування Закону

     Закон застосовується до вiдносин, у яких беруть участь суб'єкти господарювання у зв'язку з недобросовiсною конкуренцiєю, у тому числi у разi вчинення ними дiй за межами України, якщо цi дiї мають чи можуть мати негативний вплив на конкуренцiю на її територiї, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(стаття 2 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 3. Законодавство України про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї

     Вiдносини, пов'язанi захистом вiд недобросовiсної конкуренцiї, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економiчної конкуренцiї", Законом України "Про Антимонопольний комiтет України", Паризькою конвенцiєю про охорону промислової власностi вiд 20 березня 1883 року, мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iншими актами законодавства, виданими на пiдставi законiв чи постанов Верховної Ради України.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

Глава 2
НЕПРАВОМIРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДIЛОВОЇ РЕПУТАЦIЇ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

     Стаття 4. Неправомiрне використання позначень

(назва статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Неправомiрним є використання iменi, комерцiйного (фiрмового) найменування, торговельної марки (знака для товарiв i послуг), рекламних матерiалiв, оформлення упаковки товарiв i перiодичних видань, iнших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який ранiше почав використовувати їх або схожi на них позначення у господарськiй дiяльностi, що призвело чи може призвести до змiшування з дiяльнiстю цього суб'єкта господарювання.

(частина перша статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.11.2001р. N 2783-III, у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Використання у фiрмовому найменуваннi власного iменi фiзичної особи не визнається неправомiрним, якщо до власного iменi додається який-небудь вiдмiтний елемент, що виключає змiшування з дiяльнiстю iншого суб'єкта господарювання.

     Стаття 5. Неправомiрне використання товару iншого виробника

     Неправомiрним використанням товару iншого виробника є введення у господарський обiг пiд своїм позначенням товару iншого виробника шляхом змiн чи зняття позначень виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

     Стаття 6. Копiювання зовнiшнього вигляду виробу

     Копiюванням зовнiшнього вигляду виробу є вiдтворення зовнiшнього вигляду виробу iншого суб'єкта господарювання i введення його у господарський обiг без однозначного зазначення виробника копiї, що може призвести до змiшування з дiяльнiстю iншого суб'єкта господарювання.

     Не визнається неправомiрним копiювання зовнiшнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копiювання обумовлено виключно їх функцiональним застосуванням.

     Дiя цiєї статтi не поширюється на вироби, що мають охорону як об'єкти права iнтелектуальної власностi.

     Стаття 7. Порiвняльна реклама

     Порiвняльною є реклама, що мiстить порiвняння з iншими особами, товарами (дiяльнiстю) iншої особи, прямо чи опосередковано iдентифiкує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом.

(частина перша статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.11.2019р. N 286-IX)

     Правомiрнiсть порiвняння у рекламi та вiдповiдальнiсть за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змiсту порiвняльної реклами визначається Законом України "Про рекламу".

(частина друга статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 12.11.2019р. N 286-IX)

Глава 3
СТВОРЕННЯ ПЕРЕШКОД СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ПРОЦЕСI КОНКУРЕНЦIЇ ТА ДОСЯГНЕННЯ НЕПРАВОМIРНИХ ПЕРЕВАГ У КОНКУРЕНЦIЇ

     Стаття 8. Дискредитацiя суб'єкта господарювання

     Дискредитацiєю суб'єкта господарювання є поширення у будь-якiй формi неправдивих, неточних або неповних вiдомостей, пов'язаних з особою чи дiяльнiстю суб'єкта господарювання, у тому числi щодо його товарiв, якi завдали або могли завдати шкоди дiловiй репутацiї суб'єкта господарювання.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 9. Виключена.

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 10. Схилення до бойкоту суб'єкта господарювання

     Схиленням до бойкоту суб'єкта господарювання є спонукання його конкурентом iншої особи, безпосередньо або через iншу особу, до вiдмови вiд установлення договiрних зв'язкiв iз цим суб'єктом господарювання, до невиконання (розiрвання) або виконання неналежним чином договiрних зобов'язань перед цим суб'єктом господарювання.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 11. Схилення постачальника до дискримiнацiї покупця (замовника)

     Схиленням постачальника до дискримiнацiї покупця (замовника) є спонукання постачальника конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через iншу особу, до застосування постачальником до покупця (замовника) невигiдних умов у господарськiй дiяльностi порiвняно з цим чи iншими конкурентами покупця (замовника).

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 12. Виключена.

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 13. Пiдкуп працiвника, посадової особи постачальника

(назва статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Пiдкуп працiвника, посадової особи постачальника - це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через iншу особу, матерiальних чи iнших вигод за неналежне виконання або невиконання працiвником, посадовою особою постачальника службових обов'язкiв, що випливають з укладеного або пов'язанi з укладенням мiж постачальником i покупцем (замовником) договору поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг, iншого договору або за неукладення договору.

(частина перша статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     До працiвника постачальника прирiвнюється й iнша особа, яка згiдно з своїми повноваженнями приймає рiшення вiд iменi постачальника про поставку товару, виконання робiт, надання послуг, впливає на прийняття такого рiшення або якимось чином пов'язана з ним.

     Стаття 14. Пiдкуп працiвника, посадової особи покупця (замовника)

(назва статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Пiдкуп працiвника, посадової особи покупця (замовника) - це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через iншу особу, матерiальних чи iнших вигод за неналежне виконання або невиконання працiвником, посадовою особою покупця (замовника) службових обов'язкiв, що випливають з укладеного або пов'язанi з укладенням мiж постачальником i покупцем (замовником) договору поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг, iншого договору або за неукладення договору.

(частина перша статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     До працiвника покупця прирiвнюється й iнша особа, яка згiдно з своїми повноваженнями приймає рiшення вiд iменi покупця про придбання товару, виконання робiт, надання послуг, впливає на прийняття такого рiшення або якимось чином пов'язана з ним.

     Стаття 15. Досягнення неправомiрних переваг у конкуренцiї

     Досягненням неправомiрних переваг у конкуренцiї є отримання таких вiдносно iншого суб'єкта господарювання шляхом порушення чинного законодавства, яке пiдтверджено рiшенням органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, надiленого вiдповiдною компетенцiєю.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 151. Поширення iнформацiї, що вводить в оману

     Поширенням iнформацiї, що вводить в оману, є повiдомлення суб'єктом господарювання, безпосередньо або через iншу особу, однiй, кiльком особам або невизначеному колу осiб, у тому числi в рекламi, неповних, неточних, неправдивих вiдомостей, зокрема внаслiдок обраного способу їх викладення, замовчування окремих фактiв чи нечiткостi формулювань, що вплинули або можуть вплинути на намiри цих осiб щодо придбання (замовлення) чи реалiзацiї (продажу, поставки, виконання, надання) товарiв, робiт, послуг цього суб'єкта господарювання.

     Iнформацiєю, що вводить в оману, є, зокрема, вiдомостi, якi:

     мiстять неповнi, неточнi або неправдивi данi про походження товару, виробника, продавця, спосiб виготовлення, джерела та спосiб придбання, реалiзацiї, кiлькiсть, споживчi властивостi, якiсть, комплектнiсть, придатнiсть до застосування, характеристики, особливостi реалiзацiї товарiв, робiт, послуг, цiну i знижки на них, а також про iстотнi умови договору;

(абзац другий частини другої статтi 151 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     мiстять неповнi, неточнi або неправдивi данi про фiнансовий стан чи господарську дiяльнiсть суб'єкта господарювання;

     приписують повноваження та права, яких не мають, або вiдносини, в яких не перебувають;

     мiстять посилання на обсяги виробництва, придбання, продажу чи поставки товарiв, виконання робiт, надання послуг, яких фактично не було на день поширення iнформацiї.

(главу 3 доповнено статтею 151 згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

Глава 4
НЕПРАВОМIРНЕ ЗБИРАННЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦIЙНОЇ ТАЄМНИЦI

     Стаття 16. Неправомiрне збирання комерцiйної таємницi

     Неправомiрним збиранням комерцiйної таємницi вважається добування протиправним способом вiдомостей, що вiдповiдно до законодавства України становлять комерцiйну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

     Стаття 17. Розголошення комерцiйної таємницi

     Розголошенням комерцiйної таємницi є ознайомлення iншої особи без дозволу особи, уповноваженої на те, з вiдомостями, що вiдповiдно до законодавства України становлять комерцiйну таємницю, особою, якiй цi вiдомостi були довiренi або стали вiдомi у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

(стаття 17 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 18. Схилення до розголошення комерцiйної таємницi

     Схиленням до розголошення комерцiйної таємницi є спонукання особи, якiй були довiренi у встановленому порядку або стали вiдомi у зв'язку з виконанням вiдповiдних обов'язкiв вiдомостi, що вiдповiдно до законодавства України становлять комерцiйну таємницю, до розкриття цих вiдомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

(стаття 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 19. Неправомiрне використання комерцiйної таємницi

     Неправомiрним використанням комерцiйної таємницi є впровадження у виробництво або врахування пiд час планування чи здiйснення господарської дiяльностi без дозволу уповноваженої на те особи вiдомостей, що становлять вiдповiдно до законодавства України комерцiйну таємницю.

(стаття 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

Глава 5
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА НЕДОБРОСОВIСНУ КОНКУРЕНЦIЮ

     Стаття 20. Види вiдповiдальностi

     Вчинення дiй, визначених цим Законом як недобросовiсна конкуренцiя, тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену цим Законом.

(стаття 20 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 21. Накладення штрафу за недобросовiсну конкуренцiю

     Вчинення суб'єктами господарювання дiй, визначених цим Законом як недобросовiсна конкуренцiя, тягне за собою накладення штрафу у розмiрi до п'яти вiдсоткiв доходу (виручки) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) суб'єкта господарювання за останнiй звiтний рiк, що передував року, в якому накладається штраф.

     Якщо доходу (виручки) немає або вiдповiдач на вимогу органiв Антимонопольного комiтету України, голови його територiального вiддiлення не надав вiдомостей про розмiр доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цiєї статтi, накладається у розмiрi до десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Накладення штрафу здiйснюється вiдповiдно до частин третьої - сьомої статтi 52 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї".

     Суми стягнутих штрафiв та пенi за прострочення їх сплати зараховуються до державного бюджету.

(стаття 21 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 22. Виключена.

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 23. Виключена.

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 24. Вiдшкодування шкоди

     Особи, яким завдано шкоду внаслiдок вчинення дiй, визначених цим Законом як недобросовiсна конкуренцiя, можуть звернутися до суду iз позовом про її вiдшкодування.

(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 25. Вилучення товарiв з неправомiрно використаним позначенням та копiй виробiв iншого суб'єкта господарювання

     У разi визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 i 6 цього Закону, органи Антимонопольного комiтету України або особи, права яких порушенi, мають право звернутися до суду iз позовом про вилучення вiдповiдних товарiв з неправомiрно використаним позначенням, копiй виробiв iншого суб'єкта господарювання i у виробника, i у продавця.

(частина перша статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Порядок використання вилучених товарiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про вилучення товарiв з неправомiрно використаним позначенням та копiй виробiв iншого суб'єкта господарювання приймається у разi, якщо можливiсть змiшування з дiяльнiстю iншого суб'єкта господарювання не може бути усунена в iнший спосiб.

(частина третя статтi 25 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 26. Спростування неправдивих, неточних або неповних вiдомостей

     У разi встановлення факту дискредитацiї суб'єкта господарювання органи Антимонопольного комiтету України мають право прийняти рiшення про офiцiйне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних вiдомостей у строк i спосiб, визначенi законодавством або цим рiшенням.

(стаття 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

Глава 6
ПРАВОВI ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ВIД НЕДОБРОСОВIСНОЇ КОНКУРЕНЦIЇ

     Стаття 27. Процесуальнi засади дiяльностi органiв Антимонопольного комiтету України щодо захисту вiд недобросовiсної конкуренцiї

     Процесуальнi засади дiяльностi органiв Антимонопольного комiтету України щодо захисту вiд недобросовiсної конкуренцiї, зокрема розгляд справ про недобросовiсну конкуренцiю, порядок виконання рiшень та розпоряджень органiв Антимонопольного комiтету України, голiв його територiальних вiддiлень, їх перевiрка, перегляд, оскарження та гарантiї учасникiв процесу, iншi питання щодо захисту вiд недобросовiсної конкуренцiї регулюються законодавством про захист економiчної конкуренцiї з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

(стаття 27 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 28. Строк звернення iз заявою про захист прав

     Особи, права яких порушенi дiями, визначеними цим Законом як недобросовiсна конкуренцiя, можуть протягом шести мiсяцiв з дня, коли вони дiзнались або повиннi були дiзнатися про порушення своїх прав, звернутися до Антимонопольного комiтету України, його територiальних вiддiлень iз заявою про захист своїх прав.

     Закiнчення строку звернення iз заявою є пiдставою для вiдмови у прийняттi заяви, якщо орган Антимонопольного комiтету України не визнає поважними причини пропуску строку звернення iз заявою.

(частина друга статтi 28 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Частину третю статтi 28 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 281. Строк давностi притягнення до вiдповiдальностi за недобросовiсну конкуренцiю

     Суб'єкт господарювання не може бути притягнутий до вiдповiдальностi за вчинення дiй, визначених цим Законом як недобросовiсна конкуренцiя, якщо закiнчився строк давностi притягнення до вiдповiдальностi.

     Строк давностi притягнення до вiдповiдальностi за недобросовiсну конкуренцiю становить три роки з дня вчинення порушення, а в разi триваючого порушення - з дня закiнчення вчинення порушення.

     Перебiг строку давностi зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комiтету України справи про недобросовiсну конкуренцiю.

(главу 6 доповнено статтею 281 згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 29. Попереднє рiшення у справi

     У процесi розгляду справи органи Антимонопольного комiтету України можуть прийняти попереднє рiшення за умов та у порядку, передбачених статтею 47 Закону України "Про захист економiчної конкуренцiї".

(стаття 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 30. Рiшення органiв Антимонопольного комiтету України

(назва статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Органи Антимонопольного комiтету України у справах про недобросовiсну конкуренцiю приймають обов'язковi для виконання рiшення про:

(абзац перший частини першої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     визнання факту недобросовiсної конкуренцiї;

     припинення недобросовiсної конкуренцiї;

     офiцiйне спростування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних вiдомостей;

     накладання штрафiв;

     закриття провадження у справi.

(абзац шостий частини першої статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     абзац сьомий частини першої статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Органи Антимонопольного комiтету України оприлюднюють рiшення за результатом розгляду справ про недобросовiсну конкуренцiю на офiцiйному веб-сайтi Антимонопольного комiтету України протягом 10 робочих днiв з дня їх прийняття. Рiшення пiдлягає оприлюдненню в повному обсязi, крiм iнформацiї, яка визначена iнформацiєю з обмеженим доступом. Iнформацiя з обмеженим доступом має бути виключена або зачорнена чи змiнена в iнший спосiб, який забезпечує достатнiй її захист та достатню прозорiсть щодо обґрунтування органом Антимонопольного комiтету України прийнятого рiшення.

(статтю 30 доповнено новою частиною другою згiдно iз Законом України вiд 12.11.2015р. N 782-VIII, у зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою)

     Частину третю статтi 30 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     У разi надходження вiд заявника клопотання про вiдмову вiд заяви про захист своїх прав органи Антимонопольного комiтету України можуть прийняти рiшення про закриття провадження у справi.

(частина четверта статтi 30 у редакцiї Закону України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 31. Виключена.

(стаття 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 18.11.97р. N 642/97-ВР, вiд 30.06.99р. N 783-XIV, виключено згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 32. Виключена.

(стаття 32 у редакцiї Закону України вiд 15.05.2003р. N 762-IV, виключено згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Стаття 33. Правила професiйної етики

     Суб'єкти господарювання при сприяннi Торгово-промислової палати України та iнших заiнтересованих органiзацiй можуть розробляти правила професiйної етики у конкуренцiї для вiдповiдних сфер господарської дiяльностi, а також для певних галузей економiки. Правила професiйної етики у конкуренцiї погоджуються Антимонопольним комiтетом України в установленому ним порядку.

(частина перша статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.12.2008р. N 689-VI)

     Правила професiйної етики у конкуренцiї можуть використовуватись при укладаннi договорiв, розробцi установчих та iнших документiв суб'єктiв господарювання.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
7 червня 1996 року
N 236/96-ВР

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.