ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо гармонiзацiї законодавства у сферi порiвняльної реклами iз правом Європейського Союзу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Частини першу i сьому статтi 33 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) викласти в такiй редакцiї:

     "1. Неправомiрним використанням дiлової репутацiї суб'єкта господарювання визнаються: неправомiрне використання чужих позначень, рекламних матерiалiв, упаковки; неправомiрне використання товару iншого виробника; копiювання зовнiшнього вигляду виробу iншого виробника; порiвняльна реклама, якщо в такiй рекламi порушено вимоги законодавства України про рекламу, про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї або таку рекламу можна квалiфiкувати як нечесну пiдприємницьку практику";

     "7. Порiвняльною є реклама, що мiстить порiвняння з iншими особами, товарами (дiяльнiстю) iншої особи, прямо чи опосередковано iдентифiкує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом. Не визнається неправомiрним порiвняння в рекламi у випадках, передбачених законодавством України".

     2. Частину шосту статтi 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарiв i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 7, ст. 36; 2003 р., N 35, ст. 271; 2008 р., N 23, ст. 217) доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "використання знака у порiвняльнiй рекламi, що здiйснюється вiдповiдно до законодавства про рекламу, про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї та не вiдноситься до нечесної пiдприємницької практики".

     3. У статтi 7 Закону України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164):

     1) у частинi першiй слова "з товарами, роботами, послугами чи дiяльнiстю iншого суб'єкта господарювання" замiнити словами "з iншими особами, товарами (дiяльнiстю) iншої особи, прямо чи опосередковано iдентифiкує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Правомiрнiсть порiвняння у рекламi та вiдповiдальнiсть за недотримання встановлених законодавством вимог щодо змiсту порiвняльної реклами визначається Законом України "Про рекламу".

     4. У Законi України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62 iз наступними змiнами):

     1) абзац дев'ятий частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "порiвняльна реклама - реклама, що мiстить порiвняння з iншими особами та/або товарами (дiяльнiстю) iншої особи, прямо чи опосередковано iдентифiкує конкурента або товари чи послуги, що пропонуються конкурентом";

     2) частину першу статтi 8 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "наводити iнформацiю, що мiстить визначенi законодавством про захист прав споживачiв ознаки нечесної пiдприємницької практики та/або введення споживачiв в оману або ознаки недобросовiсної конкуренцiї, визначенi законодавством про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї".

     У зв'язку з цим абзаци сьомий - чотирнадцятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - п'ятнадцятим;

     3) частини першу та другу статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiдносини, якi виникають у сферi порiвняльної реклами, регулюються цим Законом з урахуванням особливостей, визначених законодавством України про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї.

     Порiвняльна реклама може мiстити зображення, посилання на товар, торговельнi марки чи iншi позначення, пiд якими випускається товар, з яким здiйснюється порiвняння, комерцiйне (фiрмове) найменування конкурента, дiяльнiсть чи товар якого порiвнюються.

     Використання порiвняльної реклами дозволяється у разi, якщо:

     1) реклама не мiстить визначених законодавством про захист прав споживачiв ознак нечесної пiдприємницької практики;

     2) реклама порiвнює однорiднi (подiбнi) товари, якi задовольняють однi й тi самi потреби або мають однакове призначення, чи порiвнює дiяльнiсть, що охоплюється однiєю сферою чи одним видом дiяльностi;

     3) реклама об'єктивно порiвнює одну або кiлька суттєвих, спiвставних та репрезентативних характеристик однорiдного (подiбного) товару, дiяльностi, в тому числi цiну, iнформацiя про якi може вплинути на рiшення споживача при здiйсненнi вибору;

     4) реклама не дискредитує, не мiстить неправдивої iнформацiї про якiсть однорiдних (подiбних) товарiв iнших виробникiв або продавцiв, не дискредитує дiяльнiсть чи становище iнших осiб, репутацiю торговельних марок, комерцiйних (фiрмових) найменувань, iншi особливостi конкурентiв або зазначення мiсць походження товару;

     5) щодо товару iз зазначенням (простим або квалiфiкованим) походження порiвняння здiйснюється щодо товару з аналогiчним зазначенням;

     6) реклама не створює змiшування мiж рекламодавцем i конкурентом, мiж товарами, торговельними марками, комерцiйним (фiрмовим) найменуванням та iншими позначеннями рекламодавця та конкурентiв;

     7) товар конкурента, захищений торговельною маркою або комерцiйним найменуванням, не зображено способом iмiтацiї.

     2. Вiдповiдальнiсть за неправомiрне порiвняння в рекламi та недотримання встановлених законодавством вимог щодо змiсту порiвняльної реклами несе рекламодавець";

     4) абзац восьмий частини шостої статтi 21 та абзац шостий частини сьомої статтi 25 виключити;

     5) абзац п'ятий пункту 1 частини другої статтi 27 викласти в такiй редакцiї:

     "у недотриманнi встановлених законом вимог щодо змiсту реклами та у замовленнi розповсюдження реклами, в якiй не дотримано встановленi законом вимоги щодо її змiсту".

     5. У статтi 19 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84):

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здiйснення правочину, на який в iншому випадку вiн не погодився б, шляхом надання йому неправдивої чи неповної iнформацiї або ненадання iнформацiї про:

     1) основнi характеристики продукцiї, такi як: її наявнiсть, переваги, небезпека, склад, методи використання, метод i дата виготовлення або надання, поставка, кiлькiсть, специфiкацiя, географiчне або iнше походження, очiкуванi результати споживання чи результати та основнi характеристики тестiв або перевiрок товару;

     2) гарантiйний строк та гарантiйне обслуговування продукцiї;

     3) будь-якi застереження щодо прямої чи опосередкованої пiдтримки виробником продавця або продукцiї;

     4) спосiб продажу, цiну або спосiб розрахунку цiни, наявнiсть знижок або iнших цiнових переваг;

     5) умови оплати, доставки, виконання договору купiвлi-продажу;

     6) потреби у послугах, замiнi складових чи ремонтi;

     7) мiсце розташування i повну назву продавця, а в разi потреби - мiсце розташування i повну назву особи, вiд iменi якої виступає продавець;

     8) характер, атрибути та права продавця або його агента, зокрема iнформацiї про його особу та активи, квалiфiкацiю, статус, наявнiсть лiцензiї, афiлiйованiсть та права iнтелектуальної або промислової власностi, його вiдзнаки та нагороди;

     9) небезпеку, що загрожує споживачу у зв'язку з покупкою та/або використанням продукцiї;

     10) права споживача, у тому числi право вiдмовитися вiд продукцiї (для вiдповiдних видiв товарiв, робiт i послуг), право на замiну продукцiї або вiдшкодування збиткiв.

     Пiдприємницька практика є такою, що вводить в оману, якщо пiд час пропонування продукцiї споживачу не надається або надається у нечiткий, незрозумiлий або двозначний спосiб iнформацiя, необхiдна для здiйснення свiдомого вибору.

     Пiдприємницька практика, яка iстотно спотворює або може iстотно спотворити економiчну поведiнку лише чiтко визначеної (окремої) групи споживачiв, особливо вразливих до такої дiяльностi через їх розумовi або фiзичнi вади, вiк чи довiрливiсть, у разi якщо продавець мав об'єктивну можливiсть передбачити їх поведiнку та особливостi, має оцiнюватися з точки зору середньостатистичного представника такої групи, а також з урахуванням припущення, що, зважаючи на викладенi обставини, можливiсть здiйснити свiдомий i компетентний вибiр вiдсутня i споживач помиляється при вчиненнi правочину щодо обставин, якi мають iстотне значення. Зазначенi умови не стосуються законної рекламної дiяльностi, у тому числi створення заяв або виразiв, якi не можуть бути сприйнятi буквально";

     2) у частинi третiй:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) недостовiрне повiдомлення про наявнiсть обмеженої кiлькостi продукцiї або про продаж продукцiї протягом обмеженого строку, що спонукає споживачiв до прийняття швидкого рiшення i позбавляє їх достатнього перiоду часу для прийняття свiдомого рiшення";

     доповнити пунктами 9 - 16 такого змiсту:

     "9) маркування продукцiї знаком довiри, знаком якостi або знаком вiдповiдностi без отримання на це вiдповiдного дозволу уповноваженої особи чи власника таких знакiв;

     10) пропонування продажу продукцiї за спецiальною цiною, якщо:

     а) у продажу така продукцiя вiдсутня;

     б) продавець вiдмовляється прийняти замовлення на таку продукцiю або доставити її у прийнятний строк;

     в) продавець пропонує неякiснi екземпляри такої продукцiї з намiром продати iншу продукцiю;

     11) представлення встановленого законодавством права споживача як наданого продавцем продукцiї привiлею;

     12) неправдива заява про припинення продавцем торговельної дiяльностi або його переїзд;

     13) заява про те, що придбання продукцiї може сприяти виграшу у лотереї;

     14) поширення недостовiрної iнформацiї про стан ринку або можливiсть придбати продукцiю з метою спонукати споживача придбати продукцiю на менш вигiдних для нього умовах;

     15) заява про проведення конкурсу або розiграшу подарункiв без наступного вручення таких подарункiв або їх еквiвалента;

     16) недостовiрне твердження про те, що продавець дiє не в торговельних, дiлових чи професiйних iнтересах, або представлення продавцем себе як споживача".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
12 листопада 2019 року
N 286-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.