ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про джерела фiнансування органiв державної влади

     Стаття 1. Предмет регулювання цього Закону

     Предметом регулювання цього Закону є фiнансове забезпечення дiяльностi системи органiв виконавчої влади (Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств, комiтетiв, агентств, служб, адмiнiстрацiй, департаментiв, комiсiй, управлiнь, палат, фондiв, iнспекцiй, бюро та iнших центральних органiв виконавчої влади i мiсцевих державних адмiнiстрацiй), Верховної Ради України та її апарату, Рахункової палати, Президента України, його адмiнiстрацiї та iнших консультативних i дорадчих органiв Президента України, судiв України, органiв прокуратури України, а також iнших органiв державної влади (далi - органи державної влади).

     Стаття 2. Бюджетне забезпечення органiв державної влади

     Органи державної влади здiйснюють свою дiяльнiсть виключно за рахунок бюджетного фiнансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк. Фiнансування утворення, реорганiзацiї та лiквiдацiї органiв державної влади здiйснюється в межах коштiв, передбачених на утримання органiв державної влади Законом України про Державний бюджет України на вiдповiдний рiк або (у разi недостатностi такого фiнансування) пiсля внесення вiдповiдних змiн до такого Закону.

     Кошти на фiнансування органу державної влади передбачаються у Державному бюджетi України окремим рядком.

     Органи державної влади можуть отримувати додатковi кошти з мiсцевих бюджетiв для виконання делегованих законами України повноважень органiв мiсцевого самоврядування.

     Стаття 3. Обмеження фiнансування органiв державної влади

     Органам державної влади забороняється створювати позабюджетнi фонди, мати позабюджетнi спецiальнi рахунки та використовувати кошти, одержанi за здiйснення функцiй держави, що передбачають видачу дозволiв (лiцензiй), сертифiкатiв, посвiдчень, проведення реєстрацiй та iнших дiй на платнiй основi, в будь-який iнший спосiб, крiм зарахування таких коштiв до Державного бюджету України.

     Стаття 4. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi одночасно з набранням чинностi Законом України про Державний бюджет України на 2000 рiк.

     2. Кошти (донарахованi i стягненi за результатами перевiрок суми загальнодержавних податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), грошовi стягнення за правопорушення (крiм тих, що вiдповiдно до законiв України спрямовуються до мiсцевих бюджетiв), кошти, одержанi вiд реалiзацiї конфiскованого майна, за видачу дозволiв (лiцензiй), митнi збори тощо, якi до набуття чинностi цим Законом вiдповiдно до законодавства України використовувалися на створення матерiально-технiчної, iнформацiйної, науково-дослiдної бази органiв державної влади, а так само на будь-якi iншi цiлi, в повному обсязi зараховуються з дня набрання чинностi цим Законом до Державного бюджету України.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     частину другу статтi 6 Закону України "Про державну податкову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 6, ст. 37; 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190);

     статтю 13 Закону України "Про енергозбереження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283);

     частину четверту статтi 19 Закону України "Про обмеження монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї у пiдприємницькiй дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296);

     друге речення частини десятої статтi 25 Закону України "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81) в частинi створення спецiальних позабюджетних фондiв;

     частину другу статтi 3 та частину четверту статтi 35 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218);

     частину третю статтi 21 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 34, ст. 352);

     перше речення частини шостої статтi 21 та частину шосту статтi 31 Закону України "Про охорону працi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668; 1996 р., N 31, ст. 145);

     частину другу статтi 23 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 30, ст. 379; 1994 р., N 1, ст. 1);

     частину четверту статтi 3 Закону України "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, їх об'єднань, установ та органiзацiй за правопорушення у сферi мiстобудування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411);

     частину п'яту статтi 27 Закону України "Про рекламу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст. 181);

     частину третю статтi 24 Закону України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86);

     частину четверту статтi 31 Закону України "Про захист вiд недобросовiсної конкуренцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст. 164);

     пункт "є" статтi 48 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70);

     абзац третiй частини другої статтi 33 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 531; 1997 р., N 7, ст. 56);

     частину четверту статтi 3 Закону України "Про вiдповiдальнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй за порушення законодавства про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 58);

     друге i третє речення частини другої статтi 23 Закону України "Про охорону прав на топографiї iнтегральних мiкросхем" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 8, ст. 28);

     частини четверту та п'яту статтi 20 Закону України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358);

     частину четверту статтi 46 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 24, ст. 207);

     статтю 80 та частину третю статтi 94 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203);

     частину п'яту статтi 8 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247).

     4. До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз Законом України "Про джерела фiнансування органiв державної влади" нормативно-правовi акти України застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дати набрання чинностi цим Законом:

     - внести до Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз Законом України "Про джерела фiнансування органiв державної влади";

     - привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     - забезпечити перегляд i скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
30 червня 1999 року
N 783-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.