ДЕКРЕТ
КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 11 липня 1995 року N 288/95-ВР,
вiд 11 червня 1997 року N 332/97-ВР,
вiд 5 листопада 1997 року N 622/97-ВР,
вiд 30 червня 1999 року
N 783-XIV,
вiд 6 квiтня 2000 року N 1642-III,
вiд 8 червня 2000 року N 1807-III,
вiд 24 травня 2001 року N 2439-III,
вiд 20 лютого 2003 року N 540-IV,
вiд 20 лютого 2003 року N 544-IV,
вiд 19 сiчня 2006 року N 3370-IV

(У текстi Декрету слова "Держстандарт України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно iз Законом України вiд 20 лютого 2003 року N 544-IV)

     Декрет встановлює правовi основи державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил суб'єктами пiдприємницької дiяльностi (пiдприємцями), визначає їх вiдповiдальнiсть за порушення цих стандартiв, норм i правил.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв, що вживаються в Декретi

     У цьому Декретi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     державний нагляд - дiяльнiсть спецiально уповноважених органiв виконавчої влади по контролю за додержанням пiдприємцями стандартiв, норм i правил при виробництвi та випуску продукцiї (виконаннi робiт, наданнi послуг) з метою забезпечення iнтересiв суспiльства i споживачiв в її належнiй якостi, безпечної для життя, здоров'я й майна людей i навколишнього середовища;

(абзац другий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     абзац третiй статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     якiсть продукцiї - сукупнiсть властивостей, якi вiдображають безпеку, новизну, довговiчнiсть, надiйнiсть, економiчнiсть, ергономiчнiсть, естетичнiсть, екологiчнiсть продукцiї тощо, якi надають їй здатнiсть задовольняти споживача вiдповiдно до її призначення;

     абзац п'ятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     норми - метрологiчнi, будiвельнi, санiтарнi та iншi обов'язковi вимоги, затвердженi вiдповiдним органом, якi встановлюють гранично допустимi величини показникiв до продукцiї i концентрацiї речовин, що гарантують якiсть продукцiї;

     правила, затвердженi вiдповiдним органом, - метрологiчнi, санiтарнi, протипожежнi, екологiчнi, органiзацiйнi, технологiчнi та iншi вимоги до виробництва продукцiї.

     абзац восьмий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     Термiни "продукцiя", "пiдтвердження вiдповiдностi", "технiчний регламент з пiдтвердження вiдповiдностi", "декларацiя про вiдповiднiсть", "сертифiкат вiдповiдностi", "нацiональний знак вiдповiдностi" вживаються в цьому Декретi у значеннях, визначених Законом України "Про пiдтвердження вiдповiдностi", а термiни "стандарт", "технiчний регламент" - у значеннях, визначених Законом України "Про стандартизацiю".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     Стаття 2. Органи державного нагляду

     1. Державний нагляд за додержанням технiчних регламентiв з пiдтвердження вiдповiдностi, технiчних регламентiв, стандартiв, норм i правил, станом засобiв вимiрювань, а також iнших вимог, пов'язаних з якiстю продукцiї (далi - стандарти, норми i правила), здiйснюють центральний орган виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики i його територiальнi органи - державнi центри стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї (далi - органи державного нагляду), а також iншi спецiально уповноваженi органи.

(абзац перший пункту 1 статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     Дiяльнiсть спецiально уповноважених органiв визначається окремими актами законодавства. Нагляд за дотриманням вимог санiтарно-гiгiєнiчних i санiтарно-протиепiдемiчних правил i норм у стандартах та iнших нормативно-технiчних документах здiйснюють органи та установи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

(абзац другий частини першої статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.04.2000 р. N 1642-III)

     Нагляд за додержанням ветеринарно-санiтарних вимог, встановлених вiдповiдно до закону, здiйснюють державнi органи ветеринарної медицини.

(пункт 1 статтi 2 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 540-IV)

     2. Голова центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики одночасно за посадою є головним державним iнспектором України, а його заступники - заступниками головного державного iнспектора України з державного нагляду за якiстю продукцiї, додержанням стандартiв, норм i правил.

     Директори центрiв стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики одночасно за посадою є головними державними iнспекторами Республiки Крим, областi, мiста, а їхнi заступники - заступниками головного державного iнспектора Республiки Крим, областi, мiста з державного нагляду за якiстю продукцiї, додержанням стандартiв, норм i правил.

     Начальники управлiнь, їхнi заступники, начальники вiддiлiв, спецiалiсти центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики, керiвники пiдроздiлiв, їхнi заступники та спецiалiсти центрiв стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, на яких покладено здiйснення державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил, одночасно за посадою є державними iнспекторами з державного нагляду за якiстю продукцiї, додержанням стандартiв, норм i правил.

     Службовi особи, якi здiйснюють державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил, повиннi бути атестованi у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики.

     Головнi державнi iнспектори, їхнi заступники i державнi iнспектори користуються правами, визначеними цим Декретом.

     3. Координацiя робiт по державному нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил, а також взаємодiї з аналогiчними органами iнших країн покладаються на центральний орган виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики.

Роздiл II
ОБ'ЄКТИ I ФОРМИ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТIВ, НОРМ I ПРАВИЛ

     Стаття 3. Об'єкти державного нагляду

     Об'єктами державного нагляду є:

     1) продукцiя виробничо-технiчного призначення, товари народного споживання, продукцiя тваринництва та рослинництва, продукти харчування, в тому числi продукцiя, що пройшла сертифiкацiю, - на вiдповiднiсть стандартам, нормам i правилам;

     2) продукцiя iмпортна - на вiдповiднiсть дiючим в Українi стандартам, нормам i правилам стосовно безпеки для життя, здоров'я й майна людей i навколишнього середовища;

     3) продукцiя експортна, що набувається за державнi кошти, - на вiдповiднiсть стандартам, нормам i правилам або окремим вимогам, обумовленим договором (контрактом), якщо вiдповiдним договором (контрактом) не передбачено iнше.

(пункт 3 статтi 3 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     4) пункт 4 статтi 3 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     Стаття 4. Форми державного нагляду

     Державний нагляд здiйснюється за планами органiв державного нагляду або на вмотивовану вимогу iнших органiв виконавчої влади, виконавчих органiв мiсцевих рад, прокуратури, або за зверненнями громадян у формi перевiрки додержання:

(абзац перший частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     стандартiв, норм i правил, крiм будiвельних, санiтарно-гiгiєнiчних, санiтарно-протиепiдемiчних i ветеринарних норм i правил, при розробленнi, виробництвi, випуску, зберiганнi, транспортуваннi, використаннi, експлуатацiї, реалiзацiї та утилiзацiї продукцiї пiдприємцями, в тому числi оптовими торговельними органiзацiями, за винятком реалiзацiї товарiв у сферi роздрiбної та оптово-роздрiбної торгiвлi, випуску i реалiзацiї продукцiї на пiдприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам, шляхом проведення перiодичних або постiйних перевiрок з вибiрковим або суцiльним контролем;

(абзац другий частини першої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР, у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     стабiльностi якостi сертифiкованої продукцiї, правил проведення випробувань продукцiї.

     Перевiрка за зверненнями громадян проводиться вiдповiдно до законодавства про порядок розгляду пропозицiй та заяв громадян.

     Результати перевiрки оформляються актом, форма i порядок складання якого визначаються центральним органом виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики.

Роздiл III
ФУНКЦIЇ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ СТАНДАРТIВ, НОРМ I ПРАВИЛ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЇХ СЛУЖБОВИХ ОСIБ

     Стаття 5. Функцiї органiв державного нагляду

     Органи державного нагляду вiдповiдно до покладених на них завдань:

     1) здiйснюють перевiрку додержання стандартiв, норм i правил;

     2) вносять в установленому порядку пропозицiї про скасування, обмеження строку дiї або перегляд стандартiв, норм i правил, якщо вони не забезпечують якостi продукцiї, безпеки життя, здоров'я й майна людей i навколишнього середовища або суперечать чинному законодавству;

     3) здiйснюють аналiз роботи пiдприємця з питань додержання стандартiв, норм i правил;

     4) узагальнюють результати державного нагляду, аналiзують причини порушень стандартiв, норм i правил;

     5) забезпечують оперативне вжиття заходiв до припинення порушень стандартiв, норм i правил, усунення причин їх виникнення;

     6) iнформують органи державної влади i громадськiсть про стан справ iз додержанням стандартiв, норм i правил;

     7) вносять на пiдставi висновкiв державного нагляду пропозицiї органам виконавчої влади та виконавчим органам мiсцевих рад про удосконалення комплексу заходiв щодо пiдвищення якостi продукцiї;

(пункт 7 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     8) розробляють i проводять заходи, спрямованi на пiдвищення ефективностi своєї роботи з державного нагляду;

     9) забезпечують взаємодiю з правоохоронними та iншими спецiально уповноваженими на те органами державного нагляду, товариствами споживачiв з питань контролю за якiстю продукцiї.

     Стаття 6. Права, обов'язки та вiдповiдальнiсть службових осiб органiв державного нагляду

     1. Головнi державнi iнспектори, їхнi заступники, державнi iнспектори (надалi - державнi iнспектори), якi здiйснюють державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил, є представниками органiв виконавчої влади.

(абзац перший частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР,
вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     Державнi iнспектори мають право:

     1) безперешкодно вiдвiдувати, при пред'явленнi посвiдчення та рiшення про перевiрку, пiдприємства, установи й органiзацiї (їх об'єднання) незалежно вiд форм власностi (з урахуванням встановленого режиму роботи) для виконання покладених на них обов'язкiв;

     2) одержувати пiд час проведення державного нагляду необхiднi вiдомостi i матерiали з питань додержання стандартiв, норм i правил;

     3) вiдбирати зразки продукцiї у пiдприємцiв (у тому числi в оптових торговельних органiзацiй) для перевiрки на вiдповiднiсть її стандартам, нормам i правилам. Вартiсть випробувань вiдiбраних зразкiв продукцiї, їх транспортування, а також вартiсть зразкiв, якi внаслiдок випробувань стали непридатними для подальшого використання за прямим призначенням, вiдноситься до витрат пiдприємця, що перевiряється. Збитки, завданi пiдприємцю внаслiдок неправомiрних або неквалiфiкованих дiй державних iнспекторiв, пiдлягають вiдшкодуванню органами державного нагляду в порядку, встановленому законом;

(пiдпункт третiй абзацу другого частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР,
вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     4) залучати в необхiдних випадках за домовленiстю з керiвництвом технiчнi засоби та спецiалiстiв пiдприємств, установ та органiзацiй (їх об'єднань) до проведення перевiрок i експертиз, пов'язаних iз здiйсненням державного нагляду за стандартами, нормами i правилами;

     5) давати обов'язковi для виконання пiдприємцями приписи про усунення порушень стандартiв, норм i правил;

     6) забороняти передачу замовниковi i застосування (у виробництво) конструкторської, технологiчної та проектної документацiї, що не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил щодо якостi продукцiї i технологiчних процесiв; iнформувати вiдповiднi спецiально уповноваженi органи державного нагляду, якщо ця документацiя не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил з питань безпеки;

     7) забороняти виробництво, випуск (у тому числi iз ремонту), зберiгання, транспортування, використання (експлуатацiю), реалiзацiю продукцiї, в тому числi iмпортної, та її окремих партiй iз порушеннями стандартiв, норм i правил, крiм випадкiв, коли вiдхилення вiд стандартiв, норм i правил передбачено угодою про розподiл продукцiї;

(пiдпункт сьомий абзацу другого частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР, вiд 08.06.2000 р. N 1807-III)

     8) забороняти випуск i реалiзацiю продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, але не пройшла її у встановленi строки, або пiдлягає iншiй обов'язковiй процедурi з пiдтвердження вiдповiдностi, але щодо якої немає вiдповiдного документа про вiдповiднiсть, а також продукцiї, виробництво якої проводилося без лiцензiї, якщо це передбачено законодавством;

(пiдпункт восьмий абзацу другого частини першої статтi 6 в редакцiї Закону України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV, вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV)

     9) оформляти матерiали щодо накладання штрафу на пiдприємця у разi порушення ним стандартiв, норм i правил;

     10) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення в сферi стандартизацiї, якостi продукцiї та метрологiї;

     11) надсилати матерiали до органiв прокуратури для вирiшення питання про притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi стандартiв, норм i правил, а також у разi створення пiдприємцем перешкод при здiйсненнi державного нагляду звертатися до органiв внутрiшнiх справ для забезпечення усунення цих перешкод;

(пiдпункт 11 абзацу другого пункту 1 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд20.02.2003 р. N 544-IV)

     12) повiдомляти органи лiцензування про порушення стандартiв, норм i правил суб'єктами господарювання, якi одержали лiцензiю на провадження такої дiяльностi;

(пiдпункт 12 пункту 1 статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 19.01.2006 р. N 3370-IV)

     13) запроваджувати у пiдприємця, в установленому центральним органом виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики порядку, особливий режим приймання продукцiї у разi систематичного порушення стандартiв, норм i правил пiд час її випуску або реалiзацiї.

     14) на час виконання службових обов'язкiв користуватися проїзними квитками для проїзду у мiському пасажирському транспортi (крiм таксi), якi можуть закуповуватися за рахунок асигнувань, передбачених у кошторисi на утримання органiзацiї.

( абзац другий частини першої статтi 6 доповнено пiдпунктом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР)
(пiдпункт чотирнадцятий абзацу другого частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 11.06.97 р. N 332/97-ВР)

     2. Право видачi пiдприємцю обов'язкових для виконання приписiв про припинення виробництва продукцiї при порушеннi ним стандартiв, норм i правил до усунення його причин надано лише головному державному iнспектору України та його заступникам.

     Поновлення виробництва, випуску та реалiзацiї продукцiї проводиться на пiдставi позитивних висновкiв повторної перевiрки державним iнспектором, витрати на яку оплачує пiдприємець.

(частину другу статтi 6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР)

     3. Державнi iнспектори у процесi здiйснення державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил зобов'язанi виконувати обсяг робiт, передбачених у статтi 5 цього Декрету.

     4. Державнi iнспектори несуть установлену чинним законодавством вiдповiдальнiсть у разi неправомiрного використання наданих їм прав, у тому числi за розголошення комерцiйної таємницi.

     5. Керiвники пiдприємств, установ та органiзацiй (їх об'єднань) усiх форм власностi зобов'язанi створювати службовим особам, якi здiйснюють державний нагляд, належнi умови для виконання покладених на них обов'язкiв.

     6. Органи державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил працюють у взаємодiї з центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами мiсцевих рад, громадськими органiзацiями.

(пункт 6 статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

Роздiл IV
ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ ЩОДО ЗДIЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ

     Стаття 7. Джерела фiнансування робiт щодо здiйснення державного нагляду

     Фiнансування робiт щодо здiйснення державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил провадиться за рахунок коштiв, передбачуваних державним бюджетом.

Роздiл V
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СУБ'ЄКТIВ ПIДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ЗА ПОРУШЕННЯ СТАНДАРТIВ, НОРМ I ПРАВИЛ

     Стаття 8. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi

     1. У разi порушення стандартiв, норм i правил суб'єкт пiдприємницької дiяльностi (пiдприємець) несе вiдповiдальнiсть:

     1) за передачу замовниковi або у виробництво i застосування конструкторської, технологiчної та проектної документацiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил щодо якостi продукцiї i технологiчних процесiв, розробник цiєї документацiї сплачує штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi розробки;

     2) за реалiзацiю продукцiї, що не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил, пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi реалiзованої продукцiї;

     3) за реалiзацiю на територiї України iмпортної продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил, що дiють в Українi, стосовно безпеки для життя, здоров'я й майна людей i навколишнього середовища, пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi реалiзованої продукцiї;

     4) за ухилення пiдприємця вiд пред'явлення органам державного нагляду продукцiї, яка пiдлягає контролю, вiн сплачує штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi продукцiї, що випущена з моменту ухилення;

     5) за реалiзацiю продукцiї, яка пiдлягає, але не пройшла обов'язкової сертифiкацiї, або за реалiзацiю продукцiї, яка пiдлягає iншiй обов'язковiй процедурi з пiдтвердження вiдповiдностi, але щодо якої немає вiдповiдного документа про вiдповiднiсть, а також за застосування щодо такої продукцiї нацiонального знака вiдповiдностi, пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi реалiзованої продукцiї;

(пiдпункт 5 пункту 1 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     6) за реалiзацiю експортної продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил, на що є письмове пiдтвердження споживача, пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi реалiзованої продукцiї;

     7) за реалiзацiю продукцiї, забороненої до випуску i реалiзацiї органами державного нагляду, пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi реалiзованої продукцiї;

     8) за випуск, реалiзацiю пiдвищено небезпечної продукцiї (яди, ядохiмiкати, вибухо- та вогненебезпечнi речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без iнструкцiї щодо експлуатацiї, зберiгання, транспортування пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 50 вiдсоткiв вартостi випущеної або реалiзованої продукцiї;

     9) за випуск, реалiзацiю продукцiї, яка внаслiдок порушення вимог стандартiв, норм i правил є небезпечною для життя, здоров'я й майна людей i навколишнього середовища, пiдприємець сплачує штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi випущеної або реалiзованої продукцiї.

     2. Вартiсть документацiї та продукцiї, розроблених, виготовлених i реалiзованих (переданих) з порушенням вимог, передбачених пунктом 1 цiєї статтi, а також продукцiї, реалiзованої у разi ухилення пiдприємця вiд її контролю, обчислюється за цiнами її реалiзацiї.

     3. Сплата штрафу, передбаченого пунктом 1 цiєї статтi, не звiльняє пiдприємця вiд обов'язкiв вiдшкодування збиткiв споживачам продукцiї, якi виникли внаслiдок порушення стандартiв, норм i правил, невиконання умов договору на поставку продукцiї.

     4. На пiдставi акта перевiрки, оформленого у встановленому порядку, за наявностi порушень, передбачених пунктом 1 цiєї статтi, пiдприємцю видається обов'язкове для виконання рiшення (далi - постанова) про сплату штрафiв за формою, що встановлюється центральним органом виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики.

(абзац перший пункту 4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     Постанову про накладання штрафiв видають головний державний iнспектор Республiки Крим, областi, мiста або його заступники, а у випадках, передбачених пiдпунктами 7 i 9 пункту 1 цiєї статтi , - головний державний iнспектор України або його заступники.

     У разi невиконання порушником постанови протягом 15 днiв з дня її отримання вона пiдлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

(абзац третiй пункту 4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     У разi вiдсутностi вiдповiдних документiв, передбачених законодавством щодо митного оформлення iмпортних товарiв (обладнання, комплектуючих виробiв, матерiалiв i сировини, якi використовуються пiд час виробництва продукцiї), акт перевiрки надсилається до правоохоронних органiв.

(абзац четвертий пункту 4 статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)

     В актi, на пiдставi якого видана постанова, зазначається:

     характер порушень - параметри i показники, за якими продукцiя не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил, величини вiдхилень, їх вплив на якiсть продукцiї;

     перiод, в якому мало мiсце порушення вимог стандартiв, норм i правил; обсяг продукцiї, що не вiдповiдає цим вимогам у натуральному i вартiсному виразi (за кожний мiсяць, у якому мало мiсце порушення);

     данi, що пiдтверджують факти випуску або реалiзацiї продукцiї, яка не вiдповiдає вимогам стандартiв, норм i правил.

     У вiдповiдних випадках зазначаються данi, що пiдтверджують ухилення пiдприємця вiд пред'явлення продукцiї органам державного нагляду для її контролю.

     До акта можуть бути доданi iншi необхiднi документи.

     5. Частина п'ята статтi 8 втратила чиннiсть.

(згiдно iз Законом України вiд 30.06.99 р. N 783-XIV)

     6. Повернення необгрунтовано стягнутих до бюджету сум штрафiв здiйснюється фiнансовими органами на пiдставi рiшення органу, який скасував застосування штрафiв.

     7. Штрафи не застосовуються, якщо:

     є рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України про дозвiл реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї з вiдхиленням за якiстю вiд вимог стандартiв у рахунок виконання державного замовлення;

     пiдприємець має дозвiл на тимчасове вiдхилення вiд вимог вiдповiдних стандартiв щодо якостi продукцiї, виданий у кожному окремому випадку центральним органом виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики за наявностi клопотання заiнтересованого органу виконавчої влади, згоди споживача та спецiально уповноваженого органу, який здiйснює державний нагляд за безпекою цiєї продукцiї. При цьому у всiх випадках протягом строку дiї дозволу пiдприємець вiдраховує в порядку, встановленому Мiнiстерством фiнансiв України, у доход державного бюджету 10 вiдсоткiв вартостi такої продукцiї, але не бiльше 90 вiдсоткiв вiд прибутку, що залишається в розпорядженнi пiдприємств пiсля здiйснення обов'язкових платежiв. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалiзацiю питної води через системи централiзованого водопостачання, здiйснюють зазначенi вiдрахування у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, до спецiальних фондiв мiсцевих бюджетiв. Цi кошти використовуються за рiшеннями мiсцевих рад виключно на фiнансування заходiв, пов'язаних з полiпшенням якостi питної води.

(абзац третiй пункту 7 статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 24.05.2001 р. N 2439-III, вiд 20.02.2003 р. N 544-IV)
(частина сьома статтi 8 в редакцiї Законами України вiд 05.11.97 р. N 622/97-ВР)

Роздiл VI
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСIБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРI ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРIАЛЬНИХ ОРГАНIВ

     Стаття 9. Вiдносини центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики та його територiальних органiв з правоохоронними органами

     Працiвники правоохоронних органiв сприяють посадовим особам центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики та його територiальних органiв у виконаннi ними службових обов'язкiв, пов'язаних з державним наглядом за додержанням стандартiв, норм i правил.

     Стаття 10. Охорона особистих i майнових прав посадових осiб центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики та його територiальних органiв

     1. Посадовi особи центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики та його територiальних органiв пiд час виконання своїх службових обов'язкiв, пов'язаних з державним наглядом за додержанням стандартiв, норм i правил, перебувають пiд захистом закону.

     Держава гарантує захист життя, здоров'я, честi, гiдностi та майна посадових осiб i членiв їх сiмей вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.

     2. Посадовi особи центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики та його територiальних органiв, на яких покладено здiйснення державного нагляду за додержанням стандартiв, норм i правил, пiдлягають обов'язковому державному страхуванню.

     Порядок та умови страхування посадових осiб визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. У разi калiцтва чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв, посадовiй особi виплачується компенсацiя в розмiрi вiд рiчного до п'ятирiчного грошового утримання (залежно вiд ступеня втрати працездатностi), а в разi її загибелi - сiм'ї загиблого виплачується одноразова допомога в розмiрi десятирiчного грошового утримання за останньою посадою, яку вiн займав.

     Збитки, завданi майну посадової особи центрального органу виконавчої влади у сферi технiчного регулювання та споживчої полiтики та його територiальних органiв або членiв її сiм'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язкiв, компенсуються в повному обсязi за рахунок коштiв державного бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.

(Декрет доповнено роздiлом VI згiдно iз Законом України вiд 11.07.95 р. N 288/95-ВР, у зв'язку з цим роздiл VI вважати роздiлом VII, а статтю 9 - статтею 11)

Роздiл VII. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 11. Набуття чинностi Декрету

     Цей Декрет набуває чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Л. КУЧМА
Перший заступник Мiнiстра Кабiнету Мiнiстрiв України В. НЕСМIХ

м. Київ
8 квiтня 1993 року
N 30-93

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.