ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. В абзацi третьому частини першої статтi 11 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62) слово "стандартам" замiнити словами "вимогам, встановленим вiдповiдно до закону".

     2. Пункт 1 статтi 2 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247; 2000 р., N 27, ст. 213) доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Нагляд за додержанням ветеринарно-санiтарних вимог, встановлених вiдповiдно до закону, здiйснюють державнi органи ветеринарної медицини".

     3. Пункт 3 статтi 15 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст. 289) доповнити реченнями такого змiсту: "Результати випробувань, проведених зазначеними лабораторiями (центрами), у подальшому не потребують пiдтвердження iншими акредитованими випробувальними лабораторiями (центрами). Повторнi випробування за визначеними характеристиками цiєї продукцiї не проводяться, крiм випадкiв, коли вiдповiдно до законодавства встановлена недостовiрнiсть результатiв випробувань. Сертифiкацiї продовольчої сировини та харчових продуктiв тваринного походження здiйснюються пiсля проведення ветеринарно-санiтарної експертизи та видачi вiдповiдних ветеринарних документiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
20 лютого 2003 року
N 540-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.