ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Повiтряним кодексом України
вiд 19 травня 2011 року N 3393-VI,
Митним кодексом України
вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI,
Законами України
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 10 листопада 2015 року N 766-VIII,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 12 грудня 2019 року N 367-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX,
вiд 1 квiтня 2022 року N 2173-IX

(У текстi Закону: слова "центральний орган виконавчої влади з питань економiчної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку" у вiдповiдному вiдмiнку; слова "органи державної влади", "органи державної влади України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "державнi органи" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)

(У текстi Закону слова "митний орган" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "орган доходiв i зборiв" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 4 липня 2013 року N 406-VII)

(У текстi Закону слова "Нацiональний знак вiдповiдностi" в усiх вiдмiнках замiнено словами "знак вiдповiдностi технiчним регламентам" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII)

(У текстi Закону слова "орган доходiв i зборiв" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словами "митний орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно iз Законом України вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX)

     Цей Закон встановлює правовi та органiзацiйнi засади здiйснення державного ринкового нагляду i контролю нехарчової продукцiї.

Роздiл I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     встановленi вимоги - вимоги щодо нехарчової продукцiї (далi - продукцiя) та її обiгу на ринку України, встановленi технiчними регламентами;

     державний контроль продукцiї - дiяльнiсть митних органiв iз забезпечення вiдповiдностi продукцiї, що ввозиться на митну територiю України для вiльного обiгу, встановленим вимогам, а також забезпечення вiдсутностi загроз вiд такої продукцiї суспiльним iнтересам (далi - контроль продукцiї);

     абзац четвертий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     неналежне застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам - порушення правил застосування i нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, встановлених законодавством;

(абзац п'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     обстеження зразкiв продукцiї - вiзуальний огляд зразкiв продукцiї з метою визначення її вiдповiдностi встановленим вимогам;

     орган державного ринкового нагляду - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного ринкового нагляду у межах сфери своєї вiдповiдальностi, державний колегiальний орган, що визначається вiдповiдно до цього Закону (далi - орган ринкового нагляду).

(абзац сьомий частин першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     У разi якщо орган ринкового нагляду здiйснює визначенi цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" повноваження також через свої територiальнi органи, термiн "орган ринкового нагляду" позначає також його територiальнi органи;

     державний ринковий нагляд (далi - ринковий нагляд) - дiяльнiсть органiв ринкового нагляду з метою забезпечення вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам, а також забезпечення вiдсутностi загроз суспiльним iнтересам;

     сфера вiдповiдальностi органу ринкового нагляду - перелiк видiв продукцiї, затверджений вiдповiдно до цього Закону Кабiнетом Мiнiстрiв України, щодо яких вiдповiдний орган ринкового нагляду здiйснює ринковий нагляд.

     2. Термiни "вiльний обiг", "декларант", "зона митного контролю", "митне оформлення", "митний контроль", "митний режим", "митнi органи" вживаються у значеннях, наведених у Митному кодексi України; термiни "послуга", "робота", "споживач" - у значеннях, наведених у Законi України "Про захист прав споживачiв"; термiни "введення в обiг", "випробувальна лабораторiя", "документ про вiдповiднiсть", "знак вiдповiдностi технiчним регламентам", "iмпортер", "надання на ринку", "орган з оцiнки вiдповiдностi", "продукцiя", "процедура оцiнки вiдповiдностi", "ризик", "розповсюдження", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "технiчний регламент", "уповноважений представник" - у значеннях, наведених у Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"; термiни "вилучення з обiгу", "виробник", "вiдкликання", "забезпечення безпечностi продукцiї", "користувач", "ланцюг постачання продукцiї", "небезпечна нехарчова продукцiя", "серйозний ризик", "ступiнь ризику", "суспiльнi iнтереси" - у значеннях, наведених у Законi України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

(частина друга статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини щодо:

     здiйснення ринкового нагляду за продукцiєю, що охоплюється встановленими вимогами, крiм видiв продукцiї, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi;

     здiйснення контролю всiєї продукцiї, крiм видiв продукцiї, зазначених у частинi п'ятiй цiєї статтi.

     2. Якщо технiчними регламентами встановлено спецiальнi вимоги щодо здiйснення ринкового нагляду стосовно конкретних видiв продукцiї, спрямованi на досягнення тих самих цiлей, що й положення цього Закону, положення цього Закону застосовуються лише до тих аспектiв ринкового нагляду, що не охоплюються такими спецiальними вимогами. Якщо законами України та виданими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами встановлено спецiальнi вимоги щодо контролю продукцiї, положення цього Закону застосовуються лише до тих аспектiв контролю продукцiї, якi не охоплюються зазначеними спецiальними вимогами.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     3. Положення цього Закону щодо ринкового нагляду застосовуються до продукцiї, яка змонтована чи виготовлена виробником для власних потреб, лише у тих випадках, коли дiя технiчних регламентiв, поширюється на таку продукцiю.

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     4. Застосування положень цього Закону не перешкоджає органам ринкового нагляду вживати заходiв, передбачених Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     5. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, пов'язанi iз здiйсненням нагляду та контролю такої продукцiї:

     1) послуги та роботи;

     2) харчовi продукти, харчовi добавки, ароматизатори, дiєтичнi добавки та допомiжнi матерiали для переробки харчових продуктiв;

     3) продукти тваринного походження;

     4) корми, кормовi добавки та премiкси;

     5) живi рослини i тварини;

     6) продукцiя людського, рослинного i тваринного походження, що безпосередньо використовується як репродуктивний матерiал, призначений для вiдтворення;

     7) спирт, алкогольнi напої та тютюновi вироби;

     8) лiкарськi засоби та ветеринарнi препарати;

     9) наркотичнi засоби, психотропнi речовини, їх аналоги i прекурсори;

     10) ядернi установки, об'єкти, призначенi для поводження з радiоактивними вiдходами, ядернi матерiали, радiоактивнi вiдходи, iншi джерела iонiзуючого випромiнювання;

(пункт 10 частини п'ятої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     11) вироби вiйськового призначення;

     12) об'єкти будiвництва, визначенi Законом України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi";

(пункт 12 частини п'ятої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     13) об'єкти авiацiйної дiяльностi;

(частину п'яту статтi 2 доповнено пунктом 13 згiдно з Повiтряним кодексом України вiд 19.05.2011р. N 3393-VI)

     14) дорогоцiннi метали, дорогоцiнне камiння, дорогоцiнне камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнне камiння, вироби з них (ювелiрнi та побутовi) та матерiали, що їх мiстять.

(частину п'яту статтi 2 доповнено пунктом 14 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     6. Дiяльнiсть у сферi нагляду та контролю продукцiї, зазначеної у частинi п'ятiй цiєї статтi, здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 3. Законодавство України про ринковий нагляд i контроль продукцiї

     1. Законодавство України про державний ринковий нагляд i контроль продукцiї складається з цього Закону, Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", iнших нормативно-правових актiв, що регулюють вiдносини в цiй сферi, у тому числi технiчних регламентiв.

     Стаття 4. Мета ринкового нагляду i контролю продукцiї

     1. Метою здiйснення ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв з вiдповiдним iнформуванням про це громадськостi щодо продукцiї, яка при її використаннi за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов i при належному встановленнi та технiчному обслуговуваннi становить загрозу суспiльним iнтересам чи яка в iнший спосiб не вiдповiдає встановленим вимогам.

     2. Метою здiйснення контролю продукцiї є забезпечення вiдповiдностi продукцiї, що ввозиться на митну територiю України, встановленим вимогам до моменту її випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України та недопущення ввезення на митну територiю України продукцiї, яка становить серйозний ризик суспiльним iнтересам.

     Стаття 5. Основнi принципи ринкового нагляду i контролю продукцiї

     1. Основними принципами ринкового нагляду i контролю продукцiї є:

     1) пропорцiйнiсть заходiв ринкового нагляду, що вживаються органами ринкового нагляду, рiвню загрози суспiльним iнтересам;

     2) об'єктивнiсть, неупередженiсть та компетентнiсть органiв ринкового нагляду i митних органiв при здiйсненнi ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     3) прозорiсть здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї, доступнiсть та вiдкритiсть iнформацiї у цiй сферi;

     4) координованiсть дiй органiв ринкового нагляду i митних органiв та взаємодiя мiж ними;

     5) неприпустимiсть поєднання в одному органi повноважень органу ринкового нагляду та органу з оцiнки вiдповiдностi;

     6) неприпустимiсть дублювання державними органами функцiй i сфер вiдповiдальностi щодо здiйснення нагляду та контролю продукцiї;

     7) додержання прав i захист iнтересiв суб'єктiв господарювання, споживачiв (користувачiв) пiд час здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     8) сприяння прозоростi ринку та усвiдомленню суб'єктами господарювання своєї вiдповiдальностi перед споживачами (користувачами) та партнерами;

     9) неприпустимiсть дискримiнацiї суб'єктiв господарювання та недопущення недобросовiсної конкуренцiї;

     10) рiвнiсть заходiв ринкового нагляду i контролю продукцiї незалежно вiд країни походження продукцiї;

     11) плановiсть та системнiсть заходiв ринкового нагляду i контролю продукцiї, їх постiйне вдосконалення на основi регулярної оцiнки та аналiзу;

     12) наявнiсть законних пiдстав, визначених цим Законом та виданими вiдповiдно до нього iншими нормативно-правовими актами, для вжиття заходiв ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     13) запобiгання виникненню конфлiкту iнтересiв при проведеннi експертизи (випробування) зразкiв продукцiї пiд час здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     14) забезпечення спiвпрацi мiж суб'єктами господарювання та органами ринкового нагляду i митними органами;

     15) сприяння здiйсненню суб'єктами господарювання iнiцiативного та самостiйного контролю вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам i загальнiй вимозi щодо безпечностi продукцiї, зокрема шляхом здiйснення ними монiторингу безпечностi введеної в обiг продукцiї;

     16) забезпечення захисту конфiденцiйної iнформацiї, одержаної пiд час здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     17) результативнiсть та пропорцiйнiсть вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за порушення вимог цього Закону, Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" та iнших встановлених вимог, її спрямованiсть на попередження вчинення суб'єктами господарювання порушень, а також можливiсть посилення санкцiй у разi повторного вчинення суб'єктом господарювання того самого порушення;

     18) вiдповiдальнiсть органiв ринкового нагляду, митних органiв та їх посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд та контроль продукцiї, за шкоду, завдану суб'єктам господарювання внаслiдок непропорцiйного та неправомiрного застосування заходiв ринкового нагляду та контролю продукцiї.

     Стаття 6. Конфiденцiйнiсть iнформацiї

     1. Органи ринкового нагляду та їх посадовi особи забезпечують захист персональних даних та iнформацiї, що вiдповiдно до закону України є комерцiйною або iншою охоронюваною законом України таємницею, до яких цi органи та посадовi особи мають доступ у зв'язку iз здiйсненням своїх повноважень. Такi данi та iнформацiя не пiдлягають розголошенню без дозволу осiб або органiв, що їх надали, якщо iнше не визначено цим або iншими законами України, чи використанню посадовими особами органiв ринкового нагляду для особистих цiлей.

     2. Для цiлей цього Закону не вважаються персональними даними або комерцiйною таємницею суб'єктiв господарювання будь-якi вiдомостi:

     1) що дають змогу iдентифiкувати вiдповiдну продукцiю та осiб, що є її виробниками, iмпортерами та розповсюджувачами;

     2) про властивостi безпечностi продукцiї, в тому числi данi про характер ризикiв, пов'язаних iз споживанням вiдповiдної продукцiї (користуванням нею), та заходи, яких необхiдно вжити споживачам (користувачам) для запобiгання таким ризикам;

     3) про заходи, вжитi, в тому числi суб'єктами господарювання за власною iнiцiативою, з метою запобiгання ризикам, якi становить продукцiя, характер та тривалiсть таких заходiв;

     4) що мiстяться в декларацiї про вiдповiднiсть продукцiї;

     5) що не можуть бути вiднесенi до iнформацiї з обмеженим доступом;

     6) що вiдповiдно до законодавства не є персональними даними.

     3. Забезпечення захисту персональних даних, комерцiйної та iншої охоронюваної законом України таємницi суб'єктiв господарювання не може перешкоджати органам ринкового нагляду в одержаннi iнформацiї, необхiдної для здiйснення ринкового нагляду, та обмiнi нею мiж собою, з митними органами та iншими державними органами. Митнi органи та iншi державнi органи зобов'язанi забезпечувати захист персональних даних, комерцiйної та iншої охоронюваної законом України таємницi суб'єктiв господарювання стосовно iнформацiї, одержаної вiд органiв ринкового нагляду.

     4. Положення цiєї статтi поширюються також на вiдомостi, якi мiстяться в системi оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, та нацiональнiй iнформацiйнiй системi ринкового нагляду.

     5. Нормативно-правовими актами (у тому числi технiчними регламентами) можуть встановлюватися додатковi вимоги до забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї, одержаної у зв'язку iз здiйсненням ринкового нагляду.

     6. Захист персональних даних, комерцiйної та iншої охоронюваної законом України таємницi, одержаних митними органами у зв'язку iз здiйсненням ними своїх повноважень, визначених цим Законом, забезпечується вiдповiдно до вимог Митного кодексу України та цього Закону.

Роздiл II. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

     Стаття 7. Права суб'єктiв господарювання

     1. Суб'єкти господарювання пiд час здiйснення ринкового нагляду та контролю продукцiї мають право:

     1) вимагати вiд посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї, додержання вимог законодавства;

     2) перевiряти наявнiсть у посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд та контроль продукцiї, наявнiсть службових посвiдчень;

     3) одержувати вiд посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, копiї посвiдчень (направлень) на проведення перевiрок та не допускати їх до проведення перевiрок, якщо вони не надали копiї таких документiв;

     4) бути присутнiми пiд час здiйснення всiх заходiв ринкового нагляду;

     5) одержувати в установленому порядку вiд органiв ринкового нагляду i митних органiв необхiдну, доступну та достовiрну iнформацiю про результати ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     6) вимагати вiд посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд та контроль продукцiї, забезпечення конфiденцiйностi будь-якої iнформацiї, одержаної пiд час здiйснення ринкового нагляду та контролю продукцiї, крiм випадкiв, визначених цим та iншими законами України;

     7) оскаржувати в установленому законом порядку будь-якi рiшення, приписи, дiї та бездiяльнiсть органiв ринкового нагляду, митних органiв та їх посадових осiб;

     8) звертатися за захистом своїх прав та iнтересiв до суду;

     9) вживати за власною iнiцiативою заходiв щодо запобiгання та уникнення ризикiв, якi становить продукцiя, що надається ними на ринку, забезпечення вiдповiдностi цiєї продукцiї встановленим вимогам та усунення порушень вимог, встановлених цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї";

     10) отримувати безоплатну консультативну допомогу вiд органу ринкового нагляду з метою запобiгання порушенням пiд час здiйснення заходiв державного ринкового нагляду;

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     11) при проведеннi планової перевiрки не допускати посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, до проведення перевiрки характеристик продукцiї, не зазначеної у вiдповiдному секторальному планi ринкового нагляду.

(частину першу статтi 7 доповнено пунктом 11 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2. Суб'єкти господарювання пiд час здiйснення ринкового нагляду та контролю продукцiї користуються iншими правами, визначеними цим Законом, Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", iншими нормативно-правовими актами (у тому числi технiчними регламентами).

(частина друга статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 8. Обов'язки суб'єктiв господарювання

     1. Обов'язки суб'єктiв господарювання пiд час здiйснення ринкового нагляду та контролю продукцiї встановлюються цим Законом, Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", виданими вiдповiдно до них iншими нормативно-правовими актами, технiчними регламентами.

     2. Суб'єкти господарювання зобов'язанi при здiйсненнi господарської дiяльностi ефективно взаємодiяти мiж собою пiд час вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, передбачених цим Законом.

     3. Частину третю статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     4. Частину четверту статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     5. Суб'єкти господарювання зобов'язанi надавати на запит органiв ринкового нагляду документацiю, що дає змогу iдентифiкувати:

     1) суб'єкта господарювання, який поставив їм продукцiю;

     2) суб'єкта господарювання, якому вони поставили продукцiю.

(частина п'ята статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     6. Суб'єкти господарювання зобов'язанi надавати документацiю, визначену частиною п'ятою цiєї статтi, протягом строку, встановленого вiдповiдним технiчним регламентом, а якщо такий строк технiчним регламентом не встановлено - протягом десяти рокiв пiсля того, як їм було поставлено вiдповiдну продукцiю, та протягом десяти рокiв пiсля того, як вони поставили вiдповiдну продукцiю.

(частина шоста статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     7. У разi якщо виробник продукцiї не може бути iдентифiкований органом ринкового нагляду, для цiлей цього Закону особою, що ввела таку продукцiю в обiг, вважається кожен суб'єкт господарювання в ланцюгу постачання вiдповiдної продукцiї, який протягом строку проведення перевiрки не надав документацiю, що дає змогу встановити найменування та мiсцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб'єкту господарювання цю продукцiю.

(частина сьома статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

Роздiл III. ОРГАНIЗАЦIЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ ТА ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКЦIЄЮ

     Стаття 9. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi ринкового нагляду i контролю продукцiї

     1. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     1) забезпечує здiйснення державної полiтики у сферi ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     2) спрямовує i координує роботу мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади у сферi ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     3) укладає мiжнароднi договори у сферi ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     4) здiйснює iншi повноваження у цiй сферi вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     Стаття 10. Органи ринкового нагляду

     1. Ринковий нагляд здiйснюється органами ринкового нагляду в межах сфер їх вiдповiдальностi. Органи ринкового нагляду становлять єдину систему.

     2. Сфери вiдповiдальностi органiв ринкового нагляду включають види продукцiї, що є об'єктами технiчних регламентiв, i можуть включати види продукцiї, що не є об'єктами технiчних регламентiв.

     3. Органи ринкового нагляду здiйснюють свої повноваження неупереджено.

     Забороняється незаконний вплив та втручання у здiйснення органами ринкового нагляду своїх повноважень.

     4. Органи ринкового нагляду взаємодiють та обмiнюються iнформацiєю мiж собою, а також з митними органами, центральними органами виконавчої влади, якi здiйснюють нагляд i контроль продукцiї, правоохоронними органами, громадськими органiзацiями споживачiв (об'єднаннями споживачiв) та об'єднаннями суб'єктiв господарювання.

     5. Повноваження та порядок дiяльностi органiв ринкового нагляду, права та обов'язки їх посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, встановлюються цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

(частина п'ята статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     6. Органи ринкового нагляду та сфери їх вiдповiдальностi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина шоста статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     7. Перелiк органiв ринкового нагляду, iнформацiя про сфери їх вiдповiдальностi, їх поштовi адреси, адреси електронної пошти та номери телефонiв розмiщуються на iнформацiйних стендах у примiщеннях органiв ринкового нагляду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, та на офiцiйних сторiнках вiдповiдних органiв у мережi Iнтернет.

     Стаття 11. Повноваження органiв ринкового нагляду

     1. З метою здiйснення ринкового нагляду органи ринкового нагляду в межах сфер їх вiдповiдальностi:

     1) беруть участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi ринкового нагляду;

     2) органiзовують розроблення проектiв секторальних планiв ринкового нагляду, затверджують секторальнi плани ринкового нагляду, здiйснюють монiторинг виконання та перегляд таких планiв;

     3) здiйснюють у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, монiторинг причин i кiлькостi звернень споживачiв (користувачiв) про захист їх права на безпечнiсть продукцiї, причин i кiлькостi нещасних випадкiв та випадкiв заподiяння шкоди здоров'ю людей внаслiдок споживання продукцiї (користування нею);

     4) проводять перевiрки характеристик продукцiї, в тому числi вiдбирають зразки продукцiї та забезпечують проведення їх експертизи (випробування);

     5) перевiряють додержання вимог щодо представлення продукцiї за мiсцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрацiї в iнший спосiб продукцiї, яка не вiдповiдає встановленим вимогам, а у визначених цим Законом випадках видають приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукцiї та приймають рiшення про негайне припинення представлення цiєї продукцiї за мiсцем проведення вiдповiдного ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї в iнший спосiб продукцiї, проводять перевiрки виконання суб'єктами господарювання вiдповiдних приписiв та рiшень;

     6) приймають у випадках та порядку, визначених цим Законом, рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, здiйснюють контроль стану виконання суб'єктами господарювання цих рiшень;

     7) здiйснюють монiторинг дiй суб'єктiв господарювання щодо вилучення з обiгу та/або вiдкликання продукцiї, щодо якої прийнято рiшення про вилучення з обiгу та/або вiдкликання;

     8) приймають у передбачених цим Законом випадках рiшення про знищення продукцiї або приведення її в iнший спосiб у стан, який виключає використання цiєї продукцiї;

     9) вживають вiдповiдних заходiв щодо своєчасного попередження споживачiв (користувачiв) про виявлену органами ринкового нагляду небезпеку, яку становить продукцiя;

     10) вживають заходiв щодо налагодження спiвпрацi iз суб'єктами господарювання стосовно запобiгання чи зменшення ризикiв, якi становить продукцiя, надана цими суб'єктами господарювання на ринку;

     11) вживають у порядку, визначеному цим та iншими законами України, заходiв щодо притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у вчиненнi порушень вимог цього Закону та встановлених вимог;

     12) надсилають матерiали перевiрок до правоохоронних органiв для вирiшення питань про притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi осiб, у дiях яких мiстяться ознаки кримiнального правопорушення;

(пункт 12 частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI)

     13) узагальнюють практику застосування законодавства у сферi ринкового нагляду, розробляють пропозицiї щодо вдосконалення вiдповiдного законодавства i в установленому порядку вносять їх для розгляду Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     14) узагальнюють результати здiйснення ринкового нагляду, аналiзують причини виявлених порушень, розробляють i вносять у встановленому порядку пропозицiї щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рiвня захисту суспiльних iнтересiв;

     15) забезпечують пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд;

     16) розробляють i здiйснюють заходи, спрямованi на пiдвищення ефективностi своєї дiяльностi iз здiйснення ринкового нагляду;

     17) iнформують органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування та громадськiсть про результати здiйснення ринкового нагляду;

     18) вживають заходiв щодо адаптацiї нацiональних нормативно-правових актiв у сферi ринкового нагляду до вiдповiдних актiв законодавства Європейського Союзу;

     19) здiйснюють iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону, Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" та iнших законiв України.

     2. У разi якщо органи ринкового нагляду здiйснюють повноваження, встановленi цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", також через свої територiальнi органи, розподiл повноважень мiж органами ринкового нагляду та їх територiальними органами визначається законодавством.

     Стаття 12. Органи, що здiйснюють контроль продукцiї

     1. Контроль продукцiї здiйснюється митними органами.

     2. У процесi здiйснення контролю продукцiї митнi органи взаємодiють мiж собою, з органами ринкового нагляду, iншими центральними органами виконавчої влади, якi здiйснюють нагляд i контроль продукцiї, правоохоронними органами, громадськими органiзацiями споживачiв (об'єднаннями споживачiв) та об'єднаннями суб'єктiв господарювання.

     3. Митнi органи пiд час здiйснення контролю продукцiї обмiнюються мiж собою та з органами ринкового нагляду iнформацiєю, необхiдною для ефективного здiйснення контролю продукцiї та ринкового нагляду, засобами електронного документообiгу.

     4. Повноваження та порядок дiяльностi митних органiв щодо здiйснення контролю продукцiї, права та обов'язки їх посадових осiб, якi здiйснюють контроль продукцiї, встановлюються Митним кодексом України, цим та iншими законами України.

     Стаття 13. Повноваження митних органiв щодо здiйснення контролю продукцiї

     1. З метою здiйснення контролю продукцiї митнi органи:

     1) беруть участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi контролю продукцiї;

     2) беруть участь у розробленнi проектiв секторальних планiв ринкового нагляду у межах, визначених цим Законом;

     3) проводять вiдповiдно до статтi 37 цього Закону перевiрку документiв та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї до моменту її випуску у вiльний обiг на митнiй територiї України;

(пункт 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     4) приймають у випадках та порядку, визначених цим Законом, рiшення про призупинення митного оформлення продукцiї, пред'явленої до митного контролю та митного оформлення;

     5) надають дозволи у випадках та порядку, визначених Митним кодексом України та цим Законом, на помiщення продукцiї у митний режим знищення або руйнування;

     6) узагальнюють практику застосування законодавства у сферi контролю продукцiї, розробляють пропозицiї щодо вдосконалення вiдповiдного законодавства i в установленому порядку вносять їх на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України;

     7) узагальнюють результати здiйснення контролю продукцiї, аналiзують причини виявлених порушень у цiй сферi;

     8) забезпечують пiдготовку, перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб, якi здiйснюють контроль продукцiї;

     9) розробляють i здiйснюють заходи, спрямованi на пiдвищення ефективностi своєї дiяльностi з контролю продукцiї;

     10) iнформують органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування та громадськiсть про результати здiйснення контролю продукцiї;

     11) здiйснюють iншi повноваження вiдповiдно до Митного кодексу України, цього та iнших законiв України.

     2. Розподiл повноважень, передбачених частиною першою цiєї статтi, мiж митними органами визначається законодавством.

(частина друга статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     Стаття 14. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     Стаття 15. Права посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд

     1. Посадовi особи, якi здiйснюють ринковий нагляд, мають право:

     1) проводити у випадках i порядку, визначених цим Законом, перевiрки документiв та обстеження зразкiв продукцiї, вiдбирати зразки продукцiї i забезпечувати проведення їх експертизи (випробування);

(пункт 1 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2) безперешкодно вiдвiдувати, за умови пред'явлення службового посвiдчення та направлення на проведення перевiрки, у будь-який час протягом часу роботи об'єкта:

(абзац перший пункту 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     а) торговельнi та складськi примiщення суб'єктiв господарювання i мiсця, зазначенi у пунктi 2 частини шостої статтi 23 цього Закону, для проведення перевiрок характеристик продукцiї i перевiрок стану виконання суб'єктами господарювання рiшень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв;

(пiдпункт "а" пункту 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     б) мiсця, зазначенi в пунктi 3 частини шостої статтi 23 цього Закону, для проведення перевiрок додержання вимог щодо представлення продукцiї, яка не вiдповiдає встановленим вимогам, перевiрок характеристик продукцiї та перевiрок виконання суб'єктами господарювання приписiв i рiшень вiдповiдно до частини п'ятої статтi 26 цього Закону;

(пiдпункт "б" пункту 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     в) мiсця, зазначенi в пунктi 4 частини шостої статтi 23 цього Закону, для проведення перевiрок характеристик продукцiї;

(пiдпункт "в" пункту 2 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     3) вимагати вiд суб'єктiв господарювання надання документiв i матерiалiв, необхiдних для здiйснення ринкового нагляду, одержувати копiї таких документiв i матерiалiв. За згодою органу ринкового нагляду документи i матерiали, необхiднi для здiйснення ринкового нагляду, їх копiї можуть надаватися йому мовою оригiналу або iншою мовою, нiж мова дiловодства та документацiї державних органiв, якщо ця мова є зрозумiлою для посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд. У разi якщо оригiнали таких документiв i матерiалiв складенi iншою мовою, нiж мова дiловодства та документацiї державних органiв, на вимогу органiв ринкового нагляду суб'єкти господарювання зобов'язанi у строк не бiльше нiж тридцять робочих днiв за власний рахунок забезпечити їх переклад мовою дiловодства та документацiї державних органiв в обсязi, необхiдному для здiйснення ринкового нагляду;

(пункт 3 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     4) вимагати вiд посадових осiб суб'єктiв господарювання та фiзичних осiб - пiдприємцiв надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають пiд час проведення перевiрок i вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв;

     5) складати акти перевiрок та застосовувати в установленому законом порядку адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу до суб'єктiв господарювання за порушення вимог цього Закону, Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" та встановлених вимог;

(пункт 5 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     6) складати на основi актiв перевiрок протоколи про адмiнiстративнi правопорушення у сферi здiйснення ринкового нагляду та розглядати справи про вiдповiднi адмiнiстративнi правопорушення згiдно iз законом України;

     7) залучати у разi потреби в установленому порядку до здiйснення ринкового нагляду працiвникiв наукових установ та фахiвцiв. На осiб, якi залученi в установленому порядку до здiйснення ринкового нагляду, поширюються обов'язки, визначенi пунктами 1 - 5 частини першої статтi 17 цього Закону;

     8) вимагати вiд посадових осiб суб'єктiв господарювання та фiзичних осiб - пiдприємцiв припинення дiй, якi перешкоджають здiйсненню заходiв ринкового нагляду, а в разi їх вiдмови вiд припинення таких дiй - звертатися до органiв Нацiональної полiцiї за допомогою у здiйсненнi законної дiяльностi з ринкового нагляду.

(пункт 8 частини першої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 10.11.2015р. N 766-VIII)

     Стаття 16. Права посадових осiб, якi здiйснюють контроль продукцiї

     1. Посадовi особи, якi здiйснюють контроль продукцiї, мають право:

     1) проводити у випадках i порядку, визначених цим Законом, перевiрки документiв та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї;

(пункт 1 частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2) вимагати вiд. декларантiв надання документiв i матерiалiв, необхiдних для здiйснення контролю продукцiї, перевiряти їх та одержувати копiї документiв i матерiалiв, що свiдчать про факти порушення законодавства;

     3) вимагати вiд декларантiв надання у погоджений з ними строк усних чи письмових пояснень з питань, що виникають пiд час здiйснення контролю продукцiї;

     4) вимагати вiд декларантiв припинення дiй, що перешкоджають здiйсненню заходiв контролю продукцiї.

     Стаття 17. Обов'язки посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї

     1. Посадовi особи, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї, зобов'язанi:

     1) додержуватися вимог цього Закону, Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" та виданих вiдповiдно до них нормативно-правових актiв;

     2) об'єктивно та неупереджено здiйснювати ринковий нагляд i контроль продукцiї у межах повноважень, визначених законами України;

     3) дотримуватися дiлової етики у взаємовiдносинах iз суб'єктами господарювання та декларантами;

     4) не перешкоджати пiд час вжиття заходiв ринкового нагляду i контролю продукцiї здiйсненню господарської дiяльностi;

     5) забезпечувати вiдповiдно до вимог цього Закону конфiденцiйнiсть iнформацiї, одержаної пiд час здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     6) пред'являти службовi посвiдчення, а посадовi особи, якi здiйснюють ринковий нагляд, - також направлення на проведення перевiрки;

(пункт 6 частини першої статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     7) ознайомлювати керiвникiв суб'єктiв господарювання, їх заступникiв або уповноважених ними осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та декларантiв з результатами перевiрок, проведених у межах ринкового нагляду i контролю продукцiї, у строки, передбаченi законодавством;

     9) дотримуватися встановлених цим Законом принципiв, вимог та порядку здiйснення заходiв ринкового нагляду;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 8 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     9) дотримуватися встановлених цим Законом принципiв, вимог та порядку здiйснення заходiв ринкового нагляду;

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     10) не перешкоджати праву суб'єктiв господарювання на законний захист своїх прав та iнтересiв.

(частину першу статтi 17 доповнено пунктом 10 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 18. Гарантiї дiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї

     1. Посадовi особи, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї, є незалежними у здiйсненнi повноважень та керуються при цьому Конституцiєю та законами України, виданими вiдповiдно до них iншими нормативно-правовими актами.

     2. Опiр, погрози, насильство чи iншi дiї, що перешкоджають виконанню посадовою особою, яка здiйснює ринковий нагляд або контроль продукцiї, своїх повноважень, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом України.

     3. Будь-якi вказiвки чи розпорядження не можуть бути пiдставою для незаконних дiй або бездiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї.

     4. Законами України можуть бути встановленi також iншi гарантiї дiяльностi посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї.

     Стаття 19. Заходи правового та соцiального захисту посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї

     1. У разi калiцтва чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням повноважень, посадовiй особi, яка здiйснює ринковий нагляд, виплачується одноразова грошова допомога у розмiрi вiд трирiчної до п'ятирiчної заробiтної плати залежно вiд ступеня втрати працездатностi, а в разi загибелi посадової особи, що сталася у зв'язку з виконанням повноважень, - сiм'ї загиблого виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi десятирiчної заробiтної плати за останньою посадою, яку займав загиблий.

     2. Посадовим особам, якi здiйснюють ринковий нагляд, можуть закуповуватися за рахунок коштiв, передбачених на утримання вiдповiдних органiв ринкового нагляду, проїзнi квитки для проїзду у мiському, примiському та мiжмiському пасажирському транспортi (крiм таксi) пiд час виконання службових обов'язкiв.

     3. Збитки, завданi майну посадової особи, яка здiйснює ринковий нагляд, у зв'язку з виконанням нею своїх повноважень, вiдшкодовуються в повному обсязi за рахунок винних осiб у порядку, визначеному законодавством.

     4. Законами України можуть бути встановленi також iншi заходи правового та соцiального захисту посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд.

     5. Заходи правового та соцiального захисту посадових осiб, якi здiйснюють контроль продукцiї, визначаються Митним кодексом України.

     Стаття 20. Планування дiяльностi щодо здiйснення ринкового нагляду

     1. Ринковий нагляд здiйснюється вiдповiдно до секторальних планiв ринкового нагляду, якi щорiчно затверджуються органами ринкового нагляду вiдповiдно до сфер їх вiдповiдальностi.

     2. Секторальний план ринкового нагляду охоплює види (типи), категорiї та/або групи продукцiї вiдповiдно до сфер вiдповiдальностi органiв ринкового нагляду та визначає належнiсть цих видiв продукцiї до певного ступеня ризику.

(частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     3. Ступенi ризику видiв продукцiї та критерiї, за якими визначається належнiсть продукцiї до вiдповiдних ступенiв ризику, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку.

     4. Пiд час розроблення проектiв секторальних планiв ринкового нагляду та проектiв змiн до таких планiв враховуються:

     1) результати монiторингу причин i кiлькостi звернень споживачiв (користувачiв) про захист їх права на безпеку продукцiї, причин i кiлькостi нещасних випадкiв i випадкiв заподiяння шкоди здоров'ю людей внаслiдок споживання (використання) продукцiї, який здiйснюється органами ринкового нагляду в межах сфер їх вiдповiдальностi у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     2) аналiз вiдомостей, включених до системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик;

     3) аналiз iнформацiї, одержаної з мiжнародних, регiональних та iноземних систем повiдомлення про продукцiю, що становить серйозний ризик;

     4) аналiз даних нацiональної iнформацiйної системи ринкового нагляду;

     5) результати монiторингу вжитих обмежувальних (корегувальних) заходiв;

     6) необхiднiсть проведення органами ринкового нагляду спiльних перевiрок характеристик продукцiї у разi, якщо вiдповiдний вид продукцiї є об'єктом кiлькох технiчних регламентiв.

     5. Секторальнi плани ринкового нагляду складаються з плану здiйснення ринкового нагляду та плану здiйснення контролю продукцiї.

     6. Проекти секторальних планiв ринкового нагляду та змiн до них разом з їх обґрунтуванням пiдлягають обговоренню iз заiнтересованими органами виконавчої влади, об'єднаннями суб'єктiв господарювання, громадськими органiзацiями споживачiв (об'єднаннями споживачiв), науково-технiчними та iнженерними товариствами i спiлками.

     7. Пропозицiї до проектiв секторальних планiв ринкового нагляду та змiн до них, наданi заiнтересованими органами виконавчої влади, об'єднаннями суб'єктiв господарювання, громадськими органiзацiями споживачiв (об'єднаннями споживачiв), науково-технiчними та iнженерними товариствами i спiлками, пiдлягають обов'язковому розгляду органами ринкового нагляду.

     8. Секторальнi плани ринкового нагляду затверджуються вiдповiдними органами ринкового нагляду не пiзнiше 1 грудня року, що передує плановому.

     9. Секторальнi плани ринкового нагляду та змiни до них не пiзнiше трьох робочих днiв з дня їх затвердження оприлюднюються шляхом опублiкування у друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного органу ринкового нагляду (у разi його вiдсутностi - у друкованому засобi масової iнформацiї, визначеному цим органом) та шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного органу ринкового нагляду, а в разi потреби - також в iнший спосiб.

     10. Органи ринкового нагляду здiйснюють постiйний монiторинг виконання затверджених ними секторальних планiв ринкового нагляду та в разi необхiдностi перiодично їх переглядають. Результати монiторингу включаються до звiтiв органiв ринкового нагляду про виконання секторальних планiв ринкового нагляду.

     11. Органи ринкового нагляду щорiчно готують звiти про виконання секторальних планiв ринкового нагляду за попереднiй рiк та не пiзнiше 1 квiтня оприлюднюють їх шляхом опублiкування у друкованому засобi масової iнформацiї вiдповiдного органу ринкового нагляду (у разi його вiдсутностi - у друкованому засобi масової iнформацiї, визначеному цим органом) та шляхом розмiщення на офiцiйному веб-сайтi вiдповiдного органу ринкового нагляду.

     12. Порядок розроблення та перегляду секторальних планiв ринкового нагляду, монiторингу та звiтування про їх виконання визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 21. Оцiнка ринкового нагляду

     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, раз на три роки проводить оцiнку ринкового нагляду.

     2. Для оцiнки ринкового нагляду проводиться аналiз:

     1) результатiв монiторингу виконання секторальних планiв ринкового нагляду, що мiстяться у вiдповiдних звiтах органiв ринкового нагляду, та обґрунтувань змiн, внесених до секторальних планiв;

     2) повноважень та сфер вiдповiдальностi органiв ринкового нагляду, зокрема щодо їх вiдповiдностi цiлям ринкового нагляду, виявлення дублювання сфер вiдповiдальностi, зокрема щодо поширення заходiв ринкового нагляду на новi види продукцiї;

     3) вiдповiдностi видiв продукцiї визначеним для них ступеням ризику;

     4) достатностi обсягу проведених перевiрок характеристик продукцiї та прийнятих органами ринкового нагляду рiшень про вiдбiр зразкiв продукцiї для проведення їх експертизи (випробування);

     5) пропорцiйностi обмежувальних (корегувальних) заходiв, вжитих органами ринкового нагляду, рiвню загрози суспiльним iнтересам.

     3. Органи ринкового нагляду щорiчно не пiзнiше 1 квiтня подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, звiти про виконання секторальних планiв ринкового нагляду за попереднiй рiк, а в разi перегляду секторальних планiв - також обгрунтування такого перегляду.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України висновки та рекомендацiї, розробленi за результатами оцiнки ринкового нагляду, а в разi потреби - також пропозицiї щодо вдосконалення органiзацiї ринкового нагляду.

     5. Результат оцiнки ринкового нагляду разом з вiдповiдними висновками, рекомендацiями та пропозицiями оприлюднюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, шляхом опублiкування в його друкованому засобi масової iнформацiї (у разi вiдсутностi такого - у друкованому засобi масової iнформацiї, визначеному цим органом) та шляхом розмiщення його на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, а в разi потреби - також в iнший спосiб.

Роздiл IV. ВЖИТТЯ ЗАХОДIВ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

     Стаття 22. Заходи ринкового нагляду

     1. Заходами ринкового нагляду є:

     1) перевiрки характеристик продукцiї, у тому числi вiдбiр зразкiв продукцiї та їх експертиза (випробування);

     2) обмежувальнi (корегувальнi) заходи, що включають:

     а) обмеження надання продукцiї на ринку;

     б) заборону надання продукцiї на ринку;

     в) вилучення продукцiї з обiгу;

     г) вiдкликання продукцiї;

     3) контроль стану виконання рiшень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв;

     4) попередження органами ринкового нагляду споживачiв (користувачiв) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукцiя.

     2. У випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", заходи ринкового нагляду вживаються щодо продукцiї, яка:

     1) надається на ринку, в тому числi щодо одиниць чи партiй введеної в обiг продукцiї, що зберiгаються на складах виробникiв (iмпортерiв);

     2) представлена за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб;

     3) перебуває пiд митним контролем у разi призупинення її митного оформлення за результатами контролю продукцiї.

     3. Щодо продукцiї, яка перебуває у споживачiв (користувачiв), у випадках, визначених цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", застосовуються такi заходи ринкового нагляду:

     1) обмеження надання продукцiї на ринку, передбаченi пунктом 1 частини першої статтi 30 цього Закону;

     2) вiдкликання продукцiї.

     Стаття 23. Порядок проведення перевiрок характеристик продукцiї

     1. Пiд час проведення перевiрок характеристик продукцiї проводиться перевiрка документiв, у разi необхiдностi - обстеження зразкiв продукцiї, за результатами яких приймається рiшення про вiдбiр та експертизу (випробування) зразкiв продукцiї, про що зазначається в актi, пiдготовленому вiдповiдно до вимог статтi 231 цього Закону.

(частина перша статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2. При проведеннi перевiрок характеристик продукцiї органи ринкового нагляду враховують ступiнь ризику, який може становити вiдповiдна продукцiя, а також вiдомостi, що мiстяться у зверненнях споживачiв (користувачiв) про захист їх права на безпечнiсть продукцiї, та iншу iнформацiю щодо продукцiї.

     3. Органи ринкового нагляду проводять плановi та позаплановi перевiрки характеристик продукцiї.

     Плановi перевiрки характеристик продукцiї проводяться у розповсюджувачiв цiєї продукцiї, а позаплановi, - у розповсюджувачiв та виробникiв такої продукцiї.

     4. Предметом таких перевiрок є характеристики продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи.

     Пiд час проведення перевiрок продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи забороняється перевiряти продукцiю iншого виду (типу), категорiї та/або групи.

     У разi якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї органом ринкового нагляду прийнято рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв щодо продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи, що є предметом перевiрки, такi заходи мають бути вжитi суб'єктами господарювання щодо всiх одиниць продукцiї певного виду (типу), категорiї та/або групи, якi надаються на ринку та є небезпечними, становлять ризик та/або не вiдповiдають встановленим вимогам.

(частина четверта статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     5. Перевiрки характеристик продукцiї проводяться на пiдставi наказiв (рiшень) органiв ринкового нагляду та направлень на проведення перевiрки, що видаються та оформлюються вiдповiдно до цього Закону. У разi одержання iнформацiї про надання на ринку продукцiї, що становить серйозний ризик, вiдповiднi накази (рiшення) та направлення видаються i оформлюються невiдкладно.

(частина п'ята статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     6. Перевiрки характеристик продукцiї проводяться:

     1) у торговельних та складських примiщеннях суб'єктiв господарювання;

     2) у мiсцях введення продукцiї в експлуатацiю (якщо вiдповiднiсть продукцiї певним встановленим вимогам може бути визначена лише пiд час введення її в експлуатацiю);

     3) за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб;

     4) у мiсцях зберiгання пiд митним контролем продукцiї, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукцiї;

     5) за мiсцезнаходженням органу ринкового нагляду.

(частина шоста статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     7. Пiд час перевiрки характеристик продукцiї у випадках, передбачених цим Законом, перевiрцi пiдлягають такi документи (їх копiї) та iнформацiя:

(абзац перший частини сьомої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     1) декларацiя про вiдповiднiсть;

     2) супровiдна документацiя, що додається до вiдповiдної продукцiї (включаючи iнструкцiю щодо користування продукцiєю);

     3) загальний опис продукцiї, а також повний склад технiчної документацiї на вiдповiдну продукцiю, передбачений технiчним регламентом;

(пункт 3 частини сьомої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     4) документи щодо системи якостi чи системи управлiння якiстю;

     5) висновки експертиз та протоколи випробувань зразкiв вiдповiдної продукцiї, вiдiбраних (узятих) у межах здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     6) документи, що дають змогу вiдстежити походження вiдповiдної продукцiї та її подальший обiг (товарно-супровiдна документацiя або договори).

(абзац перший пункту 6 частини сьомої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Орган ринкового нагляду має право вимагати надання таких документiв лише в обсязi, що необхiдний для встановлення ланцюга постачання продукцiї;

(пункт 6 частини сьомої статтi 23 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     7) документи i матерiали щодо стану виконання суб'єктом господарювання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, у тому числi в межах монiторингу дiй суб'єктiв господарювання, що вживаються ними для вилучення вiдповiдної продукцiї з обiгу та/або її вiдкликання;

     8) повiдомлення та iнша iнформацiя, надана суб'єктами господарювання, митними органами, органами з оцiнки вiдповiдностi згiдно з положеннями цього Закону та Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї";

     9) пункт 9 частини сьомої статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     8. Частину восьму статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     9. Частину дев'яту статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     10. Строк проведення перевiрки характеристик продукцiї не може перевищувати у розповсюджувача цiєї продукцiї чотирьох робочих днiв, у виробника такої продукцiї - п'яти робочих днiв.

     У разi проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї, вiдiбраних пiд час перевiрки, на час її проведення перебiг строку проведення перевiрки характеристик продукцiї призупиняється до одержання органом ринкового нагляду результатiв експертизи (випробування).

     У разi здiйснення перекладу, зазначеного у пунктi 3 частини першої статтi 15 цього Закону, перебiг строку проведення перевiрки характеристик продукцiї призупиняється до моменту одержання органом ринкового нагляду перекладених документiв i матерiалiв, але не бiльше нiж на 30 робочих днiв.

     У разi проведення перевiрки за мiсцезнаходженням органу ринкового нагляду перебiг строку проведення перевiрки починається з дня одержання органом ринкового нагляду вiд суб'єкта господарювання документiв (їх копiй) на продукцiю, зазначених у частинi сьомiй цiєї статтi.

     Продовження строку проведення перевiрки не допускається.

(частина десята статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     11. Посадова особа, яка здiйснює ринковий нагляд, перед початком перевiрки зобов'язана роз'яснити суб'єкту господарювання, продукцiя якого перевiряється, порядок оскарження рiшень, приписiв, дiй та бездiяльностi органiв ринкового нагляду та їх посадових осiб.

     12. У разi якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї встановлено, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, орган ринкового нагляду на пiдставi наданих суб'єктом господарювання документiв, передбачених пунктами 1 i 6 частини сьомої цiєї статтi, вживає заходiв щодо визначення виробника такої продукцiї або особи, яка вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, особи, яка поставила вiдповiдному суб'єкту господарювання цю продукцiю, а також всiх осiб, яким вiдповiдний суб'єкт господарювання поставив таку продукцiю.

     Пiсля визначення виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, орган ринкового нагляду розпочинає проведення перевiрки характеристик такої продукцiї в її виробника або особи, яка вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, та визначає всю послiдовнiсть суб'єктiв господарювання в ланцюгу постачання такої продукцiї.

(частина дванадцята статтi 23 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     13. У разi якщо суб'єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукцiї, сертифiкати вiдповiдностi або iншi документи про вiдповiднiсть, виданi за результатами добровiльної оцiнки вiдповiдностi акредитованими органами з оцiнки вiдповiдностi, органи ринкового нагляду належним чином ураховують цi документи при проведеннi перевiрок характеристик продукцiї.

(частина тринадцята статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     14. Органи ринкового нагляду мають право звертатися до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй iз запитами про надання iнформацiї про видачу i вiдмову у видачi документiв про вiдповiднiсть, установлення обмежень щодо них, їх призупинення та скасування, а у випадках, визначених технiчними регламентами, - також iншої iнформацiї, пов'язаної з процедурами оцiнки вiдповiдностi вимогам технiчних регламентiв, до застосування яких були залученi вiдповiднi призначенi органи та визнанi незалежнi органiзацiї. Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi та визнанi незалежнi органiзацiї повиннi надавати iнформацiю за такими запитами у десятиденний строк з дня одержання вiдповiдного запиту.

(частина чотирнадцята статтi 23 у редакцiї Законiв України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     15. У разi якщо пiд час перевiрок характеристик продукцiї виявлено ознаки фальсифiкацiї продукцiї, порушення прав iнтелектуальної власностi або iнших правопорушень, притягнення до вiдповiдальностi за вчинення яких не належить до компетенцiї органiв ринкового нагляду, органи ринкового нагляду надають таку iнформацiю вiдповiдним уповноваженим державним органам.

     16. У разi проведення перевiрок характеристик продукцiї за пiдставами, визначеними у пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 24 та пунктi 2 частини першої статтi 25 цього Закону, органи ринкового нагляду повiдомляють про результати цих перевiрок особам, за зверненнями яких вони проводилися.

     17. Частину сiмнадцяту статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 231. Розпорядчi документи органiв ринкового нагляду

     1. Для здiйснення планової або позапланової перевiрки характеристик продукцiї орган ринкового нагляду видає наказ, який має мiстити предмет перевiрки (найменування виду (типу), категорiї та/або групи продукцiї), найменування та адресу об'єкта, де розмiщується продукцiя.

     2. На пiдставi наказу оформляється направлення на проведення перевiрки, яке пiдписується керiвником органу ринкового нагляду або його заступником iз зазначенням його прiзвища, iменi та по батьковi i засвiдчується печаткою вiдповiдного органу.

     3. У направленнi на проведення перевiрки зазначаються:

     а) найменування органу ринкового нагляду, що здiйснює перевiрку;

     б) номер i дата наказу, на виконання якого здiйснюється перевiрка;

     в) предмет перевiрки (вид (тип), категорiя та/або група продукцiї);

     г) мiсце розмiщення продукцiї (найменування та адреса об'єкта, де розмiщується продукцiя (магазин, ринок тощо);

     ґ) пiдстави для проведення перевiрки;

     д) список посадових осiб органу ринкового нагляду, якi беруть участь у здiйсненнi перевiрки, iз зазначенням їх посади, прiзвища, iменi та по батьковi;

     е) список осiб, якi залучаються до здiйснення перевiрки вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 15 цього Закону;

     є) дата початку та дата закiнчення перевiрки;

     ж) тип перевiрки (планова або позапланова);

     з) iнформацiя про проведення попередньої перевiрки (тип перевiрки, дата початку та строк її здiйснення).

     4. Направлення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здiйснення перевiрки.

     Посадова особа органу ринкового нагляду не має права здiйснювати перевiрку без направлення на проведення перевiрки та службового посвiдчення.

     5. За результатами здiйснення планової або позапланової перевiрки характеристик продукцiї посадова особа органу ринкового нагляду складає акт, який повинен мiстити такi вiдомостi:

     а) найменування органу ринкового нагляду, а також посади, прiзвища, iмена та по батьковi посадових осiб, якi здiйснили вiдповiдний захiд;

     б) дату та номер складання акта;

     в) мiсце розмiщення продукцiї (найменування та адреса об'єкта, де розмiщується продукцiя (магазин, ринок тощо);

     г) найменування юридичної особи, її мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи, у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, її мiсце проживання, телефон, iншi вiдомостi, що дають змогу iдентифiкувати осiб, що є виробниками, уповноваженими представниками, iмпортерами або розповсюджувачами вiдповiдної продукцiї;

     ґ) тип перевiрки (планова або позапланова);

     д) предмет перевiрки (вид (тип), категорiя та/або група продукцiї);

     е) прiзвища, iмена та по батьковi осiб, якi залучаються до проведення перевiрки вiдповiдно до пункту 7 частини першої статтi 15 цього Закону.

     Посадова особа органу ринкового нагляду зазначає в актi детальний опис порушень вимог законодавства, виявлених пiд час перевiрки, з посиланням на вiдповiдну вимогу законодавства.

     В останнiй день перевiрки два примiрники акта пiдписуються посадовими особами органу ринкового нагляду, якi здiйснювали перевiрку, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо iнше не передбачено законом.

     Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, вiн пiдписує акт iз зауваженнями.

     Зауваження суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо здiйснення перевiрки є невiд'ємною частиною акта органу ринкового нагляду.

     У разi вiдмови суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи пiдписати акт посадова особа органу ринкового нагляду вносить до такого акта вiдповiдний запис.

     Один примiрник акта вручається керiвнику чи уповноваженiй особi суб'єкта господарювання - юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, фiзичнiй особi, у тому числi фiзичнiй особi - пiдприємцю, або уповноваженiй нею особi в останнiй день перевiрки, а другий зберiгається в органi ринкового нагляду.

(Закон доповнено статтею 231 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 24. Особливостi проведення перевiрок характеристик продукцiї у її розповсюджувачiв

     1. Органи ринкового нагляду проводять перевiрки характеристик продукцiї у її розповсюджувачiв:

     1) плановi - згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;

     2) позаплановi:

     а) за зверненнями споживачiв (користувачiв) вiдповiдної продукцiї, а також органiв виконавчої влади, виконавчих органiв мiсцевих рад, правоохоронних органiв, громадських органiзацiй споживачiв (об'єднань споживачiв), об'єднань суб'єктiв господарювання, у яких мiститься iнформацiя про розповсюдження продукцiї, що завдала шкоди суспiльним iнтересам чи має недолiки, що можуть завдати такої шкоди, i вiдсутня iнформацiя, за якою виробника такої продукцiї може бути iдентифiковано, але мiститься iнформацiя, за якою може бути встановлено розповсюджувача, у якого було придбано (виявлено) таку продукцiю;

(пiдпункт "а" пункту 2 частини першої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     б) у разi якщо пiд час перевiрки характеристик продукцiї у виробника вiдповiдної продукцiї виробник доведе що:

     вiн не вводив в обiг продукцiю, що є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам;

     продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам внаслiдок дiй чи бездiяльностi розповсюджувача (розповсюджувачiв) такої продукцiї.

     У випадках, зазначених у пiдпунктi "б" пункту 2 цiєї частини, встановлюється за ланцюгом постачання продукцiї особа, яка ввела таку продукцiю в обiг, та особа, внаслiдок дiй чи бездiяльностi якої продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам.

     2. Пiд час проведення перевiрки характеристик продукцiї у її розповсюджувачiв на пiдставах, визначених пунктом 1 i пiдпунктом "а" пункту 2 частини першої цiєї статтi:

     1) на початковому етапi перевiрки об'єктами перевiрки є:

     а) наявнiсть знака вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, а також правил його застосування;

(пiдпункт "а" пункту 1 частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     а1) за ланцюгом постачання, якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї є пiдстави вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам внаслiдок дiй чи бездiяльностi виробника такої продукцiї або будь-якого iншого суб'єкта в ланцюгу постачання;

(пункт 1 частини другої статтi 24 доповнено пiдпунктом "а1" згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     б) наявнiсть супровiдної документацiї, яка має додаватися до вiдповiдної продукцiї (зокрема iнструкцiя з користування продукцiєю), етикетки, маркування, iнших позначок, якщо це встановлено технiчними регламентами, та їх вiдповiднiсть встановленим вимогам;

(пiдпункт "б" пункту 1 частини другої статтi 24 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     в) наявнiсть декларацiї про вiдповiднiсть, якщо згiдно з технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї продукцiя при її розповсюдженнi має супроводжуватися такою декларацiєю;

     2) на наступних етапах перевiрки можуть бути проведенi:

     а) обстеження зразкiв вiдповiдної продукцiї та iдентифiкацiя виробника продукцiї;

     б) вiдбiр та експертиза (випробування) зразкiв продукцiї (у разi якщо є пiдстави вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам).

     3. Пiд час проведення перевiрки характеристик продукцiї у її розповсюджувачiв на пiдставах, визначених пiдпунктом "б" пункту 2 частини першої цiєї статтi, об'єктом перевiрки є документи, що мiстять iнформацiю про походження продукцiї, яка є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, та її подальший обiг (договори, товарно-супровiдна документацiя тощо). Якщо розповсюджувач протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку не надав йому зазначенi документи, такий розповсюджувач вважається особою, що ввела цю продукцiю в обiг. Пiд час перевiрки характеристик продукцiї на пiдставi, визначенiй в абзацi третьому пiдпункту "б" пункту 2 частини першої цiєї статтi, орган ринкового нагляду також проводить перевiрку умов зберiгання вiдповiдної продукцiї.

     Стаття 25. Особливостi проведення перевiрок характеристик продукцiї у її виробникiв

     1. Органи ринкового нагляду проводять перевiрки характеристик продукцiї у її виробникiв:

     1) якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї у її розповсюджувача є документально пiдтвердженi пiдстави вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам внаслiдок дiй чи бездiяльностi виробника такої продукцiї, за умови повiдомлення виробника про такi пiдстави на початку перевiрки;

(пункт 1 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2) за зверненнями споживачiв (користувачiв) вiдповiдної продукцiї, а також органiв виконавчої влади, виконавчих органiв мiсцевих рад, правоохоронних органiв, громадських органiзацiй споживачiв (об'єднань споживачiв), об'єднань суб'єктiв господарювання, у яких мiститься iнформацiя про введення в обiг продукцiї, що завдала шкоди суспiльним iнтересам чи має недолiки, якi можуть завдати такої шкоди (iз зазначенням суб'єкта введення в обiг такої продукцiї, документального пiдтвердження завдання такої шкоди, опису вiдповiдного недолiку тощо), а також iнформацiя, за якою виробника такої продукцiї може бути iдентифiковано;

(пункт 2 частини першої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     3) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, або в iнший спосiб вiд уповноважених органiв iнших держав iнформацiї про продукцiю, що становить серйозний ризик, якщо її виробник iдентифiкований та є резидентом України.

     2. Пiд час проведення перевiрки характеристик продукцiї у її виробникiв:

     1) на початковому етапi перевiрки об'єктами перевiрки є:

     а) наявнiсть знака вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї, та додержання вимог щодо форми, опису, правил та умов нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам, а також правил його застосування;

(пiдпункт "а" пункту 1 частини другої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     б) наявнiсть супровiдної документацiї, що має додаватися до вiдповiдної продукцiї (зокрема iнструкцiї щодо користування продукцiєю), етикетки, маркування, iнших позначок, якщо це встановлено технiчними регламентами, та їх вiдповiднiсть встановленим вимогам;

(пiдпункт "б" пункту 1 частини другої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     в) наявнiсть декларацiї про вiдповiднiсть, якщо її складення передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї, а також вiдповiднiсть такої декларацiї встановленим вимогам;

     г) загальний опис продукцiї;

(пiдпункт "г" пункту 1 частини другої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2) на наступних етапах перевiрки можуть бути проведенi:

     а) обстеження зразкiв вiдповiдної продукцiї;

     б) у разi якщо є пiдстави вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам:

     перевiрка повного складу технiчної документацiї на вiдповiдну продукцiю, передбаченого технiчним регламентом;

     перевiрка документiв щодо системи якостi чи системи управлiння якiстю, якщо їх надання передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї.

     Пiд час проведення перевiрки характеристик продукцiї на пiдставах, визначених у пунктах 2 i 3 частини першої цiєї статтi, здiйснюється вiдбiр та експертиза (випробування) зразкiв продукцiї.

     3. У разi якщо за результатами перевiрок характеристик продукцiї у її виробникiв встановлено, що вiдповiдна продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, органи ринкового нагляду:

(абзац перший частини третьої статтi 25 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     1) звертаються до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi стосовно розгляду ними питання про встановлення обмежень щодо виданих ними документiв про вiдповiднiсть такої продукцiї, їх призупинення чи скасування;

(пункт 1 частини третьої статтi 25 у редакцiї Законiв України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     2) за наявностi матерiалiв та iнформацiї, що свiдчать про некомпетентнiсть призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та/або акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi, якi видали документи про вiдповiднiсть такої продукцiї, звертаються до органу, що призначає органи з оцiнки вiдповiдностi, щодо проведення в межах монiторингу призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi позапланової перевiрки вiдповiдного призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi або до нацiонального органу України з акредитацiї щодо проведення в межах монiторингу акредитованих органiв з оцiнки вiдповiдностi позачергової оцiнки вiдповiдного акредитованого органу з оцiнки вiдповiдностi.

(пункт 2 частини третьої статтi 25 у редакцiї Законiв України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     4. У разi проведення перевiрки за мiсцезнаходженням органу ринкового нагляду документи, зазначенi у пiдпунктi "г" пункту 1 та пiдпунктi "б" пункту 2 частини другої цiєї статтi, надаються виробником протягом десяти робочих днiв з дня отримання письмової вимоги органу ринкового нагляду, надiсланої рекомендованим листом з повiдомленням про вручення, крiм випадкiв необхiдностi перекладу зазначених документiв, якi мають бути наданi не пiзнiше тридцяти робочих днiв.

(статтю 25 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 26. Особливостi проведення перевiрок характеристик продукцiї за мiсцем проведення ярмаркiв, виставок, показiв та iншої демонстрацiї продукцiї

     1. У разi якщо законами України або виданими вiдповiдно до них iншими нормативно-правовими актами (у тому числi технiчними регламентами), в яких мiстяться вимоги щодо продукцiї та її надання на ринку, передбачається за умови додержання вимог, встановлених такими нормативно-правовими актами, можливiсть представлення продукцiї, що не вiдповiдає встановленим вимогам, за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб органи ринкового нагляду можуть перевiряти додержання вимог щодо представлення такої продукцiї.

     2. Орган ринкового нагляду за наявностi пiдстав вважати, що за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб представлено продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, без додержання вимог, встановлених нормативно-правовими актами для представлення такої продукцiї, проводить перевiрку характеристик цiєї продукцiї за мiсцем її представлення в порядку, встановленому цим Законом.

     3. У разi якщо за результатами перевiрки характеристик продукцiї, проведеної вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, встановлено невiдповiднiсть такої продукцiї встановленим вимогам, посадова особа, яка здiйснювала ринковий нагляд, видає вiдповiдному суб'єкту господарювання припис про негайне усунення порушень визначених у частинi першiй цiєї статтi вимог щодо представлення продукцiї, що не вiдповiдає встановленим вимогам.

     4. У разi якщо припис, зазначений у частинi третiй цiєї статтi, не був виконаний суб'єктом господарювання у визначений органом ринкового нагляду строк, орган ринкового нагляду приймає рiшення про негайне припинення представлення такої продукцiї за мiсцем проведення вiдповiдного ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб.

     5. Перевiрка виконання суб'єктом господарювання припису чи рiшення, зазначеного в частинах третiй i четвертiй цiєї статтi, проводиться посадовою особою, яка здiйснює ринковий нагляд, протягом строку проведення вiдповiдного ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб.

     6. Копiї припису, рiшення, зазначених у частинах третiй i четвертiй цiєї статтi, вручаються особi, яка органiзовує проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї продукцiї в iнший спосiб.

     Стаття 27. Вiдбiр зразкiв продукцiї i проведення їх експертизи (випробування)

     1. Вiдбiр зразкiв продукцiї здiйснюється за умови повного вiдшкодування власнику такої продукцiї їх вартостi.

     2. Вiдбiр зразкiв продукцiї i проведення їх експертизи (випробування) здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" на пiдставi вмотивованого письмового рiшення керiвника органу ринкового нагляду або його заступника (голови та членiв або уповноваженої особи державного колегiального органу).

(частина друга статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     3. Експертиза (випробування) зразкiв продукцiї проводиться у випробувальних лабораторiях чи iнших органiзацiях, акредитованих на право проведення таких робiт Нацiональним органом з акредитацiї, на пiдставi договорiв, укладених з ними органами ринкового нагляду.

     У разi вiдсутностi в Українi випробувальних лабораторiй чи iнших органiзацiй, акредитованих на право проведення експертизи (випробувань) зразкiв вiдповiдної продукцiї, допускається проведення експертизи (випробувань) зразкiв такої продукцiї у випробувальних лабораторiях, якi мають необхiдну технiчну компетентнiсть для їх проведення.

     4. Не допускається проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї у випробувальних лабораторiях чи iнших органiзацiях, якi брали участь в оцiнцi вiдповiдностi цiєї продукцiї або перебувають у власностi виробникiв чи розповсюджувачiв такої продукцiї.

     5. Керiвник органу ринкового нагляду чи його заступник (голова та члени або уповноважена особа державного колегiального органу) може звернутися до випробувальної лабораторiї, акредитованої в iншiй державi, з якою укладено мiжнародний договiр України про взаємне визнання акредитацiї органiв з оцiнки вiдповiдностi, щодо проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї за умови, якщо:

(абзац перший частини п'ятої статтi 27 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     1) в Українi вiдсутнi випробувальнi лабораторiї чи iншi органiзацiї, акредитованi на право проведення експертизи (випробування) зразкiв вiдповiдної продукцiї;

     2) iснуючi в Українi випробувальнi лабораторiї чи iншi органiзацiї, акредитованi на право проведення експертизи (випробування) зразкiв вiдповiдної продукцiї, брали участь в оцiнцi вiдповiдностi цiєї продукцiї або перебувають у власностi виробникiв чи розповсюджувачiв такої продукцiї.

     6. Надання на ринку продукцiї, зразки якої вiдiбрано для проведення експертизи (випробування), за рiшенням органу ринкового нагляду тимчасово забороняється на строк проведення такої експертизи (випробування). Зазначене рiшення дiє до прийняття органом ринкового нагляду за результатами експертизи (випробування) рiшення про скасування рiшення про тимчасову заборону надання на ринку такої продукцiї або прийняття рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв.

     7. Строк проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї не може перевищувати тридцяти робочих днiв з дня прийняття рiшення про її проведення. Цей строк може бути бiльшим у разi, якщо методикою проведення експертизи (випробування) зразкiв продукцiї передбачено бiльш тривалий час для її проведення, або у разi звернення вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi щодо проведення експертизи (випробування) до випробувальної лабораторiї, акредитованої в iншiй державi.

(частина сьома статтi 27 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     8. Витрати, пов'язанi з вiдбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування), у тому числi з оплатою зразкiв продукцiї, фiнансуються за рахунок органу ринкового нагляду.

     Якщо за результатами експертизи (випробування) зразкiв продукцiї встановлено, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, вiдповiдний суб'єкт господарювання вiдшкодовує вартiсть вiдiбраних зразкiв та проведення їх експертизи (випробування) в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Зразки (проби) продукцiї, використанi для експертизи (випробування), залишкова вартiсть яких перевищує встановлену Кабiнетом Мiнiстрiв України граничну межу (крiм зразкiв продукцiї, що є небезпечними, становлять ризик та/або не вiдповiдають встановленим вимогам), реалiзуються шляхом продажу на прилюдних торгах (аукцiонах).

     Зразки продукцiї, використанi пiд час експертизи (випробування), вартiсть яких не перевищує встановлену Кабiнетом Мiнiстрiв України граничну межу, та тi, щодо яких за результатами їх експертизи (випробування) встановлено, що вони є небезпечними, становлять ризик та/або не вiдповiдають встановленим вимогам, пiдлягають знищенню.

     Порядок реалiзацiї та порядок знищення зразкiв продукцiї, використаних пiд час експертизи (випробування), методика визначення їх залишкової вартостi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 28. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи щодо продукцiї, яка становить серйозний ризик

     1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукцiя становить серйозний ризик, вiн невiдкладно вимагає вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вилучити таку продукцiю з обiгу та/або вiдкликати її чи забороняє надання такої продукцiї на ринку.

     Оцiнка ризику проводиться органом ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частину першу статтi 28 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2. Продукцiя не може вважатися такою, що становить серйозний ризик, за тих лише пiдстав, що iснують можливостi для досягнення бiльш високого рiвня безпечностi продукцiї або на ринку пропонується iнша продукцiя, що становить менший ступiнь ризику.

     3. Орган ринкового нагляду повiдомляє про продукцiю, що становить серйозний ризик, та обмежувальнi (корегувальнi) заходи, вжитi щодо неї, органам з оцiнки вiдповiдностi, що виконували процедури оцiнки вiдповiдностi цiєї продукцiї.

     4. Технiчним регламентом на певний вид продукцiї може бути встановлено особливостi застосування обмежувальних (корегувальних) заходiв, передбачених цiєю статтею.

     Стаття 29. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи щодо продукцiї, яка не вiдповiдає встановленим вимогам, у тому числi в разi формальної невiдповiдностi

(назва статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     1. У разi якщо органом ринкового нагляду встановлено, що продукцiя не вiдповiдає встановленим вимогам (крiм випадкiв, передбачених статтею 28 цього Закону, та формальної невiдповiдностi), орган ринкового нагляду невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв щодо приведення такої продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами.

(частина перша статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     2. У разi якщо органом ринкового нагляду встановлено, що продукцiя не вiдповiдає встановленим вимогам та одночасно становить серйозний ризик, орган ринкового нагляду вживає обмежувальних (корегувальних) заходiв, передбачених частиною першою статтi 28 цього Закону.

     3. Орган ринкового нагляду невiдкладно вимагає вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв щодо усунення формальної невiдповiдностi, якщо цей орган встановить будь-яку таку невiдповiднiсть:

     знак вiдповiдностi технiчним регламентам було нанесено з порушенням вимог, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi;

     не було нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення передбачено вiдповiдним технiчним регламентом;

     не було складено декларацiю про вiдповiднiсть або декларацiя про вiдповiднiсть (її копiя чи спрощена декларацiя про вiдповiднiсть) не супроводжує продукцiю, якщо це передбачено вiдповiдним технiчним регламентом;

(абзац четвертий частини третьої статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     декларацiю про вiдповiднiсть було складено з порушенням вимог;

     органу ринкового нагляду не надано доступу до технiчної документацiї або вона є неповною;

     вчинено iншi порушення встановлених вимог, визначенi у вiдповiдному технiчному регламентi як формальна невiдповiднiсть.

(абзац сьомий частини третьої статтi 29 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Перелiк порушень встановлених вимог, якi вважаються формальною невiдповiднiстю, уточнюється у вiдповiдних технiчних регламентах.

(частина третя статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     4. У разi якщо органом ринкового нагляду за результатами аналiзу повiдомлення вiдповiдного суб'єкта господарювання про виконання ним рiшення про приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами чи усунення формальної невiдповiдностi та/або перевiрки стану виконання суб'єктом господарювання цього рiшення, проведених вiдповiдно до статтi 34 цього Закону, встановлено, що невiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам не усунено або усунено частково, орган ринкового нагляду вiдповiдно до затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв вживає таких обмежувальних (корегувальних) заходiв: обмеження, заборона надання продукцiї на ринку, вилучення продукцiї з обiгу, вiдкликання продукцiї.

(частина третя статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     5. Орган ринкового нагляду повiдомляє про виявлену невiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам (крiм формальної невiдповiдностi) та обмежувальнi (корегувальнi) заходи, вжитi щодо такої продукцiї, призначеним органам з оцiнки вiдповiдностi, якi були залученi до оцiнки вiдповiдностi цiєї продукцiї вимогам технiчних регламентiв.

(частина третя статтi 29 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     6. Технiчним регламентом на певний вид продукцiї може бути встановлено особливостi застосування обмежувальних (корегувальних) заходiв, передбачених цiєю статтею.

     Стаття 291. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи щодо продукцiї, яка вiдповiдає встановленим вимогам, але становить небезпеку чи ризик

     1. Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров'я громадян або iнших аспектiв захисту суспiльних iнтересiв, вiн невiдкладно вимагає вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України, вiд вiдповiдного суб'єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходiв для усунення такого ризику, вилучення продукцiї з обiгу та/або вiдкликання її з ринку залежно вiд характеру визначеного ризику.

     Оцiнка ризику проводиться органом ринкового нагляду вiдповiдно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, затвердженої Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Суб'єкт господарювання надсилає у паперовiй формi особисто, через уповноважену ним особу, поштою або в електроннiй формi - за допомогою засобiв телекомунiкацiй повiдомлення органу ринкового нагляду про вжитi заходи щодо усунення ризику для суспiльних iнтересiв у строк, зазначений у рiшеннi органу ринкового нагляду про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв. До цього повiдомлення суб'єкт господарювання додає документи або їх копiї, що пiдтверджують усунення такого ризику.

     3. Орган ринкового нагляду у письмовiй формi протягом десяти робочих днiв пiсля виявлення, що продукцiя вiдповiдає встановленим вимогам, але становить ризик для суспiльних iнтересiв, повiдомляє про таку продукцiю та обмежувальнi (корегувальнi) заходи, вжитi щодо неї, центральним органам виконавчої влади та Службi безпеки України, на яких покладаються функцiї технiчного регулювання у визначених сферах дiяльностi.

     4. Технiчним регламентом на певний вид продукцiї може бути встановлено особливостi вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, передбачених цiєю статтею.

(Закон доповнено статтею 291 згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 30. Обмеження надання продукцiї на ринку

     1. Обмеження надання продукцiї на ринку здiйснюються шляхом:

     1) приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами (згiдно з частинами першою i четвертою статтi 29 цього Закону);

(пункт 1 частини першої статтi 30 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     2) усунення формальної невiдповiдностi (згiдно з частиною третьою статтi 29 цього Закону);

(частину першу статтi 30 доповнено новим пунктом 2 згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, у зв'язку з цим пункт 2 вважати пунктом 3)

     3) тимчасової заборони надання продукцiї на ринку.

     2. Обмеження надання продукцiї на ринку, визначенi у пунктi 1 частини першої цiєї статтi, застосовуються органами ринкового нагляду у випадках, передбачених цим Законом, якщо iснує можливiсть приведення такої продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами. Зазначенi обмеження можуть застосовуватися до продукцiї, що надається на ринку, у тому числi тiєї, що зберiгається на складах виробникiв (iмпортерiв), та/або продукцiї, що перебуває у споживачiв (користувачiв).

     3. Приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами здiйснюється за мiсцем проживання (мiсцезнаходженням) споживачiв (користувачiв) або за мiсцезнаходженням розповсюджувачiв, виробникiв (iмпортерiв) чи пiдприємств, що здiйснюють технiчне обслуговування та ремонт продукцiї, а також в iнших мiсцях, у яких можливо здiйснити таке приведення. Суб'єкти господарювання в ланцюгу постачання вiдповiдної продукцiї зобов'язанi спiвпрацювати мiж собою з метою приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами.

     4. Приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами здiйснюється за рахунок суб'єкта господарювання, внаслiдок дiй чи бездiяльностi якого продукцiя стала такою, що не вiдповiдає встановленим вимогам.

     5. Тимчасова заборона надання продукцiї на ринку застосовується органами ринкового нагляду у разi прийняття ними рiшення про:

     1) вiдбiр зразкiв продукцiї для проведення їх експертизи (випробування) - на строк проведення експертизи (випробування);

     2) приведення продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами - на строк дiї вiдповiдного обмеження.

     Тимчасова заборона надання продукцiї на ринку запроваджується одночасно з прийняттям рiшень, зазначених у цiй частинi.

     6. Органами ринкового нагляду у випадках, передбачених Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", можуть також застосовуватися обмеження введення в обiг або розповсюдження продукцiї.

     Стаття 31. Заборона надання продукцiї на ринку

     1. Заборона надання продукцiї на ринку (введення в обiг або розповсюдження продукцiї) застосовується органами ринкового нагляду у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     2. Заборона надання продукцiї на ринку не поширюється на дiї, пов'язанi з поверненням такої продукцiї її розповсюджувачу або виробнику в межах вжиття заходiв щодо вилучення вiдповiдної продукцiї з обiгу, її вiдкликання чи передачi цiєї продукцiї з метою знищення або приведення в iнший спосiб до стану, що виключає її використання.

     Стаття 32. Вилучення продукцiї з обiгу та її вiдкликання

     1. Вилучення продукцiї з обiгу чи її вiдкликання застосовується у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", щодо продукцiї, яка вiдповiдно надається на ринку або вже надана споживачам (користувачам).

     2. Вилучення продукцiї з обiгу передбачає повернення розповсюджувачами всiх одиниць вiдповiдної продукцiї, що перебуває у їх розпорядженнi, виробнику цiєї продукцiї та припинення ними будь-якого демонстрування, пропонування такої продукцiї споживачам (користувачам).

     3. Вiдкликання продукцiї передбачає повернення її виробнику одиниць вiдповiдної продукцiї, що вже надана споживачам (користувачам).

     4. Вилучення продукцiї з обiгу, вiдкликання продукцiї здiйснюються за iнiцiативою виробника цiєї продукцiї або на виконання вiдповiдного рiшення органу ринкового нагляду у разi, якщо:

     1) вжитi заходи не призвели до запобiгання чи уникнення ризикiв, що становить продукцiя, або не забезпечили вiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам;

     2) вжиття будь-яких iнших заходiв не може забезпечити запобiгання чи уникнення ризикiв, що становить продукцiя, або вiдповiднiсть продукцiї встановленим вимогам.

     5. Вiдкликання продукцiї застосовується як винятковий захiд.

     6. Вилучена з обiгу чи вiдкликана за iнiцiативою виробника продукцiя за його рiшенням приводиться у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами або до стану, за якого вона не становитиме ризику, з наступним поверненням її власнику, або знищується чи приводиться в iнший спосiб до стану, що виключає використання такої продукцiї.

     У разi якщо вилучення з обiгу чи вiдкликання продукцiї здiйснюється за рiшенням органу ринкового нагляду, такий орган пропонує виробнику здiйснити один iз заходiв, передбачених абзацом першим цiєї частини, а в разi якщо виробник не вжив вiдповiдних заходiв протягом строку, визначеного органом ринкового нагляду за погодженням з виробником, - орган ринкового нагляду приймає рiшення про знищення такої продукцiї чи приведення її в iнший спосiб до стану, що виключає її використання.

     7. Одночасно з прийняттям рiшення про вилучення продукцiї з обiгу та/або її вiдкликання орган ринкового нагляду може прийняти рiшення про заборону чи тимчасову заборону надання такої продукцiї на ринку. При виборi обмежувальних заходiв (заборони чи тимчасової заборони) має бути враховано ступiнь ризику та/або невiдповiдностi такої продукцiї встановленим вимогам, а також можливiсть приведення вiдповiдної продукцiї у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами або до стану, за якого вона не становитиме ризику.

     8. Рiшення про вилучення продукцiї з обiгу та/або її вiдкликання має мiстити вимогу щодо обов'язкового повiдомлення виробником такої продукцiї та/або її розповсюджувачами споживачiв (користувачiв) та iнших розповсюджувачiв такої продукцiї про причини вилучення продукцiї з обiгу чи її вiдкликання.

     9. Виробник, який вiдкликає продукцiю з метою її знищення чи приведення такої продукцiї в iнший спосiб до стану, що виключає її використання, за домовленiстю iз споживачем (користувачем) цiєї продукцiї зобов'язаний вiдшкодувати йому повну вартiсть продукцiї, що вiдкликається (крiм випадкiв безоплатного постачання продукцiї споживачевi (користувачевi), або замiнити її на таку чи аналогiчну продукцiю. Правила вiдшкодування вартостi та замiни продукцiї, що вiдкликається, встановлюються законами України.

     10. Протягом строку виконання рiшення про вилучення продукцiї з обiгу та/або її вiдкликання орган ринкового нагляду здiйснює монiторинг заходiв, що вживаються суб'єктами господарювання для вилучення вiдповiдної продукцiї з обiгу та/або її вiдкликання, щодо:

     1) вiдповiдностi запланованих заходiв метi вилучення продукцiї з обiгу та/або її вiдкликання;

     2) забезпечення взаємодiї виробника з розповсюджувачами у ланцюгу постачання вiдповiдної продукцiї;

     3) результативностi заходiв виробника щодо повернення продукцiї з торговельної мережi, а у разi застосування вiдкликання продукцiї - також вiд споживачiв (користувачiв).

     Стаття 33. Порядок прийняття рiшень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв

     1. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи запроваджуються вiдповiдними рiшеннями органiв ринкового нагляду.

     2. Рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв можуть бути прийнятi:

     1) за результатами проведених органами ринкового нагляду перевiрок характеристик продукцiї (крiм перевiрок, що проводяться вiдповiдно до статтi 26 цього Закону), у тому числi перевiрок, що проводяться на пiдставi повiдомлень митних органiв про призупинення митного оформлення продукцiї вiдповiдно до частини шостої статтi 38 цього Закону;

     2) за результатами монiторингу результативностi запровадженої заборони надання продукцiї на ринку, здiйсненого вiдповiдно до частини десятої статтi 34 цього Закону;

     3) на пiдставi повiдомлень про продукцiю, що становить ризик, наданих суб'єктами господарювання вiдповiдно до вимог вiдповiдних технiчних регламентiв;

(пункт 3 частини другої статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     4) на пiдставi повiдомлень про продукцiю, що не вiдповiдає загальнiй вимозi щодо безпечностi продукцiї, наданих суб'єктами господарювання вiдповiдно до Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     3. Рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв можуть бути змiненi чи скасованi вiдповiдними органами ринкового нагляду за результатами аналiзу повiдомлень суб'єктiв господарювання про виконання ними рiшень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв та/або за результатами перевiрок стану виконання суб'єктами господарювання цих рiшень, проведених вiдповiдно до статтi 34 цього Закону. Зазначенi рiшення також можуть бути змiненi за результатами розгляду органами ринкового нагляду клопотань, пояснень, заперечень та iнформацiї, наданих суб'єктами господарювання вiдповiдно до частин десятої i п'ятнадцятої цiєї статтi.

     4. Рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, внесення змiн до таких рiшень чи їх скасування приймаються керiвниками органiв ринкового нагляду або їх заступниками (головою та членами або уповноваженою особою державного колегiального органу) вiдповiдно до їх повноважень, визначених законами України.

(частина четверта статтi 33 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     5. Будь-який захiд щодо обмеження чи заборони надання продукцiї на ринку, вилучення продукцiї з обiгу чи її вiдкликання, що вживається вiдповiдно до цього Закону або Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", має бути пропорцiйним рiвню загрози вiдповiдної продукцiї суспiльним iнтересам. У рiшеннi про застосування обмеження чи заборону надання продукцiї на ринку, вилучення продукцiї з обiгу чи її вiдкликання мають бути зазначенi пiдстави його застосування.

     6. Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, затверджує методику вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, у якiй мають, бути визначенi чiткi та зрозумiлi критерiї оцiнки ризику, умови та обставини, за яких органи ринкового нагляду обирають вiдповiднi обмежувальнi (корегувальнi) заходи, яких необхiдно вжити.

     7. У рiшеннi органу ринкового нагляду про заборону чи обмеження надання продукцiї на ринку, вилучення продукцiї з обiгу або її вiдкликання зазначаються:

     1) обґрунтування пiдстав прийняття такого рiшення;

     2) конкретнi обмежувальнi (корегувальнi) заходи та пов'язанi з ними дiї, що має виконати, суб'єкт господарювання, до якого застосовуються такi заходи;

     3) потреба у вжиттi вiдповiдних обмежувальних (корегувальних) заходiв щодо всього обсягу продукцiї певної марки (моделi, артикулу, модифiкацiї) або її окремих партiй чи серiй;

     4) строк виконання рiшення;

     5) способи, порядок i строки оскарження суб'єктом господарювання цього рiшення;

     6) строк повiдомлення вiдповiдним суб'єктом господарювання органу ринкового нагляду про виконання рiшення.

     8. Обмежувальнi (корегувальнi) заходи залежно вiд обставин можуть застосовуватися до всього обсягу продукцiї певної марки (моделi, артикулу, модифiкацiї) або її окремих партiй чи серiй.

     9. При прийняттi рiшення про вилучення продукцiї з обiгу або її вiдкликання розглядається питання про залучення розповсюджувачiв, споживачiв (користувачiв) цiєї продукцiї до участi у виконаннi вiдповiдних заходiв.

     10. Строк виконання рiшення має бути обґрунтованим i визначатися з урахуванням характеру ризику та/або невiдповiдностi встановленим вимогам, обсягу продукцiї, що пiдлягає приведенню у вiдповiднiсть iз встановленими вимогами, вилученню з обiгу чи вiдкликанню, та реальних можливостей суб'єкта господарювання належним чином виконати це рiшення. Строк виконання рiшення може бути змiнено органом ринкового нагляду за обґрунтованим клопотанням суб'єкта господарювання. Таке клопотання може бути подано у будь-який час виконання рiшення, але до закiнчення строку виконання такого рiшення.

     11. До прийняття рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв орган ринкового нагляду надає (надсилає) суб'єкту господарювання, щодо якого передбачається прийняти рiшення, проект вiдповiдного рiшення з пропозицiєю надати в письмовiй формi свої пояснення, заперечення до проекту рiшення, iнформацiю про вжиття ним заходiв, спрямованих на запобiгання або уникнення ризикiв суспiльним iнтересам, усунення невiдповiдностi продукцiї, що є предметом проекту рiшення, встановленим вимогам.

     12. Суб'єкт господарювання, якого стосується проект рiшення, має право надати (надiслати) органу ринкового нагляду свої пояснення, заперечення та/або iнформацiю до проекту такого рiшення протягом десяти робочих днiв з дня одержання проекту. Цей строк може бути продовжено органом ринкового нагляду за обґрунтованим клопотанням вiдповiдного суб'єкта господарювання.

     13. До своїх пояснень, заперечень та/або iнформацiї суб'єкт господарювання може додавати документи чи їх копiї, що обґрунтовують його позицiю та пiдтверджують наведенi ним данi.

     14. Пояснення, заперечення та iнформацiя до проекту рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, наданi (надiсланi) суб'єктом господарювання, пiдлягають обов'язковому розгляду органом ринкового нагляду та зберiгаються в органi ринкового нагляду.

     15. У разi необхiдностi термiнового вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв з метою запобiгання або уникнення ризикiв суспiльним iнтересам, орган ринкового нагляду може прийняти рiшення про вжиття вiдповiдних обмежувальних (корегувальних) заходiв без надання (надiслання) суб'єкту господарювання проекту такого рiшення. У такому разi суб'єкт господарювання, якого стосується рiшення, має право надати (надiслати) свої пояснення, заперечення та/або iнформацiю до такого рiшення в будь-який час пiсля його прийняття, але до закiнчення визначеного строку виконання такого рiшення. Орган ринкового нагляду має негайно розглянути одержанi пояснення, заперечення та iнформацiю суб'єкта господарювання та за результатами такого розгляду оцiнити адекватнiсть i пропорцiйнiсть прийнятого ним рiшення.

     16. Надання, несвоєчасне надання чи ненадання пояснень, заперечень та/або iнформацiї до проекту рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв не позбавляє суб'єкта господарювання, якого стосується рiшення, права оскаржити таке рiшення.

     17. Змiни до рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв вносяться у порядку прийняття рiшення, встановленому цiєю статтею.

     18. Положення частин одинадцятої - сiмнадцятої цiєї статтi не поширюються на порядок прийняття та внесення змiн до рiшень про тимчасову заборону надання продукцiї на ринку, що приймаються на строк, необхiдний для проведення експертизи (випробування) зразкiв такої продукцiї.

     Стаття 34. Контроль стану виконання рiшень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв

     1. З метою контролю стану виконання рiшень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв органи ринкового нагляду:

     1) аналiзують повiдомлення про виконання цих рiшень, наданi (надiсланi) суб'єктами господарювання, яких стосувалися такi рiшення;

     2) проводять перевiрки стану виконання суб'єктами господарювання цих рiшень;

     3) здiйснюють монiторинг результативностi вжитих обмежувальних (корегувальних) заходiв.

     2. Суб'єкт господарювання, якого стосується рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних), заходiв, має у визначений у такому рiшеннi строк надати (надiслати) органу ринкового нагляду, що прийняв вiдповiдне рiшення, повiдомлення про його виконання. До цього повiдомлення суб'єкт господарювання може додавати документи або їх копiї, що пiдтверджують виконання рiшення.

     3. У разi якщо iнформацiя, що мiститься в повiдомленнi суб'єкта господарювання про виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, та долученi до рiшення документи є недостатнiми для пiдтвердження результативностi виконання цього рiшення, а також за наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо достовiрностi цiєї iнформацiї вiдповiдний орган ринкового нагляду проводить перевiрку стану виконання суб'єктом господарювання такого рiшення.

     4. Перевiрка стану виконання рiшення починається не пiзнiше десяти робочих днiв з дня одержання органом ринкового нагляду повiдомлення суб'єкта господарювання про виконання вiдповiдного рiшення, а в разi ненадання суб'єктом господарювання такого повiдомлення у визначений у рiшеннi строк - не пiзнiше десяти робочих днiв з дня настання визначеного строку.

     5. Перевiрка стану виконання рiшення проводиться вiдповiдно до вимог, встановлених статтею 23 цього Закону. За потреби може бути проведено обстеження зразкiв продукцiї, а за наявностi пiдстав вважати, що продукцiя є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, - вiдбiр i експертизу (випробування) зразкiв продукцiї.

     6. Пiд час проведення перевiрки стану виконання рiшення орган ринкового нагляду встановлює ступiнь виконання суб'єктом господарювання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв та результативнiсть їх виконання.

     7. У разi якщо за результатами аналiзу повiдомлення суб'єкта господарювання про виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв та/або перевiрки стану виконання цього рiшення встановлено факт повного та результативного виконання суб'єктом господарювання вiдповiдного рiшення (крiм рiшення про заборону надання продукцiї на ринку), орган ринкового нагляду невiдкладно приймає рiшення про скасування такого рiшення.

     8. У разi якщо за результатами аналiзу повiдомлення суб'єкта господарювання про виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв та/або перевiрки стану виконання цього рiшення встановлено факт невиконання чи часткового виконання суб'єктом господарювання вiдповiдного рiшення або виконання рiшення не може бути визнано результативним, орган ринкового нагляду невiдкладно приймає рiшення про внесення змiн до зазначеного рiшення. Такi змiни можуть передбачати вжиття нових обмежувальних (корегувальних) заходiв.

     9. Пiсля скасування рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, за винятком рiшень про заборону надання продукцiї на ринку, органи ринкового нагляду здiйснюють монiторинг результативностi вжитих обмежувальних (корегувальних) заходiв. Такий монiторинг здiйснюється шляхом проведення згiдно з секторальними планами ринкового нагляду перевiрок характеристик конкретної продукцiї, щодо якої було вжито обмежувальнi (корегувальнi) заходи, у її розповсюджувачiв.

     10. Монiторинг результативностi застосованої заборони надання продукцiї на ринку полягає у вiдстеженнi органами ринкового нагляду додержання такої заборони в торговельнiй мережi. У разi якщо за результатами зазначеного монiторингу буде встановлено, що на ринку надається продукцiя, надання якої на ринку заборонено, орган ринкового нагляду вимагає вiд виробника цiєї продукцiї вилучити її з обiгу та/або вiдкликати її. У разi встановлення факту регулярного надання на ринку продукцiї, забороненої для надання на ринку, орган ринкового нагляду розглядає питання про проведення перевiрки характеристик такої продукцiї у її виробника.

     11. Контроль стану виконання рiшення про тимчасову заборону надання-продукцiї на ринку, прийнятого на строк, необхiдний для проведення експертизи (випробування) зразкiв такої продукцiї, здiйснюється шляхом перевiрки дiй суб'єкта господарювання щодо додержання цiєї тимчасової заборони.

     12. Порядок здiйснення контролю стану виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 35. Попередження органами ринкового нагляду споживачiв (користувачiв) про виявлену небезпеку, що становить продукцiя

     1. З метою зменшення ризику суспiльним iнтересам i запобiгання завданню iншої шкоди органи ринкового нагляду вживають заходiв щодо своєчасного попередження споживачiв (користувачiв) про виявлену цими органами небезпеку, що становить вiдповiдна продукцiя.

     2. Для попередження споживачiв (користувачiв) вiдповiдна iнформацiя поширюється через засоби масової iнформацiї та мережу Iнтернет.

     3. Вiдомостi, внесенi до системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, оприлюднюються в обсязi та порядку, визначених Законом України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     Стаття 36. Оскарження рiшень, приписiв, дiй та бездiяльностi органiв ринкового нагляду та їх посадових осiб

     1. Рiшення, приписи, дiї чи бездiяльнiсть органiв ринкового нагляду або їх посадових осiб можуть бути оскарженi до суду вiдповiдно до чинного законодавства України.

Роздiл V. ЗДIЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 37. Засади здiйснення контролю продукцiї

     1. Контроль продукцiї здiйснюється щодо продукцiї, заявленої у режим iмпорту, реiмпорту або будь-який iнший митний режим, що передбачає вiльний обiг цiєї продукцiї на митнiй територiї України.

     2. Пiд час контролю продукцiї митнi органи проводять документальнi перевiрки та вибiрковi обстеження зразкiв продукцiї на таких пiдставах:

     1) згiдно iз секторальними планами ринкового нагляду;

     2) у разi одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, iнформацiї про таку продукцiю;

     3) за повiдомленнями органiв ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, наданими вiдповiдно до частин восьмої i дев'ятої цiєї статтi.

(пункт 3 частини другої статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     3. При здiйсненнi контролю продукцiї митнi органи враховують iнформацiю, надану їм органами ринкового нагляду, та iншу необхiдну iнформацiю.

     4. Контроль продукцiї здiйснюється в зонах митного контролю.

     5. Пiд час перевiрки документiв перевiрцi пiдлягає документацiя в паперовiй або електроннiй формi, що має супроводжувати продукцiю при наданнi її на ринку вiдповiдно до встановлених вимог.

(частина п'ята статтi 37 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII, вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     6. Пiд час обстеження зразкiв продукцiї перевiрцi пiдлягає наявнiсть на продукцiї знака вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення на продукцiю передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї, та додержання правил застосування i нанесення знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     7. Митнi органи одержують iнформацiю про продукцiю, що становить серйозний ризик, за допомогою системи оперативного взаємного сповiщення про таку продукцiю.

     8. У разi якщо органами ринкового нагляду вiдповiдно до статтi 29 та частини другої статтi 40 цього Закону було вжито обмежувальних (корегувальних) заходiв щодо ввезеної на митну територiю України з iншої держави продукцiї, що не вiдповiдає встановленим вимогам, вiдповiднi органи ринкового нагляду повiдомляють митнi органи про таку продукцiю.

     9. У повiдомленнi органу ринкового нагляду про продукцiю, що не вiдповiдає встановленим вимогам, зазначаються:

     1) данi, що дають змогу iдентифiкувати вiдповiдну продукцiю;

     2) опис невiдповiдностi продукцiї встановленим вимогам;

     3) iнформацiя про характер i тривалiсть обмежувальних (корегувальних) заходiв, вжитих щодо такої продукцiї;

     4) iнформацiя про походження та ланцюги постачання вiдповiдної продукцiї;

     5) iнша необхiдна iнформацiя.

     10. Порядок здiйснення контролю продукцiї затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 38. Призупинення митного оформлення продукцiї за результатами контролю продукцiї

     1. Митний орган призупиняє митне оформлення продукцiї, пред'явленої для митного контролю та митного оформлення, у разi якщо за результатами перевiрки документiв та/або вибiркового обстеження зразкiв продукцiї, проведених цим органом, виявлено:

(абзац перший частини першої статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     1) що характеристики продукцiї дають пiдстави вважати, що ця продукцiя за умови її належного встановлення, технiчного обслуговування та використання становить серйозний ризик суспiльним iнтересам;

     2) вiдсутнiсть:

     а) документацiї в паперовiй або електроннiй формi, яка має супроводжувати продукцiю при наданнi її на ринку вiдповiдно до встановлених вимог;

     б) маркування продукцiї знаком вiдповiдностi технiчним регламентам, якщо його нанесення на продукцiю передбачено технiчним регламентом на вiдповiдний вид продукцiї;

     3) неналежне застосування знака вiдповiдностi технiчним регламентам.

     2. Рiшення про призупинення митного оформлення продукцiї приймає митний орган.

(частина друга статтi 38 у редакцiї Закону України вiд 04.07.2013р. N 406-VII)

     3. У рiшеннi про призупинення митного оформлення зазначаються конкретнi партiї продукцiї певної марки (моделi, артикулу, модифiкацiї) або окремi вироби, митне оформлення яких призупиняється.

     4. Рiшення митного органу про призупинення митного оформлення продукцiї за результатами контролю продукцiї може бути оскаржено до адмiнiстративного суду.

     5. Митний орган повiдомляє орган ринкового нагляду, до сфери вiдповiдальностi якого належить здiйснення ринкового нагляду щодо вiдповiдного виду продукцiї, про призупинення митного оформлення такої продукцiї. У повiдомленнi митного органу зазначаються: продукцiя, митне оформлення якої призупинено, причини та строк, на який призупинено митне оформлення, найменування i мiсцезнаходження виробника, уповноваженого представника (за наявностi) та iмпортера продукцiї, а також iнша необхiдна iнформацiя, яка засвiдчує факт порушення.

     6. На пiдставi повiдомлення митного органу вiдповiдний орган ринкового нагляду проводить перевiрку характеристик продукцiї, митне оформлення якої призупинено. За необхiдностi може бути проведено перевiрку характеристик продукцiї в мiсцi її зберiгання пiд митним контролем. Зазначена перевiрка проводиться з урахуванням iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi митного органу про призупинення митного оформлення продукцiї.

(частина шоста статтi 38 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     7. Взяття зразкiв (проб) продукцiї, що перебуває пiд митним контролем, для проведення їх експертизи (випробування) здiйснюється в порядку, встановленому Митним кодексом України. Експертиза (випробування) взятих зразкiв (проб) продукцiї, що перебуває пiд митним контролем, проводиться в порядку, встановленому цим Законом. Копiї висновкiв експертизи i протоколiв випробувань надаються митному органу.

     8. Протягом призупинення митного оформлення митний орган у разi можливостi забезпечує зберiгання продукцiї, що швидко псується чи має обмежений строк зберiгання, та транспортних засобiв, якi використовуються для її перевезення через митний кордон України, в умовах, що забезпечують схороннiсть такої продукцiї.

     Стаття 39. Випуск продукцiї, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукцiї

     1. Якщо протягом трьох робочих днiв з дня призупинення митного оформлення продукцiї митний орган, що призупинив митне оформлення, не одержить вiд вiдповiдного органу ринкового нагляду повiдомлення про будь-якi вжитi ним заходи щодо цiєї продукцiї, то така продукцiя пiдлягає митному оформленню в установленому порядку.

     2. Якщо протягом трьох робочих днiв з дня призупинення митного оформлення продукцiї митний орган, що призупинив митне оформлення, одержить вiд вiдповiдного органу ринкового нагляду повiдомлення про те, що ця продукцiя не становить серйозного ризику суспiльним iнтересам або не може вважатися такою, що не вiдповiдає встановленим вимогам, така продукцiя пiдлягає митному оформленню в установленому порядку.

     Стаття 40. Заходи щодо продукцiї, митне оформлення якої було призупинено за результатами контролю продукцiї

     1. Якщо орган ринкового нагляду, якому надано повiдомлення про призупинення митного оформлення продукцiї, встановив, що ця продукцiя становить серйозний ризик, вiн вживає заходiв щодо заборони введення такої продукцiї в обiг та звертається до митного органу, що призупинив митне оформлення, з вимогою внести до рахунка-фактури (iнвойсу) чи будь-якого iншого вiдповiдного документа, що супроводжує цю продукцiю при введеннi її в обiг, або до електронної iнформацiйної системи митних органiв позначення такого змiсту: "Небезпечна продукцiя - випуск у вiльний обiг заборонено вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     2. Якщо орган ринкового нагляду, якому надано повiдомлення про призупинення митного оформлення продукцiї, встановив, що ця продукцiя не вiдповiдає встановленим вимогам, вiн вживає належних заходiв, передбачених цим Законом, що можуть включати заборону введення такої продукцiї в обiг. У разi прийняття рiшення про заборону введення продукцiї в обiг вiдповiдний орган ринкового нагляду звертається до митного органу, що призупинив митне оформлення, з вимогою не випускати таку продукцiю у вiльний обiг та внести до рахунка-фактури (iнвойсу) чи будь-якого iншого вiдповiдного документа, що супроводжує цю продукцiю при введеннi її в обiг, або до електронної iнформацiйної системи митних органiв позначення такого змiсту: "Продукцiя не вiдповiдає встановленим вимогам - випуск у вiльний обiг заборонено вiдповiдно до Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

     3. У разi якщо продукцiя, зазначена в частинах першiй i другiй цiєї статтi, у подальшому буде заявлена в iнший митний режим, нiж режим iмпорту, реiмпорту або будь-який iнший митний режим, що передбачає вiльний обiг цiєї продукцiї на митнiй територiї України, та за умови вiдсутностi заперечень проти цього вiд вiдповiдного органу ринкового нагляду, позначення, передбаченi частинами першою i другою цiєї статтi, також вносяться на тих самих умовах до документiв, необхiдних для митного контролю та митного оформлення продукцiї згiдно iз заявленим митним режимом.

     4. Продукцiя, що становить серйозний ризик та перебуває пiд митним контролем, з письмового дозволу митного органу, що надається в порядку, встановленому Митним кодексом України, за умови наявностi дозволу вiдповiдного органу ринкового нагляду може бути помiщена у митний режим знищення або руйнування, якщо вiдповiднi органи вважають це необхiдним та пропорцiйним.

     5. Органи ринкового нагляду в порядку, визначеному частинами сьомою - дев'ятою статтi 37 цього Закону, надають митним органам iнформацiю про виявлену продукцiю, що становить серйозний ризик або не вiдповiдає встановленим вимогам.

Роздiл VI. IНФОРМАЦIЙНЕ ТА ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДIЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ I КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 41. Обмiн iнформацiєю про продукцiю, що становить серйозний ризик

     1. З метою обмiну мiж органами виконавчої влади iнформацiєю про продукцiю, що становить серйозний ризик, вiдповiдно до Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї" та з метою iнформування громадськостi створюється та функцiонує система оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик.

(частина перша статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     2. Україна може вiдповiдно до мiжнародних договорiв мати доступ до мiжнародних, регiональних та iноземних систем повiдомлення про продукцiю, що становить серйозний ризик.

     Стаття 42. Нацiональна iнформацiйна система ринкового нагляду

     1. Нацiональна iнформацiйна система ринкового нагляду створюється та функцiонує з метою автоматизованої пiдтримки заходiв ринкового нагляду i контролю продукцiї.

     2. Нацiональна, iнформацiйна система ринкового нагляду складається з:

     1) електронного реєстру рiшень органiв ринкового нагляду;

     2) електронної системи обмiну повiдомленнями мiж органами ринкового нагляду та митними органами.

     3. До електронного реєстру рiшень органiв ринкового нагляду вносяться вiдомостi щодо всiх рiшень, прийнятих органами ринкового нагляду вiдповiдно до цього Закону та Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї", не пiзнiше трьох робочих днiв з дня їх прийняття.

     4. Вiдомостi, що мiстяться в електронному реєстрi рiшень органiв ринкового нагляду, мають бути доступними для органiв ринкового нагляду, митних органiв, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку.

(частина четверта статтi 42 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI)

     5. Електронна система обмiну повiдомленнями мiж органами ринкового нагляду та митними органами використовується для обмiну мiж цими органами повiдомленнями, зазначеними в частинах восьмiй i дев'ятiй статтi 37, частинi п'ятiй статтi 38, статтi 39, частинах першiй i другiй статтi 40 цього Закону.

     6. Функцiонування нацiональної iнформацiйної системи ринкового нагляду забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку.

     7. Порядок функцiонування нацiональної iнформацiйної системи ринкового нагляду та правила внесення вiдомостей i надання повiдомлень до неї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 43. Фiнансування дiяльностi iз здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї

     1. Ринковий нагляд i контроль продукцiї фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету.

     2. Кошти мiжнародної технiчної допомоги можуть залучатися для:

     1) забезпечення створення та функцiонування системи оперативного взаємного сповiщення про продукцiю, що становить серйозний ризик, i нацiональної iнформацiйної системи ринкового нагляду;

     2) перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї;

     3) здiйснення заходiв мiжнародного спiвробiтництва у сферi забезпечення безпечностi продукцiї, здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї.

Роздiл VII. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ

     Стаття 44. Вiдповiдальнiсть суб'єктiв господарювання

     1. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог цього Закону встановлюється цим та iншими законами України.

     2. До особи, яка ввела продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi:

     1) введення в обiг продукцiї, що становить серйозний ризик, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом перiоду вiд одного року до трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмiрi двадцяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     2) введення в обiг продукцiї, яка не вiдповiдає встановленим вимогам (крiм випадкiв, передбачених статтею 28 та частиною третьою статтi 29 цього Закону), - у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом перiоду вiд одного року до трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. До розповсюджувача застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi недодержання умов зберiгання продукцiї, яка ним розповсюджується, якщо внаслiдок цього продукцiя стала небезпечною та/або такою, що не вiдповiдає встановленим вимогам, у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за повторне протягом трьох рокiв вчинення такого самого порушення, за яке на суб'єкта господарювання вже накладено штраф, - у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     4. До суб'єкта господарювання застосовуються адмiнiстративно-господарськi санкцiї у виглядi штрафу в разi:

     1) невиконання або неповного виконання вимог рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, визначених частиною першою статтi 28 цього Закону, - у розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для осiб, якi ввели продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцiю в обiг, та у розмiрi семи тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувачiв;

     2) невиконання або неповного виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, визначених статтею 29 цього Закону, крiм усунення формальної невiдповiдностi, передбаченої частиною третьою статтi 29 цього Закону, - у розмiрi шести тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для осiб, якi ввели продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцiю в обiг, та у розмiрi чотирьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувачiв;

     3) невиконання або неповного виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв щодо усунення формальної невiдповiдностi, визначених частиною третьою статтi 29 цього Закону, - у розмiрi трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для осiб, якi ввели продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважаються такими, що ввели продукцiю в обiг, та у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян для розповсюджувачiв;

     4) невиконання або неповного виконання рiшення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходiв, визначених частинами першою та другою статтi 291 цього Закону, - у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     5) невиконання припису про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї в iнший спосiб продукцiї, що не вiдповiдає встановленим вимогам, - у розмiрi однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за невиконання вимог рiшення про негайне припинення представлення продукцiї за мiсцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрацiї в iнший спосiб продукцiї - у розмiрi двох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     6) створення перешкод шляхом недопущення до проведення перевiрок характеристик продукцiї та невиконання встановлених цим Законом вимог посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд, - у розмiрi десяти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     5. Адмiнiстративно-господарськi санкцiї накладаються на особу, яка ввела продукцiю в обiг або вiдповiдно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, та/або на розповсюджувача за кожну модель, артикул чи партiю продукцiї, яка є небезпечною, становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, незалежно вiд кiлькостi одиниць такої продукцiї та/або мiсць її реалiзацiї.

     6. Вiдповiдальнiсть за порушення iнших вимог цього Закону встановлюється згiдно iз законом.

     Справи про накладення штрафiв за порушення, визначенi цiєю статтею, розглядаються керiвниками органiв ринкового нагляду або їх заступниками (головою та членами або уповноваженими посадовими особами державного колегiального органу) вiдповiдно до їх компетенцiї.

(абзац другий частини шостої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     Суми штрафiв, що накладаються органами ринкового нагляду, зараховуються до Державного бюджету України.

     Про вчинення порушень, зазначених у цiй статтi, посадовi особи органiв ринкового нагляду, що виявили правопорушення, складають протокол на пiдставi документiв, що мiстять iнформацiю про походження продукцiї та її обiг.

     Протокол складається у двох примiрниках, якi пiдписуються посадовими особами органу ринкового нагляду та фiзичною особою, у тому числi фiзичною особою - пiдприємцем, чи керiвником юридичної особи або уповноваженою ним особою.

     У разi вiдмови фiзичної особи, у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, чи керiвника юридичної особи або уповноваженої ним особи пiдписати протокол посадова особа органу ринкового нагляду (голова та член або уповноважена посадова особа державного колегiального органу) вносить до такого протоколу вiдповiдний запис.

(абзац шостий частини шостої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     Один примiрник протоколу вручається фiзичнiй особi, у тому числi фiзичнiй особi - пiдприємцю, чи керiвнику юридичної особи або уповноваженiй ним особi, а другий - зберiгається в органi ринкового нагляду.

     Протокол разом з актом перевiрки, поясненнями фiзичної особи, у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, чи керiвника юридичної особи або уповноваженої ним особи (у разi їх наявностi) та документами, що стосуються справи, не пiзнiше наступного робочого дня за днем його складання передається керiвнику чи заступнику керiвника органу ринкового нагляду (голова та члени або уповноваженi посадовi особи державного колегiального органу), якi розглядають справу протягом 15 календарних днiв з дня отримання протоколу та вiдповiдних документiв i приймають рiшення про накладення штрафу. Кожний штраф оформляється окремою постановою.

(абзац восьмий частини шостої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     Постанова надсилається суб'єкту господарювання не пiзнiше наступного робочого дня за днем її оформлення.

     Суб'єкт господарювання має сплатити штраф у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання постанови про його накладення.

     У разi несплати штрафу в зазначений строк вiн стягується в судовому порядку.

     Суб'єкт господарювання має право оскаржити рiшення органу ринкового нагляду про накладення штрафу до керiвника органу ринкового нагляду, а також у судовому порядку. У разi оскарження рiшення у судi суб'єкт господарювання сплачує штраф пiсля прийняття вiдповiдного рiшення керiвником органу ринкового нагляду або судом.

     7. Сплата штрафу не звiльняє суб'єкта господарювання вiд вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну споживачам (користувачам) продукцiї.

(стаття 44 у редакцiї Закону України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     Стаття 45. Пiдстави звiльнення суб'єктiв господарювання вiд вiдповiдальностi

     1. Виробник, уповноважений представник, iмпортер або iнша особа, яка вiдповiдно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцiю в обiг, не несе вiдповiдальностi, встановленої статтею 44 цього Закону, якщо доведе, що:

     1) вона не вводила вiдповiдну продукцiю в обiг;

     2) з урахуванням усiх обставин вiдповiдна продукцiя пiсля введення її в обiг стала такою, що становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, внаслiдок дiй або бездiяльностi iнших осiб чи непереборної сили;

     3) вiдповiдна продукцiя становить ризик внаслiдок додержання виробником вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписiв органiв державної влади;

     4) у випадку виробника комплектуючого виробу чи складової частини продукцiї ризик (невiдповiднiсть) продукцiї встановленим вимогам виник (виникла) внаслiдок конструкцiї готової продукцiї, до якої входить цей вирiб чи складова частина, або iнструкцiй, даних такому виробнику виробником готової продукцiї.

     2. Розповсюджувач продукцiї не несе вiдповiдальностi, встановленої статтею 44 цього Закону, якщо доведе, що:

     1) продукцiя стала такою, що становить ризик та/або не вiдповiдає встановленим вимогам, внаслiдок недодержання iншим розповсюджувачем умов її зберiгання, за умови, що iнший розповсюджувач такої продукцiї може бути встановлений;

     2) продукцiя, що поставлена ним, вiдповiдає встановленим вимогам, але незважаючи на це становить ризик.

     Стаття 46. Вiдповiдальнiсть посадових осiб, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї

     1. Посадовi особи, якi здiйснюють ринковий нагляд i контроль продукцiї, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, кримiнальну та цивiльно-правову вiдповiдальнiсть, встановлену законами України.

Роздiл VIII. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТI ПРОДУКЦIЇ, ЗДIЙСНЕННЯ РИНКОВОГО НАГЛЯДУ I КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦIЇ

     Стаття 47. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi забезпечення безпечностi продукцiї, здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї

     1. Органи ринкового нагляду та митнi органи спiвпрацюють з вiдповiдними органами iнших держав i мiжнародними органiзацiями з питань, пов'язаних iз забезпеченням безпечностi продукцiї, здiйсненням ринкового нагляду i контролю продукцiї.

     2. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi забезпечення безпечностi продукцiї, здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї здiйснюється шляхом:

     1) укладення мiжнародних договорiв та участi в роботi вiдповiдних мiжнародних i регiональних органiзацiй;

     2) обмiну iнформацiєю про продукцiю, що становить серйозний ризик, у тому числi шляхом участi в мiжнародних, регiональних та iноземних системах повiдомлення про продукцiю, що становить серйозний ризик;

     3) обмiну iнформацiєю про оцiнку ризику, методи i результати експертизи (випробування) продукцiї, новiтнi науковi досягнення, а також iншими даними у сферi забезпечення безпечностi продукцiї, здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї;

     4) обмiну професiйним досвiдом, експертними послугами та кращими практиками, навчання, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв;

     5) участi у виконаннi спiльних проектiв у сферi забезпечення безпечностi продукцiї, здiйснення ринкового нагляду i контролю продукцiї, в тому числi у спiльних експертизах (випробуваннях) продукцiї та iнформацiйних кампанiях;

     6) удосконалення спiвпрацi та обмiну iнформацiєю з iноземними органами ринкового нагляду i органами, що здiйснюють контроль продукцiї, з питань вiдстеження, вилучення з обiгу та вiдкликання продукцiї, яка є небезпечною, становить ризик або не вiдповiдає встановленим вимогам.

     Стаття 48. Мiжнароднi договори

     1. Якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi вимоги, нiж тi, що мiстяться у цьому Законi, застосовуються вимоги мiжнародного договору.

Роздiл IX. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм пункту 8 роздiлу IX, який набирає чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) доповнити статтями 18837 та 24419 такого змiсту:

     "Стаття 18837. Невиконання законних вимог посадових осiб органiв ринкового нагляду та їх територiальних органiв

     Невиконання законних вимог посадових осiб органiв ринкового нагляду та їх територiальних органiв щодо проведення перевiрки, ненадання їм передбаченої законодавством iнформацiї чи надання недостовiрної iнформацiї, створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 24419. Органи ринкового нагляду

     Органи ринкового нагляду розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про ринковий нагляд i загальну безпечнiсть продукцiї (стаття 18837).

     Вiд iменi органiв ринкового нагляду розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     керiвники центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють ринковий нагляд, та їх заступники;

     керiвники територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, якi здiйснюють ринковий нагляд, в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi та їх заступники";

     б) в абзацi першому частини другої статтi 255 цифри "222 - 24418" замiнити цифрами "222 - 24419";

     2) статтю 227 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 227. Умисне введення в обiг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукцiї

     Умисне введення в обiг (випуск на ринок України) небезпечної продукцiї, тобто такої продукцiї, що не вiдповiдає вимогам щодо безпечностi продукцiї, встановленим нормативно-правовими актами, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах, -

     караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. Пiд введенням в обiг (випуском на ринок України) небезпечної продукцiї, вчиненим у великих розмiрах, слiд вважати введення в обiг продукцiї, загальна вартiсть якої перевищує п'ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) пiдпункт 3 пункту 2 роздiлу IX втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Митним кодексом України вiд 11.07.2002р. N 92-IV згiдно з Митним кодексом України вiд 13.03.2012р. N 4495-VI)

     4) Цивiльний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) доповнити статтею 6811 такого змiсту:

     "Стаття 6811. Правовi наслiдки вiдкликання товару у покупця

     1. У разi якщо виготовлювач товару вiдповiдно до закону вiдкликає його у покупця, покупець має право вимагати вiд продавця або виготовлювача за своїм вибором:

     1) безоплатного усунення недолiкiв товару в розумний строк;

     2) повернення сплаченої за товар грошової суми;

     3) замiни товару на такий самий товар або на аналогiчний товар з числа наявних у продавця (виготовлювача).

     2. Сплачена за товар грошова сума, що пiдлягає поверненню покупцевi у разi вiдкликання товару, визначається виходячи з цiни такого товару на час вiдкликання, а в разi зниження цiни - виходячи з цiни товару на час його придбання покупцем.

     3. Виготовлювач повертає покупцевi грошову суму, сплачену ним за товар, у момент фактичного повернення покупцем такого товару виготовлювачу чи iншiй особi, уповноваженiй виготовлювачем, або в iнший строк за домовленiстю з покупцем.

     4. До вiдносин, пов'язаних з правовими наслiдками вiдкликання товару у покупця, не врегульованих цiєю статтею, застосовуються положення цього параграфа та законодавства про захист прав споживачiв";

     5) перше речення частини четвертої статтi 11 Закону України "Про акредитацiю органiв з оцiнки вiдповiдностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 170) пiсля слова "перiодично" доповнити словами "або на пiдставi звернень органiв ринкового нагляду чи їх територiальних органiв, поданих у встановлених законом випадках";

     6) пiдпункт 6 пункту 2 роздiлу IX втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.12.2005р. N 3164-IV згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII)

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 1993 року N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247; 1995 р., N 29, ст. 219; 1997 р., N 31, ст. 200; 1998 р., N 2, ст. 13; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 27, ст. 213, N 38, ст. 318; 2001 р., N 31, ст. 151; 2003 р., N 16, ст. 126, ст. 129; 2006 р., N 22, ст. 184; 2010 р., N 34, ст. 486).

     4. Пункт 4 роздiлу IX "Прикiнцевi положення" виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.12.2019р. N 367-IX)

     5. До затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України органiв ринкового нагляду та сфер їх вiдповiдальностi ринковий нагляд здiйснюється центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики i його територiальними органами.

     6. До початку функцiонування електронної системи обмiну повiдомленнями мiж органами ринкового нагляду та митними органами, але не пiзнiше 31 грудня 2011 року, обмiн мiж органами ринкового нагляду та митними органами повiдомленнями, визначеними в частинах восьмiй i дев'ятiй статтi 37, частинi п'ятiй статтi 38, статтi 39, частинах першiй i другiй статтi 40 цього Закону, здiйснюється шляхом передачi таких повiдомлень засобами електронного документообiгу.

     61. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати особливостi здiйснення митними органами державного контролю нехарчової продукцiї.

(роздiл IX доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 01.04.2022р. N 2173-IX)

     7. З дня набрання чинностi цим Законом i до набрання чинностi технiчним регламентом на певну продукцiю забезпечення безпечностi та ринковий нагляд щодо вiдповiдної продукцiї здiйснюються вiдповiдно до Закону України "Про загальну безпечнiсть нехарчової продукцiї".

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) у двомiсячний строк з дня опублiкування цього Закону визначити органи ринкового нагляду та сфери їх вiдповiдальностi;

     2) у шестимiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     забезпечити створення нацiональної iнформацiйної системи ринкового нагляду;

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд чи скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 грудня 2010 року
N 2735-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.