ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законодавчих актiв України щодо адмiнiстрування окремих податкiв у перiод воєнного, надзвичайного стану

     У зв'язку з вiйськовою агресiєю Росiйської Федерацiї проти України Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. В абзацi першому пiдпункту "а", пiдпунктi "б" та абзацi тринадцятому пiдпункту 165.1.54 пункту 165.1 статтi 165 слова "у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил (ООС)" виключити.

     2. Пункт 216.10 статтi 216 викласти в такiй редакцiї:

     "216.10. Датою виникнення податкових зобов'язань щодо постачання електричної енергiї є дата складення документа, що засвiдчує факт постачання електричної енергiї. Для документiв, складених в електроннiй формi, датою складення документа вважається дата, зазначена у самому документi як дата його складення вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", незалежно вiд дати накладення електронного пiдпису".

     3. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     у пiдроздiлi 2:

     пункт 32 доповнити абзацом такого змiсту:

     "прокату плоского з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 7225 40 60 00 згiдно з УКТ ЗЕД, скла безпечного, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове, що класифiкується у товарнiй позицiї 7007 згiдно з УКТ ЗЕД, оптичних приладiв для слiдкування, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 9013 10 90 00, 9027 80 99 00, 9025 19 20 90 згiдно з УКТ ЗЕД, апаратури для передачi та приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку, апаратури прослуховування направленої дiї, радiостанцiй ультракороткохвильового i короткохвильового дiапазону вiйськового призначення, розвiдувально-сигнальної апаратури, їх частин i приладдя, що класифiкуються у товарнiй пiдпозицiї 8517 69 та у товарних пiдкатегорiях 8525 60 00 00, 8529 90 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, безпiлотних лiтальних апаратiв без озброєння та їх частин, що класифiкуються у товарних позицiях 8802, 8803 згiдно з УКТ ЗЕД, метеостанцiй, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 9015 80 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, броньованих автомобiлiв, що класифiкуються за кодами 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703, 8705 90 80 90, 8710 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, кiнцевим отримувачем яких вiдповiдно до сертифiката кiнцевого споживача або згiдно з умовами договору визначено правоохороннi органи, Мiнiстерство оборони України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, добровольчi формування територiальних громад, утворенi вiдповiдно до законiв України, iншi суб'єкти, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України";

     в абзацi четвертому пункту 321 слова "передача/надання товарiв та послуг" замiнити словами "операцiї з безоплатної (без будь-якої грошової, матерiальної або iнших видiв компенсацiї) передачi/надання товарiв та послуг";

     пункт 63 пiдроздiлу 4 доповнити словами "та/або наданням благодiйної допомоги фiзичним особам, якi не є засновниками, учасниками таких органiзацiй або пов'язаними з ними особами та якi мешкають (мешкали) на територiї населених пунктiв, де проводяться (проводилися) бойовi дiї, та/або вимушено залишили мiсце проживання у зв'язку з проведенням бойових дiй у таких населених пунктах та, в тому числi, взятi у встановленому законодавством порядку на облiк у структурних пiдроздiлах з питань соцiального захисту населення районних, районних у м. Києвi державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських, районних у мiстах (у разi утворення) рад";

     у пiдроздiлi 5:

     в абзацi третьому пункту 38 слова "дата пiдписання акта приймання-передачi електроенергiї" замiнити словами "дата складення документа, що засвiдчує факт постачання електричної енергiї";

     доповнити пунктом 381 такого змiсту:

     "381. Для платникiв податку, визначених у пiдпунктi 212.1.13 пункту 212.1 статтi 212 цього Кодексу, що є виробниками електричної енергiї, датою виникнення податкових зобов'язань з акцизного податку на операцiї з реалiзацiї електричної енергiї є:

     з 1 березня 2022 року до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi - дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок або дата отримання iнших видiв компенсацiї за реалiзовану електричну енергiю;

     з першого податкового перiоду, наступного за перiодом припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, - дата складення документа, що засвiдчує факт постачання електричної енергiї згiдно з пунктом 216.10 статтi 216 цього Кодексу (для електричної енергiї, реалiзованої починаючи з першого податкового перiоду, наступного за перiодом припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi), та дата зарахування (отримання) коштiв на банкiвський рахунок або дата отримання iнших видiв компенсацiї (щодо електричної енергiї, реалiзованої у перiод з 1 березня 2022 року по останнiй податковий перiод, в якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Українi, включно)";

     доповнити пунктом 42 такого змiсту:

     "42. Тимчасово, на перiод здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України та/або запровадження воєнного стану вiдповiдно до законодавства, звiльняються вiд оподаткування акцизним податком операцiї з ввезення на митну територiю України та реалiзацiї на митнiй територiї України броньованих автомобiлiв, що класифiкуються за кодами 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, кiнцевим отримувачем яких вiдповiдно до сертифiката кiнцевого споживача або згiдно з умовами договору визначено правоохороннi органи, Мiнiстерство оборони України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, добровольчi формування територiальних громад, утворенi вiдповiдно до законiв України, iншi суб'єкти, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї проти України";

     у пунктi 9 пiдроздiлу 8:

     у пiдпунктi 9.2:

     в абзацi першому слова i цифри "у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 10 мiльярдiв гривень" виключити;

     абзац другий пiсля слiв "обмеження щодо" доповнити словами "обсягу доходу та";

     у пiдпунктi 9.3:

     в абзацi п'ятому слова "дiяльностi фiзичних осiб, пов'язаної з роздрiбним продажем пива, сидру, перi (без додання спирту) та столових вин)" замiнити словами "роздрiбної торгiвлi пiдакцизними товарами";

     абзац шостий доповнити словами "(крiм видобування пiдземних та поверхневих вод пiдприємствами, якi надають послуги централiзованого водопостачання та водовiдведення)";

     доповнити пiдпунктом 9.12 такого змiсту:

     "9.12. Оподаткування податком на прибуток пiдприємств платникiв податку, якi тимчасово перейшли на сплату єдиного податку третьої групи вiдповiдно до цього пункту, здiйснюється з урахуванням таких особливостей.

     Надмiру сплачена сума грошових зобов'язань з податку на прибуток пiдприємств, що iснує на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2 вiдсотки, може бути зарахована у погашення грошових зобов'язань з цього податку, що виникатимуть пiсля вiдновлення сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Авансовi внески з податку на прибуток пiдприємств при виплатi дивiдендiв, що залишилися неврахованими у зменшення нарахованої суми податкового зобов'язання з цього податку на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2 вiдсотки, можуть бути врахованi у зменшення такої суми пiсля вiдновлення сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Вiд'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств, що iснувало на дату переходу на сплату єдиного податку, може бути зараховане у зменшення об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств, що виникатиме пiсля вiдновлення сплати цього податку, у порядку, визначеному пунктом 140.4 статтi 140 цього Кодексу.

     Проценти, якi перевищують суму обмеження, визначеного пунктом 140.2 статтi 140 цього Кодексу, якi збiльшили фiнансовий результат до оподаткування, що залишилися не врахованими у зменшення фiнансового результату до оподаткування на дату переходу на сплату єдиного податку за ставкою 2 вiдсотки, зменшують фiнансовий результат до оподаткування з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 140.2 статтi 140 цього Кодексу, пiсля вiдновлення сплати податку на прибуток пiдприємств.

     Платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 вiдсотки, у разi вiдновлення ним у цьому ж роцi сплати податку на прибуток пiдприємств складає та подає податкову декларацiю з податку на прибуток пiдприємств наростаючим пiдсумком з початку такого календарного року. При цьому результати дiяльностi за перiоди перебування на сплатi єдиного податку за ставкою 2 вiдсотки не враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування податком на прибуток пiдприємств, зазначеного у пiдпунктi 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 цього Кодексу, з урахуванням положень пiдроздiлу 4 цього роздiлу для платникiв податку на прибуток, якi перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну.

     Обсяг рiчного доходу вiд будь-якої дiяльностi (за вирахуванням непрямих податкiв) платника податку на прибуток пiдприємств для цiлей застосування пiдпункту 39.2.1.7 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39, пiдпункту 134.1.1 пункту 134.1 статтi 134 та пункту 137.5 статтi 137 цього Кодексу обчислюється за весь звiтний рiк, у тому числi з урахуванням доходiв, отриманих за перiоди такого року, в яких такий платник податку перебував на сплатi єдиного податку за ставкою 2 вiдсотки";

     у пунктi 69 пiдроздiлу 10:

     пiдпункт 69.2 пiсля абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "У разi виявлення порушень законодавства за результатами проведення камеральних перевiрок оформлюється акт перевiрки, який направляється контролюючим органом шляхом надiслання документа до електронного кабiнету платника податкiв з одночасним надiсланням на електронну адресу (адреси) платника податкiв iнформацiї про вид документа, дату та час його надiслання до електронного кабiнету. Перебiг строкiв подання та розгляду заперечень, додаткових документiв та пояснень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повiдомлення-рiшення зупиняється.

     Документ, надiсланий контролюючим органом до електронного кабiнету, вважається врученим платнику податкiв, якщо вiн сформований з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятий i шостий вважати вiдповiдно абзацами сьомим i восьмим;

     в абзацi восьмому слова "проведення перевiрок, передбачених цим пiдпунктом" замiнити словами "проведення фактичних перевiрок";

     пiдпункт 69.6 пiсля слiв "для потреб забезпечення оборони держави" доповнити словами "та наданої гуманiтарної допомоги з дотриманням вимог законодавства України про гуманiтарну допомогу";

     доповнити пiдпунктами 69.27 - 69.28 такого змiсту:

     "69.27. Тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного стану в Українi, податковi органи здiйснюють державний контроль (нагляд) та спостереження у сферi цiноутворення вiдповiдно до Закону України "Про цiни i цiноутворення" з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

     Податковi органи здiйснюють контроль за дотриманням платниками податкiв вимог законодавства щодо встановлених державою фiксованих цiн, граничних цiн та граничних рiвнiв торговельної надбавки (нацiнки) шляхом проведення фактичних перевiрок.

     Фактична перевiрка проводиться за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     отримання у встановленому законодавством порядку вiд державних органiв або органiв мiсцевого самоврядування iнформацiї, що свiдчить про можливi порушення платником податкiв законодавства про цiни i цiноутворення;

     отримання письмового звернення покупця (споживача), оформленого вiдповiдно до закону, про порушення платником податкiв установленого порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн.

     Пiд час проведення фактичної перевiрки податковi органи мають право отримувати вiд суб'єктiв господарювання документи та/або iнформацiю, якi пiдтверджують вартiсть придбання товару, що є предметом перевiрки.

     У разi виявлення порушень законодавства про цiни i цiноутворення за результатами проведення фактичної перевiрки такi порушення зазначаються в окремому актi про результати фактичної перевiрки, який надсилається до органу, уповноваженого приймати рiшення про застосування адмiнiстративно-господарських санкцiй за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн.

     У разi якщо платник податкiв не погоджується з виявленими пiд час фактичної перевiрки порушеннями законодавства про цiни i цiноутворення, вiн надсилає свої зауваження до органу, уповноваженого приймати рiшення про застосування адмiнiстративно-господарських санкцiй за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн.

     69.28. Установити, що до платникiв податкiв/податкових агентiв, якi провадили дiяльнiсть на територiях, на яких ведуться (велися) бойовi дiї, та на територiях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Росiйської Федерацiї, i не можуть пред'явити первиннi документи, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток iз положень статтi 44 цього Кодексу застосовуються спецiальнi правила для пiдтвердження даних, визначених у податковiй звiтностi.

     Пiдставами неможливостi пред'явлення первинних документiв є втрата (знищення чи зiпсуття) первинних документiв або знаходження їх на територiях, на яких ведуться (велися) бойовi дiї, та на територiях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Росiйської Федерацiї, у разi якщо їх неможливо вивезти або їх вивезення пов'язане з ризиком для життя чи здоров'я платника податкiв, фiзичних осiб чи неможливе у зв'язку з адмiнiстративними перешкодами, встановленими органами влади.

     У разi втрати та/або неможливостi вивезення первинних документiв платник податкiв/податковий агент подає до контролюючого органу в довiльнiй формi повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв, пiдписане керiвником пiдприємства та головним бухгалтером, в якому зазначаються: обставини, що призвели до втрати та/або неможливостi вивезення первинних документiв, податковi (звiтнi) перiоди, а також загальний перелiк первинних документiв (за можливостi - iз зазначенням реквiзитiв).

     Данi та показники податкової звiтностi платника податкiв/податкового агента за податковi (звiтнi) перiоди, зазначенi у повiдомленнi, не можуть бути пiдданi сумнiву лише на пiдставi вiдсутностi первинних документiв. Подане повiдомлення є також пiдставою для збереження витрат (включаючи витрати у зв'язку з придбанням цiнних паперiв/корпоративних прав) та/або вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (включаючи вiд'ємний фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами/корпоративними правами), та/або податкового кредиту з податку на додану вартiсть, та/або суми вiд'ємного значення податку на додану вартiсть минулих податкових (звiтних) перiодiв без наявностi договiрних, розрахункових, платiжних та iнших первинних документiв, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського облiку та нарахування податку.

     Пiсля подання до контролюючого органу повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв у зв'язку з їх знаходженням на територiях, на яких ведуться (велися) бойовi дiї, та на територiях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Росiйської Федерацiї, запроваджується мораторiй на проведення документальних перевiрок щодо зазначених у повiдомленнi податкових (звiтних) перiодiв.

     Якщо пiсля подання повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв платнику податкiв/податковому агенту стане вiдомо про втрату таких документiв, такий платник податкiв/податковий агент зобов'язаний подати до контролюючого органу повiдомлення про втрату первинних документiв iз зазначенням обставин такої втрати.

     Платники податкiв/податковi агенти, якi подали повiдомлення про втрату первинних документiв вiдповiдно до цього пiдпункту, не пiдлягають перевiрцi контролюючим органом щодо зазначених у повiдомленнi податкових (звiтних) перiодiв, у тому числi пiсля завершення дiї воєнного стану.

     Втрата документiв, що не пов'язана з проведенням на територiях, на яких ведуться (велися) бойовi дiї, та на територiях, тимчасово окупованих збройними формуваннями Росiйської Федерацiї, бойових дiй, не надає права платнику податкiв/податковому агенту застосовувати положення цього пiдпункту.

     Обов'язок доведення вiдсутностi пiдстав для застосування положень цього пiдпункту покладається на контролюючий орган. Платник податкiв/податковий агент, який безпiдставно застосував положення цього пiдпункту, вважається таким, що ухиляється вiд сплати податкiв, та несе вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом та iншими законами України.

     У разi вiдмови у застосуваннi положень цього пiдпункту контролюючий орган не пiзнiше одного мiсяця з дати отримання вiдповiдного повiдомлення вiд платника податкiв/податкового агента видає вмотивоване рiшення iз зазначенням пiдстави та доказiв такої вiдмови.

     Рiшення контролюючого органу може бути оскаржено в адмiнiстративному чи судовому порядку. До винесення остаточного рiшення по справi контролюючий орган не може пiддавати сумнiву показники податкової звiтностi, а також iнiцiювати проведення будь-якої перевiрки платника податкiв/податкового агента щодо податкових (звiтних) перiодiв, зазначених у вiдповiдному повiдомленнi.

     У податкових (звiтних) перiодах, зазначених у вiдповiдному повiдомленнi, не може бути переглянуто у бiк збiльшення суми податкових зобов'язань з податкiв i зборiв, задекларованi в податкових декларацiях за зазначенi податковi (звiтнi) перiоди, у бiк збiльшення суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, задекларованi в податкових декларацiях/розрахунках за зазначенi податковi (звiтнi) перiоди, у бiк збiльшення суми бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, заявленi в податкових декларацiях за зазначенi звiтнi перiоди.

     Перелiк територiй, на яких ведуться (велися) бойовi дiї, та територiй, тимчасово окупованих збройними формуваннями Росiйської Федерацiї, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552):

     частину першу статтi 2221 пiсля слiв "пропуску через державний кордон України" доповнити словами "та в мультимодальних термiналах";

     у роздiлi XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     пункт 41 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше, що класифiкується у товарнiй пiдкатегорiї 7225 40 60 00 згiдно з УКТ ЗЕД, скло безпечне, включаючи скло змiцнене (загартоване) або багатошарове, що класифiкується у товарнiй позицiї 7007 згiдно з УКТ ЗЕД, оптичнi прилади для слiдкування, що класифiкуються у товарних пiдкатегорiях 9013 10 90 00, 9027 80 99 00, 9025 19 20 90 згiдно з УКТ ЗЕД, апаратура для передачi та приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового або бездротового зв'язку, апаратура прослуховування направленої дiї, радiостанцiї ультракороткохвильового i короткохвильового дiапазону вiйськового призначення, розвiдувально-сигнальна апаратура, їх частини i приладдя, що класифiкуються у товарнiй пiдпозицiї 8517 69 та у товарних пiдкатегорiях 8525 60 00 00, 8529 90 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, безпiлотнi лiтальнi апарати без озброєння та їх частини, що класифiкуються у товарних позицiях 8802, 8803 згiдно з УКТ ЗЕД, метеостанцiї, що класифiкуються у товарнiй пiдкатегорiї 9015 80 20 00 згiдно з УКТ ЗЕД, броньованi автомобiлi, що класифiкуються за кодами 8702 10 19 90, 8702 90 11 00, 8703, 8705 90 80 90, 8710 00 00 00 згiдно з УКТ ЗЕД, кiнцевим отримувачем яких вiдповiдно до сертифiката кiнцевого споживача або згiдно з умовами договору визначено правоохороннi органи, Мiнiстерство оборони України, Збройнi Сили України та iншi вiйськовi формування, добровольчi формування територiальних громад, утворенi вiдповiдно до законiв України, iншi суб'єкти, що здiйснюють боротьбу з тероризмом вiдповiдно до закону та/або беруть участь у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї";

     пункт 912 доповнити пiдпунктами 7 i 8 такого змiсту:

     "7) митними органами не здiйснюється у пунктах пропуску через державний кордон України та в мультимодальних термiналах документальний контроль у сферi мiжнародних автомобiльних перевезень згiдно iз Законом України "Про автомобiльний транспорт";

     8) при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення дозволяється вчинення дiй посадовими особами митних органiв, декларантами та/або уповноваженими ними особами, iншими заiнтересованими особами з використанням засобiв квалiфiкованого електронного пiдпису або шляхом пiдключення через iнтегровану систему електронної iдентифiкацiї, яка забезпечує надiйну iдентифiкацiю таких осiб";

     2) роздiл IX "Прикiнцевi положення" Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 19 - 20, ст. 167) доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати особливостi здiйснення фiтосанiтарного контролю вантажiв з об'єктами регулювання, що ввозяться на митну територiю України (крiм транзиту)";

     3) у статтi 6 Закону України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273 iз наступними змiнами):

     в абзацi першому частини одинадцятої слова "У разi" замiнити словами "У пунктах пропуску через державний кордон України та у разi";

     частину тринадцяту пiсля слiв "полiтику, здiйснює" доповнити словами "у пунктах пропуску через державний кордон України";

     4) роздiл XVII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53) доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати особливостi здiйснення ветеринарно-санiтарного контролю вантажiв з товарами, що ввозяться на територiю України";

     5) статтю 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiя цього Закону також не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час здiйснення податковими органами податкового контролю за дотриманням вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн, що здiйснюються ними у перiод дiї воєнного, надзвичайного стану".

     У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати вiдповiдно частинами четвертою - тринадцятою;

     6) у Законi України "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11 iз наступними змiнами):

     у пунктi 4 частини другої статтi 6 слова "членство у профспiлковiй органiзацiї" виключити;

     у статтi 17:

     в абзацi першому частини першої слова "належностi або неналежностi осiб, якi працюють, забезпечують себе роботою самостiйно або навчаються, до профспiлок з метою здiйснення прав та виконання обов'язкiв у сферi трудових правовiдносин" виключити;

     абзац п'ятий частини п'ятої виключити;

     7) роздiл IX "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати особливостi здiйснення митними органами державного контролю нехарчової продукцiї";

     8) роздiл VI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про цiни i цiноутворення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 19 - 20, ст. 190) доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного стану в Українi, до уповноважених органiв державного контролю (нагляду) та спостереження у сферi цiноутворення також вiдносяться податковi органи, крiм контролю цiнової i тарифної полiтики у сферах енергетики та комунальних послуг.

     Повноваження податкових органiв, права та обов'язки їх посадових осiб, якi пiд час податкового контролю здiйснюють заходи контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цiн, визначаються цим Законом та Податковим кодексом України.

     Приймати рiшення про застосування адмiнiстративно-господарських санкцiй мають право вiдповiднi уповноваженi органи, визначенi статтею 16 цього Закону, на пiдставi актiв, складених за результатами фактичних перевiрок, проведених податковими органами.

     Застосування адмiнiстративно-господарських санкцiй здiйснюється у порядку, визначеному цим Законом";

     9) в абзацах першому i другому пункту 21 роздiлу VII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про благодiйну дiяльнiсть та благодiйнi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 25, ст. 252; 2014 р., N 41 - 42, ст. 2028; 2020 р., N 30, ст. 206) слова "у Донецькiй та Луганськiй областях, що здiйснюються шляхом проведення операцiї Об'єднаних сил" виключити;

     10) роздiл X "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 31, ст. 343 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 61 такого змiсту:

     "61. Установити, що тимчасово, на перiод до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Українi, Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати особливостi здiйснення державного контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин щодо вантажiв iз продуктами, живими тваринами, харчовими продуктами нетваринного походження та кормами нетваринного походження, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України";

     11) у пунктi 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 49, ст. 328) слова "три роки" замiнити словами "чотири роки".

     3. Установити, що до порядку пiдготовки та прийняття нормативно-правових актiв, що приймаються на виконання вимог цього Закону, не застосовуються вимоги Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України невiдкладно забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 квiтня 2022 року
N 2173-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.