ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1. У пунктi 341 частини першої статтi 4, частинi четвертiй статтi 7, частинi другiй статтi 21, частинi дванадцятiй статтi 23, пунктi 2 частини другої i частинi п'ятiй статтi 25, частинi першiй статтi 28, частинi другiй статтi 34, частинi другiй статтi 35, частинi першiй статтi 68, частинi другiй статтi 153, частинi другiй статтi 167, частинах п'ятiй i тринадцятiй статтi 233, частинi четвертiй статтi 257, частинi першiй статтi 304, частинi другiй статтi 307, частинi першiй статтi 311, частинах другiй - п'ятiй статтi 314, частинi п'ятiй статтi 318, частинi першiй статтi 331, частинi другiй статтi 332, частинi п'ятiй та пунктi 1 частини сьомої статтi 346, частинi дев'ятнадцятiй статтi 356, частинах другiй - четвертiй, шостiй та чотирнадцятiй статтi 357, частинi четвертiй статтi 377, частинi другiй статтi 390, частинах першiй, другiй, шостiй та сьомiй статтi 398, частинi першiй статтi 405, частинах першiй та третiй статтi 406, частинi першiй статтi 415, частинах другiй i п'ятiй статтi 449, частинi другiй статтi 450, частинi третiй статтi 452, пунктi 3 частини першої статтi 490, частинах другiй i третiй статтi 493, частинi другiй статтi 515, частинi першiй статтi 516, другому реченнi частини п'ятої статтi 521, частинi першiй статтi 523, частинах першiй - четвертiй статтi 529, частинах першiй - четвертiй статтi 530, назвi та частинi першiй статтi 545, частинi третiй статтi 546, частинi третiй статтi 547, частинi першiй статтi 550, статтi 564, частинi другiй статтi 575 та частинi другiй статтi 576 слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "реалiзує державну митну полiтику".

     2. У частинi четвертiй статтi 21, частинi третiй статтi 23, частинi п'ятiй статтi 31, частинi першiй статтi 34, частинi десятiй статтi 52, частинi третiй статтi 55, пунктi 2 частини третьої статтi 78, пунктi 2 частини другої статтi 86, частинi восьмiй статтi 102, частинi третiй статтi 112, частинi третiй статтi 120, частинi шостiй статтi 123, пунктi 3 частини третьої статтi 129, пунктi 2 частини четвертої статтi 137, частинах другiй i восьмiй статтi 143, пунктi 2 частини четвертої статтi 146, частинi одинадцятiй статтi 149, частинi третiй статтi 153, пунктi 2 частини другої статтi 160, частинi одинадцятiй статтi 165, пунктi 2 частини другої статтi 173, частинi третiй статтi 188, частинi третiй статтi 194, частинi другiй статтi 201, частинi першiй статтi 202, частинах першiй i третiй статтi 220, частинi третiй статтi 228, частинi першiй статтi 229, частинi першiй статтi 230, частинi першiй статтi 231, частинi першiй статтi 232, частинi восьмiй статтi 233, частинi першiй статтi 237, частинах третiй та шостiй статтi 239, частинi другiй статтi 246, частинах п'ятiй, сьомiй, восьмiй та десятiй статтi 247, частинi другiй статтi 253, частинi шостiй статтi 257, частинах першiй, сьомiй та дванадцятiй статтi 264, частинi сьомiй статтi 298, частинах п'ятiй та сьомiй статтi 299, частинi другiй статтi 300, частинi третiй статтi 301, частинi другiй статтi 304, частинi третiй статтi 311, частинi дев'ятiй статтi 313, частинi четвертiй статтi 327, частинi першiй статтi 330, частинах сьомiй та одинадцятiй статтi 338, частинi п'ятiй статтi 339, частинi шостiй статтi 340, частинi четвертiй статтi 341, частинi третiй статтi 342, частинi четвертiй статтi 343, частинi третiй статтi 346, частинi п'ятiй статтi 348, частинах п'ятнадцятiй та сiмнадцятiй статтi 356, частинах восьмiй та шiстнадцятiй - вiсiмнадцятiй статтi 357, частинi другiй статтi 363, частинi першiй статтi 377, частинi третiй статтi 398, частинi першiй статтi 407, пунктi 1 частини другої статтi 412, пунктi 4 частини першої статтi 422, частинi першiй статтi 428, частинi першiй статтi 431, частинi першiй статтi 435, частинi шостiй статтi 437, частинi четвертiй статтi 439, частинi першiй статтi 440, пунктi 6 частини першої статтi 446, частинi другiй статтi 456, частинi другiй статтi 457, частинi шостiй статтi 507, частинi третiй статтi 508, частинi п'ятiй статтi 509, частинi п'ятiй статтi 513, частинi п'ятiй статтi 514, частинi третiй статтi 520, третьому реченнi частини п'ятої статтi 521, частинi третiй статтi 541, частинi другiй статтi 546, частинi другiй статтi 552, частинi першiй статтi 553, частинi другiй статтi 554 та частинi другiй статтi 581 слова "забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     3. У статтi 4:

     1) у частинi першiй:

     доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "1) авторизований економiчний оператор (далi - АЕО) - пiдприємство, якому органами доходiв i зборiв надано авторизацiю АЕО згiдно з цим Кодексом".

     У зв'язку з цим пункт 1 вважати пунктом 11;

     доповнити пунктом 121 такого змiсту:

     "121) загальна декларацiя прибуття - повiдомлення органу доходiв i зборiв про товари, призначенi для ввезення на митну територiю України, у тому числi з метою транзиту, що мiстить вiдомостi, необхiднi для проведення аналiзу ризикiв з метою безпеки та надiйностi";

     пункт 29 пiсля слiв "органами доходiв i зборiв" доповнити словами "а також автоматизованою системою митного оформлення";

     пункт 43 пiсля слiв "за додержання" доповнити словами "такими пiдприємствами";

     доповнити пунктом 621 такого змiсту:

     "621) унiфiкована митна квитанцiя - документ встановленої форми, що у випадках, передбачених цим Кодексом, засвiдчує факт справляння органом доходiв i зборiв грошових коштiв, прийняття грошової застави, передачi йому товарiв, транспортних засобiв на зберiгання";

     пункт 64 виключити;

     2) доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Термiни "iстотна участь" та "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" у цьому Кодексi вживаються у значеннях, наведених в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     4. У частинi першiй статтi 7 слова "державної полiтики у сферi державної митної справи" замiнити словами "державної митної полiтики".

     5. Частину другу статтi 11 доповнити реченням другим такого змiсту: "Обробка персональних даних осiб, вiдомостi про яких отриманi органами доходiв i зборiв, здiйснюється без згоди таких осiб".

     6. Главу 2 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 2. Авторизований економiчний оператор

     Стаття 12. Статус авторизованого економiчного оператора

     1. Пiдприємство-резидент, що виконує будь-яку роль в мiжнародному ланцюзi постачання товарiв (виробник, експортер, iмпортер, митний представник, перевiзник, експедитор, утримувач складу) та отримало авторизацiю вiдповiдно до вимог цiєї глави, набуває статус авторизованого економiчного оператора (АЕО).

     Для цiлей визначення ролi пiдприємства в мiжнародному ланцюзi постачання товарiв термiни вживаються у такому значеннi:

     1) виробник - пiдприємство, яке безпосередньо виготовляє товари, призначенi для експорту;

     2) експортер (iмпортер) - пiдприємство, яке на пiдставi укладених ним безпосередньо або через посередника (комiсiонера, агента, консигнатора тощо) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) здiйснює експорт (iмпорт) товарiв з перемiщенням їх через митний кордон України, незалежно вiд митного режиму, в який помiщуються такi товари;

     3) митний представник - пiдприємство, яке виступає посередником (митним брокером, комiсiонером, агентом, консигнатором тощо) пiд час виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     4) перевiзник - у значеннi, наведеному в цьому Кодексi;

     5) експедитор - у значеннi, наведеному в Законi України "Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть";

     6) утримувач складу - пiдприємство, у власностi чи користуваннi якого перебуває митний склад, об'єкти складу тимчасового зберiгання, об'єкти вiльної митної зони.

     2. Авторизацiя АЕО може бути таких типiв:

     1) про надання права на застосування спецiальних спрощень (далi - АЕО-С);

     2) про пiдтвердження безпеки та надiйностi (далi - АЕО-Б).

     Пiдприємство самостiйно обирає тип авторизацiї, передбачений цiєю частиною, та може одночасно мати авторизацiї обох типiв.

     Авторизацiя АЕО визнається на всiй територiї України.

     Визнання митними адмiнiстрацiями iноземних держав авторизацiї АЕО, отриманої пiдприємствами-резидентами, здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     3. Для надання авторизацiї АЕО застосовуються такi критерiї (далi - критерiї АЕО):

     1) дотримання вимог митного та податкового законодавства України, а також вiдсутнiсть фактiв притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi;

     2) належна система ведення бухгалтерського облiку, комерцiйної та транспортної документацiї;

     3) стiйкий фiнансовий стан;

     4) забезпечення практичних стандартiв компетенцiї або професiйної квалiфiкацiї вiдповiдальної посадової особи пiдприємства;

     5) дотримання стандартiв безпеки та надiйностi.

     Авторизацiя АЕО-С надається за умови пiдтвердження вiдповiдностi пiдприємства критерiям, визначеним пунктами 1 - 4 цiєї частини.

     Авторизацiя АЕО-Б надається за умови пiдтвердження вiдповiдностi пiдприємства критерiям, визначеним пунктами 1 - 3 та 5 цiєї частини.

     Авторизацiя АЕО-С або АЕО-Б, за умови, що її дiя не зупинена або така авторизацiя не анульована, є пiдтвердженням вiдповiдностi пiдприємства критерiям, визначеним абзацом сьомим або восьмим цiєї частини вiдповiдно.

     4. Авторизацiя АЕО надається безоплатно та дiє безстроково. У випадках, визначених статтями 17 та 18 цього Кодексу, дiя авторизацiї АЕО може бути зупинена або авторизацiя АЕО може бути анульована.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, веде Єдиний державний реєстр авторизованих економiчних операторiв та забезпечує його оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     6. Рiшення про надання, вiдмову в наданнi, зупинення (поновлення) дiї або анулювання авторизацiї АЕО оформлюється наказом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, невiдкладно, але не пiзнiше нiж на наступний робочий день з дня прийняття рiшення:

     1) надсилає пiдприємству з використанням iнформацiйних технологiй копiю вiдповiдного наказу в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису;

     2) вносить вiдомостi про надання, зупинення (поновлення) дiї або анулювання авторизацiї АЕО до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв;

     3) вносить вiдомостi про надання або анулювання авторизацiї АЕО до Єдиного державного реєстру авторизованих економiчних операторiв.

     7. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО, має право застосовувати спецiальнi спрощення та користуватися перевагами в порядку та на умовах, визначених цим Кодексом.

     8. Пiсля отримання авторизацiї АЕО-С або АЕО-Б пiдприємство повинно не допускати випадкiв невiдповiдностi критерiям, визначеним абзацом сьомим або восьмим частини третьої цiєї статтi вiдповiдно. Органи доходiв i зборiв здiйснюють монiторинг вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО.

     9. Кабiнет Мiнiстрiв України затверджує:

     1) форму заяви пiдприємства про надання авторизацiї АЕО;

     2) форму анкети самооцiнки пiдприємства;

     3) форму звiту про результати оцiнки (повторної оцiнки) дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО;

     4) форму висновку про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО;

     5) форму заяви пiдприємства про надання дозволу на застосування спецiального спрощення;

     6) форму дозволу на застосування спецiального спрощення;

     7) форму, опис та правила використання нацiонального логотипа АЕО;

     8) форму сертифiката АЕО;

     9) порядок проведення органами доходiв i зборiв оцiнки (повторної оцiнки) вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО;

     10) форму плану, порядок планування та проведення органами доходiв i зборiв монiторингу вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО;

     11) порядок ведення Єдиного державного реєстру авторизованих економiчних операторiв.

     10. Для цiлей застосування цiєї глави оцiнцi (повторнiй оцiнцi) вiдповiдностi та монiторингу вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО пiдлягають виключно критерiї АЕО для вiдповiдного типу авторизацiї АЕО, визначенi абзацом сьомим або восьмим частини третьої цiєї статтi.

     Стаття 13. Спецiальнi спрощення та переваги

     1. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-С, має право у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом, застосовувати такi спецiальнi спрощення:

     1) загальна фiнансова гарантiя;

     2) самостiйне накладення пломб спецiального типу;

     3) процедура спрощеного декларування;

     4) процедура випуску за мiсцезнаходженням.

     2. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-С, користується такими перевагами:

     1) виконання митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в першочерговому порядку;

     2) зниження автоматизованою системою митного оформлення ступеня ризику для визначення перелiку митних формальностей пiд час здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     3) використання спецiально визначеної (за наявностi) смуги руху в пунктi пропуску через державний кордон України для перемiщення автомобiльних транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     4) використання нацiонального логотипа АЕО.

     3. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-Б, має право у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом, застосовувати спецiальне спрощення "самостiйне накладення пломб спецiального типу".

     4. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-Б, користується такими перевагами:

     1) отримання повiдомлення органу доходiв i зборiв про те, що вiдповiднi товари i транспортнi засоби комерцiйного призначення на основi результатiв аналiзу ризикiв за загальною декларацiєю прибуття обрано для проведення митного огляду в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України до моменту їх перемiщення через митний кордон України;

     2) виконання митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в першочерговому порядку;

     3) зниження автоматизованою системою митного оформлення ступеня ризику для визначення перелiку митних формальностей пiд час здiйснення митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     4) використання спецiально визначеної (за наявностi) смуги руху в пунктi пропуску через державний кордон України для перемiщення автомобiльних транспортних засобiв комерцiйного призначення;

     5) використання нацiонального логотипа АЕО.

     За результатами застосування системи управлiння ризиками, якщо направлення повiдомлення, передбаченого пунктом 1 цiєї частини, може вплинути на результати митного огляду, посадовi особи органу доходiв i зборiв мають право проводити митний огляд без надсилання такого повiдомлення.

     5. Пiдприємства-нерезиденти мають право користуватися перевагами, визначеними цiєю статтею, вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, що передбачають взаємне визнання пiдприємств, яким надано авторизацiю АЕО, та пiдприємств, що виконують вимоги законодавства країни їх реєстрацiї, еквiвалентнi вимогам для надання авторизацiї АЕО згiдно з цим Кодексом.

     Стаття 131. Дозволи на застосування спецiальних спрощень

     1. Дозволи на застосування спецiальних спрощень надаються безоплатно протягом 15 робочих днiв з дня реєстрацiї вiдповiдної заяви пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО.

     2. Дозвiл на застосування спецiальних спрощень, визначених пунктами 1 i 2 частини першої статтi 13 цього Кодексу, надається митницею за мiсцезнаходженням пiдприємства.

     3. Дозволи на застосування спецiальних спрощень, визначених пунктами 3 i 4 частини першої статтi 13 цього Кодексу, надаються митницею, в зонi дiяльностi якої розташований вiдповiдний об'єкт АЕО (будiвля, споруда, вiдкритий чи закритий майданчик тощо).

     4. Для застосування кожного окремого спецiального спрощення, визначеного пунктами 1 i 2 частини першої статтi 13 цього Кодексу, надається окремий дозвiл. Для застосування спецiальних спрощень, визначених пунктами 3 i 4 частини першої статтi 13 цього Кодексу, для кожного об'єкта АЕО (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчику тощо) надається окремий дозвiл. Вiдомостi про такий об'єкт АЕО зазначаються у дозволi.

     5. Дозволи на застосування спецiальних спрощень дiють безстроково.

     У випадках, визначених цим Кодексом, дiю дозволу на застосування спецiального спрощення може бути зупинено або дозвiл може бути анульовано.

     6. АЕО зобов'язаний невiдкладно iнформувати митницю, якою надано дозвiл на застосування вiдповiдного спецiального спрощення, про всi подiї та обставини, що можуть мати вплив на дотримання АЕО умов, визначених таким дозволом.

     7. За письмовою заявою АЕО умови, визначенi вiдповiдним дозволом на застосування спецiального спрощення, можуть бути змiненi митницею, якою видано такий дозвiл. Розгляд вiдповiдної заяви АЕО здiйснюється митницею у строк, що не перевищує 10 робочих днiв з дня реєстрацiї такої заяви.

     8. У разi зупинення дiї чи анулювання авторизацiї АЕО дiя дозволу на застосування спецiального спрощення зупиняється чи анулюється автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi на пiдставi внесених до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв вiдомостей про зупинення дiї чи анулювання авторизацiї АЕО.

     9. У разi поновлення дiї авторизацiї АЕО дiя дозволу, зупиненого вiдповiдно до частини восьмої цiєї статтi, поновлюється автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi на пiдставi внесених до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв вiдомостей про поновлення дiї авторизацiї АЕО.

     10. Дозвiл на застосування спецiального спрощення анулюється митницею, якою такий дозвiл надано, якщо АЕО бiльше двох разiв протягом одного календарного року допущено порушення умов, визначених таким дозволом.

     11. Митниця вiдмовляє у наданнi дозволу на застосування спецiального спрощення у разi, якщо не минуло одного року з дати анулювання ранiше наданого дозволу на застосування такого спрощення.

     12. Митниця протягом одного робочого дня з дня надання дозволу на застосування спецiального спрощення, внесення до нього змiн щодо умов застосування такого спрощення або анулювання дозволу вiдповiдно до частини десятої цiєї статтi вносить вiдомостi про це до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв.

     Стаття 14. Умови вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО

     1. Пiдприємство вiдповiдає критерiю, визначеному пунктом 1 частини третьої статтi 12 цього Кодексу, у разi дотримання таких умов:

     1) кiнцевi бенефiцiарнi власники (контролери), власники iстотної участi, члени правлiння або iншого виконавчого органу пiдприємства, члени наглядової ради, керiвник, головний бухгалтер, керiвник пiдроздiлу по роботi з митницею, уповноваженi особи пiдприємства, вiдомостi про яких внесенi до облiкової картки осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, не мають не погашеної або не знятої в установленому законом порядку судимостi за вчинення:

     а) контрабанди наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв чи прекурсорiв або фальсифiкованих лiкарських засобiв;

     б) злочинiв у сферi господарської дiяльностi;

     в) злочинiв у сферi службової дiяльностi та професiйної дiяльностi, пов'язаної iз наданням публiчних послуг;

     2) на осiб пiдприємства, зазначених у пунктi 1 цiєї частини, агентiв з митного оформлення iнших пiдприємств (митних брокерiв), а також посадових осiб iнших пiдприємств у зв'язку з виконанням ними дiй, пов'язаних iз здiйсненням митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в iнтересах такого пiдприємства, протягом календарного року, в якому здiйснюється оцiнка вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю, та будь-якого з попереднiх трьох календарних рокiв не були накладенi адмiнiстративнi стягнення за порушення митних правил, що належать до систематичних або серйозних порушень митних правил вiдповiдно до цiєї статтi.

     Для цiлей оцiнки вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю:

     систематичними порушеннями митних правил вважаються три та бiльше порушень митних правил, вчиненi однiєю або кiлькома особами, зазначеними в пунктi 1 цiєї частини, протягом календарного року. При цьому вчинення однiєю або кiлькома iз зазначених осiб двох i бiльше порушень митних правил, пов'язаних iз здiйсненням митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення при їх одночасному перемiщеннi через митний кордон України у межах однiєї зовнiшньоекономiчної операцiї, вважається вчиненням одного порушення митних правил;

     серйозними порушеннями митних правил вважаються порушення митних правил, за вчинення яких накладено адмiнiстративне стягнення у виглядi штрафу або у виглядi конфiскацiї товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення - безпосереднiх предметiв порушення митних правил, якщо загальний розмiр таких накладених штрафiв та/або вартiсть конфiскованих предметiв правопорушень протягом календарного року перевищує:

     а) 0,5 вiдсотка загальної фактурної вартостi товарiв, перемiщених пiдприємством через митний кордон України за вiдповiдний рiк; або

     б) суму в розмiрi, визначеному законом для квалiфiкацiї ухилення вiд сплати податкiв i зборiв як кримiнального правопорушення для вiдповiдного року.

     2. Пiдприємство вiдповiдає критерiю, визначеному пунктом 2 частини третьої статтi 12 цього Кодексу, у разi дотримання таких умов:

     1) система облiку пiдприємства:

     а) вiдповiдає основним принципам бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi в Українi;

     б) забезпечує фiксування у хронологiчному порядку всiх господарських операцiй, що дає змогу органам доходiв i зборiв прослiдкувати факт реєстрацiї господарської операцiї вiд її виникнення в первинному облiковому документi та до внесення такої операцiї до вiдповiдних облiкових та/або звiтних документiв, а також перевiрити правильнiсть та достовiрнiсть облiкових записiв шляхом вивчення послiдовностi зафiксованих фактiв здiйснення господарських операцiй;

     в) забезпечує можливiсть виокремлення вiдомостей про товари з рiзним митним статусом (для авторизацiї АЕО-С);

     г) забезпечує фiзичний та/або iз застосуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйних технологiй доступ посадових осiб органiв доходiв i зборiв до первинних облiкових документiв i регiстрiв бухгалтерського та складського облiку;

     2) органiзацiйно-штатна структура пiдприємства, впровадженi на ньому процедури щодо прийняття i виконання управлiнських рiшень вiдповiдають змiсту i масштабам його дiяльностi, забезпечують управлiння i контроль за операцiями з товарами, а також попередження та виявлення несанкцiонованих дiй i правопорушень;

     3) пiдприємством запроваджено процедури для забезпечення контролю за здiйсненням передбачених законом заходiв тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     4) пiдприємством вжито всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних облiкових документах i регiстрах бухгалтерського та складського облiку;

     5) пiдприємством запроваджено процедури для забезпечення належного зберiгання, попередження втрати та захисту облiкових записiв, документiв та iнформацiї щодо його господарської дiяльностi;

     6) працiвникiв пiдприємства зобов'язано (посадовими iнструкцiями, настановами тощо) iнформувати органи доходiв i зборiв про випадки порушення вимог податкового законодавства та законодавства України з питань митної справи;

     7) пiдприємством вжито всiх необхiдних заходiв для захисту первинних облiкових та iнших документiв, регiстрiв бухгалтерського та складського облiку, iнформацiйно-телекомунiкацiйних i комп'ютерних систем вiд несанкцiонованого доступу до них.

     3. Пiдприємство вiдповiдає критерiю, визначеному пунктом 3 частини третьої статтi 12 цього Кодексу, у разi дотримання таких умов:

     1) пiдприємство не перебуває у процедурi санацiї боржника до вiдкриття провадження у справi про банкрутство, а також щодо такого пiдприємства не вiдкрито провадження у справi про банкрутство;

     2) протягом календарного року, в якому проводиться оцiнка вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю, та попереднiх трьох календарних рокiв пiдприємство не мало податкового боргу iз сплати митних платежiв, а також не має податкового боргу iз сплати iнших податкiв, що не належать до митних платежiв, на момент прийняття рiшення щодо вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю;

     3) розрахунковi показники (коефiцiєнти) платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) та лiквiдностi пiдприємства за даними рiчної (промiжної) фiнансової звiтностi вiдповiдають нормативним значенням, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     4) пiдприємство не має вiд'ємних чистих активiв за даними рiчної (промiжної) фiнансової звiтностi.

     У разi якщо пiдприємство зареєстроване менше трьох рокiв, оцiнка виконання умов, передбачених цiєю частиною, проводиться за перiод з дати його реєстрацiї.

     4. Пiдприємство вiдповiдає критерiю, визначеному пунктом 4 частини третьої статтi 12 цього Кодексу, у разi дотримання будь-якої з таких умов:

     1) пiдприємство має досвiд здiйснення дiяльностi в межах мiжнародного ланцюга постачання товарiв протягом календарного року, в якому проводиться оцiнка вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю, та попереднiх трьох календарних рокiв, а також має працiвника, вiдповiдального за митнi питання;

     2) пiдприємство має працiвника, вiдповiдального за митнi питання, який має досвiд практичної роботи за напрямом здiйснення митних формальностей не менше трьох рокiв.

     Крiм вищезазначеного, для забезпечення вiдповiдностi пiдприємства цьому критерiю:

     1) працiвник, вiдповiдальний за митнi питання, повинен пiдтвердити свою квалiфiкацiю в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, у тому числi за результатами успiшного проходження спецiального курсу на знання законодавства України з питань митної справи;

     2) на працiвника, вiдповiдального за митнi питання, повиннi бути покладенi, зокрема, але не виключно, такi обов'язки:

     а) взаємодiя з органами доходiв i зборiв з питань вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО;

     б) проведення самостiйного контролю за дотриманням пiдприємством вiдповiдностi критерiям АЕО та дотриманням умов, визначених наданими пiдприємству дозволами на застосування спецiальних спрощень;

     в) невiдкладне iнформування органiв доходiв i зборiв про змiни в дiяльностi пiдприємства, що мають значення для проведення оцiнки вiдповiдностi, у тому числi щодо втрати або передання iншiй особi права користування вiдповiдним об'єктом (будiвлею, спорудою, вiдкритим або закритим майданчиком тощо), виникнення подiй та/або обставин, що можуть мати вплив на дотримання пiдприємством вiдповiдностi критерiям АЕО та умов, визначених наданими пiдприємству дозволами на застосування спецiальних спрощень.

     5. Пiдприємство вiдповiдає критерiю, визначеному пунктом 5 частини третьої статтi 12 цього Кодексу, у разi дотримання таких умов:

     1) конструкцiя та облаштування об'єктiв (будiвель, споруд, вiдкритих або закритих майданчикiв тощо), що використовуються пiдприємством та мають значення для оцiнки вiдповiдностi, забезпечують захист вiд протиправного проникнення до таких об'єктiв;

     2) пiдприємством запровадженi та виконуються задокументованi (у виглядi iнструкцiй, порядкiв, полiтик тощо) процедури для:

     а) унеможливлення несанкцiонованого доступу до об'єктiв (будiвель, споруд, вiдкритих або закритих майданчикiв тощо), що використовуються пiдприємством та мають значення для оцiнки вiдповiдностi;

     б) виявлення i попередження несанкцiонованих дiй з товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, що пiдлягають або пiдлягатимуть митному контролю;

     в) iдентифiкацiї контрагентiв, а також включення у договори (контракти) положень щодо забезпечення такими контрагентами безпеки у мiжнародному ланцюзi постачання товарiв;

     г) забезпечення контролю безпечного доступу на об'єкти (будiвлi, споруди, вiдкритi або закритi майданчики тощо), що використовуються пiдприємством, осiб, якi надають такому пiдприємству послуги на договiрнiй основi;

     ґ) перевiрки дiлових якостей та доброчесностi кандидатiв на посади, пов'язанi iз безпекою та надiйнiстю пiдприємства, а також перiодичної перевiрки дiлових та особистих якостей працiвникiв, якi обiймають такi посади;

     д) регулярного пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв, вiдповiдальних за безпеку на пiдприємствi;

     3) пiдприємство має працiвника, на якого покладений обов'язок iз взаємодiї з органами доходiв i зборiв з питань безпеки та надiйностi.

     Пiдприємство вiдповiдає критерiю, визначеному пунктом 5 частини третьої статтi 12 цього Кодексу, за наявностi у нього сертифiката про дотримання стандартiв безпеки та надiйностi, отриманого вiдповiдно до мiжнародних договорiв України або мiжнародних стандартiв, у разi якщо умови отримання такого сертифiката еквiвалентнi умовам, встановленим цiєю частиною.

     Стаття 15. Оцiнка вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО

     1. Для надання пiдприємству авторизацiї АЕО центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, проводиться оцiнка вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО (далi - оцiнка вiдповiдностi).

     2. Для отримання авторизацiї АЕО пiдприємство подає до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, заяву про надання авторизацiї АЕО та анкету самооцiнки у формi електронних документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує 30 днiв з дня реєстрацiї документiв, визначених частиною другою цiєї статтi, здiйснює їх попереднiй розгляд, за результатами якого приймає рiшення про проведення оцiнки вiдповiдностi або про вiдмову в проведеннi оцiнки вiдповiдностi.

     У рiшеннi про проведення оцiнки вiдповiдностi визначаються посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та митниць, якi проводитимуть оцiнку вiдповiдностi за вiдповiдними критерiями АЕО.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, залучає до проведення оцiнки вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО посадових осiб митниць з урахуванням мiсця реєстрацiї такого пiдприємства та/або мiсця здiйснення ним операцiй з товарами та мiсцезнаходження об'єктiв пiдприємства, якi ним використовуються та мають значення для оцiнки вiдповiдностi.

     Копiя рiшення про проведення оцiнки вiдповiдностi або про вiдмову в проведеннi оцiнки вiдповiдностi надсилається пiдприємству невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня його прийняття, в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдмовляє пiдприємству в проведеннi оцiнки вiдповiдностi, якщо:

     1) подано не всi документи, визначенi частиною другою цiєї статтi, або до таких документiв внесено вiдомостi не в повному обсязi з урахуванням обраного типу авторизацiї АЕО та ролi пiдприємства в мiжнародному ланцюзi постачання товарiв;

     2) пiдприємство не перебуває на облiку в органах доходiв i зборiв згiдно iз статтею 455 цього Кодексу;

     3) пiдприємство перебуває у процедурi санацiї боржника до вiдкриття провадження у справi про банкрутство або щодо такого пiдприємства вiдкрито провадження у справi про банкрутство;

     4) пiдприємство перебуває у процесi припинення;

     5) не минуло шести мiсяцiв з дати вiдмови в наданнi авторизацiї АЕО;

     6) не минуло трьох рокiв з дати анулювання наданої пiдприємству авторизацiї АЕО, крiм випадкiв, якщо така авторизацiя АЕО анульована:

     а) за заявою пiдприємства;

     б) у зв'язку з невiдповiднiстю пiдприємства критерiю АЕО, якщо вiдповiднiсть такому критерiю не вимагається для отримання авторизацiї АЕО iншого типу, щодо якого подано заяву.

     У рiшеннi про вiдмову в проведеннi оцiнки вiдповiдностi зазначаються пiдстави такої вiдмови з посиланням на норми законодавства, а також строк i порядок оскарження такого рiшення.

     5. Оцiнка вiдповiдностi проводиться протягом 120 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення.

     Строк проведення оцiнки вiдповiдностi може бути продовжений:

     1) за заявою пiдприємства, але не бiльше нiж на 30 днiв;

     2) за рiшенням посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальної за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, на 30 днiв у разi повiдомлення пiдприємством про усунення виявленої невiдповiдностi критерiям АЕО до завершення строку проведення оцiнки вiдповiдностi;

     3) на час розгляду проекту звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО згiдно з частиною тринадцятою цiєї статтi.

     6. Оцiнка вiдповiдностi у частинi дотримання умов, визначених частинами другою i п'ятою статтi 14 цього Кодексу, проводиться з обов'язковим виїздом на вiдповiднi об'єкти пiдприємства.

     7. Посадовi особи органiв доходiв i зборiв пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi для з'ясування питань, пов'язаних з такою оцiнкою, мають право:

     1) здiйснювати перевiрку вiдомостей, зазначених пiдприємством у анкетi самооцiнки;

     2) отримувати доступ до грошових, фiнансових i бухгалтерських документiв, звiтiв, контрактiв, декларацiй, калькуляцiй, iнших документiв та вiдомостей, в тому числi наявних у розпорядженнi пiдприємства в електронному виглядi;

     3) отримувати безоплатно вiд пiдприємства iнформацiю, пояснення, письмовi довiдки з питань, що виникають пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi, копiї документiв, засвiдченi пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженою ним особою, електроннi (сканованi) копiї паперових документiв, на якi накладено квалiфiкований електронний пiдпис керiвника пiдприємства або уповноваженої ним особи;

     4) отримувати доступ до iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та програмного забезпечення для ведення бухгалтерського облiку, комерцiйної та транспортної документацiї, що використовує пiдприємство;

     5) отримувати доступ та проводити огляд об'єктiв (будiвель, споруд, вiдкритих або закритих майданчикiв тощо), що використовуються пiдприємством та мають значення для оцiнки вiдповiдностi, з вiдображенням результатiв такого огляду у вiдповiдному актi;

     6) здiйснювати опитування працiвникiв та посадових осiб пiдприємства;

     7) надсилати запити до державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, уповноважених органiв iноземних держав, у розпорядженнi яких перебуває або може перебувати iнформацiя, що потребує пiдтвердження;

     8) використовувати iнформацiю, отриману вiд митних та iнших державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд їх форм власностi, уповноважених органiв iноземних держав вiдповiдно до законодавства;

     9) використовувати висновки або iншi документи, наданi фахiвцями або експертами;

     10) брати до уваги сертифiкати про дотримання стандартiв безпеки та надiйностi, отриманi пiдприємством вiдповiдно до мiжнародних договорiв або мiжнародних стандартiв;

     11) користуватися iншими правами, передбаченими цим Кодексом та iншими законами України.

     8. Посадовi особи органiв доходiв i зборiв пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi зобов'язанi:

     1) користуватися правами, передбаченими частиною сьомою цiєї статтi, та використовувати iнформацiю, отриману пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi, виключно з метою та в обсягах, необхiдних для проведення оцiнки вiдповiдностi;

     2) дотримуватися вимог щодо конфiденцiйностi iнформацiї вiдповiдно до статтi 11 цього Кодексу, забезпечувати збереження документiв, отриманих та складених пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi, не розголошувати їх змiст без згоди пiдприємства (крiм випадкiв, передбачених законодавством);

     3) поважати права та законнi iнтереси працiвникiв пiдприємства, iнформувати посадових осiб пiдприємства про їхнi права та обов'язки пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi;

     4) невiдкладно повiдомляти пiдприємство про виявлення невiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО;

     5) надавати на вимогу посадових осiб пiдприємства iнформацiю щодо положень законодавства, якi стосуються питань оцiнки вiдповiдностi;

     6) здiйснювати виїзд на об'єкти пiдприємства вiдповiдно до графiка, узгодженого з керiвником пiдприємства або уповноваженою ним особою;

     7) не порушувати нормального режиму роботи пiдприємства, не допускати заподiяння пiдприємству шкоди неправомiрними рiшеннями, дiями або бездiяльнiстю;

     8) продовжувати строки подання пiдприємством документiв та строки проведення оцiнки вiдповiдностi у випадках, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi;

     9) виконувати iншi обов'язки, передбаченi цим Кодексом та законами України.

     9. Посадовi особи пiдприємства пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi мають право:

     1) вимагати вiд посадових осiб органiв доходiв i зборiв, якi проводитимуть оцiнку вiдповiдностi, пред'явлення їхнiх службових посвiдчень, а також надання копiї рiшення про проведення оцiнки вiдповiдностi;

     2) надавати посадовим особам органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, зауваження, письмовi заяви, пояснення та iншi документи, вимагати їх розгляду посадовими особами органiв доходiв i зборiв по сутi;

     3) запитувати у посадових осiб органiв доходiв i зборiв та отримувати вiд них iнформацiю щодо положень законодавства, що стосуються питань оцiнки вiдповiдностi;

     4) вимагати вiд посадових осiб органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, перевiрки вiдомостей та фактiв, що можуть свiдчити на користь пiдприємства;

     5) звертатися до посадової особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальної за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, з клопотанням про продовження строку подання документiв, строку проведення оцiнки вiдповiдностi;

     6) користуватися iншими правами, передбаченими цим Кодексом та законами України.

     10. Посадовi особи пiдприємства пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi зобов'язанi:

     1) не перешкоджати законнiй дiяльностi посадових осiб органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, та виконувати законнi вимоги таких осiб;

     2) забезпечувати вiдповiдно до графiка, узгодженого з посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальною за проведення оцiнки вiдповiдностi, безперешкодний доступ посадових осiб органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, на об'єкти пiдприємства та забезпечувати умови для виконання ними своїх обов'язкiв;

     3) забезпечувати, у разi необхiдностi, посадових осiб органiв доходiв i зборiв робочим мiсцем на пiдприємствi, комп'ютерною та iншою оргтехнiкою (за наявностi);

     4) визначати осiб, вiдповiдальних за надання iнформацiї посадовим особам органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, не пiзнiше трьох робочих днiв з дня початку такої оцiнки;

     5) виконувати iншi обов'язки, передбаченi цим Кодексом та законами України.

     11. Пiдприємство зобов'язане надавати посадовим особам органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, на їхнi запити усi вiдомостi та документи, необхiднi для проведення оцiнки вiдповiдностi, протягом 10 робочих днiв з дня отримання такого запиту.

     Надання на запит посадової особи органу доходiв i зборiв, яка проводить оцiнку вiдповiдностi, вiдомостей та/або документiв, що мiстять розбiжностi або не мiстять всiх вiдомостей, необхiдних для проведення оцiнки вiдповiдностi, є пiдставою для повторного запиту про надання необхiдних вiдомостей та/або документiв.

     У разi ненадання пiдприємством на запит посадової особи органу доходiв i зборiв, яка проводить оцiнку вiдповiдностi, вiдомостей або документiв, необхiдних для проведення оцiнки вiдповiдностi, а також перешкоджання у здiйсненнi заходiв щодо оцiнки вiдповiдностi приймається рiшення про вiдмову в наданнi авторизацiї АЕО.

     12. У разi якщо пiд час проведення оцiнки вiдповiдностi посадовою особою органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, виявлено невiдповiднiсть пiдприємства умовам вiдповiдностi критерiю АЕО, така посадова особа в письмовому виглядi iнформує про виявлену невiдповiднiсть посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, iз зазначенням детального опису виявленої невiдповiдностi.

     Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, надсилає пiдприємству копiю такого повiдомлення в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня його отримання вiд посадової особи органу доходiв i зборiв, яка проводить оцiнку вiдповiдностi.

     Пiдприємство має право усунути виявлену невiдповiднiсть та повiдомити про це посадову особу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, до завершення строку проведення оцiнки.

     Посадовi особи органiв доходiв i зборiв, якi проводять оцiнку вiдповiдностi, зобов'язанi пересвiдчитися, що пiдприємством усунуто виявлену невiдповiднiсть, у строк, що не перевищує 30 днiв з дня отримання повiдомлення вiд пiдприємства.

     13. Кожна посадова особа органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, складає проект звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО та надає його для ознайомлення посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО пiдприємство вiдповiдає умовам вiдповiдностi такому критерiю, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, повертає такий проект звiту вiдповiднiй посадовiй особi органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, для його пiдписання.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО пiдприємство не вiдповiдає умовам вiдповiдностi критерiю АЕО, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, надсилає пiдприємству копiю такого проекту звiту в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня його отримання вiд посадової особи органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вiдповiдностi.

     Пiдприємство має право у строк, що не перевищує 30 днiв з дня отримання проекту звiту, подати письмовi заперечення та вiдповiднi документи на їх обґрунтування.

     Посадовi особи органiв доходiв i зборiв зобов'язанi розглянути поданi пiдприємством заперечення у строк, що не перевищує 30 днiв з дня їх отримання, та внести змiни до проекту звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО, якщо заперечення пiдприємства є обґрунтованими.

     Якщо пiдприємством протягом строку, передбаченого абзацом четвертим цiєї частини, не подано письмових заперечень або якщо за результатами їх розгляду встановлено, що такi заперечення є необґрунтованими, посадова особа органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вiдповiдностi, надає пiдписаний звiт про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi.

     14. Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, на основi звiтiв про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО, наданих посадовими особами органiв доходiв i зборiв, якi проводили оцiнку вiдповiдностi, до завершення строку проведення оцiнки вiдповiдностi складає висновок про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО пiдприємство вiдповiдає критерiям АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про надання авторизацiї АЕО.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО пiдприємство не вiдповiдає хоча б одному з критерiїв АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про вiдмову в наданнi авторизацiї АЕО.

     У рiшеннi про вiдмову в наданнi авторизацiї АЕО зазначаються пiдстави такої вiдмови з посиланням на норми законодавства, а також строк i порядок оскарження такого рiшення.

     15. Копiя рiшення про надання авторизацiї АЕО або рiшення про вiдмову в наданнi авторизацiї АЕО разом з копiями висновку та звiту з негативним результатом оцiнки вiдповiдностi пiдприємства вiдповiдному критерiю АЕО надсилається пiдприємству невiдкладно, але не пiзнiше, нiж на наступний робочий день пiсля дня його прийняття, в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     16. За зверненням пiдприємства, якому надано авторизацiю АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, видає сертифiкат АЕО.

     Сертифiкат АЕО видається керiвнику пiдприємства або уповноваженiй ним особi або надсилається йому рекомендованим листом з повiдомленням про вручення.

     Стаття 16. Монiторинг та повторна оцiнка вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО

     1. Пiсля надання пiдприємству авторизацiї АЕО органи доходiв i зборiв здiйснюють комплекс заходiв, що забезпечують систематичний контроль за вiдповiднiстю пiдприємства критерiям АЕО (монiторинг вiдповiдностi).

     2. Органiзацiя та виконання заходiв з монiторингу вiдповiдностi покладаються на митницю за мiсцезнаходженням АЕО та здiйснюються вiдповiдно до плану проведення заходiв з монiторингу вiдповiдностi.

     До виконання заходiв з монiторингу вiдповiдностi залучаються митницi, в зонi дiяльностi яких розташованi вiдповiднi об'єкти пiдприємства.

     3. Пiд час монiторингу вiдповiдностi посадовi особи органiв доходiв i зборiв:

     1) здiйснюють заходи в межах прав та обов'язкiв, визначених частинами сьомою та восьмою статтi 15 цього Кодексу;

     2) узагальнюють та аналiзують вiдомостi щодо дiяльностi пiдприємства, отриманi:

     а) пiд час проведення оцiнки (повторної оцiнки) вiдповiдностi та монiторингу вiдповiдностi;

     б) за результатами документальних перевiрок;

     в) пiд час здiйснення митних формальностей щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiдприємства;

     г) з баз даних, якi використовують органи доходiв i зборiв;

     ґ) вiд державних органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, уповноважених органiв iноземних держав;

     д) вiд пiдприємства за результатами заходiв, вжитих ним для забезпечення вiдповiдностi критерiям АЕО пiсля зупинення дiї авторизацiї вiдповiдно до статтi 17 цього Кодексу;

     е) у вiдповiдь на письмовий запит до пiдприємства щодо обставин, якi можуть свiдчити про невiдповiднiсть пiдприємства критерiям АЕО.

     4. Заходи з монiторингу вiдповiдностi здiйснюються органами доходiв i зборiв на пiдставi результатiв застосування системи управлiння ризиками з урахуванням результатiв оцiнки (повторної оцiнки) вiдповiдностi та монiторингу вiдповiдностi, проведеного у попереднi перiоди, а також на пiдставi iнформацiї центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     У разi якщо пiдприємство зареєстроване менше трьох рокiв, протягом першого року пiсля надання авторизацiї АЕО пiд час здiйснення заходiв з монiторингу вiдповiдностi застосовується пiдвищений рiвень ризику.

     Вiдомостi про результати монiторингу вiдповiдностi вносяться уповноваженою посадовою особою вiдповiдного органу доходiв i зборiв до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв.

     5. Пiдприємство зобов'язане невiдкладно з використанням iнформацiйних технологiй повiдомляти митницю за своїм мiсцезнаходженням про:

     1) змiну вiдомостей, зазначених у заявi про надання авторизацiї АЕО та/або анкетi самооцiнки пiдприємства;

     2) подiї та/або обставини, що перешкоджають дотриманню вiдповiдностi критерiям АЕО, та час, необхiдний для їх усунення та забезпечення дотримання вiдповiдностi критерiям АЕО.

     6. Якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявлено невiдповiднiсть пiдприємства хоча б одному з критерiїв АЕО, митниця за мiсцезнаходженням АЕО невiдкладно направляє до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, подання про зупинення дiї авторизацiї АЕО.

     Якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявленi обставини, якi дають пiдстави вважати, що пiдприємство може не вiдповiдати хоча б одному з критерiїв АЕО, митниця за мiсцезнаходженням АЕО невiдкладно направляє до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, подання про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО (повторна оцiнка вiдповiдностi).

     7. Повторна оцiнка вiдповiдностi проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     1) за заявою пiдприємства - у разi змiни вiдомостей, зазначених у заявi про надання авторизацiї АЕО та/або анкетi самооцiнки пiдприємства, якщо такi змiни дають пiдстави вважати, що пiдприємство може не вiдповiдати хоча б одному з критерiїв АЕО;

     2) за поданням митницi за мiсцезнаходженням АЕО про проведення повторної оцiнки - якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявленi обставини, якi дають пiдстави вважати, що пiдприємство може не вiдповiдати хоча б одному з критерiїв АЕО;

     3) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України - у разi змiни законодавства України, що суттєво впливає на вiдповiднiсть пiдприємства критерiям АЕО.

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня реєстрацiї документiв, визначених пунктом 1 або 2 частини сьомої цiєї статтi, приймає рiшення про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi iз зазначенням пiдстав її проведення.

     У випадку, передбаченому пунктом 3 частини сьомої цiєї статтi, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, приймає рiшення про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi у строк, визначений у вiдповiдному рiшеннi Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У рiшеннi про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi визначаються посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення повторної оцiнки вiдповiдностi, посадовi особи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, та митниць, якi проводитимуть повторну оцiнку вiдповiдностi за вiдповiдними критерiями АЕО, а також дата початку проведення повторної оцiнки вiдповiдностi.

     Копiя рiшення про проведення повторної оцiнки вiдповiдностi надсилається пiдприємству невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня його прийняття, в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     9. Повторна оцiнка вiдповiдностi проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, згiдно з вимогами частин шостої - одинадцятої та тринадцятої статтi 15 цього Кодексу.

     У випадках, передбачених пунктами 1 i 2 частини сьомої цiєї статтi, повторнiй оцiнцi вiдповiдностi пiдлягають виключно умови вiдповiдностi критерiям АЕО, можлива невiдповiднiсть яким була виявлена пiдприємством або органом доходiв i зборiв за результатами монiторингу вiдповiдностi.

     У випадку, передбаченому пунктом 3 частини сьомої цiєї статтi, повторнiй оцiнцi вiдповiдностi пiдлягають виключно умови вiдповiдностi критерiям АЕО, на якi мали вплив вiдповiднi змiни законодавства України.

     Повторна оцiнка вiдповiдностi проводиться протягом 30 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення. Пiд час проведення повторної оцiнки вiдповiдностi дiя авторизацiї АЕО не зупиняється.

     10. У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО пiдприємство вiдповiдає критерiям АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, надсилає пiдприємству копiю такого висновку в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня пiдписання такого висновку.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО пiдприємство не вiдповiдає хоча б одному з критерiїв АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про зупинення авторизацiї АЕО вiдповiдно до статтi 17 цього Кодексу.

     Копiя рiшення про зупинення авторизацiї АЕО надсилається пiдприємству невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня його прийняття, разом з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     Стаття 17. Зупинення дiї авторизацiї АЕО

     1. Дiя авторизацiї АЕО зупиняється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     1) за заявою пiдприємства - у разi настання подiй та/або обставин, що перешкоджають дотриманню вiдповiдностi критерiям АЕО;

     2) за поданням митницi за мiсцезнаходженням АЕО про зупинення дiї авторизацiї АЕО - якщо за результатами монiторингу вiдповiдностi виявлено невiдповiднiсть пiдприємства хоча б одному з критерiїв АЕО;

     3) якщо за результатами проведення повторної оцiнки вiдповiдностi складено висновок про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) критерiям АЕО, згiдно з яким пiдприємство не вiдповiдає хоча б одному критерiю АЕО.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня реєстрацiї документiв, визначених частиною першою цiєї статтi, приймає рiшення про зупинення дiї авторизацiї АЕО iз зазначенням пiдстави та строку, на який зупинено її дiю, що визначається згiдно з пунктами 1, 2 частини третьої цiєї статтi.

     3. Строк зупинення дiї авторизацiї АЕО:

     1) у випадку, визначеному пунктом 1 частини першої цiєї статтi, вiдповiдає строку, визначеному пiдприємством у заявi, але не може перевищувати 90 днiв;

     2) у випадках, визначених пунктами 2 i 3 частини першої цiєї статтi, становить 30 днiв.

     У разi повiдомлення пiдприємством про вжиття заходiв для забезпечення вiдповiдностi критерiям АЕО вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi строк зупинення дiї авторизацiї АЕО продовжується до моменту прийняття рiшення про поновлення дiї авторизацiї АЕО або рiшення про анулювання авторизацiї АЕО.

     4. Протягом строку зупинення дiї авторизацiї АЕО пiдприємство не має права застосовувати спецiальнi спрощення та/або користуватися перевагами, передбаченими статтею 13 цього Кодексу.

     Митнi формальностi щодо транспортних засобiв комерцiйного призначення та товарiв, що ними перемiщуються, розпочатi iз застосуванням спецiальних спрощень, передбачених статтею 13 цього Кодексу, та не завершенi до початку строку зупинення дiї авторизацiї АЕО, завершуються на умовах таких спецiальних спрощень.

     5. Протягом строку зупинення дiї авторизацiї АЕО пiдприємство має право вжити заходiв для забезпечення вiдповiдностi критерiям АЕО та письмово повiдомити про такi заходи центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня отримання повiдомлення, передбаченого абзацом першим цiєї частини, приймає рiшення про проведення оцiнки вжитих заходiв для забезпечення вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО (оцiнка вжитих заходiв).

     У рiшеннi про проведення оцiнки вжитих заходiв визначаються посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, посадовi особи органiв доходiв i зборiв, якi проводитимуть оцiнку вжитих заходiв, з урахуванням мiсця реєстрацiї пiдприємства та/або мiсця здiйснення ним операцiй з товарами, а також дата початку такої оцiнки.

     Копiя рiшення про проведення оцiнки вжитих заходiв надсилається пiдприємству невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня прийняття рiшення, в електроннiй формi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     Якщо до завершення строку зупинення дiї авторизацiї АЕО пiдприємство не повiдомило про заходи, вжитi для забезпечення вiдповiдностi критерiям АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, приймає рiшення про анулювання авторизацiї АЕО вiдповiдно до статтi 18 цього Кодексу.

     6. Оцiнка вжитих заходiв проводиться органами доходiв i зборiв згiдно з вимогами частин шостої - одинадцятої та тринадцятої статтi 15 цього Кодексу виключно в межах оцiнки дотримання пiдприємством конкретних умов вiдповiдностi критерiям АЕО, невiдповiднiсть яким призвела до зупинення дiї авторизацiї АЕО.

     Оцiнка вжитих заходiв проводиться протягом 30 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення.

     7. Кожна посадова особа органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вжитих заходiв, складає проект звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО та надає його для ознайомлення посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО пiдприємство вiдповiдає умовам вiдповiдностi такого критерiю, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вiдповiдностi, повертає такий проект звiту вiдповiднiй посадовiй особi органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вжитих заходiв, для його пiдписання.

     У разi якщо згiдно з проектом звiту про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО пiдприємство не вiдповiдає умовам вiдповiдностi критерiю АЕО, посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, надсилає пiдприємству копiю такого проекту звiту в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису у строк, що не перевищує трьох робочих днiв з дня його отримання вiд посадової особи органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вжитих заходiв.

     Пiдприємство має право у строк, що не перевищує 30 днiв з дня отримання проекту звiту, подати письмовi заперечення та вiдповiднi документи на їх обґрунтування.

     Посадовi особи органiв доходiв i зборiв зобов'язанi розглянути поданi пiдприємством заперечення у строк, що не перевищує 30 днiв з дня їх отримання, та внести змiни до проекту висновку про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО, якщо заперечення пiдприємства є обґрунтованими.

     Якщо пiдприємством протягом строку, передбаченого абзацом четвертим цiєї частини, не подано письмових заперечень або якщо за результатами їх розгляду встановлено, що такi заперечення є необґрунтованими, посадова особа органу доходiв i зборiв, яка проводила оцiнку вжитих заходiв, надає пiдписаний звiт про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО посадовiй особi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальнiй за органiзацiю та проведення вжитих заходiв.

     8. Посадова особа центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, вiдповiдальна за органiзацiю та проведення оцiнки вжитих заходiв, на основi звiтiв про результати оцiнки дотримання пiдприємством умов вiдповiдностi критерiю АЕО, наданих посадовими особами органiв доходiв i зборiв, якi проводили оцiнку вжитих заходiв, до завершення строку проведення оцiнки вжитих заходiв складає висновок про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО пiдприємство вiдповiдає критерiям АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про поновлення дiї авторизацiї АЕО.

     У разi якщо згiдно з висновком про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) пiдприємства критерiям АЕО пiдприємство не вiдповiдає хоча б одному з критерiїв АЕО, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня пiдписання такого висновку, приймає рiшення про анулювання авторизацiї АЕО вiдповiдно до статтi 18 цього Кодексу.

     9. Копiя рiшення про поновлення дiї авторизацiї АЕО або рiшення про анулювання авторизацiї АЕО разом з копiями висновку та звiту з негативним результатом оцiнки вiдповiдностi пiдприємства вiдповiдному критерiю АЕО надсилається пiдприємству невiдкладно, але не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня прийняття такого рiшення, в електронному виглядi з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису.

     Стаття 18. Анулювання авторизацiї АЕО

     1. Авторизацiя АЕО анулюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику:

     1) за заявою пiдприємства - у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня реєстрацiї такої заяви;

     2) у разi якщо за результатами перевiрки вжитих заходiв для забезпечення вiдповiдностi пiдприємства критерiям АЕО встановлено, що пiдприємство не вiдповiдає хоча б одному з критерiїв АЕО, - у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня завершення строку, передбаченого абзацом третiм частини сьомої статтi 17 цього Кодексу, а в разi подання пiдприємством письмових заперечень - у строк, що не перевищує семи робочих днiв з дня завершення розгляду таких заперечень;

     3) у разi ненадання пiдприємством до завершення строку зупинення дiї авторизацiї АЕО повiдомлення про заходи, вжитi ним для забезпечення вiдповiдностi критерiям АЕО, - на наступний робочий день пiсля завершення строку зупинення дiї авторизацiї АЕО.

     У рiшеннi про анулювання авторизацiї АЕО зазначаються пiдстави такого анулювання з посиланням на норми законодавства, а також строк i порядок оскарження такого рiшення.

     2. Пiсля анулювання авторизацiї АЕО пiдприємство не має права застосовувати спецiальнi спрощення та/або користуватися перевагами, передбаченими статтею 13 цього Кодексу.

     Митнi формальностi щодо транспортних засобiв комерцiйного призначення та товарiв, що ними перемiщуються, розпочатi iз застосуванням спецiальних спрощень, передбачених статтею 13 цього Кодексу, та не завершенi до анулювання авторизацiї АЕО, завершуються на умовах таких спецiальних спрощень".

     7. У статтi 31:

     1) у частинi першiй слова "Проведення передбачених цим Кодексом митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення" замiнити словами "Митна справа";

     2) доповнити частинами восьмою i дев'ятою такого змiсту:

     "8. Для виконання передбачених цим Кодексом митних формальностей використовується автоматизована система митного оформлення, що входить до складу єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України. У разi виходу з ладу автоматизованої системи митного оформлення або єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв митнi формальностi виконуються в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     9. З метою забезпечення взаємодiї мiж єдиною автоматизованою iнформацiйною системою органiв доходiв i зборiв та iнформацiйними системами декларантiв, митних брокерiв та iнших осiб у процесi здiйснення митних формальностей центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, надається можливiсть використання вiдповiдних веб-сервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет".

     8. У пунктi 1 частини першої статтi 34 слова "спрощених процедур" замiнити словами "спрощень вiдповiдно до цього Кодексу".

     9. У статтi 43:

     1) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Країна походження товару заявляється (декларується) органу доходiв i зборiв шляхом зазначення назви країни походження товару та вiдомостей про документи, що пiдтверджують походження товару, у митнiй декларацiї";

     2) доповнити частиною десятою такого змiсту:

     "10. Документи, що пiдтверджують походження товару, зберiгаються в порядку та протягом строкiв, визначених статтею 355 цього Кодексу".

     10. У статтi 44:

     1) у частинi першiй слово "документи" замiнити словами "оригiнали документiв";

     2) у частинi другiй слова "ввезення товару на митну територiю України документ, що пiдтверджує країну походження товару, подається обов'язково" замiнити словами "перемiщення товарiв через митний кордон України країна походження товару заявляється (декларується) органу доходiв i зборiв в обов'язковому порядку";

     3) абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. У разi перемiщення товарiв через митний кордон України країна походження товару обов'язково заявляється (декларується) органу доходiв i зборiв шляхом зазначення в митнiй декларацiї назви країни походження товару та вiдомостей про сертифiкат про походження товару".

     11. У статтi 53:

     1) у частинi першiй слова "одночасно з митною декларацiєю" виключити;

     2) абзац перший частини третьої пiсля слiв "мiстять розбiжностi" доповнити словами "якi мають вплив на правильнiсть визначення митної вартостi".

     12. Частину двадцять другу статтi 58 виключити.

     13. Частину четверту статтi 92 доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) у разi помiщення товарiв на пiдставi документа, зазначеного у частинi шостiй статтi 94 цього Кодексу, забезпечити виконання вимог та зобов'язань, визначених законодавством, яке встановлює основнi засади органiзацiї та здiйснення режиму спiльного транзиту товарiв".

     14. Пункт 3 частини першої статтi 93 доповнити словами "а в разi помiщення товарiв на пiдставi документа, зазначеного у частинi шостiй статтi 94 цього Кодексу, - до закiнчення строку, визначеного вiдповiдно до законодавства, яке встановлює основнi засади органiзацiї та здiйснення режиму спiльного транзиту товарiв".

     15. Статтю 94 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Для декларування у митний режим транзиту товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються мiж Європейським Союзом, країнами - членами Європейської асоцiацiї вiльної торгiвлi, окремими країнами - членами Конвенцiї про процедуру спiльного транзиту та Україною, можуть використовуватися митнi декларацiї окремих типiв, що вiдповiдають типам митних декларацiй, запроваджених зазначеною Конвенцiєю".

     16. У статтi 102:

     1) у частинi третiй слова "органу доходiв i зборiв призначення" замiнити словами "визначеного органом доходiв i зборiв або узгодженого з ним мiсця доставки";

     2) частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Українськi товари, що перемiщувалися у митному режимi транзиту згiдно з положеннями пiдпунктiв "в" та "г" пункту 2 частини другої статтi 91 цього Кодексу, випускаються з-пiд митного контролю пiсля фактичного доставлення цих товарiв до вiдповiдного розташованого на митнiй територiї України пункту, визначеного органом доходiв i зборiв або узгодженого з ним".

     17. Частину четверту статтi 146 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) списання товарiв (крiм пiдакцизних), що використовуються магазином безмитної торгiвлi виключно в рекламних та/або презентацiйних цiлях i не призначенi для реалiзацiї, на пiдставi документiв бухгалтерського облiку. Граничнi обсяги товарiв, щодо яких митний режим безмитної торгiвлi може бути припинений органом доходiв i зборiв, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     18. У статтi 151:

     1) третє речення частини першої доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених частинами другою i третьою цiєї статтi";

     2) доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     4. Якщо товари, помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї, не можуть бути своєчасно реекспортованi внаслiдок накладення на них арешту (крiм арешту внаслiдок позовiв приватних осiб), вилучення у справi про порушення митних правил, аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту такої аварiї або дiї обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, строк переробки на митнiй територiї зупиняється на час такого арешту (вилучення, аварiї, дiї обставин непереборної сили)".

     19. У статтi 166:

     1) третє речення частини першої доповнити словами "крiм випадкiв, передбачених частинами другою i третьою цiєї статтi";

     2) доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк, передбачений частиною першою цiєї статтi. У разi вiдмови у продовженнi такого строку орган доходiв i зборiв зобов'язаний невiдкладно письмово або в електроннiй формi повiдомити особi, яка звернулася iз заявою про його продовження, про причини та пiдстави такої вiдмови.

     4. Якщо товари, помiщенi у митний режим переробки за межами митної територiї, не можуть бути своєчасно реiмпортованi внаслiдок накладення на них арешту, аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту такої аварiї або дiї обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, строк переробки за межами митної територiї зупиняється на час такого арешту (аварiї, дiї обставин непереборної сили)".

     20. Частину другу статтi 191 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) у строки, встановленi статтею 1942 цього Кодексу, подавати в установленому цим Кодексом порядку до органу доходiв i зборiв загальну декларацiю прибуття".

     21. Доповнити Кодекс статтями 1941 i 1942 такого змiсту:

     "Стаття 1941. Загальна декларацiя прибуття

     1. Загальна декларацiя прибуття подається до органу доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України, до прибуття таких товарiв на митну територiю України, у тому числi в митному режимi транзиту, з дотриманням строкiв, встановлених статтею 1942 цього Кодексу.

     У випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, загальна декларацiя прибуття може подаватися до iншого органу доходiв i зборiв, нiж зазначений в абзацi першому цiєї частини.

     2. Загальна декларацiя прибуття не подається у разi ввезення:

     1) товарiв, що перемiщуються морськими, рiчковими та повiтряними суднами, якi пiд час перебування на митнiй територiї України не роблять зупинок у портах чи аеропортах, розташованих на цiй територiї;

     2) товарiв, що перемiщуються трубопровiдним транспортом та лiнiями електропередачi;

     3) листiв, поштових карток та секограм;

     4) товарiв, що перемiщуються вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу;

     5) вiйськової технiки та iнших товарiв, передбачених статтею 252 цього Кодексу;

     6) товарiв, що ввозяться на митну територiю України особами, яким надано митнi пiльги, передбаченi статтями 383 - 386, 388, 389, 391 i 392 цього Кодексу, та якi ввозяться на митну територiю України у зв'язку з наданням таких пiльг;

     7) товарiв, що перемiщуються iз застосуванням книжки (карнета) А.Т.А.;

     8) товарiв, що перемiщуються громадянами для особистих, сiмейних та iнших потреб, не пов'язаних iз провадженням пiдприємницької дiяльностi, у ручнiй поклажi або в супроводжуваному багажi;

     9) товарiв, що ввозяться для спортивних цiлей учасниками офiцiйних спортивних змагань;

     10) припасiв, якi знаходяться на борту транспортного засобу, що прибуває на митну територiю України;

     11) транспортних засобiв особистого користування;

     12) товарiв, необхiдних для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй;

     13) органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людини для потреб трансплантацiї.

     3. Загальна декларацiя прибуття подається до органу доходiв i зборiв перевiзником, що перемiщує товари, або вiд його iменi iншою особою.

     4. Загальна декларацiя прибуття подається до органу доходiв i зборiв у виглядi електронного повiдомлення, засвiдченого електронним цифровим пiдписом, або через iнтерфейс для подання такої декларацiї, розмiщений на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

     У випадках, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, для подання загальної декларацiї прибуття можуть використовуватися комерцiйнi портовi або транспортнi iнформацiйнi системи, за умови що такi системи забезпечують передачу загальних декларацiй прибуття до органiв доходiв i зборiв у строки, встановленi статтею 1942 цього Кодексу.

     5. Загальна декларацiя прибуття реєструється автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi пiсля її отримання. Присвоєний загальнiй декларацiї прибуття реєстрацiйний номер надсилається особi, яка подавала таку декларацiю, автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi.

     6. Перелiк вiдомостей, що вносяться до загальної декларацiї прибуття залежно вiд засобу та способу перемiщення товарiв через митний кордон України, наявностi авторизацiї АЕО, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, з урахуванням вимог митного законодавства Європейського Союзу.

     7. З моменту пред'явлення органу доходiв i зборiв товарiв, що ввозяться на митну територiю України на пiдставi загальної декларацiї прибуття, така декларацiя є документом, що засвiдчує факти, якi мають юридичне значення, а перевiзник несе адмiнiстративну вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цього Кодексу. Вiдомостi, зазначенi у загальнiй декларацiї прибуття, можуть бути змiненi особою, яка подала таку декларацiю, крiм випадкiв, якщо:

     1) органом доходiв i зборiв повiдомлено про намiри проведення митних формальностей, пов'язаних iз фiзичною перевiркою товарiв;

     2) органом доходiв i зборiв виявлено помилки у вiдомостях, зазначених у загальнiй декларацiї прибуття;

     3) товари вже були пред'явленi органу доходiв i зборiв.

     8. Орган доходiв i зборiв, зазначений у частинi першiй цiєї статтi, здiйснює аналiз ризикiв за загальною декларацiєю прибуття протягом однiєї години з моменту її отримання та виконує митнi формальностi, визначенi за результатами такого аналiзу, пiсля прибуття товарiв у перший пункт пропуску (пункт контролю) через державний кордон України.

     9. У разi визначення за результатами аналiзу ризикiв необхiдностi виконання митних формальностей орган доходiв i зборiв невiдкладно, але не ранiше нiж пiсля прибуття товарiв у перший пункт пропуску (пункт контролю) через державний кордон України, повiдомляє про такi митнi формальностi перевiзника.

     10. Якщо товари, зазначенi у загальнiй декларацiї прибуття, не були ввезенi на митну територiю України, загальну декларацiю прибуття може бути анульовано за письмовим зверненням особи, зазначеної в частинi третiй цiєї статтi.

     Якщо протягом 200 днiв з дня реєстрацiї загальної декларацiї прибуття товари не були ввезенi, а письмове звернення про анулювання загальної декларацiї прибуття не було подано, така декларацiя анулюється автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi.

     11. Вiдсутнiсть на момент здiйснення митних формальностей у пунктi пропуску через державний кордон України загальної декларацiї прибуття на товари є пiдставою для вiдмови у пропуску через митний кордон України товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення, що їх перевозять, та притягнення перевiзника до адмiнiстративної вiдповiдальностi вiдповiдно до цього Кодексу. Пропуск через митний кордон України таких товарiв та транспортних засобiв комерцiйного призначення, що їх перевозять, здiйснюється пiсля подання органу доходiв i зборiв загальної декларацiї прибуття та виконання необхiдних митних формальностей, визначених за результатами аналiзу ризикiв за такою декларацiєю.

     Вимоги абзацу першого цiєї частини не застосовуються до випадкiв, визначених частиною другою цiєї статтi.

     Стаття 1942. Строки подання загальної декларацiї прибуття

     1. Залежно вiд засобiв та способiв перемiщення товарiв через митний кордон України загальна декларацiя прибуття подається з дотриманням таких строкiв:

     1) для перевезення товарiв морським транспортним засобом - не пiзнiше нiж за чотири години до прибуття товарiв у перший пункт пропуску на митнiй територiї України;

     2) для перевезення товарiв рiчковим транспортним засобом - не пiзнiше нiж за двi години до прибуття товарiв у перший пункт пропуску на митнiй територiї України;

     3) для перевезення товарiв повiтряним транспортним засобом:

     а) тривалiстю чотири години i бiльше - не пiзнiше нiж за чотири години до прибуття товарiв у перший пункт пропуску на митнiй територiї України;

     б) тривалiстю менше чотирьох годин - не пiзнiше моменту вильоту повiтряного судна;

     4) для перевезення товарiв залiзничним транспортним засобом:

     а) тривалiстю двi години i бiльше - не пiзнiше нiж за двi години до прибуття товарiв у перший пункт пропуску на митнiй територiї України;

     б) тривалiстю менше двох годин - не пiзнiше нiж за одну годину до прибуття товарiв у перший пункт пропуску на митнiй територiї України;

     5) для перевезення товарiв автомобiльним транспортним засобом - не пiзнiше нiж за одну годину до прибуття товарiв у перший пункт пропуску на митнiй територiї України".

     22. Частину четверту статтi 200 доповнити другим реченням такого змiсту: "Якщо доставка товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення в межах спецiальних спрощень, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С, здiйснюється до вiдповiдних об'єктiв АЕО (будiвель, споруд, вiдкритих або закритих майданчикiв тощо), визначених для застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням", подальшi митнi формальностi здiйснюються у порядку, визначеному для цього спецiального спрощення".

     23. У статтi 239:

     1) пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Прийняття органами доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення для зберiгання на складах цих органiв може здiйснюватися iз заповненням унiфiкованої митної квитанцiї, форма та порядок застосування якої затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     2) частину сьому доповнити четвертим реченням такого змiсту: "Готiвковi кошти на вiдшкодування витрат на зберiгання товарiв, транспортних засобiв на складах органiв доходiв i зборiв можуть прийматися цими органами iз заповненням унiфiкованої митної квитанцiї, яка видається власникам зазначених товарiв, транспортних засобiв або уповноваженим ними особам".

     24. Статтю 246 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Для виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення застосовується автоматизована система митного оформлення, яка згiдно з цим Кодексом в автоматичному режимi з урахуванням результатiв аналiзу ризикiв та залежно вiд типу митної декларацiї, митного режиму, особливостей, засобiв i способiв перемiщення товарiв через митний кордон України визначає перелiк таких митних формальностей та необхiднiсть участi у їх виконаннi посадової особи органу доходiв i зборiв.

     У разi якщо автоматизованою системою митного оформлення або посадовою особою органу доходiв i зборiв за результатами застосування системи управлiння ризиками не визначено необхiдностi участi у виконаннi митних формальностей щодо товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення посадової особи органу доходiв i зборiв, такi митнi формальностi виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi.

     Iнформацiя про виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi вноситься до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України та передається декларанту або уповноваженiй ним особi".

     25. У статтi 247:

     1) частину четверту доповнити другим реченням такого змiсту: "Оформлення митної декларацiї (у тому числi попередньої митної декларацiї) для перемiщення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення внутрiшнiм транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до органу доходiв i зборiв, розташованого на митнiй територiї України, може також здiйснюватися органом доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого закiнчується таке транзитне перемiщення";

     2) частину восьму доповнити другим i третiм реченнями такого змiсту: "Така плата може справлятися iз заповненням унiфiкованої митної квитанцiї. Така плата не справляється за виконання органами доходiв i зборiв митних формальностей поза мiсцем розташування органiв доходiв i зборiв у межах спецiальних спрощень, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С (крiм випадкiв виклику посадової особи органiв доходiв i зборiв таким АЕО)".

     26. Статтю 248 доповнити частинами третьою i четвертою такого змiсту:

     "3. Для виконання митних формальностей пiд час здiйснення митного оформлення товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення застосовується автоматизована система митного оформлення, яка згiдно з цим Кодексом в автоматичному режимi здiйснює:

     1) отримання митних декларацiй та їх реєстрацiю;

     2) визначення перелiку митних формальностей, обов'язкових для виконання за митною декларацiєю, залежно вiд типу митної декларацiї, митного режиму, особливостей, засобiв i способiв перемiщення товарiв через митний кордон України та з урахуванням результатiв аналiзу ризикiв;

     3) визначення необхiдностi участi посадової особи органу доходiв i зборiв у виконаннi митних формальностей за митною декларацiєю;

     4) призначення посадової особи органу доходiв i зборiв для виконання митних формальностей за митною декларацiєю;

     5) надання декларанту iнформацiї про стан обробки митної декларацiї, перелiк митних формальностей, визначених обов'язковими для виконання за такою декларацiєю, та посадову особу органу доходiв i зборiв, призначену для їх виконання (у разi її призначення).

     4. У разi якщо автоматизованою системою митного оформлення або посадовою особою органу доходiв i зборiв за результатами застосування системи управлiння ризиками не визначено необхiдностi участi у виконаннi митних формальностей щодо товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення посадової особи органу доходiв i зборiв, такi митнi формальностi виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi.

     Iнформацiя про виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi в установленому порядку вноситься до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України та передається декларанту або уповноваженiй ним особi".

     27. Доповнити статтею 2491 такого змiсту:

     "Стаття 2491. Процедура випуску за мiсцезнаходженням

     1. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-С, має право отримати дозвiл на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням".

     2. Обов'язковою умовою надання дозволу на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням" є наявнiсть у АЕО:

     1) дозволу на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя" (при ввезеннi товарiв на митну територiю України та/або вивезеннi за межi митної територiї України товарiв, якi оподатковуються вивiзним митом);

     2) дозволу на застосування спецiального спрощення "самостiйне накладення пломб спецiального типу" (при вивезеннi товарiв за межi митної територiї України).

     3. Процедура випуску за мiсцезнаходженням може застосовуватися виключно щодо товарiв, пред'явлених на вiдповiдному об'єктi пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, визначеному в дозволi на застосування такого спецiального спрощення.

     4. Процедура випуску за мiсцезнаходженням застосовується щодо:

     1) товарiв, ввезених на митну територiю України, що помiщуються в митнi режими:

     а) iмпорту;

     б) митного складу;

     в) переробки на митнiй територiї;

     г) тимчасового ввезення;

     ґ) вiльної митної зони;

     д) реiмпорту;

     2) товарiв, що для вивезення за межi митної територiї України помiщуються у митнi режими:

     а) експорту;

     б) реекспорту;

     в) тимчасового вивезення;

     г) переробки за межами митної територiї.

     5. Для застосування процедури випуску за мiсцезнаходженням на кожний об'єкт (будiвлю, споруду, вiдкритий чи закритий майданчик тощо), що використовується пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С, видається окремий дозвiл.

     6. У дозволi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням" зазначаються вiдомостi про:

     1) митницю (митнi пости або iншi структурнi пiдроздiли митницi), якою (якими) здiйснюватимуться митнi формальностi пiд час застосування процедури випуску за мiсцезнаходженням;

     2) адресу та географiчнi координати об'єкта (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика тощо), що використовуватиметься для декларування та випуску в заявлений митний режим товарiв;

     3) митнi режими, в якi можуть помiщуватися товари iз застосуванням процедури випуску за мiсцезнаходженням;

     4) способи забезпечення сплати митних платежiв (у разi застосування);

     5) порядок iнформацiйного обмiну мiж пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С, митницею, яка видала дозвiл, та єдиною автоматизованою iнформацiйною системою органiв доходiв i зборiв iз використанням вiдповiдних веб-сервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет;

     6) порядок iнформацiйного обмiну мiж пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С, та митницею, яка видала дозвiл, у разi виходу з ладу єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв, вiдповiдних веб-сервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет;

     7) перелiк товарiв, щодо яких надається дозвiл, iз зазначенням їх кодiв на рiвнi товарної пiдкатегорiї (10 знакiв) згiдно з УКТ ЗЕД, найменування та звичайного торговельного опису, що дає змогу iдентифiкувати та класифiкувати цi товари;

     8) перелiк засобiв та способи перемiщення товарiв, щодо яких надається дозвiл;

     9) максимальнi строки для надання митницею пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С, повiдомлення про заборону зняття митного забезпечення або вчинення iнших дiй;

     10) iншi вiдомостi, визначенi формою такого дозволу.

     7. Об'єкт пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, зазначений у дозволi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням", може використовуватися для розмiщення товарiв для тимчасового зберiгання та/або у митний режим митного складу. Товари, що помiщуються у митний режим митного складу на такому об'єктi, декларуються пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С та застосовує процедуру випуску за мiсцезнаходженням.

     Протягом часу перебування товарiв на об'єктi пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, зазначеному в дозволi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням", у тому числi як таких, що зберiгаються на складi тимчасового зберiгання та/або у митному режимi митного складу, сплата митних платежiв пiдлягає забезпеченню загальною фiнансовою гарантiєю пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С.

     8. Об'єкт пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, зазначений у дозволi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням", є мiсцем доставки.

     Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-С, пiд час застосування процедури випуску за мiсцезнаходженням пiсля прибуття товарiв до об'єкта (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика тощо), зазначеного у такому дозволi, зобов'язане:

     1) невiдкладно надiслати митницi, яка видала такий дозвiл, електронне повiдомлення про прибуття товарiв та про доступнiсть їх для митного контролю;

     2) iнформувати митницю про всi непередбачуванi подiї та/або обставини, що виникли пiд час доставки транспортного засобу комерцiйного призначення та товарiв, що ним перемiщуються, до визначеного у дозволi на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням" об'єкта та якi стали йому вiдомi вiд перевiзника;

     3) забезпечити цiлiснiсть митного забезпечення, якщо таке накладалося, не здiйснювати розвантаження та забезпечити перебування транспортного засобу комерцiйного призначення та товарiв, що ним перемiщуються, на визначеному дозволом об'єктi пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, до отримання вiд митницi дозволу на їх розвантаження або до завершення максимального строку для надання митницею повiдомлення про заборону зняття митного забезпечення, якщо таке накладалося, та розвантаження товарiв, а в разi отримання вiд митницi такого повiдомлення - до прибуття посадових осiб митницi;

     4) невiдкладно пiсля розвантаження надiслати митницi електронне повiдомлення про результати розвантаження iз зазначенням усiх виявлених розбiжностей щодо перемiщуваних товарiв, якщо такi виявлено. З моменту надiслання митницi повiдомлення про результати розвантаження товари набувають статусу таких, що зберiгаються на складi тимчасового зберiгання;

     5) надати на вимогу митницi доступ до транспортного засобу комерцiйного призначення, товарiв, що ним перемiщувалися, та товаротранспортних i товаросупровiдних документiв, на пiдставi яких здiйснювалося транзитне перемiщення таких товарiв;

     6) iнформувати митницю про всi подiї та обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов дозволу на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням".

     9. Пiд час доставки товарiв iз застосуванням процедури випуску за мiсцезнаходженням до об'єкта пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, процедури доставки товарiв вважаються завершеними, якщо:

     1) транспортний засiб комерцiйного призначення та товари, що ним перемiщуються, товаротранспортнi i товаросупровiднi документи доставленi протягом встановленого строку до об'єкта пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С i застосовує процедуру випуску за мiсцезнаходженням;

     2) пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С i застосовує процедуру випуску за мiсцезнаходженням, надiслано до митницi електронне повiдомлення про результати розвантаження та про вiдсутнiсть розбiжностей щодо товарiв, доставлених до вiдповiдного об'єкта та розмiщених на ньому, з вiдомостями, що мiстяться у вiдповiдних документах контролю за доставкою та товаротранспортних i товаросупровiдних документах.

     10. У разi використання процедури випуску за мiсцезнаходженням для помiщення товарiв у митнi режими, зазначенi у пунктi 2 частини четвертої цiєї статтi, такi товари повиннi бути завантаженi на транспортний засiб комерцiйного призначення iз накладенням пломб спецiального типу, у разi можливостi їх застосування, до моменту декларування товарiв у вiдповiдний митний режим.

     Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-С i застосовує процедуру випуску за мiсцезнаходженням, до отримання дозволу митницi на вiдправлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з вiдповiдного об'єкта (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика тощо), визначеного у такому дозволi, зобов'язане:

     1) не здiйснювати пiсля подання митної декларацiї будь-яких операцiй з транспортними засобами комерцiйного призначення та товарами, що ними перемiщуються, до отримання повiдомлення про помiщення товарiв у вiдповiдний митний режим;

     2) надати на вимогу митницi доступ до транспортного засобу комерцiйного призначення, задекларованих товарiв та документiв, на пiдставi яких здiйснювалося декларування таких товарiв;

     3) iнформувати митницю про всi подiї та обставини, що можуть мати вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням".

     11. Митнi формальностi пiд час застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням" виконуються iз застосуванням автоматизованої системи митного оформлення. У разi якщо автоматизованою системою митного оформлення або посадовою особою органу доходiв i зборiв за результатами застосування системи управлiння ризиками не визначено необхiднiсть участi посадових осiб органiв доходiв i зборiв у виконаннi митних формальностей при застосуваннi процедури випуску за мiсцезнаходженням, такi митнi формальностi виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi. Особливостi виконання митних формальностей пiд час застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням" визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     28. У статтi 257:

     1) частину четверту виключити;

     2) частину восьму доповнити абзацами двадцять дев'ятим - тридцять четвертим такого змiсту:

     "До спрощеної митної декларацiї вносяться вiдомостi про дозволи на застосування спецiальних спрощень, визначених частиною першою статтi 13 цього Кодексу, якi застосованi для подання такої спрощеної митної декларацiї, а також вiдомостi, визначенi такими пунктами цiєї частини:

     пунктами 1 - 3;

     пунктом 4 (тiльки щодо виду транспорту на кордонi та в межах країни);

     пунктом 5 (тiльки згiдно з пiдпунктами "а", "б" (тiльки щодо звичайного торговельного опису, що дає змогу iдентифiкувати товар), "г" (на рiвнi товарної пiдпозицiї згiдно з УКТ ЗЕД), "д", "е" (тiльки кiлькiсть у кiлограмах (у разi ввезення - вага нетто та вага брутто, а в разi вивезення - вага брутто) та "є";

     пунктом 6 (тiльки згiдно з пiдпунктом "д");

     пунктами 7 - 10".

     29. Частину першу статтi 258 доповнити другим реченням такого змiсту: "Оформлення органом доходiв i зборiв митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку, є випуском товарiв у заявлений митний режим".

     30. Частину другу статтi 260 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Оформлення органом доходiв i зборiв тимчасової митної декларацiї є випуском товарiв у заявлений митний режим. Якщо пiд час митного оформлення товарiв органом доходiв i зборiв бралися проби (зразки) цих товарiв для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи), випуск таких товарiв до одержання результатiв вiдповiдних дослiджень (аналiзу, експертиз), якщо вони не пiдпадають пiд дiю встановлених законодавством України заборон та/або обмежень щодо перемiщення через митний кордон України, може бути здiйснений органом доходiв i зборiв за тимчасовою митною декларацiєю у порядку та на умовах, встановлених Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     31. Доповнити статтею 2601 такого змiсту:

     "Стаття 2601. Спрощена митна декларацiя

     1. Спрощена митна декларацiя використовується для декларування та випуску в заявлений митний режим товарiв, декларантом яких є пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО-С i має дозвiл на застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування".

     2. Спрощена митна декларацiя може подаватися безпосередньо пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С i має дозвiл на застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування", або вiд його iменi пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-Б i має дозвiл на здiйснення митної брокерської дiяльностi.

     3. Обов'язковою умовою отримання дозволу на застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування" у випадках, зазначених у пунктах 1 i 2 частини п'ятої цiєї статтi, є наявнiсть у пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С, дозволiв на застосування спецiальних спрощень "загальна фiнансова гарантiя" та "процедура випуску за мiсцезнаходженням".

     4. Спрощена митна декларацiя вiдповiдно до вимог, установлених митним законодавством Європейського Союзу, мiстить зменшений обсяг вiдомостей (порiвняно з митною декларацiєю, заповненою у звичайному порядку), який є достатнiм для iдентифiкацiї товарiв. Разом iз спрощеною митною декларацiєю до органу доходiв i зборiв подається лише рахунок або iнший документ, який визначає вартiсть товару.

     5. Спрощена митна декларацiя подається для декларування:

     1) товарiв, якi перемiщувалися у вантажних вiдправленнях автомобiльним або залiзничним транспортом внутрiшнiм транзитом вiд пункту ввезення (пропуску) на митну територiю України до вiдповiдного об'єкта пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С (будiвлi, споруди, вiдкритого або закритого майданчика тощо), визначеного дозволом на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням", за митною декларацiєю (у тому числi попередньою митною декларацiєю), та декларуються у митнi режими:

     а) iмпорту;

     б) митного складу;

     в) переробки на митнiй територiї;

     г) тимчасового ввезення;

     ґ) вiльної митної зони;

     д) реiмпорту;

     2) товарiв, що помiщуються у митний режим iмпорту пiсля помiщення в митний режим митного складу згiдно з пiдпунктом "б" пункту 1 цiєї частини;

     3) товарiв, якi для вивезення за межi митної територiї України у вантажних вiдправленнях авiацiйним, водним, автомобiльним або залiзничним транспортом пред'явленi на об'єктi пiдприємства, яке отримало авторизацiю АЕО-С i має дозвiл на застосування спецiального спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням", або пред'явленi у зонi митного контролю за мiсцезнаходженням органу доходiв i зборiв, або декларуються без такого пред'явлення вiдповiдно до частини другої статтi 258 цього Кодексу у митнi режими:

     а) експорту;

     б) реекспорту;

     в) тимчасового вивезення;

     г) переробки за межами митної територiї.

     6. Митнi формальностi пiд час застосування процедури спрощеного декларування виконуються iз застосуванням автоматизованої системи митного оформлення. У разi якщо автоматизованою системою митного оформлення або посадовою особою органу доходiв i зборiв за результатами застосування системи управлiння ризиками не визначено необхiднiсть участi посадових осiб органiв доходiв i зборiв у виконаннi митних формальностей за спрощеною митною декларацiєю, митнi формальностi за такою спрощеною митною декларацiєю виконуються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi протягом 15 хвилин з моменту її реєстрацiї. Особливостi виконання митних формальностей пiд час застосування процедури спрощеного декларування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     7. Оформлення спрощеної митної декларацiї є випуском товарiв у заявлений митний режим.

     Оформлення спрощеної митної декларацiї вiдповiдно до пунктiв 1, 2 та пiдпунктiв "а", "г" пункту 3 частини п'ятої цiєї статтi здiйснюється за умови надання органу доходiв i зборiв загальної фiнансової гарантiї.

     Строк подання додаткової декларацiї до спрощеної декларацiї залежно вiд строку використання пiдприємством процедури спрощеного декларування становить:

     1) 15 днiв - у разi, якщо строк використання пiдприємством процедури спрощеного декларування не перевищує одного року;

     2) 30 днiв - у разi, якщо строк використання пiдприємством процедури спрощеного декларування перевищує один рiк.

     8. Для оформлення товарiв за спрощеною митною декларацiєю застосовуються заходи нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, чиннi на дату прийняття такої спрощеної митної декларацiї органом доходiв i зборiв, а заходи тарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та курси валют, визначенi вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу, - чиннi на дату прийняття органом доходiв i зборiв додаткової митної декларацiї на товари, оформленi за такою спрощеною митною декларацiєю.

     9. У дозволi на застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування" зазначаються вiдомостi про:

     1) митницю (митнi пости або iншi структурнi пiдроздiли митницi), якою здiйснюватимуться митнi формальностi пiд час застосування спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування";

     2) митнi режими, в якi можуть помiщуватися товари iз застосуванням спецiального спрощення "процедура спрощеного декларування";

     3) способи забезпечення сплати митних платежiв (у разi застосування);

     4) перелiк товарiв, щодо яких надається дозвiл, iз зазначенням їх кодiв на рiвнi товарної пiдкатегорiї (10 знакiв) згiдно з УКТ ЗЕД, найменування та звичайного торговельного опису, що дає змогу iдентифiкувати та класифiкувати цi товари;

     5) перелiк засобiв та способи перемiщення товарiв, щодо яких надається дозвiл;

     6) порядок iнформацiйного обмiну мiж пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С, митницею, яка видала дозвiл, та єдиною автоматизованою iнформацiйною системою органiв доходiв i зборiв iз використанням вiдповiдних веб-сервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет;

     7) порядок iнформацiйного обмiну мiж пiдприємством, яке отримало авторизацiю АЕО-С, та митницею, яка видала дозвiл, у разi виходу з ладу єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв, вiдповiдних веб-сервiсiв та iнших електронних сервiсiв, доступних через мережу Iнтернет;

     8) iншi вiдомостi, визначенi формою такого дозволу".

     32. У статтi 261:

     1) у частинi першiй слова i цифри "статей 259 i 260 цього Кодексу попередньої, тимчасової або перiодичної митної декларацiї" замiнити словами i цифрами "статей 259 - 2601 цього Кодексу попередньої, тимчасової, спрощеної або перiодичної митної декларацiї", а пiсля слова "тимчасовою" доповнити словом "спрощеною";

     2) пiсля частини другої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "3. У разi випуску товарiв за спрощеною митною декларацiєю в межах спецiальних спрощень, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С, таке пiдприємство зобов'язане подати до органу доходiв i зборiв, який здiйснив такий випуск, додаткову декларацiю (додатковi декларацiї) на такi товари та сплатити митнi та iншi платежi, якими вiдповiдно до законодавства України обкладаються товари пiд час помiщення їх у вiдповiдний митний режим, протягом строкiв, визначених вiдповiдно до цього Кодексу.

     4. Додаткова декларацiя також може бути подана для сплати мита на товари, що ввезенi на митну територiю України та випущенi у вiдповiдний митний режим iз звiльненням або умовним звiльненням вiд сплати мита i використанi у виробництвi iнших товарiв, та якщо така сплата є умовою набуття виробленими в Українi товарами походження з України та це передбачено законами України та/або мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України".

     У зв'язку з цим частини третю - п'яту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     3) частину шосту пiсля слова "тимчасова" доповнити словом "спрощена";

     4) частину сьому пiсля слова "тимчасових" доповнити словом "спрощених";

     5) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. У межах строкiв подання додаткової декларацiї, визначених вiдповiдно до цього Кодексу, дозволяється подання кiлькох додаткових декларацiй до однiєї попередньої, тимчасової, спрощеної, перiодичної митної декларацiї або митної декларацiї, заповненої у звичайному порядку".

     33. У першому реченнi частини тринадцятої статтi 264 слова "або уповноваженою ним особою" виключити та доповнити словами "крiм документiв на паперових носiях, що наданi органу доходiв i зборiв для здiйснення митних формальностей та не поверненi органом доходiв i зборiв пiсля їх виконання".

     34. Частину третю статтi 293 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) у разi застосування загальної фiнансової гарантiї для забезпечення сплати митних платежiв - АЕО, який користується вiдповiдним спецiальним спрощенням".

     35. У статтi 297:

     1) частину першу пiсля слова "нарахованi" доповнити словами "декларантом (уповноваженою ним особою) або", а пiсля слiв "iз звiльненням вiд оподаткування митними платежами" - словами "або випускаються у вiдповiдний митний режим за спрощеною декларацiєю в межах спецiальних спрощень, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С";

     2) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. У разi випуску товарiв у вiдповiдний митний режим за спрощеною митною декларацiєю в межах спецiальних спрощень, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С, митнi платежi повиннi бути сплаченi не пiзнiше дня подання до органу доходiв i зборiв вiдповiдної додаткової декларацiї до такої спрощеної декларацiї".

     У зв'язку з цим частини другу - шосту вважати вiдповiдно частинами третьою - сьомою.

     36. У статтi 298:

     1) частину першу пiсля слова "нарахованi" доповнити словами "декларантом (уповноваженою ним особою) або", а слова "сплатi до державного бюджету платником податкiв" замiнити словом "перерахуванню";

     2) частину другу доповнити другим реченням такого змiсту: "Суми митних платежiв можуть справлятися органом доходiв i зборiв у готiвковiй формi iз заповненням унiфiкованої митної квитанцiї".

     37. Частину шосту статтi 307 доповнити словами i цифрами "крiм випадкiв надання фiнансових гарантiй згiдно з главами 8 i 20 цього Кодексу".

     38. У статтi 309:

     1) у частинi другiй слово "генеральною" замiнити словом "загальною";

     2) частини четверту i шосту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi надання гарантом фiнансової гарантiї у паперовому виглядi її електронна копiя надсилається до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України авторизованим електронним повiдомленням гаранта";

     "6. Загальна фiнансова гарантiя може використовуватися АЕО, якому надано дозвiл на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя".

     Загальна фiнансова гарантiя використовується для забезпечення сплати митних платежiв за кiлькома зобов'язаннями АЕО, що випливають з митних процедур вiдповiдно до цього Кодексу у будь-якiй митницi на всiй митнiй територiї України незалежно вiд митного режиму.

     Попереднiй розрахунок базової суми загальної фiнансової гарантiї здiйснюється АЕО самостiйно з урахуванням обсягу майбутнiх операцiй та подається разом iз заявою про надання дозволу на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя".

     Базова сума загальної фiнансової гарантiї узгоджується АЕО з митницею, що надає дозвiл на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя".

     АЕО за потреби здiйснює перерахунок базової суми загальної фiнансової гарантiї та подає його до митницi, яка надала дозвiл на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя", разом iз заявою про змiну базової суми загальної фiнансової гарантiї.

     За заявою АЕО митниця, яка надала дозвiл на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя", може надати дозвiл такому оператору на зменшення розмiру забезпечення базової суми загальної фiнансової гарантiї на:

     1) 50 вiдсоткiв, якщо АЕО має досвiд здiйснення митних формальностей пiд час декларування та випуску товарiв у митнi режими iз наданням органам доходiв i зборiв загальної фiнансової гарантiї не менше одного року;

     2) 70 вiдсоткiв, якщо АЕО має досвiд здiйснення митних формальностей пiд час декларування та випуску товарiв у митнi режими iз наданням органам доходiв i зборiв загальної фiнансової гарантiї не менше двох рокiв.

     Пiд зменшенням розмiру забезпечення базової суми загальної фiнансової гарантiї на 50 вiдсоткiв або 70 вiдсоткiв розумiється використання загальної фiнансової гарантiї для забезпечення сплати сум митних платежiв за зобов'язаннями АЕО, що випливають з митних процедур вiдповiдно до цього Кодексу, у розмiрi, що вiдповiдає базовiй сумi такої загальної фiнансової гарантiї, зазначеної у дозволi на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя", але з фактичним забезпеченням цiєї базової суми загальною фiнансовою гарантiєю, виданою гарантом, на 50 вiдсоткiв або 30 вiдсоткiв вiдповiдно.

     Дозвiл на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя" повинен, зокрема, визначати:

     перелiк товарiв iз зазначенням їх кодiв згiдно з УКТ ЗЕД, засоби та способи їх перемiщення, щодо яких загальна фiнансова гарантiя не застосовується;

     базову суму та розмiр забезпечення базової суми загальної фiнансової гарантiї;

     обов'язок АЕО iнформувати митницю про всi подiї та обставини, що можуть впливати або мають вплив на дотримання ним умов, визначених дозволом на застосування спецiального спрощення "загальна фiнансова гарантiя";

     3) у частинi сьомiй слово "генеральна" замiнити словом "загальна", а слово "виключно" - словами "у паперовому виглядi або";

     4) у частинi дев'ятiй:

     в абзацi першому слова "iндивiдуальної (одноразової)" виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Вiдсутнiсть в єдинiй автоматизованiй iнформацiйнiй системi органiв доходiв i зборiв України електронної копiї фiнансової гарантiї у паперовому виглядi або фiнансової гарантiї у виглядi електронного документа є пiдставою для надання вiдмови в митному оформленнi митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi застосування iндивiдуальної (одноразової) фiнансової гарантiї у паперовому виглядi пiсля завершення оформлення митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв посадова особа органу доходiв i зборiв проставляє вiдбитки вiдповiдного митного забезпечення на всiх примiрниках фiнансової гарантiї";

     5) частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Пiсля надсилання гарантом до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв України фiнансової гарантiї у виглядi електронного документа або електронної копiї фiнансової гарантiї у паперовому виглядi внесення змiн до них не допускається".

     39. У статтi 311:

     1) частину третю пiсля слiв "фiнансових гарантiй" доповнити словами "та порядок їх заповнення";

     2) у першому реченнi частини восьмої слова "Фiнансова гарантiя, надана у виглядi документа" замiнити словами "Iндивiдуальна фiнансова гарантiя у паперовому виглядi";

     3) частину десяту доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi застосування багаторазової або загальної фiнансової гарантiї вивiльненню пiдлягає сума митних платежiв за митною декларацiєю або документом контролю за перемiщенням товарiв, митне оформлення якого було здiйснено iз застосуванням такої фiнансової гарантiї";

     4) пункт 1 частини дванадцятої пiсля слiв "на вимогу гаранта" доповнити словами "за умови вiдсутностi прикрiплень фiнансової гарантiї до митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв".

     40. Статтю 313 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Прийняття органом доходiв i зборiв грошової застави в готiвковiй формi здiйснюється iз заповненням унiфiкованої митної квитанцiї".

     У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати вiдповiдно частинами четвертою - десятою.

     41. У частинi шостiй статтi 318 слова "уповноваженими економiчними операторами" замiнити словом "АЕО".

     42. У статтi 319:

     1) в абзацi одинадцятому частини дев'ятої слова "податкову та" виключити;

     2) частину десяту пiсля абзацу другого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Якщо випуск товарiв здiйснюється в межах спецiальних спрощень, вiдповiдно до статтi 2491 або 2601 цього Кодексу, наданих пiдприємству, яке отримало авторизацiю АЕО-С, обов'язок з отримання вiд уповноважених органiв за результатами проведення заходiв офiцiйного контролю дозволiв на випуск товарiв у заявлений митний режим вiдповiдно до мети їх ввезення в Україну покладається на такого АЕО, який застосовує спецiальне спрощення "процедура випуску за мiсцезнаходженням" або "процедура спрощеного декларування".

     У зв'язку з цим абзаци третiй - шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - сьомим;

     3) в абзацах першому та другому частини дванадцятої слова "податкову та" виключити.

     43. Частину третю статтi 320 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Якщо автоматизованою системою управлiння ризиками або посадовою особою органу доходiв i зборiв за результатами застосування системи управлiння ризиками не визначено необхiдностi проведення митного огляду товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, митне оформлення та випуск цих товарiв, транспортних засобiв здiйснюється без проведення їх митного огляду".

     44. У статтi 326:

     1) у частинi другiй:

     перше i друге речення пiсля слiв "запiрно-пломбових пристроїв" доповнити словом "пломб";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Забезпечення iдентифiкацiї може здiйснюватися пiдприємством, що отримало дозвiл на застосування спецiального спрощення "самостiйне накладення пломб спецiального типу", шляхом самостiйного накладення таких пломб";

     2) перше речення частини п'ятої пiсля слiв "iншими органами" доповнити словами "або декларантом чи уповноваженою ним особою".

     45. Доповнити статтею 3261 такого змiсту:

     "Стаття 3261. Самостiйне накладення пломб спецiального типу

     1. Пiдприємство, яке отримало авторизацiю АЕО, має право отримати дозвiл на застосування спецiального спрощення "самостiйне накладення пломб спецiального типу".

     2. Умови самостiйного накладення пломб спецiального типу для забезпечення iдентифiкацiї товарiв зазначаються у дозволi на застосування такого спецiального спрощення.

     3. Пломби спецiального типу накладаються на товари, окремi вантажнi мiсця або iншi пакунки, контейнери, транспортнi засоби комерцiйного призначення до моменту подання до органу доходiв i зборiв митної декларацiї. Вiдомостi про такi пломби вносяться до митної декларацiї.

     4. Вимоги до характеристик пломб спецiального типу, ведення їх облiку та зберiгання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику".

     46. Частину третю статтi 335 доповнити абзацами тринадцятим - п'ятнадцятим такого змiсту:

     "У спрощенiй митнiй декларацiї, яка використовується для декларування та митного оформлення товарiв, декларантом яких є АЕО, зазначаються вiдомостi лише згiдно з такими пунктами цiєї частини:

     пунктами 1 - 7;

     пунктом 8 (тiльки щодо документiв, що пiдтверджують забезпечення сплати митних платежiв)".

     47. Частину першу статтi 336 доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) пост-митний контроль".

     48. Доповнити статтею 3371 такого змiсту:

     "Стаття 3371. Пост-митний контроль

     1. Для цiлей пост-митного контролю органи доходiв i зборiв мають право перевiряти точнiсть i повноту iнформацiї, що мiститься у митнiй декларацiї, загальнiй декларацiї прибуття, та наявнiсть, точнiсть i правильнiсть документiв, на пiдставi яких здiйснено випуск товарiв.

     Пост-митний контроль здiйснюється за результатами застосування системи управлiння ризиками та може бути iнiцiйований пiд час митного оформлення або протягом 30 календарних днiв з дня випуску товарiв.

     Пост-митний контроль здiйснюється виключно тим органом доходiв i зборiв, що здiйснював митне оформлення товарiв.

     Орган доходiв i зборiв надсилає декларанту в електроннiй формi повiдомлення з перелiком документiв, якi необхiдно надати для здiйснення пост-митного контролю.

     Декларант зобов'язаний надати документи, зазначенi у повiдомленнi органу доходiв i зборiв для здiйснення пост-митного контролю, протягом 15 календарних днiв з дати отримання такого повiдомлення, у виглядi оригiналiв або засвiдчених в установленому порядку копiй на паперовому носiї або електронних (сканованих) копiй, засвiдчених квалiфiкованим електронним пiдписом декларанта або уповноваженої ним особи, якщо законодавством не передбачено подання оригiналiв таких документiв.

     Пост-митний контроль здiйснюється у примiщеннi органу доходiв i зборiв.

     Вiдомостi про перелiк документiв, зазначених у повiдомленнi декларанту для здiйснення пост-митного контролю, та про результати його здiйснення вносяться до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи органiв доходiв i зборiв.

     Про результати пост-митного контролю орган доходiв i зборiв повiдомляє декларанта в письмовiй або електроннiй формi.

     Результати пост-митного контролю пiдприємства враховуються системою управлiння ризиками, що застосовується органами доходiв i зборiв, та пiд час планування i проведення документальних перевiрок.

     Пiсля завершення проведення пост-митного контролю орган доходiв i зборiв повертає оригiнали документiв декларанту (у разi їх надання)".

     49. У частинi першiй статтi 345 слова "митних платежiв" замiнити словами "митних та iнших платежiв, а також пенi, контроль за справлянням яких покладено на органи доходiв i зборiв".

     50. У статтi 346:

     1) у частинi четвертiй слова i цифри "а пiдприємства, яке отримало статус уповноваженого економiчного оператора, - не частiше одного разу на 30 мiсяцiв" виключити;

     2) у частинi десятiй слова "уповноважених економiчних операторiв (у тому числi на пiдприємствах, якi звернулися для отримання такого статусу)" замiнити словами "(у тому числi за заявою про надання авторизацiї АЕО)".

     51. Частину двадцять першу статтi 356 виключити.

     52. Частину першу статтi 357 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Взятi проби (зразки) товарiв пiд митним забезпеченням разом з актом про їх взяття у строк, що не перевищує трьох календарних днiв пiсля їх взяття, надсилаються поштою або доставляються посадовою особою органу доходiв i зборiв до спецiалiзованого органу з питань експертизи та дослiджень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, чи до його вiдокремленого пiдроздiлу або до iншої експертної установи (органiзацiї) для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи). Проби (зразки) товарiв, що швидко псуються або мають обмежений строк зберiгання, доставляються для проведення їх дослiдження (аналiзу, експертизи) не пiзнiше наступного дня пiсля їх взяття".

     53. Частини сьому - дев'яту статтi 379 виключити.

     54. У частинi другiй статтi 405 слова i цифру "за винятком випадкiв, передбачених главою 2 цього Кодексу" виключити.

     55. У частинi першiй статтi 406:

     в абзацi першому слова "здiйснення митної брокерської дiяльностi" виключити;

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Дозвiл на здiйснення митної брокерської дiяльностi надається центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику".

     56. У частинi другiй статтi 428 слова "на рiвнi пiдгрупи (чотирьох знакiв) згiдно з УКТ ЗЕД" виключити.

     57. Текст статтi 454 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, затверджує нормативно-технiчнi документи, якi використовуються для оформлення митних декларацiй та виконання iнших митних формальностей, визначених цим Кодексом, - вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань митної справи - та встановлює порядок їх ведення.

     2. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, здiйснює впровадження класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.

     3. Класифiкатори, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, використовуються виключно для цiлей, передбачених цим Кодексом.

     4. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, iнформує державнi органи та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi про змiни, внесенi до класифiкаторiв, зазначених у частинi першiй цiєї статтi, не пiзнiше нiж за 10 днiв до дня набрання чинностi такими змiнами".

     58. У статтi 455:

     1) назву та частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 455. Облiк осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи

     1. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, веде централiзований облiк осiб (резидентiв та нерезидентiв): декларантiв, перевiзникiв, гарантiв, АЕО, iнших пiдприємств, контроль за дiяльнiстю яких здiйснюється органами доходiв i зборiв.

     Вимога абзацу першого цiєї частини не поширюється на:

     громадян, якi перемiщують через митний кордон України особистi речi, транспортнi засоби особистого користування та iншi товари для особистих, сiмейних чи iнших потреб, не пов'язаних iз провадженням пiдприємницької дiяльностi;

     осiб, якi мають пiльги згiдно iз статтями 383 - 386, 388, 389, 391 i 392 цього Кодексу та перемiщують товари, у зв'язку iз ввезенням яких на митну територiю України та вивезенням їх за межi цiєї територiї такi пiльги надаються;

     осiб, якi здiйснюють перемiщення товарiв iз використанням книжки (карнета) А.Т.А.;

     осiб, якi перемiщують товари, необхiднi для подолання наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй, катастроф, епiдемiй, у рамках мiжнародних договорiв України та товари, визначенi вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" гуманiтарною допомогою;

     осiб-нерезидентiв, якi перемiщують порожнi транспортнi засоби комерцiйного призначення прохiдним транзитом";

     2) в абзацi першому частини другої та частинi третiй слова "якi здiйснюють операцiї з товарами" замiнити словами "якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи";

     3) частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Порядок облiку осiб, якi пiд час провадження своєї дiяльностi є учасниками вiдносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику";

     4) доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Неперебування на облiку в органах доходiв i зборiв осiб, визначених частиною першою цiєї статтi, є пiдставою для вiдмови у прийняттi митної декларацiї, митному оформленнi, випуску чи пропуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення".

     59. У пунктi 11 частини другої статтi 544 слова "видача сертифiкатiв уповноваженого економiчного оператора" замiнити словами "надання авторизацiї АЕО".

     60. У частинi п'ятiй статтi 546 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" виключити.

     61. В абзацi першому частини третьої статтi 585 слова "податкову та" виключити.

     62. У текстi Кодексу слова "Державна митна справа", "державна митна справа" в усiх вiдмiнках замiнити словами вiдповiдно "Митна справа", "митна справа" у вiдповiдному вiдмiнку.

     63. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     1) доповнити пунктами 61 - 63 такого змiсту:

     "61. Перебування на облiку в органах доходiв i зборiв осiб-нерезидентiв вiдповiдно до частини першої статтi 455 цього Кодексу є обов'язковим з 1 липня 2021 року. Органи доходiв i зборiв розпочинають облiк осiб - нерезидентiв вiдповiдно до частини першої статтi 455 цього Кодексу через 180 днiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв".

     62. З метою напрацювання органами доходiв i зборiв досвiду щодо проведення оцiнки вiдповiдностi пiдприємств критерiям АЕО, взаємодiї з АЕО та здiйснення контролю за їхньою дiяльнiстю установити таке:

     1) протягом першого року з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв" центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, проводить оцiнку вiдповiдностi критерiям АЕО щодо не бiльше нiж 10 пiдприємств одночасно;

     2) протягом другого та третього рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв" центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, одночасно проводить оцiнку вiдповiдностi критерiям АЕО щодо не бiльше нiж 20 та 30 пiдприємств вiдповiдно;

     3) протягом першого - третього рокiв з дня набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв":

     а) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, приймає до розгляду заяви про надання авторизацiї АЕО-С виключно вiд пiдприємств, що є одночасно виробниками та експортерами (iмпортерами) у значеннi, наведеному у частинi першiй статтi 12 цього Кодексу;

     б) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, приймає вiдповiдне рiшення за результатами попереднього розгляду документiв, визначених частиною другою статтi 15 цього Кодексу, на тридцятий день з дня реєстрацiї зазначених документiв;

     в) для цiлей застосування частини п'ятої статтi 15 цього Кодексу оцiнка вiдповiдностi проводиться у строк 120 днiв з дня прийняття рiшення про її проведення, який може бути продовжений у випадках та порядку, встановлених цим Кодексом;

     г) центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, оприлюднює на своєму офiцiйному веб-сайтi актуальну знеособлену iнформацiю про стан проведення оцiнки вiдповiдностi пiдприємств критерiям АЕО та кiлькiсть зареєстрованих заяв пiдприємств про надання авторизацiї АЕО.

     63. Тимчасово, до набрання чинностi для України Конвенцiєю про процедуру спiльного транзиту, основнi засади органiзацiї та здiйснення режиму спiльного транзиту товарiв митною територiєю України, порядок i умови перемiщення таких товарiв пiдприємствами митною територiєю України у режимi спiльного транзиту, здiйснення митних формальностей, застосування механiзму гарантування сплати митного боргу, застосування спецiальних транзитних спрощень та iншi особливостi здiйснення операцiй режиму спiльного транзиту встановлюються окремим законом";

     2) в абзацах першому, другому, третьому та п'ятому пункту 73 слова "єдиний режим транзиту" замiнити словами "процедуру спiльного транзиту".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     абзацiв першого - тридцять першого i тридцять четвертого - сорок четвертого пункту 21 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через 180 днiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     пункту 20 та абзацiв тридцять другого та тридцять третього пункту 21 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi через один рiк з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Частина друга статтi 258, пiдпункти 2 та 3 частини третьої, частини четверта, п'ята, сьома, дванадцята статтi 259 Митного кодексу України втрачають чиннiсть через три роки з дня набрання чинностi цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом та видати акти, що випливають iз цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити створення у складi митниць пiдроздiлiв митного аудиту та їх функцiонування з урахуванням вимог митного законодавства Європейського Союзу та рекомендацiй Всесвiтньої митної органiзацiї.

     5. Центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику, до 1 червня 2021 року розробити та впровадити порядок подання та обробки в електроннiй формi документiв, що додаються до митної декларацiї.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
2 жовтня 2019 року
N 141-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.