ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про транспортно-експедиторську дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 16 квiтня 2009 року N 1276-VI,
вiд 5 липня 2012 року N 5060-VI

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади транспортно-експедиторської дiяльностi в Українi i спрямований на створення умов для її розвитку та вдосконалення.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     транспортно-експедиторська дiяльнiсть - пiдприємницька дiяльнiсть iз надання транспортно-експедиторських послуг з органiзацiї та забезпечення перевезень експортних, iмпортних, транзитних або iнших вантажiв;

     транспортно-експедиторська послуга - робота, що безпосередньо пов'язана з органiзацiєю та забезпеченням перевезень експортного, iмпортного, транзитного або iншого вантажу за договором транспортного експедирування;

     експедитор (транспортний експедитор) - суб'єкт господарювання, який за дорученням клiєнта та за його рахунок виконує або органiзовує виконання транспортно-експедиторських послуг, визначених договором транспортного експедирування;

     клiєнт - споживач послуг експедитора (юридична або фiзична особа), який за договором транспортного експедирування самостiйно або через представника, що дiє вiд його iменi, доручає експедитору виконати чи органiзувати або забезпечити виконання визначених договором транспортного експедирування послуг та оплачує їх, включаючи плату експедитору;

     перевiзник - юридична або фiзична особа, яка взяла на себе зобов'язання i вiдповiдальнiсть за договором перевезення вантажу за доставку до мiсця призначення довiреного їй вантажу, перевезення вантажiв та їх видачу (передачу) вантажоодержувачу або iншiй особi, зазначенiй у документi, що регулює вiдносини мiж експедитором та перевiзником;

     учасники транспортно-експедиторської дiяльностi - клiєнти, перевiзники, експедитори, транспортнi агенти, порти, залiзничнi станцiї, об'єднання та спецiалiзованi пiдприємства залiзничного, авiацiйного, автомобiльного, рiчкового та морського транспорту, митнi брокери та iншi особи, що виконують роботи (надають послуги) при перевезеннi вантажiв.

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону

     Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають при транспортному експедируваннi вантажiв усiма видами транспорту, крiм трубопровiдного.

     Положення цього Закону поширюються також на випадки, коли обов'язки експедитора виконуються перевiзником.

     Стаття 3. Законодавство про транспортно-експедиторську дiяльнiсть

     Вiдносини в галузi транспортно-експедиторської дiяльностi регулюються Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, законами України "Про транспорт", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", "Про транзит вантажiв", цим Законом, iншими законами, транспортними кодексами та статутами, а також iншими нормативно-правовими актами, що видаються вiдповiдно до них.

     Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються норми мiжнародного договору.

     Стаття 4. Засади дiяльностi експедитора

      Транспортно-експедиторська дiяльнiсть здiйснюється суб'єктами господарювання рiзних форм власностi, якi для виконання доручень клiєнтiв чи вiдповiдно до технологiй роботи можуть мати: склади, рiзнi види транспортних засобiв, контейнери, виробничi примiщення тощо.

     Експедитори для виконання доручень клiєнтiв можуть укладати договори з перевiзниками, портами, авiапiдприємствами, судноплавними компанiями тощо, якi є резидентами або нерезидентами України.

      Транспортно-експедиторську дiяльнiсть можуть здiйснювати як спецiалiзованi пiдприємства (органiзацiї), так i iншi суб'єкти господарювання.

     Стаття 5. Об'єднання експедиторiв

     Експедитори вiдповiдно до законодавства можуть на добровiльних засадах об'єднуватися в об'єднання: асоцiацiї, лiги, союзи тощо.

     Об'єднання експедиторiв створюються з метою:

     координацiї дiяльностi своїх учасникiв;

     розробки та здiйснення заходiв щодо пiдвищення рiвня конкуренцiї за рахунок зростання професiйної пiдготовки та якостi послуг, що надаються;

     захисту iнтересiв своїх учасникiв, у тому числi в органах державної влади;

     участi в розробцi проектiв законiв та iнших нормативних актiв у сферi транспортно-експедиторської дiяльностi;

     розробки заходiв щодо захисту iнтересiв клiєнтiв;

     розробки умов експортно-iмпортних поставок товарiв, що мають стратегiчне значення для України;

     iнтеграцiї у свiтовий ринок транспортно-експедиторських послуг;

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй транспорту, транспортно-експедиторських органiзацiй тощо;

     розробки та затвердження актiв, передбачених їх установчими документами;

     надання органам державної влади пропозицiй щодо реалiзацiї рекомендацiй мiжнародних органiзацiй у галузi транспортно-експедиторської дiяльностi в Українi.

     Стаття 6. Державне регулювання транспортно-експедиторської дiяльностi

     Основним завданням державного регулювання транспортно-експедиторської дiяльностi є захист економiчних iнтересiв України, подальше становлення, розвиток та формування ринку транспортно-експедиторських послуг.

     Кабiнет Мiнiстрiв України органiзовує i забезпечує проведення державної полiтики та державний контроль у сферi транспортно-експедиторської дiяльностi, спрямовує i координує роботу органiв виконавчої влади, якi здiйснюють державне регулювання в цiй сферi дiяльностi.

     Стаття 7. Державна пiдтримка транспортно-експедиторської дiяльностi

     Державна пiдтримка транспортно-експедиторської дiяльностi формується i здiйснюється вiдповiдно до загальнодержавних програм економiчного розвитку в галузi транспорту i передбачає:

     додержання прав i законних iнтересiв експедиторiв, перевiзникiв та споживачiв їх послуг;

     стимулювання зростання обсягiв експорту транспортно-експедиторських послуг, у тому числi шляхом спрощення системи розрахункiв;

     створення рiвних умов на ринку транспортно-експедиторських послуг та недопущення будь-якої дискримiнацiї стосовно експедиторiв, перевiзникiв чи вантажу за ознакою його мiсця походження, вiдправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв'язку з правом власностi на цей вантаж, а також при оподаткуваннi транспортно-експедиторських послуг, за винятком випадкiв адекватного реагування на дискримiнацiйнi заходи щодо України чи економiчних санкцiй мiжнародних органiзацiй, пiдтриманих Україною;

     участь експедиторiв у розробцi нормативно-правових актiв з питань транспортно-експедиторської дiяльностi;

     створення умов для органiзацiї пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв у сферi транспортно-експедиторської дiяльностi;

     сприяння розвитку мiжнародного спiвробiтництва, адаптацiї законодавства України до мiжнародних вимог у сферi транспортно-експедиторської дiяльностi.

     Стаття 8. Види транспортно-експедиторських послуг

     Експедитори надають клiєнтам послуги вiдповiдно до вимог законодавства України та держав, територiєю яких транспортуються вантажi, згiдно з перелiком послуг, визначеним у правилах здiйснення транспортно-експедиторської дiяльностi, а також iншi послуги, визначенi за домовленiстю сторiн у договорi транспортного експедирування.

      Транспортно-експедиторськi послуги надаються клiєнту при експортi з України, iмпортi в Україну, транзитi територiєю України чи iншими державами, внутрiшнiх перевезеннях територiєю України.

     Експедитори за дорученням клiєнтiв:

     забезпечують оптимальне транспортне обслуговування, а також органiзовують перевезення вантажiв рiзними видами транспорту територiєю України та iноземних держав вiдповiдно до договорiв (контрактiв), згiдно з якими сторони мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї, правила мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо або у виключнiй формi цим та iншими законами України;

(абзац другий частини третьої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 05.07.2012р. N 5060-VI)

     фрахтують нацiональнi, iноземнi судна та залучають iншi транспортнi засоби i забезпечують їх подачу в порти, на залiзничнi станцiї, склади, термiнали або iншi об'єкти для своєчасного вiдправлення вантажiв;

     здiйснюють роботи, пов'язанi з прийманням, накопиченням, подрiбненням, доробкою, сортуванням, складуванням, зберiганням, перевезенням вантажiв;

     ведуть облiк надходження та вiдправлення вантажiв з портiв, залiзничних станцiй, складiв, термiналiв або iнших об'єктiв;

     органiзовують охорону вантажiв пiд час їх перевезення, перевалки та зберiгання;

     органiзовують експертизу вантажiв;

     здiйснюють оформлення товарно-транспортної документацiї та її розсилання за належнiстю;

     надають в установленому законодавством порядку учасникам транспортно-експедиторської дiяльностi заявки на вiдправлення вантажiв та наряди на вiдвантаження;

     забезпечують виконання комплексу заходiв з вiдправлення вантажiв, що надiйшли в некондицiйному станi, з браком, у пошкодженiй, немiцнiй, нестандартнiй упаковцi або такiй, що не вiдповiдає вимогам перевiзникiв;

     здiйснюють страхування вантажiв та своєї вiдповiдальностi;

     забезпечують пiдготовку та додаткове обладнання транспортних засобiв i вантажiв згiдно з вимогами нормативно-правових актiв щодо дiяльностi вiдповiдного виду транспорту;

     забезпечують оптимiзацiю руху матерiальних потокiв вiд вантажовiдправника до вантажоодержувача з метою досягнення мiнiмального рiвня витрат;

     здiйснюють розрахунки з портами, транспортними органiзацiями за перевезення, перевалку, зберiгання вантажiв;

     оформляють документи та органiзовують роботи вiдповiдно до митних, карантинних та санiтарних вимог;

     надають пiдготовлений транспорт, який має додаткове обладнання згiдно з вимогами, передбаченими законодавством;

     надають iншi допомiжнi та супутнi перевезенням транспортно-експедиторськi послуги, що передбаченi договором транспортного експедирування i не суперечать законодавству.

     Стаття 9. Договiр транспортного експедирування та його виконання

     За договором транспортного експедирування одна сторона (експедитор) зобов'язується за плату i за рахунок другої сторони (клiєнта) виконати або органiзувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу.

     Договiр транспортного експедирування укладається у письмовiй формi.

     Iстотними умовами договору транспортного експедирування є:

     вiдомостi про сторони договору:

     для юридичних осiб - резидентiв України: найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код в Єдиному державному реєстрi пiдприємств та органiзацiй України;

     для юридичних осiб - нерезидентiв України: найменування, мiсцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;

     для фiзичних осiб - громадян України: прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання iз зазначенням адреси та iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв;

(абзац п'ятий частини третьої статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.04.2009р. N 1276-VI)

     для фiзичних осiб - iноземцiв, осiб без громадянства: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), адресу мiсця проживання за межами України;

     вид послуги експедитора;

     вид та найменування вантажу;

     права, обов'язки сторiн;

     вiдповiдальнiсть сторiн, у тому числi в разi завдання шкоди внаслiдок дiї непереборної сили;

     розмiр плати експедитору;

     порядок розрахункiв;

     пункти вiдправлення та призначення вантажу;

     порядок погодження змiн маршруту, виду транспорту, вказiвок клiєнта;

     строк (термiн) виконання договору;

     а також усi тi умови, щодо яких за заявою хоча б однiєї iз сторiн має бути досягнуто згоди.

     Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) транспортного експедирування повиннi вiдповiдати вимогам законодавства про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть.

     Для систематичного надання послуг експедитора можуть укладатися довгостроковi (генеральнi) договори транспортного експедирування.

     У разi залучення експедитором до виконання його зобов'язань за договором транспортного експедирування iншої особи у вiдносинах з нею експедитор може виступати вiд свого iменi або вiд iменi клiєнта.

     За договором транспортного експедирування експедитор може органiзувати перевезення за одним товарно-транспортним документом вантажiв кiлькох рiзних клiєнтiв, якi прямують з одного пункту вiдправлення та/чи в один пункт призначення, за умови, що експедитор виступає вiд iменi усiх цих клiєнтiв як вантажовiдправник та/чи вантажоодержувач.

     Платою експедитору вважаються кошти, сплаченi клiєнтом експедитору за належне виконання договору транспортного експедирування.

     У плату експедитору не включаються витрати експедитора на оплату послуг (робiт) iнших осiб, залучених до виконання договору транспортного експедирування, на оплату зборiв (обов'язкових платежiв), що сплачуються при виконаннi договору транспортного експедирування.

     Пiдтвердженням витрат експедитора є документи (рахунки, накладнi тощо), виданi суб'єктами господарювання, що залучалися до виконання договору транспортного експедирування, або органами влади.

     Перевезення вантажiв супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою мiжнародного спiлкування залежно вiд обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажi перевозяться в Українi.

     Такими документами можуть бути:

     авiацiйна вантажна накладна (Air Waybill);

     мiжнародна автомобiльна накладна (CMR);

     накладна СМГС (накладна УМВС);

     коносамент (Bill of Lading);

     накладна ЦIМ (CIM);

     вантажна вiдомiсть (Cargo Manifest);

     iншi документи, визначенi законами України.

     Факт надання послуги експедитора при перевезеннi пiдтверджується єдиним транспортним документом або комплектом документiв (залiзничних, автомобiльних, авiацiйних накладних, коносаментiв тощо), якi вiдображають шлях прямування вантажу вiд пункту його вiдправлення до пункту його призначення.

     Стаття 10. Права експедитора i клiєнта

     Експедитор має право:

     обирати або змiнювати вид транспорту та маршрут перевезення, обирати або змiнювати порядок перевезення вантажу, а також порядок виконання транспортно-експедиторських послуг, дiючи в iнтересах клiєнта, згiдно з вiдповiдним договором транспортного експедирування;

     вiдступати вiд вказiвок клiєнта в порядку, передбаченому договором транспортного експедирування;

     на вiдшкодування в погоджених з клiєнтом обсягах додаткових витрат, що виникли в нього при виконаннi договору транспортного експедирування, якщо такi витрати здiйснювалися в iнтересах клiєнта;

     притримувати вантаж, що знаходиться в його володiннi, до моменту сплати плати експедитору i вiдшкодування витрат, здiйснених ним в iнтересах клiєнта, або до моменту iншого забезпечення виконання клiєнтом його зобов'язань у частинi сплати плати експедитору та вiдшкодування вказаних витрат, якщо iнше не встановлено договором транспортного експедирування;

     не приступати до виконання обов'язкiв за договором транспортного експедирування до отримання вiд клiєнта всiх необхiдних документiв та iншої iнформацiї щодо властивостей вантажу, умов його перевезення, а також iншої iнформацiї, необхiдної для виконання експедитором обов'язкiв, передбачених договором транспортного експедирування.

     Клiєнт має право:

     визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту;

     вимагати вiд експедитора надання iнформацiї про хiд перевезення вантажу;

     давати вказiвки експедитору, якi не суперечать договору транспортного експедирування та документам, наданим експедитору;

     змiнювати маршрут доставки вантажу i кiнцевого вантажоодержувача, завчасно повiдомивши про це експедитора, з вiдшкодуванням витрат на змiну маршруту вiдповiдно до договору транспортного експедирування.

     Договором транспортного експедирування можуть бути передбаченi й iншi права експедитора та клiєнта.

     Стаття 11. Обов'язки експедитора

     Експедитор зобов'язаний надавати транспортно-експедиторськi послуги згiдно з договором транспортного експедирування i вказiвками клiєнта, погодженими з експедитором у встановленому договором порядку.

     За необхiдностi вiдступати вiд вказiвок клiєнта, зокрема в разi виникнення загрози пошкодження вантажу, безпецi людей i довкiллю, експедитор зобов'язаний попередньо отримати згоду клiєнта на таке вiдступлення. У разi якщо немає можливостi попередньо повiдомити про це або якщо вiдповiдь на такий запит не отримано експедитором у належний за наявними обставинами строк, експедитор має право дiяти на свiй розсуд, повiдомивши клiєнта про свої дiї, як тiльки таке повiдомлення стане можливим.

     Договором транспортного експедирування можуть бути передбаченi й iншi обов'язки експедитора.

     Стаття 12. Обов'язки клiєнта

     Клiєнт зобов'язаний своєчасно надати експедитору повну, точну i достовiрну iнформацiю щодо найменування, кiлькостi, якостi та iнших характеристик вантажу, його властивостей, умов його перевезення, iншу iнформацiю, необхiдну для виконання експедитором своїх обов'язкiв за договором транспортного експедирування, а також документи, що стосуються вантажу, якi потрiбнi для здiйснення митного, санiтарного та iнших видiв державного контролю i нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.

     Клiєнт зобов'язаний у порядку, передбаченому договором транспортного експедирування, сплатити належну плату експедитору, а також вiдшкодувати документально пiдтвердженi витрати, понесенi експедитором в iнтересах клiєнта в цiлях виконання договору транспортного експедирування.

     Договором транспортного експедирування можуть бути передбаченi й iншi обов'язки клiєнта.

     Стаття 13. Страхування при транспортно-експедиторськiй дiяльностi

     Експедитор здiйснює страхування вантажу та своєї вiдповiдальностi згiдно iз законом та договором транспортного експедирування.

     Стаття 14. Вiдповiдальнiсть експедитора i клiєнта

     Експедитор вiдповiдає перед клiєнтом за кiлькiсть мiсць, вагу, якщо проводилося контрольне зважування у присутностi представника перевiзника, що зафiксовано його пiдписом, належнiсть упаковки згiдно з даними товарно-транспортних документiв, що завiренi пiдписом представника перевiзника, якщо iнше не встановлено договором транспортного експедирування.

     За невиконання або неналежне виконання обов'язкiв, якi передбаченi договором транспортного експедирування i цим Законом, експедитор i клiєнт несуть вiдповiдальнiсть згiдно з Цивiльним кодексом України, iншими законами та договором транспортного експедирування.

     Експедитор несе вiдповiдальнiсть за дiї та недогляд третiх осiб, залучених ним до виконання договору транспортного експедирування, у тому ж порядку, як i за власнi дiї.

     Стаття 15. Спори у сферi транспортно-експедиторської дiяльностi

     Спори у сферi транспортно-експедиторської дiяльностi вирiшуються вiдповiдно до закону.

     Стаття 16. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     органiзувати застосування в Українi унiфiкованих документiв i форм, що використовуються в мiжнароднiй практицi транспортно-експедиторської дiяльностi.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
1 липня 2004 року
N 1955-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.