ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 28 грудня 2014 року N 78-VIII,
вiд 12 лютого 2015 року N 198-VIII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 16 липня 2015 року N 630-VIII,
вiд 17 липня 2015 року N 652-VIII,
вiд 10 грудня 2015 року N 889-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2258-VIII

Через 30 днiв iз дня опублiкування Державною судовою адмiнiстрацiєю України повiдомлення про початок функцiонування Єдиного державного реєстру виконавчих документiв у газетi "Голос України" до цього Кодексу будуть внесенi змiни, передбаченi пунктом 22 § 1 роздiлу 4 Закону України вiд 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII)

     Цей Закон спрямований на захист прав та законних iнтересiв громадян, суспiльства i держави, забезпечення нацiональної безпеки шляхом визначення правового механiзму протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також формування загальнодержавної багатоджерельної аналiтичної бази даних для надання правоохоронним органам України та iноземних держав можливостi виявляти, перевiряти i розслiдувати злочини, пов'язанi з вiдмиванням коштiв та iншими незаконними фiнансовими операцiями.

Роздiл I.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     1) активи - кошти, майно, майновi i немайновi права;

     2) бездоганна дiлова репутацiя - сукупнiсть пiдтвердженої iнформацiї про фiзичну особу, що дає можливiсть зробити висновок про вiдповiднiсть її дiяльностi вимогам законодавства, а також про вiдсутнiсть судимостi, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;

     3) верифiкацiя клiєнта - встановлення (пiдтвердження) суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вiдповiдностi особи клiєнта (представника клiєнта) у його присутностi отриманим вiд нього iдентифiкацiйним даним;

     4) вiдокремлений пiдроздiл суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - фiлiя, iнший пiдроздiл суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, що розташований не за мiсцезнаходженням такого суб'єкта та здiйснює фiнансовi операцiї або забезпечує їх здiйснення, у тому числi надає послуги вiд iменi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу (крiм здiйснення представницьких функцiй);

     5) вивчення клiєнта - процес отримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу пiд час iдентифiкацiї та/або в процесi обслуговування клiєнта iнформацiї щодо фiнансового стану клiєнта та змiсту його дiяльностi; проведення оцiнки фiнансового стану клiєнта; визначення належностi клiєнта або особи, яка дiє вiд його iменi, до нацiональних або iноземних публiчних дiячiв, дiячiв, що виконують полiтичнi функцiї в мiжнародних органiзацiях, або пов'язаних з ними осiб; з'ясування мiсця його проживання або мiсця перебування чи мiсця тимчасового перебування в Українi (усiх даних щодо адреси мiсця проживання (перебування): назва країни, регiону (областi), району, мiста (села, селища), вулицi (провулку), номера будiвлi (корпусу), номера квартири);

     6) вигодоодержувач - особа, на користь або в iнтересах якої проводиться фiнансова операцiя;

     7) видаткова фiнансова операцiя - фiнансова операцiя, яка призводить до зменшення активiв на рахунку клiєнта - власника активiв;

     8) високий ризик - результат оцiнки ризику суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, що базується на результатах аналiзу сукупностi визначених критерiїв, який свiдчить про високу ймовiрнiсть використання суб'єкта первинного фiнансового монiторингу для легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та/або фiнансування тероризму;

     9) внутрiшнiй фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв з виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу, iз застосуванням пiдходу, що ґрунтується на проведеннi оцiнки ризикiв легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму; iдентифiкацiї, верифiкацiї клiєнтiв (представникiв клiєнтiв), ведення облiку таких операцiй та вiдомостей про їх учасникiв; обов'язкового звiтування до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення про фiнансовi операцiї, щодо яких виникає пiдозра, а також подання додаткової та iншої iнформацiї у випадках, передбачених цим Законом;

     10) данi, що дають змогу встановити кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера), - вiдомостi про фiзичну особу, якi включають прiзвище, iм'я та по батьковi (за наявностi) фiзичної особи (фiзичних осiб), країну її (їх) постiйного мiсця проживання та дату народження;

     11) державний фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами державного фiнансового монiторингу i спрямовуються на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення:

     державний фiнансовий монiторинг, який проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, - сукупнiсть заходiв iз збору, обробки та аналiзу зазначеним органом iнформацiї про фiнансовi операцiї, що подається суб'єктами первинного i державного фiнансового монiторингу та iншими державними органами, вiдповiдними органами iноземних держав, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою в легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення та/або iншими незаконними фiнансовими операцiями, а також заходiв з перевiрки такої iнформацiї згiдно iз законодавством України;

     державний фiнансовий монiторинг iнших суб'єктiв державного фiнансового монiторингу - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються iншими суб'єктами, визначеними частиною третьою статтi 5 цього Закону, i спрямованi на виконання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     12) дiловi вiдносини - вiдносини мiж клiєнтом та суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, що виникли на пiдставi договору (у тому числi публiчного) про надання фiнансових або iнших послуг;

     13) дiячi, що виконують полiтичнi функцiї в мiжнародних органiзацiях, - посадовi особи мiжнародних органiзацiй, що обiймають або обiймали протягом останнiх трьох рокiв керiвнi посади в таких органiзацiях (директори, голови правлiнь або їх заступники) або виконують будь-якi iншi керiвнi функцiї на найвищому рiвнi, в тому числi в мiжнародних мiждержавних органiзацiях, члени мiжнародних парламентських асамблей, суддi та керiвнi посадовi особи мiжнародних судiв;

     14) додаткова iнформацiя - вiдомостi про фiнансовi операцiї, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу, та пов'язанi з ними фiнансовi операцiї, вiдомостi про їх учасникiв, а також iнша наявна у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу iнформацiя або iнформацiя, яка повинна зберiгатися в нього вiдповiдно до вимог законодавства, зокрема iнформацiя з обмеженим доступом, копiї документiв, або iнформацiя з них, необхiднi для виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     15) додатковi узагальненi матерiали - вiдомостi, зiбранi на основi аналiзу додатково одержаної iнформацiї на додачу до ранiше поданих узагальнених матерiалiв;

     16) доходи, одержанi злочинним шляхом, - будь-яка вигода, одержана внаслiдок вчинення суспiльно небезпечного дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, яка може складатися з рухомого чи нерухомого майна, майнових та немайнових прав, незалежно вiд їх вартостi;

     17) iдентифiкацiйнi данi - це:

     для фiзичної особи - вiдомостi, зазначенi у пунктах 1 частин дев'ятої i десятої, у частинах одинадцятiй i дванадцятiй статтi 9 цього Закону;

     для фiзичної особи - пiдприємця - вiдомостi, зазначенi у пунктi 2 частини дев'ятої, у частинi дванадцятiй статтi 9 цього Закону;

     для юридичної особи - вiдомостi, зазначенi у пунктi 3 частини дев'ятої та пунктi 2 частини десятої статтi 9 цього Закону;

     данi, перелiк яких визначений суб'єктами державного фiнансового монiторингу, - у випадках, визначених частиною шiстнадцятою статтi 9 цього Закону;

     18) iдентифiкацiя - отримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вiд клiєнта (представника клiєнта) iдентифiкацiйних даних;

     19) iноземнi публiчнi дiячi - фiзичнi особи, якi виконують або виконували протягом останнiх трьох рокiв визначенi публiчнi функцiї в iноземних державах, а саме:

     глава держави, керiвник уряду, мiнiстри та їх заступники;

     депутати парламенту;

     голови та члени правлiнь центральних банкiв;

     члени верховного суду, конституцiйного суду або iнших судових органiв, рiшення яких не пiдлягають оскарженню, крiм оскарження за виняткових обставин;

     надзвичайнi та повноважнi посли, повiренi у справах та керiвники центральних органiв вiйськового управлiння;

     керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних пiдприємств, що мають стратегiчне значення;

     керiвники керiвних органiв полiтичних партiй, представлених у парламентi;

     191) iстотна участь - пряме або опосередковане володiння однiєю особою самостiйно чи спiльно з iншими особами часткою у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 191 згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII)

     20) кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) - фiзична особа, яка незалежно вiд формального володiння має можливiсть здiйснювати вирiшальний вплив на управлiння або господарську дiяльнiсть юридичної особи безпосередньо або через iнших осiб, що здiйснюється, зокрема, шляхом реалiзацiї права володiння або користування всiма активами чи їх значною часткою, права вирiшального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинiв, якi надають можливiсть визначати умови господарської дiяльностi, давати обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати функцiї органу управлiння, або яка має можливiсть здiйснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через iншу фiзичну чи юридичну особу) володiння однiєю особою самостiйно або спiльно з пов'язаними фiзичними та/або юридичними особами часткою в юридичнiй особi у розмiрi 25 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi.

     При цьому кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи бiльше вiдсоткiв статутного капiталу або прав голосу в юридичнiй особi, але є агентом, номiнальним утримувачем (номiнальним власником) або є тiльки посередником щодо такого права;

     21) клiєнт - будь-яка особа, яка:

     звертається за наданням послуг до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     користується послугами суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     є стороною договору (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, щодо яких Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до статтi 14 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду, а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть");

     є гравцем у лотерею або азартну гру, в тому числi казино, електронне (вiртуальне) казино (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, визначених у пiдпунктi "в" пункту 7 частини другої статтi 5 цього Закону);

     22) мiжнароднi санкцiї - санкцiї, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв України або рiшень мiждержавних об'єднань, мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, участь у яких бере Україна, а також iноземних держав (у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо замороження активiв визначених осiб або обмеження будь-якого доступу до них;

     23) належним чином оформлене повiдомлення - оформлене та подане до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вiдповiдно до вимог законодавства повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або повiдомлення, яке мiстить додаткову iнформацiю про фiнансовi операцiї та їх учасникiв, що стали об'єктом фiнансового монiторингу з боку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     24) нацiональна оцiнка ризикiв - система заходiв, якi здiйснюються суб'єктами державного фiнансового монiторингу, уповноваженими органами державної влади iз залученням iнших суб'єктiв (у разi потреби) з метою визначення (виявлення) ризикiв (загроз) легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансування тероризму, їх аналiз, оцiнка та розроблення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та/або зменшення негативних наслiдкiв;

     25) нацiональнi публiчнi дiячi - фiзичнi особи, якi виконують або виконували протягом останнiх трьох рокiв визначенi публiчнi функцiї в Українi, а саме:

     Президент України, Прем'єр-мiнiстр України, члени Кабiнету Мiнiстрiв України;

     першi заступники та заступники мiнiстрiв, керiвники iнших центральних органiв виконавчої влади, їх першi заступники i заступники;

     народнi депутати України;

     Голова та члени Правлiння Нацiонального банку України, члени Ради Нацiонального банку України;

     голови та суддi Конституцiйного Суду України, Верховного Суду України та вищих спецiалiзованих судiв;

     члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї суддiв України, члени Квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї прокурорiв;

(абзац сьомий пункту 25 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Генеральний прокурор та його заступники;

(абзац восьмий пункту 25 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Голова Служби безпеки України та його заступники;

     Директор Нацiонального антикорупцiйного бюро України та його заступники;

(пункт 25 частини першої статтi 1 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 16.07.2015р. N 630-VIII, у зв'язку з цим абзаци десятий - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами одинадцятим - дев'ятнадцятим)

     Голова Антимонопольного комiтету України та його заступники;

     Голова та члени Рахункової палати;

     члени Нацiональної ради з питань телебачення i радiомовлення України;

     надзвичайнi i повноважнi посли;

     Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних вiйськ України, Повiтряних Сил України, Вiйськово-Морських Сил України;

     державнi службовцi, посади яких належать до категорiї "А";

(абзац шiстнадцятий пункту 25 частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 10.12.2015р. N 889-VIII)

     керiвники обласних територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, керiвники органiв прокуратури, керiвники обласних територiальних органiв Служби безпеки України, голови та суддi апеляцiйних судiв;

     керiвники адмiнiстративних, управлiнських чи наглядових органiв державних та казенних пiдприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капiталi яких перевищує 50 вiдсоткiв;

(абзаци шiстнадцятий та сiмнадцятий пункту 25 частини першої статтi 1 замiнено абзацами шiстнадцятим - вiсiмнадцятим згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 198-VIII, у зв'язку з цим абзац вiсiмнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим)

     керiвники керiвних органiв полiтичних партiй та члени їх центральних статутних органiв;

     26) неприбутковi органiзацiї - юридичнi особи (крiм державних органiв, органiв державного управлiння та установ державної i комунальної власностi), що не є фiнансовими установами, створенi для провадження наукової, освiтньої, культурної, оздоровчої, екологiчної, релiгiйної, благодiйної, соцiальної, полiтичної та iншої дiяльностi з метою задоволення потреб та iнтересiв громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку;

     27) неприйнятно високий ризик - максимально високий ризик, який не може бути прийнятий суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     28) об'єкт фiнансового монiторингу - дiї з активами, пов'язанi з вiдповiдними учасниками фiнансових операцiй, якi їх проводять, за умови наявностi ризикiв використання таких активiв з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка iнформацiя про такi дiї чи подiї, активи та їх учасникiв;

     29) обов'язковий фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, з виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу, iдентифiкацiї, верифiкацiї клiєнтiв (представникiв клiєнтiв), ведення облiку таких операцiй та вiдомостей про їх учасникiв, обов'язкового звiтування про них центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також подання додаткової та iншої iнформацiї у випадках, передбачених цим Законом;

     30) офiцiйний документ - документ, складений, виданий, засвiдчений з дотриманням визначених законодавством норм уповноваженою особою, якiй законодавством надано право у зв'язку з її професiйною чи службовою дiяльнiстю складати, видавати, засвiдчувати певнi види документiв, що пiдтверджує чи посвiдчує певнi подiї, явища або факти i який мiстить передбаченi законодавством реквiзити та вiдомостi;

     31) первинний фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу i спрямованi на виконання вимог цього Закону, нормативно-правових актiв суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, що включають, зокрема, проведення обов'язкового та внутрiшнього фiнансового монiторингу;

     32) пiдозра - припущення, що ґрунтується на результатах аналiзу наявної iнформацiї та може свiдчити про те, що фiнансова операцiя або її учасники, їх дiяльнiсть чи джерела походження активiв пов'язанi iз легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи пов'язанi iз вчиненням iншого суспiльно небезпечного дiяння, яке визначене Кримiнальним кодексом України як злочин або за яке передбаченi мiжнароднi санкцiї;

     33) поглиблена перевiрка клiєнта - здiйснення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу заходiв з отримання (зокрема вiд органiв державної влади, державних реєстраторiв, з офiцiйних або публiчних джерел) iнформацiї про клiєнта (представника клiєнта) для пiдтвердження або спростування наданих ним даних, достовiрнiсть яких є сумнiвною;

     34) представник клiєнта - особа, яка на законних пiдставах має право вчиняти певнi дiї вiд iменi клiєнта;

     35) структура власностi - документально пiдтверджена система взаємовiдносин юридичних та фiзичних осiб, що дає змогу встановити всiх наявних кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), у тому числi вiдносини контролю мiж ними щодо цiєї юридичної особи, або вiдсутнiсть кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв);

     36) ризики - небезпека (загроза, уразливi мiсця) для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу бути використаними з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення пiд час надання ними послуг вiдповiдно до характеру їх дiяльностi;

     37) спецiально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     38) спроба проведення фiнансової операцiї - здiйснення клiєнтом чи особою, яка дiє вiд його iменi або в його iнтересах, дiй, спрямованих на проведення фiнансової операцiї, якщо така фiнансова операцiя не була проведена з iнiцiативи клiєнта;

     39) суспiльно небезпечне дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, - дiяння, за яке Кримiнальним кодексом України передбачено основне покарання у видi позбавлення волi або штрафу понад три тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або дiяння, вчинене за межами України, якщо воно визнається суспiльно небезпечним протиправним дiянням, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, за кримiнальним законом держави, де воно було вчинене, i є злочином за Кримiнальним кодексом України, внаслiдок вчинення якого незаконно одержанi доходи;

     40) таємниця фiнансового монiторингу - iнформацiя, отримана пiд час здiйснення державного фiнансового монiторингу спецiально уповноваженим органом, а саме iнформацiя про фiнансовi операцiї та їх учасникiв, додаткова iнформацiя, iнша iнформацiя, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення та/або iншими незаконними фiнансовими операцiями;

     41) траст - юридична особа-нерезидент, яка провадить свою дiяльнiсть на основi довiрчої власностi, де повiрений дiє за рахунок i в iнтересах довiрителя, а також зобов'язується за винагороду виконувати певнi юридичнi дiї;

     42) узагальненi матерiали - вiдомостi про фiнансовi операцiї, якi були об'єктом фiнансового монiторингу i за результатами аналiзу яких у спецiально уповноваженого органу виникли пiдозри щодо вiдмивання доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, або суспiльно небезпечного дiяння, що передує легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. Узагальненi матерiали є повiдомленням про вчинене кримiнальне правопорушення. Узагальненi матерiали також можуть бути пiдставою для здiйснення правоохоронними та розвiдувальними органами України оперативно-розшукової i контррозвiдувальної дiяльностi. Форма та структура узагальнених матерiалiв встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, за погодженням з правоохоронними органами;

     43) управлiння ризиками - заходи, якi здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, iз створення та забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками, яка передбачає, зокрема, визначення (виявлення), оцiнку (вимiрювання), монiторинг, контроль ризикiв, з метою їх зменшення;

     44) уточнення iнформацiї про клiєнта - актуалiзацiя даних щодо клiєнта, в тому числi iдентифiкацiйних даних, шляхом отримання документального пiдтвердження наявностi (вiдсутностi) змiн у них;

     45) учасники фiнансової операцiї - клiєнт, контрагент, а також особи, якi дiють вiд їх iменi або в їх iнтересах, або особи, вiд iменi або в iнтересах яких дiють клiєнт, контрагент;

     46) фiлiя iноземного банку - вiдокремлений структурний пiдроздiл iноземного банку, що не має статусу юридичної особи i провадить свою дiяльнiсть на територiї України вiдповiдно до вимог, встановлених законами України для банкiв;

     47) фiнансова операцiя - будь-якi дiї щодо активiв клiєнта, вчиненi за допомогою суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, або про якi стало вiдомо суб'єкту державного фiнансового монiторингу в рамках виконання цього Закону;

     48) фiнансовий монiторинг - сукупнiсть заходiв, якi здiйснюються суб'єктами фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фiнансового монiторингу та первинного фiнансового монiторингу;

     49) фiнансування розповсюдження зброї масового знищення - дiї з надання, збору чи використання будь-яких активiв для розповсюдження зброї масового знищення, за вчинення яких передбаченi мiжнароднi санкцiї;

     50) фiнансування тероризму - надання чи збiр будь-яких активiв з усвiдомленням того, що їх буде використано повнiстю або частково:

     для будь-яких цiлей окремим терористом, терористичною групою або терористичною органiзацiєю;

     для органiзацiї, пiдготовки i вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною органiзацiєю визначеного Кримiнальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, сприяння вчиненню терористичного акту, провадження будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби вчинення таких дiй.

     2. Термiн "близькi особи" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про засади запобiгання та протидiї корупцiї".

     Стаття 2. Сфера застосування Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства, фiзичних осiб - пiдприємцiв, а також на юридичних осiб, їх фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли, що забезпечують проведення фiнансових операцiй на територiї України та за її межами вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     2. Виконання цього Закону не є порушенням Закону України "Про захист персональних даних" в частинi обробки персональних даних. Обробка персональних даних вiдповiдно до вимог цього Закону здiйснюється без отримання згоди суб'єкта персональних даних.

     Стаття 3. Законодавство у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     1. Вiдносини, що виникають у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, регулюються цим Законом, iншими законодавчими актами України, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв фiнансового монiторингу, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, а також iншими нормативно-правовими актами.

     Стаття 4. Дiї, якi належать до легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. До легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, належать будь-якi дiї, пов'язанi iз вчиненням фiнансової операцiї чи правочину з активами, одержаними внаслiдок вчинення злочину, а також вчиненням дiй, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активiв чи володiння ними, прав на такi активи, джерел їх походження, мiсцезнаходження, перемiщення, змiну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володiнням або використанням активiв, одержаних внаслiдок вчинення злочину.

Роздiл II.
СИСТЕМА ФIНАНСОВОГО МОНIТОРИНГУ

     Стаття 5. Система та суб'єкти фiнансового монiторингу

     1. Система фiнансового монiторингу складається з первинного та державного рiвнiв.

     2. Суб'єктами первинного фiнансового монiторингу є:

     1) банки, страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери, кредитнi спiлки, ломбарди та iншi фiнансовi установи;

     2) платiжнi органiзацiї, учасники чи члени платiжних систем;

     3) товарнi та iншi бiржi, що проводять фiнансовi операцiї з товарами;

     4) професiйнi учасники фондового ринку (ринку цiнних паперiв);

     5) оператори поштового зв'язку, iншi установи, якi проводять фiнансовi операцiї з переказу коштiв;

     6) фiлiї або представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, якi надають фiнансовi послуги на територiї України;

     7) спецiально визначенi суб'єкти первинного фiнансового монiторингу:

     а) суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна;

     б) суб'єкти господарювання, якi здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них;

     в) суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї та азартнi iгри, у тому числi казино, електронне (вiртуальне) казино;

     г) нотарiуси, адвокати, адвокатськi бюро та об'єднання, аудитори, аудиторськi фiрми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку, суб'єкти господарювання, що надають юридичнi послуги (крiм осiб, що надають послуги в рамках трудових правовiдносин);

     8) iншi юридичнi особи, якi за своїм правовим статусом не є фiнансовими установами, але надають окремi фiнансовi послуги.

     3. Суб'єктами державного фiнансового монiторингу є Нацiональний банк України, центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, Мiнiстерство юстицiї України, центральнi органи виконавчої влади, що забезпечують формування державної полiтики у сферi надання послуг поштового зв'язку, у сферi економiчного розвитку, Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, спецiально уповноважений орган.

     Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного фiнансового монiторингу

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу (крiм спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi провадять свою дiяльнiсть одноособово, без утворення юридичної особи) з урахуванням вимог законодавства розробляє, впроваджує та постiйно з урахуванням законодавства оновлює правила фiнансового монiторингу, програми здiйснення фiнансового монiторингу та iншi внутрiшнi документи з питань фiнансового монiторингу (далi - внутрiшнi документи з питань фiнансового монiторингу) та призначає працiвника, вiдповiдального за його проведення (далi - вiдповiдальний працiвник).

     Фiнансовi групи, учасниками яких є суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, розробляють та впроваджують єдинi правила фiнансового монiторингу, включаючи процедуру використання iнформацiї в межах групи з метою фiнансового монiторингу. Такi правила поширюються на всiх суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, що входять до фiнансової групи.

     2. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний:

     1) стати на облiк у спецiально уповноваженому органi як суб'єкт первинного фiнансового монiторингу та повiдомляти спецiально уповноваженому органу в порядку, визначеному Нацiональним банком України для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, щодо яких Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 14 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду, та Кабiнетом Мiнiстрiв України для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, про:

     призначення чи звiльнення вiдповiдального працiвника;

     призначення особи, яка тимчасово виконуватиме обов'язки вiдповiдального працiвника у разi його вiдсутностi;

     змiну вiдомостей про суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та/або про вiдповiдального працiвника чи особу, яка тимчасово виконує його обов'язки;

     припинення дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     2) здiйснювати iдентифiкацiю, верифiкацiю клiєнта (представника клiєнта), вивчення клiєнта та уточнення iнформацiї про клiєнта у випадках, встановлених законом;

     3) забезпечувати виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, до початку, в процесi, в день виникнення пiдозри, пiсля їх проведення або пiд час спроби їх проведення чи пiсля вiдмови клiєнта вiд їх проведення, зокрема з використанням засобiв автоматизацiї. Особливостi та строки виявлення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу фiнансових операцiй залежно вiд специфiки їх дiяльностi можуть встановлюватися нормативно-правовими актами суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу;

     4) забезпечувати у своїй дiяльностi управлiння ризиками та розробляти критерiї ризикiв;

     5) забезпечувати реєстрацiю фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, не пiзнiше наступного робочого дня з дня їх виявлення, зокрема з використанням засобiв автоматизацiї;

     6) повiдомляти спецiально уповноваженому органу про:

     а) фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу, - протягом трьох робочих днiв з дня їх реєстрацiї або спроби їх проведення;

     б) фiнансовi операцiї, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу, а також iнформацiю про свої пiдозри щодо дiяльностi осiб або їх активи, якщо є пiдстави вважати, що вони пов'язанi iз злочином, визначеним Кримiнальним кодексом України, - в день виникнення пiдозри або достатнiх пiдстав для пiдозри, або спроби проведення фiнансових операцiй, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня реєстрацiї таких фiнансових операцiй;

     в) фiнансовi операцiї, стосовно яких є пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi, стосуються або призначенi для фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, - в день їх виявлення, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня реєстрацiї таких фiнансових операцiй, а також iнформувати про такi фiнансовi операцiї та їх учасникiв визначенi законом правоохороннi органи;

     7) у разi надходження вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення:

     з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого суб'єктом первинного фiнансового монiторингу повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй подати протягом трьох робочих днiв з дня надходження такого повiдомлення до спецiально уповноваженого органу належним чином оформлене повiдомлення;

     про помилку в опрацюваннi додаткової iнформацiї (iнформацiї для виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави) подати протягом двох робочих днiв з дня надходження такого повiдомлення належним чином оформлену додаткову iнформацiю;

     8) сприяти в межах законодавства працiвникам спецiально уповноваженого органу в проведеннi аналiзу фiнансових операцiй;

     9) подавати на запит спецiально уповноваженого органу:

     а) додаткову iнформацiю, що може бути пов'язана з фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також iнформацiю, яка може бути пов'язана iз зупиненням фiнансової операцiї (фiнансових операцiй) вiдповiдно до цього Закону - протягом одного робочого дня з дня надходження запиту;

     б) iншу, не зазначену у пiдпунктi "а" цього пункту додаткову iнформацiю, - протягом п'яти робочих днiв з дня надходження запиту або в iнший строк, погоджений у встановленому порядку iз спецiально уповноваженим органом;

     10) подавати на запит спецiально уповноваженого органу додаткову iнформацiю, необхiдну для виконання ним запиту, що надiйшов вiд уповноваженого органу iноземної держави, зокрема iнформацiю з обмеженим доступом, протягом п'яти робочих днiв з дня надходження запиту або в iнший строк, погоджений у встановленому порядку iз спецiально уповноваженим органом;

     11) подавати на запит спецiально уповноваженого органу iнформацiю щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй клiєнта, операцiї якого стали об'єктом фiнансового монiторингу, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу;

     12) у разi неможливостi дотримання строкiв, встановлених пунктами 9 i 10 цiєї частини статтi, з об'єктивних причин (урахування обсягу iнформацiї, що запитується, форми її подання - електронної або паперової, копiювання або сканування, одержання даних з архiвiв тощо) погодити iз спецiально уповноваженим органом не пiзнiше двох робочих днiв з дня надходження запиту строк подання запитуваної iнформацiї в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     13) своєчасно та в повному обсязi подавати (оформлювати, засвiдчувати) у порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, на запит цього суб'єкта державного фiнансового монiторингу достовiрну iнформацiю, документи, копiї документiв або витяги з документiв, необхiдних для виконання вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу функцiй з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, у тому числi для перевiрки фактiв порушень вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, здiйснення контролю за виконанням суб'єктами первинного фiнансового монiторингу рiшень суб'єктiв державного фiнансового монiторингу про застосування санкцiй, письмових вимог;

     14) вживати заходiв щодо запобiгання розголошенню (зокрема особам, стосовно фiнансових операцiй яких проводиться перевiрка) iнформацiї, що подається спецiально уповноваженому органу, та iншої iнформацiї з питань фiнансового монiторингу (у тому числi про факт подання такої iнформацiї або отримання запиту вiд спецiально уповноваженого органу);

     15) зберiгати офiцiйнi документи, iншi документи (у тому числi створенi суб'єктом первинного фiнансового монiторингу електроннi документи), їх копiї щодо iдентифiкацiї осiб (клiєнтiв, представникiв клiєнтiв), а також осiб, яким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу було вiдмовлено у проведеннi фiнансових операцiй, вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта, а також усi документи, що стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансової операцiї) з клiєнтом (включаючи результати будь-якого аналiзу пiд час проведення заходiв щодо верифiкацiї клiєнта чи поглибленої перевiрки клiєнта), не менше п'яти рокiв пiсля завершення фiнансової операцiї, завершення дiлових вiдносин з клiєнтом, а всi необхiднi данi про фiнансовi операцiї (достатнi для того, щоб простежити хiд операцiї) - не менше п'яти рокiв пiсля завершення операцiї, закриття рахунка, припинення дiлових вiдносин. Нормативно-правовим актом суб'єкта державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, можуть встановлюватися бiльш тривалi строки зберiгання документiв;

     16) забезпечувати безперешкодний доступ вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, та на документальний запит правоохоронних органiв до документiв або iнформацiї, що мiститься в них, у повному обсязi вiдповiдно до вимог закону. Отримання правоохоронними органами вiд банкiв документiв або iнформацiї, що становлять банкiвську таємницю, здiйснюється в порядку та обсязi, встановлених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть";

     17) за дорученням спецiально уповноваженого органу, наданим з метою виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави, зупиняти проведення або забезпечити монiторинг фiнансової операцiї вiдповiдної особи в установленому законодавством порядку;

     18) за рiшенням спецiально уповноваженого органу, наданим з метою зупинення фiнансової операцiї (фiнансових операцiй) як такої, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зупиняти проведення або забезпечити монiторинг фiнансової операцiї (фiнансових операцiй) вiдповiдної особи в установленому законодавством порядку;

     19) проводити в порядку, встановленому суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, внутрiшнi перевiрки своєї дiяльностi на предмет дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або незалежний аудит своєї дiяльностi (крiм банкiвської дiяльностi) у цiй сферi;

     20) вживати вiдповiдно до законодавства заходiв для забезпечення проходження вiдповiдальним працiвником навчання у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох мiсяцiв з дня його призначення, а також пiдвищення квалiфiкацiї вiдповiдального працiвника шляхом проходження навчання не рiдше одного разу на три роки на базi вiдповiдного навчального закладу, що належить до сфери управлiння спецiально уповноваженого органу, та в iнших навчальних закладах за погодженням iз спецiально уповноваженим органом;

     21) вживати на постiйнiй основi заходiв з пiдготовки персоналу щодо виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу вiдповiдно до цього Закону, а також здiйснювати iншi заходи з питань фiнансового монiторингу шляхом проведення освiтньої та практичної роботи;

     22) проводити аналiз вiдповiдностi фiнансових операцiй, що проводяться клiєнтом, наявнiй iнформацiї про змiст його дiяльностi та фiнансовий стан з метою виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу;

     23) здiйснювати управлiння ризиками, пов'язаними iз запровадженням чи використанням нових та iснуючих iнформацiйних продуктiв, дiлової практики або технологiй, в тому числi таких, що забезпечують проведення фiнансових операцiй без безпосереднього контакту з клiєнтом;

     24) виконувати вимоги вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, щодо виконання (усунення порушень) вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     25) пiдтверджувати пiд час проведення верифiкацiї вiдповiднiсть iдентифiкацiйних даних особи клiєнта (представника клiєнта) вiдомостям, зазначеним в отриманих вiд нього офiцiйних документах, а також вiдповiднiсть оформлення офiцiйних документiв вимогам законодавства та перевiряти їх чиннiсть (дiйснiсть);

     26) встановлювати, розподiляти шляхом визначення трудовими договорами (у посадових iнструкцiях, контрактах тощо) та доводити до вiдома вiдповiдальних працiвникiв та iнших працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу їх функцiональнi обов'язки щодо здiйснення первинного фiнансового монiторингу, iдентифiкацiї та верифiкацiї клiєнта (представника клiєнта), вивчення клiєнта, визначення (виявлення) та проведення оцiнки ризикiв легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування тероризму або фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, здiйснення монiторингу ризикiв клiєнтiв тощо.

     3. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний самостiйно проводити оцiнку ризику своїх клiєнтiв з урахуванням критерiїв ризикiв, визначених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та суб'єктами державного фiнансового монiторингу, що здiйснюють державне регулювання та нагляд за дiяльнiстю вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, пiд час здiйснення їх iдентифiкацiї, а також в iнших випадках, передбачених законодавством та внутрiшнiми документами з питань фiнансового монiторингу, i вживати застережних заходiв щодо клiєнтiв, стосовно яких встановлено високий ризик.

     4. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний встановити високий ризик, зокрема, стосовно таких клiєнтiв:

     клiєнтiв, мiсцем проживання (перебування, реєстрацiї) яких є держава, у якiй не застосовуються або застосовуються недостатньою мiрою рекомендацiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) та iнших мiжнародних органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму;

     iноземних фiнансових установ (крiм фiнансових установ, якi зареєстрованi в державах - членах Європейського Союзу, державах - членах Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), з якими встановлюються кореспондентськi вiдносини;

     нацiональних, iноземних публiчних дiячiв та дiячiв, що виконують полiтичнi функцiї в мiжнародних органiзацiях, або пов'язаних з ними осiб, факт належностi до яких клiєнта або особи, що дiє вiд їх iменi, встановлений суб'єктом первинного фiнансового монiторингу;

     клiєнтiв, якi включенi до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi, або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї.

     5. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати до клiєнтiв високого ризику такi додатковi заходи:

     1) стосовно iноземної фiнансової установи, з якою встановлюються кореспондентськi вiдносини в порядку, визначеному вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу:

     а) забезпечувати збiр iнформацiї про її репутацiю, а також про те, чи була iноземна фiнансова установа об'єктом застосування заходiв впливу (санкцiй) з боку органу, що здiйснює державне регулювання та нагляд за її дiяльнiстю у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму;

     б) встановлювати, якi заходи здiйснюються iноземною фiнансовою установою для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     в) з'ясовувати на пiдставi одержаної iнформацiї достатнiсть та ефективнiсть заходiв, якi здiйснює iноземна фiнансова установа щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     г) вiдкривати кореспондентськi рахунки iноземнiй фiнансовiй установi та в iноземних фiнансових установах з дозволу керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     2) стосовно нацiональних, iноземних публiчних дiячiв та дiячiв, що виконують полiтичнi функцiї в мiжнародних органiзацiях, їх близьких осiб або пов'язаних з ними осiб (пов'язаними особами є особи, з якими члени сiм'ї нацiональних, iноземних публiчних дiячiв та дiячiв, що виконують полiтичнi функцiї в мiжнародних органiзацiях мають дiловi або особистi зв'язки, а також юридичнi особи, кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) яких є такi дiячi чи їх члени сiм'ї або особи, з якими такi дiячi мають дiловi або особистi зв'язки):

     а) виявляти вiдповiдно до внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу факт належностi клiєнта або особи, що дiє вiд його iменi, до зазначеної категорiї клiєнтiв пiд час здiйснення iдентифiкацiї, верифiкацiї та у процесi їх обслуговування, а також те, чи є вони кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) або керiвниками юридичних осiб;

     б) встановлювати з дозволу керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу дiловi вiдносини з такими особами;

     в) до чи пiд час встановлення дiлових вiдносин вживати заходiв для з'ясування джерел походження коштiв таких осiб на пiдставi отриманих вiд них документiв та/або iнформацiї з iнших джерел, якщо така iнформацiя є публiчною (вiдкритою), що пiдтверджують джерела походження їх активiв, прав на такi активи тощо;

     г) проводити з урахуванням рекомендацiй вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу, який згiдно з цим Законом виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, первинний фiнансовий монiторинг фiнансових операцiй, учасниками або вигодоодержувачами яких є такi особи, у порядку, визначеному для клiєнтiв високого ризику;

     ґ) проводити не рiдше одного разу на рiк уточнення iнформацiї про клiєнта.

     Страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери, крiм заходiв, передбачених цим пунктом, здiйснюють також заходи для встановлення факту про те, чи є така особа за договором (полiсом) страхування життя вигодоодержувачем (вигодонабувачем). У разi встановлення факту про те, що така особа є вигодоодержувачем (вигодонабувачем), до здiйснення страхової виплати за таким полiсом про це iнформується керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та проводиться поглиблена перевiрка клiєнта-держателя такого страхового полiсу, за результатами якої приймається рiшення щодо iнформування спецiально уповноваженого органу.

     6. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу щодо неприбуткових органiзацiй, у тому числi благодiйних, зобов'язаний вживати заходiв для обмеження ризику їх використання з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, зокрема на пiдставi рекомендацiй вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право звернутися до суб'єктiв первинного монiторингу iз запитом про надання iнформацiї щодо об'єктiв фiнансового монiторингу, проведених неприбутковими органiзацiями.

(частину шосту статтi 6 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 17.07.2015р. N 652-VIII)

     7. Здiйснення заходiв, передбачених законодавством у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечується безпосередньо суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, його фiлiями, iншими вiдокремленими пiдроздiлами та дочiрнiми пiдприємствами, у тому числi тими, що розташованi в державах, у яких рекомендацiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мiрою, в межах, визначених законодавством такої держави.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу щодо фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств, якi розташованi в державах, у яких рекомендацiї Групи з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF) не застосовуються або застосовуються недостатньою мiрою, зобов'язаний провести оцiнку заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму, що здiйснюються у таких державах.

     У разi коли здiйснення зазначених заходiв не дозволяється законодавством такої держави, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний повiдомити вiдповiдному суб'єкту державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, про вiдповiднi запобiжнi заходи, якi суб'єкт первинного фiнансового монiторингу буде вживати для обмеження ризикiв використання дiяльностi фiлiй, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та дочiрнiх пiдприємств з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму.

     Одночасно суб'єкт первинного фiнансового монiторингу вживає вiдповiдних запобiжних заходiв, спрямованих на: поглиблену перевiрку клiєнта до встановлення дiлових вiдносин з особами або компанiями таких держав; повiдомлення спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї з клiєнтами вiдповiдних держав; попередження представникiв нефiнансового сектора про те, що операцiї з фiзичними або юридичними особами у вiдповiдних державах можуть мiстити ризик вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     8. Положення пункту 12 частини другої цiєї статтi не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     Положення пiдпункту "а" пункту 6 частини другої цiєї статтi не поширюються на спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, крiм суб'єктiв, зазначених у пiдпунктi "в" пункту 7 частини другої статтi 5 цього Закону.

     Положення пунктiв 25 i 26 частини другої цiєї статтi поширюються виключно на суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, щодо яких Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 14 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду.

     9. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу з метою виконання покладених на нього цим Законом завдань має право звертатися iз запитами до органiв виконавчої влади, державних реєстраторiв, правоохоронних органiв, Нацiонального банку України, юридичних осiб, якi в установленому законодавством порядку iнформують про результати розгляду такого запиту.

     10. Керiвники та вiдповiдальнi працiвники суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також iншi працiвники, залученi до виконання вимог у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у разi порушення вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Суб'єкти державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, встановлюють квалiфiкацiйнi вимоги щодо вiдповiдальних працiвникiв вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також вимоги щодо перевiрки суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам кандидатiв на посади вiдповiдальних працiвникiв.

     Нормативно-правовими актами суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, можуть встановлюватись вимоги щодо бездоганної дiлової репутацiї вiдповiдального працiвника.

     11. Вiдповiдальнiсть за неналежну органiзацiю додержання вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за неналежну органiзацiю внутрiшньої системи суб'єкта первинного фiнансового монiторингу щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення несе керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     12. У разi здiйснення процедури лiквiдацiї суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, у тому числi визнання його банкрутом, або призначення тимчасової адмiнiстрацiї вiдповiдальнiсть за невиконання вимог:

     пунктiв 9 - 11 частини другої статтi 6 цього Закону несуть члени лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатор, уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;

     передбачених цим Законом, нормативно-правовими актами вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, несе уповноважена особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

     Стаття 7. Правовий статус вiдповiдального працiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу

     1. Вiдповiдальний працiвник призначається за посадою на рiвнi керiвництва суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     2. Призначення вiдповiдального працiвника здiйснюється у порядку, визначеному вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який згiдно з цим Законом виконує функцiї державного регулювання та нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     Вiдповiдальний працiвник повинен мати бездоганну дiлову репутацiю та вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, встановленим суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який згiдно з цим Законом виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     Призначення та звiльнення вiдповiдальних працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання та нагляд за якими здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 14 цього Закону, здiйснюються за погодженням з Нацiональним банком України.

     3. До повноважень вiдповiдального працiвника належать:

     1) забезпечення повiдомлення спецiально уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому та/або внутрiшньому фiнансовому монiторингу, про фiнансовi операцiї осiб, якщо є достатнi пiдстави вважати, що їх дiяльнiсть або активи пов'язанi iз вчиненням злочину, визначеного Кримiнальним кодексом України;

     2) забезпечення повiдомлення спецiально уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органiв про фiнансовi операцiї (їх учасникiв), стосовно яких є пiдстави пiдозрювати, що вони пов'язанi, стосуються або призначенi для фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     3) проведення перевiрок дiяльностi будь-якого пiдроздiлу суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та його працiвникiв щодо виконання ними внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     4) право доступу до всiх примiщень, документiв, iнформацiї, баз даних, засобiв телекомунiкацiї, архiвiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу;

     5) залучення будь-яких працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу до здiйснення заходiв iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та перевiрок з цих питань;

     6) органiзацiя розроблення, подання для затвердження, забезпечення постiйного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу;

     7) одержання пояснень вiд працiвникiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу незалежно вiд займаних посад з питань проведення фiнансового монiторингу;

     8) сприяння проведенню уповноваженими представниками суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, перевiрок дiяльностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу щодо дотримання законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     9) прийняття рiшення про подання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу на запити спецiально уповноваженого органу та вiдповiдних правоохоронних органiв.

     4. Вiдповiдальний працiвник виконує також iншi функцiї вiдповiдно до законодавства та внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу.

     5. Керiвник суб'єкта первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний сприяти виконанню вiдповiдальним працiвником своїх функцiй.

     6. Вiдповiдальний працiвник незалежний у своїй дiяльностi, пiдзвiтний тiльки керiвнику суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i зобов'язаний не рiдше одного разу на мiсяць, але не пiзнiше останнього робочого дня звiтного мiсяця iнформувати у письмовiй формi керiвника суб'єкта первинного фiнансового монiторингу про виявленi фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та заходи, вжитi, зокрема, для:

     забезпечення здiйснення заходiв фiнансового монiторингу;

     розроблення та постiйного оновлення внутрiшнiх документiв з питань фiнансового монiторингу з урахуванням вимог законодавства;

     пiдготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освiтньої та практичної роботи.

     Стаття 8. Особливостi дiяльностi спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу

     1. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується адвокатами, адвокатськими бюро та об'єднаннями, нотарiусами, особами, якi надають юридичнi послуги, аудиторами, аудиторськими фiрмами, суб'єктами господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку, у разi, якщо вони задiянi у фiнансовiй операцiї для свого клiєнта щодо:

     купiвлi-продажу нерухомостi;

     управлiння активами клiєнта;

     управлiння банкiвським рахунком або рахунком у цiнних паперах;

     залучення коштiв для утворення юридичних осiб, забезпечення їх дiяльностi та управлiння ними;

     утворення юридичних осiб, забезпечення їх дiяльностi (включаючи аудит) чи управлiння ними, а також купiвлi-продажу юридичних осiб (корпоративних прав).

     2. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, пiд час пiдготовки та/або здiйснення правочинiв щодо купiвлi-продажу нерухомостi.

     3. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується суб'єктами господарювання, якi здiйснюють торгiвлю за готiвку дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, якщо сума фiнансової операцiї дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону, пiд час проведення фiнансових операцiй з предметами високої вартостi (зокрема з дорогоцiнними металами, дорогоцiнним камiнням, антикварними речами, предметами мистецтва тощо) або пiд час органiзацiї торгiвлi такими предметами, у тому числi аукцiонної.

     4. Виконання обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового монiторингу забезпечується суб'єктами господарювання, якi проводять лотереї та азартнi iгри, у тому числi казино, електронним (вiртуальним) казино, пiд час здiйснення фiнансових операцiй, пов'язаних iз прийняттям чи поверненням ставок або виплатою виграшiв.

     5. Нотарiуси, адвокати, адвокатськi бюро та об'єднання, особи, якi надають юридичнi послуги, аудитори, аудиторськi фiрми, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського облiку, можуть не повiдомляти спецiально уповноваженому органу про свої пiдозри у разi, коли вiдповiдна iнформацiя стала їм вiдома за обставин, що є предметом їх професiйної таємницi, або має привiлей на збереження службової таємницi, а також у випадках, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клiєнта, представництва його iнтересiв у судових органах та у справах досудового врегулювання спорiв.

     6. Керiвники та вiдповiдальнi працiвники спецiально визначених суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу у разi порушення вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв вiдповiдних суб'єктiв державного фiнансового монiторингу несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 9. Iдентифiкацiя, верифiкацiя та вивчення клiєнтiв

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу вiдповiдно до законодавства зобов'язаний на пiдставi поданих клiєнтом (представником клiєнта) офiцiйних документiв або засвiдчених в установленому порядку їх копiй (якщо iнше не передбачено цим Законом) здiйснювати iдентифiкацiю та верифiкацiю клiєнта (представника клiєнта).

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу в процесi обслуговування клiєнта зобов'язаний уточнювати iнформацiю про клiєнта в порядку, встановленому суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     2. Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi документи мають бути чинними (дiйсними) на момент їх подання та включати всi необхiднi iдентифiкацiйнi данi. Копiї офiцiйних документiв, крiм нотарiально засвiдчених, на пiдставi яких суб'єкт первинного фiнансового монiторингу встановив iдентифiкацiйнi данi клiєнта (представника клiєнта), засвiдчуються в порядку, встановленому суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдним суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     3. Iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта здiйснюється у разi:

     встановлення дiлових вiдносин (за винятком дiлових вiдносин, встановлених на пiдставi договорiв страхування за видами страхування iншими, нiж страхування життя, за якими клiєнтом є фiзична особа та загальний страховий платiж не перевищує 5000 гривень або його сума еквiвалентна зазначенiй сумi, у тому числi в iноземнiй валютi; дiлових вiдносин, якi виникають на пiдставi договорiв про участь в лотереї за умови, що розмiр ставки гравця не перевищує 5000 гривень; проведення платiжною органiзацiєю, учасником чи членом платiжної системи, банком, фiлiєю iноземного банку фiнансових операцiй, що здiйснюються без вiдкриття рахунка, на суму, що є меншою нiж 150000 гривень, або сума якого еквiвалентна зазначенiй сумi, у тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, одиницях вартостi);

     виникнення пiдозри;

     проведення фiнансової операцiї, що пiдлягає фiнансовому монiторингу;

     проведення переказiв (у тому числi мiжнародних) фiзичною особою, фiзичною особою - пiдприємцем, що здiйснюється без вiдкриття рахунка, на суму, що дорiвнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, у тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, одиницях вартостi, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статтi 15 цього Закону;

     проведення разової фiнансової операцiї без встановлення дiлових вiдносин з клiєнтами на суму, що дорiвнює чи перевищує 150000 гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, у тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах.

     Залежно вiд рiвня ризику проведення фiнансової операцiї iдентифiкацiя, верифiкацiя клiєнта здiйснюються також у разi проведення ним фiнансової операцiї на суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону, незалежно вiд того, проводиться така фiнансова операцiя одноразово чи як кiлька фiнансових операцiй, якi можуть бути пов'язанi мiж собою.

     4. У разi виникнення сумнiвiв у достовiрностi чи повнотi наданої iнформацiї про клiєнта суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний провести поглиблену перевiрку клiєнта.

     5. Порядок доручення фiнансовими установами третiм особам здiйснювати iдентифiкацiю та верифiкацiю клiєнта може визначатися нормативно-правовими актами суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання та нагляду за вiдповiдними фiнансовими установами.

     6. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право витребувати, а державнi органи, державнi реєстратори зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту надати вiдповiдно до законодавства iнформацiю, що стосується iдентифiкацiї та/або що необхiдна для вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про нього або проведення поглибленої перевiрки клiєнта. Зазначена iнформацiя подається безоплатно. Порядок подання iнформацiї визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право витребувати, а клiєнт, представник клiєнта зобов'язанi подати iнформацiю (офiцiйнi документи), необхiдну (необхiднi) для iдентифiкацiї, верифiкацiї, вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта, а також для виконання таким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнших вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     З метою встановлення кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) суб'єкт первинного фiнансового монiторингу витребовує у клiєнта - юридичної особи iнформацiю та/або документи, що пiдтверджують наявнiсть структури власностi такого клiєнта.

     Реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок клiєнту, номер поточного рахунка, мiсце проживання або мiсце перебування фiзичної особи - резидента України (мiсце проживання або мiсце тимчасового перебування фiзичної особи - нерезидента в Українi), вiдомостi про виконавчий орган, а також iнша iнформацiя, необхiдна для вивчення клiєнта, встановлюються суб'єктом первинного фiнансового монiторингу на пiдставi офiцiйних документiв та/або iнформацiї, одержаної вiд клiєнта (представника клiєнта) та засвiдченої ним, а також з iнших джерел, якщо така iнформацiя є публiчною (вiдкритою).

     8. Iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта здiйснюються до/або пiд час встановлення дiлових вiдносин, вчинення правочинiв (крiм випадкiв, передбачених цим Законом), але до проведення фiнансової операцiї, вiдкриття рахунка.

     Верифiкацiя клiєнта здiйснюється також в iнших випадках, встановлених Нацiональним банком України для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, за якими вiн вiдповiдно до цього Закону здiйснює державне регулювання i нагляд.

     9. Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу пiд час iдентифiкацiї та верифiкацiї резидентiв встановлюють:

     1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв України (або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України чи номер паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї;

     2) для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я та по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаним на територiї України для укладення правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв) або номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка (за наявностi);

     3) для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження; дату та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв про проведення державної реєстрацiї, вiдомостi про виконавчий орган; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, данi, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв); iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка.

     Банки як суб'єкти первинного фiнансового монiторингу можуть не встановлювати щодо резидентiв (фiзичних осiб - пiдприємцiв, юридичних осiб) реквiзити iншого банку, в якому вiдкрито рахунок, i номер поточного рахунка.

     10. Пiд час iдентифiкацiї та верифiкацiї нерезидентiв суб'єкти первинного фiнансового монiторингу встановлюють:

     1) для фiзичної особи - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, дату народження, номер (та за наявностi - серiю) паспорта (або iншого документа, що посвiдчує особу та вiдповiдно до законодавства України може бути використаний на територiї України для укладення правочинiв), дату видачi та орган, що його видав, громадянство;

     2) для юридичної особи - повне найменування, мiсцезнаходження; реквiзити банку, в якому вiдкрито рахунок, номер банкiвського рахунка; з'ясовують вiдомостi про органи управлiння; iдентифiкацiйнi данi осiб, якi мають право розпоряджатися рахунками та/або майном, данi, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв). Суб'єкту первинного фiнансового монiторингу надається також копiя легалiзованого витягу з торгового, банкiвського чи судового реєстру або нотарiально засвiдчене реєстрацiйне посвiдчення уповноваженого органу iноземної держави про реєстрацiю вiдповiдної юридичної особи.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу щодо трастiв додатково повинен з'ясувати iдентифiкацiйнi данi довiрителiв та довiрених осiб.

     11. У сферi страхування життя страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери з метою iдентифiкацiї вигодонабувача (вигодонабувачiв) за договорами (полiсами) страхування життя, додатково до заходiв з iдентифiкацiї, визначених частинами десятою та одинадцятою цiєї статтi:

     1) для вигодонабувача (вигодонабувачiв), якi конкретно визначенi у договорi (полiсi), - встановлюють прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi;

     2) для вигодонабувача (вигодонабувачiв), якi визначенi через їх характеристики або категорiю (наприклад, чоловiк, дружина або дiти на момент настання страхового випадку) або iншим способом (наприклад, за заповiтом), - збирають щодо вигодонабувача iнформацiю, достатню для впевненостi страховика (перестраховика), страхового (перестрахового) брокера у можливостi iдентифiкувати вигодонабувача пiд час здiйснення страхової виплати.

     Страховики (перестраховики), страховi (перестраховi) брокери здiйснюють iдентифiкацiю та верифiкацiю вигодонабувача (вигодонабувачiв) за договорами (полiсами) страхування життя вiдповiдно до вимог, зазначених у пунктi 1 частини дев'ятої та пунктi 1 частини десятої цiєї статтi, пiд час здiйснення страхової виплати.

     У разi неможливостi виконання вимог цiєї частини статтi страховик (перестраховик), страховий (перестраховий) брокер повiдомляє спецiально уповноваженому органу про таку операцiю.

     12. З метою iдентифiкацiї фiзичної особи (резидента, нерезидента), фiзичної особи - пiдприємця - iнiцiатора (платника) переказу (в тому числi мiжнародного), що здiйснюється без вiдкриття рахунка на суму, що дорiвнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, одиницях вартостi, але є меншою за суму, передбачену частиною першою статтi 15 цього Закону, суб'єкти первинного фiнансового монiторингу, до яких звернувся iнiцiатор (платник) для здiйснення переказу, встановлюють прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi; мiсце проживання (або мiсце перебування фiзичної особи - резидента чи мiсце тимчасового перебування фiзичної особи - нерезидента в Українi) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд одержання iдентифiкацiйного номера чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї) або дату i мiсце народження.

     13. Суб'єкти господарювання, якi проводять лотереї, зобов'язанi здiйснювати iдентифiкацiю та верифiкацiю гравцiв у лотерею з урахуванням таких особливостей:

     1) iдентифiкацiя та верифiкацiя гравцiв, якi набули право на отримання виграшу у лотерею, здiйснюється суб'єктом господарювання, який проводить лотерею, до/або пiд час здiйснення фiнансової операцiї iз виплати виграшу та за умови, що така фiнансова операцiя пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статей 15 або 16 цього Закону;

     2) iдентифiкацiя та верифiкацiя гравцiв, якi виявили намiр повернути здiйсненi ними ставки у лотерею, здiйснюється суб'єктом господарювання, який проводить лотерею, до/або пiд час здiйснення фiнансової операцiї iз повернення ставок у лотерею та за умови, що така фiнансова операцiя пiдлягає фiнансовому монiторингу вiдповiдно до статей 15 або 16 цього Закону.

     Суб'єкт господарювання, який проводить лотерею, пiд час здiйснення iдентифiкацiї та верифiкацiї гравця, додатково до заходiв з iдентифiкацiї, визначених частинами десятою та одинадцятою цiєї статтi, встановлює назву лотереї, номер лотерейного бiлета (чи назву та номер iншого документа, який засвiдчує здiйснення гравцем ставки у лотерею чи суму його виграшу), а також (для тиражних лотерей) дату проведення розiграшу тиражу лотереї та номер тиражу лотереї.

     14. Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу повиннi забезпечити, щоб всi перекази на суму, що дорiвнює чи перевищує 15000 гривень, або суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, супроводжувалися:

     1) iнформацiєю про iнiцiатора переказу (платника):

     а) фiзичну особу (фiзичну особу - пiдприємця) - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi; номер його рахунка, з якого списуються кошти чи, за вiдсутностi рахунка, унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї, який дає змогу здiйснити вiдстеження операцiї; мiсце його проживання (або мiсце перебування фiзичної особи - резидента чи мiсце тимчасового перебування фiзичної особи - нерезидента в Українi) або реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, або iдентифiкацiйний номер згiдно з Державним реєстром фiзичних осiб - платникiв податкiв та iнших обов'язкових платежiв, номер (та за наявностi - серiю) паспорта громадянина України, в якому проставлено вiдмiтку про вiдмову вiд одержання iдентифiкацiйного номера чи номера паспорта iз записом про вiдмову вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв України в електронному безконтактному носiї) або дату i мiсце народження;

     б) юридичну особу - найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України, номер її рахунка, з якого списуються кошти, чи, за вiдсутностi рахунка, унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     2) iнформацiєю про одержувача (отримувача):

     а) фiзичну особу - прiзвище, iм'я та (за наявностi) по батьковi, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї;

     б) юридичну особу - повне найменування, номер рахунка, на який зараховуються кошти, за вiдсутностi рахунка - унiкальний облiковий номер фiнансової операцiї.

     15. Iдентифiкацiя клiєнта не є обов'язковою у разi проведення фiнансової операцiї особами, якi ранiше були iдентифiкованi або верифiкованi згiдно з вимогами закону.

     Iдентифiкацiя та верифiкацiя клiєнта не здiйснюється у разi вчинення правочинiв мiж банками, зареєстрованими в Українi.

     16. Нормативно-правовими актами суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за вiдповiдними суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, може визначатися перелiк iдентифiкацiйних даних, якi з'ясовуються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, у разi:

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає орган державної влади, пiдприємство, що повнiстю перебуває у державнiй власностi, мiжнародна установа чи органiзацiя, в яких бере участь Україна вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     проведення фiнансової операцiї на фондовiй бiржi;

     проведення страхового вiдшкодування або страхової виплати за договором мiжнародного обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає установа, орган, офiс або агентство Європейського Союзу;

     встановлення дiлових вiдносин або проведення фiнансової операцiї, якщо клiєнтом виступає дипломатичне представництво iноземної держави, акредитоване в Українi в установленому порядку;

     встановлення дiлових вiдносин з клiєнтом, який є емiтентом, що вiдповiдно до законодавства або умов публiчного розмiщення акцiй на фондовiй бiржi зобов'язаний публiчно розкривати вiдомостi про кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), або є дочiрнiм пiдприємством чи представництвом такого клiєнта.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний встановити iдентифiкацiйнi данi, передбаченi частинами дев'ятою - дванадцятою цiєї статтi, у разi наявностi у нього пiдозр щодо клiєнтiв, передбачених цiєю частиною статтi.

     Положення, передбаченi цiєю частиною статтi, не можуть бути застосованi у разi наявностi у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiдозр.

     17. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, можуть встановлювати особливостi iдентифiкацiї та/або верифiкацiї клiєнтiв (представникiв клiєнтiв), вивчення клiєнтiв, уточнення iнформацiї про клiєнтiв для вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу залежно вiд специфiки їх дiяльностi та/або ризикiв клiєнтiв.

     18. У разi якщо клiєнт (особа) дiє як представник iншої особи чи вiд iменi або в iнтересах iншої особи, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний згiдно з вимогами цiєї статтi та положеннями iнших законiв, що регулюють процедуру iдентифiкацiї, iдентифiкувати та верифiкувати також особу, вiд iменi або за дорученням якої проводиться фiнансова операцiя, а також встановити вигодоодержувача.

     19. У разi якщо особа дiє як представник клiєнта, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повинен перевiрити на пiдставi офiцiйних документiв наявнiсть у цiєї особи вiдповiдних повноважень, а також здiйснити iдентифiкацiю та верифiкацiю такої особи.

     Стаття 10. Вiдмова суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вiд проведення фiнансової операцiї

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний:

     вiдмовитися вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин) або проведення фiнансової операцiї у разi, коли здiйснення iдентифiкацiї та/або верифiкацiї клiєнта (у тому числi встановлення даних, що дають змогу встановити кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), є неможливим або якщо у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає вiд власного iменi;

     вiдмовитися вiд проведення переказу в разi вiдсутностi даних, передбачених частинами дванадцятою i тринадцятою статтi 9 цього Закону;

     вiдмовити клiєнту в обслуговуваннi (у тому числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин) у разi встановлення факту подання ним пiд час здiйснення iдентифiкацiї та/або верифiкацiї клiєнта (поглибленої перевiрки клiєнта) недостовiрної iнформацiї або подання iнформацiї з метою введення в оману суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право вiдмовитися:

     вiд проведення фiнансової операцiї у разi, якщо фiнансова операцiя мiстить ознаки такої, що згiдно з цим Законом пiдлягає фiнансовому монiторингу;

     вiд встановлення (пiдтримання) дiлових вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання дiлових вiдносин) або проведення фiнансової операцiї у разi ненадання клiєнтом необхiдних для вивчення клiєнтiв документiв чи вiдомостей або встановлення клiєнту неприйнятно високого ризику за результатами оцiнки чи переоцiнки ризику.

     У випадках, передбачених цiєю частиною статтi, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пiзнiше наступного робочого дня з дня вiдмови, повiдомити спецiально уповноваженому органу про проведення операцiй щодо зарахування коштiв, якi надiйшли на рахунок такого клiєнта, та про осiб, якi мають або мали намiр встановити дiловi вiдносини та/або провести фiнансовi операцiї.

     2. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу в порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, зобов'язаний уточнювати iнформацiю про клiєнта у випадках, визначених законодавством.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право вiдмовитися вiд проведення фiнансових операцiй (обслуговування) у разi, коли клiєнт на запит суб'єкта первинного фiнансового монiторингу щодо уточнення iнформацiї про клiєнта не подав вiдповiдну iнформацiю (офiцiйнi документи та/або належним чином засвiдченi їх копiї).

     3. Суб'єктам первинного фiнансового монiторингу забороняється встановлювати дiловi вiдносини (проводити валютно-обмiннi фiнансовi операцiї, фiнансовi операцiї з банкiвськими металами, з готiвкою (готiвковими коштами) з юридичними чи фiзичними особами, яких включено до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї. Про спроби встановлення дiлових вiдносин (проведення валютно-обмiнних фiнансових операцiй, фiнансових операцiй з банкiвськими металами, з готiвкою (готiвковими коштами) такими особами суб'єкти первинного фiнансового монiторингу зобов'язанi негайно повiдомляти спецiально уповноваженому органу.

     4. У разi виявлення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу за результатами внесення змiн до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, особи клiєнта (з яким установленi дiловi вiдносини), яку включено до зазначеного перелiку, суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний негайно повiдомити спецiально уповноваженому органу про таку особу.

     Стаття 11. Управлiння ризиками та оцiнка ризикiв

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний здiйснювати управлiння ризиками з урахуванням результатiв iдентифiкацiї, верифiкацiї та вивчення клiєнта, послуг, що надаються клiєнту, аналiзу операцiй, проведених ним, та їх вiдповiдностi фiнансовому стану i змiсту дiяльностi клiєнта.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу пiд час здiйснення управлiння ризиками враховує рекомендацiї, визначенi чи наданi вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi згiдно з цим Законом виконують функцiї державного регулювання i нагляду за такими суб'єктами первинного фiнансового монiторингу.

     2. Оцiнювання ризикiв клiєнтiв суб'єктом первинного фiнансового монiторингу здiйснюється за вiдповiдними критерiями, зокрема за типом клiєнта, географiчним розташуванням держави реєстрацiї клiєнта або установи, через яку вiн здiйснює передачу (отримання) активiв, i видом товарiв, послуг, якi клiєнт отримує вiд суб'єкта первинного фiнансового монiторингу.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний також здiйснювати переоцiнку ризикiв клiєнтiв, з якими встановленi дiловi вiдносини, а також в iнших випадках, встановлених законодавством, не рiдше нiж один раз на рiк з метою її пiдтримання в актуальному станi та документувати результати оцiнки чи переоцiнки ризикiв.

     Стаття 12. Подання iнформацiї з питань фiнансового монiторингу

     1. Порядок виявлення та реєстрацiї, а також подання спецiально уповноваженому органу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, встановлюється:

     Нацiональним банком України - для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання та нагляд за якими здiйснює Нацiональний банк України вiдповiдно до статтi 14 цього Закону;

     Кабiнетом Мiнiстрiв України - для iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     2. Подання iнформацiї суб'єктом первинного фiнансового монiторингу спецiально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку не є порушенням порядку розкриття iнформацiї з обмеженим доступом.

     3. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, його посадовi особи та iншi працiвники не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу, якщо вони дiяли в межах цього Закону, навiть якщо такими дiями заподiяно шкоду юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, пов'язанi з виконанням цього Закону.

     4. Державнi органи, що провадять дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у разi виявлення пiд час виконання своїх функцiй фiнансових операцiй, стосовно яких є пiдозра, зобов'язанi повiдомити спецiально уповноваженому органу про такi фiнансовi операцiї та їх учасникiв. Порядок та вимоги щодо надання iнформацiї у таких випадках встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади з питань реалiзацiї єдиної державної податкової, державної митної полiтики, подає iнформацiю про виявленi факти незаконного перемiщення через митний кордон України готiвки, обiгових грошово-кредитних документiв, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння та виробiв з них, а також культурних цiнностей на суму, що дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статтi 15 цього Закону.

     6. Державнi органи (крiм Нацiонального банку України) та органи мiсцевого самоврядування, державнi реєстратори зобов'язанi надавати спецiально уповноваженому органу iнформацiю (копiї документiв), вiдомостi з баз даних, необхiднi для виконання покладених на нього завдань, та/або доступ до своїх iнформацiйних ресурсiв (баз персональних даних) для забезпечення функцiонування єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     Обсяг, порядок подання такої iнформацiї та надання доступу до неї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     7. Надання державними органами, державними реєстраторами спецiально уповноваженому органу, суб'єктам первинного фiнансового монiторингу iнформацiї вiдповiдно до вимог цього Закону, не є порушенням порядку розкриття iнформацiї з обмеженим доступом.

     Посадовi особи та iншi працiвники державних органiв, Нацiонального банку України не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу вiдповiдно до вимог цього Закону.

     8. Суб'єкти господарювання, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, зобов'язанi вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 20 цього Закону надавати на запит спецiально уповноваженого органу iнформацiю, яка пов'язана з проведенням аналiзу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, осiб, якi брали участь в їх здiйсненнi, довiдки та копiї документiв (у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом), необхiднi для виконання цим органом покладених на нього завдань у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або доступ до своїх iнформацiйних ресурсiв (баз персональних даних) для забезпечення функцiонування єдиної державної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     Обсяг та порядок подання такої iнформацiї визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     9. Подання посадовими особами та iншими працiвниками суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй спецiально уповноваженому органу iнформацiї вiдповiдно до вимог цього Закону не є порушенням порядку розкриття iнформацiї з обмеженим доступом.

     Посадовi особи та iншi працiвники суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй не несуть дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за надання спецiально уповноваженому органу iнформацiї згiдно з вимогами цього Закону.

     10. Неправомiрна вiдмова в наданнi iнформацiї (довiдок та копiй документiв), несвоєчасне або неповне її надання або надання недостовiрної iнформацiї тягнуть за собою вiдповiдальнiсть посадових осiб державних органiв (крiм Нацiонального банку України) та органiв мiсцевого самоврядування, посадових осiб суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, вiдповiдно до закону.

     11. Обмiн iнформацiєю, що є таємницею фiнансового монiторингу, її розкриття та захист здiйснюються вiдповiдно до закону.

     Працiвникам суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державного фiнансового монiторингу та iнших державних органiв, якi подали спецiально уповноваженому органу iнформацiю про фiнансову операцiю та її учасникiв, забороняється повiдомляти про це особам, якi брали (беруть) участь у її здiйсненнi, та будь-яким третiм особам.

     Працiвникам суб'єкта первинного фiнансового монiторингу, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, посадовим особам, працiвникам суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, що не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, якi одержали запит спецiально уповноваженого органу щодо фiнансових операцiй, додаткової iнформацiї, iнформацiї, пов'язаної з проведенням аналiзу фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, осiб, якi брали участь в їх здiйсненнi, довiдок та копiй документiв, iншої iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення, та/або надали вiдповiдь на такий запит цьому органу, забороняється iнформувати про це осiб, якi брали (беруть) участь у здiйсненнi фiнансових операцiй, визначених у запитi або вiдповiдi, а також будь-яких третiх осiб.

     12. Спецiально уповноважений орган забезпечує захист та зберiгання таємницi фiнансового монiторингу. Спецiально уповноваженому органу заборонено розкривати та/або передавати будь-кому iнформацiю, що є таємницею фiнансового монiторингу, крiм випадкiв, передбачених статтями 17, 18, 20 i 23 цього Закону. У разi надходження запиту щодо такої iнформацiї спецiально уповноважений орган повертає вiдповiднiй заiнтересованiй особi такий запит без розгляду, крiм випадку, якщо запит надiйшов у рамках перевiрки ранiше надiсланих йому узагальнених та/або додаткових узагальнених матерiалiв. За наявностi у спецiально уповноваженому органi додаткової iнформацiї, що стосується ранiше надiсланих правоохоронним органам узагальнених матерiалiв, спецiально уповноважений орган може формувати та подавати вiдповiдному правоохоронному органу додатковi узагальненi матерiали.

     Розголошення у будь-який спосiб працiвниками спецiально уповноваженого органу таємницi фiнансового монiторингу тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону або за рiшенням суду.

     13. Обов'язок дотримуватися таємницi фiнансового монiторингу та не розголошувати факт подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу в установлених цим Законом випадках поширюється також на осiб, яким така iнформацiя стала вiдома у зв'язку з їх професiйною або службовою дiяльнiстю.

     Особи, виннi у порушеннi таємницi фiнансового монiторингу та заборони iнформувати про факт подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу, несуть вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

     14. Розвiдувальним органам України заборонено передавати будь-кому iнформацiю, одержану вiд спецiально уповноваженого органу у виглядi узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв, крiм випадкiв передачi її правоохоронним органам для прийняття рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України.

     Розвiдувальнi органи України зобов'язанi повiдомляти спецiально уповноваженому органу про хiд опрацювання та вжиття вiдповiдних заходiв за результатами розгляду одержаних узагальнених матерiалiв та додаткових узагальнених матерiалiв.

     Стаття 13. Взяття на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу

     1. Iнформацiя про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, отримана спецiально уповноваженим органом, облiковується цим органом. Порядок взяття на облiк iнформацiї про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 14. Повноваження суб'єктiв державного фiнансового монiторингу

     1. Державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення здiйснюються щодо:

     1) небанкiвських фiнансових установ - резидентiв, якi є платiжними органiзацiями та/або членами чи учасниками платiжних систем у частинi надання ними фiнансової послуги щодо переказу коштiв на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, зокрема Нацiонального банку України (крiм операторiв поштового зв'язку в частинi здiйснення ними переказу коштiв), фiлiй iноземних банкiв, банкiв - Нацiональним банком України;

     2) професiйних учасникiв фондового ринку (ринку цiнних паперiв) (крiм банкiв) - Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) платiжних органiзацiй платiжних систем та учасникiв чи членiв платiжних систем (у частинi надання фiнансових послуг, крiм послуг з переказу коштiв), страховикiв (перестраховикiв), страхових (перестрахових) брокерiв, ломбардiв та iнших фiнансових установ, а також юридичних осiб, що вiдповiдно до законодавства надають фiнансовi послуги (крiм фiнансових установ та iнших юридичних осiб, щодо яких державне регулювання i нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення здiйснюються iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу), - Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг;

     4) суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї або будь-якi iншi азартнi iгри, суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють торгiвлю дорогоцiнними металами i дорогоцiнним камiнням та виробами з них, аудиторiв, аудиторських фiрм, фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi надають послуги з бухгалтерського облiку (за винятком осiб, що надають послуги у рамках трудових правовiдносин), - центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     5) нотарiусiв, адвокатiв, адвокатських бюро та об'єднань i суб'єктiв господарювання, що надають юридичнi послуги (за винятком осiб, що надають послуги у рамках трудових правовiдносин), - Мiнiстерством юстицiї України;

     6) операторiв поштового зв'язку (в частинi здiйснення ними переказу коштiв) - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     7) товарних та iнших бiрж, що проводять фiнансовi операцiї з товарами, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного розвитку;

     8) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi надають посередницькi послуги пiд час здiйснення операцiй з купiвлi-продажу нерухомого майна, - спецiально уповноваженим органом.

     2. Зазначенi у частинi першiй цiєї статтi суб'єкти державного фiнансового монiторингу в межах їх повноважень зобов'язанi:

     1) здiйснювати нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за дiяльнiстю вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, зокрема шляхом проведення планових та позапланових перевiрок, у тому числi безвиїзних, у порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який згiдно з цим Законом виконує функцiї регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     Нагляд за виконанням вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, банками, вiднесеними до категорiї неплатоспроможних, щодо яких запроваджена процедура тимчасової адмiнiстрацiї або лiквiдацiї, здiйснюється Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у встановленому ним порядку;

     2) забезпечувати надання методологiчної, методичної та iншої допомоги суб'єктам первинного фiнансового монiторингу у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (в тому числi надавати роз'яснення з питань застосування законодавства у цiй сферi);

     3) здiйснювати регулювання та нагляд з урахуванням оцiнки ризикiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення вiдповiдностi заходiв, що здiйснюються суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, для обмеження (зменшення) ризикiв пiд час їх дiяльностi;

     4) вимагати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а в разi виявлення порушень вимог законодавства вживати заходiв, передбачених законом. Порядок застосування до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу та/або їх посадових осiб передбачених цим Законом санкцiй, пред'явлення вимог, а також здiйснення контролю за їх виконанням визначається вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi згiдно з цим Законом виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу;

     5) проводити перевiрку наявностi професiйної пiдготовки вiдповiдальних працiвникiв та органiзацiї професiйної пiдготовки iнших працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, залучених до проведення фiнансового монiторингу, у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     6) iнформувати спецiально уповноважений орган з метою виконання покладених на нього завдань про виявленi порушення законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу та заходи, вжитi до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу та/або їх посадових осiб за вчиненi порушення законодавства у цiй сферi;

     7) щороку, але не пiзнiше нiж протягом сiчня наступного року надавати спецiально уповноваженому органу узагальнену iнформацiю про дотримання суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, за якими вони здiйснюють функцiї державного регулювання i нагляду, вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числi про виявленi порушення та заходи, вжитi до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу та/або посадових осiб з метою їх усунення та/або недопущення у подальшiй дiяльностi;

     8) забезпечувати зберiгання iнформацiї, що надiйшла вiд суб'єктiв первинного та державного фiнансового монiторингу i правоохоронних органiв;

     9) погоджувати iз спецiально уповноваженим органом проекти будь-яких нормативно-правових актiв з питань, пов'язаних з виконанням вимог цього Закону;

     10) подавати спецiально уповноваженому органу iнформацiю, зокрема документи, необхiднi для виконання покладених на нього завдань (за винятком iнформацiї про особисте життя громадян), у порядку, визначеному законодавством;

     11) вживати вiдповiдно до законодавства заходiв щодо перевiрки бездоганної дiлової репутацiї осiб, якi здiйснюватимуть чи здiйснюють управлiння, мають намiр набути iстотну участь (або є кiнцевими вигодоодержувачами) у суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу;

     12) вживати вiдповiдно до законодавства заходiв для недопущення до управлiння суб'єктами первинного фiнансового монiторингу осiб, якi мають не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимiсть за корисливi злочини або тероризм;

     13) вживати у випадках, встановлених законодавством, заходiв для недопущення формування капiталу вiдповiдних суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу за рахунок коштiв, джерела походження яких неможливо пiдтвердити на пiдставi офiцiйних документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому порядку;

     14) використовувати iнформацiю спецiально уповноваженого органу про ознаки можливого порушення суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення для встановлення наявностi вiдповiдних порушень;

     15) подавати (за наявностi) спецiально уповноваженому органу iнформацiю про припинення дiяльностi суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, за якими вони здiйснюють функцiї державного регулювання i нагляду.

     Положення пунктiв 6, 7, 9, 10, 14 i 15 частини другої цiєї статтi поширюються на суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, за винятком спецiально уповноваженого органу.

     3. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу для виконання своїх функцiй мають право одержувати у встановленому ними порядку вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (щодо яких вони вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї регулювання i нагляду) iнформацiю, документи, копiї документiв, оформленi та засвiдченi суб'єктом первинного фiнансового монiторингу згiдно з вимогами вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу.

     Нацiональний банк України для здiйснення нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, щодо яких вiн вiдповiдно до статтi 14 цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду, має право безоплатного доступу (у тому числi автоматизованого) до вiдповiдних iнформацiйних систем (баз даних) органiв державної влади у порядку, узгодженому Нацiональним банком України з вiдповiдним органом державної влади.

     4. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу з метою виконання покладених на них цим Законом обов'язкiв мають право звертатися iз запитами до органiв виконавчої влади, державних реєстраторiв, правоохоронних органiв, юридичних осiб.

     Суб'єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов'язанi протягом десяти робочих днiв надати вiдповiдну iнформацiю. У разi неможливостi надання iнформацiї у зазначений строк з обґрунтованих причин за зверненням вiдповiдних суб'єктiв строк надання iнформацiї може бути продовжений суб'єктом державного фiнансового монiторингу, але не бiльше нiж до 20 робочих днiв.

     5. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу визначають i розробляють процедуру застосування вiдповiдних запобiжних заходiв щодо держав, якi не виконують або неналежним чином виконують рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, задiяних у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення: зокрема щодо посиленої уваги пiд час погодження створення в таких державах фiлiй, представництв чи дочiрнiх пiдприємств суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу; попередження суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу нефiнансового сектору про те, що операцiї з фiзичними або юридичними особами у вiдповiднiй державi можуть мати ризик вiдмивання коштiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення; обмеження дiлових вiдносин або фiнансових операцiй з вiдповiдною державою або особами в такiй державi тощо.

Роздiл III.
ФIНАНСОВI ОПЕРАЦIЇ, ЩО ПIДЛЯГАЮТЬ ОБОВ'ЯЗКОВОМУ ТА ВНУТРIШНЬОМУ ФIНАНСОВОМУ МОНIТОРИНГУ

     Стаття 15. Фiнансовi операцiї, що пiдлягають обов'язковому фiнансовому монiторингу

     1. Фiнансова операцiя пiдлягає обов'язковому фiнансовому монiторингу у разi, якщо сума, на яку вона здiйснюється, дорiвнює чи перевищує 150000 гривень (для суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї або проводять та надають можливiсть доступу до азартних iгор у казино, будь-яких iнших азартних iгор, у тому числi електронне (вiртуальне) казино, - 30000 гривень) або дорiвнює чи перевищує суму в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, еквiвалентну 150000 гривень (для суб'єктiв господарювання, якi проводять лотереї або проводять та надають можливiсть доступу до азартних iгор у казино, будь-яких iнших азартних iгор, у тому числi електронне (вiртуальне) казино, - 30000 гривень), та має одну або бiльше таких ознак:

     1) переказ коштiв на анонiмний (номерний) рахунок за кордон i надходження коштiв з анонiмного (номерного) рахунка з-за кордону; зарахування або переказ коштiв у разi, якщо хоча б одна iз сторiн - учасникiв фiнансової операцiї має вiдповiдну реєстрацiю, мiсце проживання чи мiсцезнаходження в державi, що вiднесена Кабiнетом Мiнiстрiв України до перелiку офшорних зон, а також переказ коштiв на рахунок, вiдкритий у фiнансовiй установi, зареєстрованiй у зазначенiй державi;

     2) купiвля-продаж за готiвку чекiв, дорожнiх чекiв, у тому числi iнших платiжних iнструментiв або платiжних засобiв чи засобiв платежу;

     3) зарахування або переказ коштiв, надання або отримання кредиту (позики), здiйснення iнших фiнансових операцiй у разi, якщо хоча б одна iз сторiн - учасникiв фiнансової операцiї має вiдповiдну реєстрацiю, мiсце проживання чи мiсцезнаходження в державi (на територiї), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендацiї мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, що провадять дiяльнiсть у сферi боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення (в тому числi дипломатичне представництво, посольство, консульство такої iноземної держави), або однiєю iз сторiн - учасникiв фiнансової операцiї є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому у зазначенiй державi (територiї). Перелiк таких держав (територiй) визначається вiдповiдно до порядку, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, на основi висновкiв мiжнародних, мiжурядових органiзацiй, дiяльнiсть яких спрямована на протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, i пiдлягає оприлюдненню;

     4) фiнансовi операцiї з готiвкою (внесення, переказ, отримання коштiв);

     5) здiйснення розрахунку за фiнансову операцiю у готiвковiй формi;

     6) зарахування коштiв на поточний рахунок юридичної або фiзичної особи - пiдприємця чи списання коштiв з поточного рахунка юридичної або фiзичної особи - пiдприємця, перiод дiяльностi якої не перевищує трьох мiсяцiв з дня реєстрацiї, або зарахування коштiв на поточний рахунок чи списання коштiв з поточного рахунка юридичної або фiзичної особи - пiдприємця у разi, якщо операцiї на зазначеному рахунку не здiйснювалися з дня його вiдкриття;

     7) переказ коштiв за кордон за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), крiм переказiв коштiв за договорами (контрактами), якi передбачають фактичне постачання товарiв на митну територiю України;

     8) обмiн банкнот на банкноти iншого номiналу;

     9) здiйснення фiнансових операцiй з цiнними паперами на пред'явника, якi не депонованi в депозитарних установах;

     10) здiйснення операцiй з векселями (крiм фiнансових казначейських векселiв), ордерними цiнними паперами;

     11) перерахування або отримання коштiв неприбутковою органiзацiєю;

     12) здiйснення фiнансових операцiй за правочинами, форма розрахункiв за якими не визначена;

     13) одержання (сплата, переказ) страхового чи перестрахового платежу (страхового чи перестрахового внеску, страхової чи перестрахової премiї), крiм сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     14) проведення страхової чи перестрахової виплати або страхового чи перестрахового вiдшкодування або виплати викупної суми, крiм зарахування чи списання коштiв на/з рахунки (рахункiв) державних позабюджетних фондiв;

     15) виплата (передача) особi виграшу в лотерею, придбання фiшок, жетонiв, внесення особою в iнший спосiб плати за право участi в азартнiй грi, виплата (передача) виграшу суб'єктом господарювання, який проводить азартнi iгри;

     16) надання кредитних коштiв особi, яка є членом небанкiвської кредитної установи, в один i той самий день два рази i бiльше за умови, що загальна сума фiнансових операцiй дорiвнює чи перевищує суму, визначену частиною першою цiєї статтi;

     17) фiнансовi операцiї осiб, щодо яких встановлено високий ризик.

     2. Iнформацiя про фiнансовi операцiї вiдповiдно до пунктiв 5, 12 i 16 частини першої цiєї статтi подається спецiально уповноваженому органу всiма суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, крiм банкiв.

     3. Страховi (перестраховi) брокери здiйснюють обов'язковий фiнансовий монiторинг у разi, якщо вони задiянi у проведеннi розрахункiв та отримують страховi чи перестраховi премiї у сумi, зазначенiй у частинi першiй цiєї статтi.

     Стаття 16. Фiнансовi операцiї, що пiдлягають внутрiшньому фiнансовому монiторингу

     1. Фiнансова операцiя пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу, якщо у суб'єкта первинного фiнансового монiторингу виникають пiдозри, якi ґрунтуються, зокрема, на:

     критерiях ризикiв, визначених самостiйно суб'єктом первинного фiнансового монiторингу з урахуванням критерiїв ризикiв, встановлених центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     встановленнi за результатами проведеного аналiзу факту (фактiв) невiдповiдностi фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй) фiнансовому стану та/або змiсту дiяльностi клiєнта;

     типологiчних дослiдженнях у сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, пiдготовлених та оприлюднених спецiально уповноваженим органом.

Роздiл IV.
ЗУПИНЕННЯ ФIНАНСОВИХ ОПЕРАЦIЙ

     Стаття 17. Зупинення фiнансових операцiй

     1. Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу має право зупинити здiйснення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй), яка (якi) мiстить (мiстять) ознаки, передбаченi статтями 15 та/або 16 цього Закону, та/або фiнансовi операцiї iз зарахування чи списання коштiв, що вiдбувається в результатi дiй, якi мiстять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримiнальним кодексом України, та зобов'язаний зупинити здiйснення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї (якщо види та умови застосування санкцiй передбачають зупинення або заборону фiнансових операцiй), i в день зупинення повiдомити спецiально уповноваженому органу в установленому законодавством порядку про таку (такi) фiнансову (фiнансовi) операцiю (операцiї), її (їх) учасникiв та про залишок коштiв на рахунку (рахунках) клiєнта, вiдкритому (вiдкритих) суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, який зупинив здiйснення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй), та у разi зарахування коштiв на транзитнi рахунки суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - про залишок коштiв на таких рахунках в межах зарахованих сум. Таке зупинення фiнансових операцiй здiйснюється на два робочих днi з дня зупинення (включно).

     2. Спецiально уповноважений орган може прийняти рiшення про подальше зупинення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй), здiйснене вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, на строк до п'яти робочих днiв, про що зобов'язаний негайно повiдомити суб'єкту первинного фiнансового монiторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України.

     3. Спецiально уповноважений орган у разi виникнення пiдозр може прийняти рiшення про зупинення видаткових фiнансових операцiй на строк до п'яти робочих днiв, про що зобов'язаний негайно повiдомити суб'єкту первинного фiнансового монiторингу, а також правоохоронним органам, уповноваженим приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України. У такому разi суб'єкт первинного фiнансового монiторингу зобов'язаний в день отримання, але не пiзнiше 11 години наступного робочого дня пiсля отримання вiдповiдного рiшення повiдомити спецiально уповноваженому органу про залишок коштiв на рахунку клiєнта, фiнансовi операцiї (кошти) за яким були зупиненi, та у разi зупинення фiнансових операцiй на транзитних рахунках суб'єкта первинного фiнансового монiторингу - про залишок коштiв на таких рахунках в межах зарахованих сум.

     4. У разi зупинення видаткових фiнансових операцiй вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi Закону прибутковi фiнансовi операцiї не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фiнансового монiторингу в день проведення, але не пiзнiше 11 години наступного робочого дня з дня здiйснення прибуткової операцiї зобов'язаний повiдомити про здiйснення прибуткових фiнансових операцiй та/або спробу здiйснення видаткових фiнансових операцiй спецiально уповноваженому органу.

     5. У разi прийняття рiшення вiдповiдно до частин другої i третьої цiєї статтi спецiально уповноважений орган протягом строку подальшого зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) або зупинення видаткових фiнансових операцiй проводить аналiтичну роботу, збирає необхiдну додаткову iнформацiю, обробляє, перевiряє, аналiзує її та у разi, якщо за результатами перевiрки:

     ознаки легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, або вчинення iншого злочину, визначеного Кримiнальним кодексом України, не пiдтверджуються, спецiально уповноважений орган зобов'язаний негайно скасувати своє рiшення про подальше зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) або зупинення видаткових фiнансових операцiй та повiдомити про це суб'єкту первинного фiнансового монiторингу;

     є мотивованi пiдозри, - спецiально уповноважений орган приймає рiшення про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй), готує i подає вiдповiдний узагальнений матерiал або додатковий узагальнений матерiал правоохоронним органам, уповноваженим приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, та в день прийняття такого рiшення iнформує вiдповiдного суб'єкта первинного фiнансового монiторингу про дату закiнчення строку зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї). Строк зупинення вiдповiдних фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) продовжується спецiально уповноваженим органом з наступного робочого дня пiсля подання вiдповiдного узагальненого матерiалу або додаткового узагальненого матерiалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днiв.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу поновлює проведення фiнансових операцiй:

     третього робочого дня з дня зупинення фiнансової операцiї у разi неотримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу протягом строку, передбаченого частиною першою цiєї статтi, рiшення спецiально уповноваженого органу про подальше зупинення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй);

     наступного робочого дня пiсля дня отримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу протягом строку, зазначеного в рiшеннi спецiально уповноваженого органу про подальше зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) вiдповiдно до частини другої цiєї статтi або про зупинення видаткової фiнансової операцiї вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi, повiдомлення про скасування спецiально уповноваженим органом такого рiшення, але не пiзнiше 31 робочого дня з дня зупинення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй);

     наступного робочого дня пiсля дати закiнчення строку зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї), зазначеної у рiшеннi спецiально уповноваженого органу про продовження зупинення вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) (видаткових фiнансових операцiй);

     наступного робочого дня пiсля дня отримання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу доручення спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до частини п'ятої статтi 23 цього Закону про поновлення фiнансових операцiй, зупинених на виконання вiдповiдного запиту уповноваженого органу iноземної держави.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу повiдомляє клiєнту у разi його звернення про зупинення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй), якщо строк її (їх) зупинення перевищив сiм робочих днiв.

     6. Зупинення та поновлення здiйснення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй) вiдбувається у порядку, визначеному суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi здiйснюють державне регулювання i нагляд за дiяльнiстю суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу в межах їх повноважень.

     Прийняття спецiально уповноваженим органом рiшень про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) вiдповiдних (вiдповiдної) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї), зупинення чи поновлення проведення або забезпечення монiторингу фiнансової операцiї вiдповiдної особи на виконання запиту уповноваженого органу iноземної держави та доведення рiшень чи доручень спецiально уповноваженого органу до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу здiйснюється у порядку, що встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму.

     Строки зупинення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй) суб'єктами первинного фiнансового монiторингу та спецiально уповноваженим органом, зазначенi у частинах першiй - п'ятiй цiєї статтi, є остаточними та продовженню не пiдлягають.

     7. Перелiк осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, формується у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для внесення юридичної чи фiзичної особи до зазначеного перелiку є:

     1) вирок суду, що набрав законної сили, про визнання фiзичної особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 258 - 2585, 439 i 440 Кримiнального кодексу України, рiшення суду щодо вiднесення (визнання) органiзацiї, юридичної або фiзичної особи до такої (такою), що пов'язана з провадженням терористичної дiяльностi або розповсюдженням зброї масового знищення;

     2) вiдомостi, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, якi пов'язанi з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     3) вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав стосовно органiзацiй, юридичних або фiзичних осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi або розповсюдженням зброї масового знищення, якi визнаються Україною вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     8. Перелiк осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, доводиться до вiдома суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу спецiально уповноваженим органом у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та погодженому з iншими суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу.

     Суб'єкти первинного фiнансового монiторингу та спецiально уповноважений орган є вiдповiдальними за дотримання видiв та умов застосування санкцiй, що передбаченi у вищезазначеному перелiку.

     9. Доступ до активiв, що пов'язанi iз фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, здiйснюється у порядку, встановленому законодавством. Такий доступ здiйснюється для покриття основних або надзвичайних витрат.

     10. Зупинення фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) вiдповiдно до частин першої - третьої, п'ятої цiєї статтi, частини третьої статтi 23 цього Закону не є пiдставою для виникнення цивiльно-правової вiдповiдальностi суб'єкта первинного фiнансового монiторингу та його посадових осiб за порушення умов вiдповiдних правочинiв.

     11. Виключення з перелiку осiб, пов'язаних з провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдставою для виключення юридичної чи фiзичної особи iз зазначеного перелiку є:

     1) погашення або зняття судимостi з фiзичної особи, засудженої за вироком суду, що набрав законної сили, про визнання цiєї особи винною у вчиненнi злочинiв, передбачених статтями 258 - 2585, 439 i 440 Кримiнального кодексу України;

     2) виключення даних про особу з вiдомостей, що формуються мiжнародними органiзацiями або уповноваженими ними органами, про органiзацiї, юридичних та фiзичних осiб, пов'язаних з терористичними органiзацiями або терористами, а також про осiб, стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     3) погашення або зняття судимостi з фiзичної особи, засудженої за вироком (рiшенням) судiв, рiшенням iнших компетентних органiв iноземних держав стосовно органiзацiй, юридичних або фiзичних осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi, якi визнаються вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     12. Розгляд запитiв щодо виключення з перелiку осiб, пов'язаних iз провадженням терористичної дiяльностi або стосовно яких застосовано мiжнароднi санкцiї, здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, протягом строку, що не перевищує 30 робочих днiв.

Роздiл V.
ЗАВДАННЯ, ФУНКЦIЇ ТА ПРАВА СПЕЦIАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

     Стаття 18. Завдання та функцiї спецiально уповноваженого органу

     1. Завданнями спецiально уповноваженого органу є:

     1) збирання, оброблення та проведення аналiзу (операцiйного i стратегiчного) iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, iншi фiнансовi операцiї або iнформацiї, що може бути пов'язана з пiдозрою у легалiзацiї (вiдмиваннi) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуваннi тероризму чи фiнансуваннi розповсюдження зброї масового знищення.

     Принципи опрацювання одержаної вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та критерiї проведення аналiзу таких операцiй встановлюються центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     2) забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     3) забезпечення функцiонування та розвитку єдиної iнформацiйної системи у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     4) налагодження спiвпрацi, взаємодiї та iнформацiйного обмiну з державними органами, Нацiональним банком України, компетентними органами iноземних держав та мiжнародними органiзацiями у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     5) проведення нацiональної оцiнки ризикiв;

     6) забезпечення представництва України в установленому порядку в мiжнародних органiзацiях з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     2. Спецiально уповноважений орган вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) вносить пропозицiї щодо розроблення законодавчих актiв, бере участь в установленому порядку у пiдготовцi iнших нормативно-правових актiв з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     2) подає запити посадовим особам, до державних органiв (крiм Нацiонального банку України), в тому числi до правоохоронних органiв, органiв прокуратури та судiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв державної виконавчої служби, приватних виконавцiв, пiдприємств, установ, органiзацiй щодо одержання вiдповiдно до закону iнформацiї (у тому числi копiй документiв), необхiдної для виконання покладених на нього завдань;

(пункт 2 частини другої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, змiни, внесенi Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII, в частинi положень, що стосуються дiяльностi приватних виконавцiв, вводяться в дiю з 05.01.2017р.)

     3) спiвпрацює з органами виконавчої влади, Нацiональним банком України, iншими державними органами, включеними до системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     4) у разi наявностi достатнiх пiдстав вважати, що фiнансова операцiя або сукупнiсть пов'язаних мiж собою фiнансових операцiй можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, подає до правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення згiдно з Кримiнальним процесуальним кодексом України, а також розвiдувальних органiв України для проведення оперативно-розшукової дiяльностi вiдповiднi узагальненi матерiали (додатковi узагальненi матерiали) та одержує вiд них iнформацiю про хiд їх розгляду;

     5) у разi наявностi достатнiх пiдстав пiдозрювати, що фiнансова операцiя або клiєнт пов'язанi iз вчиненням суспiльно-небезпечного дiяння, визначеного Кримiнальним кодексом України як злочин, що не стосується легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму, подає iнформацiю до вiдповiдного правоохоронного або розвiдувального органу України як узагальненi матерiали або додатковi узагальненi матерiали;

     6) бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     7) проводить аналiз методiв та фiнансових схем легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     8) проводить щороку узагальнення iнформацiї про стан запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення в державi;

     9) погоджує проекти нормативно-правових актiв суб'єктiв державного фiнансового монiторингу з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     10) отримує вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу iнформацiю про вiдстеження (монiторинг) фiнансових операцiй клiєнтiв, якi стали об'єктом фiнансового монiторингу;

     11) здiйснює типологiчнi дослiдження у сферi протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     12) вимагає вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу виконання вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, i в разi виявлення порушень вимог законодавства вживає заходiв, передбачених законами, а також повiдомляє вiдповiдним суб'єктам державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу;

     13) забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення i забезпечує координацiю дiяльностi державних органiв у цiй сферi;

     14) забезпечує у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, органiзацiю та координацiю роботи з перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв органiв державної влади з питань фiнансового монiторингу та вiдповiдальних працiвникiв суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, а також працiвникiв, залучених до проведення фiнансового монiторингу, щодо боротьби з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму та фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення на базi вiдповiдного навчального закладу - академiї, що належить до сфери управлiння спецiально уповноваженого органу;

     15) надає вiдповiдно до законодавства суб'єктам державного фiнансового монiторингу iнформацiю для пiдвищення ефективностi здiйснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог законодавства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення (обсяг та порядок надання такої iнформацiї визначається нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму за погодженням з Нацiональним банком України (щодо суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, державне регулювання та нагляд за якими вiдповiдно до статтi 14 цього Закону здiйснює Нацiональний банк України) та спiльними нормативно-правовими актами iнших суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (щодо iнших суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу);

     16) повiдомляє суб'єкту первинного фiнансового монiторингу пiсля надходження iнформацiї вiд судiв або правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, про вручення особi письмового повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, про закриття кримiнального провадження, яке розпочато за повiдомленням такого суб'єкта, яке надiйшло до спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до вимог статей 6, 10, 12, 17 цього Закону, а також надає йому iнформацiю про ухваленi судами рiшення за такими кримiнальними провадженнями з одночасним повiдомленням вiдповiдному суб'єкту державного фiнансового монiторингу. Порядок повiдомлення та iнформування суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i суб'єкта державного фiнансового монiторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму;

     17) бере участь за дорученням Кабiнету Мiнiстрiв України у пiдготовцi вiдповiдних мiжнародних договорiв України;

     18) виконує iншi функцiї, що випливають з покладених на нього завдань, та здiйснює повноваження вiдповiдно до закону.

     3. Спецiально уповноважений орган у межах цього Закону забезпечує ведення облiку:

     1) iнформацiї про фiнансовi операцiї, що стали об'єктом фiнансового монiторингу;

     2) узагальнених матерiалiв i додаткових узагальнених матерiалiв, наданих правоохоронним або розвiдувальним органам, а також прийнятих за результатами їх розгляду процесуальних рiшень;

     3) iнформацiї про результати досудового розслiдування та ухваленi судовi рiшення у кримiнальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали, та про кiлькiсть осiб, якi вчинили кримiнальнi правопорушення або пiдозрюються у їх вчиненнi, а також засуджених за вчинення злочинiв;

     4) iнформацiї про конфiскованi активи та активи, на якi накладено арешт у кримiнальних провадженнях, у яких використовувалися (використовуються) наданi узагальненi матерiали, та про кiлькiсть осiб, стосовно яких судом ухвалено рiшення про конфiскацiю активiв та на активи яких накладено арешт;

     5) надiсланих i виконаних мiжнародних запитiв про спiвробiтництво у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     6) суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу.

     4. Спецiально уповноважений орган забезпечує зберiгання iнформацiї, матерiалiв, документiв, отриманих або створених у межах виконання цього Закону, не менш як п'ять рокiв пiсля отримання iнформацiї про фiнансову операцiю, вiдмови вiд здiйснення фiнансової операцiї або прийняття правоохоронними органами або судами рiшень у справах, пiд час розгляду яких використовувалися узагальненi матерiали.

     5. Спецiально уповноважений орган у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, забезпечує зняття з облiку суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу за їх зверненням у разi припинення ними вiдповiдної дiяльностi або зверненням суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, чи на пiдставi iнформацiї вiдповiдних органiв державної реєстрацiї про скасування державної реєстрацiї (для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв), чи у разi державної реєстрацiї смертi (для фiзичних осiб).

     Стаття 19. Полiтична незалежнiсть спецiально уповноваженого органу

     1. Керiвник спецiально уповноваженого органу призначається на посаду i звiльняється з посади в установленому законодавством порядку.

     2. Використання спецiально уповноваженого органу в партiйних, групових чи особистих iнтересах не допускається.

     3. На перiод служби чи роботи за трудовим договором членство посадових i службових осiб спецiально уповноваженого органу в партiях, рухах та iнших громадських об'єднаннях, що мають полiтичнi цiлi, зупиняється.

     Керiвник спецiально уповноваженого органу не може бути членом полiтичної партiї, руху та iнших громадських об'єднань, що мають полiтичнi цiлi.

     4. Членство працiвникiв, якi уклали трудовий договiр iз спецiально уповноваженим органом, у професiйних спiлках та iнших громадських об'єднаннях, що не мають полiтичних цiлей, не заборонено.

     Стаття 20. Права спецiально уповноваженого органу

     1. Спецiально уповноважений орган має право:

     1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенцiї, спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками);

     2) одержувати безоплатно в установленому законодавством порядку вiд державних органiв, посадових осiб, правоохоронних органiв, судiв, Нацiонального банку України, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю (довiдки, копiї документiв), у тому числi iнформацiю з обмеженим доступом, необхiдну для виконання покладених на нього завдань;

     3) отримувати вiд суб'єкта первинного фiнансового монiторингу в разi потреби за результатами проведеного аналiзу вiдомостi щодо вiдстеження (монiторингу) фiнансових операцiй, що можуть бути пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванням тероризму або фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     4) одержувати вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї актiв цивiльного стану, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму та Мiнiстерством юстицiї України, вiдомостi про смерть фiзичних осiб;

     5) здiйснювати в установленому законодавством порядку доступ, у тому числi автоматизований, до баз даних органiв державної влади (крiм Нацiонального банку України) та iнших державних iнформацiйних ресурсiв;

     6) одержувати вiд суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу на запит додаткову iнформацiю;

     7) розробляти та вносити на розгляд центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму проекти нормативно-правових актiв, необхiдних для виконання завдань i функцiй, передбачених статтею 18 цього Закону;

     8) одержувати вiд правоохоронних та розвiдувальних органiв України, до яких згiдно iз цим Законом подано узагальненi матерiали (додатковi узагальненi матерiали), iнформацiю про хiд опрацювання та вжиття вiдповiдних заходiв на пiдставi одержаних матерiалiв в установленому законодавством порядку;

     9) укладати мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру з вiдповiдними органами iнших держав з питань спiвробiтництва в установленому законом порядку;

     10) приймати у випадках, передбачених цим Законом, рiшення про зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) на строк, установлений цим Законом;

     11) брати участь за погодженням з вiдповiдними суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, у пiдготовцi та/або проведеннi перевiрок суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу (крiм перевiрок суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi проводяться Нацiональним банком України) у сферi додержання вимог законодавства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

     12) iнформувати суб'єктiв державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону виконують функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, про можливi порушення такими суб'єктами первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону;

     13) надавати суб'єктам державного фiнансового монiторингу данi вiдповiдно до законодавства в межах, визначених частиною третьою статтi 18 цього Закону.

Роздiл VI.
НАЦIОНАЛЬНА ОЦIНКА РИЗИКIВ

     Стаття 21. Нацiональна оцiнка ризикiв

     1. Спецiально уповноважений орган, уповноваженi органи державної влади iз залученням iнших суб'єктiв (у разi потреби) беруть участь у проведеннi нацiональної оцiнки ризикiв.

     2. Нацiональна оцiнка ризикiв проводиться систематично, але не рiдше одного разу на три роки.

     Вiдповiдальним за проведення нацiональної оцiнки ризикiв є спецiально уповноважений орган.

     3. Збiр, обробка i аналiз iнформацiї щодо результатiв дiяльностi суб'єктiв фiнансового монiторингу, державних органiв, що беруть участь у роботi системи запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також iншої iнформацiї, пов'язаної iз функцiонуванням цiєї системи, здiйснюються у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Проведення, оприлюднення результатiв нацiональної оцiнки ризикiв та здiйснення заходiв за її результатами визначаються у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України спiльно з Нацiональним банком України.

Роздiл VII.
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФIНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФIНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

     Стаття 22. Загальнi засади мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення здiйснюється за принципом взаємностi вiдповiдно до цього Закону, мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, iнших нормативно-правових актiв.

     Стаття 23. Повноваження державних органiв щодо забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     1. Спецiально уповноважений орган вiдповiдно до мiжнародних договорiв України за принципом взаємностi чи з власної iнiцiативи здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав у частинi обмiну досвiдом та iнформацiєю про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     2. Надання спецiально уповноваженим органом вiдповiдному органу iноземної держави iнформацiї з обмеженим доступом здiйснюється в порядку, визначеному законом, та за умови забезпечення органом iноземної держави тотожного дiючому в Українi нацiонального режиму її захисту та використання виключно для цiлей кримiнального судочинства у справах про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення.

     3. Одержання спецiально уповноваженим органом запиту вiдповiдного органу iноземної держави є пiдставою для витребування ним необхiдної для виконання запиту додаткової iнформацiї вiд органiв державної влади, пiдприємств, установ, органiзацiй та суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу. Вимога спецiально уповноваженого органу щодо подання iнформацiї, необхiдної для виконання запиту вiдповiдного органу iноземної держави, має мiстити посилання на номер та день реєстрацiї такого запиту у вiдповiдному реєстрi спецiально уповноваженого органу.

     Вiдмова або вiдстрочення у виконаннi запиту щодо мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення здiйснюється лише на пiдставi мiжнародних договорiв, стороною яких є Україна.

     На виконання вiдповiдного запиту уповноваженого органу iноземної держави спецiально уповноважений орган має право доручити суб'єкту первинного фiнансового монiторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити проведення монiторингу фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї) вiдповiдної особи протягом строку, встановленого таким запитом.

     4. Забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення покладається на:

     Мiнiстерство юстицiї України - щодо виконання судових рiшень, якi стосуються конфiскацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом;

     Генеральну прокуратуру України - щодо вчинення процесуальних дiй у межах кримiнального провадження щодо легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення;

     Службу безпеки України за участю Мiнiстерства закордонних справ України - щодо подання пропозицiй до комiтетiв Ради Безпеки ООН стосовно включення (виключення) фiзичних або юридичних осiб до вiдповiдних перелiкiв;

     Мiнiстерство закордонних справ України - щодо звернення до Комiтету Ради Безпеки ООН стосовно отримання дозволу на доступ до активiв, що пов'язанi з фiнансуванням тероризму та стосуються фiнансових операцiй, зупинених вiдповiдно до рiшення, прийнятого на пiдставi резолюцiй Ради Безпеки ООН, для покриття основних або надзвичайних витрат.

     5. Доходи, одержанi злочинним шляхом, що конфiскованi у зв'язку з вироком (рiшенням) суду у справi про легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення та пiдлягають поверненню в Україну або iноземну державу, спрямовуються вiдповiдно до мiжнародного договору України iз цiєю державою щодо розподiлу конфiскованих активiв чи доходiв вiд розмiщення таких активiв. Кошти, одержанi Україною за таким мiжнародним договором, зараховуються до Державного бюджету України, якщо iнше не встановлено законом.

     6. Суб'єкти державного фiнансового монiторингу та правоохороннi органи здiйснюють мiжнародне спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення вiдповiдно до мiжнародних договорiв України чи з власної iнiцiативи.

     7. Спецiально уповноважений орган та iншi суб'єкти державного фiнансового монiторингу у межах своїх повноважень забезпечують спiвробiтництво з мiжнародними, мiжурядовими органiзацiями, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у тому числi з Групою з розробки фiнансових заходiв боротьби з вiдмиванням грошей (FATF), Комiтетом експертiв Ради Європи з оцiнки заходiв протидiї вiдмиванню коштiв та фiнансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейським Союзом, Свiтовим банком, Мiжнародним валютним фондом, Егмонтською групою пiдроздiлiв фiнансових розвiдок, Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй.

     8. В Українi вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та законiв України визнаються вироки (рiшення) судiв, рiшення iнших компетентних органiв iноземних держав, що набрали законної сили, стосовно осiб, якi мають доходи, одержанi злочинним шляхом, та щодо конфiскацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, або еквiвалентного їм майна, що перебувають на територiї України.

     Конфiскованi доходи, отриманi злочинним шляхом, або еквiвалентне їм майно на пiдставi вiдповiдного мiжнародного договору України можуть бути повнiстю або частково переданi iноземнiй державi, судом або iншим компетентним органом якої винесено вирок (рiшення) про конфiскацiю.

     9. Рiшення про видачу iноземнiй державi осiб, крiм громадян України та осiб без громадянства, що постiйно проживають в Українi, якi визнанi винними на пiдставi вироку (рiшення) суду у вчиненнi злочинiв, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, приймається вiдповiдно до мiжнародних договорiв України.

     У разi коли Україна не має вiдповiдного мiжнародного договору з iноземною державою, що запитує видачу осiб, визначених в абзацi першому частини дев'ятої цiєї статтi, зазначенi особи можуть бути виданi за злочини, пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення, виключно за умови дотримання принципу взаємностi.

Роздiл VIII.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ТА ВIДНОВЛЕННЯ ПРАВ I ЗАКОННИХ IНТЕРЕСIВ ВЛАСНИКIВ

     Стаття 24. Вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     1. Особи, якi виннi у порушеннi вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, несуть кримiнальну, адмiнiстративну та цивiльно-правову вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     2. Юридичнi особи, якi здiйснювали фiнансовi операцiї з легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансували тероризм чи розповсюдження зброї масового знищення, можуть бути лiквiдованi за рiшенням суду.

     3. У разi невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону, iнших нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, до нього застосовуються такi штрафнi санкцiї:

     за порушення вимог щодо iдентифiкацiї, верифiкацiї, вивчення клiєнтiв (осiб) у випадках, передбачених законодавством, - у розмiрi до 500 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрацiї фiнансових операцiй, що вiдповiдно до законодавства пiдлягають фiнансовому монiторингу, - у розмiрi до 800 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання спецiально уповноваженому органу недостовiрної iнформацiї у випадках, передбачених законодавством, - у розмiрi до 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за порушення порядку зупинення фiнансової (фiнансових) операцiї (операцiй) - у розмiрi до 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за неподання, подання не в повному обсязi, подання недостовiрної iнформацiї/документiв, подання копiй документiв, у яких неможливо прочитати всi написанi в них вiдомостi, на запит суб'єкта державного фiнансового монiторингу, необхiдних для виконання ним функцiй з державного регулювання i нагляду вiдповiдно до цього Закону, або втрату документiв (у тому числi iнформацiї про рахунки або активи) - у розмiрi до 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 200 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян);

     за порушення обов'язкiв, визначених цим Законом та/або нормативно-правовими актами у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення та не зазначених в абзацах другому - шостому цiєї частини, - у розмiрi до 300 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян).

     4. Повторне (повторнi) порушення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання i протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто порушення, вчинене протягом трьох рокiв пiсля дня виявлення суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, аналогiчного порушення, за яке до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу прийнято рiшення про застосування санкцiї вiдповiдно до цього Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на суб'єкта первинного фiнансового монiторингу у розмiрi до 3000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян (для суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, якi не є юридичними особами, - у розмiрi до 400 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян).

     5. У разi виявлення двох i бiльше будь-яких повторних порушень, вчинених суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, до нього додатково може бути застосовано санкцiю у виглядi анулювання лiцензiї або iншого спецiального дозволу на право провадження певних видiв дiяльностi.

     6. У разi порушення посадовою особою суб'єкта первинного фiнансового монiторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму або фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, суб'єкт державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, може вiдповiдно до закону прийняти рiшення про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу санкцiї у виглядi тимчасового вiдсторонення такої посадової особи вiд посади до усунення порушення.

     7. Положення частин третьої - шостої цiєї статтi не поширюються на банки, фiлiї iноземних банкiв.

     У разi порушення банками, фiлiями iноземних банкiв вимог цього Закону, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Нацiональний банк України адекватно вчиненому порушенню або рiвню загрози iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку має право застосувати заходи впливу вiдповiдно та у порядку, визначеному Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими актами Нацiонального банку України.

     8. Санкцiї до суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, передбаченi цiєю статтею, застосовуються суб'єктами державного фiнансового монiторингу, якi вiдповiдно до цього Закону здiйснюють функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше нiж через три роки з дня його вчинення, у порядку, встановленому вiдповiдним суб'єктом державного фiнансового монiторингу.

     У разi вчинення суб'єктом первинного фiнансового монiторингу (крiм банкiв, фiлiй iноземних банкiв) двох або бiльше порушень (у тому числi повторних порушень) вимог цього Закону та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, штрафнi санкцiї накладаються в межах бiльшого розмiру штрафу, встановленого за вид порушення з числа вчинених.

     9. Рiшення (постанова) суб'єкта державного фiнансового монiторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу санкцiй, передбачених цiєю статтею, набирає законної сили з дати його (її) прийняття.

     Рiшення (постанова) суб'єкта державного фiнансового монiторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу штрафних санкцiй, передбачених цiєю статтею, є виконавчим документом.

     Рiшення (постанова) суб'єкта державного фiнансового монiторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцiй пiдлягає виконанню суб'єктом первинного фiнансового монiторингу протягом п'ятнадцяти робочих днiв з дня його (її) отримання, про що письмово повiдомляється вiдповiдному суб'єкту державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї з державного регулювання i нагляду за суб'єктом первинного фiнансового монiторингу.

     У разi невиконання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу рiшення (постанови) суб'єкта державного фiнансового монiторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування штрафних санкцiй у встановлений строк воно (вона) передається суб'єктом державного фiнансового монiторингу до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання.

     Оскарження рiшення (постанови) суб'єкта державного фiнансового монiторингу (його уповноваженої посадової особи) про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу штрафних санкцiй, передбачених цiєю статтею, здiйснюється в судовому порядку виключно з метою встановлення законностi прийняття такого рiшення (постанови) та не зупиняє виконання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу застосованої санкцiї.

     Стаття 25. Неподання iнформацiї спецiально уповноваженому органу

     1. Неподанням iнформацiї спецiально уповноваженому органу є:

     неподання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, або додаткової iнформацiї, що призвело до вiдсутностi на облiку у спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повiдомлення;

     неподання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, або додаткової iнформацiї пiсля отримання вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання додаткової iнформацiї, що призвело до вiдсутностi на облiку у спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повiдомлення;

     подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу неналежним чином оформленого повiдомлення пiсля отримання вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання додаткової iнформацiї, що призвело до вiдсутностi на облiку у спецiально уповноваженого органу належним чином оформленого та поданого зазначеним суб'єктом повiдомлення;

     неподання пiдприємством, установою, органiзацiєю, що не є суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, членом лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатором, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб або державним органом iнформацiї у випадках, передбачених цим Законом.

     Стаття 26. Несвоєчасне подання iнформацiї спецiально уповноваженому органу

     1. Несвоєчасним поданням iнформацiї спецiально уповноваженому органу є:

     подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу iнформацiї про фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, або додаткової iнформацiї з порушенням строкiв, передбачених цим Законом;

     подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу належним чином оформленого повiдомлення з порушенням строкiв, передбачених цим Законом, пiсля отримання вiд спецiально уповноваженого органу повiдомлення з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо наданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання додаткової iнформацiї;

     подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу належним чином оформленого повiдомлення пiсля послiдовного отримання вiд спецiально уповноваженого органу трьох i бiльше повiдомлень з ненульовими кодами помилок за окремими фiнансовими операцiями або в цiлому щодо поданого таким суб'єктом повiдомлення про фiнансову операцiю, що пiдлягає фiнансовому монiторингу, або про помилку пiд час опрацювання додаткової iнформацiї, крiм випадкiв, коли така iнформацiя подана спецiально уповноваженому органу без порушення строкiв, установлених пунктами 6, 7, 9, 10 i 12 частини другої статтi 6 цього Закону;

     подання суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, пiдприємством, установою, органiзацiєю, що не є суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, членом лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатором, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб або державним органом iнформацiї на запит спецiально уповноваженого органу з порушенням строкiв, передбачених законодавством.

     Стаття 27. Вiдновлення прав i законних iнтересiв

     1. За рiшенням суду доходи, одержанi злочинним шляхом, пiдлягають конфiскацiї в дохiд держави або повертаються їх власнику, права чи законнi iнтереси якого порушенi, або вiдшкодовується їх вартiсть.

     2. Правочини, спрямованi на легалiзацiю (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансування тероризму чи фiнансування розповсюдження зброї масового знищення, визнаються недiйсними у встановленому законом порядку.

     3. Суб'єкти фiнансового монiторингу, їх посадовi особи та iншi працiвники не несуть вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну юридичним i фiзичним особам у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв пiд час проведення фiнансового монiторингу, якщо вони дiяли у межах завдань, обов'язкiв та у спосiб, що передбаченi цим Законом.

     4. Шкода, заподiяна юридичнiй або фiзичнiй особi незаконними дiями державних органiв внаслiдок здiйснення ними заходiв щодо протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму чи фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вiдшкодовується з Державного бюджету України в установленому законом порядку.

Роздiл IX.
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНIВ У СФЕРI ЗАПОБIГАННЯ ТА ПРОТИДIЇ ЛЕГАЛIЗАЦIЇ (ВIДМИВАННЮ) ДОХОДIВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФIНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФIНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

     Стаття 28. Контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     1. Контроль за виконанням законiв у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення здiйснюється органами державної влади в межах їх повноважень та в порядку, визначеному Конституцiєю та законами України.

     2. Спецiально уповноважений орган щороку в березнi подає Верховнiй Радi України за встановленою формою звiт про стан запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за попереднiй рiк.

Роздiл X.
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через 90 днiв з дня його опублiкування.

     Суб'єкт первинного фiнансового монiторингу, який вчинив порушення Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, пiдлягає вiдповiдальностi на пiдставi закону, що дiяв пiд час вчинення такого порушення (крiм випадкiв, коли цим Законом пом'якшено або скасовано вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства, що дiяло на момент вчинення порушення).

     Рiшення про застосування до суб'єкта первинного фiнансового монiторингу санкцiй приймається суб'єктом державного фiнансового монiторингу, який вiдповiдно до цього Закону виконує функцiї державного регулювання i нагляду за цим суб'єктом первинного фiнансового монiторингу, у визначеному законодавством порядку, що дiє пiд час прийняття вiдповiдного рiшення.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Закон України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 1, ст. 2, N 5, ст. 48, N 14, ст. 104; 2004р., N 36, ст. 433; 2006р., N 12, ст. 100; 2010р., N 29, ст. 392; 2011р., N 41, ст. 413; 2012р., N 7, ст. 53, N 25, ст. 263; 2013р., N 21, ст. 208, N 51, ст. 716; 2014р., N 4, ст. 61, N 12, ст. 178, N 20-21, ст. 712).

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) статтю 1669 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1669. Порушення законодавства щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     Порушення вимог щодо iдентифiкацiї, верифiкацiї клiєнта (представника клiєнта), вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта; неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, недостовiрної iнформацiї у випадках, передбачених законодавством; порушення вимог щодо зберiгання офiцiйних документiв, iнших документiв (у тому числi створенi суб'єктом первинного фiнансового монiторингу електроннi документи), їх копiї щодо iдентифiкацiї осiб (клiєнтiв, представникiв клiєнтiв), а також осiб, яким суб'єктом первинного фiнансового монiторингу було вiдмовлено у проведеннi фiнансових операцiй, вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта, а також усiх документiв, що стосуються дiлових вiдносин (проведення фiнансової операцiї) з клiєнтом (включаючи результати будь-якого аналiзу пiд час здiйснення заходiв щодо верифiкацiї клiєнта/поглибленої перевiрки клiєнта), а також даних про фiнансовi операцiї; порушення порядку зупинення фiнансових (фiнансової) операцiй (операцiї), -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв первинного фiнансового монiторингу, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, членiв лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдаторiв або уповноважену особу Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неподання, несвоєчасне подання або подання недостовiрної iнформацiї, пов'язаної з аналiзом фiнансових операцiй, що стали об'єктом фiнансового монiторингу, довiдок та копiй документiв (у тому числi тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом) на запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi не є суб'єктами первинного фiнансового монiторингу, вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Розголошення в будь-якому виглядi iнформацiї, що вiдповiдно до закону є об'єктом обмiну мiж суб'єктом первинного фiнансового монiторингу та центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, або факту її подання (одержання) особою, якiй ця iнформацiя стала вiдома у зв'язку з її професiйною або службовою дiяльнiстю, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) у статтi 209 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 25 - 26, ст. 131):

     абзац перший частини першої пiсля слова "перемiщення" доповнити словами "змiну їх форми (перетворення)";

     у пунктi 1 примiтки слова i цифри "(за винятком дiянь, передбачених статтями 212 i 2121 Кримiнального кодексу України)" виключити;

     3) частину першу статтi 4 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "вiдносини за участю суб'єктiв господарювання, що виникають у процесi виконання вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     4) У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., NN 40 - 44, ст. 356):

     частину першу статтi 1074 пiсля слiв "фiнансуванням тероризму" доповнити словами "чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення";

     частину другу статтi 1075 пiсля пункту 2 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "3) у випадках, передбачених законодавством, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     У зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;

     5) частину п'яту статтi 117 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005р., NN 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) зупинення рiшень Нацiонального банку України про застосування до банкiв та iнших осiб, якi можуть бути об'єктом перевiрки Нацiонального банку України вiдповiдно до закону, заходiв впливу, санкцiй, вiдкликання (позбавлення) вiдповiдних лiцензiй, виданих Нацiональним банком України";

     6) у статтi 216 Кримiнального процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., NN 9 - 13, ст. 88):

     в абзацi першому частини третьої цифри "209" виключити;

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388 i 396 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, до пiдслiдностi якого вiдноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслiдування";

     доповнити статтю новими частинами такого змiсту:

     "6. У кримiнальних провадженнях щодо злочинiв, передбачених статтями 209 i 2091 Кримiнального кодексу України, досудове розслiдування здiйснюється слiдчим того органу, який розпочав досудове розслiдування або до пiдслiдностi якого вiдноситься суспiльно небезпечне протиправне дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.

     Досудове розслiдування у провадженнях iз легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримiнальної вiдповiдальностi за вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, у кримiнальних провадженнях за статтею 209 Кримiнального кодексу України у разi, коли, зокрема:

     суспiльно небезпечне протиправне дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалiзацiя (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, - на територiї України;

     факт вчинення суспiльно небезпечного протиправного дiяння, що передувало легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у вiдповiдних процесуальних рiшеннях.

     7. Якщо пiд час досудового розслiдування буде встановлено iншi злочини, вчиненi особою, щодо якої ведеться досудове розслiдування, або iншою особою, якщо вони пов'язанi iз злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслiдування, i якi не пiдслiднi тому органу, який здiйснює у кримiнальному провадженнi досудове розслiдування, прокурор, який здiйснює нагляд за досудовим розслiдуванням, у разi неможливостi видiлення цих матерiалiв в окреме провадження своєю постановою визначає пiдслiднiсть всiх цих злочинiв";

     7) у Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993р., N 39, ст. 383; 2009р., N 13, ст. 161; 2011р., N 5, ст. 29; 2013р., N 21, ст. 208, N 33, ст. 436; 2014р., N 20 - 21, ст. 712):

     статтю 8 пiсля частини четвертої доповнити двома новими частинами такого змiсту:

     "Подання нотарiусом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнформацiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням нотарiальної таємницi.

     Нотарiус не несе дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiї про фiнансову операцiю, навiть якщо такими дiями завдано шкоди юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, якщо вiн дiяв у межах виконання Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     У зв'язку з цим частини п'яту - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами сьомою - тринадцятою;

     у пунктi 9 частини першої статтi 49 слова "цим Законом" замiнити словом "законом";

     8) у Законi України "Про Нацiональний банк України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 29, ст. 238 iз наступними змiнами):

     статтю 7 доповнити пунктом 30 такого змiсту:

     "30) здiйснює державне регулювання та нагляд у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення за небанкiвськими фiнансовими установами-резидентами, якi є платiжними органiзацiями та/або членами/учасниками платiжних систем у частинi надання ними фiнансової послуги щодо переказу коштiв на пiдставi вiдповiдних лiцензiй, зокрема Нацiонального банку України (крiм операторiв поштового зв'язку в частинi здiйснення ними переказу коштiв)";

     абзац дев'ятнадцятий пункту 1 статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "про застосування заходiв впливу (санкцiй) до банкiв та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком України вiдповiдно до законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi". Правлiння Нацiонального банку України має право делегувати уповноваженому органу (посадовiй особi) Нацiонального банку України повноваження щодо застосування до банкiв та iнших осiб, дiяльнiсть яких перевiряється Нацiональним банком України вiдповiдно до зазначених законiв, окремих заходiв впливу (санкцiй) у порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацiонального банку України";

     9) у статтi 8 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999р., N 40, ст. 365; 2010р., N 48, ст. 564; 2011р., N 23, ст. 160, N 45, ст. 484):

     частину сьому доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнформацiю центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     пiсля частини сьомої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "8. Бухгалтер не несе дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiї про фiнансову операцiю, навiть якщо такими дiями завдано шкоди юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, якщо вiн дiяв у межах виконання Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;

     10) пiдпункт 10 пункту 3 роздiлу X втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     11) у Законi України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001р., N 5 - 6, ст. 30 iз наступними змiнами):

     статтю 2 доповнити з урахуванням алфавiтного порядку термiном такого змiсту:

     "банк-оболонка - банк, iнша фiнансова установа - нерезидент, що не має постiйного мiсцезнаходження та не провадить дiяльнiсть за мiсцем своєї реєстрацiї та/або не пiдлягає вiдповiдному нагляду в державi (на територiї) за мiсцем свого розташування";

     абзац четвертий пункту 4 частини третьої статтi 17 доповнити словами "джерела походження таких коштiв";

     у статтi 34:

     абзац четвертий пункту 2 частини восьмої пiсля слiв "статутного капiталу банку" доповнити словами "джерела походження таких коштiв";

     частину десяту доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31) документи, визначенi Нацiональним банком України, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштiв, якi використовуватимуться фiзичною особою для набуття або збiльшення iстотної участi у банку";

     у статтi 62:

     частину першу доповнити пунктом 9 такого змiсту:

(абзац десятий пiдпункту 11 пункту 3 роздiлу X iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII)

     "9) iншим банкам у випадках, передбачених цим Законом та Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

(абзац одинадцятий пiдпункту 11 пункту 3 роздiлу X iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII)

     частину дванадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Положення частин другої та четвертої цiєї статтi не поширюються на випадки подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiї у випадках, передбачених законом, та органам доходiв i зборiв - iнформацiї про вiдкриття (закриття) рахункiв платникiв податкiв вiдповiдно до статтi 69 Податкового кодексу України";

     назву глави 11 доповнити словами "фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     статтi 63 i 64 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 63. Запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення

     Нацiональний банк України пiд час здiйснення нагляду за дiяльнiстю банкiв проводить перевiрку банкiв з питань дотримання ними вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та достатностi заходiв для запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та фiнансуванню тероризму.

     Стаття 64. Обов'язок щодо iдентифiкацiї клiєнтiв

     Банкам забороняється:

     вiдкривати та вести анонiмнi (номернi) рахунки;

     встановлювати кореспондентськi вiдносини з банками-оболонками, а також з банками та iншими фiнансовими установами - нерезидентами, що пiдтримують кореспондентськi вiдносини з банками-оболонками;

     вступати в договiрнi вiдносини (проводити валютно-обмiннi фiнансовi операцiї, фiнансовi операцiї з банкiвськими металами, з готiвкою (готiвковими коштами) з клiєнтами - юридичними чи фiзичними особами:

     у разi коли виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає не вiд власного iменi;

     яких включено до перелiку осiб, пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi або щодо яких застосовано мiжнароднi санкцiї;

     в iнших випадках, встановлених законом.

     Банк зобов'язаний iдентифiкувати та верифiкувати вiдповiдно до вимог законодавства України:

     клiєнтiв (крiм банкiв, зареєстрованих в Українi), що вiдкривають рахунки в банку;

     клiєнтiв, якi здiйснюють фiнансовi операцiї, що пiдлягають фiнансовому монiторингу;

     клiєнтiв (осiб) у разi виникнення пiдозри в тому, що їх фiнансовi операцiї (фiнансова операцiя) можуть (може) бути пов'язанi (пов'язана) з фiнансуванням тероризму чи фiнансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

     клiєнтiв, якi проводять перекази без вiдкриття рахунка на суму, що дорiвнює чи перевищує 15000 гривень, або на суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, одиницях вартостi, але є меншою нiж 150000 гривень, або на суму, еквiвалентну зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах, одиницях вартостi;

     клiєнтiв, що здiйснюють фiнансовi операцiї з готiвкою без вiдкриття рахунка на суму, що дорiвнює або перевищує 150000 гривень, або у сумi, еквiвалентнiй зазначенiй сумi, в тому числi в iноземнiй валютi, банкiвських металах, iнших активах;

     клiєнтiв, у яких банк залучає кошти на умовах субординованого боргу;

     клiєнтiв, що укладають з банком кредитнi договори, договори про зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа, що охороняється банком;

     осiб (крiм банкiв, зареєстрованих в Українi), з якими банк як професiйний учасник ринку цiнних паперiв укладає договори для здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв (фондовому ринку). З дня укладення договору така особа є клiєнтом банку;

     осiб, уповноважених дiяти вiд iменi зазначених клiєнтiв/осiб (представника клiєнта);

     клiєнтiв (осiб), визначених нормативно-правовим актом Нацiонального банку України з питань здiйснення фiнансового монiторингу.

     Банк здiйснює iдентифiкацiю, верифiкацiю клiєнта (особи, представника клiєнта) i вживає заходiв вiдповiдно до законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, до вiдкриття рахунка клiєнту, укладення договорiв чи здiйснення фiнансових операцiй, зазначених у частинi другiй цiєї статтi.

     Банк має право витребувати, а клiєнт (особа, представник клiєнта) зобов'язаний надати документи i вiдомостi, необхiднi для здiйснення iдентифiкацiї та/або верифiкацiї (в тому числi встановлення iдентифiкацiйних даних кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), аналiзу та виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, та iншi передбаченi законодавством документи та вiдомостi, якi витребує банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює вiдносини у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

     У разi ненадання клiєнтом (особою, представником клiєнта) документiв, необхiдних для здiйснення iдентифiкацiї та/або верифiкацiї (в тому числi встановлення iдентифiкацiйних даних кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), аналiзу та виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу, рахунок не вiдкривається, зазначенi в частинi другiй цiєї статтi договори (фiнансовi операцiї) не укладаються (не здiйснюються).

     Банк має право вiдмовитися вiд встановлення (пiдтримання) договiрних вiдносин (у тому числi шляхом розiрвання договiрних вiдносин) чи проведення фiнансової операцiї у разi встановлення клiєнту неприйнятно високого ризику за результатами оцiнки чи переоцiнки ризику.

     Банк має право витребувати iнформацiю, яка стосується iдентифiкацiї клiєнта (в тому числi керiвникiв клiєнта - юридичної особи, представника клiєнта), вивчення клiєнта, уточнення iнформацiї про клiєнта, здiйснення поглибленої перевiрки клiєнта, в органiв державної влади, державних реєстраторiв, банкiв, iнших юридичних осiб, а також здiйснювати заходи щодо збору такої iнформацiї з iнших джерел.

     Банк зобов'язаний витребувати в органiв державної влади, державних реєстраторiв, банкiв, iнших юридичних осiб iнформацiю (офiцiйнi документи), необхiдну (необхiднi) для аналiзу вiдповiдностi фiнансової операцiї змiсту його дiяльностi та фiнансовому стану.

     Органи державної влади, державнi реєстратори, банки, iншi юридичнi особи зобов'язанi протягом десяти робочих днiв з дня отримання запиту безоплатно надати банку таку iнформацiю";

     статтю 65 виключити;

     частину першу статтi 73 пiсля слiв "банкiвського законодавства" доповнити словами "законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму";

     статтю 74 доповнити частинами третьою та четвертою такого змiсту:

     "Заходи впливу до банкiв, фiлiй iноземних банкiв за порушення вимог законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму можуть бути застосованi Нацiональним банком України протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше як через три роки з дня його вчинення.

     Рiшення Нацiонального банку України про застосування до банку, фiлiї iноземного банку заходу впливу у виглядi накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дати його прийняття. У разi невиконання банком, фiлiєю iноземного банку такого рiшення воно передається Нацiональним банком України до органiв державної виконавчої служби для примусового виконання";

     у пунктi 4 частини першої статтi 76 слова "запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" виключити;

     частину другу статтi 77 доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) встановлено систематичне порушення банком законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, що створює загрозу iнтересам вкладникiв чи iнших кредиторiв банку";

(абзац пiдпункту 11 пункту 3 роздiлу X iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 28.12.2014р. N 78-VIII)

     12) у Законi України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 1, ст. 1; 2003р., N 14, ст. 104; 2010р., N 29, ст. 392, N 37, ст. 496; 2011р., N 1, ст. 3, N 52, ст. 591; 2014р., N 22, ст. 816):

     статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом

     Фiнансовим установам пiд час здiйснення (надання) фiнансових послуг забороняється вступати в договiрнi вiдносини з анонiмними особами, вiдкривати та вести анонiмнi (номернi) рахунки.

     Фiнансовим установам забороняється вступати в договiрнi вiдносини з клiєнтами - юридичними чи фiзичними особами у разi, коли виникає сумнiв стосовно того, що особа виступає не вiд власного iменi.

     Органи, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, мають право вимагати вiд юридичних осiб, якi звертаються iз заявами про включення до вiдповiдних державних реєстрiв фiнансових установ та/або видачу лiцензiй для здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг (далi - заявники), а заявники повиннi забезпечити в обсязi, визначеному вiдповiдними органами, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг:

     розкриття iнформацiї про кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) заявникiв та про голову i членiв наглядового та виконавчого органу заявникiв;

     пiдтвердження на пiдставi офiцiйних документiв (засвiдчених у встановленому порядку їх копiй) джерел походження коштiв, за рахунок яких сформовано статутний (складений) капiтал заявникiв.

     Присутнiсть осiб, якi мають не погашену або не зняту в установленому порядку судимiсть, у складi власникiв iстотної участi у статутному (складеному) капiталi або у складi голiв та членiв наглядового та виконавчого органiв, а також неможливiсть пiдтвердження джерел походження коштiв, за рахунок яких сформовано статутний (складений) капiтал, є пiдставами для вiдмови у включеннi заявника до вiдповiдного державного реєстру фiнансових установ та/або вiдмови у видачi заявнику лiцензiй для здiйснення дiяльностi з надання фiнансових послуг";

     пункт 9 частини першої статтi 28 доповнити словами "а також iнших юридичних осiб та фiзичних осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть з надання фiнансових послуг, для якої законом встановленi вимоги щодо одержання лiцензiї та/або реєстрацiї, без вiдповiдної лiцензiї та/або реєстрацiї";

     у статтi 32:

     частину першу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, має право в рамках мiжнародного спiвробiтництва укладати в письмовiй формi мiжнароднi договори (угоди, меморандуми, протоколи тощо) мiжвiдомчого характеру або документи, якi не регулюються мiжнародним правом (далi - мiжвiдомчi договори), чи приєднуватися до них";

     абзац третiй частини другої пiсля слова "України" доповнити словами "а також";

     пункт 1 частини першої статтi 40 доповнити словами "та/або вжити заходiв для усунення причин, що сприяли вчиненню порушення";

     13) статтю 46 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 7, ст. 50) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 46. Мiжнароднi договори та мiжнародне спiвробiтництво

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, на територiї України застосовуються правила мiжнародного договору.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiдповiдно до своєї компетенцiї здiйснює мiжнародне спiвробiтництво у частинi обмiну досвiдом та iнформацiєю, пов'язаною з наглядом за страховою дiяльнiстю, з мiжнародними органiзацiями, вiдповiдними органами нагляду за страховою дiяльнiстю iнших держав та органiзацiями (асоцiацiями) органiв нагляду за страховою дiяльнiстю.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, має право в рамках мiжнародного спiвробiтництва:

     укладати в письмовiй формi угоди (договори, меморандуми, протоколи тощо) у виглядi мiжнародних договорiв мiжвiдомчого характеру або документiв, якi не регулюються мiжнародним правом (далi - мiжвiдомчi договори), чи приєднуватися до них;

     подавати i одержувати у випадках i порядку, визначених мiжвiдомчими договорами, iнформацiю з обмеженим доступом з питань дiяльностi окремих страховикiв (перестраховикiв);

     використовувати iнформацiю з обмеженим доступом, одержану у рамках мiжнародного спiвробiтництва, для цiлей державного нагляду за страховою дiяльнiстю.

     Iнформацiя, одержана нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у рамках мiжнародного спiвробiтництва, становить професiйну таємницю та може бути подана третiм особам лише за умови попередньої згоди особи, що подала таку iнформацiю, або на iнших умовах, визначених цiєю особою.

     Якщо укладеним нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, мiжвiдомчим договором встановленi вимоги щодо правового режиму та цiлей використання iнформацiї з обмеженим доступом, одержаної нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, в рамках мiжнародного спiвробiтництва, особи, яким подається така iнформацiя, повиннi дотримуватися вимог, установлених мiжвiдомчим договором";

     14) частину п'яту статтi 21 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002р., N 15, ст. 101; 2005р., N 16, ст. 259; 2010р., N 46, ст. 539; 2014р., N 20 - 21, ст. 712) пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Обмеження стосовно отримання вiд кредитної спiлки iнформацiї, передбаченi цiєю частиною, не поширюються на працiвникiв Уповноваженого органу, якi дiють в межах повноважень, наданих Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", а також на центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у випадках, визначених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     У зв'язку з цим абзаци другий i третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм i четвертим;

     15) абзац тринадцятий статтi 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003р., N 25, ст. 180; 2010р., N 29, ст. 392; 2011р., N 43, ст. 449; 2014р., N 5, ст. 62, N 29, ст. 946) замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "фiнансування тероризму - надання чи збiр активiв будь-якого роду з усвiдомленням того, що їх буде використано повнiстю або частково:

     для будь-яких цiлей окремим терористом, терористичною групою або терористичною органiзацiєю;

     для органiзацiї, пiдготовки i вчинення окремим терористом, терористичною групою або терористичною органiзацiєю визначеного Кримiнальним кодексом України терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публiчних закликiв до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, сприяння вчиненню терористичного акту, будь-якої iншої терористичної дiяльностi, а також спроби здiйснення таких дiй".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцять другий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять четвертим;

     16) пiдпункт 16 пункту 3 роздiлу X втратив чиннiсть з 01.10.2018р.

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 22.04.93р. N 3125-XII згiдно iз Законом України вiд 21.12.2017р. N 2258-VIII)

     17) частину третю статтi 28 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010р., N 18, ст. 141) пiсля слiв "органи доходiв i зборiв" доповнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову та митну полiтику, i його територiальнi органи, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення";

     18) частину другу статтi 17 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011р., N 19 - 20, ст. 142; 2014р., N 12, ст. 178) доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10) рiшення (постанови) суб'єктiв державного фiнансового монiторингу (їх уповноважених посадових осiб), якщо їх виконання за законом покладено на державну виконавчу службу";

     19) у частинi другiй статтi 41 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012р., N 32 - 33, ст. 413):

     абзац чотирнадцятий доповнити словами "на строк не менше п'яти рокiв з дати визнання особи банкрутом";

     пiсля абзацу вiсiмнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнформацiю центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     У зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим;

     20) статтю 23 Закону України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 1, ст. 1; 2014р., N 17, ст. 593, N 20 - 21, ст. 712) доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Громадськi об'єднання зобов'язанi:

     1) зберiгати правоустановчi документи, документи, в яких мiститься iнформацiя про дiяльнiсть, яка здiйснена вiдповiдно до мети (цiлей) та завдань; iнформацiю та вiдомостi, достатнi для iдентифiкацiї згiдно з вимогами закону кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), у тому числi засновникiв, керiвникiв, керiвних органiв та довiрених осiб. Ця iнформацiя не може бути вiднесена до iнформацiї з обмеженим доступом;

     2) готувати рiчнi фiнансовi звiти iз зазначенням детального аналiзу доходiв i витрат;

     3) здiйснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування i витрачання повнiстю всiх коштiв у спосiб, що узгоджується з цiлями та завданнями заявленої дiяльностi громадського об'єднання;

     4) забезпечити ведення облiку та зберiгання не менше п'яти рокiв усiх необхiдних облiкових документiв стосовно внутрiшнiх та мiжнародних операцiй, а також iнформацiї, зазначеної у пунктах 1 i 2 цiєї частини, i надавати її компетентним державним органам на вiдповiдний запит, а також в iнших випадках, передбачених законодавством";

     21) статтю 22 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013р., N 27, ст. 282) доповнити частинами шостою i сьомою такого змiсту:

     "6. Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнформацiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємницi.

     7. Адвокат не несе дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiї про фiнансову операцiю, навiть якщо такими дiями завдано шкоди юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, якщо вiн дiяв у межах виконання Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону, а також приведення їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     5. Нацiональному банку України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
14 жовтня 2014 року
N 1702-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.