ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових органiзацiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 14.1.121 пункту 14.1 статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "14.1.121. неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї - неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi не є платниками податку на прибуток пiдприємств вiдповiдно до пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу".

     2. Пункт 46.2 статтi 46 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, визначенi пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, подають звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової полiтики, у строки, передбаченi для подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств".

     3. У пунктi 57.1 статтi 57:

     абзац четвертий пiсля слiв "неприбуткових установ (органiзацiй)" доповнити словами i цифрами "у тому числi визначених пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу";

     абзац сьомий пiсля слiв "та неприбутковi установи (органiзацiї)" доповнити словами i цифрами "крiм неприбуткових органiзацiй, визначених пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу";

     пiсля абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Платник податку, який за пiдсумками першого кварталу (пiврiччя, трьох кварталiв) звiтного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, має право подати податкову декларацiю та фiнансову звiтнiсть за перший квартал (пiврiччя, трьох кварталiв) звiтного (податкового) року та не сплачувати авансовi внески: за пiдсумками першого кварталу - з червня - грудня звiтного (податкового) року та сiчня - травня наступного звiтного (податкового) року; за пiврiччя - з вересня - грудня звiтного (податкового) року та сiчня - травня наступного звiтного (податкового) року; за три квартали - з грудня звiтного (податкового) року та сiчня - травня наступного звiтного (податкового) року. Податковi зобов'язання визначаються на пiдставi поданих податкових декларацiй".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами десятим - дванадцятим.

     4. У пiдпунктi 72.1.1.1 пiдпункту 72.1.1 пункту 72.1 статтi 72 слова "розрахунках, iнших звiтних документах" замiнити словами i цифрами "розрахунках, звiтах про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї, визначеної пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, iнших звiтних документах".

     5. У пунктi 73.5 статтi 73:

     абзац перший доповнити словами i цифрами "та даних щодо неприбуткових органiзацiй, визначених пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу";

     абзац другий доповнити словами i цифрами "у тому числi мiж платником податку та неприбутковими органiзацiями, визначеними пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу".

     6. В абзацi першому пункту 86.9 статтi 86 слова "платника податкiв (юридичної особи) або фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами i цифрами "платника податкiв (юридичної особи), у тому числi посадових (службових) осiб неприбуткової органiзацiї, визначеної пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, або фiзичної особи - пiдприємця".

     7. В абзацi першому пункту 102.1 статтi 102 слова "граничного строку подання податкової декларацiї та/або" замiнити словами i цифрами "граничного строку подання податкової декларацiї, звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї, визначеної пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, та/або".

     8. У статтi 133:

     пiдпункт 133.1.1 пункту 133.1 викласти в такiй редакцiї:

     "133.1.1. суб'єкти господарювання - юридичнi особи, якi провадять господарську дiяльнiсть як на територiї України, так i за її межами, крiм юридичних осiб, визначених пунктами 133.4 та 133.5 цiєї статтi";

     доповнити пунктами 133.4 i 133.5 такого змiсту:

     "133.4. Не є платниками податку неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

     133.4.1. Неприбутковим пiдприємством, установою та органiзацiєю є пiдприємство, установа та органiзацiя (далi - неприбуткова органiзацiя), що одночасно вiдповiдає таким вимогам:

     утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює дiяльнiсть вiдповiдної неприбуткової органiзацiї;

     установчi документи якої мiстять заборону розподiлу отриманих доходiв (прибуткiв) або їх частини серед засновникiв (учасникiв), членiв такої органiзацiї, працiвникiв (крiм оплати їхньої працi, нарахування єдиного соцiального внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб;

     установчi документи якої передбачають передачу активiв однiй або кiльком неприбутковим органiзацiям вiдповiдного виду або зарахування до доходу бюджету у разi припинення юридичної особи (у результатi її лiквiдацiї, злиття, подiлу, приєднання або перетворення);

     внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй.

     133.4.2. Доходи (прибутки) неприбуткової органiзацiї використовуються виключно для фiнансування видаткiв на утримання такої неприбуткової органiзацiї, реалiзацiї мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених її установчими документами.

     133.4.3. У разi недотримання неприбутковою органiзацiєю вимог, визначених цим пунктом, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана подати у термiн, визначений для мiсячного податкового (звiтного) перiоду, звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за перiод з початку року по останнiй день мiсяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити суму самостiйно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток. Податкове зобов'язання розраховується, виходячи iз суми операцiї нецiльового використання коштiв. Така неприбуткова органiзацiя виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй.

     З першого дня мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звiтного) року неприбуткова органiзацiя зобов'язана щоквартально подавати до контролюючого органу квартальну фiнансову i податкову звiтнiсть (з наростаючим пiдсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термiн, визначений для квартального перiоду.

     З наступного податкового (звiтного) року така неприбуткова органiзацiя подає фiнансову i податкову звiтнiсть та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому статтею 57 цього Кодексу для неприбуткових органiзацiй - платникiв податку на прибуток.

     133.4.4. Встановлення контролюючим органом вiдповiдно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою органiзацiєю доходiв (прибуткiв) для цiлей iнших, нiж передбаченi установчими документами, є пiдставою для виключення такої органiзацiї з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй i нарахування податкового зобов'язання з податку на прибуток пiдприємств, штрафних санкцiй i пенi вiдповiдно до норм цього Кодексу. Податковi зобов'язання, штрафнi санкцiї i пеня нараховуються, починаючи з першого числа мiсяця, в якому вчинено таке порушення.

     133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, включення неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабiнет Мiнiстрiв України.

     133.4.6. До неприбуткових органiзацiй, що вiдповiдають вимогам цього пункту i не є платниками податку, зокрема, можуть бути вiднесенi:

     бюджетнi установи;

     громадськi об'єднання, полiтичнi партiї, творчi спiлки, релiгiйнi органiзацiї, благодiйнi органiзацiї, пенсiйнi фонди;

     спiлки, асоцiацiї та iншi об'єднання юридичних осiб;

     житлово-будiвельнi кооперативи (з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому вiдповiдно до закону здiйснено прийняття в експлуатацiю закiнченого будiвництвом житлового будинку i такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будiвельним (житловим) кооперативом), дачнi (дачно-будiвельнi), садiвничi та гаражнi (гаражно-будiвельнi) кооперативи (товариства);

     об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку, асоцiацiї власникiв жилих будинкiв;

     професiйнi спiлки, їх об'єднання та органiзацiї профспiлок, а також органiзацiї роботодавцiв та їх об'єднання;

     сiльськогосподарськi обслуговуючi кооперативи, кооперативнi об'єднання сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв;

     iншi юридичнi особи, дiяльнiсть яких вiдповiдає вимогам цього пункту.

     133.5. Не є платниками податку суб'єкти господарювання, що застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, визначенi главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу".

     9. У пунктi 140.5 статтi 140:

     абзац другий пiдпункту 140.5.4 викласти в такiй редакцiї:

     "неприбуткових органiзацiй, крiм випадкiв, коли сума вартостi товарiв, у тому числi необоротних активiв, робiт та послуг, придбаних у таких органiзацiй, сукупно протягом звiтного (податкового) року не перевищує 50 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, та крiм бюджетних установ. У разi якщо сума операцiй перевищує 50 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, коригування фiнансового результату до оподаткування, визначенi цим пiдпунктом, проводяться на всю суму операцiй";

     пiдпункт 140.5.9 викласти в такiй редакцiї:

     "140.5.9. на суму коштiв або вартостi товарiв, виконаних робiт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звiтного (податкового) року неприбутковим органiзацiям, якi на дату перерахування коштiв, передачi товарiв, робiт, послуг вiдповiдали умовам, визначеним пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, у розмiрi, що перевищує 4 вiдсотки оподатковуваного прибутку попереднього звiтного року".

     10. Пiдпункт 166.3.2 пункту 166.3 статтi 166 викласти в такiй редакцiї:

     "166.3.2. суму коштiв або вартiсть майна, перерахованих (переданих) платником податку у виглядi пожертвувань або благодiйних внескiв неприбутковим органiзацiям, якi на дату перерахування (передачi) таких коштiв та майна вiдповiдали умовам, визначеним пунктом 133.4 статтi 133 цього Кодексу, у розмiрi, що не перевищує 4 вiдсоткiв суми його загального оподатковуваного доходу такого звiтного року".

     11. Абзац перший пiдпункту 266.4.2 пункту 266.4 статтi 266 пiсля слiв "фiзичних або юридичних осiб" доповнити словами "громадських об'єднань, благодiйних органiзацiй".

     12. У пiдроздiлi 4 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     у пунктi 33:

     слова i цифри "пiдпункту 138.10.6 пункту 138.10 статтi 138 цього Кодексу, включаються" замiнити словами i цифрами "пiдпункту 138.10.6 пункту 138.10 статтi 138 цього Кодексу, в редакцiї, що дiяла до 1 сiчня 2015 року, включаються";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї, коригування, встановленi пiдпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статтi 140 цього Кодексу, не проводяться, починаючи з 1 сiчня 2015 року, щодо сум коштiв або вартостi спецiальних засобiв iндивiдуального захисту (касок, бронежилетiв, виготовлених вiдповiдно до вiйськових стандартiв), технiчних засобiв спостереження, лiкарських засобiв та медичних виробiв, засобiв особистої гiгiєни, продуктiв харчування, предметiв речового забезпечення, а також iнших товарiв, виконаних робiт, наданих послуг за перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, якi добровiльно перерахованi (переданi) Збройним Силам України, Нацiональнiй гвардiї України, Службi безпеки України, Службi зовнiшньої розвiдки України, Державнiй прикордоннiй службi України, Мiнiстерству внутрiшнiх справ України, Управлiнню державної охорони України, Державнiй службi спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України, iншим утвореним вiдповiдно до законiв України вiйськовим формуванням, їх з'єднанням, вiйськовим частинам, пiдроздiлам, установам або органiзацiям, що утримуються за рахунок коштiв державного бюджету, для потреб забезпечення проведення антитерористичної операцiї";

     доповнити пунктами 34 i 35 такого змiсту:

     "34. Установити, що до затвердження Кабiнетом Мiнiстрiв України Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, включення неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй до Реєстру та виключення з Реєстру (далi - новий Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй) дiє Положення про Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй, затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 37 вiд 24 сiчня 2013 року.

     Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, внесенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових органiзацiй", не пiдлягають виключенню з цього Реєстру до 1 сiчня 2017 року.

     Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, внесенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових органiзацiй", що вiдповiдають вимогам пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу, включаються контролюючим органом до нового Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй. За бажанням неприбуткової органiзацiї вона може подати до контролюючого органу копiї установчих документiв.

     35. Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, внесенi до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй на день набрання чинностi Законом України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових органiзацiй", що не вiдповiдають вимогам пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу, з метою включення до нового Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй зобов'язанi до 1 сiчня 2017 року привести свої установчi документи у вiдповiднiсть iз нормами цього Кодексу та у цей самий строк подати копiї таких документiв до контролюючого органу.

     Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, якi не привели свої установчi документи у вiдповiднiсть iз нормами пункту 133.4 статтi 133 цього Кодексу, пiсля 1 сiчня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у частинi третiй статтi 11 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365) слова "малого пiдприємництва i представництв iноземних суб'єктiв" замiнити словами "малого пiдприємництва, неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй i представництв iноземних суб'єктiв";

     2) роздiл VIII "Прикiнцевi положення" Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263) доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Установити, що реєстрацiйний збiр не справляється за проведення державної реєстрацiї змiн, що вносяться до установчих документiв неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй вiдповiдно до пункту 35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України";

     3) частину шосту статтi 6 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, має право звернутися до суб'єктiв первинного монiторингу iз запитом про надання iнформацiї щодо об'єктiв фiнансового монiторингу, проведених неприбутковими органiзацiями".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 липня 2015 року
N 652-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.