ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 14 жовтня 2014 року N 1702-VII,
вiд 20 грудня 2016 року N 1791-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 2 червня 2016 року N 1404-VIII,
вiд 17 жовтня 2019 року N 198-IX,
вiд 4 березня 2020 року N 524-IX,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

     Цей Закон визначає правовi засади органiзацiї i дiяльностi адвокатури та здiйснення адвокатської дiяльностi в Українi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     1. У цьому Законi нижченаведенi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) адвокат - фiзична особа, яка здiйснює адвокатську дiяльнiсть на пiдставах та в порядку, що передбаченi цим Законом;

     2) адвокатська дiяльнiсть - незалежна професiйна дiяльнiсть адвоката щодо здiйснення захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги клiєнту;

     3) адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатiв самостiйно вирiшувати питання органiзацiї та дiяльностi адвокатури в порядку, встановленому цим Законом;

     4) договiр про надання правової допомоги - домовленiсть, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується здiйснити захист, представництво або надати iншi види правової допомоги другiй сторонi (клiєнту) на умовах i в порядку, що визначенi договором, а клiєнт зобов'язується оплатити надання правової допомоги та фактичнi витрати, необхiднi для виконання договору;

     5) захист - вид адвокатської дiяльностi, що полягає в забезпеченнi захисту прав, свобод i законних iнтересiв пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходiв медичного чи виховного характеру або вирiшується питання про їх застосування у кримiнальному провадженнi, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу iноземнiй державi (екстрадицiю), а також особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi пiд час розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення;

     6) iншi види правової допомоги - види адвокатської дiяльностi з надання правової iнформацiї, консультацiй i роз'яснень з правових питань, правового супроводу дiяльностi клiєнта, складення заяв, скарг, процесуальних та iнших документiв правового характеру, спрямованих на забезпечення реалiзацiї прав, свобод i законних iнтересiв клiєнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх вiдновленню в разi порушення;

     7) клiєнт - фiзична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, в iнтересах яких здiйснюється адвокатська дiяльнiсть;

     8) конфлiкт iнтересiв - суперечнiсть мiж особистими iнтересами адвоката та його професiйними правами i обов'язками, наявнiсть якої може вплинути на об'єктивнiсть або неупередженiсть пiд час виконання адвокатом його професiйних обов'язкiв, а також на вчинення чи невчинення ним дiй пiд час здiйснення адвокатської дiяльностi;

     9) представництво - вид адвокатської дiяльностi, що полягає в забезпеченнi реалiзацiї прав i обов'язкiв клiєнта в цивiльному, господарському, адмiнiстративному та конституцiйному судочинствi, в iнших державних органах, перед фiзичними та юридичними особами, прав i обов'язкiв потерпiлого пiд час розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення, а також прав i обов'язкiв потерпiлого, цивiльного позивача, цивiльного вiдповiдача у кримiнальному провадженнi.

     Стаття 2. Адвокатура України

     1. Адвокатура України - недержавний самоврядний iнститут, що забезпечує здiйснення захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги на професiйнiй основi, а також самостiйно вирiшує питання органiзацiї i дiяльностi адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

     2. Адвокатуру України складають всi адвокати України, якi мають право здiйснювати адвокатську дiяльнiсть.

     3. З метою забезпечення належного здiйснення адвокатської дiяльностi, дотримання гарантiй адвокатської дiяльностi, захисту професiйних прав адвокатiв, забезпечення високого професiйного рiвня адвокатiв та вирiшення питань дисциплiнарної вiдповiдальностi адвокатiв в Українi дiє адвокатське самоврядування.

     Стаття 3. Правова основа дiяльностi адвокатури України

     1. Правовою основою дiяльностi адвокатури України є Конституцiя України, цей Закон, iншi законодавчi акти України.

     Стаття 4. Принципи та засади здiйснення адвокатської дiяльностi

     1. Адвокатська дiяльнiсть здiйснюється на принципах верховенства права, законностi, незалежностi, конфiденцiйностi та уникнення конфлiкту iнтересiв.

     2. Адвокат України здiйснює адвокатську дiяльнiсть на всiй територiї України та за її межами, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або законодавством iноземної держави.

     3. Адвокат може здiйснювати адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально або в органiзацiйно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання (органiзацiйнi форми адвокатської дiяльностi).

     4. Адвокат iноземної держави здiйснює адвокатську дiяльнiсть на територiї України вiдповiдно до цього Закону, якщо iнше не передбачено мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України.

     Стаття 5. Адвокатура i держава

     1. Адвокатура є незалежною вiд органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових та службових осiб.

     2. Держава створює належнi умови для дiяльностi адвокатури та забезпечує дотримання гарантiй адвокатської дiяльностi.

Роздiл II
НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ. ОРГАНIЗАЦIЙНI ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 6. Адвокат

     1. Адвокатом може бути фiзична особа, яка має повну вищу юридичну освiту, володiє державною мовою, має стаж роботи в галузi права не менше двох рокiв, склала квалiфiкацiйний iспит, пройшла стажування (крiм випадкiв, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю.

     2. Не може бути адвокатом особа, яка:

     1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимiсть за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у видi позбавлення волi;

(пункт 1 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) визнана судом недiєздатною чи обмежено дiєздатною;

     3) позбавлена права на заняття адвокатською дiяльнiстю, - протягом двох рокiв з дня прийняття рiшення про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     4) звiльнена з посади суддi, прокурора, слiдчого, дiзнавача, нотарiуса, з державної служби або служби в органах мiсцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупцiйного правопорушення, - протягом трьох рокiв з дня такого звiльнення.

(пункт 4 частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд17.06.2020р. N 720-IX)

     3. Для цiлей цiєї статтi:

     1) повна вища юридична освiта - повна вища юридична освiта, здобута в Українi, а також повна вища юридична освiта, здобута в iноземних державах та визнана в Українi в установленому законом порядку;

     2) стаж роботи в галузi права - стаж роботи особи за спецiальнiстю пiсля здобуття нею повної вищої юридичної освiти.

     Стаття 7. Вимоги щодо несумiсностi

     1. Несумiсною з дiяльнiстю адвоката є:

     1) робота на посадах осiб, зазначених у пунктi 1 частини першої статтi 3 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

(пункт 1 частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 04.03.2020р. N 524-IX)

     2) вiйськова або альтернативна (невiйськова) служба;

     3) нотарiальна дiяльнiсть;

     4) судово-експертна дiяльнiсть.

     Вимоги щодо несумiсностi з дiяльнiстю адвоката, передбаченi пунктом 1 цiєї частини, не поширюються на депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi).

(абзац шостий частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     2. У разi виникнення обставин несумiсностi, встановлених частиною першою цiєї статтi, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин подає до ради адвокатiв регiону за адресою свого робочого мiсця заяву про зупинення адвокатської дiяльностi.

     Стаття 8. Допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту

     1. Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та вiдповiдає вимогам частин першої та другої статтi 6 цього Закону, має право звернутися до квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури за мiсцем проживання iз заявою про допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту. Порядок допуску до складення квалiфiкацiйного iспиту та перелiк документiв, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатiв України.

     2. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури перевiряє вiдповiднiсть особи вимогам, установленим частинами першою та другою статтi 6 цього Закону. З метою перевiрки повноти та достовiрностi вiдомостей, повiдомлених особою, яка виявила бажання стати адвокатом, i за наявностi письмової згоди такої особи квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури, квалiфiкацiйна палата або визначений нею член палати можуть звертатися iз запитами до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових та службових осiб, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, громадських об'єднань, що зобов'язанi не пiзнiше десяти робочих днiв з дня отримання запиту надати необхiдну iнформацiю.

     Вiдмова в наданнi iнформацiї на такий запит, несвоєчасне або неповне надання iнформацiї, надання iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, установлену законом.

     У разi ненадання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевiрку повноти та достовiрностi повiдомлених нею вiдомостей така особа до квалiфiкацiйного iспиту не допускається.

     3. Строк розгляду заяви про допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту не повинен перевищувати тридцяти днiв з дня її надходження.

     За результатами розгляду заяви та доданих до неї документiв квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури приймає рiшення про:

     1) допуск особи до квалiфiкацiйного iспиту;

     2) вiдмову в допуску особи до квалiфiкацiйного iспиту.

     Особi, яка звернулася iз заявою про допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту, повiдомляється про прийняте рiшення письмово протягом трьох днiв з дня його прийняття. У разi прийняття рiшення про вiдмову в допуску особи до квалiфiкацiйного iспиту в рiшеннi квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури в обов'язковому порядку зазначаються причини такої вiдмови.

     4. Рiшення про вiдмову в допуску особи до квалiфiкацiйного iспиту може бути оскаржено до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду протягом тридцяти днiв з дня його отримання.

     Стаття 9. Квалiфiкацiйний iспит

     1. Квалiфiкацiйний iспит є атестуванням особи, яка виявила бажання стати адвокатом.

     2. Квалiфiкацiйний iспит полягає у виявленнi теоретичних знань у галузi права, iсторiї адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленнi рiвня її практичних навичок та умiнь у застосуваннi закону.

     Органiзацiя та проведення квалiфiкацiйного iспиту здiйснюється квалiфiкацiйною палатою квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     Порядок складення квалiфiкацiйних iспитiв, методика оцiнювання та програма квалiфiкацiйних iспитiв затверджуються Радою адвокатiв України. Рада адвокатiв України може встановити плату за складення квалiфiкацiйного iспиту та порядок її внесення.

     Квалiфiкацiйнi iспити проводяться не рiдше одного разу на три мiсяцi.

     3. Особi, яка склала квалiфiкацiйний iспит, протягом десяти днiв з дня складення квалiфiкацiйного iспиту квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури безоплатно видає свiдоцтво про складення квалiфiкацiйного iспиту.

     Свiдоцтво про складення квалiфiкацiйного iспиту дiйсне протягом трьох рокiв з дня складення iспиту.

     Зразок свiдоцтва про складення квалiфiкацiйного iспиту затверджується Радою адвокатiв України.

     4. Особа, яка не склала квалiфiкацiйний iспит, може бути допущена до складення такого iспиту повторно не ранiше нiж через шiсть мiсяцiв. Особа, яка не склала квалiфiкацiйний iспит повторно, може бути допущена до наступного квалiфiкацiйного iспиту не ранiше нiж через один рiк.

     5. Особа, яка не склала квалiфiкацiйний iспит, може протягом тридцяти днiв з дня отримання рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури оскаржити його до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду, якi можуть залишити оскаржуване рiшення без змiн, або зобов'язати квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури провести повторний квалiфiкацiйний iспит у найближчий час проведення таких iспитiв.

     Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування

     1. Стажування полягає в перевiрцi готовностi особи, яка отримала свiдоцтво про складення квалiфiкацiйного iспиту, самостiйно здiйснювати адвокатську дiяльнiсть. Стажування здiйснюється протягом шести мiсяцiв пiд керiвництвом адвоката за направленням ради адвокатiв регiону.

     2. Стажистом адвоката може бути особа, яка на день початку стажування має дiйсне свiдоцтво про складення квалiфiкацiйного iспиту.

     Стажування може здiйснюватися у вiльний вiд основної роботи час стажиста.

     3. Керiвником стажування може бути адвокат України, який має стаж адвокатської дiяльностi не менше п'яти рокiв. В одного адвоката можуть проходити стажування не бiльше трьох стажистiв одночасно. Рада адвокатiв регiону може призначити керiвника стажування з числа адвокатiв, адреса робочого мiсця яких знаходиться у вiдповiдному регiонi.

     4. Порядок проходження стажування, програма та методика оцiнювання стажування, розмiр внеску на проходження стажування та порядок його сплати затверджуються Радою адвокатiв України.

     Розмiр внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення дiяльностi ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України та витрат керiвника стажування, пов'язаних з таким стажуванням, i не може перевищувати трьох мiнiмальних заробiтних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.

     При цьому внесок розподiляється таким чином:

     70 вiдсоткiв внеску сплачується стажистом безпосередньо на користь керiвника стажування та використовується виключно для забезпечення проходження стажування та компенсацiї витрат такого керiвника;

     30 вiдсоткiв сплачується стажистом на забезпечення дiяльностi ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України.

(частина четверта статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     5. Вiд проходження стажування звiльняються особи, якi на день звернення iз заявою про допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту мають стаж роботи помiчника адвоката не менше одного року за останнi два роки.

     6. За результатами стажування керiвник стажування складає звiт про оцiнку стажування та направляє його радi адвокатiв регiону.

     7. Результати стажування оцiнюються радою адвокатiв регiону протягом тридцяти днiв з дня отримання звiту.

     За оцiнкою результатiв стажування рада адвокатiв регiону приймає рiшення про:

     1) видачу особi свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     2) продовження стажування на строк вiд одного до трьох мiсяцiв.

     Стажист адвоката та керiвник стажування повiдомляються про прийняте рiшення письмово протягом трьох днiв з дня його прийняття.

     8. Рiшення ради адвокатiв регiону про продовження стажування може бути оскаржено стажистом адвоката або керiвником стажування протягом тридцяти днiв з дня його отримання до Ради адвокатiв України або до суду, якi можуть залишити оскаржуване рiшення без змiн, або зобов'язати раду адвокатiв регiону видати свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю.

     9. У разi якщо за результатами стажування рада адвокатiв регiону прийняла рiшення про продовження стажування, розмiр додаткового внеску не може перевищувати 0,5 мiнiмальної заробiтної плати, встановленої станом на день прийняття зазначеного рiшення, за кожний мiсяць додаткового стажування.

(статтю 10 доповнено частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     Стаття 11. Присяга адвоката України

     1. Особа, стосовно якої радою адвокатiв регiону прийнято рiшення про видачу свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю, не пiзнiше тридцяти днiв з дня прийняття цього рiшення складає перед радою адвокатiв регiону присягу адвоката України такого змiсту:

     "Я, (iм'я та прiзвище), урочисто присягаю у своїй адвокатськiй дiяльностi дотримуватися принципiв верховенства права, законностi, незалежностi та конфiденцiйностi, правил адвокатської етики, чесно i сумлiнно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу вiдповiдно до Конституцiї України i законiв України, з високою вiдповiдальнiстю виконувати покладенi на мене обов'язки, бути вiрним присязi".

     2. Текст присяги адвоката України пiдписується адвокатом i зберiгається радою адвокатiв регiону, а її копiя надається адвокату.

     Стаття 12. Свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю, посвiдчення адвоката України

     1. Особi, яка склала присягу адвоката України, радою адвокатiв регiону у день складення присяги безоплатно видаються свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю та посвiдчення адвоката України.

     2. Свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю i посвiдчення адвоката України не обмежуються вiком особи та є безстроковими.

     Зразки свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю i посвiдчення адвоката України затверджуються Радою адвокатiв України.

     Стаття 13. Здiйснення адвокатської дiяльностi адвокатом iндивiдуально

     1. Адвокат, який здiйснює адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально, є самозайнятою особою.

     2. Адвокат, який здiйснює адвокатську дiяльнiсть iндивiдуально, може вiдкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числi ордера) iз зазначенням свого прiзвища, iменi та по батьковi, номера i дати видачi свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю.

     Стаття 14. Адвокатське бюро

     1. Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом, i дiє на пiдставi статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прiзвище адвоката, який його створив.

     2. Державна реєстрацiя адвокатського бюро здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     3. Адвокатське бюро має самостiйний баланс, може вiдкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи i бланки iз своїм найменуванням.

     4. Про створення, реорганiзацiю або лiквiдацiю адвокатського бюро адвокат, який створив адвокатське бюро, протягом трьох днiв з дня внесення вiдповiдних вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв письмово повiдомляє вiдповiдну раду адвокатiв регiону.

     5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське бюро.

     6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро договорiв про надання правової допомоги iнших адвокатiв на договiрних засадах. Адвокатське бюро зобов'язане забезпечити дотримання професiйних прав адвокатiв та гарантiй адвокатської дiяльностi.

     Стаття 15. Адвокатське об'єднання

     1. Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або бiльше адвокатiв (учасникiв), i дiє на пiдставi статуту.

     2. Державна реєстрацiя адвокатського об'єднання здiйснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

     3. Адвокатське об'єднання має самостiйний баланс, може вiдкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи i бланки iз своїм найменуванням.

     4. Про створення, реорганiзацiю або лiквiдацiю адвокатського об'єднання, змiну складу його учасникiв адвокатське об'єднання протягом трьох днiв з дня внесення вiдповiдних вiдомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв письмово повiдомляє вiдповiдну раду адвокатiв регiону.

     5. Стороною договору про надання правової допомоги є адвокатське об'єднання. Вiд iменi адвокатського об'єднання договiр про надання правової допомоги пiдписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довiренiстю або статутом адвокатського об'єднання.

     6. Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорiв про надання правової допомоги iнших адвокатiв на договiрних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професiйних прав адвокатiв та гарантiй адвокатської дiяльностi.

     Стаття 16. Помiчник адвоката

     1. Адвокат може мати помiчникiв з числа осiб, якi мають повну вищу юридичну освiту. Помiчники адвоката працюють на пiдставi трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, з додержанням вимог цього Закону i законодавства про працю.

     2. Помiчник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженнi адвоката, крiм тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язкiв) адвоката.

     3. Положення про помiчника адвоката затверджується Радою адвокатiв України.

     4. Помiчнику адвоката забороняється сумiщати роботу в адвоката з дiяльнiстю, несумiсною з дiяльнiстю адвоката. Помiчником адвоката не можуть бути особи, зазначенi в частинi другiй статтi 6 цього Закону.

     Стаття 17. Єдиний реєстр адвокатiв України

     1. Рада адвокатiв України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатiв України з метою збирання, зберiгання, облiку та надання достовiрної iнформацiї про чисельнiсть i персональний склад адвокатiв України, адвокатiв iноземних держав, якi вiдповiдно до цього Закону набули права на заняття адвокатською дiяльнiстю в Українi, про обранi адвокатами органiзацiйнi форми адвокатської дiяльностi. Внесення вiдомостей до Єдиного реєстру адвокатiв України здiйснюється радами адвокатiв регiонiв та Радою адвокатiв України.

     2. До Єдиного реєстру адвокатiв України вносяться такi вiдомостi:

     1) прiзвище, iм'я та по батьковi адвоката;

     2) номер i дата видачi свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю, номер i дата прийняття рiшення про видачу свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю (номер i дата прийняття рiшення про включення адвоката iноземної держави до Єдиного реєстру адвокатiв України);

     3) найменування i мiсцезнаходження органiзацiйної форми адвокатської дiяльностi, номери засобiв зв'язку;

     4) адреса робочого мiсця адвоката, номери засобiв зв'язку;

     5) iнформацiя про зупинення або припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     6) iншi вiдомостi, передбаченi цим Законом.

     Адресою робочого мiсця адвоката є мiсцезнаходження обраної адвокатом органiзацiйної форми адвокатської дiяльностi або адреса фактичного мiсця здiйснення адвокатської дiяльностi, якщо вона є вiдмiнною вiд мiсцезнаходження обраної адвокатом органiзацiйної форми адвокатської дiяльностi. У разi наявностi декiлькох адрес робочих мiсць адвоката до Єдиного реєстру адвокатiв України вноситься лише одна адреса робочого мiсця адвоката.

     3. Адвокат протягом трьох днiв з дня змiни вiдомостей про себе, що внесенi або пiдлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатiв України, письмово повiдомляє про такi змiни раду адвокатiв регiону за адресою свого робочого мiсця, крiм випадкiв, якщо цi змiни вносяться на пiдставi рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     4. Iнформацiя, внесена до Єдиного реєстру адвокатiв України, є вiдкритою на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України. Рада адвокатiв України i вiдповiднi ради адвокатiв регiонiв надають витяги з Єдиного реєстру адвокатiв України за зверненням адвоката або iншої особи.

     5. Вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатiв України, включаються до нього не пiзнiше дня, наступного за днем отримання радою адвокатiв регiону вiдповiдної iнформацiї, крiм випадкiв, установлених цим Законом.

     6. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатiв України затверджується Радою адвокатiв України.

     7. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатiв України дозволяється обробка персональних даних фiзичних осiб вiдповiдно до законодавства з питань захисту персональних даних.

     Стаття 18. Об'єднання адвокатiв

     1. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку мiсцевi, всеукраїнськi i мiжнароднi об'єднання.

     2. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами мiжнародних органiзацiй адвокатiв та юристiв.

Роздiл III
ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI. ПРАВА I ОБОВ'ЯЗКИ АДВОКАТА. ГАРАНТIЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI

     Стаття 19. Види адвокатської дiяльностi

     1. Видами адвокатської дiяльностi є:

     1) надання правової iнформацiї, консультацiй i роз'яснень з правових питань, правовий супровiд дiяльностi юридичних i фiзичних осiб, органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, держави;

     2) складення заяв, скарг, процесуальних та iнших документiв правового характеру;

     3) захист прав, свобод i законних iнтересiв пiдозрюваного, обвинуваченого, пiдсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходiв медичного чи виховного характеру або вирiшується питання про їх застосування у кримiнальному провадженнi, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу iноземнiй державi (екстрадицiю), а також особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi пiд час розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення;

     4) надання правової допомоги свiдку у кримiнальному провадженнi;

     5) представництво iнтересiв потерпiлого пiд час розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення, прав i обов'язкiв потерпiлого, цивiльного позивача, цивiльного вiдповiдача у кримiнальному провадженнi;

     6) представництво iнтересiв фiзичних i юридичних осiб у судах пiд час здiйснення цивiльного, господарського, адмiнiстративного та конституцiйного судочинства, а також в iнших державних органах, перед фiзичними та юридичними особами;

     7) представництво iнтересiв фiзичних i юридичних осiб, держави, органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування в iноземних, мiжнародних судових органах, якщо iнше не встановлено законодавством iноземних держав, статутними документами мiжнародних судових органiв та iнших мiжнародних органiзацiй або мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України;

     8) надання правової допомоги пiд час виконання та вiдбування кримiнальних покарань;

     9) захист прав, свобод i законних iнтересiв викривача у зв'язку з повiдомленням ним iнформацiї про корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення.

(частину першу статтi 19 доповнено пунктом 9 згiдно iз Законом України вiд 17.10.2019р. N 198-IX)

     Адвокат може здiйснювати iншi види адвокатської дiяльностi, не забороненi законом.

     Стаття 20. Професiйнi права адвоката

     1. Пiд час здiйснення адвокатської дiяльностi адвокат має право вчиняти будь-якi дiї, не забороненi законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхiднi для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема:

     1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числi щодо отримання копiй документiв, до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадських об'єднань, а також до фiзичних осiб (за згодою таких фiзичних осiб);

     2) представляти i захищати права, свободи та iнтереси фiзичних осiб, права та iнтереси юридичних осiб у судi, органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях незалежно вiд форми власностi, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими i службовими особами, до повноважень яких належить вирiшення вiдповiдних питань в Українi та за її межами;

     3) ознайомлюватися на пiдприємствах, в установах i органiзацiях з необхiдними для адвокатської дiяльностi документами та матерiалами, крiм тих, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом;

     4) складати заяви, скарги, клопотання, iншi правовi документи та подавати їх у встановленому законом порядку;

     5) доповiдати клопотання та скарги на прийомi в посадових i службових осiб та вiдповiдно до закону одержувати вiд них письмовi мотивованi вiдповiдi на цi клопотання i скарги;

     6) бути присутнiм пiд час розгляду своїх клопотань i скарг на засiданнях колегiальних органiв та давати пояснення щодо сутi клопотань i скарг;

     7) збирати вiдомостi про факти, що можуть бути використанi як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати i вилучати речi, документи, їх копiї, ознайомлюватися з ними та опитувати осiб за їх згодою;

     8) застосовувати технiчнi засоби, у тому числi для копiювання матерiалiв справи, в якiй адвокат здiйснює захист, представництво або надає iншi види правової допомоги, фiксувати процесуальнi дiї, в яких вiн бере участь, а також хiд судового засiдання в порядку, передбаченому законом;

     9) посвiдчувати копiї документiв у справах, якi вiн веде, крiм випадкiв, якщо законом установлено iнший обов'язковий спосiб посвiдчення копiй документiв;

     10) одержувати письмовi висновки фахiвцiв, експертiв з питань, що потребують спецiальних знань;

     11) користуватися iншими правами, передбаченими цим Законом та iншими законами.

     Стаття 21. Професiйнi обов'язки адвоката

     1. Пiд час здiйснення адвокатської дiяльностi адвокат зобов'язаний:

     1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;

     2) на вимогу клiєнта надати звiт про виконання договору про надання правової допомоги;

     3) невiдкладно повiдомляти клiєнта про виникнення конфлiкту iнтересiв;

     4) пiдвищувати свiй професiйний рiвень;

     5) виконувати рiшення органiв адвокатського самоврядування;

     6) виконувати iншi обов'язки, передбаченi законодавством та договором про надання правової допомоги.

     2. Адвокату забороняється:

     1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним iнтересам клiєнта;

     2) без згоди клiєнта розголошувати вiдомостi, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх iнтересах або iнтересах третiх осiб;

     3) займати у справi позицiю всупереч волi клiєнта, крiм випадкiв, якщо адвокат впевнений у самообмовi клiєнта;

     4) вiдмовлятися вiд надання правової допомоги, крiм випадкiв, установлених законом.

     3. Адвокат забезпечує захист персональних даних про фiзичну особу, якими вiн володiє, вiдповiдно до законодавства з питань захисту персональних даних.

     Стаття 22. Адвокатська таємниця

     1. Адвокатською таємницею є будь-яка iнформацiя, що стала вiдома адвокату, помiчнику адвоката, стажисту адвоката, особi, яка перебуває у трудових вiдносинах з адвокатом, про клiєнта, а також питання, з яких клiєнт (особа, якiй вiдмовлено в укладеннi договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом пiдстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, змiст порад, консультацiй, роз'яснень адвоката, складенi ним документи, iнформацiя, що зберiгається на електронних носiях, та iншi документи i вiдомостi, одержанi адвокатом пiд час здiйснення адвокатської дiяльностi.

     2. Iнформацiя або документи можуть втратити статус адвокатської таємницi за письмовою заявою клiєнта (особи, якiй вiдмовлено в укладеннi договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом пiдстав). При цьому iнформацiя або документи, що отриманi вiд третiх осiб i мiстять вiдомостi про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

     3. Обов'язок зберiгати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помiчника, стажиста та осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською дiяльнiстю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання зобов'язанi забезпечити умови, що унеможливлюють доступ стороннiх осiб до адвокатської таємницi або її розголошення.

     4. У разi пред'явлення клiєнтом вимог до адвоката у зв'язку з адвокатською дiяльнiстю адвокат звiльняється вiд обов'язку збереження адвокатської таємницi в межах, необхiдних для захисту його прав та iнтересiв. У такому випадку суд, орган, що здiйснює дисциплiнарне провадження стосовно адвоката, iншi органи чи посадовi особи, якi розглядають вимоги клiєнта до адвоката або яким стало вiдомо про пред'явлення таких вимог, зобов'язанi вжити заходiв для унеможливлення доступу стороннiх осiб до адвокатської таємницi та її розголошення.

     5. Особи, виннi в доступi стороннiх осiб до адвокатської таємницi або її розголошеннi, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     6. Подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", iнформацiї центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємницi.

(статтю 22 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     7. Адвокат не несе дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової та кримiнальної вiдповiдальностi за подання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, iнформацiї про фiнансову операцiю, навiть якщо такими дiями завдано шкоди юридичним або фiзичним особам, та за iншi дiї, якщо вiн дiяв у межах виконання Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

(статтю 22 доповнено частиною сьомою згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1702-VII)

     Стаття 23. Гарантiї адвокатської дiяльностi

     1. Професiйнi права, честь i гiднiсть адвоката гарантуються та охороняються Конституцiєю України, цим Законом та iншими законами, зокрема:

     1) забороняються будь-якi втручання i перешкоди здiйсненню адвокатської дiяльностi;

     2) забороняється вимагати вiд адвоката, його помiчника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових вiдносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також вiд особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською дiяльнiстю, надання вiдомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначенi особи не можуть бути допитанi, крiм випадкiв, якщо особа, яка довiрила вiдповiднi вiдомостi, звiльнила цих осiб вiд обов'язку зберiгати таємницю в порядку, передбаченому законом;

     3) проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходiв чи слiдчих дiй, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здiйснюється на пiдставi судового рiшення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступникiв, прокурора Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва та мiста Севастополя;

(пiдпункт 3 частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     4) забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документiв, пов'язаних iз здiйсненням адвокатської дiяльностi;

     5) адвокату гарантується рiвнiсть прав з iншими учасниками провадження, дотримання засад змагальностi i свободи в наданнi доказiв та доведеннi їх переконливостi;

     6) життя, здоров'я, честь i гiднiсть адвоката та членiв його сiм'ї, їх майно перебуває пiд охороною держави, а посягання на них тягнуть вiдповiдальнiсть, передбачену законом;

     7) адвокату гарантується право на забезпечення безпеки пiд час участi у кримiнальному судочинствi в порядку, встановленому законом;

     8) забороняється залучати адвоката до конфiденцiйного спiвробiтництва пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв чи слiдчих дiй, якщо таке спiвробiтництво буде пов'язане або може призвести до розкриття адвокатської таємницi;

     9) забороняється втручання у приватне спiлкування адвоката з клiєнтом;

     10) забороняється внесення подання слiдчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позицiї адвоката у справi;

     11) забороняється втручання у правову позицiю адвоката;

     12) орган або посадовi особи, якi затримали адвоката або застосували до нього запобiжний захiд, зобов'язанi негайно повiдомити про це вiдповiдну раду адвокатiв регiону;

     13) повiдомлення про пiдозру адвоката у вчиненнi кримiнального правопорушення може бути здiйснене виключно Генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва та мiста Севастополя;

(пiдпункт 13 частини першої статтi 23 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     14) забороняється притягати до кримiнальної чи iншої вiдповiдальностi адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською дiяльнiстю) або погрожувати застосуванням вiдповiдальностi у зв'язку iз здiйсненням ним адвокатської дiяльностi згiдно iз законом;

     15) не можуть бути пiдставою для притягнення адвоката до вiдповiдальностi його висловлювання у справi, у тому числi тi, що вiдображають позицiю клiєнта, заяви у засобах масової iнформацiї, якщо при цьому не порушуються професiйнi обов'язки адвоката;

     16) забороняється ототожнення адвоката з клiєнтом;

     17) дисциплiнарне провадження стосовно адвоката здiйснюється в особливому порядку.

     Особливостi проведення окремих слiдчих дiй та заходiв забезпечення кримiнального провадження стосовно адвоката визначаються частиною другою цiєї статтi.

     2. У разi проведення обшуку чи огляду житла, iншого володiння адвоката, примiщень, де вiн здiйснює адвокатську дiяльнiсть, тимчасового доступу до речей i документiв адвоката слiдчий суддя, суд у своєму рiшеннi в обов'язковому порядку зазначає перелiк речей, документiв, що планується вiдшукати, виявити чи вилучити пiд час проведення слiдчої дiї чи застосування заходу забезпечення кримiнального провадження, а також враховує вимоги пунктiв 2 - 4 частини першої цiєї статтi.

     Пiд час проведення обшуку чи огляду житла, iншого володiння адвоката, примiщень, де вiн здiйснює адвокатську дiяльнiсть, тимчасового доступу до речей i документiв адвоката має бути присутнiй представник ради адвокатiв регiону, крiм випадкiв, передбачених абзацом четвертим цiєї частики. Для забезпечення його участi службова особа, яка буде проводити вiдповiдну слiдчу дiю чи застосовувати захiд забезпечення кримiнального провадження, завчасно повiдомляє про це раду адвокатiв регiону за мiсцем проведення такої процесуальної дiї.

     З метою забезпечення дотримання вимог цього Закону щодо адвокатської таємницi пiд час проведення зазначених процесуальних дiй представнику ради адвокатiв регiону надається право ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення процесуальних дiй, що зазначаються у протоколi.

     Неявка представника ради адвокатiв регiону за умови завчасного повiдомлення ради адвокатiв регiону не перешкоджає проведенню вiдповiдної процесуальної дiї.

     3. Органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, їх посадовi i службовi особи у вiдносинах з адвокатами зобов'язанi дотримуватися вимог Конституцiї України та законiв України, Конвенцiї про захист прав людини i основоположних свобод 1950 року та протоколiв до неї, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

     Стаття 24. Адвокатський запит

     1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, їх посадових та службових осiб, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, громадських об'єднань про надання iнформацiї, копiй документiв, необхiдних адвокату для надання правової допомоги клiєнту.

     До адвокатського запиту додаються посвiдченi адвокатом копiї свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати вiд адвоката подання разом з адвокатським запитом iнших документiв забороняється.

     Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацiй i роз'яснень положень законодавства.

     Надання адвокату iнформацiї та копiй документiв, отриманих пiд час здiйснення кримiнального провадження, здiйснюється в порядку, встановленому кримiнальним процесуальним законом.

     2. Орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi та службовi особи, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, громадських об'єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов'язанi не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня отримання запиту надати адвокату вiдповiдну iнформацiю, копiї документiв, крiм iнформацiї з обмеженим доступом i копiй документiв, в яких мiститься iнформацiя з обмеженим доступом.

     У разi якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу iнформацiї або потребує пошуку iнформацiї серед значної кiлькостi даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днiв з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повiдомляється не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня отримання адвокатського запиту.

     У разi якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копiй документiв обсягом бiльш як десять сторiнок, адвокат зобов'язаний вiдшкодувати фактичнi витрати на копiювання та друк. Розмiр таких витрат не може перевищувати граничнi норми витрат на копiювання та друк, встановленi Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".

     3. Вiдмова в наданнi iнформацiї на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання iнформацiї, надання iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом, крiм випадкiв вiдмови в наданнi iнформацiї з обмеженим доступом.

     Стаття 25. Надання адвокатом безоплатної правової допомоги

     1. Порядок та умови залучення адвокатiв до надання безоплатної правової допомоги встановлюються законом.

     2. Оцiнка якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної первинної правової допомоги здiйснюється за зверненням органiв мiсцевого самоврядування, а безоплатної вторинної правової допомоги - за зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, комiсiями, утвореними для цiєї мети радами адвокатiв регiонiв.

Роздiл IV
ДОГОВIР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

     Стаття 26. Пiдстави для здiйснення адвокатської дiяльностi

     1. Адвокатська дiяльнiсть здiйснюється на пiдставi договору про надання правової допомоги.

     Документами, що посвiдчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути:

     1) договiр про надання правової допомоги;

     2) довiренiсть;

     3) ордер;

     4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

     2. Ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та iншими законами України, посвiдчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням та повинен мiстити пiдпис адвоката. Рада адвокатiв України затверджує типову форму ордера.

     3. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивiльному, адмiнiстративному судочинствi, кримiнальному провадженнi, розглядi справ про адмiнiстративнi правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституцiйному судочинствi пiдтверджуються в порядку, встановленому законом.

     4. Адвокат зобов'язаний дiяти в межах повноважень, наданих йому клiєнтом, у тому числi з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дiй.

     Стаття 27. Форма та змiст договору про надання правової допомоги

     1. Договiр про надання правової допомоги укладається в письмовiй формi.

     2. Договiр про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках:

     1) надання усних i письмових консультацiй, роз'яснень iз правових питань з подальшим записом про це в журналi та врученням клiєнту документа, що пiдтверджує оплату гонорару (винагороди);

     2) якщо клiєнт невiдкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим - з подальшим укладенням договору в письмовiй формi протягом трьох днiв, а якщо для цього iснують об'єктивнi перешкоди - у найближчий можливий строк.

     3. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальнi вимоги договiрного права.

     4. Договiр про надання правової допомоги може укладатися на користь клiєнта iншою особою, яка дiє в його iнтересах. Особливостi укладення та змiсту контрактiв (договорiв) з адвокатами, якi надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги.

     5. Змiст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституцiї України та законам України, iнтересам держави i суспiльства, його моральним засадам, присязi адвоката України та правилам адвокатської етики.

     Стаття 28. Пiдстави для вiдмови в укладеннi договору про надання правової допомоги

     1. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об'єднанню забороняється укладати договiр про надання правової допомоги у разi конфлiкту iнтересiв.

     Адвокату забороняється укладати договiр про надання правової допомоги i вiн зобов'язаний вiдмовитися вiд виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, у разi, якщо:

     1) доручення на виконання дiй виходять за межi професiйних прав i обов'язкiв адвоката;

     2) результат, досягнення якого бажає клiєнт, або засоби його досягнення, на яких вiн наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспiльства, присязi адвоката України, правилам адвокатської етики;

     3) адвокат брав участь у вiдповiдному провадженнi, i це є пiдставою для його вiдводу згiдно з процесуальним законом;

     4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємницi;

     5) адвокат є членом сiм'ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивiльному, адмiнiстративному судочинствi, кримiнальному провадженнi, розглядi справи про адмiнiстративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицiєю укладення договору про надання правової допомоги;

     6) виконання договору може суперечити iнтересам адвоката, членiв його сiм'ї або близьких родичiв, адвокатського бюро або адвокатського об'єднання, засновником (учасником) якого вiн є, професiйним обов'язкам адвоката, а також у разi наявностi iнших обставин, що можуть призвести до конфлiкту iнтересiв;

     7) адвокат надає правову допомогу iншiй особi, iнтереси якої можуть суперечити iнтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

     2. У разi вiдмови вiд укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов'язаний зберiгати адвокатську таємницю про вiдомостi, що стали йому вiдомi вiд особи, яка звернулася з пропозицiєю укладення такого договору.

     Стаття 29. Припинення, розiрвання договору про надання правової допомоги

     1. Дiя договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням.

     2. Договiр про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторiн або розiрваний на вимогу однiєї iз сторiн на умовах, передбачених договором. При цьому клiєнт зобов'язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об'єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи пiдготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний (зобов'язане) повiдомити клiєнта про можливi наслiдки та ризики, пов'язанi з достроковим припиненням (розiрванням) договору.

     Стаття 30. Гонорар

     1. Гонорар є формою винагороди адвоката за здiйснення захисту, представництва та надання iнших видiв правової допомоги клiєнту.

     2. Порядок обчислення гонорару (фiксований розмiр, погодинна оплата), пiдстави для змiни розмiру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорi про надання правової допомоги.

     3. При встановленнi розмiру гонорару враховуються складнiсть справи, квалiфiкацiя i досвiд адвоката, фiнансовий стан клiєнта та iншi iстотнi обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Роздiл V
ЗУПИНЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДIЯЛЬНIСТЮ

     Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю

     1. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю зупиняється у разi:

     1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської дiяльностi;

     2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення кримiнального правопорушення, крiм випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статтi 32 цього Закону;

(пункт 2 частини першої статтi 31 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     3) накладення на адвоката дисциплiнарного стягнення у виглядi зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     4) визнання адвоката за рiшенням суду недiєздатним або обмежено дiєздатним.

     2. Накладення на адвоката дисциплiнарного стягнення у виглядi зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю може застосовуватися виключно у разi:

     1) повторного протягом року вчинення дисциплiнарного проступку;

     2) порушення адвокатом вимог щодо несумiсностi;

     3) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.

     3. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю зупиняється:

     1) з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цiєї статтi, - з дня подання радi адвокатiв регiону за адресою робочого мiсця адвоката вiдповiдної заяви адвоката;

     2) з пiдстав, передбачених пунктами 2 i 4 частини першої цiєї статтi, - з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду;

     3) з пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi, - з дня прийняття квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури вiдповiдного рiшення.

     Копiя рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, передбаченого пунктом 3 цiєї частини, у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та вiдповiднiй радi адвокатiв регiону. Рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури про зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю може бути оскаржено протягом тридцяти днiв з дня його прийняття до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду. Оскарження такого рiшення не зупиняє його дiї.

     4. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю поновлюється у разi:

     1) зупинення права з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цiєї статтi, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатiв регiону заяви адвоката про поновлення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     2) зупинення права з пiдстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цiєї статтi, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатiв регiону пiдтвердження про погашення або зняття в установленому законом порядку судимостi;

     3) зупинення права з пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi, - з дня закiнчення строку, на який згiдно з рiшенням квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури було зупинено право на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     4) зупинення права з пiдстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цiєї статтi, - з дня, наступного за днем отримання радою адвокатiв регiону вiдповiдного рiшення суду.

     У разi зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю з пiдстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цiєї статтi, таке право також поновлюється з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду або з дня прийняття вiдповiдного рiшення Вищою квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури.

     5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю адвокат не має права її здiйснювати. Такий адвокат також не може брати участь у роботi органiв адвокатського самоврядування, крiм випадкiв, коли таке право зупинено у зв'язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з'їздом адвокатiв України.

     6. Вiдомостi про зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю вносяться до Єдиного реєстру адвокатiв України.

     Стаття 32. Припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю

     1. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю припиняється шляхом анулювання свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю у разi:

     1) подання адвокатом заяви про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     2) визнання адвоката безвiсно вiдсутнiм або оголошення його померлим;

     3) смертi адвоката;

     4) накладення на адвоката дисциплiнарного стягнення у виглядi позбавлення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     5) встановлення факту надання недостовiрних вiдомостей для отримання свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю та складення присяги адвоката України;

     6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у видi позбавлення волi.

(пункт 6 частини першої статтi 32 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2. Накладення на адвоката дисциплiнарного стягнення у виглядi позбавлення права на заняття адвокатською дiяльнiстю може застосовуватися виключно у разi:

     1) порушення присяги адвоката України;

     2) розголошення адвокатом вiдомостей, що становлять адвокатську таємницю, використання їх у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб;

     3) заподiяння протиправними дiями адвоката, пов'язаними iз здiйсненням ним адвокатської дiяльностi, значної шкоди клiєнту, якщо така шкода встановлена судовим рiшенням, що набрало законної сили;

     4) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики, що пiдриває авторитет адвокатури України.

     3. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю припиняється:

     1) з пiдстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цiєї статтi, - з дня подання радi адвокатiв регiону за адресою робочого мiсця адвоката вiдповiдної заяви адвоката;

     2) з пiдстав, передбачених пунктами 2 i 6 частини першої цiєї статтi, - з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду;

     3) з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, - з дня прийняття квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури вiдповiдного рiшення.

     У разi припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, копiя рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та вiдповiднiй радi адвокатiв регiону. Рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю може бути оскаржено протягом тридцяти днiв з дня його прийняття до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду. Оскарження такого рiшення не зупиняє його дiї.

     4. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю, припинене з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, поновлюється з дня набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду або з дня прийняття вiдповiдного рiшення Вищою квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури.

     5. Припинення права особи на заняття адвокатською дiяльнiстю має наслiдком припинення такої дiяльностi та права особи на участь у роботi органiв адвокатського самоврядування.

     6. Особа, стосовно якої прийнято рiшення про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю з пiдстав, передбачених пунктами 4 i 5 частини першої цiєї статтi, може звернутися до квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури iз заявою про допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту не ранiше нiж через два роки з дня прийняття рiшення про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю, а з пiдстави, передбаченої пунктом 6 частини першої цiєї статтi, - з дня погашення або зняття в установленому законом порядку судимостi, але не ранiше нiж через два роки з дня набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката.

     7. Вiдомостi про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю вносяться до Єдиного реєстру адвокатiв України.

Роздiл VI
ДИСЦИПЛIНАРНА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АДВОКАТА

     Стаття 33. Загальнi умови дисциплiнарної вiдповiдальностi адвоката

     1. Адвоката може бути притягнуто до дисциплiнарної вiдповiдальностi у порядку дисциплiнарного провадження з пiдстав, передбачених цим Законом.

     2. Дисциплiнарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка мiстить вiдомостi про наявнiсть у дiях адвоката ознак дисциплiнарного проступку.

     3. Дисциплiнарне провадження стосовно адвоката здiйснюється квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури за адресою робочого мiсця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрi адвокатiв України.

     Стаття 34. Пiдстави для притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi

     1. Пiдставою для притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi є вчинення ним дисциплiнарного проступку.

     2. Дисциплiнарним проступком адвоката є:

     1) порушення вимог несумiсностi;

     2) порушення присяги адвоката України;

     3) порушення правил адвокатської етики;

     4) розголошення адвокатської таємницi або вчинення дiй, що призвели до її розголошення;

     5) невиконання або неналежне виконання своїх професiйних обов'язкiв;

     6) невиконання рiшень органiв адвокатського самоврядування;

     7) порушення iнших обов'язкiв адвоката, передбачених законом.

     3. Не є пiдставою для притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi винесення судом або iншим органом рiшення не на користь його клiєнта, скасування або змiна судового рiшення або рiшення iншого органу, винесеного у справi, в якiй адвокат здiйснював захист, представництво або надавав iншi види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплiнарного проступку.

     Стаття 35. Види дисциплiнарних стягнень, строк застосування дисциплiнарних стягнень

     1. За вчинення дисциплiнарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплiнарних стягнень:

     1) попередження;

     2) зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю на строк вiд одного мiсяця до одного року;

     3) для адвокатiв України - позбавлення права на заняття адвокатською дiяльнiстю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатiв України, а для адвокатiв iноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатiв України.

     2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi протягом року з дня вчинення дисциплiнарного проступку.

     Стаття 36. Iнiцiювання питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката

     1. Право на звернення до квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури iз заявою (скаргою) щодо поведiнки адвоката, яка може бути пiдставою для дисциплiнарної вiдповiдальностi, має кожен, кому вiдомi факти такої поведiнки.

     2. Не допускається зловживання правом на звернення до квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, у тому числi iнiцiювання питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката без достатнiх пiдстав, i використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв'язку iз здiйсненням ним адвокатської дiяльностi.

     Дисциплiнарну справу стосовно адвоката не може бути порушено за заявою (скаргою), що не мiстить вiдомостей про наявнiсть ознак дисциплiнарного проступку адвоката, а також за анонiмною заявою (скаргою).

     Стаття 37. Стадiї дисциплiнарного провадження

     1. Дисциплiнарне провадження складається з таких стадiй:

     1) проведення перевiрки вiдомостей про дисциплiнарний проступок адвоката;

     2) порушення дисциплiнарної справи;

     3) розгляд дисциплiнарної справи;

     4) прийняття рiшення у дисциплiнарнiй справi.

     Стаття 38. Перевiрка вiдомостей про дисциплiнарний проступок адвоката

     1. Заява (скарга) щодо поведiнки адвоката, яка може мати наслiдком його дисциплiнарну вiдповiдальнiсть, реєструється квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури та не пiзнiше трьох днiв з дня її надходження передається до дисциплiнарної палати.

     2. Член дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури за дорученням голови палати проводить перевiрку вiдомостей, викладених у заявi (скарзi), та звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по сутi порушених питань.

     Пiд час проведення перевiрки член дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури має право опитувати осiб, яким вiдомi обставини вчинення дiяння, що має ознаки дисциплiнарного проступку, отримувати за письмовим запитом вiд органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових та службових осiб, керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування, громадських об'єднань, фiзичних осiб необхiдну для проведення перевiрки iнформацiю, крiм iнформацiї з обмеженим доступом.

     Орган державної влади, орган мiсцевого самоврядування, їх посадовi та службовi особи, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, громадських об'єднань, фiзичнi особи, яким надiслано запит члена дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, зобов'язанi не пiзнiше десяти робочих днiв з дня отримання запиту надати вiдповiдну iнформацiю, копiї документiв.

     Вiдмова в наданнi iнформацiї на запит члена дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, несвоєчасне або неповне надання iнформацiї, надання iнформацiї, що не вiдповiдає дiйсностi, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть, передбачену законом.

     За результатами перевiрки вiдомостей членом дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури складається довiдка, яка має мiстити викладення обставин, виявлених пiд час перевiрки, висновки та пропозицiї щодо наявностi пiдстав для порушення дисциплiнарної справи.

     3. Заява (скарга) про дисциплiнарний проступок адвоката, довiдка та всi матерiали перевiрки подаються на розгляд дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     Стаття 39. Порушення дисциплiнарної справи

     1. За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплiнарний проступок адвоката, довiдки та матерiалiв перевiрки дисциплiнарна палата квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури бiльшiстю голосiв членiв палати, якi беруть участь у її засiданнi, вирiшує питання про порушення або вiдмову в порушеннi дисциплiнарної справи стосовно адвоката.

     2. Рiшення про порушення дисциплiнарної справи з визначенням мiсця, дня i часу її розгляду чи про вiдмову в порушеннi дисциплiнарної справи надсилається або вручається пiд розписку адвокату та особi, яка iнiцiювала питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката, протягом трьох днiв з дня прийняття такого рiшення. До рiшення про порушення дисциплiнарної справи, яке надсилається або вручається адвокату, додається довiдка члена дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, складена за результатами перевiрки.

     3. Рiшення про порушення дисциплiнарної справи або про вiдмову в порушеннi дисциплiнарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днiв з дня його прийняття до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду.

     Стаття 40. Розгляд дисциплiнарної справи

     1. Дисциплiнарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплiнарною палатою квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури протягом тридцяти днiв з дня її порушення.

     2. Розгляд дисциплiнарної справи здiйснюється на засадах змагальностi. Пiд час розгляду справи дисциплiнарна палата заслуховує повiдомлення члена дисциплiнарної палати, який проводив перевiрку, про результати перевiрки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплiнарну справу, особи, яка iнiцiювала питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката, та пояснення iнших заiнтересованих осiб.

     Адвокат, стосовно якого порушено дисциплiнарну справу, та особа, яка iнiцiювала питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на пiдтвердження своїх доводiв, заявляти клопотання i вiдводи, користуватися правовою допомогою адвоката.

     У разi неможливостi з поважних причин брати участь у засiданнi квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури адвокат, стосовно якого розглядається справа, може надати по сутi порушених питань письмовi пояснення, якi додаються до матерiалiв справи. Письмовi пояснення адвоката оголошуються на засiданнi дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     Неявка адвоката чи особи, яка iнiцiювала питання дисциплiнарної вiдповiдальностi адвоката, на засiдання дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури без поважних причин за умови наявностi доказiв завчасного повiдомлення зазначених осiб про мiсце, день i час засiдання не перешкоджає розгляду дисциплiнарної справи. У разi повторної неявки зазначених осiб на засiдання палати розгляд справи здiйснюється за їх вiдсутностi незалежно вiд причин неявки.

     3. Розгляд справи про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката є вiдкритим, крiм випадкiв, якщо вiдкритий розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської таємницi.

     4. Пiд час засiдання дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури ведеться протокол, який пiдписується головуючим та секретарем засiдання.

     Стаття 41. Прийняття рiшення у дисциплiнарнiй справi

     1. За результатами розгляду дисциплiнарної справи дисциплiнарна палата квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури приймає рiшення про притягнення адвоката до дисциплiнарної вiдповiдальностi за вчинення дисциплiнарного проступку i застосування до нього дисциплiнарного стягнення або про закриття дисциплiнарної справи. Рiшення дисциплiнарної палати приймається бiльшiстю голосiв вiд її загального складу, крiм рiшення про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю, яке приймається двома третинами голосiв вiд її загального складу.

     Рiшення у дисциплiнарнiй справi має бути вмотивованим. Пiд час обрання виду дисциплiнарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслiдки, особа адвоката та iншi обставини.

     2. Рiшення у дисциплiнарнiй справi приймається за вiдсутностi адвоката, стосовно якого порушено дисциплiнарну справу, та особи, яка iнiцiювала питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката.

     Член дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, який проводив перевiрку вiдомостей про дисциплiнарний проступок адвоката, не бере участь у голосуваннi.

     3. Рiшення оголошується на засiданнi дисциплiнарної палати квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури. Копiя рiшення надсилається або вручається пiд розписку адвокату та особi, яка iнiцiювала питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката, протягом трьох робочих днiв з дня прийняття рiшення.

     Стаття 42. Оскарження рiшення у дисциплiнарнiй справi

     1. Адвокат чи особа, яка iнiцiювала питання про дисциплiнарну вiдповiдальнiсть адвоката, має право оскаржити рiшення у дисциплiнарнiй справi протягом тридцяти днiв з дня його прийняття до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду. Оскарження рiшення не зупиняє його дiї.

     2. Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури протягом десяти днiв з дня отримання заяви (скарги) витребовує матерiали дисциплiнарної справи у вiдповiдної квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рiшення у дисциплiнарнiй справi протягом тридцяти днiв з дня одержання матерiалiв дисциплiнарної справи.

Роздiл VII
АДВОКАТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

     Стаття 43. Засади адвокатського самоврядування

     1. Адвокатське самоврядування ґрунтується на принципах виборностi, гласностi, обов'язковостi для виконання адвокатами рiшень органiв адвокатського самоврядування, пiдзвiтностi, заборони втручання органiв адвокатського самоврядування у професiйну дiяльнiсть адвоката.

     2. Брати участь у роботi органiв адвокатського самоврядування та бути обраними до їх складу можуть лише адвокати України.

     Стаття 44. Завдання адвокатського самоврядування

     1. Завданнями адвокатського самоврядування є:

     1) забезпечення незалежностi адвокатiв, захист вiд втручання у здiйснення адвокатської дiяльностi;

     2) пiдтримання високого професiйного рiвня адвокатiв;

     3) утворення та забезпечення дiяльностi квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури;

     4) створення сприятливих умов для здiйснення адвокатської дiяльностi;

     5) забезпечення вiдкритостi iнформацiї про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть;

     6) забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатiв України;

     7) участь у формуваннi Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному законом.

(пункт 7 частини першої статтi 44 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     Стаття 45. Нацiональна асоцiацiя адвокатiв України

     1. Нацiональна асоцiацiя адвокатiв України є недержавною некомерцiйною професiйною органiзацiєю, яка об'єднує всiх адвокатiв України та утворюється з метою забезпечення реалiзацiї завдань адвокатського самоврядування.

     2. Нацiональна асоцiацiя адвокатiв України:

     1) представляє адвокатуру України у вiдносинах з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, їх посадовими i службовими особами, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi, громадськими об'єднаннями та мiжнародними органiзацiями, делегує представникiв до органiв державної влади;

     2) захищає професiйнi права адвокатiв та забезпечує гарантiї адвокатської дiяльностi;

     3) забезпечує високий професiйний рiвень адвокатiв України;

     4) забезпечує доступ та вiдкритiсть iнформацiї стосовно адвокатiв України;

     5) виконує iншi функцiї вiдповiдно до цього Закону.

     3. Нацiональна асоцiацiя адвокатiв України є юридичною особою та дiє через органiзацiйнi форми адвокатського самоврядування, передбаченi цим Законом.

     4. Нацiональна асоцiацiя адвокатiв України утворюється з'їздом адвокатiв України та не може бути реорганiзована. Лiквiдацiя Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України може бути здiйснена лише на пiдставi закону.

     5. Статут Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України затверджується з'їздом адвокатiв України та є її установчим документом.

     6. З моменту державної реєстрацiї Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України її членами стають всi особи, якi мають свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю. Iншi особи стають членами Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України з моменту складення присяги адвоката України.

     Стаття 46. Органiзацiйнi форми адвокатського самоврядування

     1. Органiзацiйними формами адвокатського самоврядування є конференцiя адвокатiв регiону (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, мiста Севастополя), рада адвокатiв регiону (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, мiста Севастополя), Рада адвокатiв України, з'їзд адвокатiв України.

     2. Адвокатське самоврядування здiйснюється через дiяльнiсть конференцiй адвокатiв регiону (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, мiста Севастополя), рад адвокатiв регiону (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, мiста Севастополя), квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, мiста Севастополя), Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ревiзiйних комiсiй адвокатiв регiонiв (Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва, мiста Севастополя), Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури, Ради адвокатiв України, з'їзду адвокатiв України.

     Стаття 47. Конференцiя адвокатiв регiону

     1. Вищим органом адвокатського самоврядування в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi є конференцiя адвокатiв регiону, адреса робочого мiсця яких знаходиться вiдповiдно в Автономнiй Республiцi Крим, областi, мiстах Києвi та Севастополi та вiдомостi про яких включено до Єдиного реєстру адвокатiв України.

     Квота представництва, порядок висування та обрання делегатiв конференцiї адвокатiв регiону затверджуються Радою адвокатiв України.

     2. Конференцiя адвокатiв регiону скликається радою адвокатiв регiону не рiдше одного разу на рiк. Конференцiю може бути скликано також за пропозицiєю не менш як однiєї десятої вiд загальної кiлькостi адвокатiв регiону, адреса робочого мiсця яких знаходиться у вiдповiдному регiонi, або Ради адвокатiв України.

     У разi якщо рада адвокатiв регiону не скликає конференцiю протягом тридцяти днiв з дня надходження пропозицiї про її скликання, адвокати, якi пiдписали таку пропозицiю, або Рада адвокатiв України приймають рiшення про утворення органiзацiйного бюро зi скликання конференцiї адвокатiв регiону. Органiзацiйне бюро має права ради адвокатiв регiону щодо скликання i забезпечення проведення конференцiї та визначає особу, яка головує на засiданнi конференцiї.

     3. Про день, час i мiсце початку роботи конференцiї адвокатiв регiону та питання, що вносяться на її обговорення, адвокати повiдомляються не пiзнiш як за п'ятнадцять днiв до дня початку роботи конференцiї.

     4. Конференцiя адвокатiв регiону вважається повноважною, якщо в її роботi бере участь бiльше половини делегатiв конференцiї.

     5. До повноважень конференцiї адвокатiв регiону належать:

     1) обрання голови та членiв ради адвокатiв регiону, дострокове вiдкликання їх з посад;

     2) обрання делегатiв на з'їзд адвокатiв України;

     3) обрання представника адвокатiв регiону до складу Ради адвокатiв України та Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, дострокове вiдкликання їх з посад;

     4) визначення кiлькостi членiв квалiфiкацiйної i дисциплiнарної палат квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, обрання голови та членiв квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, дострокове вiдкликання їх з посад;

     5) обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, дострокове вiдкликання їх з посад;

     6) затвердження штатного розпису i кошторису ради адвокатiв регiону, квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури;

     7) розгляд та затвердження звiту ради адвокатiв регiону, квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, висновкiв ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, представникiв адвокатiв регiону у складi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури i Ради адвокатiв України;

     8) прийняття iнших рiшень вiдповiдно до цього Закону.

     6. Конференцiя адвокатiв регiону приймає рiшення шляхом голосування бiльшiстю голосiв делегатiв конференцiї, якi беруть участь у її роботi.

     Стаття 48. Рада адвокатiв регiону

     1. У перiод мiж конференцiями адвокатiв регiону функцiї адвокатського самоврядування у регiонi виконує рада адвокатiв регiону.

     Рада адвокатiв регiону пiдконтрольна i пiдзвiтна конференцiї адвокатiв регiону.

     2. Голова та члени ради адвокатiв регiону обираються конференцiєю адвокатiв регiону з числа адвокатiв, стаж адвокатської дiяльностi яких становить не менше п'яти рокiв та адреса робочого мiсця яких знаходиться вiдповiдно в Автономнiй Республiцi Крим, областi, мiстi Києвi, мiстi Севастополi i вiдомостi про яких включено до Єдиного реєстру адвокатiв України, строком на п'ять рокiв. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради адвокатiв регiону бiльше нiж два строки пiдряд. Кiлькiсть членiв ради адвокатiв регiону визначається конференцiєю адвокатiв регiону.

     3. На першому засiданнi члени ради адвокатiв регiону за пропозицiєю голови ради обирають зi свого складу заступника голови та секретаря ради.

     Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатiв регiону не можуть одночасно входити до складу квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури, Ради адвокатiв України, комiсiї з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

     Голова, заступник голови, секретар, член ради адвокатiв регiону можуть бути достроково вiдкликанi з посади за рiшенням органу адвокатського самоврядування, який їх обрав на посаду.

     4. Рада адвокатiв регiону:

     1) представляє адвокатiв регiону;

     2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення конференцiї адвокатiв регiону;

     3) забезпечує виконання рiшень конференцiї адвокатiв регiону, здiйснює контроль за їх виконанням;

     4) здiйснює iнформацiйно-методичне забезпечення адвокатiв регiону, сприяє пiдвищенню їх квалiфiкацiї;

     5) приймає присягу адвоката України;

     6) визначає представникiв адвокатури до складу конкурсної комiсiї з вiдбору адвокатiв для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

     7) сприяє забезпеченню гарантiй адвокатської дiяльностi, захисту професiйних i соцiальних прав адвокатiв;

     8) розпоряджається коштами та майном вiдповiдно до затвердженого кошторису;

     9) забезпечує в установленому порядку внесення вiдомостей до Єдиного реєстру адвокатiв України;

     10) утворює комiсiю з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

     11) виконує iншi функцiї вiдповiдно до цього Закону, рiшень конференцiї адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України, з'їзду адвокатiв України.

     5. Засiдання ради адвокатiв регiону є повноважним, якщо в його роботi бере участь бiльше половини її членiв. Рада адвокатiв регiону приймає рiшення шляхом голосування бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi її членiв.

     6. Голова, заступник голови, секретар ради адвокатiв регiону можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмiр та порядок виплати якої встановлюються конференцiєю адвокатiв регiону.

     7. Рада адвокатiв регiону є юридичною особою. Повноваження i порядок роботи ради адвокатiв регiону визначаються цим Законом та положенням про раду адвокатiв регiону.

     8. Установчим документом ради адвокатiв регiону є положення про раду адвокатiв регiону, яке затверджується Радою адвокатiв України.

     Стаття 49. Голова ради адвокатiв регiону

     1. Голова ради адвокатiв регiону представляє раду в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, перед громадянами.

     2. Голова ради адвокатiв регiону забезпечує скликання та проведення засiдань ради адвокатiв регiону, органiзовує i забезпечує ведення дiловодства ради адвокатiв регiону, вчиняє iншi дiї, передбаченi положенням про раду адвокатiв регiону, рiшеннями конференцiї адвокатiв регiону, ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України, з'їзду адвокатiв України.

     3. Голова ради адвокатiв регiону може одержувати винагороду за роботу в розмiрi, встановленому конференцiєю адвокатiв регiону.

     Стаття 50. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури

     1. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури утворюється з метою визначення рiвня фахової пiдготовленостi осiб, якi виявили намiр отримати право на заняття адвокатською дiяльнiстю, та вирiшення питань щодо дисциплiнарної вiдповiдальностi адвокатiв.

     Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури пiдконтрольна та пiдзвiтна конференцiї адвокатiв регiону.

     2. Голова та члени квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури обираються конференцiєю адвокатiв регiону з числа адвокатiв, стаж адвокатської дiяльностi яких становить не менше п'яти рокiв та адреса робочого мiсця яких знаходиться вiдповiдно в Автономнiй Республiцi Крим, областi, мiстi Києвi, мiстi Севастополi i вiдомостi про яких включено до Єдиного реєстру адвокатiв України, строком на п'ять рокiв. Одна й та сама особа не може бути головою або членом квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури бiльше нiж два строки пiдряд.

     Голова квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури органiзовує i забезпечує ведення дiловодства квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     Голова, член квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури може бути достроково вiдкликаний з посади за рiшенням конференцiї адвокатiв регiону, яка обрала його на посаду.

     3. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури дiє у складi квалiфiкацiйної та дисциплiнарної палат. Квалiфiкацiйна палата утворюється у складi не бiльше дев'яти членiв, дисциплiнарна - не бiльше одинадцяти членiв палати.

     Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин вiд кiлькiсного складу кожної з її палат, затвердженого конференцiєю адвокатiв регiону.

     Кожна палата на своєму першому засiданнi шляхом голосування бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв палати обирає з числа членiв палати голову та секретаря палати. Голова палати за посадою є заступником голови квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     Голова палати, секретар палати за рiшенням вiдповiдної палати може бути достроково вiдкликаний з посади.

     4. Голова, заступник голови, секретар палати, член квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури не можуть одночасно входити до складу Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури, ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України, комiсiї з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

     5. До повноважень квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури належать:

     1) органiзацiя та проведення квалiфiкацiйних iспитiв;

     2) прийняття рiшень щодо видачi свiдоцтва про складення квалiфiкацiйного iспиту;

     3) прийняття рiшень про зупинення або припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю;

     4) здiйснення дисциплiнарного провадження стосовно адвокатiв;

     5) вирiшення iнших питань, вiднесених до повноважень квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури цим Законом, рiшеннями конференцiї адвокатiв регiону, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, Ради адвокатiв України, з'їзду адвокатiв України.

     У передбачених цим Законом випадках повноваження квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури здiйснює її квалiфiкацiйна або дисциплiнарна палата.

     6. Засiдання квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини членiв її палат. Засiдання палати вважається правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини її членiв.

     7. Рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури приймається шляхом голосування бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв її палат. Рiшення палати приймається шляхом голосування бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi її членiв, крiм випадкiв, передбачених цим Законом.

     8. Рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури може бути оскаржено протягом тридцяти днiв з дня його прийняття до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду.

     9. Голова, заступник голови, секретар палати та члени квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури можуть отримувати винагороду за свою роботу, розмiр та порядок виплати якої встановлюються конференцiєю адвокатiв регiону.

     10. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури є юридичною особою i дiє вiдповiдно до цього Закону, iнших законiв України та положення про квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури.

     11. Установчим документом квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури є положення про квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури, яке затверджується Радою адвокатiв України.

     Стаття 51. Ревiзiйна комiсiя адвокатiв регiону

     1. Для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю ради адвокатiв регiону та квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури утворюється i дiє ревiзiйна комiсiя адвокатiв регiону.

     Ревiзiйна комiсiя адвокатiв регiону пiдконтрольна i пiдзвiтна конференцiї адвокатiв регiону.

     2. Голова та члени ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону обираються конференцiєю адвокатiв регiону з числа адвокатiв, стаж адвокатської дiяльностi яких становить не менше п'яти рокiв та адреса робочого мiсця яких знаходиться в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi i вiдомостi про яких включено до Єдиного реєстру адвокатiв України, строком на п'ять рокiв. Кiлькiсть членiв ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону визначається конференцiєю адвокатiв регiону.

     Голова, член ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону можуть бути достроково вiдкликанi з посади за рiшенням конференцiї адвокатiв регiону, яка обрала їх на посаду.

     Голова, член ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону не можуть одночасно входити до складу Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури, квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України, комiсiї з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

     3. За результатами перевiрок ревiзiйна комiсiя адвокатiв регiону складає висновки, якi подає на розгляд та затвердження конференцiї адвокатiв регiону. Ревiзiйна комiсiя адвокатiв регiону може подавати результати перевiрок Радi адвокатiв України та з'їзду адвокатiв України.

     Стаття 52. Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури

     1. Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури є колегiальним органом, завданням якого є розгляд скарг на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури.

     Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури пiдконтрольна i пiдзвiтна з'їзду адвокатiв України та Радi адвокатiв України.

     2. До складу Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури входять тридцять членiв, стаж адвокатської дiяльностi яких становить не менше п'яти рокiв: по одному представнику вiд кожного регiону, якi обираються конференцiєю адвокатiв регiону, голова i два заступники голови, якi обираються шляхом голосування з'їздом адвокатiв України. Секретар Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури обирається членами комiсiї шляхом голосування зi складу членiв Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури є повноважною за умови обрання не менше двох третин її складу.

     3. Строк повноважень голови, заступникiв голови, секретаря i членiв Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури становить п'ять рокiв. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури бiльше нiж два строки пiдряд.

     Голова, заступник голови, секретар, член Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури можуть бути достроково вiдкликанi з посади за рiшенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.

     Голова, заступник голови, секретар, член Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури не можуть одночасно входити до складу квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури, ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України, комiсiї з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

     4. Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури:

     1) розглядає скарги на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури;

     2) узагальнює дисциплiнарну практику квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури;

     3) виконує iншi функцiї вiдповiдно до цього Закону.

     5. Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури за результатами розгляду скарги на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури має право:

     1) залишити скаргу без задоволення, а рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури без змiн;

     2) змiнити рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури;

     3) скасувати рiшення квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури та ухвалити нове рiшення;

     4) направити справу для нового розгляду до вiдповiдної квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури та зобов'язати квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури вчинити певнi дiї.

     6. Засiдання Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури вважається правомочним, якщо на ньому присутнi бiльше половини вiд загальної кiлькостi членiв комiсiї. Рiшення Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури приймаються шляхом голосування бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi членiв комiсiї.

     7. Рiшення Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днiв з дня його прийняття.

     8. Голова Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури представляє Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, перед громадянами.

     Голова Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури забезпечує скликання та проведення засiдань Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками, органiзовує i забезпечує ведення дiловодства у Вищiй квалiфiкацiйно-дисциплiнарнiй комiсiї адвокатури, розпоряджається коштами i майном Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури вiдповiдно до затвердженого кошторису, вчиняє iншi дiї, передбаченi цим Законом, положенням про Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури, рiшеннями Ради адвокатiв України i з'їзду адвокатiв України.

     Голова Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури може отримувати винагороду у розмiрi, встановленому з'їздом адвокатiв України або Радою адвокатiв України.

     9. Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури є юридичною особою i дiє вiдповiдно до цього Закону, iнших законiв України та положення про Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури.

     10. Установчим документом Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури є положення про Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури, яке затверджується з'їздом адвокатiв України.

     Стаття 53. Вища ревiзiйна комiсiя адвокатури

     1. Для здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України, її органiв, рад адвокатiв регiонiв, Ради адвокатiв України, квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, дiяльнiстю ревiзiйних комiсiй адвокатiв регiонiв утворюється i дiє Вища ревiзiйна комiсiя адвокатури.

     Вища ревiзiйна комiсiя адвокатури пiдконтрольна i пiдзвiтна з'їзду адвокатiв України.

     2. Голова та члени Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури обираються з'їздом адвокатiв України строком на п'ять рокiв з числа адвокатiв, стаж адвокатської дiяльностi яких становить не менше п'яти рокiв. Кiлькiсть членiв Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури визначається з'їздом адвокатiв України.

     Голова, член Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури можуть бути достроково вiдкликанi з посади за рiшенням з'їзду адвокатiв України.

     Голова, член Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури не можуть одночасно входити до складу ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ради адвокатiв регiону, Ради адвокатiв України, комiсiї з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

     Голова та члени Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури можуть отримувати винагороду за роботу в її складi у розмiрi, встановленому з'їздом адвокатiв України.

     3. За результатами перевiрок Вища ревiзiйна комiсiя адвокатури складає висновки, якi подає на розгляд та затвердження з'їзду адвокатiв України. Вища ревiзiйна комiсiя адвокатури може подавати результати перевiрок Радi адвокатiв України, Вищiй квалiфiкацiйно-дисциплiнарнiй комiсiї адвокатури.

     Стаття 54. З'їзд адвокатiв України

     1. Вищим органом адвокатського самоврядування України є з'їзд адвокатiв України.

     2. До складу з'їзду адвокатiв України входять делегати, якi обираються конференцiями адвокатiв регiонiв шляхом голосування вiдносною бiльшiстю голосiв делегатiв, якi беруть участь у конференцiї.

     3. Квота представництва, порядок висування та обрання делегатiв з'їзду адвокатiв України, порядок проведення з'їзду адвокатiв України встановлюються Радою адвокатiв України.

     4. З'їзд адвокатiв України скликається Радою адвокатiв України не рiдше одного разу на три роки. З'їзд адвокатiв України скликається у шiстдесятиденний строк за iнiцiативою Ради адвокатiв України або на вимогу не менш як однiєї десятої вiд загальної кiлькостi адвокатiв, включених до Єдиного реєстру адвокатiв України, або не менш як однiєї третини рад адвокатiв регiонiв.

     У разi якщо Рада адвокатiв України не скликає з'їзд адвокатiв України протягом шiстдесяти днiв з дня надходження пропозицiї про скликання з'їзду, адвокати або представники рад адвокатiв регiонiв, якi пiдписали таку пропозицiю, приймають рiшення про утворення органiзацiйного бюро зi скликання з'їзду адвокатiв України. Органiзацiйне бюро має право скликати та забезпечувати проведення з'їзду адвокатiв України, визначати особу, яка головує на засiданнi з'їзду.

     5. Про день, час i мiсце початку роботи з'їзду адвокатiв України та питання, що вносяться на його обговорення, адвокати повiдомляються не пiзнiш як за двадцять днiв до дня початку роботи з'їзду.

     6. З'їзд адвокатiв України є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини обраних делегатiв, якi представляють бiльшiсть конференцiй адвокатiв регiонiв.

     7. З'їзд адвокатiв України:

     1) обирає голову i заступникiв голови Ради адвокатiв України, голову i заступникiв голови Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, голову i членiв Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури та достроково вiдкликає їх з посад;

     2) затверджує статут Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України та вносить до нього змiни;

     3) затверджує правила адвокатської етики;

     4) затверджує положення про Раду адвокатiв України, положення про Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури, положення про Вищу ревiзiйну комiсiю адвокатури;

     5) розглядає та затверджує звiти Ради адвокатiв України, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, висновки Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури;

     6) обирає двох членiв Вищої ради правосуддя;

(пункт 6 частини сьомої статтi 54 у редакцiї Закону України вi 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     7) затверджує кошторис Ради адвокатiв України, кошторис Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, затверджує звiт про їх виконання;

     8) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до цього Закону.

     З'їзд адвокатiв України може прийняти рiшення про сплату щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, визначити напрями їх використання та вiдповiдальнiсть за несплату внескiв.

     8. Рiшення з'їзду адвокатiв України приймаються шляхом голосування бiльшiстю голосiв делегатiв, що беруть участь у з'їздi.

     Стаття 55. Рада адвокатiв України

     1. У перiод мiж з'їздами адвокатiв України функцiї адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатiв України.

     Повноваження i порядок роботи Ради адвокатiв України визначаються цим Законом та положенням про Раду адвокатiв України, що затверджується з'їздом адвокатiв України.

     Рада адвокатiв України пiдконтрольна i пiдзвiтна з'їзду адвокатiв України.

     2. До складу Ради адвокатiв України входять тридцять членiв, стаж адвокатської дiяльностi яких становить не менше п'яти рокiв: по одному представнику вiд кожного регiону, якi обираються конференцiєю адвокатiв регiону, та голова i два заступники голови, якi обираються шляхом голосування з'їздом адвокатiв України. Секретар Ради адвокатiв України обирається Радою адвокатiв України зi складу членiв Ради адвокатiв України. Рада адвокатiв України може достроково вiдкликати з посади секретаря Ради.

     Рада адвокатiв України є повноважною за умови обрання не менше двох третин вiд її складу.

     3. Строк повноважень голови, заступникiв голови, секретаря i членiв Ради адвокатiв України становить п'ять рокiв. Одна й та сама особа не може бути головою, заступником голови, секретарем або членом Ради адвокатiв України бiльше нiж два строки пiдряд.

     Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатiв України можуть бути достроково вiдкликанi з посади за рiшенням органу адвокатського самоврядування, який обрав їх на посаду.

     Голова, заступник голови, секретар, член Ради адвокатiв України не можуть одночасно входити до складу ради адвокатiв регiону, квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону, Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури, комiсiї з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги.

     4. Рада адвокатiв України:

     1) складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з'їзду адвокатiв України;

     2) визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатiв конференцiї адвокатiв регiонiв, з'їзду адвокатiв України;

     3) забезпечує виконання рiшень з'їзду адвокатiв України;

     4) здiйснює органiзацiйне, методичне, iнформацiйне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатiв України, здiйснює контроль за дiяльнiстю рад адвокатiв регiонiв щодо внесення вiдомостей до Єдиного реєстру адвокатiв України та надання витягiв з нього;

     5) затверджує регламент конференцiї адвокатiв регiону, положення про раду адвокатiв регiону, положення про квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури, положення про ревiзiйну комiсiю адвокатiв регiону, положення про комiсiю з оцiнювання якостi, повноти та своєчасностi надання адвокатами безоплатної правової допомоги;

     6) встановлює розмiр та порядок сплати щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподiл i використання (якщо з'їздом адвокатiв України прийнято рiшення про сплату щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);

     7) визначає розмiр вiдрахувань квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури на забезпечення дiяльностi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури;

     8) сприяє дiяльностi рад адвокатiв регiонiв, координує їх дiяльнiсть;

     9) сприяє забезпеченню гарантiй адвокатської дiяльностi, захисту професiйних i соцiальних прав адвокатiв;

     10) приймає рiшення про розпорядження коштами i майном Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України вiдповiдно до призначень коштiв i майна, визначених статутом Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України та рiшеннями з'їзду адвокатiв України;

     11) розглядає скарги на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть рад адвокатiв регiонiв, їх голiв, скасовує рiшення рад адвокатiв регiонiв;

     12) визначає друкований орган Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України;

     13) забезпечує ведення офiцiйного веб-сайту Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України;

     14) виконує iншi функцiї вiдповiдно до цього Закону та рiшень з'їзду адвокатiв України.

     5. Засiдання Ради адвокатiв України скликаються головою Ради адвокатiв України, а в разi його вiдсутностi - одним iз заступникiв голови не рiдше одного разу на два мiсяцi. Засiдання Ради адвокатiв України може бути також скликане за пропозицiєю не менш як однiєї п'ятої вiд загального складу членiв Ради.

     У разi якщо голова Ради адвокатiв України або його заступник не скликає засiдання Ради протягом тридцяти днiв з дня надходження пропозицiї про скликання засiдання, члени Ради адвокатiв України, якi пiдписали таку пропозицiю, приймають рiшення про утворення органiзацiйного бюро зi скликання Ради адвокатiв України. Органiзацiйне бюро має право скликати та забезпечувати проведення засiдань Ради, визначати особу, яка головує на засiданнi Ради.

     6. Засiдання Ради адвокатiв України є повноважним, якщо на ньому присутнi бiльше половини членiв Ради. Рiшення Ради адвокатiв України приймаються бiльшiстю голосiв вiд загальної кiлькостi її членiв. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Ради голос головуючого на засiданнi є вирiшальним.

     Стаття 56. Голова Ради адвокатiв України

     1. Голова Ради адвокатiв України за посадою є головою Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України.

     2. Голова Ради адвокатiв України представляє Раду адвокатiв України та Нацiональну асоцiацiю адвокатiв України в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, перед громадянами.

     3. Голова Ради адвокатiв України забезпечує скликання та проведення засiдань Ради адвокатiв України, розподiляє обов'язки мiж своїми заступниками, органiзовує i забезпечує ведення дiловодства Ради адвокатiв України, розпоряджається коштами i майном Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України вiдповiдно до затвердженого кошторису, органiзовує i забезпечує роботу секретарiату Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України, вчиняє iншi дiї, передбаченi цим Законом, положенням про Раду адвокатiв України, статутом Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України, рiшеннями Ради адвокатiв України i з'їзду адвокатiв України.

     4. Голова Ради адвокатiв України може отримувати винагороду у розмiрi, встановленому з'їздом адвокатiв України.

     Стаття 57. Обов'язковiсть рiшень органiв адвокатського самоврядування

     1. Рiшення з'їзду адвокатiв України та Ради адвокатiв України є обов'язковими до виконання всiма адвокатами.

     2. Рiшення конференцiй та рад адвокатiв регiонiв є обов'язковими до виконання адвокатами, адреса робочого мiсця яких знаходиться у вiдповiдному регiонi та вiдомостi про яких включено до Єдиного реєстру адвокатiв України.

     3. Рiшення органiв адвокатського самоврядування набирають чинностi з дня їх прийняття, якщо iнший строк не передбачений рiшеннями.

     Стаття 58. Фiнансове забезпечення органiв адвокатського самоврядування

     1. Утримання органiв адвокатського самоврядування може здiйснюватися за рахунок:

     1) плати за складання квалiфiкацiйного iспиту;

     2) щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування;

     3) вiдрахувань квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури на забезпечення дiяльностi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури;

     4) добровiльних внескiв адвокатiв, адвокатських бюро, адвокатських об'єднань;

     5) добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;

     6) iнших не заборонених законом джерел.

     2. Розмiр плати за складання квалiфiкацiйного iспиту визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення дiяльностi квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури, Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури та не може перевищувати трьох прожиткових мiнiмумiв для працездатних осiб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення квалiфiкацiйного iспиту.

(абзац перший частини другої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     Розмiр щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення дiяльностi рад адвокатiв регiонiв, Ради адвокатiв України, Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатiв України, та не може перевищувати прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого станом на 1 сiчня вiдповiдного календарного року. Розмiр щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування є однаковим для всiх адвокатiв. Адвокати, право на заняття адвокатською дiяльнiстю яких зупинено, звiльняються вiд сплати щорiчних внескiв адвокатiв на забезпечення реалiзацiї адвокатського самоврядування на перiод зупинення такого права.

(абзац другий частини другої статтi 58 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.12.2016р. N 1791-VIII)

     Розмiр вiдрахувань квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури на забезпечення дiяльностi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури визначається з урахуванням потреби покриття витрат для забезпечення дiяльностi Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури.

     3. Фiнансування органiв адвокатського самоврядування, розпорядження їх коштами та майном здiйснюється вiдповiдно до кошторисiв, що затверджуються конференцiями адвокатiв регiонiв та з'їздом адвокатiв України.

     4. Фiнансова звiтнiсть органiв адвокатського самоврядування щорiчно оприлюднюється у порядку, затвердженому Радою адвокатiв України.

Роздiл VIII
ЗДIЙСНЕННЯ В УКРАЇНI АДВОКАТСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI АДВОКАТОМ IНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ. ОСОБЛИВОСТI СТАТУСУ АДВОКАТА IНОЗЕМНОЇ ДЕРЖАВИ

     Стаття 59. Набуття адвокатом iноземної держави права на заняття адвокатською дiяльнiстю в Українi. Особливостi статусу адвоката iноземної держави

     1. Адвокат iноземної держави може здiйснювати адвокатську дiяльнiсть в Українi з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     2. Адвокат iноземної держави, який має намiр здiйснювати адвокатську дiяльнiсть на територiї України, звертається до квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури за мiсцем свого проживання чи перебування в Українi iз заявою про його включення до Єдиного реєстру адвокатiв України. До заяви додаються документи, що пiдтверджують право такого адвоката на заняття адвокатською дiяльнiстю у вiдповiднiй iноземнiй державi. Перелiк таких документiв затверджується Радою адвокатiв України.

     3. Квалiфiкацiйна палата квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури розглядає заяву та поданi адвокатом документи протягом десяти днiв з дня їх надходження та за вiдсутностi пiдстав, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, приймає рiшення про включення такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатiв України, про що протягом трьох днiв письмово повiдомляє адвоката iноземної держави та вiдповiдну раду адвокатiв регiону. Рада адвокатiв регiону забезпечує внесення вiдомостей про такого адвоката до Єдиного реєстру адвокатiв України.

     4. Пiдставами для вiдмови у включеннi адвоката iноземної держави до Єдиного реєстру адвокатiв України є:

     1) наявнiсть рiшення вiдповiдної квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури про виключення такого адвоката з Єдиного реєстру адвокатiв України - протягом двох рокiв з дня прийняття такого рiшення;

     2) наявнiсть рiшення вiдповiдної квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури про припинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю як адвоката України - протягом двох рокiв з дня прийняття такого рiшення;

     3) неподання документiв, передбачених частиною другою цiєї статтi, або їх невiдповiднiсть установленим вимогам.

     5. Рiшення про вiдмову у включеннi адвоката iноземної держави до Єдиного реєстру адвокатiв України протягом трьох днiв з дня його прийняття надсилається адвокату та може бути оскаржено протягом тридцяти днiв з дня його отримання до Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури або до суду.

     6. При здiйсненнi адвокатом iноземної держави адвокатської дiяльностi на територiї України на нього поширюються професiйнi права i обов'язки адвоката, гарантiї адвокатської дiяльностi та органiзацiйнi форми адвокатської дiяльностi, визначенi цим Законом.

     Стаття 60. Вiдповiдальнiсть адвоката iноземної держави

     1. У разi вчинення адвокатом iноземної держави, включеним до Єдиного реєстру адвокатiв України, дисциплiнарного проступку вiн несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть у порядку, передбаченому цим Законом для адвокатiв України з урахуванням особливостей, установлених частиною другою цiєї статтi.

     2. До адвоката iноземної держави, включеного до Єдиного реєстру адвокатiв України, можуть бути застосованi дисциплiнарнi стягнення виключно у виглядi попередження або виключення з Єдиного реєстру адвокатiв України.

     3. Про накладення на адвоката iноземної держави дисциплiнарного стягнення квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури повiдомляє вiдповiдний орган державної влади або орган адвокатського самоврядування iноземної держави, в якiй адвокат отримав статус адвоката або набув право на заняття адвокатською дiяльнiстю.

     Стаття 61. Вiдносини адвоката iноземної держави з органами адвокатського самоврядування

     1. Адвокат iноземної держави може звертатися до органiв адвокатського самоврядування за захистом своїх професiйних прав та обов'язкiв, брати участь у навчально-методичних заходах, що проводяться квалiфiкацiйно-дисциплiнарними комiсiями адвокатури, Вищою квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiєю адвокатури, радами адвокатiв регiонiв, Радою адвокатiв України та Нацiональною асоцiацiєю адвокатiв України.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     1) положень частини першої статтi 6 i статтi 10 цього Закону щодо стажування, якi вводяться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     2) статтi 23, яка вводиться в дiю одночасно з набранням чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     3) положень статей 24 - 27, 48, 50 - 55 цього Закону щодо надання адвокатом безоплатної правової допомоги, якi вводяться в дiю одночасно з набранням чинностi вiдповiдними положеннями Закону України "Про безоплатну правову допомогу";

     4) положень статей 14, 15, 17, 31 - 33, 35, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 57 - 60 цього Закону щодо Єдиного реєстру адвокатiв України, якi вводяться в дiю з дня повiдомлення Радою адвокатiв України на офiцiйному веб-сайтi Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України про початок функцiонування Єдиного реєстру адвокатiв України, але не пiзнiше п'яти мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     1) Закон України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62; 2002 р., N 16, ст. 114, N 29, ст. 194; 2004 р., N 8, ст. 66; 2006 р., N 1, ст. 18; 2007 р., N 2, ст. 12; 2009 р., N 13, ст. 161; 2011 р., N 6, ст. 41, N 51, ст. 577; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 13 квiтня 2011 року N 4652-VI), крiм статтi 10, яка втрачає чиннiсть одночасно з набранням чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     2) Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дiю Закону України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 63).

     3. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) абзац перший частини першої статтi 2123 доповнити словами "або на адвокатський запит, запит квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, її палати або члена вiдповiдно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть";

     б) у частинi першiй статтi 255:

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) голова ради адвокатiв Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя або уповноважений радою член ради адвокатiв (стаття 2123 - у частинi, що стосується порушення права на iнформацiю вiдповiдно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть")";

     пункт 11 пiсля цифр "2123" доповнити словами "(крiм порушень права на iнформацiю вiдповiдно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть")";

     в) частину другу статтi 269 пiсля слiв "заявляти клопотання" доповнити словами "при розглядi справи користуватися правовою допомогою адвоката, iншого фахiвця у галузi права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи";

     г) у статтi 270:

     назву доповнити словами "та представники";

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Iнтереси потерпiлого може представляти представник - адвокат, iнший фахiвець у галузi права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     частину третю пiсля слiв "законнi представники" доповнити словами "та представники";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Повноваження адвоката як представника потерпiлого посвiдчуються документами, зазначеними у частинi другiй статтi 271 цього Кодексу";

     ґ) частину другу статтi 271 викласти в такiй редакцiї:

     "Повноваження адвоката на участь у розглядi справи пiдтверджуються довiренiстю на ведення справи, посвiдченою нотарiусом або посадовою особою, якiй вiдповiдно до закону надано право посвiдчувати довiреностi, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дiй як захисника. Витяг засвiдчується пiдписами сторiн";

     2) у частинi шостiй статтi 28 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     у першому реченнi слова "виданим вiдповiдним адвокатським об'єднанням" замiнити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";

     у другому реченнi слова "ордеру адвоката" замiнити словом "ордера";

     3) третє речення частини третьої статтi 110 Кримiнально-виконавчого кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21) пiсля слова "ордера" доповнити словами "або договору про надання правової допомоги";

     4) у частинi четвертiй статтi 42 Цивiльного процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     у першому реченнi слова "який виданий вiдповiдним адвокатським об'єднанням" замiнити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";

     у другому реченнi слова "ордера адвоката" замiнити словом "ордера";

     5) у частинi п'ятiй статтi 58 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     у першому реченнi слова "який виданий вiдповiдним адвокатським об'єднанням" замiнити словами "дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги";

     у другому реченнi слова "ордера адвоката" замiнити словом "ордера";

     6) у статтi 500 Митного кодексу України:

     у частинi другiй слова "особи, якi мають свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю в Українi, та" замiнити словами "адвокати та";

     у частинi третiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) адвоката - довiренiстю на ведення справи, посвiдченою нотарiусом або посадовою особою, якiй вiдповiдно до закону надано право посвiдчувати довiреностi, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов'язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дiй як захисника. Витяг засвiдчується пiдписом сторiн договору";

     пункт 2 виключити;

     7) частину четверту статтi 189 Кримiнального процесуального кодексу України вiд 13 квiтня 2012 року викласти в такiй редакцiї:

     "4. Слiдчий суддя, суд вiдмовляє у наданнi дозволу на затримання пiдозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначенi у клопотаннi про застосування запобiжного заходу обставини вказують на наявнiсть пiдстав для тримання пiд вартою пiдозрюваного, обвинуваченого, а також є достатнi пiдстави вважати, що:

     1) пiдозрюваний, обвинувачений переховується вiд органiв досудового розслiдування чи суду;

     2) одержавши вiдомостi про звернення слiдчого, прокурора до суду iз клопотанням про застосування запобiжного заходу, пiдозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобiжного заходу вчинить дiї, якi є пiдставою для застосування запобiжного заходу i зазначенi у статтi 177 цього Кодексу";

     8) пiдпункт 8 пункту 3 роздiлу IX втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 15.01.98р. N 22/98-ВР згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     9) у частинi четвертiй статтi 3 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2006 р., N 37, ст. 310; 2009 р., N 26, ст. 322, N 38, ст. 534; 2011 р., N 41, ст. 413) слова "адвокатських об'єднань" виключити;

     10) в абзацi сьомому частини четвертої статтi 5 Закону України "Про соцiальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 15 березня 2012 року N 4523-VI) слова "адвокатська допомога, захист прав та iнтересiв особи тощо" замiнити словами "захист прав та iнтересiв особи, iнша правова допомога тощо";

     11) пiдпункт 11 пункту 3 роздiлу IX втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 21.04.99р. N 606-XIV згiдно iз Законом України вiд 02.06.2016р. N 1404-VIII)

     12) у Законi України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577):

     у частинi другiй статей 25 та 26 слова "Законом України "Про адвокатуру" замiнити словами "Законом України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть";

     частину першу статтi 27 доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) встановлює розмiр та порядок оплати дiяльностi суб'єктiв надання безоплатної вторинної правової допомоги";

     13) абзац перший частини сьомої статтi 12 Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 16, ст. 146) доповнити словами "а на територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць, де почали дiяльнiсть органи (установи), уповноваженi законом на надання безоплатної правової допомоги, - через зазначенi органи (установи) вiдповiдно до закону, що регулює надання безоплатної правової допомоги".

Роздiл X
ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Рiшення, iншi акти Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України, квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури, що не суперечать цьому Закону, чиннi до прийняття вiдповiдних актiв органами адвокатського самоврядування, сформованими згiдно iз цим Законом.

     2. Право на заняття адвокатською дiяльнiстю зберiгається за особами, якi отримали таке право до набрання чинностi цим Законом. Свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю та посвiдчення адвоката України, виданi до набрання чинностi цим Законом, є чинними i не пiдлягають обмiну або замiнi.

     3. Адвокати, якi на день набрання чинностi цим Законом, обiймають посади або здiйснюють дiяльнiсть, яка є несумiсною з дiяльнiстю адвоката вiдповiдно до частини першої статтi 7 цього Закону, протягом дев'яноста днiв з дня набрання чинностi цим Законом письмово повiдомляють квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури за мiсцем отримання свiдоцтва про iснування обставин несумiсностi.

     Отримання зазначених вiдомостей є пiдставою для внесення до Єдиного реєстру адвокатiв України запису про зупинення права на заняття адвокатською дiяльнiстю у зв'язку з несумiснiстю.

     Адвокат, який у порядку i строк, установленi абзацом першим цього пункту, повiдомив про iснування обставин несумiсностi, не може бути притягнутий до дисциплiнарної вiдповiдальностi у зв'язку з порушенням вимог щодо несумiсностi.

     4. Розгляд заяв про видачу свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю, поданих у встановленому порядку до набрання чинностi цим Законом, здiйснюється у порядку, що дiяв до набрання ним чинностi.

     До затвердження Радою адвокатiв України порядку допуску до складення квалiфiкацiйного iспиту та перелiку документiв, що додаються до заяви про допуск до складення такого iспиту, встановлення плати за його складення та визначення порядку її внесення зазначенi заяви розглядаються за правилами, що дiяли стосовно розгляду заяв про видачу свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю до набрання чинностi цим Законом.

     До затвердження Радою адвокатiв України нових зразкiв свiдоцтва про право на заняття адвокатською дiяльнiстю i посвiдчення адвоката України такi документи видаються за формою, встановленою до набрання чинностi цим Законом.

     5. Не пiзнiше шiстдесяти днiв з дня набрання чинностi цим Законом в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстi Києвi, мiстi Севастополi проводяться установчi конференцiї адвокатiв регiону.

     Участь в установчiй конференцiї адвокатiв регiону беруть адвокати, якi одержали свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю за рiшенням квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури вiдповiдного регiону, створеної до набрання чинностi цим Законом.

     Обов'язок щодо органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення установчих конференцiй адвокатiв регiону покладається на квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, що сформованi до набрання чинностi цим Законом.

     Квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi повiдомляють учасникiв установчої конференцiї адвокатiв регiону поштою (електронною поштою), кур'єром або факсом та публiкують оголошення про проведення установчої конференцiї адвокатiв регiону у друкованому засобi масової iнформацiї, в якому офiцiйно оприлюднюються рiшення вiдповiдно Верховної Ради Автономної Республiки Крим, обласної ради, Київської та Севастопольської мiських рад не пiзнiше двадцяти днiв до дня проведення конференцiї. У повiдомленнi i оголошеннi в обов'язковому порядку зазначаються час, дата i мiсце проведення установчої конференцiї адвокатiв регiону. Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України забезпечує розмiщення оголошення про проведення кожної установчої конференцiї адвокатiв регiону на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Установчу конференцiю адвокатiв регiону вiдкриває найстарший за вiком адвокат, який бере участь у конференцiї. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури надає такому адвокату вiдомостi про кiлькiсть учасникiв конференцiї.

     Установча конференцiя адвокатiв регiону обирає iз свого складу головуючого та секретаря, якi забезпечують порядок її ведення, складення протоколу, а також голову та членiв лiчильної комiсiї, якi забезпечують голосування та пiдрахунок результатiв голосування.

     Установча конференцiя адвокатiв регiону: визначає кiлькiсть та обирає голову та членiв ради адвокатiв регiону; обирає делегатiв на установчий з'їзд адвокатiв України за квотою один делегат вiд ста адвокатiв, якi одержали свiдоцтво про право на заняття адвокатською дiяльнiстю за рiшенням створеної до набрання чинностi цим Законом квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури вiдповiдного регiону, але не менше п'яти делегатiв вiд кожного регiону; обирає представника адвокатiв регiону до складу Ради адвокатiв України; обирає представника адвокатiв регiону до складу Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури; обирає голову та членiв квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури; визначає кiлькiсть та обирає голову i членiв ревiзiйної комiсiї адвокатiв регiону. Установча конференцiя адвокатiв регiону може прийняти рiшення з iнших питань, вiднесених цим Законом до повноважень конференцiї адвокатiв регiону.

     Рiшення установчої конференцiї адвокатiв регiону приймаються бiльшiстю голосiв учасникiв конференцiї.

     Про проведення установчої конференцiї адвокатiв регiону складається протокол, який пiдписується головуючим та секретарем конференцiї. Витяг з протоколу установчої конференцiї адвокатiв регiону стосовно обрання делегатiв на установчий з'їзд адвокатiв України пiдписується головуючим i секретарем конференцiї та не пiзнiше трьох днiв з дня проведення конференцiї направляється до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Не пiзнiше ста днiв з дня набрання чинностi цим Законом проводиться установчий з'їзд адвокатiв України, в якому беруть участь делегати, обранi установчими конференцiями адвокатiв регiону.

     Обов'язок щодо органiзацiйно-технiчного забезпечення проведення установчого з'їзду адвокатiв України покладається на Вищу квалiфiкацiйну комiсiю адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України.

     Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України повiдомляє делегатiв установчого з'їзду адвокатiв України поштою (електронною поштою), кур'єром або факсом, забезпечує публiкацiю оголошення про проведення установчого з'їзду адвокатiв України у газетi "Урядовий кур'єр" та розмiщує його на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше двадцяти днiв до дня проведення з'їзду. У повiдомленнi i оголошеннi в обов'язковому порядку зазначаються час, дата i мiсце проведення установчого з'їзду адвокатiв України.

     Установчий з'їзд адвокатiв України вiдкриває найстарший за вiком адвокат з числа делегатiв з'їзду. Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України надає такому адвокату вiдомостi про кiлькiсть делегатiв з'їзду, що беруть участь у його роботi. Члени Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України беруть участь у роботi установчого з'їзду адвокатiв України з правом голосування щодо питань порядку денного.

     Установчий з'їзд адвокатiв України обирає iз свого складу головуючого та секретаря, якi забезпечують порядок його ведення, складення протоколу, а також голову та членiв лiчильної комiсiї, якi забезпечують голосування та пiдрахунок результатiв голосування.

     Установчий з'їзд адвокатiв України: обирає голову, заступникiв голови Ради адвокатiв України; обирає голову, заступникiв голови Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури; визначає кiлькiсть та обирає голову та членiв Вищої ревiзiйної комiсiї адвокатури; затверджує статут Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України; затверджує положення про Вищу квалiфiкацiйно-дисциплiнарну комiсiю адвокатури; затверджує положення про Вищу ревiзiйну комiсiю адвокатури. Установчий з'їзд адвокатiв України може прийняти рiшення з iнших питань, вiднесених цим Законом до повноважень з'їзду адвокатiв України.

     Рiшення установчого з'їзду адвокатiв України приймається бiльшiстю голосiв делегатiв з'їзду.

     Про проведення установчого з'їзду адвокатiв України складається протокол, який пiдписується головуючим та секретарем з'їзду i передається головi Ради адвокатiв України, обраному вiдповiдно до вимог цього Закону.

     6. Ради адвокатiв регiонiв, Рада адвокатiв України, Вища квалiфiкацiйно-дисциплiнарна комiсiя адвокатури, квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури регiонiв, сформованi вiдповiдно до цього Закону, проводять свої першi засiдання не пiзнiше нiж через десять днiв з дня формування їх складу.

     7. Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України, квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури, сформованi до набрання чинностi цим Законом, звiтують про свою дiяльнiсть за останнi три роки до дня набрання цим Законом чинностi перед установчим з'їздом адвокатiв України, установчими конференцiями адвокатiв регiону вiдповiдно. Звiт повинен мiстити iнформацiю щодо основних показникiв роботи вiдповiдної комiсiї, а також вiдомостi про кiлькiсть коштiв, отриманих та витрачених комiсiєю, з визначенням джерел їх отримання та видаткiв комiсiї.

     Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України, квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури, сформованi до набрання чинностi цим Законом, продовжують свою дiяльнiсть до першого засiдання складу вiдповiдно Вищої квалiфiкацiйно-дисциплiнарної комiсiї адвокатури, квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури регiонiв, сформованих вiдповiдно до цього Закону.

     Вища квалiфiкацiйна комiсiя адвокатури, квалiфiкацiйно-дисциплiнарнi комiсiї адвокатури, сформованi вiдповiдно до цього Закону, є правонаступниками Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України, квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури, сформованих до набрання чинностi цим Законом. Змiна вiдомостей у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв стосовно Вищої квалiфiкацiйної комiсiї адвокатури при Кабiнетi Мiнiстрiв України, квалiфiкацiйно-дисциплiнарних комiсiй адвокатури здiйснюється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     8. Реєстрацiя Нацiональної асоцiацiї адвокатiв України здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     9. Адвокатськi об'єднання, зареєстрованi до набрання чинностi цим Законом, зобов'язанi протягом року привести свою дiяльнiсть та установчi документи у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     10. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     11. Державнiй реєстрацiйнiй службi України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом забезпечити передачу реєстрацiйних справ зареєстрованих адвокатських об'єднань державним реєстраторам за мiсцезнаходженням адвокатських об'єднань.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 липня 2012 року
N 5076-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.