ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про запобiгання корупцiї" щодо викривачiв корупцiї

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про запобiгання корупцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056 iз наступними змiнами) такi змiни:

     1. Частину першу статтi 1 доповнити абзацами вiсiмнадцятим - двадцять першим такого змiсту:

     "викривач - фiзична особа, яка за наявностi переконання, що iнформацiя є достовiрною, повiдомила про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, вчинених iншою особою, якщо така iнформацiя стала їй вiдома у зв'язку з її трудовою, професiйною, господарською, громадською, науковою дiяльнiстю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, якi є обов'язковими для початку такої дiяльностi, проходження служби чи навчання;

     внутрiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону - способи захищеного та анонiмного повiдомлення iнформацiї, яка повiдомляється викривачем керiвнику або уповноваженому пiдроздiлу (особi) органу або юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу;

     зовнiшнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону - шляхи повiдомлення iнформацiї викривачем через фiзичних чи юридичних осiб, у тому числi через засоби масової iнформацiї, журналiстiв, громадськi об'єднання, професiйнi спiлки тощо;

     регулярнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону - шляхи захищеного та анонiмного повiдомлення iнформацiї викривачем Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї, iншому суб'єкту владних повноважень, до компетенцiї якого належить розгляд та прийняття рiшень з питань, щодо яких розкривається вiдповiдна iнформацiя. Регулярнi канали обов'язково створюються спецiально уповноваженими суб'єктами у сферi протидiї корупцiї, органами досудового розслiдування, органами, вiдповiдальними за здiйснення контролю за дотриманням законiв у вiдповiдних сферах, iншими державними органами, установами, органiзацiями".

     2. У частинi першiй статтi 11:

     пункт 13 викласти в такiй редакцiї:

     "13) отримання та розгляд повiдомлень, здiйснення спiвпрацi з викривачами, забезпечення їх правового та iншого захисту, перевiрка дотримання законодавства з питань захисту викривачiв, внесення приписiв з вимогою про усунення порушень трудових (звiльнення, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду, зменшення заробiтної плати тощо) та iнших прав викривачiв i притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi їхнiх прав, у зв'язку з такими повiдомленнями";

     пункт 15 доповнити словами "захисту викривачiв".

     3. У статтi 12:

     1) у частинi першiй:

     пункт 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7) проводити перевiрки органiзацiї роботи iз запобiгання i виявлення корупцiї в державних органах, органах влади Автономної Республiки Крим, органах мiсцевого самоврядування, юридичних особах публiчного права та юридичних особах, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, зокрема щодо пiдготовки та виконання антикорупцiйних програм, створення та функцiонування внутрiшнiх i регулярних каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, захисту викривачiв";

     пункт 8 доповнити словами "захисту викривачiв";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) отримувати вiд осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування, прирiвняних до них осiб, працiвникiв юридичних осiб публiчного права та юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, письмовi пояснення з приводу обставин, що можуть свiдчити про порушення вимог цього Закону щодо захисту викривачiв";

     2) абзац перший частини другої пiсля слiв "та прирiвняних до них осiб" доповнити словами "захисту викривачiв".

     4. Абзаци другий - четвертий частини другої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "безперешкодно входити до примiщень державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права та юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, за службовим посвiдченням та мати доступ до документiв та iнших матерiалiв, необхiдних для проведення перевiрки;

     вимагати необхiднi документи та iншу iнформацiю, у тому числi з обмеженим доступом, у зв'язку з реалiзацiєю своїх повноважень;

     отримувати в межах своєї компетенцiї письмовi пояснення вiд посадових осiб та службових осiб державних органiв, органiв Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, суб'єктiв господарювання незалежно вiд форми власностi та їх посадових осiб, громадян та їх об'єднань".

     5. Пункт 1 частини другої статтi 20 доповнити пiдпунктами "р", "с", "т", "у" такого змiсту:

     "р) кiлькiсть повiдомлень викривачiв, кiлькiсть осiб викривачiв;

     с) кiлькiсть осiб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримiнальних корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiєю, а також на яких накладено адмiнiстративне стягнення за вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, провадження щодо яких здiйснювалося у зв'язку з повiдомленнями викривачiв;

     т) вiдомостi про розмiр збиткiв i шкоди, завданих корупцiйними правопорушеннями та правопорушеннями, пов'язаними з корупцiєю, провадження щодо яких здiйснювалося у зв'язку з повiдомленнями викривачiв, стан та обсяги їх вiдшкодування;

     у) вiдомостi про кiлькiсть осiб, стосовно яких застосовано заходи для захисту їхнiх прав та iнтересiв як викривачiв".

     6. Статтю 53 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 53. Державний захист викривачiв

     1. Викривачi, їх близькi особи перебувають пiд захистом держави.

     2. За наявностi загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривачiв, їх близьких осiб у зв'язку iз здiйсненим повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосованi правовi, органiзацiйно-технiчнi та iншi спрямованi на захист вiд протиправних посягань заходи, передбаченi Законом України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi".

     3. Для захисту прав та представництва своїх iнтересiв викривач може користуватися всiма видами правової допомоги, передбаченої Законом України "Про безоплатну правову допомогу", або залучити адвоката самостiйно.

     Нацiональне агентство в разi звернення викривача:

     1) здiйснює представництво в судi iнтересiв викривача у випадках, якщо викривач неспроможний самостiйно захистити свої порушенi чи оспорюванi права або реалiзувати процесуальнi повноваження, а представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та iнтереси викривача, не здiйснюють або неналежним чином здiйснюють його захист;

     2) має право бути присутнiм на засiданнях судiв усiх iнстанцiй, у тому числi на закритих судових засiданнях, за умови згоди викривача, в iнтересах якого судовий розгляд оголошено закритим;

     3) має право звертатися до суду з позовом (заявою) про захист прав i свобод викривачiв, брати участь у судовому розглядi справ, провадження в яких вiдкрито за його позовами (заявами, клопотаннями (поданнями);

     4) має право вступати у справи, провадження в яких вiдкрито за позовами (заявами, клопотаннями (поданнями) викривачiв, на будь-якiй стадiї їх судового розгляду;

     5) має право iнiцiювати незалежно вiд участi Нацiонального агентства у судовому провадженнi перегляд судових рiшень у порядку, встановленому законом.

     4. Нацiональне антикорупцiйне бюро України, Нацiональне агентство, iншi спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї, державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, юридичнi особи публiчного права та юридичнi особи, зазначенi у частинi другiй статтi 62 цього Закону, зобов'язанi створити захищенi анонiмнi канали зв'язку (канали онлайн-зв'язку, анонiмнi гарячi лiнiї, електроннi поштовi скриньки та iнше), через якi викривач може здiйснити повiдомлення, гарантовано зберiгаючи свою анонiмнiсть. Вимоги до захисту таких каналiв зв'язку визначає Нацiональне агентство.

     5. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону може бути здiйснене працiвником вiдповiдного органу без зазначення авторства (анонiмно).

     Вимоги до анонiмних повiдомлень про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

     Анонiмне повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону пiдлягає розгляду, якщо наведена у ньому iнформацiя стосується конкретної особи, мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

     Анонiмне повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону пiдлягає перевiрцi у строк не бiльше 15 днiв вiд дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевiрити iнформацiю, що мiститься в повiдомленнi, неможливо, керiвник вiдповiдного органу або його заступник продовжують строк розгляду повiдомлення до 30 днiв вiд дня його отримання.

     У разi пiдтвердження викладеної у повiдомленнi iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону керiвник вiдповiдного органу вживає заходiв щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслiдкiв та притягнення винних осiб до дисциплiнарної вiдповiдальностi, а у випадках виявлення ознак кримiнального або адмiнiстративного правопорушення також iнформує спецiально уповноваженого суб'єкта у сферi протидiї корупцiї.

     6. Посадовi i службовi особи державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, посадовi особи органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права, їх структурних пiдроздiлiв у разi виявлення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення чи одержання повiдомлення про вчинення такого правопорушення працiвниками вiдповiдних державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних осiб публiчного права, їх структурних пiдроздiлiв, юридичних осiб, зазначених у частинi другiй статтi 62 цього Закону, зобов'язанi у межах своїх повноважень ужити заходiв щодо припинення такого правопорушення та негайно, протягом 24 годин, письмово повiдомити про його вчинення спецiально уповноважений суб'єкт у сферi протидiї корупцiї.

     7. Нацiональне агентство здiйснює постiйний монiторинг виконання закону у сферi захисту викривачiв, проводить щорiчний аналiз та перегляд державної полiтики у цiй сферi.

     Примiтка. Близькими особами викривача є особи, зазначенi в абзацi четвертому частини першої статтi 1 цього Закону".

     7. Роздiл VIII доповнити статтями 531 - 539 такого змiсту:

     "Стаття 531. Забезпечення умов для повiдомлення iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону

     1. Держава заохочує викривачiв та сприяє їм у повiдомленнi про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону усно та письмово, зокрема через спецiальнi телефоннi лiнiї, офiцiйнi веб-сайти, засоби електронного зв'язку, шляхом звернення до засобiв масової iнформацiї, журналiстiв, громадських об'єднань, професiйних спiлок.

     2. Спецiально уповноваженi суб'єкти у сферi протидiї корупцiї, державнi органи, органи влади Автономної Республiки Крим, органи мiсцевого самоврядування, юридичнi особи публiчного права та юридичнi особи, зазначенi в частинi другiй статтi 62 цього Закону, забезпечують викривачам умови для здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону шляхом:

     1) впровадження механiзмiв заохочення та формування культури повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     2) надання працiвникам та особам, якi проходять у них службу або навчання або виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацiй щодо здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     3) визначення внутрiшнiх процедур i механiзмiв прийняття та розгляду повiдомлень про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, перевiрки та належного реагування на такi повiдомлення;

     4) обов'язкового створення та забезпечення функцiонування внутрiшнiх та регулярних каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     Стаття 532. Порядок здiйснення перевiрки за повiдомленням викривача

     1. Викривач самостiйно визначає, якi канали використовувати для повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, а саме: внутрiшнi, регулярнi або зовнiшнi канали.

     2. Повiдомлення має мiстити фактичнi данi, що пiдтверджують можливе вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень цього Закону, якi можуть бути перевiренi.

     3. Повiдомлення про вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень цього Закону через регулярнi або внутрiшнi канали повiдомлення такої iнформацiї пiдлягає попереднiй перевiрцi у строк не бiльш як десяти робочих днiв.

     За результатами попередньої перевiрки службова особа, вiдповiдальна за її проведення, приймає одне з таких рiшень:

     призначити проведення внутрiшньої (службової) перевiрки або розслiдування iнформацiї у разi пiдтвердження фактiв, викладених у повiдомленнi, або необхiдностi подальшого з'ясування їх достовiрностi;

     передати матерiали до органу досудового розслiдування у разi встановлення ознак кримiнального правопорушення або до iнших органiв, уповноважених реагувати на виявленi правопорушення в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     закрити провадження у разi непiдтвердження фактiв, викладених у повiдомленнi.

     Викривачу надається детальна письмова iнформацiя про результати попередньої перевiрки за його повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону у триденний строк з дня завершення вiдповiдної перевiрки.

     У разi якщо отримана iнформацiя про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону не належить до компетенцiї органу або юридичної особи, до якого (якої) вона надiйшла, викривач повiдомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевiрки iз роз'ясненням щодо компетенцiї органiв або юридичних осiб, уповноважених на проведення перевiрки або розслiдування вiдповiдної iнформацiї.

     У разi якщо отримана iнформацiя стосується дiй або бездiяльностi керiвника вiдповiдного органу або юридичної особи, до якого (якої) надiйшла iнформацiя, така iнформацiя без проведення попередньої перевiрки у триденний строк надсилається до Нацiонального агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої iнформацiї.

     Внутрiшня (службова) перевiрка або розслiдування за повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону проводиться у строк не бiльше 30 днiв з дня завершення попередньої перевiрки. Якщо у зазначений строк перевiрити повiдомлену iнформацiю неможливо, керiвник вiдповiдного органу або юридичної особи чи його заступник подовжують строк перевiрки або розслiдування iнформацiї до 45 днiв, про що повiдомляється викривач.

     Проведення внутрiшньої (службової) перевiрки або розслiдування не може бути доручене особi, якої або близьких осiб якої стосується повiдомлена iнформацiя.

     За результатами внутрiшньої (службової) перевiрки службова особа, вiдповiдальна за її проведення, приймає одне з таких рiшень:

     передати матерiали до органу досудового розслiдування у разi встановлення ознак кримiнального правопорушення або до iнших органiв, уповноважених реагувати на виявленi правопорушення;

     у межах компетенцiї про притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства, iнформацiю стосовно яких повiдомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслiдкiв, а також про здiйснення заходiв щодо вiдновлення прав i законних iнтересiв осiб та вiдшкодування збиткiв, шкоди, завданої фiзичним та юридичним особам внаслiдок допущених порушень.

     Матерiали попередньої та внутрiшньої (службової) перевiрок або розслiдувань повiдомленої iнформацiї про вчинення корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень цього Закону зберiгаються вiдповiдним органом або юридичною особою протягом трьох рокiв з дня отримання такої iнформацiї.

     Iнформацiя про кримiнальне правопорушення, одержана органами досудового розслiдування, розглядається в порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Iнформацiя про адмiнiстративне правопорушення, одержана органами, уповноваженi особи яких мають право складати протоколи про вiдповiднi адмiнiстративнi правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.

     Розгляд анонiмних повiдомлень про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону здiйснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     4. Для повiдомлення iнформацiї з обмеженим доступом (крiм iнформацiї, яка мiстить державну таємницю, порядок повiдомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнiшнi канали повiдомлення iнформацiї у разi якщо:

     1) повiдомлення iнформацiї через внутрiшнi та регулярнi канали не дало ефективних результатiв у встановлений для її перевiрки або розслiдування строк (вiдмовлено у проведеннi перевiрки або розслiдування повiдомленої iнформацiї; виявленi порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осiб до вiдповiдальностi, вiдновлення порушених прав i свобод осiб, вiдшкодування завданої шкоди; не вжито заходiв щодо припинення дiянь або бездiяльностi, iнформацiю про якi повiдомлено; не вжито заходiв щодо запобiгання шкодi чи загрозам, iнформацiю про якi повiдомлено тощо);

     2) внутрiшнi канали не будуть ефективними, оскiльки iнформацiя про шкоду або загрозу суспiльним iнтересам, що розкривається, належить до iнформацiї, яка згiдно iз Законом України "Про iнформацiю" вважається предметом суспiльного iнтересу, i право громадськостi знати таку iнформацiю переважає над потенцiйною шкодою вiд її поширення;

     3) викривача, його близьких осiб звiльнено з роботи (посади), пiддано дисциплiнарному стягненню, вчинено щодо них iншi негативнi заходи впливу чи заходи дискримiнацiї у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону;

     4) вiдсутнi внутрiшнi або регулярнi канали повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, через якi може бути повiдомлена вiдповiдна iнформацiя;

     5) є реальна загроза знищення документiв або доказiв, що стосуються поширюваної iнформацiї.

     Стаття 533. Права та гарантiї захисту викривача

     1. Права викривача виникають з моменту повiдомлення iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     2. Викривач має право:

     1) бути повiдомленим про свої права та обов'язки, передбаченi цим Законом;

     2) подавати докази на пiдтвердження своєї заяви;

     3) отримувати вiд уповноваженого органу, до якого вiн подав повiдомлення, пiдтвердження його прийняття i реєстрацiї;

     4) давати пояснення, свiдчення або вiдмовитися їх давати;

     5) на безоплатну правову допомогу у зв'язку iз захистом прав викривача;

     6) на конфiденцiйнiсть;

     7) повiдомляти про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону без зазначення вiдомостей про себе (анонiмно);

     8) у разi загрози життю i здоров'ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осiб, майна та житла або на вiдмову вiд таких заходiв;

     9) на вiдшкодування витрат у зв'язку iз захистом прав викривачiв, витрат на адвоката у зв'язку iз захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збiр;

     10) на винагороду у визначених законом випадках;

     11) на отримання психологiчної допомоги;

     12) на звiльнення вiд юридичної вiдповiдальностi у визначених законом випадках;

     13) отримувати iнформацiю про стан та результати розгляду, перевiрки та/або розслiдування за фактом повiдомлення ним iнформацiї.

     3. Права та гарантiї захисту викривачiв поширюються на близьких осiб викривача.

     Стаття 534. Захист трудових прав викривача

     1. Викривачу, його близьким особам не може бути вiдмовлено у прийняттi на роботу, їх не може бути звiльнено чи примушено до звiльнення, притягнуто до дисциплiнарної вiдповiдальностi чи пiддано з боку керiвника або роботодавця iншим негативним заходам впливу (переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова у призначеннi на вищу посаду, зменшення заробiтної плати тощо) або загрозi таких заходiв впливу у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     До негативних заходiв також належать формально правомiрнi рiшення i дiї керiвника або роботодавця, якi носять вибiрковий характер, зокрема, не застосовуються до iнших працiвникiв у подiбних ситуацiях та/або не застосовувалися до працiвника у подiбних ситуацiях ранiше.

     2. У разi вiдсторонення працiвника, який є викривачем, вiд виконання трудових обов'язкiв не з його вини оплата працi на перiод вiдсторонення здiйснюється в розмiрi середньої заробiтної плати працiвника за останнiй рiк.

     3. Викривачу, його близьким особам не може бути вiдмовлено в укладеннi чи продовженнi договору, трудового договору (контракту), наданнi адмiнiстративних та iнших послуг у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здiйсненнi ними їх трудової, професiйної, господарської, громадської, наукової або iншої дiяльностi, проходженнi ними служби чи навчання, а також вживати будь-яких дискримiнацiйних заходiв у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     4. Викривачу, його близьким особам, права яких порушенi всупереч положенням частин першої - третьої цiєї статтi, гарантується поновлення їх порушених прав.

     5. Викривач, його близькi особи, звiльненi з роботи у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, пiдлягають негайному поновленню на попереднiй роботi (посадi), а також їм виплачується середнiй заробiток за час вимушеного прогулу, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботi (посадi) розглядається бiльше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

     6. Викривач, його близькi особи, переведенi на iншу постiйну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв'язку з повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, пiдлягають негайному поновленню на попереднiй роботi (посадi), а також їм виплачується рiзниця в заробiтку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не бiльш як за один рiк. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботi розглядається бiльше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середнiй заробiток за весь час вимушеного прогулу.

     7. У разi наявностi пiдстав для поновлення на роботi працiвника, звiльненого у зв'язку iз здiйсненим ним, його близькою особою повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, та за його вiдмови вiд такого поновлення йому виплачується грошова компенсацiя у розмiрi шестимiсячного середнього заробiтку, а в разi неможливостi поновлення - у розмiрi дворiчного середнього заробiтку.

     Стаття 535. Право викривача на конфiденцiйнiсть та анонiмнiсть

     1. Заборонено розкривати iнформацiю про особу викривача, його близьких осiб або iншi данi, якi можуть iдентифiкувати особу викривача, його близьких осiб, третiм особам, якi не залучаються до розгляду, перевiрки та/або розслiдування повiдомлених ним фактiв, а також особам, дiй або бездiяльностi яких стосуються повiдомленi ним факти, крiм випадкiв, установлених законом.

     2. У разi якщо законом дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рiшення про розголошення iнформацiї про викривача або iнформацiї, яка може iдентифiкувати особу викривача, викривач повинен бути повiдомлений про це не пiзнiше нiж за 18 робочих днiв до дня розкриття вiдповiдної iнформацiї шляхом вручення йому повiдомлення про ухвалення вiдповiдного рiшення пiд розписку. У повiдомленнi про розкриття iнформацiї про особу викривача має бути вказано коло осiб, яким буде розголошена iнформацiя, а також пiдстави такого розголошення.

     3. За незаконне розкриття вiдомостей про викривача настає вiдповiдальнiсть, передбачена законом.

     Стаття 536. Право викривача на отримання iнформацiї

     1. Викривач має право отримувати iнформацiю про стан та результати розгляду, перевiрки та/або розслiдування у зв'язку iз здiйсненим ним повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону.

     2. Iнформацiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, надається викривачу за його заявою органом, юридичною особою, посадовою або службовою особою, вiдповiдальною за розгляд, проведення перевiрки та/або розслiдування у зв'язку iз здiйсненим викривачем повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, не пiзнiше п'яти днiв пiсля отримання заяви, а також за кiнцевими результатами розгляду, перевiрки та/або розслiдування.

     Стаття 537. Винагорода викривачу

     1. Право на винагороду має викривач, який повiдомив про корупцiйний злочин, грошовий розмiр предмета якого або завданi державi збитки вiд якого у п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують розмiр прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на час вчинення злочину.

     2. Розмiр винагороди становить 10 вiдсоткiв вiд грошового розмiру предмета корупцiйного злочину або розмiру завданих державi збиткiв вiд злочину пiсля ухвалення обвинувального вироку суду. Розмiр винагороди не може перевищувати трьох тисяч мiнiмальних заробiтних плат, установлених на час вчинення злочину.

     3. У випадках повiдомлення декiлькома викривачами рiзної iнформацiї про один i той самий корупцiйний злочин, у тому числi iнформацiї, що доповнює вiдповiднi факти, розмiр винагороди розподiляється у рiвних частинах мiж такими викривачами.

     Стаття 538. Юридична вiдповiдальнiсть викривача

     1. Викривач не несе юридичної вiдповiдальностi за повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, поширення зазначеної у повiдомленнi iнформацiї, незважаючи на можливе порушення таким повiдомленням своїх службових, цивiльних, трудових чи iнших обов'язкiв або зобов'язань.

     2. Повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону не може розглядатися як порушення умов конфiденцiйностi, передбачених цивiльним, трудовим або iншим договором (контрактом).

     3. Викривач звiльняється вiд цивiльно-правової вiдповiдальностi за майнову та/або моральну шкоду, завдану внаслiдок здiйснення повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, крiм випадку здiйснення завiдомо неправдивого повiдомлення. У разi неумисного повiдомлення викривачем недостовiрної iнформацiї вона пiдлягає спростуванню у порядку, визначеному Цивiльним кодексом України.

     Стаття 539. Повноваження уповноважених пiдроздiлiв (уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї у сферi захисту викривачiв

     1. До повноважень уповноважених пiдроздiлiв (уповноважених осiб) з питань запобiгання та виявлення корупцiї у сферi захисту викривачiв належать:

     1) органiзацiя роботи внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, отримання та органiзацiя розгляду повiдомленої через такi канали iнформацiї;

     2) спiвпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхнiх прав та гарантiй захисту, передбачених законом;

     3) надання працiвникам вiдповiдного органу чи юридичної особи або особам, якi проходять у них службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної допомоги та консультацiй щодо повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону та захисту викривачiв, проведення внутрiшнiх навчань з цих питань.

     2. На виконання повноважень у сферi захисту викривачiв уповноваженi пiдроздiли (уповноваженi особи) з питань запобiгання та виявлення корупцiї мають право:

     1) витребувати вiд iнших структурних пiдроздiлiв вiдповiдного органу чи юридичної особи документи, у тому числi тi, що мiстять iнформацiю з обмеженим доступом (крiм державної таємницi), та робити чи отримувати їх копiї;

     2) викликати та опитувати осiб, дiй або бездiяльностi яких стосуються повiдомленi викривачем факти, у тому числi керiвника, заступникiв керiвника органу, установи, органiзацiї;

     3) звертатися до Нацiонального агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осiб;

     4) вносити подання керiвнику вiдповiдного органу чи юридичної особи про притягнення винних осiб до дисциплiнарної вiдповiдальностi за порушення цього Закону;

     5) виконувати iншi визначенi законом повноваження, спрямованi на всебiчний розгляд повiдомлень викривачiв та захист їхнiх прав та свобод.

     Керiвники та заступники керiвникiв вiдповiдних пiдроздiлiв чи вiдповiдальнi посадовi особи, до повноважень яких належить органiзацiя роботи внутрiшнiх каналiв повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень цього Закону, отримання та органiзацiя розгляду повiдомленої через них iнформацiї, спiвпраця з викривачами, пiдзвiтнi i вiдповiдальнi у своїй дiяльностi лише перед керiвником вiдповiдного органу чи юридичної особи.

     Керiвник уповноваженого пiдроздiлу з питань запобiгання та виявлення корупцiї має визначити окрему особу, вiдповiдальну за реалiзацiю повноважень iз захисту викривачiв".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2020 року.

     2. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у Кодексi законiв про працю України (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375):

     а) статтю 21 пiсля слiв "пiдтримки iншим працiвникам у захистi їх прав" доповнити словами "повiдомлення про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також сприяння особi у здiйсненнi такого повiдомлення";

     б) частину четверту статтi 235 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi наявностi пiдстав для поновлення на роботi працiвника, який був звiльнений у зв'язку iз здiйсненим ним або його близькою особою повiдомленням про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою, та за його вiдмови вiд такого поновлення орган, який розглядає трудовий спiр, приймає рiшення про виплату йому грошової компенсацiї у розмiрi шестимiсячного середнього заробiтку, а у випадку неможливостi поновлення - у розмiрi дворiчного середнього заробiтку";

     2) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     а) у статтi 1728:

     доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Незаконне розголошення або використання в iнший спосiб особою у своїх iнтересах чи в iнтересах iншої фiзичної або юридичної особи iнформацiї про викривача, його близьких осiб чи iнформацiї, що може iдентифiкувати особу викривача, його близьких осiб, яка стала їй (їм) вiдома у зв'язку з виконанням службових або iнших визначених законом повноважень, - тягне за собою накладення штрафу вiд однiєї тисячi до двох тисяч п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю строком на один рiк";

     у примiтцi:

     в абзацi першому слова "у цiй статтi" замiнити словами "у частинi першiй цiєї статтi";

     доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Викривачем визнається особа, зазначена у статтi 1 Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     б) перше речення частини першої статтi 256 пiсля слiв "адреси свiдкiв i потерпiлих" доповнити словами "прiзвище викривача (за його письмовою згодою)";

     в) статтю 257 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "У разi участi у справi про адмiнiстративне правопорушення викривача одночасно з надiсланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про вчинення адмiнiстративного правопорушення, пов'язаного з корупцiєю, надсилає iнформацiю про особу викривача до Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцiї";

     г) статтю 272 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Викривач є свiдком у справах про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з корупцiєю. Викривач має право на збереження конфiденцiйностi iнформацiї стосовно нього пiд час дачi пояснень по справi";

     3) у Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     а) абзац перший частини першої статтi 172 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Незаконне звiльнення працiвника з роботи з особистих мотивiв чи у зв'язку з повiдомленням ним як викривачем про вчинення iншою особою корупцiйного або пов'язаного з корупцiєю правопорушення, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї", а також iнше грубе порушення законодавства про працю";

     б) примiтку до статтi 182 викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Iстотною шкодою у цiй статтi, якщо вона полягає у заподiяннi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     Публiчне, у тому числi через засоби масової iнформацiї, журналiстiв, громадськi об'єднання, професiйнi спiлки, повiдомлення особою iнформацiї про вчинення кримiнального або iншого правопорушення, здiйснене з дотриманням вимог закону, не є дiями, передбаченими цiєю статтею, i не тягне за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть";

     в) статтю 231 доповнити примiткою такого змiсту:

     "Примiтка. Публiчне, у тому числi через засоби масової iнформацiї, журналiстiв, громадськi об'єднання, професiйнi спiлки, повiдомлення особою iнформацiї про вчинення кримiнального або iншого правопорушення, здiйснене з дотриманням вимог закону, не є дiями, передбаченими цiєю статтею, i не тягне за собою кримiнальну вiдповiдальнiсть";

     4) у Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     а) статтю 94 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Захист особистих немайнових прав юридичної особи у зв'язку iз завiдомо неправдивим повiдомленням або неумисним повiдомленням недостовiрної iнформацiї щодо її уповноваженої (посадової чи службової) особи про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" у порядку, передбаченому цим Законом, здiйснюється у такому самому обсязi, що i особистих немайнових прав фiзичних осiб";

     б) частину шосту статтi 277 доповнити абзацом четвертим такого змiсту:

     "Фiзична особа, особистi немайновi права якої порушено внаслiдок повiдомлення викривачем iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" через зовнiшнi канали повiдомлення в порядку, передбаченому Законом України "Про запобiгання корупцiї", має право на вiдповiдь";

     в) частину першу статтi 280 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Якщо фiзичнiй особi внаслiдок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода пiдлягає вiдшкодуванню, крiм випадку неумисного повiдомлення викривачем недостовiрної iнформацiї про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" в порядку, передбаченому зазначеним Законом, яка пiдлягає спростуванню";

     5) у Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     а) у частинi першiй статтi 3:

     доповнити пунктом 162 такого змiсту:

     "162) викривач - фiзична особа, яка за наявностi переконання, що iнформацiя є достовiрною, звернулася iз заявою або повiдомленням про корупцiйне кримiнальне правопорушення до органу досудового розслiдування";

     пункт 25 пiсля слова "заявник" доповнити словами "у тому числi викривач";

     б) статтю 60 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Заявник, який є викривачем, крiм передбачених цiєю статтею прав, має право в порядку, встановленому Законом України "Про запобiгання корупцiї", отримувати iнформацiю про стан досудового розслiдування, розпочатого за його заявою чи повiдомленням.

     Iнформацiя надається слiдчим або прокурором у строк не бiльше п'яти днiв з моменту подання заяви";

     в) назву глави 9 викласти в такiй редакцiї:

"Глава 9. Вiдшкодування (компенсацiя) шкоди у кримiнальному провадженнi, цивiльний позов, виплата винагороди викривачу";

     г) главу 9 доповнити статтею 1301 такого змiсту:

     "Стаття 1301. Виплата винагороди викривачу

     1. За повiдомлення про корупцiйний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмiр предмета злочину або завданi державi збитки вiд такого злочину в п'ять тисяч i бiльше разiв перевищують розмiр прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у виглядi 10 вiдсоткiв вiд грошового розмiру предмета корупцiйного злочину або вiд завданого державi збитку пiсля ухвалення обвинувального вироку суду, але не бiльше трьох тисяч мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на час вчинення злочину.

     2. Суд визначає конкретний розмiр винагороди, що пiдлягає виплатi викривачу, з урахуванням таких критерiїв:

     персональнiсть iнформацiї - iнформацiя, повiдомлена викривачем правоохоронному органу, повинна походити вiд його особистої обiзнаностi, у тому числi iнформацiя, отримана вiд третiх осiб, не мiститися в публiчних звiтах, результатах перевiрок, матерiалах, дослiдженнях, iнформацiйних повiдомленнях тощо органiв чи засобiв масової iнформацiї, крiм випадку, якщо викривач є джерелом такої iнформацiї, а також не бути вiдомою правоохоронному органу з iнших джерел;

     важливiсть iнформацiї - повiдомлена викривачем iнформацiя повинна мiстити фактичнi данi, що можуть бути перевiренi, i сприяти доказуванню хоча б однiєї з обставин вчинення корупцiйного злочину, передбачених пунктами 1 - 3, 6 i 7 частини першої статтi 91 цього Кодексу.

     У разi вiдсутностi хоча б одного iз зазначених критерiїв суд приймає вмотивоване рiшення про вiдмову у виплатi винагороди.

     3. Право на винагороду не має особа, яка:

     1) повiдомила про корупцiйний злочин у рамках угоди у кримiнальному провадженнi або яка є спiвучасником корупцiйного злочину, про який вона повiдомила;

     2) повiдомила про корупцiйний злочин як викривач, маючи при цьому можливiсть для здiйснення офiцiйного повiдомлення про виявлений злочин у межах реалiзацiї своїх службових повноважень.

     4. Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету України органами державного казначейства.

     5. Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспiрного списання.

     6. Викривач має право представляти свої iнтереси пiд час розгляду питання щодо виплати йому винагороди особисто i через представника - адвоката (у тому числi анонiмно, але до вирiшення питання виплати йому винагороди). З метою захисту персональних даних анонiмного викривача пiсля їх розкриття для суду можуть бути здiйсненi, зокрема, такi заходи безпеки, як забезпечення конфiденцiйностi вiдомостей про особу та/або закритий судовий розгляд.

     7. Викривач має право оскаржити судове рiшення в частинi, що стосується його iнтересiв пiд час вирiшення питання виплати йому винагороди як викривачу";

     ґ) статтю 214 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Слiдчий протягом 24 годин з моменту внесення вiдповiдних вiдомостей до Єдиного реєстру досудових розслiдувань у письмовiй формi повiдомляє Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї про початок досудового розслiдування за участю викривача, пiдставу початку досудового розслiдування та iншi вiдомостi, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi.

     Копiя зазначеного повiдомлення Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцiї надається викривачу";

     д) частину другу статтi 291 доповнити пунктами 31 та 81 такого змiсту:

     "31) анкетнi вiдомостi викривача (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата та мiсце народження, мiсце проживання, громадянство)";

     "81) розмiр пропонованої винагороди викривачу";

     е) статтю 352 пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "10. Для забезпечення безпеки викривача його допит в якостi свiдка проводиться з дотриманням Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi".

     У зв'язку з цим частини десяту - п'ятнадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою - шiстнадцятою;

     є) частину першу статтi 368 доповнити пунктом 72 такого змiсту:

     "72) чи є пiдстави для виплати винагороди викривачу i, якщо так, у якому розмiрi та в якому порядку";

     ж) пункт 2 частини четвертої статтi 374 пiсля абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "рiшення про винагороду викривачу".

     У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вiсiмнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим;

     з) частину першу статтi 393 доповнити пунктом 93 такого змiсту:

     "93) викривач - у частинi, що стосується його iнтересiв пiд час вирiшення питання виплати йому винагороди як викривачу";

     и) частину другу статтi 535 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi якщо судове рiшення або його частина пiдлягає виконанню органами державного казначейства, таке виконання здiйснюється за процедурою безспiрного списання";

     6) у Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     а) статтю 56 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України "Про запобiгання корупцiї", Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцiї за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в iнтересах викривача, брати участь у розглядi справ за такими позовами (заявами), а також на будь-якiй стадiї розгляду вступати у справу, провадження в якiй вiдкрито за позовами (заявами) викривачiв, подавати апеляцiйну, касацiйну скаргу, заяву про перегляд судового рiшення за нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числi у справi, провадження в якiй вiдкрито за позовом (заявою) викривача";

     б) частину третю статтi 81 викласти в такiй редакцiї:

     "3. У справах щодо застосування керiвником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходiв впливу до позивача (звiльнення, примушування до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, зменшення розмiру заробiтної плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або його близькими особами про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою обов'язок доказування, що прийнятi рiшення, вчиненi дiї є правомiрними i не були мотивованi дiями позивача чи його близьких осiб щодо здiйснення цього повiдомлення, покладається на вiдповiдача";

     в) частину десяту статтi 150 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Зазначене обмеження не поширюється на забезпечення позову шляхом зупинення рiшень, актiв керiвника або роботодавця про застосування негативних заходiв впливу до позивача (звiльнення, примушування до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, вiдмова в наданнi вiдпустки, вiдсторонення вiд роботи чи посади, будь-яка iнша форма дискримiнацiї позивача тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або його близькими особами про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї";

     7) частину другу статтi 77 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У справах щодо застосування суб'єктом владних повноважень чи створення ним загрози застосування негативних заходiв впливу до позивача (звiльнення, примушування до звiльнення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi, переведення, атестацiя, змiна умов працi, вiдмова в призначеннi на вищу посаду, зменшення розмiру заробiтної плати тощо) у зв'язку з повiдомленням ним або його близькими особами про можливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiєю правопорушень, iнших порушень Закону України "Про запобiгання корупцiї" iншою особою обов'язок доказування, що прийнятi рiшення, вчиненi дiї є правомiрними i не були мотивованi дiями позивача чи його близьких осiб щодо здiйснення цього повiдомлення, покладається на вiдповiдача";

     8) статтю 2 Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 12, ст. 183; 2016 р., N 43, ст. 736) доповнити пунктом д1 такого змiсту:

     "д1) викривач";

     9) у статтi 12 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256; 1999 р., N 26, ст. 219; 2004 р., N 13, ст. 181; 2012 р., N 27, ст. 276; 2014 р., N 12, ст. 178, N 28, ст. 937; 2016 р., N 30, ст. 542) слова "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" замiнити словами "Про запобiгання корупцiї";

     10) частину першу статтi 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) викривачi у зв'язку з повiдомленням ними iнформацiї про корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення - на всi види правових послуг, передбаченi частиною другою статтi 13 цього Закону";

     11) частину першу статтi 19 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 27, ст. 282) доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9) захист прав, свобод i законних iнтересiв викривача у зв'язку з повiдомленням ним iнформацiї про корупцiйне або пов'язане з корупцiєю правопорушення";

     12) статтю 15 Закону України "Про запобiгання впливу корупцiйних правопорушень на результати офiцiйних спортивних змагань" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 51, ст. 472) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Захист прав осiб, якi надають допомогу в запобiганнi корупцiйного впливу на результати офiцiйних спортивних змагань

     1. Гарантiї та захист прав осiб, якi надають допомогу в запобiганнi корупцiйного впливу на результати офiцiйних спортивних змагань, як викривачiв забезпечуються в порядку, визначеному Законом України "Про запобiгання корупцiї".

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести пропозицiї щодо передбачення видаткiв державного бюджету для виплати винагороди викривачам;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 жовтня 2019 року
N 198-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.