ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Кримiнального процесуального кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) пункт 56.22 статтi 56 викласти в такiй редакцiї:

     "56.22. Якщо платник податкiв оскаржує рiшення податкового органу в адмiнiстративному порядку до контролюючих органiв та/або до суду, повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення у виглядi ухилення вiд сплати податкiв не може ґрунтуватися на такому рiшеннi контролюючого органу до закiнчення процедури адмiнiстративного оскарження або до остаточного вирiшення справи судом. Це правило не поширюється на випадки, коли таке повiдомлення про пiдозру базується не тiльки на рiшеннi контролюючого органу, а й пiдтверджується додатково зiбраними доказами вiдповiдно до вимог кримiнального процесуального законодавства України.

     Початок досудового розслiдування стосовно платника податкiв або повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення його службовим (посадовим) особам не може бути пiдставою для зупинення провадження у справi або залишення без розгляду скарги (позову) такого платника податкiв, поданої до суду в межах процедури апеляцiйного узгодження";

     2) у пунктi 58.4 статтi 58:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "58.4. У разi коли судом за результатами розгляду кримiнального провадження про кримiнальне правопорушення, предметом якого є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рiшення про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами, вiдповiдний контролюючий орган зобов'язаний визначити податковi зобов'язання платника податкiв за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена судовим рiшенням, та прийняти податкове повiдомлення-рiшення про нарахування платнику таких податкових зобов'язань i застосування стосовно нього штрафних (фiнансових) санкцiй у розмiрах, визначених цим Кодексом";

     в абзацi другому слова "рiшенням суду, забороняється до набрання законної сили рiшенням суду у справi або винесення постанови про закриття такої кримiнальної справи за нереабiлiтуючими пiдставами" замiнити словами "судовим рiшенням, забороняється до набрання законної сили судовим рiшенням у кримiнальному провадженнi або винесення ухвали про закриття такого кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами";

     в абзацi третьому слова "порушення кримiнальної справи" замiнити словами "повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення";

     3) у статтi 78:

     у пунктi 78.1:

     пiдпункт 78.1.11 викласти в такiй редакцiї:

     "78.1.11. отримано судове рiшення суду (слiдчого суддi) про призначення перевiрки або постанову органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора, винесену ними вiдповiдно до закону";

     в абзацi другому пiдпункту 78.1.12 слова "або порушено кримiнальну справу" замiнити словами "або їм повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення";

     у пунктi 78.2 слова "порушеної кримiнальної справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     пункт 78.3 викласти в такiй редакцiї:

     "78.3. Працiвникам податкової мiлiцiї забороняється брати участь у проведеннi планових та позапланових виїзних перевiрок платникiв податкiв, що проводяться органами державної податкової служби, якщо такi перевiрки не пов'язанi з веденням оперативно-розшукових справ або здiйсненням кримiнального провадження стосовно таких платникiв податкiв (посадових осiб платникiв податкiв), що знаходяться в їх провадженнi. Перевiрки платникiв податкiв податковою мiлiцiєю проводяться у межах повноважень, визначених законом, та в порядку, передбаченому Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Кримiнальним процесуальним кодексом України та iншими законами України";

     4) у пунктi 85.5 статтi 85 слова "кримiнально-процесуальним законом" замiнити словами "кримiнальним процесуальним законодавством";

     5) у пунктi 86.9 статтi 86 слова "кримiнально-процесуальний закон" у всiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальне процесуальне законодавство" у вiдповiдному вiдмiнку;

     6) у пiдпунктi 102.2.2 пункту 102.2 статтi 102 слова "кримiнальнiй справi винесено рiшення про її" замiнити словами "кримiнальному провадженнi винесено рiшення про його";

     7) у пiдпунктах 159.3.10 та 159.3.11 пункту 159.3 статтi 159 слова "Кримiнально-процесуальним кодексом України" замiнити словами "Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     8) в абзацi п'ятому пiдпункту 164.2.14 пункту 164.2 статтi 164 слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування".

     2. У Кримiнально-виконавчому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21):

     1) у частинi першiй статтi 1 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     2) у частинi четвертiй статтi 6 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     3) у частинi другiй статтi 35, частинi четвертiй статтi 40, частинi сьомiй статтi 46, частинi третiй статтi 154 та частинi шостiй статтi 166 слова "кримiнально-процесуальним" замiнити словами "кримiнальним процесуальним";

     4) у частинi третiй статтi 43 слова "з iншої кримiнальної справи" замiнити словами "в iншому кримiнальному провадженнi";

     5) у частинi другiй статтi 57 слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     6) у частинi другiй статтi 88 слова "по однiй справi" замiнити словами "в одному кримiнальному провадженнi";

     7) текст статтi 90 викласти в такiй редакцiї:

     "У порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України, засуджений у разi необхiдностi провадження слiдчих дiй у кримiнальному провадженнi про кримiнальне правопорушення, вчинене iншою особою або цiєю ж особою, за яке вона не була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в судi може бути тимчасово залишений у слiдчому iзоляторi або переведений з арештного дому, виправного центру, дисциплiнарного батальйону або колонiї до слiдчого iзолятора";

     8) у частинi першiй статтi 104:

     в абзацi третьому слова "виявлення, попередження i розкриття" замiнити словами "попередження i виявлення";

     абзац п'ятий пiсля слiв "оперативно-розшукову дiяльнiсть" доповнити словами "або кримiнальне провадження";

     9) частину п'яту статтi 113 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Кореспонденцiя, яку засудженi адресують захиснику у кримiнальному провадженнi, що здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України, перегляду не пiдлягає i надсилається за адресою протягом доби з часу її подачi. Кореспонденцiя, яку засудженi одержують вiд такого захисника, перегляду не пiдлягає";

     10) в абзацi п'ятому статтi 152 слова "кримiнальної справи" замiнити словами "кримiнального провадження".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у частинi першiй статтi 15 слова "щодо подання органу дiзнання, слiдчого" виключити;

     2) частину четверту статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях порушника ознак адмiнiстративного правопорушення, адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через мiсяць з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження";

     3) назву та абзац перший статтi 1854 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1854. Злiсне ухилення свiдка, потерпiлого, експерта, перекладача вiд явки до органiв досудового розслiдування чи прокурора

     Злiсне ухилення свiдка, потерпiлого, експерта, перекладача вiд явки до органiв досудового розслiдування чи прокурора";

     4) у статтi 1855:

     назву доповнити словом "присяжного";

     абзац перший пiсля слiв "народного засiдателя" доповнити словом "присяжного", а слова "на нього" замiнити словами "на них";

     5) у статтi 1856:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1856. Невжиття заходiв щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови суддi або протесту, припису чи подання прокурора";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Залишення посадовою особою без розгляду протесту, припису чи подання прокурора, а так само несвоєчасна вiдповiдь на подання, протест чи припис";

     6) у пунктi 8 статтi 247 слова "порушення по даному факту кримiнальної справи" замiнити словами "повiдомлення про пiдозру особi у кримiнальному провадженнi по даному факту";

     7) статтю 253 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 253. Передача матерiалiв прокурору, органу досудового розслiдування

     Якщо при розглядi справи орган (посадова особа) прийде до висновку, що в порушеннi є ознаки кримiнального правопорушення, вiн передає матерiали прокурору або органу досудового розслiдування";

     8) пункт 8 частини першої статтi 255 викласти в такiй редакцiї:

     "8) слiдчий, прокурор (частина четверта статтi 184, стаття 1854, частина друга статтi 1856, статтi 1858, 18511)";

     9) статтю 263 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 263. Строки адмiнiстративного затримання

     Адмiнiстративне затримання особи, яка вчинила адмiнiстративне правопорушення, може тривати не бiльш як три години.

     Осiб, якi порушили прикордонний режим або режим у пунктах пропуску через державний кордон України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхiдних випадках для встановлення особи i з'ясування обставин правопорушення - до трьох дiб з повiдомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

     Осiб, якi порушили правила обiгу наркотичних засобiв i психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхiдних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобiв i психотропних речовин та їх дослiдження - до трьох дiб з повiдомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання";

     10) у частинi другiй статтi 284 слова "слiдства чи дiзнання" замiнити словом "розслiдування".

     4. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) у статтi 48 слова "розслiдування або розгляду справи в судi" замiнити словами "кримiнального провадження";

     2) частину другу статтi 53 пiсля слiв "винного в межах вiд тридцяти" доповнити словами "неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     3) статтю 65 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. У випадку затвердження вироком угоди про примирення або про визнання вини суд призначає покарання, узгоджене сторонами угоди";

     4) у статтi 75:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Суд приймає рiшення про звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням у випадку затвердження угоди про примирення або про визнання вини, якщо сторонами угоди узгоджено покарання у видi виправних робiт, службового обмеження для вiйськовослужбовцiв, обмеження волi, позбавлення волi на строк не бiльше п'яти рокiв, а також узгоджено звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. У випадках, передбачених частинами першою, другою цiєї статтi, суд ухвалює звiльнити засудженого вiд вiдбування призначеного покарання, якщо вiн протягом визначеного iспитового строку не вчинить нового злочину i виконає покладенi на нього обов'язки. Тривалiсть iспитового строку та обов'язки, якi покладаються на особу, звiльнену вiд вiдбування покарання з випробуванням, визначаються судом";

     5) у частинi третiй статтi 91 слова "Кримiнально-процесуальним" замiнити словами "Кримiнальним процесуальним";

     6) частину шосту статтi 369 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання хабара або якщо пiсля давання хабара вона добровiльно заявила про те, що сталося, до повiдомлення їй про пiдозру у вчиненнi злочину органу, службова особа якого надiлена законом правом здiйснювати повiдомлення про пiдозру";

     7) у статтi 374:

     в абзацi першому частини першої слова "особою, яка провадить дiзнання" виключити;

     в абзацi першому частини другої слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення";

     8) доповнити статтями 3811 та 3891 такого змiсту:

     "Стаття 3811. Невиконання слiдчим вказiвок прокурора

     1. Умисне систематичне невиконання слiдчим органу досудового розслiдування законних вказiвок прокурора, наданих ним письмово в установленому Кримiнальним процесуальним кодексом України порядку, при здiйсненнi кримiнального провадження -

     карається штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв або без такого";

     "Стаття 3891. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватостi

     1. Умисне невиконання засудженим угоди про примирення або про визнання винуватостi -

     карається арештом на строк до шести мiсяцiв або обмеженням волi на строк до трьох рокiв";

     9) в абзацi першому частини першої статтi 383 слова "органу дiзнання" замiнити словами "органу досудового розслiдування";

     10) у статтi 385:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Вiдмова свiдка вiд давання показань або вiдмова експерта чи перекладача без поважних причин вiд виконання покладених на них обов'язкiв у судi або пiд час провадження досудового розслiдування, здiйснення виконавчого провадження, розслiдування тимчасовою слiдчою комiсiєю Верховної Ради України";

     у частинi другiй слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     11) в абзацi першому статтi 386 слово "слiдства" замiнити словом "розслiдування";

     12) у статтi 387:

     у назвi слова "досудового слiдства або дiзнання" замiнити словами "оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування";

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Розголошення без дозволу прокурора, слiдчого або особи, яка провадила оперативно-розшукову дiяльнiсть, даних оперативно-розшукової дiяльностi або досудового розслiдування особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такi данi";

     абзац перший частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "2. Розголошення даних оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування, вчинене суддею, прокурором, слiдчим, працiвником оперативно-розшукового органу незалежно вiд того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковiй дiяльностi, досудовому розслiдуваннi, якщо розголошенi данi ганьблять людину, принижують її честь i гiднiсть";

     13) абзац перший частини першої статтi 426 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Умисне неприпинення злочину, що вчиняється пiдлеглим, або ненаправлення вiйськовою службовою особою до органу досудового розслiдування повiдомлення про пiдлеглого, який вчинив кримiнальне правопорушення, а також iнше умисне невиконання вiйськовою службовою особою дiй, якi вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, якщо це заподiяло iстотну шкоду".

     5. У пунктi 2 частини другої статтi 65 Кодексу адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446) слова "кримiнальних справах" замiнити словами "кримiнальному провадженнi".

     6. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) у частинi четвертiй статтi 110 слова "органу дiзнання, досудового слiдства, прокуратури або суду" замiнити словами "органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратури або суду";

     2) у частинi другiй статтi 120 слова "органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури або суду" замiнити словами "органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратури або суду".

     7. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) частину другу статтi 265 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Якщо суд залишив без розгляду позов, пред'явлений у кримiнальному провадженнi, час вiд дня пред'явлення позову до набрання законної сили судовим рiшенням, яким позов було залишено без розгляду, не зараховується до позовної давностi.

     Якщо частина строку, що залишилася, є меншою нiж шiсть мiсяцiв, вона подовжується до шести мiсяцiв";

     2) у частиш п'ятiй статтi 306 слова "чи з'ясування iстини пiд час розслiдування кримiнальної справи" замiнити словами "чи пiд час кримiнального провадження";

     3) пункт 2 частини другої статтi 1167 викласти в такiй редакцiї:

     "2) якщо шкоди завдано фiзичнiй особi внаслiдок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконного застосування запобiжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту або виправних робiт";

     4) статтю 1176 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1176. Вiдшкодування шкоди, завданої незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратури або суду

     1. Шкода, завдана фiзичнiй особi внаслiдок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконного застосування запобiжного заходу, незаконного затримання, незаконного накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту чи виправних робiт, вiдшкодовується державою у повному обсязi незалежно вiд вини посадових i службових осiб органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратури або суду.

     2. Право на вiдшкодування шкоди, завданої фiзичнiй особi незаконними дiями органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених законом.

     3. Якщо кримiнальне провадження закрито на пiдставi закону про амнiстiю або акта про помилування, право на вiдшкодування шкоди не виникає.

     4. Фiзична особа, яка у процесi досудового розслiдування або судового провадження шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню iстини i цим сприяла незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримiнальної вiдповiдальностi, незаконному застосуванню запобiжного заходу, незаконному затриманню, незаконному накладенню адмiнiстративного стягнення у виглядi арешту чи виправних робiт, не має права на вiдшкодування шкоди.

     5. Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi внаслiдок постановлення судом незаконного рiшення в цивiльнiй справi, вiдшкодовується державою в повному обсязi в разi встановлення в дiях суддi (суддiв), якi вплинули на постановлення незаконного рiшення, складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

     6. Шкода, завдана фiзичнiй або юридичнiй особi внаслiдок iншої незаконної дiї або бездiяльностi чи незаконного рiшення органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, органу досудового розслiдування, прокуратури або суду, вiдшкодовується на загальних пiдставах.

     7. Порядок вiдшкодування шкоди, завданої незаконними рiшеннями, дiями чи бездiяльнiстю органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, органу досудового розслiдування, прокуратури або суду, встановлюється законом".

     8. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38 - 39, ст. 288):

     1) у частинi другiй статтi 308 слова "досудового слiдства у зв'язку з рослiдуванням кримiнальних справ" замiнити словами "досудового розслiдування у зв'язку з кримiнальним провадженням";

     2) частину другу статтi 328 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi закриття кримiнального провадження, але за наявностi в дiях правопорушника ознак порушення митних правил, стягнення у виглядi попередження, штрафу може бути накладено не пiзнiш як через мiсяць з дня прийняття рiшення про закриття кримiнального провадження";

     3) у статтi 352:

     абзац другий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi цих товарiв та їх конфiскацiю, а також конфiскацiю товарiв та транспортних засобiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для перемiщення товарiв через митний кордон України";

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "тягнуть за собою накладення штрафу в розмiрi 200 вiдсоткiв вартостi цих товарiв та їх конфiскацiю, а також конфiскацiю товарiв та транспортних засобiв iз спецiально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для перемiщення товарiв через митний кордон України";

     4) у частинi першiй статтi 364 слова "кримiнальної справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     5) пункт 4 частини першої статтi 391 виключити.

     9. У Сiмейному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135):

     1) у частинi четвертiй статтi 164 слова "злочину, вiн порушує кримiнальну справу" замiнити словами "кримiнального правопорушення, вiн письмово повiдомляє про це орган досудового розслiдування, який в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України, розпочинає досудове розслiдування";

     2) у частинi другiй статтi 228 слова "чи кримiнальною справою, яка є у їх провадженнi" замiнити словами "справою чи кримiнальним провадженням".

     10. У статтi 67 Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) у назвi слова "орган дiзнання" замiнити словами "службова особа, уповноважена на вчинення процесуальних дiй у кримiнальному провадженнi";

     2) частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо на суднi, що перебуває у плаваннi, вчиняються дiяння, передбаченi законом України про кримiнальну вiдповiдальнiсть, капiтан судна уповноважений на вчинення процесуальних дiй в порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством України та вiдповiдною Iнструкцiєю, яка затверджується Генеральним прокурором України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi транспорту, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi рибного господарства";

     3) у частинi другiй слова "матерiали дiзнання" замiнити словами "зiбранi матерiали";

     4) у частинi третiй слова "кримiнальним законодавством України" замiнити словами "законом України про кримiнальну вiдповiдальнiсть", а слова "кримiнально-процесуальним" - словами "кримiнальним процесуальним".

     11. У Законi України "Про судоустрiй i статус суддiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 41 - 45, ст. 529 iз наступними змiнами):

     1) статтю 18 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. У мiсцевих загальних судах та апеляцiйних судах областей, мiст Києва та Севастополя, Апеляцiйному судi Автономної Республiки Крим дiє спецiалiзацiя зi здiйснення кримiнального провадження щодо неповнолiтнiх.

     Суддi (суддя), уповноваженi здiйснювати кримiнальне провадження щодо неповнолiтнiх, обираються з числа суддiв вiдповiдного суду зборами суддiв цього суду за пропозицiєю голови суду або за пропозицiєю будь-якого суддi цього суду, якщо пропозицiя голови суду не була пiдтримана, на строк не бiльше трьох рокiв i можуть бути переобранi повторно. Кiлькiсть суддiв, уповноважених здiйснювати кримiнальне провадження щодо неповнолiтнiх, визначається окремо для кожного суду зборами суддiв цього суду. Суддею, уповноваженим здiйснювати кримiнальне провадження щодо неповнолiтнiх, може бути обрано суддю iз стажем роботи суддею не менше десяти рокiв, досвiдом здiйснення кримiнального провадження в судi i високими морально-дiловими та професiйними якостями. У разi вiдсутностi в судi суддiв з необхiдним стажем роботи суддя, уповноважений здiйснювати кримiнальне провадження щодо неповнолiтнiх, обирається з числа суддiв, якi мають найбiльший стаж роботи на посадi суддi.

     Суддi, уповноваженi здiйснювати кримiнальне провадження щодо неповнолiтнiх, не звiльняються вiд виконання обов'язкiв суддi вiдповiдної iнстанцiї, проте здiйснення ними таких повноважень враховується при розподiлi судових справ та має прiоритетне значення";

     2) статтю 21 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. З числа суддiв мiсцевого загального суду обираються слiдчi суддi (суддя), якi здiйснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi в порядку, передбаченому процесуальним законом. Кiлькiсть слiдчих суддiв визначається окремо для кожного суду зборами суддiв цього суду.

     Слiдчi суддi (суддя) обираються зборами суддiв цього суду за пропозицiєю голови суду або за пропозицiєю будь-якого суддi цього суду, якщо пропозицiя голови суду не була пiдтримана, на строк не бiльше трьох рокiв i можуть бути переобранi повторно. До обрання слiдчого суддi вiдповiдного суду його повноваження здiйснює найстарший за вiком суддя цього суду. Слiдчий суддя не звiльняється вiд виконання обов'язкiв суддi першої iнстанцiї, проте здiйснення ним повноважень iз судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi враховується при розподiлi судових справ та має прiоритетне значення";

     3) частину першу статтi 24 доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) вносить на розгляд зборiв суду пропозицiї щодо кiлькостi та персонального складу слiдчих суддiв";

     4) частину першу статтi 29 доповнити пунктом 81 такого змiсту:

     "81) здiйснює повноваження слiдчого суддi та призначає з числа суддiв апеляцiйного суду суддiв (суддю) для здiйснення таких повноважень у випадках, передбачених процесуальним законом";

     5) у статтi 48:

     у частинi третiй слова "Кримiнальна справа щодо суддi може бути порушена" замiнити словами "Суддi може бути повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення";

     у частинi четвертiй слова "вмотивованої постанови" замiнити словами "вмотивованого клопотання";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Кримiнальне провадження щодо обвинувачення суддi у вчиненнi кримiнального правопорушення не може здiйснюватися тим судом, в якому обвинувачений обiймає чи обiймав посаду суддi. У разi, якщо згiдно iз загальними правилами пiдсудностi кримiнальне провадження стосовно суддi має здiйснюватися тим судом, в якому обвинувачений обiймає чи обiймав посаду суддi, кримiнальне провадження здiйснюється судом, найбiльш територiально наближеним до суду, в якому обвинувачений обiймає чи обiймав посаду суддi, iншої адмiнiстративно-територiальної одиницi (Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва чи Севастополя)";

     6) статтю 57 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 57. Статус народного засiдателя, присяжного

     1. Народним засiдателем, присяжним є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, вирiшує справи у складi суду спiльно iз суддею (суддями), забезпечуючи згiдно з Конституцiєю України безпосередню участь народу у здiйсненнi правосуддя.

     2. Народнi засiдателi, присяжнi пiд час розгляду i вирiшення справ користуються повноваженнями суддi. Народнi засiдателi, присяжнi виконують обов'язки, визначенi пунктами 1 - 5 частини четвертої статтi 54 цього Закону";

     7) доповнити статтею 581 такого змiсту:

     "Стаття 581. Список присяжних

     1. Для затвердження списку присяжних територiальне управлiння Державної судової адмiнiстрацiї України звертається з поданням до вiдповiдної мiсцевої ради, що формує i затверджує у кiлькостi, зазначенiй у поданнi, список громадян, якi постiйно проживають на територiї, на яку поширюється юрисдикцiя вiдповiдного суду, вiдповiдають вимогам статтi 59 цього Закону i дали згоду бути присяжними.

     2. У разi неприйняття мiсцевою радою протягом двох мiсяцiв з моменту отримання подання рiшення про затвердження списку присяжних територiальне управлiння Державної судової адмiнiстрацiї України звертається з поданням щодо затвердження списку присяжних до вiдповiдної обласної ради.

     3. Список присяжних затверджується один раз на два роки i переглядається в разi необхiдностi за поданням територiального управлiння Державної судової адмiнiстрацiї України";

     8) у статтi 59:

     назву доповнити словом "присяжного";

     частину першу пiсля слiв "Народним засiдателем" доповнити словом "присяжним";

     у частинi другiй:

     абзац перший пiсля слiв "народних засiдателiв" доповнити словами "та спискiв присяжних";

     пункт 2 доповнити словом "присяжного";

     частину третю пiсля слiв "народних засiдателiв" доповнити словами "або списку присяжних";

     9) у статтi 60:

     назву доповнити словом "присяжного";

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особа, яка вiдповiдно до цього Закону не може бути включена до списку народних засiдателiв або списку присяжних, але включена до нього, увiльняється вiд виконання обов'язкiв народного засiдателя чи присяжного головою вiдповiдного суду";

     абзац перший частини другої та частину третю пiсля слiв "народного засiдателя" доповнити словом "присяжного";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Увiльнення вiд виконання обов'язкiв народного засiдателя, присяжного у конкретнiй справi, у тому числi внаслiдок вiдводу (самовiдводу), здiйснюється у порядку, встановленому процесуальним законом";

     10) у статтi 61:

     назву пiсля слiв "народних засiдателiв" доповнити словом "присяжних";

     пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "3. Залучення присяжних до виконання обов'язкiв у судi та їх виклик здiйснюються в порядку, визначеному процесуальним законом".

     У зв'язку з цим частини третю та четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою та п'ятою;

     частину четверту пiсля слiв "народного засiдателя" доповнити словом "присяжного";

     частину п'яту пiсля слiв "народний засiдатель" доповнити словом "присяжний";

     11) у статтi 62:

     назву доповнити словом "присяжних";

     перше речення частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. Народним засiдателям, присяжним за час виконання ними обов'язкiв у судi в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України, виплачується винагорода";

     третє речення частини другої пiсля слiв "народного засiдателя" доповнити словами "чи присяжного";

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. На народних засiдателiв та присяжних поширюються гарантiї незалежностi i недоторканностi суддiв, установленi законом, на час виконання ними обов'язкiв зi здiйснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням народного засiдателя, присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися i пiсля закiнчення виконання цих обов'язкiв";

     12) статтю 63 виключити;

     13) у пунктi 1 частини першої статтi 66 слова "в газетах "Голос України" або "Урядовий кур'єр" замiнити словами "у визначених нею друкованих засобах масової iнформацiї";

     14) у частинi першiй статтi 71 слова "в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" замiнити словами "у визначених нею друкованих засобах масової iнформацiї";

     15) пункт 7 частини першої статтi 91 викласти в такiй редакцiї:

     "7) на пiдставi вмотивованого клопотання Генерального прокурора України приймає рiшення про вiдсторонення суддi вiд посади у зв'язку iз притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi";

     16) статтю 115 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Збори суддiв мiсцевих загальних судiв у порядку, встановленому цим Законом, обирають слiдчих суддiв".

     12. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 3 слова "та Кримiнально-процесуальний" замiнити словами "Кримiнальний процесуальний та Митний";

     2) текст статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "Оперативно-розшукова дiяльнiсть ґрунтується на принципах верховенства права, законностi, дотримання прав i свобод людини";

     3) у частинi першiй статтi 5:

     в абзацi восьмому слова "Державної кримiнально-виконавчої служби України" замiнити словами "Державної пенiтенцiарної служби України";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "органiв державної митної служби - оперативними пiдроздiлами, якi ведуть боротьбу з контрабандою";

     4) у статтi 6:

     у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) наявнiсть достатньої iнформацiї, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевiрки за допомогою оперативно-розшукових заходiв i засобiв, про:

     - злочини, що готуються;

     - осiб, якi готують вчинення злочину;

     - осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання;

     - осiб безвiсно вiдсутнiх;

     - розвiдувально-пiдривну дiяльнiсть спецслужб iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб проти України;

     - реальну загрозу життю, здоров'ю, житлу, майну працiвникiв суду i правоохоронних органiв у зв'язку з їх службовою дiяльнiстю, а також осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв, з метою створення необхiдних умов для належного вiдправлення правосуддя; спiвробiтникiв розвiдувальних органiв України у зв'язку iз службовою дiяльнiстю цих осiб, їх близьких родичiв, а також осiб, якi конфiденцiйно спiвробiтничають або спiвробiтничали з розвiдувальними органами України, та членiв їх сiмей з метою належного здiйснення розвiдувальної дiяльностi";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Зазначенi пiдстави можуть мiститися в заявах, повiдомленнях громадян, посадових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї, у письмових дорученнях i постановах слiдчого, вказiвках прокурора, ухвалах слiдчого суддi, суду, матерiалах правоохоронних органiв, у запитах i повiдомленнях правоохоронних органiв iнших держав та мiжнародних правоохоронних органiзацiй, а також запитах повноважних державних органiв, установ та органiзацiй, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, про перевiрку осiб у зв'язку з їх допуском до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках";

     5) у статтi 7:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "виявлення, припинення i розкриття" замiнити словами "виявлення i припинення";

     пункт 2 пiсля слiв "та ухвали" доповнити словами "слiдчого суддi";

     у пунктi 5 слова "з метою швидкого i повного розкриття злочинiв та викриття винних" замiнити словами "з метою швидкого i повного попередження, виявлення та припинення злочинiв";

     доповнити частинами другою - четвертою такого змiсту:

     "У разi виявлення ознак злочину оперативний пiдроздiл, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, зобов'язаний невiдкладно направити зiбранi матерiали, в яких зафiксовано фактичнi данi про протиправнi дiяння окремих осiб та груп, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, до вiдповiдного органу досудового розслiдування для початку та здiйснення досудового розслiдування в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     У разi, якщо ознаки злочину виявленi пiд час проведення оперативно-розшукових заходiв, що тривають i припинення яких може негативно вплинути на результати кримiнального провадження, пiдроздiл, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, повiдомляє вiдповiдний орган досудового розслiдування та прокурора про виявлення ознак злочину, закiнчує проведення оперативно розшукового заходу, пiсля чого направляє зiбранi матерiали, в яких зафiксовано фактичнi данi про протиправнi дiяння окремих осiб та груп, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, до вiдповiдного органу досудового розслiдування.

     Оперативнi пiдроздiли Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, податкової мiлiцiї Державної податкової служби України, Державної пенiтенцiарної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України проводять слiдчi (розшуковi) дiї та негласнi слiдчi (розшуковi) дiї у кримiнальному провадженнi за дорученням слiдчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України. Письмовi доручення щодо проведення слiдчих (розшукових) та негласних слiдчих (розшукових) дiй, наданi слiдчим, прокурором у межах компетенцiї та в установленому порядку, є обов'язковими до виконання оперативним пiдроздiлом";

     6) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Права пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть

     Оперативним пiдроздiлам для виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi за наявностi передбачених статтею 6 цього Закону пiдстав надається право:

     1) опитувати осiб за їх згодою, використовувати їх добровiльну допомогу;

     2) проводити контрольовану поставку та контрольовану i оперативну закупку товарiв, предметiв та речовин, у тому числi заборонених для обiгу, у фiзичних та юридичних осiб незалежно вiд форми власностi з метою виявлення та документування фактiв протиправних дiянь. Проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупок здiйснюється згiдно з положеннями статтi 271 Кримiнального процесуального кодексу України у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, податкової мiлiцiї Державної податкової служби України, Служби безпеки України, Державної митної служби України, погодженими з Генеральною прокуратурою України та зареєстрованими у Мiнiстерствi юстицiї України;

     3) порушувати в установленому законом порядку питання про проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi та осiб, якi займаються пiдприємницькою дiяльнiстю або iншими видами господарської дiяльностi iндивiдуально, та брати участь в їх проведеннi;

     4) ознайомлюватися з документами та даними, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ та органiзацiй, вивчати їх, за рахунок коштiв, що видiляються на утримання пiдроздiлiв, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, виготовляти копiї з таких документiв, на вимогу керiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй - виключно на територiї таких пiдприємств, установ та органiзацiй, а з дозволу слiдчого суддi в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України, - витребовувати документи та данi, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi або вчиненнi злочину, джерело та розмiри їх доходiв, iз залишенням копiй таких документiв та опису вилучених документiв особам, в яких вони витребуванi, та забезпеченням їх збереження i повернення в установленому порядку. Вилучення оригiналiв первинних фiнансово-господарських документiв забороняється, крiм випадкiв, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     5) проводити операцiї iз захоплення злочинцiв, припинення злочинiв, розвiдувально-пiдривної дiяльностi спецслужб iноземних держав, органiзацiй та окремих осiб;

     6) вiдвiдувати жилi та iншi примiщення за згодою їх власникiв або мешканцiв для з'ясування обставин злочину, що готується, а також збирати вiдомостi про протиправну дiяльнiсть осiб, щодо яких провадиться перевiрка;

     7) негласно виявляти та фiксувати слiди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та iншi предмети, що можуть бути доказами пiдготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвiдувальну iнформацiю, у тому числi шляхом проникнення та обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи згiдно з положеннями статтi 267 Кримiнального процесуального кодексу України;

     8) виконувати спецiальне завдання з розкриття злочинної дiяльностi органiзованої групи чи злочинної органiзацiї згiдно з положеннями статтi 272 Кримiнального процесуального кодексу України;

     9) здiйснювати аудiо-, вiдеоконтроль особи, зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж, електронних iнформацiйних мереж згiдно з положеннями статей 260, 263 - 265 Кримiнального процесуального кодексу України;

     10) накладати арешт на кореспонденцiю, здiйснювати її огляд та виїмку згiдно з положеннями статей 261, 262 Кримiнального процесуального кодексу України;

     11) здiйснювати спостереження за особою, рiччю або мiсцем, а також аудiо-, вiдеоконтроль мiсця згiдно з положеннями статей 269, 270 Кримiнального процесуального кодексу України;

     12) здiйснювати установлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу згiдно з положеннями статтi 268 Кримiнального процесуального кодексу України;

     13) мати гласних i негласних штатних та позаштатних працiвникiв;

     14) використовувати конфiденцiйне спiвробiтництво згiдно з положеннями статтi 275 Кримiнального процесуального кодексу України;

     15) отримувати вiд юридичних чи фiзичних осiб безкоштовно або за винагороду iнформацiю про злочини, що готуються або вчиненi, та про загрозу безпецi суспiльства i держави;

     16) використовувати за згодою адмiнiстрацiї службовi примiщення, транспортнi засоби та iнше майно пiдприємств, установ, органiзацiй, а так само за згодою осiб - житло, iншi примiщення, транспортнi засоби i майно, якi їм належать;

     17) створювати та використовувати заздалегiдь iдентифiкованi (помiченi) або несправжнi (iмiтацiйнi) засоби згiдно з положеннями статтi 273 Кримiнального процесуального кодексу України;

     18) створювати i застосовувати автоматизованi iнформацiйнi системи;

     19) застосовувати засоби фiзичного впливу, спецiальнi засоби та вогнепальну зброю на пiдставах i в порядку, встановлених законами про мiлiцiю, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб, Митним кодексом України;

     20) звертатися у межах своїх повноважень iз запитами до правоохоронних органiв iнших держав та мiжнародних правоохоронних органiзацiй вiдповiдно до законодавства України, мiжнародних договорiв України, а також установчих актiв та правил мiжнародних правоохоронних органiзацiй, членом яких є Україна.

     Прийняття рiшення про проведення оперативно-розшукових заходiв, подання та розгляд вiдповiдних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходiв, фiксацiя та використання їх результатiв, проведення цих заходiв до постановлення ухвали слiдчого суддi та iншi питання їх проведення регулюються згiдно з положеннями глави 21 Кримiнального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходiв, суб'єкта iнiцiювання та проведення цих заходiв, обґрунтування клопотання про їх проведення та пiдстав для його задоволення слiдчим суддею, використання результатiв оперативно-розшукових заходiв та iнших питань, обумовлених специфiкою мети їх проведення. Прийняття рiшень про проведення оперативно-розшукових заходiв, якi не потребують дозволу слiдчого суддi або рiшення прокурора, здiйснюється керiвником вiдповiдного оперативного пiдроздiлу або його заступником з повiдомленням про прийняте рiшення прокурора.

     Негласне обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи, аудiо-, вiдеоконтроль особи, аудiо-, вiдеоконтроль мiсця, спостереження за особою, зняття iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж, електронних iнформацiйних мереж, накладення арешту на кореспонденцiю, здiйснення її огляду та виїмки, установлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу проводяться на пiдставi ухвали слiдчого суддi, постановленої за клопотанням керiвника вiдповiдного оперативного пiдроздiлу або його заступника, погодженого з прокурором. Цi заходи застосовуються виключно з метою запобiгання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобiгання i припинення терористичних актiв та iнших посягань спецiальних служб iноземних держав та органiзацiй, якщо iншим способом одержати iнформацiю неможливо.

     Виключно з метою отримання розвiдувальної iнформацiї для забезпечення зовнiшньої безпеки України зазначенi заходи можуть здiйснюватися лише за ухвалою слiдчого суддi без розголошення третiй сторонi, а заходи, що не потребують дозволу слiдчого суддi, - без повiдомлення прокурора.

     До виконання окремих доручень у ходi проведення оперативно-розшукової дiяльностi можуть залучатися працiвники iнших пiдроздiлiв.

     Пiд час виконання завдань оперативно-розшукової дiяльностi, пов'язаних iз припиненням правопорушень у сферi податкового законодавства, права, передбаченi цiєю статтею, надаються виключно органам податкової мiлiцiї у межах їх компетенцiї.

     Координацiя дiй щодо реалiзацiї прав пiдроздiлiв, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть з метою боротьби з тероризмом, здiйснюється Службою безпеки України.

     Розвiдувальним органам України надаються права, передбаченi частиною першою цiєї статтi, крiм пунктiв 2, 3, 5, 6, а також пункту 7 у частинi негласного виявлення та фiксування слiдiв тяжкого або особливо тяжкого злочину, документiв та iнших предметiв, що можуть бути доказами пiдготовки або вчинення такого злочину";

     7) у статтi 9:

     частину першу пiсля слiв "державного кордону" доповнити словами "органу державної митної служби";

     у частинi другiй:

     слово "адмiнiстрацiєю" замiнити словом "службою";

     пiсля слiв "державного кордону" доповнити словами "Державною митною службою України";

     у частинi третiй:

     перше речення викласти в такiй редакцiї:

     "На особу, яка пiдозрюється в пiдготовцi до вчинення злочину, переховується вiд органiв досудового розслiдування, суду або ухиляється вiд вiдбування кримiнального покарання, безвiсти зникла, ведеться тiльки одна оперативно-розшукова справа";

     пiсля слiв "податкової мiлiцiї" доповнити словами "органу Державної митної служби України";

     доповнити реченням такого змiсту: "Про заведення оперативно-розшукової справи протягом доби письмово повiдомляється прокурор";

     у частинi п'ятiй слова "суду щодо особи, в дiях якої є ознаки тяжкого або особливо тяжкого злочину" замiнити словами "слiдчого суддi з метою виявлення, попередження чи припинення тяжкого або особливо тяжкого злочину";

     у частинi восьмiй слово "адмiнiстрацiя" замiнити словом "служба", а пiсля слiв "виконання покарань" доповнити словами "Державна митна служба України";

     у частинi десятiй слова "нерозкритi злочини" виключити;

     частину одинадцяту пiсля слiв "на запит органiв" доповнити словом "досудового";

     частини чотирнадцяту та п'ятнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Оперативно-розшуковi заходи, пов'язанi з тимчасовим обмеженням прав людини, проводяться з метою запобiгання тяжким або особливо тяжким злочинам, їх виявлення та припинення, розшуку осiб, якi ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання або безвiсти зникли, захисту життя, здоров'я, житла i майна працiвникiв суду i правоохоронних органiв та осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, припинення розвiдувально-пiдривної дiяльностi проти України.

     Спостереження за особою, рiччю або мiсцем, а також аудiо-, вiдеоконтроль мiсця може проводитися з метою встановлення даних про особу та про її зв'язки у разi, коли є факти, якi пiдтверджують, що нею готується тяжкий або особливо тяжкий злочин, для отримання вiдомостей, якi вказують на ознаки такого злочину, для забезпечення безпеки працiвникiв суду i правоохоронних органiв та осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi, членiв їх сiмей та близьких родичiв цих осiб, а також з метою отримання розвiдувальної iнформацiї в iнтересах безпеки суспiльства i держави";

     8) у статтi 91:

     у частинi першiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) щодо невстановлених осiб, якi готують вчинення злочину, а також осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду або ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, - до їх встановлення або розшуку, але не бiльше строкiв давностi притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi чи строкiв давностi виконання обвинувального вироку";

     пункт 2 виключити;

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) щодо осiб, стосовно яких є данi про участь у пiдготовцi до вчинення злочину, - до встановлення та фiксацiї фактичних даних про протиправнi дiяння, вiдповiдальнiсть за якi передбачена Кримiнальним кодексом України, але не бiльше шести мiсяцiв";

     частини другу та третю викласти в такiй редакцiї:

     "За наявностi даних, отриманих у ходi ведення оперативно-розшукової справи, про участь особи у пiдготовцi тяжкого чи особливо тяжкого злочину строк ведення справи може бути продовжений до 12 мiсяцiв начальниками головних, самостiйних управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Центрального управлiння Служби безпеки України, головних управлiнь, управлiнь Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та податкової мiлiцiї Державної податкової служби України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi, Севастополi, регiональних органiв та органiв вiйськової контррозвiдки Служби безпеки України, розвiдувального органу спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, територiальних органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Головою Державної прикордонної служби України, Головою Державної митної служби України, Головою Служби зовнiшньої розвiдки України, керiвником розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України або їх заступниками за погодженням iз Генеральним прокурором України, прокурорами Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва, Севастополя i прирiвняними до них прокурорами, їх заступниками. Продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбаченi частиною четвертою статтi 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статтi 7 Закону України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть", здiйснюється без погодження з прокурором.

     Подальше продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, але не бiльш як до 18 мiсяцiв, може бути здiйснено Мiнiстром внутрiшнiх справ України, Головою Служби безпеки України, першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової мiлiцiї, а також Головою Державної прикордонної служби України, Головою Державної митної служби України, Головою Служби зовнiшньої розвiдки України, керiвником розвiдувального органу Мiнiстерства оборони України та начальником Управлiння державної охорони України за погодженням iз Генеральним прокурором України або його заступником. Продовження строку ведення оперативно-розшукової справи, у рамках якої проводяться заходи, передбаченi частиною четвертою статтi 8 цього Закону та пунктом 6 частини другої статтi 7 Закону України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть", здiйснюється без погодження з прокурором";

     9) у статтi 92:

     у частинi першiй:

     у пунктi 1 слова "вiд органiв розслiдування" замiнити словами "вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi";

     у пунктi 2 слово "постановою" виключити;

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) закриття кримiнального провадження слiдчим, прокурором або судом";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Про закриття оперативно-розшукової справи складається вмотивована постанова, що затверджується посадовою чи службовою особою, якiй згiдно зi статтею 9 цього Закону надано право затверджувати постанову про заведення вiдповiдної оперативно-розшукової справи. Про закриття оперативно-розшукової справи у триденний строк письмово повiдомляється вiдповiдний прокурор, який протягом 10 дiб з моменту одержання повiдомлення перевiряє додержання законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi у цiй справi. До завершення такої перевiрки забороняється знищення оперативно-розшукової справи. Якщо у такiй справi здiйснювалися оперативно-розшуковi заходи за рiшенням суду, повiдомлення про її закриття надсилається також до цього суду у триденний строк";

     10) у статтi 10:

     у пунктi 1 слова "порушення кримiнальної справи або проведення невiдкладних слiдчих дiй" замiнити словами "початку досудового розслiдування";

     у пунктi 2 слова "кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнальному провадженнi";

     пункт 3 пiсля слiв "для попередження" доповнити словом "виявлення";

     11) частину четверту статтi 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Забороняється залучати до виконання оперативно-розшукових завдань осiб, професiйна дiяльнiсть яких пов'язана зi збереженням професiйної таємницi, а саме: адвокатiв, нотарiусiв, медичних працiвникiв, священнослужителiв, журналiстiв, якщо таке спiвробiтництво буде пов'язано з розкриттям конфiденцiйної iнформацiї професiйного характеру";

     12) у частинi третiй статтi 12 слово "розкриттю" замiнити словом "виявленню";

     13) у статтi 14:

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Керiвники мiських, районних, мiжрайонних, районних в мiстах та прирiвняних до них прокуратур, а також призначенi ними прокурори здiйснюють нагляд за додержанням законiв пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi в оперативно-розшукових справах, заведених пiднаглядними їм територiальними оперативними пiдроздiлами правоохоронних органiв".

     У зв'язку з цим частини другу та третю вважати вiдповiдно частинами третьою та четвертою;

     пункт 4 частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "4) дає письмовi вказiвки про проведення оперативно-розшукових заходiв з метою попередження та виявлення злочинiв, про розшук осiб, якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування, слiдчого суддi, суду, ухиляються вiд вiдбування кримiнального покарання, безвiсно вiдсутнi".

     13. У Законi України "Про прокуратуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 53, ст. 793 iз наступними змiнами):

     1) частину четверту статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Нiхто не має права без дозволу прокурора розголошувати данi перевiрок i досудового розслiдування до їх закiнчення";

     2) у частиш другiй статтi 8 слова "або слiдчого" виключити;

     3) у статтi 13:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Систему органiв прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя (на правах обласних), мiськi, районнi, мiжрайоннi, районнi в мiстах. У разi необхiдностi Генеральний прокурор України може створювати спецiалiзованi прокуратури на правах обласних, мiських, районних та мiжрайонних прокуратур";

     частину другу виключити;

     4) у статтi 15:

     у пунктi 6 частини першої слова "слiдчих прокуратури" виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Письмовi вказiвки Генерального прокурора України з питань розслiдування є обов'язковими до виконання всiма органами, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть та досудове розслiдування";

     5) статтю 16 доповнити частинами четвертою та п'ятою такого змiсту:

     "Прокурори мiст з районним подiлом здiйснюють загальне керiвництво пiдпорядкованими районними прокуратурами i контроль за їх дiяльнiстю, вносять прокурору вищого рiвня пропозицiї про змiну штатної чисельностi пiдпорядкованих прокуратур, присвоєння класних чинiв працiвникам цих прокуратур, їх заохочення та накладення на них стягнень.

     Прокуратури мiст з районним подiлом не пiдмiняють пiдпорядкованi прокуратури та не дублюють їх функцiї";

     6) статтю 17 виключити;

     7) у пунктi 3 частини другої статтi 20 слова "порушувати у встановленому законом порядку кримiнальну справу" замiнити словами "у встановленому законом порядку починати досудове розслiдування, порушувати";

     8) у статтi 29:

     у частинi другiй:

     пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "1) розкриттю кримiнальних правопорушень, захисту особи, її прав, свобод, власностi, прав пiдприємств, установ, органiзацiй вiд злочинних та кримiнально протиправних посягань";

     у пунктi 2 слова "вчинений злочин" замiнити словами "вчинене кримiнальне правопорушення";

     у пунктi 4 слова "громадян, якi перебувають пiд слiдством" замiнити словами "осiб при здiйсненнi кримiнального провадження";

     у пунктi 5 слово "злочинам" замiнити словами "кримiнальним правопорушенням";

     у частинi третiй слово "злочиннiстю" замiнити словами "вчиненням кримiнальних правопорушень";

     9) статтi 30, 32, 33, 36 та 37 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 30. Нагляд за додержанням законiв органами, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть, дiзнання i досудове слiдство

     Прокурор вживає заходiв до того, щоб органи, якi здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування (дiзнання та досудове слiдство):

     1) додержували передбачений законом порядок початку та проведення оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування дiянь, що мiстять ознаки кримiнального правопорушення, закриття кримiнального провадження, а також додержували строки здiйснення досудового розслiдування та тримання осiб пiд вартою;

     2) не допускали порушення законностi пiд час проведення оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування;

     3) виявляли причини вчинення кримiнальних правопорушень i умови, що сприяють цьому, вживали заходiв до їх усунення.

     Прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв при проведеннi досудового розслiдування (дiзнання та досудового слiдства) у формi процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням. Повноваження прокурора при здiйсненнi нагляду за додержанням законiв органами, що здiйснюють досудове розслiдування, визначаються кримiнальним процесуальним законодавством.

     Прокурор має право в необхiдних випадках доручати керiвникам органiв досудового розслiдування, внутрiшнiх справ, нацiональної безпеки проведення у пiдвiдомчих їм пiдроздiлах перевiрок з метою усунення порушень та забезпечення повного розкриття дiянь, що мiстять ознаки кримiнального правопорушення";

     "Стаття 32. Обов'язковiсть вказiвок прокурора

     Письмовi вказiвки прокурора, його заступника органам, що проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, якi надаються вiдповiдно до положень Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнального процесуального кодексу України, є обов'язковими для цих органiв.

     Стаття 33. Пред'явлення цивiльного позову у кримiнальному провадженнi

     З метою захисту iнтересiв держави, а також громадян, якi за станом здоров'я та з iнших поважних причин не можуть захистити свої права, прокурор пред'являє цивiльний позов у кримiнальному провадженнi";

     "Стаття 36. Пiдтримання державного обвинувачення в судi

     Прокурор пiдтримує державне обвинувачення в судовому провадженнi щодо кримiнальних правопорушень, користуючись при цьому правами i виконуючи обов'язки, передбаченi Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     Пiд час судового провадження прокурор має право змiнити обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення або вiдмовитися вiд обвинувачення у випадках та порядку, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     "Стаття 37. Апеляцiйна, касацiйна скарга прокурора

     Право внесення апеляцiйної, касацiйної скарги на рiшення, ухвали i постанови судiв у цивiльних, адмiнiстративних, господарських справах надається прокурору i заступнику прокурора у межах їх компетенцiї, незалежно вiд їх участi в розглядi справи в судi першої iнстанцiї. Помiчники прокурора, прокурори управлiнь i вiддiлiв можуть вносити апеляцiйнi чи касацiйнi скарги тiльки у справах, у розглядi яких вони брали участь.

     Право внесення апеляцiйної, касацiйної скарги на судовi рiшення в кримiнальному провадженнi надається службовим особам органiв прокуратури, якi брали участь у судовому розглядi як прокурори, а також прокурору вищого рiвня - Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва, Севастополя i прирiвняним до них прокурорам, їх заступникам";

     10) у статтi 40:

     у назвi слова "вiдкликання справи iз суду" виключити;

     у частинi другiй слова "вiдкликати iз суду кримiнальну справу, по якiй обвинувачений не вiдданий до суду" виключити;

     11) у назвi глави 4 слова "у кримiнальних справах" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi";

     12) у статтi 46:

     у назвi слова "i слiдчих" виключити;

     слова "i слiдчими", "слiдчих прокуратури", "i слiдчий", "i слiдчi прокуратури", "або слiдчого прокуратури" виключити;

     у частинi третiй слово "пiдписують" замiнити словом "пiдписує";

     13) статтю 461 виключити;

     14) у статтi 462 слова "i слiдчi" виключити;

     15) у частинi першiй статтi 47 слова "i слiдчим органiв прокуратури" виключити;

     16) у статтi 48:

     у назвi слова "i слiдчих" виключити;

     у частинах першiй та третiй слова "i слiдчi" виключити;

     у частинi другiй слова "Прокурорсько-слiдчi" замiнити словом "Прокурорськi";

     17) у статтi 49 слова "i слiдчi прокуратури", "i слiдчi", "та слiдчi прокуратури" в усiх вiдмiнках виключити;

     18) у статтi 50:

     слова "або слiдчим прокуратури", "слiдчому", "слiдчий прокуратури", "i слiдчi прокуратури" виключити;

     у частинi першiй слова "i слiдчий прокуратури знаходяться" замiнити словом "знаходиться";

     19) назву статтi 501 доповнити словом "прокуратури";

     20) частини шосту та сьому статтi 52 виключити;

     21) у статтi 55 слова "i слiдчi прокуратури" виключити;

     22) статтю 56 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 56. Роз'яснення поняття "прокурор"

     Пiд поняттям "прокурор" у статтi 8, частинi четвертiй статтi 9, частинах першiй, другiй, третiй статтi 12, частинi першiй статтi 20, статтях 34, 35, 36, 44, 45, частинах першiй, третiй, п'ятiй i сьомiй статтi 46, статтi 462, частинi першiй статтi 47, статтях 48, 49, 50, 501 та 55 цього Закону слiд розумiти: Генеральний прокурор України, перший заступник, заступники Генерального прокурора України, їх старшi помiчники та помiчники, прокурори Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва i Севастополя, спецiалiзованих прокуратур (на правах обласних), їх першi заступники, заступники, мiжрайоннi прокурори, прокурори мiст, районiв, районiв у мiстах та прирiвняних до них спецiалiзованих прокуратур, їх першi заступники i заступники, начальники головних управлiнь, управлiнь, вiддiлiв прокуратур, їх першi заступники, заступники, старшi прокурори та прокурори прокуратур усiх рiвнiв, якi дiють у межах своєї компетенцiї".

     14. У Законi України "Про мiлiцiю" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 2:

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "виявлення кримiнальних правопорушень";

     пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "участь у розкриттi кримiнальних правопорушень та розшуку осiб, якi їх вчинили, у порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством".

     У зв'язку з цим абзаци шостий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - десятим;

     абзац восьмий пiсля слiв "вiд злочинних" доповнити словами "та кримiнально протиправних";

     2) у частинi першiй статтi 10:

     у пунктi 2 слова "припиняти та розкривати злочини" замiнити словами "i припиняти кримiнальнi правопорушення";

     у пунктi 3 слово "злочини" замiнити словом "кримiнальнi";

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) брати участь у розкриттi кримiнальних правопорушень у порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством";

     у пунктi 7 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень";

     у пунктi 9 слова "дiзнання, слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування, слiдчого суддi";

     пункт 11 пiсля слiв "прокурора, слiдчого" доповнити словами "слiдчого суддi";

     3) у статтi 11:

     у частинi першiй:

     пункти 3, 5 та 9 викласти в такiй редакцiї:

     "3) викликати громадян i службових осiб у зв'язку з матерiалами, що знаходяться в їх провадженнi";

     "5) затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього примiщеннях:

     осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, обвинувачених, якi переховуються вiд слiдства чи суду, засуджених, якi ухиляються вiд виконання кримiнального покарання, - на строки i в порядку, передбаченi законом;

     осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення, для складення протоколу або розгляду справи по сутi, якщо цi питання не можуть бути вирiшенi на мiсцi, - на строк до трьох годин;

     неповнолiтнiх вiком до 16 рокiв, якi залишилися без опiкування, - на строк до передачi законним представникам або до влаштування в установленому порядку, а неповнолiтнiх, якi вчинили суспiльно небезпечнi дiяння i не досягли вiку, з якого настає кримiнальна вiдповiдальнiсть, - до передачi їх законним представникам або направлення у приймальники-розподiльники для дiтей, але не бiльш як на вiсiм годин;

     осiб, якi перебували у громадських мiсцях у станi сп'янiння, якщо їх вигляд ображав людську гiднiсть i громадську мораль або якщо вони втратили здатнiсть самостiйно пересуватися чи могли завдати шкоди оточуючим або собi, - до передачi їх в спецiальнi медичнi заклади або для доставки до мiсця проживання, а за вiдсутностi таких - до їх витвереження;

     вiйськовослужбовцiв, якi вчинили дiяння, що пiдпадають пiд ознаки кримiнального або адмiнiстративного правопорушення, - до передачi їх вiйськовослужбовцям Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України або вiйськового командування;

     осiб, якi мають ознаки вираженого психiчного розладу i створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе i оточуючих, - до передачi їх у лiкувальнi заклади, але не бiльш як на 24 години;

     iноземцiв та осiб без громадянства, якi розшукуються правоохоронними органами iнших держав як пiдозрюванi, обвинуваченi у вчиненнi злочину або як засудженi, якi ухиляються вiд виконання кримiнального покарання, - в порядку та на строки, передбаченi законодавством України, мiжнародними договорами України";

     "9) за дорученням слiдчого органу досудового розслiдування, прокурора проводити або брати участь у проведеннi процесуальних дiй у кримiнальному провадженнi та виконувати ухвали слiдчого суддi, суду про привiд учасникiв кримiнального провадження у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) застосовувати до особи електроннi засоби контролю в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     у пунктi 10 слова "фото-, кiно-, вiдеозйомку i звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розкриття злочинiв" виключити;

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) проводити фотографування, звукозапис, кiно- i вiдеозйомку, дактилоскопiю осiб, якi затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину, взятi пiд варту, пiдозрюються чи обвинувачуються у вчиненнi кримiнального правопорушення, а також осiб, пiдданих адмiнiстративному арешту";

     у пунктi 12 слова "кiно-, фото- i звукофiксацiю" замiнити словами "аудiо-, вiдео-, фотофiксацiю";

     пiдпункт "в" пункту 15 пiсля слiв "перебуває пiд" доповнити словами "домашнiм арештом або";

     у пунктi 211 слово "злочину" замiнити словом "кримiнального";

     у пунктi 29 слово "злочиннiстю" замiнити словами "кримiнальними правопорушеннями";

     у частинi другiй слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень", а слова "абзацами другим, третiм, четвертим, шостим" замiнити словами "абзацами другим, третiм";

     4) у статтi 13:

     у частинi третiй:

     слова "розслiдування кримiнальних справ" замiнити словами "кримiнального провадження";

     доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "Органам мiлiцiї забороняється направлення спецiальних пiдроздiлiв мiлiцiї для забезпечення проведення слiдчих дiй, використання при їх проведеннi спецiальних засобiв, що приховують зовнiшнiсть (масок для обличчя, шоломiв тощо), а також демонстрацiя зброї чи спецiальних засобiв, крiм виняткових випадкiв пiд час проведення слiдчої дiї у кримiнальному провадженнi щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявностi достатнiх пiдстав вважати, що проведенню слiдчої дiї буде чинитися фiзичний опiр чи iншим чином унеможливлено досягнення її мети. Дiї, передбаченi цiєю частиною статтi, можуть бути здiйсненi лише з дозволу прокурора, крiм невiдкладних випадкiв, коли затримка в проведеннi слiдчої дiї може призвести до неможливостi досягнення її мети (у такому разi прокурор невiдкладно повiдомляється про здiйснення вiдповiдних дiй)".

     15. У Законi України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 24:

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) виявляти, припиняти та розкривати кримiнальнi правопорушення, розслiдування яких вiднесено законодавством до компетенцiї Служби безпеки України, проводити їх досудове розслiдування; розшукувати осiб, якi переховуються у зв'язку iз вчиненням зазначених кримiнальних правопорушень";

     у пунктi 12 слово "злочиннiстю" замiнити словами "вчиненням кримiнальних правопорушень";

     2) у статтi 25:

     у пунктi 7 частини першої слова "з наступним повiдомленням прокурора протягом 24 годин" замiнити словами "в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     у пунктi 6 частини другої слова та речення "накладати арешт на грошовi кошти та iншi цiнностi фiзичних та юридичних осiб, вилучати предмети i документи iз складанням вiдповiдного акта. Копiї акта вручаються громадянину чи представнику пiдприємства, установи, органiзацiї" замiнити словами "а також вилучати предмети i документи в порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     частину третю виключити.

     16. Пункт 6 частини другої статтi 7 Закону України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89; 2006 р., N 14, ст. 116) викласти в такiй редакцiї:

     "6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших посягань на державну безпеку України, отримання iнформацiї в iнтересах контррозвiдки здiйснювати на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи заходи, визначенi частиною третьою статтi 8 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", - лише за ухвалою слiдчого суддi, постановленою за клопотанням керiвника вiдповiдного оперативного пiдроздiлу або його заступника, погодженим прокурором. Нагляд за додержанням законiв пiд час проведення контррозвiдувальної дiяльностi здiйснюється Генеральним прокурором України, виконувачем його обов'язкiв або уповноваженими наказом Генерального прокурора України заступниками Генерального прокурора України".

     17. У Законi України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2004 р., N 8, ст. 66; 2006 р., N 12, ст. 102):

     1) у назвi Закону слова "органiв дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування";

     2) у статтi 1:

     пункт 1 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1) незаконного засудження, незаконного повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, незаконного взяття i тримання пiд вартою, незаконного проведення в ходi кримiнального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного вiдсторонення вiд роботи (посади) та iнших процесуальних дiй, що обмежують права громадян";

     у частинi другiй слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування";

     3) у статтi 2:

     у частинi першiй:

     пункти 11 та 2 викласти в такiй редакцiї:

     "11) встановлення в обвинувальному вироку суду чи iншому рiшеннi суду (крiм ухвали суду про призначення нового розгляду) факту незаконного повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, незаконного взяття i тримання пiд вартою, незаконного проведення в ходi кримiнального провадження обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного вiдсторонення вiд роботи (посади) та iнших процесуальних дiй, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходiв;

     2) закриття кримiнального провадження за вiдсутнiстю подiї кримiнального правопорушення, вiдсутнiстю у дiяннi складу кримiнального правопорушення або невстановленням достатнiх доказiв для доведення винуватостi особи у судi i вичерпанням можливостей їх отримати";

     пункт 3 виключити;

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Право на вiдшкодування шкоди, завданої зазначеними у статтi 1 цього Закону оперативно-розшуковими заходами, виникає у випадках, передбачених пунктом 11 частини першої цiєї статтi, або за умови, що протягом шести мiсяцiв пiсля проведення таких заходiв не було розпочате кримiнальне провадження за результатами цих заходiв";

     4) у пунктi 2 статтi 3 слова "дiзнання чи досудового слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування";

     5) у частинi п'ятiй статтi 4 слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування";

     6) частину першу статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Громадянин, звiльнений з роботи (посади) у зв'язку з незаконним засудженням або вiдсторонений вiд посади у зв'язку з незаконним притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, має бути поновлений на колишнiй роботi (посадi), а в разi неможливостi цього (лiквiдацiя пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення посади, наявнiсть iнших передбачених законом пiдстав, що перешкоджають поновленню на роботi (посадi) - йому має бути надано державною службою зайнятостi iншу пiдходящу роботу. Робота (посада) надається громадяниновi не пiзнiше нiж через один мiсяць з дня звернення, якщо воно надiйшло протягом трьох мiсяцiв з дня набрання законної сили виправдувальним вироком або винесення постанови (ухвали) про закриття кримiнального провадження за вiдсутнiстю подiї кримiнального правопорушення, вiдсутнiстю у дiяннi складу кримiнального правопорушення або невстановленням достатнiх доказiв для доведення винуватостi особи у судi i вичерпанням можливостей їх отримати";

     7) у статтi 11:

     у частинах першiй та третiй слово "дiзнання" замiнити словами "що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "У разi постановлення виправдувального вироку, закриття кримiнального провадження за вiдсутнiстю подiї кримiнального правопорушення, вiдсутнiстю у дiяннi складу кримiнального правопорушення або невстановленням достатнiх доказiв для доведення винуватостi особи у судi i вичерпанням можливостей їх отримати, а також у разi закриття справи про адмiнiстративне правопорушення слiдчий, прокурор або суд зобов'язанi на прохання особи письмово повiдомити у мiсячний строк про своє рiшення трудовий колектив, в якому працює особа, або за її мiсцем проживання";

     8) частину першу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 12. Розмiр вiдшкодовуваної шкоди, зазначеної в пунктах 1, 3, 4 статтi 3 цього Закону, залежно вiд того, який орган провадив слiдчi (розшуковi) дiї чи розглядав справу, у мiсячний термiн з дня звернення громадянина визначають вiдповiднi органи, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, прокуратура i суд, про що виносять постанову (ухвалу). Якщо кримiнальне провадження закрито судом при розглядi кримiнальної справи в апеляцiйному або касацiйному порядку, зазначенi дiї провадить суд, що розглядав справу у першiй iнстанцiї";

     9) статтю 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Заяву про оскарження постанови про вiдшкодування шкоди, завданої незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, чи прокуратури, на вибiр громадянина може бути подано до суду за мiсцем його проживання або за мiсцезнаходженням вiдповiдного органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, чи прокуратури. Сторони в цих справах звiльняються вiд сплати судових витрат".

     18. У Законi України "Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних органiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 2003 р., N 29, ст. 233; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) пiдпункти "б" та "д" пункту 1 статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "б) кримiнальному провадженнi та провадженнi у справах про адмiнiстративнi правопорушення";

     "д) виконаннi вирокiв, рiшень, ухвал i постанов судiв, постанов органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування, та прокурорiв";

     2) у статтi 4 слова "Кримiнально-процесуальний" замiнити словами "Кримiнальний процесуальний", а слова "Про статус суддiв" замiнити словами "Про судоустрiй i статус суддiв";

     3) частину другу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо є достатньо даних, що вказують на ознаки кримiнального правопорушення, у порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством, здiйснюється початок досудового розслiдування".

     19. У Законi України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 51; 2003 р., N 16, ст. 124; 2005 р., N 11, ст. 198; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511):

     1) у статтi 1 слово "злочинiв" замiнити словами "кримiнальних правопорушень", а слово "справ" - словом "проваджень";

     2) пункти "а", "б" та "г" статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "а) особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримiнальне правопорушення або в iншiй формi брала участь чи сприяла виявленню, попередженню, припиненню або розкриттю кримiнальних правопорушень;

     б) потерпiлий та його представник у кримiнальному провадженнi";

     "г) цивiльний позивач, цивiльний вiдповiдач та їх представники у справi про вiдшкодування шкоди, завданої кримiнальним правопорушенням";

     3) у статтi 3:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Рiшення про застосування заходiв безпеки приймається слiдчим, прокурором, судом, у провадженнi яких знаходяться кримiнальнi провадження щодо кримiнальних правопорушень, у розслiдуваннi чи судовому розглядi яких брали або беруть участь особи, зазначенi у статтi 2 цього Закону, а також органом (пiдроздiлом), що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, щодо осiб, якi брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню злочинiв.

     Рiшення про застосування заходiв безпеки може бути прийнято слiдчим суддею у випадках, передбачених статтею 206 Кримiнального процесуального кодексу України";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Здiйснення заходiв безпеки покладається за пiдслiднiстю на органи служби безпеки або внутрiшнiх справ, у складi структур яких з цiєю метою створюються спецiальнi пiдроздiли. Безпека осiб, яких беруть пiд захист, якщо кримiнальнi провадження знаходяться у провадженнi податкової мiлiцiї, прокуратури або суду, забезпечується за їх рiшенням вiдповiдно органами служби безпеки, органами внутрiшнiх справ чи органами i установами виконання покарань та слiдчими iзоляторами";

     4) у статтi 4 слова "Кримiнально-процесуальний" замiнити словами "Кримiнальний процесуальний";

     5) пункт "в" частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "в) вимагати вiд слiдчого, прокурора, суду застосування додаткових заходiв безпеки або скасування здiйснюваних заходiв";

     6) пункт "в" частини другої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "в) звертатися до слiдчого, прокурора, суду, у провадженнi якого знаходиться кримiнальне провадження, з клопотанням щодо прийняття рiшення про застосування заходiв безпеки при провадженнi процесуальних дiй або про скасування здiйснюваних заходiв";

     7) у статтi 15:

     пункти "а" та "в" викласти в такiй редакцiї:

     "а) обмеження вiдомостей про особу в матерiалах перевiрки (заявах, поясненнях тощо), а також протоколах слiдчих дiй та iнших матерiалах кримiнального провадження, замiни прiзвища, iменi, по батьковi в цих документах псевдонiмами за постановою органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчого, прокурора або за ухвалою слiдчого суддi, суду про змiну анкетних даних. Цi постанови (ухвали) до матерiалiв справи не приєднуються, а зберiгаються окремо в органi, у провадженнi якого знаходиться кримiнальне провадження";

     "в) неоголошення будь-яким способом дiйсних анкетних даних про осiб, якi взятi пiд захист i пiдлягають виклику в судове засiдання";

     у пунктi "б" слова "поза вiзуальним спостереженням" замiнити словами "поза вiзуальним та аудiоспостереженням", а слова "кримiнально-процесуального" - словами "кримiнального процесуального";

     8) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Закрите судове засiдання

     1. У випадках, коли цього потребують iнтереси безпеки осiб, взятих пiд захист, за мотивованою ухвалою суду може проводитися закрите судове засiдання.

     2. У випадках та в порядку, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України, для забезпечення безпеки учасника кримiнального провадження, суд за власною iнiцiативою або за клопотанням учасникiв кримiнального провадження може прийняти рiшення про проведення допиту учасника кримiнального провадження з використанням вiдеоконференцiї при трансляцiї з iншого примiщення, в тому числi у спосiб, що унеможливлює iдентифiкацiю особи, яка дає показання";

     9) у частинi другiй статтi 19 слова "кримiнально-процесуальним" замiнити словами "кримiнальним процесуальним";

     10) у статтi 22:

     у частинi другiй:

     перше речення абзацу першого викласти в такiй редакцiї:

     "2. Орган, який здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчий, прокурор, слiдчий суддя, суд, одержавши заяву або повiдомлення про загрозу безпецi особи, зазначеної у статтi 2 цього Закону, зобов'язанi перевiрити цю заяву (повiдомлення) i в строк не бiльше трьох дiб, а у невiдкладних випадках - негайно прийняти рiшення про застосування або про вiдмову у застосуваннi заходiв безпеки";

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "У разi наявностi в заявi (повiдомленнi) про загрозу безпецi особи, зазначеної у статтi 2 цього Закону, вiдомостей про кримiнальне правопорушення слiдчий, прокурор у порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством, починає досудове розслiдування, а орган, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчий суддя, суд направляє заяву (повiдомлення) вiдповiдному органу досудового розслiдування для початку досудового розслiдування";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "Про вжитi заходи безпеки та їх результати орган, який здiйснює заходи, iнформує слiдчого, прокурора, суд, у провадженнi якого знаходиться кримiнальне провадження, а також слiдчого суддю, якщо рiшення про застосування заходiв безпеки приймалося ним, а в разi усунення загрози подає вiдповiдному органу за мiсцем перебування особи, взятої пiд захист, клопотання про скасування заходiв безпеки";

     в абзацi першому частини п'ятої слова "дiзнання, слiдчим, прокурором, судом" замiнити словами "слiдчим, прокурором, слiдчим суддею, судом".

     20. У Законi України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358; 2010 р., N 4, ст. 34; 2011 р., N 23, ст. 160):

     1) у статтях 4 та 11 слова "Кримiнально-процесуальний" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Кримiнальний процесуальний" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) у статтi 12:

     у пунктi 3 слова "кримiнальних справ" замiнити словами "кримiнального провадження";

     у пiдпунктi "б" пункту 4 слова "накладати арешт на грошовi кошти та iншi цiнностi фiзичних та юридичних осiб, вилучати предмети i документи iз складанням вiдповiдного акта. Копiї акта вручаються громадянину чи представнику пiдприємства, установи, органiзацiї" замiнити словами "а також вилучати предмети i документи у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     у пунктi 5 слова "кримiнально-процесуальним законом" замiнити словами "кримiнальним процесуальним законодавством";

     пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Спецiальнi пiдроздiли по боротьбi з органiзованою злочиннiстю можуть починати та здiйснювати досудове розслiдування, передавати через вiдповiдного прокурора по нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами за пiдслiднiстю в iншi органи внутрiшнiх справ i органи Служби безпеки України кримiнальнi провадження, що були ними розпочатi, у такому ж порядку витребовувати i приймати вiд них до свого провадження кримiнальнi провадження про злочини, вчиненi органiзованими злочинними угрупованнями. Питання вирiшення спорiв про пiдслiднiсть зазначених кримiнальних проваджень регулюються цим Законом i Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     3) статтi 14 та 15 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 14. Використання учасникiв органiзованих злочинних угруповань у боротьбi з органiзованою злочиннiстю

     1. Для здiйснення заходiв боротьби з органiзованою злочиннiстю учасники органiзованих злочинних угруповань можуть залучатися до спiвробiтництва в порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     2. Учасник органiзованого злочинного угруповання може бути частково або повнiстю звiльнений вiд кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у випадках, передбачених Кримiнальним кодексом України, якщо вiн у процесi оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування чи судового провадження сприяє викриттю органiзованих злочинних угруповань та вчинених ними злочинiв, притягненню винних до вiдповiдальностi, вiдшкодуванню шкоди фiзичним чи юридичним особам або державi.

     Стаття 15. Використання спецiальних технiчних засобiв у боротьбi з органiзованою злочиннiстю

     1. У боротьбi з органiзованою злочиннiстю спецiальним пiдроздiлам органiв внутрiшнiх справ i Служби безпеки України надається право використовувати спецiальнi технiчнi засоби у випадках та порядку, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     4) в абзацi першому пункту 6 статтi 16 слова "кримiнальнi справи" замiнити словами "кримiнальнi провадження";

     5) пункти "в" та "г" пункту 1 статтi 25 виключити;

     6) у статтi 26:

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Для здiйснення нагляду за виконанням законiв спецiальними пiдроздiлами по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, здiйсненням досудового розслiдування вiдповiдних злочинiв, а також пiдтриманням державного обвинувачення в судi по цих кримiнальних провадженнях у Генеральнiй прокуратурi України створюється управлiння, а в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - його вiддiли";

     у пунктi 5 слова "мають право давати санкцiї на арешт та iншi повноваження" замiнити словами "здiйснюють повноваження".

     21. У Законi України "Про попереднє ув'язнення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360 iз наступними змiнами):

     1) частини першу та другу статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Попереднє ув'язнення є запобiжним заходом, який у випадках, передбачених Кримiнальним процесуальним кодексом України, застосовується щодо пiдозрюваного, обвинуваченого (пiдсудного) та засудженого, вирок щодо якого не набрав законної сили.

     Порядок попереднього ув'язнення визначається цим Законом та Кримiнальним процесуальним кодексом України";

     2) у статтi 2 слова "слiдства i суду, перешкоджанню встановленню iстини в кримiнальнiй справi" замiнити словами "органiв досудового розслiдування та суду, перешкоджанню кримiнальному провадженню";

     3) у статтi 3 слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою", а слова "Кримiнально-процесуального" - словами "Кримiнального процесуального";

     4) у частинах першiй та третiй статтi 4 слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою";

     5) у частинi третiй статтi 7 слова "взяття пiд варту" замiнити словами "тримання пiд вартою";

     6) абзац третiй частини другої статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "неповнолiтнiх - окремо вiд дорослих";

     7) у статтi 9:

     в абзацi сьомому частини першої слова "кримiнальної справи" замiнити словами "кримiнального провадження";

     у частинi четвертiй слова "взяття пiд варту в зв'язку з провадженням в iншiй справi" замiнити словами "тримання пiд вартою у зв'язку з iншим кримiнальним провадженням";

     8) у статтi 12:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "Побачення з родичами або iншими особами може надавати взятим пiд варту адмiнiстрацiя мiсця попереднього ув'язнення лише з письмового дозволу слiдчого або суду, якi здiйснюють кримiнальне провадження, не менше трьох разiв на мiсяць. Тривалiсть побачення встановлюється вiд однiєї до чотирьох годин";

     у частинi другiй слова "слiдчого, органу дiзнання або суду, в провадженнi яких знаходиться справа" замiнити словами "слiдчого або суду, якi здiйснюють кримiнальне провадження";

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Особам, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадицiйний арешт, побачення iз спiвробiтниками Управлiння Верховного Комiсара Органiзацiї Об'єднаних Нацiй у справах бiженцiв надається адмiнiстрацiєю мiсця попереднього ув'язнення без обмеження кiлькостi таких побачень та їх тривалостi згiдно з Угодою мiж Управлiнням Верховного Комiсара Органiзацiї Об'єднаних Нацiй у справах бiженцiв та Урядом України";

     частину четверту доповнити реченням такого змiсту: "Побачення осiб, до яких застосовано тимчасовий чи екстрадицiйний арешт, зi спiвробiтниками Управлiння Верховного Комiсара Органiзацiї Об'єднаних Нацiй у справах бiженцiв проводяться в умовах, що забезпечують їх конфiденцiйнiсть";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Особа, взята пiд варту, має право на побачення з захисником наодинцi, без обмеження кiлькостi побачень та їх тривалостi, у вiльний вiд виконання слiдчих дiй час. Повноваження захисника щодо здiйснення захисту особи, яка тримається пiд вартою, пiдтверджуються вiдповiдно до статтi 50 Кримiнального процесуального кодексу України. Адмiнiстрацiя установи повинна забезпечити умови для проведення побачень, у тому числi якi виключають при побаченнi iз захисником можливiсть третiх осiб мати доступ до iнформацiї, що надається в процесi побачення";

     9) у статтi 13:

     у частинi першiй слова "в провадженнi яких знаходиться справа" замiнити словами "якi здiйснюють кримiнальне провадження";

     у частинi третiй слова "особи, яка провадить дiзнання, або" замiнити словами "чи рiшення";

     у частинi четвертiй слова "постанови суддi на обрання запобiжного заходу у виглядi взяття пiд варту або на постанову про продовження строкiв тримання пiд вартою" замiнити словами "в судовому порядку рiшень, дiй чи бездiяльностi слiдчого або прокурора, а також оскарження ухвал слiдчого суддi про обрання запобiжного заходу у видi тримання пiд вартою або продовження строкiв тримання пiд вартою";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Iншi скарги, заяви, клопотання i листи, пов'язанi з кримiнальним провадженням, не пiзнiше трьох дiб iз часу їх подачi надсилаються адмiнiстрацiєю мiсця попереднього ув'язнення особi або органу, якi здiйснюють кримiнальне провадження. Ця особа або орган розглядають їх у встановленому законом порядку. Скарги, заяви i листи, що мiстять вiдомостi, розголошення яких може перешкодити кримiнальному провадженню, за належнiстю не надсилаються, а передаються на розгляд особi або органу, якi здiйснюють кримiнальне провадження, про що сповiщаються особа, яка перебуває пiд вартою, та прокурор, який здiйснює нагляд за додержанням законiв при проведеннi досудового розслiдування";

     у частинi шостiй слова "провадженням у справi" замiнити словами "кримiнальним провадженням";

     у частинi дев'ятiй слова "у справi" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi", а слова "статтi 44 Кримiнально-процесуального кодексу України" - словами "положень Кримiнального процесуального кодексу України";

     10) у частинi першiй статтi 16 слова "слiдчого, органу дiзнання або суду, в провадженнi яких знаходиться справа" замiнити словами "слiдчого або суду, якi здiйснюють кримiнальне провадження";

     11) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Пiдстави та порядок звiльнення осiб, що тримаються пiд вартою

     Пiдставами для звiльнення з-пiд варти є:

     скасування запобiжного заходу;

     змiна запобiжного заходу;

     внесення застави, визначеної слiдчим суддею, судом в ухвалi про застосування запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою;

     закiнчення строку дiї ухвали слiдчого суддi, суду про тримання пiд вартою або закiнчення передбаченого законом строку тримання пiд вартою як запобiжного заходу, якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку;

     закiнчення максимального строку тимчасового або екстрадицiйного арешту, передбаченого Кримiнальним процесуальним кодексом України;

     припинення (скасування) тимчасового або екстрадицiйного арешту;

     звiльнення особи з-пiд екстрадицiйного арешту судом.

     Звiльнення особи з-пiд варти в разi скасування або змiни цього запобiжного заходу провадить начальник установи попереднього ув'язнення на пiдставi ухвали слiдчого суддi, ухвали або вироку суду.

     Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звiльнити з-пiд варти пiдозрюваного, обвинуваченого, стосовно якого на день закiнчення строку дiї ухвали слiдчого суддi, суду про тримання пiд вартою або закiнчення строку тримання пiд вартою, встановленого Кримiнальним процесуальним кодексом України, не надiйшла ухвала слiдчого суддi, суду про продовження такого строку. При цьому начальник установи попереднього ув'язнення надсилає повiдомлення особi чи органу, якi здiйснюють кримiнальне провадження, та вiдповiдному прокурору, який здiйснює нагляд за додержанням законiв при проведеннi досудового розслiдування.

     Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звiльнити особу з-пiд варти у разi закiнчення максимального строку тимчасового арешту, передбаченого частиною першою статтi 583 Кримiнального процесуального кодексу України, повiдомивши про це прокурора та суд, що прийняв рiшення про застосування тимчасового арешту. За п'ять днiв до закiнчення максимального строку тимчасового арешту начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний надiслати прокурору та суду, що прийняв рiшення про застосування тимчасового арешту, повiдомлення про день його закiнчення.

     Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звiльнити особу з-пiд варти в разi закiнчення максимального строку екстрадицiйного арешту, передбаченого Кримiнальним процесуальним кодексом України, повiдомивши про це прокурора Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя чи його заступника, а також суд, що прийняв рiшення про застосування екстрадицiйного арешту. За десять днiв до закiнчення максимального строку екстрадицiйного арешту начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний надiслати прокурору Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя чи його заступнику, а також суду, який прийняв рiшення про застосування екстрадицiйного арешту, повiдомлення про день його закiнчення.

     Звiльнення особи з-пiд варти в разi припинення тимчасового чи екстрадицiйного арешту провадить начальник установи попереднього ув'язнення на пiдставi постанови прокурора Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва та Севастополя чи його заступника вiдповiдно до статтi 586 Кримiнального процесуального кодексу України.

     Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний звiльнити з-пiд варти пiдозрюваного, обвинуваченого пiсля внесення застави, визначеної слiдчим суддею, судом в ухвалi про застосування до такої особи запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою. Пiсля отримання документа, що пiдтверджує внесення застави, та його перевiрки начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звiльнити з-пiд варти особу та повiдомити про це усно i письмово слiдчого, прокурора та слiдчого суддю, а якщо застава внесена пiд час судового провадження, - прокурора та суд. Перевiрка документа, що пiдтверджує внесення застави, не може тривати бiльше одного робочого дня.

     Вирок або ухвала про звiльнення особи, взятої пiд варту, пiдлягає виконанню негайно пiсля їх надходження до мiсця попереднього ув'язнення.

     Особи, яких звiльняють з-пiд варти, забезпечуються адмiнiстрацiєю мiсця попереднього ув'язнення безоплатним проїздом до мiсця проживання. У необхiдних випадках їм видаються грошова допомога i одяг";

     12) у частинi третiй статтi 21:

     в абзацi четвертому слова "слiдчого, особи, яка проводить дiзнання, прокурора та суду (суддi)" замiнити словами "слiдчого, прокурора, слiдчого суддi та суду";

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "повiдомити особам пiд час взяття їх пiд варту про пiдстави та мотиви взяття пiд варту, роз'яснити право на оскарження в судi пiдстав та мотивiв взяття пiд варту, надати у друкованому виглядi роз'яснення положень статей 28, 29, 55, 56, 59, 62 та 63 Конституцiї України, статтi 9 цього Закону та iнших прав осiб, взятих пiд варту, якi встановленi законом, а також забезпечити можливiсть реалiзацiї iнших прав осiб, взятих пiд варту, встановлених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами, забезпечити наявнiсть у достатнiй кiлькостi текстiв Конституцiї України, Кримiнального, Кримiнального процесуального, Кримiнально-виконавчого, Цивiльного, Цивiльного процесуального кодексiв України, законiв України "Про попереднє ув'язнення", "Про прокуратуру", "Про мiлiцiю", "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування, прокуратури i суду", iнших нормативно-правових актiв, що визначають статус та повноваження правоохоронних органiв, права та обов'язки осiб, що тримаються пiд вартою, порядок тримання пiд вартою, порядок вiдшкодування збиткiв, завданих неправомiрними дiями або бездiяльнiстю працiвникiв правоохоронних органiв та мiсць попереднього ув'язнення, а також забезпечити можливiсть користування особами, що тримаються пiд вартою, текстами зазначених нормативно-правових актiв та науково-методичною лiтературою з цих питань".

     22. У Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 29, ст. 392):

     1) у пунктi 27 частини першої статтi 1 та частинi шiстнадцятiй статтi 12 слова "Кримiнально-процесуальний" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Кримiнальний процесуальний" у вiдповiдному вiдмiнку;

     2) пункт 18 частини другої статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "18) повiдомляє суб'єкта первинного фiнансового монiторингу пiсля надходження вiдповiдної iнформацiї вiд правоохоронних органiв, уповноважених приймати рiшення вiдповiдно до кримiнального процесуального законодавства, про факт початку досудового розслiдування (або про факт закриття кримiнального провадження в ходi досудового розслiдування) за повiдомленнями такого суб'єкта, що надiйшло до спецiально уповноваженого органу вiдповiдно до вимог статей 15, 16 цього Закону, а також надає йому iнформацiю про прийнятi судами рiшення за такими кримiнальними провадженнями з одночасним повiдомленням вiдповiдного суб'єкта державного фiнансового монiторингу. Порядок такого повiдомлення та iнформування суб'єкта первинного фiнансового монiторингу i суб'єкта державного фiнансового монiторингу встановлюється Спецiально уповноваженим органом";

     3) у частинi шостiй статтi 22 слова "розслiдування кримiнальних справ" замiнити словами "кримiнального провадження".

     23. Частину третю статтi 88 Закону України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державний виконавець зобов'язаний надати доступ до документiв виконавчого провадження на виконання ухвали слiдчого суддi, суду про тимчасовий доступ до речей i документiв у порядку, передбаченому Кримiнальним процесуальним кодексом України. У разi якщо в ухвалi слiдчого суддi, суду мiститься розпорядження про надання можливостi вилучення документiв, державний виконавець зобов'язаний додати до документiв виконавчого провадження копiю документа, засвiдчену в порядку, встановленому частиною першою цiєї статтi, пiсля чого видати оригiнал документа. Копiя ухвали слiдчого суддi, суду про тимчасовий доступ до речей i документiв, опис документiв, якi були вилученi на її виконання, додаються до документiв виконавчого провадження".

     24. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161):

     1) у частинi шостiй статтi 8 слова "органiв дiзнання i досудового слiдства у зв'язку з" замiнити словами "органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування у зв'язку з кримiнальним провадженням", а слова "або кримiнальними" виключити;

     2) у пiдпунктi "г" пункту 2 частини першої статтi 12 слова "винесення постанови про припинення кримiнальної справи" замiнити словами "закриття кримiнального провадження".

     25. У пунктi 2 частини десятої статтi 76 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30) слова "є обвинуваченою по кримiнальнiй справi" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi злочину".

     26. У пунктi 12 частини першої статтi 11 Закону України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 21, ст. 144) слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     27. У Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133):

     1) у частиш п'ятiй статтi 174 слова "прокуратури для порушення кримiнальної справи" замiнити словами "досудового розслiдування для здiйснення досудового розслiдування";

     2) у частинi третiй статтi 176 слова "висновку, передбачених Кримiнально-процесуальним" замiнити словами "акта, передбачених Кримiнальним процесуальним";

     3) у частинi другiй статтi 218 слова "органами досудового слiдства" замiнити словом "прокурором";

     4) у частинi третiй статтi 220 слово "справи" замiнити словами "кримiнального провадження".

     28. У пунктi 5 частини п'ятої статтi 2 Закону України "Про прикордонний контроль" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 6, ст. 46) слова "кримiнально-процесуальних" виключити.

     29. Пункт 4 частини першої статтi 37 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторiв та реєстрацiю обтяжень" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 11, ст. 140) виключити.

     30. Частину третю статтi 7 Закону України "Про демократичний цивiльний контроль над Воєнною органiзацiєю i правоохоронними органами держави" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 46, ст. 366) викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за дiяльнiстю Служби безпеки України, розвiдувальних i контррозвiдувальних органiв України, оперативних пiдроздiлiв, якi проводять оперативно-розшукову дiяльнiсть, а також органiв досудового розслiдування здiйснюється з дотриманням вимог законiв України "Про Службу безпеки України", "Про розвiдувальнi органи України", "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть", "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", "Про Вiйськову службу правопорядку в Збройних Силах України", iнших законiв та Кримiнального процесуального кодексу України".

     31. Статтю 31 Закону України "Про статус депутатiв мiсцевих рад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 40, ст. 290; 2005 р., N 51, ст. 552; 2006 р., N 21, ст. 171) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 31. Особливостi повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення депутату мiсцевої ради

     1. Повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення депутату мiсцевої ради може бути здiйснено вiдповiдно Генеральним прокурором України, заступником Генерального прокурора України, прокурором Автономної Республiки Крим, областi, мiста Києва або Севастополя у межах його повноважень.

     Прокурор, який здiйснив повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення депутату мiсцевої ради, повiдомляє про це вiдповiдну мiсцеву раду не пiзнiше наступного робочого дня з дня повiдомлення про пiдозру.

     2. Суд, який обрав запобiжний захiд стосовно депутата мiсцевої ради, повiдомляє про це вiдповiдну мiсцеву раду не пiзнiше наступного робочого дня з дня застосування запобiжного заходу".

     32. У Законi України "Про Вiйськову службу правопорядку у Збройних Силах України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 32, ст. 225; 2005 р., N 3, ст. 76; 2010 р., N 19, ст. 151):

     1) у статтi 1 слова "розкриття i" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 3:

     абзац п'ятий виключити;

     в абзацi одинадцятому слова "iншим органам дiзнання, органам попереднього (досудового) слiдства" замiнити словами "органам, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органам досудового розслiдування";

     3) у статтi 5:

     абзац п'ятий пункту 2 частини п'ятої виключити;

     у частинi одинадцятiй слово "дiзнання" виключити;

     4) у статтi 7:

     пункти 3 та 11 викласти в такiй редакцiї:

     "3) викликати осiб, зазначених у пунктi 2 цiєї статтi, для дачi пояснень у справах про правопорушення, що знаходяться в її провадженнi";

     "11) вести облiк кримiнальних та iнших правопорушень у Збройних Силах України та проводити перiодичнi звiрки з даними вiдповiдних прокуратур";

     абзац другий пункту 4 викласти в такiй редакцiї:

     "пiдозрюваних у вчиненнi злочину, обвинувачених (пiдсудних), якi переховуються вiд органiв досудового розслiдування або суду, засуджених, якi ухиляються вiд виконання кримiнального покарання";

     пункти 10 та 29 виключити;

     5) у статтi 8:

     у пунктi 1 слова "розкривати i" виключити;

     пункт 3 виключити;

     у пунктi 6 слова "вiд органiв дiзнання, попереднього (досудового) слiдства" замiнити словами "вiд органiв досудового розслiдування";

     у пунктi 10 слова "швидкого i повного розкриття злочинiв та" виключити.

     33. У пунктi 2 частини десятої статтi 47 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання фiнансових послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1) слова "є обвинуваченою по кримiнальнiй справi" замiнити словами "якiй повiдомлено про пiдозру у вчиненнi злочину".

     34. У пунктi 2 частини першої статтi 10 Закону України "Про iммiграцiю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 41, ст. 197) слова "або проти яких порушено кримiнальну справу, якщо попереднє слiдство за нею не закiнчено" замiнити словами "або їм повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, досудове розслiдування якого не закiнчено".

     35. Частину чотирнадцяту статтi 18 Закону України "Про громадянство України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 13, ст. 65) викласти в такiй редакцiї:

     "Вихiд iз громадянства України не допускається, якщо особi, яка клопоче про вихiд з громадянства України, в Українi повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення або стосовно якої в Українi є обвинувальний вирок суду, що набрав законної сили i пiдлягає виконанню".

     36. У частинi другiй статтi 16 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 51 - 52, ст. 446) слова "цивiльних та кримiнальних справ" замiнити словами "цивiльних справ та кримiнального провадження".

     37. У Законi України "Про психiатричну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 19, ст. 143):

     1) пункт 2 частини четвертої статтi 6 викласти в такiй редакцiї:

     "2) провадження досудового розслiдування або судового розгляду за письмовим запитом слiдчого, прокурора та суду";

     2) у частинi першiй статтi 19 слова "Кримiнально-процесуальним" замiнити словами "Кримiнальним процесуальним".

     38. В абзацi другому частини дев'ятої статтi 9 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 365; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "кримiнально-процесуальним законом" замiнити словами "кримiнальним процесуальним законодавством".

     39. В абзацi сiмнадцятому статтi 67 Статуту внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 194; 2005 р., N 3, ст. 76), слова "у разi вчинення вiйськовослужбовцем злочину порушувати кримiнальну справу i провадити дiзнання" замiнити словами "у разi вчинення вiйськовослужбовцем кримiнального правопорушення письмово повiдомити про це орган досудового розслiдування".

     40. У Статутi гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 196; 2005 р., N 3, ст. 76):

     1) у статтi 23:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "23. Начальник органу управлiння Служби правопорядку в гарнiзонi пiдпорядковується начальниковi вiдповiдного органу управлiння Служби правопорядку. Вiн вiдповiдає за забезпечення правопорядку i вiйськової дисциплiни серед вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України у мiсцях дислокацiї вiйськових частин, вiйськових навчальних закладiв, установ та органiзацiй гарнiзону, у вiйськових мiстечках, на вулицях i в громадських мiсцях, за органiзацiю дiяльностi пiдроздiлiв Служби правопорядку щодо запобiгання кримiнальним та iншим правопорушенням серед вiйськовослужбовцiв Збройних Сил України, їх виявлення i припинення, а також за забезпечення захисту життя, здоров'я, прав i законних iнтересiв вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов'язаних пiд час проходження ними зборiв, працiвникiв Збройних Сил України, захисту майна Збройних Сил України вiд розкрадання та iнших протиправних посягань, участь у протидiї диверсiйним проявам i терористичним актам на вiйськових об'єктах";

     у частинi другiй:

     в абзацi другому слово "дiзнання" виключити;

     абзац восьмий виключити;

     в абзацi п'ятнадцятому слова "органам дiзнання, органам досудового слiдства" замiнити словами "органам, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органам досудового розслiдування";

     в абзацi двадцять четвертому слова "органiв дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "органiв досудового розслiдування";

     2) абзац другий частини першої статтi 218 викласти в такiй редакцiї:

     "приймати за вказiвкою начальника гауптвахти (чергового органу управлiння Служби правопорядку в гарнiзонi) заарештованих пiд охорону на пiдставi ухвали чи вироку суду, постанови слiдчого, прокурора";

     3) абзаци перший та третiй пункту 27 додатка 12 викласти в такiй редакцiї:

     "27. Порядок тримання та охорони на гауптвахтi i пiд час перемiщення поза гауптвахтою вiйськовослужбовцiв, заарештованих за рiшенням суду, затриманих правоохоронними органами, встановлює начальник органу управлiння Служби правопорядку в гарнiзонi за погодженням iз вiдповiдним прокурором";

     "Вiдповiднi прокурори, їх заступники i помiчники з метою здiйснення нагляду за додержанням законiв, а також слiдчi при здiйсненнi досудового розслiдування за пред'явленням посвiдчення особи допускаються у будь-який час на гарнiзонну гауптвахту черговим варт iз повiдомленням вiйськовому комендантовi, а на вiйськову гауптвахту - черговим частини iз повiдомленням командировi вiйськової частини".

     41. У Дисциплiнарному статутi Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22 - 23, ст. 197; 2005 р., N 3, ст. 76):

     1) частини другу та третю статтi 45 викласти в такiй редакцiї:

     "За вчинення адмiнiстративних правопорушень вiйськовослужбовцi несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за цим Статутом, за винятком випадкiв, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення. За вчинення корупцiйних дiянь чи iнших правопорушень, пов'язаних iз корупцiєю, вiйськовослужбовцi несуть вiдповiдальнiсть згiдно з Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення. У разi вчинення кримiнального правопорушення вiйськовослужбовець притягається до кримiнальної вiдповiдальностi.

     Командири, якi у разi виявлення ознак кримiнального правопорушення не повiдомили про це орган досудового розслiдування, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законом";

     2) частину четверту статтi 85 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо пiд час службового розслiдування буде з'ясовано, що правопорушення вiйськовослужбовця мiстить ознаки кримiнального правопорушення, командир вiйськової частини письмово повiдомляє про це орган досудового розслiдування".

     42. У статтi 16 Дисциплiнарного статуту органiв внутрiшнiх справ України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут органiв внутрiшнiх справ України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 29, ст. 245):

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "У разi проведення за фактом учинення проступку службового розслiдування, кримiнального провадження або провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення на осiб рядового i начальницького складу дисциплiнарне стягнення може бути накладено не пiзнiше одного мiсяця з дня закiнчення службового розслiдування, кримiнального провадження або провадження у справi про адмiнiстративне правопорушення, не враховуючи перiоду тимчасової непрацездатностi або перебування у вiдпустцi";

     у частинi третiй слова "провадження в кримiнальнiй справi чи" замiнити словами "кримiнального провадження або провадження у".

     43. У частинi третiй статтi 20 Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 20, ст. 99) слова "Кримiнальну справу проти Уповноваженого може бути порушено" замiнити словами "Повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення може бути здiйснено Уповноваженому".

     44. Частину другу статтi 37 Закону України "Про Рахункову палату" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 43, ст. 212) викласти в такiй редакцiї:

     "Повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення Головi Рахункової палати, Першому заступнику i заступнику Голови, головним контролерам, Секретарю Рахункової палати може бути здiйснено лише Генеральним прокурором України".

     45. Статтю 25 Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 14, ст. 168) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 25. Особливостi повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення депутату Верховної Ради Автономної Республiки Крим

     1. Повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення депутату може бути здiйснено Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурором Автономної Республiки Крим.

     2. Про повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення депутату, а також про обраний щодо нього запобiжний захiд вiдповiдний прокурор або суд, що здiйснив повiдомлення про пiдозру або обрав запобiжний захiд, повiдомляють Верховну Раду Автономної Республiки Крим не пiзнiше наступного робочого дня з дня повiдомлення про пiдозру або обрання запобiжного заходу".

     46. В абзацi четвертому частини третьої статтi 40 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 18 жовтня 2011 року N 3925-VI) слова "порушення кримiнальної справи щодо даної фiзичної або юридичної особи" замiнити словами "повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення данiй особi".

     47. У Законi України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2005 р., N 1, ст. 14):

     1) у статтi 1 слова "органiв дiзнання, досудового та судового слiдства" замiнити словами "органiв досудового розслiдування чи суду";

     2) в абзацi четвертому частини першої статтi 4 слова "дiзнання, досудового та судового слiдства" замiнити словами "що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування та суду";

     3) у пунктi 2 частини першої статтi 12 слова "органу дiзнання, слiдчого, прокурора, суддi, суду" замiнити словами "особи або органу, якi залучили експерта, суддi, суду";

     4) у статтi 15:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Проведення судових експертиз державними спецiалiзованими установами у кримiнальних провадженнях за дорученням слiдчого, прокурора, суду та у справах про адмiнiстративнi правопорушення здiйснюється за рахунок коштiв, якi цiльовим призначенням видiляються цим експертним установам з Державного бюджету України";

     частину третю доповнити словами "за винятком випадкiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Проведення судових експертиз, обстежень i дослiджень у кримiнальному провадженнi державними спецiалiзованими установами, судово-медичними та судово-психiатричними установами на замовлення пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисникiв, законного представника, потерпiлого, його представника здiйснюється за рахунок замовника".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     5) частину другу статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Державнi спецiалiзованi установи, що проводять судовi експертизи, мають право одержувати вiд судiв, органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, органiв досудового розслiдування знаряддя кримiнального правопорушення та iншi речовi докази, щодо яких закiнчено кримiнальне провадження, для використання в експертнiй i науковiй дiяльностi".

     48. Абзаци другий та третiй частини другої статтi 22 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" викласти в такiй редакцiї:

     "йому повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення або кримiнальна справа розглядається судом - до закiнчення кримiнального провадження;

     його засуджено за вчинення кримiнального правопорушення - до вiдбування покарання або звiльнення вiд покарання".

     49. У частинi першiй статтi 6 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101):

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) стосовно нього у порядку, передбаченому кримiнальним процесуальним законодавством, застосовано запобiжний захiд, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закiнчення кримiнального провадження або скасування вiдповiдних обмежень";

     у пунктi 4 слово "злочину" замiнити словами "кримiнального правопорушення".

     50. У статтi 11 Закону України "Про державну контрольно-ревiзiйну службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110):

     1) у пунктi 6 частини п'ятої слова "або порушено кримiнальну справу" замiнити словами "або у випадку повiдомлення їм про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення";

     2) у частинi сьомiй слова "винесеним на пiдставi подання прокурора або слiдчого для забезпечення розслiдування кримiнальної справи" замiнити словами "ухваленим на пiдставi клопотання слiдчого, прокурора для забезпечення розслiдування пiд час кримiнального провадження";

     3) частину тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "Обмеження у пiдставах проведення ревiзiй, визначенi цим Законом, не поширюються на ревiзiї, що проводяться на звернення пiдконтрольної установи, або ревiзiї, що проводяться пiсля повiдомлення посадовим особам пiдконтрольних установ, що ревiзуються, про пiдозру у вчиненнi ними кримiнального правопорушення вiдповiдно до Кримiнального процесуального кодексу України";

     4) у пунктi 2 частини чотирнадцятої слова "номер, дата та пiдстави порушення кримiнальної справи, орган, що порушив кримiнальну справу" замiнити словами "номер кримiнального провадження, орган, що здiйснює досудове розслiдування, дата та пiдстави повiдомлення про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення".

     51. У Законi України "Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324):

     1) у частинi чотирнадцятiй статтi 17 слова "щодо яких провадиться дiзнання чи досудове слiдство" замiнити словами "яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення";

     2) частину п'яту статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Органи досудового розслiдування зобов'язанi в семиденний строк повiдомити районнi (мiськi) вiйськовi комiсарiати про призовникiв, яким повiдомлено про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення, а суди - про призовникiв, кримiнальнi справи стосовно яких розглядаються судом, а також про вироки щодо призовникiв i вiйськовозобов'язаних, якi набрали законної сили".

     52. У пунктi 5 статтi 28 Закону України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 2003 р., N 27, ст. 209) слова "органам дiзнання i слiдства" замiнити словами "органам досудового розслiдування".

     53. Пункт 5 статтi 19 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 27, ст. 208) викласти в такiй редакцiї:

     "5) органiзацiя запобiгання кримiнальним та адмiнiстративним правопорушенням, протидiю яким законодавством вiднесено до компетенцiї Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення, здiйснення провадження у справах про адмiнiстративнi правопорушення згiдно iз законами".

     54. Абзац сьомий частини першої статтi 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст. 350; 2008 р., N 24, ст. 237; 2010 р., N 5, ст. 44) викласти в такiй редакцiї:

     "передавати до органiв прокуратури, органiв досудового розслiдування акти перевiрок та iншi матерiали про дiяння, в яких вбачаються ознаки кримiнального правопорушення".

     55. В абзацi п'ятнадцятому частини першої статтi 30 Закону України "Про правовi засади цивiльного захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 39, ст. 488; 2009 р., N 15, ст. 188) слова "дiзнання та" виключити.

     56. У частинi другiй статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2010 р., N 34, ст. 482, ст. 486, N 48, ст. 566; 2011 р., N 23, ст. 160, N 48 - 49, ст. 536, N 50, ст. 543) слова "дiзнання, прокурорського нагляду, досудового слiдства" замiнити словами "прокурорського нагляду, досудового розслiдування".

     57. Частину третю статтi 23 Закону України "Про державний контроль за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 23, ст. 148) викласти в такiй редакцiї:

     "За наявностi достатньої iнформацiї про намiр вчинення або про вчинення встановленими чи невстановленими особами кримiнальних правопорушень, предметом яких є товари, що пiдлягають державному експортному контролю, спецiально уповноважений орган виконавчої влади з питань державного експортного контролю iнформує про це вiдповiднi органи досудового розслiдування".

     58. У статтi 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224) слова "органiв дiзнання та слiдства" замiнити словами "органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування".

     59. У статтi 11 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176) слова "органiв дiзнання та слiдства" замiнити словами "органiв, що здiйснюють оперативно-розшукову дiяльнiсть, досудове розслiдування".

     60. В абзацi одинадцятому пункту 4 частини першої статтi 8 Закону України "Про державну таємницю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 49, ст. 428; 2010 р., N 46, ст. 537) слова "дiзнання, досудового слiдства" замiнити словами "оперативно-розшукової дiяльностi, досудового розслiдування".

     61. У пунктi 11 частини першої статтi 26 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3) слова "злочину, органам дiзнання чи досудового слiдства" замiнити словами "кримiнального правопорушення, органам досудового розслiдування".

     62. В абзацi сьомому частини першої статтi 15 Закону України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2006 р., N 22, ст. 184) слова "злочину, органам дiзнання чи попереднього слiдства" замiнити словами "кримiнального правопорушення, органам досудового розслiдування".

     63. У частинi третiй статтi 16 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34) слова "постанови слiдчого, органу дiзнання або вiдповiдно до рiшення суду" замiнити словами "постанови органу, що здiйснює оперативно-розшукову дiяльнiсть, слiдчого або вiдповiдно до рiшення суду".

     64. У Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62; 2003 р., N 27, ст. 209):

     1) статтi 4 та 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 4. Контрольована поставка

     З метою виявлення джерел i каналiв незаконного обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, осiб, якi беруть участь в цьому, в кожному окремому випадку за домовленiстю з вiдповiдними органами iноземних держав або на пiдставi мiжнародних договорiв України може використовуватися метод контрольованої поставки, тобто допуск пiд контролем i оперативним наглядом вiдповiдних органiв ввезення в Україну, вивезення з України чи транзит через її територiю наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Контрольована поставка може використовуватися також щодо незаконного перевезення та пересилання наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, якi здiйснюються в межах територiї України.

     Пiдстави проведення контрольованої поставки визначаються Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", Кримiнальним процесуальним кодексом України, Митним кодексом України. Порядок проведення контрольованої поставки визначається нормативним актом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi митної справи, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, погодженим з Генеральною прокуратурою України i Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 5. Оперативна закупка

     Для одержання доказiв злочинної дiяльностi, пов'язаної з незаконним обiгом наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, може бути проведена оперативна закупка - операцiя щодо придбання наркотичних засобiв, психотропних речовин або прекурсорiв.

     Пiдстави проведення оперативної закупки визначаються Законом України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та Кримiнальним процесуальним кодексом України. Порядок проведення оперативної закупки визначається нормативним актом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Служби безпеки України, погодженим з Генеральною прокуратурою України та Мiнiстерством юстицiї України";

     2) частину третю статтi 6 виключити.

     65. У Законi України "Про державну податкову службу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 15, ст. 84; 1998 р., N 29, ст. 190):

     1) у частинi четвертiй статтi 17 слова "про закриття кримiнальної справи за нереабiлiтуючими пiдставами або про припинення попереднього слiдства" замiнити словами "про закриття кримiнального провадження за нереабiлiтуючими пiдставами";

     2) в абзацi другому частини другої статтi 19 слово "злочинам" замiнити словом "кримiнальним";

     3) у частиш першiй статтi 21:

     у пунктi 1 слова "злочини i" замiнити словами "кримiнальнi та iншi";

     у пунктi 2 слова "досудову пiдготовку матерiалiв за протокольною формою, а також проводить дiзнання та досудове (попереднє) слiдство" замiнити словами "а також проводить досудове розслiдування".

     66. У частинi першiй статтi 18 Закону України "Про Державну кримiнально-виконавчу службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409):

     у пунктах 10 та 14 слово "злочини" в усiх вiдмiнках замiнити словами "кримiнальнi правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку;

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) виявляти, припиняти кримiнальнi правопорушення, вчиненi в установах виконання покарань та слiдчих iзоляторах, брати участь в їх розкриттi у порядку, встановленому Кримiнальним процесуальним кодексом України".

     67. У частинi третiй статтi 14 Закону України "Про Представництво Президента України в Автономнiй Республiцi Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 158) слова "порушення кримiнальної справи проти нього" замiнити словами "повiдомлення йому про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення".

     68. В абзацi першому частини другої статтi 53 Закону України "Про авторське право i сумiжнi права" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214) слова "орган дiзнання, слiдства" замiнити словами "орган досудового розслiдування".

     69. Перше речення частини восьмої статтi 43 Закону України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 2009 р., N 24, ст. 296) викласти в такiй редакцiї:

     "Особам офiцерського складу, прапорщикам i мiчманам, вiйськовослужбовцям надстрокової служби i вiйськової служби за контрактом та деяким iншим особам, якi звiльненi зi служби у зв'язку iз засудженням або притягненням до кримiнальної вiдповiдальностi, стосовно яких за вiдсутнiстю подiї або складу злочину чи за недоведенiстю їхньої участi у вчиненнi злочину були винесенi вiдповiдно виправдувальний вирок або ухвала суду про закриття щодо них кримiнального провадження, а також членам сiмей вiйськовослужбовцiв, iнших осiб, щодо яких ухвала суду про закриття кримiнального провадження винесена посмертно, пенсiї обчислюються за наявностi в них права на пенсiю за цим Законом iз розмiру iснуючих на день призначення пенсiї окладiв грошового забезпечення, встановлених законодавством для вiдповiдних категорiй вiйськовослужбовцiв, iнших зазначених осiб".

     70. У статтi 16 Закону України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212):

     частину другу доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Депутатське звернення до правоохоронного органу або його посадової особи може бути розглянуто регiональним пiдроздiлом цього органу, до компетенцiї якого безпосередньо належить вирiшення порушених народним депутатом питань. Керiвник регiонального пiдроздiлу зобов'язаний надати вiдповiдь народному депутату з дотриманням строкiв, визначених цiєю статтею";

     частину четверту доповнити словами "крiм випадкiв, установлених цим Законом".

     71. У Законi України "Про адвокатуру" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 9, ст. 62; 2002 р., N 29, ст. 194; 2004 р., N 8, ст. 66; 2011 р., N 51, ст. 577):

     1) у частинi першiй статтi 5 слова "кримiнально-процесуального законодавства у процесi дiзнання та попереднього слiдства" замiнити словами "кримiнального процесуального законодавства у процесi досудового розслiдування";

     2) в абзацi третьому статтi 6 слова "кримiнальних справах i справах про адмiнiстративнi правопорушення" замiнити словами "справах, справах про адмiнiстративнi правопорушення, а також у кримiнальному провадженнi";

     3) частину другу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли вiн у данiй справi подає або ранiше подавав юридичну допомогу особам, iнтереси яких суперечать iнтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слiдчий, прокурор, суддя, секретар судового засiдання, експерт, спецiалiст, представник потерпiлого, цивiльний позивач, цивiльний вiдповiдач, свiдок, перекладач, понятий, у випадках, коли вiн є родичем слiдчого, прокурора, будь-кого зi складу суду, потерпiлого, а також в iнших випадках, передбачених статтею 78 Кримiнального процесуального кодексу України";

     4) у статтi 10:

     друге речення частини другої викласти в такiй редакцiї: "Забороняється втручання у приватне спiлкування адвокатiв з пiдозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим";

     перше речення частини п'ятої викласти в такiй редакцiї:

     "Адвокат повiдомляється про пiдозру у вчиненнi кримiнального правопорушення Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республiки Крим, областi, мiст Києва, Севастополя в межах його повноважень";

     5) частину другу статтi 12 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi участi адвоката у кримiнальному провадженнi за призначенням та при звiльненнi громадянина вiд оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченiсть оплата працi адвоката здiйснюється за рахунок держави в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок призначення адвоката для подання юридичної допомоги громадянам визначається кримiнальним процесуальним законодавством";

     6) в абзацi другому частини першої статтi 18 слова "кримiнальнiй справi" замiнити словами "кримiнальному провадженнi".

     72. У частинi першiй статтi 8 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314) слово "слiдства" замiнити словами "досудового розслiдування".

     73. Пункт "а" частини першої статтi 4 Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 580) викласти в такiй редакцiї:

     "а) осiб, стосовно яких здiйснюється досудове розслiдування або судове провадження до постановления судом обвинувального вироку".

     74. У Законi України "Про безоплатну правову допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 51, ст. 577):

     1) пункти 5 - 8 частини першої статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "5) особи, якi затриманi за пiдозрою у вчиненнi злочину, - на правову послугу, передбачену пунктом 1 частини другої статтi 13 цього Закону;

     6) особи, до яких як запобiжний захiд обрано тримання пiд вартою, - на правову послугу, передбачену пунктом 1 частини другої статтi 13 цього Закону. Така допомога надається протягом 72 годин з моменту затримання. У разi якщо слiдчий суддя, суд прийняв рiшення про тримання особи пiд вартою, безоплатна правова допомога надається, якщо така особа належить до однiєї з категорiй осiб, зазначених у пунктах 1 i 2 частини першої цiєї статтi;

     7) особи, у кримiнальних провадженнях стосовно яких вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу України захисник залучається слiдчим, прокурором, слiдчим суддею чи судом для здiйснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дiї, - на правову послугу, передбачену пунктами 1 i 3 частини другої статтi 13 цього Закону;

     8) особи, на яких поширюється дiя Закону України "Про бiженцiв та осiб, якi потребують додаткового або тимчасового захисту", - на всi види правових послуг, передбаченi частиною другою статтi 13 цього Закону, до моменту прийняття рiшення про надання статусу бiженця та у разi, якщо особа оскаржує рiшення щодо статусу бiженця";

     2) пункт 3 частини першої статтi 17 викласти в такiй редакцiї:

     "3) забезпечує участь захисника при здiйсненнi досудового розслiдування та судового провадження у випадках, коли захисник вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу України залучається слiдчим, прокурором, слiдчим суддею чи судом для здiйснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дiї";

     3) частину шосту статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi отримання постанови слiдчого, прокурора, ухвали слiдчого суддi, суду про залучення захисника для здiйснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дiї Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зобов'язаний негайно призначити захисника";

     4) у частинi третiй статтi 21 слова "при провадженнi дiзнання, досудового слiдства i в розглядi кримiнальної справи в судi" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi";

     5) у пунктi 1 частини першої статтi 25 слова "при провадженнi дiзнання, досудового слiдства, розглядi кримiнальної справи в судi" замiнити словами "у кримiнальному провадженнi пiд час досудового розслiдування та судового провадження";

     6) у пунктi 4 роздiлу VI "ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ" слова "особа, яка провадить дiзнання, слiдчий чи суд" замiнити словами "слiдчий, прокурор, слiдчий суддя, суд".

     75. Абзац шостий частини п'ятої статтi 7 Закону України "Про пожежну безпеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст. 21; 2011 р., N 34, ст. 343) викласти в такiй редакцiї:

     "проводять згiдно з чинним законодавством перевiрки, пов'язанi з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України, крiм:

     пiдпункту 2 пункту 4, пiдпункту 3 пункту 8, пiдпунктiв 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 пункту 11, пiдпунктiв 3, 5, 13, 20, 22 пункту 13, абзацiв четвертого та п'ятого пiдпункту 4 пункту 14 роздiлу I цього Закону, якi вводяться в дiю з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону;

     положень пункту 12 роздiлу I цього Закону щодо здiйснення органами Державної митної служби України оперативно-розшукової дiяльностi, якi вводяться в дiю через рiк пiсля набрання чинностi цим Законом;

     пiдпункту 2, абзацу другого пiдпункту 4, пiдпунктiв 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 пункту 13 роздiлу I цього Закону, якi вводяться в дiю з дня початку дiяльностi Державного бюро розслiдувань України, але не пiзнiше п'яти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом;

     пункту 2 цього роздiлу, який вводиться в дiю з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) до 1 сiчня 2013 року:

     забезпечити вилучення майна (рухомого i нерухомого), що використовується для розмiщення та забезпечення дiяльностi вiйськових прокуратур, з оперативного управлiння Мiнiстерства оборони України та його безоплатну передачу до сфери управлiння Генеральної прокуратури України;

     забезпечити передачу бюджетних призначень на утримання вiйськових прокуратур у 2012 роцi вiд Мiнiстерства оборони України до Генеральної прокуратури України в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України;

     2) починаючи з 2013 року бюджетнi призначення, якi передбачалися Мiнiстерству оборони України на утримання вiйськових прокуратур, видiляти Генеральнiй прокуратурi України.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
13 квiтня 2012 року
N 4652-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.