ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про правовi засади цивiльного захисту

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 25 березня 2005 року N 2505-IV,
вiд 3 листопада 2006 року N 328-V,
вiд 11 травня 2007 року N 1014-V

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади у сферi цивiльного захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного, природного та вiйськового характеру, повноваження органiв виконавчої влади та iнших органiв управлiння, порядок створення i застосування сил, їх комплектування, проходження служби, а також гарантiї соцiального i правового захисту особового складу органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     цивiльний захист - система органiзацiйних, iнженерно-технiчних, санiтарно-гiгiєнiчних, протиепiдемiчних та iнших заходiв, якi здiйснюються центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдпорядкованими їм силами i засобами, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, добровiльними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходiв з метою запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, якi загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матерiальних збиткiв у мирний час i в особливий перiод;

     єдина державна система цивiльного захисту населення i територiй (далi - єдина система цивiльного захисту) - сукупнiсть органiв управлiння, сил та засобiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, на якi покладається реалiзацiя державної полiтики у сферi цивiльного захисту;

     пiдсистеми єдиної системи цивiльного захисту - сукупнiсть пiдпорядкованих спецiально уповноваженому центральному органу виконавчої влади функцiональних та територiальних органiв управлiння, на якi покладаються визначенi законом завдання у конкретних сферах цивiльного захисту;

     служба цивiльного захисту - державна служба особливого характеру, пов'язана iз забезпеченням пожежної безпеки, запобiганням i реагуванням на iншi надзвичайнi ситуацiї техногенного, природного та вiйськового характеру, лiквiдацiєю їх наслiдкiв, захистом населення i територiй вiд їх негативного впливу;

     Оперативно-рятувальна служба цивiльного захисту - спецiальне воєнiзоване формування, на яке покладається захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного, природного i вiйськового характеру, участь у заходах територiальної оборони, а також мiжнародних рятувальних та iнших гуманiтарних операцiях;

     сили i засоби цивiльного захисту - особовий склад i працiвники органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, добровiльнi рятувальнi формування, пожежна та аварiйно-рятувальна технiка, пожежно-технiчне та аварiйно-рятувальне обладнання, засоби пожежогасiння та iндивiдуального захисту, iнше майно, призначене для гасiння пожеж, лiквiдацiї наслiдкiв аварiй, повеней, землетрусiв та iнших катастроф техногенного, бiологiчного, радiацiйного, хiмiчного або екологiчного та вiйськового характеру, мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи;

     зона можливого ураження - окрема територiя або об'єкт, на яких внаслiдок надзвичайної ситуацiї техногенного, природного чи вiйськового характеру виникає загроза життю або здоров'ю людей чи заподiяння матерiальних втрат;

     лiквiдацiя наслiдкiв надзвичайних ситуацiй - проведення комплексу заходiв, якi включають аварiйно-рятувальнi та iншi невiдкладнi роботи, що здiйснюються в разi виникнення надзвичайних ситуацiй техногенного, природного та вiйськового характеру (далi - надзвичайнi ситуацiї), i спрямованi на припинення дiї небезпечних факторiв, рятування життя та збереження здоров'я людей, а також на локалiзацiю зон надзвичайних ситуацiй;

     аварiйно-рятувальнi роботи - роботи, спрямованi на пошук, рятування i захист людей (включаючи надання їм невiдкладної медичної допомоги), захист матерiальних i культурних цiнностей та довкiлля пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, iз залученням працiвникiв, якi мають спецiальну пiдготовку, засоби iндивiдуального захисту та оснащення;

     першочерговi заходи з лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї - оперативне здiйснення органiзацiйно-технiчних та iнших невiдкладних заходiв, спрямованих на забезпечення мiнiмальних потреб життєзабезпечення населення, яке постраждало внаслiдок надзвичайної ситуацiї;

     техногенна безпека - стан захищеностi населення, територiї, об'єктiв вiд негативних наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного характеру;

     несприятливi побутовi або нестандартнi ситуацiї - ситуацiї, що виникають у побутi, невиробничiй сферi, якi не набули масштабу надзвичайної ситуацiї, але являють собою загрозу життю та здоров'ю людей чи заподiяння матерiальних збиткiв.

     Стаття 2. Правова основа цивiльного захисту

     Правовою основою цивiльного захисту є Конституцiя України, цей Закон, закони України "Про захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру", "Про Цивiльну оборону України", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про аварiйно-рятувальнi служби", "Про пожежну безпеку", "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки", "Про використання ядерної енергiї та радiацiйну безпеку", "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "Про правовий режим територiї, що зазнала радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи", мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iншi акти законодавства.

     Стаття 3. Мета цивiльного захисту

     Цивiльний захист здiйснюється з метою:

     реалiзацiї державної полiтики, спрямованої на забезпечення безпеки та захисту населення i територiй, матерiальних i культурних цiнностей та довкiлля вiд негативних наслiдкiв надзвичайних ситуацiй у мирний час та в особливий перiод;

     подолання наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, у тому числi наслiдкiв надзвичайних ситуацiй на територiях iноземних держав вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 4. Принципи цивiльного захисту

     Цивiльний захист здiйснюється на принципах:

     гарантування державою громадянам конституцiйного права на захист життя, здоров'я та їх майна, а юридичним особам - права на безпечне функцiонування;

     добровiльностi при залученнi людей до здiйснення заходiв у сферi цивiльного захисту, пов'язаних з ризиком для життя i здоров'я;

     комплексного пiдходу до вирiшення завдань цивiльного захисту;

     створення системи рацiональної превентивної безпеки з метою максимально можливого, економiчно обґрунтованого зменшення ймовiрностi виникнення надзвичайних ситуацiй i мiнiмiзацiї їх наслiдкiв;

     територiальностi та функцiональностi єдиної системи цивiльного захисту;

     мiнiмiзацiї заподiяння шкоди довкiллю;

     гласностi, вiльного доступу населення до iнформацiї у сферi цивiльного захисту вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 5. Завдання цивiльного захисту

     Основними завданнями цивiльного захисту є:

     збирання та аналiтичне опрацювання iнформацiї про надзвичайнi ситуацiї;

     прогнозування та оцiнка соцiально-економiчних наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     здiйснення нагляду i контролю у сферi цивiльного захисту;

     розроблення i виконання законодавчих та iнших нормативно-правових актiв, дотримання норм i стандартiв у сферi цивiльного захисту;

     розроблення i здiйснення запобiжних заходiв у сферi цивiльного захисту;

     створення, збереження i рацiональне використання матерiальних ресурсiв, необхiдних для запобiгання надзвичайним ситуацiям;

     розроблення та виконання науково-технiчних програм, спрямованих на запобiгання надзвичайним ситуацiям;

     оперативне оповiщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуацiї, своєчасне достовiрне iнформування про обстановку, яка складається, та заходи, що вживаються для запобiгання надзвичайним ситуацiям та подолання їх наслiдкiв;

     органiзацiя захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй, надання невiдкладної психологiчної, медичної та iншої допомоги потерпiлим;

     проведення невiдкладних робiт iз лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та органiзацiя життєзабезпечення постраждалого населення;

     забезпечення постiйної готовностi сил i засобiв цивiльного захисту до запобiгання надзвичайним ситуацiям та лiквiдацiї їх наслiдкiв;

     надання з використанням засобiв цивiльного захисту оперативної допомоги населенню в разi виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацiй;

     навчання населення способам захисту в разi виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацiй та органiзацiя тренувань;

     мiжнародне спiвробiтництво у сферi цивiльного захисту.

Роздiл II
ОСНОВНI ЗАХОДИ У СФЕРI ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 6. Основнi заходи у сферi цивiльного захисту

     З метою ефективної реалiзацiї завдань цивiльного захисту, зменшення матерiальних втрат та недопущення шкоди об'єктам, матерiальним i культурним цiнностям та довкiллю в разi виникнення надзвичайних ситуацiй центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдпорядкованi їм сили i засоби, пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi, добровiльнi рятувальнi формування здiйснюють оповiщення та iнформування, спостереження i лабораторний контроль, укриття у захисних спорудах, евакуацiю, iнженерний, медичний, психологiчний, бiологiчний, екологiчний, радiацiйний та хiмiчний захист.

     Стаття 7. Оповiщення та iнформування

     Оповiщення та iнформування у сферi цивiльного захисту включають:

     оперативне доведення до вiдома населення iнформацiї про виникнення або можливу загрозу виникнення надзвичайних ситуацiй, у тому числi через загальнодержавну, територiальнi i локальнi автоматизованi системи централiзованого оповiщення;

     завчасне створення та органiзацiйно-технiчне поєднання постiйно дiючих локальних систем оповiщення та iнформування населення iз спецiальними системами спостереження i контролю в зонах можливого ураження;

     централiзоване використання мереж зв'язку, радiомовлення, телебачення та iнших технiчних засобiв передачi iнформацiї незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування в разi виникнення надзвичайних ситуацiй.

     Стаття 8. Спостереження i лабораторний контроль

     Спостереження i лабораторний контроль включають:

     створення i пiдтримання в постiйнiй готовностi загальнодержавної та територiальних мереж спостереження i лабораторного контролю;

     органiзацiю збирання, опрацювання та передачi iнформацiї про стан довкiлля, забруднення продуктiв харчування, харчової сировини, фуражу, води радiоактивними, хiмiчними речовинами та iнфекцiйними мiкроорганiзмами.

     Стаття 9. Укриття у захисних спорудах

     1. Для забезпечення укриття населення в мiстах, селах, селищах створюється фонд захисних споруд шляхом:

     комплексного освоєння пiдземного простору населених пунктiв для взаємопогодженого розмiщення в ньому споруд i примiщень соцiально-побутового, виробничого i господарського призначення з урахуванням необхiдностi пристосування i використання частини примiщень для укриття населення в разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

     обстеження i взяття на облiк пiдземних i наземних будiвель та споруд, що вiдповiдають вимогам захисту, споруд пiдземного простору населених пунктiв, гiрничих виробок i природних порожнин;

     дообладнання з урахуванням вимог захисту пiдвальних та iнших заглиблених примiщень;

     будiвництва заглиблених споруд, iнших нерухомих об'єктiв, пристосованих для виконання завдань цивiльного захисту;

     будiвництва в перiод загрози виникнення надзвичайних ситуацiй найпростiших сховищ та укриттiв;

     будiвництва окремих сховищ i протирадiацiйних укриттiв.

     2. Фонд захисних споруд у мирний час використовується для господарських, культурних i побутових потреб у порядку, який визначається спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     Стаття 10. Здiйснення заходiв з евакуацiї населення

     1. В умовах недостатнього забезпечення захисними спорудами в населених пунктах, де розташованi об'єкти пiдвищеної небезпеки, а також в особливий перiод основним способом захисту населення є його евакуацiя i розмiщення у зонах, безпечних для проживання.

     2. Евакуацiї пiдлягає населення, яке проживає в населених пунктах, що знаходяться у зонах можливого катастрофiчного затоплення, небезпечного радiоактивного забруднення, хiмiчного ураження, у районах виникнення стихiйного лиха, аварiй i катастроф, якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю людей.

     3. У разi виникнення надзвичайної ситуацiї проводиться загальна або часткова евакуацiя населення тимчасового або безповоротного характеру.

     4. Загальна евакуацiя населення в особливий перiод проводиться в окремих регiонах за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України у разi:

     небезпеки радiоактивного забруднення навколо атомних електростанцiй (якщо виникає безпосередня загроза життю та здоров'ю населення, яке проживає в зонi ураження);

     загрози катастрофiчного затоплення мiсцевостi з менш нiж чотиригодинним добiганням проривної хвилi;

     виникнення загрози життю та здоров'ю населення, яке проживає в зонi виникнення надзвичайної ситуацiї вiйськового характеру.

     5. Часткова евакуацiя населення в разi виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуацiї на вiдповiднiй територiї проводиться за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, якщо iнше не встановлено законом.

     6. Пiд час проведення часткової або загальної евакуацiї не зайняте у виробництвi та сферi обслуговування населення, студенти, учнi навчальних закладiв, вихованцi дитячих будинкiв, пенсiонери та iнвалiди, якi утримуються у будинках для осiб похилого вiку, разом iз викладачами та вихователями, обслуговуючим персоналом i членами їх сiмей евакуюються в першу чергу.

     7. Евакуацiя населення з небезпечних районiв проводиться пiшки i шляхом вивезення основної його частини наявним транспортом.

     8. З метою запобiгання проявам панiки та недопущення загибелi людей пiд час евакуацiї забезпечуються:

     планування евакуацiї населення;

     визначення зон, придатних для розмiщення евакуйованого населення з потенцiйно небезпечних зон;

     органiзацiя оповiщення керiвного складу центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi та населення про початок евакуацiї;

     управлiння проведенням евакуацiї;

     створення мiнiмально необхiдних умов для життєдiяльностi евакуйованого населення;

     навчання населення дiям при проведеннi евакуацiї.

     Стаття 11. Iнженерний захист територiї

     З метою створення умов безпечного проживання населення на територiї з пiдвищеним техногенним навантаженням та ризиком виникнення надзвичайних ситуацiй здiйснюються заходи iнженерного захисту територiї, якi включають:

     урахування пiд час розроблення генеральних планiв забудови населених пунктiв i ведення мiстобудування в умовах пiдвищеного ризику можливостi виникнення надзвичайних ситуацiй на окремих територiях та в регiонах;

     здiйснення контролю за рацiональним розмiщенням потенцiйно небезпечних об'єктiв з урахуванням можливих наслiдкiв надзвичайних ситуацiй для безпеки населення i довкiлля в разi виникнення таких ситуацiй;

     будiвництво споруд, будинкiв, iнженерних мереж та транспортних комунiкацiй iз заданими рiвнями безпеки i надiйностi;

     розроблення i запровадження заходiв щодо безаварiйного функцiонування потенцiйно небезпечних об'єктiв;

     створення комплексних схем захисту населених пунктiв та об'єктiв вiд небезпечних природних процесiв шляхом органiзацiї будiвництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозiйних та iнших iнженерних споруд спецiального призначення.

     Стаття 12. Медичний захист населення та забезпеченняепiдемiчного благополуччя в районах надзвичайних ситуацiй

     Для запобiгання або зменшення ступеня ураження населення, своєчасного надання допомоги постраждалим та їх лiкування, забезпечення епiдемiчного благополуччя в районах надзвичайних ситуацiй здiйснюються такi заходи:

     планування i використання iснуючих сил та засобiв закладiв охорони здоров'я незалежно вiд форм власностi та господарювання;

     розгортання в умовах надзвичайних ситуацiй необхiдної кiлькостi додаткових лiкувальних закладiв (пунктiв);

     своєчасне застосування профiлактичних медичних препаратiв та санiтарно-епiдемiологiчних заходiв;

     контроль за якiстю харчових продуктiв i продовольчої сировини, питної води i джерел водопостачання;

     завчасне створення i пiдготовка спецiальних медичних формувань;

     накопичення медичних засобiв захисту, медичного та iншого спецiального майна i технiки;

     здiйснення контролю за станом довкiлля, санiтарно-гiгiєнiчною та епiдемiчною ситуацiєю;

     навчання населення способам надання першої медичної допомоги та дотримання правил вiдповiдної санiтарiї;

     забезпечення недопущення впливу на здоров'я людей шкiдливих факторiв навколишнього середовища та наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, а також умов для виникнення i поширення iнфекцiйних захворювань;

     санiтарна охорона територiй та об'єктiв у зонi надзвичайної ситуацiї.

     Стаття 13. Психологiчний захист

     Запобiгання або зменшення ступеня негативного психологiчного впливу на населення та своєчасне надання ефективної психологiчної допомоги забезпечуються шляхом здiйснення таких заходiв:

     планування дiяльностi та використання iснуючих сил i засобiв пiдроздiлiв психологiчного забезпечення спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту;

     своєчасне застосування психопрофiлактичних методiв;

     виявлення за допомогою психологiчних та соцiологiчних методiв чинникiв, що сприяють виникненню соцiально-психологiчної напруги;

     використання сучасних технологiй психологiчного впливу для нейтралiзацiї негативного впливу на населення.

     Стаття 14. Бiологiчний захист

     Захист вiд бiологiчного зараження включає:

     виявлення осередку бiологiчного зараження;

     прогнозування масштабiв розвитку наслiдкiв бiологiчного зараження;

     використання колективних та iндивiдуальних засобiв захисту;

     введення режимiв карантину та обсервацiї;

     знезаражування осередку бiологiчного зараження;

     здiйснення заходiв екстреної та специфiчної профiлактики;

     дотримання протиепiдемiчного режиму суб'єктами господарювання, лiкувальними закладами i населенням.

     Стаття 15. Екологiчний захист

     Екологiчний захист включає здiйснення природоохоронних заходiв, спрямованих на:

     захист родовищ (газових, нафтових, вугiльних, торфових) вiд пожеж, затоплень i обвалiв;

     лiквiдацiю лiсових пожеж та буреломiв, снiголамiв, вiтровалiв, техногенного впливу на лiсовi насадження, а також їх наслiдкiв.

     Стаття 16. Радiацiйний i хiмiчний захист

     1. Радiацiйний i хiмiчний захист включає виявлення вогнищ радiацiйного та хiмiчного забруднення та проведення його оцiнки, органiзацiю i здiйснення дозиметричного i хiмiчного контролю, розроблення та запровадження типових режимiв радiацiйного захисту, забезпечення засобами радiацiйного та хiмiчного захисту, органiзацiю та проведення спецiальної та санiтарної обробки.

     2. Радiацiйний i хiмiчний захист забезпечується шляхом здiйснення таких заходiв:

     завчасне накопичення i пiдтримання в постiйнiй готовностi засобiв радiацiйного та хiмiчного захисту, обсяги i мiсця зберiгання яких визначаються диференцiйовано вiдповiдно до зон можливого ураження;

     своєчасне впровадження засобiв, способiв i методiв виявлення та оцiнки масштабiв i наслiдкiв аварiй, руйнувань на радiацiйно та хiмiчно небезпечних об'єктах;

     створення унiфiкованих засобiв захисту, приладiв радiацiйної, хiмiчної розвiдки та дозиметричного контролю;

     надання населенню можливостi придбання в особисте користування засобiв радiацiйного та хiмiчного захисту;

     розроблення типових режимiв радiацiйного захисту населення i функцiонування об'єктiв в умовах радiоактивного забруднення мiсцевостi;

     завчасне обладнання радiацiйно та хiмiчно небезпечних об'єктiв засобами для проведення спецiальної обробки одягу, майна i транспортних засобiв, а також санiтарної обробки населення, постраждалого внаслiдок надзвичайної ситуацiї;

     розроблення загальних критерiїв, методiв та методик спостережень щодо оцiнки радiацiйної та хiмiчної обстановки.

     Стаття 17. Захист населення вiд несприятливих побутовихабо нестандартних ситуацiй

     Захист населення вiд несприятливих побутових або нестандартних ситуацiй включає:

     здiйснення заходiв з виявлення i проведення оцiнки таких ситуацiй;

     органiзацiю i надання допомоги населенню;

     розроблення типових рекомендацiй щодо дiй в умовах виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацiй;

     проведення спецiальних аварiйно-рятувальних робiт.

Роздiл III
ЄДИНА СИСТЕМА ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 18. Структура єдиної системи цивiльного захисту

     Структуру єдиної системи цивiльного захисту становлять центральнi та мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування i створюванi ними функцiональнi та територiальнi пiдсистеми єдиної системи цивiльного захисту.

     Стаття 19. Функцiональнi пiдсистеми єдиної системицивiльного захисту

     1. Функцiональнi пiдсистеми єдиної системи цивiльного захисту створюються центральними органами виконавчої влади для органiзацiї роботи, пов'язаної iз запобiганням надзвичайним ситуацiям та захистом населення i територiй в разi їх виникнення.

     2. Органiзацiя, завдання, склад сил i засобiв, порядок дiяльностi функцiональних пiдсистем єдиної системи цивiльного захисту визначаються положеннями про цi пiдсистеми, затвердженими вiдповiдними центральними органами виконавчої влади за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     Стаття 20. Територiальнi пiдсистеми єдиної системицивiльного захисту

     1. Територiальнi пiдсистеми єдиної системи цивiльного захисту створюються в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi для запобiгання та лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного, природного та вiйськового характеру в межах вiдповiдних територiй i включають територiальнi органи управлiння спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту та вiдповiднi комiсiї техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй.

     2. Органiзацiя, завдання, склад сил i засобiв, порядок дiяльностi територiальних пiдсистем єдиної системи цивiльного захисту визначаються положеннями, якi затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту за погодженням iз Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вiдповiдними обласними, Київською та Севастопольською мiськими державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 21. Режими функцiонування єдиної системи цивiльногозахисту

     1. Єдина система цивiльного захисту може функцiонувати у режимi повсякденного функцiонування, пiдвищеної готовностi та в режимах надзвичайної ситуацiї, надзвичайного або воєнного стану.

     2. Режим функцiонування єдиної системи цивiльного захисту у межах конкретної територiї встановлюється залежно вiд iснуючої або прогнозованої обстановки, масштабу надзвичайної ситуацiї за рiшенням вiдповiдно Кабiнету Мiнiстрiв України, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, вiдповiдної обласної, Київської та Севастопольської мiської, районної державної адмiнiстрацiї, мiської ради.

     Стаття 22. Режим повсякденного функцiонування

     1. Режим повсякденного функцiонування єдиної системи цивiльного захисту встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радiацiйної, хiмiчної, бiологiчної (в тому числi бактерiологiчної), сейсмiчної, гiдрогеологiчної та гiдрометеорологiчної обстановки, за вiдсутностi епiдемiй, епiзоотiй, епiфiтотiй.

     2. У режимi повсякденного функцiонування органи управлiння, сили i засоби єдиної системи цивiльного захисту:

     забезпечують спостереження i контроль за обстановкою на потенцiйно небезпечних об'єктах i прилеглих до них територiях, а також чергування оперативного персоналу;

     розробляють i виконують науково-технiчнi програми щодо запобiгання надзвичайним ситуацiям i зменшення можливих втрат;

     здiйснюють заходи щодо забезпечення безпеки i захисту населення пiд час надзвичайної ситуацiї;

     забезпечують пiдготовку органiв управлiння до дiй у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацiях, органiзовують навчання населення з поводження iз засобами захисту в таких ситуацiях;

     створюють i поновлюють матерiальнi резерви для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй;

     проводять постiйне прогнозування обстановки щодо її погiршення, яке може призвести до виникнення надзвичайних ситуацiй.

     Стаття 23. Режим пiдвищеної готовностi

     1. Режим пiдвищеної готовностi єдиної системи цивiльного захисту встановлюється в разi iстотного погiршення виробничо-промислової, радiацiйної, хiмiчної, бiологiчної (у тому числi бактерiологiчної), сейсмiчної, гiдрогеологiчної та гiдрометеорологiчної обстановки, за наявностi загрози виникнення надзвичайної ситуацiї.

     2. У режимi пiдвищеної готовностi органи управлiння єдиної системи цивiльного захисту:

     надають оперативну допомогу органам i структурам, причетним до забезпечення цивiльного захисту, в разi виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацiй;

     формують комiсiї для виявлення причин погiршення обстановки безпосередньо в районi можливого виникнення надзвичайної ситуацiї, готують пропозицiї щодо її нормалiзацiї;

     посилюють спостереження i контроль за ситуацiєю на потенцiйно небезпечних об'єктах i прилеглих до них територiях, здiйснюють прогнозування можливостi виникнення надзвичайних ситуацiй та їх масштабiв;

     розробляють заходи iз захисту населення i територiй в умовах надзвичайної ситуацiї;

     приводять у стан пiдвищеної готовностi наявнi сили i засоби реагування, залучають додатковi сили i засоби, уточнюють плани їх дiй та направляють їх у разi потреби в район загрози виникнення надзвичайної ситуацiї;

     здiйснюють заходи iз запобiгання виникненню надзвичайної ситуацiї.

     Стаття 24. Режим надзвичайної ситуацiї

     1. Режим надзвичайної ситуацiї єдиної системи цивiльного захисту встановлюється в разi виникнення та пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї.

     2. У режимi надзвичайної ситуацiї органи управлiння єдиної системи цивiльного захисту:

     визначають межi територiї, на якiй виникла надзвичайна ситуацiя;

     органiзовують захист населення i територiй в умовах надзвичайної ситуацiї;

     органiзовують роботи з локалiзацiї або лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї, залучають необхiднi сили i засоби;

     здiйснюють безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуацiї, становищем на аварiйних об'єктах i прилеглих до них територiях;

     оперативно доповiдають вищим органам управлiння про розвиток надзвичайної ситуацiї, заходи, якi виконуються, та оповiщають населення.

     Стаття 25. Режим надзвичайного стану

     Режим функцiонування єдиної системи цивiльного захисту в умовах надзвичайного стану встановлюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану".

     Стаття 26. Режим воєнного стану

     Режим функцiонування єдиної системи цивiльного захисту в умовах воєнного стану, порядок пiдпорядкування її вiйськовому командуванню визначаються вiдповiдно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Роздiл IV
УПРАВЛIННЯ ЄДИНОЮ СИСТЕМОЮ ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 27. Система органiв управлiння цивiльним захистом

     1. Загальне керiвництво єдиною системою цивiльного захисту здiйснює Кабiнет Мiнiстрiв України. Начальником цивiльного захисту України є Прем'єр-мiнiстр України.

     2. Безпосереднє керiвництво дiяльнiстю єдиної системи цивiльного захисту покладається на спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивiльного захисту. Керiвник цього органу є заступником начальника цивiльного захисту України.

     3. Керiвництво територiальними пiдсистемами єдиної системи цивiльного захисту в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi здiйснюють вiдповiдно Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї. Начальниками територiальних пiдсистем єдиної системи цивiльного захисту за посадою є вiдповiдно Голова Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та голови вiдповiдних державних адмiнiстрацiй. Керiвники територiальних органiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту за посадою є заступниками вiдповiдних начальникiв територiальних пiдсистем єдиної системи цивiльного захисту.

     Стаття 28. Спецiально уповноважений центральний органвиконавчої влади з питань цивiльного захисту

     1. У складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту дiють:

     урядовий орган державного нагляду у сферi цивiльного захисту;

     органи оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi цивiльного захисту;

     органи мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та iнших надзвичайних ситуацiй.

     2. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивiльного захисту:

     забезпечує реалiзацiю державної полiтики та здiйснює державний нагляд за дотриманням законiв та iнших нормативно-правових актiв у сферi цивiльного захисту;

     забезпечує дiяльнiсть єдиної системи цивiльного захисту;

     контролює органiзацiю виконання заходiв, спрямованих на захист населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй, центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi;

     перевiряє стан готовностi своїх територiальних органiв, сил i засобiв цивiльного захисту до дiй в режимi надзвичайної ситуацiї;

     забезпечує нагляд за дотриманням вимог стандартiв, нормативiв i правил у сферi цивiльного захисту;

     контролює накопичення, збереження i цiльове використання матерiальних ресурсiв, призначених для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами та органiзацiями незалежно вiд форми власностi;

     перевiряє стан планування та готовностi до здiйснення заходiв з евакуацiї населення в разi виникнення надзвичайних ситуацiй;

     забезпечує перевiрку наявностi та утримання в постiйнiй готовностi на потенцiйно небезпечних об'єктах локальних систем виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацiй i локальних систем оповiщення населення, передусiм того, що проживає у зонах можливого ураження, та персоналу цих об'єктiв;

     перевiряє наявнiсть i готовнiсть до використання за призначенням у разi виникнення надзвичайної ситуацiї засобiв колективного та iндивiдуального захисту населення, майна цивiльного захисту, їх утримання та облiк;

     проводить вибiрковi перевiрки пiдготовки до дiй в умовах надзвичайних ситуацiй на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi;

     з'ясовує причини виникнення надзвичайних ситуацiй, невиконання заходiв iз запобiгання цим ситуацiям, проводить оцiнку дiй органiв управлiння, сил i засобiв цивiльного захисту пiд час виконання рятувальних та iнших невiдкладних робiт;

     разом з органами, якi здiйснюють державний нагляд у вiдповiднiй сферi, бере участь у перевiрках забезпечення умов зберiгання, транспортування, знешкодження, утилiзацiї та захоронення небезпечних речовин i виробiв, що мiстять такi речовини;

     здiйснює в межах, визначених законодавством, нормативне регулювання у сферi цивiльного захисту, у тому числi з питань техногенної та пожежної безпеки, за участю заiнтересованих мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади розробляє i затверджує державнi правила i норми цивiльного захисту, якi є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями;

     здiйснює iншi заходи, передбаченi законом.

     3. Керiвник спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-мiнiстра України.

     4. Керiвник спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту:

     здiйснює безпосереднє керiвництво єдиною системою цивiльного захисту, органами управлiння, силами i засобами єдиної системи цивiльного захисту, забезпечує органiзацiю їх дiяльностi;

     призначає керiвникiв територiальних органiв i структурних пiдроздiлiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту, iнших органiв управлiння та сил цивiльного захисту, пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери управлiння спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту;

     видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру з питань дiяльностi органiв управлiння та сил цивiльного захисту;

     присвоює особам рядового i начальницького складу служби цивiльного захисту спецiальнi звання до полковника служби цивiльного захисту включно;

     вносить подання про присвоєння вищих спецiальних звань вiдповiдно до законодавства;

     є розпорядником бюджетних коштiв;

     здiйснює iншi повноваження, встановленi цим та iншими законами України.

     5. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивiльного захисту здiйснює свої повноваження через територiальнi органи вiдповiдно до адмiнiстративно-територiального подiлу до району включно.

     Стаття 29. Урядовий орган державного нагляду у сферiцивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту

     1. До складу урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту входять пiдроздiли державного нагляду вiдповiдно у сферi техногенної та у сферi пожежної безпеки, територiальнi та мiсцевi органи державного нагляду у сферi цивiльного захисту.

     2. Керiвник урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту за посадою одночасно є головним державним iнспектором України з нагляду у сферi цивiльного захисту.

     3. Територiальнi та мiсцевi органи державного нагляду у сферi цивiльного захисту Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст, районiв у мiстах пiдпорядковуються урядовому органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     4. Територiальнi та мiсцевi органи державного нагляду у сферi цивiльного захисту Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя очолюють головнi державнi iнспектори з нагляду у сферi цивiльного захисту вiдповiдно Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, якi за посадою одночасно є заступниками керiвникiв територiальних та мiсцевих органiв управлiння спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     5. Мiсцевi органи державного нагляду у сферi цивiльного захисту районiв, мiст та районiв у мiстах пiдпорядковуються обласним органам державного нагляду у сферi цивiльного захисту.

     6. Мiсцевi органи державного нагляду у сферi цивiльного захисту районiв, мiст та районiв у мiстах очолюють державнi iнспектори з нагляду у сферi цивiльного захисту вiдповiдно районiв, мiст та районiв у мiстах.

     Стаття 30. Повноваження та вiдповiдальнiсть посадових осiбурядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту

     1. Посадовi особи урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту мають право:

     1) у сферi техногенної безпеки:

     пред'являти громадянам, пiдприємствам, установам та органiзацiям незалежно вiд форми власностi, iноземцям та iноземним юридичним особам вимоги щодо здiйснення передбачених законодавством заходiв у сферi цивiльного захисту, давати обов'язковi для виконання приписи з питань, що належать до їх компетенцiї;

     призупиняти до усунення порушень вимог законодавства у сферi цивiльного захисту експлуатацiю пiдприємств, об'єктiв, окремих виробництв, цехiв, дiльниць, машин, механiзмiв, устаткування, транспортних засобiв, а також роботи, якщо цi порушення створюють загрозу життю або здоров'ю людей;

     вносити в установленому порядку пропозицiї щодо зупинення дiї виданих дозволiв на експлуатацiю об'єктiв пiдвищеної небезпеки у разi недотримання умов цих дозволiв або порушення законодавства у сферi цивiльного захисту та давати обов'язковi для виконання приписи щодо усунення таких порушень;

     складати акти перевiрок, приписи i протоколи у разi невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту;

     направляти в установленому законом порядку матерiали про порушення вимог законодавства у сферi цивiльного захисту до вiдповiдних органiв для вирiшення питання щодо притягнення винних осiб до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi;

     обмежувати, зупиняти в установленому законодавством порядку роботи з будiвництва, реконструкцiї, розширення об'єктiв, що проводяться з порушенням вимог законодавства у сферi цивiльного захисту;

     залучати до перевiрок представникiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), фахiвцiв науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та проектних установ;

     отримувати в установленому порядку вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на них завдань;

     здiйснювати в разi необхiдностi звукозапис, кiно- i вiдеознiмання як допомiжний засiб для запобiгання i розкриття правопорушень у сферi цивiльного захисту;

     скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до їх компетенцiї;

     накладати вiдповiдно до закону штрафи на пiдприємства, установи i органiзацiї за порушення у сферi цивiльного захисту;

     притягати до адмiнiстративної вiдповiдальностi посадових осiб та громадян, винних у порушеннi законiв та iнших нормативно-правових актiв у сферi цивiльного захисту;

     проводити в установленому порядку дiзнання та розслiдування обставин i причин аварiй i надзвичайних ситуацiй природного та техногенного характеру, приймати за результатами розслiдувань обов'язковi для виконання рiшення з питань, вiднесених до компетенцiї урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту;

     здiйснювати вiдповiдно до закону в межах своєї компетенцiї контроль за дiяльнiстю аварiйно-рятувальних служб;

     здiйснювати iншi повноваження, передбаченi законом;

     2) у сферi пожежної безпеки здiйснювати повноваження державної пожежної охорони, передбаченi Законом України "Про пожежну безпеку".

     2. Посадовi особи урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту зобов'язанi:

     складати акти перевiрок, приписи i протоколи у разi невиконання законних вимог посадових осiб спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту;

     направляти в установленому законом порядку до вiдповiдних органiв матерiали про порушення вимог законодавства у сферi цивiльного захисту для вирiшення питання про притягнення винних осiб до адмiнiстративної або кримiнальної вiдповiдальностi;

     обмежувати, зупиняти в установленому законодавством порядку роботи з будiвництва, реконструкцiї, розширення об'єктiв, що проводяться з порушенням вимог законодавства у сферi цивiльного захисту;

     перевiряти стан готовностi органiв управлiння, сил i засобiв цивiльного захисту до дiй у разi виникнення надзвичайних ситуацiй.

     3. Посадовi особи урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту несуть вiдповiдальнiсть за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв згiдно iз законом.

     4. Збитки фiзичним або юридичним особам, завданi посадовими особами урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту внаслiдок правомiрного застосування ними повноважень, передбачених цiєю статтею, вiдшкодовуються потерпiлим у встановленому законодавством порядку за рахунок коштiв Державного бюджету України, крiм випадкiв, коли шкода майну фiзичних або юридичних осiб завдана дiями власникiв цього майна.

     Стаття 31. Органи оперативного реагування на надзвичайнiситуацiї у сферi цивiльного захисту

     1. До органiв оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi цивiльного захисту входять органи управлiння, сили i засоби оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї у складi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сферi цивiльного захисту, органи управлiння, сили i засоби цивiльного захисту в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районах, мiстах та районах у мiстах.

     2. На органи управлiння органiв оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi цивiльного захисту покладається:

     забезпечення готовностi до дiй сил i засобiв, призначених для реагування на надзвичайнi ситуацiї;

     здiйснення комплексу заходiв iз реагування на надзвичайнi ситуацiї, лiквiдацiї їх наслiдкiв;

     управлiння пiдпорядкованими силами реагування, спецiальними i спецiалiзованими формуваннями;

     координацiя дiй органiв управлiння, сил i засобiв цивiльного захисту центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування пiд час реагування на надзвичайнi ситуацiї.

     3. На сили оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї покладаються функцiї з локалiзацiї надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їх наслiдкiв.

     Стаття 32. Повноваження та вiдповiдальнiсть посадових осiборганiв оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi цивiльного захисту

     1. Посадовi особи органiв оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї у сферi цивiльного захисту мають право:

     безперешкодно отримувати iнформацiю про територiї та об'єкти, на яких проводяться пожежно-рятувальнi та iншi невiдкладнi роботи, необхiдну для виконання своїх обов'язкiв;

     вимагати вiд посадових осiб здiйснення заходiв iз лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй, захисту населення i територiй вiд наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, припиняти дiї, що перешкоджають органам оперативного реагування на надзвичайнi ситуацiї виконувати поставленi завдання;

     залучати в разi потреби спецiальну та iнженерну технiку пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, користуватися їх засобами зв'язку;

     проводити пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй документування, кiно- i вiдеознiмання, фотографування та звукозапис;

     забезпечувати оточення або блокування в iнший спосiб окремих територiй, будiвель, споруд i об'єктiв у зонi надзвичайних ситуацiй;

     тимчасово забороняти або обмежувати рух транспортних засобiв i пiшоходiв поблизу та в межах зон надзвичайних ситуацiй, а також доступ громадян на окремi об'єкти та територiї, зобов'язувати їх залишати такi об'єкти та територiї.

     2. Порядок вiдшкодування втрат, пов'язаних iз залученням спецiальної та iнженерної технiки пiдприємств i органiзацiй, використанням засобiв зв'язку, проведенням кiно- i вiдеознiмання, фотографування i звукозапису пiд час подолання наслiдкiв надзвичайних ситуацiй, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 33. Органи мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильськоїкатастрофи та iнших надзвичайних ситуацiй

     1. До органiв мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та iнших надзвичайних ситуацiй належать:

     спецiально уповноважений орган державного управлiння у сферi здiйснення заходiв на територiях, радiоактивно забруднених внаслiдок Чорнобильської катастрофи, в системi спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту;

     пiдприємства, установи та органiзацiї, залученi у встановленому порядку для здiйснення заходiв на радiоактивно забруднених територiях з метою мiнiмiзацiї шкiдливого впливу цих територiй на здоров'я громадян i довкiлля та поводження з радiоактивними вiдходами;

     пiдроздiли цивiльного захисту та забезпечення особливого режиму i додержання правил перебування на радiоактивно забруднених територiях.

     2. Завданнями органiв мiнiмiзацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи та iнших надзвичайних ситуацiй є:

     реалiзацiя державної полiтики у сферi лiквiдацiї наслiдкiв Чорнобильської катастрофи на радiоактивно забруднених територiях та у сферi поводження з радiоактивними вiдходами;

     органiзацiя, координацiя i контроль за дiяльнiстю пiдприємств, установ та органiзацiй, залучених для здiйснення заходiв на радiоактивно забруднених територiях, i поводження з радiоактивними вiдходами;

     вiдродження та соцiально-економiчна реабiлiтацiя територiй, забруднених внаслiдок радiацiйних аварiй;

     органiзацiя заходiв iз цивiльного захисту в 30-кiлометрових зонах атомних електростанцiй та навчання населення, яке проживає в них, дiям у разi виникнення радiацiйних аварiй;

     проведення наукових дослiджень довготривалих наслiдкiв аварiї на Чорнобильськiй атомнiй електростанцiї та iнших радiацiйних аварiй.

     Стаття 34. Органи управлiння та сили цивiльного захисту,що виконують завдання цивiльного захисту

     До сил цивiльного захисту належать:

     Оперативно-рятувальна служба цивiльного захисту;

     спецiальнi (воєнiзованi) i спецiалiзованi аварiйно-рятувальнi формування та їх пiдроздiли;

     аварiйно-вiдновлюванi формування, спецiальнi служби центральних та iнших органiв виконавчої влади, на якi покладено завдання цивiльного захисту;

     формування особливого перiоду;

     авiацiйнi та пiротехнiчнi пiдроздiли;

     технiчнi служби та їх пiдроздiли;

     пiдроздiли забезпечення та матерiальних резервiв.

     Стаття 35. Регiональнi i мiсцевi органи управлiння та силицивiльного захисту

     1. До регiональних та мiсцевих органiв управлiння цивiльного захисту належать:

     Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї, районнi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування, структурнi пiдроздiли з питань цивiльного захисту цих державних адмiнiстрацiй та виконавчих органiв рад;

     територiальнi органи управлiння спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     2. До регiональних i мiсцевих сил цивiльного захисту належать:

     аварiйно-рятувальнi формування i пiдроздiли;

     спецiалiзованi аварiйно-рятувальнi служби;

     сили i засоби мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування;

     сили i засоби територiальних пiдсистем єдиної системи цивiльного захисту;

     сили i засоби пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування, якi залучаються у вiдповiдному порядку до здiйснення заходiв цивiльного захисту;

     добровiльнi рятувальнi формування.

Роздiл V
КООРДИНАЦIЯ ДIЯЛЬНОСТI ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МIСЦЕВИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 36. Координацiя дiяльностi центральних та мiсцевихорганiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування у сферi цивiльного захисту

     1. Координацiю дiяльностi центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування у сферi цивiльного захисту здiйснюють:

     Рада нацiональної безпеки i оборони України в межах, передбачених Законом України "Про Раду нацiональної безпеки i оборони України";

     Кабiнет Мiнiстрiв України.

     Для координацiї дiяльностi державних органiв влади з питань цивiльного захисту Кабiнет Мiнiстрiв України утворює вiдповiднi комiсiї (ради).

     У разi необхiдностi для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайної ситуацiї Кабiнет Мiнiстрiв України утворює спецiальнi комiсiї загальнодержавного, регiонального, мiсцевого та об'єктового рiвнiв.

     2. Порядок забезпечення дiяльностi Державної комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Дiяльнiсть комiсiй з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй регiонального, мiсцевого та об'єктового рiвнiв здiйснюється вiдповiдно до положення про такi комiсiї, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл VI
СТАНДАРТИЗАЦIЯ, ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЛIЦЕНЗУВАННЯ У СФЕРI ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 37. Стандартизацiя у сферi цивiльного захисту

     1. Стандартизацiя з питань безпеки в надзвичайних ситуацiях здiйснюється вiдповiдно до закону.

     2. Спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань цивiльного захисту, здiйснюючи наданi цим Законом повноваження:

     1) з питань стандартизацiї:

     розробляє програму робiт iз стандартизацiї у сферi цивiльного захисту, координує i контролює її виконання;

     приймає рiшення щодо створення та припинення дiяльностi технiчних комiтетiв стандартизацiї у сферi цивiльного захисту, визначає їх повноваження та порядок дiяльностi;

     бере участь у розробленнi i узгодженнi технiчних регламентiв та iнших нормативно-правових актiв з питань стандартизацiї;

     2) з питань акредитацiї:

     бере участь у роботi ради та технiчних комiтетiв з акредитацiї Нацiонального органу з акредитацiї України;

     3) з питань пiдтвердження вiдповiдностi у сферi цивiльного захисту:

     бере участь у розробленнi i узгодженнi технiчних регламентiв пiдтвердження вiдповiдностi та iнших нормативно-правових актiв у сферi цивiльного захисту;

     готує пропозицiї щодо уповноваження органiв iз сертифiкацiї на проведення робiт iз пiдтвердження вiдповiдностi у сферi цивiльного захисту;

     органiзовує пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв з пiдтвердження вiдповiдностi у сферi цивiльного захисту.

     Стаття 38. Державна експертиза у сферi цивiльного захисту

     Державна експертиза проектiв i рiшень стосовно техногенної безпеки об'єктiв виробничого та соцiального призначення, що можуть спричинити надзвичайнi ситуацiї техногенного та природного характеру i вплинути на стан захисту населення i територiй вiд їх наслiдкiв, органiзовується урядовим органом державного нагляду у сферi цивiльного захисту i проводиться вiдповiдно до закону в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 39. Лiцензування окремих видiв господарськоїдiяльностi у сферi цивiльного захисту

     Лiцензування окремих видiв господарської дiяльностi у сферi цивiльного захисту здiйснюється вiдповiдно до закону.

Роздiл VII
ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ОРГАНIВ I ПIДРОЗДIЛIВ ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 40. Порядок комплектування органiв i пiдроздiлiвцивiльного захисту

     1. Особовий склад органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту (спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту, територiальних органiв управлiння, Оперативно-рятувальної служби цивiльного захисту, Державної авiацiйної пошуково-рятувальної служби, урядового органу державного нагляду у сферi цивiльного захисту, навчальних закладiв, науково-дослiдних та iнших установ, пiдроздiлiв забезпечення спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту) становлять особи рядового та начальницького складу, слухачi i курсанти.

     2. Перелiк посад, що пiдлягають замiщенню особами рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, затверджується керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     3. Перелiк посад, що пiдлягають замiщенню особами вищого начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, затверджується Президентом України.

     Стаття 41. Чисельнiсть органiв i пiдроздiлiв цивiльногозахисту

     Чисельнiсть органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     Стаття 42. Порядок проходження служби в органах i пiдроздiлахцивiльного захисту

     1. Порядок проходження служби в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту визначається цим Законом та Положенням про проходження служби цивiльного захисту особами рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. На особовий склад органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту поширюється Дисциплiнарний статут, який затверджується законом.

     3. Трудовi вiдносини працiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту регулюються законодавством про працю.

     4. Час проходження служби в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту зараховується до загального стажу роботи, стажу роботи за спецiальнiстю, а також до стажу державної служби вiдповiдно до закону.

     5. Частину п'яту статтi 42 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 11.05.2007р. N 1014-V)

     Стаття 43. Службовi посвiдчення особового складу тапрацiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     Особовому складу i працiвникам органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту видаються службовi посвiдчення. Зразки службових посвiдчень та порядок їх видачi встановлюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     Стаття 44. Спецiальнi звання осiб рядового i начальницькогоскладу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     1. Особам, якi перебувають на службi в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту, присвоюються такi спецiальнi звання:

     рядовий склад - рядовий служби цивiльного захисту;

     молодший начальницький склад - молодший сержант служби цивiльного захисту, сержант служби цивiльного захисту, старший сержант служби цивiльного захисту, старшина служби цивiльного захисту, прапорщик служби цивiльного захисту, старший прапорщик служби цивiльного захисту;

     середнiй начальницький склад - молодший лейтенант служби цивiльного захисту, лейтенант служби цивiльного захисту, старший лейтенант служби цивiльного захисту, капiтан служби цивiльного захисту;

     старший начальницький склад - майор служби цивiльного захисту, пiдполковник служби цивiльного захисту, полковник служби цивiльного захисту;

     вищий начальницький склад - генерал-майор служби цивiльного захисту, генерал-лейтенант служби цивiльного захисту, генерал-полковник служби цивiльного захисту, генерал служби цивiльного захисту України.

     2. Порядок присвоєння спецiальних звань встановлюється Положенням про проходження служби цивiльного захисту особами рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту.

     Стаття 45. Умови проходження служби в органах i пiдроздiлахцивiльного захисту

     1. Особовий склад органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту комплектується на контрактнiй основi. Типова форма контракту затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     2. Обов'язки та права особового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту встановлюються умовами контракту та посадовими iнструкцiями.

     3. Слухачi i курсанти навчальних закладiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту пiсля закiнчення навчання повиннi прослужити в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту не менше трьох рокiв, якщо iнше не передбачено законом.

     Стаття 46. Прийняття на службу до органiв i пiдроздiлiвцивiльного захисту

     1. На службу до органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту приймаються вiдповiдно на конкурснiй та контрактнiй основi громадяни України, якi досягли 18-рiчного вiку та спроможнi за своїми особистими, дiловими i моральними якостями, освiтнiм i професiйним рiвнем, станом здоров'я виконувати вiдповiднi службовi обов'язки.

     2. Квалiфiкацiйнi вимоги до осiб, якi приймаються до органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту за погодженням iз центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною працi та з центральним органом виконавчої влади з питань освiти i науки.

     3. Не можуть бути прийнятi на службу особи, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу до Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, а також особи, якi ранiше засуджувались за вчинення умисного злочину, якщо ця судимiсть не погашена i не знята у встановленому законом порядку.

     Стаття 47. Присяга особового складу органiв i пiдроздiлiвцивiльного захисту

     Громадяни України, якi вперше призначаються на посади рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, складають Присягу такого змiсту:

     "Я, громадянин України (прiзвище, iм'я та по батьковi), вступаючи на службу цивiльного захисту, складаю Присягу i урочисто клянуся завжди залишатися вiдданим Українському народовi,

     неухильно дотримуватися Конституцiї та законiв України, бути чесним, сумлiнним i дисциплiнованим.

     Присягаю з високою вiдповiдальнiстю виконувати свiй службовий обов'язок, вимоги статутiв i наказiв, постiйно вдосконалювати професiйну майстернiсть та всiляко сприяти змiцненню авторитету служби цивiльного захисту.

     Клянуся мужньо i рiшуче захищати життя та здоров'я громадян, нацiональне багатство України, її довкiлля вiд надзвичайних ситуацiй.

     Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести вiдповiдальнiсть згiдно iз законом".

     Стаття 48. Формений одяг i знаки розрiзнення особового складуорганiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     1. Особовий склад органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту забезпечується за рахунок коштiв, що видiляються на їх утримання з Державного бюджету України, форменим одягом, а також вiдповiдними знаками розрiзнення.

     2. Опис та зразки форменого одягу i вiдповiдних знакiв розрiзнення особового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та норми забезпечення форменим одягом затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Використання форменого одягу i знакiв розрiзнення особового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту стороннiми особами тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 49. Забезпечення особового складу органiв iпiдроздiлiв цивiльного захисту спецiальним одягом, спорядженням i засобами iндивiдуального захисту

     Особовий склад органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту для проведення робiт iз лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй забезпечується за рахунок коштiв Державного бюджету України спецiальним одягом, спорядженням i засобами iндивiдуального захисту.

     Стаття 50. Граничний вiк перебування на службi в органахi пiдроздiлах цивiльного захисту

     1. Граничний вiк перебування на службi в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту встановлюється:

     для осiб рядового, молодшого та середнього начальницького складу - до 50 рокiв;

     для осiб старшого начальницького складу - до 55 рокiв;

     для осiб вищого начальницького складу - до 60 рокiв.

     2. У разi необхiдностi особи рядового i начальницького складу органiв та пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi мають високу професiйну пiдготовку, досвiд практичної роботи на займанiй посадi, визнанi придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишенi на їх прохання на службi понад граничний вiк до п'яти рокiв.

     Стаття 51. Звiльнення iз служби в органах i пiдроздiлахцивiльного захисту

     1. Звiльнення iз служби осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту проводиться:

     1) у запас Збройних Сил України (з постановкою на вiйськовий облiк), якщо звiльненi особи не досягли граничного вiку перебування у запасi, встановленого Законом України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу", i за станом здоров'я придатнi до вiйськової служби;

     2) у вiдставку, якщо звiльненi особи досягли граничного вiку перебування у запасi, встановленого Законом України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу", або визнанi вiйськово-лiкарськими комiсiями непридатними за станом здоров'я до вiйськової служби з виключенням з вiйськового облiку.

     2. Контракт припиняється (розривається), а особи рядового i начальницького складу, якi проходять службу за контрактом, звiльняються iз служби:

     1) пiсля закiнчення строку контракту;

     2) за вiком - у разi досягнення граничного вiку перебування на службi;

     3) за станом здоров'я - на пiдставi висновку (постанови) вiйськово-лiкарської комiсiї про непридатнiсть або обмежену придатнiсть до служби;

     4) у зв'язку iз скороченням штатiв - у разi неможливостi використання на службi у зв'язку iз скороченням штатiв або проведенням органiзацiйних заходiв;

     5) через сiмейнi обставини або iншi поважнi причини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     6) у зв'язку iз систематичним невиконанням умов контракту особою рядового i начальницького складу;

     7) у зв'язку iз систематичним невиконанням умов контракту керiвництвом вiдповiдного органу чи пiдроздiлу цивiльного захисту;

     8) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

     3. Особи середнього, старшого та вищого начальницького складу, якi проходять кадрову службу, звiльняються iз служби:

     1) за вiком - у разi досягнення граничного вiку перебування на службi;

     2) за станом здоров'я - на пiдставi висновку (постанови) вiйськово-лiкарської комiсiї про непридатнiсть або обмежену придатнiсть до служби;

     3) у зв'язку iз скороченням штатiв - у разi неможливостi використання на службi у зв'язку iз скороченням штатiв або проведенням органiзацiйних заходiв;

     4) через сiмейнi обставини або iншi поважнi причини, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) за службовою невiдповiднiстю;

     6) у зв'язку iз набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

     Стаття 52. Професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiїта перепiдготовка кадрiв для служби цивiльного захисту

     1. Особи, якi приймаються на посади рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, проходять первинну професiйну пiдготовку в навчальних закладах спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     2. Пiдготовка осiб для замiщення посад середнього, старшого та вищого начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту здiйснюється, як правило, у вищих навчальних закладах спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     3. Порядок i строки пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв для служби цивiльного захисту визначаються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     4. Особам рядового i начальницького складу та працiвникам органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту забороняється органiзовувати або брати участь в органiзацiї та проведеннi страйкiв.

Роздiл VIII
СОЦIАЛЬНИЙ I ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСIБ РЯДОВОГО I НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ ТА ПРАЦIВНИКIВ ОРГАНIВ I ПIДРОЗДIЛIВ ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 53. Засади соцiального i правового захисту осiбрядового i начальницького складу та працiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     1. Держава забезпечує соцiальний i правовий захист осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членiв їх сiмей вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону та iнших актiв законодавства.

     2. Особи рядового i начальницького складу та працiвники органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту мають право на пiдвищення рiвня теоретичних знань, практичних навичок, професiйної майстерностi в робочий час.

     Стаття 54. Робочий час в органах i пiдроздiлах цивiльногозахисту

     Для осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У необхiдних випадках вони несуть службу понад встановлену тривалiсть робочого часу, а також у вихiднi та святковi днi з оплатою згiдно iз трудовим законодавством.

     Стаття 55. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осiбрядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членiв їх сiмей

     1. Особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту створюються необхiднi санiтарно-гiгiєнiчнi та соцiально-психологiчнi умови. Зазначенi особи забезпечуються безоплатною квалiфiкованою медичною допомогою в медичних закладах Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Мiнiстерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштiв, передбачених на утримання спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту, за угодами, укладеними цим органом iз зазначеними мiнiстерствами. У разi вiдсутностi за мiсцем служби чи проживання осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту медичних закладiв Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства охорони здоров'я України медична допомога надається вiдповiдно до законодавства в iнших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лiкування осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту здiйснюються за рахунок бюджетних коштiв, передбачених на утримання спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

     2. Особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та члени їх сiмей мають право на санаторно-курортне лiкування та органiзований вiдпочинок у вiдповiдних закладах спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту, а також у санаторно-курортних закладах Мiнiстерства оборони України, Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Мiнiстерства охорони здоров'я України за рахунок бюджетних коштiв, передбачених на утримання спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту, на основi укладених з ними угод згiдно iз законодавством.

     3. Жiнки iз числа осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту користуються всiма пiльгами, передбаченими законодавством стосовно соцiального захисту жiнок, охорони материнства i дитинства. Зазначенi пiльги поширюються також на батькiв з числа осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi виховують дiтей без матерi (у разi її смертi, позбавлення батькiвських прав, на час перебування в лiкувальному закладi та в iнших випадках вiдсутностi материнського пiклування про дiтей).

     Стаття 56. Виплата одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi), поранення (контузiї, травми або калiцтва), захворювання чи iнвалiдностi осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     1. У разi загибелi (смертi) особи рядового чи начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту пiд час виконання службових обов'язкiв сiм'ї загиблого (померлого), а в разi її вiдсутностi його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi десятирiчного грошового забезпечення загиблого (померлого) за останньою посадою, яку вiн займав, в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. За сiм'єю загиблого (померлого) зберiгається право на одержання жилого примiщення.

     2. У разi поранення (контузiї, травми або калiцтва), заподiяного особi рядового чи начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту пiд час виконання службових обов'язкiв, а також iнвалiдностi, що настала в перiод проходження служби або не пiзнiше нiж через три мiсяцi пiсля звiльнення зi служби чи пiсля закiнчення цього строку, але внаслiдок захворювання або нещасного випадку, що мали мiсце в перiод проходження служби, пов'язаного з виконанням службових обов'язкiв, залежно вiд ступеня втрати працездатностi йому виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi до п'ятирiчного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Визначення ступеня втрати працездатностi особою рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту в перiод проходження служби в органах i пiдроздiлах цивiльного захисту у кожному випадку ушкодження здоров'я здiйснюється в iндивiдуальному порядку вiдповiдно до законодавства.

     3. У всiх випадках розмiр одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi) особи рядового чи начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту не повинен бути меншим вiд 100-кратного розмiру прожиткового мiнiмуму, встановленого законом для працездатних осiб на час виплати цих сум.

(частина третя статтi 56 набирає чинностi з 1 сiчня 2008 року згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V)

     4. Якщо особа рядового чи начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту або члени її сiм'ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з пiдстав, передбачених цiєю статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсацiйної виплати, встановлених iншими законами, виплата вiдповiдних грошових сум здiйснюється за однiєю з пiдстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.

     5. Сплата страхових внескiв проводиться за рахунок коштiв, передбачених у вiдповiдних бюджетах на утримання органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту.

(стаття 56 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2006р. N 328-V)

     Стаття 57. Проїзд осiб рядового i начальницького складу тапрацiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     У разi службових вiдряджень особи рядового i начальницького складу та працiвники органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту мають право на позачергове придбання квиткiв на всi види транспорту i розмiщення в готелях за умови пред'явлення службового посвiдчення та посвiдчення про вiдрядження. Пiд час невiдкладних службових поїздок особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту забезпечуються квитками на проїзд незалежно вiд наявностi вiльних мiсць у разi пред'явлення ними вiдповiдного документа про термiнове вiдрядження.

     Стаття 58. Забезпечення житлом осiб рядового i начальницькогоскладу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     1. Особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та члени їх сiмей забезпечуються жилими примiщеннями державою.

     2. Жила площа особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi потребують полiпшення житлових умов, надається центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування в першочерговому порядку.

     3. До одержання жилого примiщення для постiйного проживання особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту надаються службовi жилi примiщення або жила площа в гуртожитку. У разi вiдсутностi в органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту такого житла вiдповiдний орган чи пiдроздiл цивiльного захисту тимчасово орендує житло для забезпечення ним осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту або за бажанням цих осiб виплачує їм грошову компенсацiю за пiднайом (найом, оренду) жилого примiщення в порядку, розмiрi та на умовах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України. За ними зберiгається право на жилу площу, яку вони займали до вступу на службу цивiльного захисту. Вони не можуть бути виключенi iз спискiв громадян, взятих на квартирний облiк. При продовженнi служби понад п'ять рокiв забезпечення зазначених осiб жилими примiщеннями за мiсцем служби проводиться на загальних пiдставах.

     4. Особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членам їх сiмей, якi проживають разом з ними, надається жиле примiщення, що має вiдповiдати вимогам статтi 50 Житлового кодексу Української РСР.

     5. Особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту i тi, хто перебував на службi не менше 20 рокiв, та прирiвнянi до них особи, звiльненi iз служби за станом здоров'я, вiком або скороченням штатiв, забезпечуються жилими примiщеннями центральними i мiсцевими органами виконавчої влади у першу чергу, але не пiзнiше нiж у тримiсячний строк з дня прибуття цiєї особи до мiсця проживання, обраного з урахуванням встановленого порядку.

     6. Особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, звiльненим iз служби у зв'язку з iнвалiднiстю внаслiдок поранення, контузiї, калiцтва або захворювання, одержаних при проходженнi служби, жилi примiщення за мiсцем проживання, обраним з урахуванням встановленого порядку, надаються в першу чергу вiдповiдно до законодавства.

     7. Курсантам i слухачам вищих навчальних закладiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту, якi мають сiм'ю, надається жила площа в сiмейних гуртожитках. У разi вiдсутностi сiмейних гуртожиткiв їм виплачується за мiсцем служби грошова компенсацiя за тимчасовий пiднайом (найом, оренду) жилого примiщення в розмiрах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. За особами рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi мають вислугу не менше 20 рокiв, при направленнi їх для проходження служби за межi України або при переведеннi на службу в мiсцевiсть, що зазнала iнтенсивного радiоактивного забруднення внаслiдок Чорнобильської катастрофи, жила площа, яку вони та члени їх сiмей займають, бронюється на весь час перебування їх за межами України чи в зазначенiй мiсцевостi.

     9. Особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi мають загальний строк служби, у тому числi вiйськової або внутрiшньої служби не менше 17 рокiв, i потребують полiпшення житлових умов, мають право на першочерговий вступ до житлово-будiвельного (житлового) кооперативу, а також на безкоштовне надання органами мiсцевого самоврядування земельної дiлянки для будiвництва та обслуговування жилого будинку, господарських будiвель i споруд (присадибна дiлянка), iндивiдуального дачного i гаражного будiвництва, ведення особистого селянського господарства, садiвництва, городництва в населених пунктах, обраних ними для проживання у встановленому порядку. Зазначенi особи та члени їх сiмей вносять плату за земельнi дiлянки в розмiрi 50 вiдсоткiв установлених ставок.

     10. Органи мiсцевого самоврядування в межах визначених законом повноважень видiляють земельнi дiлянки i можуть надавати допомогу в будiвництвi приватного житлового будинку та придбаннi будiвельних матерiалiв особовому складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, батькам осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження служби, а також особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi стали iнвалiдами пiд час проходження служби, якщо вони виявили бажання побудувати приватнi житловi будинки.

     11. Особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi не мають жилого примiщення для постiйного проживання, мають право на одержання на пiльгових умовах кредиту банку на iндивiдуальне та кооперативне житлове будiвництво або на придбання приватного житлового будинку (квартири) на строк до 20 рокiв з погашенням за рахунок коштiв, призначених у Державному бюджетi України на утримання спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту: для тих, хто має загальний строк служби, у тому числi вiйськової або внутрiшньої служби бiльше 15 рокiв - 50 вiдсоткiв, бiльше 20 рокiв - 75 вiдсоткiв, бiльше 25 рокiв - 100 вiдсоткiв кредиту банку. Зазначений кредит надається особi рядового чи начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту тiльки один раз протягом усього часу проходження ним служби.

     12. Особи рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi мають вислугу на службi не менше 20 рокiв, при звiльненнi iз служби за станом здоров'я, вiком, у зв'язку iз скороченням чисельностi або штату, а також особи, якi стали iнвалiдами I чи II групи, члени сiмей осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi загинули (померли) або пропали безвiсти пiд час проходження служби, мають право на безплатне одержання в приватну власнiсть жилого примiщення, яке вони займають у будинках державного житлового фонду.

     13. Сiм'ї загиблих (померлих) пiд час проходження служби осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi потребують полiпшення житлових умов, забезпечуються протягом трьох мiсяцiв жилими примiщеннями для постiйного проживання.

     14. Сiм'ї загиблих (померлих) пiд час виконання службових обов'язкiв працiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту забезпечуються житлом у першочерговому порядку.

     Стаття 59. Оплата комунальних послуг

     Особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту та членам їх сiмей, якi перебувають на їх утриманнi, батькам та членам сiмей осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi загинули (померли), пропали безвiсти або стали iнвалiдами при проходженнi служби, надається 50-вiдсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальнi послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергiю та iншi послуги) в межах норм, передбачених законодавством.

     Стаття 60. Встановлення квартирних телефонiв

     Особам рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту квартирнi телефони встановлюються в першочерговому порядку.

     Стаття 61. Соцiальнi гарантiї особам рядового iначальницького складу та працiвникам органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi виконують службовi обов'язки в особливих умовах

     Особи рядового i начальницького складу та працiвники органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту, якi обслуговують об'єкти iз шкiдливими та небезпечними умовами працi, користуються правом на охорону працi, передбаченим законодавством про охорону працi для працiвникiв цих об'єктiв.

     Стаття 62. Додатковi гарантiї соцiального захисту особовогоскладу та працiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     Виконавчi органи вiдповiдних мiсцевих рад можуть встановлювати за рахунок власних коштiв i благодiйних надходжень додатковi до встановлених цим Законом гарантiї щодо соцiального захисту особового складу та працiвникiв органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту.

     Стаття 63. Соцiальний захист членiв сiмей осiб рядового iначальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     Дiти загиблих пiд час проходження служби осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту мають право вступу до навчальних закладiв спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивiльного захисту поза конкурсом.

     Стаття 631. Пенсiйне забезпечення осiб начальницького i рядового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     Пенсiйне забезпечення осiб начальницького i рядового складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту здiйснюється у порядку та в розмiрах, встановлених Законом України "Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб".

(роздiл VIII доповнено статтею 631 згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV, стаття 631 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V)

Роздiл IX

Виключено

(згiдно iз Законом України вiд 25.03.2005р. N 2505-IV)

Роздiл X
ФIНАНСОВЕ I МАТЕРIАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

     Стаття 88. Фiнансування заходiв у сферi цивiльного захисту

     Фiнансування заходiв у сферi цивiльного захисту здiйснюється з Державного бюджету України, мiсцевих бюджетiв, iнших джерел, передбачених законом.

     Стаття 89. Використання спецiальних фiнансових таматерiальних резервiв пiд час лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй

     1. Матерiальнi резерви для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру створюються заздалегiдь з метою екстреного використання їх у разi виникнення надзвичайних ситуацiй.

     2. Зазначенi резерви створюються центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, а також органами мiсцевого самоврядування.

     3. Порядок створення i використання матерiальних резервiв для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 90. Грошове забезпечення осiб рядовогоi начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту

     1. Держава гарантує оплату працi осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту з метою створення достатнiх матерiальних умов для незалежного i сумлiнного виконання ними службових обов'язкiв.

     2. Умови грошового забезпечення осiб рядового i начальницького складу органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(частина друга статтi 90 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2006р. N 328-V)

     3. Частину третю статтi 90 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.11.2006р. N 328-V)

Роздiл XI
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 91. Надання допомоги iноземним державам з питаньцивiльного захисту

     Умови надання iноземним державам допомоги в лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй та порядок залучення органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту до надання такої допомоги iноземним державам визначаються мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 92. Отримання Україною допомоги для лiквiдацiїнадзвичайних ситуацiй

     Умови отримання Україною допомоги для лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй визначаються мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 93. Представництво в мiжнародних органiзацiях з питаньцивiльного захисту

     Представництво України в мiжнародних органiзацiях з питань цивiльного захисту, проведення аварiйно-рятувальних робiт, а також робiт iз запобiгання та лiквiдацiї надзвичайних ситуацiй у випадках, передбачених законом, здiйснюються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань цивiльного захисту.

Роздiл XII
КОНТРОЛЬ I НАГЛЯД ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ У СФЕРI ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 94. Контроль за дiяльнiстю органiв i пiдроздiлiвцивiльного захисту

     Контроль за дiяльнiстю органiв i пiдроздiлiв цивiльного захисту здiйснюється Верховною Радою України, Президентом України, Радою нацiональної безпеки i оборони України, Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до їх повноважень, визначених Конституцiєю i законами України.

     Стаття 95. Нагляд за додержанням законностi у сферiцивiльного захисту

     Нагляд за додержанням законностi у сферi цивiльного захисту здiйснюється органами прокуратури України.

Роздiл XIII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРI ЦИВIЛЬНОГО ЗАХИСТУ

     Стаття 96. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавствау сферi цивiльного захисту

     За порушення законодавства у сферi цивiльного захисту, створення перешкод у дiяльностi посадових осiб у цiй сферi виннi особи притягуються до дисциплiнарної, адмiнiстративної, цивiльно-правової, кримiнальної вiдповiдальностi згiдно iз законом.

Роздiл XIV
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Установити, що органи i пiдроздiли цивiльного захисту є правонаступниками органiв i пiдроздiлiв державної пожежної охорони та вiйськ Цивiльної оборони України та утворюються на їх базi.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити реалiзацiю Державної програми перетворення вiйськ Цивiльної оборони України, органiв i пiдроздiлiв державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивiльного захисту на перiод до 2005 року, затвердженої Указом Президента України вiд 19 грудня 2003 року N 1467, та у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законодавчих актiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Поширити на вiйськовослужбовцiв вiйськ Цивiльної оборони України, якi звiльняються iз служби у зв'язку з її реформуванням, дiю Закону України "Про державнi гарантiї соцiального захисту вiйськовослужбовцiв, якi звiльняються iз служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України, та членiв їхнiх сiмей".

     5. Особам рядового i начальницького складу внутрiшньої служби та вiйськовослужбовцям при зарахуваннi їх на службу в органи i пiдроздiли цивiльного захисту присвоюються спецiальнi звання служби цивiльного захисту, рiвноцiннi тим, якi були їм присвоєнi при проходженнi внутрiшньої чи вiйськової служби. Строк проходження ними внутрiшньої та вiйськової служби зараховується до строку проходження служби цивiльного захисту.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1859-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.