ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про контррозвiдувальну дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 15 грудня 2005 року N 3200-IV,
вiд 13 сiчня 2011 року N 2939-VI,
вiд 13 квiтня 2012 року N 4652-VI,
вiд 16 травня 2013 року N 245-VII,
вiд 29 березня 2016 року N 1052-VIII,
вiд 21 грудня 2016 року N 1798-VIII,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX,
вiд 17 вересня 2020 року N 912-IX

     Цей Закон визначає поняття, правовi основи органiзацiї та здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi.

     Стаття 1. Поняття контррозвiдувальної дiяльностi

     Контррозвiдувальна дiяльнiсть - спецiальний вид дiяльностi у сферi забезпечення державної безпеки, яка здiйснюється з використанням системи контррозвiдувальних, пошукових, режимних, адмiнiстративно-правових заходiв, спрямованих на попередження, своєчасне виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України, розвiдувальним, терористичним та iншим протиправним посяганням спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на iнтереси України.

(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     Стаття 2. Мета i завдання контррозвiдувальної дiяльностi

     Метою контррозвiдувальної дiяльностi є попередження, своєчасне виявлення i запобiгання зовнiшнiм та внутрiшнiм загрозам безпецi України, припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на державну безпеку України, усунення умов, що їм сприяють, та причин їх виникнення.

     Завданнями контррозвiдувальної дiяльностi є:

     добування, аналiтична обробка та використання iнформацiї, що мiстить ознаки або факти розвiдувальної, терористичної та iншої дiяльностi спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на шкоду державнiй безпецi України;

     протидiя розвiдувальнiй, терористичнiй та iншiй дiяльностi спецiальних служб iноземних держав, а також органiзацiй, окремих груп та осiб на шкоду державнiй безпецi України;

     розроблення i реалiзацiя заходiв щодо запобiгання, усунення та нейтралiзацiї загроз iнтересам держави, суспiльства та правам громадян.

     Стаття 3. Правова основа контррозвiдувальної дiяльностi

     Правову основу контррозвiдувальної дiяльностi становлять Конституцiя України, чиннi мiжнароднi договори України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, цей та iншi закони України, а також прийнятi вiдповiдно до них нормативно-правовi акти.

     Стаття 4. Принципи контррозвiдувальної дiяльностi

     Основними принципами контррозвiдувальної дiяльностi є: законнiсть;

     повага i дотримання прав та свобод людини i громадянина;

     позапартiйнiсть;

     безперервнiсть;

     конспiрацiя, поєднання гласних та негласних форм i методiв дiяльностi;

     комплексне використання правових, профiлактичних та органiзацiйних заходiв;

     адекватнiсть заходiв щодо захисту державної безпеки реальним i потенцiйним загрозам;

     взаємодiя з органами державної влади України, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та фiзичними особами;

     пiдконтрольнiсть та пiдзвiтнiсть вiдповiдним органам державної влади в межах, передбачених законом.

     Стаття 5. Право на здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi

     Спецiально уповноваженим органом державної влади у сферi контррозвiдувальної дiяльностi є Служба безпеки України.

     Контррозвiдувальнi заходи в iнтересах забезпечення охорони державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона, можуть проводити розвiдувальнi органи України, пiдроздiли забезпечення внутрiшньої i власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлiння державної охорони України, яким законами України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" та "Про розвiдку" надано право здiйснювати оперативно-розшукову чи розвiдувальну дiяльнiсть.

     Розвiдувальнi органи України, крiм визначених у частинi другiй цiєї статтi випадкiв, також можуть проводити контррозвiдувальнi заходи у випадках, зазначених у статтi 17 Закону України "Про розвiдку".

(частина друга статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.03.2016р. N 1052-VIII, замiнено двома новими частинами згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX, у зв'язку з цим частини третю i четверту вважати вiдповiдно частинами четвертою i п'ятою)

     Правоохороннi та iншi органи державної влади, органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї України, незалежно вiд форми власностi, в межах, визначених законами України та iншими нормативно-правовими актами, сприяють органам i пiдроздiлам Служби безпеки України у проведеннi контррозвiдувальної дiяльностi в iнтересах забезпечення державної безпеки.

     Здiйснення контррозвiдувальних заходiв iншими суб'єктами, крiм визначених цим Законом, забороняється.

     Стаття 6. Пiдстави для проведення контррозвiдувальної дiяльностi

     Пiдставами для проведення контррозвiдувальної дiяльностi є:

     1) наявнiсть достатньої iнформацiї, що потребує перевiрки за допомогою спецiальних форм, методiв i засобiв, про:

     здiйснення розвiдувальної дiяльностi проти України спецiальними службами iноземних держав, а також органiзацiями, окремими групами i особами;

     посягання на державний суверенiтет, конституцiйний лад i територiальну цiлiснiсть України;

     терористичнi посягання чи терористичну дiяльнiсть, кримiнальнi правопорушення проти миру, безпеки людства та мiжнародного правопорядку;

(абзац четвертий пункту 1 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) виконання визначених законом завдань щодо:

     контррозвiдувального забезпечення економiчного, iнформацiйного, науково-технiчного потенцiалу, оборонно-промислового i транспортного комплексiв та їх об'єктiв, нацiональної системи зв'язку, Збройних Сил України та iнших утворених вiдповiдно до законiв України вiйськових формувань, вiйськово-технiчного спiвробiтництва, дотримання мiжнародних режимiв нерозповсюдження;

(абзац другий пункту 2 частини першої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     контррозвiдувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у державi перебування, вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємницi в цих установах;

(пункт 2 частини першої статтi 6 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX, у зв'язку з цим абзаци третiй - сьомий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - восьмим)

     контррозвiдувального захисту органiв державної влади, правоохоронних i розвiдувальних органiв, охорони державної таємницi;

     захисту посольств i представництв iноземних держав в Українi та їх спiвробiтникiв вiд терористичних посягань;

     вивчення i перевiрки осiб, якi оформлюються для допуску до державної таємницi, до роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках чи залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва;

     забезпечення власної безпеки, у тому числi спiвробiтникiв органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, членiв їх сiмей та осiб, якi допомагають i сприяють у здiйсненнi контррозвiдувальної дiяльностi;

     iнформацiйно-аналiтичного забезпечення органiв державної влади (щодо загроз державнiй безпецi України);

     3) потреба виявлення технiчними засобами i припинення роботи радiоелектронних та iнших пристроїв, функцiонування яких створює загрози державнiй безпецi України чи передумови до витоку iнформацiї з обмеженим доступом, а також радiовипромiнювань радiоелектронних засобiв, що використовуються у протиправних цiлях.

     Пiдставами для проведення контррозвiдувальних заходiв пiдроздiлами забезпечення внутрiшньої i власної безпеки Державної прикордонної служби України та Управлiнням державної охорони України є виконання визначених законом завдань щодо забезпечення охорони (захисту) державного кордону України, посадових осiб, стосовно яких здiйснюється державна охорона, а для розвiдувальних органiв України також випадки, зазначенi в частинi другiй статтi 17 Закону України "Про розвiдку".

(частина друга статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.03.2016р. N 1052-VIII, у редакцiї Закону України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Iнформацiя про пiдстави, зазначенi у цiй статтi, може мiститися у заявах i повiдомленнях громадян, осiб, залучених до конфiденцiйного спiвробiтництва, посадових та службових осiб, громадських органiзацiй, засобiв масової iнформацiї; у матерiалах органiв досудового розслiдування та суду; у запитах, iнформацiях та матерiалах спецiальних служб i правоохоронних органiв iноземних держав, мiжнародних установ i органiзацiй; матерiалах правоохоронних органiв та iнших органiв державної влади України щодо загроз державнiй безпецi України, матерiалах Служби безпеки України щодо органiзацiї, здiйснення, форм i методiв терористичної, розвiдувальної та iншої дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України; у запитах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України, повноважних державних органiв, установ та органiзацiй щодо надання допуску особам до державної таємницi i роботи з ядерними матерiалами та на ядерних установках.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.05.2013р. N 245-VII)

     Стаття 7. Функцiї i повноваження органiв, пiдроздiлiв та спiвробiтникiв Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть

     Функцiї органiв, пiдроздiлiв та спiвробiтникiв Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, визначаються Законом України "Про Службу безпеки України".

     Для виконання визначених законом завдань та за наявностi пiдстав, передбачених статтею 6 цього Закону, в ходi контррозвiдувальної дiяльностi органи, пiдроздiли та спiвробiтники Служби безпеки України мають право:

     1) здiйснювати контррозвiдувальний пошук, оперативно-розшуковi заходи з використанням оперативних та оперативно-технiчних сил i засобiв, опитувати осiб за їх згодою, використовувати їх добровiльну допомогу;

(пункт 1 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV)

     2) виявляти, фiксувати i документувати гласно i негласно розвiдувальнi, терористичнi та iншi посягання на державну безпеку України, вести їх оперативний облiк, здiйснювати вiзуальне спостереження в громадських мiсцях iз застосуванням фото-, кiно- i вiдеозйомки, оптичних та радiоприладiв, iнших технiчних засобiв;

     3) проводити контррозвiдувальнi операцiї та вiдповiднi оперативнi i оперативно-технiчнi заходи з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувально-пiдривної, терористичної та iншої протиправної дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України;

     4) мати гласних i негласних штатних i позаштатних працiвникiв, створювати з метою конспiрацiї пiдприємства, установи та органiзацiї, використовувати документи, що зашифровують особу чи вiдомчу належнiсть працiвникiв, примiщень i транспортних засобiв органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть;

     5) витребовувати, збирати i вивчати, за наявностi визначених законом пiдстав, документи та вiдомостi, що характеризують дiяльнiсть пiдприємств, установ, органiзацiй, а також спосiб життя окремих осiб, джерела i розмiри їх доходiв для попередження i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України;

     6) виключно з метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших посягань на державну безпеку України, отримання iнформацiї в iнтересах контррозвiдки здiйснювати на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи заходи, визначенi частиною третьою статтi 8 Закону України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть", - лише за ухвалою слiдчого суддi, постановленою за клопотанням керiвника вiдповiдного оперативного пiдроздiлу або його заступника, погодженим прокурором. Нагляд за додержанням законiв пiд час проведення контррозвiдувальної дiяльностi здiйснюється Генеральним прокурором, виконувачем його обов'язкiв або уповноваженими наказом Генерального прокурора заступниками Генерального прокурора;

(пункт 6 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 13.04.2012р. N 4652-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 21.12.2016р. N 1798-VIII)

     7) затримувати i тримати у спецiально вiдведених для цього мiсцях:

     осiб, пiдозрюваних у пiдготовцi чи проведеннi розвiдувально-пiдривної, терористичної дiяльностi та вчиненнi iнших кримiнальних правопорушень, розслiдування яких вiднесено до компетенцiї органiв Служби безпеки України, - на строки i в порядку, що передбаченi законами України;

(абзац другий пункту 7 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     осiб, якi проникли на об'єкти та у мiсця, що охороняються органами i пiдроздiлами Служби безпеки України, - на строк до трьох годин, а у разi нагальної необхiдностi запобiгання злочиновi чи його припинення та з метою встановлення особи - до сiмдесяти двох годин з повiдомленням про це суду протягом 24 годин з моменту затримання для перевiрки обгрунтованостi цього запобiжного заходу.

     Проводити особистий огляд вказаних осiб та огляд речей, що знаходяться при них, транспортних засобiв i вилучати документи та предмети, якi можуть бути речовими доказами або є небезпечними для життя i здоров'я людей;

     8) виключно для припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України, а також при переслiдуваннi осiб, пiдозрюваних у проведеннi такої дiяльностi, у будь-який час безперешкодно заходити i перебувати на територiї та в примiщеннях органiв державної влади та їх структурних пiдроздiлiв, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, незалежно вiд форми власностi, а на вiйськовi об'єкти, що охороняються, - в установленому порядку;

     9) перебувати у порядку, погодженому з керiвниками органiв охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, для вжиття контррозвiдувальних заходiв у межах прикордонної смуги, контрольованого прикордонного району, в пунктах пропуску через державний кордон i територiальному морi України;

(пункт 9 частини другої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 03.04.2003р. N 662-IV)

     10) у невiдкладних випадках при здiйсненнi контррозвiдувальних заходiв безперешкодно користуватися засобами зв'язку, що належать пiдприємствам, установам i органiзацiям, а засобами зв'язку, що належать громадянам, - за їх згодою, з наступним вiдшкодуванням витрат за їх вимогою;

     11) в iнтересах забезпечення державної безпеки та виконання завдань контррозвiдувальної дiяльностi органiзовувати, координувати i проводити науковi та науково-технiчнi дослiдження, створювати у порядку, визначеному законодавством України, вiдповiднi науковi установи та мiжвiдомчi координацiйно-дорадчi органи;

     12) зберiгати, носити, застосовувати, використовувати зброю, спецiальнi засоби, вживати заходiв фiзичного впливу вiдповiдно до законiв України та iнших актiв законодавства України, провозити зброю та спецiальнi засоби в усiх видах транспорту;

     13) користуватися правами, визначеними законами України "Про Службу безпеки України", "Про державну таємницю" та iншими законами України;

     Функцiю контррозвiдувального забезпечення закордонних дипломатичних установ України, безпеки спiвробiтникiв цих установ та членiв їх сiмей у державi перебування, вiдряджених за кордон громадян України, якi обiзнанi у вiдомостях, що становлять державну таємницю, а також охорони державної таємницi в цих установах, здiйснює Служба безпеки України.

(статтю 7 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX, у зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою)

     Наданi права спiвробiтники органiв та пiдроздiлiв, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, не можуть використовувати у протиправних цiлях. У разi невиконання цих вимог вони несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     Стаття 8. Основнi засади органiзацiї контррозвiдувальної дiяльностi

     Органiзацiя та координацiя контррозвiдувальної дiяльностi покладаються на Центральне управлiння Служби безпеки України.

     Порядок органiзацiї i здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi визначається законами України та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами Служби безпеки України, а у випадках, передбачених законом, - мiжвiдомчими нормативно-правовими актами.

     Контррозвiдувальна дiяльнiсть здiйснюється гласно i негласно.

     Гласнi контррозвiдувальнi заходи передбачають використання вiдкритих (офiцiйних) форм i методiв роботи у сферi забезпечення державної безпеки.

     Негласнi контррозвiдувальнi заходи здiйснюються iз залученням осiб, якi конфiденцiйно спiвпрацюють з контррозвiдувальними органами i пiдроздiлами, а також з використанням оперативних, оперативно-технiчних та спецiальних сил i засобiв. Порядок використання негласних методiв та засобiв при здiйсненнi контррозвiдувальної дiяльностi визначається на основi цього Закону нормативно-правовими актами Служби безпеки України.

     Для органiзацiї та здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi, систематизацiї i документальної фiксацiї отриманих результатiв, їх аналiзу, оперативної i правової оцiнки, прийняття вiдповiдних управлiнських рiшень органи i пiдроздiли Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, ведуть контррозвiдувальнi справи. Проведення вiдповiдно до Закону України "Про розвiдку" розвiдувальних заходiв в iнтересах контррозвiдки здiйснюється на пiдставi вiдповiдної контррозвiдувальної справи.

(статтю 7 доповнено новою частиною третьою згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Контррозвiдувальна справа заводиться за наявностi визначених цим Законом пiдстав для здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi.

     Постанова про заведення такої справи пiдлягає затвердженню начальниками вiдповiдних пiдроздiлiв Центрального управлiння Служби безпеки України, якi здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, начальниками регiональних органiв, органiв вiйськової контррозвiдки Служби безпеки України або їх заступниками, керiвником розвiдувального органу України або його заступниками, керiвником пiдроздiлу забезпечення внутрiшньої та власної безпеки центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, або його заступником в межах повноважень, визначених цим Законом.

(частина восьма статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, вiд 29.03.2016р. N 1052-VIII)

     Виключно з метою проведення контррозвiдувальних заходiв, систематизацiї i документальної фiксацiї отриманих результатiв, їх аналiзу та оперативної оцiнки у межах визначених законом прав i завдань, що стосуються охорони (захисту) державного кордону України, за погодженням iз Службою безпеки України та у взаємодiї з нею контррозвiдувальнi справи можуть вести пiдроздiли прикордонної розвiдки з дозволу начальника розвiдувального органу та пiдроздiли забезпечення внутрiшньої i власної безпеки Державної прикордонної служби України з дозволу керiвника пiдроздiлу забезпечення внутрiшньої та власної безпеки центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi охорони державного кордону, або їх заступникiв, а у випадках, зазначених у частинi другiй статтi 17 Закону України "Про розвiдку", контррозвiдувальнi справи можуть вести розвiдувальнi органи України з дозволу їх керiвникiв або їх заступникiв.

(частина дев'ята статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 15.12.2005р. N 3200-IV, у редакцiї Закону України вiд 29.03.2016р. N 1052-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.09.2020р. N 912-IX)

     Контррозвiдувальна справа повинна бути закрита у разi:

     1) завершення виконання контррозвiдувальних заходiв або вичерпання можливостей для їх здiйснення;

     2) спростування матерiалiв, якi були пiдставами для здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi;

     3) припинення розвiдувальної, терористичної чи iншої протиправної дiяльностi на шкоду державнiй безпецi України;

     4) виїзду особи на постiйне мiсце проживання за межi України та вiдсутностi можливостi проведення щодо неї контррозвiдувальних заходiв;

     5) заведення за матерiалами контррозвiдувальної дiяльностi оперативно-розшукової справи;

     6) притягнення особи до кримiнальної вiдповiдальностi, в тому числi i за кордоном, за дiї, що були пiдставами для заведення контррозвiдувальної справи;

     7) смертi особи, щодо якої заведено контррозвiдувальну справу.

     З метою попередження, своєчасного виявлення i припинення розвiдувальних, терористичних та iнших протиправних посягань на державну безпеку України органи та пiдроздiли Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, за її результатами за необхiдностi проводять профiлактику правопорушень у сферi державної безпеки; в разi виявлення в ходi цiєї роботи осiб, якi потребують попереджувального впливу, оголошують їм офiцiйне застереження про неприпустимiсть протиправної поведiнки.

     Про результати контррозвiдувальної дiяльностi Служба безпеки України звiтує Президенту України та iнформує Верховну Раду України. Висвiтлення результатiв контррозвiдувальної дiяльностi здiйснюється з дотриманням вимог законодавства України.

     Стаття 9. Захист вiдомостей про контррозвiдувальну дiяльнiсть

     Вiдомостi про органiзацiю, плани, змiст, форми, методи, засоби, фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення, результати контррозвiдувальної дiяльностi, наукових i науково-технiчних розробок з питань забезпечення державної безпеки, а також про осiб, якi спiвробiтничають або ранiше спiвробiтничали на конфiденцiйнiй основi з органами та пiдроздiлами Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, узагальнюючi вiдомостi про особовий склад цих органiв та пiдроздiлiв становлять державну таємницю i пiдлягають захисту в порядку, визначеному Законом України "Про державну таємницю". Доступ до зазначених вiдомостей може надаватися у випадках та у порядку, визначеному Службою безпеки України, згiдно з вимогами закону. Забороняється оприлюднювати або надавати (розголошувати) зiбранi вiдомостi, а також iнформацiю щодо проведення або непроведення стосовно певної особи контррозвiдувальної дiяльностi та заходiв до прийняття рiшення за результатами такої дiяльностi або заходiв.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.01.2011р. N 2939-VI)

     Стаття 10. Соцiальнi та правовi гарантiї спiвробiтникiв органiв i пiдроздiлiв Служби безпеки України, якi здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть

     На спiвробiтникiв органiв i пiдроздiлiв Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, поширюються соцiальнi i правовi гарантiї, встановленi законами України "Про Службу безпеки України", "Про соцiальний i правовий статус вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей", iншими законами України.

     Пiд час виконання спiвробiтниками контррозвiдувальних органiв та пiдроздiлiв Служби безпеки України службових обов'язкiв їх адмiнiстративне затримання, а також особистий огляд чи огляд речей, що є при них, транспортних засобiв, якi вони використовують, у разi необхiдностi проводиться, крiм випадкiв вчинення ними кримiнальних правопорушень, у присутностi уповноваженого представника вiдповiдного органу чи пiдроздiлу Служби безпеки України.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Нiхто, крiм прямих начальникiв, не має права втручатися в службову дiяльнiсть спiвробiтникiв органiв та пiдроздiлiв Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть. За втручання або перешкоджання виконанню ними службових обов'язкiв, вчинення опору, образу честi та гiдностi, погрози або насильства настає вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Стаття 11. Гарантiї дотримання законностi пiд час здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi

     Держава гарантує дотримання конституцiйних прав та свобод людини i громадянина при здiйсненнi контррозвiдувальної дiяльностi. Не допускається обмеження прав та свобод людини i громадянина, крiм випадкiв, передбачених законом.

     Дiяльнiсть органiв та пiдроздiлiв Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, не може бути використана для вирiшення не передбачених цим Законом завдань.

     Посадовi особи та спiвробiтники органiв i пiдроздiлiв Служби безпеки України, що здiйснюють контррозвiдувальну дiяльнiсть, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, матерiальну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     Не пiдлягає розголошенню iнформацiя, що стосується особистого життя, честi та гiдностi людини, яка стала вiдома у процесi контррозвiдувальної дiяльностi.

     Громадяни мають право у встановленому законом порядку отримувати письмовi пояснення з приводу обмеження в ходi здiйснення контррозвiдувальної дiяльностi їх прав i свобод та оскаржувати цi дiї.

     Стаття 12. Контроль за контррозвiдувальною дiяльнiстю, нагляд за дотриманням законностi органами та пiдроздiлами, що її здiйснюють

     Контроль за контррозвiдувальною дiяльнiстю органiв та пiдроздiлiв Служби безпеки України, нагляд за дотриманням ними законiв України здiйснюються вiдповiдно до Конституцiї та законiв України.

     Стаття 13. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України та iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Службi безпеки України пiдготувати проекти законiв стосовно внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону, для внесення їх в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
26 грудня 2002 року
N 374-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.