ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державну прикордонну службу України"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У частинi другiй статтi 401 Кримiнального кодексу України слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     2. У пунктi 7 статтi 101 Кримiнально-процесуального кодексу України слова "органи охорони державного кордону" замiнити словами "органи прикордонної служби".

     3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 18510 слова "вiйськовослужбовця Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "вiйськовослужбовця або працiвника Державної прикордонної служби України";

     2) статтю 2221 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2221. Органи Державної прикордонної служби України

     Органи Державної прикордонної служби України розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, неповерненням капiтаном iноземного судна перепусток на право сходження на берег осiб суднового екiпажу (статтi 202, 207).

     Вiд iменi органiв Державної прикордонної служби України розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право:

     начальники органiв охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України та їх заступники;

     керiвники пiдроздiлiв органiв охорони державного кордону та Морської охорони Державної прикордонної служби України, якi безпосередньо виконують завдання з охорони державного кордону України";

     3) у пунктi 1 частини другої статтi 236 слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     4) у статтi 255:

     у пунктi 1 частини першої абзац "Прикордонних вiйськ України (статтi 18510, 2041)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв Державної прикордонної служби України (статтi 85, 18510, 191, 2041)";

     частину другу доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16) посадовi особи органiв Державної прикордонної служби України (статтi 1211, 195, 203, 204, 205, 206)";

     5) у частинi першiй статтi 259 слова "пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "органу Державної прикордонної служби України", а слова "вiйськовослужбовцем Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "вiйськовослужбовцем чи працiвником Державної прикордонної служби України";

     6) пункт 2 частини другої статтi 262 викласти в такiй редакцiї:

     "2) органами прикордонної служби - у разi незаконного перетинання державного кордону України, порушення прикордонного режиму або режиму в пунктах пропуску через державний кордон України, вчинення злiсної непокори законному розпорядженню або вимозi вiйськовослужбовця чи працiвника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, порушення правил використання об'єктiв тваринного свiту в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територiальному морi, внутрiшнiх водах та виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України";

     7) друге речення частини четвертої статтi 263 пiсля слiв "До розгляду суддею справи може бути затримано також осiб, якi" доповнити словами "незаконно перетнули державний кордон України, вчинили злiсну непокору законному розпорядженню або вимозi вiйськовослужбовця чи працiвника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону";

     8) у статтi 264:

     у частинах першiй i третiй слова "прикордонних вiйськ" замiнити словами "органiв прикордонної служби";

     друге речення частини третьої пiсля слiв "працiвники мiлiцiї" доповнити словами "вiйськовослужбовцi та працiвники Державної прикордонної служби України";

     9) у частинi третiй статтi 265:

     перше речення пiсля слiв "передбачених статтями 174, 190 i 1954 цього Кодексу, працiвник мiлiцiї" доповнити словами "а при вчиненнi правопорушень, передбачених статтями 191, 195 цього Кодексу, i також посадова особа прикордонної служби";

     друге речення пiсля слiв "Працiвник мiлiцiї" доповнити словами "посадова особа прикордонної служби";

     10) у частинi другiй статтi 277 слово i цифри "статтею 1857" замiнити словом i цифрами "статтями 1857, 18510, 2041".

     4. У частинi першiй статтi 23, частинах третiй i п'ятiй статтi 52, абзацi першому статтi 105 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 16, ст. 203) слова "прикордоннi вiйська" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи прикордонної служби" у вiдповiдному вiдмiнку.

     5. У статтi 83 та пунктi "г" частини другої статтi 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 47-52, ст. 349) слова "прикордонних вiйськ" замiнити словами "прикордонної служби".

     6. У пунктi 1 статтi 34 Закону України "Про власнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 20, ст. 249; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 26, ст. 277):

     слова "прикордонних i" виключити;

     доповнити пункт пiсля слiв "внутрiшнiх вiйськ" словами "i Державної прикордонної служби України".

     7. У пiдпунктi "г" пункту 3 статтi 1 Закону України "Про зайнятiсть населення" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 2, ст. 3; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськах України" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi України".

     8. У Законi України "Про державний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 2, ст. 5; 1996 р., N 37, ст. 167):

     1) статтi 2 i 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Визначення державного кордону України i забезпечення його захисту та охорони

     Державний кордон України визначається Конституцiєю та законами України, а також мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Захист державного кордону України є невiд'ємною частиною загальнодержавної системи забезпечення нацiональної безпеки i полягає у скоординованiй дiяльностi вiйськових формувань та правоохоронних органiв держави, органiзацiя i порядок дiяльностi яких визначаються законом. Ця дiяльнiсть провадиться в межах наданих їм повноважень шляхом вжиття комплексу полiтичних, органiзацiйно-правових, дипломатичних, економiчних, вiйськових, прикордонних, iммiграцiйних, розвiдувальних, контррозвiдувальних, оперативно-розшукових, природоохоронних, санiтарно-карантинних, екологiчних, технiчних та iнших заходiв.

     Координацiя дiяльностi вiйськових формувань та правоохоронних органiв держави iз захисту державного кордону здiйснюється Державною прикордонною службою України.

     Охорона державного кордону України є невiд'ємною складовою загальнодержавної системи захисту державного кордону i полягає у здiйсненнi Державною прикордонною службою України на сушi, морi, рiчках, озерах та iнших водоймах, а також Збройними Силами України у повiтряному та пiдводному просторi вiдповiдно до наданих їм повноважень заходiв з метою забезпечення недоторканностi державного кордону України.

     Кабiнет Мiнiстрiв України у межах своїх повноважень вживає заходiв щодо забезпечення захисту та охорони державного кордону i територiї України";

     "Стаття 9. Перетинання державного кордону України

     Перетинання державного кордону України здiйснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку.

     Залiзничне, автомобiльне, морське, рiчкове, поромне, повiтряне та пiшохiдне сполучення через державний кордон України здiйснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до законодавства i мiжнародних договорiв України.

     Пункт пропуску через державний кордон України - це спецiально видiлена територiя на залiзничних та автомобiльних станцiях, у морських i рiчкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будiвель, споруд i технiчних засобiв, де здiйснюються прикордонний, митний та iншi види контролю i пропуск через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     Морськi та рiчковi невiйськовi судна i вiйськовi кораблi перетинають державний кордон України вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України i публiкуються в установленому порядку.

     Iноземнi невiйськовi судна i вiйськовi кораблi, якi зайшли в територiальне море або внутрiшнi води України з порушенням встановлених правил заходження в цi води, є порушниками режиму державного кордону (порушниками державного кордону України). Iноземнi пiдводнi човни та iншi пiдводнi транспортнi засоби є порушниками державного кордону України i в тих випадках, коли вони перетинають державний кордон України в пiдводному положеннi або перебувають у цьому положеннi пiд час плавання та перебування в територiальному морi та внутрiшнiх водах України.

     Повiтрянi судна перетинають державний кордон України у спецiально видiлених повiтряних коридорах вiдповiдно до цього Закону, iнших актiв законодавства, а також правил, що видаються уповноваженими на те державними органами України i публiкуються в установленому порядку. Перелiт державного кордону України поза повiтряними коридорами допускається тiльки з дозволу уповноважених на те державних органiв України.

     Порушниками порядку перетинання державного кордону України у повiтряному просторi (порушниками державного кордону України) є повiтрянi судна та iншi лiтальнi апарати, що перетнули державний кордон України без вiдповiдного дозволу компетентних органiв України або вчинили iншi порушення правил перельоту через державний кордон України.

     Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технiчними або iншими засобами без вiдповiдного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

     Не є порушеннями правил перетинання державного кордону України вимушене перетинання державного кордону особами, транспортними засобами на сушi, заходження iноземних невiйськових суден i вiйськових кораблiв у територiальне море та внутрiшнi води України, вимушений влiт повiтряних суден та iнших лiтальних апаратiв, вчиненi в станi крайньої необхiдностi, а також за iнших вимушених обставин.

     Пiд час надзвичайних ситуацiй, зумовлених великими аварiями, катастрофами i стихiйним лихом, аварiйно-рятувальнi формування перетинають державний кордон України для локалiзацiї та лiквiдацiї таких ситуацiй у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до мiжнародних договорiв України";

     2) у статтях 10, 12 i 18, частинi третiй статтi 22, частинi другiй статтi 23, частинi першiй статтi 25, статтi 30, частинi першiй статтi 33 слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи Державної прикордонної служби України" у вiдповiдному вiдмiнку;

     3) частину першу статтi 14 доповнити реченням такого змiсту: "Iноземнi пiдводнi човни та iншi пiдводнi транспортнi засоби в разi заходження у внутрiшнi води, на рейди i в порти України повиннi перемiщуватися на поверхнi i пiд своїм прапором";

     4) статтю 20 виключити;

     5) статтю 21 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 21. Прикордоннi представники України

     Для вирiшення питань, пов'язаних з пiдтриманням режиму державного кордону України, виконання мiжнародних договорiв iз цього питання, створення умов для мирного розв'язання прикордонних конфлiктiв та iнцидентiв на певнiй дiлянцi державного кордону України з особового складу Державної прикордонної служби України в установленому Кабiнетом Мiнiстрiв України порядку призначаються прикордоннi представники України, а також їх заступники.

     Прикордоннi представники України та їх заступники у своїй дiяльностi керуються Конституцiєю i законами України та мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, а також iншими актами законодавства.

     Прикордоннi представники України або їх заступники для виконання своїх обов'язкiв можуть перетинати державний кордон України в будь-якому мiсцi на встановленiй дiлянцi i в будь-який час на пiдставi спецiальних повноважень, що надаються Головою Державної прикордонної служби України на певний перiод часу.

     Перетинання державного кордону України прикордонними представниками України або їх заступниками здiйснюється згiдно iз законодавством та мiжнародними договорами України.

     Не врегульованi прикордонними представниками України або їх заступниками питання вирiшуються у дипломатичному порядку";

     6) у статтi 24 слова "дають i здiйснюють Прикордоннi вiйська України разом з органами внутрiшнiх справ" i "Прикордоннi вiйська України можуть запроваджувати" замiнити вiдповiдно словами "дає i здiйснює Державна прикордонна служба України" i "Державна прикордонна служба України може запроваджувати";

     7) у статтi 26 слова "компетентними органами за погодженням з Прикордонними вiйськами України" i "Прикордоннi вiйська України встановлюють" замiнити вiдповiдно словами "Державною прикордонною службою України разом з компетентними органами" i "Державна прикордонна служба України встановлює";

     8) статтю 27 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 27. Охорона державного кордону України Державною прикордонною службою України i Збройними Силами України

     Охорона державного кордону України на сушi, морi, рiчках, озерах та iнших водоймах покладається на Державну прикордонну службу України, а в повiтряному та пiдводному просторi в межах територiального моря - на Збройнi Сили України. Державна прикордонна служба України i Збройнi Сили України пiд час виконання завдань з охорони державного кордону України керуються цим Законом, законами України "Про Державну прикордонну службу України", "Про оборону України", "Про Збройнi Сили України", iншими нормативно-правовими актами та мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     9) у статтi 271:

     у частинi першiй слова "Прикордоннi вiйська України в межах встановлених чинним законодавством повноважень координують" замiнити словами "Державна прикордонна служба України в межах встановлених законодавством повноважень координує";

     у частинi другiй слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України";

     10) у статтi 28:

     у назвi слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "органiв Державної прикордонної служби України";

     в абзацi першому слова "Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "органи Державної прикордонної служби України";

     у пунктi 6 слова "судно - порушник державного кордону України" замiнити словами "судно, яке зайшло в територiальне море або у внутрiшнi води i порти України з порушенням встановлених правил";

     11) у статтi 29:

     у назвi, абзацi першому та пунктi 8 частини першої слова "Прикордонними вiйськами України" замiнити словами "органами Державної прикордонної служби України";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про затримання iноземного невiйськового судна приймається Державною прикордонною службою України пiсля його огляду. При цьому судно, яке допустило порушення, зазначенi в пунктах 2-9 частини першої цiєї статтi, затримується органами Державної прикордонної служби України, якщо встановлено факт навмисного порушення або якщо судно завдає шкоди безпецi чи iншим iнтересам України. Органи Державної прикордонної служби України мають право затримати i українське невiйськове судно, яке допустило порушення, передбаченi пунктами 2-9 частини першої цiєї статтi, i конвоювати його до найближчого порту або iншого вiдповiдного пункту";

     12) у статтi 35 слова "державного кордону України, його режиму" замiнити словами "режиму державного кордону України".

     9. У статтi 3, частинi шостiй статтi 9, абзацi першому пункту 1 та абзацi першому пункту 3 статтi 11 Закону України "Про соцiальний i правовий захист вiйськовослужбовцiв та членiв їх сiмей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     10. У Законi України "Про оперативно-розшукову дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 14, ст. 72; 2002 р., N 33, ст. 236):

     1) у статтi 3, пунктi 18 частини першої статтi 8 слова "Прикордоннi вiйська" замiнити словами "Державну прикордонну службу України";

     2) абзац четвертий частини першої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Державної прикордонної служби України - розвiдувальним органом спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, пiдроздiлами з охорони державного кордону органiв охорони державного кордону та Морської охорони, забезпечення внутрiшньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технiчними";

     3) у статтi 9:

     у частинi першiй слова "прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     у частинi другiй слова "Державним комiтетом по охоронi державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

     у частинi третiй слова "пiдроздiлу прикордонних вiйськ" замiнити словами "прикордонної служби";

     у частинi восьмiй слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону".

     11. У статтi 12, пунктi 10 статтi 24 Закону України "Про Службу безпеки України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 382; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     12. У Законi України "Про пенсiйне забезпечення вiйськовослужбовцiв, осiб начальницького i рядового складу органiв внутрiшнiх справ та деяких iнших осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262):

     1) у преамбулi слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     2) у частинi другiй статтi 10, статтi 48, частинi першiй статтi 49, частинi другiй статтi 52 слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     13. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про об'єднання громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськах" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi України".

     14. У Законi України "Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю"(Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 358):

     1) у пiдпунктi "в" пункту 3 статтi 5 слова "i пiдроздiли Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "i органи Державної прикордонної служби України";

     2) у пiдпунктi "а" пункту 4 статтi 12 слова "на контрольно-пропускнi пункти прикордонних вiйськ та митниць" замiнити словами "у пункти пропуску через державний кордон України та митницi";

     3) у пунктi 1 статтi 17 слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України";

     4) абзац перший пункту 5 статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державна прикордонна служба України сприяє спецiальним пiдроздiлам Мiнiстерства внутрiшнiх справ України i Служби безпеки України у виявленнi, припиненнi та попередженнi органiзованої злочинної дiяльностi, затриманнi та притягненнi до вiдповiдальностi її учасникiв. З цiєю метою Державна прикордонна служба України за дорученням спецiальних пiдроздiлiв по боротьбi з органiзованою злочиннiстю органiв внутрiшнiх справ та Служби безпеки України, за наявностi пiдстав, передбачених законами України, зобов'язана".

     15. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про карантин рослин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 34, ст. 352) слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державною прикордонною службою України".

     16. В абзацi другому пункту 3 частини першої статтi 13 Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1) слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

     17. У частинi четвертiй статтi 6 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 18, ст. 101) слова "прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     18. У Законi України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 23, ст. 161; 2001 р., N 13, ст. 66; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 лютого 2003 року N 506-IV):

     1) в абзацi шостому частини другої статтi 25 слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     2) частину третю статтi 31 доповнити словами "Державної прикордонної служби України";

     3) частину другу та сьому статтi 32 пiсля слiв "у межах контрольованих прикордонних районiв" доповнити словами "при спробi або пiсля незаконного перетинання державного кордону в Україну".

     19. У Законi України "Про судову експертизу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232):

     1) абзац третiй частини другої статтi 7 доповнити словами "Державної прикордонної служби України";

     2) частину другу статтi 19 пiсля слiв "Служби безпеки України" доповнити словами "Державної прикордонної служби України".

     20. У статтi 15 Закону України "Про порядок вiдшкодування шкоди, завданої громадяниновi незаконними дiями органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури i суду" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 1, ст. 1; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     21. У Законi України "Про виключну (морську) економiчну зону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 21, ст. 152; 1996 р., N 15, ст. 70):

     в абзацi четвертому частини першої статтi 27, частинi першiй статтi 28 слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Морської охорони Державної прикордонної служби України";

     у статтi 31 слова "Прикордонними вiйськами України" замiнити словами "Державною прикордонною службою України".

     22. У Законi України "Про заходи протидiї незаконному обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв та зловживанню ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 10, ст. 62):

     у частинi першiй статтi 3 слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     у частинi третiй статтi 4 слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

     23. У пунктi 7 статтi 36 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "прикордонним вiйськам" замiнити словами "Державнiй прикордоннiй службi України".

     24. В абзацi другому пункту "а" частини другої статтi 5 Закону України "Про приватизацiю державного майна" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 1999 р., N 51, ст. 453; 2000 р., N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     25. У частинi сьомiй статтi 3 i частинi сьомiй статтi 26 Закону України "Про вибори депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 6-7, ст. 24; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     26. У частинi другiй статтi 10 Закону України "Про державну охорону органiв державної влади України та посадових осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 35, ст. 236) слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

     27. У Законi України "Про статус ветеранiв вiйськової служби i ветеранiв органiв внутрiшнiх справ та їх соцiальний захист" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 9, ст. 38, N 24, ст. 127):

     1) у статтi 4 слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України";

     2) в абзацi першому пункту 7 статтi 6 слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     28. В абзацi першому частини другої статтi 37 Закону України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81; 2001 р., N 9, ст. 38) слова "Прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби".

     29. У частинi четвертiй "Вступу" Статуту внутрiшньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрiшньої служби Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194; 2001 р., N 9, ст. 38), слова "Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Державну прикордонну службу України".

     30. У частинi четвертiй преамбули Стройового статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Стройовий статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 195; 2001 р., N 9, ст. 38), слова "Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Державну прикордонну службу України".

     31. У текстi Статуту гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут гарнiзонної та вартової служб Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 196; 2001 р., N 9, ст. 38; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 6 лютого 2003 року N 487-IV, слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державну прикордонну службу України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     32. У частинi четвертiй преамбули Дисциплiнарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Дисциплiнарний статут Збройних Сил України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 197; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 2, ст. 6), слова "Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Державну прикордонну службу України".

     33. У Законi України "Про гуманiтарну допомогу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451):

     1) у частинi третiй статтi 4 слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

     2) у частинi сьомiй статтi 9 слова "Державний комiтет у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державна прикордонна служба України".

     34. Назву, частини першу, другу i четверту статтi 4 Закону України "Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 33, ст. 270) пiсля слiв "Збройнi Сили України" в усiх вiдмiнках доповнити словами "Державна прикордонна служба України, вiйська Цивiльної оборони України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     35. У частинi другiй статтi 10 Закону України "Про обiг в Українi наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогiв i прекурсорiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 36, ст. 317) слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     36. В абзацi третьому частини другої статтi 12 Закону України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46) слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

     37. У Законi України "Про оборону України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 49, ст. 420):

     1) в абзацi восьмому статтi 9, абзацi одинадцятому частини другої статтi 10, абзацi тринадцятому частини третьої статтi 11 слова "Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань" замiнити словами "Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань та вiдповiдних правоохоронних органiв";

     2) у частинi першiй статтi 12 слова "Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Державна прикордонна служба України".

     38. У частинi другiй статтi 9 Закону України "Про концесiї на будiвництво та експлуатацiю автомобiльних дорiг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 3, ст. 21) слова "прикордонних та внутрiшнiх вiйськ" замiнити словами "прикордонної служби, внутрiшнiх вiйськ".

     39. В абзацi третьому статтi 8 та статтi 9 Закону України "Про державнi нагороди України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     40. У частинi другiй статтi 6 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на випадок безробiття" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 22, ст. 171) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     41. У частинах другiй i третiй статтi 20 Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 176) слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "органи та пiдроздiли Державної прикордонної служби України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     42. У статтi 17 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 28, ст. 224) слова "Прикордоннi вiйська України" замiнити словами "Державна прикордонна служба України".

     43. У Законi України "Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 338):

     1) у частинi другiй статтi 12, частинi першiй статтi 14 слова "Державним комiтетом у справах охорони державного кордону" замiнити словами "спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону";

     2) у текстi Закону слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Державна прикордонна служба України" у вiдповiдному вiдмiнку.

     44. У пунктi 2 Закону України "Про деякi заходи щодо економiї бюджетних коштiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 102, N 23, ст. 178; 2001 р., N 31, ст. 155; 2002 р., N 33, ст. 236) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     45. У частинi другiй статтi 4 Закону України "Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102) слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     46. У частинах другiй i третiй статтi 9 Закону України "Про бiженцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 47, ст. 250) слова "Прикордонних вiйськ України" та "прикордонних вiйськ" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     47. У частинi другiй статтi 10 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 8, ст. 62) слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України".

     48. У Законi України "Про контррозвiдувальну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 89):

     1) у пунктi 9 частини другої статтi 7 слова "Прикордонних вiйськ України" замiнити словами "Державної прикордонної служби України";

     2) у частинi дев'ятiй статтi 8 слова "Державного комiтету у справах охорони державного кордону України" замiнити словами "спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 серпня 2003 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв пiсля набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
3 квiтня 2003 року
N 662-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.