ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 26 грудня 2002 року N 393-IV,
вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV,
вiд 14 жовтня 2014 року N 1697-VII
(враховуючи змiни, внесенi Законом України
вiд 21 квiтня 2015 року N 335-VIII),
вiд 26 листопада 2015 року N 835-VIII,
вiд 23 грудня 2015 року N 901-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

(У текстi Закону слова "Прикордоннi вiйська України" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Державна прикордонна служба України" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 3 квiтня 2003 року N 662-IV)

(У текстi Закону слова "правопорушення i злочини" в усiх вiдмiнках замiнено словами "i кримiнальнi правопорушення" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 17 червня 2020 року N 720-IX)

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Засади участi громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону

     Громадяни України вiдповiдно до Конституцiї України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадськi об'єднання для участi в охоронi громадського порядку i державного кордону, сприяння органам мiсцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державнiй прикордоннiй службi України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобiганнi та припиненнi адмiнiстративних i кримiнальних правопорушень, захистi життя та здоров'я громадян, iнтересiв суспiльства i держави вiд протиправних посягань, а також у рятуваннi людей i майна пiд час стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин (далi - громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону).

     Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути створенi на засадах громадської самодiяльностi як зведенi загони громадських формувань, спецiалiзованi загони (групи) сприяння Нацiональнiй полiцiї та Державнiй прикордоннiй службi України, асоцiацiї громадських формувань тощо.

(частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 2. Правова основа дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Правовою основою дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є Конституцiя України, цей Закон, iншi закони України, акти Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшення мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку i державного кордону, боротьби iз злочиннiстю i адмiнiстративними правопорушеннями, а також положення (статути) цих формувань.

     Стаття 3. Засади органiзацiї та дiяльностi громадських формувань

     Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються i дiють у взаємодiї з правоохоронними органами, Прикордонними вiйськами України, органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування, додержуючись принципiв гуманiзму, законностi, гласностi, добровiльностi, додержання прав та свобод людини i громадянина, прав i законних iнтересiв юридичних осiб, рiвноправностi членiв цих формувань.

     Координацiю дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюють вiдповiдно мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування.

     Повсякденна (оперативна) дiяльнiсть таких формувань органiзовується, спрямовується i контролюється вiдповiдними органами Нацiональної полiцiї, пiдроздiлами Державної прикордонної служби України.

(частина третя статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону не мають права займатися пiдприємницькою або iншою дiяльнiстю з метою одержання прибутку.

     Використання громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону України для виконання завдань, не передбачених цим Законом, забороняється.

Роздiл II
ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

     Стаття 4. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються на добровiльних засадах за мiсцем роботи, навчання або проживання громадян.

     Рiшення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону приймається на зборах (конференцiях) громадян. На збори можуть бути запрошенi представники трудових колективiв, навчальних закладiв, правоохоронних органiв, пiдроздiлiв Прикордонних вiйськ України та громадськостi. Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються у складi не менше нiж 10 осiб.

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї, органи мiсцевого самоврядування та правоохороннi органи надають всiляку допомогу та пiдтримку у створеннi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону.

     Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону

     Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону дiє на основi положення (статуту) про нього.

     Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону повинно мiстити:

     1) назву, мету, завдання громадського формування та його юридичну адресу;

     2) вiдомостi про структуру формування i територiю, в межах якої воно провадитиме свою дiяльнiсть;

     3) визначення порядку створення та дiяльностi керiвних i виконавчих органiв (штабiв, координацiйних рад, правлiнь), їх повноважень;

     4) умови i порядок прийняття громадян до громадського формування i вибуття з нього;

     5) статутнi права та обов'язки членiв громадського формування;

     6) джерела надходження, порядок використання коштiв та iншого майна громадського формування;

     7) порядок вiдшкодування витрат на використання приватного автомототранспорту або у разi завдання збиткiв майну члена громадського формування пiд час виконання ним своїх обов'язкiв;

     8) порядок внесення змiн i доповнень до положення (статуту);

     9) порядок припинення дiяльностi громадського формування i вирiшення питань, пов'язаних з його лiквiдацiєю.

     У положеннi (статутi) можуть бути передбаченi iншi норми, якi стосуються особливостей створення i дiяльностi громадського формування.

     Положення (статут) узгоджується з керiвництвом вiдповiдного територiального органу Нацiональної полiцiї, пiдроздiлу Державної прикордонної служби України, а також виконавчого органу ради, на територiї якої дiятиме це громадське формування.

(частина четверта статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 6. Реєстрацiя громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     Для реєстрацiї громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону подаються рiшення про його створення, пiдтримане вiдповiдним органом Нацiональної полiцiї чи пiдроздiлом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (статут), iнформацiя про склад керiвного органу, а також список членiв формування.

     Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону у разi внесення змiн до статутних документiв повiдомляє суб'єкта державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у п'ятиденний строк з дня прийняття такого рiшення.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Стаття 7. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Стаття 8. Припинення дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Дiяльнiсть громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску вiдповiдно до закону.

     У разi порушення громадським формуванням вимог чинного законодавства щодо його дiяльностi за заявою реєструючого органу його дiяльнiсть може бути заборонена за рiшенням суду у встановленому законом порядку.

(частина друга статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

     Суд розглядає заяву реєструючого органу про заборону дiяльностi громадського формування i приймає вiдповiдне рiшення у термiн до 30 днiв з моменту надходження заяви до суду.

(частина третя статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 14.10.2014р. N 1697-VII)

Роздiл III
ОСНОВНI ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ТА ЇХ ЧЛЕНIВ

     Стаття 9. Основнi завдання громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є:

     1) у сферi охорони громадського порядку:

     надання допомоги органам Нацiональної полiцiї у забезпеченнi громадського порядку i громадської безпеки, запобiганнi адмiнiстративним i кримiнальним правопорушенням;

(абзац другий пункту 1 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     iнформування органiв Нацiональної полiцiї про вчиненi або тi, що готуються, кримiнальнi правопорушення, мiсця концентрацiї злочинних угруповань;

(абзац третiй пункту 1 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     сприяння органам Нацiональної полiцiї у виявленнi i розкриттi кримiнальних правопорушень, розшуку осiб, якi їх вчинили, захистi iнтересiв держави, пiдприємств, установ, органiзацiй, громадян вiд кримiнально протиправних посягань; участь у забезпеченнi безпеки дорожнього руху та боротьбi з дитячою бездогляднiстю i правопорушеннями неповнолiтнiх;

(абзац четвертий пункту 1 статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     2) у сферi охорони державного кордону:

     надання допомоги пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виявленнi та затриманнi осiб, якi порушили або намагаються порушити державний кордон чи провадять iншу протиправну дiяльнiсть на кордонi;

     сприяння вiйськовослужбовцям Прикордонних вiйськ України в охоронi державного кордону, виключної (морської) економiчної зони України, а також здiйснення контролю за дотриманням режиму державного кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через державний кордон, проведення разом з ними пропуску громадян до мiсць вiдпочинку i роботи;

     надання допомоги пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виявленнi умов та причин, якi можуть призвести до злочинної дiяльностi на кордонi, i вжиття заходiв до їх усунення;

     участь у спостереженнi за мiсцями роботи i вiдпочинку поблизу кордону та за прикордонними iнженерними спорудами;

     участь у заходах Прикордонних вiйськ України з профiлактики порушень або спроб порушення державного кордону i режиму в пунктах пропуску через державний кордон, незаконного перемiщення через державний кордон вантажiв, предметiв, матерiалiв та iншого майна;

     3) у разi виникнення надзвичайних ситуацiй:

     надання невiдкладної допомоги особам, якi потерпiли вiд нещасних випадкiв чи правопорушень;

     участь у рятуваннi людей i майна, пiдтриманнi громадського порядку у разi стихiйного лиха та iнших надзвичайних обставин.

     Стаття 10. Права громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Для виконання завдань, визначених у цьому Законi, громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону та їх члени мають право:

     1) брати участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону разом з полiцейськими, вiйськовослужбовцями Державної прикордонної служби України, а в сiльськiй мiсцевостi - самостiйно шляхом виконання конкретних доручень керiвника вiдповiдного органу Нацiональної полiцiї чи пiдроздiлу Державної прикордонної служби України;

(пункт 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     2) вживати спiльно з полiцейськими заходiв до припинення адмiнiстративних i кримiнальних правопорушень;

(пункт 2 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     3) представляти i захищати iнтереси своїх членiв у державних органах та пiдприємствах, установах, органiзацiях, навчальних закладах;

     4) взаємодiяти з iншими органами громадської самодiяльностi, що беруть участь у заходах, спрямованих на:

     ведення iндивiдуально-профiлактичної роботи з особами, схильними до вчинення адмiнiстративних i кримiнальних правопорушень;

     надання допомоги у боротьбi з кримiнальними правопорушеннями у сферi економiки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманiєю, порушеннями правил торгiвлi та у сферi благоустрою територiї мiст, iнших населених пунктiв;

(абзац третiй пункту 4 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     охорону природи i пам'яток iсторiї та культури;

     забезпечення безпеки дорожнього руху;

     5) вносити до органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ i органiзацiй незалежно вiд форм власностi пропозицiї щодо запобiгання адмiнiстративним i кримiнальним правопорушенням, виникненню причин i умов, що сприяють їх вчиненню;

     6) пiдтримувати зв'язки з вiдповiдними громадськими органiзацiями iнших країн з метою обмiну досвiдом роботи.

     Стаття 11. Форми i методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону проводять свою дiяльнiсть пiд контролем органiв Нацiональної полiцiї, пiдроздiлiв Державної прикордонної служби України шляхом:

(абзац перший статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     1) спiльного з полiцейськими, прикордонниками патрулювання i виставлення постiв на вулицях, майданах, залiзничних вокзалах, в аеропортах, морських i рiчкових портах, у мiсцях компактного проживання громадян, розташування пiдприємств, установ, органiзацiй, навчальних закладiв, а також у мiсцях можливої появи порушникiв кордону в межах району, що контролюється Державною прикордонною службою України, прикордонної смуги; участi в забезпеченнi охорони громадського порядку пiд час проведення масових заходiв, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами мiсцевого самоврядування;

(пункт 1 статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушникiв державного кордону, мiсць їх укриття, транспортних засобiв, сумiжної з державним кордоном мiсцевостi з метою встановлення причин та умов перебування невiдомих осiб;

     3) участi у заходах правоохоронних органiв, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

     Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку i державного кордону

     Членами громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути громадяни України, якi досягли 18-рiчного вiку, виявили бажання брати участь у змiцненнi правопорядку i в охоронi державного кордону та здатнi за своїми дiловими, моральними якостями i станом здоров'я виконувати на добровiльних засадах взятi на себе зобов'язання.

     Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть брати участь у забезпеченнi правопорядку та охоронi державного кордону за мiсцем реєстрацiї цих об'єднань та лише пiсля проходження вiдповiдної правової та спецiальної пiдготовки в органах Нацiональної полiцiї, пiдроздiлах Державної прикордонної служби України i одержання в органi мiсцевого самоврядування посвiдчення члена громадського формування i нарукавної пов'язки, зразки яких затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдготовка членiв зазначених громадських формувань здiйснюється у порядку, що встановлюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Не можуть бути членами зазначених громадських формувань особи, якi порушують громадський порядок, особи, судимiсть з яких не знята або не погашена у встановленому законом порядку, та ранiше засудженi за умиснi кримiнальнi правопорушення, хворi на хронiчний алкоголiзм i наркоманiю, визнанi в судовому порядку недiєздатними чи обмежено дiєздатними, та iншi особи у випадках, передбачених законами України.

(частина третя статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Стаття 13. Обов'язки i права членiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону зобов'язанi:

     1) брати активну участь в охоронi громадського порядку i державного кордону, припиненнi адмiнiстративних i кримiнальних правопорушень та запобiганнi їм;

     2) пiд час виконання обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону мати особисте посвiдчення члена громадського формування та нарукавну пов'язку;

     3) доставляти до органiв Нацiональної полiцiї, в пiдроздiли Державної прикордонної служби України, штаб громадського формування з охорони громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, примiщення виконавчого органу селищної, сiльської ради осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення, з метою його припинення, якщо вичерпано iншi заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення у разi неможливостi скласти його на мiстi вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим;

(пункт 3 частини першої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування у їх законнiй дiяльностi, якщо в цьому їм чиниться протидiя або загрожує небезпека з боку правопорушникiв.

     Крiм того, члени громадських формувань, якi беруть участь в охоронi державного кордону, зобов'язанi знати:

     1) мiсцевiсть, точне проходження кордонiв, номери i мiсце розмiщення прикордонних знакiв на дiльницi застави;

     2) режим державного кордону i прикордонний режим, чинне законодавство з цих питань;

     3) зразки документiв на право в'їзду та перебування громадян України та iнших осiб у районах, що контролюються Прикордонними вiйськами України, у прикордоннiй смузi.

     Члени громадських формувань пiд час виконання своїх обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону пiсля обов'язкового пред'явлення посвiдчення члена громадського формування мають право:

     1) вимагати вiд громадян додержання правопорядку, припинення адмiнiстративних i кримiнальних правопорушень, додержання режиму державного кордону, в тому числi на територiях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;

     2) у разi пiдозри у вчиненнi адмiнiстративних i кримiнальних правопорушень перевiряти у громадян документи, що посвiдчують їх особу;

     3) спiльно з полiцейськими та вiйськовослужбовцями Державної прикордонної служби України затримувати i доставляти до органу Нацiональної полiцiї, пiдроздiлу Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку або громадського пункту охорони порядку осiб, якi виявили злiсну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону i не виконують вимог щодо припинення адмiнiстративного правопорушення;

(пункт 3 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     4) складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення;

     5) входити до клубiв, кiнотеатрiв, стадiонiв, iнших громадських мiсць i примiщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслiдування правопорушника, який переховується, або припинення адмiнiстративних чи кримiнальних правопорушень;

(пункт 5 частини третьої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     6) у разi участi спiльно з прикордонниками у пошуку порушникiв кордону за згодою громадян або власника пiдприємства, установи, органiзацiї чи уповноваженого ним органу та в присутностi їх представникiв входити у будь-який час доби до житлових примiщень, на територiю i в примiщення пiдприємств, установ, органiзацiй та оглядати транспортнi засоби;

     7) у невiдкладних випадках використовувати транспортнi засоби, що належать пiдприємствам, установам, органiзацiям або громадянам (за їх згодою), крiм транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, транспортних засобiв спецiального призначення, для доставлення до лiкувальних закладiв осiб, що перебувають у безпорадному станi, а також осiб, якi потерпiли вiд нещасних випадкiв або правопорушень i потребують термiнової медичної допомоги;

     8) у разi порушення водiями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян вживати заходiв до припинення цього правопорушення, здiйснювати перевiрку документiв у водiїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осiб, якi не мають документiв або перебувають у станi сп'янiння, до подальшого керування транспортними засобами;

     9) пiд час виконання обов'язкiв члена громадського формування використовувати за власним бажанням свiй або iнший приватний автомототранспорт за згодою власника або особи, у володiннi якої вiн перебуває. Вiдшкодування витрат за його використання у таких випадках може провадитися за рахунок коштiв громадського формування у порядку, визначеному його положенням (статутом);

     10) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон України, систему режимних заходiв у прикордоннiй смузi та контрольованому прикордонному районi;

     11) застосовувати в установленому порядку заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони.

Роздiл IV
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ I СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ

     Стаття 14. Умови та порядок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв

     Члени громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону пiд час спiльного з полiцейськими, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку i державного кордону мають право застосувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї у випадках i в порядку, передбачених законом. Порядок придбання, видачi громадським формуванням з охорони громадського порядку i державного кордону цих спецiальних засобiв та їх зберiгання визначається Мiнiстерством внутрiшнiх справ за погодженням iз спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону України.

(частина перша статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.04.2003р. N 662-IV, вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Про намiр застосувати силу i спецiальнi засоби особи попереджаються (якщо дозволяють обставини). Без попередження фiзична сила i спецiальнi засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена громадського формування, iншого громадянина, полiцейського, вiйськовослужбовця Державної прикордонної служби України.

(частина друга статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Не дозволяється застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров'ю людей, членiв громадських формувань, полiцейських, вiйськовослужбовцiв Державної прикордонної служби України, або збройного нападу чи збройного опору.

(частина третя статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     У разi неможливостi уникнути застосування заходiв фiзичного впливу або спецiальних засобiв члени громадських формувань не можуть перевищувати мiри, необхiдної для припинення правопорушення, а також зобов'язанi звести до мiнiмуму можливiсть заподiяння шкоди здоров'ю правопорушника та iнших громадян. У разi заподiяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують подання допомоги потерпiлим у найкоротший термiн.

     Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв, члени громадських формувань повиннi негайно сповiстити вiдповiднi органи Нацiональної полiцiї i прокуратури, пiдроздiли Державної прикордонної служби України.

(частина п'ята статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Перевищення повноважень iз застосуванням сили, а також спецiальних засобiв тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, якi мають документ дозвiльного характеру, виданий уповноваженим державним органом на придбання, зберiгання i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, мають право пiд час виконання своїх обов'язкiв спiльно з полiцейськими або прикордонниками застосовувати власнi або виданi цими об'єднаннями спецiальнi засоби:

(абзац перший частини сьомої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     1) для самозахисту i захисту громадян вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;

     2) для припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;

     3) для вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення державних i громадських органiзацiй, пiдприємств, установ, транспортнi засоби, а також громадян та їх особисту власнiсть;

     4) для затримання i доставлення до органу Нацiональної полiцiї, пiдроздiлу Державної прикордонної служби України, громадського пункту охорони порядку осiб, якi вчинили адмiнiстративнi чи кримiнальнi правопорушення, продовжують заподiювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опiр;

(пункт 4 частини сьомої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     5) для припинення в разi потреби опору полiцейським та вiйськовослужбовцям Державної прикордонної служби України, iншим особам, якi виконують службовi або громадськi обов'язки з охорони громадського порядку i державного кордону та боротьби iз злочиннiстю.

(пункт 5 частини сьомої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Членам громадського формування забороняється пiд час виконання своїх обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону використовувати холодну та вогнепальну зброю, в тому числi мисливську, яка згiдно з чинним законодавством перебуває в їх особистому користуваннi.

Роздiл V
ДЕРЖАВА I ДIЯЛЬНIСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

     Стаття 15. Обов'язки органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування, посадовi особи цих органiв, керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй у межах своєї компетенцiї, а також громадяни сприяють громадським формуванням в охоронi громадського порядку i державного кордону.

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї в установленому порядку розглядають пропозицiї громадських формувань щодо полiпшення стану громадського порядку i охорони державного кордону та вживають у межах своєї компетенцiї вiдповiдних заходiв.

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування спiльно з органами Нацiональної полiцiї, пiдроздiлами Державної прикордонної служби України органiзовують дiяльнiсть громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом залучення їх членiв до проведення патрулювання та iнших спiльних заходiв, проведення iнструктажiв та оперативного надання вiдповiдної iнформацiї, крiм таємної, залучення їх членiв до правового навчання та ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.

(частина третя статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Стаття 16. Координацiя дiяльностi громадських формувань

     Мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї спiльно з органами Нацiональної полiцiї та пiдроздiлами Державної прикордонної служби України здiйснюють координацiю та контроль за дiяльнiстю громадських формувань, заслуховують повiдомлення i звiти керiвникiв зазначених формувань.

(частина перша статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     Для реалiзацiї цiлей i завдань цих громадських формувань мiсцевi державнi адмiнiстрацiї та органи мiсцевого самоврядування мають право вводити за рахунок коштiв мiсцевого бюджету посади iнструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини пiдприємства, установи, органiзацiї.

     Керiвництво дiяльнiстю громадських формувань здiйснюють штаби, координацiйнi ради та правлiння, якi формуються на виборнiй основi.

     Стаття 17. Правовi гарантiї та соцiальний захист членiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Законом гарантується захист життя, здоров'я, честi, гiдностi, майна члена громадського формування та членiв його сiм'ї вiд кримiнально протиправних дiянь та кримiнально протиправних посягань.

(частина перша статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Злiсна непокора членовi громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, а також його образа та iншi дiї, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язкiв, тягнуть за собою вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     У разi загибелi членiв громадського формування пiд час виконання ними покладених на них завдань з охорони громадського порядку i державного кордону членам сiм'ї загиблого або особам, якi перебувають на його утриманнi, за рахунок коштiв, якi видiляються на фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, виплачується одноразова допомога у розмiрi не менше п'ятирiчного середнього заробiтку загиблого за основним мiсцем роботи, а також вiдповiдно до чинного законодавства призначається пенсiя у зв'язку з втратою годувальника.

     У разi калiцтва, заподiяного члену громадського формування, або встановлення iнвалiдностi, яка настала внаслiдок виконання ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, у порядку, визначеному цим Законом, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного середнього заробiтку (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) i призначається пенсiя по iнвалiдностi вiдповiдно до законодавства. Кошти, витраченi у зв'язку з цим на лiкування члена громадського формування, стягуються з винної особи у встановленому порядку.

     За членами громадських формувань, якi потерпiли вiд кримiнально протиправного дiяння, за винятком випадку заподiяння такої шкоди при перевищеннi ними меж необхiдної оборони, зберiгаються мiсце роботи (посада) та середня заробiтна плата на весь перiод до вiдновлення працездатностi або визнання їх у встановленому порядку особами з iнвалiднiстю.

(частина п'ята статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     Одноразовi допомоги члену громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону або членам його сiм'ї, передбаченi частинами третьою i четвертою цiєї статтi, а також збитки, завданi його майну чи майну членiв його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, можуть бути вiдповiдно виплаченi чи компенсованi у повному обсязi за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб у встановленому законом порядку.

     Члени зазначених громадських формувань можуть бути застрахованi за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчного середнього заробiтку за основним мiсцем роботи, а в разi поранення, контузiї, травм або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, - у розмiрi вiд рiчної до п'ятирiчної середньої заробiтної плати залежно вiд ступеня втрати працездатностi.

(Частину восьму статтi 17 виключено на пiдставi Закону N 393-IV вiд 26.12.2002)

     Стаття 18. Заходи заохочення i стягнення щодо членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону

     За активну участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону члени громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону заохочуються органами Нацiональної полiцiї, пiдроздiлами Державної прикордонної служби України, iншими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування шляхом оголошення подяки або видачi цiнного подарунка чи грошової винагороди. Крiм того, пiдприємства, установи i органiзацiї за поданням керiвних органiв громадських формувань можуть надавати членам цих об'єднань пiльговi путiвки до санаторiю або будинку вiдпочинку, додаткову оплачувану вiдпустку термiном до 5 днiв та iншi види заохочення i пiльги, визначенi зборами трудового колективу, за рахунок власних коштiв. За поданням керiвних органiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону члени цих формувань, якi беруть найбiльш активну участь в охоронi громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладiв системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Нацiональної полiцiї, Державної прикордонної служби України, прийняття на службу до органiв Нацiональної полiцiї або Державної прикордонної служби України.

(частина перша статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     За особливi заслуги пiд час виконання свого громадського обов'язку та виявлення при цьому мужностi i героїзму члени громадського формування вiдзначаються в установленому порядку державними нагородами.

     У зазначеному порядку можуть заохочуватися iншi громадяни України, якi подають активну допомогу органам Нацiональної полiцiї та пiдроздiлам Державної прикордонної служби України у виконаннi покладених на них завдань.

(частина третя статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

     До членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, якi несумлiнно ставляться до виконання своїх обов'язкiв, можуть застосовуватися за рiшенням загальних зборiв або керiвного виконавчого органу цього об'єднання стягнення у виглядi попередження, догани, виключення iз членiв громадського формування.

Роздiл VI
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

     Стаття 19. Забезпечення дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Органи мiсцевого самоврядування та мiсцевi державнi адмiнiстрацiї мають право вирiшувати питання щодо забезпечення дiяльностi громадських формувань, надавати їм службовi примiщення, необхiдний iнвентар та засоби зв'язку.

     Службовi примiщення надаються громадським формуванням у мiсячний термiн пiсля їх реєстрацiї.

     Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть користуватися на договiрних засадах майном пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших власникiв, у тому числi транспортними засобами, iнвентарем та засобами зв'язку.

     Органи Нацiональної полiцiї, пiдроздiли Державної прикордонної служби України у разi потреби можуть надавати на договiрних засадах громадським формуванням на перiод їх чергування або проведення цiльових заходiв мобiльнi радiотехнiчнi та спецiальнi засоби, iншi предмети екiпiровки нарядiв.

(частина четверта статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 23.12.2015р. N 901-VIII)

Роздiл VII
НАГЛЯД I КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

     Стаття 20. Контроль за дiяльнiстю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Контроль за дiяльнiстю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування у порядку, встановленому законом.

     Органи, що проводять реєстрацiю зазначених громадських формувань, здiйснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту). Представники цих органiв мають право спостерiгати за проведенням громадськими формуваннями заходiв, вимагати необхiднi документи, одержувати пояснення.

     Контроль за джерелами i розмiрами надходжень коштiв до цих громадських формувань здiйснюється вiдповiдно до закону.

     У разi порушення фiнансової дисциплiни з боку громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону воно несе вiдповiдальнiсть згiдно з законом.

     Стаття 21. Нагляд за додержанням i застосуванням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону

     Нагляд за додержанням i застосуванням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється в порядку, визначеному Конституцiєю i законами України.

Роздiл VIII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк пiсля набрання чинностi цим Законом:

     затвердити типове положення (статут) про громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону;

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативних актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
22 червня 2000 року
N 1835-III

Copyright © 2021 НТФ «Интес»
Все права сохранены.