ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" та деяких iнших законодавчих актiв України щодо децентралiзацiї повноважень з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Закон України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263 iз наступними змiнами) викласти в такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб, їхньої символiки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - виписка) - документ в електроннiй формi, який формується та оновлюється за результатами проведення реєстрацiйних дiй i мiстить вiдомостi про юридичну особу або її вiдокремлений пiдроздiл, фiзичну особу - пiдприємця (у тому числi про взяття на облiк в органах державної статистики та державної фiскальної служби, видачу лiцензiї та документiв дозвiльного характеру) або громадське формування, що не має статусу юридичної особи;

     2) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - витяг) - документ у паперовiй або електроннiй формi, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань за зазначеним заявником критерiєм пошуку та мiстить вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, якi є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначенi у запитi, або iнформацiю про вiдсутнiсть таких вiдомостей у цьому реєстрi;

     3) громадськi формування - полiтичнi партiї, структурнi утворення полiтичних партiй, громадськi об'єднання, мiсцевi осередки громадського об'єднання iз статусом юридичної особи, професiйнi спiлки, їх об'єднання, органiзацiї профспiлки, передбаченi статутом профспiлки та їх об'єднання, творчi спiлки, мiсцевi осередки творчих спiлок, постiйно дiючi третейськi суди, органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй, представництва, фiлiї iноземних благодiйних органiзацiй;

     4) державна реєстрацiя юридичних осiб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв (далi - державна реєстрацiя) - офiцiйне визнання шляхом засвiдчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвiдчення факту наявностi вiдповiдного статусу громадського об'єднання, професiйної спiлки, її органiзацiї або об'єднання, полiтичної партiї, органiзацiї роботодавцiв, об'єднань органiзацiй роботодавцiв та їхньої символiки, засвiдчення факту набуття або позбавлення статусу пiдприємця фiзичною особою, змiни вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця, а також проведення iнших реєстрацiйних дiй, передбачених цим Законом;

     5) державний реєстратор юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - державний реєстратор) - особа, яка перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї, нотарiус;

     6) держатель Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - держатель Єдиного державного реєстру) - Мiнiстерство юстицiї України, яке вживає органiзацiйних заходiв, пов'язаних iз забезпеченням функцiонування Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань;

     7) Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний державний реєстр) - єдина державна iнформацiйна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облiк та надання iнформацiї про юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи;

     8) заявник:

     засновник (засновники) або уповноважена ними особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     керiвник державного органу, органу мiсцевого самоврядування або уповноважена ним особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї створення державного органу, органу мiсцевого самоврядування;

     голова комiсiї з припинення або уповноважена ним особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї припинення юридичної особи;

     уповноважений представник юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, - у разi подання документiв для проведення iнших реєстрацiйних дiй щодо юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб - у разi подання документiв для державної реєстрацiї рiшення про припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи - у разi подання документiв для державної реєстрацiї рiшення про припинення полiтичної партiї, її структурного утворення у зв'язку з прийняттям судом рiшення про анулювання реєстрацiї або заборону дiяльностi полiтичної партiї;

     Мiнiстерство юстицiї України - у разi подання документiв для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     фiзична особа, яка має намiр стати пiдприємцем, або уповноважена нею особа - у разi подання документiв для державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем;

     фiзична особа - пiдприємець або уповноважена нею особа - у разi подання документiв для проведення iнших реєстрацiйних дiй щодо фiзичної особи - пiдприємця;

     державний орган, родичi (чоловiк, дружина, батьки, дiти, онуки, дiд, баба, брати, сестри) та спадкоємцi фiзичної особи - пiдприємця - у разi подання документiв для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю, визнанням безвiсно вiдсутньою чи оголошенням померлою;

     9) код доступу до результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї (далi - код доступу) - унiкальна цифрова послiдовнiсть кiлькiстю вiд 6 до 12 символiв, що генерується в автоматичному режимi та використовується для доступу до результатiв розгляду документiв через портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - портал електронних сервiсiв);

     10) персональний кабiнет юридичної особи, iншої органiзацiї та фiзичної особи - пiдприємця (далi - персональний кабiнет) - особиста сторiнка в мережi Iнтернет юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця та громадського формування, що не має статусу юридичної особи, на порталi електронних сервiсiв, призначена для подання документiв в електроннiй формi для проведення реєстрацiйних дiй, безоплатного доступу юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, до вiдомостей про результати розгляду цих документiв, документiв, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi таких осiб в електроннiй формi, та вiдомостей про цих осiб, якi є актуальними на момент запиту або на визначену дату;

     11) портал електронних сервiсiв - веб-сайт, органiзований як системне багаторiвневе об'єднання рiзних ресурсiв та сервiсiв для забезпечення максимального доступу до iнформацiї та послуг у сферi державної реєстрацiї, лiцензування та дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi;

     12) принцип мовчазної згоди у сферi державної реєстрацiї (далi принцип мовчазної згоди) - принцип, згiдно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй без одержання вiд державних органiв у порядку та випадках, визначених цим Законом, вiдповiдних документiв (крiм судових рiшень та виконавчих документiв) або вiдомостей, за умови, що вiдповiднi державнi органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такi документи або вiдомостi;

     13) реєстрацiйна справа - сукупнiсть документiв у паперовiй та/або електроннiй формi, що подавалися для проведення реєстрацiйних дiй;

     14) суб'єкт державної реєстрацiї:

     Мiнiстерство юстицiї України - у разi державної реєстрацiї полiтичних партiй, всеукраїнських професiйних спiлок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв; вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних неурядових органiзацiй, представництв, фiлiй iноземних благодiйних органiзацiй, постiйно дiючих третейських судiв, засновниками яких є всеукраїнськi громадськi органiзацiї, всеукраїнських творчих спiлок та їхньої символiки;

     територiальнi органи Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi - у разi державної реєстрацiї обласних, регiональних i республiканських професiйних спiлок, їх органiзацiй та об'єднань, структурних утворень полiтичних партiй, регiональних (мiсцевих) творчих спiлок, територiальних осередкiв всеукраїнських творчих спiлок, обласних, республiканських Автономної Республiки Крим, Київської та Севастопольської мiських органiзацiй роботодавцiв та їх об'єднань, постiйно дiючих третейських судiв;

     районнi, районнi у мiстах, мiськi (мiст обласного значення), мiськрайоннi, мiжрайоннi управлiння юстицiї - у разi державної реєстрацiї громадських об'єднань, їхнiх вiдокремлених пiдроздiлiв, громадських об'єднань, що не мають статусу юридичної особи, мiсцевих та первинних професiйних спiлок, їх органiзацiй та об'єднань, структурних утворень полiтичних партiй, регiональних (мiсцевих) творчих спiлок, територiальних осередкiв всеукраїнських творчих спiлок, мiсцевих органiзацiй роботодавцiв та їх об'єднань, пiдтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання;

     виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад, Київська та Севастопольська мiськi, районнi, районнi у мiстах Києвi та Севастополi державнi адмiнiстрацiї, нотарiуси, акредитованi суб'єкти - у разi державної реєстрацiї iнших юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     Виконавчi органи сiльських, селищних та мiських рад (крiм мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрацiї iнших юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до цього Закону у разi прийняття вiдповiдною радою такого рiшення.

     Акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публiчного права, у трудових вiдносинах з якою перебуває не менше нiж три державнi реєстратори та яка до початку здiйснення повноважень у сферi державної реєстрацiї уклала:

     договiр страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi з мiнiмальним розмiром страхової суми у тисячу мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня календарного року;

     договiр з iншим суб'єктом державної реєстрацiї та/або нотарiусом (у разi коли акредитований суб'єкт здiйснює повноваження виключно в частинi забезпечення прийняття та видачi документiв у сферi державної реєстрацiї).

     Акредитацiя суб'єктiв та монiторинг вiдповiдностi таких суб'єктiв вимогам акредитацiї здiйснюються Мiнiстерством юстицiї України у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     15) технiчна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором пiд час проведення ним реєстрацiйних дiй;

     16) технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру (далi - технiчний адмiнiстратор) - визначене Мiнiстерством юстицiї України державне унiтарне пiдприємство, вiднесене до сфери його управлiння, що здiйснює заходи iз створення, доопрацювання та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру, порталу електронних сервiсiв та вiдповiдає за їх технiчне i технологiчне забезпечення, збереження та захист даних, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надає, блокує та анулює доступ до Єдиного державного реєстру та проводить навчання роботi з цим реєстром;

     17) установчий документ юридичної особи - установчий акт, статут, програма полiтичної партiї, модельний статут, засновницький договiр, одноособова заява (меморандум), положення тощо.

     Термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     2. Iншi термiни вживаються у значеннях, наведених у Господарському, Цивiльному кодексах України та iнших законодавчих актах.

     Стаття 2. Законодавство у сферi державної реєстрацiї

     1. Вiдносини, що виникають у сферi державної реєстрацiї, регулюються Конституцiєю України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до цього Закону.

     2. Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбаченi законодавством України про державну реєстрацiю, застосовуються норми мiжнародного договору.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на державну реєстрацiю всiх юридичних осiб незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, форми власностi та пiдпорядкування, їхньої символiки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     2. Законом може бути встановлено особливостi державної реєстрацiї громадських формувань.

     Стаття 4. Загальнi засади державної реєстрацiї

     1. Державна реєстрацiя базується на таких основних принципах:

     1) обов'язковостi державної реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi;

     2) публiчностi державної реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi та документiв, що стали пiдставою для її проведення;

     3) врегулювання вiдносин, пов'язаних з державною реєстрацiєю, та особливостей державної реєстрацiї виключно цим Законом;

     4) державної реєстрацiї за заявницьким принципом;

     5) прийняття документiв для державної реєстрацiї та здiйснення державної реєстрацiї за принципом екстериторiальностi в межах України;

     6) єдностi методологiї державної реєстрацiї;

     7) об'єктивностi, достовiрностi та повноти вiдомостей у Єдиному державному реєстрi;

     8) внесення вiдомостей до Єдиного державного реєстру виключно на пiдставi та вiдповiдно до цього Закону;

     9) вiдкритостi та доступностi вiдомостей Єдиного державного реєстру.

     2. У разi видiлу юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя юридичних осiб, утворених у результатi видiлу, та державна реєстрацiя змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, про юридичну особу, з якої здiйснено видiл, щодо юридичної особи - правонаступника. Видiл вважається завершеним з дати державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, про юридичну особу, з якої здiйснено видiл, щодо юридичної особи - правонаступника.

     3. У разi злиття юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутвореної юридичної особи та державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття. Припинення вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi злиття.

     4. У разi перетворення юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя припинення юридичної особи, що припиняється у результатi перетворення, та державна реєстрацiя новоутвореної юридичної особи. Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрацiї новоутвореної юридичної особи.

     5. У разi подiлу юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя новоутворених юридичних осiб та державна реєстрацiя припинення юридичної особи, що припиняється у результатi подiлу. Подiл вважається завершеним з дати державної реєстрацiї припинення юридичної особи, що припиняється у результатi подiлу.

     6. У разi приєднання юридичних осiб здiйснюється державна реєстрацiя припинення юридичних осiб, що припиняються у результатi приєднання, та державна реєстрацiя змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрацiї змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

     7. Фiзична особа - пiдприємець позбавляється статусу пiдприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi цiєю фiзичною особою.

     8. Представництва iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi пiдлягають реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

Роздiл II
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 5. Система органiв державної реєстрацiї

     1. Систему органiв у сферi державної реєстрацiї становлять:

     1) Мiнiстерство юстицiї України;

     2) iншi суб'єкти державної реєстрацiї.

     2. До повноважень Мiнiстерства юстицiї України у сферi державної реєстрацiї належить:

     1) формування державної полiтики у сферi державної реєстрацiї;

     2) нормативно-правове, методологiчне та iнформацiйне забезпечення у сферi державної реєстрацiї;

     3) координацiя дiяльностi у сферi державної реєстрацiї громадських формувань;

     4) контроль за дiяльнiстю у сферi державної реєстрацiї;

     5) здiйснення повноважень держателя Єдиного державного реєстру;

     6) визначення технiчного адмiнiстратора;

     7) забезпечення надання доступу державним реєстраторам до Єдиного державного реєстру та прийняття рiшень про блокування та анулювання такого доступу у випадках, передбачених цим Законом;

     8) розгляд скарг на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державних реєстраторiв, суб'єктiв державної реєстрацiї, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України та прийняття обов'язкових до виконання суб'єктами державної реєстрацiї рiшень, передбачених цим Законом;

     9) складання протоколiв про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення;

     10) взаємодiя з державними органами, органами мiсцевого самоврядування, мiжнародними органiзацiями з питань державної реєстрацiї;

     11) державна реєстрацiя полiтичних партiй, всеукраїнських профспiлок, їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв, вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних неурядових органiзацiй, представництв, фiлiй iноземних благодiйних органiзацiй, постiйно дiючих третейських судiв, засновниками яких є всеукраїнськi громадськi органiзацiї, всеукраїнських творчих спiлок та їхньої символiки;

     12) надання виписок та iнформацiйних довiдок у паперовiй формi для проставлення апостилю та проставлення на них апостилю;

     13) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     3. До повноважень iнших суб'єктiв державної реєстрацiї належить:

     1) забезпечення:

     прийому документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй;

     ведення Єдиного державного реєстру та надання вiдомостей з нього;

     ведення реєстрацiйних справ;

     2) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами.

     Акредитованi суб'єкти можуть здiйснювати усi повноваження, визначенi у цiй частинi, або здiйснювати повноваження щодо забезпечення прийняття та видачi документiв у сферi державної реєстрацiї на пiдставi договору з iншим суб'єктом державної реєстрацiї та/або нотарiусом.

     Стаття 6. Державний реєстратор

     1. Державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освiту, вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, визначеним Мiнiстерством юстицiї України, та перебуває у трудових вiдносинах з суб'єктом державної реєстрацiї (крiм нотарiусiв), та нотарiус.

     2. Державний реєстратор:

     1) приймає документи;

     2) перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду документiв;

     3) перевiряє документи на наявнiсть пiдстав для вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     4) проводить реєстрацiйну дiю (у тому числi з урахуванням принципу мовчазної згоди) за вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду документiв та вiдмови у державнiй реєстрацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

     5) веде Єдиний державний реєстр;

     6) веде реєстрацiйнi справи;

     7) здiйснює iншi повноваження, передбаченi цим Законом.

     3. Державний реєстратор пiд час проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також пiд час державної реєстрацiї змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи у зв'язку iз смертю або оголошенням померлим вiдповiдного засновника (учасника), обов'язково використовує вiдомостi Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

     Iнформацiя з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян, отримана державним реєстратором, залишається у вiдповiднiй реєстрацiйнiй справi.

     Користування Державним реєстром актiв цивiльного стану громадян здiйснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить вiдповiдну державну реєстрацiю.

     4. Державний реєстратор не має права проводити реєстрацiйнi дiї щодо суб'єкта державної реєстрацiї, з яким державний реєстратор перебуває у трудових вiдносинах або засновником (учасником) якого вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором.

     Державний реєстратор не має права проводити реєстрацiйнi дiї щодо себе, свого чоловiка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичiв (батькiв, дiтей, онукiв, дiда, баби, братiв, сестер), а також юридичних осiб, засновником (учасником) яких вiн є. У такому разi державна реєстрацiя проводиться iншим державним реєстратором вiдповiдного суб'єкта державної реєстрацiї.

     5. Втручання будь-яких органiв, їх посадових осiб, громадян, юридичних осiб та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, у дiяльнiсть державного реєстратора пiд час проведення реєстрацiйних дiй, крiм випадкiв, передбачених цим Законом, забороняється i тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно iз законом.

     6. У разi збройного конфлiкту, тимчасової окупацiї, проведення антитерористичної операцiї Мiнiстерство юстицiї України може прийняти рiшення про тимчасове блокування доступу до Єдиного державного реєстру державних реєстраторiв, що дiють на вiдповiднiй територiї (нотарiальному окрузi).

Роздiл III
ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ТА ПОРТАЛ ЕЛЕКТРОННИХ СЕРВIСIВ

     Стаття 7. Єдиний державний реєстр

     1. Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, а також учасникiв цивiльного обороту достовiрною iнформацiєю про юридичних осiб, громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, та фiзичних осiб - пiдприємцiв з Єдиного державного реєстру.

     2. Єдиний державний реєстр ведеться державною мовою з використанням програмного забезпечення, розробленого вiдповiдно до державних стандартiв, що забезпечує його сумiснiсть i взаємодiю з iншими iнформацiйними системами та мережами, що становлять iнформацiйний ресурс держави.

     3. Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру повинно забезпечувати:

     1) автоматизацiю процесу державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй та вiдтворення його процедур;

     2) заповнення та друк форми заяви про державну реєстрацiю;

     3) iдентифiкацiю заявникiв, якi подають документи для державної реєстрацiї в електроннiй формi, з використанням електронного цифрового пiдпису та альтернативних електронному цифровому пiдпису засобiв iдентифiкацiї таких заявникiв;

     4) державну реєстрацiю за принципом екстериторiальностi;

     5) контроль за повнотою внесення записiв до Єдиного державного реєстру та проведенням реєстрацiйних дiй;

     6) пошук взаємозв'язкiв мiж юридичними особами та їхнiми засновниками (учасниками), кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами), у тому числi кiнцевими бенефiцiарними власниками (контролерами) засновника, керiвниками юридичних осiб, вiзуалiзацiю всiх прямих та непрямих зв'язкiв;

     7) ведення реєстрацiйних справ в електроннiй формi та створення їх електронного архiву;

     8) передачу державним органам вiдомостей з Єдиного державного реєстру у випадках, передбачених цим Законом;

     9) iнформацiйну взаємодiю мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     10) зберiгання вiдомостей про юридичних осiб, iншi органiзацiї та фiзичних осiб - пiдприємцiв протягом 75 рокiв з дати внесення запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, iншої органiзацiї або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     11) захист даних згiдно iз законом;

     12) виконання в повному обсязi функцiй адмiнiстратора бази даних Єдиного державного реєстру (накопичення, аналiз даних, актуалiзацiя та обробка даних, права доступу тощо);

     13) проведення iнших операцiй, визначених цим Законом.

     4. До Єдиного державного реєстру не вносяться вiдомостi, що становлять державну таємницю.

     5. Єдиний державний реєстр та його програмне забезпечення є об'єктом права державної власностi.

     Стаття 8. Портал електронних сервiсiв

     1. Портал електронних сервiсiв повинен забезпечувати:

     1) подання документiв в електроннiй формi для державної реєстрацiї, лiцензування видiв господарської дiяльностi, видачi документiв дозвiльного характеру;

     2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацiю, лiцензування видiв господарської дiяльностi, видачi документiв дозвiльного характеру;

     3) перегляд стану розгляду поданих документiв;

     4) доступ до вiдомостей та документiв, визначених цим Законом;

     5) оприлюднення результатiв надання адмiнiстративних послуг;

     6) формування та подання запитiв в електроннiй формi про надання витягiв;

     7) перегляд, копiювання та роздрукування виписки, витягу, iнших документiв та вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     8) сплату адмiнiстративного збору та оплату надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платiжних систем через мережу Iнтернет у режимi реального часу;

     9) функцiонування персонального кабiнету;

     10) доступ державних органiв, у тому числi судiв, органiв Нацiональної полiцiї, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, а також органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб до вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     11) проведення iнших операцiй, визначених цим Законом.

     2. Порядок функцiонування порталу електронних сервiсiв визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 9. Вiдомостi Єдиного державного реєстру

     1. Вiдомостi про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фiзичну особу - пiдприємця вносяться до Єдиного державного реєстру на пiдставi:

     1) вiдповiдних заяв про державну реєстрацiю;

     2) документiв, що подаються для проведення iнших реєстрацiйних дiй;

     3) вiдомостей, отриманих у результатi iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв.

     2. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про юридичну особу, крiм державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:

     1) найменування юридичної особи, у тому числi скорочене (за наявностi);

     2) iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України (далi - iдентифiкацiйний код);

     3) органiзацiйно-правова форма;

     4) вид громадського формування (полiтична партiя, структурне утворення полiтичної партiї; громадське об'єднання, мiсцевий осередок громадського об'єднання iз статусом юридичної особи; професiйна спiлка, об'єднання професiйних спiлок, органiзацiя профспiлки, передбачена статутом профспiлки, об'єднання органiзацiй профспiлок, органiзацiя роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв; творча спiлка, мiсцевий осередок творчої спiлки);

     5) данi про статус громадського формування;

     6) центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або який здiйснює функцiї з управлiння корпоративними правами держави у вiдповiднiй юридичнiй особi;

     7) мета дiяльностi громадського формування;

     8) перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи: прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), дата народження, країна громадянства, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), серiя та номер паспорта, якщо засновник - фiзична особа; найменування, країна резидентства, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, якщо засновник - юридична особа; вiдмiтка про закiнчення повноважень засновника громадського формування у зв'язку з державною реєстрацiєю;

     9) iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа (крiм громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, релiгiйних органiзацiй, державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, їх асоцiацiй, державних та комунальних пiдприємств, установ, органiзацiй): прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), дата народження, країна громадянства, серiя та номер паспорта громадянина України або паспортного документа iноземця, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), дата народження, а також повне найменування та iдентифiкацiйний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером). У разi вiдсутностi в юридичної особи кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься вiдмiтка про причину його вiдсутностi.

     У разi якщо засновниками юридичної особи є виключно фiзичнi особи, якi є бенефiцiарними власниками (контролерами) юридичної особи, iнформацiя про кiнцевого бенефiцiарного власника (контролера) юридичної особи не подається;

     10) мiсцезнаходження юридичної особи;

     11) види дiяльностi;

     12) назва органiв управлiння юридичної особи;

     13) вiдомостi про керiвника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про iнших осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     14) вiдомостi про членiв керiвних органiв: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку - для громадського формування;

     15) розмiр статутного (складеного) капiталу (пайового фонду) та розмiр частки кожного iз засновникiв (учасникiв);

     16) вид установчого документа (установчий акт, статут, модельний статут, засновницький договiр, одноособова заява (меморандум), положення тощо);

     17) вiдомостi про установчий документ, на пiдставi якого дiє громадське формування, - у разi створення юридичної особи на пiдставi установчого документа iншого громадського формування;

     18) iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

     19) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     20) данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи:

     iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу;

     найменування вiдокремленого пiдроздiлу;

     мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;

     види дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу;

     вiдомостi про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу: прiзвище, iм'я, по батьковi, посада, дата народження, дата призначення та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи;

     вiдомостi про членiв керiвних органiв: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку - для вiдокремленого пiдроздiлу громадського формування;

     вiдомостi про належнiсть вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, що припиняється шляхом злиття, приєднання, подiлу або перетворення, до юридичної особи - правонаступника;

     iнформацiя для здiйснення зв'язку з вiдокремленим пiдроздiлом: телефон та адреса електронної пошти;

     21) данi про пiдроздiл громадського формування, що має статус юридичної особи (мiсцевий осередок громадського об'єднання, мiсцевий осередок творчої спiлки, органiзацiя профспiлки);

     22) данi про те, що юридична особа є вiдокремленим пiдроздiлом громадського формування;

     23) данi про те, що юридична особа є структурним утворенням полiтичної партiї;

     24) вiдомостi про структурнi утворення полiтичної партiї:

     вид структурного утворення полiтичної партiї (обласна, мiська, районна органiзацiя, первинний осередок, iнше структурне утворення);

     територiя, у межах якої дiє структурне утворення полiтичної партiї, наявнiсть статусу юридичної особи;

     дата та номер рiшення керiвного органу полiтичної партiї, яким завiрено заяву про державну реєстрацiю структурного утворення полiтичної партiї;

     вiдомостi про структурнi утворення полiтичної партiї iз статусом юридичної особи, що мiстяться в частинi другiй цiєї статтi;

     додатковi вiдомостi про структурнi утворення полiтичної партiї, що не мають статусу юридичної особи: дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi, найменування (повне, скорочене (за наявностi), дата легалiзацiї (реєстрацiї) та реєстрацiйний номер у паперовому Реєстрi обласних, мiських, районних органiзацiй або iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, або в книзi облiку первинних осередкiв полiтичних партiй, вiдомостi про керiвника структурного утворення: прiзвище, iм'я, по батьковi, вiдомостi про склад керiвних органiв, мiсцезнаходження, номер телефону, вiдомостi про припинення дiяльностi структурного утворення полiтичної партiї: дата, шляхи (реорганiзацiя, лiквiдацiя (саморозпуск), заборона дiяльностi, анулювання реєстрацiї) та пiдстава припинення дiяльностi, пiдстави для зупинення розгляду документiв, пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї, вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй, вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора, данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, якi поданi для державної реєстрацiї, мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi, данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     25) дата легалiзацiї (реєстрацiї) та реєстрацiйний номер у паперовому Реєстрi полiтичних партiй, Реєстрi об'єднань громадян, Реєстрi творчих спiлок - для громадських формувань, легалiзованих (зареєстрованих) до набрання чинностi цим Законом;

     26) данi про перебування юридичної особи у процесi припинення, у тому числi данi про рiшення щодо припинення юридичної особи, вiдомостi про комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

     27) данi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи;

     28) данi про перебування юридичної особи у процесi провадження у справi про банкрутство, санацiї, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, керуючого санацiєю;

     29) данi про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

     30) данi про юридичних осiб - правонаступникiв;

     31) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю, судового рiшення про арешт корпоративних прав, судового рiшення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй;

     32) вiдомостi про заборону дiяльностi громадського формування: анулювання реєстрацiї або заборона дiяльностi полiтичної партiї, заборона дiяльностi громадського об'єднання;

     33) пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     34) iнформацiя про направлення повiдомлення правоохоронним органам у разi виникнення сумнiвiв щодо справжностi поданих документiв;

     35) пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     36) вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     37) вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     38) данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     39) мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     40) данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     41) фiнансова звiтнiсть про господарську дiяльнiсть юридичної особи (крiм бюджетних установ) у складi балансу i звiту про фiнансовi результати в електроннiй формi, отримана з iнформацiйної системи центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики;

     42) вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     43) вiдомостi про смерть засновника (учасника) юридичної особи, визнання його безвiсно вiдсутнiм чи оголошення померлим, вiдомостi про смерть керiвника юридичної особи та особи, яка може вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи;

     44) данi про символiку: вид символiки (партiйний гiмн, прапор, розпiзнавальний знак, девiз, емблема, iнший вид), опис символiки, зображення символiки, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi, дата взяття до вiдома повiдомлення про втрату чинностi символiкою, пiдстави для зупинення розгляду документiв, пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї, вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй, вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора, данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     45) вiдомостi про лiцензування виду господарської дiяльностi суб'єкта господарювання:

     вид господарської дiяльностi, на який видано лiцензiю;

     найменування та iдентифiкацiйний код органу лiцензування, що прийняв рiшення про видачу лiцензiї;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про надання та вiдмову у наданнi лiцензiї (iз зазначенням пiдстави для такої вiдмови);

     вiдомостi про мiсця та засоби провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, подання яких органу лiцензування передбачено лiцензiйними умовами;

     пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання лiцензiї, дата набрання ним чинностi;

     дата видачi лiцензiї;

     вiдомостi про орган лiцензування (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код) та iм'я посадової особи, що внесла запис до Єдиного державного реєстру;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для лiцензування;

     46) вiдомостi про видачу документiв дозвiльного характеру:

     об'єкт, на який видано документ дозвiльного характеру;

     назва виданого документа дозвiльного характеру:

     дата i номер рiшення про видачу документiв дозвiльного характеру або повiдомлення про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру (iз зазначенням пiдстави для вiдмови);

     строк дiї документа дозвiльного характеру (необмеженiсть строку дiї документа);

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання документа дозвiльного характеру;

     дата надходження декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

     дата i номер судового рiшення про визнання анулювання документа дозвiльного характеру безпiдставним;

     дата поновлення безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру;

     вiдомостi про дозвiльний орган (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код) та iм'я посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для видачi документiв дозвiльного характеру;

     47) iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру.

     3. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi щодо державних органiв i органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб:

     1) найменування юридичної особи, у тому числi скорочене (за наявностi);

     2) iдентифiкацiйний код;

     3) органiзацiйно-правова форма;

     4) мiсцезнаходження юридичної особи;

     5) види дiяльностi;

     6) данi про розпорядчий акт, на пiдставi якого створено юридичну особу (крiм мiсцевих рад та їхнiх виконавчих комiтетiв);

     7) вiдомостi про керiвника юридичної особи: прiзвище, iм'я, по батьковi, посада, дата призначення або набуття повноважень, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     8) вiдомостi про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     9) iнформацiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою: телефон та адреса електронної пошти;

     10) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     11) данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи:

     iдентифiкацiйний код вiдокремленого пiдроздiлу;

     найменування вiдокремленого пiдроздiлу;

     мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу;

     види дiяльностi вiдокремленого пiдроздiлу;

     вiдомостi про керiвника вiдокремленого пiдроздiлу: прiзвище, iм'я, по батьковi, посада, дата призначення та реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), наявнiсть обмежень щодо представництва юридичної особи;

     iнформацiя для здiйснення зв'язку з вiдокремленим пiдроздiлом: телефон та адреса електронної пошти;

     12) данi про перебування юридичної особи у процесi припинення, у тому числi данi про рiшення щодо припинення юридичної особи, вiдомостi про комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про строк, визначений органом, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

     13) данi про скасування рiшення органу, що прийняв рiшення про припинення юридичної особи;

     14) данi про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

     15) данi про юридичних осiб - правонаступникiв;

     16) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю, та/або судового рiшення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй;

     17) пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     18) iнформацiя про направлення повiдомлення правоохоронним органам у разi виникнення сумнiвiв щодо справжностi поданих документiв;

     19) пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     20) вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     21) вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     22) данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     23) мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     24) данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     25) вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     26) iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру.

     4. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про фiзичну особу - пiдприємця:

     1) прiзвище, iм'я, по батьковi;

     2) дата народження;

     3) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта);

     4) країна громадянства;

     5) мiсцезнаходження (мiсце проживання або iнша адреса, за якою здiйснюється зв'язок з фiзичною особою - пiдприємцем);

     6) види дiяльностi;

     7) дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     8) iнформацiя для здiйснення зв'язку з фiзичною особою - пiдприємцем: телефон та адреса електронної пошти;

     9) пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     10) iнформацiя про направлення повiдомлення правоохоронним органам у разi виникнення сумнiвiв щодо справжностi поданих документiв;

     11) пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     12) дата прийняття, дата набрання законної сили та номер судового рiшення, на пiдставi якого проведено реєстрацiйну дiю, та/або судового рiшення про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй;

     13) прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв особи або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), яка призначена управителем майна фiзичної особи - пiдприємця;

     14) вiдомостi про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця, у тому числi пiдписувати договори, подавати документи для державної реєстрацiї тощо: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця;

     15) данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     16) мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     17) вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     18) данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     19) вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     20) вiдомостi про лiцензування виду господарської дiяльностi суб'єкта господарювання:

     вид господарської дiяльностi, на який видано лiцензiю;

     найменування та iдентифiкацiйний код органу лiцензування, що прийняв рiшення про видачу лiцензiї;

     дата i номер рiшення органу лiцензування про надання та вiдмову у наданнi лiцензiї (iз зазначенням пiдстави вiдмови);

     вiдомостi про мiсця та засоби провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, подання яких органу лiцензування передбачено лiцензiйними умовами;

     пiдстави, дата i номер рiшення про переоформлення, анулювання лiцензiї, дата набрання ним чинностi;

     дата видачi лiцензiї;

     вiдомостi про орган лiцензування (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код) та прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для лiцензування;

     21) вiдомостi про видачу документiв дозвiльного характеру:

     об'єкт, на який видано документ дозвiльного характеру;

     назва виданого документа дозвiльного характеру;

     дата i номер рiшення про видачу документiв дозвiльного характеру або повiдомлення про вiдмову у видачi документа дозвiльного характеру (iз зазначенням пiдстави для такої вiдмови);

     строк дiї документа дозвiльного характеру (необмеженiсть строку дiї такого документа);

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     пiдстави, дата i номер рiшення про анулювання документа дозвiльного характеру;

     дата надходження декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства;

     дата i номер судового рiшення щодо визнання анулювання документа дозвiльного характеру безпiдставним;

     дата поновлення безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру;

     вiдомостi про дозвiльний орган (найменування, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код) та прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, яка внесла запис до Єдиного державного реєстру;

     дата видачi документа дозвiльного характеру;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для видачi документiв дозвiльного характеру;

     22) вiдомостi про смерть фiзичної особи - пiдприємця, визнання її безвiсно вiдсутньою або оголошення її померлою;

     23) iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру.

     5. В Єдиному державному реєстрi мiстяться такi вiдомостi про державну реєстрацiю громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи:

     1) про громадськi об'єднання, органiзацiї профспiлки, передбаченi статутом профспiлки, що не мають статусу юридичної особи:

     найменування, у тому числi скорочене (за наявностi);

     дата утворення громадського об'єднання, органiзацiї профспiлки;

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     перелiк засновникiв громадського об'єднання: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, країна громадянства, мiсце проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), серiя та номер паспорта, якщо засновник - фiзична особа; найменування, країна резидентства, мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код, якщо засновник - юридична особа, вiдмiтка про закiнчення повноважень засновника громадського формування у зв'язку з державною реєстрацiєю;

     вiдомостi про керiвника громадського об'єднання; вiдомостi про особу (осiб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об'єднання: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, посада, дата призначення - для керiвника, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), iнформацiя для здiйснення зв'язку: телефон та адреса електронної пошти, данi про наявнiсть обмежень щодо представництва громадського об'єднання;

     статус органiзацiї профспiлки;

     мета (цiлi) дiяльностi;

     мiсцезнаходження громадського об'єднання, органiзацiї профспiлки;

     iнформацiя для здiйснення зв'язку: телефон та адреса електронної пошти;

     вiдомостi про припинення дiяльностi: дата та пiдстави для прийняття рiшення про припинення дiяльностi;

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     вид установчого документа (за наявностi);

     пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     2) про вiдокремленi пiдроздiли iноземних неурядових органiзацiй, представництва, фiлiї iноземних благодiйних органiзацiй:

     повне найменування вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     iдентифiкацiйний код;

     вид (вiдокремлений пiдроздiл, фiлiя, представництво тощо);

     мета (цiлi) дiяльностi;

     прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника;

     мiсцезнаходження вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     вiдомостi про iноземну неурядову (благодiйну) органiзацiю: повне найменування, мiсцезнаходження, країна реєстрацiї;

     дата видачi довiреностi на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та дата закiнчення строку дiї довiреностi;

     дата реєстрацiї та номер у Реєстрi об'єднань громадян (для вiдокремлених пiдроздiлiв, зареєстрованих до 1 сiчня 2013 року);

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     вид установчого документа (за наявностi);

     пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     вiдомостi про суб'єкта державної реєстрацiї та державного реєстратора;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     вiдомостi, отриманi в порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв;

     данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру;

     вiдомостi про припинення дiяльностi: дата та пiдстава рiшення (рiшення державного органу, рiшення керiвного органу iноземної неурядової органiзацiї, рiшення суду) про припинення дiяльностi;

     3) про постiйно дiючi третейськi суди:

     повне найменування;

     повне найменування засновника постiйно дiючого третейського суду, його iдентифiкацiйний код;

     мiсцезнаходження постiйно дiючого третейського суду;

     список третейських суддiв: прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, освiта, спецiальнiсть, останнє мiсце роботи, загальний трудовий стаж, стаж роботи за спецiальнiстю;

     дата затвердження положення, регламенту про постiйно дiючий третейський суд;

     дата реєстрацiї та реєстрацiйний номер у паперовому Реєстрi постiйно дiючих третейських судiв;

     вiдомостi про припинення дiяльностi: дата та пiдстави припинення дiяльностi;

     дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi;

     пiдстави для зупинення розгляду документiв;

     пiдстави для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     вiдомостi про скасування реєстрацiйних дiй;

     вiдомостi про державного реєстратора;

     данi про оприлюднення результатiв розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї;

     мiсце зберiгання реєстрацiйної справи в паперовiй формi;

     данi про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру;

     iнформацiя про виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру.

     6. Складовою Єдиного державного реєстру є Єдиний реєстр арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв) України, що мiстить вiдомостi про:

     1) реєстрацiйний номер запису про арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора);

     2) реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта) арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв);

     3) прiзвище, iм'я, по батьковi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора);

     4) дату та номер протоколу рiшення квалiфiкацiйної комiсiї про складення iспиту;

     5) дату та номер наказу Мiнiстерства юстицiї України про видачу свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора);

     6) дату видачi та номер свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора);

     7) мiсцезнаходження контори (офiсу) арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) (поштова адреса) та засоби зв'язку з арбiтражним керуючим (контактний телефон, адреса електронної пошти);

     8) досвiд роботи (трудовий стаж) на керiвних посадах (керiвника чи заступника керiвника юридичної особи);

     9) переоформлення свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) iз зазначенням дати видачi та номера переоформленого свiдоцтва;

     10) видачу дублiката свiдоцтва про право на здiйснення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) iз зазначенням дати видачi дублiката;

     11) результати проведення перевiрок дотримання арбiтражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацiєю, лiквiдатором) законодавства з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом;

     12) дату та номер протоколу рiшення дисциплiнарної комiсiї i наказу Мiнiстерства юстицiї України про накладення на арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора) дисциплiнарного стягнення;

     13) дату та номер наказу Мiнiстерства юстицiї України про припинення дiяльностi арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора);

     14) найменування саморегулiвної органiзацiї арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв), членом якої є арбiтражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацiєю, лiквiдатор);

     15) дiяльнiсть арбiтражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацiєю, лiквiдатора), необхiдну для ведення автоматизованої системи, що визначена наказом Мiнiстерства юстицiї України;

     16) прiзвище, iм'я, по батьковi, посаду особи, яка внесла вiдомостi до цього реєстру, а також дату та час внесення вiдомостей до цього реєстру, пiдставу для внесення вiдомостей.

     7. В Єдиному державному реєстрi мiстяться документи в електроннiй формi, поданi для державної реєстрацiї.

     Стаття 10. Статус документiв та вiдомостей, внесених до Єдиного державного реєстру

     1. Якщо документи та вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесенi до нього, такi документи та вiдомостi вважаються достовiрними i можуть бути використанi у спорi з третьою особою.

     2. Якщо вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, є недостовiрними i були внесенi до нього, третя особа може посилатися на них у спорi як на достовiрнi. Третя особа не може посилатися на них у спорi у разi, якщо вона знала або могла знати про те, що такi вiдомостi є недостовiрними.

     3. Якщо вiдомостi, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесенi до нього, вони не можуть бути використанi у спорi з третьою особою, крiм випадкiв, коли третя особа знала або могла знати цi вiдомостi.

     4. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, використовуються для iдентифiкацiї юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, у тому числi пiд час провадження ними господарської дiяльностi та вiдкриття рахункiв у банках та iнших фiнансових установах.

     Стаття 11. Надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру

     1. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, є вiдкритими i загальнодоступними (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

     2. Вiдомостi, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, надаються у виглядi:

     1) безоплатного доступу через портал електронних сервiсiв до:

     вiдомостей з Єдиного державного реєстру, якi актуальнi на момент запиту, необхiдних для видачi документiв дозвiльного характеру та лiцензiй, а також про виданi документи дозвiльного характеру та лiцензiї, для укладення цивiльно-правових договорiв, у тому числi щодо наявностi запису про державну реєстрацiю припинення або перебування юридичної особи у станi припинення, державну реєстрацiю припинення чи перебування у процесi припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, про мiсцезнаходження, види дiяльностi, центральний чи мiсцевий орган виконавчої влади, до сфери управлiння якого належить державне пiдприємство або частка держави у статутному капiталi юридичної особи, якщо така частка становить не менше 25 вiдсоткiв, про юридичних осiб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа, про юридичних осiб - правонаступникiв, про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, про осiб, якi можуть вчиняти дiї вiд iменi особи, у тому числi вiдомостi про розпорядника майна, санатора, голову комiсiї з припинення, лiквiдатора, управителя майна, наявнiсть обмежень щодо представництва, про вiдкриття виконавчого провадження, - шляхом їх пошуку за повним чи скороченим найменуванням, iменем, iдентифiкацiйним кодом, реєстрацiйним номером облiкової картки платника податкiв, серiєю та номером паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), перегляду, копiювання та роздрукування;

     основних вiдомостей про громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, якi актуальнi на момент запиту, - шляхом їх пошуку за найменуванням та видом громадського формування, перегляду, копiювання та роздрукування;

     результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, у тому числi виписки та установчих документiв юридичної особи, - шляхом їх пошуку за кодом доступу, перегляду, копiювання та роздрукування;

     2) оприлюднення публiчної iнформацiї з Єдиного державного реєстру у формi вiдкритих даних вiдповiдно до Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї";

     3) безоплатного доступу через персональний кабiнет до документiв, поданих юридичною особою, фiзичною особою - пiдприємцем та громадським формуванням, що не має статусу юридичної особи, для проведення реєстрацiйних дiй, вiдомостей про результати їх розгляду, документiв, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi таких осiб в електроннiй формi, та вiдомостей про цих осiб, якi актуальнi на момент запиту та на визначену дату, шляхом їх перегляду, копiювання та роздрукування;

     4) документiв у паперовiй та електроннiй формi, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi;

     5) виписок у паперовiй формi для проставлення апостилю та в електроннiй формi;

     6) витягiв у паперовiй та електроннiй формi, що мiстять вiдомостi, актуальнi на момент запиту або на визначену дату;

     7) суб'єктам приватного права може надаватися прямий доступ до Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у режимi реального часу на платнiй основi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.

     Кабiнет Мiнiстрiв України може визначати iншi форми надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру та розмiр плати за їх надання.

     3. Банки, бюро кредитних iсторiй на свiй електронний запит отримують iнформацiю з Єдиного державного реєстру в електронному виглядi у форматi бази даних, витягу та/або в iншiй формi у режимi реального часу на платнiй основi на пiдставi договорiв, укладених з технiчним адмiнiстратором.

     4. Виписка формується за результатами проведення реєстрацiйної дiї.

     Виписки для проставлення апостилю, витяги в паперовiй формi та документи, що мiстяться в реєстрацiйнiй справi, надаються протягом 24 годин пiсля надходження запиту, крiм вихiдних та святкових днiв.

     Витяги в електроннiй формi надаються в режимi реального часу.

     5. Витяги в паперовiй та електроннiй формi мають однакову юридичну силу.

     6. Порядок надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, перелiк додаткових вiдомостей, до яких надається безоплатний доступ через портал електронних сервiсiв, змiст виписки та витягу визначаються Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.

     Змiст виписки та витягу в частинi вiдомостей про виданi лiцензiї додатково визначається Мiнiстерством юстицiї України спiльно з уповноваженим органом з питань лiцензування.

     7. Державнi органи, у тому числi суди, органи Нацiональної полiцiї, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи безоплатно отримують вiдомостi з Єдиного державного реєстру з метою здiйснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.

     Стаття 12. Оприлюднення результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї

     1. Результати надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї, у тому числi виписки (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних), пiдлягають обов'язковому безоплатному оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру.

     Стаття 13. Iнформацiйна взаємодiя мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв

     1. Iнформацiйна взаємодiя мiж Єдиним державним реєстром та iнформацiйними системами державних органiв у випадках, визначених цiєю статтею, здiйснюється iнформацiйно-телекомунiкацiйними засобами в електроннiй формi у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України спiльно з вiдповiдними державними органами.

     2. Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру в день проведення реєстрацiйної дiї забезпечує передачу до iнформацiйних систем:

     центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, - вiдомостей про проведення такої реєстрацiйної дiї;

     Пенсiйного фонду України - вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї рiшення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, державну реєстрацiю припинення юридичної особи та пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї рiшення про припинення юридичної особи, початок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, державну реєстрацiю припинення юридичної особи.

     До центрального органу виконавчої влади, що реалiзує єдину державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, одночасно з вiдомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю створення юридичної особи та державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця технiчним адмiнiстратором Єдиного державного реєстру забезпечується передача копiї заяви про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйної заяви про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть в електроннiй формi, якщо такi заяви були поданi як додаток до заяви про державну реєстрацiю.

     3. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення є пiдставою для взяття їх на облiк в органах державної статистики, державної фiскальної служби та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства.

     4. Вiдомостi з Єдиного державного реєстру про державну реєстрацiю припинення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця є пiдставою для зняття їх з облiку в органах державної статистики, державної фiскальної служби, Пенсiйного фонду України та/або вчинення iнших дiй вiдповiдно до законодавства.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi статистики, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     дата запису про взяття на облiк, назва та iдентифiкацiйний код органу державної статистики, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення;

     дата та номер запису про зняття з облiку юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та фiзичної особи - пiдприємця - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю припинення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     iдентифiкацiйнi коди для їх присвоєння юридичним особам, їх вiдокремленим пiдроздiлам, вiдокремленим пiдроздiлам iноземної неурядової органiзацiї, представництву, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї суб'єктом державної реєстрацiї - протягом п'яти днiв з дня отримання вiдповiдної заявки;

     фiнансову звiтнiсть про господарську дiяльнiсть юридичної особи (крiм бюджетних установ) у складi балансу i звiту про фiнансовi результати - протягом мiсяця з дня її отримання.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику та державну полiтику з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     пiдтвердження присвоєння фiзичнiй особi реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв iз зазначенням цього номера або права здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта) iз зазначенням серiї та номера паспорта - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     дата та номер запису про взяття на облiк як платника податкiв та зборiв, назва та iдентифiкацiйний код органу державної фiскальної служби, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, а також у день взяття на облiк органом державної фiскальної служби - у разi змiни їх мiсцезнаходження;

     дата взяття на облiк як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, назва та iдентифiкацiйний код органу державної фiскальної служби, в якому юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку, реєстрацiйний номер платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, а також у день взяття на облiк органом державної фiскальної служби - у разi змiни їх мiсцезнаходження;

     клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за основним видом його економiчної дiяльностi - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю створення юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця, скасування державної реєстрацiї їх припинення, а також у разi змiни класу професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     термiн, до якого юридична особа, її вiдокремлений пiдроздiл, вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництво, фiлiя iноземної благодiйної органiзацiї та фiзична особа - пiдприємець перебуває на облiку в органi державної фiскальної служби за мiсцем попередньої реєстрацiї, - у день отримання вiдомостей про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, пов'язаних iз змiною мiсцезнаходження юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, фiзичної особи - пiдприємця;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     про узгодження плану реорганiзацiї юридичної особи - у разi наявностi податкового боргу при реорганiзацiї юридичної особи - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї.

     7. Пенсiйний фонд України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     8. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi органiзацiї примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру вiдомостей про вiдкриття та завершення виконавчих проваджень - у день внесення до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень вiдомостей про вiдкриття та завершення виконавчого провадження.

     9. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру таких вiдомостей:

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства - у день отримання запиту вiд суб'єкта державної реєстрацiї;

     про вiдсутнiсть (наявнiсть) нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства - протягом 30 календарних днiв з дати отримання вiдомостей про проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     10. Державна судова адмiнiстрацiя України забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру примiрника судового рiшення, яке тягне за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, судового рiшення про арешт корпоративних прав та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй - у день набрання рiшенням суду законної сили.

     11. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру вiдомостей про кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) юридичної особи, якi не були наданi заявником вiдповiдно до цього Закону.

Роздiл IV
ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 14. Подання документiв для державної реєстрацiї

     1. Документи для державної реєстрацiї можуть подаватися у паперовiй або електроннiй формi.

     У паперовiй формi документи подаються особисто заявником або поштовим вiдправленням.

     2. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свiй паспорт громадянина України або тимчасове посвiдчення громадянина України, або паспортний документ iноземця, або посвiдчення особи без громадянства, або посвiдку на постiйне або тимчасове проживання.

     У разi подання документiв представником додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження.

     3. Документи в електроннiй формi подаються заявником через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

     4. Документи в паперовiй формi приймаються за описом, примiрник якого в день їх надходження видається заявнику з вiдмiткою про дату їх отримання та кодом доступу в той спосiб, вiдповiдно до якого були поданi документи.

     5. Направлення судових рiшень, якi тягнуть за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi, та про заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй здiйснюється у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром та Єдиним державним реєстром судових рiшень.

     6. Направлення судових рiшень щодо проведення реєстрацiйної дiї для примусового виконання здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження".

     Стаття 15. Вимоги до оформлення документiв, що подаються для державної реєстрацiї

     1. Документи, що подаються для державної реєстрацiї, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

     1) документи мають бути викладенi державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - iншою мовою (крiм заяви про державну реєстрацiю);

     2) текст документiв має бути написаний розбiрливо (машинодруком або вiд руки друкованими лiтерами);

     3) документи не повиннi мiстити пiдчищення або дописки, закресленi слова та iншi виправлення, не обумовленi в них, орфографiчнi та арифметичнi помилки, заповнюватися олiвцем, а також мiстити пошкодження, якi не дають змоги однозначно тлумачити їх змiст;

     4) документи в електроннiй формi мають бути оформленi згiдно з вимогами, визначеними законодавством;

     5) заява про державну реєстрацiю пiдписується заявником. У разi подання заяви про державну реєстрацiю поштовим вiдправленням справжнiсть пiдпису заявника повинна бути нотарiально засвiдчена;

     6) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та вiдповiдати законодавству;

     7) рiшення про припинення юридичної особи має мiстити вiдомостi про персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), її голову або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв або серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

     8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддiв постiйно дiючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен мiстити вiдомостi, передбаченi законодавством, та вiдповiдати законодавству;

     9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовiй формi, прошивається, пронумеровується та пiдписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;

     10) установчi документи банкiв, iнших юридичних осiб, якi згiдно iз законом пiдлягають погодженню (реєстрацiї) вiдповiдно Нацiональним банком України, iншими державними органами, подаються з вiдмiткою про їх погодження вiдповiдним органом;

     11) внесення змiн до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддiв постiйно дiючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новiй редакцiї;

     12) передавальний акт (у разi злиття, приєднання, перетворення) та розподiльчий баланс (у разi подiлу або видiлу) юридичної особи повиннi вiдповiдати вимогам, встановленим законом;

     13) документи, виданi вiдповiдно до законодавства iноземної держави, повиннi бути легалiзованi (консульська легалiзацiя чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами;

     14) документ, викладений iноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову iз засвiдченням вiрностi перекладу з однiєї мови на iншу або пiдпису перекладача в установленому законодавством порядку;

     15) зображення та опис символiки повиннi бути оформленi з дотриманням вимог, встановлених законом, та вiдповiдати законодавству.

     2. Форми заяв про державну реєстрацiю затверджуються Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 16. Вимоги до найменування юридичної особи або її вiдокремленого пiдроздiлу

     1. Найменування юридичної особи повинно мiстити iнформацiю про її органiзацiйно-правову форму (крiм державних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, органiв влади Автономної Республiки Крим, державних, комунальних органiзацiй, закладiв, установ) та назву.

     2. Органiзацiйно-правова форма юридичної особи визначається вiдповiдно до класифiкацiї органiзацiйно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi технiчного регулювання.

     3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також мiстити iнформацiю про мету дiяльностi, вид, спосiб утворення, залежнiсть юридичної особи та iншi вiдомостi згiдно з вимогами до найменування окремих органiзацiйно-правових форм юридичних осiб, установленими Цивiльним, Господарським кодексами України та цим Законом.

     4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню iншої юридичної особи (крiм органiв мiсцевого самоврядування).

     5. У найменуваннi юридичних осiб забороняється використовувати:

     повне чи скорочене найменування державних органiв або органiв мiсцевого самоврядування, або похiднi вiд цих найменувань, або iсторичнi державнi найменування, перелiк яких установлює Кабiнет Мiнiстрiв України, - у найменуваннях юридичних осiб приватного права;

     символiку комунiстичного та/або нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комунiстичного та нацiонал-соцiалiстичного (нацистського) тоталiтарних режимiв в Українi та заборону пропаганди їхньої символiки";

     термiни, абревiатури, похiднi термiни, заборона використання яких передбачена законом.

     6. Законами можуть бути встановленi особливостi найменування товариств, холдингових компанiй, банкiв, пенсiйних фондiв, корпоративних iнвестицiйних фондiв, торгово-промислової палати, навчальних закладiв, юридичних осiб, якi мають лiцензiю на здiйснення страхової дiяльностi, волонтерських органiзацiй, адвокатських бюро, операторiв державних лотерей, асоцiацiй органiв мiсцевого самоврядування та їх добровiльних об'єднань, полiтичних партiй, громадських об'єднань, профспiлок, їх органiзацiй та об'єднань, органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань.

     7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її вiдокремленого пiдроздiлу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крiм органiзацiї профспiлки, встановлюються Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 17. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї юридичної особи

     1. Для державної реєстрацiї створення юридичної особи (у тому числi в результатi видiлу, злиття, перетворення, подiлу), крiм створення центрального органу виконавчої влади, органу мiсцевого самоврядування, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю створення юридичної особи. У заявi про державну реєстрацiю створення юридичної особи, утвореної в результатi подiлу, додатково зазначаються вiдомостi про вiдокремленi пiдроздiли в частинi їх належностi до юридичної особи - правонаступника;

     2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй за формами, затвердженими вiдповiдно до законодавства, - за бажанням заявника;

     3) документ, що пiдтверджує створення громадського формування, вiдповiднiсть статуту юридичної особи, на пiдставi якого дiє громадське формування, - у разi державної реєстрацiї громадського формування, що є самостiйним структурним пiдроздiлом у складi iншої юридичної особи;

     4) вiдомостi про керiвнi органи громадського формування (iм'я, дата народження керiвника, членiв iнших керiвних органiв, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку), вiдомостi про особу (осiб), яка має право представляти громадське формування для здiйснення реєстрацiйних дiй (iм'я, дата народження, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку);

     5) установчий документ юридичної особи - у разi створення юридичної особи на пiдставi власного установчого документа;

     6) реєстр громадян, якi брали участь в установчому з'їздi (конференцiї, зборах), - у разi державної реєстрацiї створення громадських об'єднань, полiтичної партiї;

     7) програма полiтичної партiї - у разi державної реєстрацiї створення полiтичної партiї;

     8) список пiдписiв громадян України за формою, встановленою Мiнiстерством юстицiї України, - у разi державної реєстрацiї створення полiтичної партiї;

     9) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

     10) документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної особи у країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо), - у разi створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є iноземна юридична особа;

     11) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) передавального акта - у разi створення юридичної особи в результатi перетворення, злиття або видiлу;

     12) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) розподiльчого балансу - у разi створення юридичної особи в результатi подiлу;

     13) документи для державної реєстрацiї змiн про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, - у разi створення юридичної особи в результатi видiлу;

     14) документи для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi злиття та подiлу - у разi створення юридичної особи в результатi злиття та подiлу;

     15) список учасникiв з'їзду, конференцiї, установчих або загальних зборiв членiв профспiлки.

     2. Для державної реєстрацiї створення юридичної особи - державного органу подається заява про державну реєстрацiю створення юридичної особи.

     Для державної реєстрацiї створення, припинення юридичної особи - мiсцевої ради, виконавчого комiтету мiсцевої ради, а також змiн до вiдомостей про неї подається заява про державну реєстрацiю створення, припинення юридичної особи, внесення змiн до вiдомостей про неї.

     Для державної реєстрацiї створення, припинення юридичної особи - виконавчого органу мiсцевої ради (крiм виконавчого комiтету), а також змiн до вiдомостей про неї подається заява про державну реєстрацiю створення, припинення юридичної особи, внесення змiн до вiдомостей про неї, а також акт мiсцевої ради про створення, припинення виконавчого органу, акт сiльського, селищного, мiського голови про призначення керiвника такого органу.

     Державна реєстрацiя при реорганiзацiї органiв мiсцевого самоврядування як юридичних осiб пiсля добровiльного об'єднання територiальних громад здiйснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад".

     3. Для державної реєстрацiї включення вiдомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подається заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру.

     4. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у тому числi змiн до установчих документiв юридичної особи, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про змiни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крiм внесення змiн до iнформацiї про кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) юридичної особи, у тому числi кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про мiсцезнаходження та про здiйснення зв'язку з юридичною особою;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) протоколу засiдання керiвного органу громадського формування, на якому вiдповiдно до установчого документа було скликано засiдання вищого органу управлiння, - у разi державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське формування;

     4) документ, що пiдтверджує правомочнiсть прийняття рiшення вiдповiдно до статуту громадського формування про внесення змiн до Єдиного державного реєстру, - у разi державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське формування;

     5) вiдомостi про керiвнi органи громадського формування (iм'я, дата народження керiвника, членiв iнших керiвних органiв, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку) - у разi внесення змiн до складу керiвних органiв;

     6) документ, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної особи в країнi її мiсцезнаходження (витяг iз торговельного, банкiвського, судового реєстру тощо), - у разi змiн, пов'язаних iз входженням до складу засновникiв юридичної особи iноземної юридичної особи;

     7) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

     8) установчий документ юридичної особи в новiй редакцiї - у разi внесення змiн, що мiстяться в установчому документi;

     9) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) передавального акта - у разi внесення змiн, пов'язаних iз внесенням даних про юридичну особу, правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

     10) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв) та/або заява фiзичної особи про вихiд iз складу засновникiв (учасникiв), та/або договору, iншого документа про перехiд чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи, та/або рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про примусове виключення iз складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи або ксерокопiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи, судове рiшення про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою - у разi внесення змiн, пов'язаних iз змiною складу засновникiв (учасникiв) юридичної особи.

     5. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз зупиненням (припиненням) членства у громадському формуваннi керiвника (члена керiвного органу) така особа подає копiю заяви про зупинення (припинення) нею членства до вiдповiдних статутних органiв громадського формування з вiдмiткою про її прийняття.

     6. Для державної реєстрацiї переходу юридичної особи на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю переходу з власного установчого документа на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про перехiд на дiяльнiсть на пiдставi модельного статуту.

     7. Для державної реєстрацiї переходу юридичної особи з модельного статуту на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю переходу з модельного статуту на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про перехiд на дiяльнiсть на пiдставi власного установчого документа та затвердження установчого документа;

     3) установчий документ юридичної особи.

     8. Для державної реєстрацiї рiшення про видiл юридичної особи подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв або вiдповiдного органу юридичної особи про видiл юридичної особи.

     9. Для державної реєстрацiї рiшення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або вiдповiдним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - вiдповiдним державним органом, подаються такi документи:

     1) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про припинення юридичної особи;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, яким затверджено персональний склад комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї) або лiквiдатора, реєстрацiйнi номери облiкових карток платникiв податкiв (або вiдомостi про серiю та номер паспорта - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог, - у разi вiдсутностi зазначених вiдомостей у рiшеннi учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - у рiшеннi вiдповiдного державного органу, про припинення юридичної особи.

     10. Для державної реєстрацiї рiшення про вiдмiну рiшення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками або вiдповiдним органом юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - вiдповiдним державним органом, подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про вiдмiну рiшення про припинення юридичної особи.

     11. Для державної реєстрацiї змiни складу комiсiї з припинення (комiсiї з реорганiзацiї, лiквiдацiйної комiсiї), голови комiсiї або лiквiдатора подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення учасникiв юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдного державного органу, про змiни.

     12. Для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї на пiдставi рiшення про припинення юридичної особи, прийнятого учасниками юридичної особи або вiдповiдного органу юридичної особи, а у випадках, передбачених законом, - рiшення вiдповiдних державних органiв, або судового рiшення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з її банкрутством, пiсля закiнчення процедури припинення, але не ранiше закiнчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     2) довiдка архiвної установи про прийняття документiв, що вiдповiдно до закону пiдлягають довгостроковому зберiганню.

     13. Для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її реорганiзацiї пiсля закiнчення процедури припинення, але не ранiше закiнчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її реорганiзацiї;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) розподiльчого балансу - у разi припинення юридичної особи в результатi подiлу;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) передавального акта - у разi припинення юридичної особи в результатi перетворення, злиття або приєднання;

     4) довiдка архiвної установи про прийняття документiв, що вiдповiдно до закону пiдлягають довгостроковому зберiганню, - у разi припинення юридичної особи в результатi подiлу, злиття або приєднання;

     5) документи для державної реєстрацiї створення юридичної особи, визначенi частиною першою цiєї статтi, - у разi припинення юридичної особи в результатi перетворення;

     6) документи для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, - у разi припинення юридичної особи в результатi приєднання.

     14. Для державної реєстрацiї рiшення про припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб подаються:

     1) копiя рiшення Нацiонального банку України про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку;

     2) копiя рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про призначення уповноваженої особи Фонду.

     15. Для державної реєстрацiї припинення банку у зв'язку з прийняттям рiшення про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю банку подається рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про затвердження звiту про завершення лiквiдацiї банку.

     16. Для державної реєстрацiї створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про створення вiдокремленого пiдроздiлу.

     17. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подається заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi.

     18. Для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи подається заява про державну реєстрацiю припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи.

     19. У разi подання документiв, крiм випадку, коли вiдомостi про повноваження цього представника мiстяться в Єдиному державному реєстрi, представником додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження.

     20. У разi участi представника засновника (учасника) юридичної особи у прийняттi рiшення уповноваженим органом управлiння юридичної особи додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження.

     Стаття 18. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця

     1. Для державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю фiзичної особи пiдприємцем;

     2) заява про обрання фiзичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстрацiйна заява про добровiльну реєстрацiю як платника податку на додану вартiсть за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової i митної полiтики, - за бажанням заявника;

     3) нотарiально засвiдчена письмова згода батькiв (усиновлювачiв) або пiклувальника чи органу опiки та пiклування - для фiзичної особи, яка досягла шiстнадцяти рокiв i має бажання займатися пiдприємницькою дiяльнiстю, але не має повної цивiльної дiєздатностi.

     2. Для державної реєстрацiї включення вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подається заява про державну реєстрацiю включення вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця до Єдиного державного реєстру.

     3. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про фiзичну особу - пiдприємця, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) документ про сплату адмiнiстративного збору - у випадках, передбачених цим Законом;

     3) копiя довiдки про змiну реєстрацiйного номера облiкової картки - у разi внесення змiн, пов'язаних iз змiною реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв;

     4) копiя першої сторiнки паспорта та сторiнки з вiдмiткою про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта - у разi внесення змiн, пов'язаних iз змiною серiї та номера паспорта, - для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта.

     4. Для державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця подається один з таких документiв:

     1) заява про державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням - у разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням;

     2) ксерокопiя свiдоцтва про смерть фiзичної особи, судове рiшення про визнання фiзичної особи безвiсно вiдсутньою - у разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця у зв'язку з її смертю, визнанням її безвiсно вiдсутньою або оголошенням померлою.

     5. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє свiй паспорт громадянина України або тимчасове посвiдчення громадянина України, або паспортний документ iноземця, або посвiдчення особи без громадянства, або посвiдку на постiйне чи тимчасове проживання.

     6. У разi подання документiв, крiм випадку, коли вiдомостi про повноваження цього представника мiстяться в Єдиному державному реєстрi, представником додатково подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) документа, що засвiдчує його повноваження.

     7. Забороняється вимагати додатковi документи для проведення реєстрацiйних дiй, якщо вони не передбаченi цiєю статтею.

     Стаття 19. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи

     1. Державна реєстрацiя громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, здiйснюється шляхом повiдомлення про утворення такого громадського об'єднання.

     2. Для повiдомлення про утворення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення про утворення громадського об'єднання;

     3) вiдомостi про засновникiв громадського об'єднання (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, адреса мiсця проживання, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi) - для фiзичної особи; її найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код - для юридичної особи);

     4) вiдомостi про особу (осiб), уповноважену представляти громадське об'єднання (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку).

     3. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться у Єдиному державному реєстрi, подаються заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, i примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння громадського об'єднання про змiни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

     4. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про громадське об'єднання, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз зупиненням (припиненням) членства в громадському об'єднаннi, що не має статусу юридичної особи, керiвник (член керiвного органу) подає копiю заяви про зупинення (припинення) ним членства до вiдповiдних статутних органiв громадського об'єднання з вiдмiткою про її прийняття.

     5. Для державної реєстрацiї припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

     Стаття 20. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї постiйно дiючого третейського суду

     1. Для державної реєстрацiї постiйно дiючого третейського суду подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю постiйно дiючого третейського суду;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння засновника про створення постiйно дiючого третейського суду;

     3) установчi документи постiйно дiючого третейського суду (положення, регламент третейського суду);

     4) список третейських суддiв;

     5) нотарiально засвiдчена копiя статуту засновника третейського суду.

     2. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння засновника про внесення змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     3) установчi документи постiйно дiючого третейського суду (положення, регламент третейського суду) у новiй редакцiї - у разi внесення змiн, що мiстяться в установчих документах постiйно дiючого третейського суду;

     4) список третейських суддiв у новiй редакцiї - у разi внесення змiн до складу третейських суддiв;

     5) нотарiально засвiдчена копiя статуту засновника третейського суду.

     3. Для державної реєстрацiї припинення постiйно дiючого третейського суду подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння засновника постiйно дiючого третейського суду про його припинення.

     Стаття 21. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї структурних утворень полiтичної партiї, що не мають статусу юридичної особи

     1. Державна реєстрацiя структурних утворень полiтичної партiї, що не мають статусу юридичної особи, здiйснюється лише пiсля державної реєстрацiї полiтичної партiї.

     2. Для державної реєстрацiї структурного утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю структурного утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи;

     2) копiя статуту полiтичної партiї;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення про створення структурного утворення полiтичної партiї, невiд'ємною частиною якого є реєстр учасникiв, що мiстить вiдомостi про прiзвище, iм'я, по батьковi, дату народження, громадянство;

     4) документ, що пiдтверджує створення структурного утворення полiтичної партiї, вiдповiдно до статуту полiтичної партiї, на пiдставi якого воно дiє.

     3. Державна реєстрацiя первинного осередку полiтичної партiї здiйснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повiдомлення про утворення первинного осередку.

     4. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про структурне утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про структурне утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння структурного утворення полiтичної партiї про змiни, що вносяться до Єдиного державного реєстру;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) протоколу засiдання керiвного органу структурного утворення полiтичної партiї, на якому вiдповiдно до статуту полiтичної партiї було скликано засiдання вищого органу управлiння структурного утворення полiтичної партiї;

     4) документ, що пiдтверджує правомочнiсть прийняття рiшення вiдповiдно до статуту полiтичної партiї;

     5) вiдомостi про керiвнi органи структурного утворення полiтичної партiї (прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження керiвника, членiв iнших керiвних органiв, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (за наявностi), посада, контактний номер телефону та iншi засоби зв'язку) - у разi внесення змiн до складу керiвних органiв.

     5. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про структурне утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз зупиненням (припиненням) членства у структурному утвореннi полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, керiвник (член керiвного органу) подає копiю заяви про зупинення (припинення) ним членства до вiдповiдних статутних органiв полiтичної партiї з вiдмiткою про її прийняття.

     6. Для державної реєстрацiї припинення структурного утворення полiтичної партiї, що не має статусу юридичної особи, подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння, передбаченого статутом полiтичної партiї, про саморозпуск або рiшення вiдповiдного державного органу про припинення структурного утворення полiтичної партiї.

     Стаття 22. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї

     1. Державна реєстрацiя в Українi вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї здiйснюється шляхом його акредитацiї без набуття статусу юридичної особи.

     2. Для акредитацiї вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     2) копiя документа уповноваженого органу iноземної держави, що пiдтверджує реєстрацiю iноземної неурядової органiзацiї;

     3) копiя установчих документiв iноземної неурядової органiзацiї;

     4) рiшення уповноваженого органу iноземної неурядової органiзацiї про утворення вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї та призначення його керiвника;

     5) статут (положення) вiдокремленого пiдроздiлу, представництва, фiлiї (якщо наявнiсть статуту (положення) передбачена рiшенням про утворення вiдокремленого пiдроздiлу, представництва, фiлiї);

     6) довiренiсть (нотарiально засвiдчена копiя) на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, оформлена вiдповiдно до законодавства держави, в якiй її видано;

     7) документ про сплату адмiнiстративного збору, крiм iноземних неурядових органiзацiй, звiльнених вiд плати за акредитацiю на пiдставi мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     3. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, протягом 20 днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення iноземною неурядовою органiзацiєю або уповноваженою нею особою подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) рiшення уповноваженого органу iноземної неурядової органiзацiї;

     3) довiренiсть (нотарiально засвiдчена копiя) на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, оформлена вiдповiдно до законодавства держави, в якiй її видано.

     4. Для державної реєстрацiї припинення вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї подається рiшення уповноваженого органу iноземної неурядової органiзацiї, вiдокремлений пiдроздiл, представництво, фiлiя якої акредитованi в Українi, або рiшення державного органу.

     Стаття 23. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї символiки

     1. Для державної реєстрацiї символiки подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю символiки;

     2) нотарiально засвiдчена копiя установчого документа юридичної особи;

     3) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про затвердження символiки, визначення виду символiки, її опис, а для полiтичних партiй - також текст гiмну та/або девiзу;

     4) зображення символiки (прапора та/або емблеми, текст гiмну та/або девiзу) у паперовiй та електроннiй формi;

     5) опис символiки в паперовiй та електроннiй формi;

     6) документ про сплату адмiнiстративного збору.

     2. Для державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про символiку, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, подаються такi документи:

     1) заява про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про символiку, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     2) примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про затвердження символiки, визначення виду символiки, її опис, а для полiтичних партiй - також текст гiмну та/або девiзу;

     3) зображення прапора та/або емблеми, текст гiмну та/або девiзу в паперовiй та електроннiй формi;

     4) опис символiки в паперовiй та електроннiй формi.

     3. Для державної реєстрацiї втрати чинностi символiки подається примiрник оригiналу (нотарiально засвiдчена копiя) рiшення уповноваженого органу управлiння юридичної особи про втрату чинностi символiки.

     Стаття 24. Документи, що подаються заявником для державної реєстрацiї пiдтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання

     1. Для державної реєстрацiї пiдтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання подається заява про державну реєстрацiю пiдтвердження всеукраїнського статусу.

     2. Для вiдмови вiд всеукраїнського статусу подається заява про державну реєстрацiю вiдмови вiд всеукраїнського статусу.

     Стаття 25. Порядок проведення державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй

     1. Державна реєстрацiя та iншi реєстрацiйнi дiї проводяться на пiдставi:

     1) документiв, що подаються заявником для державної реєстрацiї;

     2) судових рiшень, що набрали законної сили та тягнуть за собою змiну вiдомостей в Єдиному державному реєстрi або заборону (скасування заборони) вчинення реєстрацiйних дiй, а також надiйшли в електроннiй формi вiд суду або державної виконавчої служби вiдповiдно до Закону України "Про виконавче провадження";

     3) рiшень, прийнятих за результатами оскарження в адмiнiстративному порядку вiдповiдно до статтi 34 цього Закону.

     2. Порядок проведення державної реєстрацiї та iнших реєстрацiйних дiй на пiдставi документiв, що подаються заявником для державної реєстрацiї, включає:

     1) заповнення форми заяви про державну реєстрацiю - у разi подання документiв особисто заявником (за бажанням заявника);

     2) прийом документiв за описом - у разi подання документiв у паперовiй формi;

     3) виготовлення копiй документiв в електроннiй формi - у разi подання документiв у паперовiй формi;

     4) внесення копiй документiв в електроннiй формi до Єдиного державного реєстру;

     5) перевiрку документiв на наявнiсть пiдстав для зупинення розгляду документiв;

     6) перевiрку документiв на наявнiсть пiдстав для вiдмови в державнiй реєстрацiї;

     7) прийняття рiшення про проведення реєстрацiйної дiї - для громадських формувань, символiки та засвiдчення факту наявностi всеукраїнського статусу громадського об'єднання;

     8) проведення реєстрацiйної дiї (у тому числi з урахуванням принципу мовчазної згоди) за вiдсутностi пiдстав для зупинення розгляду документiв та вiдмови в державнiй реєстрацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

     9) формування та оприлюднення на порталi електронних сервiсiв виписки, результатiв надання адмiнiстративних послуг у сферi державної реєстрацiї та установчих документiв юридичної особи.

     3. Суб'єкт державної реєстрацiї не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання судового рiшення, передбаченого пунктом 2 частини першої цiєї статтi:

     1) звертається до суду за роз'ясненням судового рiшення - у разi якщо судове рiшення є незрозумiлим для суб'єкта державної реєстрацiї;

     2) повiдомляє суд або державну виконавчу службу про неможливiсть виконання рiшення iз зазначенням пiдстав - у разi неможливостi виконання судового рiшення;

     3) проводить вiдповiдну реєстрацiйну дiю шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру (крiм випадкiв, передбачених пунктами 1 та 2 цiєї частини);

     4) формує виписку для її оприлюднення на порталi електронних сервiсiв - у разi змiни вiдомостей, що мiстяться у виписцi.

     4. Спрощена процедура державної реєстрацiї припинення юридичної особи шляхом її лiквiдацiї проводиться на пiдставi:

     1) судового рiшення про скасування (визнання недiйсною) державної реєстрацiї юридичної особи у випадках, передбачених законом, якщо таке рiшення прийнято судом до 1 липня 2004 року, крiм судового рiшення про визнання юридичної особи банкрутом;

     2) судового рiшення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з банкрутством юридичної особи, якщо таке рiшення прийнято судом пiсля 1 липня 2004 року, i в разi якщо голова лiквiдацiйної комiсiї з припинення юридичної особи або лiквiдатор юридичної особи протягом трьох рокiв з дати оприлюднення повiдомлення про постановлення судового рiшення про припинення юридичної особи, не пов'язаного з банкрутством юридичної особи, не надав суб'єкту державної реєстрацiї документи, необхiднi для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     3) неподання головою лiквiдацiйної комiсiї з припинення юридичної особи або лiквiдатором юридичної особи документiв, необхiдних для державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї протягом одного року з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї.

     5. Порядок проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї включає:

     1) проведення реєстрацiйної дiї щодо початку проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати настання пiдстави, передбаченої частиною четвертою цiєї статтi;

     2) державну реєстрацiю припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї - не пiзнiше наступного робочого дня пiсля отримання вiдомостей:

     про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     про вiдсутнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування;

     про вiдсутнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента;

     про вiдсутнiсть нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства.

     У разi неодержання вiд державних органiв вiдомостей, зазначених у цiй частинi, у порядку та строки, визначенi цим Законом, державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї проводиться за принципом мовчазної згоди;

     3) проведення реєстрацiйної дiї щодо зупинення проведення спрощеної процедури державної реєстрацiї припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру не пiзнiше наступного робочого дня з дати отримання вiдомостей про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, або наявнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування, або наявнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв юридичної особи - емiтента, або наявнiсть нескасованої реєстрацiї випуску акцiй акцiонерного товариства;

     4) формування та оприлюднення на порталi електронних сервiсiв виписки - у разi змiни вiдомостей, що мiстяться у нiй.

     6. Порядок державної реєстрацiї, пiдготовки та оформлення рiшень про реєстрацiю громадських формувань, символiки та проведення iнших реєстрацiйних дiй визначається Мiнiстерством юстицiї України в Порядку державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.

     Стаття 26. Строк розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї

     1. Розгляд документiв, поданих для державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй, здiйснюється у такi строки:

     1) щодо юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - протягом 24 годин пiсля надходження документiв, поданих для державної реєстрацiї та проведення iнших реєстрацiйних дiй, крiм вихiдних та святкових днiв;

     2) щодо полiтичної партiї, творчої спiлки, мiсцевого осередку творчої спiлки - не пiзнiше 30 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     3) щодо постiйно дiючого третейського суду - не пiзнiше 15 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     4) щодо структурного утворення полiтичної партiї - не пiзнiше 10 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     5) щодо первинного осередку полiтичної партiї - протягом одного робочого дня з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     6) щодо професiйної спiлки, її органiзацiї або об'єднання, органiзацiї роботодавцiв, її об'єднання - не пiзнiше 15 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     7) щодо громадського об'єднання, мiсцевого осередку громадського об'єднання iз статусом юридичної особи - не пiзнiше трьох робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     8) щодо громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пiзнiше трьох робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї;

     9) щодо акредитацiї в Українi вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, фiлiї та представництва iноземної благодiйної органiзацiї - не пiзнiше 20 робочих днiв з дати подання документiв для державної реєстрацiї.

     2. Строк розгляду документiв, встановлений пунктами 2, 6 i 7 частини першої цiєї статтi, може бути продовжений суб'єктом державної реєстрацiї за необхiдностi, але не бiльше нiж на 15 робочих днiв.

     3. Державна реєстрацiя може проводитися у скороченi строки. Пiдстави, порядок та розмiр плати за проведення державної реєстрацiї у скороченi строки встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 27. Зупинення розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї

     1. Пiдставами для зупинення розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, є:

     1) подання документiв або вiдомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязi;

     2) невiдповiднiсть документiв вимогам, установленим статтею 15 цього Закону;

     3) невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у заявi про державну реєстрацiю, вiдомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрацiї, або вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     4) невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрацiї, вiдомостям, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi;

     5) невiдповiднiсть реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта) вiдомостям, наданим вiдповiдно до статтi 13 цього Закону;

     6) несплата адмiнiстративного збору або сплата не в повному обсязi;

     7) подання документiв з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

     2. Зупинення розгляду документiв з пiдстав, не передбачених цiєю статтею, не допускається.

     Зупинення розгляду документiв здiйснюється протягом 24 годин, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля надходження документiв, поданих для державної реєстрацiї.

     Зупинення розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї громадських формувань, здiйснюється у строки, встановленi статтею 26 цього Закону.

     3. Розгляд документiв зупиняється на строк, що становить 15 календарних днiв з дати їх подання.

     4. Повiдомлення про зупинення розгляду документiв iз зазначенням строку та виключного перелiку пiдстав для його зупинення та рiшення суб'єкта державної реєстрацiї про зупинення розгляду документiв розмiщуються на порталi електронних сервiсiв у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронної пошти.

     5. У разi подання документiв, необхiдних для усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв, протягом встановленого строку розгляд документiв поновлюється.

     6. У разi поновлення розгляду документiв обчислення строку розгляду документiв, поданих для державної реєстрацiї, i проведення реєстрацiйних дiй починається з дня подання документiв, необхiдних для усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв.

     7. Документи, що потребують усунення пiдстав для зупинення розгляду документiв, повертаються (видаються, надсилаються поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви про їх повернення.

     Стаття 28. Вiдмова у державнiй реєстрацiї

     1. Пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї:

     1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

     2) у Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про судове рiшення щодо заборони проведення реєстрацiйної дiї;

     3) у Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про судове рiшення про арешт корпоративних прав - у разi державної реєстрацiї змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, у зв'язку iз змiною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капiталi (пайовому фондi) юридичної особи;

     4) не усунуто пiдстави для зупинення розгляду документiв протягом встановленого строку;

     5) документи суперечать вимогам Конституцiї та законiв України;

     6) документи суперечать статуту громадського формування;

     7) порушено встановлений законом порядок створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи;

     8) невiдповiднiсть найменування юридичної особи вимогам закону;

     9) щодо засновника (учасника) юридичної особи, що створюється, проведено державну реєстрацiю рiшення про припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     10) щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про державну реєстрацiю змiн до вiдомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних iз змiною засновникiв (учасникiв) юридичної особи, проведено державну реєстрацiю рiшення про припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї;

     11) документи для державної реєстрацiї припинення юридичної особи поданi:

     ранiше строку, встановленого цим Законом;

     щодо юридичної особи, що припиняється в результатi її лiквiдацiї та є засновником (учасником) iнших юридичних осiб та/або має не закритi вiдокремленi пiдроздiли;

     в Єдиному державному реєстрi вiдсутнiй запис про державну реєстрацiю юридичної особи, утвореної шляхом реорганiзацiї в результатi злиття, приєднання, подiлу або перетворення;

     щодо акцiонерного товариства, стосовно якого надiйшли вiдомостi про наявнiсть нескасованої реєстрацiї випуску акцiй;

     щодо юридичної особи - емiтента цiнних паперiв, стосовно якого надiйшли вiдомостi про наявнiсть нескасованих випускiв цiнних паперiв;

     щодо юридичної особи, що лiквiдується, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та/або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;

     щодо юридичної особи, що реорганiзується, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати податкiв i зборiв та/або наявнiсть заборгованостi iз сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та вiдсутнiй узгоджений план реорганiзацiї юридичної особи;

     щодо юридичної особи, стосовно якої надiйшли вiдомостi про наявнiсть заборгованостi iз сплати страхових коштiв до Пенсiйного фонду України та фондiв соцiального страхування;

     щодо юридичної особи, стосовно якої надiйшли вiдомостi про вiдкрите виконавче провадження;

     щодо юридичної особи, стосовно якої вiдкрито провадження у справi про банкрутство.

     2. Пiдстави для вiдмови у державнiй реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця:

     1) документи подано особою, яка не має на це повноважень;

     2) у Єдиному державному реєстрi мiстяться вiдомостi про судове рiшення щодо заборони у проведеннi реєстрацiйної дiї;

     3) не усунуто пiдстави для зупинення розгляду документiв протягом встановленого строку;

     4) наявнi обмеження на зайняття пiдприємницькою дiяльнiстю, встановленi законом;

     5) наявнiсть в Єдиному державному реєстрi запису, що фiзична особа вже зареєстрована як фiзична особа - пiдприємець.

     3. Повiдомлення про вiдмову у проведеннi державної реєстрацiї повинно мiстити посилання на конкретну норму (пункт, статтю) законодавства iз зазначенням, що саме порушено пiд час оформлення та подання документiв, а також повинно бути зазначено, який саме пункт чи стаття поданого заявником документа (статуту, протоколу тощо) не вiдповiдає нормам законодавства.

     4. Вiдмова у державнiй реєстрацiї з пiдстав, не передбачених цiєю статтею, а також вiдмова у державнiй реєстрацiї (легалiзацiї) професiйної спiлки, її органiзацiї або об'єднання не допускається.

     5. Вiдмова у державнiй реєстрацiї здiйснюється протягом 24 годин пiсля надходження документiв, поданих для державної реєстрацiї, крiм вихiдних та святкових днiв.

     6. Вiдмова у державнiй реєстрацiї громадських формувань здiйснюється у строки, встановленi статтею 26 цього Закону.

     7. Повiдомлення про вiдмову у державнiй реєстрацiї iз зазначенням виключного перелiку пiдстав для вiдмови та рiшення суб'єкта державної реєстрацiї про вiдмову у державнiй реєстрацiї розмiщуються на порталi електронних сервiсiв у день вiдмови у державнiй реєстрацiї.

     8. У разi вiдмови у державнiй реєстрацiї документи, поданi для державної реєстрацiї (крiм документа про сплату адмiнiстративного збору), повертаються (видаються, надсилаються поштовим вiдправленням) заявнику не пiзнiше наступного робочого дня з дня надходження вiд заявника заяви про їх повернення.

     9. Пiсля усунення причин, що були пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї, заявник може повторно подати документи для державної реєстрацiї.

     Стаття 29. Реєстрацiйнi справи

     1. Реєстрацiйна справа формується в паперовiй та електроннiй формi пiсля внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця i державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця.

     2. Реєстрацiйна справа має реєстрацiйний номер, що присвоюється при внесеннi до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацiю фiзичної особи - пiдприємця i державну реєстрацiю включення вiдомостей про юридичну особу та фiзичну особу - пiдприємця.

     3. Реєстрацiйна справа в паперовiй формi зберiгається у суб'єкта державної реєстрацiї за мiсцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фiзичної особи - пiдприємця:

     щодо юридичної особи (крiм громадського формування) та фiзичної особи - пiдприємця - у виконавчих органах мiської ради мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київськiй, Севастопольськiй мiських, районних, районних у мiстах Києвi та Севастополi державних адмiнiстрацiях;

     щодо громадського формування, професiйних спiлок, їх органiзацiй, об'єднань профспiлок - у Мiнiстерствi юстицiї України, територiальних органах Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Києвi та Севастополi, районних, районних у мiстах, мiських (мiст обласного значення), мiськрайонних, мiжрайонних управлiннях юстицiї.

     Суб'єкт державної реєстрацiї, який провiв реєстрацiйну дiю, протягом трьох робочих днiв з дня її проведення надсилає документи, поданi для проведення реєстрацiї, вiдповiдному суб'єкту державної реєстрацiї, уповноваженому зберiгати реєстрацiйнi справи.

     4. Реєстрацiйна справа в паперовiй формi зберiгається протягом п'яти рокiв з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця. Пiсля закiнчення цього строку реєстрацiйнi справи в паперовiй формi, не внесенi за результатами експертизи їх цiнностi до Нацiонального архiвного фонду, знищуються в установленому законодавством порядку.

     5. Реєстрацiйна справа в електроннiй формi зберiгається протягом 75 рокiв з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацiю припинення юридичної особи, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, або державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

     6. Порядок формування та зберiгання реєстрацiйних справ визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Стаття 30. Витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документiв з реєстрацiйних справ

     1. Витребування (вилучення) документiв з реєстрацiйних справ здiйснюється в порядку, визначеному законом.

     2. Суб'єкт державної реєстрацiї, у якого зберiгається реєстрацiйна справа, зобов'язаний зробити копiї документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи, у паперовiй та електроннiй формi у разi їх вiдсутностi в Єдиному державному реєстрi. Копiї документiв у паперовiй формi повиннi бути пронумерованi, прошитi та завiренi печаткою. До реєстрацiйної справи долучаються копiя судового рiшення про витребування документiв, супровiдний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копiя опису вилучених документiв.

     3. Оригiнали документiв, вилученi з реєстрацiйної справи, надсилаються поштовим вiдправленням до суду або передаються безпосередньо особi, уповноваженiй судом на їх одержання, i пiдлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрацiї, у якого зберiгаються реєстрацiйнi справи, пiсля проведення вiдповiдних процесуальних дiй.

     Тимчасовий доступ до документiв з реєстрацiйної справи здiйснюється на пiдставi ухвали слiдчого суддi, суду в порядку, визначеному Кримiнальним процесуальним кодексом України.

     4. У разi вилучення (виїмки) документiв з реєстрацiйної справи на пiдставi ухвали слiдчого суддi, суду про тимчасовий доступ до речей i документiв суб'єкт державної реєстрацiї, у якого зберiгається реєстрацiйна справа, зобов'язаний зробити копiї документiв, що вилучаються з реєстрацiйної справи (щодо яких проведено виїмку), вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, а також долучити до реєстрацiйної справи копiю такої ухвали та опис вилучених документiв. Документи, вилученi з реєстрацiйної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особi, визначенiй в ухвалi слiдчого суддi, суду.

     5. Вилучення (витребування) документiв з реєстрацiйної справи не є пiдставою для вiдмови державного реєстратора у проведеннi реєстрацiйних дiй, передбачених цим Законом.

     6. Обсяг, порядок надання iнформацiї з реєстрацiйної справи та доступу до документiв, що знаходяться в реєстрацiйнiй справi, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення, визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 31. Порядок здiйснення контролю за наявнiстю у громадського об'єднання, що пiдтвердило свiй всеукраїнський статус, кiлькостi вiдокремлених пiдроздiлiв

     1. Суб'єкт державної реєстрацiї у разi виявлення наявностi у громадського об'єднання, що пiдтвердило свiй всеукраїнський статус, меншої кiлькостi вiдокремлених пiдроздiлiв, нiж передбачено частиною першою статтi 19 Закону України "Про громадськi об'єднання", надає (надсилає рекомендованим листом з повiдомленням про вручення) громадському об'єднанню письмове повiдомлення про наявнiсть пiдстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу i вносить до Єдиного державного реєстру запис про направлення такого повiдомлення.

     2. У разi якщо через 60 днiв пiсля отримання письмового повiдомлення про наявнiсть пiдстав для втрати громадським об'єднанням всеукраїнського статусу кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв громадського об'єднання, за даними Єдиного державного реєстру, не вiдповiдатиме вимогам частини першої статтi 19 Закону України "Про громадськi об'єднання", суб'єкт державної реєстрацiї приймає рiшення про втрату громадським об'єднанням всеукраїнського статусу та вносить до Єдиного державного реєстру вiдповiдний запис. Копiя зазначеного рiшення надається (надсилається рекомендованим листом з повiдомленням про вручення) громадському об'єднанню не пiзнiше наступного дня пiсля його прийняття.

     Стаття 32. Виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру

     1. У разi виявлення у вiдомостях Єдиного державного реєстру помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної помилки), допущеної суб'єктом державної реєстрацiї, заявник письмово в паперовiй або електроннiй формi повiдомляє про це суб'єкта державної реєстрацiї, який перевiряє вiдповiднiсть вiдомостей Єдиного державного реєстру iнформацiї, що мiститься в документах, що стали пiдставою для внесення цих вiдомостей. Якщо факт невiдповiдностi пiдтверджено, суб'єкт державної реєстрацiї безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повiдомлення.

     Виправлення помилки у вiдомостях Єдиного державного реєстру, допущеної не з вини суб'єкта державної реєстрацiї, здiйснюється за плату, розмiр якої встановлений цим Законом.

     2. У разi виявлення суб'єктом державної реєстрацiї помилки, допущеної у вiдомостях Єдиного державного реєстру, вiн в одноденний строк безоплатно виправляє допущену помилку та письмово повiдомляє про це заявника.

     3. Виправлення помилок, допущених у вiдомостях Єдиного державного реєстру внаслiдок наявностi помилок у документах, на пiдставi яких були внесенi такi вiдомостi, здiйснюється пiсля виправлення помилок у зазначених документах.

     4. Виправлення помилок у вiдомостях Єдиного державного реєстру може здiйснюватися також на пiдставi судового рiшення.

Роздiл V
ОСКАРЖЕННЯ РЕЄСТРАЦIЙНИХ ДIЙ, ВIДМОВИ В ДЕРЖАВНIЙ РЕЄСТРАЦIЇ, БЕЗДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ У СФЕРI ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 33. Заходи, що вживаються суб'єктом державної реєстрацiї та державним реєстратором у разi виявлення порушення законодавства

     1. У разi якщо пiд час прийому документiв для державної реєстрацiї або проведення реєстрацiйних дiй у суб'єкта державної реєстрацiї, державного реєстратора виникає сумнiв щодо справжностi поданих документiв, вони негайно повiдомляють про це вiдповiднi правоохороннi органи для вжиття необхiдних заходiв.

     Повiдомлення правоохоронних органiв для вжиття необхiдних заходiв не є пiдставою для зупинення розгляду документiв або вiдмови у державнiй реєстрацiї.

     2. У разi виявлення державним реєстратором невiдповiдностi законодавству проведеної реєстрацiйної дiї державний реєстратор зобов'язаний повiдомити про це юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, або фiзичну особу - пiдприємця, стосовно яких проведено реєстрацiйну дiю, для подачi державному реєстратору документiв, передбачених цим Законом, або звернення до суду для вжиття заходiв щодо усунення виявлених порушень.

     Стаття 34. Порядок оскарження рiшень, дiй або бездiяльностi у сферi державної реєстрацiї

     1. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв або до суду.

     2. Мiнiстерство юстицiї України розглядає скарги:

     1) на проведенi державним реєстратором реєстрацiйнi дiї (крiм випадкiв, якщо такi реєстрацiйнi дiї проведено на пiдставi рiшення суду);

     2) на рiшення, дiї або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України.

     Територiальний орган Мiнiстерства юстицiї України розглядає скарги:

     1) на рiшення (крiм рiшення, згiдно з яким проведено реєстрацiйну дiю), дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора;

     2) на дiї або бездiяльнiсть суб'єктiв державної реєстрацiї.

     Територiальний орган Мiнiстерства юстицiї України розглядає скарги стосовно державного реєстратора, суб'єктiв державної реєстрацiї, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у межах територiї, на якiй дiє вiдповiдний територiальний орган.

     3. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв протягом 30 календарних днiв з дня прийняття рiшення, що оскаржується, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення її прав вiдповiдною дiєю чи бездiяльнiстю.

     Рiшення, дiї або бездiяльнiсть територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України можуть бути оскарженi до Мiнiстерства юстицiї України протягом 15 календарних днiв з дня прийняття рiшення, що оскаржується, або з дня, коли особа дiзналася чи могла дiзнатися про порушення її прав вiдповiдною дiєю чи бездiяльнiстю.

     У разi якщо розгляд та вирiшення скарги потребують перевiрки дiяльностi державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї, а також залучення скаржника чи iнших осiб, Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи можуть встановити iншi строки розгляду та вирiшення скарги, повiдомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирiшення скарги не може перевищувати 45 календарних днiв.

     4. Днем подання скарги вважається день її фактичного отримання Мiнiстерством юстицiї України чи його територiальним органом, а в разi надсилання скарги поштою - дата отримання вiддiленням поштового зв'язку вiд скаржника поштового вiдправлення iз скаргою, зазначена вiддiленням поштового зв'язку в повiдомленнi про вручення поштового вiдправлення або на конвертi.

     У разi якщо останнiй день строку для подання скарги, зазначеного в частинi третiй цiєї статтi, припадає на вихiдний або святковий день, останнiм днем строку вважається перший робочий день, що настає за вихiдним або святковим днем.

     5. Скарга на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї або територiального органу Мiнiстерства юстицiї України подається особою, яка вважає, що її права порушено, у письмовiй формi та має мiстити:

     1) повне найменування (iм'я) скаржника, його мiсце проживання чи перебування (для фiзичних осiб) або мiсцезнаходження (для юридичних осiб), а також найменування (iм'я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;

     2) змiст оскаржуваного рiшення, дiй чи бездiяльностi та норми законодавства, порушенi на думку скаржника;

     3) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

     4) пiдпис скаржника або його представника iз зазначенням дати складення скарги.

     Якщо скарга на рiшення, дiї або бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрацiї подається представником скаржника, до такої скарги додається довiренiсть чи iнший документ, що пiдтверджує його повноваження, або його копiя, засвiдчена в установленому порядку.

     6. За результатами розгляду скарги Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи приймають мотивоване рiшення про:

     1) вiдмову в задоволеннi скарги;

     2) задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рiшення про:

     а) скасування реєстрацiйної дiї - у разi оскарження реєстрацiйної дiї;

     б) проведення державної реєстрацiї - у разi оскарження вiдмови у державнiй реєстрацiї;

     в) виправлення технiчної помилки, допущеної державним реєстратором;

     г) тимчасове блокування доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;

     ґ) анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру;

     д) скасування акредитацiї суб'єкта державної реєстрацiї;

     е) притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi посадової особи територiального органу Мiнiстерства юстицiї України;

     є) направлення подання про анулювання свiдоцтва про право на зайняття нотарiальною дiяльнiстю до Вищої квалiфiкацiйної комiсiї нотарiату при Мiнiстерствi юстицiї України.

     Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а", "ґ", "д" i "є" пункту 2 цiєї частини, приймаються виключно Мiнiстерством юстицiї України.

     За результатами розгляду скарги Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи можуть прийняти мотивоване рiшення, в якому передбачити шляхи для задоволення скарги.

     Рiшення, прийняте за результатами розгляду скарги, надсилається скаржнику протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     7. Рiшення, передбаченi пiдпунктами "а"-"в" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконуються не пiзнiше наступного робочого дня з дати прийняття такого рiшення шляхом внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру. Для виконання таких рiшень повторне подання документiв для проведення державної реєстрацiї та сплата адмiнiстративного збору не вимагаються.

     Технiчний адмiнiстратор Єдиного державного реєстру в день надходження рiшень, передбачених пiдпунктами "г" та "ґ" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, забезпечує його негайне виконання. Порядок тимчасового блокування та анулювання доступу до Єдиного державного реєстру визначається Мiнiстерством юстицiї України.

     Рiшення, передбачене пiдпунктом "е" пункту 2 частини шостої цiєї статтi, виконується в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     8. Мiнiстерство юстицiї України та його територiальнi органи вiдмовляють у задоволеннi скарги, якщо:

     1) скарга оформлена без дотримання вимог, визначених частиною п'ятою цiєї статтi;

     2) на момент прийняття рiшення про задоволення скарги шляхом скасування реєстрацiйної дiї щодо державної реєстрацiї новоствореної юридичної особи, iншої органiзацiї, державної реєстрацiї фiзичної особи пiдприємцем, припинення юридичної особи, iншої органiзацiї, припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця або шляхом проведення реєстрацiйної дiї в Єдиному державному реєстрi проведено наступну реєстрацiйну дiю щодо вiдповiдної особи;

     3) у разi наявностi iнформацiї про судове рiшення або ухвалу про вiдмову позивача вiд позову з такого самого предмета спору, про визнання позову вiдповiдачем або затвердження мирової угоди сторiн;

     4) у разi наявностi iнформацiї про судове провадження у зв'язку iз спором мiж тими самими сторонами, з такого самого предмета i тiєї самої пiдстави;

     5) є рiшення цього органу з такого самого питання;

     6) в органi ведеться розгляд скарги з такого самого питання вiд цього самого скаржника;

     7) скарга подана особою, яка не має на це повноважень;

     8) закiнчився встановлений законом строк подачi скарги;

     9) розгляд питань, порушених у скарзi, не належить до компетенцiї органу.

     9. Порядок розгляду скарг на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть державного реєстратора, суб'єктiв державної реєстрацiї, територiальних органiв Мiнiстерства юстицiї України визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     10. Рiшення, дiї або бездiяльнiсть Мiнiстерства юстицiї України та його територiальних органiв можуть бути оскарженi до суду.

     Стаття 35. Вiдповiдальнiсть у сферi державної реєстрацiї

     1. Суб'єкти державної реєстрацiї за порушення законодавства у сферi державної реєстрацiї несуть вiдповiдальнiсть у порядку, встановленому законом.

     2. Шкода, заподiяна суб'єктами державної реєстрацiї, пiдлягає вiдшкодуванню на пiдставi судового рiшення, що набрало законної сили, у встановленому законом порядку.

     3. Засновники (учасники) юридичної особи несуть вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть установчих документiв законодавству, а також за вiдповiднiсть перекладу тексту документiв у випадках, визначених пунктом 1 частини першої статтi 15 цього Закону.

     4. Особи, виннi у внесеннi до установчих документiв або iнших документiв, що подаються для державної реєстрацiї, завiдомо неправдивих вiдомостей, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть вiдповiдальнiсть, встановлену законом.

     5. Заявник несе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть копiй документiв в електроннiй формi оригiналам таких документiв у паперовiй формi.

Роздiл VI
ФIНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦIЇ

     Стаття 36. Плата у сферi державної реєстрацiї

     1. За державну реєстрацiю справляється адмiнiстративний збiр у такому розмiрi:

     140 мiнiмальних заробiтних плат - за державну реєстрацiю полiтичної партiї;

     0,28 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, представництва, фiлiї iноземної благодiйної органiзацiї;

     0,14 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю всеукраїнської творчої спiлки;

     0,07 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю територiального осередку всеукраїнської творчої спiлки та регiональної (мiсцевої) творчої спiлки;

     0,06 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю символiки полiтичної партiї, органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiї роботодавцiв;

     0,03 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю символiки громадського об'єднання iнвалiдiв та осiб, якi постраждали внаслiдок аварiї на Чорнобильськiй АЕС;

     0,3 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, крiм внесення змiн до iнформацiї про здiйснення зв'язку з юридичною особою;

     0,1 мiнiмальної заробiтної плати - за державну реєстрацiю змiн вiдомостей про прiзвище, iм'я, по батьковi або мiсцезнаходження фiзичної особи - пiдприємця;

     75 вiдсоткiв адмiнiстративного збору, встановленого цiєю частиною, - за державну реєстрацiю на пiдставi документiв, поданих в електроннiй формi.

     За державну реєстрацiю структурних утворень полiтичної партiї, громадського об'єднання, професiйної спiлки, їх органiзацiй або об'єднання, благодiйної органiзацiї, постiйно дiючого третейського суду та символiки молодiжних i дитячих громадських об'єднань адмiнiстративний збiр не справляється. Також не справляється адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю змiн до вiдомостей про професiйнi спiлки, їх органiзацiї або об'єднання.

     2. За виправлення технiчної помилки, допущеної з вини заявника, справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 30 вiдсоткiв адмiнiстративного збору, встановленого частиною першою цiєї статтi.

     3. У разi вiдмови в державнiй реєстрацiї адмiнiстративний збiр не повертається.

     4. За надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмiрi:

     0,05 мiнiмальної заробiтної плати - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовiй формi;

     0,07 мiнiмальної заробiтної плати - за надання документа в паперовiй формi, що мiститься в реєстрацiйнiй справi;

     75 вiдсоткiв плати, встановленої цiєю частиною за надання вiдповiдного документа в паперовiй формi - за надання витягу в електроннiй формi та документа в електроннiй формi, що мiститься в реєстрацiйнi справi.

     5. Адмiнiстративний збiр та плата за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру справляються у вiдповiдному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати у мiсячному розмiрi, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому подаються вiдповiднi документи для проведення реєстрацiйної дiї або запит про надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру, та округлюються до найближчих 10 гривень.

     6. Державнi органи, у тому числi суди, органи Нацiональної полiцiї, органи прокуратури, органи Служби безпеки України, а також органи мiсцевого самоврядування та їхнi посадовi особи звiльняються вiд справляння адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю та вiд плати за надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру через портал електронних сервiсiв.

     Стаття 37. Фiнансове забезпечення у сферi державної реєстрацiї

     1. Адмiнiстративний збiр за державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв зараховується до бюджетiв у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

     2. Фiнансове забезпечення державних реєстраторiв (крiм приватних нотарiусiв та акредитованих суб'єктiв) здiйснюється за рахунок коштiв державного i мiсцевих бюджетiв.

     За сумлiнне виконання повноважень з державної реєстрацiї державнi реєстратори мають право на винагороду за рахунок коштiв, отриманих за справляння адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю, у розмiрi не менше 10 вiдсоткiв адмiнiстративного збору.

     Порядок виплати i розмiр винагороди для державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з органами мiсцевого самоврядування, їх виконавчими органами, встановлюються вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування, а для державних реєстраторiв, якi перебувають у трудових вiдносинах з органами державної влади, - Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     3. Фiнансове забезпечення приватних нотарiусiв та акредитованих суб'єктiв здiйснюється за рахунок 60 вiдсоткiв коштiв адмiнiстративного збору, що залишається у приватних нотарiусiв або акредитованих суб'єктiв, якi здiйснили державну реєстрацiю.

     4. Фiнансування ведення та функцiонування Єдиного державного реєстру здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України".

     2. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

     1) у статтi 45:

     у частинi третiй слова "у письмовiй формi" замiнити словами "письмово у паперовiй та електроннiй формах";

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Судовi рiшення в електроннiй формi оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису";

     2) статтю 115 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "Пiдставою для виконання суб'єктом державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань рiшення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили, є примiрник такого рiшення, ухвали, постанови господарського суду в електроннiй формi, надiсланий суб'єктом державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань в порядку обмiну iнформацiєю мiж Єдиним державним реєстром судових рiшень та Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, затвердженому Мiнiстерством юстицiї України спiльно з Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     3. В абзацi першому частини першої статтi 2051 Кримiнального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) пiсля слова "подання" доповнити словами "для проведення такої реєстрацiї", а слова "державному реєстратору" виключити.

     4. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) у статтi 90:

     абзац перший частини першої доповнити словами "та назву";

     частину четверту виключити;

     2) частину другу статтi 105 виключити;

     3) у статтi 107:

     у частинi другiй слова "якi мають мiстити положення про правонаступництво щодо всiх зобов'язань юридичної особи, що припиняється" замiнити словами "який має мiстити положення про правонаступництво щодо майна, прав та обов'язкiв юридичної особи, що припиняється шляхом подiлу";

     абзац другий частини третьої виключити;

     4) у частинi першiй статтi 111 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     5. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., NN 40 - 42, ст. 492):

     1) статтю 209 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Усi судовi рiшення викладаються письмово у паперовiй та електроннiй формах.

     Судовi рiшення в електроннiй формi оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису";

     2) частину першу статтi 368 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiдставою для виконання суб'єктом державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань судового рiшення, що набрало законної сили, є його примiрник в електроннiй формi, надiсланий суб'єкту державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром судових рiшень та Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, затвердженому Мiнiстерством юстицiї України спiльно з Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     6. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., NN 35 - 37, ст. 446):

     1) статтю 160 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Усi судовi рiшення викладаються письмово у паперовiй та електроннiй формах.

     Судовi рiшення в електроннiй формi оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису";

     2) частину другу статтi 257 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiдставою для виконання суб'єктом державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань судового рiшення, що набрало законної сили або яке належить виконати негайно, є його примiрник в електроннiй формi, надiсланий суб'єкту державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром судових рiшень та Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, затвердженому Мiнiстерством юстицiї України спiльно з Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     7. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) статтю 371 доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Усi судовi рiшення викладаються письмово у паперовiй та електроннiй формах.

     Судовi рiшення в електроннiй формi оформляються згiдно з вимогами законодавства у сферi електронних документiв та електронного документообiгу, а також електронного цифрового пiдпису";

     2) частину другу статтi 535 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Пiдставою для виконання суб'єктом державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань судового рiшення, що набрало законної сили, є його примiрник в електроннiй формi, надiсланий суб'єкту державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у порядку iнформацiйної взаємодiї мiж Єдиним державним реєстром судових рiшень та Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, затвердженому Мiнiстерством юстицiї України спiльно з Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     8. У Законi України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2011 р., N 6, ст. 41, N 43, ст. 446):

     1) частину першу статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "Змiни, якi сталися в установчих документах товариства i якi пiдлягають державнiй реєстрацiї у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) у статтi 56 слова "публiкацiї про це" замiнити словом "оприлюднення".

     9. У Законi України "Про нотарiат" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 23, ст. 224, N 33, ст. 436):

     1) статтю 1 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "На нотарiусiв, якi працюють у державних нотарiальних конторах або займаються приватною нотарiальною дiяльнiстю, законом може бути покладено вчинення iнших дiй, вiдмiнних вiд нотарiальних, з метою надання їм юридичної вiрогiдностi".

     У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати вiдповiдно частинами четвертою - сьомою;

     2) абзац третiй частини першої статтi 4 пiсля слiв "нотарiальними дiями" доповнити словами "плату за вчинення iнших дiй, покладених на них вiдповiдно до закону";

     3) частину першу статтi 28 викласти в такiй редакцiї:

     "Для забезпечення вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок вчиненої нотарiальної дiї та/або iншої дiї, покладеної на нотарiуса вiдповiдно до закону, приватний нотарiус зобов'язаний до початку зайняття приватною нотарiальною дiяльнiстю укласти договiр страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi";

     4) статтю 31 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Приватнi нотарiуси за вчинення iнших дiй, покладених на них вiдповiдно до закону, справляють плату, розмiр якої визначається законодавством у вiдповiднiй сферi".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     5) статтю 61 пiсля частини другої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Якщо у складi спадщини є корпоративнi права для управлiння ними, нотарiус, а в населених пунктах, де немає нотарiуса, - посадова особа органу мiсцевого самоврядування призначає управителя спадщини з числа спадкоємцiв або виконавцiв заповiту, а в разi їх вiдсутностi - укладає договiр на управлiння спадщиною з iншою особою".

     У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.

     10. Статтю 16 Закону України "Про звернення громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 47, ст. 256) доповнити частиною такого змiсту:

     "Особливостi розгляду скарг громадян на реєстрацiйнi дiї, вiдмову в державнiй реєстрацiї, бездiяльнiсть державного реєстратора визначаються Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     11. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 2009 р., N 38, ст. 534; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) у частинi першiй статтi 15 слова "законодавства в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань" замiнити словами "Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) пiдпункт 7 пункту "б" частини першої статтi 38 викласти в такiй редакцiї:

     "7) державна реєстрацiя у встановленому порядку юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     12. У Законi України "Про професiйних творчих працiвникiв та творчi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 52, ст. 312 iз наступними змiнами):

     1) статтю 3 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Член творчої спiлки має право в будь-який час зупинити чи припинити своє членство у творчiй спiлцi шляхом подання заяви до статутних органiв творчої спiлки. Членство у творчiй спiлцi зупиняється чи припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рiшень. З цього самого дня припиняється перебування члена творчої спiлки на будь-яких виборних посадах у творчiй спiлцi".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою;

     2) абзац другий частини третьої статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "найменування, статус творчої спiлки, професiйна спрямованiсть";

     3) у статтi 8:

     частину третю доповнити словами "та оформляється протоколом, який пiдписують головуючий та секретар";

     частину четверту замiнити сiмома новими частинами такого змiсту:

     "Протокол загальних зборiв (з'їзду, конференцiї) про утворення творчої спiлки має мiстити такi вiдомостi:

     дата та мiсце проведення загальних зборiв (з'їзду, конференцiї);

     рiшення про обрання головуючого та секретаря;

     рiшення про утворення творчої спiлки iз зазначенням мети (цiлей) її дiяльностi;

     рiшення про визначення статусу творчої спiлки, її професiйної спрямованостi;

     рiшення про визначення найменування та, за наявностi, скороченого найменування творчої спiлки;

     рiшення про затвердження статуту творчої спiлки;

     рiшення про утворення (обрання) керiвника, виборних органiв управлiння творчої спiлки вiдповiдно до затвердженого статуту;

     рiшення про визначення особи (осiб), яка має право представляти творчу спiлку для здiйснення реєстрацiйних дiй.

     Невiд'ємною частиною протоколу є реєстр осiб, якi брали участь у загальних зборах (з'їздi, конференцiї) творчої спiлки, в якому зазначаються данi щодо учасникiв загальних зборiв (з'їзду, конференцiї) творчої спiлки: прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта). Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.

     Невiд'ємною частиною протоколу загальних зборiв (з'їзду, конференцiї) про утворення всеукраїнської творчої спiлки є також вiдомостi про її територiальнi осередки, що пiдтверджуються протоколами про утворення територiальних осередкiв всеукраїнської творчої спiлки.

     Вiдомостi про територiальний осередок всеукраїнської творчої спiлки включають вiдомостi про найменування, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника територiального осередку всеукраїнської творчої спiлки.

     Рiшення про утворення територiального осередку творчої спiлки приймається уповноваженим органом творчої спiлки в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який пiдписують головуючий та секретар.

     Протокол засiдання уповноваженого органу творчої спiлки про утворення територiального осередку творчої спiлки має мiстити такi вiдомостi:

     дата та мiсце проведення засiдання;

     рiшення про обрання головуючого та секретаря;

     рiшення про утворення територiального осередку творчої спiлки;

     рiшення про визначення найменування та, за наявностi, скороченого найменування територiального осередку творчої спiлки;

     рiшення про затвердження статуту територiального осередку творчої спiлки або прийняття рiшення про дiяльнiсть територiального осередку творчої спiлки на пiдставi статуту всеукраїнської творчої спiлки;

     рiшення про утворення (обрання) керiвника, виборних органiв управлiння територiального осередку творчої спiлки;

     рiшення про визначення особи (осiб), яка має право представляти територiальний осередок творчої спiлки для здiйснення реєстрацiйних дiй.

     Невiд'ємною частиною протоколу засiдання уповноваженого органу творчої спiлки про утворення територiального осередку творчої спiлки є реєстр осiб, якi брали в ньому участь, в якому зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта). Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом";

     4) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Державна реєстрацiя творчих спiлок

     Державнiй реєстрацiї пiдлягають усi творчi спiлки.

     Державна реєстрацiя всеукраїнських творчих спiлок, їх територiальних осередкiв та регiональних (мiсцевих) творчих спiлок здiйснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     Державна реєстрацiя територiальних осередкiв всеукраїнських творчих спiлок здiйснюється пiсля реєстрацiї всеукраїнської творчої спiлки.

     З моменту реєстрацiї творча спiлка чи її територiальний осередок набувають статусу юридичної особи.

     Рiшення про затвердження змiн до статуту творчої спiлки, її територiального осередку, змiн у складi виборних органiв творчої спiлки, її територiального осередку приймається у порядку, визначеному статутом творчої спiлки або статутом, на пiдставi якого дiє територiальний осередок всеукраїнської творчої спiлки.

     Рiшення про затвердження змiн до статуту творчої спiлки, її територiального осередку, змiн у складi виборних органiв творчої спiлки, її територiального осередку оформляється протоколом засiдання уповноваженого органу творчої спiлки, її територiального осередку.

     Невiд'ємною частиною протоколу засiдання уповноваженого органу творчої спiлки, її територiального осередку є реєстр учасникiв, в якому зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта). Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.

     Про прийняте рiшення суб'єкт державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань повiдомляється у 60-денний строк у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     5) статтi 11 i 12 виключити;

     6) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Припинення дiяльностi творчої спiлки

     Дiяльнiсть творчої спiлки, територiального осередку всеукраїнської творчої спiлки припиняється:

     згiдно з рiшенням загальних зборiв (з'їзду, конференцiї) творчої спiлки, територiального осередку всеукраїнської творчої спiлки, прийнятим у порядку, визначеному статутом творчої спiлки або статутом, на пiдставi якого дiє територiальний осередок всеукраїнської творчої спiлки;

     на пiдставi рiшення суду в разi порушення законодавства України.

     Дiяльнiсть творчої спiлки, територiального осередку всеукраїнської творчої спiлки припиняється у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     13. У Законi України "Про торгово-промисловi палати в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 13, ст. 52; 2011 р., N 41, ст. 413; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) статтю 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Державна реєстрацiя торгово-промислових палат

     Торгово-промислова палата України, iншi торгово-промисловi палати набувають статусу юридичної особи з дня їх державної реєстрацiї у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) частину третю статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Державна реєстрацiя припинення торгово-промислової палати проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     14. У частинi першiй статтi 4 Закону України "Про молодiжнi та дитячi громадськi органiзацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 1, ст. 2) цифри i слова "15-рiчного вiку" замiнити цифрами i словами "14-рiчного вiку".

     15. Частину першу статтi 19 Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 190; 2009 р., N 24, ст. 297; 2010 р., N 37, ст. 496) доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) здiйснює у встановленому порядку державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв (крiм обласних державних адмiнiстрацiй)".

     16. У Законi України "Про участь громадян в охоронi громадського порядку i державного кордону" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 40, ст. 338; 2003 р., N 13, ст. 90, N 27, ст. 209; 2015 р., N 2 - 3, ст. 12):

     1) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Реєстрацiя громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону

     Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     Для реєстрацiї громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону подаються рiшення про його створення, пiдтримане вiдповiдним органом Нацiональної полiцiї чи пiдроздiлом Державної прикордонної служби України, узгоджене з цими органами положення (статут), iнформацiя про склад керiвного органу, а також список членiв формування.

     Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону у разi внесення змiн до статутних документiв повiдомляє суб'єкта державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у п'ятиденний строк з дня прийняття такого рiшення";

     2) статтю 7 виключити.

     17. У Законi України "Про полiтичнi партiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118 iз наступними змiнами):

     1) у частинi третiй статтi 4 слова "мiсцевих осередкiв" замiнити словами "структурних утворень";

     2) друге речення частини третьої статтi 5 виключити;

     3) у частинi дев'ятiй статтi 6 слово "осередкiв" замiнити словом "утворень";

     4) у пунктi 1 частини першої статтi 8 слово "назву" замiнити словом "найменування";

     5) у статтi 9:

     у назвi слово "Назва" замiнити словом "Найменування";

     у частинi першiй слово "Назва" замiнити словом "Найменування", а слово "назвою" - словом "найменуванням";

     друге речення частини четвертої викласти в такiй редакцiї: "Символiка полiтичної партiї затверджується уповноваженим статутним органом полiтичної партiї у порядку, визначеному її статутом";

     пiсля частини четвертої доповнити чотирма новими частинами такого змiсту:

     "Рiшення про затвердження символiки має мiстити: вид символiки (партiйний гiмн, прапор, розпiзнавальний знак, девiз), її зображення та опис.

     Опис символiки повинен мiстити iнформацiю про кольори, масштаби та пропорцiї елементiв символiки.

     Зображення символiки повинно мiстити повне або скорочене найменування полiтичної партiї i не може вiдтворювати:

     державнi символи України;

     iншi офiцiйнi символи чи знаки, що використовуються державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим та органами мiсцевого самоврядування, державнi та iншi нагороди, печатки та iншi вiдмiтнi знаки зазначених органiв;

     державнi герби, прапори або офiцiйнi назви iнших держав;

     iм'я або зображення фiзичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємцiв, засвiдченої в установленому законом порядку, якщо iнше не передбачено законом;

     iншi символи та знаки, використання яких обмежено законом.

     Символiка полiтичної партiї має бути вiдмiнною вiд зображення вже зареєстрованої символiки iнших полiтичних партiй та пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною дев'ятою;

     у частинi дев'ятiй слово "назву" замiнити словами "повне найменування";

     6) статтi 10 i 11 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Створення полiтичної партiї

     Рiшення про створення полiтичної партiї приймається на її установчому з'їздi (конференцiї, зборах). Це рiшення має бути пiдтримано пiдписами не менше 10 тисяч громадян України, якi вiдповiдно до Конституцiї України мають право голосу на виборах, зiбраними не менш як у двох третинах районiв не менш як двох третин областей України, мiст Києва i Севастополя та не менш як у двох третинах районiв Автономної Республiки Крим.

     На установчому з'їздi (конференцiї, зборах) полiтичної партiї затверджуються статут i програма полiтичної партiї, обираються її керiвнi та контрольно-ревiзiйнi органи.

     Полiтична партiя створюється групою громадян України у складi не менш як 100 осiб.

     Рiшення про створення полiтичної партiї приймається на установчому з'їздi (конференцiї, зборах) полiтичної партiї, що оформлюється протоколом, який пiдписують головуючий та секретар.

     Протокол установчого з'їзду (конференцiї, зборiв) про створення полiтичної партiї має мiстити такi вiдомостi:

     1) дата та мiсце проведення установчого з'їзду (конференцiї, зборiв);

     2) рiшення про обрання головуючого та секретаря;

     3) рiшення про створення полiтичної партiї iз зазначенням мети дiяльностi;

     4) рiшення про визначення найменування та, за наявностi, скороченого найменування полiтичної партiї;

     5) рiшення про затвердження статуту i програми полiтичної партiї;

     6) рiшення про обрання керiвника, визначення кiлькiсного та персонального складу керiвних та контрольно-ревiзiйних органiв полiтичної партiї вiдповiдно до затвердженого статуту;

     7) прийняття рiшення про органiзацiю збору пiдписiв громадян України на пiдтримку рiшення про створення полiтичної партiї;

     8) рiшення про визначення особи (осiб), яка має право представляти полiтичну партiю для здiйснення реєстрацiйних дiй.

     Невiд'ємною частиною протоколу є реєстр осiб, якi брали участь в установчому з'їздi (конференцiї, зборах) полiтичної партiї.

     У реєстрi зазначаються данi щодо учасникiв установчого з'їзду (конференцiї, зборiв) полiтичної партiї: прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта). Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.

     Обласнi, мiськi, районнi органiзацiї, первиннi осередки полiтичної партiї або iншi структурнi утворення, передбаченi статутом партiї, утворюються в порядку, визначеному статутом партiї.

     Рiшення про утворення обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї та iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї, приймається на установчих зборах (конференцiї) обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї, оформляється протоколом, який пiдписують головуючий та секретар.

     Протокол установчих зборiв (конференцiї) про утворення обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї, має мiстити такi вiдомостi:

     1) дата та мiсце проведення установчих зборiв, конференцiї;

     2) рiшення про обрання головуючого та секретаря;

     3) рiшення про утворення обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї;

     4) рiшення про визначення найменування обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї;

     5) рiшення про обрання керiвника, визначення кiлькiсного та персонального складу керiвних та контрольно-ревiзiйних органiв обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї;

     6) рiшення про визначення особи (осiб), яка має право представляти обласну, мiську, районну органiзацiю, первинний осередок полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї, для здiйснення реєстрацiйних дiй.

     Невiд'ємною частиною протоколу є реєстр осiб, якi брали участь в установчих зборах (конференцiї) обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї.

     У реєстрi зазначаються данi щодо учасникiв установчих зборiв (конференцiї) обласної, мiської, районної органiзацiї, первинного осередку полiтичної партiї або iншого структурного утворення, передбаченого статутом партiї: прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта). Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.

     Дiяльнiсть полiтичної партiї може здiйснюватися лише пiсля її реєстрацiї. Не допускається дiяльнiсть незареєстрованих полiтичних партiй.

     Стаття 11. Реєстрацiя полiтичної партiї

     Реєстрацiя полiтичних партiй, їхнiх обласних, мiських i районних органiзацiй, первинних осередкiв або iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, здiйснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", пiсля перевiрки поданих матерiалiв.

     З моменту реєстрацiї полiтичної партiї у визначеному законом порядку вона набуває статусу юридичної особи.

     Про утворення обласних, мiських, районних органiзацiй або iнших структурних утворень полiтичної партiї, передбачених статутом партiї, повiдомляється суб'єкт державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення.

     Реєстрацiя обласних, мiських, районних органiзацiй або iнших структурних утворень полiтичної партiї, передбачених статутом полiтичної партiї, здiйснюється з набуттям статусу юридичної особи, якщо наявнiсть такого статусу передбачена статутом партiї, або без статусу юридичної особи.

     Реєстрацiя первинного осередку полiтичної партiї здiйснюється без надання статусу юридичної особи шляхом повiдомлення про утворення первинного осередку.

     Реєстрацiя обласних, мiських i районних органiзацiй або iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, а також легалiзацiя первинних осередкiв полiтичної партiї здiйснюються лише пiсля реєстрацiї полiтичної партiї.

     Полiтична партiя протягом шести мiсяцiв з дня реєстрацiї забезпечує утворення та реєстрацiю в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних органiзацiй у бiльшостi областей України, мiстах Києвi, Севастополi та в Автономнiй Республiцi Крим.

     Полiтична партiя щорiчно iнформує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, про обласнi, мiськi, районнi органiзацiї партiї або iншi структурнi утворення, передбаченi статутом партiї.

     Полiтична партiя забезпечує внесення змiн до вiдомостей про полiтичну партiю, її обласнi, мiськi i районнi органiзацiї або iншi структурнi утворення, передбаченi статутом партiї, а також про первиннi осередки полiтичної партiї, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у 10-денний строк пiсля прийняття рiшень з цих питань.

     Рiшення про змiни до вiдомостей про полiтичну партiю, її обласнi, мiськi i районнi органiзацiї або iншi структурнi утворення, передбаченi статутом партiї, а також про первиннi осередки полiтичної партiї, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi, приймаються в порядку, визначеному статутом партiї, та оформляються протоколом засiдання вiдповiдного уповноваженого органу.

     Невiд'ємною частиною протоколу засiдання уповноваженого органу є реєстр учасникiв, в якому зазначаються: прiзвище, iм'я та по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта). Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом.

     Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, щороку оприлюднює список зареєстрованих полiтичних партiй, їхнi юридичнi адреси";

     7) частину другу статтi 20 пiсля слова "дiї" доповнити словами "(чи бездiяльнiсть)";

     8) у статтi 21:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Заборона дiяльностi полiтичної партiї тягне за собою припинення дiяльностi полiтичної партiї, розпуск її керiвних органiв, обласних, мiських, районних органiзацiй i первинних осередкiв та iнших структурних утворень, передбачених статутом партiї, припинення членства в полiтичнiй партiї, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, та його територiальними органами рiшень про припинення полiтичної партiї та її структурних утворень вiдповiдно";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi якщо в рiшеннi суду про заборону дiяльностi полiтичної партiї не призначена комiсiя з припинення (лiквiдацiйна комiсiя) полiтичної партiї, її структурних утворень, якi мають статус юридичної особи, в рiшеннi про припинення полiтичної партiї, її структурних утворень визначається як голова комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї) полiтичної партiї, її структурних утворень керiвник органу управлiння або особа, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, якщо iнше не встановлено рiшенням суду";

     9) у статтi 23:

     у частинi першiй слова "реєстрацiйного свiдоцтва" замiнити словом "реєстрацiї";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Рiшення про реорганiзацiю чи лiквiдацiю (саморозпуск) полiтичної партiї з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань не може бути скасовано полiтичною партiєю";

     10) у статтi 24:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 24. Анулювання реєстрацiї";

     у частинi першiй слово "шостої" замiнити словом "сьомої", а слова "Верховного Суду України" - словом "суду";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення суду про анулювання реєстрацiї полiтичної партiї тягне за собою припинення дiяльностi полiтичної партiї, розпуск її керiвних органiв, обласних, мiських, районних органiзацiй i первинних осередкiв та iнших статутних утворень, передбачених статутом партiї, припинення членства в полiтичнiй партiї, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державної реєстрацiї (легалiзацiї) об'єднань громадян, iнших громадських формувань, та його територiальними органами рiшень про припинення полiтичної партiї та її структурних утворень вiдповiдно";

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi якщо в рiшеннi суду про анулювання реєстрацiї полiтичної партiї не призначена комiсiя з припинення (лiквiдацiйна комiсiя) полiтичної партiї, її структурних утворень, якi мають статус юридичної особи, в рiшеннi про припинення полiтичної партiї, її структурних утворень визначається як голова комiсiї з припинення (лiквiдацiйної комiсiї) полiтичної партiї, її структурних утворень керiвник органу управлiння або особа, яка згiдно з вiдомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, має право вчиняти юридичнi дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, якщо iнше не встановлено рiшенням суду".

     18. У Законi України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кредитна спiлка набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) статтю 7 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Статут кредитної спiлки скрiплюється пiдписом голови спостережної ради кредитної спiлки, справжнiсть якого засвiдчується нотарiально";

     3) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Набуття кредитною спiлкою статусу фiнансової установи та лiцензування окремих видiв дiяльностi кредитної спiлки

     1. Надання кредитнiй спiлцi статусу фiнансової установи здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - Уповноважений орган) вiдповiдно до вимог цього Закону та нормативно-правових актiв Уповноваженого органу.

     2. Надання кредитнiй спiлцi статусу фiнансової установи здiйснюється шляхом внесення вiдповiдного запису до державного реєстру фiнансових установ (далi - Державний реєстр).

     3. Уповноважений орган видає кредитнiй спiлцi свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи за формою, встановленою Уповноваженим органом.

     4. Про змiни, що сталися у статутних документах, кредитна спiлка повiдомляє у 5-денний строк в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     5. Лiцензуванню пiдлягає дiяльнiсть кредитної спiлки iз залучення внескiв (вкладiв) членiв кредитної спiлки на депозитнi рахунки, а також iншi види дiяльностi вiдповiдно до закону";

     4) у статтi 24:

     у частинi першiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення про створення асоцiацiї кредитних спiлок приймає установча конференцiя представникiв кредитних спiлок, яке оформлюється протоколом, невiд'ємними частинами якого є реєстр учасникiв установчої конференцiї та рiшення вiдповiдного органу управлiння кредитної спiлки, що пiдтверджує повноваження представника кредитної спiлки, який бере участь в установчiй конференцiї";

     абзац третiй виключити;

     абзац другий частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "Асоцiацiя кредитних спiлок набуває статусу юридичної особи з дати її державної реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Державна реєстрацiя асоцiацiй кредитних спiлок, їх об'єднань проводиться у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     5) доповнити статтею 241 такого змiсту:

     "Стаття 241. Припинення дiяльностi асоцiацiй кредитних спiлок, їх об'єднань

     1. Припинення дiяльностi асоцiацiї кредитних спiлок, їх об'єднань вiдбувається у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     19. У Законi України "Про проведення експерименту в житловому будiвництвi на базi холдингової компанiї "Київмiськбуд" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 29, ст. 191; 2006 р., N 13, ст. 110; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) у пунктi 3 статтi 8 слова "випущених емiтентом з метою придбання (набуття) права вимоги за кредитами, забезпеченими заставою нерухомостi" виключити;

     2) у статтi 9:

     абзац третiй пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "Державна реєстрацiя Будiвельних палат здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     доповнити пунктом 9 такого змiсту:

     "9. Пiсля закiнчення проведення експерименту фонди банкiвського управлiння, створенi в перiод дiї такого експерименту вiдповiдно до цього Закону, продовжують функцiонувати з можливiстю залучення коштiв та укладання договорiв довiрчого управлiння в рамках iснуючих фондiв".

     20. У Законi України "Про вибори Президента України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 20 - 21, ст. 291 iз наступними змiнами):

     1) пункт 2 частини другої статтi 51 виключити;

     2) друге речення частини другої статтi 69 виключити.

     21. Текст статтi 9 Закону України "Про третейськi суди" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 35, ст. 412; 2009 р., N 30, ст. 421; 2011 р., N 41, ст. 413; 2013 р., N 42, ст. 586; 2014 р., N 5, ст. 62) викласти в такiй редакцiї:

     "Постiйно дiючий третейський суд пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     У разi внесення змiн до Положення про постiйно дiючий третейський суд та/або регламенту третейського суду або списку третейських суддiв постiйно дiючого третейського суду засновник постiйно дiючого третейського суду повинен протягом 15 днiв з дня прийняття такого рiшення забезпечити в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", внесення змiн до вiдомостей про постiйно дiючий третейський суд, якi мiстяться у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

     У разi невиконання засновником постiйно дiючого третейського суду вимог частини другої цiєї статтi або виявлення протягом трьох рокiв з дня реєстрацiї постiйно дiючого третейського суду недостовiрних вiдомостей у поданих для державної реєстрацiї документах орган, який зареєстрував такий третейський суд, повинен звернутися до суду iз заявою про припинення його дiяльностi".

     22. У Законi України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     абзац четвертий пiсля слiв "iнший документ" доповнити словами "в електронному виглядi (запис про наявнiсть дозволу, висновку, рiшення, погодження, свiдоцтва, iншого документа в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань)";

     абзац дев'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Форма та порядок повiдомлення адмiнiстратора або вiдповiдного дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) у статтi 4:

     абзац п'ятий частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "строк видачi документа дозвiльного характеру або вiдмови у його видачi";

     в абзацi першому частини третьої слова "одержання дублiкатiв" виключити;

     абзац другий частини п'ятої доповнити словами "шляхом внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань";

     3) у статтi 41:

     у частинi першiй:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "1. Порядок проведення дозвiльної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документiв дозвiльного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного дозвiльного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Порядок проведення дозвiльної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документiв дозвiльного характеру, що законами України вiднесено до повноважень органiв мiсцевого самоврядування, встановлюється їх рiшенням, а у випадках, передбачених законом, - на пiдставi типових порядкiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     включити абзац третiй такого змiсту:

     "Порядок видачi документiв дозвiльного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань записiв про переоформлення, анулювання документiв дозвiльного характеру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     в абзацi шостому слова "Видача документiв дозвiльного характеру, необхiднiсть видачi яких" замiнити словами "Порядок проведення дозвiльної (погоджувальної) процедури, необхiднiсть проведення якої";

     абзац сьомий частини п'ятої виключити;

     абзац перший частини шостої викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано документ дозвiльного характеру або не прийнято рiшення про вiдмову у його видачi, через десять робочих днiв з дня закiнчення встановленого строку для видачi або вiдмови у видачi документа дозвiльного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певнi дiї щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi. Вiдмiтка в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про дату прийняття заяви є пiдтвердженням подання заяви та документiв державному адмiнiстратору або дозвiльному органу";

     у частинi сьомiй:

     абзаци третiй i четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення та лiквiдацiї, якщо iнше не встановлено законом;

     наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця";

     абзац дев'ятий виключити;

     в абзацi тринадцятому слова "реєстрi документiв дозвiльного характеру та повернення суб'єкту господарювання безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру" замiнити словами "Єдиному державному реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     абзаци чотирнадцятий i п'ятнадцятий виключити;

     в абзацi сiмнадцятому слова "реєстру документiв дозвiльного характеру" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у частинi восьмiй:

     абзаци перший i другий викласти в такiй редакцiї:

     "8. Пiдстави для переоформлення документа дозвiльного характеру встановлюються законом.

     Змiна найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвища, iменi, по батьковi та мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця не є пiдставами для переоформлення документа дозвiльного характеру";

     абзаци третiй i четвертий виключити;

     в абзацi п'ятому слова "разом з документом дозвiльного характеру, що пiдлягає переоформленню" виключити;

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "Дозвiльний орган протягом двох робочих днiв з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвiльного характеру зобов'язаний прийняти рiшення про переоформлення документа дозвiльного характеру з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення документа дозвiльного характеру";

     абзац сьомий виключити;

     в абзацi восьмому слова "реєстру документiв дозвiльного характеру, якщо iнше не встановлено законом" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частину дев'яту виключити;

     абзац п'ятий частини десятої викласти в такiй редакцiї:

     "Про зупинення та поновлення дозвiльними органами розгляду документiв, поданих для отримання документа дозвiльного характеру, приймається вiдповiдне рiшення";

     частину чотирнадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "14. Прийняття вiд суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвiльного характеру здiйснюється адмiнiстратором у центрi надання адмiнiстративних послуг.

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити адмiнiстративнi послуги, якi за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрi надання адмiнiстративних послуг, дозвiльному органi.

     Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвiльного характеру, що оформляється дозвiльними органами, або декларацiя подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

     у паперовiй формi особисто або поштовим вiдправленням - до адмiнiстратора;

     в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - портал електронних сервiсiв), оформлена згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв, - до дозвiльного органу.

     Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвiдчення громадянина України або паспортний документ iноземця.

     У разi подання документiв представником додатково подається документ, що засвiдчує його повноваження.

     Документи в електроннiй формi подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вимоги до змiсту заяви визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Законом можуть бути встановленi iншi вимоги до заяви";

     у частинi п'ятнадцятiй слова "реєстру документiв дозвiльного характеру" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     доповнити частинами шiстнадцятою i сiмнадцятою такого змiсту:

     "16. Рiшення, прийнятi дозвiльним органом вiдповiдно до цього Закону, пiдлягають обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     17. Документ дозвiльного характеру вiдображається у виписцi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     4) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Вiдомостi про документи дозвiльного характеру в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

     1. До Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вносяться вiдомостi про документи дозвiльного характеру, визначенi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", та декларацiї.

     2. Дозвiльнi органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань:

     1) рiшення, прийнятi дозвiльними органами вiдповiдно до цього Закону, - у день їх прийняття;

     2) заяви та декларацiї, поданi до дозвiльних органiв, та iншу iнформацiю про документи дозвiльного характеру та декларацiї, необхiдну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвiльними органами";

     5) у текстi Закону слова "видача дублiката" у всiх вiдмiнках та числах виключити.

     23. У статтi 3 Закону України "Про холдинговi компанiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 34, ст. 291):

     частину третю виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "4. Холдингова компанiя набуває статусу юридичної особи з дати державної реєстрацiї її створення у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     24. Частину четверту статтi 13 Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2014 р., N 5, ст. 62) викласти в такiй редакцiї:

     "Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її державної реєстрацiї у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     25. У Законi України "Про асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 38, ст. 534; 2011 р., N 41, ст. 413; 2014 р., N 5, ст. 62):

     1) частину другу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Рiшення про створення асоцiацiї приймається на установчих зборах (конференцiї, з'їздi) асоцiацiї, оформляється протоколом, невiд'ємною частиною якого є:

     реєстр присутнiх учасникiв установчих зборiв (конференцiї, з'їздi) асоцiацiї;

     копiї рiшень усiх органiв мiсцевого самоврядування, прийнятих вiдповiдно до частини першої цiєї статтi, засвiдченi їх печатками;

     вiдомостi про осiб, якi обранi до виконавчого органу асоцiацiї (прiзвище, iм'я, по батьковi, рiк народження, мiсце проживання, займана в асоцiацiї посада, мiсце основної роботи)";

     2) статтю 10 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 10. Державна реєстрацiя асоцiацiї

     1. Асоцiацiя пiдлягає обов'язковiй державнiй реєстрацiї.

     2. Державна реєстрацiя асоцiацiї органiв мiсцевого самоврядування здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     3. Асоцiацiя забезпечує внесення змiн до вiдомостей про асоцiацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у тижневий строк пiсля прийняття рiшень з цих питань.

     4. Рiшення про внесення змiн до вiдомостей про асоцiацiю, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, приймається в порядку, визначеному статутом асоцiацiї, та оформляється протоколом засiдання вiдповiдного уповноваженого органу.

     Невiд'ємною частиною протоколу засiдання уповноваженого органу є реєстр учасникiв, в якому зазначаються: прiзвище, iм'я, по батьковi особи, її посада";

     3) статтi 11 i 12 виключити;

     4) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Припинення асоцiацiї

     1. Асоцiацiя припиняється шляхом її реорганiзацiї (злиття, приєднання, подiлу) або лiквiдацiї у порядку, визначеному її статутом, або за рiшенням суду.

     2. Державна реєстрацiя припинення асоцiацiї проводиться у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     3. У разi якщо згiдно iз щорiчною iнформацiєю всеукраїнської асоцiацiї кiлькiсть членiв всеукраїнської асоцiацiї стає меншою, нiж передбачено частиною другою статтi 3 цього Закону, суб'єкт державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань звертається до суду для скасування державної реєстрацiї такої асоцiацiї, що тягне за собою припинення юридичної особи".

     26. У Законi України "Про вибори народних депутатiв України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 10 - 11, ст. 73; 2014 р., N 4, ст. 61, N 49, ст. 2056):

     1) пункт 2 частини першої статтi 54 виключити;

     2) друге речення частини другої статтi 78 виключити.

     27. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413; 2014 р., N 28, ст. 936, N 50 - 51, ст. 2057):

     1) частину першу статтi 1 доповнити абзацом сiмнадцятим такого змiсту:

     "Термiн "портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     2) у частинi першiй статтi 3:

     абзац п'ятий доповнити словами "що є складовою частиною Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "встановлює порядок подання арбiтражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацiєю, лiквiдатором) державному реєстратору вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство, необхiдних для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     3) абзац дев'ятий частини третьої статтi 22 викласти в такiй редакцiї:

     "надавати державному реєстратору в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостi, необхiднi для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";

     4) в абзацi шiстнадцятому частини другої статтi 41 слова "надає державному органу з питань банкрутства вiдповiдну iнформацiю для ведення Єдиного реєстру пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство" замiнити словами "надає державному реєстратору в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостi, необхiднi для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";

     5) друге речення частини другої статтi 46 викласти в такiй редакцiї: "Копiя цiєї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрацiї припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна";

     6) пункт 7 частини другої статтi 98 викласти в такiй редакцiї:

     "7) надавати державному реєстратору в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв вiдомостi, необхiднi для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства";

     7) у статтi 104:

     частину першу доповнити словами "у складi Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частини другу i третю виключити.

     28. У частинi другiй статтi 42 Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564; 2014 р., N 33, ст. 1162) слова "державна реєстрацiя юридичної особи та" виключити.

     29. У Законi України "Про громадськi об'єднання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 1, ст. 1 iз наступними змiнами):

     1) частину другу статтi 5 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Кожна особа має право добровiльно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об'єднаннi шляхом подання заяви до вiдповiдних статутних органiв громадського об'єднання. Членство в громадському об'єднаннi припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рiшень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об'єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об'єднаннi";

     2) частину сьому статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Повноваження засновника громадського об'єднання закiнчуються пiсля державної реєстрацiї громадського об'єднання в установленому законом порядку";

     3) у статтi 9:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Утворення та реєстрацiя громадського об'єднання";

     частини восьму i дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "8. Громадське об'єднання, яке має намiр здiйснювати дiяльнiсть iз статусом юридичної особи або без такого статусу, пiдлягає державнiй реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", протягом 60 днiв з дня проведення установчих зборiв.

     У разi неподання (не надсилання) документiв для реєстрацiї громадського об'єднання протягом 60 днiв з дня утворення таке громадське об'єднання не вважається утвореним.

     9. Дiї вiд iменi незареєстрованого громадського об'єднання, крiм дiй, пов'язаних з реєстрацiєю такого об'єднання, забороняються";

     доповнити частинами дванадцятою i тринадцятою такого змiсту:

     "12. Громадське об'єднання повiдомляє про внесення змiн до статуту громадського об'єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об'єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об'єднання, змiну мiсцезнаходження громадського об'єднання протягом 60 днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення.

     13. Для отримання статусу юридичної особи громадське об'єднання, що здiйснює дiяльнiсть без статусу юридичної особи, за рiшенням вищого органу управлiння може звернутися для проведення процедури реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     4) у статтi 10:

     у частинi четвертiй слова "або громадських об'єднань, повiдомлення яких прийнято в установленому цим Законом порядку" виключити;

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Власна назва громадського об'єднання може мiстити iнформацiю про статус громадського об'єднання ("дитяче", "молодiжне", "всеукраїнське") та/або про його вид ("екологiчне", "правозахисне" тощо)";

     у частинi дев'ятiй слова "або прийняття в установленому цим Законом порядку повiдомлення про його утворення" виключити;

     5) статтю 12 виключити;

     6) у статтi 13:

     частину першу доповнити словами "у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частини третю - сьому виключити;

     7) статтi 14 - 17 виключити;

     8) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Символiка громадського об'єднання

     1. Громадське об'єднання iз статусом юридичної особи може мати власну символiку (емблему, прапор), яка пiдлягає реєстрацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     2. Символiка громадського об'єднання не повинна вiдтворювати:

     1) державнi символи України;

     2) iншi офiцiйнi символи чи знаки, якi використовуються державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим та органами мiсцевого самоврядування, державнi та iншi нагороди, печатки та iншi вiдмiтнi знаки цих органiв;

     3) державнi герби, прапори або офiцiйнi назви iнших держав;

     4) iм'я або зображення фiзичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємцiв, засвiдченої в установленому законом порядку, якщо iнше не передбачено законом;

     5) iншi символи та знаки, використання яких обмежено законом.

     3. Символiка громадського об'єднання має вiдрiзнятися вiд зображення вже зареєстрованої символiки iншого громадського об'єднання.

     4. Символiка громадського об'єднання затверджується уповноваженим статутним органом громадського об'єднання в порядку, визначеному його статутом.

     5. Рiшення про затвердження символiки має мiстити: вид символiки, її зображення та опис. Опис символiки повинен мiстити iнформацiю про кольори, масштаби та пропорцiї елементiв символiки. Зображення символiки повинно мiстити повне або скорочене найменування громадського об'єднання.

     6. Громадське об'єднання має право на використання власної символiки з дня її реєстрацiї. Забороняється використання зареєстрованої символiки громадського об'єднання фiзичними та юридичними особами без згоди такого об'єднання та для цiлей, не пов'язаних з дiяльнiстю такого громадського об'єднання";

     9) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     у першому реченнi слова "цим Законом" замiнити словами "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     друге речення виключити;

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдомостi про всеукраїнський статус громадського об'єднання перевiряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрацiї вiдповiдно до вiдомостей Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частини четверту - дев'яту виключити;

     10) статтю 20 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Акредитацiя вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї

     1. Вiдокремлений пiдроздiл iноземної неурядової органiзацiї акредитується в Українi без надання статусу юридичної особи в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     2. Дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї припиняється на пiдставi:

     1) рiшення iноземної неурядової органiзацiї, вiдокремлений пiдроздiл якої акредитовано в Українi;

     2) рiшення уповноваженого органу з питань реєстрацiї у разi закiнчення термiну дiї довiреностi на iм'я керiвника вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї, оформленої вiдповiдно до законодавства держави, в якiй видано довiренiсть;

     3) рiшення суду про заборону вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї.

     3. Дiяльнiсть вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї може бути заборонена в судовому порядку у разi порушення таким вiдокремленим пiдроздiлом положень статей 36, 37 Конституцiї України, статтi 4 цього Закону, положень iнших законiв, якими встановлюються обмеження щодо утворення i дiяльностi громадських об'єднань в iнтересах нацiональної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав i свобод iнших людей.

     4. Справа про заборону вiдокремленого пiдроздiлу iноземної неурядової органiзацiї розглядається у порядку, встановленому Кодексом адмiнiстративного судочинства України";

     11) у пунктi 2 частини другої статтi 21 слова "Реєстру громадських об'єднань" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     12) у статтi 25:

     у пунктi 1 частини першої слова "шляхом саморозпуску або реорганiзацiї шляхом приєднання до iншого громадського об'єднання такого самого статусу" замiнити словами "у визначеному статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганiзацiї";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Припинення дiяльностi громадського об'єднання вiдбувається в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     13) частину другу та частини четверту - десяту статтi 26 виключити;

     14) статтю 27 виключити;

     15) у статтi 28:

     у частинi першiй слова "цим Законом, та виключення з Реєстру громадських об'єднань" замiнити словами "Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частину четверту виключити;

     16) частини другу - шосту статтi 29 виключити;

     17) статтю 30 виключити.

     30. Абзац сьомий частини третьої статтi 4 Закону України "Про охоронну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 2, ст. 8) викласти в такiй редакцiї:

     "вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостi про лiцензування господарської дiяльностi суб'єкта охоронної дiяльностi".

     31. У Законi України "Про органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання, права i гарантiї їх дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., N 22, ст. 216):

     1) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Член органiзацiї роботодавцiв чи об'єднання органiзацiй роботодавцiв має право в будь-який час припинити своє членство в органiзацiї роботодавцiв чи об'єднаннi органiзацiй роботодавцiв шляхом подання заяви до вiдповiдних статутних органiв. Членство в органiзацiї роботодавцiв чи об'єднаннi органiзацiй роботодавцiв припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рiшень. З того самого дня припиняється перебування члена органiзацiї роботодавцiв чи об'єднання органiзацiй роботодавцiв на будь-яких виборних посадах в органiзацiї роботодавцiв чи об'єднаннi органiзацiй роботодавцiв";

     2) частину третю статтi 4 доповнити реченням такого змiсту: "Власна назва органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв повинна мiстити iнформацiю про їхнiй статус";

     3) у статтi 11:

     частину третю доповнити словами "та скрiпленi печатками органiзацiй роботодавцiв (за наявностi) копiї рiшень виборних органiв органiзацiй роботодавцiв щодо створення вiдповiдного об'єднання";

     перше речення частини четвертої пiсля слiв "з'їздi (конференцiї)" доповнити словами "та реквiзити документа, яким особа уповноважена представляти органiзацiю роботодавцiв на установчому з'їздi (конференцiї)";

     4) пункт 1 частини другої статтi 13 пiсля слiв "органiзацiї, об'єднання" доповнити словами "ознаку (територiальна чи галузева)";

     5) у статтi 15:

     назву i частини першу - третю викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 15. Державна реєстрацiя органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань

     1. Державна реєстрацiя всеукраїнських об'єднань органiзацiй роботодавцiв, iнших органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань здiйснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     2. Рiшення про внесення змiн до статутних документiв, у складi виборних органiв органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв приймається органiзацiєю роботодавцiв, об'єднанням органiзацiй роботодавцiв у визначеному статутом порядку та оформляється протоколом засiдання уповноваженого органу органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв.

     Невiд'ємною частиною протоколу засiдання уповноваженого органу органiзацiї роботодавцiв є реєстр учасникiв, в якому зазначаються данi про:

     1) фiзичних осiб: прiзвище, iм'я, по батьковi особи, данi її паспорта, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку в паспортi про право здiйснювати платежi за серiєю та номером паспорта), адреса та вiдомостi про кiлькiсть найманих працiвникiв. Данi про особу засвiдчуються її особистим пiдписом;

     2) юридичних осiб: повне найменування, iдентифiкацiйний код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України, юридична адреса, прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка уповноважена брати участь у засiданнi уповноваженого органу органiзацiї роботодавцiв, данi її паспорта (а для iноземцiв та осiб без громадянства - данi нацiонального паспорта або документа, що його замiнює). Цi данi засвiдчуються пiдписом особи, яка уповноважена брати участь у засiданнi уповноваженого органу органiзацiї роботодавцiв.

     Невiд'ємною частиною протоколу засiдання уповноваженого органу об'єднання органiзацiй роботодавцiв є реєстр органiзацiй роботодавцiв, якi брали участь у цьому засiданнi, в якому зазначаються данi щодо органiзацiй роботодавцiв: повне найменування, мiсцезнаходження керiвних органiв, дата та номер документа про державну реєстрацiю органiзацiї роботодавцiв, рiшення керiвних органiв органiзацiї роботодавцiв щодо особи, яка уповноважена брати участь у засiданнi уповноваженого органу, iз зазначенням прiзвища, iм'я, по батьковi та реквiзитiв документа, яким особа уповноважена представляти органiзацiю роботодавцiв, данi її паспорта (а для iноземцiв та осiб без громадянства - данi нацiонального паспорта або документа, що його замiнює). Цi данi засвiдчуються пiдписом особи, яка уповноважена брати участь у засiданнi уповноваженого органу органiзацiї роботодавцiв.

     3. Про прийняте уповноваженим органом органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв рiшення повiдомляється в 60-денний термiн суб'єкт державної реєстрацiї в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частини четверту - одинадцяту виключити;

     6) статтю 16 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 16. Символiка органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань

     1. Органiзацiї роботодавцiв, їх об'єднання можуть використовувати свою символiку (емблему, прапор).

     2. Символiка органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв не повинна вiдтворювати:

     1) державнi символи України;

     2) iншi офiцiйнi символи чи знаки, якi використовуються державними органами, органами влади Автономної Республiки Крим та органами мiсцевого самоврядування, державнi та iншi нагороди, печатки та iншi вiдмiтнi знаки цих органiв;

     3) державнi герби, прапори або офiцiйнi назви iнших держав;

     4) iм'я або зображення фiзичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємцiв, засвiдченої в установленому законом порядку, якщо iнше не передбачено законом;

     5) iншi символи та знаки, використання яких обмежено законом.

     3. Символiка органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв має вiдрiзнятися вiд зображення вже зареєстрованої символiки iншої органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв.

     4. Символiка органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв затверджується уповноваженим статутним органом органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв в порядку, визначеному статутом.

     5. Рiшення про затвердження символiки має мiстити: вид символiки, її зображення та опис. Опис символiки повинен мiстити iнформацiю про кольори, масштаби та пропорцiї елементiв символiки. Зображення символiки повинно мiстити повне або скорочене найменування органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв.

     6. Органiзацiя роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв має право на використання власної символiки з моменту реєстрацiї. Забороняється використання зареєстрованої символiки органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв фiзичними та юридичними особами без згоди органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв та для цiлей, не пов'язаних з дiяльнiстю такої органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв.

     7. Символiка органiзацiй роботодавцiв, їх об'єднань пiдлягає реєстрацiї вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     7) у статтi 17:

     частину першу пiсля слiв "органiзацiї, об'єднання" доповнити словами "прийнятого у визначеному статутом порядку";

     частину шосту викласти в такiй редакцiї:

     "6. Припинення органiзацiї роботодавцiв, об'єднання органiзацiй роботодавцiв здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     32. В абзацi другому частини шостої статтi 4 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 11, ст. 75) слова "реєстрацiї статуту в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї (легалiзацiї) статутiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування" замiнити словами "державної реєстрацiї у порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     33. У Законi України "Про добровiльне об'єднання територiальних громад" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 91, N 37 - 38, ст. 371):

     1) частину дев'яту статтi 7 виключити;

     2) статтю 8 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 8. Утворення об'єднаної територiальної громади та реорганiзацiя органiв мiсцевого самоврядування

     1. Об'єднана територiальна громада вважається утвореною за цим Законом з дня набрання чинностi рiшеннями всiх рад, що прийняли рiшення про добровiльне об'єднання територiальних громад, або з моменту набрання чинностi рiшенням про пiдтримку добровiльного об'єднання територiальних громад на мiсцевому референдумi та за умови вiдповiдностi таких рiшень висновку, передбаченому частиною четвертою статтi 7 цього Закону.

     2. Повноваження мiсцевих рад, сiльських, селищних, мiських голiв територiальних громад, що об'єдналися, припиняються у момент набуття повноважень новообраною сiльською, селищною, мiською радою об'єднаної територiальної громади.

     Виконавчi комiтети мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, здiйснюють свої повноваження пiсля закiнчення повноважень вiдповiдних рад до сформування персонального складу виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської ради об'єднаної територiальної громади.

     3. Об'єднана територiальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов'язкiв територiальних громад, що увiйшли до її складу.

     У разi об'єднання всiх територiальних громад одного району в одну об'єднану територiальну громаду все майно спiльної власностi територiальних громад такого району є комунальною власнiстю об'єднаної територiальної громади, а пов'язанi з таким майном права та обов'язки належать об'єднанiй територiальнiй громадi з моменту її утворення.

     4. Сiльська, селищна, мiська рада об'єднаної територiальної громади як юридична особа утворюється у результатi реорганiзацiї шляхом приєднання до юридичної особи - сiльської, селищної, мiської ради, розмiщеної в адмiнiстративному центрi об'єднаної територiальної громади, iнших юридичних осiб - мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, у порядку, визначеному цим Законом.

     Сiльська, селищна, мiська рада об'єднаної територiальної громади є правонаступником прав та обов'язкiв всiх мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися.

     5. Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської ради об'єднаної територiальної громади як юридична особа утворюється у результатi реорганiзацiї шляхом приєднання до юридичної особи - виконавчого комiтету сiльської, селищної, мiської ради, розмiщеної в адмiнiстративному центрi об'єднаної територiальної громади, iнших юридичних осiб - виконавчих комiтетiв мiсцевих рад, що об'єдналися, у порядку, визначеному цим Законом.

     Виконавчий комiтет сiльської, селищної, мiської ради об'єднаної територiальної громади є правонаступником прав та обов'язкiв всiх виконавчих комiтетiв мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися.

     6. Реорганiзацiя юридичних осiб - мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, та їхнiх виконавчих комiтетiв не передбачає повiдомлення про неї органу, що здiйснює державну реєстрацiю, збирання вимог кредиторiв чи отримання їхньої згоди.

     7. Пiсля набуття повноважень сiльською, селищною, мiською радою об'єднаної територiальної громади на час проведення реорганiзацiї повноваження керiвникiв мiсцевих рад та їхнiх виконавчих комiтетiв, що припиняються як юридичнi особи, здiйснює сiльський, селищний, мiський голова щодо забезпечення такого припинення та окремого виконання бюджетiв територiальних громад, що об'єдналися.

     8. Нормативно-правовi акти, невиконанi акти iндивiдуальної дiї мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, їхнiх виконавчих комiтетiв, невиконанi акти iндивiдуальної дiї сiльського, селищного, мiського голови, виданi ним у межах повноважень виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських рад, зберiгають свою чиннiсть на вiдповiдних територiях та для вiдповiдних осiб до видання сiльською, селищною, мiською радою об'єднаної територiальної громади, її виконавчим комiтетом iнших актiв з таких питань вiдповiдно до їхньої компетенцiї.

     Сiльська, селищна, мiська рада об'єднаної територiальної громади, її виконавчий комiтет можуть визнавати такими, що втратили чиннiсть, або скасовувати вiдповiдно акти мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, їхнiх виконавчих комiтетiв, повноваження яких припиненi.

     9. Бюджети територiальних громад, що об'єдналися, виконуються окремо до закiнчення бюджетного перiоду з урахуванням особливостей, встановлених цiєю частиною.

     Сiльська, селищна, мiська рада об'єднаної територiальної громади може вносити змiни до рiшень мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, про мiсцевi бюджети вiдповiдних територiальних громад.

     До завершення перiоду окремого виконання бюджетiв територiальних громад, що об'єдналися, функцiї головних розпорядникiв, розпорядникiв бюджетних коштiв територiальних громад, що об'єдналися, продовжують здiйснювати вiдповiднi бюджетнi установи.

     До завершення перiоду окремого виконання бюджетiв територiальних громад, що об'єдналися, функцiї мiсцевих фiнансових органiв територiальних громад, що об'єдналися, здiйснюють:

     1) вiдповiднi мiсцевi фiнансовi органи, створенi до об'єднання територiальних громад;

     2) сiльський, селищний, мiський голова, якщо у вiдповiдних територiальних громадах мiсцевi фiнансовi органи не було створено згiдно iз законом.

     У разi несвоєчасного прийняття рiшення про бюджет об'єднаної територiальної громади бюджети територiальних громад, що об'єдналися, виконуються окремо до прийняття такого бюджету з особливостями, встановленими бюджетним законодавством та цiєю частиною.

     10. Бюджет об'єднаної територiальної громади розробляється з урахуванням особливостей пiдготовки мiсцевих бюджетiв, визначених бюджетним законодавством.

     11. Державна реєстрацiя припинення юридичних осiб - мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, їхнiх виконавчих комiтетiв шляхом приєднання здiйснюється на пiдставi поданих сiльським, селищним, мiським головою або уповноваженою ним особою заповнених реєстрацiйних карток.

     Державна реєстрацiя припинення шляхом приєднання юридичних осiб виконавчих комiтетiв мiсцевих рад територiальних громад, що об'єдналися, якi забезпечують окреме виконання бюджетiв таких громад, здiйснюється не ранiше затвердження бюджету об'єднаної територiальної громади.

     Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення запису про її припинення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     12. Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, про сiльську, селищну, мiську раду об'єднаної територiальної громади та її виконавчий комiтет здiйснюється на пiдставi поданої сiльським, селищним, мiським головою або уповноваженою ним особою заповненої реєстрацiйної картки.

     13. У перiод з дня набрання чинностi рiшеннями сiльських, селищних, мiських рад про добровiльне об'єднання територiальних громад, а також у разi пiдтримки добровiльного об'єднання територiальних громад на мiсцевому референдумi до набуття повноважень сiльською, селищною, мiською радою об'єднаної територiальної громади вiдчуження, передача в оренду (користування), заставу (iпотеку), лiзинг, концесiю, оперативне управлiння об'єктiв комунальної власностi територiальних громад, що об'єдналися, забороняється";

     3) у статтi 10:

     частину першу доповнити словами "у разi, якщо її межi повнiстю вiдповiдають межам, визначеним перспективним планом формування територiй громад Автономної Республiки Крим, областi";

     у частинi другiй слово "липня" замiнити словом "серпня";

     частину третю пiсля слова "громад" доповнити словами "утворених вiдповiдно до перспективного плану формування територiй громад Автономної Республiки Крим, областi".

     34. У Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 23, ст. 158):

     1) у частинi першiй статтi 1:

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11) видача лiцензiї - внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань запису про право провадження суб'єктом господарювання визначеного ним виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню";

     пункт 5 викласти в такiй редакцiї:

     "5) лiцензiя - запис у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про рiшення органу лiцензування щодо наявностi у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню";

     2) у частинi третiй статтi 2 слова "Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     3) пункт 12 частини першої статтi 4 викласти в такiй редакцiї:

     "12) має безоплатний доступ до даних Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань у порядку, встановленому Мiнiстерством юстицiї України";

     4) у частинi другiй статтi 6:

     у пунктi 1 слова "(в електроннiй формi та/або на паперовому носiї)" виключити;

     пункти 4 i 5 викласти в такiй редакцiї:

     "4) вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань прийнятi ним рiшення, документи та iншi вiдомостi про лiцензування видiв господарської дiяльностi, необхiднi для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     5) формує та веде лiцензiйнi справи, забезпечує їх зберiгання, передачу та одержання у паперовiй формi (або одержання належним чином завiрених документiв iз них у разi, якщо такi справи переданi до архiвних установ)";

     у пунктi 7 слова "та Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "у паперовiй формi";

     у пунктi 8 слова "та забезпечує на наступний день з дня прийняття рiшення її актуалiзацiю в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" виключити;

     5) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Документи, подання яких до органу лiцензування передбачено цим Законом, можуть бути поданi до органу лiцензування за вибором здобувача лiцензiї";

     у пунктi 2 слова "(орган лiцензування надсилає поштовi вiдправлення з повiдомленням за мiсцезнаходженням здобувача лiцензiї протягом одного робочого дня з дня оформлення вiдповiдного документа, якщо iнший строк надсилання не встановлено законом)" виключити;

     у пунктi 3 слова "телекомунiкацiйних засобiв зв'язку" замiнити словами "порталу електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - портал електронних сервiсiв)";

     у частинi третiй слова "та видача ним документiв в електронному виглядi за допомогою телекомунiкацiйних засобiв зв'язку" виключити;

     частину шосту виключити;

     частину восьму пiсля слiв "з пiдтвердними документами" доповнити словами "на паперових носiях";

     6) пункт 3 частини другої статтi 11 виключити;

     7) у статтi 12:

     друге речення частини першої виключити;

     у пунктi 4 частини другої слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у частинi четвертiй слово "повiдомленнi" замiнити словом "рiшеннi";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Для цiлей цього Закону використовуються вiдомостi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     8) у статтi 13:

     у назвi слова "переоформлення лiцензiї" виключити;

     абзац другий частини другої виключити;

     у частинi сьомiй:

     в абзацi першому слова "про яке повiдомляє здобувача лiцензiї у строк, що не перевищує трьох робочих днiв" виключити;

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "Рiшення, прийнятi органом лiцензування вiдповiдно до цього Закону, у день внесення їх до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань пiдлягають обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України";

     у частинi дев'ятiй слова "з моменту внесення даних про рiшення органу лiцензування про видачу йому лiцензiї до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "з моменту внесення рiшення органу лiцензування про видачу лiцензiї до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у частинi десятiй слова "повiдомленнi про прийняття рiшення" замiнити словом "рiшеннi";

     частину одинадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "11. Лiцензiя на провадження здобувачем лiцензiї визначеного ним виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, оформлюється органом лiцензування в електронному виглядi (запис про рiшення органу лiцензування щодо видачi лiцензiї суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань) та вiдображається у виписцi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, яка видається лiцензiату безоплатно, та пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частини чотирнадцяту i п'ятнадцяту виключити;

     9) у частинi другiй статтi 14 слова "отримання здобувачем лiцензiї вiд органу лiцензування повiдомлення про прийняте ним" замiнити словами "оприлюднення на порталi електронних сервiсiв";

     10) у статтi 15:

     частину сьому доповнити абзацами другим - шостим такого змiсту:

     "У разi виникнення такої пiдстави для переоформлення лiцензiї спадкоємець зобов'язаний протягом мiсяця подати до органу лiцензування заяву про переоформлення лiцензiї та документи (їх копiї (фотокопiї), засвiдченi спадкоємцем), що пiдтверджують наявнiсть пiдстав для переоформлення лiцензiї.

     Вимагання додаткових документiв, не передбачених цим Законом, для переоформлення лiцензiї забороняється.

     Рiшення про переоформлення лiцензiї пiдлягає оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв не пiзнiше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рiшення.

     У разi переоформлення лiцензiї, виданої на паперовому носiї, орган лiцензування приймає рiшення про визнання лiцензiї, що була переоформлена, недiйсною.

     Непереоформлена у встановлений строк лiцензiя є недiйсною i пiдлягає анулюванню";

     у частинi восьмiй слова "та направляє лiцензiату вiдповiдне повiдомлення i копiю (фотокопiю) рiшення або витяг з такого рiшення" виключити;

     у частинi дванадцятiй слова "iнформацiєю з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "вiдомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     11) у статтi 16:

     у пунктi 3 частини другої слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     частину п'яту виключити;

     12) у статтi 17:

     частину третю пiсля слова "зберiгаються" доповнити словами "у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань";

     у частинi п'ятiй слова "та електронної бази даних про стан виданих лiцензiй" виключити;

     13) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Вiдомостi про лiцензування видiв господарської дiяльностi в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

     1. До Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань вносяться вiдомостi про лiцензування видiв господарської дiяльностi, визначенi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     2. Органи лiцензування вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань:

     1) рiшення, прийнятi органами лiцензування вiдповiдно до цього Закону, - у день їх прийняття;

     2) документи, поданi до органiв лiцензування, та iншу iнформацiю про лiцензування видiв господарської дiяльностi, необхiдну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання органами лiцензування";

     14) у пунктi 3 частини другої статтi 19 слова "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" замiнити словами "Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".

     35. У Законi України "Про мiсцевi вибори" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2015 р., N 37 - 38, ст. 366):

     1) пункт 3 частини десятої статтi 22 виключити;

     2) в абзацi другому частини першої статтi 36 слова "копiями свiдоцтва про реєстрацiю партiї та її статуту, засвiдченими" замiнити словами "копiєю статуту партiї, засвiдченою";

     3) пункт 2 частини першої статтi 38 виключити;

     4) пункт 2 частини першої статтi 39 виключити;

     5) пункт 2 частини першої статтi 40 виключити;

     6) друге речення частини першої статтi 66 виключити.

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм:

     пунктiв 1 - 8, 10 - 21, 23 - 26, 28 - 32, 35 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2016 року;

     пунктiв 22, 27 та 34 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2017 року.

     2. Встановити, що:

     1) з дня набрання чинностi цим Законом нотарiуси надiляються повноваженнями державних реєстраторiв у сферi державної реєстрацiї юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв вiдповiдно до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     Нотарiус як державний реєстратор виконує повноваження, передбаченi абзацами другим, четвертим, сьомим - дев'ятим, дванадцятим i шiстнадцятим частини першої статтi 6 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв".

     Пiд час проведення державної реєстрацiї i надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру нотарiус використовує печатку нотарiуса, визначену Законом України "Про нотарiат", та доступ до Єдиного державного реєстру на пiдставi договору, укладеного мiж державною нотарiальною конторою або приватним нотарiусом та технiчним адмiнiстратором Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв.

     Нотарiус, який провiв реєстрацiйну дiю, протягом трьох робочих днiв з дня її проведення забезпечує надсилання документiв, поданих для проведення цiєї дiї, вiдповiдному державному реєстратору за мiсцезнаходженням юридичної особи або мiсцем проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     2) громадськi формування протягом року, починаючи з 1 сiчня 2017 року, забезпечують подання заяв про внесення змiн до Єдиного державного реєстру з вiдомостями про юридичну особу, що пiдлягають внесенню до Єдиного державного реєстру у разi створення юридичної особи вiдповiдно до цього Закону, але не були внесенi до нього до цiєї дати, в порядку, визначеному цим Законом;

     3) державнi органи, органи мiсцевого самоврядування, фiнансовi установи та iншi юридичнi особи продовжують приймати установчi документи юридичної особи в паперовiй формi;

     4) державна реєстрацiя припинення банкiв, процедура лiквiдацiї яких з iнiцiативи Нацiонального банку України розпочалася до набрання чинностi Законом України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", проводиться державним реєстратором на пiдставi копiї рiшення Нацiонального банку України про затвердження лiквiдацiйного балансу, ухвалення остаточного звiту лiквiдатора i завершення лiквiдацiйної процедури;

     5) до 1 сiчня 2017 року:

     вiдомостi про державну реєстрацiю громадських формувань як юридичних осiб вносяться до Єдиного державного реєстру (крiм вiдомостей, передбачених пунктами 4, 5, 7, 14, 17, абзацом сьомим пункту 20, пунктами 21 - 25, 32, 44 частини другої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань"), Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об'єднань i надаються з цих реєстрiв органом, який провiв їх реєстрацiю (легалiзацiю).

     Професiйнi спiлки, їх органiзацiї та об'єднання, якi на день набрання чинностi цим Законом отримали офiцiйне пiдтвердження заявленого статусу та набули прав юридичної особи, вважаються такими, що вiдповiдають вимогам цього Закону, i не повиннi надавати органам державної реєстрацiї додатковi вiдомостi чи документи;

     вiдомостi про видачу документiв дозвiльного характеру, реєстрацiю (легалiзацiю) громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, пiдприємства, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство, продовжують вноситися та надаватися вiдповiдно до Реєстру документiв дозвiльного характеру, Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань та Єдиного реєстру пiдприємств, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство;

     6) у разi забезпечення виконавчими органами сiльських, селищних та мiських рад, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями умов, необхiдних для реалiзацiї повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України такi органи можуть надiлятися повноваженнями суб'єктiв державної реєстрацiї на вiдповiднiй адмiнiстративно-територiальнiй одиницi до 1 сiчня 2016 року;

     7) територiальнi органи, утворенi Мiнiстерством юстицiї України в установленому законодавством порядку, припиняють надання послуг у сферi державної реєстрацiї на територiї вiдповiдних адмiнiстративно-територiальних одиниць за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, прийнятим у разi забезпечення виконавчими органами мiських рад мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями реалiзацiї повноважень у сферi державної реєстрацiї, але не пiзнiше 30 квiтня 2016 року.

     3. Пiсля набрання чинностi цим Законом комiсiя з припинення (лiквiдацiйна комiсiя, лiквiдатор) юридичної особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесений запис про прийняття рiшення засновникiв (учасникiв) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи, має право звернутися до суб'єкта державної реєстрацiї з урахуванням вимог, передбачених цим Законом.

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     3) до 1 сiчня 2017 року забезпечити наповнення Єдиного державного реєстру:

     органами лiцензування, державними адмiнiстраторами та дозвiльними органами - вiдомостями про дiючi лiцензiї та документи дозвiльного характеру, що виданi до цiєї дати;

     Мiнiстерством юстицiї України - символiкою громадських формувань, вiдомостями про громадськi формування, що не мають статусу юридичної особи, та iншими вiдомостями про юридичну особу, якi пiдлягають внесенню до цього реєстру при створеннi юридичної особи вiдповiдно до цього Закону, але не були внесенi до нього до цiєї дати;

     4) забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття Київською, Севастопольською мiськими, районними, районними у мiстах Києвi та Севастополi державними адмiнiстрацiями заходiв, необхiдних для реалiзацiї повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у тому числi щодо пiдключення державних реєстраторiв до Єдиного державного реєстру та укладення вiдповiдних договорiв з технiчним адмiнiстратором цього реєстру;

     5) забезпечити до 1 сiчня 2016 року, а в разi надiлення повноваженнями у сферi державної реєстрацiї до 1 сiчня 2016 року - у строки, визначенi рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, передачу Мiнiстерством юстицiї України та його територiальними органами реєстрацiйних справ виконавчим органам мiських рад мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, Київськiй, Севастопольськiй мiським, районним, районним у мiстах Києвi та Севастополi державним адмiнiстрацiям.

     5. Рекомендувати мiським радам мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення, їх виконавчим органам забезпечити до 1 грудня 2015 року вжиття заходiв, необхiдних для реалiзацiї повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у тому числi щодо пiдключення державних реєстраторiв до Єдиного державного реєстру та укладення вiдповiдних договорiв з технiчним адмiнiстратором цього реєстру.

     6. Рекомендувати сiльським, селищним та мiським радам (крiм рад мiст обласного та/або республiканського Автономної Республiки Крим значення) забезпечити розгляд на своїх пленарних засiданнях питання про прийняття (неприйняття) рiшення про здiйснення повноважень суб'єктiв державної реєстрацiї виконавчими органами таких рад та вжиття вiдповiдних заходiв, необхiдних для реалiзацiї повноважень, передбачених Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", у тому числi щодо пiдключення державних реєстраторiв до Єдиного державного реєстру та укладення вiдповiдних договорiв з технiчним адмiнiстратором цього реєстру.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
26 листопада 2015 року
N 835-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.