ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 15 грудня 2009 року N 1759-VI,
вiд 11 лютого 2010 року N 1869-VI,
вiд 7 липня 2010 року N 2451-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 7 квiтня 2011 року N 3204-VI,
вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI,
вiд 21 квiтня 2011 року N 3261-VI,
вiд 19 травня 2011 року N 3392-VI,
Повiтряним кодексом України
вiд 19 травня 2011 року N 3393-VI,
Законами України
вiд 8 вересня 2011 року N 3720-VI,
вiд 3 листопада 2011 року N 3993-VI,
вiд 9 грудня 2011 року N 4154-VI,
вiд 10 лютого 2012 року N 4403-VI,
вiд 23 лютого 2012 року N 4442-VI,
вiд 13 березня 2012 року N 4496-VI,
вiд 17 травня 2012 року N 4782-VI,
вiд 6 вересня 2012 року N 5203-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5316-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5406-VI,
вiд 2 жовтня 2012 року N 5410-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 13 травня 2014 року N 1252-VII,
5 червня 2014 року N 1314-VII,
вiд 15 сiчня 2015 року N 124-VIII,
вiд 2 вересня 2014 року N 1669-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 26 листопада 2015 року N 835-VIII,
вiд 23 березня 2017 року N 1983-VIII,
вiд 13 квiтня 2017 року N 2019-VIII,
вiд 18 травня 2017 року N 2042-VIII,
вiд 7 грудня 2017 року N 2244-VIII,
вiд 21 грудня 2017 року N 2264-VIII,
вiд 13 березня 2018 року N 2320-VIII,
Кодексом України з процедур банкрутства
вiд 18 жовтня 2018 року N 2597-VIII
Законом України,
вiд 6 червня 2019 року N 2740-VIII,
вiд 2 жовтня 2019 року N 143-IX,
вiд 31 жовтня 2019 року N 264-IX,
вiд 4 грудня 2020 року N 1071-IX,
вiд 15 липня 2021 року N 1667-IX

(У текстi Закону слово "адмiнiстратор" в усiх вiдмiнках i числах замiнено вiдповiдно словами "державний адмiнiстратор" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно iз Законом України вiд 11 лютого 2010 року N 1869-VI)

(У текстi Закону, крiм частини другої статтi 8, слова "Севастопольська мiська державна адмiнiстрацiя" в усiх вiдмiнках замiнено словами "Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2010 року N 2451-VI)

(У текстi Закону слова "державний адмiнiстратор" в усiх вiдмiнках i числах замiнено словом "адмiнiстратор" у вiдповiдному вiдмiнку та числi згiдно iз Законом України вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII)

(У текстi Закону слова "видача дублiката" у всiх вiдмiнках та числах виключено згiдно iз Законом України вiд 26 листопада 2015 року N 835-VIII)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади функцiонування дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi i встановлює порядок дiяльностi дозвiльних органiв, уповноважених видавати документи дозвiльного характеру, та адмiнiстраторiв.

     Стаття 1. Основнi термiни

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     дозвiльна система у сферi господарської дiяльностi - сукупнiсть урегульованих законодавством вiдносин, якi виникають мiж дозвiльними органами, державними адмiнiстраторами та суб'єктами господарювання у зв'язку з видачею документiв дозвiльного характеру, переоформленням, видачею дублiкатiв, анулюванням документiв дозвiльного характеру;

     дозвiльнi органи - суб'єкти надання адмiнiстративних послуг, їх посадовi особи, уповноваженi вiдповiдно до закону видавати документи дозвiльного характеру;

(абзац третiй частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     документ дозвiльного характеру - дозвiл, висновок, рiшення, погодження, свiдоцтво, iнший документ в електронному виглядi (запис про наявнiсть дозволу, висновку, рiшення, погодження, свiдоцтва, iншого документа в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань), який дозвiльний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разi надання йому права на провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi та/або без наявностi якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певнi дiї щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi;

(абзац четвертий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     абзац п'ятий частини першої статтi 1 виключено

(абзац п'ятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     абзац шостий частини першої статтi 1 виключено

(частину першу статтi 1 доповнено новим абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, у зв'язку з цим абзаци шостий - тринадцятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - чотирнадцятим, абзац шостий частини першої статтi 1 виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     об'єкт, на який видається документ дозвiльного характеру, - природнi ресурси, земельна дiлянка, ґрунтовий покрив земельних дiлянок, споруда, будiвля, примiщення, устаткування, обладнання та механiзми, що вводяться в експлуатацiю або проектуються, окрема операцiя, господарська дiяльнiсть певного виду, робота та послуга, а також документи, якi використовуються суб'єктом господарювання у процесi проходження погоджувальної (дозвiльної) процедури (проектна документацiя на будiвництво об'єктiв, землевпорядна документацiя, мiстобудiвна документацiя, гiрничий вiдвiд);

     декларацiя про провадження господарської дiяльностi (далi - декларацiя) - документ, яким суб'єкт господарювання повiдомляє дозвiльний орган про свою вiдповiднiсть вимогам законодавства до певного виду господарської дiяльностi (у тому числi матерiально-технiчної бази, квалiфiкацiї персоналу - якщо це зумовлено особливостями провадження вiдповiдного виду господарської дiяльностi) та на пiдставi якого набуває право на провадження заявленого виду господарської дiяльностi i несе передбачену законом вiдповiдальнiсть.

(абзац восьмий частини першої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Форма та порядок повiдомлення адмiнiстратора або вiдповiдного дозвiльного органу про вiдповiднiсть матерiально-технiчної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства та внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(абзац дев'ятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2010р. N 2451-VI, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     принцип мовчазної згоди - принцип, згiдно з яким суб'єкт господарювання набуває право на провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi без отримання вiдповiдного документа дозвiльного характеру, за умови якщо суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязi, але у встановлений законом строк документ дозвiльного характеру або рiшення про вiдмову у його видачi не видано або не направлено;

     абзац одинадцятий частини першої статтi 1 виключено

(абзац одинадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     дозвiльна (погоджувальна) процедура - сукупнiсть дiй, що здiйснюються державними адмiнiстраторами та дозвiльними органами пiд час проведення погодження (розгляду), оформлення, надання висновкiв тощо, якi передують отриманню документа дозвiльного характеру;

(абзац дванадцятий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     абзац тринадцятий частини першої статтi 1 виключено

(абзац тринадцятий частини першої статтi 1 у редакцiї Законiв України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)
(стаття 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI, у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010р. N 1869-VI)

     спецiально уповноважений орган з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi (далi - уповноважений орган) - центральний орган виконавчої влади, визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

(статтю 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згiдно iз Законом України вiд 07.07.2010р. N 2451-VI, абзац чотирнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа України або iншої держави незалежно вiд її органiзацiйно-правової форми та форми власностi, яка здiйснює господарську дiяльнiсть, крiм органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також фiзична особа - пiдприємець, у тому числi iнвестор, що є стороною угоди про розподiл продукцiї вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї", його пiдрядник, субпiдрядник, постачальник та iнший контрагент, що виконує роботи, передбаченi угодою про розподiл продукцiї, на пiдставi договорiв з iнвестором.

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно iз Законом України вiд 02.10.2012р. N 5406-VI)

     Термiни "адмiнiстратор", "центр надання адмiнiстративних послуг" та "суб'єкт надання адмiнiстративної послуги" у цьому Законi вживаються у значеннi, визначеному в Законi України "Про адмiнiстративнi послуги".

(частину першу статтi 1 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на дозвiльнi органи, державних адмiнiстраторiв, уповноважений орган та суб'єктiв господарювання, якi мають намiр провадити або провадять господарську дiяльнiсть.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини у сферi лiцензування господарської дiяльностi (крiм вiдносин щодо видачi документiв дозвiльного характеру, необхiдних для отримання лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi), охорони державного кордону, державної митної справи, державного експортного контролю, державного регулювання ринкiв фiнансових послуг, охорони державної таємницi (провадження дiяльностi, пов'язаної з державною таємницею), захисту економiчної конкуренцiї, на вiдносини щодо сертифiкацiї оператора системи передачi вiдповiдно до Закону України "Про ринок електричної енергiї", вiдносини щодо набуття статусу резидента Дiя Сiтi та внесення вiдомостей до реєстру Дiя Сiтi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економiки в Українi", а також на дозвiльну систему, що поширюється на операцiї зi зброєю, бойовими припасами, вибуховими матерiалами i речовинами, сильнодiючими отруйними речовинами, дозвiльну дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, дозвiльну дiяльнiсть у сферi цивiльної авiацiї, у сферi телебачення i радiомовлення.

(частина друга статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Повiтряним кодексом України вiд 19.05.2011р. N 3393-VI, Законами України вiд 13.03.2012р. N 4496-VI, вiд 13.04.2017р. N 2019-VIII, вiд 07.12.2017р. N 2244-VIII, вiд 15.07.2021р. N 1667-IX)

     Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, пов'язанi iз загальним документом на ввезення та загальним ветеринарним документом на ввезення, якi передбаченi Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

(частину другу статтi 2 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд18.05.2017р. N 2042-VIII)

     3. Видача, анулювання, поновлення ветеринарних документiв та експлуатацiйних дозволiв здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про ветеринарну медицину", "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" та "Про безпечнiсть та гiгiєну кормiв".

(абзац перший частини третьої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 21.12.2017р. N 2264-VIII)

     Видача, анулювання, поновлення сертифiкатiв суб'єкта оцiночної дiяльностi здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi".

     Видача, анулювання, поновлення дозволiв на реекспорт товарiв, що походять з iнших країн, карантинних дозволiв (на iмпорт або транзит), мiжнародних ветеринарних сертифiкатiв (для країн СНД - ветеринарних свiдоцтв форми N 1, N 2, N 3) - при перемiщеннi за межi України, ветеринарних свiдоцтв (для України - форми N 1, N 2) - при перемiщеннi за межi територiї Автономної Республiки Крим, областей, мiст Києва та Севастополя, районiв, мiст (крiм харчових продуктiв тваринного походження для споживання людиною), карантинних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв, фiтосанiтарних сертифiкатiв на реекспорт здiйснюється вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Митним кодексом України, Законом України "Про ветеринарну медицину" та Законом України "Про карантин рослин".

(частина третя статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.02.2010р. N 1869-VI, вiд 17.05.2012р. N 4782-VI, у редакцiї Закону України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     Видача, анулювання свiдоцтв про уповноваження на проведення повiрки засобiв вимiрювальної технiки, що перебувають в експлуатацiї та застосовуються у сферi законодавчо регульованої метрологiї, здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть".

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 05.06.2014р. N 1314-VII, абзац четвертий частини третьої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Видача свiдоцтв про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, та свiдоцтв про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, розширення та скорочення сфери призначення, призупинення i поновлення дiї зазначених свiдоцтв, їх анулювання здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi".

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, абзац п'ятий частини третьої статтi 2 у редакцiї Закону України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Абзац шостий частини третьої статтi 2 виключено

(частину третю статтi 2 доповнено абзацом шостим згiдно iз Законом України вiд 15.01.2015р. N 124-VIII, абзац шостий частини третьої статтi 2 виключено згiдно iз Законом України вiд 06.06.2019р. N 2740-VIII)

     Стаття 3. Основнi принципи державної полiтики з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

     1. Основними принципами державної полiтики з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi є:

     захист прав, законних iнтересiв суспiльства, територiальних громад та громадян, життя громадян, охорона навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

     розвиток конкуренцiї;

     прозорiсть процедури видачi документiв дозвiльного характеру;

     додержання рiвностi прав суб'єктiв господарювання пiд час видачi документiв дозвiльного характеру;

     вiдповiдальнiсть посадових осiб дозвiльних органiв, адмiнiстраторiв та суб'єктiв господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру;

     зменшення рiвня державного регулювання господарської дiяльностi;

     установлення єдиних вимог до порядку видачi документiв дозвiльного характеру.

     Стаття 4. Основнi вимоги до дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

     1. Виключно законами, якi регулюють вiдносини, пов'язанi з одержанням документiв дозвiльного характеру, встановлюється:

     необхiднiсть одержання документа дозвiльного характеру;

     дозвiльний орган, уповноважений видавати документ дозвiльного характеру;

     платнiсть або безоплатнiсть видачi документа дозвiльного характеру;

     строк видачi документа дозвiльного характеру або вiдмови у його видачi;

(абзац п'ятий частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     вичерпний перелiк пiдстав для вiдмови у видачi, переоформлення, видачi дублiката, анулювання документа дозвiльного характеру;

(абзац шостий частини першої статтi 4 у редакцiї Закону України вiд 19.05.2011р. N 3392-VI)

     строк дiї документа дозвiльного характеру або необмеженiсть строку дiї такого документа;

     абзац восьмий частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.07.2010р. N 2451-VI)

     перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi;

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 19.05.2011р. N 3392-VI)

     перелiк та вимоги до документiв, якi суб'єкту господарювання необхiдно подати для одержання документа дозвiльного характеру.

(частину першу статтi 4 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII)

     2. Частину другу статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Суб'єкт господарювання має право на одержання (переоформлення, анулювання) документiв дозвiльного характеру та подання декларацiй за своїм мiсцезнаходженням або у випадках, передбачених законом, - за мiсцем провадження дiяльностi або мiсцезнаходженням об'єкта.

(абзац перший частини третьої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Абзац другий частини третьої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Абзац третiй частини третьої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Абзац четвертий частини третьої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Абзац п'ятий частини третьої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Частину четверту статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5. Суб'єкт господарювання має право на здiйснення певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi подання декларацiї без отримання документа дозвiльного характеру, за винятком тих видiв господарської дiяльностi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Реєстрацiю декларацiй здiйснює дозвiльний орган на безоплатнiй основi протягом п'яти робочих днiв з дня отримання декларацiї шляхом внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(абзац другий частини п'ятої статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Вiдмова у реєстрацiї декларацiї не допускається.

(частини друга - четверта статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.12.2009р. N 1759-VI, вiд 11.02.2010р. N 1869-VI, вiд 07.07.2010р. N 2451-VI, вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, замiнено чотирма частинами згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII)

     6. Суб'єкт господарювання повiдомляє дозвiльний орган про змiну iнформацiї, яка була зазначена у поданiй декларацiї, у порядку та за формою, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України, протягом семи робочих днiв з дня настання таких змiн.

(статтю 4 доповнено частиною шостою згiдно iз Законом України вiд 02.10.2019р. N 143-IX)

     Стаття 41. Основнi вимоги до порядку видачi документiв дозвiльного характеру або вiдмови в їх видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання документiв дозвiльного характеру

     1. Порядок проведення дозвiльної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документiв дозвiльного характеру центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням вiдповiдного дозвiльного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

(абзац перший частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Порядок проведення дозвiльної (погоджувальної) процедури, переоформлення та анулювання документiв дозвiльного характеру, що законами України вiднесено до повноважень органiв мiсцевого самоврядування, встановлюється їх рiшенням, а у випадках, передбачених законом, - на пiдставi типових порядкiв, затверджених Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(абзац другий частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Абзац третiй частини першої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII)

     Порядок видачi документiв дозвiльного характеру, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань записiв про переоформлення, анулювання документiв дозвiльного характеру визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(у частину першу статтi 41 включено абзац третiй згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Строк видачi документiв дозвiльного характеру становить десять робочих днiв, якщо iнше не встановлено законом. Документи дозвiльного характеру видаються безоплатно, на необмежений строк, якщо iнше не встановлено законом.

(абзац четвертий частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII)

     Представницький орган мiсцевого самоврядування розглядає та приймає на пленарних засiданнях рiшення щодо видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання або вiдмови у видачi документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi протягом мiсяця з дня одержання вiд суб'єкта господарювання вiдповiдної заяви.

(частину першу статтi 41 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно iз Законом України вiд 09.12.2011р. N 4154-VI, у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим, абзац п'ятий частини першої статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 10.02.2012р. N 4403-VI)

     Порядок проведення дозвiльної (погоджувальної) процедури, необхiднiсть проведення якої встановлюється мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, здiйснюється в порядку, передбаченому цими мiжнародними договорами.

(абзац шостий частини першої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     2. Плата за видачу (переоформлення, видачу дублiката) документiв дозвiльного характеру (адмiнiстративний збiр) визначається вiдповiдно до Закону України "Про адмiнiстративнi послуги".

(частина друга статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Частину третю статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 07.07.2010р. N 2451-VI)

     4. У разi надання на пiдставi договору оренди чи iнших договорiв у тимчасове користування примiщень та обладнання за умови збереження виду дiяльностi i стану цих примiщень та обладнання вiд орендаря або iншого користувача не вимагається отримання документа дозвiльного характеру на їх використання (експлуатацiю), крiм потенцiйно небезпечних об'єктiв та в разi експлуатацiї машин, механiзмiв, устаткування (далi - устаткування) пiдвищеної небезпеки, якщо iнше не встановлено законом.

     Вiдповiдальнiсть за використання (експлуатацiю) примiщень та обладнання покладається на особу, визначену вiдповiдним договором.

     Положення цiєї частини не застосовуються у разi надання в тимчасове користування потужностей, у тому числi їх частин, на якi видано експлуатацiйний дозвiл вiдповiдно до Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

(частину четверту статтi 41 доповнено абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 18.05.2017р. N 2042-VIII)

     5. Пiдставами для вiдмови у видачi документа дозвiльного характеру є:

     подання суб'єктом господарювання неповного пакета документiв, необхiдних для одержання документа дозвiльного характеру, згiдно iз встановленим вичерпним перелiком;

     виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовiрних вiдомостей;

     негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або iнших наукових i технiчних оцiнок, необхiдних для видачi документа дозвiльного характеру.

     Законом можуть встановлюватися iншi пiдстави для вiдмови у видачi документа дозвiльного характеру.

     Вiдмова у видачi документа дозвiльного характеру за пiдставами, не передбаченими законами, не допускається.

     Абзац сьомий частини п'ятої статтi 41 виключено

(абзац сьомий частини п'ятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     У разi усунення суб'єктом господарювання причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi документа дозвiльного характеру, повторний розгляд документiв здiйснюється дозвiльним органом у строк, що не перевищує п'яти робочих днiв з дня отримання вiдповiдної заяви суб'єкта господарювання, документiв, необхiдних для видачi документа дозвiльного характеру, i документiв, якi засвiдчують усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi документа дозвiльного характеру, якщо iнше не встановлено законом.

(абзац восьмий частини п'ятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 09.12.2011р. N 4154-VI)

     При повторному розглядi документiв не допускається вiдмова у видачi документа дозвiльного характеру з причин, ранiше не зазначених у письмовому повiдомленнi заявнику (за винятком неусунення чи усунення не в повному обсязi заявником причин, що стали пiдставою для попередньої вiдмови).

     6. У разi якщо у встановлений законом строк суб'єкту господарювання не видано документ дозвiльного характеру або не прийнято рiшення про вiдмову у його видачi, через десять робочих днiв з дня закiнчення встановленого строку для видачi або вiдмови у видачi документа дозвiльного характеру суб'єкт господарювання має право провадити певнi дiї щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi. Вiдмiтка в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про дату прийняття заяви є пiдтвердженням подання заяви та документiв державному адмiнiстратору або дозвiльному органу.

(абзац перший частини шостої статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Днем видачi документа дозвiльного характеру вважається останнiй день строку розгляду заяви дозвiльним органом, передбаченого законом.

     7. Дозвiльний орган анулює документ дозвiльного характеру з таких пiдстав:

     звернення суб'єкта господарювання iз заявою про анулювання документа дозвiльного характеру;

     наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення та лiквiдацiї, якщо iнше не встановлено законом;

(абзац третiй частини сьомої статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     наявнiсть в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдомостей про припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця.

(абзац четвертий частини сьомої статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Дозвiльний орган, що видав документ дозвiльного характеру, може звернутися до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у видi анулювання документа дозвiльного характеру за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) встановлення факту надання в заявi про видачу документа дозвiльного характеру та документах, що додаються до неї, недостовiрної iнформацiї;

     2) здiйснення суб'єктом господарювання певних дiй щодо провадження господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi, на якi отримано документ дозвiльного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвiльний орган видавав припис про їх усунення iз наданням достатнього часу для їх усунення.

     Законом можуть передбачатися iншi пiдстави для анулювання документа дозвiльного характеру.

     Абзац дев'ятий частини сьомої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Дiя документа дозвiльного характеру припиняється через десять робочих днiв iз дня прийняття (винесення) дозвiльним органом рiшення про анулювання такого документа, якщо iнше не передбачено законом.

     Рiшення дозвiльного органу про анулювання документа дозвiльного характеру може бути оскаржено до адмiнiстративного суду.

     Анулювання документа дозвiльного характеру з пiдстав, не передбачених законом, забороняється.

     У разi анулювання документа дозвiльного характеру з пiдстав, не передбачених законом, документ дозвiльного характеру пiдлягає поновленню за рiшенням дозвiльного органу або адмiнiстративного суду. Поновлення документа дозвiльного характеру вiдбувається шляхом здiйснення вiдповiдного запису в Єдиному державному реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(абзац тринадцятий частини сьомої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)
(абзаци перший - одинадцятий частини сьомої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 23.02.2012р. N 4442-VI, замiнено тринадцятьма абзацами згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII, у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - п'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами чотирнадцятим - сiмнадцятим)

     Абзац чотирнадцятий частини сьомої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Абзац п'ятнадцятий частини сьомої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Строк дiї безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру подовжується на строк, протягом якого такий документ дозвiльного характеру вважався анульованим.

     Днем поновлення безпiдставно анульованого документа дозвiльного характеру є день внесення вiдповiдного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(абзац сiмнадцятий частини сьомої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     8. Пiдстави для переоформлення документа дозвiльного характеру встановлюються законом.

(абзац перший частини восьмої статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Змiна найменування та мiсцезнаходження юридичної особи або прiзвища, iменi, по батьковi та мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця не є пiдставами для переоформлення документа дозвiльного характеру.

(абзац другий частини восьмої статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Змiна найменування акцiонерного товариства у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство не є пiдставою для переоформлення документiв дозвiльного характеру. У такому разi товариство має право продовжувати провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi виданого ранiше такому товариству документа дозвiльного характеру.

(частину восьму статтi 41 доповнено новим абзацом третiм згiдно iз Законом України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII, у зв'язку з цим абзаци третiй - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - дванадцятим)

     Змiна власника всього майна боржника у виглядi цiлiсного майнового комплексу вiдповiдно до затвердженого судом плану санацiї не є пiдставою для переоформлення документiв дозвiльного характеру. У такому разi товариство має право продовжувати провадження певних дiй щодо здiйснення господарської дiяльностi або видiв господарської дiяльностi на пiдставi виданого ранiше такому товариству документа дозвiльного характеру.

(частину восьму статтi 41 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з Кодексом України з процедур банкрутства вiд 18.10.2018р. N 2597-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - тринадцятим)

     абзац п'ятий частини восьмої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Абзац шостий частини восьмої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     У разi виникнення пiдстав для переоформлення документа дозвiльного характеру суб'єкт господарювання зобов'язаний протягом п'яти робочих днiв з дня настання таких пiдстав подати дозвiльному органу або адмiнiстратору заяву про переоформлення документа дозвiльного характеру.

(абзац сьомий частини восьмої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Дозвiльний орган протягом двох робочих днiв з дня одержання заяви про переоформлення документа дозвiльного характеру зобов'язаний прийняти рiшення про переоформлення документа дозвiльного характеру з урахуванням змiн, зазначених у заявi про переоформлення документа дозвiльного характеру.

(абзац восьмий частини восьмої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.12.2011р. N 4154-VI, вiд 02.10.2012р. N 5410-VI, вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Абзац дев'ятий частини восьмої статтi 41 виключено

(абзац дев'ятий частини восьмої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     У разi переоформлення документа дозвiльного характеру дозвiльний орган не пiзнiше наступного робочого дня з дня переоформлення документа дозвiльного характеру приймає рiшення про визнання недiйсним документа дозвiльного характеру, що був переоформлений, з внесенням вiдповiдних змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(абзац десятий частини восьмої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 09.12.2011р. N 4154-VI, вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Строк дiї переоформленого документа дозвiльного характеру не може перевищувати строк дiї, зазначений у документi дозвiльного характеру, що переоформлявся.

     Абзац дванадцятий частини восьмої статтi 41 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Не переоформлений в установлений строк документ дозвiльного характеру є недiйсним, крiм випадку, передбаченого абзацом третiм цiєї частини.

(абзац тринадцятий частини восьмої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 23.03.2017р. N 1983-VIII)

     9. Частину дев'яту статтi 41 виключено

(частина дев'ята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 09.12.2011р. N 4154-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, виключено згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     10. Зупинення розгляду документiв, поданих для отримання документа дозвiльного характеру, можливе за бажанням суб'єкта господарювання шляхом письмового повiдомлення про це дозвiльного органу або адмiнiстратора, який протягом одного робочого дня повiдомляє про це дозвiльний орган. У разi якщо на день подання повiдомлення було проведено експертизу, обстеження або iншi науковi та технiчнi оцiнки, необхiднi для видачi документа дозвiльного характеру, суб'єкт господарювання вiдшкодовує вiдповiднi витрати, пов'язанi з їх проведенням.

(абзац перший частини десятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     У разi розгляду судом справи щодо об'єкта, на який видається документ дозвiльного характеру, розгляд документiв, поданих для його отримання, зупиняється до винесення судом вiдповiдного рiшення.

     Дозвiльнi органи поновлюють розгляд документiв пiсля усунення обставин, що зумовили його зупинення.

     Перебiг строку розгляду документiв, поданих для отримання документа дозвiльного характеру, зупиняється з дня зупинення розгляду таких документiв. З дня поновлення такого розгляду перебiг строку розгляду документiв продовжується.

     Про зупинення та поновлення дозвiльними органами розгляду документiв, поданих для отримання документа дозвiльного характеру, приймається вiдповiдне рiшення.

(абзац п'ятий частини десятої статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     11. Основнi вимоги до порядку видачi, переоформлення, видачi дублiкатiв, анулювання документiв дозвiльного характеру поширюються на всi документи дозвiльного характеру, у тому числi на дозвiльнi (погоджувальнi) процедури, якщо iнше не встановлено законом.

     Дiї щодо одержання погоджень, висновкiв та iнших документiв, необхiдних для видачi документа дозвiльного характеру, вчиняються дозвiльним органом, що оформляє документ дозвiльного характеру, без залучення суб'єкта господарювання.

(частину одинадцяту статтi 41 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     12. Частину дванадцяту статтi 41 виключено

(частина дванадцята статтi 41 у редакцiї Закону України вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     13. У визначених законом випадках правонаступник суб'єкта господарювання має право провадити дiяльнiсть на пiдставi документiв дозвiльного характеру, виданих такому суб'єкту господарювання, у межах строку їх дiї до оформлення документiв дозвiльного характеру на правонаступника такого суб'єкта господарювання. Це положення застосовується також у випадках, коли майно або частина майна, яке є об'єктом державної власностi та з наявнiстю якого пов'язана видача документiв дозвiльного характеру, за рiшенням суб'єкта управлiння об'єктами державної власностi передається iншому суб'єкту господарювання на визначеному законом речовому правi.

(статтю 41 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 23.02.2012р. N 4442-VI, частина тринадцята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 31.10.2019р. N 264-IX)

     14. Прийняття вiд суб'єкта господарювання або уповноваженої ним особи заяви про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвiльного характеру здiйснюється адмiнiстратором у центрi надання адмiнiстративних послуг.

     Кабiнет Мiнiстрiв України має право визначити адмiнiстративнi послуги, якi за вибором суб'єкта господарювання можуть отримуватися у центрi надання адмiнiстративних послуг, дозвiльному органi.

     Заява про одержання (переоформлення, анулювання) документа дозвiльного характеру, що оформляється дозвiльними органами, або декларацiя подається суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою):

     у паперовiй формi особисто або поштовим вiдправленням - до адмiнiстратора;

     в електроннiй формi через портал електронних сервiсiв юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - портал електронних сервiсiв), оформлена згiдно з вимогами законiв у сферi електронних документiв, - до дозвiльного органу.

     Якщо документи подаються особисто, пред'являється паспорт громадянина України, тимчасове посвiдчення громадянина України або паспортний документ iноземця.

     У разi подання документiв представником додатково подається документ, що засвiдчує його повноваження.

     Документи в електроннiй формi подаються суб'єктом господарювання (уповноваженим ним органом або особою) через портал електронних сервiсiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Вимоги до змiсту заяви визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Законом можуть бути встановленi iншi вимоги до заяви.

(статтю 41 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, у зв'язку з цим частину чотирнадцяту вважати частиною п'ятнадцятою, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     15. Документи дозвiльного характеру, виданi суб'єктам господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї проведення антитерористичної операцiї, вважаються такими, що подовжили строк своєї дiї на перiод проведення антитерористичної операцiї, про що дозвiльнi органи протягом трьох днiв вносять вiдомостi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(статтю 41 доповнено частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 02.09.2014р. N 1669-VII, частина п'ятнадцята статтi 41 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Продовження строку дiї спецiальних дозволiв на користування надрами, наданих на дiлянки, розташованi на тимчасово окупованiй територiї України, здiйснюється з урахуванням особливостей, встановлених законом.

(частину п'ятнадцяту статтi 41 доповнено абзацом другим згiдно iз Законом України вiд 13.03.2018р. N 2320-VIII)
(Закон доповнено статтею 41 згiдно iз Законом України вiд 11.02.2010р. N 1869-VI)

     16. Рiшення, прийнятi дозвiльним органом вiдповiдно до цього Закону, пiдлягають обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(статтю 41 доповнено частиною шiстнадцятою згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     17. Документ дозвiльного характеру вiдображається у виписцi з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, що пiдлягає обов'язковому оприлюдненню на порталi електронних сервiсiв у порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України в Порядку надання вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.

(статтю 41 доповнено частиною сiмнадцятою згiдно iз Законом України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Стаття 5. Виключена

(стаття 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.02.2010р. N 1869-VI, вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 21.04.2011р. N 3261-VI, вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, виключена згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 6. Вiдомостi про документи дозвiльного характеру в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань

     1. До Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вносяться вiдомостi про документи дозвiльного характеру, визначенi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань", та декларацiї.

     2. Дозвiльнi органи вносять до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань:

     1) рiшення, прийнятi дозвiльними органами вiдповiдно до цього Закону, - у день їх прийняття;

     2) заяви та декларацiї, поданi до дозвiльних органiв, та iншу iнформацiю про документи дозвiльного характеру та декларацiї, необхiдну для ведення зазначеного реєстру, - у день їх отримання дозвiльними органами.

(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 11.02.2010р. N 1869-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 02.10.2012р. N 5316-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 26.11.2015р. N 835-VIII)

     Стаття 7. Виключена

(стаття 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 11.02.2010р. N 1869-VI, вiд 07.04.2011р. N 3204-VI, вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 8. Формування єдиної iнформацiйної полiтики з питань дозвiльної системи у сферi господарської дiяльностi

     1. Дозвiльнi органи забезпечують оприлюднення та вiльний доступ до необхiдної суб'єктам господарювання iнформацiї для провадження ними господарської дiяльностi.

     2. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї забезпечують створення та функцiонування в мережi Iнтернет веб-сторiнок, якi мiстять iнформацiю, необхiдну суб'єктам господарювання для провадження ними господарської дiяльностi.

     Дозвiльнi органи подають для розмiщення на веб-сторiнках iнформацiю, необхiдну для провадження господарської дiяльностi, зокрема, про перелiк об'єктiв нерухомого майна, що потребують реконструкцiї, перелiк будiвель, примiщень, земельних дiлянок, якi надаються або можуть бути наданi в оренду.

(абзац другий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 03.11.2011р. N 3993-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Державний адмiнiстратор та дозвiльнi органи забезпечують безоплатне консультування з питань отримання вiдповiдних документiв дозвiльного характеру за зверненням суб'єкта господарювання.

     Стаття 9. Уповноважений орган

     1. Уповноважений орган:

     абзац другий статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     узагальнює практику застосування законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру, готує та подає пропозицiї щодо його вдосконалення;

     здiйснює методологiчне забезпечення дiяльностi дозвiльних органiв;

(абзац четвертий статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     здiйснює в межах своєї компетенцiї контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру.

     абзац шостий статтi 9 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Стаття 91. Контроль за додержанням вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру

     1. Державний контроль за додержанням дозвiльними органами (їх посадовими особами) вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру, встановленого порядку їх видачi здiйснюється уповноваженим органом шляхом проведення планових та позапланових перевiрок у встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, порядку.

(частина перша статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Плановi перевiрки проводяться згiдно з рiчним планом, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку.

(абзац перший частини другої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5463-VI, у редакцiї Законiв України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Плановi перевiрки дозвiльного органу (його посадової особи) щодо додержання порядку видачi кожного окремого документа дозвiльного характеру (його виду) проводяться не частiше одного разу на рiк.

(абзац другий частини другої статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Уповноважений орган проводить позаплановi перевiрки додержання дозвiльним органом вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру:

(абзац третiй частини другої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     1) на пiдставi письмової заяви про порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру, поданої суб'єктом господарювання;

     2) за письмовими зверненнями або запитами органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування (їх виконавчих органiв), державних адмiнiстраторiв, правоохоронних органiв щодо виявлених фактiв порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру;

     3) за письмовими зверненнями або запитами народних депутатiв України, депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад щодо виявлених фактiв порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру;

     4) за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi економiчного i соцiального розвитку, щодо виявлених фактiв порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру;

(абзац сьомий частини другої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5) якщо дозвiльним органом до уповноваженого органу не подана iнформацiя про усунення порушень вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру;

(абзац восьмий частини другої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     6) з метою перевiрки виконання дозвiльним органом припису уповноваженого органу про усунення порушень вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру, зазначеного в актi перевiрки.

(абзац дев'ятий частини другої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     7) абзац десятий частини другої статтi 91 виключено

(абзац десятий частини другої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 13.05.2014р. N 1252-VII, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     До участi у проведеннi перевiрки можуть залучатися представники органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування (їх виконавчих органiв), установ та органiзацiй за погодженням з їх керiвниками.

     Строк проведення планових чи позапланових перевiрок не може перевищувати п'яти робочих днiв.

     3. Керiвник дозвiльного органу (його посадова особа) пiд час проведення перевiрки зобов'язаний забезпечити надання документiв, що стосуються предмета перевiрки, а також на усну або письмову вимогу осiб, якi проводять перевiрку, забезпечувати копiювання документiв, надавати письмовi пояснення з питань, що виникають пiд час проведення перевiрки.

(частина третя статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     4. Результати проведення планової чи позапланової перевiрки оформлюються вiдповiдним актом, який складається в довiльнiй формi у двох примiрниках (у разi залучення працiвникiв iнших органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування (їх виконавчих органiв), установ та органiзацiй - вiдповiдно до кiлькостi установ та органiзацiй, представники яких брали участь у проведеннi перевiрки), пiдписується головою i членами комiсiї та затверджується керiвником уповноваженого органу.

     В актi перевiрки зазначаються:

     iнформацiя про дiяльнiсть дозвiльного органу;

(абзац третiй частини четвертої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     вiдомостi про виявленi факти порушення вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру (якщо такi мають мiсце) з посиланням на статтi та пункти законодавчих i нормативно-правових актiв, вимоги яких порушенi;

     данi про складення протоколу про адмiнiстративне правопорушення, передбачене статтею 16610 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (у разi складення протоколу);

     припис про усунення недолiкiв та порушень вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру, виявлених пiд час проведення перевiрки, та строк їх усунення, що є обов'язковим для виконання.

     Iнформацiя про усунення недолiкiв та порушень вимог законодавства з питань видачi документiв дозвiльного характеру подається до уповноваженого органу у строки, встановленi у приписi, але не пiзнiше нiж протягом 30 днiв з дня отримання дозвiльним органом акта перевiрки.

(абзац сьомий частини четвертої статтi 91 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Один примiрник акта перевiрки видається керiвниковi дозвiльного органу (його посадовiй особi), другий примiрник зберiгається уповноваженим органом.

(абзац восьмий частини четвертої статтi 91 у редакцiї Закону України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     5. Контроль за наявнiстю документiв дозвiльного характеру у суб'єктiв господарювання, необхiднiсть одержання яких встановлена законом, здiйснюють органи виконавчої влади та/або органи мiсцевого самоврядування (їх виконавчi органи) в межах повноважень та в порядку, передбачених законом.

(Закон доповнено статтею 91 згiдно iз Законом України вiд 21.04.2011р. N 3261-VI)

     Стаття 10. Вiдповiдальнiсть у сферi видачi документiв дозвiльного характеру

     1. Керiвники дозвiльних органiв, посадовi особи цих органiв, якi вiдповiдно до законодавства мають повноваження приймати рiшення з питань видачi документiв дозвiльного характеру, несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi у порядку, встановленому законом.

(частина перша статтi 10 у редакцiї Законiв України вiд 08.09.2011р. N 3720-VI, вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     2. Дiї або бездiяльнiсть посадових осiб дозвiльних органiв та адмiнiстраторiв можуть бути оскарженi до суду в порядку, встановленому законом.

(частина друга статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     3. Шкода, завдана фiзичним або юридичним особам посадовими особами дозвiльного органу внаслiдок їх неправомiрних дiянь, вiдшкодовується у встановленому законом порядку.

     4. У разi застосування дозвiльним органом нормативно-правових актiв, прийнятих з порушенням вимог частини першої статтi 4 цього Закону, суб'єкт господарювання, законнi права якого були порушенi у зв'язку з прийняттям та застосуванням таких нормативно-правових актiв, має право звернутися до суду з позовом про захист (поновлення) своїх прав та вiдшкодування завданої шкоди.

     Стаття 11. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через три мiсяцi з дня його опублiкування, крiм частини першої статтi 4, яка набирає чинностi через один рiк з дня опублiкування цього Закону.

     2. Закони та iншi нормативно-правовi акти, прийнятi до набрання чинностi цим Законом, дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     21. Пункт 21 статтi 11 виключено

(статтю 11 доповнено пунктом 21 згiдно iз Законом України вiд 06.09.2012р. N 5203-VI, пункт 21 статтi 11 виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     21. Документи дозвiльного характеру, що не обумовленi мiжнародними зобов'язаннями або iншими обмеженнями, встановленими законом, строк дiї яких закiнчується у перiод дiї карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), вважаються такими, дiю яких продовжено на перiод карантину та обмежувальних заходiв i протягом трьох мiсяцiв з дня його/їх закiнчення.

(до статтi 11 включено пункт 21 згiдно iз Законом України вiд 04.12.2020р. N 1071-IX)

     3. Внести до законодавчих актiв України такi змiни:

     1) у Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     статтю 164 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської дiяльностi

     Провадження господарської дiяльностi без державної реєстрацiї як суб'єкта господарювання або без одержання лiцензiї на провадження певного виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню вiдповiдно до закону, чи без одержання дозволу, iншого документа дозвiльного характеру, якщо його одержання передбачене законом, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва i сировини чи без такої.

     Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за те ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу вiд тридцяти до шiстдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю виготовленої продукцiї, знарядь виробництва i сировини чи без такої.

     Надання суб'єктом господарювання дозвiльному органу або адмiнiстратору недостовiрної iнформацiї щодо вiдповiдностi матерiально-технiчної бази вимогам законодавства -

     тягне за собою накладення штрафу вiд сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     главу 12 доповнити статтею 16610 такого змiсту:

     "Стаття 16610. Порушення порядку видачi документа дозвiльного характеру

     Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення дозвiльним органом або адмiнiстратором суб'єкта господарювання про прийняття рiшення про вiдмову у видачi такого документа у строк, встановлений законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Порушення строкiв прийняття дозвiльним органом рiшення про видачу документа дозвiльного характеру, неповiдомлення адмiнiстратором суб'єкта господарювання про одержання вiд дозвiльних органiв вiдповiдних документiв у строк, встановлений законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, вчиненi посадовою особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за такi ж порушення, -

     тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд п'ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Безпiдставна вiдмова дозвiльним органом суб'єкту господарювання у видачi документа дозвiльного характеру -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     у статтi 221 та частинi першiй статтi 294 цифри "1667 - 1669" замiнити цифрами "1667 - 16610";

     в абзацi третьому пункту 1 частини першої статтi 255 слово та цифри "(стаття 183)" замiнити словом та цифрами "(статтi 164, 183)";

     2) частину п'яту статтi 46 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) доповнити словами "а з питань вiдведення земельних дiлянок - не рiдше нiж один раз на мiсяць";

     3) пiдпункт 3 пункту 3 статтi 11 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Декретом Кабiнету Мiнiстрiв вiд 20.05.93р. N 56-93 згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)

     4. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону пiдготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо:

     внесення змiн до законiв України "Про пожежну безпеку", "Про ветеринарну медицину", "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення", "Про охорону працi" та iнших для їх приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внесення змiн до законодавчих актiв стосовно визначення перелiку дiй, права на провадження яких набуваються за декларативним принципом.

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону провести монiторинг законодавства з метою визначення доцiльностi застосування деяких документiв дозвiльного характеру та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законiв щодо скасування документiв дозвiльного характеру, застосування яких є недоцiльним.

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi змiнами до вiдповiдних законiв привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону та вiдповiдних законiв, а також забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     7. Органам мiсцевого самоврядування протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi змiнами до вiдповiдних законiв привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз вимогами цього Закону та вiдповiдних законiв.

     8. Кабiнету Мiнiстрiв України та уповноваженому органу протягом трьох мiсяцiв з дня опублiкування цього Закону вiдповiдно до своїх повноважень забезпечити прийняття своїх нормативно-правових актiв, необхiдних для реалiзацiї цього Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
6 вересня 2005 року
N 2806-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.