ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про безпечнiсть та гiгiєну кормiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII,
вiд 2 грудня 2020 року N 1033-IX,
вiд 4 лютого 2021 року N 1206-IX

(З 21 березня 2023 року до цього Закону будуть внесенi змiни, передбаченi пiдпунктом 12 пункту 10 роздiлу XV Закону України вiд 4 лютого 2021 року N 1206-IX, крiм змiн, передбачених абзацом четвертим пiдпункту 12 пункту 10 роздiлу XV)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi засади гарантування безпечностi кормiв у процесi їх виробництва, обiгу та використання, зокрема встановлює вимоги щодо гiгiєни, маркування, пакування та представлення кормiв, регулює вiдповiднi суспiльнi вiдносини мiж операторами ринку та органами державної влади.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Термiни та їх визначення

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) аналiз ризику - процес, що складається iз трьох взаємопов'язаних компонентiв: оцiнка ризику, управлiння ризиком та повiдомлення про ризик;

     2) безпечнi корми - корми, що не справляють шкiдливого впливу на здоров'я тварин та не роблять харчовi продукти, одержанi вiд тварин, яким згодовується корм та якi використовуються для виробництва харчових продуктiв тваринного походження, небезпечними для споживання людиною;

     3) благополуччя тварин - умови, в яких перебуває тварина, включаючи систематичний догляд, належне годування, належнi примiщення для утримання тварин, попередження хвороб, гуманне поводження з тваринами, у тому числi пiд час забою;

     4) вилучення кормiв - заходи, спрямованi на запобiгання та/або зупинення обiгу або демонстрацiї небезпечних кормiв;

     5) виробництво - будь-яка дiяльнiсть, пов'язана зi створенням кормiв, що включає всi стадiї технологiчного процесу, у тому числi первинне виробництво, пiдготовку, змiшування, обробку, переробку, наповнення, пакування, вiдновлення та iншi змiни стану вiдповiдного об'єкта;

     6) вихiдний корм - повноцiнний корм, кормова сумiш, кормова добавка або кормовий матерiал, що є результатом виробництва корму;

     7) вiдкликання кормiв - заходи, спрямованi на повернення оператору ринку небезпечних кормiв, якi продано або передано кiнцевому користувачу, або якi є доступними кiнцевому користувачу;

     8) вхiдний корм - сировина, яка використовується у виробництвi корму, така як кормовi матерiали, кормовi добавки, премiкси, допомiжнi засоби для переробки;

     9) гiгiєна кормiв (гiгiєнiчнi вимоги) - заходи та умови, необхiднi для здiйснення контролю небезпечних факторiв i забезпечення придатностi кормiв з урахуванням їх використання згiдно iз призначенням;

     10) господарство - будiвлi, споруди, ферми, будь-яке iнше мiсце на територiї України, де розводять та утримують тварин, проводиться їх продаж, забiй, утилiзацiя i штучне осiменiння, органiзовуються виставки тварин, власником якого може бути будь-яка фiзична або юридична особа;

     11) добовий рацiон - середня загальна кiлькiсть кормiв, якi щодобово необхiднi тваринам вiдповiдного виду, вiкової категорiї та продуктивностi для задоволення всiх їхнiх потреб, обчислена iз розрахунку вологи корму 12 вiдсоткiв;

     12) додатковi корми - кормовi сумiшi, що мають високий вмiст певних речовин, але, зважаючи на їх склад, є достатнiми для добового рацiону тварин лише за умови їх використання разом з iншими кормами;

     13) домашнi тварини - будь-якi непродуктивнi тварини, якi належать до тих видiв тварин, що вигодовуються, вирощуються та утримуються людиною, але зазвичай не використовуються для споживання людиною;

     14) допомiжнi засоби для переробки - будь-яка речовина, що сама по собi не є кормом, а умисно додана пiд час переробки кормiв або кормових матерiалiв з метою досягнення технологiчних цiлей пiд час обробки або переробки, що може спричинити ненавмисну, але невiдворотну появу залишкiв речовин або їх похiдних у готовому продуктi, за умови що такi залишки не справляють шкiдливого впливу на здоров'я тварин, людей чи стан навколишнього природного середовища та не мають жодного технологiчного впливу на готовий продукт;

     15) експлуатацiйний дозвiл - документ дозвiльного характеру, що видається територiальним органом компетентного органу операторовi ринку за результатами iнспектування його потужностi на предмет її вiдповiдностi вимогам законодавства про корми та посвiдчує право оператора ринку здiйснювати визначену цим Законом дiяльнiсть з виробництва та/або обiгу кормiв на цiй потужностi;

     16) етикетка - бирка, ярлик, позначка, будь-яка iнша графiчна або текстова iнформацiя, написана, надрукована, нанесена, у тому числi за допомогою трафарету, тиснення, штампування, гравiювання, на одиницю упаковки (контейнера) з кормами або прикрiплена до неї;

     17) забрудненi матерiали - корм, який мiстить небажанi речовини в кiлькостях, що перевищують рiвнi, встановленi законодавством;

     18) забруднення - наявнiсть або поява небезпечного фактора в кормах;

     19) забруднююча речовина - будь-яка бiологiчна речовина, у тому числi органiзми, мiкроорганiзми та їх частини, або хiмiчна речовина, стороння домiшка чи iнша речовина, що ненавмисно потрапила до кормiв i становить загрозу безпечностi кормiв;

     20) замiнник молока - кормова сумiш, що вживається в сухому виглядi або пiсля розчинення у певнiй кiлькостi рiдини для годування молодих тварин як доповнення або замiна пiсля молозивного молока або для годування молодих тварин, таких як телята, ягнята або козенята, призначених для забою;

     21) зоотехнiчна добавка - будь-яка добавка, яка сприятливо впливає на показники продуктивностi та фiзiологiчного стану тварин або використовується для сприятливого впливу на навколишнє природне середовище;

     22) кiнцевий користувач - юридична або фiзична особа, яка придбаває корм не для його подальшої реалiзацiї;

     23) кокцидiостатики та гiстомоностатики - речовини, призначенi для знищення або пригнiчення росту протозойних органiзмiв;

     24) компетентний орган - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини;

     25) корм - будь-яка речовина або продукт, включаючи кормовi добавки, переробленi, частково переробленi чи непереробленi, призначенi для годування тварин;

     26) корм, призначений для особливих поживних цiлей (крiм лiкувальних кормiв), - корм, який може задовольняти особливi поживнi потреби органiзму тварини завдяки його особливому складу або способу виробництва, що вiдрiзняє його вiд звичайних кормiв;

     27) кормова сумiш - сумiш, що складається щонайменше з двох кормових матерiалiв, що мiстять або не мiстять кормовi добавки, призначена для згодовування тваринам як повнорацiонний або додатковий корм;

     28) кормовий iнгредiєнт - кормовий матерiал, кормова добавка, дозволена до використання, допомiжнi засоби для переробки, дозволенi до використання, або будь-яка речовина, яка використовується для приготування кормiв та не заборонена для використання у кормах. Залишки ветеринарних препаратiв та/або пестицидiв не вважаються кормовими iнгредiєнтами;

     29) кормовi добавки - речовини, мiкроорганiзми або сумiшi, iншi нiж кормовий матерiал або премiкси, якi спецiально додаються до корму або води з метою виконання однiєї чи декiлькох з таких функцiй: задоволення поживних потреб тварин, забезпечення сприятливого впливу на характеристики кормiв, продуктiв тваринного походження, екологiчнi наслiдки тваринницької дiяльностi, продуктивнiсть та благополуччя тварин, зокрема шляхом впливу на шлунково-кишкову флору та засвоюванiсть кормiв чи колiр декоративних рибок та птахiв, здiйснення кокцидiостатичної чи гiстомоностатичної дiї;

     30) кормовi матерiали - продукти рослинного або тваринного походження у їхньому природному станi, свiжi або консервованi, та продукти їх промислової переробки, а також органiчнi та неорганiчнi речовини, що мiстять або не мiстять кормовi добавки, якi призначенi для годування тварин безпосередньо або пiсля переробки, для використання у приготуваннi кормових сумiшей чи як носiї для премiксiв;

     31) лiкувальний корм - сумiш ветеринарного лiкарського засобу та корму, готова до реалiзацiї та призначена для годiвлi тварин без подальшої переробки завдяки її лiкувальним або профiлактичним властивостям або iншим властивостям як ветеринарного лiкарського засобу;

     32) маркування - присвоєння корму будь-яких слiв, знакiв для товарiв i послуг, комерцiйного (фiрмового) найменування, графiчних зображень або символiв шляхом розмiщення цiєї iнформацiї на будь-якому носiї, який супроводжує корм чи пов'язаний з ним, зокрема упаковцi, етикетцi, iнструкцiї, документi, кiльцi, хомутi або в мережi Iнтернет, у тому числi в рекламних цiлях;

     33) методичнi настанови - затвердженi в порядку, встановленому цим Законом, рекомендацiйнi роз'яснення щодо застосування законодавства про корми, якi розробленi об'єднаннями операторiв ринку i стосуються забезпечення гiгiєни кормiв, розроблення, впровадження та застосування постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), простежуваностi та маркування кормiв, реалiзацiї iнших вимог законодавства про корми;

     34) мiнеральний корм - додатковий корм, що мiстить щонайменше 40 вiдсоткiв сирої золи;

     35) мiнiмальний строк зберiгання - строк, протягом якого за умови дотримання належних умов зберiгання оператор ринку, який здiйснює маркування корму, гарантує, що корм збереже заявленi властивостi. Якщо iнгредiєнти корму мають рiзнi мiнiмальнi строки зберiгання, мiнiмальний строк зберiгання корму не може перевищувати найменший мiнiмальний строк зберiгання з усiх iнгредiєнтiв такого корму;

     36) Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок - Державний науково-дослiдний контрольний iнститут ветеринарних препаратiв та кормових добавок або iнша державна наукова установа, уповноважена компетентним органом здiйснювати наукову оцiнку (експертизу) кормових добавок, положення про яку затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України та яка фiнансується за рахунок коштiв державного бюджету;

(пункт 36 статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1033-IX)

     37) небезпечний фактор - будь-який фiзичний, хiмiчний, бiологiчний чинник у кормi або стан корму, що може спричинити шкiдливий вплив на здоров'я тварини або людини (у разi споживання нею харчових продуктiв тваринного походження);

     38) небезпечнi корми - корми, що мають або можуть мати негативний вплив на здоров'я тварин та/або роблять харчовi продукти, одержанi вiд тварин, яким згодовується корм та якi використовуються для виробництва харчових продуктiв тваринного походження, небезпечними для споживання людиною;

     39) неправильно маркований корм - корм, маркування якого не вiдповiдає встановленим вимогам законодавства про корми;

     40) носiй - речовина, яка використовується лише для розчинення, розведення, розпилення або iншої змiни фiзичного стану кормової добавки з метою полегшення її застосування або використання без змiни її специфiчних властивостей i функцiй та яка не виконує iншого технологiчного призначення;

     41) обiг - реалiзацiя та/або зберiгання кормiв для цiлей реалiзацiї, включаючи пропонування до реалiзацiї. Дiї, спрямованi на виконання рiшення про переробку (змiну призначеного використання), вилучення, вiдкликання, утилiзацiю кормiв, не вважаються обiгом;

     42) одиниця упаковки - будь-яка упаковка, включаючи обгортку, незалежно вiд матерiалу i форми, яка частково або повнiстю покриває корми для їх постачання як окремої одиницi. Контейнер може мiстити кiлька упаковок;

     43) оператор ринку кормiв (далi - оператор ринку) - юридична або фiзична особа, яка здiйснює виробництво та/або обiг кормiв;

     44) особлива поживна цiль - задоволення особливих поживних потреб органiзму тварин, у яких процеси засвоєння, всмоктування або обмiну речовин є або могли бути тимчасово чи незворотньо ослабленими та якi можуть отримати користь вiд споживання кормiв, що вiдповiдають їхньому стану;

     45) оцiнка ризику - науково обґрунтований процес, що складається з iдентифiкацiї небезпечного фактора, характеристики небезпечного фактора, оцiнки його впливу та характеристики ризику;

     46) пакування - помiщення кормiв в одиницю упаковки (контейнер);

     47) партiя - будь-яка визначена оператором ринку кiлькiсть корму з однаковою назвою та властивостями, який вироблений за визначений цим оператором перiод часу за однакових умов виробництва на однiй i тiй самiй потужностi;

     48) первинна продукцiя - продукцiя первинного виробництва кормiв;

     49) первинне виробництво кормiв - виробництво сiльськогосподарської продукцiї, включаючи вирощування, збiр врожаю, доїння, розведення тварин до моменту забою, або рибальство, що призводить виключно до появи продуктiв, якi не пiддаються iншим операцiям пiсля їх заготiвлi, збирання або ловлi, крiм простої фiзичної обробки, такої як очищення, пакування, зберiгання, природне висушування або силосування (сiнажування);

     50) повiдомлення про ризик - обмiн iнформацiєю i висновками протягом усього процесу проведення аналiзу ризику щодо небезпечних факторiв i ризикiв, факторiв, пов'язаних iз ризиком i усвiдомленням ризику мiж фахiвцями з оцiнки ризику, особами, якi здiйснюють управлiння ризиком, споживачами, операторами ринку та iншими заiнтересованими сторонами;

     51) повнорацiонний корм - кормова сумiш, яка завдяки своєму складу повнiстю забезпечує потреби органiзму тварини в поживних i бiологiчно активних речовинах та є достатньою для її добового рацiону;

     52) поживна добавка - будь-яка речовина, додана до корму iз поживними цiлями;

     53) потужнiсть - будь-якi споруди, будiвлi, примiщення, обладнання та iншi засоби, включаючи транспортнi засоби, а також територiя, що використовуються у виробництвi та/або обiгу кормiв;

     54) представлення кормiв - форма, зовнiшнiй вигляд, упаковка, спосiб та/або умови розмiщення i демонстрацiї кормiв, що пропонуються до реалiзацiї;

     55) премiкс - сумiш кормових добавок або сумiш однiєї кормової добавки (кiлькох кормових добавок) з кормовими матерiалами чи водою, якi використовуються як носiї, не призначена для безпосереднього годування тварин;

     56) програма-передумова - основнi умови та види дiяльностi щодо забезпечення безпечностi кормiв, якi є необхiдними для пiдтримання гiгiєнiчних умов на всiх стадiях виробництва кормiв;

     57) простежуванiсть - можливiсть iдентифiкувати оператора ринку, час, мiсце, предмет та iншi умови реалiзацiї, достатнi для встановлення походження кормiв, матерiалiв, що контактують з кормами, або речовин, що призначенi для включення (або очiкується, що вони будуть включенi) у корми, на всiх стадiях виробництва та обiгу;

     58) реалiзацiя - продаж, обмiн, дарування, вiдчуження iншим шляхом, незалежно вiд того чи здiйснюється таке вiдчуження на платнiй основi чи безоплатно;

     59) референс-лабораторiя - акредитована лабораторiя, уповноважена компетентним органом здiйснювати всi необхiднi дослiдження для визначення можливостi використання методiв аналiзу кормових добавок у кормах;

     60) ризик - можливiсть виникнення шкiдливого впливу на здоров'я людини та/або тварини, а також ступiнь цього впливу, що походить вiд небезпечного (небезпечних) фактора (факторiв) у кормах;

     61) роздрiбна торгiвля - дiяльнiсть iз реалiзацiї кормiв кiнцевому користувачу та будь-якi пов'язанi з цим дiї, зокрема, поводження, переробка, зберiгання та презентацiя кормiв у мiсцях їх реалiзацiї або доставки кiнцевому користувачу;

     62) сенсорна добавка - будь-яка речовина, що додається у корм для покращення або змiни його органолептичних властивостей (кольору, запаху, смаку) або вiзуальних характеристик харчових продуктiв тваринного походження;

     63) система аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP) - система, яка iдентифiкує, оцiнює i контролює небезпечнi фактори, що є визначальними для безпечностi кормiв;

     64) тварини, не призначенi для споживання людиною (непродуктивнi тварини), - тварини, якi вирощуються, вигодовуються та утримуються, але не використовуються для споживання людиною (тварини для виготовлення хутра, домашнi тварини, тварини, яких утримують у лабораторiях, зоопарках та цирках);

     65) тварини, призначенi для виробництва харчових продуктiв (продуктивнi тварини), - тварини, якi вирощуються, вiдгодовуються та утримуються для виробництва харчових продуктiв для споживання людиною, включаючи тварин, якi не використовуються для споживання людиною, але належать до видiв, якi можуть споживатися людиною;

     66) технологiчна добавка - будь-яка речовина, додана до корму з технологiчними цiлями;

     67) хутровi тварини - будь-якi непродуктивнi тварини, якi вигодовуються, вирощуються та утримуються для виробництва хутра та не використовуються для споживання людиною.

     2. Iншi термiни, наведенi у цьому Законi, вживаються у значеннях, визначених законами України "Про ветеринарну медицину" i "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин". Термiн "резидент" вживається у значеннi, визначеному Податковим кодексом України.

     Стаття 2. Законодавство про корми

     1. Законодавство про корми складається з Конституцiї України, цього Закону, законiв України "Про ветеринарну медицину", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" та iнших актiв законодавства, що видаються вiдповiдно до цього Закону.

     2. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi законодавством про корми, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на суспiльнi вiдносини мiж операторами ринку та органами державної влади щодо гарантування безпечностi кормiв на етапах їх виробництва, обiгу та використання, зокрема шляхом забезпечення належної гiгiєни, маркування, пакування, представлення кормiв, а також належної практики годування продуктивних тварин.

     2. Дiя статей 11, 12, 14, 15, а також роздiлiв VI, VII цього Закону не поширюється на:

     1) власне виробництво кормiв для продуктивних тварин, що утримуються з метою виробництва харчових продуктiв для власного споживання, а також на власне виробництво кормiв для непродуктивних тварин;

     2) годування продуктивних тварин, що утримуються з метою виробництва харчових продуктiв для власного споживання;

     3) годування непродуктивних тварин;

     4) прямi поставки виробниками кормiв первинного виробництва мiсцевим сiльськогосподарським виробникам або населенню для їх безпосереднього використання при вiдгодiвлi тварин у межах граничних обсягiв, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини;

     5) роздрiбну торгiвлю кормами для домашнiх тварин.

     3. Дiя статей 16 - 21 цього Закону не поширюється на виробництво, обiг та використання:

     1) допомiжних засобiв для переробки;

     2) ветеринарних лiкарських засобiв, крiм кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, що використовуються в якостi кормових добавок.

     4. Дiя роздiлу V цього Закону не поширюється на використання води як корму або кормового iнгредiєнта, крiм випадкiв, коли корм змiшується з водою безпосередньо перед його використанням для годування тварин.

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРI ВИРОБНИЦТВА, ОБIГУ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРМIВ

     Стаття 4. Органи виконавчої влади, що здiйснюють державне управлiння у сферi виробництва, обiгу та використання кормiв

     1. Державне управлiння у сферi виробництва, обiгу та використання кормiв здiйснюють:

     1) Кабiнет Мiнiстрiв України;

     2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини;

     3) компетентний орган.

     Стаття 5. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi виробництва, обiгу та використання кормiв

     1. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi виробництва, обiгу та використання кормiв належать:

     1) забезпечення здiйснення державної полiтики у сферi виробництва, обiгу та використання кормiв;

     2) спрямування та координацiя роботи органiв виконавчої влади у сферi виробництва, обiгу та використання кормiв, здiйснення контролю за їхньою дiяльнiстю у цiй сферi;

     3) затвердження:

     положення про державну реєстрацiю кормових добавок;

     порядку видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання експлуатацiйного дозволу компетентним органом;

     порядку здiйснення державної реєстрацiї потужностей;

     порядку формування та ведення Державного каталогу кормових матерiалiв;

     порядку формування та ведення Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв для особливих поживних цiлей;

     4) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом.

     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, належать:

     1) затвердження:

     правил застосування спрощеного пiдходу до розроблення, запровадження та використання постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP);

     порядку формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв;

     методичних настанов;

     абзац п'ятий пункту 1 частини першої статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     перелiку матерiалiв, реалiзацiя та використання яких для потреб годiвлi тварин є обмеженими чи забороненими;

     перелiку речовин, наявнiсть яких у кормах є обмеженою або забороненою, та порядку здiйснення операторами ринку перiодичних дослiджень (випробувань) на предмет вмiсту таких речовин у кормах;

     методики розрахунку вартостi послуг з наукової оцiнки (експертизи) кормових добавок та послуг референс-лабораторiї;

     2) формування та ведення:

     Державного каталогу кормових матерiалiв;

     Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв для особливих поживних цiлей;

     3) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом.

     Стаття 7. Повноваження компетентного органу

     1. До повноважень компетентного органу належать:

     1) видача експлуатацiйних дозволiв на потужностi;

     2) здiйснення державної реєстрацiї потужностей;

     3) ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв;

     4) здiйснення державної реєстрацiї кормових добавок та ведення Державного реєстру кормових добавок;

     5) здiйснення iнших повноважень, передбачених цим Законом.

Роздiл III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРIВ РИНКУ. МЕТОДИЧНI НАСТАНОВИ

     Стаття 8. Права операторiв ринку

     1. Оператори ринку мають право:

     1) брати участь у розробленнi методичних настанов;

     2) застосовувати методичнi настанови, затвердженi в порядку, визначеному цим Законом;

     3) вимагати вiдшкодування збиткiв, заподiяних внаслiдок постачання їм неправильно маркованих або небезпечних кормiв, за умови їх зберiгання та використання вiдповiдно до вимог законодавства та iнструкцiй, наданих виробником та/або постачальником цих кормiв;

     4) не вiдшкодовувати збитки, пов'язанi з небезпечнiстю кормiв, завданi внаслiдок порушення iншими особами, у тому числi кiнцевими користувачами, вимог законодавства про корми та iнструкцiй, наданих виробником та/або постачальником цих кормiв;

     5) вимагати нерозголошення iнформацiї з обмеженим доступом, що належить оператору ринку, крiм випадкiв, передбачених законом;

     6) здiйснювати iншi права, передбаченi законодавством.

     Стаття 9. Обов'язки операторiв ринку

     1. Оператори ринку пiд час провадження своєї дiяльностi зобов'язанi:

     1) забезпечувати дотримання вимог цього Закону щодо гiгiєни кормiв на усiх стадiях виробництва та/або обiгу кормiв;

     2) забезпечувати дотримання вимог законодавства про корми щодо маркування, представлення та пакування кормiв на усiх стадiях виробництва та/або обiгу кормiв;

     3) розробляти, запроваджувати та використовувати постiйно дiючi процедури, заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), а також забезпечувати належну пiдготовку з питань застосування цих процедур осiб, вiдповiдальних за їх виконання пiд час виробництва та обiгу кормiв;

     4) забезпечувати вiдповiднiсть кормiв вимогам безпечностi, встановленим законодавством про корми;

     5) отримувати експлуатацiйний дозвiл на потужнiсть або повiдомляти про намiр використання потужностi з метою її державної реєстрацiї у випадках та порядку, передбачених цим Законом;

     6) забезпечувати достовiрнiсть iнформацiї про корми, що надається, а також вiдповiднiсть такої iнформацiї вимогам законодавства про корми;

     7) забезпечувати простежуванiсть та надавати на запит компетентного органу iнформацiю, передбачену частиною четвертою статтi 12 цього Закону;

     8) застосовувати вимоги статей 43 - 47 цього Закону пiд час годiвлi тварин, призначених для виробництва харчових продуктiв;

     9) запобiгати обiгу небезпечних та неправильно маркованих кормiв;

     10) дотримуватися умов зберiгання кормiв, зазначених у маркуваннi;

     11) вилучати та/або вiдкликати корми у випадках, встановлених законом;

     12) вiдшкодовувати вiдповiдно до закону шкоду, заподiяну операторам ринку та/або кiнцевим користувачам внаслiдок використання корму згiдно iз призначенням;

     13) використовувати лише корми, отриманi iз зареєстрованих потужностей та/або потужностей, на якi отримано експлуатацiйний дозвiл, крiм випадкiв, передбачених у частинi другiй статтi 3 цього Закону, та/або потужностей, що вiдповiдають вимогам щодо ввезення (пересилання) кормiв на митну територiю України;

     14) використовувати лише кормовi добавки, зареєстрованi вiдповiдно до законодавства про корми;

     15) запроваджувати та забезпечувати функцiонування системи реєстрацiї та обробки скарг, а також iнформування про результати їх розгляду заiнтересованих осiб.

     2. Оператори ринку, якi здiйснюють маркування кормiв, зобов'язанi надавати на запит компетентного органу iнформацiю про склад та/або заявленi властивостi корму для перевiрки достовiрностi iнформацiї, що мiститься у маркуваннi, у тому числi про точне вiдсоткове спiввiдношення ваги кормових матерiалiв, що використовувалися у кормових сумiшах, та про вмiст кормових добавок.

     3. Оператори ринку, якi здiйснюють реалiзацiю кормiв, зобов'язанi здiйснювати їх перiодичнi дослiдження (випробування) в акредитованих лабораторiях на предмет вмiсту речовин, наявнiсть яких у кормах є обмеженою або забороненою, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     4. Якщо оператор ринку вважає або має пiдстави вважати, що корми, якi вiн ввiз (переслав) на митну територiю України, виробив, переробив або обiг яких здiйснює, не вiдповiдають вимогам законодавства про корми, вiн негайно розпочинає процедуру вилучення цих кормiв з обiгу та не пiзнiше двох робочих днiв пiсля виявлення невiдповiдностi письмово iнформує компетентний орган про таку невiдповiднiсть та вжитi ним заходи для запобiгання виникненню ризикiв для тварин. Якщо такi корми могли потрапити до iнших операторiв ринку та/або кiнцевого користувача, оператор ринку iнформує iнших операторiв ринку та/або кiнцевих користувачiв про причини їх вилучення, а у разi необхiдностi вiдкликає корми, якщо застосування iнших заходiв є недостатнiм для досягнення прийнятного рiвня захисту здоров'я тварин.

     5. Оператор ринку, який здiйснює роздрiбну торгiвлю або розповсюдження кормiв i не здiйснює при цьому пакування або маркування, або iншим чином не впливає на безпечнiсть та цiлiснiсть кормiв, iнiцiює процедури вилучення з обiгу кормiв, що не вiдповiдають вимогам безпечностi. Такий оператор ринку повинен забезпечувати дотримання умов зберiгання кормiв, зазначених у маркуваннi, передавати iнформацiю, необхiдну для забезпечення простежуваностi кормiв, а також спiвпрацювати з операторами ринку та компетентним органом з метою сприяння забезпеченню безпечностi кормiв.

     6. Оператор ринку здiйснює знищення, утилiзацiю кормiв, повернення їх в обiг для годiвлi тварин або для iнших, нiж годiвля тварин, цiлей за власний рахунок у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     7. Оператор ринку взаємодiє з компетентним органом для здiйснення заходiв щодо запобiгання виникненню або зменшенню ризикiв, що становлять корми, обiг яких вiн здiйснює.

     Стаття 10. Загальнi вимоги до операторiв ринку щодо виробництва та обiгу кормiв

     1. Операторам ринку забороняється здiйснювати виробництво кормiв:

     1) на потужностях, що не вiдповiдають вимогам законодавства про корми;

     2) на потужностях, що не були зареєстрованi або на якi не отримано експлуатацiйного дозволу вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) на потужностях, щодо яких прийнято рiшення про тимчасове припинення виробництва та/або обiгу кормiв або скасовано державну реєстрацiю чи анульовано експлуатацiйний дозвiл;

     4) iз використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Українi.

     2. Оператори ринку мають право здiйснювати обiг кормiв в Українi, за умови що цi корми є безпечними та вiдповiдають вимогам законодавства про корми.

     3. Операторам ринку забороняється здiйснювати обiг кормiв:

     1) вироблених на потужностях, що не вiдповiдають вимогам законодавства про корми;

     2) вироблених на потужностях, що не були зареєстрованi або на якi не отримано експлуатацiйного дозволу вiдповiдно до вимог цього Закону;

     3) вироблених на потужностях, щодо яких прийнято рiшення про тимчасове припинення виробництва та/або обiгу кормiв або скасовано державну реєстрацiю чи анульовано експлуатацiйний дозвiл;

     4) вироблених iз використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Українi;

     5) маркованих iз порушенням вимог законодавства;

     6) мiнiмальний строк зберiгання яких закiнчився.

     4. Корми, вiдкликанi та/або вилученi оператором ринку з обiгу, у разi неможливостi повернення їх в обiг можуть використовуватися для цiлей, не пов'язаних з годуванням тварин, або пiдлягають знищенню оператором ринку за власний рахунок пiд наглядом державного iнспектора (державного ветеринарного iнспектора).

     5. Якщо будь-якi небезпечнi корми певного виду (найменування) є частиною партiї або вантажу, всi iншi корми цього самого виду (найменування) у вiдповiднiй партiї або вантажi також вважаються небезпечними та пiдлягають вiдкликанню та/або вилученню оператором ринку з обiгу, а їх подальший обiг забороняється. Якщо за зверненням оператора ринку до компетентного органу проведенi ним заходи контролю пiдтвердять безпечнiсть решти кормiв у вiдповiднiй партiї або вантажi, подальший обiг таких кормiв дозволяється.

     6. Якщо iнше не встановлено законом, єдиним документом, який повинен супроводжувати корми пiд час їх перевезення (пересилання), не пов'язаного iз здiйсненням експортних або iмпортних операцiй, є товарно-транспортна накладна (iнший аналогiчний документ для повiтряного, водного чи залiзничного транспорту).

     7. Якщо оператор ринку не застосовує iнших методiв забезпечення простежуваностi кормiв, товарно-транспортна накладна на вiдповiднi корми повинна зберiгатися оператором ринку протягом строку, необхiдного для забезпечення їх простежуваностi.

     Стаття 11. Вимоги до операторiв ринку щодо застосування постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP)

     1. Оператори ринку повиннi розробляти, запроваджувати та використовувати постiйно дiючi процедури, заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP).

     2. Вимоги частини першої цiєї статтi не поширюються на операторiв ринку, що здiйснюють первинне виробництво кормiв, а також провадять пов'язану з первинним виробництвом дiяльнiсть, таку як транспортування, зберiгання та поводження iз первинною продукцiєю в мiсцi первинного виробництва, транспортування первинної продукцiї з мiсця первинного виробництва до потужностi, а також змiшування кормiв лише для потреб власного господарства без використання кормових добавок та премiксiв, крiм силосних кормових добавок.

     3. До принципiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), зазначених у частинi першiй цiєї статтi, належать:

     1) iдентифiкацiя будь-яких небезпечних факторiв, якi необхiдно попередити, усунути або зменшити до прийнятного рiвня;

     2) визначення критичних контрольних точок на етапах, на яких контроль є визначальним для запобiгання виникненню небезпечних факторiв, їх усунення або зменшення до прийнятного рiвня;

     3) встановлення критичних меж у критичних контрольних точках, якi дають змогу вiдрiзнити прийнятнiсть корму вiд неприйнятностi за ознаками його безпечностi;

     4) запровадження ефективних процедур проведення монiторингу в критичних контрольних точках;

     5) запровадження планiв коригувальних дiй, якi повиннi здiйснюватися, якщо результати проведення монiторингу свiдчать про те, що певна критична контрольна точка вийшла з-пiд контролю;

     6) розроблення процедур, якi мають застосовуватися на перiодичнiй основi з метою перевiрки повноти i результативностi заходiв, визначених пунктами 1 - 5 цiєї частини;

     7) розроблення документiв та ведення записiв вiдповiдно до виду дiяльностi та обсягiв виробництва для пiдтвердження результативного застосування заходiв, передбачених пунктами 1 - 6 цiєї частини.

     4. Допускається застосування спрощеного пiдходу до розроблення, запровадження та використання постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), за умови що такий пiдхiд забезпечує однаковий рiвень захисту здоров'я тварин, що i в разi запровадження принципiв системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP) у повному обсязi, як це встановлено частиною третьою цiєї статтi.

     5. Правила застосування спрощеного пiдходу до розроблення, запровадження та використання постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини. Цими правилами, зокрема, визначається сутнiсть та умови застосування зазначеного пiдходу, а також види потужностей, на яких вiн може застосовуватися.

     6. У разi змiн у кiлькiсному та/або якiсному складi iнгредiєнтiв корму, а також змiн на будь-якiй стадiї виробництва та обiгу, якi можуть вплинути на безпечнiсть корму, оператор ринку повинен переглядати постiйно дiючi процедури, заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), та вносити до них необхiднi змiни.

     7. Для виконання постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), оператори ринку:

     1) надають компетентному органу пiд час здiйснення заходiв державного контролю докази вiдповiдностi їхньої дiяльностi вимогам частини третьої цiєї статтi з урахуванням характеру їхньої дiяльностi та обсягу виробництва;

     2) забезпечують достовiрнiсть та актуальнiсть iнформацiї, що мiститься в документах, в яких наводиться опис постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP);

     3) забезпечують зберiгання документiв i записiв щодо виконання постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), протягом трьох мiсяцiв пiсля закiнчення мiнiмального строку зберiгання корму.

     8. Сертифiкацiя постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), є добровiльною.

     Стаття 12. Вимоги до операторiв ринку щодо забезпечення простежуваностi

     1. Оператори ринку пiд час провадження своєї дiяльностi зобов'язанi забезпечувати простежуванiсть кормiв на всiх стадiях їх виробництва та обiгу.

     2. Оператори ринку повиннi бути здатнi встановити iнших операторiв ринку, якi постачають їм корми, матерiали, що контактують з кормами, а також допомiжнi засоби для переробки за принципом "крок назад".

     3. Оператори ринку повиннi бути здатнi встановити iнших операторiв ринку, яким вони постачають корми, матерiали, що контактують з кормами, а також допомiжнi засоби для переробки за принципом "крок вперед".

     4. З метою виконання вимог частин другої та третьої цiєї статтi оператори ринку повиннi застосовувати системи та процедури, що забезпечують можливiсть надання iнформацiї щодо простежуваностi корму на запит компетентного органу. Така iнформацiя повинна зберiгатися оператором ринку протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення мiнiмального строку зберiгання корму.

     5. Для забезпечення простежуваностi корми, що перебувають в обiгу, повиннi бути маркованi вiдповiдно до вимог законодавства про корми.

     Стаття 13. Методичнi настанови

     1. Методичнi настанови щодо належної практики для первинного виробництва кормiв повиннi мiстити iнформацiю про небезпечнi фактори, якi можуть виникнути пiд час первинного виробництва, а також дiї щодо контролю таких небезпечних факторiв, включаючи:

     1) монiторинг забруднення мiкотоксинами, важкими металами, радiоактивними матерiалами;

     2) належне використання води, органiчних вiдходiв та добрив;

     3) належне використання засобiв захисту рослин i бiоцидiв та забезпечення їх простежуваностi;

     4) належне використання ветеринарних препаратiв i кормових добавок та забезпечення їх простежуваностi;

     5) пiдготовку, зберiгання та забезпечення простежуваностi кормових матерiалiв;

     6) знищення мертвих тварин, поводження з вiдходами та їх захоронення;

     7) захиснi заходи щодо запобiгання проникненню заразних хвороб, що передаються тваринам через корми, а також зобов'язання щодо повiдомлення компетентному органу про такi випадки;

     8) проведення процедур та вжиття практичних заходiв для забезпечення умов гiгiєни пiд час виробництва, пiдготовки, пакування, зберiгання та транспортування кормiв, включаючи ефективне очищення та боротьбу iз шкiдниками;

     9) вимоги до ведення записiв, що забезпечують простежуванiсть.

     2. Методичнi настанови щодо маркування кормiв включають такi види настанов:

     1) методичнi настанови щодо маркування кормiв для домашнiх тварин;

     2) методичнi настанови щодо маркування кормових сумiшей для продуктивних тварин, якi можуть мiстити роздiл з iнформацiєю щодо маркування кормових сумiшей для хутрових тварин.

     Методичнi настанови щодо маркування кормiв можуть мiстити положення щодо:

     1) принципiв маркування;

     2) добровiльного додаткового маркування;

     3) використання тверджень щодо властивостей кормових матерiалiв та кормових сумiшей.

     Оператор ринку має право зазначати в маркуваннi корму iнформацiю про використання методичних настанов лише за умови дотримання ним вiдповiдних вимог, визначених такими методичними настановами.

     3. Методичнi настанови розробляються об'єднаннями операторiв ринку i затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, вiдповiдно до вимог цього Закону.

     4. Повiдомлення про початок розроблення методичних настанов разом iз запропонованим об'єднанням операторiв ринку текстом проекту методичних настанов розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, протягом десяти робочих днiв з дня їх подання об'єднанням операторiв ринку.

     5. У текстi повiдомлення має бути наведена така iнформацiя:

     1) найменування та контактнi данi (телефон, поштова та електронна адреси) об'єднання операторiв ринку - розробника методичних настанов;

     2) мета розроблення;

     3) положення нормативно-правового акта, щодо якого надається роз'яснення;

     4) строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозицiї щодо оприлюдненого проекту методичних настанов. Цей строк не може становити менше одного мiсяця з дня оприлюднення проекту методичних настанов.

     6. Розробник методичних настанов зобов'язаний пiдготувати доопрацьований проект методичних настанов з урахуванням поданих зауважень та пропозицiй, а також перелiк цих зауважень та пропозицiй разом зi своїми висновками щодо них, пiсля чого надати їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, який зобов'язаний оприлюднити їх на своєму офiцiйному веб-сайтi не пiзнiше 10 робочих днiв пiсля отримання.

     7. Протягом 30 робочих днiв пiсля отримання доопрацьованого проекту методичних настанов, перелiку наданих зауважень та пропозицiй разом iз висновками щодо них вiд розробника методичних настанов центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, проводить їх аналiз з метою:

     1) встановлення вiдповiдностi проекту методичних настанов положенням законодавства про корми;

     2) оцiнки можливостi застосування положень проекту методичних настанов на практицi.

     8. У разi вiдповiдностi проекту методичних настанов вимогам частини сьомої цiєї статтi такi методичнi настанови пiдлягають затвердженню центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     У разi невiдповiдностi вимогам частини сьомої цiєї статтi проект методичних настанов разом з поясненням причин його вiдхилення повертається розробнику протягом 10 робочих днiв пiсля завершення їх аналiзу.

     9. Пiсля доопрацювання вiдхиленого проекту методичних настанов та усунення причин, що стали пiдставами для його вiдхилення, розробник методичних настанов може повторно подати його на затвердження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини. Повторно поданий доопрацьований проект методичних настанов розглядається в порядку, визначеному частинами сьомою та восьмою цiєї статтi.

     10. Застосування методичних настанов операторами ринку є добровiльним.

Роздiл IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ КОРМIВ

     Стаття 14. Експлуатацiйний дозвiл

     1. Експлуатацiйний дозвiл видається компетентним органом на потужнiсть, що призначена для:

     1) виробництва та/або обiгу:

     поживних добавок;

     зоотехнiчних добавок;

     технологiчних добавок, таких як антиоксиданти (лише з максимальним встановленим вмiстом);

     сенсорних добавок, таких як барвники (лише каротиноїди та ксантофiли);

     протеїнiв, отриманих з мiкроорганiзмiв, що належать до бактерiй, дрiжджiв, водоростей та нижчих грибiв, крiм дрiжджiв, вирощених на субстратах тваринного чи рослинного походження;

     побiчних продуктiв вiд виробництва амiнокислот шляхом ферментацiї;

     2) виробництва та/або обiгу премiксiв, виготовлених з використанням:

     зоотехнiчних добавок, таких як пiдсилювачi росту та iншi зоотехнiчнi добавки, крiм пiдсилювачiв засвоюваностi, стабiлiзаторiв кишкової флори, речовин, якi сприятливо впливають на навколишнє природне середовище;

     кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв;

     поживних добавок, таких як вiтамiни, провiтамiни та речовини з встановленим хiмiчним складом iз схожою дiєю (лише вiтамiни А та Д), сумiшi мiкроелементiв (лише мiдь та селен);

     3) виробництва з метою введення в обiг або виробництва лише для власного господарства кормових сумiшей з використанням кормових добавок або премiксiв, що мiстять:

     зоотехнiчнi добавки, такi як пiдсилювачi росту та iншi зоотехнiчнi добавки, крiм пiдсилювачiв засвоюваностi, стабiлiзаторiв кишкової флори, речовин, якi сприятливо впливають на навколишнє природне середовище;

     кокцидiостатики та гiстомоностатики.

     2. Оператор ринку зобов'язаний отримати експлуатацiйний дозвiл на кожну окрему потужнiсть, зазначену у частинi першiй цiєї статтi, до початку її експлуатацiї.

     3. Для отримання експлуатацiйного дозволу до територiального органу компетентного органу за мiсцем знаходження потужностi подається заява про видачу експлуатацiйного дозволу, яка повинна мiстити найменування, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв чи серiю та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання оператора ринку, назву (опис) потужностi, її адресу, запланованi види дiяльностi та перелiк кормових добавок, премiксiв та кормових сумiшей, якi планується виробляти та/або обiг яких здiйснювати на вiдповiднiй потужностi, вид оператора ринку за класифiкацiєю суб'єктiв господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мiкро-, малого, середнього або великого пiдприємництва). Заява про видачу експлуатацiйного дозволу має бути засвiдчена пiдписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

     4. Не пiзнiше 15 календарних днiв з дня отримання територiальним органом компетентного органу заяви про видачу експлуатацiйного дозволу державний ветеринарний iнспектор проводить iнспектування потужностi, зазначеної в заявi, за результатами якого визначається вiдповiднiсть потужностi вимогам законодавства про корми.

     Для отримання експлуатацiйного дозволу не потребують iнспектування потужностi операторiв ринку, якi дiють виключно як продавцi та здiйснюють лише реалiзацiю кормiв, без зберiгання кормiв на належних їм потужностях. Такi оператори ринку подають до компетентного органу декларацiю про вiдповiднiсть кормiв, якi вони планують реалiзовувати, вимогам законодавства про корми. Форма вiдповiдної декларацiї встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     5. Видача експлуатацiйного дозволу або прийняття рiшення про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу здiйснюється територiальним органом компетентного органу протягом 30 календарних днiв з дня отримання ним заяви про видачу експлуатацiйного дозволу.

     6. Експлуатацiйний дозвiл видається на необмежений строк, якщо за результатами iнспектування встановлено, що потужнiсть вiдповiдає вимогам законодавства про корми.

     7. Якщо за результатами iнспектування встановлено, що потужнiсть вiдповiдає вимогам законодавства про корми лише щодо iнфраструктури та обладнання, на таку потужнiсть компетентний орган видає тимчасовий експлуатацiйний дозвiл строком на три мiсяцi.

     Якщо результати повторного iнспектування потужностi, проведеного протягом трьох мiсяцiв з дня видачi тимчасового дозволу, пiдтвердять вiдповiднiсть потужностi всiм вимогам законодавства про корми, компетентний орган повинен видати на таку потужнiсть експлуатацiйний дозвiл на необмежений строк. Якщо результати такого iнспектування свiдчать про те, що оператор ринку усунув окремi невiдповiдностi вимогам законодавства про корми, але потужнiсть все ще не вiдповiдає усiм вимогам зазначеного законодавства, компетентний орган може продовжити строк дiї тимчасового експлуатацiйного дозволу до шести мiсяцiв.

     8. Оператор ринку, який здiйснив реконструкцiю споруд та/або встановив новi виробничi лiнiї на потужностi, на яку вже видано експлуатацiйний дозвiл, та/або має намiр здiйснювати на такiй потужностi види дiяльностi, не передбаченi експлуатацiйним дозволом (якщо такi види дiяльностi потребують експлуатацiйного дозволу), повинен не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до вiдновлення експлуатацiї потужностi звернутися до територiального органу компетентного органу iз заявою про проведення позапланового iнспектування потужностi.

     Протягом 15 календарних днiв пiсля отримання територiальним органом компетентного органу вiдповiдної заяви оператора ринку державний ветеринарний iнспектор проводить iнспектування зазначених у такiй заявi потужностей.

     Оператор ринку має право використовувати вiдповiднi потужностi та/або здiйснювати новi види дiяльностi на таких потужностях пiсля отримання акта за результатами iнспектування, що пiдтверджує вiдповiднiсть цих потужностей та/або видiв дiяльностi вимогам законодавства про корми.

     9. За видачу експлуатацiйного дозволу справляється адмiнiстративний збiр у розмiрi 0,17 мiнiмальної заробiтної плати за мiсяць, що зараховується до державного бюджету.

     10. Видача експлуатацiйного дозволу здiйснюється пiсля пред'явлення оператором ринку документа, що пiдтверджує сплату адмiнiстративного збору за його видачу.

     11. Одночасно з видачею експлуатацiйного дозволу на потужнiсть компетентний орган вносить вiдомостi про таку потужнiсть та вiдповiдного оператора ринку до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв.

     Кожнiй потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл, присвоюється реєстрацiйний номер.

     Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв шляхом його оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Порядок формування та ведення Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     12. Пiдставами для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу є:

     1) вiдсутнiсть у заявi про видачу експлуатацiйного дозволу iнформацiї, що вимагається вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi;

     2) виявлення у заявi про видачу експлуатацiйного дозволу недостовiрних вiдомостей;

     3) невiдповiднiсть потужностi вимогам законодавства про корми, крiм випадку, передбаченого частиною сьомою цiєї статтi.

     Вiдмова у видачi експлуатацiйного дозволу з iнших пiдстав забороняється.

     13. Рiшення про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу повинно бути обґрунтованим з посиланням на вимоги законодавства про корми, яких не було дотримано оператором ринку.

     14. Копiя рiшення про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу повинна бути надана (надiслана поштовим вiдправленням) оператору ринку в строк, встановлений для видачi експлуатацiйного дозволу, але не пiзнiше трьох робочих днiв з дня прийняття такого рiшення.

     15. Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу, оператор ринку має право повторно звернутися iз заявою про видачу експлуатацiйного дозволу.

     16. Рiшення про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, або до адмiнiстративного суду.

     17. Переоформлення експлуатацiйного дозволу здiйснюється територiальним органом компетентного органу безоплатно у разi реорганiзацiї оператора ринку - юридичної особи шляхом злиття, приєднання, подiлу або видiлу. У такому разi експлуатацiйний дозвiл, отриманий оператором ринку, пiдлягає переоформленню на його правонаступника.

     18. Дублiкат експлуатацiйного дозволу видається територiальним органом компетентного органу безоплатно у разi:

     1) втрати експлуатацiйного дозволу;

     2) пошкодження бланка експлуатацiйного дозволу.

     Протягом п'яти робочих днiв пiсля виникнення пiдстав для видачi дублiката експлуатацiйного дозволу оператор ринку зобов'язаний звернутися з вiдповiдною заявою до територiального органу компетентного органу. Дублiкат експлуатацiйного дозволу видається протягом двох робочих днiв з моменту отримання вiдповiдної заяви вiд оператора ринку. У разi видачi дублiката експлуатацiйного дозволу територiальний орган компетентного органу приймає рiшення про визнання недiйсним експлуатацiйного дозволу, який було втрачено або пошкоджено.

     19. Оператор ринку, який має намiр припинити використання потужностi, на яку отримано експлуатацiйний дозвiл, зобов'язаний звернутися до територiального органу компетентного органу iз заявою про анулювання вiдповiдного експлуатацiйного дозволу не пiзнiше, нiж за п'ять робочих днiв до припинення використання такої потужностi за призначенням, передбаченим експлуатацiйним дозволом.

     20. Територiальний орган компетентного органу анулює експлуатацiйний дозвiл за наявностi однiєї з таких пiдстав:

     1) звернення оператора ринку iз заявою про анулювання експлуатацiйного дозволу;

     2) лiквiдацiя оператора ринку - юридичної особи;

     3) припинення пiдприємницької дiяльностi оператора ринку - фiзичної особи - пiдприємця.

     21. Територiальний орган компетентного органу звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виглядi анулювання експлуатацiйного дозволу за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) встановлення факту наявностi в заявi або iнших документах, поданих для отримання експлуатацiйного дозволу, недостовiрної iнформацiї;

     2) закiнчення одного року пiсля виявлення невiдповiдностi потужностi вимогам законодавства про корми, якщо протягом цього строку оператор ринку не усунув зазначену невiдповiднiсть;

     3) прийняття протягом року трьох або бiльше рiшень (постанов) про тимчасове припинення виробництва та/або обiгу кормiв на вiдповiднiй потужностi, якщо вони не були визнанi незаконними у встановленому законом порядку.

     22. Вiдомостi про анулювання експлуатацiйного дозволу вносяться компетентним органом до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв.

     23. Порядок видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання експлуатацiйного дозволу компетентним органом, а також форма експлуатацiйного дозволу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 15. Державна реєстрацiя потужностей

     1. Оператори ринку, якi провадять дiяльнiсть, що не вимагає отримання експлуатацiйного дозволу, зобов'язанi повiдомити компетентний орган про потужностi, якi вони мають намiр використовувати на будь-якiй стадiї виробництва та/або обiгу кормiв, з метою їх державної реєстрацiї.

     2. Державна реєстрацiя потужностей здiйснюється територiальним органом компетентного органу шляхом внесення вiдповiдної iнформацiї до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв на безоплатнiй основi.

     Кожнiй потужностi у Державному реєстрi потужностей з виробництва та обiгу кормiв присвоюється реєстрацiйний номер.

     Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до вiдомостей про зареєстрованi потужностi, що мiстяться у Державному реєстрi потужностей з виробництва та обiгу кормiв, шляхом його оприлюднення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     3. Не пiдлягає державнiй реєстрацiї як окрема потужнiсть транспортний засiб, що використовується оператором ринку у зв'язку з експлуатацiєю iншої належної йому зареєстрованої потужностi або потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл. Транспортнi засоби, що використовуються оператором ринку виключно для перевезення кормiв, яке не пов'язане з експлуатацiєю належної йому зареєстрованої потужностi або потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл, пiдлягають кумулятивнiй державнiй реєстрацiї, для якої подається одна заява (незалежно вiд кiлькостi вiдповiдних транспортних засобiв) та за результатами якої присвоюється один реєстрацiйний номер.

     4. Для внесення потужностi, що пiдлягає державнiй реєстрацiї, до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв оператор ринку повiдомляє про намiр її використання шляхом подання заяви про державну реєстрацiю потужностi до територiального органу компетентного органу за мiсцезнаходженням цiєї потужностi не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку її роботи. У заявi про державну реєстрацiю потужностi зазначаються: найменування, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання оператора ринку, назва (опис) потужностi, її адреса, запланованi види дiяльностi та перелiк кормiв, виробництво та/або обiг яких планується здiйснювати, вид оператора ринку за класифiкацiєю суб'єктiв господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мiкро-, малого, середнього або великого пiдприємництва). Заява про державну реєстрацiю потужностi засвiдчується пiдписом оператора ринку або уповноваженої ним особи, може подаватися в електронному або паперовому виглядi та пiдлягає реєстрацiї компетентним органом в день її надходження.

     Оператор ринку зобов'язаний повiдомляти територiальний орган компетентного органу про будь-якi змiни у своїй дiяльностi, що зумовлюють необхiднiсть внесення змiн до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв, не пiзнiше 10 робочих днiв пiсля настання таких змiн.

     5. Державна реєстрацiя потужностi здiйснюється протягом 10 календарних днiв пiсля отримання вiдповiдної заяви оператора ринку. Копiя рiшення про державну реєстрацiю потужностi надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     6. Пiдставами для вiдмови у державнiй реєстрацiї потужностi є невiдповiднiсть заяви встановленiй формi та/або надання неповної iнформацiї у поданiй заявi.

     Вiдмова у державнiй реєстрацiї потужностей з iнших пiдстав забороняється.

     Копiя рiшення про вiдмову у державнiй реєстрацiї потужностi з обґрунтуванням причин такої вiдмови повинна бути надана (надiслана) оператору ринку в строк, встановлений для державної реєстрацiї потужностей, але не пiзнiше трьох робочих днiв iз дня прийняття такого рiшення.

     Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї потужностi, оператор ринку може повторно звернутися до територiального органу компетентного органу iз заявою про державну реєстрацiю потужностi.

     7. Якщо протягом 15 робочих днiв з моменту отримання територiальним органом компетентного органу заяви про державну реєстрацiю потужностi така реєстрацiя не здiйснена, а копiя рiшення про вiдмову у державнiй реєстрацiї потужностi не надана (надiслана) оператору ринку, вiн набуває право здiйснювати виробництво та/або обiг кормiв на вiдповiднiй потужностi за принципом мовчазної згоди.

     8. Оператор ринку, який має намiр припинити використання зареєстрованої потужностi, зобов'язаний звернутися до територiального органу компетентного органу iз заявою про скасування державної реєстрацiї потужностi не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до припинення використання такої потужностi для виробництва та/або обiгу кормiв.

     9. Територiальний орган компетентного органу скасовує державну реєстрацiю потужностi за наявностi однiєї з таких пiдстав:

     1) звернення оператора ринку до компетентного органу iз заявою про скасування державної реєстрацiї потужностi;

     2) лiквiдацiя оператора ринку - юридичної особи;

     3) припинення пiдприємницької дiяльностi оператора ринку - фiзичної особи - пiдприємця.

     10. Територiальний орган компетентного органу звертається до адмiнiстративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виглядi скасування державної реєстрацiї потужностi за наявностi хоча б однiєї з таких пiдстав:

     1) встановлення факту наявностi в заявi про державну реєстрацiю потужностi недостовiрних вiдомостей;

     2) закiнчення одного року пiсля виявлення компетентним органом невiдповiдностi потужностi вимогам законодавства про корми, якщо протягом цього строку оператор ринку не усунув зазначену невiдповiднiсть;

     3) прийняття протягом року трьох або бiльше рiшень (постанов) про тимчасове припинення виробництва та/або обiгу кормiв на вiдповiднiй потужностi, якщо вони не були визнанi незаконними у встановленому законом порядку.

     11. Вiдомостi про скасування державної реєстрацiї потужностi вносяться компетентним органом до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв.

     12. Порядок здiйснення державної реєстрацiї потужностей затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 16. Категорiї та функцiональнi групи кормових добавок

     1. Залежно вiд функцiонального призначення та властивостей кормовi добавки подiляються на такi категорiї:

     1) технологiчнi кормовi добавки;

     2) сенсорнi кормовi добавки;

     3) поживнi кормовi добавки;

     4) зоотехнiчнi кормовi добавки;

     5) кокцидiостатики та гiстомоностатики.

     2. У межах вiдповiдної категорiї кормова добавка може бути вiднесена до однiєї або декiлькох функцiональних груп.

     3. Технологiчнi кормовi добавки включають такi функцiональнi групи:

     1) консерванти - речовини або мiкроорганiзми, якi захищають корм вiд пошкодження мiкроорганiзмами або їх метаболiтами;

     2) антиоксиданти - речовини, якi продовжують строк зберiгання кормiв та кормових матерiалiв, захищаючи їх вiд пошкодження внаслiдок окислення;

     3) емульгатори - речовини, якi дозволяють формувати та пiдтримувати однорiдну сумiш двох або бiльше незмiшуваних фаз у кормах;

     4) стабiлiзатори - речовини, якi дозволяють пiдтримувати визначений фiзико-хiмiчний стан кормiв;

     5) желюючi агенти та драглеутворювачi - речовини, якi надають корму певну структуру шляхом формування гелю або драглiв;

     6) згущувачi - речовини, якi пiдвищують в'язкiсть кормiв;

     7) зв'язуючi агенти - речовини, якi посилюють здатнiсть часток корму триматися разом;

     8) речовини контролю радiонуклiдного забруднення - речовини, якi перешкоджають поглинанню радiонуклiдiв або сприяють їх виведенню;

     9) антиспiкаючi агенти - речовини, якi знижують здатнiсть окремих часток корму триматися разом (прилипати);

     10) регулятори кислотностi - речовини, якi регулюють рiвень pH кормiв;

     11) силоснi добавки - речовини, включаючи ензими та мiкроорганiзми, призначенi для включення до складу кормiв з метою покращення виробництва силосу;

     12) денатуранти - речовини, що використовуються у виробництвi перероблених кормiв та дозволяють встановити походження харчових або кормових матерiалiв;

     13) речовини для зменшення забруднення кормiв мiкотоксинами - речовини, здатнi стримувати або знижувати поглинання мiкотоксинiв, сприяти їх виведенню чи змiнювати спосiб їх дiї;

     14) пiдсилювачi гiгiєни - речовини або мiкроорганiзми, якi сприятливо впливають на гiгiєнiчнi характеристики кормiв шляхом зниження їх мiкробiологiчного забруднення.

     4. Сенсорнi кормовi добавки включають такi функцiональнi групи:

     1) барвники - речовини, що надають або вiдновлюють забарвлення корму, речовини, що надають забарвлення продукту тваринного походження, речовини, що сприятливо впливають на колiр декоративних рибок та птахiв;

     2) ароматичнi сумiшi - речовини, наявнiсть яких у кормi пiдвищує їх запах та смаковi якостi.

     5. Поживнi кормовi добавки включають такi функцiональнi групи:

     1) вiтамiни, провiтамiни та речовини з встановленим хiмiчним складом iз схожою дiєю;

     2) сумiшi мiкроелементiв;

     3) амiнокислоти, солi амiнокислот та їх аналоги;

     4) сечовина та її похiднi.

     6. Зоотехнiчнi кормовi добавки включають такi функцiональнi групи:

     1) пiдсилювачi засвоюваностi - речовини, якi покращують перетравлення їжi тваринами завдяки їх впливу на окремi кормовi матерiали;

     2) стабiлiзатори кишкової флори - мiкроорганiзми або iншi речовини з визначеним хiмiчним складом, якi сприятливо впливають на кишкову флору;

     3) речовини, якi сприятливо впливають на навколишнє природне середовище;

     4) iншi зоотехнiчнi кормовi добавки.

     7. У разi необхiдностi, зумовленої науково-технiчним розвитком, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, за власною iнiцiативою або за зверненням наукових установ чи операторiв ринку може визначити додатковi категорiї та функцiональнi групи кормових добавок.

     Стаття 17. Вимоги до кормових добавок

     1. З урахуванням вимог частини другої цiєї статтi будь-яка фiзична чи юридична особа може використовувати кормову добавку для виробництва корму та/або здiйснювати її обiг, а також обiг корму, виробленого з її використанням, вiдповiдно до вимог законодавства про корми, за умови що така кормова добавка зареєстрована в Українi, крiм випадкiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

     2. Введення в обiг зоотехнiчних кормових добавок, кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, а також кормових добавок, якi складаються, мiстять або виготовленi з генетично модифiкованих органiзмiв, дозволяється виключно тим операторам ринку (їх правонаступникам, уповноваженим ними особам), за зверненнями яких вiдповiднi кормовi добавки були зареєстрованi в Українi.

     3. Дозволяється ввозити на територiю України кормовi добавки, не зареєстрованi в Українi, з метою:

     1) державної реєстрацiї в Українi;

     2) презентацiї (демонстрацiї) на ярмарках, виставках, конференцiях, iнших публiчних заходах;

     3) наукових дослiджень;

     4) для внутрiшнiх потреб оператора ринку, зокрема розробки нових кормiв, без права введення в обiг кормової добавки окремо або в складi корму, а також без права введення в обiг тварин, що годувалися з використанням цiєї кормової добавки.

     Граничнi обсяги ввезення на територiю України кормових добавок для зазначених цiлей визначаються в Положеннi про державну реєстрацiю кормових добавок, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     4. Кормова добавка не повинна:

     1) несприятливо впливати на здоров'я людей та/або тварин, та/або на навколишнє природне середовище;

     2) бути представленою в такий спосiб, що може вводити в оману оператора ринку та/або кiнцевого користувача;

     3) завдавати шкоду людинi шляхом погiршення характерних особливостей харчових продуктiв тваринного походження або справляти на споживача помилкове враження щодо характерних особливостей харчових продуктiв тваринного походження.

     5. Кормова добавка повинна вiдповiдати щонайменше однiй iз таких вимог:

     1) позитивно впливати на характеристики корму;

     2) позитивно впливати на характеристики продуктiв тваринного походження;

     3) позитивно впливати на забарвлення декоративних риб та птахiв;

     4) задовольняти поживнi потреби тварин;

     5) позитивно впливати на екологiчнi наслiдки виробництва тваринницької продукцiї;

     6) позитивно впливати на виробництво тваринницької продукцiї, продуктивнiсть та благополуччя тварин шляхом впливу на шлунково-кишкову флору та засвоюванiсть кормiв;

     7) мати кокцидiостатичну або гiстомоностатичну дiю.

     6. Антибiотики, крiм кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, не можуть бути кормовими добавками чи їх компонентами.

     Стаття 18. Державна реєстрацiя кормових добавок

     1. Державну реєстрацiю кормових добавок та ведення Державного реєстру кормових добавок здiйснює компетентний орган.

     2. Для здiйснення державної реєстрацiї кормової добавки оператор ринку (далi - заявник) або уповноважена ним особа подає до Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок вiдповiдну заяву та iншi документи, визначенi частиною третьою цiєї статтi. Для цiлей державної реєстрацiї кормової добавки заявник або уповноважена ним особа повиннi бути резидентами України.

     3. До заяви про державну реєстрацiю кормової добавки додаються:

     1) реєстрацiйне досьє (у друкованiй та електроннiй формах);

     2) резюме (короткий виклад) реєстрацiйного досьє (у друкованiй та електроннiй формах);

     3) копiї документiв, що пiдтверджують сплату адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю кормової добавки, оплату послуг з наукової оцiнки (експертизи) кормової добавки та оплату послуг референс-лабораторiї.

     4. Реєстрацiйне досьє складається з документiв, якi повиннi мiстити:

     1) вiдомостi про найменування та адресу заявника;

     2) iдентифiкацiйнi вiдомостi про кормову добавку, пропозицiю щодо її класифiкацiї за категорiями та функцiональними групами вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, її характеристики, в тому числi у разi необхiдностi - критерiї чистоти;

     3) опис процесу виробництва, виготовлення i пропонованого застосування кормової добавки, методи аналiзу такої добавки в кормi, в якому планується її застосування, а також, у разi необхiдностi, методи аналiзу залишкових кiлькостей кормової добавки та/або її метаболiтiв у харчових продуктах;

     4) копiю результатiв проведених дослiджень (випробувань) та iншi наявнi матерiали, що пiдтверджують вiдповiднiсть кормової добавки критерiям, встановленим частинами четвертою та п'ятою статтi 17 цього Закону;

     5) запропонованi умови розмiщення кормової добавки на ринку, в тому числi вимоги до маркування, а також, у разi необхiдностi особливi умови застосування та поводження (зокрема вiдомi випадки несумiсностi), рiвнi застосування у додаткових кормах, види та категорiї тварин, для яких призначена кормова добавка;

     6) декларацiю про направлення трьох зразкiв кормової добавки до референс-лабораторiї;

     7) пропозицiї щодо постреєстрацiйного монiторингу - для поживних, зоотехнiчних добавок, кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, а також для кормових добавок, якi мiстять або виготовленi з використанням генетично модифiкованих органiзмiв;

     8) вiдомостi про наявнi дозвiльнi документи, якщо їх отримання є обов'язковим вiдповiдно до законодавства України - для кормових добавок, якi мiстять або виготовленi з використанням генетично модифiкованих органiзмiв.

     Заявник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що мiстяться у реєстрацiйному досьє та резюме реєстрацiйного досьє, а також за додержання прав iнтелектуальної власностi, пов'язаних з такими вiдомостями.

     5. Заявник має право додати до заяви про державну реєстрацiю кормової добавки клопотання про забезпечення режиму конфiденцiйностi окремих вiдомостей, що мiстяться в реєстрацiйному досьє. Таке клопотання повинно мiстити перелiк вiдомостей, що мiстяться в реєстрацiйному досьє, якi заявник визначив як конфiденцiйнi, а також порядок та умови поширення таких вiдомостей.

     Порядок та умови поширення конфiденцiйних вiдомостей, що мiстяться в реєстрацiйному досьє, визначенi заявником, не можуть обмежувати права центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, компетентного органу, Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок, референс-лабораторiї, їх посадових та службових осiб щодо отримання та використання вiдповiдної iнформацiї для цiлей державного контролю.

     Вiдомостi, що вносяться до Державного реєстру кормових добавок, не можуть визначатися заявником як конфiденцiйнi.

     Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, компетентний орган, Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок, референс-лабораторiя, їх посадовi та службовi особи забезпечують захист вiдомостей, що мiстяться в реєстрацiйному досьє та визначенi заявником як конфiденцiйнi, та несуть вiдповiдальнiсть за порушення режиму конфiденцiйностi таких вiдомостей вiдповiдно до закону.

     6. Перед поданням до Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок заяви про державну реєстрацiю кормової добавки та iнших документiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi, заявник подає (надсилає) до референс-лабораторiї три зразки кормової добавки.

     На обґрунтований запит референс-лабораторiї заявник також подає додатковi зразки кормової добавки, референс-стандарти, кормовий та/або харчовий тестовий матерiал.

     Протягом строку проведення наукової оцiнки (експертизи) Нацiональною установою України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок, передбаченої частиною восьмою цiєї статтi, референс-лабораторiя повинна провести необхiднi дослiдження (випробування) та надати Нацiональнiй установi України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок звiт, що мiстить:

     1) висновок щодо можливостi використання методiв аналiзу, вказаних заявником у реєстрацiйному досьє, для цiлей державного контролю;

     2) результати тестування методiв аналiзу (у разi необхiдностi тестування);

     3) результати валiдацiї методiв аналiзу (у разi необхiдностi валiдацiї).

     7. Протягом п'яти робочих днiв пiсля отримання документiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi, Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок зобов'язана повiдомити заявника у письмовiй формi про їх отримання, а також розмiстити на своєму офiцiйному веб-сайтi резюме реєстрацiйного досьє з урахуванням вимог заявника щодо конфiденцiйностi окремих вiдомостей, що мiстяться в цьому досьє.

     8. Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок здiйснює наукову оцiнку (експертизу) кормової добавки протягом строку, що не перевищує 180 календарних днiв з дня отримання документiв, передбачених частиною третьою цiєї статтi.

     Пiд час проведення наукової оцiнки (експертизи) Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок:

     1) перевiряє достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься в документах, якi складають реєстрацiйне досьє;

     2) здiйснює оцiнку вiдповiдностi кормової добавки, що є об'єктом державної реєстрацiї, вимогам цього Закону;

     3) перевiряє звiт, пiдготовлений референс-лабораторiєю, вiдповiдно до вимог частини шостої цiєї статтi;

     4) органiзовує iншi необхiднi дослiдження (випробування).

     Протягом строку, передбаченого для проведення наукової оцiнки (експертизи), Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок готує експертний висновок з рекомендацiєю компетентному органу щодо державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки або вiдмови в такiй реєстрацiї.

     9. У разi надання рекомендацiї зареєструвати кормову добавку експертний висновок Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок повинен мiстити:

     1) вiдомостi про найменування та адресу заявника;

     2) iдентифiкацiйнi вiдомостi про кормову добавку, її класифiкацiя за категорiями та функцiональними групами вiдповiдно до статтi 16 цього Закону, її характеристики, в тому числi у разi необхiдностi - критерiї чистоти та методи аналiзу кормової добавки в кормi та залишкових кiлькостей кормової добавки та/або її метаболiтiв у харчових продуктах;

     3) особливi умови та/або обмеження обiгу кормової добавки, вимоги щодо постреєстрацiйного монiторингу, умови застосування, види та категорiї тварин, для яких призначена кормова добавка, якщо їх необхiднiсть обумовлена результатами наукової оцiнки;

     4) додатковi вимоги до маркування кормової добавки, необхiднi для забезпечення особливих умов, обмежень та вимог, зазначених у пунктi 3 цiєї частини;

     5) максимально допустимий вмiст кормової добавки у кормi (у разi необхiдностi);

     6) максимально допустимий вмiст залишкової кiлькостi кормової добавки та/або її метаболiтiв у харчових продуктах тваринного походження (у разi необхiдностi).

     10. Протягом 10 робочих днiв пiсля отримання вiд Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок експертного висновку з рекомендацiєю щодо державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки або вiдмови в такiй реєстрацiї компетентний орган приймає рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки або про вiдмову в її реєстрацiї. Днем державної реєстрацiї кормової добавки вважається день прийняття вiдповiдного рiшення компетентним органом.

     Рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки повинно мiстити вiдомостi, передбаченi пунктами 2 - 6 частини дев'ятої цiєї статтi.

     11. Протягом п'яти робочих днiв пiсля прийняття компетентним органом рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки або про вiдмову в її реєстрацiї копiя такого рiшення надсилається (надається) заявнику.

     12. Протягом п'яти робочих днiв пiсля прийняття компетентним органом рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки компетентний орган вносить iнформацiю про таку кормову добавку до Державного реєстру кормових добавок, у якому зазначається:

     1) реєстрацiйний номер кормової добавки;

     2) категорiя та функцiональна група кормової добавки;

     3) назва кормової добавки;

     4) дiюча речовина (дiючi речовини);

     5) дата державної реєстрацiї та державної перереєстрацiї (у разi її здiйснення);

     6) вид тварин, для яких призначена кормова добавка;

     7) максимально допустимий вмiст кормової добавки в кормах (за необхiдностi);

     8) максимально допустимий вмiст залишкових кiлькостей кормової добавки та/або її метаболiтiв у харчових продуктах тваринного походження (за необхiдностi);

     9) методи аналiзу кормової добавки в кормi та залишкових кiлькостей кормової добавки та/або її метаболiтiв у харчових продуктах.

     13. У разi здiйснення державної реєстрацiї зоотехнiчних кормових добавок, кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, а також кормових добавок, якi мiстять, складаються чи виробленi з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, у рiшеннi компетентного органу про державну реєстрацiю вiдповiдної кормової добавки та в Державному реєстрi кормових добавок повиннi зазначатися найменування та адреса оператора ринку, який має виключне право вводити в обiг таку кормову добавку.

     14. Строк чинностi державної реєстрацiї кормової добавки становить 10 рокiв та обчислюється з дня державної реєстрацiї такої добавки.

     15. Пiдставою для вiдмови в державнiй реєстрацiї кормової добавки є:

     1) некомплектнiсть реєстрацiйного досьє;

     2) недостовiрнiсть вiдомостей, наведених у реєстрацiйному досьє;

     3) невiдповiднiсть кормової добавки вимогам частини четвертої статтi 17 цього Закону;

     4) невiдповiднiсть кормової добавки вимогам частини п'ятої статтi 17 цього Закону;

     5) вiдсутнiсть документiв, що пiдтверджують сплату адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю кормової добавки, оплату послуг з наукової оцiнки (експертизи) кормової добавки та оплату послуг референс-лабораторiї.

     16. У рiшеннi компетентного органу про вiдмову в державнiй реєстрацiї кормової добавки повинна бути зазначена пiдстава такої вiдмови з вiдповiдним обґрунтуванням та посиланням на вимоги законодавства, якi не виконав заявник та/або яким не вiдповiдає кормова добавка.

     Рiшення компетентного органу про вiдмову в державнiй реєстрацiї кормової добавки може бути оскаржене до суду.

     17. Якщо протягом семи мiсяцiв пiсля отримання Нацiональною установою України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок заяви про державну реєстрацiю кормової добавки та iнших документiв, визначених частиною третьою цiй статтi, компетентний орган не надiслав (надав) заявнику копiю рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки або про вiдмову в її реєстрацiї, така кормова добавка вважається зареєстрованою та внесеною до Державного реєстру кормових добавок наступного дня пiсля спливу зазначеного строку.

     18. Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до Державного реєстру кормових добавок шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     19. Державна реєстрацiя кормової добавки, в тому числi її реєстрацiя у спрощеному порядку та перереєстрацiя, є платною. Адмiнiстративний збiр за здiйснення державної реєстрацiї кормової добавки становить 7 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленого на 1 сiчня вiдповiдного року. Адмiнiстративний збiр, сплачений за здiйснення державної реєстрацiї кормової добавки, зараховується до державного бюджету.

     20. Послуги з наукової оцiнки (експертизи) кормової добавки та послуги референс-лабораторiї є платними. Розмiр плати за надання цих послуг визначається на основi методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     21. Положення про державну реєстрацiю кормових добавок розробляється на основi вимог цього Закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Положення про державну реєстрацiю кормових добавок, зокрема, визначає порядок пiдготовки та форму експертного висновку з рекомендацiєю щодо державної реєстрацiї кормової добавки або вiдмови в такiй реєстрацiї, спрощений порядок державної реєстрацiї, перереєстрацiї кормових добавок, форму та порядок ведення Державного реєстру кормових добавок, граничнi обсяги ввезення (пересилання) кормових добавок, що не внесенi до Державного реєстру кормових добавок.

     22. На виконання вимог цього Закону та Положення про державну реєстрацiю кормових добавок центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, затверджує Порядок формування реєстрацiйного досьє.

(статтю 18 доповнено частиною двадцять другою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     Стаття 19. Спрощений порядок державної реєстрацiї кормових добавок

     1. Державна реєстрацiя кормових добавок у спрощеному порядку здiйснюється вiдповiдно до вимог статтi 18 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених цiєю статтею.

     2. Спрощений порядок державної реєстрацiї застосовується до кормових добавок, якi дозволенi до використання iноземними державами або мiжнародними органiзацiями (iнтеграцiйними об'єднаннями держав) вiдповiдно до вимог, що визнанi Україною еквiвалентними вимогам щодо державної реєстрацiї кормових добавок, встановленим законодавством України про корми.

     3. Рiшення про визнання вимог iноземних держав або мiжнародних органiзацiй (iнтеграцiйних об'єднань держав) еквiвалентними вимогам щодо державної реєстрацiї кормових добавок, встановленим законодавством України про корми, приймає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, в порядку, визначеному вiдповiдними мiжнародними договорами України.

     4. Для здiйснення державної реєстрацiї кормової добавки у спрощеному порядку заявник подає до Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок вiдповiдну заяву, до якої додаються:

     1) копiя чинного рiшення уповноваженого органу iноземної держави або мiжнародної органiзацiї (iнтеграцiйного об'єднання держав), яким надано дозвiл на використання вiдповiдної кормової добавки (мовою оригiналу разом iз завiреним перекладом на українську мову);

     2) копiя експертного висновку iноземної органiзацiї, яка здiйснювала наукову оцiнку (експертизу) вiдповiдної кормової добавки (мовою оригiналу разом iз завiреним перекладом на українську мову);

     3) копiя звiту iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу вiдповiдної кормової добавки (мовою оригiналу разом iз завiреним перекладом на українську мову);

     4) копiї документiв, що пiдтверджують сплату адмiнiстративного збору за державну реєстрацiю кормової добавки, оплату послуг з наукової оцiнки (експертизи) кормової добавки та оплату послуг референс-лабораторiї.

     5. За вiдсутностi публiчно доступного експертного висновку iноземної органiзацiї, яка здiйснювала наукову оцiнку (експертизу) кормової добавки, дозвiл на використання якої надано iноземною державою або мiжнародною органiзацiєю (iнтеграцiйним об'єднанням держав), та/або звiту iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу цiєї кормової добавки подання такого висновку та/або звiту для державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки у спрощеному порядку не вимагається, за умови наявностi чинної угоди про спiвробiтництво мiж центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, та уповноваженим органом або науковою установою, що здiйснює наукову оцiнку (експертизу) кормових добавок, iноземної держави або мiжнародної органiзацiї (iнтеграцiйного об'єднання держав), якi надали дозвiл на використання такої кормової добавки. Така угода про спiвробiтництво має передбачати можливiсть обмiну iнформацiєю, необхiдною для здiйснення державної реєстрацiї кормових добавок.

     У разi отримання заяви про державну реєстрацiю кормової добавки у спрощеному порядку, в якiй вказано про вiдсутнiсть публiчно доступного експертного висновку iноземної органiзацiї, яка здiйснювала наукову оцiнку (експертизу) такої кормової добавки, та/або звiту iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу цiєї кормової добавки компетентний орган або Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок на пiдставi угоди про спiвробiтництво невiдкладно звертається до уповноваженого органу або наукової установи, що здiйснює наукову оцiнку (експертизу) кормових добавок, iноземної держави або мiжнародної органiзацiї (iнтеграцiйного об'єднання держав), якi надали дозвiл на використання такої кормової добавки в кормах, iз запитом на отримання iнформацiї, необхiдної для її державної реєстрацiї.

     Не пiзнiше одного мiсяця пiсля прийняття рiшення про визнання вимог iноземної держави або мiжнародної органiзацiї (iнтеграцiйного об'єднання держав) еквiвалентними вимогам щодо державної реєстрацiї кормових добавок, встановленим законодавством України про корми, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, зобов'язаний звернутися до уповноваженого органу або наукової установи, що здiйснює наукову оцiнку (експертизу) кормових добавок, вiдповiдної iноземної держави або мiжнародної органiзацiї (iнтеграцiйного об'єднання держав) з пропозицiєю укласти угоду про спiвробiтництво, передбачену цiєю частиною.

     6. Копiя чинного рiшення уповноваженого органу iноземної держави або мiжнародної органiзацiї (iнтеграцiйного об'єднання держав), яким надано дозвiл на використання кормової добавки, що подається заявником для державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки у спрощеному порядку, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi пунктами 2 - 6 частини дев'ятої статтi 18, та у разi необхiдностi - також вiдомостi, передбаченi частиною тринадцятою статтi 18 цього Закону. Ця вимога не поширюється на випадки, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi.

     7. Копiя експертного висновку iноземної органiзацiї, яка здiйснювала наукову оцiнку (експертизу) кормової добавки, що подається заявником для державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки у спрощеному порядку, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi частиною дев'ятою статтi 18 цього Закону.

     8. Копiя звiту iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу кормової добавки, що подається заявником для державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки у спрощеному порядку, повинна мiстити вiдомостi, передбаченi частиною шостою статтi 18 цього Закону.

     9. Протягом 30 календарних днiв пiсля отримання документiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, Нацiональна установа України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок на пiдставi аналiзу iнформацiї, що мiститься в цих документах, та висновку референс-лабораторiї, наданого вiдповiдно до частини десятої цiєї статтi, здiйснює власну наукову оцiнку (експертизу) кормової добавки в скороченому порядку i подає до компетентного органу експрес-висновок з рекомендацiєю про державну реєстрацiю кормової добавки або про вiдмову в такiй реєстрацiї.

     10. Для державної реєстрацiї кормової добавки в спрощеному порядку референс-лабораторiя здiйснює вiдтворення методiв аналiзу кормової добавки, зазначеного у звiтi iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу вiдповiдної кормової добавки, та подає до Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок власний звiт, який мiстить:

     1) висновок щодо можливостi використання для цiлей державного контролю в Українi методiв аналiзу, зазначених у звiтi iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу вiдповiдної кормової добавки;

     2) результати тестування методiв аналiзу (у разi проведення тестування).

     11. Протягом 10 робочих днiв пiсля отримання вiд Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок експрес-висновку з рекомендацiєю щодо державної реєстрацiї вiдповiдної кормової добавки або вiдмови в такiй реєстрацiї компетентний орган приймає рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки або про вiдмову в її реєстрацiї.

     12. Пiдставою для вiдмови в державнiй реєстрацiї кормової добавки у спрощеному порядку є:

     1) неподання заявником будь-якого з документiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, крiм випадкiв, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi;

     2) недостовiрнiсть вiдомостей, наведених у документах, поданих для державної реєстрацiї кормової добавки у спрощеному порядку.

     13. Якщо в результатi розгляду заяви про державну реєстрацiю кормової добавки у спрощеному порядку, в якiй вказано про вiдсутнiсть публiчно доступного експертного висновку iноземної органiзацiї, що здiйснювала наукову оцiнку (експертизу) вiдповiдної кормової добавки, та/або звiту iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу цiєї кормової добавки, компетентний орган встановить наявнiсть такого висновку та/або звiту, рiшення про вiдмову в державнiй реєстрацiї цiєї кормової добавки приймається на пiдставi пункту 1 частини дванадцятої цiєї статтi iз зазначенням посилання на експертний висновок iноземної органiзацiї, яка здiйснювала наукову оцiнку (експертизу) вiдповiдної кормової добавки, та/або звiту iноземної референс-лабораторiї про оцiнку методiв аналiзу цiєї кормової добавки.

     14. Якщо протягом двох мiсяцiв пiсля отримання Нацiональною установою України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок заяви про державну реєстрацiю кормової добавки у спрощеному порядку та iнших документiв, передбачених частиною четвертою цiєї статтi, компетентний орган не надiслав (надав) заявнику копiю рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки або про вiдмову в її реєстрацiї, така кормова добавка вважається зареєстрованою та внесеною до Державного реєстру кормових добавок наступного дня пiсля спливу зазначеного строку. Це правило не застосовується у разi, якщо вiдсутнiсть рiшення компетентного органу про державну реєстрацiю кормової добавки зумовлена затримкою з отриманням iнформацiї, необхiдної для її державної реєстрацiї, за запитом, направленим на пiдставi угоди про спiвробiтництво, укладеної вiдповiдно до частини п'ятої цiєї статтi. Про затримку з отриманням такої iнформацiї заявник повiдомляється письмово не пiзнiше двох мiсяцiв пiсля отримання Нацiональною установою України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок заяви про державну реєстрацiю кормової добавки у спрощеному порядку.

     Стаття 20. Перереєстрацiя кормових добавок

     1. Перереєстрацiя кормових добавок здiйснюється у порядку, встановленому для їх державної реєстрацiї з урахуванням особливостей, визначених цiєю статтею.

     2. Заява про перереєстрацiю кормової добавки та iншi документи, передбаченi цiєю статтею, подаються заявником або уповноваженою ним особою не пiзнiше нiж за один рiк до закiнчення строку чинностi державної реєстрацiї кормової добавки.

     3. У разi здiйснення перереєстрацiї зоотехнiчних кормових добавок, кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, а також кормових добавок, якi мiстять, складаються чи виробленi з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, заявником може виступати тiльки той оператор ринку (його правонаступник), за зверненням якого вiдповiдна кормова добавка була зареєстрована та внесена до Державного реєстру кормових добавок.

     4. У разi перереєстрацiї кормових добавок, що не належать до зоотехнiчних кормових добавок, кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, а також кормових добавок, якi мiстять, складаються чи виробленi з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, заявником може бути будь-який оператор ринку.

     5. З метою перереєстрацiї кормової добавки заявник або уповноважена ним особа звертається до компетентного органу з вiдповiдною заявою, до якої додаються:

     1) копiя рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки - у разi перереєстрацiї зоотехнiчних кормових добавок, кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв, а також кормових добавок, якi мiстять, складаються чи виробленi з використанням генетично модифiкованих органiзмiв;

     2) звiт про результати постреєстрацiйного монiторингу кормової добавки, якщо вимоги щодо такого монiторингу передбаченi рiшенням про державну реєстрацiю кормової добавки;

     3) будь-яка нова iнформацiя, що стала вiдомою за час використання кормової добавки i стосується оцiнки її безпечностi та/або ризикiв для життя та здоров'я людей, тварин або навколишнього природного середовища;

     4) пропозицiї щодо змiни або доповнення умов та/або обмежень обiгу кормової добавки та iнших вимог, передбачених рiшенням про державну реєстрацiю кормової добавки;

     5) копiя документа, що пiдтверджує сплату адмiнiстративного збору за перереєстрацiю кормової добавки.

     Для перереєстрацiї кормової добавки подання реєстрацiйного досьє, резюме реєстрацiйного досьє та зразкiв кормової добавки для лабораторних дослiджень (випробувань) не вимагається.

     6. Якщо з незалежних вiд заявника причин рiшення про перереєстрацiю кормової добавки не прийнято до закiнчення строку чинностi її державної реєстрацiї, чиннiсть державної реєстрацiї продовжується до дня прийняття вiдповiдного рiшення компетентним органом.

     Стаття 21. Внесення змiн, зупинення дiї та скасування рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки

     1. У разi отримання iнформацiї, що свiдчить про небезпечнiсть зареєстрованої кормової добавки для життя та/або здоров'я людини та/або тварини, компетентний орган може прийняти рiшення про внесення змiн до умов та/або обмежень обiгу кормової добавки та iнших вимог, передбачених рiшенням про державну реєстрацiю кормової добавки, або скасувати рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки.

     2. Рiшення про внесення змiн до умов та/або обмежень обiгу кормової добавки та iнших вимог, передбачених рiшенням про державну реєстрацiю кормової добавки, або про скасування рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки може бути прийнято компетентним органом у разi змiни або скасування рiшення уповноваженого органу iноземної держави або об'єднання держав (мiжнародної органiзацiї), яким надано дозвiл на використання вiдповiдної кормової добавки.

     3. Компетентний орган приймає рiшення про внесення змiн до умов та/або обмежень обiгу кормової добавки та iнших вимог, передбачених рiшенням про державну реєстрацiю кормової добавки, або про скасування рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки лише пiсля отримання вiд Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок експертного висновку з рекомендацiєю щодо прийняття вiдповiдного рiшення.

     4. За вiдсутностi iнших способiв запобiгти шкiдливому впливу кормової добавки на життя та/або здоров'я людини та/або тварини компетентний орган може прийняти рiшення про зупинення дiї рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки до отримання експертного висновку Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок, передбаченого частиною третьою цiєї статтi.

     5. У разi прийняття компетентним органом рiшення про зупинення дiї або скасування рiшення про державну реєстрацiю кормової добавки обiг вiдповiдної кормової добавки забороняється.

     6. Вiдомостi про рiшення, прийнятi компетентним органом вiдповiдно до вимог цiєї статтi, вносяться до Державного реєстру кормових добавок не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх прийняття.

Роздiл V
ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ПАКУВАННЯ (ФАСУВАННЯ) КОРМIВ

     Стаття 22. Принципи маркування, реклами та представлення кормiв

     1. Маркування, реклама та представлення кормiв не повиннi вводити в оману, зокрема:

     1) щодо передбачуваного використання чи характеристик кормiв, а саме характеру, способу виготовлення або виробництва, властивостей, складу, кiлькостi, мiнiмального строку зберiгання, видiв або категорiй тварин, для яких призначенi корми;

     2) шляхом приписування кормам характеристик, яких вони не мають, або шляхом створення враження, що їм притаманнi особливi характеристики, коли насправдi такi самi характеристики притаманнi всiм аналогiчним кормам;

     3) щодо вiдповiдностi маркування Державному каталогу кормових матерiалiв або методичним настановам.

     2. Корми можуть перебувати в обiгу та маркуватися як корми, призначенi для особливих поживних цiлей, лише за умови включення тверджень про можливе використання таких кормiв до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв для особливих поживних цiлей та вiдповiдностi властивостей таких кормiв основним поживним характеристикам, встановленим щодо таких тверджень у цьому Державному реєстрi.

     3. Загальнi вимоги до маркування, передбаченi цiєю статтею та статтею 23 цього Закону, є обов'язковими для всiх кормiв. Спецiальнi вимоги до маркування є обов'язковими для маркування окремих видiв кормiв, визначених цим Законом.

     Стаття 23. Загальнi вимоги до маркування кормiв

     1. Маркування кормiв здiйснюється повнiстю на видному мiсцi упаковки, контейнера або на прикрiпленiй до них етикетцi, або у супровiдних документах. Маркування повинно бути чiтким, стiйким, нерозтертим.

     Маркування кормiв виконується державною мовою.

     За рiшенням оператора ринку, вiдповiдального за маркування корму, поряд iз текстом, викладеним державною мовою, може розмiщуватися його переклад iншими мовами.

     Маркування кормiв, призначених для експорту, здiйснюється згiдно з умовами вiдповiдної експортної угоди.

     Знаки для товарiв i послуг можуть наводитися у маркуваннi в тому виглядi, в якому їм надана правова охорона в Українi вiдповiдно до законодавства.

(абзац другий частини першої статтi 23 замiнено чотирма абзацами згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     2. Маркування на упаковцi повинно легко розпiзнаватися, не повинно приховуватися та/або спотворюватися iншою iнформацiєю.

     Маркування повинно бути представлено в кольорi, шрифтi та розмiрi, якi не ускладнюють сприйняття iнформацiї про корм i не видiляють певну частину iнформацiї, якщо тiльки таке видiлення не призначено для привернення уваги до попереджувальних написiв.

     3. Маркування кормового матерiалу або кормової сумiшi повинно мiстити таку iнформацiю:

     1) вид корму (кормовий матерiал, повнорацiонний корм чи додатковий корм):

     для повнорацiонного корму у вiдповiдних випадках може використовуватися позначення "повноцiнний замiнник молока";

     для додаткового корму у вiдповiдних випадках можуть використовуватися такi позначення: "мiнеральний корм" або "неповноцiнний замiнник молока";

     для домашнiх тварин, крiм котiв та собак, позначення "повнорацiонний корм" та "додатковий корм" можуть замiнюватися позначенням "кормова сумiш";

     2) найменування та адресу оператора ринку, вiдповiдального за маркування;

     3) номер експлуатацiйного дозволу потужностi оператора ринку, вiдповiдального за маркування корму, якщо отримання такого дозволу є обов'язковим вiдповiдно до законодавства про корми або законодавства про побiчнi продукти тваринного походження. Якщо на потужнiсть отримано експлуатацiйний дозвiл вiдповiдно до законодавства про корми та експлуатацiйний дозвiл вiдповiдно до законодавства про побiчнi продукти тваринного походження, зазначенню у маркуваннi пiдлягає номер експлуатацiйного дозволу, що вимагається вiдповiдно до законодавства про корми;

     4) номер партiї;

     5) номiнальну кiлькiсть корму (в одиницях маси - для твердих кормiв i в одиницях маси або об'єму - для рiдких кормiв);

     6) список кормових добавок, якому передує заголовок "добавки";

     7) вмiст вологи.

     4. Зазначенi у маркуваннi iнструкцiї щодо належного використання додаткових кормiв та кормових матерiалiв, якi мiстять кормовi добавки в обсягах, що перевищують максимальнi рiвнi, встановленi для повнорацiонних кормiв, повиннi визначати максимальну кiлькiсть таких додаткових кормiв та кормових матерiалiв:

     1) у грамах або кiлограмах чи одиницях об'єму на одну тварину на день; або

     2) у вiдсотках добового рацiону;

     3) на кiлограм повнорацiонного корму чи у вiдсотках повнорацiонного корму.

     5. Оператором ринку, вiдповiдальним за маркування корму, є оператор ринку, якому належить зареєстрований вiдповiдно до законодавства знак для товарiв i послуг, що мiститься в маркуваннi корму, а для iмпортованих кормiв - iмпортер.

     Якщо знак для товарiв i послуг у маркуваннi вiдсутнiй, оператором ринку, вiдповiдальним за маркування корму, є оператор ринку, який вводить корм в обiг.

     6. Зазначення у маркуваннi вiдомостей, передбачених пунктами 3 - 5 та 7 частини третьої цiєї статтi, не є обов'язковим, якщо кiнцевий користувач та/або оператор ринку, який виступає покупцем, при укладеннi договору щодо придбання корму письмово пiдтвердить, що вiн не вимагає зазначеної iнформацiї.

     7. При маркуваннi фасованих (запакованих) кормiв вiдомостi, передбаченi пунктами 3 - 5 частини третьої цiєї статтi, можуть наноситися безпосередньо на упаковку, а не на етикетку. У такому разi на етикетцi має бути чiтко зазначено, в якому мiсцi вказанi цi вiдомостi.

     8. Кормовi матерiали та кормовi сумiшi, якi перебувають в обiгу насипом або в незакритих упаковках чи контейнерах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону, повиннi супроводжуватися документами, що мiстять iнформацiю, яка вiдповiдно до вимог цього Закону повинна бути представлена в маркуваннi.

     9. Вiдомостi, передбаченi пунктами 2, 3, 6 i 7 частини третьої цiєї статтi, щодо фасованих (запакованих) кормiв для домашнiх тварин, що реалiзовуються кiлькома контейнерами, можуть наноситися на зовнiшню упаковку, а не на кожний контейнер окремо, за умови, що сукупна загальна вага всiєї упаковки не перевищує 10 кiлограмiв.

     10. Порядок маркування кормiв, призначених для тварин, якi утримуються для наукових та експериментальних цiлей, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     11. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, затверджує дозволенi вiдхилення мiж наведеними у маркуваннi значеннями складу кормового матерiалу та/або кормової сумiшi та значеннями, встановленими пiд час здiйснення державного контролю.

     12. На виконання пунктiв 6 та 7 частини третьої цiєї статтi центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, встановлює вимоги щодо маркування кормових добавок у кормових матерiалах та кормових сумiшах для продуктивних та непродуктивних тварин, а також вимоги щодо зазначення у маркуваннi вмiсту вологи у кормах.

     13. При повiдомленнi iнформацiї про кiлькiсть корму, а також iнших вiдомостей, що зазначаються в одиницях вимiрювання певних величин, застосовуються українськi позначення:

     одиниць вимiрювання (з використанням лiтер українського алфавiту) Мiжнародної системи одиниць (SI);

     одиницi, що не входять до Мiжнародної системи одиниць (SI), але дозволенi до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     комбiнацiї одиниць Мiжнародної системи одиниць (SI) та дозволених позасистемних одиниць. Одночасно у маркуваннi кормiв можуть бути застосованi мiжнароднi позначення одиниць вимiрювання (з використанням лiтер латинського чи грецького алфавiту).

(статтю 23 доповнено частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 06.12.2018р. N 2639-VIII)

     Стаття 24. Спецiальнi вимоги до маркування кормових матерiалiв

     1. Маркування кормових матерiалiв повинно мiстити:

     1) назву кормового матерiалу з урахуванням вимог частини третьої статтi 25 цього Закону;

     2) iнформацiю про особливостi складу кормового матерiалу (обов'язкову декларацiю), зазначену згiдно з вимогами для вiдповiдної категорiї кормових матерiалiв, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     2. Замiсть iнформацiї, передбаченої пунктом 2 частини першої цiєї статтi, можуть наводитися вiдомостi, що мiстяться в Державному каталозi кормових матерiалiв, за умови вiдповiдностi кормового матерiалу положенням Державного каталогу кормових матерiалiв щодо вiдповiдної категорiї кормових матерiалiв.

     3. У разi включення кормових добавок до складу кормових матерiалiв маркування таких кормових матерiалiв повинно мiстити:

     1) iнформацiю про види або категорiї тварин, для яких призначено даний кормовий матерiал, якщо вiдповiднi кормовi добавки не були дозволенi для всiх видiв тварин або дозволенi iз максимальними обмеженнями для деяких видiв тварин;

     2) iнструкцiї щодо належного використання кормових матерiалiв з урахуванням вимог частини четвертої статтi 23 цього Закону, якщо встановлено максимальний вмiст у кормових матерiалах вiдповiдних кормових добавок;

     3) мiнiмальний строк зберiгання кормових добавок, крiм технологiчних кормових добавок.

     4. Зазначення у маркуваннi вiдомостей, передбачених пунктом 2 частини першої цiєї статтi, не є обов'язковим, якщо кiнцевий користувач та/або оператор ринку, який виступає покупцем, при укладеннi договору про придбання корму письмово пiдтвердить, що вiн не вимагає зазначеної iнформацiї.

     5. При маркуваннi фасованих (запакованих) кормових матерiалiв вiдомостi, передбаченi пунктом 3 частини третьої цiєї статтi, можуть наноситися безпосередньо на упаковку, а не на етикетку. У такому разi на етикетцi має бути чiтко зазначено, в якому мiсцi вказанi цi вiдомостi.

     6. Зазначення у маркуваннi вiдомостей, передбачених пунктами 3 - 5 i 7 частини третьої статтi 23 цього Закону, а також пунктом 2 частини першої цiєї статтi, не є обов'язковим для кормових матерiалiв, якi не мiстять кормових добавок, крiм консервантiв та силосних добавок, що виробляються та постачаються оператором ринку вiдповiдно до частини першої статтi 36 цього Закону iншому оператору ринку, що здiйснює первинне виробництво кормiв для потреб власного господарства.

     7. Для кормових матерiалiв, вага одиницi упаковки яких не перевищує 20 кiлограмiв, якi призначенi кiнцевому користувачу та перебувають в обiгу розсипом, вiдомостi, передбаченi частиною третьою статтi 23 цього Закону, а також частинами першою i третьою цiєї статтi, можуть повiдомлятися кiнцевому користувачу шляхом надання вiдповiдних iнструкцiй у мiсцях продажу. У такому разi вiдомостi, передбаченi пунктом 1 частини третьої статтi 23 цього Закону, а також частиною першою цiєї статтi, можуть надаватися кiнцевому користувачу разом iз документом про проведений розрахунок.

     Стаття 25. Державний каталог кормових матерiалiв

     1. З метою унiфiкацiї назв кормових матерiалiв та забезпечення доступу до iнформацiї про їхнi властивостi центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, формує та веде Державний каталог кормових матерiалiв у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Державний каталог кормових матерiалiв включає перелiк категорiй кормових матерiалiв, назви яких можуть зазначатися замiсть назв окремих кормових матерiалiв у маркуваннi кормiв для непродуктивних тварин, крiм хутрових тварин.

     3. До Державного каталогу кормових матерiалiв повиннi вноситися такi вiдомостi про кормовi матерiали:

     1) категорiя кормового матерiалу;

     2) назва кормового матерiалу;

     3) iдентифiкацiйний номер кормового матерiалу;

     4) опис кормового матерiалу, в тому числi iнформацiю про виробничий процес (у разi необхiдностi);

     5) склад кормового матерiалу;

     6) глосарiй, що мiстить визначення термiнiв, зокрема тих, що носять технiчний характер та використовуються при описi виробничих процесiв.

     4. Використання операторами ринку вiдомостей Державного каталогу кормових матерiалiв є добровiльним. Використання у маркуваннi назв кормових матерiалiв, що мiстяться в Державному каталозi кормових матерiалiв, дозволяється лише за умови дотримання операторами ринку, вiдповiдальними за маркування, усiх положень каталогу щодо вiдповiдних кормових матерiалiв.

     5. Внесення змiн до Державного каталогу кормових матерiалiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, за власною iнiцiативою або за iнiцiативою операторiв ринку чи їх об'єднань з урахуванням науково-технiчних та виробничих досягнень у виробництвi кормiв.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до Державного каталогу кормових матерiалiв шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Стаття 26. Спецiальнi вимоги до маркування кормових сумiшей

     1. Маркування кормових сумiшей повинно мiстити:

     1) iнформацiю про види або категорiї тварин, для яких призначено кормову сумiш;

     2) iнструкцiї щодо належного використання кормової сумiшi, якi вказують на мету, для якої вона призначена, з урахуванням вимог частини четвертої статтi 23 цього Закону;

     3) найменування та адресу оператора ринку, вiдповiдального за виробництво кормової сумiшi, номер експлуатацiйного дозволу або реєстрацiйний номер потужностi, на якiй вироблена кормова сумiш, - у разi якщо оператор ринку, вiдповiдальний за виробництво кормової сумiшi, не є оператором ринку, вiдповiдальним за її маркування;

     4) мiнiмальний строк зберiгання кормової сумiшi, що зазначається вiдповiдно до таких вимог:

     у маркуваннi кормових сумiшей, що швидко псуються, зазначаються день, мiсяць та рiк пiсля напису "вжити до";

     у маркуваннi iнших кормових сумiшей зазначаються мiсяць та рiк пiсля напису "вжити до кiнця".

     Якщо в маркуваннi зазначена дата виробництва, мiнiмальний строк зберiгання також може бути наведений шляхом зазначення перiоду часу в днях або мiсяцях вiд дати виробництва;

     5) перелiк кормових матерiалiв, що входять до складу кормової сумiшi, якому передує заголовок "склад", iз зазначенням назви кожного кормового матерiалу вiдповiдно до вимог пункту 1 частини першої статтi 24 цього Закону. Перелiк кормових матерiалiв, що входять до складу кормової сумiшi, зазначається в порядку зменшення їхньої ваги з урахуванням вмiсту вологи в кормовiй сумiшi. Цей перелiк може мiстити iнформацiю про вагу кормових матерiалiв у вiдсотках;

     6) iнформацiю про особливостi складу кормової сумiшi (обов'язкову декларацiю), зазначену згiдно з вимогами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     2. До перелiку кормових матерiалiв, передбаченого пунктом 5 частини першої цiєї статтi, застосовуються такi вимоги:

     1) назва кормового матерiалу та його вага у вiдсотках повиннi бути зазначенi, якщо на наявнiсть такого кормового матерiалу звертається увага у маркуваннi словами, малюнками або графiчними зображеннями;

     2) якщо вага кормових матерiалiв, що мiстяться у кормовiй сумiшi для продуктивних тварин, не зазначена у вiдсотках у маркуваннi, оператор ринку, вiдповiдальний за маркування, зобов'язаний надати на запит покупця iнформацiю щодо кiлькiсного вмiсту кормових матерiалiв (з допустимим вiдхиленням не бiльше 15 вiдсоткiв) у складi кормової сумiшi;

     3) якщо кормова сумiш призначена для непродуктивних тварин, крiм хутрових тварин, зазначення назви кормового матерiалу може бути замiнено на назву категорiї, до якої належить кормовий матерiал.

     3. При маркуваннi фасованих (запакованих) кормових сумiшей вiдомостi, передбаченi пунктами 3 - 5 частини першої цiєї статтi, можуть наноситися безпосередньо на упаковку, а не на етикетку. У такому разi на етикетцi має бути чiтко зазначено, в якому мiсцi вказанi цi вiдомостi.

     4. Зазначення у маркуваннi вiдомостей, передбачених пунктом 6 частини першої цiєї статтi, не є обов'язковим для сумiшей суцiльних рослинних зерен, насiння та плодiв.

     5. Зазначення у маркуваннi вiдомостей, передбачених пунктами 1 i 2 частини першої цiєї статтi, не є обов'язковим, якщо кормова сумiш складається не бiльше нiж з трьох кормових матерiалiв, якi чiтко зазначенi в маркуваннi.

     6. Для кормових сумiшей, вага одиницi упаковки яких не перевищує 20 кiлограмiв, якi призначенi кiнцевому користувачу та перебувають в обiгу розсипом, вiдомостi, передбаченi частиною третьою статтi 23 цього Закону, а також частиною першою цiєї статтi, можуть повiдомлятися кiнцевому користувачу шляхом надання вiдповiдних iнструкцiй у мiсцях продажу. У такому разi вiдомостi, передбаченi пунктом 1 частини третьої статтi 23 цього Закону, а також пунктами 1 i 2 частини першої цiєї статтi, можуть надаватися кiнцевому користувачу разом iз документом про проведений розрахунок.

     7. Вiдомостi, передбаченi пунктами 2, 3, 5 i 6 частини першої цiєї статтi, щодо фасованих (запакованих) кормових сумiшей для домашнiх тварин, що реалiзовуються кiлькома контейнерами, можуть наноситися на зовнiшню упаковку, а не на кожний контейнер окремо, за умови, що сукупна загальна вага всiєї упаковки не перевищує 10 кiлограмiв.

     Стаття 27. Спецiальнi вимоги до маркування кормiв, призначених для особливих поживних цiлей

     1. Маркування кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, повинно мiстити:

     1) слово "дiєтичний" пiсля зазначення виду корму вiдповiдно до вимог пункту 1 частини третьої статтi 23 цього Закону;

     2) вiдомостi щодо можливого використання таких кормiв вiдповiдно до положень Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей;

     3) застереження про необхiднiсть консультацiї з ветеринаром або експертом з питань харчування перед використанням корму або перед подовженням строку його використання.

     2. Слово "дiєтичний" може зазначатися у маркуваннi лише кормiв, призначених для особливих поживних цiлей.

     Стаття 28. Державний реєстр тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей

     1. Державний реєстр тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. До Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, вносяться такi вiдомостi (твердження) щодо можливого використання кормiв:

     1) призначення корму (поживнi цiлi);

     2) основнi поживнi характеристики корму;

     3) види або категорiї тварин, для яких призначений корм;

     4) особливостi складу корму (декларацiя);

     5) рекомендована тривалiсть (строк) використання корму;

     6) iншi положення, що зазначаються у маркуваннi.

     3. Внесення змiн до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, за власною iнiцiативою або за iнiцiативою операторiв ринку, iнших фiзичних та юридичних осiб, якi є резидентами України.

     4. Для внесення змiн до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, за iнiцiативою оператора ринку або iншої фiзичної чи юридичної особи така особа звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, з вiдповiдною заявою, до якої додається реєстрацiйне досьє.

     Реєстрацiйне досьє повинно мiстити документи, якi пiдтверджують, що заявлений склад корму задовольняє особливi поживнi цiлi та не чинить несприятливого впливу на здоров'я i благополуччя тварин, здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

     5. Змiни до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, за iнiцiативою оператора ринку або iншої фiзичної чи юридичної особи вносяться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, не пiзнiше шести мiсяцiв пiсля отримання вiдповiдної заяви та реєстрацiйного досьє.

     6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, може вiдмовити у задоволеннi заяви оператора ринку або iншої фiзичної чи юридичної особи про внесення змiн до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, у разi якщо поданi заявником документи:

     1) мiстять недостовiрнi вiдомостi;

     2) не пiдтверджують, що заявлений склад корму задовольняє особливi поживнi цiлi та не чинить несприятливого впливу на здоров'я i благополуччя тварин, здоров'я людей та навколишнє природне середовище.

     7. Обставини, що стали пiдставою для вiдмови у задоволеннi заяви оператора ринку або iншої фiзичної чи юридичної особи про внесення змiн до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, повиннi бути попередньо пiдтвердженi вiдповiдним науковим (експертним) висновком Нацiональної установи України з ветеринарних препаратiв та кормових добавок.

     8. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до Державного реєстру тверджень про властивостi кормiв, призначених для особливих поживних цiлей, шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     Стаття 29. Спецiальнi вимоги до маркування кормiв для домашнiх тварин

     1. У маркуваннi кормiв для домашнiх тварин має бути зазначений номер телефону або iншi засоби безоплатного зв'язку, за допомогою яких особа, яка купує корм, може отримати додаткову iнформацiю щодо:

     1) кормових добавок, якi мiстяться в такому кормi;

     2) кормових матерiалiв, якi мiстяться в такому кормi та позначаються вiдповiдно до вимог пункту 3 частини другої статтi 26 цього Закону.

     Стаття 30. Спецiальнi вимоги до маркування кормових добавок та премiксiв

     1. Маркування кормових добавок та премiксiв, призначених для реалiзацiї окремо (не в складi корму), повинно мiстити:

     1) назву кормової добавки, якiй передує назва її функцiональної групи, що присвоюється кормовiй добавцi пiд час її державної реєстрацiї, а для премiксiв - також назву премiксу;

     2) найменування та адресу оператора ринку, вiдповiдального за маркування кормової добавки або премiксу;

     3) номiнальну кiлькiсть кормової добавки або премiксу в одиницях маси, а для рiдких кормових добавок та премiксiв - в одиницях маси або об'єму;

     4) номер експлуатацiйного дозволу, виданого на потужнiсть, що призначена для виробництва та/або обiгу кормових добавок та/або премiксiв, якщо вимога щодо наявностi такого дозволу встановлена цим Законом;

     5) iнструкцiї або рекомендацiї щодо безпечного використання кормової добавки чи премiксу, а у разi необхiдностi - також особливi вимоги, встановленi пiд час державної реєстрацiї кормової добавки, у тому числi види та категорiї тварин, для яких призначена вiдповiдна кормова добавка чи премiкс;

     6) iдентифiкацiйний номер кормової добавки;

     7) номер партiї та дату виробництва.

     2. У маркуваннi ароматичних сумiшей перелiк кормових добавок може бути замiнено на словосполучення "ароматична сумiш". Ця норма не поширюється на ароматичнi сумiшi, якi пiдлягають кiлькiсному обмеженню при використаннi в кормах та питнiй водi.

     3. На етикетцi премiксу повинно зазначатися слово "премiкс" та назва речовини, яка використовується як носiй. Якщо як носiй використовується вода, має зазначатися вмiст вологи премiксу.

     4. У маркуваннi премiксу зазначається лише один мiнiмальний строк зберiгання. Якщо iнгредiєнти премiксу мають рiзнi строки зберiгання, мiнiмальний строк зберiгання премiксу в цiлому не може перевищувати мiнiмальний строк зберiгання будь-якого з iнгредiєнтiв такого премiксу.

     5. Маркування зоотехнiчних кормових добавок, кокцидiостатикiв i гiстомоностатикiв повинно мiстити:

     1) дату закiнчення гарантiйного строку або строку зберiгання, розраховану починаючи вiд дати виробництва;

     2) рекомендацiї щодо використання;

     3) концентрацiю.

     6. Маркування ензимiв повинно мiстити вiдомостi, передбаченi частиною п'ятою цiєї статтi, а також:

     1) назву активного компоненту або компонентiв вiдповiдно до їх ензимної дiї згiдно з реєстрацiйними даними;

     2) iдентифiкацiйний номер Мiжнародного союзу бiохiмiї;

     3) замiсть концентрацiї: одиницi дiї (одиницi дiї на грам або одиницi дiї на мiлiлiтр).

     7. Маркування мiкроорганiзмiв повинно мiстити:

     1) дату закiнчення гарантiйного строку або строку зберiгання, розраховану починаючи вiд дати виробництва;

     2) рекомендацiї щодо використання;

     3) iдентифiкацiйний номер штаму;

     4) кiлькiсть колонiєутворюючих одиниць на один грам.

     8. Маркування поживних добавок повинно мiстити:

     1) рiвень активної речовини;

     2) дату закiнчення гарантiйного строку щодо цього рiвня або строку зберiгання, розраховану починаючи вiд дати виробництва.

     9. У маркуваннi технологiчних та сенсорних добавок, крiм ароматичних кормових сумiшей, повинен зазначатися рiвень активної речовини.

     10. У маркуваннi ароматичних кормових сумiшей повинна зазначатися частка її вмiсту у премiксах.

     11. Додатковi вимоги щодо маркування кормових добавок та премiксiв встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

     Стаття 31. Спецiальнi вимоги до маркування генетично модифiкованих кормiв та генетично модифiкованих органiзмiв, що використовуються в кормах

     1. Генетично модифiкованi корми та генетично модифiкованi органiзми, що використовуються в кормах, якi входять до складу окремого корму, пiдлягають маркуванню у такий спосiб:

     1) пiсля назви корму, що мiстить або складається з генетично модифiкованих органiзмiв, чи пiсля назви генетично модифiкованого органiзму, що використовується в кормi, наводиться словосполучення "(генетично модифiкований)" iз зазначенням назви органiзму;

     2) пiсля назви корму, виробленого з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, у дужках наводиться словосполучення "(вироблений з генетично модифiкованого органiзму)" iз зазначенням назви органiзму;

     3) вiдповiдно до реєстрацiйних даних зазначаються характеристики кормiв, якi вiдрiзняють такi корми вiд їх традицiйного аналогу, зокрема щодо складу, поживних властивостей, можливого використання (призначення), впливу на здоров'я окремих видiв чи категорiй тварин;

     4) вiдповiдно до реєстрацiйних даних зазначаються будь-якi характеристики чи властивостi корму, що можуть спричинити релiгiйнi чи етичнi занепокоєння.

     2. Вiдомостi, передбаченi пунктами 1 i 2 частини першої цiєї статтi, можуть зазначатися у примiтцi до складу корму шрифтом не менше розмiру, яким наведено склад корму.

     3. Поряд з вiдомостями, зазначеними вiдповiдно до вимог, передбачених пунктами 1 i 2 частини першої цiєї статтi, на етикетцi чи у супровiдному документi кормiв, якi не мають традицiйних аналогiв, повиннi зазначатися вiдомостi щодо природи та властивостей таких кормiв.

     4. На етикетках фасованих (запакованих) генетично модифiкованих кормiв зазначається: "Цей продукт мiстить генетично модифiкованi органiзми" або "Цей продукт мiстить генетично модифiкований / модифiкованi" iз зазначенням назви органiзму/органiзмiв.

     5. Разом iз засобом або на засобi представлення нефасованих (незапакованих) генетично модифiкованих кормiв, що пропонуються кiнцевому користувачу, зазначається: "Цей продукт мiстить генетично модифiкованi органiзми" або "Цей продукт мiстить генетично модифiкований / модифiкованi" iз зазначенням назви органiзму/органiзмiв.

     Вимоги цiєї статтi не поширюються на корми, що мiстять, складаються чи виробленi iз генетично модифiкованих органiзмiв, кiлькiсний вмiст яких не перевищує 0,9 вiдсотка такого корму i кожного корму, з якого вiн складається, за умови що цей вмiст є випадковим або технiчно неминучим. У такому разi оператор ринку на запит компетентного органу повинен надати докази, якi пiдтверджують, що вiн вжив усiх необхiдних заходiв для видалення з корму генетично модифiкованих органiзмiв.

     Стаття 32. Спецiальнi вимоги до маркування забруднених кормiв

     1. Маркування забруднених кормiв повинно мiстити:

     1) словосполучення "Корм з надмiрним рiвнем / надмiрними рiвнями (назва небажаної речовини/речовин). Дозволяється використовувати як корм лише пiсля проведення знезараження на потужностi, на яку отримано вiдповiдний експлуатацiйний дозвiл" - для забруднених кормiв, вмiст небажаних речовин в яких можна зменшити або усунути шляхом проведення знезараження;

     2) словосполучення "Корм з надмiрним рiвнем / надмiрними рiвнями (назва небажаної речовини/речовин). Дозволяється використовувати як корм лише пiсля проведення очищення" - для забруднених кормiв, вмiст небажаних речовин в яких можна зменшити або усунути шляхом проведення очищення.

     Стаття 33. Добровiльне маркування

     1. Поряд з обов'язковим маркуванням, вимоги до якого встановленi законодавством про корми, оператор ринку може здiйснювати добровiльне маркування кормових матерiалiв та кормових сумiшей, за умови що таке маркування не суперечить принципам маркування, реклами та представлення кормiв, встановленим цим Законом.

     2. Принципи добровiльного маркування можуть розроблятися об'єднаннями операторiв ринку та включатися до методичних настанов, що розробляються та затверджуються вiдповiдно до цього Закону.

     Стаття 34. Вимоги до пакування (фасування) кормiв

     1. Кормовi сумiшi, кормовi добавки та премiкси, а також лiкувальнi корми можуть перебувати в обiгу тiльки в закритих упаковках або контейнерах. Упаковки та контейнери повиннi бути закритi таким чином, щоб пiд час вiдкриття вони не пошкоджувалися та не могли бути повторно використанi.

     2. Перебувати в обiгу розсипом або у незакритих упаковках чи контейнерах можуть:

     1) кормовi сумiшi, отриманi виключно шляхом змiшування зерна або цiлих плодiв;

     2) кормовi сумiшi для їх постачання мiж операторами ринку, вiдповiдальними за їх виробництво;

     3) кормовi сумiшi, поставленi безпосередньо (напряму) операторами ринку, вiдповiдальними за їх виробництво, кiнцевим користувачам;

     4) кормовi сумiшi, поставленi операторами ринку, вiдповiдальними за їх виробництво, на потужностi, де здiйснюється їх пакування;

     5) кормовi сумiшi масою не бiльше 50 кiлограмiв, якi призначенi для кiнцевого користувача та вiдбiр яких здiйснюється безпосередньо iз закритої упаковки або контейнера;

     6) сiль у блоках або сольовi лизунцi.

     Стаття 35. Вимоги до тверджень щодо властивостей кормових матерiалiв та кормових сумiшей

     1. У маркуваннi та презентацiї кормових матерiалiв та кормових сумiшей можуть бути виокремленi наявнiсть або вiдсутнiсть тiєї чи iншої речовини у складi таких кормiв, їхнi поживнi характеристики або функцiї, процеси, що до них вiдносяться, за умови виконання таких вимог:

     1) твердження щодо властивостi кормового матерiалу або кормової сумiшi є об'єктивним i доступним для перевiрки компетентним органом та є зрозумiлим для кiнцевого користувача;

     2) оператор ринку, вiдповiдальний за маркування, повинен надавати на запит компетентного органу наукове обґрунтування свого твердження щодо властивостей кормового матерiалу або кормової сумiшi шляхом посилання на вiдповiднi науковi докази, доступ до яких усiх заiнтересованих осiб є вiдкритим, або за допомогою задокументованого дослiдження оператора ринку.

     2. Оператор ринку, вiдповiдальний за маркування, повинен забезпечити можливiсть надання наукового обґрунтування тверджень, що використовуються ним у маркуваннi, протягом усього часу реалiзацiї вiдповiдного корму на ринку.

     3. Покупцi мають право звертатися до компетентного органу з метою перевiрки достовiрностi тверджень щодо властивостей кормових матерiалiв та кормових сумiшей.

     4. Якщо компетентний орган має пiдстави вважати, що наукове обґрунтування твердження щодо властивостi кормового матерiалу або кормової сумiшi є недостовiрним, вiн може провести перевiрку такого наукового обґрунтування. У разi якщо за результатами перевiрки встановлено, що твердження є науково необґрунтованим, маркування в частинi, що мiстить таке твердження, вважається таким, що вводить в оману. Рiшення компетентного органу, яким твердження щодо властивостi кормового матерiалу або кормової сумiшi визнається науково необґрунтованим, може бути оскаржене до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, або до суду.

     5. Твердження щодо оптимiзацiї годiвлi або пiдтримки чи захисту фiзiологiчних умов дозволяються, якщо вони не мiстять положень, передбачених пунктом 1 частини шостої цiєї статтi.

     6. Маркування та презентацiя кормових матерiалiв та кормових сумiшей не може мiстити вiдомостей про те, що корм:

     1) запобiгає, вилiковує або має цiлющу дiю щодо певної хвороби, крiм кокцидiостатикiв та гiстомоностатикiв. Ця вимога не застосовується до тверджень щодо дисбалансiв поживних речовин, за умови що з ними не пов'язано жодного патологiчного симптому;

     2) має особливi поживнi властивостi, якщо вiн не вiдповiдає положенням частини другої статтi 22 цього Закону.

Роздiл VI
ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБIГУ КОРМIВ

     Стаття 36. Вимоги до операторiв ринку, що здiйснюють первинне виробництво кормiв

     1. Оператори ринку, що здiйснюють первинне виробництво кормiв, а також провадять пов'язану з первинним виробництвом дiяльнiсть, таку як транспортування, зберiгання та поводження iз первинною продукцiєю в мiсцi первинного виробництва, транспортування первинної продукцiї з мiсця первинного виробництва до потужностi, а також змiшування кормiв лише для потреб власного господарства без використання кормових добавок та премiксiв, за винятком силосних кормових добавок, пiд час своєї дiяльностi забезпечують запобiгання, зменшення або усунення небезпечних факторiв, якi можуть становити загрозу безпечностi кормiв.

     2. Оператори ринку, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, забезпечують захист вiд забруднення та псування первинної продукцiї, яка була вироблена, пiдготовлена, очищена, запакована та зберiгається на їхнiх потужностях, а також транспортується ними.

     3. З метою виконання вимог частин першої та другої цiєї статтi оператори ринку, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi здiйснювати заходи контролю небезпечних факторiв, у тому числi:

     1) заходи щодо контролю небезпечного забруднення, яке походить з повiтря, ґрунту, води, добрив, засобiв захисту рослин, бiоцидiв, ветеринарних препаратiв або виникає внаслiдок поводження та знищення вiдходiв;

     2) заходи щодо забезпечення здоров'я рослин i тварин, а також захисту навколишнього природного середовища, якi можуть вплинути на безпечнiсть кормiв, включаючи програми з монiторингу та контролю зоонозiв та зоонозних агентiв.

     4. З метою забезпечення безпечностi первинної продукцiї оператори ринку, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi здiйснювати вiдповiднi заходи, зокрема:

     1) утримувати в чистому станi та у разi необхiдностi проводити дезiнфекцiю примiщень, обладнання, контейнерiв, тари та транспортних засобiв, що використовуються для виробництва, приготування, сортування, пакування, зберiгання та транспортування кормiв;

     2) забезпечувати гiгiєнiчнi умови виробництва, транспортування та зберiгання кормiв та їх чистоту;

     3) використовувати (у разi необхiдностi) чисту воду для запобiгання небезпечному забрудненню;

     4) не допускати поширення небезпечного забруднення кормiв тваринами та шкiдниками;

     5) здiйснювати зберiгання та поводження з вiдходами та небезпечними речовинами у безпечний спосiб окремо вiд кормiв з метою запобiгання їх забрудненню;

     6) не допускати небезпечного забруднення кормiв вiд пакувальних матерiалiв;

     7) враховувати у своїй дiяльностi результати будь-яких дослiджень (випробувань) зразкiв первинної продукцiї або iнших зразкiв, пов'язаних iз безпечнiстю кормiв.

     5. Оператори ринку, зазначенi в частинi першiй цiєї статтi, зобов'язанi вести записи щодо вжитих ними заходiв контролю небезпечних факторiв у спосiб та протягом перiоду, що вiдповiдають розмiру їхнiх потужностей та характеру дiяльностi, яка на них здiйснюється. Такi записи мають, зокрема, включати вiдомостi про:

     1) використання засобiв захисту рослин та бiоцидiв;

     2) використання генетично модифiкованого насiння;

     3) випадки появи шкiдникiв або хвороб, якi можуть вплинути на безпечнiсть первинної продукцiї;

     4) результати дослiджень (випробувань) зразкiв, вiдiбраних з первинної продукцiї, або iнших зразкiв, вiдiбраних для дiагностики з метою забезпечення безпечностi кормiв;

     5) походження та кiлькiсть кожної партiї вхiдних кормiв, а також мiсце призначення та кiлькiсть кожної партiї вихiдних кормiв.

     Зазначенi записи повиннi надаватися на запит компетентного органу пiд час здiйснення державного контролю.

     6. На операторiв ринку, якi здiйснюють виключно тi види дiяльностi, що передбаченi частиною першою цiєї статтi, вимоги статей 37 - 42 цього Закону не поширюються.

     Стаття 37. Гiгiєнiчнi вимоги до потужностей

     1. Потужностi, що використовуються для переробки, зберiгання i транспортування кормiв, повиннi утримуватися в чистому станi.

     2. Планування, конструкцiя, розмiщення та розмiр потужностей повиннi давати змогу:

     1) проводити чищення та/або дезiнфекцiю;

     2) мiнiмiзувати ризик виникнення помилок та уникати забруднення, перехресного забруднення та будь-якого несприятливого впливу на безпечнiсть та якiсть кормiв. Обладнання, яке контактує з кормами, повинно бути висушене пiсля будь-якого мокрого процесу чищення.

     3. Обладнання, що використовується для змiшування та/або виробництва кормiв, пiдлягає регулярним перевiркам вiдповiдно до письмових процедур, заздалегiдь встановлених виробником цього обладнання, а саме:

     1) усi ваги та вимiрювальнi пристрої, що використовуються у виробництвi кормiв, повиннi вiдповiдати дiапазонам ваги або об'ємiв, що вимiрюються, з обов'язковим регулярним тестуванням їх точностi;

     2) усi мiшалки, що використовуються у виробництвi кормiв, повиннi вiдповiдати дiапазонам ваги або об'ємiв змiшуваних сумiшей та розчинiв, а також мають бути здатнi забезпечувати однорiднiсть таких сумiшей та розчинiв.

     4. Примiщення, що використовуються для переробки та зберiгання кормiв, повиннi мати належне природне та/або штучне освiтлення, якiсть якого вiдповiдає потребам вiдповiдних технологiчних операцiй.

     5. Дренажнi споруди мають бути придатними для використання за призначенням та бути сконструйованими i побудованими у спосiб, що дозволяє запобiгти ризику забруднення кормiв.

     6. Вода, що використовується у виробництвi кормiв, повинна бути придатною для споживання тваринами. Труби для подачi води повиннi мати iнертну природу.

     7. Стiчнi води, вiдходи та дощова вода пiдлягають утилiзацiї у спосiб, що виключає можливiсть шкiдливого пливу на обладнання, безпечнiсть та якiсть кормiв. Зiпсованi продукти та пил пiдлягають контролю для запобiгання поширенню шкiдникiв.

     8. Вiкна та iншi отвори повиннi бути захищеними вiд проникнення шкiдникiв. Дверi повиннi бути щiльно змонтованi та у зачиненому станi бути захищеними вiд проникнення шкiдникiв.

     9. Стеля та верхнi крiплення мають бути сконструйованi, змонтованi та обробленi у спосiб, що дозволяє запобiгти накопиченню бруду, зменшити конденсат, рiст небажаної плiсняви i вiдпадання частинок конструкцiї, якi можуть вплинути на безпечнiсть та якiсть кормiв.

     10. На потужностях, що використовуються для переробки, зберiгання i транспортування кормiв, мають бути запровадженi ефективнi програми боротьби з шкiдниками.

     Стаття 38. Гiгiєнiчнi вимоги до виробництва кормiв

     1. Пiд час виробництва кормiв оператори ринку зобов'язанi:

     1) забезпечити виконання етапiв виробництва вiдповiдно до заздалегiдь встановлених письмових процедур та iнструкцiй, призначених для визначення, перевiрки та контролю критичних точок у процесi виробництва;

     2) здiйснювати технiчнi або органiзацiйнi заходи для недопущення або зменшення перехресного забруднення;

     3) проводити монiторинг кормiв на наявнiсть заборонених небажаних речовин та iнших забруднюючих речовин, якi можуть негативно вплинути на здоров'я людей або тварин, а також вживати вiдповiдних заходiв контролю для зменшення ризику вiд таких речовин;

     4) забезпечити вiдокремлення та iдентифiкацiю вiдходiв та матерiалiв, непридатних для використання як корми;

     5) знищувати матерiали, що мiстять небезпечнi рiвнi ветеринарних препаратiв, забруднюючих речовин або iнших небезпечних факторiв, та не використовувати такi матерiали як корми;

     6) вживати заходiв для ефективного забезпечення простежуваностi кормiв.

     Стаття 39. Гiгiєнiчнi вимоги до зберiгання та перевезення кормiв

     1. Пiд час зберiгання та перевезення кормiв оператори ринку зобов'язанi:

     1) зберiгати переробленi корми окремо вiд неперероблених кормових матерiалiв та добавок для запобiгання перехресному забрудненню перероблених кормiв;

     2) використовувати належнi пакувальнi матерiали, якi вiдповiдають вимогам законодавства;

     3) зберiгати корми в призначених для цього мiсцях з належними умовами зберiгання, доступ до яких мають лише особи, уповноваженi операторами ринку;

     4) зберiгати та перевозити корми в належних контейнерах або iнших ємностях у спосiб, що дозволяє легко їх iдентифiкувати, а також запобiгати їх перехресному забрудненню та/або псуванню;

     5) утримувати у чистому станi контейнери, iншi ємностi та обладнання, яке використовується для транспортування, зберiгання, конвеєрного транспортування, оброблення та зважування кормiв, а також здiйснювати їх належне чищення пiсля використання з мiнiмiзацiєю залишкiв миючих та дезiнфiкуючих засобiв;

     6) мiнiмiзувати псування кормiв та не допускати появи шкiдникiв;

     7) дотримуватися умов зберiгання кормiв, зокрема, у разi необхiдностi пiдтримувати максимально низьку температуру зберiгання для запобiгання появi конденсату та псуванню кормiв.

     Стаття 40. Вимоги до персоналу потужностей

     1. З метою органiзацiї виробництва кормiв оператори ринку зобов'язанi:

     1) призначати вiдповiдальними за управлiння виробництвом працiвникiв, якi мають необхiдну для цього квалiфiкацiю;

     2) мати достатню кiлькiсть працiвникiв, якi володiють практичними навичками та квалiфiкацiєю, необхiдними для виробництва кормiв;

     3) забезпечити наявнiсть посадових iнструкцiй iз зазначенням квалiфiкацiйних вимог до працiвникiв, їхнiх прав, обов'язкiв та вiдповiдальностi щодо виробництва кормiв. Такi iнструкцiї повиннi надаватися на запит компетентного органу пiд час здiйснення державного контролю;

     4) забезпечити письмове iнформування працiвникiв про їхнi права, обов'язки та вiдповiдальнiсть щодо виробництва кормiв, у тому числi у разi внесення змiн до вiдповiдних iнструкцiй.

     Стаття 41. Вимоги до контролю якостi

     1. З метою забезпечення контролю якостi кормiв оператори ринку зобов'язанi:

     1) мати доступ до акредитованих лабораторiй для проведення вiдповiдних дослiджень (випробувань);

     2) виконувати план контролю якостi кормiв;

     3) у разi необхiдностi призначати вiдповiдальними за контроль якостi працiвникiв, якi мають необхiдну для цього квалiфiкацiю.

     2. План контролю якостi кормiв складається оператором ринку в письмовiй формi та повинен передбачати, зокрема, процедури вiдбору зразкiв, методи дослiджень (випробувань) та перiодичнiсть їх проведення, процедури перевiрки вiдповiдностi кормiв специфiкацiям, а на випадок їх невiдповiдностi - порядок подальшого використання таких кормiв (кормових iнгредiєнтiв). План контролю якостi кормiв оператора ринку, вiдповiдального за потужнiсть, на якiй здiйснюється виробництво кормiв, повинен також передбачати проведення перевiрок критичних точок пiд час виробництва.

     3. Для забезпечення простежуваностi протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення мiнiмального строку зберiгання кормiв оператори ринку, вiдповiдальнi за потужностi, на яких здiйснюється виробництво кормiв, зобов'язанi зберiгати документи, якi стосуються сировини, що використовувалася у виробництвi кормiв, та надавати такi документи на запит компетентного органу пiд час здiйснення державного контролю.

     4. Зразки кормових iнгредiєнтiв та кожної партiї вироблених i введених в обiг кормiв або кожної конкретної частини виробленої продукцiї (у разi безперервного виробництва) повиннi вiдбиратися та зберiгатися у достатнiй кiлькостi оператором ринку, вiдповiдальним за потужнiсть, на якiй здiйснюється виробництво кормiв, iз дотриманням заздалегiдь встановленої ним процедури для забезпечення простежуваностi. У разi виробництва кормiв виключно для власних потреб оператора ринку такий вiдбiр зразкiв має здiйснюватися на регулярнiй основi для забезпечення простежуваностi.

     5. Зразки, зазначенi у частинi четвертiй цiєї статтi, опечатуються та пiдлягають маркуванню для їх iдентифiкацiї. Зберiгання зразкiв здiйснюється оператором ринку, вiдповiдальним за потужнiсть, на якiй здiйснюється виробництво кормiв, у спосiб, що запобiгає змiнi складу вiдповiдних зразкiв та їх пiдробцi. Зразки пiдлягають зберiганню протягом шести мiсяцiв пiсля закiнчення мiнiмального строку зберiгання вiдповiдних кормiв (кормових iнгредiєнтiв) та надаються на запит компетентного органу пiд час здiйснення державного контролю. У разi виробництва кормiв для непродуктивних тварин оператор ринку, вiдповiдальний за потужнiсть, на якiй здiйснюється таке виробництво, повинен вiдбирати та зберiгати зразки тiльки кiнцевого продукту.

     Стаття 42. Вимоги до ведення записiв

     1. Пiд час виробництва та обiгу кормiв оператори ринку зобов'язанi в межах своєї дiяльностi вести записи (у виглядi друкованих або електронних документiв та/або баз даних), що мiстять вiдомостi про закупiвлю, виробництво та продаж кормiв. Такi вiдомостi повиннi надаватися на запит компетентного органу пiд час здiйснення державного контролю.

     2. Оператори ринку, крiм тих, якi дiють виключно як продавцi без зберiгання кормiв на належних їм потужностях, у межах своєї дiяльностi повиннi вести записи, що мiстять вiдомостi щодо:

     1) процесу виробництва та заходiв контролю;

     2) простежуваностi.

     3. Записи, що мiстять вiдомостi щодо процесу виробництва та заходiв контролю, призначаються для встановлення та контролю критичних точок у виробничому процесi, а також для складання та реалiзацiї плану контролю якостi кормiв. Записи про результати вiдповiдних заходiв контролю повиннi зберiгатися операторами ринку для забезпечення простежуваностi виробництва кожної реалiзованої партiї кормiв та притягнення винних осiб до вiдповiдальностi у разi виникнення скарг.

     4. Записи, що мiстять вiдомостi щодо простежуваностi, включають:

     1) для кормових добавок - вiдомостi про категорiї, функцiональнi групи та кiлькiсть вироблених добавок, вiдповiднi дати виробництва та, у разi необхiдностi, номер партiї або конкретної частини виробленої продукцiї (у разi безперервного виробництва), назву та адресу потужностi, до якої були доставленi добавки, категорiї, функцiональнi групи i кiлькiсть доставлених добавок та, у разi необхiдностi, номер партiї або конкретної частини виробленої продукцiї (у разi безперервного виробництва);

     2) для продуктiв, що використовуються як прямi та непрямi джерела протеїнiв, - вiдомостi про категорiї (види) та кiлькiсть вироблених продуктiв, вiдповiднi дати виробництва та, у разi необхiдностi, номер партiї або конкретної частини виробленої продукцiї (у разi безперервного виробництва), назву та адресу потужностi або кiнцевого користувача, куди були доставленi такi продукти, категорiї (види) та кiлькiсть доставлених продуктiв та, у разi необхiдностi, номер партiї або конкретної частини виробленої продукцiї (у разi безперервного виробництва);

     3) для премiксiв - назву та адресу виробникiв або постачальникiв добавок, вiдомостi про категорiї, функцiональнi групи та кiлькiсть використаних добавок та, у разi необхiдностi, номер партiї або конкретної частини виробленої продукцiї (у разi безперервного виробництва), дату виробництва премiксiв та номер партiї (у разi необхiдностi), назву та адресу потужностi, до якої було доставлено премiкси, дату доставки, склад та кiлькiсть поставлених премiксiв, номер партiї (у разi необхiдностi);

     4) для кормових сумiшей / кормових матерiалiв - назву та адресу виробникiв або постачальникiв кормових добавок / премiксiв, вiдомостi про склад та кiлькiсть використаних премiксiв разом з номером партiї (у разi необхiдностi), назву та адресу постачальникiв кормових матерiалiв та додаткових кормiв та дату їх доставки, тип, кiлькiсть та склад кормових сумiшей, види та кiлькiсть виготовлених кормових матерiалiв або кормових сумiшей разом з датою виробництва, назву i адресу покупця (наприклад, iншого оператора ринку, сiльськогосподарського виробника тощо).

Роздiл VII
ГIГIЄНА ГОДУВАННЯ ТВАРИН

     Стаття 43. Гiгiєнiчнi вимоги до випасу тварин

     1. Випас тварин на пасовищах та землях сiльськогосподарських угiдь повинен здiйснюватися у спосiб, що мiнiмiзує забруднення харчових продуктiв тваринного походження фiзичними, бiологiчними або хiмiчними небезпечними факторами.

     2. Режим використання пасовищ та iнших сiльськогосподарських угiдь для випасу тварин повинен передбачати перiоди вiдпочинку землi з метою мiнiмiзацiї бiологiчного перехресного забруднення гноєм (за наявностi ризику виникнення такого забруднення), а також забезпечувати дотримання необхiдних перiодiв очiкування пiсля застосування засобiв агрохiмiї. Протягом зазначених перiодiв вiдпочинку землi та перiодiв очiкування випас тварин не здiйснюється.

     Стаття 44. Гiгiєнiчнi вимоги до потужностей, на яких утримуються тварини, та обладнання для годування тварин

     1. Потужностi, на яких утримуються тварини, повиннi бути сконструйованi у спосiб, що дозволяє забезпечити їх належне чищення та прибирання. Такi потужностi та обладнання для годування тварин пiдлягають ретельному та регулярному чищенню з метою запобiгання появi будь-якого небезпечного фактора. Хiмiчнi речовини для чищення та санiтарної обробки повиннi використовуватися вiдповiдно до iнструкцiй їх виробникiв, а також зберiгатися окремо вiд кормiв та зони годування тварин.

     2. На потужностях, на яких утримуються тварини, повиннi бути запровадженi системи боротьби iз шкiдниками, якi дозволяють запобiгти потраплянню шкiдникiв на такi потужностi, з метою мiнiмiзацiї можливого забруднення кормiв, пiдстилок та мiсць утримання тварин.

     3. Будiвлi, в яких утримуються тварини, та обладнання для годування тварин повиннi утримуватися в чистому станi. На потужностях, на яких утримуються тварини, повиннi бути запровадженi процедури видалення гною, смiття та iнших можливих джерел забруднення кормiв. Корми та пiдстилка, що використовуються на таких потужностях, пiдлягають регулярнiй замiнi для недопущення їх забруднення та появи на них плiсняви.

     Стаття 45. Гiгiєнiчнi вимоги до зберiгання кормiв

     1. Корми повиннi зберiгатися окремо вiд хiмiчних речовин та iнших продуктiв, що забороненi для годування тварин.

     2. Зони зберiгання та контейнери для зберiгання кормiв повиннi утримуватися в чистому та сухому станi.

     3. У разi необхiдностi для забезпечення належної гiгiєни зберiгання кормiв повиннi вживатися заходи боротьби iз шкiдниками.

     4. Зони зберiгання та контейнери для зберiгання кормiв повиннi регулярно очищуватися для запобiгання небажаному перехресному забрудненню.

     5. Насiння повинно зберiгатися у спосiб, що виключає потрапляння тварин до мiсця його збереження.

     6. Лiкувальнi корми та корми, що не належать до лiкувальних, якi призначаються для рiзних категорiй або видiв тварин, повиннi зберiгатися окремо у спосiб, що дозволяє зменшити ризик їх забруднення та згодовування тваринам не за призначенням.

     Стаття 46. Гiгiєнiчнi вимоги до роздавання кормiв та заборона годування певними видами кормiв

     1. Системи роздавання кормiв у господарствах повиннi не допускати потрапляння кормiв до тварин, яким вони не призначенi. Пiд час роздавання кормiв та годування ними тварин поводження з кормами має здiйснюватися у спосiб, що запобiгає їх забрудненню вiд забруднених зон зберiгання та забрудненого обладнання.

     2. Поводження з лiкувальними кормами має здiйснюватися окремо вiд поводження з кормами, що не належать до лiкувальних, з метою уникнення їх забруднення.

     3. Засоби транспортування кормiв та обладнання для годування тварин, що використовуються у господарствах, пiдлягають регулярному чищенню, особливо якщо вони використовуються для доставки та роздавання лiкувальних кормiв.

     4. Забороняється годувати жуйних тварин кормами, що мiстять тваринний бiлок жуйних тварин.

     Стаття 47. Гiгiєнiчнi вимоги до води

     1. Вода, призначена для споживання тваринами або для аквакультури, повинна вiдповiдати вимогам, встановленим законодавством. У разi виникнення пiдозри щодо забруднення тварин або продуктiв тваринного походження вiд води оператор потужностi, на якiй утримуються тварини або здiйснюється виробництво продуктiв тваринного походження, повинен вжити заходiв для оцiнки та зменшення впливу небезпечного фактора.

     2. Водопiйне обладнання та обладнання для годування тварин має бути сконструйоване, змонтоване та розмiщене у спосiб, що мiнiмiзує забруднення кормiв та води. Водопiйнi системи пiдлягають регулярному чищенню, а у разi необхiдностi - ремонту.

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНА ТОРГIВЛЯ

     Стаття 48. Вимоги до ввезення (пересилання) кормiв на митну територiю України

     1. Ввезення (пересилання) на митну територiю України кормiв, що не вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством України про корми, заборонено.

     2. Ввезення (пересилання) на митну територiю України кормiв, вироблених на потужностях, що не вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством України про корми, заборонено.

     3. Вимоги, що висуваються Україною, до потужностей, на яких здiйснюється виробництво кормiв для їх ввезення (пересилання) на митну територiю України, не можуть перевищувати аналогiчнi вимоги, встановленi для потужностей в Українi.

     4. Корми тваринного походження можуть ввозитися (пересилатися) на митну територiю України, якщо вони походять з країни (її окремої територiї) та виробленi на потужностi, якi внесенi до реєстру країн та потужностей, з яких дозволяється ввезення (пересилання) продуктiв на митну територiю України. Ведення такого реєстру здiйснюється компетентним органом в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, вiдповiдно до вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

     Стаття 49. Державний контроль кормiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України

     1. Державний контроль кормiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, здiйснюється вiдповiдно до вимог Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

     Стаття 50. Вимоги до кормiв, що експортуються з України

     1. Корми, виробленi в Українi для експорту до iнших країн, повиннi вiдповiдати вимогам законодавства України про корми, крiм випадкiв, коли законодавством або вiдповiдними уповноваженими органами країни-iмпортера встановлено iншi вимоги.

Роздiл IX
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОРМИ

     Стаття 51. Державний контроль за дотриманням операторами ринку законодавства про корми

     1. Державний контроль за дотриманням операторами ринку вимог законодавства про корми здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

     Стаття 52. Вiдповiдальнiсть операторiв ринку за порушення законодавства про корми

     1. Оператори ринку несуть вiдповiдальнiсть за порушення вимог законодавства про корми на пiдставах та в порядку, визначених Законом України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Роздiл X
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через два роки з дня його опублiкування, крiм:

     роздiлу V, що набирає чинностi через три роки з дня опублiкування цього Закону, крiм випадкiв, передбачених пунктом 3 цього роздiлу;

     пiдпункту 6 пункту 7, пунктiв 8 i 9 цього роздiлу, що набирають чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Постiйно дiючi процедури, що базуються на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках (HACCP), передбаченi статтею 11 цього Закону, мають бути повнiстю розробленi, запровадженi та введенi в дiю протягом двох рокiв з дня опублiкування цього Закону.

     3. Корми, якi вiдповiдають вимогам, що дiяли до набрання чинностi цим Законом, але не вiдповiдають вимогам цього Закону (крiм вимог роздiлу V), пiсля набрання чинностi цим Законом можуть перебувати в обiгу до закiнчення мiнiмального строку зберiгання, але не довше трьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом.

     Корми, якi були маркованi до набрання чинностi роздiлом V цього Закону, можуть перебувати в обiгу до закiнчення мiнiмального строку зберiгання.

     Оператори ринку можуть за власним бажанням здiйснювати маркування кормiв вiдповiдно до роздiлу V цього Закону з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону. У разi здiйснення оператором ринку маркування кормiв вiдповiдно до вимог роздiлу V цього Закону до дня набрання чинностi цим Законом державний контроль маркування таких кормiв здiйснюється шляхом проведення перевiрки вiдповiдностi вимогам роздiлу V цього Закону.

     4. У разi вiдсутностi експлуатацiйного дозволу на потужнiсть, яка є дiючою на день набрання чинностi цим Законом, оператор ринку, вiдповiдальний за таку потужнiсть, повинен отримати на неї експлуатацiйний дозвiл у порядку, встановленому цим Законом, протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом.

     Експлуатацiйний дозвiл, що дiє на день набрання чинностi цим Законом, продовжує свою дiю пiсля набрання чинностi цим Законом та не потребує замiни.

     Потужностi, якi на день набрання чинностi цим Законом вже мають експлуатацiйний дозвiл, але вiдповiдно до положень цього Закону пiдлягають лише державнiй реєстрацiї, автоматично вносяться компетентним органом до Державного реєстру потужностей з виробництва та обiгу кормiв.

     5. Протягом п'яти рокiв з дня набрання чинностi цим Законом в маркуваннi кормiв для непродуктивних тварин зазначається назва кормової добавки або її iдентифiкацiйний номер, якi присвоєнi вiдповiдно до законодавства України або Європейського Союзу.

     Корми, що були введенi в обiг не пiзнiше нiж через п'ять рокiв з дня набрання чинностi цим Законом з маркуванням, яке вiдповiдає цьому пункту, можуть перебувати в обiгу до закiнчення мiнiмального строку їх зберiгання.

(пункт 5 роздiлу X у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1033-IX)

     6. Протягом чотирьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом дозволяються виробництво, ввезення (пересилання) на митну територiю України, обiг та використання готових кормiв, премiксiв та кормових добавок, зареєстрованих вiдповiдно до Закону України "Про ветеринарну медицину", за умови наявностi на день набрання чинностi цим Законом дiйсних реєстрацiйних посвiдчень, виданих на вiдповiднi готовi корми, премiкси або кормовi добавки.

     Оператори ринку, що здiйснюють ввезення (пересилання) на митну територiю України, обiг та використання готових кормiв, премiксiв та кормових добавок вiдповiдно до цього пункту, зобов'язанi пiдтримувати в актуальному станi iнформацiю, що мiститься в реєстрацiйних посвiдченнях, виданих на готовi корми, премiкси або кормовi добавки, зазначенi в абзацi першому цього пункту.

     Порядок внесення змiн до реєстрацiйних посвiдчень, зазначених в абзацi першому цього пункту, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини.

(пункт 6 роздiлу X у редакцiї Закону України вiд 02.12.2020р. N 1033-IX)

     61. Протягом чотирьох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом дозволяється ввезення (пересилання) на митну територiю України, введення в обiг та обiг:

     кормових добавок без їх державної реєстрацiї в Українi, якщо такi добавки зареєстрованi (дозволенi) в Європейському Союзi i призначенi для виробництва кормiв для непродуктивних тварин;

     фасованих (запакованих) кормiв для непродуктивних тварин, виготовлених з використанням кормових добавок, зареєстрованих (дозволених) у Європейському Союзi, якщо такi корми походять з потужностей, розташованих або в Українi, або в державах - членах Європейського Союзу, або в iнших країнах, за умови, що потужностi в таких iнших країнах мають дозвiл на ввезення зазначених кормiв до Європейського Союзу.

(роздiл X доповнено пунктом 61 згiдно iз Законом України вiд 02.12.2020р. N 1033-IX)

     7. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1) у статтi 18822 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     в абзацi першому слова "небезпечних для споживання людиною, твариною чи для iншого використання харчових продуктiв, харчових добавок, ароматизаторiв, дiєтичних добавок та допомiжних матерiалiв для переробки харчових продуктiв" замiнити словами "небезпечних харчових продуктiв, кормiв, харчових та кормових добавок, ароматизаторiв, дiєтичних добавок, допомiжних матерiалiв (засобiв) для переробки харчових продуктiв та кормiв";

     в абзацi другому слова "п'ятдесяти до ста" замiнити словами "ста до п'ятисот";

     2) абзац перший частини третьої статтi 2 Закону України "Про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2014 р., N 23, ст. 873; 2015 р., N 14, ст. 96) викласти в такiй редакцiї:

     "3. Видача, анулювання, поновлення ветеринарних документiв та експлуатацiйних дозволiв здiйснюються вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про ветеринарну медицину", "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" та "Про безпечнiсть та гiгiєну кормiв";

     3) частину першу статтi 11 Закону України "Про захист прав споживачiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84; 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024) пiсля слiв "крiм харчових продуктiв" доповнити словами "та кормiв";

     4) у Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     у визначеннi термiнiв "ветеринарна довiдка" та "ветеринарне свiдоцтво" слова "кормiв тваринного та рослинного походження" виключити;

     у визначеннi термiна "ветеринарнi документи" слова "та кормiв" виключити;

     у визначеннi термiна "ветеринарно-санiтарна експертиза" слова "а на агропродовольчих ринках - i рослинного" та "кормових добавок, премiксiв та кормiв" виключити;

     у визначеннi термiна "висновок державної ветеринарно-санiтарної експертизи (експертний висновок)" слова "кормових добавок, премiксiв та кормiв" виключити;

     визначення термiнiв "готовi корми", "корми", "корми рослинного походження", "корми тваринного походження", "кормовi добавки", "премiкси" виключити;

     визначення термiна "експлуатацiйний дозвiл" викласти в такiй редакцiї:

     "експлуатацiйний дозвiл - документ дозвiльного характеру, що видається оператору потужностей з переробки неїстiвних продуктiв тваринного походження на пiдставi перевiрки вiдповiдностi його потужностей вимогам ветеринарно-санiтарних заходiв та дозволяє оператору потужностей здiйснювати господарську дiяльнiсть з переробки неїстiвних продуктiв тваринного походження";

     у назвi та визначеннi термiна "належна практика виробництва (для ветеринарних препаратiв, кормових добавок, премiксiв та готових кормiв)" слова "кормових добавок, премiксiв та готових кормiв" виключити;

     у визначеннi термiнiв "потужностi (об'єкти)", "серiя", "система аналiзу ризикiв та контролю (регулювання) у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP)" слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв" виключити;

     у визначеннi термiна "продукти тваринного походження" слова "корми тваринного походження" виключити;

     у визначеннi термiна "продукти тваринного походження для сiльськогосподарського або промислового використання" слова "i кормiв тваринного походження" виключити;

     у визначеннi термiна "реєстрацiйне посвiдчення" слова "кормових добавок, премiксiв i готових кормiв" виключити;

     у визначеннi термiна "субстанцiя" слова "i кормових добавок" виключити;

     у визначеннi термiна "товари" слова "кормовi добавки, премiкси та корми" виключити;

     б) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Дiя цього Закону не поширюється на виробництво, обiг та державний контроль кормiв, крiм статтi 71";

     в) в абзацi тринадцятому статтi 3 слова "а на агропродовольчих ринках - i рослинного" та "кормових добавок, премiксiв, кормiв" виключити;

     г) у статтi 7:

     у частинi сьомiй:

     у пунктi 2 слова "кормовими добавками, премiксами, кормами рослинного та тваринного походження, готовими кормами" виключити;

     у пунктах 12, 13 та 21 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв тваринного походження, готових кормiв" виключити;

     у пунктi 16 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв" виключити;

     у частинi восьмiй:

     у пунктi 1 слова "кормових добавок, премiксiв та готових кормiв" виключити;

     у пунктi 2 слова "кормовi добавки, премiкси, готовi корми" та "кормових добавок, премiксiв i готових кормiв" виключити;

     у пунктi 4 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв тваринного походження, готових кормiв" виключити;

     у пунктi 5 слова "та кормах" виключити;

     у пунктi 6 слова "кормових добавок, премiксiв, готових кормiв" виключити;

     у пунктi 16 слова "кормових добавок" виключити;

     ґ) у пунктi 6 частини першої статтi 11 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв тваринного походження, готових кормiв" виключити;

     д) у пунктi 1 частини першої статтi 13 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв" виключити;

     е) у частинi сьомiй статтi 17 слова "ветеринарних препаратiв та кормових добавок з метою" замiнити словами "ветеринарних препаратiв з метою";

     є) у частинi першiй статтi 32 слова "i кормах" виключити;

     ж) у статтi 36 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв" виключити;

     з) у статтi 50:

     пункт 4 частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "4) потужностях (об'єктах) з виробництва, змiшування та приготування лiкувальних кормiв";

     у частинi третiй слова "кормових добавок, премiксiв та кормiв" виключити;

     и) у статтi 56:

     у частинi другiй слова "корми тваринного походження насипом" виключити;

     у частинi третiй слова "та кормiв тваринного походження" виключити;

     i) у статтi 59 слова "кормових добавок, премiксiв, кормiв" виключити;

     ї) у статтi 61:

     у частинi другiй слова "а також їх реєстрацiї" виключити;

     у частинi третiй:

     у пунктi 1 слова "кормових добавок, премiксiв та готових кормiв" виключити;

     пункти 2 i 3 виключити;

     й) у статтi 62:

     у частинi шостiй слова "продукцiї тваринного походження та кормiв в Українi" виключити;

     у частинi тринадцятiй слова "кормових добавок, премiксiв та кормiв" виключити;

     к) назву роздiлу XI викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл XI
ВИМОГИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ ВIДХОДIВ ДЛЯ ГОДУВАННЯ ТВАРИН";

     л) статтi 76 - 79 виключити;

     м) у частинi четвертiй статтi 82 слова "кормових добавок, премiксiв та готових кормiв" i слова та цифри "та частинi дванадцятiй статтi 76" виключити;

     н) у частинi другiй статтi 99 слова "кормових добавок, премiксiв та готових кормiв" виключити;

     5) у Перелiку документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi, затвердженому Законом України "Про Перелiк документiв дозвiльного характеру у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532 iз наступними змiнами):

     у пунктi 81 у графi "Назва документа дозвiльного характеру" слова "з виробництва, змiшування та приготування кормових добавок, премiксiв i кормiв" виключити;

     доповнити пунктом 155 такого змiсту:

"

155. Експлуатацiйний дозвiл (тимчасовий експлуатацiйний дозвiл) на потужнiсть, що призначена для:

1) виробництва та/або обiгу кормових добавок;

2) виробництва та/або обiгу премiксiв, виготовлених з використанням кормових добавок;

3) виробництва з метою введення в обiг або лише для власного господарства кормових сумiшей з використанням кормових добавок або премiксiв

Закон України "Про безпечнiсть та гiгiєну кормiв"

";

     6) у Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024; 2017 р., N 31, ст. 343):

     а) пункт 22 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "22) експлуатацiйний дозвiл - документ дозвiльного характеру, що видається територiальним органом компетентного органу операторовi ринку за результатами iнспектування його потужностi та посвiдчує право оператора ринку здiйснювати визначену цим Законом дiяльнiсть з виробництва та/або зберiгання харчових продуктiв тваринного походження";

     б) частини четверту - двадцять четверту статтi 23 замiнити вiсiмнадцятьма новими частинами такого змiсту:

     "4. Експлуатацiйний дозвiл видається територiальним органом компетентного органу.

     5. Для отримання експлуатацiйного дозволу оператор ринку подає заяву, в якiй зазначаються найменування, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання оператора ринку, назва (опис) потужностi, її адреса, запланованi види дiяльностi та перелiк харчових продуктiв, якi планується виробляти або зберiгати, вид оператора ринку за класифiкацiєю суб'єктiв господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мiкро-, малого, середнього або великого пiдприємництва). Заява про видачу експлуатацiйного дозволу пiдписується оператором ринку або уповноваженою ним особою.

     6. Не пiзнiше 15 календарних днiв з дня отримання територiальним органом компетентного органу заяви про видачу експлуатацiйного дозволу здiйснюється iнспектування потужностi, за результатами якого визначається її вiдповiднiсть вимогам законодавства.

     7. Пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу є:

     1) вiдсутнiсть у заявi про видачу експлуатацiйного дозволу iнформацiї, що вимагається згiдно iз законом;

     2) виявлення у заявi про видачу експлуатацiйного дозволу недостовiрних вiдомостей;

     3) встановлення за результатами iнспектування потужностi її невiдповiдностi вимогам законодавства;

     4) за заявою агропродовольчого ринку - незабезпечення агропродовольчим ринком належних умов для роботи лабораторiї, зокрема, ненадання у користування службових примiщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцiєю, водопроводом з гарячою i холодною водою, каналiзацiєю.

     8. Вiдмова у видачi експлуатацiйного дозволу з пiдстав, не передбачених цим Законом, забороняється. У рiшеннi про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу обов'язково зазначаються пiдстава для вiдмови та фактичнi обставини, що пiдтверджують наявнiсть такої пiдстави.

     9. Рiшення про видачу або про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу приймається не пiзнiше 30 календарних днiв з дня отримання територiальним органом компетентного органу вiдповiдної заяви вiд оператора ринку.

     10. Копiя рiшення про видачу або про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     11. Рiшення про вiдмову у видачi експлуатацiйного дозволу може бути оскаржене до компетентного органу або суду.

     12. Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для вiдмови у видачi експлуатацiйного дозволу, оператор ринку має право повторно звернутися iз заявою про видачу експлуатацiйного дозволу.

     13. Потужностям, щодо яких прийнято рiшення про видачу експлуатацiйного дозволу, присвоюється реєстрацiйний номер.

     14. За видачу експлуатацiйного дозволу, поновлення його дiї справляється плата (адмiнiстративний збiр), що зараховується до державного бюджету та становить 0,17 розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня календарного року, в якому подано заяву про видачу або поновлення дiї експлуатацiйного дозволу. Переоформлення, видача дублiката експлуатацiйного дозволу здiйснюються безоплатно.

     15. Видача експлуатацiйного дозволу, поновлення його дiї здiйснюються протягом двох робочих днiв пiсля отримання територiальним органом компетентного органу пiдтвердження внесення вiдповiдної плати (адмiнiстративного збору).

     16. Експлуатацiйний дозвiл має необмежений строк дiї.

     17. Порядок видачi та форма експлуатацiйного дозволу затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     18. Анулювання експлуатацiйного дозволу, його переоформлення, видача дублiката здiйснюються з пiдстав, у порядку та строки, встановленi законодавством про дозвiльну систему у сферi господарської дiяльностi.

     19. У разi реконструкцiї потужностi, на яку видано експлуатацiйний дозвiл, що має наслiдком iстотну змiну характеристик виробничих примiщень та технологiчних процесiв або видiв дiяльностi, зазначених в експлуатацiйному дозволi, оператор ринку повинен не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до вiдновлення експлуатацiї потужностi звернутися до територiального органу компетентного органу iз заявою про проведення позапланового iнспектування потужностi. Iнспектування такої потужностi проводиться протягом 15 календарних днiв з дня отримання вiдповiдної заяви вiд оператора ринку. Оператор ринку має право вiдновити експлуатацiю потужностi пiсля проведення вiдповiдної реконструкцiї, якщо за результатами iнспектування встановлено вiдповiднiсть потужностi вимогам законодавства.

     20. Iнформацiя, що мiститься в експлуатацiйному дозволi, вноситься до реєстру операторiв ринку та потужностей, на якi видано експлуатацiйний дозвiл, що ведеться компетентним органом у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     21. Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до реєстру операторiв ринку та потужностей, на якi видано експлуатацiйний дозвiл, шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi";

     в) частини третю - дев'яту статтi 25 замiнити дев'ятьма новими частинами такого змiсту:

     "3. Не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку роботи потужностi оператор ринку зобов'язаний подати (надiслати) до територiального органу компетентного органу заяву про державну реєстрацiю потужностi, в якiй зазначаються найменування, iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань, мiсцезнаходження або прiзвище, iм'я, по батьковi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв чи серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган i мають вiдмiтку у паспортi), мiсце проживання оператора ринку, назва (опис) потужностi, її адреса, запланованi види дiяльностi та перелiк харчових продуктiв, виробництво та/або обiг яких планується здiйснювати, вид оператора ринку за класифiкацiєю суб'єктiв господарювання, визначеною Господарським кодексом України (суб'єкт мiкро-, малого, середнього або великого пiдприємництва).

     4. Заява про державну реєстрацiю потужностi засвiдчується пiдписом оператора ринку або уповноваженої ним особи та реєструється територiальним органом компетентного органу в день її надходження.

     5. Пiдставою для вiдмови у державнiй реєстрацiї потужностi є невiдповiднiсть заяви встановленiй формi, надання в нiй неповної iнформацiї або наявнiсть ранiше прийнятого рiшення про державну реєстрацiю цiєї потужностi. Вiдмова у державнiй реєстрацiї потужностей з iнших пiдстав не дозволяється. У рiшеннi про вiдмову в державнiй реєстрацiї потужностi обов'язково зазначаються пiдстава для вiдмови та фактичнi обставини, що пiдтверджують наявнiсть такої пiдстави.

     6. Рiшення про державну реєстрацiю потужностi або про вiдмову у такiй реєстрацiї приймається протягом 10 календарних днiв пiсля отримання вiдповiдної заяви оператора ринку. Копiя рiшення про державну реєстрацiю потужностi або про вiдмову у такiй реєстрацiї надається (надсилається) оператору ринку протягом трьох робочих днiв з дня його прийняття.

     7. Оператор ринку має право розпочати експлуатацiю потужностi за принципом мовчазної згоди, якщо протягом 15 робочих днiв пiсля подання ним заяви про державну реєстрацiю потужностi територiальний орган компетентного органу не прийняв рiшення про вiдмову у державнiй реєстрацiї потужностi або не надав копiї такого рiшення оператору ринку.

     8. Оператор ринку зобов'язаний протягом 10 робочих днiв повiдомляти територiальний орган компетентного органу про змiни у своїй дiяльностi, що зумовлюють необхiднiсть внесення змiн до вiдомостей державного реєстру потужностей операторiв ринку, а також про припинення використання потужностi.

     9. Якщо за результатами здiйснення заходу державного контролю виявлено незареєстровану потужнiсть, обов'язковiсть державної реєстрацiї якої встановлено цим Законом, та отримано iнформацiю, достатню для її державної реєстрацiї, територiальний орган компетентного органу здiйснює державну реєстрацiю такої потужностi з власної iнiцiативи, про що повiдомляє оператора ринку.

     10. Компетентний орган забезпечує вiдкритий та безоплатний доступ до державного реєстру потужностей операторiв ринку шляхом його розмiщення на своєму офiцiйному веб-сайтi.

     11. Центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, затверджує порядок проведення державної реєстрацiї потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторiв ринку та надання iнформацiї з нього заiнтересованим суб'єктам";

     г) частину третю статтi 53 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Для цiлей державного контролю вантажiв з iншими об'єктами санiтарних заходiв, що ввозяться (пересилаються) на митну територiю України, вiд оператора ринку можуть вимагатися виключно засвiдченi оператором ринку копiї транспортних (перевiзних) документiв та одного з таких документiв:

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту) або документа, який його замiнює, та додаткiв до нього у разi їх наявностi;

     рахунка-фактури (iнвойсу);

     рахунка-проформи".

     8. Рiшення про визнання еквiвалентностi, передбачене частиною третьою статтi 19 цього Закону, може бути прийняте з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     Угода про спiвробiтництво, передбачена частиною п'ятою статтi 19 цього Закону, може бути укладена з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     9. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного року з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити набрання чинностi всiма зазначеними у цьому пунктi нормативно-правовими актами одночасно з набранням чинностi цим Законом;

     забезпечити перегляд iснуючих та затвердження нових вимог до безпечностi та гiгiєни кормiв з метою гармонiзацiї законодавства України про корми з вiдповiдними вимогами законодавства Європейського Союзу.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2017 року
N 2264-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.