ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв

     Цей Закон встановлює правовi та органiзацiйнi засади надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти з метою забезпечення високого рiвня захисту здоров'я громадян i задоволення їхнiх соцiальних та економiчних iнтересiв.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Термiни та їх визначення

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) бiлки - органiчнi речовини, вмiст яких у харчовому продуктi обчислюється за формулою:

     бiлок = загальний азот за Кьєльдалем х 6,25;

     2) вуглеводи - будь-якi вуглеводи, що беруть участь в обмiнi речовин в органiзмi людини, включно з полiолами;

     3) глютен - бiлкова фракцiя пшеницi, жита, ячменю, вiвса або їх гiбридних видiв та похiдних iз них, що може спричиняти непереносимiсть у людей, якi її споживають, нерозчинна у водi та 0,5-молярному розчинi хлориду натрiю;

     4) дата "вжити до" - граничний термiн (календарна дата) споживання харчових продуктiв, якi через свої мiкробiологiчнi властивостi є швидкопсувними, визначена оператором ринку харчових продуктiв, вiдповiдальним за iнформацiю про харчовий продукт, пiсля спливу якої харчовий продукт може вважатися небезпечним для здоров'я людини;

     5) жири - загальна кiлькiсть лiпiдiв, включно з фосфолiпiдами;

     6) звична назва - назва харчового продукту, зрозумiла споживачу без додаткових роз'яснень;

     7) етикетка (стiкер) - бирка, напис, позначка, графiчне або iнше зображення, написане, надруковане, нанесене з використанням трафарету, марковане, витиснене або вiдбите на упаковцi чи додане до упаковки або тари, в якiй знаходиться харчовий продукт;

     8) iнгредiєнт - будь-яка речовина або продукт, включаючи харчовi добавки, ароматизатори та харчовi ензими, та будь-якi складовi складного iнгредiєнта, що використовуються пiд час виробництва або приготування харчового продукту i залишаються в готовому продуктi, навiть у змiненiй формi. Залишки ветеринарних препаратiв та пестицидiв не вважаються iнгредiєнтом;

     9) iнформацiя про поживну цiннiсть - данi про:

     а) енергетичну цiннiсть або

     б) енергетичну цiннiсть та вмiст однiєї або декiлькох таких поживних речовин:

     жири (насиченi, мононенасиченi, полiненасиченi);

     вуглеводи (цукри, високомолекулярнi спирти (полiоли), крохмаль);

     сiль;

     харчовi волокна;

     бiлки;

     будь-якi з вiтамiнiв або мiнеральних речовин, наведенi у пунктi 1 роздiлу I додатка N 9 до цього Закону, що мiстяться в харчовому продуктi у значних кiлькостях, як це визначено у пунктi 2 роздiлу I додатка N 9 до цього Закону;

     10) iнформацiя про харчовий продукт - iнформацiя, що стосується харчового продукту, яка надається кiнцевому споживачевi шляхом зазначення у маркуваннi, iнших супровiдних документах та матерiалах або в iнший спосiб (у доступнiй наочнiй формi), встановлений для окремих видiв продукцiї або в окремих сферах обслуговування, у тому числi з використанням сучасних засобiв дистанцiйного зв'язку або усних повiдомлень;

     11) маркування - слова, описи, знаки для товарiв i послуг (торговельнi марки), графiчнi зображення або символи, що стосуються харчових продуктiв, якi розмiщуються на будь-якiй упаковцi, етикетцi (стiкерi), кольєретцi, а за вiдсутностi упаковки, у документi або повiдомленнi, що супроводжують харчовий продукт або посилаються на нього;

     12) мiнiмальний термiн придатностi харчового продукту - дата, до настання якої характеристики харчового продукту залишаються незмiнними у межах, визначених оператором ринку харчових продуктiв, вiдповiдальним за iнформацiю про такий харчовий продукт, за умови його зберiгання вiдповiдно до вимог, встановлених таким оператором ринку;

     13) мiсце походження - мiсце, звiдки походить харчовий продукт, яке не є країною походження. Найменування та мiсцезнаходження оператора ринку харчових продуктiв у маркуваннi не є назвою країни походження або мiсця походження харчового продукту вiдповiдно до цього Закону;

     14) мононенасиченi жири - жирнi кислоти, якi мають один подвiйний зв'язок у цис-формi;

     15) насиченi жири - жирнi кислоти без подвiйних зв'язкiв;

     16) оператор ринку харчових продуктiв, вiдповiдальний за iнформацiю про харчовий продукт, - оператор ринку харчових продуктiв, пiд найменуванням якого харчовий продукт вводиться та перебуває в обiгу, а для iмпортованих харчових продуктiв - iмпортер;

     17) описова назва - назва, що описує харчовий продукт, яка дає змогу споживачам дiзнатися про категорiю харчового продукту та вирiзнити його серед iнших подiбних харчових продуктiв;

     18) основне поле видимостi - зона на упаковцi, яку найбiльш iмовiрно бачить споживач при першому поглядi на харчовий продукт пiд час здiйснення покупки. Наведення у цiй зонi основних характеристик, категорiї харчового продукту, знака для товарiв i послуг дає споживачу можливiсть iдентифiкувати харчовий продукт. У разi якщо на упаковцi є кiлька iдентичних основних полiв видимостi, основним полем видимостi є те, яке обрав оператор ринку харчових продуктiв, вiдповiдальний за iнформацiю про харчовий продукт;

     19) основний iнгредiєнт - iнгредiєнт або iнгредiєнти харчового продукту, вмiст яких у продуктi перевищує 50 вiдсоткiв або якi споживач зазвичай асоцiює з назвою даного харчового продукту, для яких вимагається кiлькiсне зазначення;

     20) офiцiйна назва - назва харчового продукту, встановлена нормативно-правовим актом або, за його вiдсутностi, нацiональним стандартом, пiд якою цей харчовий продукт пропонується до реалiзацiї кiнцевим споживачам або закладам громадського харчування;

     21) переробка - будь-який процес, що iстотно змiнює первинний харчовий продукт, у тому числi нагрiвання, коптiння, консервування, дозрiвання, сушiння, маринування, екстракцiя, екструзiя, або комбiнацiя зазначених процесiв;

     22) поживна речовина - одна з речовин (бiлки, вуглеводи, жири, харчовi волокна, натрiй, вiтамiни, мiнеральнi речовини), наведених у пунктi 1 роздiлу I додатка N 9 до цього Закону, та будь-якi речовини, що є компонентами або належать до будь-якої iз зазначених речовин;

     23) поле видимостi - сукупнiсть поверхонь упаковки, iнформацiю з яких можливо прочитати з однiєї точки огляду;

     24) полiненасиченi жири - жирнi кислоти, якi мають два або бiльше подвiйних зв'язкiв;

     25) полiоли - спирти, що мiстять бiльше двох гiдроксильних груп;

     26) розбiрливiсть - характеристика фiзичного вигляду iнформацiї, що визначає вiзуальну доступнiсть iнформацiї широкому загалу, яка зумовлюється низкою визначених цим Законом елементiв, зокрема розмiром шрифту, iнтервалом мiж лiтерами та рядками, шириною шрифту, кольором шрифту, гарнiтурою, спiввiдношенням ширини i висоти лiтер, поверхнею матерiалу та контрастом мiж надрукованим об'єктом i фоном;

     27) середнє значення поживної речовини - значення, що найкраще визначає вмiст поживної речовини у харчовому продуктi, враховуючи сезоннi коливання, динамiку споживання та iншi чинники, якi можуть зумовити коливання фактичного значення цього показника;

     28) сiль - еквiвалентний вмiст солi, величина якого обчислюється за формулою:

     кiлькiсть солi = кiлькiсть натрiю х 2,5;

     29) складний iнгредiєнт - iнгредiєнт, що складається бiльше нiж з одного iнгредiєнта;

     30) створений наноматерiал - будь-який матерiал, виготовлений з певною метою, розмiр якого за одним чи кiлькома вимiрами становить 100 нанометрiв чи менше, або який складається з окремих дискретних функцiональних частин, всерединi або на поверхнi, багато з яких мають розмiр за одним чи кiлькома вимiрами 100 нанометрiв чи менше, у тому числi структури, скупчення, сукупностi, якi мають розмiр понад 100 нанометрiв, але при цьому зберiгають властивостi, характернi для нанодiапазону (вiд 1 до 100 нанометрiв):

     а) властивостi, що стосуються великих поверхонь наноматерiалiв, та/або

     б) специфiчнi фiзико-хiмiчнi властивостi, що вiдрiзняються вiд тих, якi такi матерiали мають в iншiй (не нано) формi;

     31) фасований харчовий продукт - будь-яка представлена кiнцевому споживачевi та закладам громадського харчування окрема одиниця, що складається з харчового продукту та упаковки, в яку вмiщено цей продукт до того, як його пропонувати для продажу, незалежно вiд того, повнiстю чи частково упаковка покриває харчовий продукт, але в будь-якому разi таким чином, щоб її вмiст не можна було змiнити, не вiдкривши або не пошкодивши при цьому упаковки. Зазначений термiн не поширюється на харчовi продукти, що упаковуються в мiсцях продажу, у тому числi на прохання споживача (нефасованi харчовi продукти);

     32) цукри - всi моносахариди та дисахариди, що мiстяться в харчовому продуктi, крiм полiолiв;

     33) харчовi волокна - вуглеводнi полiмери з трьома або бiльше мономерними ланками, якi не перетравлюються i не всмоктуються в органiзмi людини, що подiляються на такi категорiї:

     а) їстiвнi вуглеводнi полiмери, якi природно мiстяться у харчових продуктах, що споживаються людиною;

     б) їстiвнi вуглеводнi полiмери, одержанi з харчової сировини фiзичними, ферментативними або хiмiчними засобами, якi характеризуються науково доведеною сприятливою фiзiологiчною дiєю;

     в) їстiвнi синтетичнi вуглеводнi полiмери, якi характеризуються науково доведеною сприятливою фiзiологiчною дiєю.

     2. Термiн "країна походження" вживається в цьому Законi у значеннi, наведеному в Митному кодексi України; термiн "нацiональний стандарт" - у значеннi, наведеному в Законi України "Про стандартизацiю"; термiни "молоко сире", "молочна сировина", "молочнi продукти", "традицiйнi молочнi продукти" - у значеннях, наведених у Законi України "Про молоко та молочнi продукти"; термiни "м'ясо", "м'ясний напiвфабрикат", "м'яснi продукти", "м'ясо механiчного обвалювання", "м'ясо свiже", "рибнi продукти" - у значеннях, встановлених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     3. Iншi термiни вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

     Стаття 2. Сфера дiї цього Закону

     1. Цей Закон встановлює загальнi принципи надання та вимоги до iнформацiї про харчовi продукти, що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктiв, а також обов'язки операторiв ринку харчових продуктiв з доведення цiєї iнформацiї до iнших операторiв ринку харчових продуктiв та до споживачiв.

     2. Дiя цього Закону поширюється на:

     а) операторiв ринку харчових продуктiв на всiх етапах харчового ланцюга, якщо їхня дiяльнiсть пiдпадає пiд вимоги щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти;

     б) харчовi продукти, призначенi для кiнцевого споживача, включно з харчовими продуктами, що реалiзуються у сферi громадського харчування, та харчовими продуктами, що постачаються системi громадського харчування.

     3. Дiя цього Закону не поширюється на харчовi продукти, призначенi (виробленi) для особистого споживання, на допомiжнi матерiали для переробки та на матерiали, що контактують з харчовими продуктами, якщо iнше прямо не встановлено цим Законом.

     Стаття 3. Законодавство України щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти

     1. Законодавство України щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти складається з Конституцiї України, цього Закону, законiв України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв", "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про iнформацiю", "Про доступ до публiчної iнформацiї" та iнших актiв законодавства, що мiстять положення щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти.

     2. Iншi акти законодавства, що мiстять положення щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти, повиннi вiдповiдати положенням цього Закону. У разi невiдповiдностi зазначених положень положенням цього Закону застосовуються положення цього Закону.

     3. Закони України та iншi акти законодавства, що мiстять положення щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти, повиннi мiстити положення про перехiдний перiод, який починається з дня набрання чинностi такими законами або iншими актами законодавства та не може бути менше нiж 24 мiсяцi. Винятком iз цього положення є випадки, коли запровадження нових або змiна iснуючих вимог щодо надання iнформацiї про харчовi продукти необхiднi для усунення або зменшення науково доведеного ризику для здоров'я людини.

     4. За рiшенням оператора ринку харчових продуктiв новi або змiненi вимоги щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти можуть застосовуватися з дня набрання чинностi цим Законом або iншим актом законодавства, що встановлює такi вимоги, без застосування перехiдного перiоду.

     5. Якщо мiжнародним договором України, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл II
ЗАГАЛЬНI ВИМОГИ ДО IНФОРМАЦIЇ ПРО ХАРЧОВI ПРОДУКТИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОПЕРАТОРIВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

     Стаття 4. Загальнi вимоги до iнформацiї про харчовi продукти

     1. Будь-який харчовий продукт, призначений для кiнцевого споживача або закладу громадського харчування, має супроводжуватися iнформацiєю про харчовий продукт вiдповiдно до вимог цього Закону.

     2. Iнформацiя про харчовий продукт має бути точною, достовiрною та зрозумiлою для споживача.

     3. Iнформацiя про харчовий продукт не повинна вводити в оману, зокрема щодо:

     1) характеристик харчового продукту, у тому числi його категорiї, характерних ознак, властивостей, складу, кiлькостi, мiнiмального термiну придатностi або дати "вжити до", країни походження або мiсця походження, способу виробництва (виготовлення);

     2) приписування харчовому продукту непритаманних йому властивостей або наслiдкiв споживання;

     3) особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогiчнi харчовi продукти мають такi самi характеристики, зокрема шляхом пiдкреслення факту наявностi або вiдсутностi певних iнгредiєнтiв та/або поживних речовин;

     4) припущення за допомогою зовнiшнього вигляду продукту, опису або графiчних зображень про наявнiсть у харчовому продуктi певного компонента або iнгредiєнта, якщо насправдi компонент або iнгредiєнт, який зазвичай присутнiй або використовується у даному харчовому продуктi, замiнено iншим компонентом або iнгредiєнтом.

     4. Iнформацiя про харчовi продукти не повинна приписувати будь-яким харчовим продуктам, крiм природних мiнеральних вод та харчових продуктiв для спецiальних медичних цiлей, властивостей, що сприяють запобiганню чи лiкуванню захворювань, або посилатися на такi властивостi.

     5. Вимоги, зазначенi у частинах першiй - третiй цiєї статтi, поширюються на:

     1) рекламу харчових продуктiв;

     2) спосiб розмiщення та представлення харчових продуктiв для реалiзацiї, зокрема форму, зовнiшнiй вигляд, упаковку, пакувальнi матерiали.

     Стаття 5. Обов'язки операторiв ринку харчових продуктiв

     1. Оператор ринку харчових продуктiв, вiдповiдальний за iнформацiю про харчовий продукт, зобов'язаний забезпечити наявнiсть i точнiсть iнформацiї про харчовий продукт вiдповiдно до цього Закону.

     2. Оператори ринку харчових продуктiв, якi не є вiдповiдальними за iнформацiю про харчовий продукт, не мають права здiйснювати обiг харчових продуктiв, щодо яких вони мають iнформацiю, що цi харчовi продукти не вiдповiдають законодавству щодо надання iнформацiї про харчовi продукти.

     3. Оператори ринку харчових продуктiв у межах своєї дiяльностi не мають права змiнювати iнформацiю, що супроводжує харчовий продукт, якщо такi змiни можуть ввести в оману кiнцевого споживача або в iнший спосiб знижують рiвень захисту споживача чи погiршують можливiсть здiйснення кiнцевим споживачем свiдомого вибору.

     4. З урахуванням положень частин першої - третьої цiєї статтi оператори ринку харчових продуктiв у межах своєї дiяльностi зобов'язанi забезпечити дотримання вимог законодавства щодо надання iнформацiї про харчовi продукти, дiя якого поширюється на їхню дiяльнiсть, а також перевiряти дотримання цих вимог.

     5. Оператори ринку харчових продуктiв у межах своєї дiяльностi зобов'язанi забезпечити, щоб iнформацiя про нефасованi харчовi продукти, призначенi для кiнцевого споживача або для постачання закладам громадського харчування, була передана операторам ринку харчових продуктiв, якi їх отримують, щоб забезпечити надання кiнцевому споживачевi обов'язкової iнформацiї про харчовi продукти.

     6. Оператори ринку харчових продуктiв у межах своєї дiяльностi зобов'язанi забезпечити наявнiсть обов'язкової iнформацiї про харчовi продукти вiдповiдно до статей 6 та 7 цього Закону на упаковцi харчових продуктiв або на прикрiплених до них етикетках, або у супровiдних документах з гарантiєю того, що такi документи або супроводжують вiдповiднi харчовi продукти, або надаються (надсилаються) до моменту доставки (передачi), або надаються одночасно з доставкою (передачею) харчового продукту, якщо:

     1) фасований харчовий продукт призначений для кiнцевого споживача, але перебуває в обiгу до стадiї продажу кiнцевому споживачевi, та якщо на цiй стадiї не вiдбувається продаж такого харчового продукту закладу громадського харчування;

     2) фасований харчовий продукт призначений для постачання закладам громадського харчування для приготування, переробки, роздiлення або нарiзання.

     7. У процесi обiгу фасованих харчових продуктiв оператори ринку харчових продуктiв зобов'язанi забезпечити, щоб iнформацiя, зазначена в пунктах 1, 6, 7 i 8 частини першої статтi 6 цього Закону, також зазначалася на зовнiшнiй упаковцi (контейнерi), в якiй фасованi харчовi продукти перебувають в обiгу.

     8. Оператори ринку харчових продуктiв, що постачають iншим операторам ринку харчових продуктiв харчовi продукти, не призначенi для кiнцевого споживача або закладiв громадського харчування, зобов'язанi забезпечити, щоб iншим операторам ринку харчових продуктiв була надана iнформацiя, достатня для того, щоб вони могли виконати свої обов'язки згiдно з частиною першою цiєї статтi.

Роздiл III
ОБОВ'ЯЗКОВА IНФОРМАЦIЯ ПРО ХАРЧОВI ПРОДУКТИ

     Стаття 6. Перелiк обов'язкової iнформацiї про харчовi продукти

     1. З урахуванням виняткiв, передбачених цим роздiлом для фасованих харчових продуктiв, обов'язковою для надання є така iнформацiя:

     1) назва харчового продукту;

     2) перелiк iнгредiєнтiв;

     3) будь-якi iнгредiєнти або допомiжнi матерiали для переробки, якi наведенi у додатку N 1 до цього Закону або походять з речовин чи продуктiв, наведених у додатку N 1 до цього Закону, якi використовуються у виробництвi або приготуваннi харчового продукту i залишаються присутнiми у готовому продуктi, навiть у змiненiй формi;

     4) кiлькiсть певних iнгредiєнтiв або категорiй iнгредiєнтiв у випадках, передбачених цим Законом;

     5) кiлькiсть харчового продукту в установлених одиницях вимiрювання;

     6) мiнiмальний термiн придатностi або дата "вжити до";

     7) будь-якi особливi умови зберiгання та/або умови використання (за потреби);

     8) найменування та мiсцезнаходження оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про харчовий продукт, а для iмпортованих харчових продуктiв - найменування та мiсцезнаходження iмпортера;

     9) країна походження або мiсце походження - у випадках, передбачених статтею 20 цього Закону;

     10) iнструкцiї з використання - у разi якщо вiдсутнiсть таких iнструкцiй ускладнює належне використання харчового продукту;

     11) для напоїв iз вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць - фактичний вмiст спирту у напої (крiм продукцiї за кодом 2204 згiдно з УКТ ЗЕД);

     12) iнформацiя про поживну цiннiсть харчового продукту.

     2. За наявностi у харчовому продуктi генетично модифiкованих органiзмiв (ГМО), якщо їх частка перевищує 0,9 вiдсотка в будь-якому iнгредiєнтi харчового продукту, що мiстить, складається або вироблений з генетично модифiкованих органiзмiв, маркування харчового продукту повинно включати позначку "з ГМО".

     3. Оператор ринку харчових продуктiв, вiдповiдальний за iнформацiю про харчовий продукт, за бажанням може включити до маркування позначку "без ГМО". У такому разi вiдсутнiсть ГМО у харчовому продуктi має бути пiдтверджена вiдповiдно до вимог законодавства про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв. Вiдсутнiсть даних вiд постачальникiв про наявнiсть в iнгредiєнтах харчового продукту ГМО є достатнiм пiдтвердженням для нанесення такої позначки на харчовий продукт.

     4. Iнформацiя, передбачена частиною першою цiєї статтi, має зазначатися словами i числами, а також може додатково виражатися за допомогою пiктограм i символiв.

     5. Пiд час обiгу фасованих харчових продуктiв у скляних ємностях, призначених для повторного (багаторазового) використання, маркування яких виконане незмивними фарбами або позначками безпосередньо на самiй ємностi i його неможливо видалити, i якi у зв'язку з цим не мають етикетки, кiльцеподiбних елементiв пакування, обов'язковою для надання є лише iнформацiя, передбачена пунктами 1, 3, 5, 6 i 12 частини першої цiєї статтi.

     6. Пiд час обiгу фасованих харчових продуктiв в упаковцi або тарi невеликих розмiрiв, найбiльша поверхня яких має площу менше 10 квадратних сантиметрiв, обов'язковою для зазначення у маркуваннi є лише iнформацiя, передбачена пунктами 1, 3, 5 i 6 частини першої цiєї статтi. Iнформацiя, надання якої вимагається пунктом 2 частини першої цiєї статтi, надається в iншiй доступнiй формi або безпосередньо на запит споживача.

     7. Надання iнформацiї, передбаченої пунктом 12 частини першої цiєї статтi, не є обов'язковим для харчових продуктiв, наведених у додатку N 4 до цього Закону.

     8. Надання iнформацiї, передбаченої пунктами 2, 4 i 12 частини першої цiєї статтi, не є обов'язковим для напоїв iз вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць.

     9. У разi якщо харчовi продукти пропонуються до реалiзацiї кiнцевим споживачам або закладам громадського харчування нефасованими, якщо пакування харчових продуктiв здiйснюється безпосередньо в мiсцi продажу на прохання споживача або якщо харчовi продукти упаковуються чи фасуються в мiсцi продажу для подальшої реалiзацiї кiнцевим споживачам у цьому мiсцi продажу, обов'язковою для надання у спосiб, визначений оператором ринку харчових продуктiв, є така iнформацiя:

     1) назва харчового продукту;

     2) будь-якi iнгредiєнти або допомiжнi матерiали для переробки, якi наведенi у додатку N 1 до цього Закону, або походять з речовин чи продуктiв, наведених у додатку N 1 до цього Закону, якi використовуються у виробництвi або приготуваннi харчового продукту i залишаються присутнiми у готовому продуктi, навiть у змiненiй формi.

     10. Iнформацiя, передбачена пунктами 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 частини першої цiєї статтi, для нефасованих харчових продуктiв, що реалiзуються кiнцевому споживачу, надається на вимогу споживача оператором ринку харчових продуктiв, який реалiзує харчовий продукт, у супровiднiй документацiї чи в iнший спосiб (у доступнiй наочнiй формi), встановлений для окремих видiв харчових продуктiв або в окремих сферах обслуговування.

     11. При наданнi iнформацiї про кiлькiсть харчового продукту, а також iнших вiдомостей, що виражаються в одиницях вимiрювання певних величин, застосовуються позначення одиниць вимiрювання Мiжнародної системи одиниць (SI), одиницi, що не входять до SI, але дозволенi до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi, комбiнацiї одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць з використанням лiтер українського алфавiту. Одночасно у маркуваннi харчових продуктiв можуть застосовуватися позначення одиниць вимiрювання з використанням лiтер латинського чи грецького алфавiту.

     Стаття 7. Додаткова обов'язкова iнформацiя про окремi типи або категорiї харчових продуктiв

     1. Додатково до iнформацiї, зазначеної у частинi першiй статтi 6 цього Закону, надається iнформацiя про окремi типи або категорiї харчових продуктiв, наведена у додатку N 2 до цього Закону.

     Стаття 8. Розмiщення та представлення обов'язкової iнформацiї про харчовi продукти

     1. Обов'язкова iнформацiя про харчовi продукти повинна надаватися та бути легкодоступною для споживачiв щодо всiх харчових продуктiв вiдповiдно до вимог цього Закону.

     2. Обов'язкова iнформацiя про фасованi харчовi продукти має мiститися безпосередньо на упаковцi або етикетцi, приєднанiй до неї.

     3. Обов'язкова iнформацiя про харчовi продукти розмiщується на видному мiсцi, має бути чiткою i розбiрливою та, за потреби, наноситися у спосiб, що унеможливлює її видалення.

     4. Обов'язкова iнформацiя про харчовi продукти не повинна приховуватися або спотворюватися iншою текстовою чи графiчною iнформацiєю.

     5. Висота малих лiтер без виносних елементiв у текстi, яким надається обов'язкова iнформацiя про харчовий продукт, повинна дорiвнювати або перевищувати 1,2 мiлiметра.

     Вимiрювання висоти малих лiтер без виносних елементiв здiйснюється вiдповiдно до додатка N 3 до цього Закону.

     6. У разi використання упаковки або тари, площа найбiльшої поверхнi якої менша за 80 квадратних сантиметрiв, висота малих лiтер без виносних елементiв повинна дорiвнювати або перевищувати 0,9 мiлiметра.

     7. Iнформацiя, передбачена пунктами 1, 5 i 11 частини першої статтi 6 цього Закону, має наводитися в одному полi видимостi.

     8. Вимоги частини сьомої цiєї статтi не поширюються на випадки, визначенi частинами п'ятою i шостою статтi 6 цього Закону.

     Стаття 9. Вимоги до iнформацiї про харчовi продукти, продаж яких здiйснюється дистанцiйно, у тому числi з використанням засобiв дистанцiйного зв'язку

     1. Обов'язкова iнформацiя про фасованi харчовi продукти, продаж яких здiйснюється дистанцiйно, крiм iнформацiї, передбаченої пунктом 6 частини першої статтi 6 цього Закону, має бути доступною споживачу для ознайомлення до моменту продажу харчового продукту i розмiщуватися у матерiалах, якi супроводжують такi фасованi харчовi продукти, або надаватися в iнший спосiб, у тому числi з використанням засобiв дистанцiйного зв'язку, визначений оператором ринку харчових продуктiв. Оператор ринку харчових продуктiв не має права стягувати iз споживача додаткову плату за надання обов'язкової iнформацiї про харчовi продукти в iнший спосiб або засобами, вiдмiнними вiд маркування.

     2. Вся обов'язкова iнформацiя про фасованi харчовi продукти, передбачена частиною першою статтi 6 цього Закону, має бути наявною на момент доставки (передачi) харчового продукту споживачу.

     3. Обов'язкова iнформацiя про нефасованi харчовi продукти, продаж яких здiйснюється дистанцiйно, у тому числi з використанням засобiв дистанцiйного зв'язку, до моменту придбання споживачем такого харчового продукту має мiстити вiдомостi, передбаченi пунктом 3 частини першої статтi 6 цього Закону.

     4. Вимоги частини першої цiєї статтi не поширюються на харчовi продукти, продаж яких здiйснюється через торговельнi автомати.

     Стаття 10. Мовнi вимоги до iнформацiї про харчовi продукти

     1. Iнформацiя про харчовi продукти надається державною мовою.

     2. За рiшенням оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про харчовий продукт, поруч iз текстом, викладеним державною мовою, може розмiщуватися його переклад iншими мовами.

     3. Маркування харчових продуктiв, призначених для експорту, здiйснюється згiдно з умовами вiдповiдної експортної угоди.

     4. Знаки для товарiв i послуг можуть наводитися у маркуваннi у тому виглядi, в якому їм надана правова охорона в Українi вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 11. Назва харчового продукту та iнформацiя, що має її супроводжувати

     1. Назвою харчового продукту є його офiцiйна назва. За вiдсутностi офiцiйної назви назвою харчового продукту є його звична назва. Якщо звичної назви не iснує або вона не використовується, застосовується описова назва харчового продукту.

     2. Назва харчового продукту повинна мiстити або супроводжуватися iнформацiєю про фiзичний стан продукту або спецiальну обробку, якiй пiддавався харчовий продукт (порошкоподiбний, продукт сублiмацiйної сушки, швидко заморожений, концентрований, копчений тощо), в усiх випадках, коли вiдсутнiсть такої iнформацiї може вводити споживача в оману.

     3. Назва харчових продуктiв, якi були замороженi до продажу, а продаються у розмороженому станi, має включати слово "розморожений". Ця вимога не поширюється на:

     1) iнгредiєнти, що мiстяться у кiнцевому (готовому до вживання) харчовому продуктi;

     2) харчовi продукти, для яких замороження є необхiдним етапом технологiчного процесу виробництва;

     3) харчовi продукти, розмороження яких не впливає негативно на їх безпечнiсть та якiсть.

     4. Назва харчових продуктiв, якi або iнгредiєнти яких безпосередньо пiддавалися дiї iонiзуючого випромiнювання, має супроводжуватися словами "опромiнений" або "пiддавався дiї iонiзуючого випромiнювання".

     5. У маркуваннi харчових продуктiв, у яких певний компонент або iнгредiєнт, щодо якого споживач очiкує, що вiн використовується звичайним чином або що вiн природно мiститься у харчовому продуктi, був замiнений iншим компонентом або iнгредiєнтом, додатково до перелiку iнгредiєнтiв має чiтко зазначатися компонент або iнгредiєнт, використаний для повної або часткової замiни:

     1) поруч з назвою продукту;

     2) з використанням розмiру шрифту, в якому висота малих лiтер становить не менше 75 вiдсоткiв висоти малих лiтер без виносних елементiв у назвi продукту i не менше мiнiмального розмiру шрифту, встановленого частиною п'ятою статтi 8 цього Закону.

     6. Назва м'ясних продуктiв, м'ясних напiвфабрикатiв та рибних продуктiв, що мiстять доданi бiлки, включно з гiдролiзованими бiлками рiзного тваринного походження, повинна включати iнформацiю про наявнiсть таких бiлкiв iз зазначенням їх походження.

     7. Назва м'ясних продуктiв та м'ясних напiвфабрикатiв у формi порiзаного чи порцiйного м'яса, туш чи їх частин повинна включати iнформацiю про наявнiсть доданої води, якщо додана вода становить бiльше 5 вiдсоткiв маси готового продукту. Цi вимоги поширюються на рибнi продукти i готовi рибнi продукти у формi шматкiв, порцiй, фiле або цiлого рибного продукту.

     8. Назва м'ясних продуктiв, м'ясних напiвфабрикатiв та рибних продуктiв, що складаються з рiзних шматкiв, поєднаних iншими iнгредiєнтами, включно з харчовими добавками та харчовими ензимами, або в iнший спосiб, але можуть справляти враження цiлого шматка м'яса чи риби, повинна мiстити зазначення "сформоване зi шматкiв м'яса" чи "сформоване зi шматкiв риби".

     9. У разi використання в ковбасах i сосисках неїстiвних оболонок надання iнформацiї про це є обов'язковим.

     Стаття 12. Перелiк iнгредiєнтiв

     1. Перелiк iнгредiєнтiв має включати всi iнгредiєнти харчового продукту в порядку зменшення їх маси станом на момент їх використання у процесi виробництва харчового продукту. Перелiк iнгредiєнтiв наводиться пiд заголовком, що складається з або включає в себе слово "склад" або "iнгредiєнти".

     2. Iнгредiєнти у перелiку зазначаються пiд їх назвою та вiдповiдно до вимог, викладених у додатку N 6 до цього Закону.

     3. Усi iнгредiєнти, що мiстяться в харчових продуктах у формi створених наноматерiалiв, мають бути чiтко зазначенi у перелiку iнгредiєнтiв. Назви таких iнгредiєнтiв супроводжуються словом "(нано)".

     4. Спецiальнi вимоги до позначення харчового продукту "рублене м'ясо" наведено в додатку N 5 до цього Закону.

     5. Ароматизатори в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту позначаються:

     1) словом "ароматизатор(и)" або, за рiшенням оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про харчовий продукт, - спецiальною назвою чи описом ароматизатора, що встановленi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я;

     2) словами "коптильний(i) ароматизатор(и)", якщо ароматичний компонент мiстить коптильний ароматизатор, визначення якого встановлено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, який надає харчовому продукту коптильний аромат, або, за рiшенням оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про харчовий продукт, - словами "коптильний(i) ароматизатор(и), видiлений(i) з (назва харчового(их) продукту(iв) або категорiї харчового продукту, або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор)".

     6. Слово "натуральний" у позначеннi ароматизатора в перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту використовується з урахуванням таких вимог:

     1) слово "натуральний" може використовуватися для позначення ароматизаторiв, ароматичний компонент яких мiстить виключно натуральнi ароматичнi препарати та/або натуральнi ароматичнi речовини;

     2) слова "натуральна(i) ароматична(i) речовина(и)" можуть використовуватися для позначення ароматизаторiв, ароматичний компонент яких мiстить виключно натуральну(i) ароматичну(i) речовину(и);

     3) слово "натуральний" може використовуватися разом iз зазначенням харчового продукту, категорiї харчових продуктiв або вихiдного матерiалу рослинного або тваринного походження, з яких видiлений ароматизатор, лише за умови, що його ароматичний компонент був видiлений повнiстю або не менш як на 95 вiдсоткiв у масовому спiввiдношеннi (за масою) iз зазначеного вихiдного матерiалу. У такому разi ароматизатор позначається словами "натуральний ароматизатор (назва харчового(их) продукту(iв), категорiї харчового продукту або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор)";

     4) слова "натуральний ароматизатор (назва харчового(их) продукту(iв), категорiї харчового продукту або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор) разом з iншими натуральними ароматизаторами" можуть використовуватися лише за умови, що ароматичний компонент був частково видiлений iз зазначеного вихiдного матерiалу та його аромат легко розпiзнати;

     5) слова "натуральний ароматизатор" можуть використовуватися без назви харчового(их) продукту(iв), категорiї харчового продукту або джерела, з яких видiлений цей ароматизатор, лише за умови, що його ароматичний компонент був видiлений з декiлькох вихiдних матерiалiв, а посилання на вихiднi матерiали не вiдображає їх аромату або смаку.

     7. Хiнiн та/або кофеїн, що використовуються як ароматизатори у виробництвi чи приготуваннi харчових продуктiв, мають зазначатися у перелiку iнгредiєнтiв одразу пiсля слова "ароматизатор(и)".

     Стаття 13. Винятки з вимоги щодо надання перелiку iнгредiєнтiв та правила зазначення складних iнгредiєнтiв

     1. Вимога щодо надання перелiку iнгредiєнтiв не поширюється на такi харчовi продукти:

     1) свiжi фрукти i овочi, включаючи картоплю, якi не пiддавалися чищенню, подрiбненню чи будь-якому iншому процесу обробки;

     2) воду питну з додаванням дiоксиду вуглецю, якщо назва харчового продукту мiстить iнформацiю про стан води за рiвнем насичення дiоксидом вуглецю або якщо дiоксид вуглецю є невiд'ємною складовою води;

     3) ферментованi оцти, виробленi з одного виду сировини, без використання iнших iнгредiєнтiв;

     4) продукти переробки молока: сир, вершкове масло, ферментованi молоко та вершки, кисломолочнi продукти, у тому числi сир кисломолочний, йогурт, кефiр, ряжанка, сметана, у процесi виробництва яких не використовувалися нiякi iншi iнгредiєнти, крiм заквасочних культур, харчових ензимiв та культур мiкроорганiзмiв, наявнiсть яких є необхiдною для процесу виробництва; сири, крiм свiжих або плавлених, до яких додана сiль, необхiдна для процесу виробництва;

     5) харчовi продукти, що складаються з одного iнгредiєнта, якщо назва харчового продукту збiгається з назвою iнгредiєнта або дає змогу однозначно визначити цей iнгредiєнт.

     2. Складний iнгредiєнт може бути включений до перелiку iнгредiєнтiв пiд своєю назвою, якщо така назва визначена нормативно-правовим актом або якщо вона є загальновизнаною, вiдповiдно до його загальної кiлькостi в харчовому продуктi, за якою одразу наводиться перелiк його iнгредiєнтiв.

     3. Допускається ненадання перелiку iнгредiєнтiв складного iнгредiєнта у таких випадках:

     1) якщо склад складного iнгредiєнта визначений у нормативно-правовому актi або, за його вiдсутностi, в нацiональному стандартi та якщо вiн становить менше 2 вiдсоткiв обсягу готової продукцiї, крiм харчових добавок згiдно з пунктами 1 - 4 частини першої статтi 14 цього Закону;

     2) для складних iнгредiєнтiв, що складаються з сумiшi прянощiв та/або трав i становлять менше 2 вiдсоткiв обсягу готової продукцiї, крiм харчових добавок згiдно з пунктами 1 - 4 частини першої статтi 14 цього Закону;

     3) якщо складний iнгредiєнт є харчовим продуктом, щодо якого нормативно-правовим актом або, за його вiдсутностi, нацiональним стандартом не передбачено надання перелiку iнгредiєнтiв.

     Стаття 14. Винятки з вимоги про включення компонентiв харчових продуктiв до перелiку iнгредiєнтiв

     1. Вимога про включення до перелiку iнгредiєнтiв харчового продукту не поширюється на такi компоненти:

     1) компоненти iнгредiєнта, якi у процесi виробництва тимчасово видаляли з харчового продукту, а потiм знову вводили у кiлькостi, що не перевищує їх початкову кiлькiсть;

     2) харчовi добавки та харчовi ензими:

     а) наявнiсть яких у даному харчовому продуктi зумовлена виключно тим, що вони мiстилися в одному чи декiлькох iнгредiєнтах цього харчового продукту, за умови що вони не виконують жодної технологiчної функцiї у кiнцевому харчовому продуктi;

     б) якi використовуються як допомiжнi матерiали для переробки харчового продукту;

     3) носiї та речовини, якi не є харчовими добавками, але використовуються так само i з такою самою метою, що й носiї, i виключно у необхiднiй кiлькостi;

     4) речовини, що не є харчовими добавками, якi були використанi у виробництвi харчового продукту як допомiжний матерiал для переробки i мiстяться у готовому продуктi, навiть у змiненiй формi;

     5) вода, якщо вона:

     а) використовується у процесi виготовлення виключно для вiдновлення концентрованого або дегiдратованого iнгредiєнта;

     б) входить до складу рiдких iнгредiєнтiв, якi зазвичай не споживаються як готовi харчовi продукти.

     Стаття 15. Зазначення речовин або продуктiв, що спричиняють алергiчнi реакцiї або непереносимiсть

     1. Обов'язкова iнформацiя, передбачена пунктом 3 частини першої статтi 6 цього Закону, повинна вiдповiдати таким вимогам:

     1) позначатися у перелiку iнгредiєнтiв згiдно з правилами, встановленими частиною першою статтi 12 цього Закону, з чiтким зазначенням назви речовини або харчового продукту згiдно з перелiком, наведеним у додатку N 1 до цього Закону;

     2) назва речовини або харчового продукту, наведеного у додатку N 1 до цього Закону, має бути видiлена (шрифтом, кольоровим фоном, стилем тощо) серед решти iнгредiєнтiв у перелiку iнгредiєнтiв у спосiб, визначений оператором ринку харчових продуктiв, вiдповiдальним за iнформацiю про харчовий продукт.

     2. У разi ненадання перелiку iнгредiєнтiв iнформацiя, передбачена пунктом 3 частини першої статтi 6 цього Закону, повинна включати слово "мiстить" перед назвою речовини або харчового продукту згiдно з перелiком, наведеним у додатку N 1 до цього Закону.

     3. У разi якщо декiлька iнгредiєнтiв або допомiжних матерiалiв для переробки харчового продукту походять з однiєї речовини або харчового продукту, включених до перелiку, наведеного у додатку N 1 до цього Закону, це має бути чiтко зрозумiло з iнформацiї у маркуваннi про кожен iнгредiєнт або допомiжний матерiал для переробки, що були застосованi.

     4. Надання iнформацiї, передбаченої пунктом 3 частини першої статтi 6 цього Закону, не вимагається у випадках, якщо назва харчового продукту чiтко посилається на певну речовину чи харчовий продукт.

     5. Позначення "без глютену" може бути застосовано лише за умови, що вмiст глютену у харчових продуктах, що пропонуються до реалiзацiї кiнцевому споживачевi, не перевищує 20 мiлiграмiв на 1 кiлограм загальної маси харчового продукту.

     6. Позначення "з дуже низьким вмiстом глютену" може бути застосовано лише за умови, що харчовi продукти, що складаються з або мiстять один чи бiльше iнгредiєнтiв, виготовлених з пшеницi, жита, ячменю, вiвса або їх гiбридних видiв, що були спецiально обробленi для зменшення вмiсту глютену, мiстять не бiльше нiж 100 мiлiграмiв на 1 кiлограм загальної маси харчових продуктiв, що пропонуються до реалiзацiї кiнцевому споживачевi.

     7. Iнформацiя про харчовий продукт, зазначена у частинах п'ятiй i шостiй цiєї статтi, може супроводжуватися позначенням "пiдходить для осiб з непереносимiстю глютену" або "пiдходить для осiб, хворих на целiакiю".

     8. Iнформацiя про харчовий продукт, зазначена у частинах п'ятiй i шостiй цiєї статтi, може супроводжуватися позначенням "спецiально розроблено для осiб з непереносимiстю глютену" або "спецiально розроблено для осiб, хворих на целiакiю", якщо харчовий продукт спецiально вироблений, приготовлений та/або перероблений таким чином, щоб:

     1) зменшити вмiст глютену в одному або декiлькох iнгредiєнтах, що мiстять глютен;

     2) замiнити iнгредiєнти, що мiстять глютен, iншими iнгредiєнтами, що природно не мiстять глютену.

     9. Овес, що мiститься у харчових продуктах, заявлених як продукти без глютену або з дуже низьким вмiстом глютену, має бути спецiально вироблений, приготовлений та/або перероблений таким чином, щоб уникнути забруднення домiшками пшеницi, жита, ячменю або їх гiбридних видiв, при цьому вмiст глютену у такому вiвсi не може перевищувати 20 мiлiграмiв на 1 кiлограм.

     Стаття 16. Кiлькiсне зазначення iнгредiєнтiв або категорiй iнгредiєнтiв харчового продукту

     1. Кiлькiсть окремого iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв, використаних у виробництвi або приготуваннi харчового продукту, зазначається у маркуваннi в обов'язковому порядку, якщо:

     1) назва даного iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв зазначена у назвi харчового продукту або зазвичай асоцiюється споживачем з назвою харчового продукту;

     2) назва даного iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв видiляється у маркуваннi словесно або графiчно;

     3) зазначення назви даного iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв є суттєвим для того, щоб охарактеризувати харчовий продукт та вирiзнити його серед продуктiв, з якими його можна сплутати через його назву та/або зовнiшнiй вигляд.

     2. Кiлькiсне зазначення iнгредiєнтiв або категорiй iнгредiєнтiв харчового продукту не вимагається:

     1) для iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв:

     а) кiлькiсть яких зазначається вiдповiдно до частини п'ятої статтi 17 цього Закону;

     б) якi використовуються у малих кiлькостях з метою надання смаку та аромату; або

     в) вмiст яких не впливає на вибiр споживача, оскiльки коливання кiлькостi iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв не є iстотним для того, щоб охарактеризувати харчовий продукт чи вирiзнити його серед iнших аналогiчних харчових продуктiв;

     2) якщо нормативно-правовим актом або, за його вiдсутностi, нацiональним стандартом визначена кiлькiсть iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнтiв без вимоги зазначення перелiку iнгредiєнтiв у маркуваннi; або

     3) у випадках, передбачених пунктами 4 i 5 роздiлу I додатка N 6 до цього Закону.

     3. Вимоги пунктiв 1 i 2 частини першої цiєї статтi не поширюються на:

     1) будь-який iнгредiєнт або категорiю iнгредiєнтiв, що пiдпадають пiд визначення "з пiдсолоджувачем(ами)" або "з цукром(ами) та пiдсолоджувачем(ами)", якщо таке словосполучення супроводжує назву харчового продукту згiдно з додатком N 2 до цього Закону; або

     2) будь-якi добавки вiтамiнiв та мiнеральних речовин, якщо надання у маркуваннi iнформацiї про їх поживну цiннiсть є обов'язковим.

     4. Зазначення кiлькостi iнгредiєнта або категорiї iнгредiєнта:

     1) виражається у вiдсотках, що вiдповiдає кiлькостi iнгредiєнта або iнгредiєнтiв пiд час його/їх використання;

     2) зазначається в назвi або вiдразу пiсля назви харчового продукту або в перелiку iнгредiєнтiв поруч з вiдповiдним iнгредiєнтом або категорiєю iнгредiєнтiв.

     5. Винятки з вимог положень частини четвертої цiєї статтi допускаються в таких випадках:

     1) якщо харчовий продукт втратив вологу внаслiдок теплової або iнших видiв обробки, кiлькiсть виражається як вiдсоткова частка, що вiдповiдає кiлькостi даних iнгредiєнтiв у готовому продуктi, якщо тiльки ця кiлькiсть або сукупна кiлькiсть усiх iнгредiєнтiв, зазначених на етикетцi, не перевищує 100 вiдсоткiв. У разi якщо кiлькiсть або сукупна кiлькiсть усiх iнгредiєнтiв, зазначених на етикетцi, перевищує 100 вiдсоткiв, кiлькiсть зазначається на основi маси iнгредiєнтiв, використаних для приготування 100 грамiв готового продукту;

     2) кiлькiсть летких iнгредiєнтiв зазначається як їх масова частка у готовому продуктi;

     3) кiлькiсть iнгредiєнтiв, що використовуються у концентрованiй або дегiдратованiй формi та вiдновлюються у процесi виробництва, може зазначатися як їх масовi частки до концентрування або зневоднення;

     4) якщо концентрованi чи зневодненi харчовi продукти вiдновлюються перед споживанням шляхом додавання води, кiлькiсть iнгредiєнтiв може зазначатися як їх масовi частки у вiдновленому продуктi.

     Стаття 17. Кiлькiсть харчового продукту в установлених одиницях вимiрювання

     1. У маркуваннi фасованого харчового продукту зазначається його номiнальна кiлькiсть, виражена у лiтрах, сантилiтрах, мiлiлiтрах, кiлограмах або грамах чи в iнших одиницях вимiрювання об'єму або маси:

     1) для рiдких харчових продуктiв - в одиницях вимiрювання об'єму;

     2) для iнших харчових продуктiв - в одиницях вимiрювання маси;

     3) для олiй, маргаринiв м'яких, майонезiв, молока питного та продуктiв його переробки, вершкiв, кисломолочних продуктiв, меду - в одиницях вимiрювання маси або об'єму за вибором оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про харчовий продукт.

     2. Iнформацiя про номiнальну кiлькiсть не є обов'язковою для харчових продуктiв:

     1) якi можуть значно втрачати об'єм або масу, якi продаються поштучно, маса чи об'єм яких визначається у присутностi покупця;

     2) кiлькiсть яких є меншою за 5 грамiв або 5 мiлiлiтрiв, крiм прянощiв i трав;

     3) якi, зазвичай, продаються поштучно, за умови що кiлькiсть одиниць товару є добре видимою i легко пiддається пiдрахунку, або якщо такий пiдрахунок є неможливим - кiлькiсть одиниць (штук), зазначена у маркуваннi.

     3. У разi якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або бiльше окремих фасованих одиниць, що мiстять однакову кiлькiсть одного й того самого продукту, номiнальна кiлькiсть зазначається як номiнальна кiлькiсть кожної окремої одиницi та загальна кiлькiсть таких окремих одиниць. Зазначення цiєї iнформацiї не є обов'язковим, якщо номiнальна кiлькiсть окремо фасованих одиниць товару є добре видимою i вони легко пiддаються пiдрахунку та якщо ззовнi добре видно щонайменше один напис про номiнальну кiлькiсть харчового продукту на окремiй одиницi харчового продукту.

     4. Якщо фасована одиниця харчового продукту складається з двох або бiльше фасованих одиниць, кожна з яких не призначена для окремої реалiзацiї, номiнальна кiлькiсть харчового продукту зазначається як загальна номiнальна кiлькiсть i кiлькiсть окремих одиниць харчового продукту або зазначається номiнальна кiлькiсть окремої одиницi харчового продукту i кiлькiсть окремих одиниць харчового продукту.

     5. Якщо твердий харчовий продукт перебуває в рiдкому середовищi, зазначається також маса продукту без урахування маси рiдини. Якщо харчовий продукт вкритий крижаною глазур'ю (для заморожених продуктiв), маса харчового продукту не повинна включати масу крижаної глазурi.

     Рiдким середовищем для цiлей цiєї статтi вважаються рiдини та харчовi продукти, що можуть бути, зокрема, сумiшами, а також перебувати у замороженому або швидкозамороженому станi, за умови що вони є лише доповненням до iстотних елементiв напiвфабрикату, що пропонується споживачу, та не є вирiшальним фактором для прийняття рiшення споживачем про придбання такого харчового продукту: вода, воднi сольовi розчини, розсiл, воднi розчини харчових кислот, оцет, воднi розчини цукру, iнших пiдсолоджуючих речовин, фруктовi або овочевi соки - для плодоовочевої продукцiї.

     6. Якщо замороженi харчовi продукти пропонуються до реалiзацiї у нефасованому станi (нефасованi харчовi продукти, вкритi крижаною глазур'ю), кiнцевому споживачу надається iнформацiя про загальну кiлькiсть харчового продукту (з урахуванням кiлькостi глазурi) та кiлькiсть або вiдсотковий вмiст крижаної глазурi у такому харчовому продуктi. При цьому оператори ринку харчових продуктiв визначають номiнальну кiлькiсть глазурi з урахуванням метрологiчних вимог до вiдхилень кiлькостi твердого продукту та крижаної глазурi вiд номiнального значення, що встановлюються технiчними регламентами або iншими нормативно-правовими актами, а за їх вiдсутностi - нацiональним чи мiжнародним стандартом.

     Стаття 18. Мiнiмальний термiн придатностi, дата "вжити до..." та дата замороження харчового продукту

     1. Дата завершення мiнiмального термiну придатностi зазначається з дотриманням таких вимог:

     1) перед датою зазначаються слова "Краще спожити до...", якщо дата вказує на день, або "Краще спожити до кiнця..." - в iнших випадках;

     2) безпосередньо пiсля слiв, наведених у пунктi 1 цiєї частини, зазначається дата або посилання на мiсце, де на маркуваннi зазначена дата;

     3) за потреби пiсля iнформацiї, передбаченої пунктами 1 i 2 цiєї частини, зазначаються умови зберiгання, яких необхiдно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив своїх властивостей до спливу встановленого строку;

     4) дата складається з дня, мiсяця та, за потреби, року у незакодованiй формi у зазначеному порядку, мiж цифрами проставляються роздiловi знаки (крапка, скiсна риска, дефiс тощо) або iнтервал.

     При цьому:

     якщо харчовий продукт зберiгається не бiльше трьох мiсяцiв, у датi достатньо вказати день i мiсяць;

     якщо харчовий продукт зберiгається бiльше трьох мiсяцiв, але менше 18 мiсяцiв, у датi достатньо вказати мiсяць i рiк;

     якщо харчовий продукт зберiгається понад 18 мiсяцiв, у датi достатньо вказати рiк;

     5) мiнiмальний термiн придатностi зазначається добровiльно за вибором оператора ринку харчових продуктiв для таких харчових продуктiв:

     а) свiжi фрукти та овочi, включаючи картоплю, не очищенi вiд шкiри, не порiзанi i не обробленi в iнший аналогiчний спосiб, крiм пророщеного насiння та iнших аналогiчних продуктiв, зокрема пророщених бобових культур;

     б) вина, лiкернi вина, iгристi вина, ароматизованi вина та iншi аналогiчнi продукти, виробленi з фруктiв, крiм винограду та напоїв, вироблених з винограду та виноградного сусла, що класифiкуються за кодом 2206 00 згiдно з УКТ ЗЕД;

     в) напої, що мiстять 10 i бiльше вiдсоткiв об'ємних одиниць спирту;

     г) хлiбобулочнi або кондитерськi вироби, якi зазвичай споживаються протягом 24 годин з моменту випiкання;

     ґ) оцет;

     д) харчова сiль;

     е) цукор у твердому станi;

     є) кондитерськi вироби, що складаються майже виключно з ароматизованих та/або пiдфарбованих цукрiв;

     ж) жувальна гумка та iншi аналогiчнi продукти для жування.

     2. Для харчових продуктiв, якi через свої мiкробiологiчнi властивостi є такими, що швидко псуються, i тому пiсля завершення короткого перiоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров'я людини, замiсть дати завершення мiнiмального термiну придатностi зазначається дата "вжити до...".

     3. Дата "вжити до..." зазначається у такий спосiб:

     1) перед датою зазначаються слова "вжити до...";

     2) безпосередньо пiсля слiв, наведених у пунктi 1 цiєї частини, зазначається дата або посилання на мiсце, де на маркуваннi зазначена дата. Пiсля цiєї iнформацiї зазначаються спецiальнi умови зберiгання, яких необхiдно дотримуватися, щоб харчовий продукт не втратив своїх властивостей до зазначеної дати;

     3) дата складається з дня, мiсяця та, за потреби, року у незакодованiй формi: у зазначеному порядку мiж цифрами проставляються роздiловi знаки (крапка, скiсна риска, дефiс тощо) або iнтервал;

     4) дата "вжити до..." зазначається окремо на кожнiй фасованiй одиницi харчового продукту або порцiї.

     4. Дата замороження зазначається для харчових продуктiв, наведених у пунктi 6 додатку 2 до цього Закону, таким чином:

     1) перед датою зазначається слово "заморожений...";

     2) безпосередньо пiсля слова, наведеного в пунктi 1 цiєї частини, зазначається дата або посилання на мiсце, де на маркуваннi зазначена дата, що складається з дня, мiсяця та року в незакодованiй формi: у зазначеному порядку, мiж цифрами проставляються роздiловi знаки (крапка, скiсна риска, дефiс тощо) або iнтервал.

     Стаття 19. Умови зберiгання або умови використання харчового продукту

     1. Якщо харчовi продукти потребують спецiальних умов зберiгання та/або умов використання, такi умови мають бути зазначенi в iнформацiї про харчовий продукт.

     2. Для забезпечення належного зберiгання та використання харчових продуктiв пiсля вiдкриття упаковки в iнформацiї про харчовий продукт може зазначатися iнформацiя про умови зберiгання та/або строк споживання пiсля вiдкриття упаковки.

     Стаття 20. Основнi вимоги щодо зазначення країни походження або мiсця походження харчового продукту

     1. Зазначення країни походження або мiсця походження харчового продукту є обов'язковим у таких випадках:

     1) якщо неповiдомлення цiєї iнформацiї може ввести споживача в оману, зокрема, якщо iнформацiя, що супроводжує харчовий продукт, або iнформацiя на маркуваннi може навести на думку, що даний харчовий продукт має iншу країну походження або мiсце походження;

     2) для окремих типiв м'яса, що класифiкується за кодами УКТ ЗЕД, наведеними у додатку N 7 до цього Закону.

     2. У разi якщо зазначенi країна походження або мiсце походження харчового продукту не збiгаються з країною походження або мiсцем походження основного iнгредiєнта, необхiдно:

     1) зазначити країну походження або мiсце походження основного iнгредiєнта;

     2) вказати, що країна походження або мiсце походження основного iнгредiєнта вiдрiзняється вiд країни походження або мiсця походження харчового продукту.

     3. Порядок, спецiальнi вимоги до маркування та перелiк харчових продуктiв, для яких обов'язковим є зазначення країни походження або мiсця походження вiдповiдно до частин першої i другої цiєї статтi, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв.

     Стаття 21. Iнструкцiї з використання харчових продуктiв

     1. Iнструкцiї з використання або приготування харчових продуктiв повиннi мiстити iнформацiю, достатню для використання харчового продукту споживачем за призначенням.

     Стаття 22. Вмiст спирту

     1. Фактичний вмiст спирту в напоях з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць, крiм продукцiї, що класифiкується за кодом 2204 згiдно з УКТ ЗЕД, зазначається вiдповiдно до додатка N 8 до цього Закону.

     Стаття 23. Iнформацiя про поживну цiннiсть харчових продуктiв

     1. Обов'язкова iнформацiя про поживну цiннiсть харчових продуктiв має включати iнформацiю про:

     1) енергетичну цiннiсть;

     2) вмiст жирiв, насичених жирiв, вуглеводiв, цукрiв, бiлкiв та солi.

     За потреби поряд з iнформацiєю про поживну цiннiсть може розмiщуватися напис про те, що наявнiсть солi зумовлена виключно вмiстом натрiю, який має природне походження, а не додавався у процесi виробництва харчового продукту.

     2. Змiст обов'язкової iнформацiї про поживну цiннiсть харчових продуктiв, зазначеної в частинi першiй цiєї статтi, може бути доповнено зазначенням вмiсту однiєї або декiлькох таких речовин:

     1) мононенасиченi жири;

     2) полiненасиченi жири;

     3) полiоли;

     4) крохмаль;

     5) харчовi волокна;

     6) вiтамiни або мiнеральнi речовини, наведенi в додатку N 9 до цього Закону, якщо вони мiстяться в харчовому продуктi у значних кiлькостях.

     3. У разi якщо маркування фасованих харчових продуктiв мiстить обов'язкову iнформацiю про поживну цiннiсть, допускається повторення iнформацiї про енергетичну цiннiсть або про енергетичну цiннiсть та про вмiст жирiв, насичених жирiв, цукрiв та солi.

     4. Вимоги статей 23 - 27 цього Закону не застосовуються до дiєтичних добавок та води природної мiнеральної.

     Стаття 24. Обчислення енергетичної цiнностi та кiлькостi поживних речовин

     1. Обчислення енергетичної цiнностi здiйснюється за допомогою перевiдних коефiцiєнтiв, наведених у додатку N 10 до цього Закону.

     2. Значення енергетичної цiнностi та кiлькостi поживних речовин вказуються для харчових продуктiв у тому станi, в якому вони запропонованi для реалiзацiї.

     3. Зазначення енергетичної цiнностi може стосуватися харчових продуктiв пiсля їх приготування, за умови надання достатньо докладних iнструкцiй щодо приготування цих продуктiв для цiлей споживання.

     4. Величини енергетичної цiнностi харчового продукту та кiлькостi поживних речовин - це середнi значення, обчисленi за допомогою одного або декiлькох таких методiв залежно вiд вибору оператора ринку харчових продуктiв:

     1) аналiз харчових продуктiв, проведений виробником;

     2) обчислення, виконанi з використанням добре вiдомих або фактичних середнiх значень (величин) iнгредiєнтiв;

     3) обчислення, виконанi з використанням загально встановлених i прийнятих даних.

     5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, затверджує:

     1) допустимi вiдхилення мiж зазначеними в iнформацiї про харчовий продукт величинами енергетичної цiнностi, кiлькостi поживних речовин та фактичними значеннями цих параметрiв, визначеними пiд час проведення державного контролю;

     2) перевiднi коефiцiєнти для визначення вмiсту вiтамiнiв i мiнеральних речовин у харчових продуктах.

     Стаття 25. Способи зазначення енергетичної цiнностi харчових продуктiв

     1. Показники енергетичної цiнностi та вмiсту поживних речовин харчових продуктiв зазначаються в одиницях вимiрювання, наведених у додатку N 11 до цього Закону.

     2. Показники енергетичної цiнностi та вмiсту поживних речовин зазначаються на 100 грамiв або 100 мiлiлiтрiв харчового продукту.

     3. Якщо повiдомляється iнформацiя про вмiст вiтамiнiв та мiнеральних речовин, додатково до способу зазначення, встановленого частиною другою цiєї статтi, така iнформацiя має виражатися у вiдсотках до референсних величин споживання, встановлених у роздiлi I додатка N 9 до цього Закону.

     4. Додатково до способу зазначення, встановленого частиною другою цiєї статтi, iнформацiя про енергетичну цiннiсть та вмiст поживних речовин, передбачена частинами першою - третьою статтi 23 цього Закону, може виражатися у вiдсотках до референсних величин споживання, встановлених у роздiлi II додатка N 9 до цього Закону.

     5. У разi повiдомлення споживачам iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi поряд з такою iнформацiєю у маркуваннi додатково зазначається: "Середня референсна величина добового споживання для осiб старше 18 рокiв (8400 кДж/2000 ккал)".

     Стаття 26. Зазначення енергетичної цiнностi та кiлькiсного вмiсту поживних речовин на порцiю або на одиницю споживання

     1. У харчових продуктах показники енергетичної цiнностi та вмiсту поживних речовин для зручностi споживача можуть зазначатися на порцiю та/або на одиницю споживання, за умови що величина порцiї або одиницi споживання та кiлькiсть порцiй або одиниць споживання, що знаходяться в упаковцi, зазначена на етикетцi, у таких випадках:

     1) додатково до способу зазначення, встановленого частиною другою статтi 25 цього Закону;

     2) додатково до способу зазначення, встановленого частиною третьою статтi 25 цього Закону, щодо вмiсту вiтамiнiв i мiнеральних речовин;

     3) додатково до або замiсть способу зазначення, встановленого частиною четвертою статтi 25 цього Закону.

     2. Як виняток з положень частини другої статтi 23 цього Закону, у випадках, передбачених частиною третьою статтi 25 цього Закону, вмiст поживних речовин та/або вiдсотки до референсних величин споживання, встановлених роздiлом II додатка N 9 до цього Закону, можуть зазначатися в розрахунку лише на порцiю або на одиницю споживання.

     3. У разi зазначення вмiсту поживних речовин лише на порцiю або на одиницю споживання значення показника енергетичної цiнностi обчислюється на 100 грамiв або на 100 мiлiлiтрiв з розрахунку на порцiю або на одиницю споживання.

     4. Показники енергетичної цiнностi та вмiсту поживних речовин та/або референснi величини споживання, встановленi роздiлом II додатка N 9 до цього Закону, можуть зазначатися в розрахунку лише на порцiю або на одиницю споживання.

     5. Величина порцiї або одиницi споживання зазначається разом з iнформацiєю про поживну цiннiсть.

     Стаття 27. Надання iнформацiї про поживну цiннiсть харчового продукту

     1. Iнформацiя, зазначена у частинах першiй i другiй статтi 23 цього Закону, наводиться в одному полi видимостi, у чiткому форматi та, за доцiльностi, у порядку, встановленому додатком N 11 до цього Закону.

     2. Iнформацiя, зазначена в частинах першiй i другiй статтi 23 цього Закону, надається у формi таблицi. За вiдсутностi вiльного мiсця iнформацiя наводиться у форматi рядкiв.

     3. Iнформацiя, зазначена в частинi третiй статтi 23 цього Закону, має бути представлена в основному полi видимостi, а розмiр шрифту має задовольняти вимоги частини п'ятої статтi 8 цього Закону.

     4. Iнформацiя, зазначена у частинi третiй статтi 23 цього Закону, наводиться у форматi, вiдмiнному вiд формату, встановленого частиною другою цiєї статтi.

     5. У разi якщо показники енергетичної цiнностi або вмiсту поживних речовин у харчовому продуктi є незначними, iнформацiя про них може бути замiнена словами "мiстить незначну кiлькiсть...", що розмiщуються поряд з iнформацiєю про поживну цiннiсть (за наявностi).

     6. Додатково до форми зазначення, встановленої частинами другою i четвертою статтi 25, статтею 26 та частиною другою цiєї статтi, енергетичну цiннiсть та кiлькiсть поживних речовин можна зазначати в iншiй формi та/або представляти за допомогою графiчних форм або символiв, якщо вони:

     1) базуються на результатах наукових дослiджень, є зрозумiлими для споживачiв та не вводять споживачiв в оману;

     2) розроблялися з урахуванням результатiв консультацiй iз широким колом заiнтересованих сторiн та громадськiстю;

     3) застосовуються з метою сприяння розумiнню споживачами цiнностi або важливостi харчового продукту щодо калорiйностi та вмiсту поживних речовин у рацiонi харчування людини;

     4) базуються на науково обґрунтованих доказах розумiння пересiчним споживачем таких способiв зазначення чи надання iнформацiї;

     5) у разi застосування iнших форм надання iнформацiї базуються на референсних величинах споживання, встановлених у додатку N 9 до цього Закону, або, за їх вiдсутностi, на загальновизнаних наукових рекомендацiях щодо норм споживання поживних речовин або калорiйностi;

     6) є об'єктивними та недискримiнацiйними;

     7) у разi застосування не створюють перешкод для вiльного обiгу харчових продуктiв.

Роздiл IV
IНФОРМАЦIЯ ПРО ХАРЧОВI ПРОДУКТИ, ЩО НАДАЄТЬСЯ В ДОБРОВIЛЬНОМУ ПОРЯДКУ

     Стаття 28. Основнi вимоги до iнформацiї про харчовi продукти, що надається в добровiльному порядку

     1. Iнформацiя про харчовi продукти, що надається в добровiльному порядку:

     1) не повинна вводити споживачiв в оману;

     2) не повинна бути незрозумiлою чи заплутаною для споживача;

     3) за потреби має базуватися на вiдповiдних наукових даних.

     2. Оператор ринку харчових продуктiв, вiдповiдальний за iнформацiю про харчовий продукт, може зазначати у маркуваннi слово "натуральний" щодо молочних продуктiв та/або їх iнгредiєнтiв, якщо вони вiдповiдають таким критерiям:

     1) продукт або iнгредiєнт не вироблено з сировини штучного походження (яка не є природною сировиною рослинного походження, тваринного походження, водоростей, грибiв, мiкроорганiзмiв, мiнеральних речовин, вiтамiнiв, якi не були iдентифiкованi);

     2) продукт або iнгредiєнт не мiстить iнгредiєнтiв, вироблених iз сировини штучного походження;

     3) продукт або iнгредiєнт не мiстить штучних барвникiв, штучних ароматизаторiв, штучних консервантiв, штучних стабiлiзаторiв, штучних харчових добавок, штучних пiдсолоджувачiв;

     4) продукт або iнгредiєнт отримано або вироблено iз сировини в результатi фiзичних та/або ферментативних, та/або мiкробiологiчних процесiв переробки, у тому числi iз застосуванням pH-регулювання бiологiчним методом;

     5) продукт або iнгредiєнт вироблено без застосування методiв генної iнженерiї.

     3. У маркуваннi молочних продуктiв забороняється використовувати слово "натуральний" щодо продуктiв:

     1) з повнiстю або частково замiненими складовими молока (молочний жир, молочний бiлок, лактоза);

     2) у виробництвi яких використовувалися жири та/або бiлки немолочного походження, а також будь-якi стабiлiзатори та консерванти (для традицiйних молочних продуктiв).

     4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, затверджує вимоги до такої iнформацiї про харчовi продукти, рiшення про надання якої та умови надання приймається оператором ринку харчових продуктiв, вiдповiдальним за iнформацiю про харчовий продукт, у добровiльному порядку:

     1) iнформацiя про можливу або випадкову присутнiсть у харчових продуктах речовин або продуктiв, що спричиняють алергiчнi реакцiї або непереносимiсть;

     2) iнформацiя, пов'язана з придатнiстю харчового продукту для споживання вегетарiанцями та веганцями;

     3) значення i зазначення референсних величин споживання додатково до референсних величин споживання, наведених у додатку N 9 до цього Закону;

     4) перевiднi коефiцiєнти для обчислення енергетичної цiнностi додатково до встановлених у додатку N 10 до цього Закону.

     5. Iнформацiя про харчовi продукти, що надається в добровiльному порядку, не повинна зазначатися у спосiб, що зменшує площу поверхнi, необхiдної для надання обов'язкової iнформацiї про харчовi продукти.

Роздiл V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ОПЕРАТОРIВ РИНКУ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

     Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти

     1. Державний контроль за додержанням законодавства щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

     Стаття 30. Вiдповiдальнiсть операторiв ринку харчових продуктiв за порушення законодавства щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти

     1. Оператори ринку харчових продуктiв, виннi у порушеннi вимог цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть у межах дiяльностi, яку вони провадять, вiдповiдно до Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин".

Роздiл VI
ПРИКIНЦЕВI ТА ПЕРЕХIДНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю через шiсть мiсяцiв з дня його опублiкування, крiм:

     частини одинадцятої статтi 6 цього Закону, яка вводиться в дiю з дня набрання чинностi цим Законом;

     пiдпункту "г" пiдпункту 2 пункту 4 та пункту 5 цього роздiлу, якi вводяться в дiю з дня набрання чинностi цим Законом.

     2. Установити, що харчовi продукти, якi вiдповiдають вимогам законодавства щодо надання споживачам iнформацiї про харчовi продукти, що дiяло до введення в дiю цього Закону, але не вiдповiдають вимогам цього Закону, можуть вироблятися та/або вводитися в обiг протягом трьох рокiв пiсля введення в дiю цього Закону. Такi харчовi продукти можуть перебувати в обiгу до настання кiнцевої дати споживання або закiнчення строку придатностi.

     3. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невiд'ємною частиною.

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами):

     а) абзаци тридцять третiй i сорок шостий статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "спирт етиловий ректифiкований неденатурований - спирт етиловий з вмiстом спирту бiльше 80 вiдсоткiв об'ємних одиниць, отриманий шляхом фракцiйної перегонки етилового спирту-сирцю або брагоректифiкацiєю дозрiлої бражки";

     "зерновий дистилят - спирт харчовий питний етиловий дистильований, отриманий шляхом дистиляцiї, мiцнiстю до 70 вiдсоткiв об'ємних одиниць, що використовується для виробництва алкогольних напоїв та спиртовмiсних харчових напоїв i виробляється iз зернової сировини/зернових культур";

     б) у статтi 11:

     у частинi першiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "1. Маркування алкогольних напоїв (крiм продукцiї, зазначеної у частинi другiй цiєї статтi), якi реалiзуються в Українi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, та має мiстити таку iнформацiю";

     абзац другий виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "найменування та мiсцезнаходження оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за iнформацiю про алкогольний напiй, а для iмпортованих алкогольних напоїв - найменування та мiсцезнаходження iмпортера (у разi змiни найменування виробника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетцi своє попереднє найменування протягом 18 мiсяцiв з дня змiни його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство)";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Маркування виноробної продукцiї, у тому числi сидру i перрi (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалiзується в Українi, здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Маркування виноробної продукцiї, у тому числi сидру i перрi (без додавання спирту), зброджених напоїв, одержаних виключно в результатi природного (натурального) бродiння фруктових, ягiдних та фруктово-ягiдних сокiв, з вмiстом спирту не бiльше 8,5 вiдсотка об'ємних одиниць (без додавання спирту), яка реалiзується в Українi, має мiстити таку iнформацiю";

     абзац другий виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "найменування та мiсцезнаходження оператора ринку харчових продуктiв, вiдповiдального за надання iнформацiї про алкогольний напiй, а для iмпортованих алкогольних напоїв - найменування та мiсцезнаходження iмпортера (у разi змiни найменування виробника у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетцi своє попереднє найменування протягом 18 мiсяцiв з дня змiни його найменування у зв'язку iз змiною типу акцiонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акцiонерного товариства в iнше господарське товариство)";

     абзац сiмнадцятий виключити;

     абзац п'ятий частини четвертої викласти в такiй редакцiї:

     "Змiни до цiєї статтi набирають чинностi не ранiше нiж через 24 мiсяцi з дня опублiкування закону про внесення вiдповiдних змiн";

     2) у Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2014 р., N 41 - 42, ст. 2024 iз наступними змiнами):

     а) у статтi 1:

     у частинi першiй:

     пункти 23, 28, 29, 38 i 66 виключити;

     пункт 27 викласти в такiй редакцiї:

     "27) заклад громадського харчування - ресторан, бар, кафе, їдальня, закусочна, пiцерiя, кулiнарiя, кiоск чи iнший заклад незалежно вiд територiальних ознак (мiсця) провадження господарської дiяльностi з громадського харчування та ступеня доступностi харчування будь-яким особам";

     абзац четвертий пункту 44 викласти в такiй редакцiї:

     "iнформацiя про харчовий продукт, надана споживачевi, зокрема шляхом зазначення у маркуваннi, та iнша загальнодоступна споживачевi iнформацiя про уникнення негативних для здоров'я наслiдкiв, пов'язаних з харчовим продуктом чи категорiєю харчових продуктiв";

     пункт 47 викласти в такiй редакцiї:

     "47) неправильно маркований харчовий продукт - харчовий продукт, маркування якого не вiдповiдає вимогам законодавства";

     доповнити пунктом 96 такого змiсту:

     "96) харчовий ензим - продукт, отриманий з рослин, тварин або мiкроорганiзмiв, або продуктiв з них, включаючи продукт, отриманий у процесi ферментацiї з використанням мiкроорганiзмiв, що має у складi один або кiлька ензимiв, здатних каталiзувати характернi бiохiмiчнi реакцiї, та доданий до харчового продукту для технологiчного призначення на будь-якому етапi виробництва, переробки, приготування, обробки, пакування, транспортування або зберiгання харчових продуктiв";

     частину другу доповнити другим реченням такого змiсту: "Термiни "етикетка", "iнгредiєнт" та "маркування" вживаються в цьому Законi у значеннях, наведених у Законi України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв";

     б) частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Законодавство про безпечнiсть та окремi показники якостi харчових продуктiв складається з Конституцiї України, цього Закону, законiв України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин", "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв" та iнших актiв, виданих вiдповiдно до зазначених нормативно-правових актiв";

     в) абзац третiй частини першої статтi 3 викласти в такiй редакцiї:

     "вимоги до окремих показникiв якостi харчових продуктiв";

     г) статтю 20 доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Операторам ринку забороняється здiйснювати обiг харчових продуктiв, отриманих з потужностей, що не пройшли державної реєстрацiї або не отримали експлуатацiйного дозволу вiдповiдно до цього Закону, та/або використовувати такi харчовi продукти у виробництвi iнших харчових продуктiв";

     ґ) доповнити статтею 221 такого змiсту:

     "Стаття 221. Позначення, що iдентифiкує партiю, до якої належить харчовий продукт

     1. Харчовий продукт може бути введений в обiг та перебувати в обiгу лише за наявностi на його маркуваннi позначення, що iдентифiкує партiю, до якої належить такий харчовий продукт, крiм випадкiв, передбачених частинами другою i восьмою цiєї статтi.

     2. Вимога, встановлена частиною першою цiєї статтi, не застосовується:

     1) до харчових продуктiв, якi пiсля виходу з виробничої зони пiдлягають продажу або постачаються на склади тимчасового зберiгання, пiдготовки чи пакування, або транспортуються до потужностей з їх обробки чи переробки, або гуртуються для негайної обробки чи переробки;

     2) якщо нефасований харчовий продукт вмiщується в упаковку в мiсцях продажу кiнцевому споживачевi, у тому числi на прохання споживача;

     3) до упаковки або тари, найбiльша поверхня якої має площу менше 10 квадратних сантиметрiв;

     4) до iндивiдуальних порцiй морозива. Позначення, що iдентифiкує партiю морозива, наноситься на групову упаковку.

     3. У кожному випадку партiя визначається оператором ринку, який є виробником, обробником або пакувальником вiдповiдного харчового продукту, чи оператором ринку, яким харчовий продукт введено в обiг.

     4. Позначенню, передбаченому частиною першою цiєї статтi, має передувати велика лiтера "L" латинської абетки, крiм випадкiв, коли таке позначення чiтко вiдрiзняється вiд iнших позначень у маркуваннi.

     5. Для фасованих харчових продуктiв позначення, передбачене частиною першою цiєї статтi, та, за потреби, велика лiтера "L" латинської абетки наносяться на упаковку або на етикетку, прикрiплену до неї.

     6. Для нефасованих харчових продуктiв позначення, передбачене частиною першою цiєї статтi, та, за потреби, велика лiтера "L" латинської абетки наносяться на упаковку або контейнер або, за їх вiдсутностi, зазначаються в документах, що супроводжують харчовий продукт.

     7. Позначення, передбачене частиною першою цiєї статтi, має бути нанесене чiтко, розбiрливо та без можливостi його видалення.

     8. Якщо маркування харчового продукту мiстить мiнiмальний термiн його придатностi або дату "вжити до...", що складається з дня i мiсяця у вiдповiдному порядку та у незакодованiй формi, позначення, що iдентифiкує партiю, не зазначається";

     д) статтю 39 виключити;

     3) у Законi України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 31, ст. 343; 2018 р., N 41, ст. 320):

     а) пункт 5 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "5) вантаж - певна кiлькiсть харчових продуктiв, кормiв, сiна, соломи, побiчних продуктiв тваринного походження одного виду (вiдповiдно до затверджених форм мiжнародних сертифiкатiв, якщо їх затвердження передбачається цим Законом), що супроводжується одним мiжнародним сертифiкатом (якщо його наявнiсть вимагається згiдно iз законом), перевозиться одним транспортним засобом та надходить з однiєї країни або її окремої територiї (зони або компартмента)";

     б) частину дванадцяту статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "12. Оператор ринку, який не погоджується з результатами основного лабораторного дослiдження (випробування), має право подати до компетентного органу заяву про проведення арбiтражного лабораторного дослiдження (випробування), в якiй зазначає уповноважену референс-лабораторiю, що використовує пiдтверджувальнi (референс) методи (методики) та розташована в Українi, або референс-лабораторiю, розташовану у державi Європейського Союзу, в якiй просить провести арбiтражне лабораторне дослiдження (випробування) iз зазначенням вiдповiдних пiдтверджувальних (референс) методiв (методик). Арбiтражне лабораторне дослiдження (випробування) не може проводитися в уповноваженiй лабораторiї, яка проводила основне лабораторне дослiдження (випробування). У разi якщо протягом п'яти робочих днiв з дня отримання оператором ринку повiдомлення про результати основного лабораторного дослiдження (випробування) така заява не подана оператором ринку, результати основного лабораторного дослiдження (випробування), що свiдчать про невiдповiднiсть, вважаються остаточними";

     в) у статтi 41:

     пункт 5 частини восьмої викласти в такiй редакцiї:

     "5) ввозяться (пересилаються) як торговельнi (виставковi) зразки або об'єкти наукових дослiджень, за умови попереднього надання компетентному органу iнформацiї про такi продукти та вiдсутностi обґрунтованого заперечення компетентного органу проти такого ввезення (пересилання), надiсланого (наданого) вiдповiдному оператору ринку протягом 10 робочих днiв з дня отримання iнформацiї про такi продукти. Заперечення компетентного органу проти ввезення (пересилання) продуктiв у такому порядку вважаються обґрунтованими лише у разi, якщо їх ввезення (пересилання) може створити загрозу для життя та/або здоров'я людини та/або тварини";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. У разi якщо оператор ринку попередньо не надав компетентному органу iнформацiю про продукти, ввезення (пересилання) яких вiн планує здiйснити як торговельних (виставкових) зразкiв або об'єктiв наукових дослiджень, або якщо компетентний орган надiслав (надав) оператору ринку свої обґрунтованi заперечення проти такого ввезення (пересилання), вiдповiднi продукти не можуть бути ввезенi на митну територiю України в порядку, передбаченому пунктом 5 частини восьмої цiєї статтi.

     Продукти можуть бути ввезенi на митну територiю України як торговельнi (виставковi) зразки або об'єкти наукових дослiджень у порядку, передбаченому пунктом 5 частини восьмої цiєї статтi, якщо вони супроводжуються документом, що пiдтверджує попереднє повiдомлення компетентного органу про їх ввезення у зазначеному порядку, здiйснене не пiзнiше нiж за 10 робочих днiв до прибуття вiдповiдного вантажу на призначений прикордонний iнспекцiйний пост, та за вiдсутностi на вiдповiдному призначеному прикордонному iнспекцiйному посту обґрунтованих заперечень компетентного органу проти такого ввезення. Вiдповiдне попереднє повiдомлення повинно мiстити опис вантажу з продуктами, iнформацiю про призначений прикордонний iнспекцiйний пост, на який планується прибуття вантажу, орiєнтовний час прибуття вантажу та кiнцевий пункт його призначення.

     Продукти, ввезенi (пересланi) на митну територiю України згiдно з пунктом 5 частини восьмої цiєї статтi, пiсля їх використання за призначенням мають бути знищенi або вивезенi (пересланi) за межi України у спосiб, що унеможливлює заподiяння шкоди здоров'ю людини та/або тварини. Правила поводження з продуктами, ввезеними (пересланими) на митну територiю України як торговельнi (виставковi) зразки або об'єкти наукових дослiджень, затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв та у сферi ветеринарної медицини";

     г) статтю 42 доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. У разi якщо пiд час ввезення продуктiв у контейнерах на митну територiю України морським, залiзничним або повiтряним транспортом вiдбулася замiна транспортного засобу, на якому здiйснювалося перевезення таких контейнерiв, оператор ринку зобов'язаний надати документи щодо простежуваностi перемiщення вiдповiдного вантажу (час i мiсце перевантаження, назва транспортних засобiв) та вiдобразити таке перевантаження при заповненнi вiдповiдної частини загального ветеринарного документа на ввезення. Така замiна транспортного засобу здiйснюється лише за умови неушкодженостi опломбування вiдповiдного контейнера з продуктами";

     ґ) у частинi першiй статтi 65:

     абзац другий пункту 5 викласти в такiй редакцiї:

     "тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi тридцяти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi двадцяти мiнiмальних заробiтних плат";

     доповнити пунктами 20 - 23 такого змiсту:

     "20) порушення встановлених законодавством вимог до надання iнформацiї для споживачiв щодо харчових продуктiв, надання неточної, недостовiрної та незрозумiлої для споживачiв iнформацiї про харчовий продукт -

     тягнуть за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi п'ятнадцяти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат;

     21) змiну оператором ринку харчових продуктiв iнформацiї, що супроводжує харчовий продукт, у випадку, передбаченому статтею 5 Закону України "Про iнформацiю для споживачiв щодо харчових продуктiв", -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi п'ятнадцяти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi десяти мiнiмальних заробiтних плат;

     22) реалiзацiю харчових продуктiв або кормiв, маркування яких не вiдповiдає законодавству, якщо це не створює загрози для життя та/або здоров'я людини або тварини, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi п'яти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi трьох мiнiмальних заробiтних плат;

     23) ненадання iнформацiї споживачевi щодо речовин та харчових продуктiв, якi спричиняють алергiчнi реакцiї або непереносимiсть, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб у розмiрi тридцяти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - у розмiрi двадцяти мiнiмальних заробiтних плат";

     4) у Законi України "Про безпечнiсть та гiгiєну кормiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2018 р., N 10, ст. 53):

     а) абзац п'ятий пункту 1 частини першої статтi 6 виключити;

     б) статтю 18 доповнити частиною двадцять другою такого змiсту:

     "22. На виконання вимог цього Закону та Положення про державну реєстрацiю кормових добавок центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзацiю державної полiтики у сферi ветеринарної медицини, затверджує Порядок формування реєстрацiйного досьє";

     в) у статтi 23:

     абзац другий частини першої замiнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "Маркування кормiв виконується державною мовою.

     За рiшенням оператора ринку, вiдповiдального за маркування корму, поряд iз текстом, викладеним державною мовою, може розмiщуватися його переклад iншими мовами.

     Маркування кормiв, призначених для експорту, здiйснюється згiдно з умовами вiдповiдної експортної угоди.

     Знаки для товарiв i послуг можуть наводитися у маркуваннi в тому виглядi, в якому їм надана правова охорона в Українi вiдповiдно до законодавства";

     доповнити частиною тринадцятою такого змiсту:

     "13. При повiдомленнi iнформацiї про кiлькiсть корму, а також iнших вiдомостей, що зазначаються в одиницях вимiрювання певних величин, застосовуються українськi позначення:

     одиниць вимiрювання (з використанням лiтер українського алфавiту) Мiжнародної системи одиниць (SI);

     одиницi, що не входять до Мiжнародної системи одиниць (SI), але дозволенi до використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi метрологiї та метрологiчної дiяльностi;

     комбiнацiї одиниць Мiжнародної системи одиниць (SI) та дозволених позасистемних одиниць. Одночасно у маркуваннi кормiв можуть бути застосованi мiжнароднi позначення одиниць вимiрювання (з використанням лiтер латинського чи грецького алфавiту)".

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України з метою створення належних умов для реалiзацiї цього Закону:

     вжити заходiв до приведення у вiдповiднiсть iз цим Законом нормативно-правових актiв, забезпечивши набрання ними чинностi одночасно з введенням у дiю цього Закону, шляхом:

     1) приведення своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     3) забезпечення перегляду i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     4) забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом, з урахуванням вимог законодавства Європейського Союзу, визначених Угодою про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї i їх державами-членами, з iншої сторони.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
6 грудня 2018 року
N 2639-VIII

 

Додаток N 1
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ПЕРЕЛIК РЕЧОВИН ТА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, ЯКI СПРИЧИНЯЮТЬ АЛЕРГIЧНI РЕАКЦIЇ АБО НЕПЕРЕНОСИМIСТЬ

     1. Злаки, що мiстять глютен, а саме: пшениця (пшениця спельта та камут), жито, ячмiнь, овес або їх гiбриднi види та продукти з них, крiм:

     1) сиропiв з глюкози на основi пшеницi, включно з декстрозою;

     2) мальтодекстринiв на основi пшеницi;

     3) сиропiв з глюкози на основi ячменю;

     4) зернових, що використовуються для виробництва спиртових дистилятiв.

     2. Ракоподiбнi та продукти з ракоподiбних.

     3. Яйця та продукти з яєць.

     4. Риба та продукти з риби, крiм:

     1) риб'ячого желатину, що використовується як носiй для вiтамiнiв або каротиноїдних препаратiв;

     2) риб'ячого желатину або риб'ячого клею, що використовується як освiтлювач для пива та вина.

     5. Арахiс та продукти з арахiсу.

     6. Соєвi боби та продукти з них, крiм:

     1) повнiстю рафiнованих соєвої олiї та жиру;

     2) природних змiшаних токоферолiв (E306), природного D-альфа-токоферолу, природного D-альфа-токоферолу ацетату та природного D-альфа-токоферолу сукцинату, джерелом яких є соя;

     3) фiтостеролiв та ефiрiв фiтостеролiв, що походять з рослинної олiї, джерелом якої є соя;

     4) рослинного ефiру станолу, виробленого зi стеролiв рослинної олiї, джерелом якої є соя.

     7. Молоко та продукти з молока (включаючи лактозу), крiм:

     1) сироватки, що використовується для виробництва спиртових дистилятiв;

     2) лактитолу.

     8. Горiхи, а саме: мигдаль (Amygdalus communis L.), лiсовий горiх (Corylus avellana), горiх грецький (Juglans regia), кеш'ю (Anacardium occidentale), пекан (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), бразильський горiх (Bertholletia excelsa), фiсташка (Pistacia vera), макадамiя або горiхи Квiнсленда (Macadamia ternifolia), продукти з цих горiхiв, крiм горiхiв, що використовуються для виробництва алкогольних продуктiв перегонки.

     9. Селера та продукти з селери.

     10. Гiрчиця та продукти з гiрчицi.

     11. Насiння кунжуту та продукти з насiння кунжуту.

     12. Двоокис сiрки та сульфiти у концентрацiї понад 10 мiлiграмiв на кiлограм або 10 мiлiграмiв на лiтр в розрахунку на сумарний обсяг оксиду сiрки (SO2), що розраховуються для продуктiв, якi пропонуються як готовi до споживання або вiдновленi згiдно з iнструкцiями виробникiв.

     13. Люпин та продукти з люпину.

     14. Молюски та продукти з молюскiв.

     Примiтка* У разi iснування наукового обґрунтування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi охорони здоров'я, затверджує змiни до цього Перелiку, доповнюючи його речовинами i харчовими продуктами, зазначення яких в iнформацiї про харчовий продукт є обов'язковим згiдно з цим Законом.

 

Додаток N 2
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ПЕРЕЛIК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, IНФОРМАЦIЯ ПРО ЯКI ПОВИННА МIСТИТИ ДОДАТКОВI ДАНI

ТИП АБО КАТЕГОРIЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ ДОДАТКОВI ДАНI
1. Харчовi продукти, запакованi в середовищi певних газiв
1.1. Харчовi продукти, строк придатностi яких подовжено за допомогою консервуючих газiв, використання яких дозволено законодавством "Запаковано в захисному середовищi"
2. Харчовi продукти, що мiстять пiдсолоджувачi
2.1. Харчовi продукти, що мiстять пiдсолоджувач або пiдсолоджувачi, використання яких дозволено законодавством "З пiдсолоджувачем(ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
2.2. Харчовi продукти, що мiстять доданий цукор або цукри i пiдсолоджувач, або пiдсолоджувачi, використання яких дозволено законодавством "З цукром(ами) та пiдсолоджувачем(ами)". Це словосполучення має супроводжувати назву харчового продукту
2.3. Харчовi продукти, що мiстять аспартам або сiль аспартам-ацесульфаму, використання яких дозволено законодавством "Мiстить аспартам (джерело фенiлаланiну)" (на етикетцi, якщо аспартам або сiль аспартам-ацесульфаму зазначенi в перелiку iнгредiєнтiв лише iндексом вiдповiдно до Європейської цифрової системи (E)
"Мiстить джерело фенiлаланiну" (на етикетцi, якщо аспартам або сiль аспартам-ацесульфаму зазначенi в перелiку iнгредiєнтiв пiд своєю назвою)
2.4. Харчовi продукти, що мiстять понад 10 вiдсоткiв доданих полiолiв, використання яких дозволено законодавством "Надмiрне споживання може спричинити послаблювальний ефект"
3. Харчовi продукти, що мiстять глiциризинову кислоту або амонiєву сiль глiциризинової кислоти
3.1. Кондитерськi вироби або напої, що мiстять глiциризинову кислоту або амонiєву сiль глiциризинової кислоти внаслiдок додавання цих речовин або рослини локрицi (Glycyrrhiza glabra) в концентрацiї 100 мiлiграмiв на 1 кiлограм або 10 мiлiграмiв на 1 лiтр чи бiльше "Мiстить локрицю" (одразу пiсля перелiку iнгредiєнтiв, якщо локриця не включена до перелiку iнгредiєнтiв i не зазначається в назвi харчового продукту. За вiдсутностi перелiку iнгредiєнтiв цi слова мають супроводжувати назву харчового продукту)
3.2. Кондитерськi вироби, що мiстять глiциризинову кислоту або амонiєву сiль глiциризинової кислоти внаслiдок додавання цих речовин або рослини локрицi (Glycyrrhiza glabra) в концентрацiї 4 грами на 1 кiлограм або бiльше "Мiстить локрицю. Людям, якi мають гiпертонiчну хворобу, слiд уникати надмiрного споживання" (одразу пiсля перелiку iнгредiєнтiв. За вiдсутностi перелiку iнгредiєнтiв цi слова мають супроводжувати назву харчового продукту)
3.3. Напої, що мiстять глiциризинову кислоту або амонiєву сiль глiциризинової кислоти внаслiдок додавання цих речовин або рослини локрицi (Glycyrrhiza glabra) в концентрацiї 50 мiлiграмiв на 1 кiлограм або бiльше, чи 300 мiлiграмiв на 1 лiтр або бiльше, якщо напої мiстять понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць спирту1 "Мiстить локрицю. Людям, якi мають гiпертонiчну хворобу, слiд уникати надмiрного споживання" (одразу пiсля перелiку iнгредiєнтiв. За вiдсутностi перелiку iнгредiєнтiв цi слова мають супроводжувати назву харчового продукту)
4. Напої з високим вмiстом кофеїну або харчовi продукти iз додаванням кофеїну
4.1. Напої (крiм напоїв на основi кави, чаю чи екстрактiв кави або чаю, назва яких включає слово "кава" або "чай"), якi:
призначенi для споживання без модифiкацiї i мiстять кофеїн з будь-якого джерела в обсязi понад 150 мiлiграмiв на 1 лiтр або
у концентрованiй або сухiй формi та пiсля вiдновлення мiстять кофеїн з будь-якого джерела в обсязi понад 150 мiлiграмiв на 1 лiтр
"Високий вмiст кофеїну. Не рекомендовано для дiтей, вагiтних жiнок та жiнок у перiод лактацiї" (у тому самому полi видимостi, що й назва напою, пiсля чого у дужках та вiдповiдно до положень частин третьої i п'ятої статтi 8 цього Закону зазначається вмiст кофеїну в мiлiграмах на 100 мiлiлiтрiв)
4.2. Харчовi продукти (крiм напоїв), до яких кофеїн доданий з фiзiологiчною метою "Мiстить кофеїн. Не рекомендовано для дiтей та вагiтних жiнок" (у тому самому полi видимостi, що й назва харчового продукту, пiсля чого у дужках та вiдповiдно до положень частин третьої i п'ятої статтi 8 цього Закону зазначається вмiст кофеїну в грамах на 100 мiлiлiтрiв. У разi додавання до харчового продукту кофеїну як харчової добавки його вмiст зазначається у розрахунку на порцiю згiдно з розмiщеними у маркуваннi рекомендацiями щодо добової норми споживання)
5. Харчовi продукти з добавками фiтостеролiв, ефiрiв фiтостеролiв, фiтостанолiв та ефiрiв фiтостанолiв
5.1. Харчовi продукти або iнгредiєнти харчових продуктiв з добавками фiтостеролiв, ефiрiв фiтостеролiв, фiтостанолiв або ефiрiв фiтостанолiв "Iз додаванням рослинних стеролiв" або "iз додаванням рослинних станолiв" (у тому самому полi видимостi, що й назва харчового продукту)
Кiлькiсний вмiст доданих фiтостеролiв, ефiрiв фiтостеролiв, фiтостанолiв або ефiрiв фiтостанолiв (виражений у вiдсотках або у грамах вiльних рослинних стеролiв/рослинних станолiв на 100 грамiв або
100 мiлiлiтрiв харчового продукту) зазначається у перелiку iнгредiєнтiв
Iнформацiя про те, що харчовий продукт не призначений для людей, якi не мають контролювати рiвень холестерину в кровi
Iнформацiя про те, що люди, якi приймають лiки для зниження рiвня холестерину в кровi, мають споживати продукт лише пiд наглядом лiкаря
Добре видима iнформацiя про те, що харчовий продукт, зважаючи на його поживнi властивостi, не рекомендований для вагiтних жiнок, жiнок у перiод лактацiї та дiтей вiком до п'яти рокiв
Порада про споживання харчового продукту як складової частини збалансованого та рiзноманiтного рацiону, зокрема про регулярне споживання фруктiв та овочiв для пiдтримання в органiзмi належного рiвня каротиноїдiв
Iнформацiя про те, що слiд уникати споживання добавок рослинних стеролiв та рослинних станолiв у кiлькостi понад 3 грами на добу (у тому самому полi видимостi, що й iнформацiя, розмiщення якої вимагається пунктом 3)
Визначення порцiї харчового продукту або iнгредiєнта харчового продукту (бажано в грамах або мiлiлiтрах) iз зазначенням кiлькiсного вмiсту рослинних стеролiв та рослинних станолiв у кожнiй порцiї
6. Заморожене м'ясо, замороженi м'яснi напiвфабрикати та замороженi непереробленi рибопродукти
6.1. Заморожене м'ясо, замороженi м'яснi напiвфабрикати та замороженi непереробленi рибопродукти Дата замороження вiдповiдно до частини четвертої статтi 18 цього Закону

____________
     1 (Застосовується до харчових продуктiв, готових до споживання або вiдновлених згiдно з iнструкцiями виробника)

 

Додаток N 3
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ВИЗНАЧЕННЯ ВИСОТИ МАЛИХ ЛIТЕР БЕЗ ВИНОСНИХ ЕЛЕМЕНТIВ

     Умовнi позначення:

     1 - верхня лiнiя малих лiтер з верхнiм виносним елементом;

     2 - верхня лiнiя великих лiтер;

     3 - верхня лiнiя малих лiтер;

     4 - нижня лiнiя шрифту;

     5 - нижня лiнiя малих лiтер з нижнiм виносним елементом;

     6 - висота лiтер без виносних елементiв;

     7 - розмiр шрифту.

 

Додаток N 4
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ПЕРЕЛIК ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ, НА ЯКI НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ ВИМОГА ЩОДО ЗАЗНАЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОЖИВНУ ЦIННIСТЬ

     1. Непереробленi продукти, що складаються з одного iнгредiєнта або однiєї категорiї iнгредiєнтiв.

     2. Переробленi продукти, якi пiддавалися лише одному виду переробки - дозрiванню, що складаються з одного iнгредiєнта або однiєї категорiї iнгредiєнтiв.

     3. Вода питна, у тому числi вода, до якої додано лише дiоксид вуглецю та/або ароматизатори.

     4. Трави, прянощi або їх сумiшi.

     5. Сiль та її замiнники.

     6. Столовi пiдсолоджувачi.

     7. Кавовi екстракти та екстракти цикорiю, цiлi або меленi зерна кави, цiлi або меленi зерна кави без кофеїну.

     8. Трав'янi та фруктовi настоянки, чай, чай без кофеїну, розчинний чай або чайний екстракт, розчинний чай або чайний екстракт без кофеїну, якi не мiстять iнших доданих iнгредiєнтiв, крiм ароматизаторiв, що не змiнюють поживну цiннiсть чаю.

     9. Ферментованi оцти та замiнники оцту, включаючи тi, в яких єдиними доданими iнгредiєнтами є ароматизатори.

     10. Ароматизатори.

     11. Харчовi добавки.

     12. Допомiжнi матерiали для переробки.

     13. Харчовi ензими.

     14. Желатин.

     15. Згущувачi.

     16. Дрiжджi.

     17. Жувальна гумка.

     18. Харчовi продукти в упаковцi або контейнерах, найбiльша поверхня яких має площу менше 25 квадратних сантиметрiв.

     19. Харчовi продукти, у тому числi харчовi продукти, виробленi вручну, що постачаються виробником у малих обсягах безпосередньо кiнцевому споживачевi або мiсцевим пiдприємствам роздрiбної торгiвлi, якi, у свою чергу, постачають їх кiнцевому споживачу.

     20. Напої з вмiстом спирту етилового понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць.

     21. Дiєтичнi добавки.

 

Додаток N 5
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

СПЕЦIАЛЬНI ВИМОГИ ДО ПОЗНАЧЕННЯ "РУБЛЕНЕ М'ЯСО"

     Критерiї складу, що перевiряються на основi середньодобових значень:

  Вмiст жиру
у вiдсотках
Спiввiдношення вмiсту колагену до вмiсту тваринних бiлкiв1
Пiсне рублене м'ясо < 7 % < 12 %
Чиста рублена яловичина < 20 % < 15 %
Рублене м'ясо, що мiстить свинину < 30 % < 18 %
Рублене м'ясо iнших тварин < 25 % < 15 %

____________
     1 Спiввiдношення вмiсту колагену до вмiсту тваринних бiлкiв виражається як вiдсотковий вмiст колагену у тваринному бiлку, який обчислюється шляхом помноження вмiсту гiдроксипролiну на коефiцiєнт 8.

     Iншi показники критерiїв складу для позначення "рублене м'ясо" можуть бути встановленi наказом центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферах безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, за умови наукового обґрунтування встановлення таких показникiв.

     Маркування також має мiстити таку iнформацiю (у вiдсотках):

     "Вмiст жиру менше...";

     "Спiввiдношення вмiсту колагену до вмiсту тваринних бiлкiв менше...".

     Фасованi харчовi продукти, призначенi для постачання кiнцевому споживачу, що мiстять рублене м'ясо птицi або непарнокопитних, та м'яснi напiвфабрикати, що мiстять м'ясо механiчного обвалювання, повиннi мати позначку про те, що такi харчовi продукти мають бути приготовленi перед вживанням.

 

Додаток N 6
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ЗАЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ IНГРЕДIЄНТIВ

I. ОСОБЛИВI ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАЗНАЧЕННЯ IНГРЕДIЄНТIВ У ПОРЯДКУ ЗМЕНШЕННЯ МАСИ

Категорiя iнгредiєнта Положення щодо зазначення iнгредiєнта за масою
1. Додана вода i леткi продукти Наводяться впорядкованими за масою в готовому продуктi. Кiлькiсть води, доданої до харчового продукту як iнгредiєнт, обчислюється шляхом вiдрахування вiд загальної кiлькостi готового продукту загальної кiлькостi iнших використаних iнгредiєнтiв. Обчислення доданої води не вимагається, якщо її маса не перевищує 5 вiдсоткiв маси готового продукту. Цей виняток не застосовується до м'яса, м'ясних напiвфабрикатiв, неперероблених рибних продуктiв i неперероблених двостулкових молюскiв
2. Iнгредiєнти, що використовуються у концентрованiй або дегiдратованiй формi та були вiдновленi у процесi виробництва Можуть наводитися впорядкованими за масою, визначеною перед їх концентрацiєю або зневодненням
3. Iнгредiєнти, що використовуються в концентрованих або дегiдратованих харчових продуктах, якi призначенi для вiдновлення шляхом додавання води Можуть наводитися в порядку їх пропорцiйного вмiсту у вiдновленому продуктi, за умови що перелiк iнгредiєнтiв супроводжується словами "iнгредiєнти вiдновленого продукту" або "iнгредiєнти готового до використання продукту"
4. Фрукти, овочi або гриби, якщо жоден з таких продуктiв iстотно не переважає за масою, що використовуються у спiввiдношеннях, якi з великою ймовiрнiстю можуть змiнюватися, у разi їх використання в сумiшах як iнгредiєнтiв харчового продукту У перелiку iнгредiєнтiв можуть бути згрупованi пiд позначкою "фрукти", "овочi" або "гриби", пiсля якої зазначаються слова "у змiнних пропорцiях", а потiм одразу наводиться перелiк наявних фруктiв, овочiв або грибiв. У такому разi сумiш має бути включена до перелiку iнгредiєнтiв вiдповiдно до частини першої статтi 12 цього Закону на основi загальної маси наявних фруктiв, овочiв або грибiв
5. Сумiшi спецiй або трав, жодна з яких iстотно не переважає за масою Можуть наводитися в довiльному порядку, за умови що перелiк iнгредiєнтiв супроводжується словами "у змiннiй пропорцiї"
6. Iнгредiєнти, частка яких у готовому продуктi становить менше 2 вiдсоткiв Можуть наводитися в довiльному порядку пiсля iнших iнгредiєнтiв
7. Iнгредiєнти, що є подiбними або взаємозамiнними, якi можуть бути використанi у виробництвi або приготуваннi харчового продукту без змiни його складу, природи та цiнностi для споживача, якщо їх частка у готовому продуктi становить менше 2 вiдсоткiв У перелiку iнгредiєнтiв позначаються словами "мiстить... та/або...", якщо щонайменше один iз не бiльше нiж двох таких iнгредiєнтiв присутнiй у готовому продуктi. Це положення не поширюється на харчовi добавки або iнгредiєнти, зазначенi в роздiлi III цього додатка, а також на речовини або харчовi продукти, зазначенi в додатку N 1 до цього Закону
8. Рафiнованi олiї рослинного походження У перелiку iнгредiєнтiв можуть бути згрупованi пiд позначкою "рослиннi олiї", одразу пiсля якої наводиться перелiк рослин, з яких вони походять, пiсля якого можуть зазначатися слова "у змiнних пропорцiях". У разi згрупування рослиннi олiї включаються до перелiку iнгредiєнтiв вiдповiдно до частини першої статтi 12 цього Закону на основi загальної маси рослинних олiй, що входять до складу харчового продукту. Зазначення у маркуваннi гiдрогенiзованої олiї обов'язково супроводжується словами "повнiстю гiдрогенiзована" або "частково гiдрогенiзована"
9. Рафiнованi жири рослинного походження У перелiку iнгредiєнтiв можуть бути згрупованi пiд позначкою "рослиннi жири", одразу пiсля якої наводиться перелiк рослин, з яких вони походять, пiсля якого можуть зазначатися слова "у змiнних пропорцiях". У разi згрупування рослиннi жири включаються до перелiку iнгредiєнтiв вiдповiдно до частини першої статтi 12 цього Закону на основi загальної маси рослинних жирiв, що входять до складу харчового продукту. Зазначення у маркуваннi гiдрогенiзованого жиру обов'язково супроводжується словами "повнiстю гiдрогенiзований" або "частково гiдрогенiзований"

II. ПОЗНАЧЕННЯ ПЕВНИХ IНГРЕДIЄНТIВ НАЗВОЮ КАТЕГОРIЇ

     Iнгредiєнти, що належать до однiєї з категорiй харчових продуктiв, зазначених у цьому роздiлi, якi є складовими iншого харчового продукту, можуть позначатися назвою такої категорiї, а не власною назвою.

Найменування категорiї харчових продуктiв Позначення
1. Рафiнованi олiї тваринного походження "Олiя" разом з прикметником "тваринна" або зазначенням тварини походження. Зазначення у маркуваннi гiдрогенiзованої олiї має супроводжуватися словами "повнiстю гiдрогенiзована" або "частково гiдрогенiзована"
2. Рафiнованi жири тваринного походження "Жир" разом з прикметником "тваринний" або зазначенням тварини походження. Зазначення у маркуваннi гiдрогенiзованого жиру має супроводжуватися словами "повнiстю гiдрогенiзований" або "частково гiдрогенiзований"
3. Борошнянi сумiшi, одержанi з двох або бiльше видiв зернових "Борошно", одразу пiсля якого наводиться перелiк видiв зернових, з яких воно вироблено, за масою у порядку зменшення
4. Крохмалi та крохмалi, модифiкованi фiзичним способом або за допомогою харчових ензимiв "Крохмаль"
5. Риба усiх видiв, якщо риба є iнгредiєнтом iншого харчового продукту, за умови що в назвi i представленнi такого харчового продукту не зазначається певна порода риби "Риба"
6. Сир усiх сортiв, якщо сир або сумiш сирiв є iнгредiєнтом iншого харчового продукту, за умови що в назвi i представленнi такого харчового продукту не зазначається певний сорт сиру "Сир"
7. Усi прянощi, маса яких у харчовому продуктi не перевищує 2 вiдсотки "Прянощi" або "Пряна сумiш"
8. Усi трави або частини трав, маса яких у харчовому продуктi не перевищує 2 вiдсотки "Трава(и)" або "Сумiш трав"
9. Усi типи компонентiв (складових), що використовуються для виробництва гумової основи для жувальної гумки "Гумова основа"
10. Усi види випеченої крихти iз зернових продуктiв "Панiровка" або "Панiрувальнi сухарi"
11. Усi види цукрози "Цукор"
12. Безводна декстроза або декстрози моногiдрат "Декстроза"
13. Сироп глюкози або безводний сироп глюкози "Глюкозний сироп"
14. Усi типи молочних бiлкiв (казеїни, казеїнати та бiлки молочної сироватки) та їх сумiшi "Молочнi бiлки"
15. Какао-масло, вироблене шляхом вiджимання, шнека або рафiноване масло-какао "Какао-масло"
16. Усi види вина "Вино"
17. Скелетнi м'язи, у тому числi дiафрагма та жувальнi м'язи (крiм серця, язика та м'язiв голови), м'язи зап'ястка, передплесна та хвоста ссавцiв та птахiв, придатнi для споживання людиною разом з натурально включеними сполучними тканинами, якщо вони є iнгредiєнтом iнших харчових продуктiв, у яких загальний вмiст жиру та сполучної тканини не перевищує нижченаведених значень
Максимальний вмiст жиру та сполучної тканини для iнгредiєнтiв, що позначаються словом "м'ясо":
Види тварин Вмiст жиру Спiввiдношення вмiсту колагену до вмiсту тваринних бiлкiв1
М'ясо ссавцiв (крiм кролiв та свиней) та сумiшi м'яса рiзних тварин, в яких переважає м'ясо ссавцiв 25 % 25 %
М'ясо свиней 30 % 25 %
М'ясо птицi та кролiв 15 % 10 %

Якщо наведенi у таблицi максимальнi значення перевищено, але при цьому задоволено всi iншi критерiї визначення "м'ясо", вмiст м'яса має бути вiдповiдно скоригований у бiк зменшення, а в перелiку iнгредiєнтiв, крiм м'яса, має зазначатися наявнiсть жиру та/або сполучної тканини.
Пiд це визначення не пiдпадають харчовi продукти, якi пiдпадають пiд визначення "м'ясо механiчного обвалювання"

"М'ясо... " та назва(и) видiв тварин, з яких походить м'ясо
18. Усi типи продуктiв, що пiдпадають пiд визначення "м'ясо механiчного обвалювання" "М'ясо механiчного обвалювання" та назва(и) тварин, з яких воно походить

____________
     1 Спiввiдношення вмiсту колагену до вмiсту тваринних бiлкiв зазначається як вiдсотковий вмiст колагену у тваринному бiлку. Вмiст колагену обчислюється шляхом помноження вмiсту гiдроксипролiну на коефiцiєнт 8.

III. ПОЗНАЧЕННЯ ПЕВНИХ IНГРЕДIЄНТIВ НАЗВОЮ КАТЕГОРIЇ, ДО ЯКОЇ ВОНИ НАЛЕЖАТЬ, ОДРАЗУ ПIСЛЯ ЯКОЇ ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ ЇХ НАЗВА АБО IНДЕКС ВIДПОВIДНО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ (E)

     Харчовi добавки i харчовi ензими, якi не зазначенi у пунктi 2 частини першої статтi 14 цього Закону i належать до однiєї з категорiй, передбачених цим роздiлом, мають зазначатися назвою даної категорiї, одразу пiсля якої зазначається назва харчової добавки або харчового ензиму, пiд якою вони зареєстрованi в Державному реєстрi харчових добавок або Державному реєстрi харчових ензимiв, або номер iндексу вiдповiдно до Європейської цифрової системи (E). Якщо iнгредiєнт належить до бiльш як однiєї категорiї, зазначається категорiя, що пов'язана з основним iнгредiєнтом у даному харчовому продуктi.

     1. Антиоксидант - речовина, що подовжує термiн зберiгання харчових продуктiв шляхом захисту їх вiд псування, зумовленого окисленням (наприклад, прогiрклiсть жирiв i змiна кольору).

     2. Антиспiкаючий агент - речовина, що послаблює тенденцiю до злипання окремих часток харчового продукту.

     3. Барвник - речовина, що додає або вiдновлює колiр харчового продукту та включає природнi компоненти харчових продуктiв i натуральну сировину, що зазвичай не споживається як харчовий продукт та не використовується як iнгредiєнт харчових продуктiв.

     4. Вологоутримуючий агент - речовина, що запобiгає висиханню харчового продукту шляхом нейтралiзацiї впливу атмосферного повiтря з низькою вологiстю або сприяє розчиненню порошкоподiбної субстанцiї у водному середовищi.

     5. Глазуруючий агент - речовина, що при нанесеннi її на зовнiшню поверхню харчового продукту надає йому блиск та/або створює захисне покриття.

     6. Емульгатор - речовина, що сприяє створенню або збереженню гомогенної сумiшi двох або бiльше несумiсних фаз (наприклад, рослинної олiї i води) у харчовому продуктi.

     7. Емульгуюча сiль - речовина, що перетворює бiлки сиру в дисперсiйну форму, створюючи умови для гомогенного розподiлення жиру та iнших компонентiв (тiльки для плавлених сирiв i харчових продуктiв, вироблених на основi плавлених сирiв).

     8. Загущувач - речовина, що пiдвищує в'язкiсть харчового продукту.

     9. Желюючий агент - речовина, що надає харчовому продукту структуру шляхом утворення гелю.

     10. Кислота - речовина, що пiдвищує кислотнiсть та/або надає харчовому продукту кислий смак.

     11. Секвестрант - речовина, що формує хiмiчнi сполуки з iонами металiв.

     12. Консервант - речовина, що подовжує строк зберiгання харчових продуктiв, захищаючи їх вiд псування, спричиненого мiкроорганiзмами, та/або запобiгаючи росту патогенних мiкроорганiзмiв.

     13. Модифiкований крохмаль - речовина, отримана в результатi однiєї чи кiлькох хiмiчних обробок харчових крохмалiв, що можливо пройшли фiзичну обробку чи обробку ферментами, можливо були розрiдженi чи вiдбiленi кислотою або лугом. Для модифiкованого крохмалю зазначення специфiчної назви або iндексу вiдповiдно до Європейської цифрової системи (E) не вимагається.

     14. Наповнювач - речовина, що збiльшує об'єм харчового продукту без iстотного збiльшення його енергетичної цiнностi.

     15. Пiногасник - речовина, що запобiгає пiноутворенню або зменшує його.

     16. Пiноутворювач - речовина, що створює умови для гомогенної дисперсiї газоподiбної фази у рiдких або твердих харчових продуктах.

     17. Пiдсилювач смаку i аромату - речовина, що пiдсилює природний смак та/або аромат харчового продукту.

     18. Пiдсолоджувач - речовина, що використовується для надання солодкого смаку харчовим продуктам або столовим пiдсолоджувачам.

     19. Полiпшувач борошна - речовина (крiм емульгатора), що додається в борошно або тiсто з метою пiдвищення хлiбопекарських якостей борошна.

     20. Пропелент - газ (крiм повiтря), який витiсняє харчовi продукти з упаковки.

     21. Регулятор кислотностi - речовина, що змiнює або регулює кислотнiсть або лужнiсть харчового продукту.

     22. Розпушувач - речовина або сполука, що спричиняє газовидiлення i в такий спосiб збiльшує об'єм тiста або опари.

     23. Стабiлiзатор - речовина, що сприяє пiдтримцi незмiнного фiзико-хiмiчного стану харчового продукту, дозволяючи зберiгати у цьому продуктi гомогенну дисперсiю двох або бiльше речовин, що не змiшуються. До стабiлiзаторiв також належать речовини, що стабiлiзують, зберiгають або пiдсилюють початковий колiр харчового продукту, та речовини, що пiдвищують їх зв'язувальну здатнiсть, зокрема формування перехресних зв'язкiв мiж бiлками, що посилюють скрiплення частинок харчового продукту в його вiдновленому станi.

     24. Ущiльнювач - речовина, що зберiгає фрукти i овочi щiльними i хрусткими або взаємодiє iз желюючими агентами для утворення або змiцнення гелю.

 

Додаток N 7
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ВИДИ М'ЯСА, ДЛЯ ЯКИХ ЗАЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТА МIСЦЯ ПОХОДЖЕННЯ Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ

Коди УКТ ЗЕД Опис
0203 Свинина свiжа, охолоджена або заморожена
0204 Баранина або козлятина свiжа, охолоджена або заморожена
0207 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї за кодом УКТ ЗЕД 0105 (свiже, охолоджене або заморожене)

 

Додаток N 8
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ПОЗНАЧЕННЯ ВМIСТУ СПИРТУ

     Фактичний вмiст спирту за об'ємом у напоях, що мiстять понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць спирту, позначається числом з не бiльш як однiєю цифрою пiсля десяткової коми, пiсля якого розмiщується символ "% об.", якому можуть передувати слова "вмiст спирту", "алкоголь" або абревiатура "алк.".

     Вмiст спирту визначається при температурi 20° C.

     Допустимi вiдхилення у зазначеннi об'ємної частки спирту, вираженi в абсолютному значеннi, наведенi у таблицi. Вони застосовуються, не обмежуючи допустимi вiдхилення, що випливають з iнших методiв аналiзу для визначення об'ємних одиниць спирту.

Опис напою Допустимi вiдхилення
1. Пиво iз солоду (солодове), що вiдповiдає коду УКТ ЗЕД 2203 00, вмiст спирту в якому не перевищує 5,5 % об.; неiгристi напої, що вiдповiдають коду УКТ ЗЕД 2206 00, виробленi з винограду 0,5 % об.
2. Пиво iз солоду (солодове), що вiдповiдає коду УКТ ЗЕД 2203 00, вмiст спирту в якому перевищує 5,5 % об.; iгристi напої, що вiдповiдають коду УКТ ЗЕД 2206 00, виробленi з винограду, сидри, перрi (грушевi напої), фруктовi вина та iншi аналогiчнi напої, виробленi з iнших, нiж виноград, фруктiв (iгристi та напiвiгристi); напiй медовий 1 % об.
3. Напої, що мiстять моченi фрукти або частини рослин 1,5 % об.
4. Будь-якi iншi напої, якi мiстять понад 1,2 вiдсотка об'ємних одиниць спирту 0,3 % об.

 

Додаток N 9
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

РЕФЕРЕНСНI ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ

     I. ДОБОВI РЕФЕРЕНСНI ВЕЛИЧИНИ СПОЖИВАННЯ ВIТАМIНIВ ТА МIНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН (ДЛЯ ОСIБ СТАРШЕ 18 РОКIВ)

     1. Вiтамiни та мiнеральнi речовини, iнформацiя про якi може зазначатися в iнформацiї про харчовi продукти, та їх референснi величини добового споживання у мiкрограмах (мкг) i мiлiграмах (мг)

Вiтамiн A (мкг) 800

Вiтамiн D (мкг) 5

Вiтамiн E (мг) 12

Вiтамiн K (мкг) 75

Вiтамiн C (мг) 80

Тiамiн (мг) 1,1

Рибофлавин (мг) 1,4

Нiоцин (мг) 16

Вiтамiн B6 (мг) 1,4

Фолiєва кислота (мкг) 200

Вiтамiн B12 (мкг) 2,5

Бiотин (мкг) 50

Пантотенова кислота (мг) 6

Калiй (мг) 2000

Хлориди (мг) 800

Кальцiй (мг) 800

Фосфор (мг) 700

Магнiй (мг) 375

Залiзо (мг) 14

Цинк (мг) 10

Мiдь (мг) 1

Марганець (мг) 2

Фториди (мг) 3,5

Селен (мкг) 55

Хром (мкг) 40

Молiбден (мкг) 50

Йод (мкг) 150

     2. Значна кiлькiсть вiтамiнiв та мiнеральних речовин

     При визначеннi того, чи є значною кiлькiсть вiтамiнiв та мiнеральних речовин у харчовому продуктi, слiд керуватися такими величинами:

     15 вiдсоткiв i бiльше референсної величини споживання, зазначеної у пунктi 1 цього роздiлу, що мiститься у 100 грамах або 100 мiлiлiтрах, для харчових продуктiв (крiм напоїв);

     7,5 вiдсотка i бiльше референсної величини споживання, зазначеної у пунктi 1 цього роздiлу, що мiститься у 100 мiлiлiтрах, - для напоїв;

     15 вiдсоткiв i бiльше референсної величини споживання, зазначеної у пунктi 1 цього роздiлу, що мiститься в однiй порцiї, якщо упаковка мiстить лише одну порцiю.

     II. РЕФЕРЕНСНI ВЕЛИЧИНИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦIННОСТI ТА ОКРЕМИХ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, КРIМ ВIТАМIНIВ ТА МIНЕРАЛЬНИХ РЕЧОВИН (ДЛЯ ОСIБ СТАРШЕ 18 РОКIВ)

Енергетична цiннiсть або поживна речовина Референснi величини споживання
Енергетична цiннiсть 8400 кiлоджоулей / 2000 кiлокалорiй
Жири загалом 70 грамiв
Насиченi жири 20 грамiв
Вуглеводи 260 грамiв
Цукри 90 грамiв
Бiлки 50 грамiв
Сiль 6 грамiв

 

Додаток N 10
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

ПЕРЕВIДНI КОЕФIЦIЄНТИ ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦIННОСТI

     Показники енергетичної цiнностi, що зазначається в iнформацiї про харчовий продукт, обчислюються з використанням таких перевiдних коефiцiєнтiв:

Вуглеводи (крiм полiолiв) 17 кДж/г - 4 ккал/г
Полiоли 10 кДж/г - 2,4 ккал/г
Бiлки 17 кДж/г - 4 ккал/г
Жири 37 кДж/г - 9 ккал/г
Триглiцериди (трiацилглiцерини) 25 кДж/г - 6 ккал/г
Спирт (етиловий спирт) 29 кДж/г - 7 ккал/г
Органiчнi кислоти 13 кДж/г - 3 ккал/г
Харчовi волокна 8 кДж/г - 2 ккал/г
Еритритол 0 кДж/г - 0 ккал/г

 

Додаток N 11
до Закону України
вiд 6 грудня 2018 року N 2639-VIII

НАДАННЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОЖИВНУ ЦIННIСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ

     Для надання iнформацiї про поживну цiннiсть харчових продуктiв використовуються такi одиницi вимiру, як кiлоджоулi (кДж) та кiлокалорiї (ккал) - для показникiв енергетичної цiнностi, грами (г), мiлiграми (мг), мiкрограми (мкг) - для показникiв маси, при цьому порядок зазначення iнформацiї, з урахуванням вимог статтi 23 цього Закону, має бути таким:

Енергетична цiннiсть кДж/ккал
Жири г
з них:
насиченi г
мононенасиченi г
полiненасиченi г
Вуглеводи г
з них:
цукри г
полiоли г
крохмаль г
Харчовi волокна г
Бiлки г
Сiль г
Вiтамiни та мiнеральнi речовини одиницi вимiру, визначенi пунктом 1 роздiлу I додатка N 9 до цього Закону
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.