ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про молоко та молочнi продукти

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 30 листопада 2006 року N 402-V,
вiд 15 квiтня 2010 року N 2132-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 5 вересня 2013 року N 442-VII,
вiд 9 квiтня 2014 року N 1193-VII,
вiд 12 лютого 2015 року N 191-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX

(У текстi Закону слова "якiсть та безпека" в усiх вiдмiнках замiнено словами "безпечнiсть та якiсть" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 15 квiтня 2010 року N 2132-VI)

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон визначає правовi та органiзацiйнi основи забезпечення безпечностi та якостi молока i молочних продуктiв для життя та здоров'я населення i довкiлля пiд час їх виробництва, транспортування, переробки, зберiгання i реалiзацiї, ввезення на митну територiю та вивезення з митної територiї України.

     Стаття 1. Термiни та їх визначення

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     абзац другий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     виробник молока та молочної сировини - юридична особа незалежно вiд форми власностi, фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, особисте селянське господарство, фiзична особа, яка утримує корiв, овець, кiз, буйволиць, кобил та виробляє молоко i молочну сировину;

     абзац четвертий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     абзац п'ятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 402-V)

     абзац шостий частини першої статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     молоко сире - продукт нормальної секрецiї молочних залоз однiєї або декiлькох здорових корiв, овець, кiз, буйволиць, кобил, температура якого не перевищує 40 град. C i який не пiддавався будь-якiй обробцi (далi - молоко);

     молочна сировина - молоко, яке пiддавалося попереднiй фiзичнiй обробцi (фiльтрацiї, охолодженню), а також будь-якi молочнi продукти, що мiстять виключно складовi молока (молочний жир, молочний бiлок, лактозу) i можуть бути використанi у виробництвi iншої продукцiї;

(абзац восьмий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     молочнi продукти - продукти, одержанi з молока або молочної сировини, якi можуть мiстити харчовi добавки, необхiднi для виробництва, за умови, що цi добавки нi частково, нi повнiстю не замiнюють складових молока (молочний жир, молочний бiлок, лактозу);

(абзац дев'ятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     традицiйнi молочнi продукти - масло, сири; а також кисломолочнi продукти, виробленi iз застосуванням заквасок на чистих культурах молочнокислих бактерiй - ацидофiлiн, простокваша, ряжанка, сметана, сир кисломолочний; кефiр - iз застосуванням заквасок на кефiрних грибках;

(абзац десятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     пакування - вмiщення молочної сировини та молочних продуктiв у тару чи пакувальний матерiал;

(абзац одинадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     переробне пiдприємство - пiдприємство, яке закуповує молоко та молочну сировину, має виробничi потужностi та умови для переробки молочної сировини;

(абзац дванадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     суб'єкт господарювання - юридична особа незалежно вiд форми власностi, фiзична особа - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, яка здiйснює виробництво, переробку та реалiзацiю молока, молочної сировини i молочних продуктiв;

     абзац чотирнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     узгоджувальна комiсiя - комiсiя, яка створюється з представникiв пiдприємств та органiзацiй по виробництву молока, його переробцi та реалiзацiї молочної продукцiї.

     абзац шiстнадцятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 402-V)

     Термiн "маркування" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв".

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини, що виникають у процесi виробництва, транспортування, переробки, зберiгання i реалiзацiї, ввезення на митну територiю та вивезення з митної територiї України молока, молочної сировини та молочних продуктiв, i поширюється на суб'єктiв господарювання, якi проводять господарську дiяльнiсть у цiй сферi.

     Стаття 3. Основнi засади державної полiтики щодо забезпечення безпечностi та якостi молока i молочних продуктiв

     Основними засадами державної полiтики щодо забезпечення безпечностi та якостi молока i молочних продуктiв для життя та здоров'я населення є:

     забезпечення внутрiшнiх потреб держави в молочних продуктах широкого асортименту та нарощування їх експорту;

     здiйснення контролю за безпечнiстю та якiстю молока, молочної сировини i молочних продуктiв;

     сприяння розвитку iнтеграцiйних процесiв мiж виробником, переробником та реалiзатором;

     проведення монiторингу ринку молока, молочної сировини i молочних продуктiв;

(абзац п'ятий частини першої статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     удосконалення митно-тарифної та цiнової полiтики у частинi захисту вiтчизняних виробникiв молока та молочної продукцiї;

     розроблення загальнодержавних програм розвитку селекцiйно-племiнної справи.

     Стаття 4. Вимоги до показникiв безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Молоко, молочна сировина i молочнi продукти, що виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України, повиннi вiдповiдати показникам безпечностi та якостi для харчових продуктiв, якi встановленi нормативно-правовими актами України.

     Базиснi норми масової частки жиру i бiлка в молоцi розробляються i затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Стаття 5. Вимоги до пакування i маркування молочної сировини та молочних продуктiв

     Тара та упаковка для молочної сировини та молочних продуктiв повиннi бути виготовленi з матерiалiв, дозволених для використання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

(частина перша статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Пакування та маркування молочної сировини та молочних продуктiв здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.

     Не допускається використання назв молочних продуктiв у власних назвах продуктiв та торговельних марках, якщо цi продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження.

     Забороняється вiдокремлення процесу пакування молочних продуктiв вiд технологiчного циклу виробництва продукцiї (крiм пакування масла, сиру, сухих молочних продуктiв структурними пiдроздiлами одного переробного пiдприємства або переробними пiдприємствами, що входять до складу одного об'єднання).

(частина четверта статтi 5 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 6. Вимоги до безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Вимоги до безпечностi та якостi молока i молочних продуктiв пiсля їх затвердження пiдлягають опублiкуванню в засобах масової iнформацiї центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     У виробництвi традицiйних молочних продуктiв забороняється використовувати жири та бiлки немолочного походження, а також будь-якi стабiлiзатори i консерванти.

     Молочна сировина та молочнi продукти, якi ввозяться на митну територiю України, пiдлягають контролю згiдно iз законодавством України.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, у редакцiї Закону України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 7. Вилучення з обiгу, переробка, утилiзацiя, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктiв, якi не вiдповiдають вимогам, встановленим законодавством України

     Вилучення з обiгу, переробка, утилiзацiя, знищення або подальше використання молока, молочної сировини та молочних продуктiв, якi не вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, проводяться в порядку, встановленому законом.

     Молоко, молочна сировина та молочнi продукти, якi не вiдповiдають встановленим вимогам i не можуть бути повернутi в обiг шляхом знезараження (знешкодження), переробки, пiдлягають утилiзацiї або знищенню в порядку, встановленому законом.

     Стаття 8. Вимоги до технологiчного обладнання та супутнiх матерiалiв

     Технологiчне обладнання, супутнi матерiали та транспортнi засоби, в яких перевозяться i зберiгаються молоко, молочна сировина та молочнi продукти, повиннi виготовлятися з матерiалiв, дозволених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, для використання за цiльовим призначенням i контакту з харчовими продуктами.

(стаття 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 9. Ветеринарно-санiтарнi вимоги до виробництва молока, молочної сировини та молочних продуктiв

     Частину першу статтi 9 виключено

(частина перша статтi 9 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Частину другу статтi 9 виключено

(частину першу статтi 9 замiнено двома частинами згiдно iз Законом України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, у зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою, виключено згiдно iз Законом України вiд 12.02.2015р. N 191-VIII)

     Забороняється продаж молока та молочної сировини без документа, що засвiдчує епiзоотичне благополуччя тварин у господарствах, який видається безплатно центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини, згiдно iз законодавством України.

(частина третя статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 10. Органiзацiя суб'єктами господарювання контролю за безпечнiстю та якiстю молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Контроль за безпечнiстю та якiстю молока, молочної сировини i молочних продуктiв здiйснюється суб'єктами господарювання вiдповiдно до закону шляхом:

     додержання умов виробництва, зберiгання та реалiзацiї молока, молочної сировини i молочних продуктiв вiдповiдно до нормативно-правових актiв;

     створення та дiяльностi лабораторiй, обладнаних сучасними приладами i вiдповiдними реактивами для визначення показникiв безпечностi та якостi молока, молочної сировини та молочних продуктiв.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Стаття 11. Виключена

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 12. Виключена

(стаття 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 13. Права та обов'язки суб'єктiв господарювання

(назва статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Суб'єкти господарювання мають прав:

(абзац перший частини першої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     отримувати вiд вiдповiдних державних органiв у встановленому порядку необхiдну iнформацiю, законодавчi та iншi нормативно-правовi акти з питань безпечностi та якостi продукцiї, що виробляється;

     звертатися за захистом порушених прав до суду вiдповiдно до закону.

     Суб'єкти господарювання зобов'язанi:

(абзац перший частини другої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     додержувати вимог нормативних документiв при виробництвi молока, молочної сировини i молочної продукцiї, а також при їх зберiганнi, транспортуваннi та реалiзацiї;

(статтю 1 доповнено частиною другою згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     забезпечувати додержання вимог санiтарних та ветеринарно-санiтарних норм i правил, а також за розпорядженнями посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, здiйснювати протиепiдемiчнi та протиепiзоотичнi заходи з метою запобiгання розповсюдженню захворювань, спiльних для людей i тварин;

(абзац третiй частини другої статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     забезпечувати контроль безпечностi та якостi продукцiї;

     вести в установленому законодавством порядку документацiю, яка пiдтверджує безпечнiсть та якiсть продукцiї;

(абзац п'ятий частини другої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     надавати необхiдну для здiйснення державного контролю i нагляду iнформацiю, документацiю, зразки молока, молочної сировини, компонентiв рецептури молочних продуктiв для проведення лабораторних дослiджень у кiлькостi, передбаченiй нормативно-правовими актами;

     виконувати iншi обов'язки, встановленi законом;

     за наявностi виробничих потужностей забезпечувати повну переробку молочної сировини, а в разi їх вiдсутностi - реалiзовувати пiдприємствам, якi можуть її переробляти.

(абзац восьмий частини другої статтi 13 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Стаття 14. Державний контроль та нагляд у сферi виробництва, переробки, реалiзацiї, експорту та iмпорту молока, молочної сировини та молочних продуктiв

     Державний контроль та нагляд у сферi виробництва, переробки, реалiзацiї, експорту та iмпорту молока, молочної сировини та молочних продуктiв здiйснюють:

     з питань додержання ветеринарно-санiтарних вимог у процесi утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, використання обладнання, тари, транспортних засобiв, постiйного контролю, нагляду з проведенням монiторингових дослiджень за показниками їх безпечностi, пiд час експорту та iмпорту молочної продукцiї - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини;

(абзац другий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     з питань додержання санiтарних норм i правил на молочнi продукти, визначення показникiв їх безпечностi та здiйснення перiодичного нагляду у процесi виробництва, обiгу та iмпорту молочних продуктiв, а також за використанням обладнання, тари, транспортних засобiв - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини;

(абзац третiй частини першої статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     з питань додержання виробником вимог технiчних регламентiв, пов'язаних з якiстю продукцiї (крiм ветеринарно-санiтарних вимог), вимог перiодичного державного метрологiчного нагляду та вимог законодавства у сферi захисту прав споживачiв - центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, метрологiчного нагляду, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачiв i реклами в цiй сферi.

(абзац четвертий частини першої статтi 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Забороняється стягнення плати з виробникiв молока, молочної сировини i молочних продуктiв за здiйснення перевiрок та нагляду органами державного контролю.

(частина друга статтi 14 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Стаття 15. Повноваження посадових осiб, якi здiйснюють державний контроль та нагляд у сферi виробництва, переробки та реалiзацiї молока, молочної сировини та молочних продуктiв

     Посадовi особи, якi здiйснюють державний ветеринарно-санiтарний контроль (нагляд), а також державний нагляд за додержанням прав споживачiв, норм та правил, з метою виконання покладених на них завдань у межах їх компетенцiї мають право:

(абзац перший статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     безперешкодно вiдвiдувати об'єкти перевiрки, одержувати необхiдну для здiйснення державного контролю iнформацiю, документацiю, зразки сировини та готової продукцiї для проведення лабораторних дослiджень у кiлькостi, передбаченiй нормативно-правовими актами;

     давати обов'язковi до виконання вказiвки про проведення санiтарних, протиепiдемiчних, ветеринарно-санiтарних та протиепiзоотичних заходiв, а також про усунення у визначенi строки порушень норм, правил та вимог державного метрологiчного нагляду, встановлених вiдповiдно до законодавства України;

(абзац третiй статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     забороняти виробництво, переробку та реалiзацiю молока, молочної сировини i молочних продуктiв у разi виявлення невiдповiдностi ветеринарно-санiтарним вимогам, вимогам до їх безпечностi та якостi i невиконання вимог цього Закону;

     забороняти виробництво, переробку та реалiзацiю молока, молочної сировини та молочних продуктiв до проведення необхiдних санiтарних, протиепiдемiчних, ветеринарно-санiтарних i протиепiзоотичних заходiв, а також заходiв щодо усунення виявлених порушень норм, правил, встановлених вiдповiдно до законодавства та законних вимог державного метрологiчного нагляду.

(абзац п'ятий статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     абзац шостий статтi 15 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 16. Державна пiдтримка виробникiв молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Державна пiдтримка виробникiв молока, молочної сировини i молочних продуктiв здiйснюється виходячи з прiоритетностi розвитку молочної галузi агропромислового комплексу, зокрема шляхом фiнансування з Державного бюджету України:

     програм розвитку селекцiйно-племiнної роботи в молочному скотарствi, протиепiзоотичних заходiв, що мають загальнодержавне значення;

     дотацiй на молоко незбиране екстра вищого, першого та другого ґатунку i вершки незгущенi;

(абзац третiй частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 30.11.2006р. N 402-V, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     пiдтримки виробництва продукцiї дитячого харчування;

     абзац п'ятий частини першої статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 402-V)

     надання пiльгових короткострокових i довгострокових кредитних ресурсiв;

     лiзингових послуг щодо придбання обладнання вiтчизняного та зарубiжного виробництва для технiчного переоснащення i запровадження сучасних технологiй виробництва та переробки молока i молочних продуктiв суб'єктами господарювання, на яких поширюється дiя цього Закону;

     стимулювання пiдвищення якостi молока, що вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв, через доплати у вiдсотках до закупiвельної цiни:

(абзац восьмий частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     для молока ґатунку екстра - 25 вiдсоткiв;

(абзац дев'ятий частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     для молока вищого ґатунку - 20 вiдсоткiв.

(абзац десятий частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Положення по нарахуванню та виплатi зазначених у частинi першiй цiєї статтi коштiв для державної пiдтримки виробникiв молока, молочної сировини та молочних продуктiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за погодженням з комiтетами Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин та з питань бюджету.

     Стаття 17. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 402-V)

     Стаття 18. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 402-V)

     Стаття 19. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 30.11.2006р. N 402-V)

     Стаття 20. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення норм цього Закону

     За порушення норм цього Закону щодо виробництва, переробки та реалiзацiї молока, молочної сировини та молочних продуктiв посадовi особи i фiзичнi особи притягаються до вiдповiдальностi згiдно iз законом.

     У разi порушення вимог показникiв щодо безпечностi та якостi продукцiї на суб'єктiв господарювання накладаються штрафи вiдповiдно до закону.

(частина друга статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Частину третю статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 15.04.2010р. N 2132-VI)

     Стаття 22. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi забезпечення належної безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Мiжнародне спiвробiтництво у сферi забезпечення належної безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв здiйснюється шляхом:

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй;

     укладання мiжнародних договорiв;

     гармонiзацiї нормативних документiв, норм i правил з мiжнародними стандартами, нормами та правилами, якi визначають вимоги до безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв, а також ветеринарно-санiтарними вимогами;

     обмiну iнформацiєю про заходи, якi вживаються для забезпечення належної безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв.

     Якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародних договорiв України.

     Стаття 23. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Пункт 2 статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 09.04.2014р. N 1193-VII)

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України в тримiсячний строк внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону, та привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з вимогами цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
24 червня 2004 року
N 1870-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.