ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо скорочення кiлькостi документiв дозвiльного характеру, якi повиннi одержувати оператори ринку харчових продуктiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. Абзац шостий частини четвертої статтi 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 iз наступними змiнами) виключити.

     2. Частину другу статтi 16 Закону України "Про захист людини вiд впливу iонiзуючого випромiнювання" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 22, ст. 115; 2001 р., N 30, ст. 139) виключити.

     3. У Законi України "Про бджiльництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 157; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) статтю 2 пiсля слiв "Про рослинний свiт" доповнити словами "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв";

     2) абзац п'ятий частини першої статтi 4 виключити;

     3) в абзацi третьому статтi 7 слово "стандартiв" виключити;

     4) частину другу статтi 23 виключити.

     4. У Законi України "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 107; 2004 р., N 19, ст. 273; 2010 р., N 46, ст. 540; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) у статтi 1:

     абзац другий виключити;

     в абзацi восьмому слова "i оформленої свiдоцтвом про якiсть" виключити;

     абзац чотирнадцятий виключити;

     2) у статтi 4:

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкти господарювання, якi здiйснюють рибоконсервне та пресервне виробництво, пiдлягають облiку в центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi рибного господарства. Оператори потужностей повиннi розробити та запровадити ефективну систему НАССР, що дозволяє контролювати всi небезпечнi фактори, якi можуть бути у харчовому продуктi";

     частину четверту виключити;

     3) статтю 5 виключити;

     4) частини другу - восьму статтi 7 виключити;

     5) статтю 8 виключити.

     5. У Законi України "Про молоко та молочнi продукти" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 513; 2007 р., N 4, ст. 37; 2010 р., N 21, ст. 221; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI):

     1) у статтi 1:

     абзац другий виключити;

     в абзацi дванадцятому слова "виробляє молочнi продукти, що вiдповiдають вимогам безпечностi та якостi" виключити;

     2) у частинi четвертiй статтi 5 слова "атестованими структурними пiдроздiлами" та "атестованими переробними пiдприємствами" замiнити вiдповiдно словами "структурними пiдроздiлами" та "переробними пiдприємствами";

     3) статтю 6 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 6. Вимоги до безпечностi та якостi молока, молочної сировини i молочних продуктiв

     Вимоги до безпечностi та якостi молока i молочних продуктiв пiсля їх затвердження пiдлягають опублiкуванню в засобах масової iнформацiї центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     У виробництвi традицiйних молочних продуктiв забороняється використовувати жири та бiлки немолочного походження, а також будь-якi стабiлiзатори i консерванти.

     Молочна сировина та молочнi продукти, якi ввозяться на митну територiю України, пiдлягають контролю згiдно iз законодавством України";

     4) статтi 11 та 12 виключити;

     5) абзац шостий статтi 15 виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 вересня 2013 року
N 442-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.