ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про бджiльництво

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законом України
вiд 24 вересня 2008 року N 586-VI,
Податковим кодексом України
вiд 2 грудня 2010 року N 2755-VI,
Законами України
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 5 вересня 2013 року N 442-VII

(У текстi Закону слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон регулює вiдносини щодо розведення, використання та охорони бджiл, виробництва, заготiвлi та переробки продуктiв бджiльництва, ефективного використання бджiл для запилення ентомофiльних рослин сiльськогосподарського призначення, iнших видiв запилювальної флори, створення умов для пiдвищення продуктивностi бджiл i сiльськогосподарських культур, забезпечення гарантiй дотримання прав та захисту iнтересiв фiзичних i юридичних осiб, якi займаються бджiльництвом.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:

     бджiльництво - галузь сiльськогосподарського виробництва, основою функцiонування якої є розведення, утримання та використання бджiл для запилення ентомофiльних рослин сiльськогосподарського призначення i пiдвищення їх урожайностi, виробництво харчових продуктiв i сировини для промисловостi;

     пасiчник - фiзична особа, яка займається утриманням та розведенням бджiл, виробництвом i первинною переробкою продуктiв бджiльництва;

     робоча бджола - самка з недорозвиненими статевими органами, яка запилює рослини, збирає нектар, пилок i виробляє продукти бджiльництва;

     бджолина матка - самка, яка забезпечує вiдтворення бджолиної сiм'ї;

     трутень - самець бджолиної матки;

     бджолина сiм'я - цiлiсна бiологiчна одиниця, яка складається з однiєї бджолиної матки, 15-60 тисяч у середньому робочих бджiл та приблизно двох тисяч трутнiв;

     порода бджiл - цiлiсна група бджолиних сiмей спiльного походження зi сталими характерними бiологiчними ознаками, яка склалася у процесi природного та штучного добору, поширена на територiї з певними клiматичними та медозбiрними умовами;

     аборигеннi (мiсцевi) бджоли - породи i популяцiї бджiл, якi з давнiх часiв населяють певну територiю i виникли тут у процесi еволюцiї;

     племiнна бджолина сiм'я - високопродуктивна сiм'я чистопорiдних бджiл, яка стiйко передає потомству свої породнi ознаки;

     племiнна пасiка - пасiка, призначена для розмноження, полiпшення та виведення бджiл певної породи, збереження iснуючого генофонду бджiл;

     племiнний бджолорозплiдник - племiнне бджiльницьке пiдприємство, спецiалiзоване на виведеннi бджолиних маток i формуваннi бджолиних сiмей на продаж;

     товарна пасiка - пасiка, призначена для одержання продуктiв бджiльництва;

     перевезення (кочiвля) пасiк - вивезення пасiк на медозбiр i запилення ентомофiльних рослин;

     паспорт пасiки - документ про ветеринарно-санiтарний стан бджолиних сiмей, виданий власнику пасiки центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi ветеринарної медицини;

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     племiнне свiдоцтво (сертифiкат) - документ встановленої форми, який пiдтверджує якiсть племiнних бджiл;

     стiльники - бджолинi будiвлi з воскових комiрок, призначенi для вирощування потомства, розмiщення кормових запасiв i бджiл;

     бджолиний вiск - органiчна сполука, яка видiляється восковими залозами бджiл i використовується для будiвництва стiльникiв, запечатування комiрок з медом i розплодом;

     вощина - штучно виготовленi тонкi восковi листки вiдповiдного розмiру з вiдтисненими на них основами комiрок;

     продукти бджiльництва - продукти, одержанi завдяки збиральним i фiзiологiчним властивостям бджiл (мед, вiск, бджолине обнiжжя, перга, прополiс, маточне молочко, бджолина отрута, трутневий гомогенат), а також самi бджоли;

     ентомофiльнi рослини сiльськогосподарського призначення - рослини, якi запилюються комахами;

     апiтерапiя - лiкування та профiлактика захворювань за допомогою продуктiв бджiльництва;

     засоби захисту бджiл - iмунобiологiчнi, бiологiчнi, рослиннi, хiмiчнi, хiмiко-фармацевтичнi та iншi ветеринарнi препарати, що використовуються у бджiльництвi.

     Стаття 2. Законодавство України про бджiльництво

     Законодавство України про бджiльництво базується на Конституцiї України та складається з цього Закону, законiв України "Про захист рослин", "Про ветеринарну медицину", "Про племiнну справу у тваринництвi", "Про тваринний свiт", "Про рослинний свiт", "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та iнших нормативно-правових актiв.

(стаття 2 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Стаття 3. Об'єкти бджiльництва

     Об'єктами бджiльництва є робочi бджоли, бджолинi матки, трутнi, бджолинi сiм'ї, яких розводять на племiнних i товарних пасiках.

     Стаття 4. Суб'єкти бджiльництва

     Суб'єктами бджiльництва незалежно вiд форм власностi є:

     племiннi та товарнi пасiки, племiннi бджолорозплiдники;

     пiдприємства з виготовлення обладнання та пасiчного iнвентаря;

     пiдприємства, установи та органiзацiї iз заготiвлi, переробки, реалiзацiї продуктiв бджiльництва та препаратiв iз них;

     абзац п'ятий частини першої статтi 4 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     науковi установи, заклади освiти, дослiднi господарства, якi займаються бджiльництвом.

     До суб'єктiв бджiльництва також належать спiлки, асоцiацiї та iншi об'єднання, дiяльнiсть яких пов'язана з питаннями бджiльництва.

     Суб'єкти бджiльництва, зайнятi виробництвом i переробкою продуктiв бджiльництва, є виробниками сiльськогосподарської продукцiї.

     Стаття 5. Громадськi органiзацiї пасiчникiв

     З метою задоволення спiльних iнтересiв у питаннях розвитку бджiльництва громадяни можуть добровiльно об'єднуватися у громадськi органiзацiї пасiчникiв.

Роздiл II
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ В ГАЛУЗI БДЖIЛЬНИЦТВА

     Стаття 6. Державне управлiння в галузi бджiльництва

     Державне управлiння в галузi бджiльництва здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевi державнi адмiнiстрацiї.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 7. Державне регулювання в галузi бджiльництва

     Державне регулювання в галузi бджiльництва здiйснюється шляхом:

     визначення загальних засад проведення єдиної науково-технiчної полiтики;

     встановлення вiдповiдних норм i правил;

(абзац третiй статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     удосконалення державного управлiння в галузi бджiльництва;

     органiзацiї та забезпечення проведення заходiв з дiагностики, профiлактики i боротьби з хворобами та потравами бджiл;

     розроблення та затвердження технологiчних вимог до проведення селекцiйно-племiнної роботи в галузi бджiльництва, проведення атестацiї пасiк i видачi племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв);

     органiзацiї та забезпечення контролю за якiстю продуктiв бджiльництва;

     контролю за експортом та iмпортом продуктiв бджiльництва;

     координацiї пiдготовки та перепiдготовки спецiалiстiв iз бджiльництва;

     координацiї селекцiйно-племiнної роботи, сприяння розвитку бджiльництва;

     здiйснення контролю за ефективнiстю запилення ентомофiльних рослин сiльськогосподарського призначення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Стаття 8. Державна пiдтримка бджiльництва

     Державна пiдтримка зайняття бджiльництвом здiйснюється шляхом:

     створення умов i сприяння розвитку бджiльництва на Українi;

     проведення наукових дослiджень i вжиття заходiв щодо охорони та збереження генотипiв бджiл;

     вiдшкодування витрат на ветеринарно-санiтарне забезпечення бджiльництва;

     надання пiльг при оподаткуваннi вiдповiдно до чинного законодавства;

     надання кредитiв та залучення iнвестицiй на пiльгових умовах;

     надання цiльових субсидiй та iнших видiв фiнансової пiдтримки;

     пiдготовки спецiалiстiв iз бджiльництва;

     вжиття iнших заходiв економiчного стимулювання.

     Стаття 9. Селекцiйно-племiнна робота в галузi бджiльництва

     З метою збереження, вiдтворення та розповсюдження українських степових, карпатських i полiських генотипiв бджiл в ареалах їх природного розселення створюються племiннi бджолорозплiдники та племiннi пасiки, якi займаються селекцiєю i репродукцiєю бджiл та їх реалiзацiєю.

     Племiнна база i система селекцiйно-племiнної роботи створюються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну аграрну полiтику, та Українською академiєю аграрних наук, дiяльнiсть яких у цiй галузi провадиться вiдповiдно до Закону України "Про племiнну справу у тваринництвi".

(частина друга статтi 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 10. Гарантiї прав та iнтересiв пасiчникiв

     Держава гарантує додержання прав i законних iнтересiв пасiчникiв у галузi бджiльництва.

     Пасiчники, здiйснюючи господарську дiяльнiсть у галузi бджiльництва, мають право приймати з власної iнiцiативи будь-якi рiшення, що не суперечать законодавству України.

     Пасiчники мають право на оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових i службових осiб.

Роздiл III
ЗАЙНЯТТЯ БДЖIЛЬНИЦТВОМ

     Стаття 11. Право на зайняття бджiльництвом

     Право на утримання бджiл i зайняття бджiльництвом мають громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi мають необхiднi навики або спецiальну пiдготовку, а також юридичнi особи.

     Зайняття бджiльництвом здiйснюється без окремого дозволу органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування.

     Стаття 12. Формування пасiки

     Фiзична або юридична особа з метою зайняття бджiльництвом формує пасiку з бджолиних сiмей, яка може мати пiдсобне примiщення, iнвентар i обладнання та розмiщується на вiдповiднiй земельнiй дiлянцi.

     Кiлькiсть бджолиних сiмей, що може утримуватися юридичними та фiзичними особами, не обмежується.

     На пасiках утримуються бджоли лише районованих у тiй чи iншiй мiсцевостi порiд згiдно з планом їх породного районування в Українi, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Стаття 13. Видача ветеринарно-санiтарних паспортiв, племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв) i реєстрацiя пасiк

     З метою облiку пасiк та здiйснення лiкувально-профiлактичних заходiв на кожну пасiку видається ветеринарно-санiтарний паспорт. Форма паспорта i порядок його видачi встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Племiннi бджолорозплiдники i племiннi пасiки проходять атестацiю та одержують племiннi свiдоцтва (сертифiкати) вiдповiдно до Закону України "Про племiнну справу у тваринництвi".

     Пасiка пiдлягає реєстрацiї за мiсцем проживання фiзичної особи або за мiсцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджiльництвом, у мiсцевих державних адмiнiстрацiях або сiльських, селищних, мiських радах у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Стаття 14. Порядок надання земельних дiлянок для зайняття бджiльництвом

     Земельнi дiлянки надаються пасiчникам для зайняття бджiльництвом у порядку, встановленому Земельним кодексом України та Законом України "Про оренду землi".

     Стаття 15. Розмiщення пасiк

     Фiзичнi та юридичнi особи розмiщують пасiки на земельних дiлянках, якi належать їм на правах власностi або користування, вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних правил.

     Розмiщення пасiк на земельних дiлянках iнших власникiв або користувачiв здiйснюється за їх згодою.

     Розмiщення пасiк на землях лiсового фонду здiйснюється безоплатно з урахуванням вимог Лiсового кодексу України.

     Стаття 16. Перевезення (кочiвля) пасiк

     Перевезення (кочiвля) пасiк до медоносних угiдь здiйснюється вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних правил за погодженням з власниками або користувачами земельних дiлянок.

     Частину другу статтi 16 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 24.09.2008р. N 586-VI)

     Стаття 17. Облiк бджолиних сiмей та їх продуктивностi

     Облiк бджолиних сiмей та їх продуктивностi ведеться за результатами осiннiх i весняних перевiрок у встановленому порядку.

Роздiл IV
ПРОДУКТИ БДЖIЛЬНИЦТВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

     Стаття 18. Порядок заготiвлi та реалiзацiї продуктiв бджiльництва

     Заготiвля та реалiзацiя продуктiв бджiльництва здiйснюються фiзичними та юридичними особами вiдповiдно до чинного законодавства.

     Стаття 19. Ветеринарно-санiтарна експертиза в галузi бджiльництва

     Виробленi або заготовленi продукти бджiльництва з метою їх реалiзацiї пiдлягають ветеринарно-санiтарнiй експертизi, що здiйснюється в порядку, встановленому законодавством.

     Стаття 20. Виробництво та реалiзацiя вощини

     Виробництво вощини з метою її реалiзацiї здiйснюється фiзичними та юридичними особами в установленому порядку.

     Стаття 21. Лiкування та профiлактика захворювань за допомогою продуктiв бджiльництва (апiтерапiя)

     З метою профiлактики та лiкування захворювань людей i тварин застосовуються лiкарськi засоби (лiкарськi препарати, лiки, медикаменти), виготовленi з продуктiв бджiльництва.

     Доклiнiчне вивчення таких лiкарських засобiв, їх клiнiчне випробування та застосування здiйснюються вiдповiдно до законодавства України.

     Стаття 22. Використання бджiл

     Бджоли використовуються для запилення ентомофiльних дикорослих рослин, запилення i пiдвищення врожайностi ентомофiльних рослин сiльськогосподарського призначення та виробництва продуктiв бджiльництва.

     Фiзичнi та юридичнi особи, якi вирощують ентомофiльнi рослини сiльськогосподарського призначення, для пiдвищення урожайностi цих рослин можуть використовувати пасiки на договiрних засадах.

     Стаття 23. Ввезення в Україну та вивезення за її межi бджiл i продуктiв бджiльництва

     Ввезення в Україну та вивезення за її межi бджiл i продуктiв бджiльництва здiйснюються за правилами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Частину другу статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.09.2013р. N 442-VII)

     Нерайонованi породи бджiл ввозяться в Україну лише в наукових цiлях з дозволу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, за погодженням з Українською академiєю аграрних наук.

Роздiл V
ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ ТА ФIНАНСУВАННЯ ЗАХОДIВ У ГАЛУЗI БДЖIЛЬНИЦТВА

     Стаття 24. Професiйна дiяльнiсть у галузi бджiльництва

     Професiйною дiяльнiстю в галузi бджiльництва можуть займатися громадяни, якi мають освiту вiдповiдного рiвня та професiйного спрямування.

     Пiдготовка спецiалiстiв iз бджiльництва здiйснюється у професiйно-технiчних i вищих сiльськогосподарських закладах освiти.

     Пiслядипломне навчання спецiалiстiв iз бджiльництва проводиться на факультетах, курсах пiдвищення квалiфiкацiї у вищих закладах освiти та на спецiалiзованих курсах.

     Пiдвищенням квалiфiкацiї пасiчникiв можуть також займатися громадськi органiзацiї вiдповiдно до їх статутiв.

     Пiдготовка та перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї спецiалiстiв iз бджiльництва пiдприємств, установ та органiзацiй з приватною формою власностi, у тому числi фермерських господарств, здiйснюються за рахунок власних коштiв, а спецiалiстiв органiв виконавчої влади у галузi бджiльництва - за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Спецiалiсти органiв виконавчої влади у галузi бджiльництва пiдлягають атестацiї у встановленому законодавством порядку. За результатами атестацiї визначаються вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi, рiвень його квалiфiкацiї, категорiя, а також встановлюється посадовий оклад згiдно iз законодавством України.

     Стаття 25. Наукове забезпечення в галузi бджiльництва

     Наукове забезпечення в галузi бджiльництва здiйснюється Українською академiєю аграрних наук через мережу її науково-дослiдних установ вiдповiдно до Закону України "Про наукову i науково-технiчну дiяльнiсть".

     Стаття 26. Фiнансування заходiв у галузi бджiльництва

     Фiнансування заходiв у галузi бджiльництва здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України, мiсцевих бюджетiв та iнших не заборонених законами України джерел.

     Фiнансування загальнодержавних i регiональних цiльових програм у галузi бджiльництва здiйснюється вiдповiдно в межах коштiв, передбачених у Державному бюджетi України та мiсцевих бюджетах на проведення селекцiйно-племiнної роботи у тваринництвi.

Роздiл VI
ОХОРОНА БДЖIЛ

     Стаття 27. Забезпечення охорони бджiл

     Охорона бджiл забезпечується шляхом:

     вжиття заходiв щодо запобiгання розоренню та навмисному знищенню бджолиних сiмей;

     надання ветеринарно-санiтарної допомоги з метою профiлактики та лiкування захворювань бджiл;

     сприяння безперешкодному перевезенню (кочiвлi) пасiк;

     органiзацiї наукових дослiджень, спрямованих на охорону бджiл;

     проведення через засоби масової iнформацiї пропаганди зайняття бджiльництвом та необхiдностi охорони бджiл, реклами продуктiв бджiльництва;

     забезпечення оптимальної кiлькостi бджолиних сiмей в ареалах їх розселення;

     сприяння дiяльностi, спрямованiй на збереження бджiл;

     органiзацiї державної пiдтримки бджiльництва.

     Стаття 28. Обов'язки власникiв i користувачiв природних ресурсiв щодо охорони бджiл

     На власникiв i користувачiв природних ресурсiв щодо охорони бджiл покладаються обов'язки, передбаченi законом.

     Стаття 29. Державний ветеринарний контроль у галузi бджiльництва

     З метою запобiгання захворюванню бджiл та додержання ветеринарно-санiтарних норм i правил у галузi бджiльництва здiйснюється державний ветеринарний контроль у порядку, визначеному Законом України "Про ветеринарну медицину".

     Стаття 30. Охорона ареалiв розселення бджiл

     Юридичнi та фiзичнi особи, якi провадять дiяльнiсть, що впливає або може вплинути на стан бджiл, зобов'язанi забезпечити їх охорону.

     У процесi сiльськогосподарської дiяльностi, лiсових користувань, проведення геологорозвiдувальних робiт, видобування корисних копалин, визначення мiсць випасання i прогону сiльськогосподарських тварин, розроблення туристських маршрутiв та органiзацiї мiсць вiдпочинку населення, проведення вiйськових навчань i маневрiв, навчань з цивiльної оборони населення, випробовувань будь-якої технiки повиннi передбачатися i здiйснюватися заходи щодо збереження ареалiв розселення бджiл.

     Забороняється проводити оранку та будь-яким iншим чином руйнувати медоноснi угiддя, застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мiнеральнi добрива, iншi препарати та здiйснювати будь-якi роботи, що можуть призвести до фiзичного знищення бджiл пiд час медозбору.

     Юридичнi та фiзичнi особи, якi застосовують засоби захисту рослин, зобов'язанi дотримуватися дiючих нормативно-правових актiв, що передбачають охорону бджiл вiд отруєнь.

     Стаття 31. Охорона бджiл у разi застосування в сiльському i лiсовому господарствi засобiв захисту рослин

     Застосування засобiв захисту рослин у сiльському та лiсовому господарствi дозволяється згiдно з їх перелiком, затвердженим у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, з додержанням вимог цього Закону.

     Стаття 32. Охорона бджiл пiд час проведення лiсогосподарських робiт

     З метою охорони бджiл пiд час проведення лiсогосподарських робiт забороняється вирубування липи, клена, верби, акацiї, каштанiв та iнших медоносiв i пилконосiв у радiусi трьох кiлометрiв вiд мiсць розташування стацiонарних пасiк i населених пунктiв - ареалiв природного розселення бджiл, крiм випадкiв полiпшення санiтарного стану лiсiв та умов їх вiдновлення.

     Стаття 33. Охорона бджiл у природних умовах життєдiяльностi

     З метою охорони бджiл у природних умовах життєдiяльностi не допускається розорення бджолиних сiмей, якi оселилися в дуплах дерев, щiлинах i штучних спорудах. Якщо бджолинi сiм'ї заважають життєдiяльностi людини, їх, по можливостi, переселяють.

     Стаття 34. Ветеринарно-санiтарне обслуговування бджiльництва

     Ветеринарно-санiтарне обслуговування бджiльництва здiйснюється спецiалiстами ветеринарної медицини або пiд їх контролем власниками пасiк чи пасiчниками.

     Стаття 35. Охорона бджiл на державному кордонi України

     Охорона бджiл на державному кордонi України здiйснюється вiдповiдно до мiжнародних договорiв та законодавства України.

     Стаття 36. Охорона генотипiв бджiл

     Робота щодо збереження, репродукцiї та полiпшення аборигенних (мiсцевих) бджiл проводиться вiдповiдно до законодавства України.

     Збереження, репродукцiя та полiпшення аборигенних (мiсцевих) бджiл в ареалах їх природного розселення здiйснюються на основi принципу збереження та полiпшення цих порiд, який склався в тих чи iнших природно-клiматичних умовах.

     З метою охорони генотипiв бджiл створюються племiннi бджолорозплiдники та племiннi пасiки, якi займаються репродукцiєю бджiл з наступним їх розселенням у вiдповiдних ареалах.

     Навколо племiнних бджолорозплiдникiв i племiнних пасiк установлюються зони радiусом 15-20 кiлометрiв, на територiї яких дозволяється розводити бджiл лише мiсцевої селекцiї.

     Стаття 37. Iнформування про небезпечнi, стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища та небезпечнi роботи

     Iнформування про небезпечнi, стихiйнi гiдрометеорологiчнi явища та їх прогноз, а також про стан навколишнього природного середовища здiйснює гiдрометеорологiчна служба в порядку, визначеному законодавством.

     Фiзичнi та юридичнi особи, якi застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язанi не пiзнiше нiж за три доби до початку обробки через засоби масової iнформацiї попередити про це пасiчникiв, пасiки яких знаходяться на вiдстанi до десяти кiлометрiв вiд оброблюваних площ. При цьому повiдомляється дата обробки, назва препарату, ступiнь i строк дiї токсичностi препарату.

Роздiл VII
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗI БДЖIЛЬНИЦТВА

     Стаття 38. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в галузi бджiльництва

     Порушення законодавства в галузi бджiльництва тягне за собою дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з законами України.

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства в галузi бджiльництва несуть особи, виннi у:

     неповiдомленнi (приховуваннi) або наданнi неправдивої iнформацiї про виникнення загрози бджолам при застосуваннi засобiв захисту рослин;

     порушеннi технологiї вирощування рослин сiльськогосподарського та iншого призначення, що призвело до погiршення умов у ареалах розселення бджiл;

     реалiзацiї продуктiв бджiльництва та їх сумiшей, що не пройшли ветеринарно-санiтарної експертизи;

     ухиленнi вiд обов'язкової ветеринарно-санiтарної експертизи продуктiв бджiльництва та їх сумiшей;

     порушеннi правил ввезення на територiю України та вивезення за її межi бджiл та продуктiв бджiльництва;

     реалiзацiї на територiї України не зареєстрованих в Українi засобiв захисту бджiл.

     Законами України може бути встановлено вiдповiдальнiсть також за iншi види порушень у галузi бджiльництва.

     Стаття 39. Вiдшкодування шкоди, заподiяної внаслiдок порушення законодавства про бджiльництво

     Шкода, заподiяна внаслiдок порушення законодавства про бджiльництво, вiдшкодовується в порядку та розмiрах, встановлених законодавством України.

     Стаття 40. Розгляд спорiв у галузi бджiльництва

     Спори, що виникають у галузi бджiльництва, вирiшуються судом у встановленому законодавством порядку.

Роздiл VIII
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО В ГАЛУЗI БДЖIЛЬНИЦТВА

     Стаття 41. Мiжнародне спiвробiтництво в галузi бджiльництва

     Україна бере участь у мiжнародному спiвробiтництвi в галузi бджiльництва на основi багатостороннiх i двостороннiх угод.

     Участь України у мiжнародному спiвробiтництвi в галузi бджiльництва здiйснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом:

     проведення спiльних наукових дослiджень;

     розроблення та реалiзацiї мiжнародних програм;

     здiйснення взаємного обмiну iнформацiєю та вивчення мiжнародного досвiду;

     участi у мiжнародних конгресах, конференцiях, симпозiумах, виставках, ярмарках та в їх проведеннi;

     набуття членства в мiжнародних органiзацiях пасiчникiв;

     пiдтримання мiжнародних професiйних i виробничих контактiв.

     Стаття 42. Мiжнароднi договори

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Роздiл IX
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення iнших законiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     4. Внести змiни до таких законiв України:

     1) частину другу статтi 89 Лiсового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99) пiсля слiв "спецiальне використання лiсових ресурсiв" доповнити словами "крiм розмiщення пасiк";

     2) пiдпункт 2 пункту 4 роздiлу IХ втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 23.03.96р. N 98/96-ВР згiдно з Податковим кодексом України вiд 02.12.2010р. N 2755-VI)
 
Президент України
Л.КУЧМА

м. Київ
22 лютого 2000 року
N 1492-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.