ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про племiнну справу у тваринництвi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 21 грудня 1999 року N 1328-XIV
(згiдно iз Законом України вiд 21 грудня 1999 року N 1328-XIV
цей Закон викладено в новiй редакцiї),
вiд 20 лютого 2003 року N 546-IV,
вiд 29 червня 2010 року N 2374-VI,
вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 8 грудня 2015 року N 867-VIII

(У текстi Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" в усiх вiдмiнках замiнено словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5462-VI)

     Цей Закон визначає загальнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи племiнної справи у тваринництвi, спрямованi на полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин, пiдвищення економiчної ефективностi та конкурентоспроможностi галузi.

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     племiнна справа - система зоотехнiчних, селекцiйних та органiзацiйно-господарських заходiв, спрямованих на полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин;

     племiннi (генетичнi) ресурси - тварини, сперма, ембрiони, яйцеклiтини, якi мають племiнну (генетичну) цiннiсть;

(абзац третiй статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     абзац четвертий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     абзац п'ятий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     абзац шостий статтi 1 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     iдентифiкацiя тварин - їх нумерацiя, присвоєння кличок, фотографування тощо, що забезпечує можливiсть формування iнформацiї про кожну тварину зокрема та встановлення вiдповiдностi цiєї iнформацiї данiй тваринi;

     iдентифiкацiя сперми - нанесення на упаковку, в яку розфасована спермодоза, iдентифiкацiйного номера, клички та породи плiдника, дати виробництва спермопродукцiї та iнформацiї про виробника;

(статтю 1 доповнено новим абзацом восьмим згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, у зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцятим)

     полiпшуюча порода - порода, яка використовується для полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин iнших порiд та виведення нових порiд, порiдних типiв, лiнiй, родин;

     генофондове стадо - чистопородна група тварин, видiлена для збереження та вiдтворення генофонду породи;

(абзац десятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     племiнна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що зареєстрована в державних книгах племiнних тварин має племiнну (генетичну) цiннiсть i може використовуватися в селекцiйному процесi вiдповiдно до програм селекцiї;

(абзац одинадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     неплемiнна тварина - тварина, що не має даних про походження вiдповiдно до вимог племiнного облiку;

(абзац дванадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     сертифiкат племiнних (генетичних) ресурсiв - документ встановленої форми про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин, сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин, складений на основi даних офiцiйного облiку продуктивностi, офiцiйної оцiнки за типом;

(абзац тринадцятий статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     племiнна (генетична) цiннiсть - цiннiсть племiнних тварин згiдно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якiсть потомкiв;

     селекцiйне досягнення - створена в результатi цiлеспрямованої творчої дiяльностi група племiнних тварин (порода, породний тип, лiнiя, родина тощо), що має новi генетичнi ознаки, якi стiйко передає потомству, та за показниками продуктивностi перевищує попереднi типи тварин;

(абзац п'ятнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     племiнний облiк - визначення та внесення до iнформацiйних баз даних (автоматизованих систем документiв з племiнної справи) суб'єктами племiнної справи у тваринництвi даних про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин з метою ведення племiнної справи у тваринництвi;

(абзац шiстнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     офiцiйний облiк продуктивностi - облiк продуктивностi тварин, що ведеться державними контролерами-асистентами та пiдтверджується вiдповiдними органiзацiями, якi здiйснюють дослiдження якiсних показникiв одержаної продукцiї;

     офiцiйна оцiнка за типом - оцiнка у балах типу тварин та їх класифiкацiя, проведена експертами-бонiтерами;

(абзац вiсiмнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     генетична експертиза походження та аномалiй тварин - iдентифiкацiя тварин лабораторними методами з метою здiйснення контролю за достовiрнiстю їх походження та виявлення генетичних аномалiй;

(абзац дев'ятнадцятий статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     статус - певний стан (рiвень) ведення селекцiйно-племiнної роботи суб'єктами племiнної справи у тваринництвi;

     апробацiя - комiсiйна оцiнка селекцiйних досягнень у тваринництвi;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять першим згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     бонiтування - комплексна оцiнка племiнних та пiдконтрольних тварин за племiнними та продуктивними якостями i типом тварин;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять другим згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     пiдконтрольна тварина - неплемiнна тварина, походження якої визначене за результатами генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, за продуктивнiстю якої здiйснюється контроль i яка може використовуватися у селекцiйному процесi вiдповiдно до програм селекцiї;

(статтю 1 доповнено абзацом двадцять третiм згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 2. Законодавство України про племiнну справу у тваринництвi

     Законодавство України про племiнну справу у тваринництвi складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, виданих вiдповiдно до нього.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини в галузi племiнної справи у тваринництвi, визначає права та обов'язки власникiв i споживачiв племiнних (генетичних) ресурсiв, встановлює вимоги до якостi та порядку використання цих ресурсiв, визначає систему селекцiї та основи державного контролю за дотриманням законодавства про племiнну справу у тваринництвi, а також порядок фiнансування племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 4. Об'єкти племiнної справи у тваринництвi

     Об'єктами племiнної справи у тваринництвi є велика рогата худоба, свинi, вiвцi, кози, конi, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутровi звiрi та кролi, яких розводять з метою одержання вiд них певної продукцiї (далi - тварини).

(стаття 4 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 5. Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi

     Суб'єктами племiнної справи у тваринництвi є:

     власники племiнних (генетичних) ресурсiв;

     абзац третiй статтi 5 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi беруть участь у виробництвi, збереженнi, використаннi, створеннi, визначеннi племiнної цiнностi племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язанi з племiнною справою у тваринництвi;

(абзац четвертий статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003р. N 546-IV, у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     власники неплемiнних тварин - споживачi племiнних (генетичних) ресурсiв та замовники послуг з племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 6. Завдання племiнної справи у тваринництвi

     Завданнями племiнної справи у тваринництвi є:

     створення, збереження, вiдтворення та рацiональне використання племiнних (генетичних) ресурсiв вищої племiнної (генетичної) цiнностi з метою полiпшення генетичної якостi тварин, пiдвищення економiчної ефективностi та конкурентоспроможностi галузi;

     забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї у тваринництвi, зокрема iдентифiкацiї племiнних тварин, племiнного облiку, бонiтування, оцiнки тварин за якiстю потомства та iншими ознаками, формування iнформацiйної бази даних з племiнної справи та перiодичної публiкацiї аналiтичних вiдомостей з племiнної справи у тваринництвi;

(абзац третiй статтi 6 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     одержання тварин з новими високими генетичними ознаками;

     ефективне використання в селекцiйному процесi найцiннiших свiтових племiнних (генетичних) ресурсiв полiпшуючих порiд;

     формування власного експортного потенцiалу племiнних (генетичних) ресурсiв;

     збереження генофонду iснуючих, локальних i зникаючих вiтчизняних порiд;

     забезпечення генетичного рiзноманiття;

     впровадження у виробництво науково-технiчних досягнень з питань генетики, селекцiї i вiдтворення тварин;

(абзац дев'ятий статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     створення селекцiйних досягнень.

(статтю 6 доповнено абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 7. Права та обов'язки суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi мають право:

     провадити певнi види господарської дiяльностi у племiннiй справi в тваринництвi вiдповiдно до законодавства;

(абзац другий частини першої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 20.02.2003р. N 546-IV)

     використовувати племiннi (генетичнi) ресурси, що їм належать, на виконання програм селекцiї.

(абзац третiй частини першої статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi зобов'язанi:

(абзац перший частини другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     абзац другий частини другої статтi 7 виключено

(абзац другий частини другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     iдентифiкувати тварин, що їм належать;

(абзац третiй частини другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     виконувати вимоги щодо державної реєстрацiї тварин, ведення племiнного облiку, бонiтування i проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин;

(абзац четвертий частини другої статтi 7 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     абзац п'ятий частини другої статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     використовувати для вiдтворення поголiв'я плiдникiв з визначеною племiнною цiннiстю за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства або плiдникiв, якi проходять випробування за якiстю потомств.

(абзац шостий частини другої статтi 7 у редакцiї Законiв України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства здiйснюють уповноваженi установи (органiзацiї) та селекцiйнi центри.

(частина третя статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Уповноваженi установи (органiзацiї) та селекцiйнi центри визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва.

(статтю 7 доповнено частиною четвертою згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

РОЗДIЛ II
ОРГАНIЗАЦIЯ ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 8. Загальнодержавнi програми селекцiї у тваринництвi

     Загальнодержавнi програми селекцiї у тваринництвi розробляються та здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України i затверджуються в установленому законом порядку. Загальнодержавнi програми селекцiї у тваринництвi розробляються на перiод 5 - 10 рокiв i є обов'язковими для виконання всiма суб'єктами племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 9. Органiзацiя племiнної справи у тваринництвi

     Суб'єкти господарювання, що здiйснюють господарську дiяльнiсть у племiннiй справi у тваринництвi, пов'язану з виробництвом, зберiганням i торгiвлею племiнними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, мають право на отримання вiдповiдного статусу суб'єкта племiнної справи у тваринництвi згiдно iз законодавством.

     Суб'єктам племiнної справи у тваринництвi (крiм власникiв неплемiнних тварин) присвоюється вiдповiдний статус за результатами оцiнки певного стану (рiвня) ведення селекцiйно-племiнної роботи.

     Вiдповiднiсть суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi певному статусу визначається напрямом їхньої господарської дiяльностi, якiстю наявних племiнних (генетичних) ресурсiв, рiвнем ведення селекцiйно-племiнної роботи та участю у створеннi селекцiйних досягнень тощо.

     Порядок присвоєння вiдповiдного статусу суб'єкта племiнної справи у тваринництвi визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва.

     Рiвень ведення селекцiйно-племiнної роботи суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, якiсть наявних племiнних (генетичних) ресурсiв, наявнiсть селекцiйних досягнень визначаються за даними племiнного облiку, бонiтування, оцiнки плiдникiв за якiстю потомства, апробацiї, генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

     Порядок ведення племiнного облiку, бонiтування, визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства, випробування плiдникiв за якiстю потомства, апробацiї, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництв.

(стаття 9 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.02.2003р. N 546-IV, вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, вiд 02.03.2015р. N 222-VIII, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

РОЗДIЛ III
ВИМОГИ ДО РОБОТИ З ПЛЕМIННИМИ (ГЕНЕТИЧНИМИ) РЕСУРСАМИ

     Стаття 10. Вимоги до племiнних (генетичних) ресурсiв

     До племiнних (генетичних) ресурсiв встановлюються такi вимоги:

     племiннi тварини повиннi бути iдентифiкованi, зареєстрованi у державних книгах племiнних тварин, мати данi вiдповiдно до вимог з племiнного облiку, документiв офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної оцiнки за типом, походити вiд батькiв, зареєстрованих у державних книгах племiнних тварин;

(абзац другий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     сперма має бути одержана вiд племiнних плiдникiв, якi пройшли генетичну експертизу походження та аномалiй тварин, iдентифiкована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про неї повиннi вiдповiдати вимогам з племiнного облiку. Для вiдтворення використовується сперма плiдникiв з визначеною племiнною цiннiстю за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства або плiдникiв, якi проходять випробування за якiстю потомства;

(абзац третiй частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     ембрiони, яйцеклiтини повиннi бути одержанi вiд племiнних тварин, iдентифiкованi, заготовленi та обробленi в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про них повиннi вiдповiдати вимогам з племiнного облiку;

(абзац четвертий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     плiдники мають походити вiд племiнних тварин вищої племiнної (генетичної) цiнностi, мати результати генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, оцiнюватися за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю отриманого вiд них потомства або проходити випробування за якiстю потомства, а данi про них повиннi вiдповiдати вимогам з племiнного облiку;

(абзац п'ятий частини першої статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     абзац шостий частини першої статтi 10 виключено

(абзац шостий частини першої статтi 10 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, виключено згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     пiдконтрольнi тварини повиннi бути iдентифiкованi, вiдповiдати вимогам до державної реєстрацiї пiдконтрольних тварин у державних книгах племiнних тварин, мати данi вiдповiдно до вимог з племiнного облiку, документiв офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної оцiнки за типом i результати генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

(частину першу статтi 10 доповнено абзацом сьомим згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Частину другу статтi 10 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 11. Державна реєстрацiя суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, племiнних i пiдконтрольних тварин та селекцiйних досягнень у тваринництвi

     Державна реєстрацiя суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi племiнних i пiдконтрольних тварин здiйснюється шляхом внесення вiдповiдних даних про них до державних книг племiнних тварин, суб'єктiв племiнної справи - до Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, селекцiйних досягнень - до Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi. Державна реєстрацiя проводиться з метою формування iнформацiйних автоматизованих баз даних про племiннi (генетичнi) ресурси.

     Положення про Державний реєстр суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, про Державний реєстр селекцiйних досягнень у тваринництвi та про державнi книги племiнних тварин за окремими видами та породами тварин затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва.

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi мають право на безоплатний доступ до даних державних книг племiнних тварин, Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва.

(стаття 11 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 12. Експорт та iмпорт племiнних (генетичних) ресурсiв

     Експорт та iмпорт племiнних (генетичних) ресурсiв здiйснюються у порядку, передбаченому законодавством України, за умови вiдповiдностi племiнних (генетичних) ресурсiв вимогам, встановленим цим Законом.

     Стаття 13. Сертифiкат племiнних (генетичних) ресурсiв

     Власники племiнних (генетичних) ресурсiв мають право отримувати сертифiкати племiнних (генетичних) ресурсiв, якi є документальним пiдтвердженням якостi та племiнної цiнностi племiнних (генетичних) ресурсiв при їх придбаннi, реалiзацiї та торгiвлi.

(частина перша статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     Положення про сертифiкати племiнних (генетичних) ресурсiв та зразки сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва.

(стаття 13 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 14. Вимоги до працiвникiв, якi виконують спецiальнi роботи, пов'язанi з племiнними (генетичними) ресурсами

     Для виконання спецiальних робiт, пов'язаних з веденням офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, отриманням, iдентифiкацiєю, зберiганням сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин, штучним осiменiнням маток i трансплантацiєю ембрiонiв, залучаються працiвники згiдно iз квалiфiкацiйними вимогами, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництв.

(стаття 14 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 20.02.2003р. N 546-IV, вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

РОЗДIЛ IV
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ В ГАЛУЗI ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 15. Органи, що здiйснюють державне управлiння в галузi племiнної справи у тваринництвi

     Державне управлiння в галузi племiнної справи у тваринництвi здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi тваринництва, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї в межах повноважень, визначених цим Законом.

(стаття 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 151. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України в галузi племiнної справи у тваринництвi

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України належать:

     забезпечення проведення державної полiтики з племiнної справи у тваринництвi;

     органiзацiя здiйснення державного контролю з племiнної справи у тваринництвi;

     забезпечення розроблення i здiйснення загальнодержавних програм селекцiї;

     видання в межах повноважень нормативно-правових актiв з питань племiнної справи у тваринництвi;

     державна пiдтримка розвитку племiнної справи у тваринництвi;

     органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва з питань племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi тваринництва

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, належать:

     нормативно-правове забезпечення у сферi тваринництва;

     забезпечення здiйснення державного контролю за племiнною справою у тваринництвi;

     затвердження вимог до якостi племiнних (генетичних) ресурсiв;

     забезпечення проведення породовипробувань та апробацiї селекцiйних досягнень;

     затвердження вимог i порядку визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю, якiстю потомства та проведення випробування плiдникiв за якiстю потомства;

(абзац шостий частини першої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     сприяння розвитку ринку племiнних (генетичних) ресурсiв;

     розроблення та затвердження технологiчних вимог до проведення спецiальних робiт з племiнної справи;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань племiнної справи у тваринництвi;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України;

     затвердження вимог i порядку визначення уповноважених установ (органiзацiй) та селекцiйних центрiв.

(частину першу статтi 16 доповнено абзацом одинадцятим згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi тваринництва, належать:

     визначення (проведення) процедури присвоєння вiдповiдного статуру суб'єктам племiнної справи у тваринництвi;

(абзац другий частини другої статтi 16 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     здiйснення сертифiкацiї племiнних (генетичних) ресурсiв; присвоєння вiдповiдного статусу суб'єктам племiнної справи у тваринництвi;

     проведення породовипробувань та апробацiї селекцiйних досягнень;

     проведення бонiтування тварин та ведення племiнного облiку;

(абзац п'ятий частини другої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     проведення сертифiкацiї племiнних (генетичних) ресурсiв;

     проведення державної реєстрацiї суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, племiнних i пiдконтрольних тварин та селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     ведення державних книг племiнних тварин, Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     органiзацiя та забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї;

     органiзацiя проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     органiзацiя проведення виставок, конкурсiв, ярмаркiв та аукцiонiв племiнних (генетичних) ресурсiв;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань племiнної справи у тваринництвi;

     вирiшення iнших питань, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

(стаття 16 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 17. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в галузi племiнної справи у тваринництвi

     До повноважень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в галузi племiнної справи у тваринництвi належать:

     затвердження регiональних програм селекцiї у тваринництвi, забезпечення виконання зазначених програм;

     органiзацiя видачi сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв;

     органiзацiя випробування плiдникiв за власною продуктивнiстю та якiстю потомства;

(абзац четвертий статтi 17 у редакцiї Закону України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     сприяння розвитку ринку племiнних (генетичних) ресурсiв;

     проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     проведення регiональних виставок, конкурсiв, ярмаркiв та аукцiонiв племiнних (генетичних) ресурсiв.

(роздiл IV iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003р. N 546-IV, у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

РОЗДIЛ V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗI ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi державного нагляду (контролю) за племiнною справою у тваринництвi, належить:

     1) розроблення порядку проведення монiторингу здоров'я племiнної худоби;

     2) здiйснення контролю за:

     виконанням вимог щодо вiдповiдностi племiнних (генетичних) ресурсiв установленим вимогам;

     веденням племiнного облiку, бонiтування, визначенням племiнної цiнностi тварин, проведенням випробувань, апробацiї;

(абзац п'ятий частини першої статтi 18 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     господарською дiяльнiстю у племiннiй справi у тваринництвi, пов'язаною з виробництвом племiнних (генетичних) ресурсiв, збереженням племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвлею племiнними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалiй тварин;

     додержанням законодавства щодо виконання технологiчних вимог та ветеринарно-санiтарних правил при виробництвi племiнних (генетичних) ресурсiв, установлених для племiнних (генетичних) ресурсiв;

     3) здiйснення iнших повноважень, визначених законами України та покладених на нього актами Президента України.

(стаття 18 у редакцiї Законiв України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 181. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi

     Здiйснення державного контролю у галузi племiнної справи у тваринництвi покладається на Головного державного iнспектора з племiнної справи у тваринництвi України, головних державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi в Автономнiй Республiцi Крим, областях, державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi.

(Закон доповнено статтею 181 згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, стаття 181 у редакцiї Закону України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 19. Права та обов'язки державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi

     Державнi iнспектори з племiнної справи у тваринництвi у межах своїх повноважень мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства, установи та органiзацiї, незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з племiнною справою у тваринництвi, та отримувати вiд них безкоштовно необхiдну iнформацiю з питань племiнного тваринництва;

     вимагати вiд фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з племiнною справою у тваринництвi, виконання вимог, встановлених цим Законом;

(абзац третiй частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003р. N 546-IV)

     давати всiм юридичним особам та фiзичним особам - суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з племiнною справою у тваринництвi, обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень у галузi ведення племiнної справи у тваринництвi;

(абзац четвертий частини першої статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003р. N 546-IV)

     здiйснювати державний контроль за застосуванням у сферi селекцiї та вiдтворення племiнних (генетичних) ресурсiв нових технологiй, iнструментiв, обладнання, матерiалiв;

     забороняти суб'єктам племiнної справи у тваринництвi, у разi порушень ними вимог, встановлених цим Законом, реалiзацiю племiнних (генетичних) ресурсiв для вiдтворення;

     складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про племiнну справу у тваринництвi.

(абзац сьомий частини першої статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Державнi iнспектори з племiнної справи у тваринництвi зобов'язанi у разi виявлення порушень законодавства про племiнну справу у тваринництвi вживати невiдкладних заходiв до їх усунення.

     Стаття 20. Розгляд спорiв, що виникають мiж суб'єктами племiнної справи у тваринництвi

     Спори, що виникають мiж суб'єктами племiнної справи у тваринництвi, розглядаються у встановленому законом порядку.

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi несуть особи, виннi у:

     оформленнi сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв без урахування даних офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної оцiнки за типом, результатiв генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, а також внесеннi до документiв з племiнного облiку недостовiрних даних;

(абзац другий частини першої статтi 21 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     абзац третiй частини першої статтi 21 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 08.12.2015р. N 867-VIII)

     недодержаннi встановлених технологiчних та ветеринарно-санiтарних вимог i правил щодо отримання, зберiгання та використання племiнних (генетичних) ресурсiв.

     Законами України може бути встановлена вiдповiдальнiсть i за iншi порушення у галузi племiнної справи у тваринництвi.

РОЗДIЛ VI
ФIНАНСУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНИХ IНСПЕКЦIЙ З ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI I ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СЕЛЕКЦIЇ У ТВАРИННИЦТВI

(назва роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 22. Виключена

(стаття 22 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI, виключена згiдно iз Законом України вiд 16.10.2012р. N 5462-VI)

     Стаття 23. Фiнансування загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi

     Фiнансування розроблення та виконання загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України та iнших джерел, не заборонених законодавством.

(стаття 23 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 24. Збереження племiнних (генетичних) ресурсiв

     З метою збереження племiнних (генетичних) ресурсiв полiпшених, наявних, локальних i зникаючих видiв i порiд центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi тваринництва, забезпечує створення за рахунок коштiв Державного бюджету України генофондних господарств, генофондних стад, банкiв сперми та ембрiонiв i генофондних банкiв шовкопрядiв.

(стаття 24 у редакцiї Закону України вiд 29.06.2010р. N 2374-VI)

     Стаття 25. Визнання селекцiйного досягнення винаходом

     Селекцiйне досягнення в галузi племiнного тваринництва визнається винаходом у встановленому законодавством порядку.

     Стаття 26. Наукове забезпечення племiнної справи у тваринництвi

     Наукове забезпечення племiнної справи у тваринництвi здiйснюють науково-дослiднi установи, якi розробляють основи системи селекцiї, селекцiйнi програми розведення тварин, ефективнi методи та технологiї вiдтворення найцiннiших племiнних (генетичних) ресурсiв i практичнi рекомендацiї щодо застосування науково-технiчних досягнень у виробництвi.

     Стаття 27. Мiжнародне спiвробiтництво з питань племiнної справи у тваринництвi

     Україна здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань племiнної справи у тваринництвi в порядку, встановленому законодавством, шляхом:

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй з племiнної справи;

     приєднання до мiжнародних договорiв;

     приведення у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами племiнного облiку, показникiв облiку, його перiодичностi, порядку проведення аналiзу отриманих даних;

     пiдтримання професiйних та наукових контактiв;

     обмiну iнформацiєю про напрями селекцiї та комплексну оцiнку тварин, що використовуються в селекцiйному процесi.

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

РОЗДIЛ VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     4. Пункт 4 роздiлу VII виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.02.2003р. N 546-IV)
 
Президент України
Л. КРАВЧУК

м. Київ
15 грудня 1993 року
N 3691-XII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.