ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про племiнне тваринництво"

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до Закону України "Про племiнне тваринництво" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 2, ст. 7), виклавши його у такiй редакцiї:

"ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про племiнну справу у тваринництвi

     Цей Закон визначає загальнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi основи племiнної справи у тваринництвi, спрямованi на полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин, пiдвищення економiчної ефективностi та конкурентоспроможностi галузi.

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     племiнна справа - система зоотехнiчних, селекцiйних та органiзацiйно-господарських заходiв, спрямованих на полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин;

     племiннi (генетичнi) ресурси - тварини, сперма, ембрiони, яйцеклiтини, iнкубацiйнi яйця, якi мають племiнну (генетичну) цiннiсть;

     державна реєстрацiя племiнних тварин i племiнних стад - внесення даних про племiнних тварин i племiннi стада, що мають необхiднi для реєстрацiї генетичну якiсть та рiвень продуктивностi, вiдповiдно до державних книг племiнних тварин i Державного племiнного реєстру з метою формування вiдповiдної бази даних про племiннi ресурси;

     державнi книги племiнних тварин - iнформацiйнi бази даних про племiнних тварин, що вiдповiдають установленим для реєстрацiї вимогам;

     Державний племiнний реєстр - iнформацiйна база даних про племiннi стада, що вiдповiдають установленим для реєстрацiї вимогам;

     iдентифiкацiя тварин - їх нумерацiя, присвоєння кличок, фотографування тощо, що забезпечує можливiсть формування iнформацiї про кожну тварину зокрема та встановлення вiдповiдностi цiєї iнформацiї данiй тваринi;

     полiпшуюча порода - порода, яка використовується для полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин iнших порiд та виведення нових порiд, порiдних типiв, лiнiй, родин;

     генофондове стадо - чистопородна група тварин, видiлена для збереження та вiдтворення генофонду породи;

     племiнна тварина - чистопородна або одержана за затвердженою програмою породного вдосконалення тварина, що має племiнну (генетичну) цiннiсть i може використовуватися в селекцiйному процесi вiдповiдно до дiючих загальнодержавних програм селекцiї;

     неплемiнна продуктивна тварина - тварина, що не має племiнної (генетичної) цiнностi та використовується для одержання певної продукцiї;

     племiнне свiдоцтво (сертифiкат) - документ встановленої форми про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин, сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин, складений на основi даних офiцiйного облiку продуктивностi, iмуногенетичного контролю та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом;

     племiнна (генетична) цiннiсть - цiннiсть племiнних тварин згiдно з даними їх фактично визначеного або передбаченого впливу на якiсть потомкiв;

     селекцiйне досягнення - створена в результатi цiлеспрямованої творчої дiяльностi група племiнних тварин (порода, порiдний тип, лiнiя, родина тощо), яка має новi високi генетичнi ознаки та стiйко передає їх потомкам;

     племiнний облiк - визначення та внесення до документiв з племiнної справи (племiнної документацiї) суб'єктами племiнного тваринництва даних про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин з метою одержання систематизованих вiдомостей, необхiдних для ведення племiнної справи;

     офiцiйний облiк продуктивностi - облiк продуктивностi тварин, що ведеться державними контролерами-асистентами та пiдтверджується вiдповiдними органiзацiями, якi здiйснюють дослiдження якiсних показникiв одержаної продукцiї;

     офiцiйна класифiкацiя (оцiнка) за типом - оцiнка у балах типу тварин, проведена експертами-бонiтерами;

     генетична експертиза походження - iдентифiкацiя тварин лабораторними методами з метою контролю достовiрностi їх походження;

     статус - певний стан (рiвень) ведення селекцiйно-племiнної роботи суб'єктами племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 2. Законодавство України про племiнну справу у тваринництвi

     Законодавство України про племiнну справу у тваринництвi складається з цього Закону та iнших нормативно-правових актiв, виданих вiдповiдно до нього.

     Стаття 3. Сфера дiї Закону

     Цей Закон регулює вiдносини в галузi племiнної справи у тваринництвi, визначає права та обов'язки власникiв i споживачiв племiнних (генетичних) ресурсiв, встановлює вимоги до якостi та порядку використання цих ресурсiв, визначає систему селекцiї та основи державного контролю за дотриманням законодавства про племiнну справу у тваринництвi, а також порядок фiнансування племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 4. Об'єкти племiнної справи у тваринництвi

     Об'єктами племiнної справи у тваринництвi є велика рогата худоба, свинi, вiвцi, кози, конi, птиця, риба, бджоли, шовкопряди, хутровi звiрi, яких розводять з метою одержання вiд них певної продукцiї (далi - тварини).

     Стаття 5. Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi

     Суб'єктами племiнної справи у тваринництвi є:

     власники племiнних (генетичних) ресурсiв;

     пiдприємства (об'єднання) з племiнної справи, селекцiйнi, селекцiйно-технологiчнi та селекцiйно-гiбриднi центри, iподроми, станцiї оцiнки племiнних тварин;

     пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форм власностi, та фiзичнi особи, якi надають вiдповiднi послуги та беруть участь у створеннi та використаннi племiнних (генетичних) ресурсiв;

     власники неплемiнних тварин - споживачi племiнних (генетичних) ресурсiв та замовники послуг з племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 6. Завдання племiнної справи у тваринництвi

     Завданнями племiнної справи у тваринництвi є:

     створення, збереження, вiдтворення та рацiональне використання племiнних (генетичних) ресурсiв вищої племiнної (генетичної) цiнностi з метою полiпшення генетичної якостi тварин, пiдвищення економiчної ефективностi та конкурентоспроможностi галузi;

     забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї у тваринництвi, зокрема iдентифiкацiї племiнних тварин, достовiрного облiку їх походження i продуктивностi, офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, якiстю потомкiв та iншими ознаками, формування iнформацiйної бази з племiнної справи та перiодичної публiкацiї в засобах масової iнформацiї аналiтичних вiдомостей з племiнної справи та даних комплексної оцiнки тварин, стад, типiв, порiд;

     одержання тварин з новими високими генетичними ознаками;

     ефективне використання в селекцiйному процесi найцiннiших свiтових племiнних (генетичних) ресурсiв полiпшуючих порiд;

     формування власного експортного потенцiалу племiнних (генетичних) ресурсiв;

     збереження генофонду iснуючих, локальних i зникаючих вiтчизняних порiд;

     забезпечення генетичного рiзноманiття;

     впровадження у виробництво науково-технiчних досягнень з питань генетики i селекцiї тварин.

     Стаття 7. Права та обов'язки суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi мають право:

     виконувати певнi функцiї з племiнної справи у тваринництвi за умови отримання дозволу на їх виконання;

     використовувати племiннi (генетичнi) ресурси, що їм належать, на виконання загальнодержавних програм селекцiї.

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi (власники племiнних (генетичних) ресурсiв) зобов'язанi:

     зареєструватися та отримати в установленому порядку дозвiл на право використання племiнних (генетичних) ресурсiв, що їм належать, для полiпшення племiнних i продуктивних якостей тварин згiдно з загальнодержавними програмами селекцiї;

     iдентифiкувати тварин, що їм належать, i вести установлений племiнний облiк та вiдповiднi племiннi документи;

     виконувати вимоги щодо реєстрацiї тварин, ведення офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, а також проведення генетичної експертизи їх походження;

     брати участь у виконаннi загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi, забезпечувати згiдно з цими програмами придбання, полiпшення, збереження, вiдтворення та рацiональне використання племiнних (генетичних) ресурсiв;

     використовувати для осiменiння та парування маточного поголiв'я тiльки атестованих у встановленому порядку та допущених до вiдтворення плiдникiв вищої племiнної (генетичної) якостi.

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi (власники неплемiнних тварин) зобов'язанi:

     парувати або осiменяти маточне поголiв'я тiльки атестованими та допущеними для вiдтворення плiдниками;

     iдентифiкувати тварин, що їм належать, i вести встановлений племiнний облiк у повному обсязi.

РОЗДIЛ II
ОРГАНIЗАЦIЯ ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 8. Загальнодержавнi програми селекцiї у тваринництвi

     Загальнодержавнi програми селекцiї у тваринництвi розробляються та здiйснюються Кабiнетом Мiнiстрiв України i затверджуються в установленому законом порядку. Загальнодержавнi програми селекцiї у тваринництвi розробляються на перiод 5 - 10 рокiв i є обов'язковими для виконання всiма суб'єктами племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 9. Органiзацiя племiнної справи у тваринництвi

     Дiяльнiсть, пов'язана з виконанням певних функцiй у племiнному тваринництвi, здiйснюється суб'єктами племiнної справи у тваринництвi за наявностi у них дозволiв на їх виконання.

     Дозвiл на виконання певних функцiй у племiнному тваринництвi видається Кабiнетом Мiнiстрiв України або уповноваженим ним органом виконавчої влади у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Суб'єктам племiнної справи у тваринництвi, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у межах прийнятих загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi, спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства, залежно вiд напряму їх дiяльностi та якостi племiнних (генетичних) ресурсiв присвоюється вiдповiдний статус.

РОЗДIЛ III
ВИМОГИ ДО РОБОТИ З ПЛЕМIННИМИ (ГЕНЕТИЧНИМИ) РЕСУРСАМИ

     Стаття 10. Вимоги до племiнних (генетичних) ресурсiв

     До племiнних (генетичних) ресурсiв встановлюються такi вимоги:

     племiннi тварини мають бути iдентифiкованi, зареєстрованi у документах з племiнної справи, данi про них внесенi згiдно з установленими вимогами до документiв офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, походити вiд батькiв, зареєстрованих у документах з племiнної справи;

     сперма має бути одержана вiд племiнних атестованих плiдникiв, допущених до використання для вiдтворення, iдентифiкована, заготовлена та оброблена в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про неї повиннi бути внесенi до документiв з племiнної справи;

     ембрiони, яйцеклiтини повиннi бути одержанi вiд племiнних тварин, iдентифiкованi, заготовленi та обробленi в умовах, передбачених технологiчними вимогами, встановленими для цiєї продукцiї, вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам i правилам, а данi про них повиннi бути внесенi до документiв з племiнної справи;

     плiдники мають походити вiд племiнних тварин вищої племiнної (генетичної) цiнностi, оцiнюватися за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю отриманого вiд них потомства;

     бугаї-плiдники, жеребцi-плiдники та плiдники iнших видiв тварин атестуються та допускаються до вiдтворення у встановленому порядку.

     Вiдповiднiсть племiнних (генетичних) ресурсiв установленим вимогам контролює Головна державна племiнна iнспекцiя спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства та державнi племiннi iнспекцiї Автономної Республiки Крим, областей та районiв.

     Стаття 11. Державна реєстрацiя племiнних тварин i племiнних стад

     Об'єктами державної реєстрацiї є племiннi тварини та племiннi стада.

     Державна реєстрацiя племiнних тварин здiйснюється шляхом внесення вiдповiдних даних про них до державних книг племiнних тварин, а племiнних стад - до Державного племiнного реєстру.

     Положення про державнi книги племiнних тварин i Державний племiнний реєстр затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства.

     Данi державних книг племiнних тварин i Державного племiнного реєстру є доступними для заiнтересованих осiб.

     Стаття 12. Експорт та iмпорт племiнних (генетичних) ресурсiв

     Експорт та iмпорт племiнних (генетичних) ресурсiв здiйснюються у порядку, передбаченому законодавством України, за умови вiдповiдностi племiнних (генетичних) ресурсiв вимогам, встановленим цим Законом.

     Стаття 13. Племiнне свiдоцтво (сертифiкат)

     Власники племiнних (генетичних) ресурсiв зобов'язанi мати племiннi свiдоцтва (сертифiкати), якi є документальним пiдтвердженням якостi належних їм племiнних тварин, сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин.

     Племiнне свiдоцтво (сертифiкат) є основою для визначення цiнностi племiнних (генетичних) ресурсiв i гарантує певний рiвень ефективностi їх використання при дотриманнi споживачем цих ресурсiв вимог, встановлених цим Законом.

     Зразки племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв) затверджуються спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства.

     Стаття 14. Вимоги до працiвникiв, якi виконують спецiальнi роботи, пов'язанi з племiнними (генетичними) ресурсами

     Для виконання спецiальних робiт, пов'язаних з веденням офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, отриманням, iдентифiкацiєю, зберiганням сперми, ембрiонiв, яйцеклiтин, штучним осiменiнням маток та трансплантацiєю ембрiонiв, залучаються лише атестованi працiвники, якi мають дозвiл на виконання цих робiт.

     Умови та порядок атестацiї таких працiвникiв установлює спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства.

РОЗДIЛ IV
СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ПЛЕМIННОЇ СЛУЖБИ

     Стаття 15. Система державної племiнної служби

     Система державної племiнної служби включає:

     спецiально уповноважений орган виконавчої влади у галузi племiнної справи у тваринництвi - Головна державна племiнна iнспекцiя (далi - Головдержплемiнспекцiя) спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства та пiдпорядкованi їй державнi племiннi iнспекцiї Автономної Республiки Крим, областей та районiв.

     Стаття 16. Державнi органи управлiння племiнною справою у тваринництвi

     Управлiння племiнною справою у тваринництвi здiйснює Головдержплемiнспекцiя, яка пiдпорядковується керiвнику спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства. Очолює її Головний державний iнспектор з племiнної справи у тваринництвi, який призначається на посаду керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства.

     Керiвництво племiнною справою у тваринництвi в Автономнiй Республiцi Крим, областях та районах здiйснюється вiдповiдними державними племiнними iнспекцiями у тваринництвi Автономної Республiки Крим, областей та районiв.

     Керiвники державних племiнних iнспекцiй Автономної Республiки Крим, областей та районiв призначаються на посаду безпосередньо керiвником спецiально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства, за погодженням вiдповiдно з Радою мiнiстрiв Автономної Республiки Крим та мiсцевими державними адмiнiстрацiями.

     Стаття 17. Повноваження державних органiв управлiння племiнною справою у тваринництвi

     До повноважень державних органiв управлiння племiнною справою у тваринництвi належать:

     здiйснення контролю за дотриманням законодавства про племiнну справу у тваринництвi;

     розроблення концептуальних напрямiв розвитку конкурентоспроможного племiнного тваринництва;

     участь у розробленнi загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi, забезпечення реалiзацiї цих програм;

     встановлення вимог щодо племiнних (генетичних) ресурсiв;

     реєстрацiя власникiв племiнних (генетичних) ресурсiв;

     розроблення пропозицiй щодо заходiв державного стимулювання племiнної справи у тваринництвi, в тому числi щодо збереження генофонду локальних та зникаючих порiд, що мають селекцiйну цiннiсть;

     органiзацiя та забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї;

     встановлення показникiв племiнного облiку та форми, згiдно з якими ведеться документацiя з племiнної справи племiнних (генетичних) ресурсiв, неплемiнних продуктивних тварин;

     розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення та накладання адмiнiстративних стягнень за порушення законодавства про племiнну справу;

     тимчасово припиняти або скасовувати дiю дозволiв, виданих суб'єктам племiнної справи у тваринництвi;

     розроблення та затвердження технологiчних вимог щодо спецiальних робiт з племiнної справи;

     ведення державних книг племiнних тварин та Державного племiнного реєстру;

     органiзацiя проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     органiзацiя проведення виставок, конкурсiв, ярмаркiв та аукцiонiв племiнних (генетичних) ресурсiв.

РОЗДIЛ V
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У ГАЛУЗI ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 18. Органи, що здiйснюють державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi

     Державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi здiйснюється Головдержплемiнспекцiєю, державними племiнними iнспекцiями Автономної Республiки Крим, областей та районiв, а також iншими спецiально уповноваженими органами виконавчої влади вiдповiдно до їх повноважень.

     Стаття 19. Права та обов'язки державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi

     Державнi iнспектори з племiнної справи у тваринництвi у межах своїх повноважень мають право:

     безперешкодно вiдвiдувати пiдприємства, установи та органiзацiї, незалежно вiд форм власностi, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з племiнною справою у тваринництвi, та отримувати вiд них безкоштовно необхiдну iнформацiю з питань племiнного тваринництва;

     вимагати вiд фiзичних осiб, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з племiнною справою у тваринництвi, виконання вимог, встановлених цим Законом;

     давати всiм юридичним та фiзичним особам, якi здiйснюють дiяльнiсть, пов'язану з племiнною справою у тваринництвi, обов'язковi для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень у галузi ведення племiнної справи у тваринництвi;

     здiйснювати державний контроль за застосуванням у сферi селекцiї та вiдтворення племiнних (генетичних) ресурсiв нових технологiй, iнструментiв, обладнання, матерiалiв;

     забороняти суб'єктам племiнної справи у тваринництвi, у разi порушень ними вимог, встановлених цим Законом, реалiзацiю племiнних (генетичних) ресурсiв для вiдтворення;

     затверджувати племiннi свiдоцтва (сертифiкати) на племiннi (генетичнi) ресурси.

     Державнi iнспектори з племiнної справи у тваринництвi зобов'язанi у разi виявлення порушень законодавства про племiнну справу у тваринництвi вживати невiдкладних заходiв до їх усунення.

     Стаття 20. Розгляд спорiв, що виникають мiж суб'єктами племiнної справи у тваринництвi

     Спори, що виникають мiж суб'єктами племiнної справи у тваринництвi, розглядаються у встановленому законом порядку.

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi

     Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про племiнну справу у тваринництвi несуть особи, виннi у:

     оформленнi племiнних свiдоцтв (сертифiкатiв) на племiннi (генетичнi) ресурси без урахування даних офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом, iмунногенетичного контролю, внесеннi до документiв з племiнної справи недостовiрних даних;

     використаннi для вiдтворення неатестованих та недопущених до вiдтворення плiдникiв;

     недодержаннi встановлених технологiчних та ветеринарно-санiтарних вимог i правил щодо отримання, зберiгання та використання племiнних (генетичних) ресурсiв.

     Законами України може бути встановлена вiдповiдальнiсть i за iншi порушення у галузi племiнної справи у тваринництвi.

РОЗДIЛ VI
ФIНАНСУВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI ДЕРЖАВНИХ ПЛЕМIННИХ IНСПЕКЦIЙ I ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ СЕЛЕКЦIЇ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 22. Фiнансування дiяльностi державних племiнних iнспекцiй

     Фiнансування дiяльностi Головдержплемiнспекцiї, державних племiнних iнспекцiй Автономної Республiки Крим, областей та районiв здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 23. Фiнансування загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi

     Фiнансування розроблення та виконання загальнодержавних програм селекцiї в племiнному тваринництвi, а також ведення державних книг племiнних тварин та Державного племiнного реєстру здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України в порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 24. Збереження племiнних (генетичних) ресурсiв

     Для збереження племiнних (генетичних) ресурсiв полiпшуючих, iснуючих, локальних i зникаючих порiд спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства, забезпечує створення за рахунок коштiв Державного бюджету України генофондового стада, банкiв сперми та ембрiонiв.

     Стаття 25. Визнання селекцiйного досягнення винаходом

     Селекцiйне досягнення в галузi племiнного тваринництва визнається винаходом у встановленому законодавством порядку.

     Стаття 26. Наукове забезпечення племiнної справи у тваринництвi

     Наукове забезпечення племiнної справи у тваринництвi здiйснюють науково-дослiднi установи, якi розробляють основи системи селекцiї, селекцiйнi програми розведення тварин, ефективнi методи та технологiї вiдтворення найцiннiших племiнних (генетичних) ресурсiв i практичнi рекомендацiї щодо застосування науково-технiчних досягнень у виробництвi.

     Стаття 27. Мiжнародне спiвробiтництво з питань племiнної справи у тваринництвi

     Україна здiйснює мiжнародне спiвробiтництво з питань племiнної справи у тваринництвi в порядку, встановленому законодавством, шляхом:

     участi в роботi мiжнародних органiзацiй з племiнної справи;

     приєднання до мiжнародних договорiв;

     приведення у вiдповiднiсть з мiжнародними стандартами племiнного облiку, показникiв облiку, його перiодичностi, порядку проведення аналiзу отриманих даних;

     пiдтримання професiйних та наукових контактiв;

     обмiну iнформацiєю про напрями селекцiї та комплексну оцiнку тварин, що використовуються в селекцiйному процесi.

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

РОЗДIЛ VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

     4. Частину шосту статтi 4 Закону України "Про пiдприємництво" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 17, ст. 52, N 8, ст. 60) доповнити абзацом такого змiсту:

     "дiяльнiсть, пов'язана з проведенням оцiнки продуктивностi та типу тварин, генетичною експертизою походження тварин, визначенням якостi тваринницької продукцiї, заготiвлею та реалiзацiєю племiнних (генетичних) ресурсiв".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
21 грудня 1999 року
N 1328-XIV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.