ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо племiнної справи у тваринництвi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) абзац другий частини першої статтi 1071 викласти в такiй редакцiї:

     "оформлення сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв без урахування даних офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної оцiнки за типом, результатiв генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, внесення до документiв з племiнного облiку недостовiрних даних, використання для вiдтворення неатестованих та недопущених до вiдтворення плiдникiв, недодержання встановлених технологiчних та ветеринарно-санiтарних вимог i правил щодо отримання, зберiгання та використання племiнних (генетичних) ресурсiв";

     2) у пунктi 1 частини першої статтi 255 абзац "державних органiв управлiння племiнною справою у тваринництвi (стаття 1071)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв, що здiйснюють державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi (стаття 1071)".

     2. У Законi України "Про племiнну справу у тваринництвi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 6 - 7, ст. 37; 2003 р., N 23, ст. 145):

     1) у статтi 1:

     в абзацi третьому слова "iнкубацiйнi яйця" виключити;

     абзаци четвертий - шостий виключити;

     пiсля абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "iдентифiкацiя сперми - нанесення на упаковку, в яку розфасована спермодоза, iдентифiкацiйного номера, клички та породи плiдника, дати виробництва спермопродукцiї та iнформацiї про виробника".

     У зв'язку з цим абзаци восьмий - дев'ятнадцятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - двадцятим;

     в абзацi десятому слово "генофондовi" замiнити словом "генофондне";

     абзац одинадцятий пiсля слiв "тварина, що" доповнити словами "зареєстрована в державних книгах племiнних тварин", а слова "дiючих загальнодержавних" виключити;

     абзац дванадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "неплемiнна тварина - тварина, що не має даних про походження вiдповiдно до вимог племiнного облiку";

     в абзацi тринадцятому слова "племiнне свiдоцтво (сертифiкат)" замiнити словами "сертифiкат племiнних (генетичних) ресурсiв", а слова "iмуногенетичного контролю та офiцiйної класифiкацiї (оцiнки) за типом" - словами "офiцiйної оцiнки за типом";

     абзаци п'ятнадцятий, шiстнадцятий, вiсiмнадцятий та дев'ятнадцятий викласти в такiй редакцiї:

     "селекцiйне досягнення - створена в результатi цiлеспрямованої творчої дiяльностi група племiнних тварин (порода, породний тип, лiнiя, родина тощо), що має новi генетичнi ознаки, якi стiйко передає потомству, та за показниками продуктивностi перевищує попереднi типи тварин;

     племiнний облiк - визначення та внесення до iнформацiйних баз даних (автоматизованих систем документiв з племiнної справи) суб'єктами племiнної справи у тваринництвi даних про походження, продуктивнiсть, тип та iншi якостi тварин з метою ведення племiнної справи у тваринництвi";

     "офiцiйна оцiнка за типом - оцiнка у балах типу тварин та їх класифiкацiя, проведена експертами-бонiтерами;

     генетична експертиза походження та аномалiй тварин - iдентифiкацiя тварин лабораторними методами з метою здiйснення контролю за достовiрнiстю їх походження та виявлення генетичних аномалiй";

     доповнити абзацами двадцять першим - двадцять третiм такого змiсту:

     -апробацiя - комiсiйна оцiнка селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     бонiтування - комплексна оцiнка племiнних та пiдконтрольних тварин за племiнними та продуктивними якостями i типом тварин;

     пiдконтрольна тварина - неплемiнна тварина, походження якої визначене за результатами генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, за продуктивнiстю якої здiйснюється контроль i яка може використовуватися у селекцiйному процесi вiдповiдно до програм селекцiї";

     2) статтю 4 пiсля слiв "хутровi звiрi" доповнити словами "та кролi";

     3) у статтi 5:

     абзац третiй виключити;

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "пiдприємства, установи та органiзацiї незалежно вiд форми власностi та фiзичнi особи - суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi беруть участь у виробництвi, збереженнi, використаннi, створеннi, визначеннi племiнної цiнностi племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язанi з племiнною справою у тваринництвi";

     4) у статтi 6:

     абзац третiй викласти в такiй редакцiї:

     "забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї у тваринництвi, зокрема iдентифiкацiї племiнних тварин, племiнного облiку, бонiтування, оцiнки тварин за якiстю потомства та iншими ознаками, формування iнформацiйної бази даних з племiнної справи та перiодичної публiкацiї аналiтичних вiдомостей з племiнної справи у тваринництвi";

     в абзацi дев'ятому слова "генетики i селекцiї" замiнити словами "генетики, селекцiї i вiдтворення";

     доповнити абзацом десятим такого змiсту:

     "створення селекцiйних досягнень";

     5) у статтi 7:

     в абзацi третьому частини першої слово "загальнодержавних" виключити;

     у частинi другiй:

     абзаци другий - четвертий i шостий викласти в такiй редакцiї:

     "зареєструватися та отримати в установленому порядку лiцензiю на право провадження господарської дiяльностi з виробництва племiнних (генетичних) ресурсiв, збереження племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвлi племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин;

     iдентифiкувати тварин, що їм належать;

     виконувати вимоги щодо державної реєстрацiї тварин, ведення племiнного облiку, бонiтування i проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин";

     "використовувати для вiдтворення маточного поголiв'я тварин тiльки атестованих у встановленому порядку та допущених до вiдтворення плiдникiв";

     абзац п'ятий виключити;

     у частинi третiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "використовувати для вiдтворення маточного поголiв'я тварин тiльки атестованих у встановленому порядку та допущених до вiдтворення плiдникiв";

     в абзацi третьому слова "встановлений" та "у повному обсязi" виключити;

     6) у статтi 9:

     частини першу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "Господарська дiяльнiсть у племiннiй справi у тваринництвi, пов'язана з виробництвом племiнних (генетичних) ресурсiв, збереженням племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвлею племiнними (генетичними) ресурсами, проведенням генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, пiдлягає лiцензуванню та реєстрацiї вiдповiдно до законодавства";

     "Суб'єктам племiнної справи у тваринництвi (крiм власникiв неплемiнних тварин) за результатами державної атестацiї (переатестацiї) присвоюється вiдповiдний статус";

     доповнити частинами четвертою - сьомою такого змiсту;

     "Вiдповiднiсть суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi певному статусу визначається напрямом їх господарської дiяльностi, якiстю наявних племiнних (генетичних) ресурсiв, рiвнем ведення селекцiйно-племiнної роботи та участю у створеннi селекцiйних досягнень тощо.

     Порядок проведення державної атестацiї (переатестацiї) та присвоєння вiдповiдного статусу суб'єктам племiнної справи у тваринництвi визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Рiвень ведення селекцiйно-племiнної роботи суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, якiсть наявних племiнних (генетичних) ресурсiв, наявнiсть селекцiйних досягнень визначаються за даними племiнного облiку, бонiтування, атестацiї плiдникiв, апробацiї, генетичної експертизи походження та аномалiй тварин.

     Порядок ведення племiнного облiку, бонiтування, атестацiї плiдникiв, апробацiї, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин визначається центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     7) у статтi 10:

     у частинi першiй:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "племiннi тварини повиннi бути iдентифiкованi, зареєстрованi у державних книгах племiнних тварин, мати данi вiдповiдно до вимог з племiнного облiку, документiв офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної оцiнки за типом, походити вiд батькiв, зареєстрованих у державних книгах племiнних тварин";

     в абзацах третьому та четвертому слова "бути документiв з племiнної справи" замiнити словами вимогам з племiнного облiку";

     абзац п'ятий доповнити словами "а данi про них вiдповiдати вимогам з племiнного облiку";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "плiдники тварин, якi використовуються для вiдтворення, атестуються та допускаються до вiдтворення в установленому порядку";

     доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "пiдконтрольнi тварини повиннi бути iдентифiкованi, вiдповiдати вимогам до державної реєстрацiї пiдконтрольних тварин у державних книгах племiнних тварин, мати данi вiдповiдно до вимог з племiнного облiку, документiв офiцiйного облiку продуктивностi та офiцiйної оцiнки за типом i результати генетичної експертизи походження та аномалiй тварин";

     частину другу виключити;

     8) статтi 11 i 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Державна реєстрацiя суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, племiнних i пiдконтрольних тварин та селекцiйних досягнень у тваринництвi

     Державна реєстрацiя суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi племiнних i пiдконтрольних тварин здiйснюється шляхом внесення вiдповiдних даних про них до державних книг племiнних тварин, суб'єктiв племiнної справи - до Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, селекцiйних досягнень - до Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi. Державна реєстрацiя проводиться з метою формування iнформацiйних автоматизованих баз даних про племiннi (генетичнi) ресурси.

     Положення про Державний реєстр суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, про Державний реєстр селекцiйних досягнень у тваринництвi та про державнi книги племiнних тварин за окремими видами та породами тварин затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Суб'єкти племiнної справи у тваринництвi мають право на безоплатний доступ до даних державних книг племiнних тварин, Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     "Стаття 13. Сертифiкат племiнних (генетичних) ресурсiв

     Власники племiнних (генетичних) ресурсiв зобов'язанi мати сертифiкати племiнних (генетичних) ресурсiв, якi є документальним пiдтвердженням якостi та племiнної цiнностi племiнних (генетичних) ресурсiв при їх придбаннi, реалiзацiї та торгiвлi.

     Положення про сертифiкати племiнних (генетичних) ресурсiв та зразки сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв затверджуються центральним органом виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     9) в частинi другiй статтi 14 слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства" замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики";

     10) роздiл IV викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл IV
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ В ГАЛУЗI ПЛЕМIННОЇ СПРАВИ У ТВАРИННИЦТВI

     Стаття 15. Органи, що здiйснюють державне управлiння в галузi племiнної справи у тваринництвi

     Державне управлiння в галузi племiнної справи у тваринництвi здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики, Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласнi, районнi, Київська та Севастопольська мiськi державнi адмiнiстрацiї в межах повноважень, визначених цим Законом.

     Стаття 151. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України в галузi племiнної справи у тваринництвi

     До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України належать:

     забезпечення проведення державної полiтики з племiнної справи у тваринництвi;

     органiзацiя здiйснення державного контролю з племiнної справи у тваринництвi;

     забезпечення розроблення i здiйснення загальнодержавних програм селекцiї;

     видання в межах повноважень нормативно-правових актiв з питань племiнної справи у тваринництвi;

     державна пiдтримка розвитку племiнної справи у тваринництвi;

     органiзацiя мiжнародного спiвробiтництва з питань племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 16. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики в галузi племiнної справи у тваринництвi

     До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики належать:

     здiйснення державного контролю з племiнної справи у тваринництвi;

     координацiя дiяльностi державних iнспекцiй з племiнної справи у тваринництвi;

     проведення державної атестацiї (переатестацiї) суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi;

     проведення породовипробувань та апробацiї селекцiйних досягнень;

     проведення атестацiї та допуску до вiдтворення плiдникiв, бонiтування тварин та ведення племiнного облiку;

     проведення сертифiкацiї племiнних (генетичних) ресурсiв; сприяння розвитку ринку племiнних (генетичних) ресурсiв;

     проведення державної реєстрацiї суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, племiнних i пiдконтрольних тварин та селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     ведення державних книг племiнних тварин, Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державного реєстру селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     органiзацiя та забезпечення функцiонування єдиної системи селекцiї;

     розроблення та затвердження технологiчних вимог до проведення спецiальних робiт з племiнної справи;

     органiзацiя проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     органiзацiя проведення виставок, конкурсiв, ярмаркiв та аукцiонiв племiнних (генетичних) ресурсiв;

     участь у мiжнародному спiвробiтництвi з питань племiнної справи у тваринництвi.

     Стаття 17. Повноваження Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в галузi племiнної справи у тваринництвi

     До повноважень Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй в галузi племiнної справи у тваринництвi належать:

     затвердження регiональних програм селекцiї у тваринництвi, забезпечення виконання зазначених програм;

     органiзацiя видачi сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв;

     органiзацiя проведення атестацiї та допуску до вiдтворення плiдникiв;

     сприяння розвитку ринку племiнних (генетичних) ресурсiв;

     проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     проведення регiональних виставок, конкурсiв, ярмаркiв та аукцiонiв племiнних (генетичних) ресурсiв";

     11) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi

     Державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi здiйснює центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики.

     Державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi в системi центрального органу виконавчої влади з питань аграрної полiтики здiйснює Державна iнспекцiя з племiнної справи у тваринництвi України та пiдпорядкованi їй державнi iнспекцiї з племiнної справи у тваринництвi Автономної Республiки Крим та областей (далi - державнi iнспекцiї з племiнної справи у тваринництвi)";

     12) доповнити статтею 181 такого змiсту:

     "Стаття 181. Посадовi особи, якi здiйснюють державний контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi

     Здiйснення державного контролю у галузi племiнної справи у тваринництвi покладається на Головного державного iнспектора України з племiнної справи у тваринництвi - начальника Державної iнспекцiї з племiнної справи у тваринництвi України, а також на головних державних iнспекторiв з племiнної справи у тваринництвi Автономної Республiки Крим та областей, якi призначаються i звiльняються з посади вiдповiдно до вимог законодавства.

     Спецiалiсти державних iнспекцiй з племiнної справи у тваринництвi, професiйна дiяльнiсть яких безпосередньо пов'язана з виконанням контрольних функцiй з племiнної справи у тваринництвi, є одночасно державними iнспекторами з племiнної справи у тваринництвi.

     Державнi iнспектори з племiнної справи у тваринництвi здiйснюють контроль у галузi племiнної справи у тваринництвi у взаємодiї з мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування";

     13) абзац сьомий частини першої статтi 19 викласти в такiй редакцiї:

     "складати протоколи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про племiнну справу у тваринництвi";

     14) абзац другий частини першої статтi 21 викласти в такiй редакцiї:

     "оформленнi сертифiкатiв племiнних (генетичних) ресурсiв без урахування даних офiцiйного облiку продуктивностi тварин, офiцiйної оцiнки за типом, результатiв генетичної експертизи походження та аномалiй тварин, а також внесеннi до документiв з племiнного облiку недостовiрних даних";

     15) у назвi роздiлу VI слова "племiнних iнспекцiй" замiнити словами "iнспекцiй з племiнної справи у тваринництвi";

     16) статтi 22 - 24 викласти в такiй редакцiї;

     "Стаття 22. Фiнансування дiяльностi державних iнспекцiй з племiнної справи у тваринництвi

     Фiнансування дiяльностi державних iнспекцiй з племiнної справи у тваринництвi здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Стаття 23. Фiнансування загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi

     Фiнансування розроблення та виконання загальнодержавних програм селекцiї у тваринництвi здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України та iнших джерел, не заборонених законодавством.

     Стаття 24. Збереження племiнних (генетичних) ресурсiв

     З метою збереження племiнних (генетичних) ресурсiв полiпшених, наявних, локальних i зникаючих видiв i порiд центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики забезпечує створення за рахунок коштiв Державного бюджету України генофондних господарств, генофондних стад, банкiв сперми та ембрiонiв i генофондних банкiв шовкопрядiв".

     3. Пункт 66 статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2003 р., N 23, ст. 145) викласти в такiй редакцiї:

     "66) виробництво племiнних (генетичних) ресурсiв, збереження племiнних (генетичних) ресурсiв, торгiвля племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин".

     4. У Загальнодержавнiй програмi селекцiї у тваринництвi на перiод до 2010 року, затвердженiй Законом України "Про Загальнодержавну програму селекцiї у тваринництвi на перiод до 2010 року" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 23, ст. 319):

     1) у роздiлi II:

     в абзацi одинадцятому слова "племiнної iнспекцiї в Автономнiй Республiцi Крим, областях i районах" замiнити словами "iнспекцiї з племiнної справи у тваринництвi Автономної Республiки Крим та областей";

     в абзацi п'ятнадцятому слова "Державний племiнний реєстр" замiнити словами "державнi книги племiнних тварин, Державний реєстр суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державний реєстр селекцiйних досягнень у тваринництвi";

     в абзацi третьому роздiлу III слова "Головної державної племiнної iнспекцiї" замiнити словами "Державної iнспекцiї з племiнної справи у тваринництвi України у системi";

     у пiдроздiлi "Органiзацiйне забезпечення" роздiлу V слова "Головну державну племiнну iнспекцiю спецiально уповноваженого центрального органу" замiнити словами "спецiально уповноважений центральний орган";

     2) в абзацi першому пункту 9 додатка слова "Державного племiнного реєстру" замiнити словами "Державного реєстру суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi";

     3) у текстi Програми та додатка до неї слова "спецiально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до вiдання якого вiднесенi питання сiльського господарства" в усiх вiдмiнках замiнити словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної полiтики" у вiдповiдному вiдмiнку, а слова "племiнна iнспекцiя" в усiх вiдмiнках i числах - словами "iнспекцiя з племiнної справи у тваринництвi" у вiдповiдному вiдмiнку та числi.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пункту 3 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi через дев'яносто днiв з дня його опублiкування.

     2. До приведення законiв України, iнших нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом вони застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     пiдготувати i подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї про внесення змiн до законiв України, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
29 червня 2010 року
N 2374-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.