ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо обмеження державного регулювання господарської дiяльностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) в абзацi першому частини четвертої статтi 57 слово "(лiцензiї)" виключити;

     2) в абзацi першому частини третьої статтi 827 слова "мають лiцензiї на здiйснення дiяльностi" замiнити словами "здiйснюють дiяльнiсть";

     3) у назвi та частинi першiй статтi 145 слова "поштового зв'язку" виключити.

     2. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288):

     1) у частинi четвертiй статтi 101 слова "або дiяльностi митного перевiзника" виключити;

     2) у частинi першiй статтi 182 слова "i має лiцензiю на право здiйснення дiяльностi митного перевiзника, видану спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузi митної справи" виключити;

     3) статтю 183 та частину другу статтi 216 виключити.

     3. У частинi третiй статтi 8 Закону України "Про транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446; 2006 р., N 22, ст. 184) слово "пошти" виключити.

     4. Назву, частини першу i другу статтi 9 Закону України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 9. Дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом i торгiвлею пестицидами та агрохiмiкатами

     Господарська дiяльнiсть у сферi торгiвлi пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин) провадиться на пiдставi лiцензiї в порядку, встановленому законом.

     Лiцензiї на торгiвлю пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин) видають спецiально уповноваженi центральнi органи виконавчої влади, визначенi Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     5. У Законi України "Про державне регулювання видобутку, виробництва i використання дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння та контроль за операцiями з ними" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 9, ст. 34; 2004 р., N 19, ст. 256; 2006 р., N 22, ст. 184):

     1) в абзацi третьому частини першої статтi 3 слово "виробництвом" i слова "виготовленням виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, торгiвлею виробами з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння" виключити;

     2) у статтi 4:

     у частинi першiй слово "виробництво" i слова "виготовлення виробiв з них" виключити;

     у частинi третiй слова "якi мають лiцензiю на виробництво дорогоцiнних металiв, одержану в порядку, встановленому законодавством України" виключити;

     3) абзац другий частини другої статтi 14 виключити;

     4) в абзацi четвертому частини першої статтi 19 слово "виробництвом" i слова "виготовленням виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння, торгiвлею виробами з дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння" виключити.

     6. Абзац одинадцятий статтi 8, статтi 14 i 15, абзац п'ятий статтi 23 та абзац четвертий частини другої статтi 26 Закону України "Про топографо-геодезичну i картографiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 5-6, ст. 46; 2003 р., N 27, ст. 209, N 30, ст. 247; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199; 2010 р., N 18, ст. 136) виключити.

     7. Частину другу статтi 3 Закону України "Про трансплантацiю органiв та iнших анатомiчних матерiалiв людинi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 377) доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України".

     8. У Законi України "Про державну геологiчну службу України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 29, ст. 391):

     1) в абзацi дев'ятому частини другої статтi 6 слова "на пошук (розвiдку) корисних копалин, на видобування корисних копалин iз родовищ, що мають загальнодержавне значення та включенi до Державного фонду родовищ корисних копалин, а також" виключити;

     2) у частинi десятiй статтi 7 слова "лiцензiйних умов" виключити,

     9. В абзацi другому частини другої статтi 7 та частинi першiй статтi 9 Закону України "Про племiнну справу у тваринництвi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7, ст. 37; 2010 р., N 37, ст. 494) слова "з виробництва племiнних (генетичних) ресурсiв, збереження племiнних (генетичних) ресурсiв" виключити.

     10. У Законi України "Про мелiорацiю земель" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 11, ст. 90; 2006 р., N 22, ст. 184, ст. 199):

     1) в абзацi восьмому статтi 13 слова "видачi суб'єктам господарювання лiцензiй на провадження дiяльностi з проектування, будiвництва нових i реконструкцiї iснуючих мелiоративних систем" виключити;

     2) абзац восьмий статтi 16 виключити;

     3) у першому реченнi частини третьої статтi 21 слова "якi одержали в установленому законодавством порядку лiцензiю на провадження вiдповiдного виду дiяльностi" виключити;

     4) у частинi першiй статтi 22 слова "якi одержали вiдповiдно до законодавства лiцензiю" виключити.

     11. У Законi України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 iз наступними змiнами):

     1) статтю 2 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2. Сфера дiї Закону

     Дiя цього Закону поширюється на всiх суб'єктiв господарювання.

     Види господарської дiяльностi, не передбаченi у статтi 9 цього Закону, не пiдлягають лiцензуванню";

     2) в абзацi четвертому частини першої статтi 3 слова "передбачених частиною другою статтi 2 цього Закону" замiнити словами "передбачених частиною першою статтi 9 цього Закону";

     3) у статтi 8:

     частину сьому виключити;

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "У разi якщо суб'єкт господарювання провадить вид господарської дiяльностi, зазначений у частинi третiй статтi 9 цього Закону, не в повному обсязi, а частково, лiцензiйнi умови поширюються на суб'єкта господарювання виключно в частинi, що встановлює вимоги до провадження господарської дiяльностi, зазначеної в лiцензiї";

     4) текст статтi 9 викласти в такiй редакцiї:

     "Вiдповiдно до спецiальних законiв лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:

     1) банкiвська дiяльнiсть;

     2) професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв;

     3) iз надання фiнансових послуг;

     4) зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть;

     5) дiяльнiсть у галузi телебачення i радiомовлення;

     6) дiяльнiсть у сферi електроенергетики та використання ядерної енергiї;

     7) дiяльнiсть у сферi освiти;

     8) дiяльнiсть у сферi iнтелектуальної власностi;

     9) виробництво i торгiвля спиртом етиловим, коньячним i плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

     10) дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй;

     11) будiвельна дiяльнiсть.

     Вiдповiдно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про наркотичнi засоби, психотропнi речовини i прекурсори", лiцензуванню пiдлягає дiяльнiсть з обiгу наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв.

     Вiдповiдно до цього Закону лiцензуванню пiдлягають такi види господарської дiяльностi:

     1) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невiйськового призначення i боєприпасiв до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду, торгiвля вогнепальною зброєю невiйськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калiбру понад 4,5 мiлiметра i швидкiстю польоту кулi понад 100 метрiв на секунду;

     2) виробництво вибухових матерiалiв промислового призначення (згiдно з перелiком, що затверджується спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною працi та державного гiрничого нагляду);

     3) виробництво особливо небезпечних хiмiчних речовин; операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами, збирання i заготiвля окремих видiв вiдходiв як вторинної сировини (згiдно з перелiками, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     4) видобуток дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

     5) виробництво лiкарських засобiв, оптова, роздрiбна торгiвля лiкарськими засобами;

     6) виробництво ветеринарних медикаментiв i препаратiв, оптова, роздрiбна торгiвля ветеринарними медикаментами i препаратами;

     7) торгiвля пестицидами та агрохiмiкатами (тiльки регуляторами росту рослин);

     8) виробництво спецiальних засобiв, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, iндивiдуального захисту, активної оборони та їх продаж;

     9) розроблення, виготовлення спецiальних технiчних засобiв для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iнших засобiв негласного отримання iнформацiї, торгiвля спецiальними технiчними засобами для зняття iнформацiї з каналiв зв'язку, iншими засобами негласного отримання iнформацiї;

     10) надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     11) впровадження, ввезення, вивезення голографiчних захисних елементiв;

     12) надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     13) виготовлення бланкiв цiнних паперiв, документiв суворої звiтностi (згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України);

     14) транспортування нафти, нафтопродуктiв магiстральним трубопроводом, транспортування природного, нафтового газу i газу (метану) вугiльних родовищ трубопроводами та їх розподiл;

     15) постачання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ за регульованим та нерегульованим тарифом;

     16) зберiгання природного газу, газу (метану) вугiльних родовищ в обсягах, що перевищують рiвень, встановлений лiцензiйними умовами;

     17) централiзоване водопостачання та водовiдведення;

     18) розроблення, випробування, виробництво, експлуатацiя ракет-носiїв, космiчних апаратiв та їх складових частин, наземного комплексу управлiння космiчними апаратами та його складових частин;

     19) культивування рослин, включених до таблицi I Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберiгання, перевезення, придбання, реалiзацiя (вiдпуск), ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, використання, знищення наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв, включених до зазначеного Перелiку;

     20) медична практика;

     21) переробка донорської кровi та її компонентiв, виготовлення з них препаратiв, крiм дiяльностi банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини;

     22) дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини згiдно з перелiком, затвердженим Мiнiстерством охорони здоров'я України (дiяльнiсть банкiв пуповинної кровi, iнших тканин i клiтин людини);

     23) ветеринарна практика;

     24) випуск та проведення лотерей;

     25) надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу повiтряним, рiчковим, морським, автомобiльним, залiзничним транспортом;

     26) заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту кольорових i чорних металiв;

     27) збирання, первинна обробка вiдходiв i брухту дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення, напiвдорогоцiнного камiння;

     28) надання послуг i виконання робiт протипожежного призначення;

     29) надання послуг з охорони власностi та громадян;

     30) туроператорська дiяльнiсть;

     31) дiяльнiсть арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв);

     32) посередництво у працевлаштуваннi на роботу за кордоном;

     33) проведення робiт iз землеустрою, землеоцiночних робiт та земельних торгiв;

     34) дiяльнiсть, пов'язана з промисловим виловом риби, крiм внутрiшнiх водойм (ставкiв) господарств;

     35) дiяльнiсть митного брокера;

     36) виробництво, експорт та iмпорт дискiв для лазерних систем зчитування, матриць;

     37) торгiвля племiнними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалiй тварин;

     38) проведення фумiгацiї (знезараження) об'єктiв регулювання, визначених Законом України "Про карантин рослин", якi перемiщуються через державний кордон України та карантиннi зони;

     39) дiяльнiсть, пов'язана з виробництвом, торгiвлею пiротехнiчними засобами;

     40) дiяльнiсть, пов'язана з наданням послуг стрiльбищами невiйськового призначення та функцiонуванням мисливських стендiв;

     41) розроблення, виготовлення, реалiзацiя, ремонт, модернiзацiя та утилiзацiя озброєння, вiйськової технiки, вiйськової зброї i боєприпасiв до неї;

     42) виробництво теплової енергiї, транспортування її магiстральними i мiсцевими (розподiльчими) тепловими мережами та постачання теплової енергiї;

     43) збирання та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю;

     44) генетично-iнженерна дiяльнiсть у замкненiй системi;

     45) торгiвля рiдким паливом з бiомаси та бiогазом";

     5) у статтi 10:

     у пунктi 2 частини другої слова i цифру "згiдно з статтею 9 цього Закону" замiнити словами i цифрою "згiдно з частиною третьою статтi 9 цього Закону";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "До заяви про видачу лiцензiї додається виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     6) абзаци другий та шостий частини десятої статтi 12 виключити;

     7) в абзацi третьому частини третьої статтi 13 слова i цифру "згiдно з статтею 9 цього Закону" замiнити словами i цифрою "згiдно з частиною третьою статтi 9 цього Закону";

     8) частини третю i четверту статтi 15 виключити;

     9) в абзацi четвертому частини першої та частинi четвертiй статтi 16 слова i цифру "в статтi 9 цього Закону" замiнити словами i цифрою "в частинi третiй статтi 9 цього Закону".

     12. У Законi України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39; 2010 р., N 34, ст. 482):

     1) абзац п'ятий статтi 7 виключити;

     2) у статтi 8:

     абзац другий частини шостої виключити;

     у частинi восьмiй:

     пункт 2 виключити;

     у пунктi 3 слова "лiцензiйних умов" виключити; частину тринадцяту виключити;

     3) у частинi другiй статтi 17 слова "номер i строк дiї лiцензiї на надання послуг поштового зв'язку" виключити.

     13. У Законi України "Про туризм" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180):

     1) в абзацi третьому частини другої статтi 5 слова "i якi в установленому порядку отримали лiцензiю на турагентську дiяльнiсть" виключити;

     2) у статтi 17:

     у частинi першiй слова "та турагентської" виключити;

     у другому реченнi частини другої слова "без отримання лiцензiї на турагентську дiяльнiсть" виключити;

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Суб'єкт господарювання не має права у своїй назвi використовувати слово "туроператор" без отримання ним лiцензiї на здiйснення туроператорської дiяльностi";

     у частинi п'ятiй слова "чи турагентську" виключити;

     3) у пунктi 3 частини четвертої статтi 20 слова "наявнiсть лiцензiї на здiйснення туристичної дiяльностi" замiнити словами "наявнiсть у туроператора лiцензiї на здiйснення туроператорської дiяльностi";

     4) у частинi другiй статтi 37 слова "лiцензiй на здiйснення вiдповiдної дiяльностi" замiнити словами "лiцензiї на здiйснення туроператорської дiяльностi".

     14. У статтi 1 Закону України "Про запровадження мораторiю на видачу лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 357) слова i цифри "пунктом 29 статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" замiнити словами i цифрами "пунктом 24 частини третьої статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     15. У Законi України "Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 32, ст. 421):

     1) частину другу статтi 15 викласти в такiй редакцiї:

     "2. У разi якщо Бюро передбачає здiйснювати дiяльнiсть iз збирання та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю, воно починає здiйснення такої дiяльностi з моменту отримання вiдповiдної лiцензiї";

     2) у пунктi 1 частини третьої статтi 16 слова "з ведення кредитних iсторiй" замiнити словами "iз збирання та використання iнформацiї, яка складає кредитну iсторiю".

     16. У Законi України "Про автомобiльний транспорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273):

     1) в абзацах п'ятому та шостому частини сьомої статтi 6 слово "вантажiв" замiнити словами "небезпечних вантажiв";

     2) у частинi першiй, абзацах першому, п'ятому, дев'ятому частини четвертої та частинi шостiй статтi 9 слово "вантажiв" замiнити словами "небезпечних вантажiв".

     17. У Законi України "Про хiмiчнi джерела струму" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279; 2010 р., N 1, ст. 6, N 33, ст. 471):

     1) в абзацах дев'ятому i десятому частини першої статтi 2 слова "отримав лiцензiї на здiйснення заготiвлi та утилiзацiї вiдпрацьованих хiмiчних джерел струму i" виключити;

     2) абзац четвертий частини першої статтi 7 i статтю 8 виключити;

     3) у частинi першiй статтi 14 слова "та отримали лiцензiю на здiйснення дiяльностi з виробництва хiмiчних джерел струму згiдно iз законом" виключити;

     4) частину другу статтi 18 та частину третю статтi 20 виключити;

     5) в абзацi третьому частини першої статтi 22 слова "лiцензування дiяльностi у сферi хiмiчних джерел струму" виключити.

     18. Статтю 8 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50) виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування, крiм пунктiв 17 i 18 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2011 року, та абзацу тридцять дев'ятого пiдпункту 4 пункту 11 роздiлу I цього Закону (щодо лiцензування дiяльностi з випуску та проведення лотерей), який набирає чинностi з дня скасування мораторiю на видачу лiцензiй на провадження господарської дiяльностi з випуску та проведення лотерей.

     2. Зупинити дiю статтi 271 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 2006 р., N 22, ст. 184).

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити внесення змiн чи скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 жовтня 2010 року
N 2608-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.