ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про поштовий зв'язок

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 18 травня 2004 року N 1722-IV,
вiд 1 липня 2004 року N 1954-IV,
вiд 1 червня 2010 року N 2299-VI,
вiд 19 жовтня 2010 року N 2608-VI,
вiд 3 лютого 2011 року N 2984-VI,
вiд 7 лютого 2011 року N 3610-VI,
вiд 3 липня 2012 року N 5029-VI,
вiд 4 липня 2013 року N 406-VII,
вiд 2 березня 2015 року N 222-VIII,
вiд 2 жовтня 2018 року N 2581-VIII,
вiд 25 квiтня 2019 року N 2704-VIII,
вiд 20 вересня 2019 року N 124-IX,
вiд 14 сiчня 2020 року N 440-IX

(Поняттю "органiзацiя розповсюдження поштових марок, маркованих конвертiв i карток", яке вживається в абзацi другому частини третьої статтi 15 цього Закону, дано офiцiйне тлумачення згiдно з рiшенням Конституцiйного Суду України вiд 28 травня 2003 року N 10-рп/2003)

(У текстi Закону слова "Нацiональна комiсiя України з питань регулювання зв'язку" в усiх вiдмiнках та слово "НКРЗ" замiнено словами "нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно iз Законом України вiд 7 липня 2011 року N 3610-VI)

     Цей Закон визначає правовi, соцiально-економiчнi та органiзацiйнi основи дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку, а також регулює вiдносини мiж органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування, операторами поштового зв'язку i користувачами їх послуг.

     Стаття 1. Визначення основних термiнiв

     У цьому Законi термiни вживаються у такому значеннi:

     абонементна скринька - скринька iз засобами для запобiгання несанкцiонованому доступу, що встановлюється в об'єктах поштового зв'язку i орендується адресатом на визначений термiн для одержання на його iм'я поштових вiдправлень, поштових переказiв, перiодичних друкованих видань;

     абонентська поштова скринька - спецiальна скринька iз засобами для запобiгання несанкцiонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових вiдправлень, перiодичних друкованих видань, повiдомлень про надходження реєстрованих поштових вiдправлень;

     абонентська поштова шафа - спецiальна шафа з абонентськими поштовими скриньками iз засобами для запобiгання несанкцiонованому доступу, яка встановлюється у пiд'їздах, вестибюлях житлових та адмiнiстративних будинкiв для одержання адресатами простих поштових вiдправлень, перiодичних друкованих видань, повiдомлень про надходження реєстрованих поштових вiдправлень;

     адресат (одержувач) - юридична або фiзична особа, якiй адресується поштове вiдправлення, телеграфне чи iнше повiдомлення;

     бандероль - поштове вiдправлення з друкованими виданнями, дiловими паперами, предметами культурно-побутового та iншого призначення, розмiри, маса i порядок упакування якого встановленi вiдповiдно до законодавства України;

     дрiбний пакет - мiжнародне рекомендоване поштове вiдправлення iз зразками товарiв, дрiбними предметами подарункового та iншого характеру, розмiри, маса i порядок упакування якого встановленi вiдповiдно до законодавства України;

     засоби поштового зв'язку - поштовi пристрої та обладнання, транспортнi засоби поштового зв'язку, поштовi марки, маркованi конверти та картки, а також будiвлi (примiщення в будiвлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку;

     лист - поштове вiдправлення у виглядi поштового конверта з вкладенням письмового повiдомлення або документа, розмiри i масу якого встановлено вiдповiдно до законодавства України;

     маркувальна машина - пристрiй, призначений для нанесення на письмову кореспонденцiю вiдбитку державного знака, що пiдтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та iншу iнформацiю;

     мережа поштового зв'язку - сукупнiсть об'єктiв поштового зв'язку i поштових маршрутiв;

     нацiональний оператор поштового зв'язку (нацiональний оператор) - оператор, який в установленому законодавством порядку надає унiверсальнi послуги поштового зв'язку на всiй територiї України i якому надаються виключнi права на провадження певних видiв дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональнi вузли, вузли поштового зв'язку, вiддiлення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та iншi пiдроздiли, задiянi у єдиному виробничо-технологiчному процесi з надання послуг поштового зв'язку;

     оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку;

     переказ грошових коштiв (поштовий переказ) - послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей;

     пересилання поштових вiдправлень (поштових переказiв) - сукупнiсть операцiй з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових вiдправлень (поштових переказiв);

     письмова кореспонденцiя - простi та рекомендованi листи, поштовi картки, бандеролi, секограми та дрiбнi пакети;

     посилка - поштове вiдправлення з предметами культурно-побутового та iншого призначення, не забороненими законодавством до пересилання, розмiри, маса i порядок упакування якого встановленi вiдповiдно до законодавства України;

     послуги поштового зв'язку - продукт дiяльностi оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових вiдправлень, виконання доручень користувачiв щодо поштових переказiв, банкiвських операцiй, спрямований на задоволення потреб користувачiв;

     поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходiв, спрямованих на захист таємницi iнформацiї у поштовому зв'язку, збереження поштових вiдправлень, грошових коштiв та засобiв поштового зв'язку;

     поштова картка - поштове вiдправлення у виглядi стандартного бланка, що мiстить вiдкрите письмове повiдомлення;

     поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку iз зазначенням його номiнальної вартостi та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються нацiональним оператором;

     поштова скринька - скринька iз засобами для запобiгання несанкцiонованому доступу, яка встановлюється у вiдведених мiсцях i призначена для збирання вiд вiдправникiв простих листiв i поштових карток;

     поштовi вiдправлення - листи, поштовi картки, бандеролi, секограми, дрiбнi пакети, мiжнароднi вiдправлення з оголошеною цiннiстю, посилки, прямi поштовi контейнери, оформленi вiдповiдно до законодавства України;

     поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових вiдправлень, виконання доручень користувачiв щодо поштових переказiв, банкiвських операцiй;

     поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку встановленого рiвня якостi всiм користувачам;

     поштовий зв'язок спецiального призначення - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку окремим категорiям користувачiв;

     поштовий iндекс - код поштової адреси у виглядi умовного цифрового позначення об'єктiв поштового зв'язку, в тому числi сiльських населених пунктiв, у яких вiдсутнi вiддiлення зв'язку;

     секограми - письмовi повiдомлення, написанi секографiчним способом, друкованi видання для слiпих, клiше iз знаками секографiї, що подаються у вiдкритому виглядi, а також звуковi записи та спецiальний папiр, призначенi виключно для слiпих, за умови, що вони вiдправляються офiцiйно визнаними установами для слiпих або на їх адресу;

     користувачi послуг поштового зв'язку (користувачi) - фiзичнi та юридичнi особи, якi користуються послугами поштового зв'язку;

     унiверсальнi послуги поштового зв'язку - набiр послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рiвня якостi, якi надаються усiм користувачам на всiй територiї України за тарифами, що регулюються державою.

     Стаття 2. Законодавство про поштовий зв'язок України

     Вiдносини у сферi надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцiєю України, цим та iншими законами України i прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами.

     Дiяльнiсть у сферi надання послуг поштового зв'язку спецiального призначення (фельд'єгерського i спецiального зв'язку) провадиться вiдповiдно до законодавства України.

     Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi в цьому Законi, застосовуються правила мiжнародного договору.

     Стаття 3. Основнi засади дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Основними засадами дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку є:

     захист iнтересiв користувачiв у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     забезпечення надання послуг поштового зв'язку встановленого рiвня якостi;

     доступнiсть до ринку послуг поштового зв'язку;

     законодавче регулювання вiдносин у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     забезпечення прав користувачiв на таємницю iнформацiї у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     забезпечення прав операторiв поштового зв'язку;

     єднiсть правил i норм у сферi надання послуг поштового зв'язку.

(абзац восьмий статтi 3 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 4. Мова у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Мовою поштового зв'язку в Українi є державна мова.

     Застосування мов у поштовому зв'язку визначає Закон України "Про забезпечення функцiонування української мови як державної".

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 03.07.2012р. N 5029-VI, у редакцiї Закону України вiд 25.04.2019р. N 2704-VIII)

     Стаття 5. Облiково-звiтний час у поштовому зв'язку

     У сферi надання послуг поштового зв'язку застосовується єдиний облiково-звiтний час, що дiє в Українi.

     Стаття 6. Охорона таємницi iнформацiї у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Таємниця поштових вiдправлень, у тому числi листування та iншої письмової кореспонденцiї, електронних повiдомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку, гарантується Конституцiєю та законодавством України.

     Оператори вживають органiзацiйно-технiчних заходiв щодо захисту iнформацiї згiдно iз законодавством України.

     Виїмка та огляд письмової кореспонденцiї, вкладень в iнших поштових вiдправленнях, одержання будь-яких довiдок щодо них заборонено, крiм випадкiв, визначених законом.

     Частину четверту статтi 6 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2984-VI)

     Стаття 7. Державне регулювання дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Державне регулювання дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку здiйснюється з метою формування орiєнтованого на користувача ринку послуг поштового зв'язку шляхом:

     нормативно-правового забезпечення дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     контролю за додержанням законодавства про поштовий зв'язок;

     формування єдиної науково-технiчної полiтики у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     абзац п'ятий статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     формування перелiку показникiв якостi послуг поштового зв'язку та встановлення їх рiвня;

     абзац сьомий статтi 7 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     регулювання тарифiв на послуги поштового зв'язку;

     забезпечення конкуренцiї у сферi надання послуг поштового зв'язку.

     Стаття 8. Компетенцiя органiв виконавчої влади у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Кабiнет Мiнiстрiв України вiдповiдно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку.

     Реалiзацiю державної полiтики у сферi надання послуг поштового зв'язку здiйснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi зв'язку.

     На уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi зв'язку покладається:

     розроблення нормативно-правових актiв, якi регулюють дiяльнiсть у сферi надання послуг поштового зв'язку;

     визначення порядку введення та виведення з обiгу поштових марок;

     забезпечення поштової безпеки та таємницi iнформацiї у сферi надання послуг поштового зв'язку;

(абзац четвертий частини третьої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     абзац п'ятий частини третьої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     забезпечення пiдготовки та перепiдготовки кадрiв для надання послуг поштового зв'язку;

     сприяння розвитку ринку послуг поштового зв'язку.

     Ефективнiсть функцiонування ринку послуг поштового зв'язку забезпечує нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, на основi збалансування iнтересiв суспiльства, операторiв та користувачiв послуг поштового зв'язку.

     Компетенцiя Нацiональної комiсiї України з питань регулювання зв'язку та її повноваження визначаються цим та iншими законами України.

     Компетенцiя нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та її повноваження визначаються цим та iншими законами України.

     абзац другий частини шостої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     ведення єдиного державного реєстру операторiв поштового зв'язку;

     формування цiнової полiтики та регулювання вiдповiдно до законодавства України тарифiв на послуги поштового зв'язку.

     Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, може виконувати й iншi функцiї вiдповiдно до законодавства України.

     На Державну iнспекцiю зв'язку (далi - ДIЗ) покладається здiйснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку шляхом:

     1) контролю за якiстю послуг поштового зв'язку;

     2) пункт 2 частини восьмої статтi 8 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     3) контролю за додержанням операторами поштового зв'язку, їх вiдокремленими пiдроздiлами законодавства про поштовий зв'язок.

(пункт 3 частини восьмої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI, вiд 20.09.2019р. N 124-IX)
(статтю 8 доповнено новою частиною восьмою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Для здiйснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку посадовi особи Державної iнспекцiї зв'язку мають право:

     1) доступу в установленому законодавством порядку на територiю i до примiщень операторiв поштового зв'язку;

     2) перевiряти дотримання операторами поштового зв'язку, їх вiдокремленими пiдроздiлами вимог законодавства про поштовий зв'язок;

     3) видавати в межах своїх повноважень операторам поштового зв'язку обов'язковi для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок;

     4) притягувати в установленому законом порядку до адмiнiстративної вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства про поштовий зв'язок;

     5) безоплатно отримувати вiд операторiв поштового зв'язку необхiднi для виконання функцiй, покладених на ДIЗ, iнформацiю, пояснення та iншi матерiали;

     6) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй, покладених на ДIЗ;

     7) з метою розгляду звернень фiзичних та юридичних осiб, що надходять до нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, та ДIЗ, отримувати вiд операторiв поштового зв'язку необхiднi документи та iнформацiю, а також за результатами розгляду звернень видавати в установленому порядку приписи;

(пункт 7 частини дев'ятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 07.07.2011р. N 3610-VI)

     8) iншi права, передбаченi законодавством.

(статтю 8 доповнено новою частиною дев'ятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку здiйснюється в порядку, встановленому нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, шляхом проведення планових i позапланових перевiрок, здiйснення iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, спрямованих на запобiгання, виявлення та усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок.

(статтю 8 доповнено новою частиною десятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Плановi перевiрки проводяться не частiше нiж один раз на три роки вiдповiдно до планiв, що затверджуються нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї.

(статтю 8 доповнено новою частиною одинадцятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Позаплановi перевiрки проводяться за рiшенням нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, або керiвника ДIЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рiшеннях. Рiшення про проведення позапланової перевiрки приймається:

     на пiдставi письмового звернення про порушення законодавства у сферi поштового зв'язку;

(абзац другий частини дванадцятої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     з метою перевiрки виконання розпоряджень чи приписiв про усунення виявлених порушень;

     у разi виявлення недостовiрностi даних, зазначених у документах обов'язкової звiтностi, поданих оператором поштового зв'язку, або неподання таких документiв.

(статтю 8 доповнено новою частиною дванадцятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Частину тринадцяту статтi 8 виключено

(статтю 8 доповнено новою частиною тринадцятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, частину тринадцяту статтi 8 виключено згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     За результатами перевiрок складається акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається оператору поштового зв'язку, який перевiрявся, другий зберiгається в ДIЗ.

(статтю 8 доповнено новою частиною чотирнадцятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI)

     Оператор поштового зв'язку, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДIЗ про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок, зобов'язаний у встановлений у розпорядженнi чи приписi строк усунути порушення та подати ДIЗ iнформацiю у письмовiй формi про їх усунення.

(статтю 8 доповнено новою частиною п'ятнадцятою згiдно iз Законом України вiд 01.06.2010р. N 2299-VI, у зв'язку з цим частину восьму вважати частиною шiстнадцятою)

     Нормативно-правовi акти уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi зв'язку i рiшення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, прийнятi в установленому порядку в межах їх повноважень, обов'язковi до виконання операторами та користувачами послуг поштового зв'язку.

     Стаття 9. Тарифне регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку

     Тарифне регулювання у сферi надання послуг поштового зв'язку здiйснюється нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вiдповiдно до законодавства України i повинно стимулювати впровадження операторами новiтнiх технологiй, пiдвищення якостi надання послуг, збiльшення обсягiв i розширення номенклатури послуг.

     Тарифному регулюванню у сферi надання послуг поштового зв'язку пiдлягають виключно унiверсальнi послуги поштового зв'язку.

     Стаття 10. Виключена

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Стаття 11. Розвиток мереж i засобiв поштового зв'язку

     Розвиток та реконструкцiя мереж i засобiв поштового зв'язку здiйснюються вiдповiдно до державних програм розвитку єдиної нацiональної системи зв'язку України з урахуванням її прiоритетних напрямiв та на основi сучасних досягнень науково-технiчного прогресу в цiй сферi.

     Розвиток мереж i засобiв поштового зв'язку здiйснюється за рахунок iнвестицiй, джерелами яких є ресурси операторiв, кошти Державного бюджету України та мiсцевих бюджетiв, а також залученi або запозиченi в установленому законодавством України порядку кошти фiзичних i юридичних осiб.

     Стаття 12. Повноваження мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування у межах своїх повноважень:

     надають допомогу операторам у розмiщеннi на вiдповiдних територiях об'єктiв поштового зв'язку;

     погоджують розмiщення нацiональним оператором поштових скриньок у зручних для користувачiв мiсцях;

     сприяють операторам в укладеннi договорiв оренди примiщень у житлових i нежитлових будинках з їх власниками для надання послуг поштового зв'язку;

     сприяють операторам у доставцi поштових вiдправлень до вiддалених населених пунктiв;

     розглядають пропозицiї операторiв щодо створення сприятливих умов для їх дiяльностi.

     Пiд час проектування розвитку населених пунктiв, будiвництва та реконструкцiї житлових масивiв у мiстах, а також окремих житлових будинкiв мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходiв щодо забезпечення проектування i будiвництва об'єктiв поштового зв'язку, призначених для органiзацiї надання унiверсальних послуг поштового зв'язку, вiдповiдно до встановлених нормативiв з можливiстю наступної передачi їх нацiональному операторовi у користування на пiльгових умовах.

     Перенесення чи переобладнання об'єктiв поштового зв'язку, якi належать операторам, пов'язаних з новим будiвництвом, розширенням, реконструкцiєю населених пунктiв, окремих будiвель, шляхiв, комунiкацiй, розробкою корисних копалин, здiйснюється та фiнансується замовником цих робiт вiдповiдно до технiчних умов оператора.

     Мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування у межах своїх повноважень всебiчно сприяють ефективнiй дiяльностi та розвитку об'єктiв поштового зв'язку на вiдповiдних територiях.

     Стаття 13. Порядок надання послуг поштового зв'язку

     Оператори надають користувачам послуги поштового зв'язку вiдповiдно до законодавства України та провадять iншу пiдприємницьку дiяльнiсть в установленому законом порядку.

     Послуги поштового зв'язку надаються на договiрнiй основi згiдно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України, та повиннi вiдповiдати встановленим нормам якостi.

     У договорi про надання послуг поштового зв'язку, якщо вiн укладається у письмовiй формi, та у квитанцiї, касовому чеку тощо, якщо договiр укладається в уснiй формi, обов'язково зазначаються найменування оператора та об'єкта поштового зв'язку, якi надають послуги, дата та вид послуги, її вартiсть. У договорi, стороною якого є нацiональний оператор зв'язку, укладеному у будь-якiй формi, має мiститися попередження про недопущення пересилання письмової кореспонденцiї, виконаної i розтиражованої друкарським способом, без вихiдних даних (тираж, назва друкарнi, номер замовлення та iнше). За недотримання цiєї вимоги несе вiдповiдальнiсть оператор поштового зв'язку.

(частина третя статтi 13 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 01.07.2004р. N 1954-IV)

     Договiр про надання послуги поштового зв'язку вважається укладеним пiсля оплати користувачем вартостi цiєї послуги, якщо iнше не передбачене вiдповiдними договорами.

     Стаття 14. Забезпечення схоронностi поштових вiдправлень i грошових коштiв

     Оператори забезпечують схороннiсть поштових вiдправлень i грошових коштiв.

     Примiщення, в яких здiйснюється обробка поштових вiдправлень i зберiгання грошових коштiв, повиннi бути оснащенi необхiдним обладнанням i засобами охоронно-пожежної сигналiзацiї, а також повиннi вiдповiдати дiючим технiчним вимогам.

     Для охорони об'єктiв поштового зв'язку, забезпечення схоронностi поштових вiдправлень i грошових коштiв оператор може мати пiдроздiли поштової безпеки та воєнiзованої охорони. Пiдроздiли воєнiзованої охорони забезпечують безпеку об'єктiв поштового зв'язку, персоналу оператора i транспортних засобiв поштового зв'язку, а також охорону поштових вiдправлень i грошових коштiв. Пiдроздiли поштової безпеки здiйснюють заходи щодо запобiгання втратам та крадiжкам поштових вiдправлень i грошових коштiв, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв'язку предметiв i речей.

     З метою захисту об'єктiв поштового зв'язку, поштових вiдправлень i грошових коштiв (у тому числi пiд час перевезень) персоналу операторiв, який пройшов спецiальну пiдготовку, надається право використовувати зброю i засоби самооборони та iндивiдуального захисту. Перелiк працiвникiв оператора, яким надається право використовувати зброю i засоби самооборони та iндивiдуального захисту, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку. Порядок придбання, облiку, зберiгання, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасiв до неї, а також засобiв самооборони та iндивiдуального захисту персоналу операторiв встановлюється вiдповiдно до закону. Порядок застосування вогнепальної зброї визначається законом.

     У разi виявлення дефектiв поштового вiдправлення (розходження фактичної маси з масою, зазначеною у супровiдних документах, пошкодження упаковки, печаток, обв'язок тощо) оператор у порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку, зобов'язаний письмово оформити факт дефекту та вжити заходiв до вручення даного поштового вiдправлення адресату або вiдправнику.

     Частину шосту статтi 14 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2984-VI)

     Стаття 141. Забороненi до пересилання у поштових вiдправленнях вкладення та порядок їх вилучення

     Забороняються до пересилання у поштових вiдправленнях вкладення, якi можуть становити загрозу життю та здоров'ю людей, призводити до знищення чи псування (пошкодження) iнших поштових вiдправлень та поштового обладнання. Перелiк вкладень, заборонених до пересилання у поштових вiдправленнях, порядок їх вилучення iз поштових вiдправлень та розпорядження ними визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Закон доповнено статтею 141 згiдно iз Законом України вiд 03.02.2011р. N 2984-VI)

     Стаття 15. Особливостi дiяльностi нацiонального оператора

     Нацiональний оператор забезпечує надання на всiй територiї України унiверсальних послуг поштового зв'язку за перелiком, який затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Держава забезпечує фiнансову пiдтримку нацiонального оператора у наданнi унiверсальних послуг поштового зв'язку.

     Нацiональний оператор має виключне право на:

     видання, введення в обiг та органiзацiю розповсюдження поштових марок, маркованих конвертiв i карток, а також виведення їх з обiгу;

     офiцiйне видання каталогiв i цiнникiв колекцiйних поштових марок та iншої фiлателiстичної продукцiї;

     пересилання простих листiв масою до 50 грамiв та простих поштових карток;

(абзац четвертий частини третьої статтi 15 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 18.05.2004р. N 1722-IV)

     розмiщення та використання поштових скриньок для збирання листiв i поштових карток на всiй територiї держави вiдповiдно до нормативiв, встановлених уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку;

     використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання iншим фiзичним та юридичним особам;

     нанесення зображення Державного Герба України на поштовi скриньки, транспортнi засоби поштового зв'язку, а також на використання у своїй дiяльностi контрольно-гербових та страхових печаток iз зображенням Державного Герба України.

     Персоналу нацiонального оператора пiд час виконання службових обов'язкiв надається право носiння форменого одягу та нагрудного знака, зразки яких затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку.

     Вартiсть виготовлення форменого одягу та нагрудних знакiв вiдноситься на валовi витрати нацiонального оператора.

     Для задоволення державних потреб нацiональний оператор на договiрних засадах може здiйснювати дiяльнiсть, пов'язану з виплатою та доставкою пенсiй, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати iншi послуги вiдповiдно до законодавства України.

     Юридична особа, на яку покладається виконання функцiй нацiонального оператора, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 16. Персонал оператора

     До персоналу оператора належать його працiвники, якi забезпечують надання послуг поштового зв'язку.

     Трудовi вiдносини персоналу оператора регулюються законодавством України про працю та правилами внутрiшнього трудового розпорядку.

     За втрату, недостачу або пошкодження вкладень поштових вiдправлень, недостачу грошових коштiв, порушення контрольних строкiв доставки поштових вiдправлень та поштових переказiв персонал оператора, з вини якого завданi збитки, несе вiдповiдальнiсть у порядку, передбаченому законодавством України.

     Керiвник нацiонального оператора та керiвники його фiлiалiв наймаються на роботу за контрактом.

     Нацiональний оператор створює робочi мiсця для працевлаштування осiб з iнвалiднiстю в обсязi, встановленому законом, виходячи iз загальної кiлькостi персоналу, за винятком чисельностi листонош, водiїв та працiвникiв, якi зайнятi на роботах з важкими та небезпечними умовами працi.

(частина п'ята статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 02.10.2018р. N 2581-VIII)

     Стаття 17. Права та обов'язки операторiв

     Всi оператори незалежно вiд їх органiзацiйно-правової форми користуються рiвними правами i виконують однаковi обов'язки вiдповiдно до законодавства України, крiм виключних прав i обов'язкiв нацiонального оператора, визначених цим Законом.

     Оператори забезпечують доступ користувачiв до iнформацiї про тарифи, правила надання послуг поштового зв'язку, строки пересилання поштових вiдправлень, режими роботи об'єктiв поштового зв'язку, забороненi до пересилання предмети, вiдповiдальнiсть операторiв перед користувачами тощо.

(частина друга статтi 17 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.10.2010р. N 2608-VI)

     Оператори мають право iнформувати користувачiв про надання ними послуг поштового зв'язку через засоби масової iнформацiї та шляхом розповсюдження рекламних повiдомлень.

     Стаття 18. Вiдповiдальнiсть операторiв

     За порушення законодавства у сферi надання послуг поштового зв'язку оператори несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законами України.

     За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрiшнiх поштових вiдправлень, доручень користувачiв щодо поштових переказiв оператори несуть таку матерiальну вiдповiдальнiсть перед користувачами:

     за повну втрату реєстрованих поштових вiдправлень (рекомендованого листа, бандеролi, поштової картки, повiдомлення про вручення поштового вiдправлення), посилок та прямих контейнерiв без оголошеної цiнностi - вiдшкодування вартостi послуг поштового зв'язку та штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi цих послуг;

     за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цiнностi - вiдшкодування його вартостi пропорцiйно масi втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом дiлення розмiру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмiрi 100 вiдсоткiв вартостi послуг поштового зв'язку;

     за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цiннiстю, листа або бандеролi з оголошеною цiннiстю - вiдшкодування в розмiрi суми оголошеної цiнностi поштового вiдправлення, вартостi послуг поштового зв'язку та штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi цих послуг;

     за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цiннiстю, листа або бандеролi з оголошеною цiннiстю з описом вкладення - повернення (вiдшкодування) вартостi вкладення або його пошкодженої частини згiдно з описом, вартостi послуг поштового зв'язку та штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума вiдшкодування зменшується за домовленiстю з вiдправником або адресатом. У разi вiдмови вiдправника або адресата вiд одержання частково пошкодженого вкладення воно реалiзується оператором. У разi незазначення в описi вартостi вкладених предметiв або пересилання без опису розмiр вiдшкодування визначається пропорцiйно масi втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно вiд її фактичної вартостi, але не бiльше оголошеної цiнностi посилки, листа або бандеролi. В цьому випадку вартiсть одиницi маси визначається шляхом дiлення суми оголошеної цiнностi на чисту масу вкладення;

     за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строкiв пересилання поштових переказiв - вiдповiдно до законодавства України;

     за несвоєчасну доставку усiх видiв реєстрованих поштових вiдправлень - штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi послуг поштового зв'язку;

     у разi порушення встановлених строкiв пересилання поштових вiдправлень повiтряним транспортом - вiдшкодування у розмiрi рiзницi мiж платою за пересилання повiтряним та наземним транспортом i штраф у розмiрi 25 вiдсоткiв вартостi послуг поштового зв'язку.

     За втрату (пошкодження) мiжнародних поштових вiдправлень i посилок оператори несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до вимог актiв Всесвiтнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату мiжнародних поштових переказiв - вiдповiдно до мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Вартiсть попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому наданi, вiдшкодовується користувачевi у повному обсязi на пiдставi квитанцiї чи iншого документа про оплату цих послуг.

     У разi незгоди користувача з визначеним цiєю статтею розмiром вiдшкодування питання про вiдшкодування завданих йому фактичних збиткiв, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також iншi спори мiж користувачами та операторами розглядаються у судовому порядку.

     Оператор не несе матерiальної вiдповiдальностi за поштовi вiдправлення, якщо:

     поштове вiдправлення на пiдставi закону пiдлягає вилученню, конфiскацiї або знищенню;

     втрата або пошкодження вкладення поштового вiдправлення сталися внаслiдок дiї непереборної сили (землетрус, ураган, повiнь тощо);

     нестача або пошкодження вкладення поштового вiдправлення сталися внаслiдок порушення вiдправником встановлених законодавством України правил щодо обмежень у пересиланнi предметiв та речей;

     поштове вiдправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату пiд розписку про одержання;

     заяву про розшук поштового вiдправлення (поштового переказу) подано до об'єкта поштового зв'язку пiсля шести мiсяцiв з дня приймання;

     поштове вiдправлення з оголошеною цiннiстю, прямий контейнер були прийнятi вiд вiдправника закритими, оболонка поштового вiдправлення або сам контейнер, печатка чи пломба вiдправника не пошкодженi, а маса поштового вiдправлення або прямого контейнера вiдповiдає масi, визначенiй пiд час його приймання до пересилання.

     У разi неможливостi вручити адресатам поштовi вiдправлення (поштовi перекази) вони повертаються вiдправникам. У разi неможливостi вручити адресатам та вiдправникам поштовi вiдправлення (поштовi перекази) вони зберiгаються в об'єктах поштового зв'язку протягом шести мiсяцiв з дня їх приймання.

     Порядок розкриття невручених поштових вiдправлень визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з невручених поштових вiдправлень установлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Стаття 19. Права та обов'язки користувачiв

     Користувачi мають рiвнi права на користування послугами поштового зв'язку на всiй територiї України.

     Користувачi мають право на одержання поштових вiдправлень на свою домашню, службову адресу, до запитання чи з використанням абонементних скриньок.

     Поштовi вiдправлення для адресатiв, якi перебувають за межами населених пунктiв, вручаються цим адресатам у найближчому до них об'єктi поштового зв'язку.

     Поштовi вiдправлення належать вiдправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилученi вiдповiдно до закону.

     Користувачi вiдповiдно до закону несуть вiдповiдальнiсть за збитки, завданi операторам або третiм особам внаслiдок вкладення до поштових вiдправлень предметiв, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.

     Стаття 20. Функцiонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацiй

     Забезпечення функцiонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного стану та їх мобiлiзацiйна готовнiсть здiйснюється вiдповiдно до закону.

     В умовах надзвичайного чи воєнного стану за рiшенням уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузi зв'язку вiдповiдно до закону надання послуг поштового зв'язку може бути обмежено або припинено, а мережа поштового зв'язку скорочена.

     Лiквiдацiя наслiдкiв аварiй, пошкоджень на об'єктах поштового зв'язку внаслiдок катастроф, стихiйного лиха здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

     Мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам допомогу в лiквiдацiї наслiдкiв аварiй, катастроф, стихiйного лиха та пошкодження об'єктiв поштового зв'язку.

     Стаття 21. Поштовi марки

     Поштовi марки (в тому числi надрукованi на поштових конвертах i поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденцiї, що надаються нацiональним оператором.

     Нацiональний оператор видає поштовi марки, маркованi конверти i картки за тематикою i зразками, якi погоджуються з Редакцiйно-художньою радою, склад, функцiї, права та обов'язки якої визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку.

     Стаття 22. Транспортнi засоби поштового зв'язку

     Оператори для перевезення пошти використовують власнi транспортнi засоби, а також на договiрних засадах транспорт iнших фiзичних та юридичних осiб.

     Спецiально обладнанi транспортнi засоби iз нанесеними на них розпiзнавальними знаками та кольорографiчним оформленням, якi використовуються операторами для надання послуг поштового зв'язку, є спецiалiзованими транспортними засобами поштового зв'язку.

     Вимоги щодо обладнання транспортних засобiв та нанесення на них розпiзнавальних знакiв i кольорографiчного оформлення встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузi зв'язку вiдповiдно до законодавства України.

     Перевезення поштових вiдправлень автомобiльним, водним, залiзничним та авiацiйним транспортом здiйснюється на договiрних засадах вiдповiдно до законодавства України.

     Перевезення поштових вiдправлень транспортом загального користування, перевантаження поштових вiдправлень здiйснюються у першочерговому порядку.

     Приймання поїздiв, у складi яких курсують спецiально обладнанi вагони для перевезення пошти, повинно здiйснюватися на платформи i колiї, де забезпечуються необхiднi умови для обмiну пошти.

     Проїзд транспортних засобiв поштового зв'язку до об'єктiв поштового зв'язку, в тому числi розташованих при вокзалах, станцiях та портах, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обмiну поштових вiдправлень здiйснюється безперешкодно, позачергово i безоплатно.

     Стаття 23. Особливостi використання засобiв поштового зв'язку

     Частину першу статтi 23 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 20.09.2019р. N 124-IX)

     Доставка простих листiв, поштових карток, бандеролей, перiодичних друкованих видань та повiдомлень про надходження реєстрованих поштових вiдправлень здiйснюється до абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) адресатiв.

     Придбання, установка i утримання в належному станi абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) здiйснюються власниками житлових та адмiнiстративних будинкiв.

     Абонентськi поштовi шафи (абонентськi поштовi скриньки) встановлюються у мiсцях, зручних для доставки пошти.

     Невиконання вимог щодо розмiщення абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) звiльняє оператора вiд вiдповiдальностi за доставку адресату поштових вiдправлень. У цьому разi оператор зобов'язаний повiдомити користувачiв про свою вiдмову вiд доставки поштових вiдправлень.

     Поштовi скриньки, призначенi для збирання вiд вiдправникiв простих листiв i поштових карток, розмiщуються у зручних мiсцях, визначених нацiональним оператором за погодженням з мiсцевими органами виконавчої влади або органами мiсцевого самоврядування.

     Стаття 24. Економiчнi основи дiяльностi операторiв

     Оператори вiдповiдно до законодавства України самостiйно планують свою дiяльнiсть i визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв'язку та замовлень держави на цi послуги.

     Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної мережi поштового зв'язку оператор має право здiйснювати внутрiшньогосподарську централiзацiю, перерозподiл та використання власних ресурсiв.

     Доходи фiлiалiв нацiонального оператора вiд господарської дiяльностi у сферi надання послуг поштового зв'язку визначаються у межах доходних надходжень, перерозподiлених мiж фiлiалами.

     Стаття 25. Виконання державних замовлень щодо надання послуг поштового зв'язку

     Державне замовлення щодо надання послуг поштового зв'язку обумовлюється державним контрактом мiж уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України, та оператором.

     Оператори надають вiдповiдно до законодавства України послуги на пiльговiй основi з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України i мiсцевих бюджетiв.

     Стаття 26. Митний контроль та митне оформлення мiжнародних поштових вiдправлень

     Мiжнароднi поштовi вiдправлення пiд час перемiщення через митний кордон України пред'являються операторами для митного контролю.

     Митнi органи мають право вилучати в установленому законодавством України порядку предмети, забороненi законом до пересилання у мiжнародних поштових вiдправленнях або вiдправленi з порушеннями митного законодавства України.

(частина друга статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Оператори не вiдповiдають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв'язку внаслiдок прийняття митними органами рiшень щодо поштових вiдправлень пiд час здiйснення митного контролю.

(частина третя статтi 26 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 04.07.2013р. N 406-VII, вiд 14.01.2020р. N 440-IX)

     Стаття 27. Мiжнародне спiвробiтництво

     Мiжнародне спiвробiтництво у сферi надання послуг поштового зв'язку здiйснюється вiдповiдно до законодавства України та вiдповiдних мiжнародних договорiв України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Правовi, органiзацiйнi та фiнансовi вiдносини з мiжнародними органiзацiями поштового зв'язку, а також представництво України у мiжнародних органiзацiях поштового зв'язку, мiжнародний правовий захист iнтересiв України у питаннях поштового зв'язку в межах своїх повноважень здiйснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi зв'язку.

     Нацiональний оператор у порядку, визначеному законодавством України, пiдтримує спiвробiтництво з операторами поштового зв'язку iнших держав, забезпечує виконання рiшень, визначених нормативними актами Всесвiтнього поштового союзу, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     Стаття 28. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про поштовий зв'язок

     Порушення правил надання послуг поштового зв'язку, виготовлення з метою збуту чи збут свiдомо пiдроблених поштових марок та клiше державних знакiв маркувальних машин, псування засобiв поштового зв'язку, крадiжка чи пошкодження поштових вiдправлень тягне за собою вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     Стаття 29. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. До утворення нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, виконання її функцiй покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузi зв'язку.

     3. До приведення законодавства України у вiдповiднiсть з нормами цього Закону воно застосовується у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     4. Пункт 4 статтi 23 втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 01.06.2000р. N 1775-III згiдно iз Законом України вiд 02.03.2015р. N 222-VIII)

     5. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом двох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     внести на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть з цим Законом;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть з цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть з цим Законом;

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
4 жовтня 2001 року
N 2759-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.