ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо здiйснення державного нагляду в галузi зв'язку

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у статтi 145:

     в абзацi другому частини першої слова "вiд десяти до двадцяти" замiнити словами "вiд ста до двохсот";

     в абзацi другому частини другої слова "вiд тридцяти до п'ятдесяти" замiнити словами "вiд двохсот до трьохсот";

     2) статтi 1887 i 243 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1887. Невиконання законних вимог Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку або посадових осiб Державної iнспекцiї зв'язку

     Невиконання законних вимог Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку або посадових осiб Державної iнспекцiї зв'язку щодо усунення порушень законодавства про телекомунiкацiї, поштовий зв'язок та радiочастотний ресурс України, або ненадання їм документiв та iнформацiї, необхiдних для здiйснення державного нагляду, або створення iнших перешкод для виконання покладених на них обов'язкiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     "Стаття 243. Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку та Державна iнспекцiя зв'язку

     Нацiональна комiсiя з питань регулювання зв'язку розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про телекомунiкацiї та поштовий зв'язок (стаття 1485).

     Державна iнспекцiя зв'язку розглядає справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з порушенням законодавства про телекомунiкацiї, поштовий зв'язок та радiочастотний ресурс України (статтi 144, 145, 147, 1481 - 1484 i 1887).

     Вiд iменi Державної iнспекцiї зв'язку розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення та накладати адмiнiстративнi стягнення мають право керiвник Державної iнспекцiї зв'язку та уповноваженi ним посадовi особи";

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 255 абзац "органiв зв'язку (статтi 144 - 1484, 1887)" викласти в такiй редакцiї:

     "Державної iнспекцiї зв'язку (статтi 144 - 1485, 164 (у частинi, що стосується порушення порядку провадження господарської дiяльностi в галузi зв'язку), 1887".

     2. У статтi 8 Закону України "Про поштовий зв'язок" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 39):

     в абзацi четвертому частини третьої слова "контроль за якiстю послуг поштового зв'язку" виключити;

     пiсля частини сьомої доповнити вiсьмома новими частинами такого змiсту:

     "На Державну iнспекцiю зв'язку (далi - ДIЗ) покладається здiйснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку шляхом:

     1) контролю за якiстю послуг поштового зв'язку;

     2) контролю за наявнiстю передбачених законом лiцензiй;

     3) контролю за додержанням операторами поштового зв'язку, їх вiдокремленими пiдроздiлами законодавства про поштовий зв'язок, лiцензiйних умов, стандартiв та iнших нормативних актiв у сферi надання послуг поштового зв'язку.

     Для здiйснення державного нагляду за ринком послуг поштового зв'язку посадовi особи Державної iнспекцiї зв'язку мають право:

     1) доступу в установленому законодавством порядку на територiю i до примiщень операторiв поштового зв'язку;

     2) перевiряти дотримання операторами поштового зв'язку, їх вiдокремленими пiдроздiлами вимог законодавства про поштовий зв'язок;

     3) видавати в межах своїх повноважень операторам поштового зв'язку обов'язковi для виконання приписи щодо усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок;

     4) притягувати в установленому законом порядку до адмiнiстративної вiдповiдальностi осiб, винних у порушеннi законодавства про поштовий зв'язок;

     5) безоплатно отримувати вiд операторiв поштового зв'язку необхiднi для виконання функцiй, покладених на ДIЗ, iнформацiю, пояснення та iншi матерiали;

     6) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй, покладених на ДIЗ;

     7) з метою розгляду звернень фiзичних та юридичних осiб, що надходять до Нацiональної комiсiї з питань регулювання зв'язку (далi - НКРЗ) та ДIЗ, отримувати вiд операторiв поштового зв'язку необхiднi документи та iнформацiю, а також за результатами розгляду звернень видавати в установленому порядку приписи;

     8) iншi права, передбаченi законодавством.

     Державний нагляд за ринком послуг поштового зв'язку здiйснюється в порядку, встановленому НКРЗ, шляхом проведення планових i позапланових перевiрок, здiйснення iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, спрямованих на запобiгання, виявлення та усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок.

     Плановi перевiрки проводяться не частiше нiж один раз на три роки вiдповiдно до планiв, що затверджуються НКРЗ.

     Позаплановi перевiрки проводяться за рiшенням НКРЗ або керiвника ДIЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рiшеннях. Рiшення про проведення позапланової перевiрки приймається:

     на пiдставi письмового звернення про порушення законодавства, стандартiв та iнших нормативних документiв у сферi поштового зв'язку;

     з метою перевiрки виконання розпоряджень чи приписiв про усунення виявлених порушень;

     у разi виявлення недостовiрностi даних, зазначених у документах обов'язкової звiтностi, поданих оператором поштового зв'язку, або неподання таких документiв.

     За розпорядженням Голови НКРЗ ДIЗ проводить перевiрку достовiрностi вiдомостей у документах, поданих заявником для отримання лiцензiї на надання послуг поштового зв'язку, та вiдповiдностi заявника i поданих документiв лiцензiйним умовам.

     За результатами перевiрок складається акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається оператору поштового зв'язку, який перевiрявся, другий зберiгається в ДIЗ.

     Оператор поштового зв'язку, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДIЗ про усунення порушень законодавства про поштовий зв'язок, зобов'язаний у встановлений у розпорядженнi чи приписi строк усунути порушення та подати ДIЗ iнформацiю у письмовiй формi про їх усунення".

     У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною шiстнадцятою.

     3. У Законi України "Про телекомунiкацiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526; 2005 р., N 2, ст. 34, N 7-8, ст. 162, N N 17-19, ст. 267; 2006 р., N 14, ст. 116, N 18, ст. 155, N 22, ст. 186, ст. 188, N 30, ст. 258; 2007 р., N 13, ст. 132, N 14, ст. 167; 2010 р., N 10, ст. 105):

     1) у статтi 18:

     у пунктi 6 слово "здiйснює" замiнити словом "забезпечує";

     пункт 13 пiсля слова "застосовує" доповнити словами "у межах своїх повноважень";

     2) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слово "Нагляд" замiнити словами "Державний нагляд";

     пiсля пункту 1 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2) контролю за наявнiстю передбачених законом лiцензiй, iнших дозвiльних документiв у сферi телекомунiкацiй".

     У зв'язку з цим пункти 2 i 3 вважати вiдповiдно пунктами 3 i 4;

     пункт 3 пiсля слiв "лiцензiйних умов" доповнити словами "особливих умов лiцензiй";

     у пунктi 4 слова "нормативних актiв" замiнити словами "нормативних документiв";

     доповнити пунктом 5 такого змiсту:

     "5) вимiрювання в порядку, встановленому НКРЗ, параметрiв телекомунiкацiйних мереж, контролю за дотриманням операторами телекомунiкацiй порядку маршрутизацiї трафiку на телекомунiкацiйних мережах";

     частину другу доповнити словами "(далi - ДIЗ) iз статусом юридичної особи";

     у частинi третiй:

     абзац перший та пункт 1 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Для здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй посадовi особи ДIЗ мають право:

     1) доступу у встановленому законодавством порядку на територiю i до примiщень операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй, виробникiв та постачальникiв технiчних засобiв телекомунiкацiй";

     пiсля пункту 1 доповнити новим пунктом такого змiсту:

     "2) перевiряти дотримання вимог законодавства про телекомунiкацiї суб'єктами ринку телекомунiкацiй, їх вiдокремленими пiдроздiлами".

     У зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати вiдповiдно пунктами 3 - 6;

     пункт 5 пiсля слова "необхiднi" доповнити словами "для виконання завдань, покладених на ДIЗ цим Законом";

     пiсля пункту 5 доповнити двома новими пунктами такого змiсту:

     "6) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй, покладених на ДIЗ;

     7) з метою розгляду звернень фiзичних та юридичних осiб, що надходять до НКРЗ та ДIЗ, отримувати вiд операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй необхiднi документи та iнформацiю, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень".

     У зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 8;

     у пунктi 8 слово "законом" замiнити словом "законодавством";

     3) доповнити статтею 191 такого змiсту:

     "Стаття 191. Порядок здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй

     1. Державний нагляд за ринком телекомунiкацiй здiйснюється шляхом проведення планових i позапланових перевiрок, iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, спрямованих на запобiгання, виявлення та усунення порушень законодавства суб'єктами ринку телекомунiкацiй.

     2. Плановi перевiрки суб'єктiв ринку телекомунiкацiй, їх вiдокремлених пiдроздiлiв проводяться не частiше нiж один раз на три роки вiдповiдно до планiв, що затверджуються НКРЗ.

     3. Позаплановi перевiрки проводяться за рiшенням НКРЗ або керiвника ДIЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рiшеннях. Рiшення про проведення позапланової перевiрки приймається:

     на пiдставi письмового звернення про порушення законодавства, стандартiв та iнших нормативних документiв у сферi телекомунiкацiй;

     з метою перевiрки виконання розпоряджень чи приписiв про усунення виявлених порушень;

     у разi виявлення недостовiрностi даних, зазначених у документах обов'язкової звiтностi, поданих оператором, провайдером телекомунiкацiй, або неподання таких документiв;

     з метою перевiрки дотримання оператором телекомунiкацiй встановленого у дозволi термiну задiяння номерного ресурсу.

     4. За розпорядженням Голови НКРЗ ДIЗ проводить перевiрку достовiрностi вiдомостей у документах, поданих заявником для отримання лiцензiї, дозволiв, та вiдповiдностi заявника i поданих документiв лiцензiйним умовам.

     5. За результатами перевiрок складається акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається суб'єктовi ринку телекомунiкацiй, який перевiрявся, другий зберiгається в ДIЗ.

     6. Порядок здiйснення державного нагляду за ринком телекомунiкацiй затверджує НКРЗ.

     7. Оператор, провайдер телекомунiкацiй, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДIЗ про усунення порушень законодавства про телекомунiкацiї, зобов'язаний у встановлений у розпорядженнi чи приписi строк усунути порушення та подати ДIЗ iнформацiю у письмовiй формi про їх усунення";

     4) у частинi сьомiй статтi 24 слово "здiйснює" замiнити словом "забезпечує";

     5) статтю 54 виключити;

     6) у пунктi 5 частини першої та частинi другiй статтi 55 слова "представникiв НКРЗ" замiнити словами "посадових осiб ДIЗ";

     7) частину третю статтi 69 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Розподiл, присвоєння та облiк номерного ресурсу, видачу i скасування дозволiв на його використання здiйснює НКРЗ, а державний нагляд за використанням номерного ресурсу - ДIЗ";

     8) частину другу статтi 75 пiсля слова "лiцензiї" доповнити словами "дозволу на використання номерного ресурсу".

     4. У Законi України "Про радiочастотний ресурс України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526):

     1) у частинi другiй статтi 15:

     доповнити новим пунктом 1 такого змiсту:

     "1) контроль за наявнiстю передбачених законом лiцензiй, iнших дозвiльних документiв у сферi користування радiочастотним ресурсом України".

     У зв'язку з цим пункти 1 - 4 вважати вiдповiдно пунктами 2 - 5;

     у пунктi 2 слова "за користуванням радiочастотним ресурсом України" замiнити словами "за дотриманням законодавства про радiочастотний ресурс України", а слово "ним" - словами "радiочастотним ресурсом України";

     у пунктi 3 слово "наслiдками" замiнити словом "результатами";

     2) частину шосту статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "6. УДЦР за письмовим зверненням ДIЗ та дорученням Голови НКРЗ бере участь у здiйсненнi державного нагляду за дотриманням законодавства про радiочастотний ресурс України";

     3) у статтi 18:

     у частинi третiй слово "законом" замiнити словом "законодавством";

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 1 слово "законом" замiнити словом "законодавством", а пiсля слiв "з метою перевiрки" доповнити словами "додержання законодавства про радiочастотний ресурс України, зокрема";

     пункт 2 пiсля слова "юридичними" доповнити словами "особами, їх вiдокремленими пiдроздiлами";

     у пунктi 3 слова "порушень i недолiкiв щодо користування радiочастотним ресурсом України" замiнити словами "порушень законодавства про радiочастотний ресурс України";

     доповнити пунктами 5 - 9 такого змiсту:

     "5) у разi експлуатацiї радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв без дозволiв або з порушенням встановлених у дозволах параметрiв зупиняти або припиняти в установленому законодавством порядку експлуатацiю незаконно дiючих радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв;

     6) застосовувати в установленому законодавством порядку санкцiї за порушення законодавства про радiочастотний ресурс України;

     7) безоплатно отримувати вiд центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв виконавчої влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування документи, матерiали, статистичну та iншу iнформацiю, необхiдну для виконання функцiй, покладених на ДIЗ;

     8) з метою розгляду звернень фiзичних та юридичних осiб, що надходять до НКРЗ та ДIЗ, отримувати вiд користувачiв радiочастотного ресурсу необхiднi документи та iнформацiю, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень;

     9) iншi права, визначенi законодавством";

     доповнити частинами п'ятою - десятою такого змiсту:

     "5. Державний нагляд за користуванням радiочастотним ресурсом України здiйснюється шляхом проведення планових i позапланових перевiрок, здiйснення iнших заходiв вiдповiдно до законодавства, спрямованих на запобiгання, виявлення та усунення порушень законодавства про радiочастотний ресурс України.

     6. Плановi перевiрки проводяться не частiше нiж один раз на три роки вiдповiдно до планiв, що затверджуються НКРЗ.

     7. Позаплановi перевiрки проводяться за рiшенням НКРЗ або керiвника ДIЗ (його заступника) щодо питань, зазначених у цих рiшеннях. Рiшення про проведення позапланової перевiрки приймається:

     на пiдставi письмового звернення про порушення законодавства, стандартiв та iнших нормативних документiв у сферi користування радiочастотним ресурсом України;

     з метою перевiрки виконання розпоряджень чи приписiв про усунення виявлених порушень;

     у разi виявлення недостовiрностi даних, зазначених у документах обов'язкової звiтностi, поданих користувачем радiочастотного ресурсу, або неподання таких документiв;

     з метою перевiрки дотримання користувачем радiочастотного ресурсу встановленого термiну початку використання радiочастотного ресурсу.

     8. За розпорядженням Голови НКРЗ ДIЗ проводить перевiрку достовiрностi вiдомостей у документах, поданих заявником для отримання лiцензiї на користування радiочастотним ресурсом України, та вiдповiдностi заявника i поданих документiв лiцензiйним умовам.

     9. За результатами перевiрок складається акт у двох примiрниках. Один примiрник акта видається користувачу радiочастотного ресурсу, який перевiрявся, другий зберiгається в ДIЗ.

     10. Користувач радiочастотного ресурсу, який одержав розпорядження або припис посадової особи ДIЗ про усунення порушень законодавства про радiочастотний ресурс України, зобов'язаний у встановлений у розпорядженнi чи приписi строк усунути порушення та подати ДIЗ iнформацiю у письмовiй формi про їх усунення";

     4) у статтi 45:

     у частинi першiй слово "ДIЗ" замiнити словами "УДЦР самостiйно або за рiшенням НКРЗ";

     у частинi другiй:

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдставами для прийняття НКРЗ рiшення про анулювання дозволу на експлуатацiю є";

     пункт 3 викласти в такiй редакцiї:

     "3) акт про невиконання користувачем радiочастотного ресурсу України законних вимог НКРЗ або приписiв та розпоряджень посадових осiб ДIЗ";

     абзац перший частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "3. УДЦР приймає рiшення про анулювання дозволу на експлуатацiю на пiдставi";

     у частинi четвертiй:

     у першому реченнi слово "ДIЗ" замiнити словами "НКРЗ або УДЦР", а слова "протягом 5 робочих днiв вiд дати вручення порушнику вiдповiдного припису та протягом 20 робочих днiв вiд дати" - словами "протягом 20 робочих днiв вiд дати прийняття рiшення про анулювання лiцензiї, складення акта про порушення, надходження заяви, копiї свiдоцтва про смерть, довiдки про скасування державної реєстрацiї";

     у другому реченнi слова "Дане рiшення" замiнити словами "Рiшення НКРЗ передається до УДЦР та";

     частину п'яту виключити;

     у частинi дев'ятiй:

     перше речення пiсля слова "Рiшення" доповнити словами "НКРЗ або УДЦР";

     доповнити реченням такого змiсту: "УДЦР здiйснює анулювання дозволу на експлуатацiю за рiшенням НКРЗ протягом п'яти робочих днiв з дня надходження рiшення";

     5) статтю 58 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Дохiд (за винятком сплачених податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), отриманий користувачем радiочастотного ресурсу внаслiдок користування радiочастотним ресурсом України без передбачених цим Законом лiцензiй та експлуатацiї радiоелектронних засобiв та/або випромiнювальних пристроїв без дозволiв на експлуатацiю, вилучається за рiшенням суду i спрямовується до Державного бюджету України".

     5. Частину другу статтi 2 Закону України "Про основнi засади державного нагляду (контролю) у сферi господарської дiяльностi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389; 2008 р., NN 5 - 8, ст. 78; 2009 р., N 49, ст. 737) викласти в такiй редакцiї:

     "Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини, що виникають пiд час здiйснення заходiв валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного i податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахункiв, за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, використанням державного та комунального майна, банкiвського i страхового нагляду, iнших видiв спецiального державного контролю за дiяльнiстю суб'єктiв господарювання на ринку фiнансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економiчної конкуренцiї, телекомунiкацiї, поштовий зв'язок, радiочастотний ресурс України, пiд час проведення процедур, передбачених Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення, а також оперативно-розшукової дiяльностi, дiзнання, прокурорського нагляду, досудового слiдства i правосуддя, державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радiацiйної безпеки".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
1 червня 2010 року
N 2299-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.